NATURMANGFALDSLOVA UTGREIING OG VURDERING AV TILTAKA I FRAMLEGG TIL REV. KOMMUNEPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NATURMANGFALDSLOVA UTGREIING OG VURDERING AV TILTAKA I FRAMLEGG TIL REV. KOMMUNEPLAN"

Transkript

1 Oppdrag: Kommuneplan Side 1 av 24 NATURMANGFALDSLOVA UTGREIING OG VURDERING AV TILTAKA I FRAMLEGG TIL REV. KOMMUNEPLAN kg kg kg kg Revisjon nr. Dato Tall sider rapport Utarbeidd av Kontrollert Godkjent Signert rapport original er arkivet hjå AG Plan og Arkitektur AS Oppdragsnr. Dokument nr Namn på fil 2081 A33 P:/prosjekt/2081/plandata tekst/naturmangfald/ naturmangfald.doc

2 Oppdrag: Kommuneplan Side 2 av 24 Innhaldsliste: 1. Innleiing DELOMRÅDE: Gjerdsvika Oppsummering Gjerdsvika DELOMRÅDE: Gursken Oppsummering Gursken DELOMRÅDE Larsnes: Oppsummering Larsnes DELOMRÅDE: Sandsøya Oppsummering Sandsøya DELOMRÅDE: Voksa Oppsummering Voksa DELOMRÅDE: Kvamsøya Oppsummering Kvamsøya Samla vurdering, heile kommunen:... 22

3 Oppdrag: Kommuneplan Side 3 av Innleiing lova tek utgangspunkt i at all natur skal forvaltast kunnskapsbasert. Ut frå dei tilrådingar og føringar som rettleiaren Naturmangfoldloven kapittel II (T 1514) tek føre seg har vi søkt å utgreie korleis framlegga til arealdisponering slår ut i naturmangfaldet i Sande kommune. Det vert også vist til utgreiinga kring Statlege planretningslinjer for differensiert forvaltning langs strandsona langs sjøen, slik det går fram av vedlegg A32 til kommuneplanen. Som grunnlag for vurderinga er nytta tilgjengelege offentlege databasar og sjekkliste som rådt til i rettleiaren T 1514 (jf. pkt. 6.2). Tabelloppsettet er delt ihht. skulekrinsane. Det er til slutt gjort ei samla vurdering av heile kommunen. Areala som er tekne med er eksisterande areal i gjeldande kommuneplan som ikkje er utbygde og nye areal som er tekne med i planframlegget.

4 Oppdrag: Kommuneplan Side 4 av DELOMRÅDE: Gjerdsvika Del område Areal som inngår i gjeldande plan, men som ikkje er utbygde: (namn, daa) Vurdering/kommentar B1 er utvida, delvis utbygd (96 daa, ledig ca. 40) AB2 (6,8 daa utviding av AB1), AB5 (1,5 daa) og Fn1 (2,4 daa). Det er også ledig næringsareal i gjeldande reguleringsplan for hamneområdet. Fh2 (2,3 daa) og Fh6 (14,6 daa) er delvis utbygd og har soleis ledig areal. Nye utbyggingsareal: (namn, daa) Hytter: Fh1 (2,0 daa, 30), Fh3 (8,3 daa), Fh4 (4,6 daa), Fh5 (1,9 daa) Næring: N1 (23,4 daa) Naust: Fn3 (13,5 daa) Offentleg/privat tenesteyting: OP2 (6,7 daa) Gangveg Sandangersanden (435 m) Sum areal eks plan, ny plan: 130 daa Sentrale tema 1 Landskap, økosystem, naturtypar eller artar som er rørt av planen: Naturtype: Naturbeitemark: Vegetasjon: Artsfunn: Verdsetjing: Truslar: 2 Kva verknad vil planen ha på landskap, økosystem, naturtypar og artar. 3 Korleis er tilstanden for landskapet, økosystem og utviklinga i tall lokaliteter av naturtypane og bestandene på landsbasis og på staden? Det er registrert naturtypeområde ved Sandangersanden, gjeld sandstranda. Gangvegen er føresett å ikkje vere i direkte konflikt. Det er registrert naturbeitemark på Gjøneset. Det er ikkje føreslått nye byggjeformål som kjem i konflikt med beitemarka. Ingen særskilde registreringar. Ved Sandagersanden er det registrert ei sone for andefugl (beiteområde/rasteområde). Det er også registrert 32 artsdata i området. På Gjerde er det registrert ei sone for yngleområde for sildemåke, gråmåke og svartbak. Kjelde: Sandangersanden verditype B (viktig) Sandangersanden: ingen direkte inngrep/trussel Gjøneset: ingen Gjerde: omdisponering av ca. 6 daa av den 0,46 km sona vert ikkje vurdert som trussel. Sona for andefugl ved Sandagersanden kjem i nærleiken av planlagt gangveg. Sona for yngleområde for sildemåke, gråmåke og svartbak kjem i kontakt med byggeområdet B1, men inngrepet er lite i høve det samla yngleområdet, jf. punkt om truslar ovanfor. På landsbasis er det forbetra tilstand i hav og ferskvatn, forverring i opent lågland, medan skog og fjell er sterkt påverka av menneskeleg aktivitet. Lokalt vil tiltaka i planframlegget ha små verknader. Tal naturtypar vert oppretthalde. Kjelde: Naturindeks for Norge

5 Oppdrag: Kommuneplan Side 5 av 24 4 Ligg det føre faglige rapporter og utgreiingar om naturmangfald i det aktuelle planområdet? 5 Vil planen påverke trua og nær trua arter på Norsk rødliste for arter 2010? 6 Vil Planen påverke trua og nær trua naturtypar på Norsk rødliste for naturtypar 2011? 7 Vil planen påverke utvalte naturtypar eller prioriterte arter? 8 Vil planen påverke verneområder, nærområde til verneområder, marint verna område eller verna vassdrag (jf. Verneplan for vassdrag)? 9 Vil planen påverke tilstaden i sjø eller vassførekomstar? 10 Vil planen påverke utvalte kulturlandskap? 11 Vil planen påverke miljøregistreringer i skog? 12 Vil planen påverke inngrepsfrie naturområder (INON)? 13 Vil planen påverke områder eller naturtypar som er spesielt verdifulle for naturmangfaldet? 14 Er det kunnskapsmangel? Direktoratet for naturforvaltning sin naturbase har i tillegg link til faktaark for område der det er registreringar for naturtypar og artsdata: Kjelde: og www. naturbase.no Kjelde: og Utvalte naturtypar: Prioriterte artar: Kjelde: Kjelde: Direktoratet for naturforvaltning WMS Til vitande er det innanfor sjøarealet i Gjerdsvika molo registrert forureina sjøbotn. Tiltaka i planen er føresett å ivareta miljøkrav i høve utslepp. Kjelde: Vannmiljø, Miljøstatus Kjelde: Kjelde: Miljøregistrering i skog Kjelde: INON i Norge (Direktoratet for naturforvaltning) Nei, jf. det som går fram av sjekklista.

6 Oppdrag: Kommuneplan Side 6 av Oppsummering Gjerdsvika Planframlegget medfører ikkje skade på eller omdisponering av viktige landskap, økosystem, naturtypar og artar o.a. i naturmangfaldlova. Kunnskap ( 8): Kommunen oppfattar kunnskapsgrunnlaget i nasjonale databasar som tilfredstillande for vurderingar etter naturmangfaldlova for Gjerdsvika. Førevar prinsippet ( 9): Kunnskapsgrunnlaget er tilfredstillande. Dei tiltaka som vert foreslått gjeld utbygging som kommunen gjennom regelverket vil ha kontroll med skjer i ordna former, jf. handtering av utslepp. Det vil bli lagt vekt på at vidare ureining i indre hamneområde ikkje skjer. Samla belastning ( 10): Planframlegget medfører ikkje vesentlege ulemper for naturmangfaldet utanom ureininga av sjøbotnen i hamneområdet som vert å ta omsyn til ved vidare utbygging. Overvaking ( 11): Så langt kommunen kan sjå vil det ikkje vere naudsynt med overvaking av naturmiljøet anna enn ev. tidvis kontroll av botnforholda i hamneområdet. Alternativ lokalisering ( 12): I høve naturmangfaldet er det ikkje behov for alternative lokaliseringar. Gangvegen langs stranda vil ikkje påvereke naturmiljøet på nokon vesentleg måte (jf. ikkje direkte inngrep). Konklusjonen er at den samla belastninga av planframlegget i Gjerdsvika ikkje medfører vesentleg skade på naturmangfaldet i strid med forvaltningsmåla for naturtypar og økosystem ( 4) og artar ( 5).

7 Oppdrag: Kommuneplan Side 7 av DELOMRÅDE: Gursken Del område Areal som inngår i gjeldande plan, men som ikkje er utbygde: (namn, daa) Vurdering/kommentar B13 (13,3 daa) og B14 (35,7 daa) er ikkje utbygd Fh7 (18 daa) og Fh8 (10,4 daa) er ikkje utbygd. Nye utbyggingsareal: (namn, daa) Bustad: B5 (67,6 daa), B6 (79 daa),b8 (9,9 daa), B11 (30,5 daa), B15 (15,0 daa). Naust: Fn8 (13,8 daa), Fn11 (1,3 daa), Fn12 (7,0 daa), Fn13 (8,7 daa), Fn15 (7,0 daa) Forretning: Næring: N2 (80,3 daa), N5 (22,7 daa) og N6 (19,6 daa), F2 (5,1 daa) Idrettsanlegg: I2 (8,5 daa) Andre kombinerte byggjeformål: KBA1 (153 daa) Sum areal eks plan, ny plan: 606 daa Sentrale tema 1 Landskap, økosystem, naturtypar eller artar som er rørt av planen: Naturtype: Naturbeitemark: Vegetasjon: Artsfunn: Verdsetjing: Truslar: Ingen særskilde registreringar. Ingen registreringar. Ingen særskilde registreringar. I Gurskebotnen er det ei sone med artsdata. Gjeld beiteområde for andefuglar ved elveutløpet for Vågselva. Ved Knotten er det registrert trekkveg i sjø for hjort. På Myklebust er det registrert beiteområde for hjort. Det er registrert trekkveg for hjort på Leikongeidet. i Gurskebotnen er det registrert artsdata: aure Kjelde: Vågselvutløpet: B (viktig) Sona for hjort på Myklebust: B (viktig) Trekkvegen for hjort på Leikongeidet: B (viktig) Gurskebotnen: Ingen. Knotten: Ingen. Myklebust: omdisponering av ca. 30 daa av den 2,3 km store sona for hjort vert ikkje vurdert som trussel. Punkt for aure gjeld del av Myklebustosen, utløp for Myklebustelva. Trussel vert vurdert som liten då arten er levekraftig (ikkje raudlista) og det er sett vilkår i planføresegnene om at nødvendig omsyn skal takast ved forminga av elveutløpet. Leikongeidet: 300 meter av den 800 meter lange hjortetrekkvegen blir råka. Arealet er ikkje føresett igjennbygd. Ved regulering av område

8 Oppdrag: Kommuneplan Side 8 av 24 2 Kva verknad vil planen ha på landskap, økosystem, naturtypar og artar. 3 Korleis er tilstanden for landskapet, økosystem og utviklinga i tall lokaliteter av naturtypane og bestandene på landsbasis og på staden? 4 Ligg det føre faglige rapporter og utgreiingar om naturmangfald i det aktuelle planområdet? 5 Vil planen påverke trua og nær trua arter på Norsk rødliste for arter 2010? 6 Vil planen påverke trua og nær trua naturtypar på Norsk rødliste for naturtypar 2011? 7 Vil planen påverke utvalte naturtypar eller prioriterte arter? 8 Vil planen påverke verneområder, nærområde til verneområder, marint verna område eller verna vassdrag (jf. Verneplan for vassdrag)? 9 Vil planen påverke tilstaden i sjø eller vassførekomstar? 10 Vil planen påverke utvalte kulturlandskap? 11 Vil planen påverke miljøregistreringer i skog? 12 Vil planen påverke inngrepsfrie naturområder (INON)? 13 Vil planen påverke områder eller naturtypar som er spesielt verdifulle for naturmangfaldet? 14 Er det kunnskapsmangel? bør omsyn til hjortetrekket innarbeidast. Beiteområdet for andefuglar kjem i nærleiken av områda Fn13, F2 og I2. (kjem ikkje i direkte kontakt) Hjortetrekkveg i sjø ved Knotten gjeld tilgrensande sjøareal til området B8. Beiteområdet for hjort på Myklebust kjem i direkte kontakt med området B11. Trekkvegen for hjort kjem i direkte kontakt med området KBA1. Innanfor området N2 er registrert artsdata: aure Kjelde: På landsbasis er det forbetra tilstand i hav og ferskvatn, forverring i opent lågland, medan skog og fjell er sterkt påverka av menneskeleg aktivitet. Lokalt vil tiltaka ha små verknader. Tal naturtypar vert oppretthaldne. Kjelde: Naturindeks for Norge Direktoratet for naturforvaltning sin naturbase har i tillegg link til faktaark for område der det er registreringar for artsdata: Kjelde: og www. naturbase.no Kjelde: og Utvalte naturtypar: Prioriterte artar: Kjelde: Kjelde: Direktoratet for naturforvaltning WMS Føreset at gjeldande regelverk vert nytta ved bruk av områda (jf. N2) Kjelde: Vannmiljø, Miljøstatus Kjelde: Kjelde: Miljøregistrering i skog Nei, men område Fh7 og Fh8 ligg innanfor buffersone (<1 km) til inngrepsfri natur. Kjelde: INON i Norge (Direktoratet for naturforvaltning) Ikkje utover det som elles går fram av sjekklista.

9 Oppdrag: Kommuneplan Side 9 av Oppsummering Gursken Planframlegget medfører ikkje vesentlege verknader på naturmangfaldet i Gursken. Dette under føresetnad av at Myklebustelva sitt utløp vert forma slik at aure ikkje vert hindra oppgang og at hjortetrekket på Leikongeidet vert ivareteke i reguleringsplanen for området, jf. område KBA1. Kunnskap ( 8): Kommunen oppfattar kunnskapsgrunnlaget i nasjonale databasar som tilfredstillande for vurderingar etter naturmangfaldslova i denne saka. Førevar prinsippet ( 9): Kunnskapsgrunnlaget er tilfredstillande. Dei tiltaka som vert foreslått gjeld utbygging som kommunen gjennom regelverket vil ha kontroll med, jf. handtering av reguleringsplanar for N2 og KBA1. Tiltak ut over dette synest ikkje nødvendig. Samla belastning ( 10): Planframlegget medfører ikkje vesentlege ulemper. Vi legg til grunn at omsyna til aure og hjort vert tekne i plansamanheng. Overvaking ( 11): Så langt kommunen kan sjå vil det ikkje vere naudsynt med overvaking av naturmiljøet anna enn ev. tidvis kontroll av botnforholda i hamneområdet i tilknyting til den sjøbaserte verksemda innan N2 og tilgrensande areal. Alternativ lokalisering ( 12): I høve naturmangfaldet er det ikkje behov for alternative lokaliseringar, jf. tiltaka nemnt ovanfor. Konklusjonen er at den samla belastninga av planframlegget i Gursken ikkje medfører vesentleg skade på naturmangfaldet i strid med forvaltningsmåla for naturtypar og økosystem ( 4) og artar ( 5).

10 Oppdrag: Kommuneplan Side 10 av 24 4 DELOMRÅDE Larsnes: Del område Areal som inngår i gjeldande plan, men som ikkje er utbygde: (namn, daa) Nye utbyggingsareal: (namn, daa) Vurdering/kommentar Bustadarealet B19 Vikane 1 (11 daa) er litt utbygd. B20 Vikane 2 (9,1 daa) er ledig. B16 (46 daa) er regulert, utbygging ikkje starta. Fh8 (20 daa) er regulert,men ikkje utbygd. Ved AB13 er det eit område for fritidsbusetnad som er ledig (12,7 daa). Bustad: B17 (4,9 daa), B18 (2,4 daa), SE2 (6,6 daa) og LNFF5 (8,3 daa) Hytter: Fh9 (2,8 daa). Naust: Fn19 (4,1 daa) og Fn20 (3,2 daa) Utvidingsområdet for Rådhuset: OP5 (5,7 daa) Utvidingsområde for Larsnes Buss og Last AS: S1 (2,7 daa) Utvidingsområde omsorgsbustadar: BA7 (2,6 daa) og BA8 (11,1 daa) Næring: N7 (12,8 daa), N9 (77,2 daa) og N10 (1,3 daa) Parkering ved badeplassen P (1,7 daa) Offentleg/privat tenesteyting: OP4 (42,7 daa) Sum areal eks plan, ny plan: 330,9 daa Sentrale tema 1 Landskap, økosystem, naturtypar eller artar som er rørt av planen: Naturtype: Naturbeitemark: Ingen særskilde registreringar. Ingen registreringar. Vegetasjon: Skog med middels bonitet innanfor området N9. Artsfunn: Verdsetjing: Truslar: 2 Kva verknad vil planen ha på landskap, økosystem, naturtypar og artar. 3 Korleis er tilstanden for landskapet, økosystem og utviklinga i tall lokaliteter av naturtypane og bestandene på landsbasis og på Det er registrert beiteområde for hjort i Oksavika. Oksavika: verdi B (viktig) Saude aust: Storeneset det er registrert skog med middels bonitet samt leveområde for kystblåfiltlav (raudlisteart). Potensielt trusselnivå som må nærmare vurderast ved detaljregulering av N9. Viser her til registreringa der lokaliteten sitt omfang er merka 1. Oksavika: omdisponering av ca. 1,5 daa av den 0,91 km store sona vert ikkje vurdert som trussel. Beiteområdet for hjort kjem i kontakt med området LNFF5 i Oksavika. Det er registrert raudlista art (kystblåfiltlav) innanfor N9, samt skog med middels bonitet. Kjelde: På landsbasis er det forbetra tilstand i hav og ferskvatn, forverring i opent lågland, medan skog og fjell er sterkt påverka av menneskeleg aktivitet. Lokalt vil tiltaka ha små verknader.

11 Oppdrag: Kommuneplan Side 11 av 24 staden? 4 Ligg det føre faglige rapporter og utgreiingar om naturmangfald i det aktuelle planområdet? 5 Vil planen påverke trua og nær trua arter på Norsk rødliste for arter 2010? 6 Vil Planen påverke trua og nær trua naturtypar på Norsk rødliste for naturtypar 2011? 7 Vil planen påverke utvalte naturtypar eller prioriterte arter? 8 Vil planen påverke verneområder, nærområde til verneområder, marint verna område eller verna vassdrag (jf. Verneplan for vassdrag)? 9 Vil planen påverke tilstaden i sjø eller vassførekomstar? 10 Vil planen påverke utvalte kulturlandskap? 11 Vil planen påverke miljøregistreringer i skog? 12 Vil planen påverke inngrepsfrie naturområder (INON)? 13 Vil planen påverke områder eller naturtypar som er spesielt verdifulle for naturmangfaldet? 14 Er det kunnskapsmangel? Omfanget av naturtypar vert oppretthaldne. Kystblåfiltlav kan gå tapt. Kystblåfiltlav er også registrert på Voksa og på Sandsøya. Kjelde: Naturindeks for Norge Direktoratet for naturforvaltning sin naturbase har i tillegg link til faktaark for område der det er registreringar for artsdata: Det er registrert leveområde for kystblåfiltlav i området N9. Kjelde: og www. naturbase.no Kjelde: og Utvalte naturtypar: Prioriterte artar: Kjelde: Kjelde: Direktoratet for naturforvaltning WMS Innanfor hamneområdet i Larsnes sentrum er det registrert forureina sjøbotn. På vilkår av at all verksemd vert driven i hht. gjeldande regelverk vil tilstanden i sjø ikkje bli vesentleg påverka av planen. Kjelde: Vannmiljø, Miljøstatus Kjelde: Kjelde: Miljøregistrering i skog Nei, men hytteområdet Fh8 ligg i buffersone (<1 km) til inngrepsfri natur. Viser her til at området har godkjent reguleringsplan. Kjelde: INON i Norge (Direktoratet for naturforvaltning) Ikkje utover det som går fram av punkt Oppsummering Larsnes Planframlegget kan medføre verknader på naturmangfaldet i Larsnes området Saude ved at arten (raudartlista) Kystblåfiltlav er registrert i austre del av område N9. Omfang er merka 1. Vi legg til grunn at arten si mengd/storleik på lokalitet vert avklara under reguleringsarbeidet. Vi viser elles til

12 Oppdrag: Kommuneplan Side 12 av 24 at arten er registeret også på Voksa og på Sandsøya. Ut over dette kan vi ikkje sjå vesentlege konsekvensar for naturmangfaldet for Larsnesområdet. Kunnskap ( 8): Kommunen oppfattar kunnskapsgrunnlaget i nasjonale databasar som tilfredstillande for vurderingar etter naturmangfaldslova i denne saka. Det vert likevel sett krav om at lokaliteten Kystblåfiltlav på Saude/Storeneset vert nærmare avklara i samband med reguleringsarbeidet. Førevar prinsippet ( 9): Kunnskapsgrunnlaget er tilfredstillande. Dei tiltaka som vert foreslått gjeld utbygging som kommunen gjennom regelverket vil ha kontroll med, jf. handtering av reguleringsplanar for N7 og N9 og KBA1. Tiltak ut over dette synest ikkje nødvendig. Samla belastning ( 10): Planframlegget medfører ikkje vesentlege ulemper. Overvaking ( 11): Så langt kommunen kan sjå vil det ikkje vere naudsynt med overvaking av naturmiljøet anna enn ev. tidvis kontroll av botnforholda i hamneområdet i Larsnes sentrum. Alternativ lokalisering ( 12): I høve naturmangfaldet er det ikkje behov for alternative lokaliseringar, jf. tiltaka nemnt ovanfor. Vi legg då til grunn at registrering av Kystblåfiltlav i område N9 vert avklart og at reguleringsplanen følgjer opp konklusjonane på ev. avgrensingar i byggeområdet. Konklusjonen er at den samla belastninga av planframlegget i Larsnesområdet ikkje medfører vesentleg skade på naturmangfaldet i strid med forvaltningsmåla for naturtypar og økosystem ( 4) og artar ( 5).

13 Oppdrag: Kommuneplan Side 13 av 24 5 DELOMRÅDE: Sandsøya Del område Areal som inngår i gjeldande plan, men som ikkje er utbygde: (namn, daa) Nye utbyggingsareal: (namn, daa) Vurdering/kommentar Bustadarealet B24 (27,5 daa) er delvis utbygd. Sameleis med B25 (16,5 daa) Naustarealet Fn23 (19,1 daa) og Fn26 (22,9 daa) er ikkje utbygd. Eit næringsformål aust for N11 (14,2 daa) er ikkje utbygd. Området sørvest for N11 er delvis utbygd (11,0 daa). Bustad: LNFB10 (39,1 daa), B26 (32,3 daa) Hytter: Fh10 (5,1 daa) Næring: N11 (6,0 daa), N12 (26,8 daa) Anna: AB14 (3,4 daa) Sum areal eks plan, ny plan: 223,9 daa Sentrale tema 1 Landskap, økosystem, naturtypar eller artar som er rørt av planen: Naturtype: Naturbeitemark: Vegetasjon: Artsfunn: Verdsetjing: Truslar: 2 Kva verknad vil planen ha på landskap, økosystem, naturtypar og artar. 3 Korleis er tilstanden for landskapet, økosystem og utviklinga i tall lokaliteter av naturtypane og bestandene på landsbasis og på staden? 4 Ligg det føre faglige rapporter og utgreiingar om naturmangfald i det aktuelle planområdet? 5 Vil planen påverke trua og nær trua arter på Norsk rødliste for arter 2010? Det er registrert naturtype brekkvannspol i Sandsvågen, kystlynghei på Hornet og Rinden. Det er ikkje føreslått nye byggeformål som kjem i konflikt med naturtypane. I tillegg kjem naturbeitemark, sjå punkt under. Det er registrert til saman 3 naturbeitemarker (Helland, Ulandsvika og nord for Sandshamn). Det er ikkje føreslått nye byggeformål som kjem i konflikt med beitemarkane. Ingen særskilde registreringar. Ingen registreringar innanfor nye byggeformål. Viser elles til punkt 8 om verneområder. Kulturlandskapsona på Sandsøya er av kategorien nasjonalt viktig. Ingen særskilde truslar, jf. ingen registreringar ovanfor. Som det går fram av punkta ovanfor er det ikkje særskilde konfliktar for nye byggjeformål på Sandsøya. På landsbasis er det forbetra tilstand i hav og ferskvatn, forverring i opent lågland, medan skog og fjell er sterkt påverka av menneskeleg aktivitet. Kjelde: Naturindeks for Norge Direktoratet for naturforvaltning sin naturbase har i tillegg link til faktaark for område der det er registreringar for naturtypar, artsdata og verneområde: Nei, ingen registreringar innanfor nye byggeformål. Kjelde:

14 Oppdrag: Kommuneplan Side 14 av 24 6 Vil Planen påverke trua og nær trua naturtypar på Norsk rødliste for naturtypar 2011? 7 Vil planen påverke utvalte naturtypar eller prioriterte arter? 8 Vil planen påverke verneområder, nærområde til verneområder, marint verna område eller verna vassdrag (jf. Verneplan for vassdrag)? og Det er registert eit område med sørvendte berg og rasmarker i Breidvika i vestre del av Sandsøya. Det er ikkje føreslått nye byggeformål som kjem i konflikt med denne naturtypa. Kjelde: og Utvalte naturtypar: Prioriterte artar: Kjelde: Sandsvågen naturreservat: Ikkje nye byggeformål som grensar til. Nærmaste formål blir B24 og B26. Storevik verneområde: Gjeld kystsona i sørleg del av Sandsøya, der freding av dyreliv gjeld. Restriksjonen gjeld at alle fugle og pattedyrartar er freda mot jakt og fangst. Unnataket er villmink. Arealføremålet naust vil i liten grad påverke verneføremålet, jf. FN23 og Fn26. 9 Vil planen påverke tilstaden i sjø eller vassførekomstar? 10 Vil planen påverke utvalte kulturlandskap? 11 Vil planen påverke miljøregistreringer i skog? 12 Vil planen påverke inngrepsfrie naturområder (INON)? 13 Vil planen påverke områder eller naturtypar som er spesielt verdifulle for naturmangfaldet? 14 Er det kunnskapsmangel? Kjelde: Direktoratet for naturforvaltning WMS Kjelde: Vannmiljø, Miljøstatus Store delar av Sandsøya inngår i ei større sone for heilheitleg kulturlandskap. Gjeld alle nye og gamle byggjeformål. Overordna sett: ingen verknad. Kjelde: Kjelde: Miljøregistrering i skog Kjelde: INON i Norge (Direktoratet for naturforvaltning) Ikkje utover det som går fram av punkt 2.

15 Oppdrag: Kommuneplan Side 15 av Oppsummering Sandsøya Planframlegget medfører ikkje vesentlege verknader på naturmangfaldet på Sandsøya. Vi kan ikkje sjå at planen viser tiltak i slikt omfang at kulturlandskapet under eitt vert påverka. Vi kan heller ikkje sjå at omsynet til brekkvannspollen i Sandsvågen eller Storevik verneområde (dyrelivsfreding) vert råka. Kunnskap ( 8): Kommunen oppfattar kunnskapsgrunnlaget i nasjonale databasar som tilfredstillande for vurderingar etter naturmangfaldslova i denne saka. Førevar prinsippet ( 9): Kunnskapsgrunnlaget er tilfredstillande. Dei tiltaka som vert foreslått gjeld utbygging som kommunen gjennom regelverket vil ha kontroll med. Tiltak ut over dette synest ikkje nødvendig. Samla belastning ( 10): Planframlegget medfører ikkje vesentlege ulemper. Overvaking ( 11): Så langt kommunen kan sjå vil det ikkje vere naudsynt med særskilt overvaking av naturmiljøet. Alternativ lokalisering ( 12): I høve naturmangfaldet er det ikkje behov for alternative lokaliseringar. Konklusjonen er at den samla belastninga av planframlegget på Sandsøya ikkje medfører vesentleg skade på naturmangfaldet i strid med forvaltningsmåla for naturtypar og økosystem ( 4) og artar ( 5).

16 Oppdrag: Kommuneplan Side 16 av 24 6 DELOMRÅDE: Voksa Del område Areal som inngår i gjeldande plan, men som ikkje er utbygde: (namn, daa) Vurdering/kommentar Næringsområdet N13 er ledig (23,5 daa). Nye utbyggingsareal: (namn, daa) Hytter: Fh11 (20,8 daa) Naust: Fn27 (3,6 daa) Næring: N14 (4,3 daa) og N15 (10,0 daa) Turisme: FT (22 daa) Sum areal eks plan, ny plan: 84,2 daa Sentrale tema 1 Landskap, økosystem, naturtypar eller artar som er rørt av planen: Naturtype: Naturbeitemarka: Vegetasjon: Artsfunn: Verdsetjing: Truslar: 2 Kva verknad vil planen ha på landskap, økosystem, naturtypar og artar. 3 Korleis er tilstanden for landskapet, økosystem og utviklinga i tall lokaliteter av naturtypane og bestandene på landsbasis og på staden? 4 Ligg det føre faglige rapporter og utgreiingar om naturmangfald i det aktuelle planområdet? 5 Vil planen påverke trua og nær trua arter på Norsk rødliste for arter 2010? 6 Vil Planen påverke trua og nær trua naturtypar på Norsk rødliste for naturtypar 2011? I vestre del av Voksa, Hansvika, er det registrert naturtype skrotemark. Gjeld Voksa kalkverk. Det er ikkje føreslått nye byggeformål som kjem i konflikt med naturtypen. Hansvika naturbeitemark. Det er ikkje føreslått nye byggeformål som kjem i konflikt med beitemarka. Ingen særskilde registreringar. Ingen registreringar innanfor nye byggeformål. Viser elles til punkt 8 om verneområder. Ingen registreringar innanfor nye byggeformål. Ingen særskilde truslar, jf. ingen registreringar ovanfor. Som det går fram av punkta ovanfor er det ikkje særskilde konfliktar for nye byggjeformål på Voksa. Unnataket er verneområdet, omtalt i punkt 8. På landsbasis er det forbetra tilstand i hav og ferskvatn, forverring i opent lågland, medan skog og fjell er sterkt påverka av menneskeleg aktivitet. Kjelde: Naturindeks for Norge Direktoratet for naturforvaltning sin naturbase har i tillegg link til faktaark for område der det er registreringar for naturtypar og verneområde: Kjelde: og I området Hansvika er det registrert 2 område for rikt strandberg. Det er ikkje føreslått nye byggeformål som kjem i konflikt med naturtypen. Kjelde: og

17 Oppdrag: Kommuneplan Side 17 av 24 7 Vil planen påverke utvalte naturtypar eller prioriterte arter? 8 Vil planen påverke verneområder, nærområde til verneområder, marint verna område eller verna vassdrag (jf. Verneplan for vassdrag)? Utvalte naturtypar: Prioriterte artar: Kjelde: Storevik verneområde: Gjeld sone som dekkjar heile Voksa, Marøya og Flatøya, der dyrelivsfreding gjeld. Restriksjonen gjeld at alle fugle og pattedyrartar er freda mot jakt og fangst. Unnataket er villmink. Vi kan ikkje sjå at naustføremål vil vere i konflikt med verneføremålet. Kjelde: Direktoratet for naturforvaltning WMS 9 Vil planen påverke tilstaden i sjø eller vassførekomstar? 10 Vil planen påverke utvalte kulturlandskap? 11 Vil planen påverke miljøregistreringer i skog? 12 Vil planen påverke inngrepsfrie naturområder (INON)? 13 Vil planen påverke områder eller naturtypar som er spesielt verdifulle for naturmangfaldet? 14 Er det kunnskapsmangel? Kjelde: Vannmiljø, Miljøstatus Kjelde: Kjelde: Miljøregistrering i skog Kjelde: INON i Norge (Direktoratet for naturforvaltning) Ikkje utover det som går fram av punkt 2.

18 Oppdrag: Kommuneplan Side 18 av Oppsummering Voksa Planframlegget medfører ikkje vesentlege verknader på naturmangfaldet på Voksa. Vi kan ikkje sjå at planen viser tiltak i slikt omfang at restriksjonen som gjeld freding av alle fugle og pattedyrartar mot jakt og fangst vert råka. Kunnskap ( 8): Kommunen oppfattar kunnskapsgrunnlaget i nasjonale databasar som tilfredstillande for vurderingar etter naturmangfaldslova i denne saka. Førevar prinsippet ( 9): Kunnskapsgrunnlaget er tilfredstillande. Dei tiltaka som vert foreslått gjeld utbygging som kommunen gjennom regelverket vil ha kontroll med. Tiltak ut over dette synest ikkje nødvendig. Samla belastning ( 10): Planframlegget medfører ikkje vesentlege ulemper. Overvaking ( 11): Så langt kommunen kan sjå vil det ikkje vere naudsynt med særskilt overvaking av naturmiljøet. Alternativ lokalisering ( 12): I høve naturmangfaldet er det ikkje behov for alternative lokaliseringar. Konklusjonen er at den samla belastninga av planframlegget på Voksa ikkje medfører vesentleg skade på naturmangfaldet i strid med forvaltningsmåla for naturtypar og økosystem ( 4) og artar ( 5).

19 Oppdrag: Kommuneplan Side 19 av 24 7 DELOMRÅDE: Kvamsøya Del område Areal som inngår i gjeldande plan, men som ikkje er utbygde: (namn, daa) Vurdering/kommentar B31 er ledig (19,3 daa) Fh13 (18,5 daa) er delvis utbygd Nye utbyggingsareal: (namn, daa) Bustad: B28 (105 daa) og B32 (24 daa) Hytter: Fh14 (58,4 daa), Fh15 (5,3 daa), Fh16 (6,8 daa), LNFF4 (12,5 daa) Naust: Fn30 (0,4 daa), Fn32 (1,5 daa) og Fn31 (11,2 daa) Næring: N16 (1,9 daa) og N17 (17,9 daa) Anna: AB17 (5 daa) Sum areal eks plan, ny plan: 289,4 daa Sentrale tema 1 Landskap, økosystem, naturtypar eller artar som er rørt av planen: Naturtype: Ristesundet er dekt av naturtypen kystlynghei. Det er også registrert kystlynghei på Kvamsøya vest og Storholmen. Det er ikkje føreslått nye byggeformål som kjem i konflikt med desse naturtypane. Storholmen og Ristesundet er også registrert som inngrepsfri natur. Naturbeitemark: Vegetasjon: Artsfunn: Verdsetjing: Truslar: 2 Kva verknad vil planen ha på landskap, økosystem, naturtypar og artar. 3 Korleis er tilstanden for landskapet, økosystem og utviklinga i tall I tillegg kjem naturbeitemark, sjå punkt under. På Ristesundet, Kletten og Instegardsneset er det 3 naturbeitemarkar. Fh14 og Fn30 kjem i konflikt med naturbeitemarka på Kletten. Ingen særskilde registreringar. I området Kletten er det ei større sone for artsdata, som kjem i konflikt med området Fh14 og Fn30 samt ½ del av LNFF4. Gjeld yngleområde for vade, måke og alkefuglar. Det er også registrert grå vokssopp innanfor området. Viser elles til punk 6 og 8. artsdata innanfor naturreservatsområde. Naturbeitemarka på Kletten er registrert med lokalt viktig verdi (kategori C). Kletten: omdisponering av heile Kletten naturbeitemark. Innanfor nautbeitemarka er det og registrert raudlisteart, jf. punkt 5. Som det går fram av punkta ovanfor vil ha planen ha verknad for område Fn30 og Fh14. Konflikt med raudlisteart, andre artsdata og naturbeitemark. På landsbasis er det forbetra tilstand i hav og ferskvatn, forverring i opent lågland, medan skog

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Sande kommune: Revisjon arealdelen i kommuneplanen

Sande kommune: Revisjon arealdelen i kommuneplanen SJEKKLISTE NATURMANGFALD: sone 1 Gjerdsvika Naturtypar: Artar: Naturtypar: Prioriterte artar: Det er registrert område for biologisk mangfald i følgjande - Bustad 1. Sone med registrering av hekkande sjøfugl

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

i Koløy mune Oppdragsgjevar: Fitjar kommune

i Koløy mune Oppdragsgjevar: Fitjar kommune Rapport 04. desember 2013 Fitjar komm mune Kartleggingg av funksjonell strandsone i Øyane, inkl. Koløy Oppdragsgjevar: Fitjar kommune Tittel: Fitjar kommune. Kartlegging av funksjonell strandsone i Fitjarøyane

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Skredsikring E16 Nærøydalen

Skredsikring E16 Nærøydalen FORPROSJEKT Skredsikring E16 Nærøydalen Vurdering av alternativ ved Sleen/Fyre Voss kommune Illustrasjon v/david Fürstenberg, SVV Region vest Leikanger, R.vegktr Dato: November 2013 Forprosjekt E16 Nærøydalen.

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

Skulelokalisering Valestrand - Hauge

Skulelokalisering Valestrand - Hauge Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule 2015-06-08 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Utkast til verneplan Rapport nr. 3 2005 ISBN 82-91031-73-8 - ISSN 0803-1886 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Fylkesmannen

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2010.

Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2010. Miljørapport nr. 1-2011 Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2010. Av John Bjarne Jordal og John Inge Johnsen Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelinga MILJØRAPPORT FYLKESMANNEN I ROGALAND

Detaljer

UTVIDING AV PLANOMRÅDE. ETABLERING AV HØGDEBASSENG. 1 Innleiing. Bakgrunn... 2. 2 Skildring av tiltaket... 3. 2.1 Formålet med tiltaket...

UTVIDING AV PLANOMRÅDE. ETABLERING AV HØGDEBASSENG. 1 Innleiing. Bakgrunn... 2. 2 Skildring av tiltaket... 3. 2.1 Formålet med tiltaket... Oppdragsgiver: Voss Resort Fjellheisar AS Oppdrag: 528431 Reguleringsplan for gondol Dato: 2014-11-17 Skrevet av: Guro Steine, Ali M. Ali Kvalitetskontroll: Terje Skaar UTVIDING AV PLANOMRÅDE. ETABLERING

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011 Kommuneplan ; arealdelen 011 0 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 7. september 011 FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN FITJAR KOMMUNE SIN AREALDEL (011-0) Føresegnene er heimla i Plan og bygningslovv

Detaljer

Planprogram. Planprogram

Planprogram. Planprogram Detaljr regulering av Smedsmo camping Planprogram Oppdragsgjevar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Jostein Smedsmo Detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing Planprogram 13051 19..9.2013

Detaljer

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer