PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel"

Transkript

1 ? slo PROGRAMPROSESSEN diskusjonsnotat miljø og samferdsel

2 Kjære medlem av Oslo Høyre, dette er et diskusjonsnotat om miljøpolitikk. I dette notatet finner du fakta og bakgrunnsstoff om miljøpolitikk. Videre vil det presenteres ulike syn på gjeldende politikk, både nasjonalt og i Oslo, samt nye alternative løsningsforslag. Meningen er både å argumentere for Høyres syn innen miljøpolitikken, samt presentere syn som utfordrer den rådende tankegangen. Til slutt vil vi legge frem noen spørsmål som inviterer deg som medlem til å diskutere disse problemstillingene. Notatet inneholder ikke noen konklusjoner i den ene eller andre retningen, men legger frem ulike problemstillinger. Vårt partis evne til alltid å ligge i forkant og å vise evne til fornyelse er kanskje vårt sterkeste fortrinn i møte med miljøutfordringene. Nytenkning og fornyelse er ikke mulig uten å utfordre seg selv, og de aktive og meningssterke medlemmene i Oslo Høyre gjør dette mulig. Du som medlem er vår viktigste ressurs til ny politikk. 1

3 PROGRAMKOMITEEN VIL HA DIN TILBAKEMELDING! SI HVA DU SYNES : #Osl2O15

4 HVA LEGGER FØRINGER PÅ FREMTIDIG POLITIKK? Oslo kan med sine store grøntområder og naturskjønne øyer beskrives som en blå-grønn by. To tredeler av Oslos areal er avsatt til Marka, et skogområde som er beskyttet mot tekniske inngrep. Vern og tilrettelegging for bruk av dette naturområdet er et resultat av politiske beslutninger og et stort engasjement fra befolkningen. 43% av befolkningen bruker Marka ukentlig og bruken øker. Oslo kommune har bevisst kjøpt opp bynære naturområder gjennom 100 år. 10 vassdrag med grønne vegetasjonsbelter renner fra skogen til fjorden og utgjør pulsårene i byens blågrønne struktur. Oslo er den kommunen i Norge som har flest registrerte arter og flest truede arter. 10 % av kommunens arealer vernet for å ivareta biologisk mangfold. 1) 23. mars 2011 ble dokumentet som danner grunnlaget for Oslo kommunes miljøpolitikk, «Miljøpolitikk for Oslo: Byøkologisk program » vedtatt i bystyret. Oslo skal være et bærekraftig bysamfunn der alle har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode friområder. Dette er Oslos visjon for miljøarbeidet.2) Byrådet har satt seg flere ambisiøse klimamål. Innen 2030 skal CO2-utslippene i Oslo halveres Dette skal skje i en periode hvor vi forventer at befolkningen i byen vokser fra dagens innbyggere, til om lag Deretter skal vi gå videre til å bli klimanøytrale innen Bystyret har pekt ut åtte innsatsområder som Oslo kommune skal fokusere spesielt på for å realisere sine visjoner om en miljøvennlig og bærekraftig byutvikling og drift. For hvert av innsatsområdene beskrives mål, samt tiltak og strategier for hvordan vi skal nå målene. 3. Oslo skal ha en bærekraftig byutvikling med miljøvennlige bygningsmiljøer og byrom 4. Oslo skal ha kretsløpsbasert avfallshåndtering 5. Oslo skal bevare og styrke sin blågrønne struktur 6. Oslo skal ha en miljøeffektiv kommuneforvaltning 7. Oslo skal samarbeide med innbyggerne, næringslivet og staten for et bedre oslomiljø 8. Oslo skal bidra til å samarbeide for et bedre miljø regionalt, nasjonalt og globalt. Det er under disse åtte målene man finner delmål som klimagassnøytralitet i 2050, at Oslo skal legge til rette for å bo og arbeide i byen uten bruk av bil og at Oslo kommune skal legge til rette for bruk av biler og busser med mer miljøvennlige drivstoffkilder. «Det er tøffe, men overkommelige mål. For å klare det, er byens borgere nødt til å bidra med sitt. Hvis alle kjører mer kollektivt, bruker bilen mindre og kildesorterer, så er vi på god vei», uttalte byrådsleder Stian Berger Røsland i ) Men ikke bare skal innbyggerne bidra. Politikerne må også ta tøffe valg. Valg som kan provosere, valg som går i en annen retning enn det vi tidligere har stått for og valg som kan støte noen velgere fra oss og samtidig gi oss noen nye. I dette notatet vil det presenteres slike alternative forslag til dagens miljøpolitikk. 1. Oslo skal redusere støy, luftforurensing og klimagassutslipp 2. Oslo skal ha et miljøeffektivt transportsystem 3

5 HØYRES VEDTATTE MILJØ- OG KLIMAPOLITIKK Høyres grunnleggende syn innen klimapolitikken oppsummeres som følger i Høyres stortingsvalgsprogram : Klimaet er i endring som følge av menneskeskapte utslipp, og klimaendringene er trolig verdenssamfunnets største utfordring de neste tiårene. Det er noe usikkerhet om omfanget og hva konsekvensene av dette vil bli, men Høyre legger føre-var-prinsippet til grunn. Høyre vil at Norge skal ta ansvar for kommende generasjoners livsgrunnlag ved å bidra til internasjonalt forpliktende utslippsavtaler og ved å investere i forskning og utvikling av ny teknologi som kan bidra til å realisere et lavutslippssamfunn. Flere kulepunkter til oppfølging ble vedtatt. Blant de mest relevante for Oslo kommune og Høyres bystyrepolitikere var følgende: støtte overgangen til null- og lavutslippsbiler gjennom avgiftsomlegging, effektivitetskrav for kjøretøy, infrastruktur for lading og hydrogen, samt krav om innfasing av nullutslippskjøretøyer i det offentlige legge til rette for at flere kan reise kollektivt eller bruke sykkel, blant annet gjennom utbygging av kollektivfelt, sykkelveier og innfartsparkering, og gi større statlige bidrag til store kollektivprosjekter i og rundt de store byene. Det skal stilles miljø- og klimakrav ved anskaffelser av kollektivtjenester og offentlige kjøretøy styrke belønningsordningen for kollektivtransport og sørge for at dokumenterte resultater er eneste kriterium for tildeling av midler Inter City-forbindelsene i det sentrale østlandsområdet sikre utfasing av oljefyring fra alle offentlige bygg innen 2018 og forbud mot fyring med fossil olje fra 2020, øke mineraloljeavgiften og gi husholdningene gode støtteordninger for overgang til mer miljøvennlig oppvarming Høyre vedtok også ambisiøse mål på Høyres landsmøte 2014 i form av resolusjonene «Blå politikk grønt bymiljø» og «Konservativ klimainnsats».4) Blant de mest relevante vedtakene for Oslo kommunes del var: åpne for større lokal handlefrihet for å redusere klimagassutslipp, stille krav om null- eller lavutslippsstandard for alle nye drosjer fra 2015 å ha gode incentiver for kjøp og bruk av nullutslippsbiler, samt gjøre det mer lønnsomt for miljøbiler som for eksempel plug-in hybrid 50 prosent statlig andel av investeringskostnadene ved store kollektivtransportløsninger i de største byområdene mer godstransport på bane og båt. Vurdere en provenynøytral miljødifferensiering av bompengeavgiftene og innføre dette dersom det er et lokalt ønske. sikre rask fremdrift av utbygging av 4

6 OSLO HØYRES VEDTATTE MILJØPOLITIKK I Oslo Høyres program vedtatt av årsmøtet 2011, kom partiet med følgende løfter hva gjelder miljøpolitikk for perioden var : Bygge og prosjektere nye bygg i Oslo kommune med tanke på lavest mulig energibruk. Oslo kommune skal være en pådriver for å ta i bruk miljøteknologi i nye bygg. Prioritere støtte til energieffektiviseringstiltak gjennom Oslos ENØK-fond. Legge til rette for landstrøm for alle passasjerferjer og cruiseskip med anløp i Oslo. Øke tilskuddet for å skifte ut gamle vedovner i ytre by. Videreføre ordningen med fritak i bomringen, bruk av kollektivfeltet og gratis parkering for el-biler. Stimulere til økt bruk av el-biler i Oslo gjennom å legge til rette for etablering av flere ladestasjoner. Erstatte oljefyring med miljøvennlige alternativer i alle kommunale bygninger, og legge til rette for utfasing av oljefyring i alle private boliger og bygg. Fase ut bruk av olje og gass ved Oslos fjernvarmeanlegg. Innføre full kildesortering for alle husstander og næringsbygg i Oslo, og benytte matavfall til biogass, restavfall til fjernvarme og plastavfall til gjenvinning. Legge til rette for at alle nye kommunale kjøretøyer innen 2015 som hovedregel skal drives av null- eller lavutslippsmotorer. Verne om marka, fjorden, byens åser og grønne lunger, og forvalte Oslos biologiske mangfold på en bærekraftig måte. Gi unntak fra tilknytningsplikten for fjernvarme for lavenergihus og passivhus. Dette for å fremme en økt satsing på energieffektivisering som et viktig kommunalt klimatiltak. Sørge for at Oslo kommune går mer systematisk og effektivt til verks for at byen skal fremstå som ren og fri for søppel. Arbeide for at enkelte høyspentledninger graves ned i bakken. Utvikle grøntdrag fra Vettakollen til Bygdøy. Frognerbekken åpnes. Kun tre (markert i kursiv) av disse 15 punktene er ikke påbegynt eller gjennomført (april 2014). Oslo Høyre har en offensiv miljøpolitikk. Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen Zero sa til Dagsavisen i 2013 at «høyresiden har styrt Oslo i mange år, og gjennomfører en systematisk utfasing av fossil energi. Tenkningen er offensiv, og ville dratt Norge i riktig retning om de kopierer det til nasjonalt nivå.» 5) I tillegg til alle disse punktene kommer relaterte punkter om kollektivtrafikk. Mer enn 60 prosent av landets kollektivreiser skjer i Oslo og Akershus og Oslo har Norges beste kollektivtilbud. Oslo har hatt en målrettet satsing på kollektivtrafikken gjennom en årrekke, med meget gode resultater. Byrådets mål er at veksten i motorisert transport skal tas kollektivt. Med den høye befolkningsveksten Oslo har tilsier dette en årlig kollektivvekst på 5 %. I Oslo går også stadig flere busser går på miljøvennlig biogass og hydrogen. Men selv om mye av politikken er gjennomført, viser tallene at det fortsatt er mye som må til for å nå målene vi har satt oss. 5

7 OSLOS MILJØUTFORDRINGER I april 2014 la FNs klimapanel fram den handlingsrettede delen av sin nye hovedrapport. Å nå togradersmålet er mulig, ifølge Klimapanelet. Det krever imidlertid raske og betydelige utslippskutt. Oslo og resten av samfunnet vårt står overfor en betydelig, men også helt nødvendig omstilling. Klimapanelets rapport kan vi i den offentlige debatten ha to innfallsvinkler til. Man kan fokusere på at investeringer i «fossil teknologi» må reduseres. Alternativt kan man se på behovet for en vriding i investeringer, etterspørselen etter lav- og nullutslippsteknologi og de nye markedene som oppstår. Klimautfordringen er formidabel, men i skiftet til en grønn økonomi finnes det betydelige muligheter. Og mulighetene vil komme på energifeltet, innen transport, bygg, industri og i næringer som vi enda ikke kjenner til. De totale klimagassutslippene i Oslo likevel økt med 16 % fra 1991 til Det kan i stor grad forklares med at Oslos befolkning i perioden vokste med ca innbyggere fra til Befolkningsveksten er forventet å fortsette. Oslos mål om å halvere de totale klimagassutslippene innen 2030, sett i forhold til 1991-nivået, samt å bli klimagassnøytral innen 2050, krever derfor kraftfulle virkemidler. De to største utslippskildene i Oslo var i 2011 transport og stasjonær energibruk. Disse kildene sto for henholdsvis 50 % og 35 % av klimagassutslippet. Utslippskildene som har vokst mest, er prosess- og industriutslipp, samt utslipp av fluorgasser og løsemidler. Utslippene fra avfall er betydelig redusert fra ca tonn i 1991, til tonn i ) De totale direkte klimautslippene i Oslo er på 1,345 millioner tonn CO2₂-ekvivalenter (2011). Oslo har 12,5 % av Norges befolkning, men står bare for 2,5 % av Norges klimagassutslipp. De lave utslippene skyldes blant annet at det ikke finnes industribedrifter i kommunen som har store klimagassutslipp, og at oppvarming og strømforbruk i hovedsak er basert på ren vannkraft. I tillegg skjer 63 % av all transport i Oslo til fots, på sykkel eller med kollektivtransport blant annet på grunn av at byen fortettes og målrettet satsing på overgang fra bil til kollektivtransport de siste årene. 6

8 GENERELLE UTFORDRINGER «Samtlige nordiske land har veldig ambisiøse mål om å bli mer eller mindre klimanøytrale i 2050, og de har gode økonomiske forutsetninger for å nå dem. Norden er på mange måter en foregangsregion på energiområdet, og kan være en god inspirasjon for resten av verden», sa Bo Diczfalusy i IEA, leder for arbeidet med rapporten det internasjonale energibyrået IEA lager hvert år - Energy Technology Perspectives, i ) IEA har i NETP-rapporten laget tre scenarier, ett for å nå det globale målet om maksimalt fire graders oppvarming i 2050, ett for å nå 2-gradersmålet og ett for at Norden bli karbonnøytralt i Det siste er realistisk men da må fem utfordringer løses: 1. Forbedringer i energieffektivitet må fortsatt være et prioritert tema. 2. Utbygging av infrastruktur vil være en politisk utfordring 3. Fangst og lagring av CO2 (CCS) spiller en viktig rolle, spesielt i industrien. 4. Bioenergi vil være den største energibæreren i Nordisk samarbeid er en forutsetning for å redusere kostnadene som skal til for å realisere scenarioene. Regionalt samarbeid om utvikling av infrastruktur, forskning, utvikling og demonstrasjon samt strategier for transport og CO2-håndtering vil gi store besparelser.8) Oslo har andre virkemidler og andre politiske og juridiske muligheter enn en stat, og på visse områder er vi avhengige av et godt samarbeid med staten. På andre områder trenger vi å ta grep selv og på noen arenaer trenger vi å utfordre staten. Oslo har en god tradisjon for å ligge i forkant hva gjelder ny politikk, dette gjelder også miljø. Oslo kan således også ta en rolle hvor vi legger press på staten til å tenke nytt eller tillate prøveprosjekter i Oslo. Slik utviklingen er i Oslo-området, ligger regionen an til å bli mer og mer lik en storbyregion i Europa, med helt andre behov og utfordringer enn andre deler av Norge. At Oslo lar seg inspirere og tenker nytt fra andre regioner vil derfor være en naturlig utvikling. Oslo har et vedtatt mål om å være en av verdens mest miljøvennlige byer. For å nå dette målet er vi avhengig av samarbeid og kunnskapsutveksling med andre også utenfor landets grenser. Som nevnt utgjør transportsektoren størstedelen av Oslos andel hva gjelder utslipp, og behovet, på grunn av den økende befolkningsveksten, er stigende. Oslo kommune har som holdning at denne veksten skal tas av kollektiv, syklende og reisende. Transportøkonomisk Institutt (TØI) ga i november 2013 ut rapport som undersøkte ulike utfordringer og muligheter. Rapporten tydeliggjør at «å få flere til å velge de miljøvennlige transportformene fremfor bilen utgjør i seg selv en markant utfordring. Utfordringen kompliseres av at de miljøvennlige transportformene langt fra er en homogen gruppe. De tre gruppene kjemper dermed ikke bare mot bilen, men også innbyrdes mot hverandre om plassen i gatearealet.» 9) Rapporten har identifisert 15 grupper av utfordringer hva gjelder det å forbedre forholdene for kollektivtrafikk og sykkel samtidig, og 18 grupper av muligheter som kan medvirke til å minimere disse utfordringene. Blant utfordringene som nevnes er: Befolkningsvekst betyr at det vil bli mindre plass til trafikkformål og lengre reiseavstand. Bygater brukes av mange transportformer og har mange byfunksjoner samtidig med at det er begrenset med plass og sjeldent plass til utvidelse av gatearealet. Kollektivtrafikkens kapasitet er for flere ruter og tidspunkter nådd, og mange sykkelanlegg er ikke dimensjonert for 7

9 ønsket vekst. Det er derfor behov for kapasitetsøkning for å ta denne ønskede veksten. Kollektivtrafikk, sykkel og gange regnes alle som miljøvennlige, noe som gjør det vanskelig å prioritere mellom disse når det er begrenset med gateareal. Flere gående vil øke behovet for mer fortau og øke presset på gatearealet. Mer areal må inndras og at de syklende i mindre grad kan bruke fortauet som nå, og derfor også i større grad trenger egne arealer. Reisende med kollektivtrafikk og sykkel har ofte samme mål, rute og reisetider, og det er derfor vanskelig å prioritere mellom disse. Krevende planprosesser og langsom utbygging betyr at det går lang tid før gode tiltak, som kan forbedre samspillet, blir implementert og får effekt. Ved lav fartsgrense, mye trafikk og gateutforming og -regulering som legger opp til lav fart, vil buss/trikk samt sykkel kunne ha samme fartsnivå. Det kan derfor være aktuelt å blande disse fremfor å blande syklende og gående. Helt ny form for sykkelinfrastruktur fullstendig atskilt fra annen trafikk. Økt hastighet på planlegging og bygging av anlegg for de syklende og kollektivtrafikken.10) Hvilke utfordringer som ligger foran oss og hvilke alternativer vi har skal resten av dette notatet diskutere. Samtidig fremhever rapporten 18 ulike muligheter. Blant disse er: Trafikkvekst gir nye muligheter. Mer kollektiv- og sykkeltrafikk gjør det mulig å tenke nytt, idet dyre anlegg i større grad kan bli lønnsomme, hvis de brukes av mange. Intelligente transportsystemer (ITS) og andre innovative tiltak har stort potensial til å medvirke til å løse flere av utfordringene. Ved å utnytte fordelene ved både buss, trikk og sykkel der de hver for seg har sine for trinn, kan man få en samlet pakke som er konkurransedyktig i forhold til bilen Samspill mellom buss, trikk og sykkel kan oppnås via bedre innfartsparkering for sykkel, informasjon og reiseplanlegger for kombinasjonsreiser /mulighet for å ta med sykkel på buss/trikk. 8

10 RUSHTIDSAVGIFT Kø gjør at Oslobilister gjennomsnittlig sitter 92 timer ekstra i bilen hvert år. Kø er dyrt. Bruker man mye tid på å sitte i kø, er dette tid man ellers kunne ha vært på jobben. Beregninger fra NAF viser at kø allerede koster samfunnet 42 milliarder kroner årlig.11) Sekretariatet for Oslopakke 3 har regnet på hva som skjer om man ikke bygger ut noe mer, en såkalt referansebane. På strekningen mellom Asker sentrum og Bispelokket i Oslo, en strekning på 22,5 km, bruker bilistene i dag 49 minutter med en snittfart på 27,6 km/t. Uten utbygging og en befolkningsvekst basert på mellomalternativet til SSB, vil reisetiden for bilistene øke med 70 % og hver bilist må tilbringe tre døgn lenger i bilen i 2030 enn i ) Likevel har Oslo bestemt at veikapasiteten ikke skal økes. Økt transportbehov skal dekkes av kollektivtrafikk, sykkel og gange.13) Rushtidsavgift er et mye diskutert virkemiddel både i forbindelse med utfordringene på veinettet som økt trafikkmengde gir og med tanke på miljøet. Rushtidsavgift går under mange navn; køprising, veiprising og tidsdifferensierte bompengesatser. ARGUMENTER FOR RUSHTIDSAVGIFT Tenketanken Civita beskriver rushtidsavgift som «et opplegg som retter seg mot en bestemt del av de eksterne kostnadene, nemlig køkostnadene. Avgiften tar sikte på å gjenspeile de reelle kostnadene en bilist påfører samfunnet ved bruk av en bestemt vei på et bestemt tidspunkt.»14) Flere tar til ordet for rushtidsavgift basert på markedsøkonomiske prinsipper. Civita går inn for tiltaket på dette grunnlaget: Køprising skiller seg imidlertid fra de fleste andre skatter ved at den bidrar til økt økonomisk aktivitet gjennom å redusere dødtid (tidstap i form av kø). Køer oppstår, fordi det er for billig å kjøre inn på veier som allerede har nådd sin fulle kapasitet. Når det kommer en bil til, innebærer det et tidstap for de bilene som allerede er på veien ( ) inntekter. Avgiften er jo ikke noen virkelig kostnad for samfunnet, men bare en overføring fra en del av samfunnet til en annen. De virkelige kostnadene, nemlig tidsforbruket og drivstofforbruket, har gått ned. 15) Journalisten Jan Arild Snoen beskriver rushtidsavgift som et tiltak «i tråd med markedsøkonomiens mest grunnleggende prinsipper» og beskriver problemet som at «vi står altså overfor et knapt gode: Tilgang til veier når mange andre også vil bruke dem. Den kostnadseffektive løsningen faller sammen med den rettferdige: De som bruker bilen i rushtiden bør betale mer enn de som bruker den i andre perioder.»16) Gunnar Eskeland professor i miljø- og klimaøkonomi ved Norges Handelshøyskole, støtter Snoens linje: «Køprising handler jo egentlig bare om å få fastsatt en pris på det man bruker, og så betale for seg. Det er som tatt ut av den økonomiske læreboken».17) Klima- og miljøminister Tine Sundtoft har også uttalt seg positiv til rushtidsavgift.18) Rushtidsavgift var blant temaene på Oslo Høyres årsmøte i Resolusjonskomiteen foreslo å «innføre et prøveprosjekt med rushtidsavgift for å redusere køer og forurensing. Hvis rushtidsavgift innføres skal det være gratis å kjøre gjennom bomringen på natten». Forslaget ble nedstemt av flertallet. Det samme gjaldt forslag som inneholdt et forbehold om at avgiften kan innføres hvis det møtes med en økning i kollektivtilbudet i perioden. «Når rushtidsavgift både er unødvendig, skatteskjerpende og gjør hverdagen vanskeligere for innbyggerne bør Oslo Høyre gå mot det», sa daværende statssekretær Eirik Lae Solberg fra årsmøtets talerstol, og fikk støtte av Unge Høyres Kristoffer Gustavsen som bemerket at «det er ingen tvil om at en drastisk økning på visse tidspunkter vil redusere køene, og for mange med fleksible arbeidstider er det sikkert mulig, men rørleggeren og de som sitter i butikk kan ikke nødvendigvis velge. Køprising treffer dem som må på jobb.»19) Transportøkonomisk Institutt forklarer: trafikantenes tap blir mer enn oppveid av at en annen del av samfunnet, nemlig det offentlige, vinner i form av økte 9

11 ARGUMENTER MOT RUSHTIDSAVGIFT Resolusjonskomiteens forslag fikk også motstand fra nabofylkeslaget i Akershus. «Akershus Høyre har tidligere sagt nei til rushtidsavgift. En debatt om rushtidsavgift kan fort bli en avsporing fra hovedoppgaven, nemlig bygge ut ny E-18 og få fortgang i utbyggingen av Fornebubanen. Bilistene har betalt, og betaler allerede høye bompengesatser som skal gå til finansiering av veiog kollektivtrafikken. Det går en grense hvor høyt opp i taket en kan tillate seg å skru bompengesatsene» sa fylkesleder Hårek Elvenes i sakens anledning. 20) Therese Sollien i Dag og Tid skriver i en artikkel fra desember 2013 at en eventuell rushtidsavgift i Oslo trolig må være svært høy. Sollien mener at rushtidsavgift er en god ide, men fordi avgiften må gjøre bilkjøring radikalt mye dyrere, tviler hun på at det blir innført, og utdyper videre: I Stockholm har dei rushtidsavgift: «trängselskatt». Det kostar pengar å køyra inn og ut av Stockholm heile døgeret, minst 10 kroner, men i rushtida kostar det mellom kroner, alt etter når ein køyrer. Køyrer ein fleire gonger på same dag, er taket på avgifta 60 kroner. Avgifta har hatt ein viss effekt; ho reduserte trafikken i rushtida med 20 prosent i prøveperioden og har fått ned køyringa etter at ho vart innførd permanent, jamvel om det ikkje var så effektivt som i prøveperioden. Men det er strid om ordninga av di kostnadene til drifta har vore mykje høgre enn dei hadde trutt. Venta kostnad var 100 millionar kroner per år, men kom på 400 millionar. Gjennomsnittleg inntekt i Noreg er 46 prosent høgre enn ho er i Sverige. Om dei set taket på seksti kroner dagen i Sverige, kor høgt må det vera her? I haust kom det rushtids avgift i Kristiansand. I rushtida kostar det 21 kroner å passera bom ringen, samanlikna med 14 kroner elles i døgeret. Avgifta reduserte trafikken i rushtida med 2,2 prosent, etter tal frå Dagens Næringsliv.21) En rapport fra Transportøkonomisk institutt viste at bilister i Oslo verdsetter tiden deres høyere enn bilister i resten av landet. Ifølge beregningene fra Transportøkonomisk institutt mener en Oslo-bilist at én time reisetid til og fra jobb er verdt 101 kroner i timen. Til sammenlikning verdsetter bilister i hele Norge én times reisetid til og fra jobb til 77 kroner. Forklaringen er trolig høyere inntekt i Osloregionen. Forskerne mener at dersom tallene ble brukt, kunne de gjort samferdselsprosjekter i Oslo mer lønnsomme. 22) Samtidig indikerer dette Therese Solliens poeng om at avgiften må settes høyt for å få en effekt i Oslo. Samtidig er det tydelig at avgifter har en effekt. Forskere fra SINTEF offentliggjorde i november 2013 en rapport hvor de hevdet at køer oppstår fordi det er for billig å kjøre inn på en vei som allerede er full, og konkluderer med at en omlegging av avgiftssystemet der veibruksavgiftene erstattes av veiprising, vil være mer rettferdig, fordi den enkelte vil betale for kostnadene samfunnet påføres av hver kjøretur. Rapporten inneholdt også en spørreundersøkelse hvor 18 prosent av spurte i hele landet mener at rushtidsavgift vil påvirke deres kjørevaner mye eller veldig mye. Resultatet for Oslo var høyere, hvor 21 prosent svarte det samme.23) OSLOPAKKE 3 Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Nesten alt som bygges av veger og bane i Oslo og Akershus finansieres gjennom Oslopakke 3. Eksempler på store prosjekt som pågår er Kolsåsbanen, Lørenbanen, E18 Bjørvikaprosjektet, rv. 150 Ring 3 Ulven-Sinsen og rv. 22 Lillestrøm-Fetsund. Samtlige partier en del av et forlik om Oslopakke 3. En innføring av rushtidsavgift er derfor avhengig av en reforhandling av Oslopakke 3. Samtlige av partiene i Oslo bystyre med unntak av SV har forpliktet seg til ikke å innføre rushtidsavgift som en del av avtalen om Oslopakke 3 i Det er sannsynlig at en reforhandling av Oslopakke 3 vil finne sted etter kommunevalget og det er viktig for Oslo Høyre å avklare sine prioriteringer som en del av valgprogrammet. Vinteren ble preget av til dels stor debatt om utbyggingen av E18 i vestkorridoren. I Statens Vegvesens utredninger er prislappen på vegen nå kommet opp i et sted mellom milliarder kroner. Kritikerne hevder at den omfattende utbyggingen er feil bruk av penger og frykter for hva det vil få å si for statlige bidrag til andre store samferdselsprosjekter i regionen som Fornebubanen og ny t-bane tunell for Oslo. Byrådslederen har også uttalt at Oslo til en viss grad deler bekymringen for prisen. 24) 10

12 AKTUELLE SPØRSMÅL KNYTTET TIL BILTRAFIKK OG KØ Bør Oslo kommune innføre en rushtidsavgift i bomringen? Bør Oslo kommune innføre en rushtidsavgift i bomringen, men kun hvis det samtidig møtes med en økning i kollektivtilbudet i perioden hvor avgiften innføres? Bør Oslo Høyre i eventuelle reforhandlinger om Oslopakke 3 gå inn for at det skal innføres en rushtidsavgift i bomringen?

13

14 BILLETTPRIS PÅ KOLLEKTIVREISER Oslo har de siste årene sett en storstilt oppgradering av kollektivnettet. Kollektivreiser stod for 45 prosent av alle motoriserte reiser i Oslo i Antall reiser med kollektive transportmidler økte med 1,9 prosent i 2012, og veksten fortsetter også i år. Byrådets mål er at veksten i den motoriserte persontransporten skal tas med buss, trikk og bane fremfor privatbil. I budsjettet for 2014 økte tilskuddet til kollektivtrafikken med 59 millioner kroner, noe som innebar en realøkning ut over lønns- og prisveksten. Samtidig har man valgt å holde en fortsatt lav pris på månedskortet slik at flere velger å reise kollektivt. I Osloområdet reiser om lag 80 prosent av befolkningen med kollektivtransport minst en gang i måneden, og kollektivtrafikantene utgjør en langt mer heterogen gruppe enn i andre byområder, inkludert en større andel kollektivtrafikanter med høy inntekt. 25) I 2008 ble prisen på månedskortet redusert kraftig og billettprisene har kun økt med normal prisstigning i årene etterpå. Urbanet gjennomførte i 2012 en analyse av billettprisene på kollektivreiser i Oslo i De fant at prisen på månedskort i Osloby lå ca. 27 prosent under gjennomsnittet for byene i utvalget fra European Metropolitan Transport Authorities (EMTA). København og Helsinki har de laveste prisene på månedskort, henholdsvis 40 og 35 prosent under gjennomsnittet for EMTA-byene, mens prisen på månedskort i Stockholm ligger ca. 8 prosent over gjennomsnittet.26) Det er store variasjoner i prisfølsomheten mellom ulike grupper og på ulike typer kollektivreiser. I Stortingsmelding 26 «Bedre kollektivtransport» beskrives de viktigste: Rushtrafikantene er minst følsomme for prisendringer. Prisfølsomheten er større jo bedre kollek tivtilbudet er. Prisfølsomheten er størst ved de korteste og de lengste reisene. Fritidsreisende er langt mer prisfølsomme enn arbeidsreisende. Barn og ungdom er mer prisfølsomme enn voksne trafikanter. Lavinntektsgrupper har få alternativer og er derfor lite prisfølsomme. Bilhold øker prisfølsomheten. Et godt kollektivtilbud øker prisfølsom heten.27) Vegdirektoratet ga i 2007 ut en rapport som underbygger dette, og gjennomgikk forskningen på prisfølsomhet og kollektivreiser. De fant at «i en omfattende gjennomgang av en rekke internasjonale studier av etterspørselseffekter, anbefaler Balcombe (red) m fl (2004) en gjennomsnittlig priselastisitet på -0,4 på kort sikt. Det betyr at en takstøkning på 10 prosent kan forventes å gi en reduksjon i passasjertallet på 4 prosent, alt annet likt».28) I rapporten understrekes det at det er store variasjoner i prisfølsomhet, både med hensyn til tidshorisont, bystørrelse, kundegrunnlag og type takstendringer og fordi prisfølsomheten er høyere på lang sikt enn kort sikt, er det viktig å ha en langsiktig strategi for takstutviklingen.29) Rapporten legger så til grunn at siden «prisfølsomheten er større utenom rushtiden enn i rushtiden, kan det tale for at det er mest hensiktsmessig å redusere prisene utenom rushtiden.» og skriver videre at «prisfølsomheten er lavere på arbeidsreiser enn på fritidsreiser indikerer at takstreduksjon ikke er den optimale strategien for å redusere biltrafikken i rushtiden.»30) Ruter tok i 2012 til orde for å innføre rushtidsavgift på kollektivreiser i Oslo. Begrunnelsen var at det vil skaffe mer penger til kollektivtrafikken og utnytte kapasiteten bedre utenom rushtrafikken. «Veldig mange vil reise i rushtiden, og det styrer behovet for hvor mye kapasitet vi må ha. Det gjør at vi har masse kapasitet resten av døgnet som er lite utnyttet. Nå må vi gjøre det attraktivt å reise også 13

15 på disse tidene», sa Ruters adm. dir. Bernt Reitan om forslaget.31) Forslaget ble den gang avvist av byrådsleder Røsland og Miljøbyråd Ola Elvestuen. Det skulle ikke bli dyrere å reise kollektivt i rushtiden.32) I oktober 2011 ble det innført en ny pris og s onestruktur (NYPS) for kollektivtransport i Oslo og Akershus. Omleggingen er evaluert av Urbanet for Ruter som fant at «Omleggingen til NYPS har i første rekke vært en fordel for beboere i Akershus. Resultater fra analysen viser at når takstene reduseres i Akershus øker Akershus-trafikantenes tilfredshet med prisen, men det fører samtidig til at færre er fornøyd med prisen i Oslo.». Innføringen ga imidlertid helt marginale utslag i befolkningens total tilfredshet med kollektivtilbudet, som har en sammenheng med at det er en relativt høy tilfredshet med kollektivtilbudet i dag, og at prisen er en mindre viktig faktor som driver for den totale tilfredsheten enn andre forhold som blant annet frekvens og punktlighet. 33) Oslo har hatt en bevisst politikk knyttet til å holde billettprisen på månedskort lav. Samtidig er det nødvendig med en stadig utvikling av kapasiteten på kollektivnettet i Oslo, en kapasitetsutvikling som koster penger. Som studier over har vist, er betalingsvilligheten for å slippe trengsel på T-banen høy, og prisfølsomheten er lav hos trafikanter som reiser i rushtiden. En slik avgift kan for eksempel innføres ved å opprette et eget rushtidsmånedskort som gjelder også i rushtiden, samtidig som man også tilbyr et månedskort som gjelder kun utenom rushtiden. 14

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015)

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015) Innst. 147 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:10 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 361/EB Grønn skattekommisjon 27. mars 2015 postmottak@fin.dep.no Synspunkter til

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad 29.4.2013 Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad Indeks: 2007=100 Figur 1. Indeksert utvikling i befolkning, kollektivtrafikk og biltrafikk i Oslo og Akershus, med 2007=100. I Oslo

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening.

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening. KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder KOLLEKTIVTRANSPORT.

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Revidert utgave Oslo, 25. august 2009 Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Forord Det er bred politisk enighet om at det kreves

Detaljer

Teknologisk fremsyn Magiske byer World of Green Cities Scenariets hovedtrekk

Teknologisk fremsyn Magiske byer World of Green Cities Scenariets hovedtrekk Teknologisk fremsyn Magiske byer World of Green Cities Scenariets hovedtrekk Sluttrapport, mai 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening [Skriv inn tekst] Magiske byer - World of Green Cities - Scenariets

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING

TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING Presentert av forskningsprosjektet TRANSPORT OG KLIMA s. 3 INNHOLD s. 6 s. 10 s. 14 s. 18 s. 22 s. 26 s. 30 s. 34 s. 38 Menneskeskapte klimaendringer

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 4

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 4 Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 4 ARBEIDSBOK September 2008 Oppdatert etter seminar med SINTEF 26. august 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no 2 INTRODUKSJON

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Venstre i byråd. Politisk regnskap 2011-2013

Venstre i byråd. Politisk regnskap 2011-2013 Venstre i byråd Politisk regnskap 2011-2013 Kollektivtrafikk, idrett, blågrønn by, sykkel, kultur, næring, finans, utdanning, helse og sosial, eldreomsorg og byutvikling 27. februar 2014 Forord Venstre

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem Norske bilavgifter - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem NAF Norges Automobil-Forbund Februar 2011 2 Om NAF: Norges Automobil-Forbund er en medlemsorganisasjon styrt av medlemmer med NAFs Landsmøte

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer