MELØY KOMMUNE ARBEIDSHEFTE HELHETLIG ØKONOMISK OMSTILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MELØY KOMMUNE ARBEIDSHEFTE HELHETLIG ØKONOMISK OMSTILLING"

Transkript

1 MELØY KOMMUNE ARBEIDSHEFTE HELHETLIG ØKONOMISK OMSTILLING TREDJE ØKONOMISAMLING 23. OKTOBER 2013

2 Innholdsfortegnelse 1. Inntekter Rammetilskudd etter forslag til statsbudsjett... 3 Driftsinntekter - samlede inntektsrammer Driftsutgifter Samlede driftsutgifter Finans Finansinntekter og finansutgifter Korrigert omstillingsutfordring Korrigert konesekvensjustert økonomiplanoversikt Investeringer Investeringsbehov og ønsker Tiltak Utredede tiltak med konsekvenser og økonomisk effekt

3 1. Inntekter Rammetilskudd etter forslag til statsbudsjett MELØY KOMMUNE - ØKONOMIPLAN RAMMETILSKUDD 800 OG SKATT 870 Stolp! (1000 kr.) R-2011 R-2012 B-2013 Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Overgangsordninger/INGAR fra Saker med særskilt fordeling Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Regionaltilskudd/Småkommunetilskudd Ekstra skjønn fra KRD Ordinært skjønn Systemomlegging ny kostnadsnøkkel,jf tabell 7.1 kol 3 Skjønn tap endr av inntektssytemet, jf tabell 7.1 kol 8 Komp lønn 2006/fysioterapimidler 2009 Kompensasjon Samhandlingsreformen Feil inntektsutjevning 2007 Tiltakspakken - økte frie inntekter / komp skattetap RNB2009-økt innb.tilsk./trekk storbym. til psyk. helse Selskapsskatt Netto inntektsutjevning Bykletrekket -6 Korrigering trekk interkommunal planlegging Sum rammetilskudd

4 Forutsetninger Modellen er satt opp ut fra forslag til statsbudsjett for 2014 og detaljer som fremkommer i Grønt Hefte for 2014 knyttet til det første året i økonomiplanperioden for Nasjonalt skatteanslaget for 2013 og 2014 bygger på de forutsetninger som er opplegget i fremlagt forslag til statsbudsjett med en forventet vekst nominelt med 6,2 pst fra 2012 til 2013 og med 3,3 pst fra 2013 til Det er lagt inn et anslag på landsbasis basert på det relative skattenivået for årene samt bruk av folketall pr for et nytt nivå enn så lenge for Merk dette avviker fra KRD sine beregninger som er gitt i Grønt hefte. Det er lagt inn et forsiktig anslag på en skattevekst i Meløy på 0,5 %. For 2014 bygger alle tall på en kommunal deflator oppgitt i statsbudsjettet på 3,0 pst. 4

5 Driftsinntekter - samlede inntektsrammer MELØY KOMMUNE - KONSEKVENSJUSTERING DRIFTSINNTEKTER ( 1000 kr. ) ART INNTEKTSARTER R-2011 R-2012 B Rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Andre statlige overføringer Sum frie inntekter Brukerbetalinger Salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre overføringer SUM DRIFTSINNTEKTER

6 2. Driftsutgifter Samlede driftsutgifter MELØY KOMMUNE - KONSEKVENSJUSTERING DRIFTSUTGIFTER EKSKL. AVSKRIVNINGER 590 ( 1000kr. ) ART UTGIFTSARTER R-2011 R-2012 B Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester i prod Kjøp av varer og tjenester erstatt. prod Overføringer Avskrivninger Interne overføringer Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (ekskl. 590)

7 3. Finans Finansinntekter og finansutgifter MELØY KOMMUNE - KONSEKVENSJUSTERING FINANSINNTEKTER (1000 kr.) R-2011 R-2012 B-2013 Renteinntekter næringsfond Renteinntekter bankinnskudd Renter formidlingslån/startlån Andre renteinntekter Aksjeutbytte/avkastning Mottatte avdrag utlån FINANSINNTEKTER FINANSUTGIFTER (1000 kr.) R-2011 R-2012 B-2013 Renteutgifter ordinære lån Renteutgifter formidlingslån Omsorgsboliger Vann Avløp Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån FINANSUTGIFTER

8 4. Korrigert omstillingsbehov Korrigert konsekvensjustert økonomiplanoversikt MELØY KOMMUNE - KONSEKVENSJUSTERING BUDSJETTSKJEMA (1000 kr.) R-2011 R-2012 B-2013 Sum driftsinntekter Momsrefusjon investeringer Sum reelle driftsinntekter Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Til drift og finansiering av investeringer Sum driftsutgifter (ekskl. avskrivn. ) Effektivisering videreført 0 Til nye tiltak og avsetninger Momsrefusjon investeringer Brukt til investeringer Øk. belastning nye tiltak Bruk av avsetninger Avsetninger (ekskl. brukt til inv.) Netto avsetninger Inndekning tidligere underskudd Årets underskudd/overskudd OMSTILLINGSUTFORDRING

9 Kommentarer Med de forutsetningene som nå er lagt inn står Meløy kommune i følgende situasjon: Netto driftsresultat er negativt med 28, 2 mill.kr. Omstillingsutfordringen etter netto avsetninger er 22,9 mill.kr. Det er denne utfordringen kommunestyret skal drøfte opp mot utredede tiltak. Kommunestyret skal gi signaler til formannskapet om hvilke tiltak som skal innarbeides i budsjettet for 2014 for å få reell balanse! 9

10 5. Investeringer Investeringer i økonomiplanperioden Investeringer (Tall i 1000 kr) Tidl.bev. Merknad EDB-uts tyr Plan- og utviklingsavdelingen planlegging og kartlegging Sentrumsutvikling Glomfjord Ikke igangsatt Grønøy havn Ikke i gangs att Helse- og omsorgssenter Sykehj em, dags enter helsesenter egen tekst Omsorgsboliger utgår - eller selvkost Halsa barnehage Ikke igangsatt 40 år/5 % rente 1.år Barnehageløsning Nord utgår Opprus tni ng kommunal e bygg Sal g av bygg går til opprustning bygg Universell utforming inngår i opprustn. bygg Hall Enga skole Ikke igangsatt utgår egen tekst Enga skole trafikale forhold Renovering Ørnes skole igangsatt og fullføres Nyas fal teri ng komm.vei er Gang- og sykkelveier Egne saker ved ev. nye prosjekter Oppgraderi ng kai er s om ti dl.vedtatt Sum investeringer

11 Finansiering Merknad Investeringstilskudd pr. plass sykehjemsplasser plasser Momskompensasjon helse/omsorgssenter Omdisponering fra Hall Enga til trafikal løsning m.m. Enga lånemidler Låneopptak, nye Sum finansiering Kapitalisering av lån Merknad Halsa barnehage restfin /40år/5 % Avdrag/renter 5 % - 0,5 år Helse/omsorgssenter: 0 låneopptak Avdrag/renter annuitet 5 % sum pr i låneopptak kr /2 årlig Sum kapitaliseringsutgifter belaste drift 11

12 6. Utredede tiltak Nedenfor følger i stikkordsform de utredede tiltakene som er bestilt av formannskapet. Det vises til mer utførlig utredning i vedlegget til dette arbeidshefte. Tiltak som er saksutredet Tiltak 1: Vurdere vakante stillinger. Naturlige avganger etc. Vurdere om formannskapet skal godkjenne utlysninger. Rådmannen har fått fullmakt til å vurdere stillinger som blir ledige om de skal utlyses eller ikke. Noen stillinger er vedtatt holdt vakant. Gjelder i liten grad stillinger i omsorg (pleie) og i undervisning (undervisning). Dersom de samme stillinger som er vedtatt holdt vakant i 2013 også holdes vakant i 2014 vil dette ha følgende økonomiske effekt: Økonomisk effekt kan bli større ved å videreføre godkjenningsordningen også i Tilfeldig hvilke stillinger som ble ledige og holdt vakant. Det er ikke sikkert at det er disse stillingene som en burde holde vakant. Kanskje er det andre stillinger som burde holdes vakante. Bør vurderes nærmere og evt. la ansatte få andre arbeidsoppgaver. 12

13 Tiltak 2: Vurdere investeringsbehovene på nytt opp mot redusert driftsnivå. Se spesielt på investeringer som gir netto økonomisk belastning 13

14 Tiltak 3: Nordtun Helse ReHab vurdere bortfall av tilskudd Kommunestyret vedtok i 1996 å gi årlig tilskudd til Nordtun Helse Rehab i forbindelse med utbygging av fysikalsk avdeling. Tilskuddet har vært år vært på kr ,-. På disse årene har det vært utbetalt 1,6 mill. kroner. Forutsetningen for tilskuddet var at en samarbeidsavtale skulle inngå. Dette er ikke gjort. Tilskuddet er tidligere av adm. foreslått avviklet, men kommunestyret har opprettholdt det , , , ,- Ansatte som i dag trener gratis på Nordtun vil sannsynligvis ikke få det dersom tilskuddet bortfaller. Tiltak 4: Meløy kirkelig fellesråd vurdere reduksjon i tilskudd Meløy kirkelige Fellesråd får i 2013 et årlig tilskudd for å drive kirker og kirkegårder samt administrasjon på kr ,-. Som de kommunale seksjoner/enheter er det også naturlig at Fellesrådet får redusert sin bevilgning. Hver % i reduksjon utgjør kr ,-. All reduksjon vil gå ut over aktiviteten. 14

15 Tiltak 5: Eie eller lease biler Kommunen leier i dag en god del biler særlig til helse og omsorgstjenesten. Spørsmålet er hva som er rimeligst for kommunen på sikt, å eie eller lease bilene. Det er ikke gjort egne beregninger på hva som er mest lønnsomt, leie eller eie. Andre kommuner har gjort dette og kommet fram til at det ikke er store forskjellen. Det som har størst betydning kostnadsmessig er bilens pris og hvor mange biler kommunen har. Leasingavtalene kommunen har i dag går ut i 2014 og det hadde vært interessant å kjøpe noen biler og lease noen for å sammenligne kostnadene. Fra 2014 er det inngått avtale med Autolease. Forventer en besparelse på minst kr ,- med samme antall biler som i dag

16 Tiltak 6: Posthenting/bringing Kommunen har avtale med Posten om henting og bringing av post. Bringing koster ,- pr. år, mens henting koster oss ,- pr. år Vi føre til merarbeid for servicetorget/arkivet i og med at personell herfra må bringe/hente posten hver dag. Mindre tid til oppgaver i servicetorget/arkivet. 16

17 Tiltak 7: Vurdere de kommunale betalingssatser. Sammenlign med andre kommuner. Det er utarbeidet et skjema der det er ført opp flere betalingssatser fra til sammen 8 kommuner i tillegg til Meløy. Meløy kommune ligger sånn midt i laget når det gjelder betalingssatsene. Tilknytningsavgifter boliger ligger vi høyt. BETALINGSSATSER 2013 I MELØY SAMMENLIGNET MED ANDRE KOMMUNER Betalingssats Meløy Gildeskål Saltdal Fauske Bodø Brønnøy Målselv Hadsel Kautokeino Elevkont. kult.skolen (50%)* (30%) (50%) (25%) 1100pr. Sem /skoleår Matpenger b.h. 300 Har? 360 Har? Har? SFO skoledagene 1670 (10)** 1470 (11) Matp. SFO skoledagene 168 Har? nei Har? 200 Middag omsorg inkl kjøring Leie tryggh. alarm *** /mnd /mnd 53 Vannavgift bolig ,83m34,32/m ,43 m ,32/ M ,56/m3 Tilknytn. bolig Avgift avløp ,63/m24,81/m ,81/m ,19/m3 Tilknytn. bolig Badet, barn Badet, voksne Byggesaksgeb m² pr4. m² Garasje naust etc oppmålingsgebyr, /500m Hj. hjelp 1-2 G pr. t G pr. t G pr. t > 4 G pr. t Tak 1-2G G G G > 5 G * Søskenmoderasjon ** Betaling antall mnd. *** 175 opp til 3G 17

18 Få satser utenom selvkostområdene som kan økes. Begrenset inntektspotensiale. SFO og kulturskolesatser kan økes mer enn 3,5%. SFO +10% og kulturskole + 10% vil gi en økning på rundt kr ,-. Søskenmoderasjon både i SFO, b.hager og kulturskole foreslås tatt bort

19 Tiltak 8: Vurdere kontigenter og abonnementer Kommunen betaler for en rekke kontingenter og abonnementer. En har tilskrevet seksjoner og enheter og bedt om en oversikt og noe er kommet inn. Av de tallene en har fått inn brukes det rundt kr ,- i abonnement aviser, tidsskrifter samt TV lisenser. Tar en med de som ikke har svart vil totalkostnaden ligge på rundt kr ,- pr. år. Kostnader i forbindelse med de forskjellige dataprogram kommunen har, er ikke med her. Noen abonnement kan kuttes ut og det foreslås også fra enhetene. Ikke den helt store besparelsen. Må være mulig å redusere disse utgiftene med kr ,- pr. år , , , ,- 19

20 Tiltak 9: Vurdere møteaktivitet samt andre måter å kommunisere på internt. Mye møte virksomhet internt i kommunen. Kommunen er langstrakt og personell fra sør som skal til rådhuset bruker uforholdsmessig mye tid på reise. Spørsmålet er om en kan bruke data, telefon ev. videokonferanse istedenfor å reise til rådhuset. Også en reduksjon i møtevirksomheten generelt må vurderes. Hvor stor den økonomiske effekten evt. blir, er vanskelig å vurdere. Største effekten er at arbeidstid kan brukes til produksjon istedenfor reiser/kjøring. Tar her bare med rene besparelser i kr

21 Tiltak 10: Veterinærer vurdere bortfall av tilskudd Er bortfalt!!!!!!!!!!!!!!!!!! 21

22 Tiltak 11: Se på overtidsbruken - lønnsanalyse Bedriftskomptanse utarbeider en lønnsanalyse for 2012 som legges til grunn for en nærmere vurdering. Dette er gjort Rådmannen og administrasjonen må studere lønnsanalysen nærmere med sikte på å redusere variable lønnskostnader betydelig i Hvor mye det er mulig å redusere variabel lønn må fastsettes nærmere i det videre budsjettarbeidet. Lønnsanalysen for 2012 viser følgende avvik: Fast lønn Vikarer Ekstrahjelp Overtid - merforbruk 3,8 mill.kr - merforbruk 12,7 mill.kr. - merforbruk 3,8 mill.kr. - merforbruk 6,0 mill.kr. Annen lønn og godtgjørelse - merforbruk 3,7 mill.kr. Samlet merforbruk 28,2 mill.kr. Samtidig hadde kommunen merinntekter i sykelønnsrefusjon på vel 16 mill.kr. slik at netto merutgifter på all lønn beløper seg til om lag 12 mill.kr. Med større fokus på styring og ledelse av bruk av vikarer og ekstrahjelp samt fortsatt arbeid med sykefravær skulle det være mulig å redusere variable lønn med 2 mill.kr. til neste år

23 Tiltak 12: Total gjennomgang av IKT Her er det igangsatt eget kartleggingsprosjekt eventuelle besparelser vil få effekt fra

24 Tiltak 13: Sykefravær og HMS Det arbeides videre med å redusere sykefraværet. Fraværet pr siste 12 mnd. Ved utgangen av august var på 9,9 % - mot 10,6 i hele Dette er en reduksjon på 6,6 %. På bakgrunn av dette settes mål om å redusere det totale fraværet til under 9 %, d.v.s godt under forventet landssnitt. Det bør da være mulig å redusere vikarbehovet vesentlig og reduksjonen er satt til kr Et vellykket arbeid med sykefraværet vil i tillegg til reduserte kostnader til inntak av vikar (eller uavhengig av dette) ha som effekt en bedre tjenestekvalitet. 24

25 Tiltak 14: Vurdere nedlegging av sommer SFO se på egenbetaling Ihht. opplæringsloven er kommunen forpliktet til å ha skolefritidsordning før og etter skoletid for klassetrinn, og for barn med særskilte behov for klassetrinn. Plikten gjelder for skoleåret. Kommunen er ikke forpliktet til å gi tilbud i skoleferier. Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i skolefritidsordningen , , , ,- Konsekvensen vil bli at kommunen ikke har noe SFO tilbud i juli måned, med de følger det får både for barn som kjøper ekstrauker i juli og barn med helårs SFO som har den obligatoriske ferien på 4 uker til andre tider. Tilbudet har heller ikke vært mye brukt. I juli 2011 var det 3 barn, i juli 2012 var det 4 barn og i juli 2013 var det 2 barn som kjøpte plasser. I tillegg var det? barn (varierende antall uker) i juli, som har helårs SFO. 25

26 Tiltak 15: Vurdere stenging av basseng ved Enga og Bolga skoler ½ år. I tillegg til Fritidsbadet i Glomfjord er det basseng ved Enga og Bolga skoler. Bassenget ved Enga skole er de senere år restaurert for flere millioner kroner. Svømming er en del av faget kroppsøving og kommunen har relativt stor frihet i å bestemme når svømmeundervisning skal foregå. Vanskelig å beregne hva en sparer ved redusert oppvarming av bassengene. Har stipulert dette til kr ,- på 6 mnd. Når bassengene skal settes i drift igjen vil strømforbruket øke i oppvarmingsperioden. I tillegg kommer besparelser i kjemikalier og renhold etc Ved Bolga skole kan svømmeundervisningen organiseres på annen måte enn i dag ved stenging i 6 mnd. Vil ikke skape spesielle problemer. Bassenget er et av få tilbud til befolkningen når det gjelder fysisk aktivitet. Dette tilbudet vil da falle bort i tidsrommet. Ved Enga skole vil det være en del utfordringer i forbindelse med organisering av undervisningen. 26

27 Tiltak 16: Mopedopplæring Kommunestyret vedtok i 2010 at mopedføreropplæring skulle gjeninnføres som et ikke lovpålagt tiltak for alle elever som ønsket det på 10. trinn fra skolestart I opplegget inngår trafikalt grunnkurs, mopedføreropplæring med praktisk kjøring og mørkekjøring. 2013/ / / / Ikke mopedopplæring i grunnskolen. Trafikk er et av valgfagene en kan ha i ungdomsskolen. Øvelses kjøring med moped inngår ikke i valgfaget. 27

28 Tiltak 17: Barnehagesatser for de som ikke har full dag Barnehagesatsene er delt opp i hel plass (5 dager pr. uke) og plasser der en kan kjøpe 1 og opp til 4 dager pr. uke. I tillegg har en en ordning med timebaserte plasser. Disse plassene er vanskelig å administrere og kan føre til blokkering av plass. I tillegg er det søskenmoderasjon på 50 %. Forslag om at kutte ut de timebaserte plassene og søskenmoderasjon Barnehageplass blir dyrere for familier med flere enn ett barn i barnehagen. 28

29 Tiltak 18: Vurdere nedleggelse av bibliotekfilialer/bokbuss Meløy kommune har i dag hovedbibliotek, 4 filialer og bokbuss i samarbeid med Gildeskål. Det er utredet mulighet for nedleggelse av filialer eller bokbuss. Det er få kommuner som opprettholder både filialer og bokbuss. Opprettholdelse av filialer krever en stor oppgradering på utstyrssiden da de ikke har pc-er, utlånssystem eller annet utstyr ihht dagens behov. På en del filialer har vi også dårlig utlån. En nedleggelse av filialene betyr ikke nedleggelse av skolebibliotekene på de respektive plassene da disse driftes av skolene. Når det gjelder bokbussen så er det en samarbeidsavtale med Gildeskål kommune, det er mulig å jobbe for å få en kommune til med i samarbeidet. Det er inngått avtale ang. drift av bokbussen til 1. nov Bokbussen er godt besøkt og etterspurt. Bokbussen er den mobile «forlengelsen» av hovedbiblioteket, og den tjener vår visjon om å tilby litteratur og kultur til alle i kommunen ved så mange steder som mulig. Skal man kunne forbedre bibliotekdriften i Meløy kommune og ha et godt tilbud, må driften reduseres noe slik at det kan legges flere ressurser i færre instanser. Det er ønskelig å beholde bokbussen og legge ned filialene Dette beløpet inkl. lønn til ansatte samt midler avsatt til innkjøp av bøker. Innkjøp av bøker utgjør kr i budsjett for 2013, det er ønskelig å få beholde noe av dette hvis filialene legges ned slik at hovedbiblioteket kan styrkes. Utvikling av hovedbiblioteket og bokbussen til et bedre tilbud. Bokbussen vil være oppsøkende på alle steder i kommunen. Bibliotekdriften kan konsentreres om færre steder og i stede konsentrere arbeidet mot utviklingen som skjer framover. Det vil være ansatte som måtte få tilbud om andre stillinger. 29

30 Tiltak 19: Vurdere betalingssatser kulturskolen. Hvordan er de i forhold til andre kommuner, og i forhold til de utgifter vi har i kulturskolen. Dagens kontingent er kr ,- med 50 % søskenmoderasjon. Meløy Kommune ligger sånn «midt på treet» sammenlignet med nærliggende kommuner, noe under større bykommuner. De reelle kostnadene pr. elev beregnet ut i fra 22,5 min enetime varierer noe utifra lærerens lønn, men ligger på mellom kr. pr. skoleår. Det anbefales ikke økning i kontingent eller endring i satsen for søskenmoderasjon Tar en bort søskenmoderasjonen blir økt inntekt kr ,-. Økning av satsene med 3,5 % vil utgjøre kr , En økning i betalingssatsene kan føre til oppsigelse av elevplasser da mange kanskje synes det blir for dyrt. 30

31 Tiltak 20: Turnus og deltid Tredelt turnus gir rett til redusert arbeidstid som igjen gir mindre bemanning. Dette må unngås så langt som råd, derfor bør det ikke gis tillatelse til 3 delt turnus. 2-delt turnus bør være en hovedregel. Det er i tillegg vedtatt handlingsplan for nye turnusløsninger og redusert deltid i sak 118/12. Dette følges opp i 2013 og Evaluering skjer høsten 2013 og høsten Vanskelig å si noe om økonomisk effekt før evaluering er gjennomført samt sikre budsjettkontroller for Dette har vært et problem i inneværende år på grunn av overgang til nytt økonomisystem. Andre kommuner har vist at gode turnusløsninger, ønsketurnus mm har hatt betydelig effekt på sykefravær, overtid og ekstrahjelp. Det er det for tidlig å si noe om enda. 31

32 Tiltak 21: Matombringing Matombringing går med et underskudd på kr Skal dette tiltaket videreføres kan det gjøres til selvkost og betyr en økning i pris pr. middag med ca. kr. 10, , , , ,- En økt inntekt på kr , samt videreføring av et viktig forbyggende tiltak for at det skal være mulig å bo hjemme så lenge som mulig. Noe økt kostnad kan føre til at færre vil kjøpe mat. Dette gjør beregningen noe usikre. 32

33 Tiltak 22: Behovsprøving hjemmehjelp 1. Ikke hjemmehjelp oftere enn hver 3 uke 2. Ikke hjemmehjelp oftere enn hver 4 uke 3. Alle med inntekt over 2 G (kr ) må selv skaffe privat hjelp Det innføres et betydelig strengere kriterium for å få hjemmehjelp. Det vil være vanskelig å gjennomføre på andre enn nye søkere, slik at det vil ta tid før det får full effekt. De som bor på øyer og utkanter kan få problem med å skaffe seg privat hjelp. Mange hjemmehjelpere blir uten jobb. (3 4 ansatte). Det blir merarbeid for hjemmesykepleien, som har stort press på seg fra før. 33

34 Tiltak 23: Kjøkkendrift Det vises til eget vedlegg med sammenligning med andre kommuner. Det kan se ut som der er mulighet for effektivisering av kjøkkendriften i kommunen. Det bør igangsettes en vurdering sammen med konsulent og partssammensatt arbeidsgruppe. Noen tiltak har stor konsekvens for de ansatte og det er viktig med en tett dialog med tillitsvalgte. For tidlig å si noe om dette i denne omgang, men kan være et stort effektiviseringspotensial. All kjøkkendrift fjernes fra dagens institusjoner. Kan føre til fjerning av inntil arbeidsplasser i kommunen. Kan ha ernæringsmessig betydning. Kan ikke gjennomføres uten dialog med tillitsvalgte og øvrige ansatte. Kan kreve midler til innhenting av konsulentbistand. 34

35 Tiltak 24: Egenandeler helse- og omsorg 35

36 Tiltak 25: Salg av hybelhus Glomfjord, Støtt skole og andre kommunale bygg Salg av en del bygg er vedtatt. Pr. dd. er det solgt/under salg bygg for 6 mill. kr. I tillegg ligger det bud på tannklinikken og Støttskole på til sammen ,-. Fra er KF for eiendom opprettet og KFet har fått fullmakter til bl.a. å selge bygg en ikke har bruk for. Hvor mye bygg blir solgt for i 2014 er vanskelig å ha noen formening om. Kfet har fått fullmakt til å selge bygg kommunen ikke har bruk for. Salgsinntektene kan ikke brukes til ordinært vedlikehold over driften. Alle salgsinntekter bør stilles til KFets disposisjon til større verdiøkende vedlikehold. KFet bør få disponere salgsinntektene i sin helhet. Mindre areal å vedlikeholde. 36

37 Tiltak 26: Nedklassifisering av kommunale veier Meløy kommune har ca. 124 km kommunal vei, pluss fortau/gang-sykkelveier. Liste foreligger over veier som er utredet for nedklassifisering. Utvalget baserer seg på en gjennomgang av alle kommunale veier. Det er bl.a. tatt utgangspunkt i: - Veier som var utredet for nedklassifisering i 2003 (ingen ble vedtatt da) - Vedtatte kriterier for overtakelse av private veier (vedlagt) - Antall oppsittere langs vei, så lang det er kjent Rene boligfelt, tett bebyggelse, sentrumsområder, samleveier osv. er ikke med. Veier som er regulert til offentlig vei kan ikke nedklassifiseres uten reguleringsendring. Lista er ikke å forstå som en klar anbefaling fra administrasjonen om veier som bør nedklassifiseres, men som et grunnlag for utplukk av veier som skal tas med i videre prosessen. Om en vei fyller materielle kriterier er det andre momenter som klart kan veie tyngre. Lista kan inneholde unøyaktigheter, feil og mangler som korrigeres/suppleres ved en evt. videre prosess. Oversikten summeres opp til 24,3 km og maksimal besparelse på på sikt. Veglovens 7 gir kommunestyret hjemmel til å legge ned kommunal vei. Loven setter ikke krav om teknisk tilstand ved nedklassifisering. Veien går da over til å være privat. Veglovens 8 angir at hvis en kommunal veg blir privatisert så skal den fortsatt kunne nyttes til vegformål for alle som har bruksrett langs den tidligere kommunale vegen. Det vil si at alle som bor langs vegen eller innehar andre bruksretter, fortsatt kan bruke vegen. Om private veier sier lovens 54 og 55 at hver eier eller bruker har plikt til vedlikehold, at disse utgjør et veilag som skal organiseres og drifte veien etter nærmere bestemmelser. Vegloven har ingen bestemmelser om saksbehandling eller prosess. Andre kommuner har oftest en åpen høring før vedtak fattes, og det anbefales at det også gjennomføres i Meløy dersom nedklassifisering er aktuelt. I tillegg bør alle berørte oppsittere/brukere og kontraktører. 37

38 Maksimale besparelser ifht regnskap Regnskap for 2012 er lagt til grunn for beregning av enhetskostnad, hvilket gir høyere anslag enn om budsjettet for i 2013 brukes, som er vesentlig mindre. Felleskostnader/administrasjon og brøyteberedskap er holdt utenfor. Det føres ikke regnskap for den enkelte vei, eller for rydding av plasser (areal). Kostnadene er ikke proporsjonale med veilengde og areal, og varierer sterkt fra år til år. Mange andre usikkerhetsfaktorer spiller inn, som f.eks. hvordan entreprenørene justerer seg inn med beredskap og timepris i anbudene. Regnskap vei 2012, minus fellesk./beredskap Når kostnadene fordeles på 124 km kommunal vei, uten hensyn til areal, blir det 55,90 pr. m. I beregningen er det brukt kr. 50,- pr. meter vei. Beløpet på kr anses som maksimal besparelse som kan oppnås over tid. De fleste veistrekningene som er utredet er lite brukt og lavt prioritert mht. jevnlig vedlikehold. Andre påkostes mye enkelte år, f.eks. Mesøy i 2012/2013. Her er atkomsten kostnadsdrivende for brøyteentreprenører utenfra og for grusing mm. Reelle besparelser på kortere sikt bør antakelig settes til maks. halvparten av det som beregningen viser som maks innsparing. Andre momenter som spiller inn på sparepotensialet: - Brøyting skal ut på nye anbud i 2015, der konkurranseforhold og prisnivå avgjør kommunens kostnader for de enkelte roder. - Skal kommunen ruste opp/utbedre veiene til en viss standard før nedklassifisering? I så fall blir det høyere kostnader i forkant (2014). - Oppsittere bør gis rimelig tid til å organisere seg i veilag og få på plass egen vedlikeholdsordning. - Størst effekt blir det hvis hele roden bortfaller, f.eks. Holandsfjord og Mesøy. - Det er andre veier enn de som er utredet som påkostes mest årlig, med grusing osv. - Evt. tilhørende gatelys er ikke tatt med. - Erfaringer fra andre kommuner er dessverre at antall km vei ikke er proporsjonal med kostnadene, og at forhåndsberegnet innsparing sjelden oppnås. 38

39 Det er ikke tatt hensyn til ikke gjennomførte forpliktelser som kommunen har pådratt seg, ved vedtak av reguleringsplaner med nye offentlige veier eller tidligere inngåtte avtaler. Dette vi øke kostnadene framover. Heller ikke er det tatt hensyn til etterslep på vedlikehold eller behov for oppgraderinger. For veier som privatiseres er det en besparelse, for gjenværende veier en vesentlig kostnadsfaktor. Her nevnes spesielt behov for reasfaltering, som er en driftsoppgave. En reduksjon av kommunale veier har positiv betydning for kapasiteten til driftspersonell og administrasjon. Overtidsbruken kan bli kritisk i forhold til lovgivningen, jfr. utredning om private veier. Alt i alt anses det nødvendig med en gjennomgang av porteføljen av kommunale veier, og at det er rimelig å starte med nedklassifisering. Nedklassifisering av veier vil garantert engasjere innbyggerne og vil gi stor negativ oppmerksomhet til kommunen. Det er derfor viktig med en god og åpen prosess der de berørte gis god anledning til å uttale seg. 39

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. for. Tinn kommune. K-sak 173/11

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. for. Tinn kommune. K-sak 173/11 Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 for Tinn kommune K-sak 173/11 Vedtatt i Tinn kommunestyret 14. desember 2011 Kommunestyrets vedtak INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 3 2. Kommunestyrets

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04)

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04) Levanger kommune Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november (rev. 01.12.04) Levanger Kommune- rådmannens forslag til formannskapet 22.11. rev 01.12.04 - side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014

BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014 Fosnes kommune BUDSJETT 2011 med økonomiplan 2011-2014 Versjon 1.0 15.11.10 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for bosetting

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer