NITO VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM 6/3. OlavSørensen. H ' besøk httpz//takstverifisering.nit0.no. 271m2 259m2 627,2m2 kr kr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NITO VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM 6/3. OlavSørensen. H ' besøk httpz//takstverifisering.nit0.no. 271m2 259m2 627,2m2 kr1300000 kr1 040000"

Transkript

1 E] EE l E. Dokd: (08/595-18) ' SENTRUMSVEIEN 10 AVVERDIoe LANErAKsT.`- é O8/595-/8 5,;/, 41'O03/)1-,1 6/3 TAKSTMANN INGENIOR,/ RAPPORTANSVARLIG: Ing. F rdtjof Nansens Ve 49, 8516NARVIK Tlf: A Faks: E-post: OlavSørensen VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM l Adresse Matrkkelnr. Kommune Hjemmelshaver(e) Dato for befarng Bruksareal: Bruksareal prrnærdel (P-ROM): Tomteareal: Normal markedsverd: Anbefalt låneverd: Sentrumsveen 70, 8540 BALLANGEN Gnr. 40 Bnr. 268 BALLANGEN Ballangen kommune m2 259m2 627,2m2 kr kr '- Ønskerdu å sjekkerapportensgyldghet? H ' SkannQR-koden meddnmobltelefon, eller ' besøk httpz//takstverfserng.nt0.no

2 VERDI- OG LÅNETAKST Eendomsbetegnelse, eendom hjemmelshaver m.m. f;ste.nr. Adresse Sentrumsveen 70 WCur. 40 Postnr.låíåted mkommne BALLANGEPL -BALPêNGEN _ Tlstede/opplysnnger gtt av :Sentralr- Besktgelsesdañtñol 22-( Qlray Sflrenséra-T. H. - Generelle Premsser låolgnurmer Omrade/ bydel 7W 268 Rekvrent ll$allangen Éommune `Hjemmelshaver(e) Ballangen opplysnnger Taksten er tatt som en vsuell besktgelse,under gode forhold. Opplysnngene er basert på eerens opplysnnger. Taksten er kun basert på en vsuell befarng, uten nngrep byggverket. Merk at verdtakst kke er en tlstandsrapport, som beskrver byggverkets teknske tlstand. Kunden / rekvrenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og g tlbakemeldng tl takstmannen dersom det fnnes fel elmangler som bør rettes opp. Arealene er målt hhltakstbransj ens retnngslnjer ved arealmålnger av bolger av Sammendrag Påeendommen står det en tomannsbolg med kjeller' og loft. Bolgen bærer preg av manglende Vedlkehold både nn-og utvendg. Områdebeskrvelse - Belggenhet - Mljø Eendommen lgger mdt Ballangen sentrum nært opp tl E6. Kort ve tl alle servsefunksjoncr sentrum. Moderert utsktsforhold og solforhold. Regulerngsmessge forhold Området er regulert tl bolgformål. Eendommens tomt Tomteareal (m2) Type tom 627,2 Eet Festetdens utløpsår Årlg festeavgft Bortfesters navn Tomtens beskaffenhet (også vann, ve, kloakk m.m.) jtomten er lten grad opparbedet. Gruset nnkjørsel og bloppstllngsplasser..tlknyttet offentlg vann og avløp. Terrengforhold Flatt terreng. Scntrumsveen g 70 *5 1?"EW 9PN Sde 1 av Ing.

3 VERDI- og LÅNETAKsT eendom Eendommens bygnnger ffbébífgz Éyägeflåf freháb--/èmbygdå A. ftemeflvslwlsaf _. Líknngsverd (år) ykjøpsår Kjøpesum / Kostprs Fors/lcrngsselskapfd Éolseummer :lype forskrng ;KLP kadef0_rskfng_ Fullväfd Bygnngsmessg beskrvelse Fundamenterng, grunnmur og kjellergulv Kjellergulv av betong og kjellervegger av betongsten fundamentert ned tl fell. Kjellennur pusset og malt på utsden. Saltutslag på kjellergulv og vegger. Drenerng fa byggeår. Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendge fasader Yttervegger av bndngsverk med solasjons standard fra byggeår. Kledd utvendg med stående panelpanelet er meget sltt og trenger vedlkehold/rnalng/ utskftng. Balkong 1. etasje vendt mot sør med adkomst fra stuen og bakkenvå og balkong vendt mot sør med adkomst fra stuen Zetasjen. Trapp strekkmetall fra bakkenvå tl nngangsdør. Dører og vnduer Vnduer med Z-lags solerglass fra byggeår l.og 2.etasjen. Råteskader vnduet på badet Zetasj en. Eldre vnduer kjelleren. Innvendge fyllngsdører fra byggeår. Takkonstruksjon med yttertak Saltakkonstruksjon tre. Taktekkng med bølgeblkk som er mye rustangrepet. Takstge. Takrenner og nedløp plast. Heldekkende ppebeslag. Pper, ldsteder og oppvarmng Bolgen har ppe. Ovn for fast brensel plassert stuen l.og Zetasjen. Oppvarmng med strøm og ovn for fast brensel. 3C F1'Um5\ n 70 Sde 2 av 5 Ing. E540]?j* 1;LA19f 3N OlavSørensen

4 VERDI- og LÅNETAKST eendom Bad og vaskerom Bad l.etasje: Tak/hmlngzMalte plater. Vegger: Våtromsplater. nnrednngen består av we,servant,badekar,spel med lys og 2 sdeskapppplegg for vaskemasknyeggmontert ovn. Sluk gulv. Mekansk luflng. Bad 2.etasjen.: Tak/hmlngMalte plater. Vegger: TapeLmeget sltt. Innrednngen består av wc,dusjkabnett,servant med lys,opplegg for vaskemaskn. Sluk gulv. Mekansk luftng. Vndu med 2-lags solerglassfåteskader vnduskarmen. Kjøkken Kjøkken l.etasj en: Tak/hmlngMalte plater. VeggenMalt strqkeramske flser over benker. nnrednngen med hvte slette flater består av oppvaskbenk med 2 stål kummer og underskap og skuffeseksjonbenk med undeskap og skuffeseksjon,2 lange veggskap, over skap. Avtrekksvfte ut tl f' luf plassert over komfyr. Kjøkken 2.etasjen: Tak/hmlng:Malte plater. Vegger:Tapet,meget sltt. Gulv:Belegg,merker belegget. Innrednngen med hvte slette flater består av oppvaskbenk med l 1/2 stålkumme og underskap,e skapdør mangler,benkeplate,avtrkksvfle med overskap, overskap. Innvendge overflater Tak/hmlngenMalte platenmalt heltrukne plater. VeggerzMalt platenmalt stre, våtromsplater. Alle nnvendge overflater bærer preg av manglende vedlkehold. Elektrsk anlegg Skrngsskap med autornatskrn ger. Elanlegg vurderes kke en ordnær verd-og lånetakst eller en bolg salgsrappon. Kun åpenbare fel/ mangler kan bl påpekt. Eer er tl enhver td ansvarlg for at nødvendg samsvarserklærng og sluttattest forelgger. VVS-nstallasjoner 2 stk varmt vanns bereder av type Lauguna på 200 l. VVS-nstallasj oner fra byggeårene. Annet På loftet var det mye nventar som var lagret og nnvendge overflater var derfor vanskelg å nspsere. 5 mtums\' n 70 Sde 3 av 5 Ing. É40Éffjl-AIIVÉÉN

5 VERDI-OGLÅNETAKST eendom Are ale r m.m. AREALBEREGNING Arealmålngene dermerapporten måles etterbransjestandarden'takstbransjens retnngslnjerved arealmålngav bolger". Retnngslnjenehar NS 3940:2012 som utgangspunkt, men nneholder pressernger for arealbegreper og defnsjoner forbndelse med arealmålng ved omsetnng og/eller verdsettngav boenheter. Ved motstrd mellomns 3940:2012 og 'Takstbrarlsjensretnngslnjerfor arealmålngav bolger" eller annen tolknngstvler de spesellereglene for arealmålngav bolger Takstbrarlsjensretnngslnjerlagt tl grunn. 'Takstbransjerrsretnngslnjerfor arealmålngav bolger"utgs av InfonnasjonsselskapetVerd og er også tlgjengelgpå mm'.111m;1l<st.no og m\w.11[f.no De vktgste presserngene er: - Areal oppgs hele kvadratmeter rapporten, og gjelder for det tdspunktoppmålngen fant sted. - Bruttoareal(BTA)er ved takserngdefnert som arealetsom begrenses av omsluttendeyttervegg gulvhøyde og /eller tl mdt sklleveggentl annen bruksenhet og/ellerfellesareal. - Bruksareal(BRA)er bruttoarealet(bta) mnus arealet som opptas av ytterveggen Måleverdge AREALER Større åpnnger enn nødvendge åpnnger etasjeskllerfor trapp, heser, sjakterog lgnende, regnes kke med etasjensareal. Hvs trapp nngår åpnngen, regnes trappenshorsontalprojeksjonmed etasjerlsareal. Rom skalha atkomstog gangbart gulv. Rommenesbruk kan vac strd med byggeforslcrfeneselvom de er måleverdge. MARKEDSFØRING Ved markedsførng av bolger skal BRA og P-ROM oppgs. Denne rapporten vser hvlke rom som nngår kategorene P-ROM 0g S-ROM Fordelngen er basert på retnngslnjeneog takstmannenseget skjønn.en bruksendrng av et rom kan ha betydnng for hvlken kategor rommet tlhører. For beregnng av bygnjngsarealer forbndelsemed tomtersutnyttelsegjelder egne måleregler. Bygg A: Tomannsbolger Etasje - arealer Bruttoareal (BTA)m2 Bruksareal (BRA)m2 Kjeller 100 Totalt 82 l.etasje l etasjen Lof UmP gfl9s Bygg A: Tomannsbolger 3'1? T., VV Prmære rom G -ROM) Gang trapperom l.etasje Kjøkkenyndfangfelles gang med 2.etasjen,me1lomgang rmd nedgang tl kjeller,2 soverom,stue,bad. 2.etasjen Kj akken,stue,gang/tmpperommedadkormt tl lof,mellomgarlg,2soverombad. Slllrlallfrbygg.. ; PK 1.2. Sekundære rom (S-ROM) 9 boder 2 rom, gang/trapperorrlkottbak knevegger Bruttoareal(BTA)m2 Snnjafléhxgyé-gger 318 Kommentarer S-ROM 12 - romfordelng Etasje Kjeller âp P-ROM 70 tl Grunnboksbladet V -.. Totalt ,, V.... Bruksareal(BRA)m2 P-ROM 259 m.m. Heftelser: Heftelser kke vurdert. Økonom Kostnader/ andel fellesutgfter: Kommunale avgñer kr.l pr.år. S HtF msv 6 70 Sde 4 av 5 lng. 5401? LA1 j91_5n S-ROM - V 412,.

6 VERDI-OGLÅNETAKST eendom Teknsk verdberegnng Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A -Verdreduksj on Beregnede byggekostnader etter fradrag -Hovedbygg 51% kr kr =kr Samlet sum beregnede byggekostnader :krl Tomteverd Sum beregnet nkl. opparbedelse teknsk verd +kr =kr Markedsanalyse Nedenstående salgsverd gr uttrykk for hva som kan forventes for eendommen dagens marked, størrelse, standard og belggenhet tatt betraktnng. Verdkonklusjon Oppdragsgver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle fel og mangler for det benyttes l Eendommen er kke kontrollert for skjulte fel og mangler. Ut fra vsuell besktgelse og nnhentede opplysnnger settes: Dagens normale salgsverd: Anbefalt låneverd: Underskrfter kr kr Sted og dato Takstngenør ø/, '1.~,.r/ fr ' l Narvk, \«" - 'f f V W J> / Dokumentkontroll Olav Sørensen Fremlagt: Plantegnng av l_etasjen,søknad om byggetllatelseplan og fasadetegnngerferdgattest,skylddelgsforretnngstuasj onskart. Vedlagt: Plantegnng av l.etasjen,søknad om bygget11ate1se,p1an og fasadetegnngerferdgattest,skylddelgsforretnng,stuasj onskart. Sentmmsveen BALLANGEN».,n Sde 5 av lng.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Oddvard Aarnes Kåsavegen 54, 3810 GVARV Tlf: 35 95 65 00 E-post: oddvard@byggogtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Gåsefetvegen, 3810 GVARV Matrikkelnr Gnr 78 Bnr 101 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM BYGNINGSTAKST AS VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Nils N Svendsen Roholtvegen 5, 9414 HARSTAD Tlf: 976936 Faks: E-post: nilssven@onlineno Adresse Kilhusveien 105 a, 9403 HARSTAD Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: IngOlav Sørensen Olav Sørensen Fridtjof Nansens Vei 49, 8516 NARVIK Tlf: 909 26380 Faks: 769 47269 E-post: olavsor@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse Granveien 4, 8590 KJØPSVIK Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Gøran Heimen Postboks 316, 8901 BRØNNØYSUND Tlf: 906131 E-post: goheim@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Matrikkelnr Gnr 105 Bnr 70 Snr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag RAPPORTANSVARLIG: Marvin Bjarne Nyheim Dukvegen 7, 9100 KVALØYSLETTA Tlf: 77683333 Faks: 77 68 30 74 E-post: marvin@verdi-consultno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Helge Fjellro Vavollen 144, 5610 ØYSTESE Tlf: 41140500 E-post: post@helgefjellrono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Hovland, 5694 ONARHEIM Matrikkelnr Gnr 19 Bnr 8 "MIDTHEIM"

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ole Reidar Grimsrud Sørås, 189 DEGERNES Tlf: 697654 Faks: 697670 E-post: post@o-r-grimsrudno Adresse Bakkeliveien, 187 HOBØL Matrikkelnr Gnr 106 Bnr 30 Kommune Hobøl Hjemmelshaver(e)

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen Verdi- og lånetakst over Økernveien 212 0584 OSLO Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928 OSLO KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no Befaringsdato: 05.09.2011 email:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Seksjonert villa Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO. Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 10000/30000 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Seksjonert villa Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO. Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 10000/30000 OSLO KOMMUNE Harbitz Alléen 14 K, 0275 Oslo Mob. 905 16 615 jangravd@online.no www.takstpartneroslo.no Org.nr: 990 477 558 Verdi- og lånetakst over Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Ing Dag Daae Johansen TAKSTTEAM VESTERÅLEN AS Tlf Dag : 915 36 999 E-post

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO. Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO. Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE Utført av: Helge Jensen Tømrermester, Takstmann 900 33 423 org.nr. 979 968 329 MVA, hj@takstsenteret.no Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE Takstmann Bygg- og Tømrermester Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK. Gnr. 14 Bnr. 251 Eierbrøk: 1/2 BÆRUM KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK. Gnr. 14 Bnr. 251 Eierbrøk: 1/2 BÆRUM KOMMUNE Tords vei 31 1386 Asker Mobil 41470155 www.huskonsulenten.no torbjorn@huskonsulenten.no Org.nr: 996 898 067 Verdi- og lånetakst over Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK Gnr. 14 Bnr.

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Vestfold Eiendom ODDERUDVEIEN 64 RAPPORTANSVARLIG: 3080 HOLMESTRAND Vestfold Eiendom Gnr 107 Bnr 8 Fnr 0 Snr 0 Carsten

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE E.post: post@sunnmorstakst.no Telefon 701.45771 Mobil 952.08827 Org.nr: 986591281 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND

Detaljer

Verdi-og lånetakst over

Verdi-og lånetakst over Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: 980292932 Verdi-og lånetakst over Fossmoveien 19 9311 BRØSTADBOTN Gnr. 3 Bnr. 98 DYRØY KOMMUNE, 3. < Utført av: Richard K. Elverum

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Herslebs gt. 17 B 0561 OSLO Gnr. 229 Bnr. 236 Seksj.nr. 43 Eierbrøk: 46/8723 OSLO KOMMUNE Bjørn Hallmo AS Autorisasjoner: Boliger, Leiligheter, Hytter, Tomter, Boligsalgs-/Tilstandsrapporter

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Org.nr: 991 677 054 Verdi- og lånetakst over andel i Dyretråkket Borettslag. Orgnr: 850 738 602. Dyretråkket 29 1251 OSLO Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Utført av: Rana

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Fløentoppen Borettslag. Fløenbakken 62 5009 Bergen. Gårdsnr. 163 Bruksnr. 75 Leilighet nr. 323 Andelsnummer: 41

Verdi- og lånetakst. over. andel i Fløentoppen Borettslag. Fløenbakken 62 5009 Bergen. Gårdsnr. 163 Bruksnr. 75 Leilighet nr. 323 Andelsnummer: 41 Jenny Linds vei 16 5146 Fyllingsdalen Telefon- 55179800 - Mobil - 977 01 401 E-post: rune@bergen-boligtaksering.no Org.nr. 979 457 103 Verdi- og lånetakst over andel i Fløentoppen Borettslag Fløenbakken

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND Gnr 21 Bnr 5/13/14/35 Kommune: 428 TRYSIL Befaringsdato: 27052014 Rapportdato: 30062014

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander Takstmann M.NTF Roald Arne Arctander Byggeteknisk konsulent / Takstforretning Postboks 33 / Gravdalsgt. 32, 8372 GRAVDAL Tlf: 76080033. Mob: 90727711. Fax: 76082253 Org.nr. NO 970 190 627 MVA. E-post:

Detaljer

Tilstandsrapport. Washingtons vei 13 5019 BERGEN. over BERGEN KOMMUNE. Torstein D.L. Hågensen-Drønen. Utført av: Gnr. 166 Bnr.

Tilstandsrapport. Washingtons vei 13 5019 BERGEN. over BERGEN KOMMUNE. Torstein D.L. Hågensen-Drønen. Utført av: Gnr. 166 Bnr. Tilstandsrapport over Washingtons vei 13 5019 BERGEN Gnr. 166 Bnr. 1533 BERGEN KOMMUNE Johan Lauvås Ingeniør/takstmann Utført av: Torstein D.L. Hågensen-Drønen Arkitekt/Takstmann Oppdrag 245109 Befaringsdato:

Detaljer

Tilstandsrapport. over andel i NYE SKANSEN 13 A BORETTSLAG NEDRE ILA 13 A 7018 TRONDHEIM

Tilstandsrapport. over andel i NYE SKANSEN 13 A BORETTSLAG NEDRE ILA 13 A 7018 TRONDHEIM Tilstandsrapport over andel i NYE SKANSEN 13 A BORETTSLAG NEDRE ILA 13 A 7018 TRONDHEIM To- roms leilighet. Gnr. 416 Bnr. 92 Leilighet nr. 1 Andelsnr.: Andel nr 1. TRONDHEIM KOMMUNE Utført av: Sertifisert

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO Verdi- og lånetakst over andel i Badebakken Borettslag Maridalsveien 236 0467 OSLO Gnr. 222 Bnr. 142 Leilighet nr. 36 Andelsnr.: 36 OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF

Detaljer