MELØY KOMMUNE ARBEIDSHEFTE HELHETLIG ØKONOMISK OMSTILLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MELØY KOMMUNE ARBEIDSHEFTE HELHETLIG ØKONOMISK OMSTILLING"

Transkript

1 MELØY KOMMUNE ARBEIDSHEFTE HELHETLIG ØKONOMISK OMSTILLING TREDJE ØKONOMISAMLING 23. OKTOBER 2013

2 Innholdsfortegnelse 1. Inntekter Rammetilskudd etter forslag til statsbudsjett... 3 Driftsinntekter - samlede inntektsrammer Driftsutgifter Samlede driftsutgifter Finans Finansinntekter og finansutgifter Korrigert omstillingsutfordring Korrigert konesekvensjustert økonomiplanoversikt Investeringer Investeringsbehov og ønsker Tiltak Utredede tiltak med konsekvenser og økonomisk effekt

3 1. Inntekter Rammetilskudd etter forslag til statsbudsjett MELØY KOMMUNE - ØKONOMIPLAN RAMMETILSKUDD 800 OG SKATT 870 Stolp! (1000 kr.) R-2011 R-2012 B-2013 Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Overgangsordninger/INGAR fra Saker med særskilt fordeling Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Regionaltilskudd/Småkommunetilskudd Ekstra skjønn fra KRD Ordinært skjønn Systemomlegging ny kostnadsnøkkel,jf tabell 7.1 kol 3 Skjønn tap endr av inntektssytemet, jf tabell 7.1 kol 8 Komp lønn 2006/fysioterapimidler 2009 Kompensasjon Samhandlingsreformen Feil inntektsutjevning 2007 Tiltakspakken - økte frie inntekter / komp skattetap RNB2009-økt innb.tilsk./trekk storbym. til psyk. helse Selskapsskatt Netto inntektsutjevning Bykletrekket -6 Korrigering trekk interkommunal planlegging Sum rammetilskudd

4 Forutsetninger Modellen er satt opp ut fra forslag til statsbudsjett for 2014 og detaljer som fremkommer i Grønt Hefte for 2014 knyttet til det første året i økonomiplanperioden for Nasjonalt skatteanslaget for 2013 og 2014 bygger på de forutsetninger som er opplegget i fremlagt forslag til statsbudsjett med en forventet vekst nominelt med 6,2 pst fra 2012 til 2013 og med 3,3 pst fra 2013 til Det er lagt inn et anslag på landsbasis basert på det relative skattenivået for årene samt bruk av folketall pr for et nytt nivå enn så lenge for Merk dette avviker fra KRD sine beregninger som er gitt i Grønt hefte. Det er lagt inn et forsiktig anslag på en skattevekst i Meløy på 0,5 %. For 2014 bygger alle tall på en kommunal deflator oppgitt i statsbudsjettet på 3,0 pst. 4

5 Driftsinntekter - samlede inntektsrammer MELØY KOMMUNE - KONSEKVENSJUSTERING DRIFTSINNTEKTER ( 1000 kr. ) ART INNTEKTSARTER R-2011 R-2012 B Rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Andre statlige overføringer Sum frie inntekter Brukerbetalinger Salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre overføringer SUM DRIFTSINNTEKTER

6 2. Driftsutgifter Samlede driftsutgifter MELØY KOMMUNE - KONSEKVENSJUSTERING DRIFTSUTGIFTER EKSKL. AVSKRIVNINGER 590 ( 1000kr. ) ART UTGIFTSARTER R-2011 R-2012 B Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester i prod Kjøp av varer og tjenester erstatt. prod Overføringer Avskrivninger Interne overføringer Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (ekskl. 590)

7 3. Finans Finansinntekter og finansutgifter MELØY KOMMUNE - KONSEKVENSJUSTERING FINANSINNTEKTER (1000 kr.) R-2011 R-2012 B-2013 Renteinntekter næringsfond Renteinntekter bankinnskudd Renter formidlingslån/startlån Andre renteinntekter Aksjeutbytte/avkastning Mottatte avdrag utlån FINANSINNTEKTER FINANSUTGIFTER (1000 kr.) R-2011 R-2012 B-2013 Renteutgifter ordinære lån Renteutgifter formidlingslån Omsorgsboliger Vann Avløp Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån FINANSUTGIFTER

8 4. Korrigert omstillingsbehov Korrigert konsekvensjustert økonomiplanoversikt MELØY KOMMUNE - KONSEKVENSJUSTERING BUDSJETTSKJEMA (1000 kr.) R-2011 R-2012 B-2013 Sum driftsinntekter Momsrefusjon investeringer Sum reelle driftsinntekter Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Til drift og finansiering av investeringer Sum driftsutgifter (ekskl. avskrivn. ) Effektivisering videreført 0 Til nye tiltak og avsetninger Momsrefusjon investeringer Brukt til investeringer Øk. belastning nye tiltak Bruk av avsetninger Avsetninger (ekskl. brukt til inv.) Netto avsetninger Inndekning tidligere underskudd Årets underskudd/overskudd OMSTILLINGSUTFORDRING

9 Kommentarer Med de forutsetningene som nå er lagt inn står Meløy kommune i følgende situasjon: Netto driftsresultat er negativt med 28, 2 mill.kr. Omstillingsutfordringen etter netto avsetninger er 22,9 mill.kr. Det er denne utfordringen kommunestyret skal drøfte opp mot utredede tiltak. Kommunestyret skal gi signaler til formannskapet om hvilke tiltak som skal innarbeides i budsjettet for 2014 for å få reell balanse! 9

10 5. Investeringer Investeringer i økonomiplanperioden Investeringer (Tall i 1000 kr) Tidl.bev. Merknad EDB-uts tyr Plan- og utviklingsavdelingen planlegging og kartlegging Sentrumsutvikling Glomfjord Ikke igangsatt Grønøy havn Ikke i gangs att Helse- og omsorgssenter Sykehj em, dags enter helsesenter egen tekst Omsorgsboliger utgår - eller selvkost Halsa barnehage Ikke igangsatt 40 år/5 % rente 1.år Barnehageløsning Nord utgår Opprus tni ng kommunal e bygg Sal g av bygg går til opprustning bygg Universell utforming inngår i opprustn. bygg Hall Enga skole Ikke igangsatt utgår egen tekst Enga skole trafikale forhold Renovering Ørnes skole igangsatt og fullføres Nyas fal teri ng komm.vei er Gang- og sykkelveier Egne saker ved ev. nye prosjekter Oppgraderi ng kai er s om ti dl.vedtatt Sum investeringer

11 Finansiering Merknad Investeringstilskudd pr. plass sykehjemsplasser plasser Momskompensasjon helse/omsorgssenter Omdisponering fra Hall Enga til trafikal løsning m.m. Enga lånemidler Låneopptak, nye Sum finansiering Kapitalisering av lån Merknad Halsa barnehage restfin /40år/5 % Avdrag/renter 5 % - 0,5 år Helse/omsorgssenter: 0 låneopptak Avdrag/renter annuitet 5 % sum pr i låneopptak kr /2 årlig Sum kapitaliseringsutgifter belaste drift 11

12 6. Utredede tiltak Nedenfor følger i stikkordsform de utredede tiltakene som er bestilt av formannskapet. Det vises til mer utførlig utredning i vedlegget til dette arbeidshefte. Tiltak som er saksutredet Tiltak 1: Vurdere vakante stillinger. Naturlige avganger etc. Vurdere om formannskapet skal godkjenne utlysninger. Rådmannen har fått fullmakt til å vurdere stillinger som blir ledige om de skal utlyses eller ikke. Noen stillinger er vedtatt holdt vakant. Gjelder i liten grad stillinger i omsorg (pleie) og i undervisning (undervisning). Dersom de samme stillinger som er vedtatt holdt vakant i 2013 også holdes vakant i 2014 vil dette ha følgende økonomiske effekt: Økonomisk effekt kan bli større ved å videreføre godkjenningsordningen også i Tilfeldig hvilke stillinger som ble ledige og holdt vakant. Det er ikke sikkert at det er disse stillingene som en burde holde vakant. Kanskje er det andre stillinger som burde holdes vakante. Bør vurderes nærmere og evt. la ansatte få andre arbeidsoppgaver. 12

13 Tiltak 2: Vurdere investeringsbehovene på nytt opp mot redusert driftsnivå. Se spesielt på investeringer som gir netto økonomisk belastning 13

14 Tiltak 3: Nordtun Helse ReHab vurdere bortfall av tilskudd Kommunestyret vedtok i 1996 å gi årlig tilskudd til Nordtun Helse Rehab i forbindelse med utbygging av fysikalsk avdeling. Tilskuddet har vært år vært på kr ,-. På disse årene har det vært utbetalt 1,6 mill. kroner. Forutsetningen for tilskuddet var at en samarbeidsavtale skulle inngå. Dette er ikke gjort. Tilskuddet er tidligere av adm. foreslått avviklet, men kommunestyret har opprettholdt det , , , ,- Ansatte som i dag trener gratis på Nordtun vil sannsynligvis ikke få det dersom tilskuddet bortfaller. Tiltak 4: Meløy kirkelig fellesråd vurdere reduksjon i tilskudd Meløy kirkelige Fellesråd får i 2013 et årlig tilskudd for å drive kirker og kirkegårder samt administrasjon på kr ,-. Som de kommunale seksjoner/enheter er det også naturlig at Fellesrådet får redusert sin bevilgning. Hver % i reduksjon utgjør kr ,-. All reduksjon vil gå ut over aktiviteten. 14

15 Tiltak 5: Eie eller lease biler Kommunen leier i dag en god del biler særlig til helse og omsorgstjenesten. Spørsmålet er hva som er rimeligst for kommunen på sikt, å eie eller lease bilene. Det er ikke gjort egne beregninger på hva som er mest lønnsomt, leie eller eie. Andre kommuner har gjort dette og kommet fram til at det ikke er store forskjellen. Det som har størst betydning kostnadsmessig er bilens pris og hvor mange biler kommunen har. Leasingavtalene kommunen har i dag går ut i 2014 og det hadde vært interessant å kjøpe noen biler og lease noen for å sammenligne kostnadene. Fra 2014 er det inngått avtale med Autolease. Forventer en besparelse på minst kr ,- med samme antall biler som i dag

16 Tiltak 6: Posthenting/bringing Kommunen har avtale med Posten om henting og bringing av post. Bringing koster ,- pr. år, mens henting koster oss ,- pr. år Vi føre til merarbeid for servicetorget/arkivet i og med at personell herfra må bringe/hente posten hver dag. Mindre tid til oppgaver i servicetorget/arkivet. 16

17 Tiltak 7: Vurdere de kommunale betalingssatser. Sammenlign med andre kommuner. Det er utarbeidet et skjema der det er ført opp flere betalingssatser fra til sammen 8 kommuner i tillegg til Meløy. Meløy kommune ligger sånn midt i laget når det gjelder betalingssatsene. Tilknytningsavgifter boliger ligger vi høyt. BETALINGSSATSER 2013 I MELØY SAMMENLIGNET MED ANDRE KOMMUNER Betalingssats Meløy Gildeskål Saltdal Fauske Bodø Brønnøy Målselv Hadsel Kautokeino Elevkont. kult.skolen (50%)* (30%) (50%) (25%) 1100pr. Sem /skoleår Matpenger b.h. 300 Har? 360 Har? Har? SFO skoledagene 1670 (10)** 1470 (11) Matp. SFO skoledagene 168 Har? nei Har? 200 Middag omsorg inkl kjøring Leie tryggh. alarm *** /mnd /mnd 53 Vannavgift bolig ,83m34,32/m ,43 m ,32/ M ,56/m3 Tilknytn. bolig Avgift avløp ,63/m24,81/m ,81/m ,19/m3 Tilknytn. bolig Badet, barn Badet, voksne Byggesaksgeb m² pr4. m² Garasje naust etc oppmålingsgebyr, /500m Hj. hjelp 1-2 G pr. t G pr. t G pr. t > 4 G pr. t Tak 1-2G G G G > 5 G * Søskenmoderasjon ** Betaling antall mnd. *** 175 opp til 3G 17

18 Få satser utenom selvkostområdene som kan økes. Begrenset inntektspotensiale. SFO og kulturskolesatser kan økes mer enn 3,5%. SFO +10% og kulturskole + 10% vil gi en økning på rundt kr ,-. Søskenmoderasjon både i SFO, b.hager og kulturskole foreslås tatt bort

19 Tiltak 8: Vurdere kontigenter og abonnementer Kommunen betaler for en rekke kontingenter og abonnementer. En har tilskrevet seksjoner og enheter og bedt om en oversikt og noe er kommet inn. Av de tallene en har fått inn brukes det rundt kr ,- i abonnement aviser, tidsskrifter samt TV lisenser. Tar en med de som ikke har svart vil totalkostnaden ligge på rundt kr ,- pr. år. Kostnader i forbindelse med de forskjellige dataprogram kommunen har, er ikke med her. Noen abonnement kan kuttes ut og det foreslås også fra enhetene. Ikke den helt store besparelsen. Må være mulig å redusere disse utgiftene med kr ,- pr. år , , , ,- 19

20 Tiltak 9: Vurdere møteaktivitet samt andre måter å kommunisere på internt. Mye møte virksomhet internt i kommunen. Kommunen er langstrakt og personell fra sør som skal til rådhuset bruker uforholdsmessig mye tid på reise. Spørsmålet er om en kan bruke data, telefon ev. videokonferanse istedenfor å reise til rådhuset. Også en reduksjon i møtevirksomheten generelt må vurderes. Hvor stor den økonomiske effekten evt. blir, er vanskelig å vurdere. Største effekten er at arbeidstid kan brukes til produksjon istedenfor reiser/kjøring. Tar her bare med rene besparelser i kr

21 Tiltak 10: Veterinærer vurdere bortfall av tilskudd Er bortfalt!!!!!!!!!!!!!!!!!! 21

22 Tiltak 11: Se på overtidsbruken - lønnsanalyse Bedriftskomptanse utarbeider en lønnsanalyse for 2012 som legges til grunn for en nærmere vurdering. Dette er gjort Rådmannen og administrasjonen må studere lønnsanalysen nærmere med sikte på å redusere variable lønnskostnader betydelig i Hvor mye det er mulig å redusere variabel lønn må fastsettes nærmere i det videre budsjettarbeidet. Lønnsanalysen for 2012 viser følgende avvik: Fast lønn Vikarer Ekstrahjelp Overtid - merforbruk 3,8 mill.kr - merforbruk 12,7 mill.kr. - merforbruk 3,8 mill.kr. - merforbruk 6,0 mill.kr. Annen lønn og godtgjørelse - merforbruk 3,7 mill.kr. Samlet merforbruk 28,2 mill.kr. Samtidig hadde kommunen merinntekter i sykelønnsrefusjon på vel 16 mill.kr. slik at netto merutgifter på all lønn beløper seg til om lag 12 mill.kr. Med større fokus på styring og ledelse av bruk av vikarer og ekstrahjelp samt fortsatt arbeid med sykefravær skulle det være mulig å redusere variable lønn med 2 mill.kr. til neste år

23 Tiltak 12: Total gjennomgang av IKT Her er det igangsatt eget kartleggingsprosjekt eventuelle besparelser vil få effekt fra

24 Tiltak 13: Sykefravær og HMS Det arbeides videre med å redusere sykefraværet. Fraværet pr siste 12 mnd. Ved utgangen av august var på 9,9 % - mot 10,6 i hele Dette er en reduksjon på 6,6 %. På bakgrunn av dette settes mål om å redusere det totale fraværet til under 9 %, d.v.s godt under forventet landssnitt. Det bør da være mulig å redusere vikarbehovet vesentlig og reduksjonen er satt til kr Et vellykket arbeid med sykefraværet vil i tillegg til reduserte kostnader til inntak av vikar (eller uavhengig av dette) ha som effekt en bedre tjenestekvalitet. 24

25 Tiltak 14: Vurdere nedlegging av sommer SFO se på egenbetaling Ihht. opplæringsloven er kommunen forpliktet til å ha skolefritidsordning før og etter skoletid for klassetrinn, og for barn med særskilte behov for klassetrinn. Plikten gjelder for skoleåret. Kommunen er ikke forpliktet til å gi tilbud i skoleferier. Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i skolefritidsordningen , , , ,- Konsekvensen vil bli at kommunen ikke har noe SFO tilbud i juli måned, med de følger det får både for barn som kjøper ekstrauker i juli og barn med helårs SFO som har den obligatoriske ferien på 4 uker til andre tider. Tilbudet har heller ikke vært mye brukt. I juli 2011 var det 3 barn, i juli 2012 var det 4 barn og i juli 2013 var det 2 barn som kjøpte plasser. I tillegg var det? barn (varierende antall uker) i juli, som har helårs SFO. 25

26 Tiltak 15: Vurdere stenging av basseng ved Enga og Bolga skoler ½ år. I tillegg til Fritidsbadet i Glomfjord er det basseng ved Enga og Bolga skoler. Bassenget ved Enga skole er de senere år restaurert for flere millioner kroner. Svømming er en del av faget kroppsøving og kommunen har relativt stor frihet i å bestemme når svømmeundervisning skal foregå. Vanskelig å beregne hva en sparer ved redusert oppvarming av bassengene. Har stipulert dette til kr ,- på 6 mnd. Når bassengene skal settes i drift igjen vil strømforbruket øke i oppvarmingsperioden. I tillegg kommer besparelser i kjemikalier og renhold etc Ved Bolga skole kan svømmeundervisningen organiseres på annen måte enn i dag ved stenging i 6 mnd. Vil ikke skape spesielle problemer. Bassenget er et av få tilbud til befolkningen når det gjelder fysisk aktivitet. Dette tilbudet vil da falle bort i tidsrommet. Ved Enga skole vil det være en del utfordringer i forbindelse med organisering av undervisningen. 26

27 Tiltak 16: Mopedopplæring Kommunestyret vedtok i 2010 at mopedføreropplæring skulle gjeninnføres som et ikke lovpålagt tiltak for alle elever som ønsket det på 10. trinn fra skolestart I opplegget inngår trafikalt grunnkurs, mopedføreropplæring med praktisk kjøring og mørkekjøring. 2013/ / / / Ikke mopedopplæring i grunnskolen. Trafikk er et av valgfagene en kan ha i ungdomsskolen. Øvelses kjøring med moped inngår ikke i valgfaget. 27

28 Tiltak 17: Barnehagesatser for de som ikke har full dag Barnehagesatsene er delt opp i hel plass (5 dager pr. uke) og plasser der en kan kjøpe 1 og opp til 4 dager pr. uke. I tillegg har en en ordning med timebaserte plasser. Disse plassene er vanskelig å administrere og kan føre til blokkering av plass. I tillegg er det søskenmoderasjon på 50 %. Forslag om at kutte ut de timebaserte plassene og søskenmoderasjon Barnehageplass blir dyrere for familier med flere enn ett barn i barnehagen. 28

29 Tiltak 18: Vurdere nedleggelse av bibliotekfilialer/bokbuss Meløy kommune har i dag hovedbibliotek, 4 filialer og bokbuss i samarbeid med Gildeskål. Det er utredet mulighet for nedleggelse av filialer eller bokbuss. Det er få kommuner som opprettholder både filialer og bokbuss. Opprettholdelse av filialer krever en stor oppgradering på utstyrssiden da de ikke har pc-er, utlånssystem eller annet utstyr ihht dagens behov. På en del filialer har vi også dårlig utlån. En nedleggelse av filialene betyr ikke nedleggelse av skolebibliotekene på de respektive plassene da disse driftes av skolene. Når det gjelder bokbussen så er det en samarbeidsavtale med Gildeskål kommune, det er mulig å jobbe for å få en kommune til med i samarbeidet. Det er inngått avtale ang. drift av bokbussen til 1. nov Bokbussen er godt besøkt og etterspurt. Bokbussen er den mobile «forlengelsen» av hovedbiblioteket, og den tjener vår visjon om å tilby litteratur og kultur til alle i kommunen ved så mange steder som mulig. Skal man kunne forbedre bibliotekdriften i Meløy kommune og ha et godt tilbud, må driften reduseres noe slik at det kan legges flere ressurser i færre instanser. Det er ønskelig å beholde bokbussen og legge ned filialene Dette beløpet inkl. lønn til ansatte samt midler avsatt til innkjøp av bøker. Innkjøp av bøker utgjør kr i budsjett for 2013, det er ønskelig å få beholde noe av dette hvis filialene legges ned slik at hovedbiblioteket kan styrkes. Utvikling av hovedbiblioteket og bokbussen til et bedre tilbud. Bokbussen vil være oppsøkende på alle steder i kommunen. Bibliotekdriften kan konsentreres om færre steder og i stede konsentrere arbeidet mot utviklingen som skjer framover. Det vil være ansatte som måtte få tilbud om andre stillinger. 29

30 Tiltak 19: Vurdere betalingssatser kulturskolen. Hvordan er de i forhold til andre kommuner, og i forhold til de utgifter vi har i kulturskolen. Dagens kontingent er kr ,- med 50 % søskenmoderasjon. Meløy Kommune ligger sånn «midt på treet» sammenlignet med nærliggende kommuner, noe under større bykommuner. De reelle kostnadene pr. elev beregnet ut i fra 22,5 min enetime varierer noe utifra lærerens lønn, men ligger på mellom kr. pr. skoleår. Det anbefales ikke økning i kontingent eller endring i satsen for søskenmoderasjon Tar en bort søskenmoderasjonen blir økt inntekt kr ,-. Økning av satsene med 3,5 % vil utgjøre kr , En økning i betalingssatsene kan føre til oppsigelse av elevplasser da mange kanskje synes det blir for dyrt. 30

31 Tiltak 20: Turnus og deltid Tredelt turnus gir rett til redusert arbeidstid som igjen gir mindre bemanning. Dette må unngås så langt som råd, derfor bør det ikke gis tillatelse til 3 delt turnus. 2-delt turnus bør være en hovedregel. Det er i tillegg vedtatt handlingsplan for nye turnusløsninger og redusert deltid i sak 118/12. Dette følges opp i 2013 og Evaluering skjer høsten 2013 og høsten Vanskelig å si noe om økonomisk effekt før evaluering er gjennomført samt sikre budsjettkontroller for Dette har vært et problem i inneværende år på grunn av overgang til nytt økonomisystem. Andre kommuner har vist at gode turnusløsninger, ønsketurnus mm har hatt betydelig effekt på sykefravær, overtid og ekstrahjelp. Det er det for tidlig å si noe om enda. 31

32 Tiltak 21: Matombringing Matombringing går med et underskudd på kr Skal dette tiltaket videreføres kan det gjøres til selvkost og betyr en økning i pris pr. middag med ca. kr. 10, , , , ,- En økt inntekt på kr , samt videreføring av et viktig forbyggende tiltak for at det skal være mulig å bo hjemme så lenge som mulig. Noe økt kostnad kan føre til at færre vil kjøpe mat. Dette gjør beregningen noe usikre. 32

33 Tiltak 22: Behovsprøving hjemmehjelp 1. Ikke hjemmehjelp oftere enn hver 3 uke 2. Ikke hjemmehjelp oftere enn hver 4 uke 3. Alle med inntekt over 2 G (kr ) må selv skaffe privat hjelp Det innføres et betydelig strengere kriterium for å få hjemmehjelp. Det vil være vanskelig å gjennomføre på andre enn nye søkere, slik at det vil ta tid før det får full effekt. De som bor på øyer og utkanter kan få problem med å skaffe seg privat hjelp. Mange hjemmehjelpere blir uten jobb. (3 4 ansatte). Det blir merarbeid for hjemmesykepleien, som har stort press på seg fra før. 33

34 Tiltak 23: Kjøkkendrift Det vises til eget vedlegg med sammenligning med andre kommuner. Det kan se ut som der er mulighet for effektivisering av kjøkkendriften i kommunen. Det bør igangsettes en vurdering sammen med konsulent og partssammensatt arbeidsgruppe. Noen tiltak har stor konsekvens for de ansatte og det er viktig med en tett dialog med tillitsvalgte. For tidlig å si noe om dette i denne omgang, men kan være et stort effektiviseringspotensial. All kjøkkendrift fjernes fra dagens institusjoner. Kan føre til fjerning av inntil arbeidsplasser i kommunen. Kan ha ernæringsmessig betydning. Kan ikke gjennomføres uten dialog med tillitsvalgte og øvrige ansatte. Kan kreve midler til innhenting av konsulentbistand. 34

35 Tiltak 24: Egenandeler helse- og omsorg 35

36 Tiltak 25: Salg av hybelhus Glomfjord, Støtt skole og andre kommunale bygg Salg av en del bygg er vedtatt. Pr. dd. er det solgt/under salg bygg for 6 mill. kr. I tillegg ligger det bud på tannklinikken og Støttskole på til sammen ,-. Fra er KF for eiendom opprettet og KFet har fått fullmakter til bl.a. å selge bygg en ikke har bruk for. Hvor mye bygg blir solgt for i 2014 er vanskelig å ha noen formening om. Kfet har fått fullmakt til å selge bygg kommunen ikke har bruk for. Salgsinntektene kan ikke brukes til ordinært vedlikehold over driften. Alle salgsinntekter bør stilles til KFets disposisjon til større verdiøkende vedlikehold. KFet bør få disponere salgsinntektene i sin helhet. Mindre areal å vedlikeholde. 36

37 Tiltak 26: Nedklassifisering av kommunale veier Meløy kommune har ca. 124 km kommunal vei, pluss fortau/gang-sykkelveier. Liste foreligger over veier som er utredet for nedklassifisering. Utvalget baserer seg på en gjennomgang av alle kommunale veier. Det er bl.a. tatt utgangspunkt i: - Veier som var utredet for nedklassifisering i 2003 (ingen ble vedtatt da) - Vedtatte kriterier for overtakelse av private veier (vedlagt) - Antall oppsittere langs vei, så lang det er kjent Rene boligfelt, tett bebyggelse, sentrumsområder, samleveier osv. er ikke med. Veier som er regulert til offentlig vei kan ikke nedklassifiseres uten reguleringsendring. Lista er ikke å forstå som en klar anbefaling fra administrasjonen om veier som bør nedklassifiseres, men som et grunnlag for utplukk av veier som skal tas med i videre prosessen. Om en vei fyller materielle kriterier er det andre momenter som klart kan veie tyngre. Lista kan inneholde unøyaktigheter, feil og mangler som korrigeres/suppleres ved en evt. videre prosess. Oversikten summeres opp til 24,3 km og maksimal besparelse på på sikt. Veglovens 7 gir kommunestyret hjemmel til å legge ned kommunal vei. Loven setter ikke krav om teknisk tilstand ved nedklassifisering. Veien går da over til å være privat. Veglovens 8 angir at hvis en kommunal veg blir privatisert så skal den fortsatt kunne nyttes til vegformål for alle som har bruksrett langs den tidligere kommunale vegen. Det vil si at alle som bor langs vegen eller innehar andre bruksretter, fortsatt kan bruke vegen. Om private veier sier lovens 54 og 55 at hver eier eller bruker har plikt til vedlikehold, at disse utgjør et veilag som skal organiseres og drifte veien etter nærmere bestemmelser. Vegloven har ingen bestemmelser om saksbehandling eller prosess. Andre kommuner har oftest en åpen høring før vedtak fattes, og det anbefales at det også gjennomføres i Meløy dersom nedklassifisering er aktuelt. I tillegg bør alle berørte oppsittere/brukere og kontraktører. 37

38 Maksimale besparelser ifht regnskap Regnskap for 2012 er lagt til grunn for beregning av enhetskostnad, hvilket gir høyere anslag enn om budsjettet for i 2013 brukes, som er vesentlig mindre. Felleskostnader/administrasjon og brøyteberedskap er holdt utenfor. Det føres ikke regnskap for den enkelte vei, eller for rydding av plasser (areal). Kostnadene er ikke proporsjonale med veilengde og areal, og varierer sterkt fra år til år. Mange andre usikkerhetsfaktorer spiller inn, som f.eks. hvordan entreprenørene justerer seg inn med beredskap og timepris i anbudene. Regnskap vei 2012, minus fellesk./beredskap Når kostnadene fordeles på 124 km kommunal vei, uten hensyn til areal, blir det 55,90 pr. m. I beregningen er det brukt kr. 50,- pr. meter vei. Beløpet på kr anses som maksimal besparelse som kan oppnås over tid. De fleste veistrekningene som er utredet er lite brukt og lavt prioritert mht. jevnlig vedlikehold. Andre påkostes mye enkelte år, f.eks. Mesøy i 2012/2013. Her er atkomsten kostnadsdrivende for brøyteentreprenører utenfra og for grusing mm. Reelle besparelser på kortere sikt bør antakelig settes til maks. halvparten av det som beregningen viser som maks innsparing. Andre momenter som spiller inn på sparepotensialet: - Brøyting skal ut på nye anbud i 2015, der konkurranseforhold og prisnivå avgjør kommunens kostnader for de enkelte roder. - Skal kommunen ruste opp/utbedre veiene til en viss standard før nedklassifisering? I så fall blir det høyere kostnader i forkant (2014). - Oppsittere bør gis rimelig tid til å organisere seg i veilag og få på plass egen vedlikeholdsordning. - Størst effekt blir det hvis hele roden bortfaller, f.eks. Holandsfjord og Mesøy. - Det er andre veier enn de som er utredet som påkostes mest årlig, med grusing osv. - Evt. tilhørende gatelys er ikke tatt med. - Erfaringer fra andre kommuner er dessverre at antall km vei ikke er proporsjonal med kostnadene, og at forhåndsberegnet innsparing sjelden oppnås. 38

39 Det er ikke tatt hensyn til ikke gjennomførte forpliktelser som kommunen har pådratt seg, ved vedtak av reguleringsplaner med nye offentlige veier eller tidligere inngåtte avtaler. Dette vi øke kostnadene framover. Heller ikke er det tatt hensyn til etterslep på vedlikehold eller behov for oppgraderinger. For veier som privatiseres er det en besparelse, for gjenværende veier en vesentlig kostnadsfaktor. Her nevnes spesielt behov for reasfaltering, som er en driftsoppgave. En reduksjon av kommunale veier har positiv betydning for kapasiteten til driftspersonell og administrasjon. Overtidsbruken kan bli kritisk i forhold til lovgivningen, jfr. utredning om private veier. Alt i alt anses det nødvendig med en gjennomgang av porteføljen av kommunale veier, og at det er rimelig å starte med nedklassifisering. Nedklassifisering av veier vil garantert engasjere innbyggerne og vil gi stor negativ oppmerksomhet til kommunen. Det er derfor viktig med en god og åpen prosess der de berørte gis god anledning til å uttale seg. 39

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Saksprotokoll. Borgelig gruppe v/representanten Jan Tore Svendsgård (H) framla slikt forslag:

Saksprotokoll. Borgelig gruppe v/representanten Jan Tore Svendsgård (H) framla slikt forslag: Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 103/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1741 Journalpost: 21967/13 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ØKONOMIPLAN 2014-2017 Behandling:

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Forpliktende plan for Steigen kommune

Forpliktende plan for Steigen kommune Forpliktende plan for Steigen kommune 2018-2021 Steigen Kommune 5. desember 2018 1 Innhold Forpliktende plan... 3 Oppsummert... 3 Formål og innhold i planen... 3 Analyse... 4 Oppfølgingsplan... 5 Vedtatte

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet :

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : ÅRSBUDSJETT 2006 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : Under hvert enkelt av tiltakene beskrives gjennomføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer