VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 62 Bnr. 15. Dato for befaring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 62 Bnr. 15. Dato for befaring 12.09.2014"

Transkript

1 RAPPORTANSVARLIG: Goheim Takst og Byggconsult as Gøran Heimen Postboks 316, 8901 BRØNNØYSUND Tlf: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse, 8920 SØMNA Matrikkelnr Gnr 62 Bnr 15 Kommune SØMNA Hjemmelshaver(e) RAVN ANITA HARTVIKSEN Dato for befaring Bruksareal: 108 m 2 Bruksareal primærdel (P-ROM): 72 m 2 Tomteareal: 1 860,3 m 2 Normal markedsverdi: kr Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

2 Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver mm Adresse Postnr Poststed 8920 SØMNA Rekvirent Anita Hartviksen Ravn Hjemmelshaver(e) RAVN ANITA HARTVIKSEN Tilstede/opplysninger gitt av Anita Hartviksen Ravn VERDI-OGLÅNETAKST Gnr 62 Kommune SØMNA Premisser - Generelle opplysninger Bnr 15 Festenr Seksjnr Bolignummer Område/bydel Dalbotn Besiktigelsesdato Verdi og lånetakst utført som en visuell besiktigelse Avdekker ikke eventuelle skjulte feil eller mangler Utvendig kontroll foretatt fra bakkenivå Det er ikke foretatt fysiske inngrep i konstruksjonene Det var ikke nedbør ved befaring Tekniske anlegg, installasjoner og bygningsdeler som drenering, vindtetting, taktekking osv er ikke funksjonstestet Tidsangivelser vedrørende bygningen med tilhørende anlegg er basert på oppdragsgivers opplysninger For spesifikke opplysninger om kommunale avgifter, leieavtaler på dyrket mark, forsikringsselskap, type forsikring, polisenummer og ligningsverdi, henvise det til eier Med referanse til byggets alder, presiseres det at det vil finnes forhold som ikke tilfredsstiller dagens forskriftskrav Det er ikke kontrollert om det er utført arbeider i strid med plan og bygningslovgivningen Det er ikke tatt hensyn til eventuelle reguleringer, tiltak eller byggeplaner på naboeiendommer Det gjøres oppmerksom på at det ikke er funnet andre dokumenter enn innhentet fra offentlige arkiver, følger vedlagt Det er derfor ikke kjent om det finnes andre opplysninger som har påvirkning på taksten Undertegnede har også innhentet ubekreftet utskrift av elektronisk grunnbok Denne taksten er utarbeidet for bruk av nåværende hjemmelshaver/ oppdragsgiver Grunnet endringer i boligmarkedet og eventuelt bygningstekniske forhold, frarådes det å benytte rapporter eldre enn 6 mnd Sammendrag Landlig beliggende bolig benyttet som fritidsbolig Bygningsmassen er ca 50 år Det er blant annet etablerte fukt/mugg og råteskader i kjeller, noe skader i vegger, skader på vinduer og tak Bygget fremstår helhetlig som et totalrenoveringsobjekt Det er påregnelig med avdekking av skjulte feil og skader ved renovering med tilhørende betydelige kostander Med referanse til byggets alder og byggeår for bygningsdelen, presiseres det at det vil finnes forhold som ikke tilfredsstiller dagens forskriftskrav Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelig levetidsvariasjoner utover fabrikkgarantier Det henvises forøvrig til rapportens kommentarer Områdebeskrivelse - Beliggenhet - Miljø Eiendommen ligger i landlige omgivelser i Dalbotn Området består av spredt boligbebyggelse, noe fritidsbebyggelse og landbruksarealer Det er ca 7,3 km til tettstedet Berg med dagligvarehandel, bank og barneskole Det er privat barnehage i området Kort vei til rekreasjonsområder som fjell, utmark og fiske Reguleringsmessige forhold Området er i kommunens arealdelsplan gitt betegnelsen LNF område For ytterligere kommentar, eventuelle endringer og dagens eksakte status, henvises det teknisk sektor som besitter reguleringsbestemmelser, planbestemmelser og retningslinjer i arealdelsplanen Gnr:62Bnr:15 Side1av

3 VERDI-OGLÅNETAKST Eiendommens tomt Tomteareal (m 2 ) 1 860,3 Type tomt Eiet Festetidens utløpsår Årlig festeavgift Bortfesters navn Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk mm) Eiendommen består av forfalt hage med løvtrær Det er også noe dyrket mark på eiendommen, driftes pr i dag vederlagsfritt av gårdbruker i området Det er kommunalt vann Avløpet går sannsynligvis til terreng i følge eier Innkjøring på vei inn til bygget med parkering for to biler Terrengforhold Tilnærmet flatt Eiendommens bygninger Type bygg Byggeår Rehab-/ombygd år A Fritidsbolig 1964 Likningsverdi (år) Kjøpsår 1997 Kjøpesum / Kostpris 0 Forsikringsselskap Sparebank 1 forsikring Polisenummer Type forsikring Ikke opplyst eller undersøkt Bygningsmessig beskrivelse Fundamentering, grunnmur og kjellergulv Byggegrunn antatt av stedlige masser Støpt dekke og murer av betongstein Tilbygget ved hovedinngang antas å ha plass-støpte murer, ikke adkomst til krypkjeller Noe sig i fundamentering under tilbygg Ingen utvendig fungerende drenering Det er omfattede skader og etablert vekst av mugg og råtesopper i kjeller Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader Vegger i antatt bindingsverk fra byggeår Innvend platekledd, noe panel Veggen er utvendig kledd med stående kledning av variert kvalitet og opprinnelse Noe skader på eldre deler av eldre kledning, spesielt i gavl mot nordøst Mye tett vegetasjon ved vegger gir dårlig tørking igog adkomst til vegg for smådyr som mus Dører og vinduer Vinduer i tre, koblede og enkle glass Stedvis skader på vinduer, rust, råte og sprekker i glass Innvendige dører av typen lettdører fra byggeår, flere skjeve dører Hovedinngangsdør av nyere opprinnelse, profilert dør med tolags glass Takkonstruksjon med yttertak Saltakskonstruksjon på hovedbygget Skråtak på tilbygget Ikke adkomst for kontroll på tilbygget Svertesopp i himling i vf under dette taket Hovedtaket er besiktiget fra luke i loftsgang Det er ikke tettet med luke til kaldt loft Observert mus ekskrementer på kaldt loft og på kott på loftet Ikke etablert undertak Fuktmerker og skader i tak/himling Noe fra tidligere lekkasjer ved pipe Taket er tekket med bølge eternit, skade på taktekket Det er ikke montert takrenner Skader på vindskier i nordøst Piper, ildsteder og oppvarming Teglsteinspipe fra byggeår Feieluke plassert i kjeller, rust på luke Et ildsted i kjeller, rustskade Et ildsted for fast brensel på kjøkken og et på stue i hovedplan Pipen er tekket med beslag over taket, ikke takstige For ytterligere kontroll og kommentar av pipe og ildsted, kontakt ditt stedlige brann og feietilsyn Bad og vaskerom Et soverom i hovedplan er tatt i bruk som bad Tregulv Montert et toalett og ev vask Det er bygget en dusjnisje med fliser på gulv og vegg, duskvegger foran Plastsluk inne i nisjen, gulv utenfor nisjen har ikke adkomst til sluk, er heller ikke tett Rommet er ikke ventilert Det ble ved et fuktsøk ikke registrert forskjeller i verdier som kan indikere mulig bakenforliggende fukt, dette kan dog ikke utelukkes Det nevnes at ved en bruksendring av våtrom med økt bruk og fuktbelastning, er det påregnelig at skader oppstår Kjøkken Kjøkken med linoleumsfliser på gulvet, skader i gulv Eldre innredning, over og underskap, tokummers beslag med avrenningsrist Ikke ventilator over komfyrplass Gnr:62Bnr:15 Side2av

4 VERDI-OGLÅNETAKST Innvendige overflater Innvendige overflater er gjenstand for fornying ved jevne intervaller Innvendige overflater av varierende kvalitet og opprinnelse Større renovering, oppussing og vedlikeholdsarbeider er påkrevd Elektrisk anlegg Ingen dokumentasjon vedrørende EL- anlegget er fremlagt eller kontrollert Strømmen var avsteng ved befaring Åpne sikringer på vegg i loftsgang Det må påregnes renovering av eldre anlegg Undertegnede har ikke spesiell elektrokompetanse Det anbefales en kontroll og kommentar av anlegget, kontakt en autorisert Elfagmann Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelig levetidsvariasjoner utover fabrikkgarantier VVS-installasjoner Ingen dokumentasjon vedrørende VVS-installasjoner er fremlagt eller kontrollert Det private avløpsanlegget er ikke inspisert eller funksjonstestet Anlegget av eldre opprinnelse Noe nyere komponenter i forbindelse med etablering av bad på soverom Det må påregnes renovering av eldre anlegg Undertegnede har ikke spesiell kompetanse på vann og avløpsanlegg Det anbefales en kontroll og kommentar av anlegget, kontakt en autorisert rørlegger Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelig levetidsvariasjoner utover fabrikkgarantier Gnr:62Bnr:15 Side3av

5 Arealer mm AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger" Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på wwwnitotakstno og wwwntfno De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal Rom skal ha atkomst og gangbart gulv Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler Bygg A: Fritidsbolig - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Kjelleretasje Hovedetasje Loftsetasje Sum bygning Bygg A: Fritidsbolig - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Kjelleretasje Trapperom og tre boder Hovedetasje Vf, entre, kjøkken, stue og "bad" Loftsetasje Gang og to soverom Sum alle bygg Sum alle bygninger VERDI-OGLÅNETAKST Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Kommentarer til Grunnboksbladet mm Heftelser: Se vedlagt ubekreftet utskrift av elektronisk grunnbok Servitutter: Se vedlagt ubekreftet utskrift av elektronisk grunnbok Økonomi Kostnader / andel fellesutgifter: Ikke spesifikt opplyst eller undersøkt Normale Kommunale avgifter for eiendommen, opplyst fritatt for renovasjon Gnr:62Bnr:15 Side4av

6 Teknisk verdiberegning VERDI-OGLÅNETAKST Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A kr Verdireduksjon -Hovedbygg 74 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Samlet sum beregnede byggekostnader = kr Tomteverdi inkl opparbeidelse + kr Sum beregnet teknisk verdi = kr Markedsanalyse På generelt grunnlag har markedet for fritidseiendommer i disse områdene vært noe variabelt i en lengre periode Dette objektet fremstår som et totalrenoveringsobjekt, noe som gjenspeiler seg i pris Markedsinteressen oppfattes som normal for dette objektet Sammenlignbare salg i den grad dette finnes, markedet for slike objekter og egne vurderinger tilsier at nedenforstående salgsverdi gir uttrykk for hva som kan forventes for eiendommen i dagens marked- størrelse, standard, potensial og beliggenhet tatt i betraktning Støtteinformasjon fra Eiendomsverdi og Takstingeniørens helhetlige vurderinger av det overstående, ligger til grunn for vurdert markedsverdi Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes! Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes: Dagens normale salgsverdi: kr Underskrifter Sted og dato Takstingeniør Brønnøysund, Dokumentkontroll Gøran Heimen Fremlagt: Matrikkelrapport og situasjonskart/foto Vedlagt: Ny matrikkelrapport, situasjonskart/foto og ubekreftet utskrift av elektronisk grunnbok Gnr:62Bnr:15 Side5av

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Gøran Heimen Postboks 316, 8901 BRØNNØYSUND Tlf: 906131 E-post: goheim@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Matrikkelnr Gnr 105 Bnr 70 Snr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Bugen 33, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr 101 Bnr 605

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Vesseseterveien 7 A, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr

Detaljer

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 50 Snr 4 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013 RAPPORTANSVARLIG: Tor-Gunnar Brandshaug Jernbaneveien, 1400 SKI Tlf: 33 18 88 Faks: 33 18 89 E-post: tgb@prosjectno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Moengvegen 7, 016 FROGNER Matrikkelnr Gnr 93

Detaljer

Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr. Gnr. 10 Bnr. 157

Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr. Gnr. 10 Bnr. 157 RAPPORTANSVARLIG: Roar Jørgensen Ringveien 14, 9305 FINNSNES Tlf: 77 84 7 Faks: 77 84 09 01 E-post: roar@mttno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr Gnr 10 Bnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1 tomt nr 1. Dato for befaring 09.12.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1 tomt nr 1. Dato for befaring 09.12. RAPPORTANSVARLIG: Byggtakst Møre AS Takstingeniør Steinar Åkre Vestre Olsvikveg 44, 6019 ÅLESUND Tlf: 926 17024 Faks: 70 12 47 00 E-post: steinar@moretakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse, 6030

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM BYGNINGSTAKST AS VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Nils N Svendsen Roholtvegen 5, 9414 HARSTAD Tlf: 976936 Faks: E-post: nilssven@onlineno Adresse Kilhusveien 105 a, 9403 HARSTAD Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1. Dato for befaring 10.12.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1. Dato for befaring 10.12. RAPPORTANSVARLIG: Byggtakst Møre AS Takstingeniør Steinar Åkre Vestre Olsvikveg 44, 6019 ÅLESUND Tlf: 926 17024 Faks: 70 12 47 00 E-post: steinar@moretakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse, 6030

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Sverdrupsgate 18, 0559 OSLO. Bruksareal: Bruksareal primærdel (P-ROM): Tomteareal: 454 m2

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Sverdrupsgate 18, 0559 OSLO. Bruksareal: Bruksareal primærdel (P-ROM): Tomteareal: 454 m2 RAPPORTANSVARLIG: Aarnes Eiendoms AS Vidar Aarnes Postboks 6620 Rodeløkka, 0502 OSLO Tlf: 900 23 457 E-post: vidar@aarnes-eiendomsno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Matrikkelnr Kommune Hjemmelshaver(e)

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jon Erland Balto Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 7897678 Faks: 78 9 76 79 E-post: jon-erland@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Polmak vest, 9845 TANA Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Halsmoen, 8250 ROGNAN Matrikkelnr. Gnr. 44 Bnr. 33. Dato for befaring 05.06.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Halsmoen, 8250 ROGNAN Matrikkelnr. Gnr. 44 Bnr. 33. Dato for befaring 05.06.2014 RAPPORTANSVARLIG: Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker Boks 407, 8201 FAUSKE Tlf: 75 64 43 78 Faks: 75 64 43 93 E-post: knut@takstingeniorno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse, 8250 ROGNAN Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ingulf Niskavara Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tlf: 90 06 1 6 E-post: ingulfniskavara@navarenno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Syltefjord, 9990 BÅTSFJORD Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ingolfur Arnar Sigfusson Vassteigen 149, 5141 FYLLINGSDALEN Tlf: 900 51 847 Faks: 55 17 89 E-post: arnar@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse BUSTØLEN, EIKELANDSVEGEN

Detaljer

Tomt 5, 4952 RISØR, 4952 RISØR Matrikkelnr. Gnr. 27 Bnr. 164

Tomt 5, 4952 RISØR, 4952 RISØR Matrikkelnr. Gnr. 27 Bnr. 164 RAPPORTANSVARLIG: Olav Brattbakk pb 95 Vangshaug, 7341 OPPDAL Tlf: 968797 E-post: brattbakk@oppdalcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Tomt 5, 495 RISØR, 495 RISØR Matrikkelnr Gnr 7 Bnr 164 Kommune

Detaljer

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94 RAPPORTANSVARLIG: Olav Brattbakk pb 95 Vangshaug, 7341 OPPDAL Tlf: 968797 E-post: brattbakk@oppdalcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Rondane Fjellgrend, 64 KVAM Matrikkelnr Gnr 34 Bnr 94 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Holstad, 8214 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 45 Bnr. 62. Dato for befaring 11.08.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Holstad, 8214 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 45 Bnr. 62. Dato for befaring 11.08.2014 VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker Boks 407, 8201 FAUSKE Tlf: 75 64 43 78 Faks: 75 64 43 93 E-post: knut@takstingeniorno Adresse, 8214 FAUSKE Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Oddvard Aarnes Kåsavegen 54, 3810 GVARV Tlf: 35 95 65 00 E-post: oddvard@byggogtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Gåsefetvegen, 3810 GVARV Matrikkelnr Gnr 78 Bnr 101 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Helge Fjellro Vavollen 144, 5610 ØYSTESE Tlf: 41140500 E-post: post@helgefjellrono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Hovland, 5694 ONARHEIM Matrikkelnr Gnr 19 Bnr 8 "MIDTHEIM"

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Stakkevollveien 15, 9010 TROMSØ Tlf: 776690 Faks: 776699 E-post: firmapost@byggtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse OLSBORG, 931 MOEN Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 49 Fnr 0 Snr 5

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Bøneslien 87, 5155 BØNES Matrikkelnr. Gnr. 20 Bnr. 474. Dato for befaring 26.08.2015

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Bøneslien 87, 5155 BØNES Matrikkelnr. Gnr. 20 Bnr. 474. Dato for befaring 26.08.2015 RAPPORTANSVARLIG: Takstingeniør / Byggmester Byggmester Knut Farestvedt Kloppedalsveien 37, 5221 NESTTUN Tlf: 40846491 E-post: bmkf@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Bøneslien 87, 5155

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsbolig i Erikshøy Borettslag Org. nr. 962106064 Erikshøgda 6 8206 FAUSKE

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsbolig i Erikshøy Borettslag Org. nr. 962106064 Erikshøgda 6 8206 FAUSKE VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Erikshøy Borettslag Org nr 962106064 Erikshøgda 6 8206 FAUSKE RAPPORTANSVARLIG: Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker Boks 407, 8201 FAUSKE

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ole Reidar Grimsrud Sørås, 189 DEGERNES Tlf: 697654 Faks: 697670 E-post: post@o-r-grimsrudno Adresse Bakkeliveien, 187 HOBØL Matrikkelnr Gnr 106 Bnr 30 Kommune Hobøl Hjemmelshaver(e)

Detaljer

Spjeldsfjellet 6, 5363 ÅGOTNES Matrikkelnr. Gnr. 28 Bnr. 153

Spjeldsfjellet 6, 5363 ÅGOTNES Matrikkelnr. Gnr. 28 Bnr. 153 RAPPORTANSVARLIG: Kåre Andreassen RAMSØY, 5310 HAUGLANDSHELLA Tlf: 56 14 37 3 E-post: kaareandreassen@cinet VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spjeldsfjellet 6, 5363 ÅGOTNES Matrikkelnr Gnr 8 Bnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno over

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Arne Hugo Hanssen Rektor Qvigstadsgate 17, 9009 TROMSØ Tlf: 9066356 Faks: 7768847 E-post: arne@boligtakseringasno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse MARKENES 56 0000, 9050 STORSTEINNES

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Byggtakst Nord AS Stakkevollveien 15, 9010 TROMSØ Tlf: 776690 Faks: 776699 E-post: firmapost@byggtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Skulsfjordvegen 8A, 9103 SKULSFJORD Matrikkelnr

Detaljer