Endring skaper rnuligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endring skaper rnuligheter"

Transkript

1 REVISOREN

2 IRFs forsre generalforsamling i det nye millennium er avholdt og 35 medlemmer har sagt ja til a jobbe for foreningen i det kommende aret, enten i styret eller gjennom de mange komireer. Foreningen er dermed Idar for det forste aret. Arets strategisamling med styret og komiteene er avholdt, og arets prioriteringer er sarto Konselevenser av forskningsarbeidet "Competency Framework for Internal Auditing (CFIA), ny definisjon av intern revisjon og nye standarder vil prege foreningens aktiviteter fremover. Behovet for endringsvilje har vxrt en gjenganger i mange nasjonale og inrernasjonale diskusjoner og innlegg siste aret,- et cerna sam vi nok vil matte forholde ass til i lang tid fremover. Men vi rna sikre at vi ikke bur navlebeskuende,- igjen. Ved introduksjonen av nye standarder etc kan vi lett falle j fristelsen av a bli oppslukt av problemstillingen "hvordan gjore revisjonen riktig". Ild(e unarurlig nar standardene nettopp setter kvaliretskrav til utforelsen av revisjonsoppgavene, Da skal vi huske at den store utfordringen som diskuteres gjennom CFIA er a synliggjore intern revisjonens nytteverdi gjennom a legge vein pa a "revidere de riktige tingene i virksomheten", A revidere "fcil" omrader pa en perfekt mate gir selvsagt ingen stjerne i boka, Yare kunder rna endre seg hele tiden Ikke noe utvildingstrekk vil vrere sa fremrredene i de nye artusen som kravet til endringsdykrighet, I bade privat og offendig sektor rna virksomhercr og ansatte til passe seg nye rammebetingelser og krav, med de utfordringer dette medforer for den enkelrc og virksomheten toralr set(, Ledere flir et behov for a finne nye/endrede mater;'i styre og konrrollere sin virksomhet. Vi ser at end ring skaper risiko, og at man lett kan komme i en situasjon hvor man gar inn i fremtiden med garsdagens sryringssyste~ mer. Men mest av air, vi ser at virksomhetenes risikobilde endrer seg hyppigere enn for, Fra kontroll til risiko Derfor ser vi at internrevisors fokus onskes rettet mer og mer mot virksomhetens evnc til, og underliggende systemer for a identifisere, analysere, male og sryre virksomhetens fisiko. I en tid med sterk endring vii det bli viktigere a sikre at virksomheten har systemer og prosesser som Fanger opp endringer i risiko og gir et helhedig risikobilde. Kanskje til fonrengelse av en revisjon som ser pa om de eksisterende sryringssystemer faktisk fungerer som forutsarr. Og det vil bli langt viktigere a sikre at endringer i risiko reflekteres i endrede sryringssysterner. Der vii si,- skifte fokus fra konrroll til risiko. Endring skaper rnuligheter For de fleste av ass skaper endring usikkerhet og sagar utrygghet. Derre rna vi hensynra i e\rentuelle endringsprosesser internt. Medvirkning, il.penhet og Idarlagte mal (lwa skat vi endre oss til) er viktig. Samtidig iunebxrer endring nye muligherer. En klarere definisjon av intern revisorers roile, en srerkere knytning mot risiko og ledelsens fokus, sterkere fokus pi! kjernekompetanse innen intern kontroll, "Corporate Governance" og risk management. Air kan hjelpe oss til a fa en enda ldarere profil og et grunnlag for Qkt nyneverdi. Men da rna vi gripe de muligheter som dene innebrerer. Bade NIRF og du som utover i egen virksomher. Grip rnulighetene NIRF!ansercr i loper av h0sten en norsk markedsrecret definisjon av intern revisjon. Forh1ipendigvis vii den hjelpe oss i kommunikasjonen av den nyc roilen. Medlemsmoter, kurser og konferansen innrettes pa:1 skape forstaelse og erkjennelse for de konsekvenser rollen kan ha for hver og en av oss. Til syvende og sist cr det opp til hver og en av oss a trekke evenruelle konsekvenser inn i vart eger urviklingsarbeid og i vare daglige arbeid, En oppgave som det er lett kan prate om, men sam krever stor innsars, Jeg erkjenner det. Men fcmt skal vi ruste ass med fnrnyet energi. Sommeren star for rur. Dec gir nerropp tid til a lade banerier og skape balanse i livet. Brllk derfor sommercn til :'i "lade batteriene". Nar hosten kommer skal vi sra!dare til a calde aile de utfordringer sam var profesjon vii mote, Jeg onsker dere alle en riktig god sommer. Hans Martin Vi/dizl President 2 INTEnHPEvlSORfN 2-00

3 Innhold 2 Styrets leder har ordet 4 Redaksjonens spalte 5 Analyse av en interkommunal fusjon... - del II 13 KPMG og intern revisjons oppdrag 17 Medlemsm0te mars Kursoversikt 21 Revisjonssjefkretsen - et forum for ledere for internrevisjon i finansforetak 22 "N ettsi d e/ dot. co m" 23 Riksrevisjonen far ny lov og ny instruks 25 Moderne tider - (u)moderne internrevisorer? 27 Verdt a vite 29 Foreningsnytt 29 Nytt om navn 31 Pa tampen

4 DdDD [;) ~ \7~ [? w d ArtikJer i bladet st6r for forfatterens egne synspunkrer; og er ikke n0dvendigvis i samsvar med NIRFs offisie/le synspunkt

5 ... med utgangspunkt i CoCo-rapportens kontrollkriterier og COSO-rapportens kontrollkomponenter Del II (del I sto i Internrevisoren nr ) Artikkelfarfauerne Siri Opheim ag Ronnaug Tinjar var studenter ved Bl's managementprogram "Operasjonell revisjon og administrativ k.. aliterssikrin~, i 1998/99. Dette er andre del av Opheims og Tinjars prosjektoppgave sam ble lager i forbindelsc med managementprogrammer, og sam ogsa fikk kursets besrc karakter. Siri Opheim er ailsatt sam controller i B:crum kommune, men er p.t. konstituert som lonningssjefi kommunen. Hun er Diplomokonom fra Handclshoyskolen BI. Ronnaug Tinjar er allsau som spesialrevisor i Asker kommunerevisjon med hovcdansvar for forvaltningsrevisjon. Hun er utdannet revisor fra Handelsho}'skolen BI. Asker og Brerum Brannvesen (ABBV) ble vedtatt etablert som interkommunalt selskap med virkning fra I. januar I denne oppgaven onsker vi a se ""ermere pa prosessen tilknyttet overgang fra a vrere to kommunale enheter til a bli en selvstendig interkommunal bed rift med felles kultur og malsetninger. I var annalyse har vi tatt utganspunkt i i CoCo-rapportens kontrollkriterier, og kopler inn COSOrapportens kontrollkomponenter. Slik vi ser det, har prosessen knyttet til sammenslaing av Askers og Btenuns brannvesen vrert forankret i mal og hensikr for brannvesenel:s virksomhet, sa vel som ide politiske malsetninger som la til grunn for etablering av felles brannvesen. Denne oppgaven presenterer hvordan fokus pa engasjement og forpliktelse, samt utnyttelse av de ansattes dyktighet og evner, har va:rt sentrale elementer i en endringsprosess hvor medarbeideme fra en tidlig fase har va:rt med pa a utvikle den nye bedriftskulturen og kontrollmilj0et. 3.3 Dyktighet og evne Nyere organisasjonsteori fascholder at de ansatte er bedriftens viktigste kapiral noe som ogsa gjeospeiles i at Here organisasjoner n11. utarbeider eget medarbeiderregnskap (NSB) og setter fokus pa den enkelte ansattes becydning for at virksomheten skal na sine malsettinger. Dyktigher og evne omhandler kunnskaper, ferdighetel' og evner, sa vel som kommunikasjon og informasjon, koordinering og kontrollal<tiviteter. 1 "Med dyktighet menes evnen til a anvende kunnskaper. " ledelsens dyktighet og evne. Det stilles store hav tilledelsens dyktighet og evne. "Den som skallede mennesker, rna vite hvem vi er. Han euer hun rna vite hvilke 00sker og behov vi stiller opp med. "3 FI0istad hevder i sin bok at menneskesyn og samfunnssyn henger n0ye sammen, og de samfimn hvor ild(e menneskelige behov hensyntas vil fungere darlig eller gil i oppl0sning. Detre vii ogsa gjelde for bedrirrer, sa ogsa for brannvesenets virksomhet. En humanistisk forankring av bedriftskulturen innvirker f01gelig pa bedriftens mttlsetting. Den viser at en bedrift er en insrallasjan en betjener seg av sam et grunnleggende middel til sin egen opprettholdelse og overlevelse. Men en bedrifr er agsa et samfunn i miniaryr i kraft av a beskjeftige mennesker. Det betyr at en bedrift ikke bare kan betraktes som et middel til a n11. noe, men agsa som et mal i seg selv. I kraft av sin menneskelige fellesskap har den sin egenverdi. 4 Dyktige og engasjerte medarbeidere vil vtere hovedn0kkelen til a oppfylle bedriftens m:ll og visjoner. Gjennom strategisk personalledeise er fokus rettet mot Iedelsens rolie i forhold til utvikling av de ansatteo Dette inneba:rer at toppledelsen legger forholdene til rette for personlig og &glig utvilding. Karriereplanlegging er et nyttig redskap i den strategiske planleggingen og kan ha en berydelig motivasjonseffekt hos de ansatte. Karriereplanleggingen b0r bygge pa jobbanalyse sam beskriver jobbens karakrer, som igjen gir grunnlaget for marbeidelse av spesifikasjoner i forhold til hvilke evner, ferdigbeter, og kunnskaper som forventes a gi en tilfi:edsstillende jobbutf0relse. Med kompetanse menes i denne sammenheng anvendte og anvendbare kunnskaper og ferdigherer.5 Ledelsen i brannvesenet har ved sitt prosjekt, og organisering av dette, s0kt a utnytte de ansattes kunnskaper og ferdigheter. Gjennom involvering i prosessen, og ansvarliggj0ring av den enkelte, har de ansatte selv utformet den nye organisasjonen. Arbeidet i faggruppene har involvert mange og har girt rom for bade personlig utvilding for den enkelte, i forhold til a ta ansvar for gruppens felles produkt og anbe&linger, sa vel som faglige utfordringer i forhold til etablering av felles rutiner, retningslinjer my.! CoCo (1997:39 Dyktighet og evne) 2 IJA (Standard I) 3 Fleistad, Guttorm (1991 s.43) 4 Fleistad, Guttorm (1991) 5 Nordhaug et al (1990 Kap.2 og 4» INTERNREVISOREN 2'00 5

6 3.3.2 Medarbeidere og kompetanse Medarbeiderne er bedrifrens vikrigsre kapital. A sikre at bedrifren hat personer med ll0dvendige ferdigheter, dyktighet og evner begynner med urvelgelsen av personale. I forbindelse med ansettelsesprosesser, bade internt og ved ekstern relauttering, b0f kvalifikasjonskrav defineres og ansettelseskriterier brukes i till egg til at kandidarens tidligere prestasjoner sjekkes. 6 I forbinde1se med sammenslaingen av de to brannvesener valgre ledelsen a igangsette en egen prosess i forhold til a overfmc de aosatre fra gammel til ny organisasjon. Ledelsen urarheidet et sp0rreskjema hvor den enkelte ansatte skulle fylie ut f01gende opplysninger: o Navn o Lokalkjennskap o Navrerende stilling o 0nsker arbeidsrid o Kvalifikasjoner o 0nsket karriereurvilding i brannvesenet o 0nskede arbeidsoppgaver o Andre forhold som er viktige Pa bakgrunn av disse opplysningene, og de kriterier som var satt for fordeling av arbeidsstytken, ble de ansatte fordelt pit de 3 brannstasjonene. I tillegg ble det gitt tilbud om sam taler for de som 0nsket det, totah 50% av de ansatte i Asker og 20% av de ansatte i B<~erum takket ja til dette rilbudet. Resultatene i forhold til fordeling er kommentert i pkt I sp0freskjemaet blir de ansatte ogsa bedt om a angi 0nske om fremtidig karriereutvikling i brannvesenet. Dette gir den ansatte mulighet til a gj0re ledelsen oppmerksom pa egne ambisjoner og 0nsker. Samtidig gis ledelsen muligheten til a satse pa n0dvendig kompetanseheving, faglig urvilding eller andre tiltak som kan V<Ere ledd i utarbeidelse av karriereplaner for den enkelte, og a se dette i relasjon til brannvesenets behov Kommunikasjon og informasjon Som innenfor aile andre omrader i virksomheten er kommunikasjon og informasjon n0kkelomdider ogsa her. Kommunikasjonsprosessene b0r derfor st0tte opp om organisasjonens verdier og bidra til miiloppnaelse. I fotbindelse med endringsprosesser vii ofte n0kkelen til suksess ligge i at de personer som endringene tar st0rst konse1cvenser for, tar komme med sine synspunkter. 7 Brannvesenets ledelse valgte her en strategi som innebar at den ansatte selv fild{ komme med egne 0nsker i forhold fremtidig arbeidssituasjon Ledelsens rolle i forhold til a sikre at de ansatte tar tilstreklcelig og relevant informasjon til rett tid, vii bidra til a redusere usikkerhet og til a etablere en apen toveis kommunikasjon. Sam ledd i arbeidet med karriereplanlegging er det viktig at ledelsens kriterier og satsing pa dette omradet er kjent for de ansatte. I forbindelse med utsendelse av sp0rreskjerna til de ansatte am 0nsket plassering, ble det vedlagt sendt lit et nomt hvor rammebetingelsene for fordeling av arbeidsstyrken ble gjott k1att for de ansatte: "Sii langt det er mulig vii dine 0nsker bli etterkommet. Jeg er fullt Idar over at resultatet blir best hvis egne 0nsker og brannvesenets behoy lar seg samordne. Hvis dette viser seg vanskelig a ta til, rna normalt brukernes og brannvesenets interesser priori teres Foran dine 0nsker. Fordeling av befal og mannskaper vii skje lit fra behovet for kvalifisert bemanning pa alle plasser, der fordeling av kompetanse, alder og lokalkunnskap er viktige elemencer" Risil<o og kontrollrutiner Risikoen reduseres ved at de ansatte har n0dvendig kompetanse, ferdigheter og evner. De ansatte i brannvesenet blir i sitt arbeid utsatr for risiko i fothold til egen helse og sikkerhet. Samtidig er deres kompetanse viktig i forhold til andre menneskers helse og siklcerhet. Detre gjelder bade i forhold til arbeidskollegaer og i forhold til brukerne av brannvesenets tjenester. "Koncrollaktiviteter er rutiner sam etableres for a sikre at prosesser fungerer slik at de oppf)rller de krav som er fastsatt i organisasjonens strategi".9 Brannvesenet har sine krav ogsa nedfe1t i lover, forskrifter og retningslinjer sa vel som i politiske vedtak. Felles for disse kravene er malsettingen om 6 CoCo (1997:39 Dyktighet og evne) 7 CoCo (1997:39 Dyktighet og evne) 8 ABBV ( ) 9 CoCo (! 997:39 Dyktighet og evne) 6INTERNP,EVISOP,EN 2 00

7 a sikre liv og verdier i akutte n0dsiruasjoner. Dette betinger at de etablerte retningslinjer for intern kontroll f0lges og at avvik rapporteres. Rapporterte avvik skal igjen danne grunnlaget for videre la::ring, kursendring eher innf0fing av nye retningslinjer som skal hindre at tilsvarende avvik oppleves pa nyct. Gjennom arbeid i faggruppene er de ansatte i brannvesenet selv involvert i arbeidet med a etablere gode kontrollrminer. 3.4 Etterpr0ving og kontroll Eksterne og interne milj0 b0r overvakes for a f0lge opp informasjon som kan gi signaler om behov for a revurdere organisasjonens malsettinger og kontroll. lo Dette inneba:rer en vurdering av om de resui tater som er oppnadd er i tdd med virksomhetens malsetninger og planer. Overvaking gjelder bade det interne og det eksterne milj0et sa vel som revurdering av forutsetningene. Overvaking kan forega enten gjennom kontinuerlig overvaking euer ved frittsraende evalueringer. 11 I Val' analyse tar vi utgangspunkt i de malsetninger som Ia til grunn for sammenslaing av Asker og Ba::rum brannvesen Analyse - spsrreskjema For a underbygge Yare antakelser og konklusjoner utarbeidet vi et sp0rreskjema som ble sendt til aile ansatte i ABBY. 12 Totalt 120 sp0freskjemaer ble distribuert, som var i samsvar med antah stillinger etter organisasjonskartet. Etter samtaler med brannsjefen om hvor mange ansatte det faktisk val' pr april, kom vi fram til at antall svar vi kunne forvente var 108. Da er det tatt hensyn til vakante stillinger og langridssykmeldre. Enkelre valgre ii s0ke permisjon, mens andre har pensjonert seg. Vi mottok 83 svar. Resultatet er en svarprosent 76,7%, sam gir rimelig god sikkerhet far at utvalget er representativt. Figur 5 angir at av totalt avgitte svar utgjorde utrykningsstyrken 56 persaner (68%), sam viser at utrykningsstyrken var gadt representert i var unders0kelse kanomi ag ressursutnyttelse, noe sam tvinger ABBV til a kutte stillinger. Dette har Uti0st en skuffelse som nok kan gj0fe mslag i sp0freunders0kelsen, sa::rlig forspmsmai nr 11 og 13. Sp0rreunders0kelsen var imidlertid kammet sa langt i prosessen at det ikke var mulig for ass a ta n0dvendig hensyn til dette i var sp0rsmaisstilling. Vi rna i stedet ta h0yde far denne usikkerheten i var tolkning. Resultatene fra unders0kelsen er innarbeidet i etterf0lgende punkter Maloppnaelse Vi cmsket a se om ABBV sa langt har nadd sine malsettinger om a skape et effektivt ag slagkraftig brannvesen. Grad av maioppnaelse er avhengig av flere faktorer: o o o o o o malet er tilstrekkelig kjent tilstrekkelig kunnskap, ferdighet og hjelpemidler er tilsredeltilgjengelig kommunikasjonslinjer er apne og gar bade til og fra ledelsesniva informasjan er tilstrekkelig, relevant og rettidig til a kunne gjennomf0re det ansvar sam er tildelt avgj0felser og handlinger koordineres i hele organisasjonen koncrollaktiviteter integreres i hele organisasjonen Ledelsens malsettinger, jf kap 2, samsvarer store sett med kommunestyrenes mer langsikrige mal for ABBV og dekker ogsa de prima::re oppgaver etter loven. Kommunestyrene formsetter sryrking ag effektivisering av tjenestene, mens ledelsens mal for oppstartsfasen var et godt fungerende, rimelig ag effektivt brannvesen fra f0rste dag. Hvorvidt det vii medf0- re en styrking av tjenestene, eher bedre ressursumyttelse, kan f0fst vise seg i etterrid. Sett opp mot politikernes formal rued sammenslaing av Asker ag Ba::rum brannvesener, jfkapittel1.3 ser vi at de ansatte er usikre pa om sammenslaingen vii med- 6 sutrykning I!IAdmin oannot Cl Ukjent Figur 5 Fordeling av faggrupper i forhold til svar 16,87% 9,64% 13,25 % 19.28% 6,02 % 10.84% Tabell I Sparsmd/ II -Jeg lrar at ABBV vii bli mer effektivt ag slagkraf1ig etter sammensldingen tm Gjennomsnitt Asker tm Gjennomsnitt Brerum Ett forhold sam kan ha pavirket sp0freunders0kelsen, er kravet fra eierkommunene om nedskja:ring i budsjetrer i forhold ril brannvesenets eget forslag, jf kapittel 10 CoCo (1997:45 Overvaking, oppfolging og l.-ering) II Coso(1996;97 Overvaking) 12 Vedlegg 7 l Figur 6 Sporsmiill og 13, MedarbeJdernes innstilllng til sammens[bing, For (/) og Etter (2), 2 " j INHRNREVISORE~j 2-00 "I

8 fore bedret effektivitet og slagkraft. Toralr 50,6% angir svaralrernativ 1, 2 eher 3 som indikerer at de har!iten rro pa at et felies brannvesen blir mer effektivt og slagkraftig enn om kommunene hadde opprertholdt ordningen med egne brannvesen. Den nylig gjennomforte budsjerrreduksjon og derav nedskjrering i antall stillinger med ril sammen 6.rsverk (if pkt 2.5) vi! hoyst sannsynlig ha berydning for svarene pa sporsmalet Innstilling til sammenslaing og kultur Vi onsket ogsa a se medarbeidernes generelic innstilling til felles brannvesen for og erter sammenslaing. Vi har her skilr mellorn Asker og Brerum, og resultatet illustreres i figur 6. Resulratet bekrefter at ansarte i Asker i utgangspunktet var skeptiske til sammensiaing, mens ansarre i Rerum vat svrerr posi- 10,84% 10,84% 28,92 % 21,69 % Tabell 2 Sporsmall2-1 ABBV har vi en felles kultur med felles malsetninger tive. Nar vi finner at ansarre i Brerum er mindre positive etter sammenslaingen, kan det tolkes som skuffelse i forhold til forventninger. Ansarte i Asker viser derimot en markanr mer posiriv holdning etter sammenslaingen. Derre mener vi kan forklares ut fra at ansarre i Asker var overrepresentert i arbeidsgruppene og foler at de har tart del i prosessen og derfor tror pa det nye selskapet. Pa sp0fsmai 13 vil trolig nedskjreringer i forhold til budsjerr og personell ha pavirket resulratet negativr. En star del av skepsisen til sammenslaingen var forankret i forskjellig kulrur i de ro selskapene. Erablering av felies kulrur er normalt en prosess som tar lang tid, men vi onsket likevel a "male stemningen" sa langr. I svarene angir de ansarre at de ikke synes at ABBV til na har etablerr en felles kultur med felles malsettinger. 10,84% 10,84% 6,02 % Tabell 3 Sporsmdl 8 - De administrative systemer og ruriner (ungerer tiffredssriflende Figur 7 50,00 % Deltakelse i proses- 45,00 0/0 sen (sporsmal3) 40,00 % og tro pd reell 35,00 0/0 pdvirkningsmulig/tet 30,00 % (sporsmdl4). 25,00 % Alt 1 er helt uenig, 7 20,00 % er heft enig 15,00 % 10,00 0 / 0 5,00 % 0,000/ m Oeltakelse i prosesssen ll!!iitro pa reel! pavirkningsmulighet Tilleggskommentarer kan ryde pa at de mener a ha felles malsettinger, men enna ikke felles kultur Kompetanse Oppnevnelse av faggrupper som omralt i kapirrel 3.2.4, var er ledd i ii skape er brannvesen som skulle ivareta oppgaver etter eksterne og interne mal og remingslinjer. Gruppenes oppgaver var a komme med forslag til10sninger innenfor de disse rammer. Mal og forurseminger om kosc/nyrte-vurderinger ble formidlet gjennom mandater, og veiiykket resulratet vii vrere avhengig av gruppenes kunnskap og erfaring i forhold til det ansvar de er cildelt. Gruppenes kompetanse kan males i forhold til sammensetning av formeii kompetanse og er ;'lring. Gruppen med ansvar for administrative wtiner synes a mangle formell kompetanse pa enkelte omrader. Brannvesenets egen kompetanse var ikke tilsrrekkelig i forhold til de oppgavene de skulle 10se og eksrern assistanse ble heller ikke tilf0rt arbeidsgruppen. Vi mener at ledeisen her undervurderte, eller ikke var tilstrekkeiig oppmerksom pa, problemene dette medf0re. Resultatet var at de administrative rutiner ild{e var pa plass til fastsatt tid. Sp0rreunders0kelsen bekrefter yare observasjoner pa derte felt, se tabell under. I oppf01gingsintervju bekrefter brannsjefen at pa derre omradet val' kompetansebehovet undervurdert. Kunnskapen om fagomradet var begrenset, da brannveseners ansarte kun hadde hart ansvaret for deier av den rorale regnskapsfehselen tidligere. Resulratet ble at de administrative rutiner iid{e var pa plass ved oppstart 1. januar1999, og bistand matte hentes inn fra leverand0rer av administrative systemer. Fremdeles gjensriir en del arbeid for de administrative rutiner og systemer fungerer tilfredsstillende Engasjement og invoivering Informasjon og kommunikasjon fra ledelsen synes a vrere godt ivaretatt. Brannsjefen emsket apenhet og Ofiemerte bade gjennom informasjonsskriv, gjennom komakt med faggrupper og via andre kanaler. Spilleregler for informasionsflyr ble utformet i tilknyming til arbeidsgruppenes mandater, et viktig ledd i arbeide med sikre god informasjon bade oppover og nedoveri organisasjoncn. Dette medvirker i sin

9 tur til trygghet og apenhet mellom de ansatte og ledelsen. Ved hjelp av prosjektorganisering og inndeling i faggrupper ble svrert mange ansatte involvert i arbeidct med utformingen av den nye virksomheten. Ca 53% av de ansatte oppgir at de var invitert til a delta i prosessen. Grad av deltakelse varierer imidlertid sterkt. Omkring 30% oppgir at de var svrert aktive, mens mange indikerer at de delvis har deltatt. Slik det vises i var oppstilling er det fa som har tro pa reell pavirkningsmulighet i forhold til det amah ansane som deltok aktivt i prosessen. Figur 7 viser prosentvis fordeling av svarene fordelt pa det enke1te svaralternativ. Det er her ildce mulig:1 trekke direkte konklusjoner i forhold til den enkeltes deltakelse i arbeidet og tilh0- rende tro pa pavirkningsmulighet. De m0rke s0ylene viser at i overkant av 20% oppgir at de er helt uenig i var pastand om de ansatte hadde reell pavirkningsmulighet i prosessen. Resultatet stemmer darlig overens med den prosess og tankegang som 1:1 til grunn for ledeisens arbeid i etableringen av ABBY. Ytterligere unders0- keiser pa dette omradet ville muligens gitt grunnlag for a treklcc mer presise konklusjoner. I vart oppf01gingsintervju med brannsjefen far vi opplyst at srerlig en beslutning utl0ste stort engasjemem og motstand i organisasjonen. Styringsgruppen valgte a f0lge arbeidsgruppens forslag som innebar rokkering av mannskaper mellom de ere brannstasjonene. Imidlertid utvidet de dette forslaget til ogsa a gjeide brannsjefene. For a iyidces i a etablere en organisasjon med felles kultur mente prosjekdeder at det var n0dvendig med en roldcering av bade brannsjefer og ansatte. Liten tro pa reell pavirkningsmulighet kan ha sammenheng med manglende gjennomslag i enkelte, men for de ansatte viktige saker Ansettelser og arbeidsvilkar I forkant av sammenshungen av ABBV bie det foretan ny fordeling av mannskaper pa de tre brannstasjonene. De ansane ble bedt om a komme med 0nsker i forhold til arbeidssted og oppgaver Of pkt 3.3.2). Med dette ville ledeisen gi lest mulig anledning til a velge lokalisering, samt a sig- Tabell 4 0nske am arbeidssted Tabell 5 Sparsmdl 5, 6 og 7. Rettferdig ansettelsesprosess! 26,5 [ % 4,82 % i 8,43 % 14,46% 17.i\,b";d,,Uk,;' na som tidu I 2,05 %~'i~ -4,8-2-%~11 4,82 % 12,05 % 9,64 % [9,28% 1~2% svarte ikke po sporsmdf 5, 3,6% svarte ikke po sporsmd/6 Tabell 6 Sparsmdl9 -Intern kontroll dokumentasjon er Ult!rbeidet og (ungerer til(redsstillende nalisere satsing pa karriereplaniegging. Samtidig bie det gjort klart at dersom den ansattes 0nsker og brannvesenets behov ikke lot seg samordne, ville brannvesenets og brukernes behov bli prioritert (se tabel14) Vedmrende 0nske om arbeidssted, Asker, Bekkestua eller Gjettum fild, 57,5% av de ansatte oppf)rlt eget f0rstevalg.: 13 Kun en person anket pa plasseringen, og denne anken ble tatt til fgige. Etter etableringen 0nsket vi a Finne ut hvor tilfreds de ansatte er blitt med sin egen arbeidssituasjon. Vi fikl{ f0igende svar: (se tabel15) Sp0rsmaI 5 og 7 viser stor grad av tilfredshet i forhold til stilling og arbeidsvilkar. Til tross for dette, viser sp0rsmai 6 at under halvparten mener ansettelsesprosessen val' rettferdig. I Asker var misn0yen srerlig stor, unders0keisen avslorer at 9 av 18 svarte alternativ 1, dvs. helt uenig i rettferdig prosess (kan ikke leses av tabellen). I till egg svarer 5 personer alternativ 2 eher 3, mens kun 2 oppgir alternativ 7. 37,35 % PJ vart oppf0igingssp0rsmai til brannsjefen far vi opplyst at dette kan ha sam menheng med endringel' i prinsipp for ansettelser. I Asker brannvesen Val' tidligere praksis ansetteiser etter ansiennitet. Ved omorganiseringen bie ledeisen og de tillitsvalgte i ABBV enige om nye kriterier som innebar at ansettelser skulle skje pa grunnlag av kvalifikasjoner. I till egg ble det satt kriterier i forhold til fordeling av mannskaper pa de tre stasjonene, basert pa 0nsket a bygge opp nye "arbeidslag" pi! tvers av tidligere kulturer. Dette fikk ogsa konsekvenser for brannsjefene som matte bytte arbddssred, noe sam igjen medf0rte stor uro i organisasjonen. Pa vart sp0l'smai (7) vedmrende endrede arbeidsvilkar, oppgir gjennomsnittet at de samlet sett har like gode arbeidsvilkar som tidligere. 10 personer oppgir at de er helt uenig i at arbeidsvilkarene ildce er vesemlig endret. I tillegg oppgir 8 personar svaralternadv 2 og 3 som angir stor grad av uenighet i forhald til vart utsagn. If0lge ledelsen i brannvesenet er ikke de samlede arbeidsvilk,lrene vesendig endret. Imidlertid vii sum utbetalt lonn for en del ansatte i Asker vrere lavere enn tidligere. Dette relaterer seg til at det na er h0yere tariff10nn/grunnlonn. men mindre bruk av overtid. 13 ABBV (1998 Stillingsfordeling) 14 ABBV Faggruppe 5 II'HERNREVISOREN

10 Risikohi'mdtering Risikoforholdene i kommunene er kartlagt, og det er utarbeidet risikokarr. I risikokarrleggingen er kritiske objekter og an Iegg gjennomgiitr med sikremiii og karrlegge "objekter" hvor brannvesenet med minste bernanning vii kunne ha problemer rned a fa kontroll over en fuht urvildet brann. Andre forhold av berydning for brannrisiko er at vannforsyningen ikke er tilfredsstillencle i alle omrader. Nar ny vanntankbil anskaffes. vii imidlerrid noe av risikoen reduseres. Brannrisiko skal eilers reduseres gjennom forebyggende tiirak, som er billigere enn brannslukking. Tiltak skal gjennomf0res, og piilegg skal gis der forskriften ikke f0iges. Det er ikke utferdiget samarbeidsavtaler med aile tiist0tende kommuner, bare en avtale er underregnet til na, mens andre oppgis a v<ere under bearbeiding. Lokalkunnskap er Iikeledes vikrig for er effektivt brannvesen, og loven stiller ogsa beringelser om maksimal tid for a kornme til et asted. Fra faghold er det uttalt at de f0rste rninunene i et branntill0p er avgj0- rende for hva som kan reddes. I det nye ABBY vii de 3 brannstasjoner, Asker, Sp0rreunders0kelsen viser enrydig at de ansatte mener at dene omddet er godt ivaretatt i ny organisasjon. (se tabel! 6) konomi og ressursutnyttelse Faggruppen for vurdering av materiell, 0velser og oppl<ering korn rned en rekke forslag om oppgradering av utsryr. 14 Gruppens forslag summeres til ca 6 millioner kroner. Pa forhand var det klart at Asker matte anskaffe ny mannskapsbil og vanntankvogn, fof0vrig var ikke standardheving av ursryr en del av kalkulerre kostnader fm sammenslaingen. Derre mane i tilfelle deld{es innenfor tildelte rammer, noe som kan bli en utfordring i en oppstartsfase. Politisk malsetting var bedret effektivitet, 0konomisk besparelse og bedre beredskap. Tanken var at ved sammenslaing av de to kommuners brannvesen, ville effekten av nye forskriftskrav utsettes. 0kning i driftskosrnader var ikke ventet f0r ar 2008 (nyere prognoser viser at grensen pa innbyggere vii passeres air i iir 2005). Forventningene var heller innsparing, sam f0lge av felies adminisrrasjon og bedre utnyrtelse av en del utsryr. 0konomiske kal- ".BBV 5 f()rsla?tilb~dsj.t'.for vi5er: :, m... ii.. I... k.r... n....'.. t... o. mens eierkommunene har folgende midler tit nidighet 54,090 " som gir et avvik pa: 6,295 mill kr netto _-_... Eierkommunene har da justert sine bevilgninger med 2,5% for prisstigning. Gjerrum og Bekkestua beholdes, og Iokalkunnskapen ivaretas ved fordeling av mannskaper pa de tre stasjonene. Risiko i forhold til den enkeire ansattes heise og siklcerhet rna ogsa ivaretas. Gjennom arbeid med etablering av en fel Ies kuhur, hvor de ansattc stoler pa hverandre og foler trygghet for egen arbeidssituasjon, og hvor helse-, miljo- og sikkerhetssp0rsmal er nedfelt i retningslinjer, legges grunnlaget for et godt fungerende konrrollmiij0. Rutinene er innarbeidet i IK-dokumentasjonen og kan foiges opp gjennorn ledelsesovervaking. kyler lagt til grunn for beslurningstakerne om felles brannvesen, forespeilet en arlig okonomisk inns paring pa 3 millioner kroner. Da var krav etter ny brannordning tatt med. Nodvendige kapitalkosrnader til nytt administrasjonsbygg mv i oppstartsfasen er holdt lltenom i denne sam menheng. ABBV legger sa fram organisasjonskart med 134,6 arsverk mot tidligere 125,6 iirsverk. Dette begrunnes med okte krav i forhold til ny brannordning, mens den forventede effekten av innsparing i fellesfunksjoner iklce cr innfridd. Budsjettfofslaget godkjennes av sryret i ABBV, men i ddmennenes fol'slag er det innarbeidet en reduksjon i bevilgningene til brannvesenet. Kommunesryrene i begge kommuner vedrar reduksjonen. 0konomisk kurt rnedf0rer reduksjon i antall stillinger til 119,6 iirsverk, dvs 6 iirsverk mindre enn i gammel organisasjon. Kalkylene baserre seg pii budsjerr for de ro brannvesenene pa 96 niva, men det ble ikke rarr hoyde for utgifrer til husleie. En del av 0lmingen har sin arsak i 10nnskostnader. De ansatte i brannvesenet var i fo1- ge brannsjefen vinnere i forhold til10nnsoppgj0ret i L0nnskostnader utgj0r ca 75% og er en vesendig del av kosrnadssiden. Det var pa forhand uttalt at ingen skulle ga ned i 10nn, og siden antah ansatte ble foreslatt okt, samtidig sam planer om lltsryrsmessig oppgradering ikke var innkalkulert, ble total kosrnadsramrne 0kt. Anskaffelse av ny mannskapsbil og vanntankvogn var kalkulert til en kosrnadsramme pa 6 millioner kroner. Behov for fornying av mannskapsbil i Asker val' fremmet tidlig i prosessen og anskaffelse av en ny mannskapsbil var forvenret gjennomfort f0r sammensiaing av ABBY. Kommunesryret i Asker valgte irnidlertid heller a gi 0konomisk kompensasjon til Bcerum enn a bevilge midler til mannskapsbil. Pii budsjetrer for 1999 ble der kun bevilget 1,6 millioner kroner som avserninger til nye kj0ret0yer Etterlevelse av lover og regler Det er et ledelsesansvar a etablere gode rutiner som setter en virksomhet gjof at alle ledd i en virksomhet arbeider mot fastsarre mal og samtidig etterlever lover og regler. Rutiner for intern kontroll innenfor heise, milj0 og sikkerhet var storr sett pa plass til erableringen av ABBY Ansvaret for delrutinene ble kommunisert og tildelt (gjennom faggruppene) med tilbakemeldingsplikt til Iedelsen, og rilpassing til ny lov am brannvern med tilh0rende forskrifrer har v;ert sryrende for hele oppbyggingen av den nye organisasjonen. Ny brannordning ble vedtatt av eierkommunene Vedlegg 7: Overslkt over utgifter og inntekter 16 Kommunestyresak 99/0039 i Asker 17 Ved!egg 9: Nettoutglfter ved alternative samarbeidsmodeller DO INTER!'lREVISOREN 2'00

REVISOREN. 8 c. c c. c c

REVISOREN. 8 c. c c. c c REVISOREN c c c 8 c c c c c c 00 0 STYRETS LEDER HAR OR D ET Int:erne Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) er til for sine medlemmer. NIRF arbeider aktivt for at alle grupper av interne revisorer

Detaljer

REVISOREN ... 348.75. ,a.in,i i ~M'D8~{)... ... B..:' f;

REVISOREN ... 348.75. ,a.in,i i ~M'D8~{)... ... B..:' f; ... REVISOREN - 348.75 ~M'D8~{)....,a.iN,i i B..:' f;... 3 + ORD FRA PRESIDENTEN Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) trenger deg. orges Interne Revisorers Forening (NIRF) er til for sine medlemmer.

Detaljer

lnternrevisoren Klokc ord a ta med seg:.- Rcvisjon av stcltlige prosjckter Kontraktsrevisjon God planlcgging kan alctri crstattc skikkelig griseflaks.

lnternrevisoren Klokc ord a ta med seg:.- Rcvisjon av stcltlige prosjckter Kontraktsrevisjon God planlcgging kan alctri crstattc skikkelig griseflaks. ~ -.. lnternrevisoren Nr. 4. Julen 1995-3. argang organ for Norges nterne Revisorers Forening Rcvisjon av stcltlige prosjckter Side 4,, Kontraktsrevisjon Sicle 24 Klokc ord a ta med seg:.- God planlcgging

Detaljer

Arsberetning. Bankenes felleslesning for efaktura en realitet. Bankrevisor - en utdnende rase?

Arsberetning. Bankenes felleslesning for efaktura en realitet. Bankrevisor - en utdnende rase? Arsberetning Bankenes felleslesning for efaktura en realitet. Bankrevisor - en utdnende rase? Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset internrevisors utfordringer i hverdagen? Har du behov

Detaljer

Grunnet stadig akende oppdragsmengde sakes dyktig INTERN REVISOR / KONSULENT

Grunnet stadig akende oppdragsmengde sakes dyktig INTERN REVISOR / KONSULENT Grant Thornton Management Consultants A/S er et norsk selskap som er medlem av Grant Thornton International, et revis~ons- 09 konsulentselskap med ca.18.000 ansatte pa verdensbasis. Vi tilbyr bl.a. spesialisert

Detaljer

Operasjonell revisjon vs. kvalitetsrevisjon

Operasjonell revisjon vs. kvalitetsrevisjon Nr. 1 H0sten 1993 Et interesseargan far internrevisorer Operasjonell revisjon vs. kvalitetsrevisjon Telcvcrkct: Kvalitctskontroll av rcvisjoncn Side 11-{ Trussel eller mulighet???? - Mulige fremtidige

Detaljer

TeamAdvantage - vart windowsbaserte verktoy for forberedelse, gjennomf0ring og dokumentasjon av risikoanalyser.

TeamAdvantage - vart windowsbaserte verktoy for forberedelse, gjennomf0ring og dokumentasjon av risikoanalyser. Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset intemrevisors utfordringer i hverdagen? Har du behov for "State-of-the-art" teknologi som kan tilpasses din revisjonsprosess og sikre deg en effektiv

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ~ med mulighet til å påvirke eller bare skummelt? ~ Temautredning Dato: 08.12.2004 Saksbehandler: FJ FORORD OG BAKGRUNN Temaet virksomhetsoverdragelse

Detaljer

revlsoren [KJWo ~ o Nytt undervisningstilbud o Ny kontrollmodell i Bergen Bank o Autorisasjon og revisjon o KrediHilsynets rundskriv

revlsoren [KJWo ~ o Nytt undervisningstilbud o Ny kontrollmodell i Bergen Bank o Autorisasjon og revisjon o KrediHilsynets rundskriv [KJWo ~ 25. argo SEPT. 1989 revlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVI50RFORENING Denne gang biant annet: o Nytt undervisningstilbud o Ny kontrollmodell i Bergen Bank o Autorisasjon og revisjon o KrediHilsynets

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

ene? lik, underseker finansmeringen nal revisjon? av elementer i en styringsmode" i ball1k mi!m~lletlar og korrupsjon

ene? lik, underseker finansmeringen nal revisjon? av elementer i en styringsmode i ball1k mi!m~lletlar og korrupsjon Fa eg o a ene? underseker finansmeringen nal revisjon? mi!m~lletlar og korrupsjon av elementer i en styringsmode" i ball1k ORGAN FOR NOR.GES INTERNE RE:VLSORERS FORfNING lik, Til "stemmeurnene" for aller

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap

Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap om risiko og risikostyring PricewaterhouseCoopers har

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

TeamAdvantage - vilrt windowsbaserte verktey for forberedelse, gjennomforing og dokumentasjon av risikoanalyser.

TeamAdvantage - vilrt windowsbaserte verktey for forberedelse, gjennomforing og dokumentasjon av risikoanalyser. Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset intern revisors utfordringer i hverdagen? Har du behov for "State-of-the-art" teknologi som kan tilpasses din revisjonsprosess og sikre deg en effektiv

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

TeamAdvantage - vart windowsbaserte verkt0y for lorberedelse, gjennoml0ring og dokumentasjon av risikoanalyser.

TeamAdvantage - vart windowsbaserte verkt0y for lorberedelse, gjennoml0ring og dokumentasjon av risikoanalyser. Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset internrevisors utfordringer i hverdagen? Har du behov for "State-of-the-art" teknologi som kan tilpasses din revisjonsprosess og sikre deg en effektiv

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer