Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 kl. 08.30"

Transkript

1 Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl

2 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL Referatsaker VEDTAK 140/13 12/8483 Høringsuttalelse - forslag til kommunal planstrategi for Rendalen 141/13 13/5223 Hedmark fylkeskommune budsjettkapittel Interreg Sverige-Norge søknad om medfinansering i prosjektet "Entreprenørskap i hele skolen /2014" 142/13 12/1277 Tog på Rørosbanen - søknad om utvidet tilbud 143/13 13/5191 Mulighetsstudium for Brumunddal skysstasjon 144/13 12/4566 Sør-Odal kommune - Kommuneplanens arealdel Offentlig ettersyn 145/13 13/4197 Likestillingsprosjekter /13 13/4718 Tilskuddsordning for scenekunst i Hamar- og Sør-Østerdalsregionen - frist 15. mai 2013

3 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte /13 12/10598 Olympiatoppen Innlandet (OLT) - oppnevning av representant til ressursgruppe 148/13 13/5735 Utbetaling midler til VRI 2 Innlandet og tildeling midler til flerårige programmer 149/13 13/3035 Universell utforming i reiselivet i Engerdal kommune 2013, søknad om finansiering av prosjektleder

4 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte R E F E R E R E S F R A J O U R N A L Dato: Utvalg: FRAD Avd.: FD Reg.nr. Regdato Avd/Sek/Sbh Emnekode Navn Innhold 13/ FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den

5 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 12/ Saksbehandler: Lisa Moan SAK 140/13 Høringsuttalelse - forslag til kommunal planstrategi for Rendalen Saksnr.: Utvalg Møtedato 140/13 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar vedlagte brev som høringsuttalelse til kommunal planstrategi for Rendalen kommune. Trykte vedlegg: - Høringsbrev - Forslag til kommunal planstrategi for Rendalen. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

6 Sak 140/13 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: For å få oversikt over sentrale utfordringer i samfunnsutviklingen og oppnå prioriterte samfunnsmål, er det viktig med en god kobling mellom de nasjonale forventningene presentert av regjeringen, regional planstrategi og de kommunale planstrategiene. Regional planstrategi for Hedmark er beskrevet i dokumentet, men kan med fordel i større grad vurderes opp mot Rendalen sine utfordringer og muligheter i den endelige versjonen. Rendalen kommune har valgt å lage et utkast til en planstrategi som etter fylkesrådets vurdering på en god måte viser utfordringer og status for kommunen, men det anbefales at disse utdypes og drøftes videre i kommuneplanens samfunnsdel. Kommunens liste over nye planer er ambisiøs. Planprosesser kan imidlertid være tids- og ressurskrevende. Kommunen bør derfor legge føringer for det antall planer som får status som kommunedelplaner etter plan- og bygningsloven. Gjeldende samfunnsdel er tilbake fra år 2000, og kommunen signaliserer nå behovet for å gå gjennom denne på nytt. Fylkesrådet støtter denne vurderingen og anbefaler at arbeidet med samfunnsdelen prioriteres igangsatt så raskt som mulig, med mindre det er særlige grunner til å prioritere annerledes. Det er positivt at kommunen har identifisert folkehelseutfordringer. Fylkesrådet vil imidlertid peke på at folkehelseutfordringer er tverrsektorielle og at ansvaret for folkehelsearbeidet derfor bør koordineres på rådmannsnivået og danne grunnlaget for mål og tiltak i alle sektorer. Det fremgår av utkastet til kommunal planstrategi at det bør utarbeides en ny delplan for vind- og vannkraft. Fylkesrådet vurderer det som positivt at kommunen ønsker å se store vann- og vindkraftutbyggingsaker i et helhetlig perspektiv, men anbefaler å avveie om det er hensiktsmessig å prioritere en egen kommunal delplan for vind- og vannkraft. Fylkesrådet vurderer det som positivt at konsekvenser av klimaendringer og tilpasningsbehov integreres i kommunens beredskapsplan. Fylkesrådet viser til forslaget til Hedmarks regionale plan for samfunnssikkerhet og beredskap og anbefaler at denne benyttes som et grunnlag for oppdateringen av kommunens beredskapsplan. Fylkesrådet anser det som svært positivt at kommunen tar initiativ til å utarbeide delplan for kulturminner og byggeskikkveileder. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11.

7 Saknr. 13/ Saksbehandler: Erik Hagen SAK 141/13 Hedmark fylkeskommune budsjettkapittel Interreg Sverige-Norge søknad om medfinasering i prosjektet "Entreprenørskap i hele skolen /2014" Saksnr.: Utvalg Møtedato 141/13 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet godkjenner at prosjektet Entreprenørskap i hele skolen 2013/2014 er forenlig med Regional Planstrategi og Regionalt samhandlingsprogram og bevilger Ungt Entreprenørskap Hedmark, 2305 Hamar finansiering på inntil NOK ,- fra Hedmark fylkeskommune budsjett til gjennomføring av prosjektet. Det forutsettes at søker mottar tilsvarende vedtak om finansiering fra Partnerskapet i Indre Skandinavia (Regionalt prioriterende partnerskap - RPP) i Interreg Sverige-Norge programmet samt bidrag fra Europeiske regionale utviklingsfond til svenske samarbeidspartner og at disse vedtakene samlet gir grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet. Trykte vedlegg: - Søknad til Interreg Sverige-Norge programmet - Prosjektplan Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

8 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Hedmark fylkeskommune budsjettkapittel Interreg Sverige-Norge søknad om regional medfinansiering til prosjektet " Entreprenørskap i hele skolen /2014" Hedmark er blant de fylkene i Norge som har lavest etableringsfrekvens 1. Hedmark fylkeskommune har derfor som programeier i Interreg Sverige-Norge, delområdet Indre Skandinavia, prioritert investeringer i Entreprenørskap i Utdanningen (EiU) i det store samarbeidsprosjektet «Entreprenørskap i hele skolen» med prosjektperiode 1. august 2010 til 31. juli EiU skal gi elevene entreprenørielle ferdigheter og entreprenørielle ambisjoner som kan styrke mulighetene for at de senere vil etablere eget foretak. Fylkesrådet er positive til at Ungt Entreprenørskap i Hedmark i kompaniskap med Ungt Entreprenørskap i Akershus og Ungt Företagande i Värmland og Dalarna har benyttet mulighetene for samarbeid som Interreg Sverige-Norge programmet byr på. Gjennomføringen har vært knyttet til fire hovedaktiviteter; 1) Skole-næringsliv 2) Videregåendeelever 3) Grunnskoleelever 4) Universitet/ Høgskole Et svært høyt antall deltakere er registrert i prosjektet rapporteringer; jenter / kvinner og gutter/menn. Fylkesrådet ønsker å bidra til at samarbeidet mellom Ungt Entreprenørskap og Ungt Företagande i Indre Skandinavia-regionen holder fram hele inneværende programperiode ( ) og da i praksis til 31. august 2014 når nåværende Sverige-Norge program stenger ned. Fylkesrådet mener god kopling til grenseregionale behov og muligheter og til regionalpolitikken, gjør prosjektet relevant for Hedmark fylkeskommunes deltakelse i Interreg Sverige-Norge. Ved å samarbeide over grensen, økes mengden av deltakere i prosjektets program/aktiviteter. Dette gir økt tilfang av idéer, høyere samlet kompetanse og effektiv 1 ØF-rapport 17/2012 Entreprenørskap i Utdanningen - samfunnseffekter

9 utnyttelse av ressursene. Prosjektplanen har en bra struktur og høy måloppnåelse (prosjektpartenes evne til å nå sine egne mål) vurderes som sannsynlig elever og 280 skolepersonell forventes å delta i dette prosjektets aktiviteter. Ut fra de kortsiktige resultatene og de langsiktige effektene vurderes prosjektet å ha høy kostnadseffektivitet. (Investeringer vs. resultater og effekter). Fylkesrådet registrerer at på grunn av programtekniske årsaker er det svenske prosjektbudsjettet i dette tilfellet vesentlig større enn det norske. Fylkesrådet er positive til å gå inn med delfinansiering på NOK ,- som utgjør 23 % av norsk finansiering og 3 % av samlet norsk-svensk finansiering. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11.

10 K O R T U T G A V E Hedmark fylkeskommune budsjettkapittel Interreg Sverige-Norge søknad om regional medfinansiering til prosjektet " Entreprenørskap i hele skolen /2014" Målet med projektet är att stärka entreprenörskapskompetensen på alla nivåer inom skolan. På sikt ska detta bidra till ökad näringslivsutveckling i regionen. Program/aktiviteter som ska implementeras/utvecklas i gymnasiet/ videregående skole Konceptet UF-företagande där elever på gymnasiet, vanligtvis i årskurs två eller tre, under ett läsår konkret får lära sig starta, driva, med allt vad det innebär i form av ekonomi, försäljning, marknadsföring o.s.v. och avveckla ett företag. Projektet ska systematiskt diskutera verksamheten och om möjligt skriva handlingsplaner med skolledningen vid varje gymnasieskola eller, när det är möjligt, varje program. En gemensam Innovation Camp /Gründercamp ska genomföras för elever året innan de driver UF-företag/UB. Projektet ska löpande satsa på att utveckla lärare, en av projektets nyckelfaktorer, genom information, utbildning och erfarenhetsutbyte. Program/aktiviteter som ska implementeras/utvecklas i grundskolan Vårt samhälle, ett koncept för låg-/mellanstadiet där eleverna under några lektioner bl.a. får lära sig hur ett lokalsamhälle är uppbyggt och fungerar och hur man som medborgare kan påverka det som sker. Se möjligheterna, ett koncept för högstadiet där eleverna under några lektioner bl.a. får bekanta sig med begreppet entreprenörskap, vad det står för och vilka entreprenöriella egenskaper de själva har. Prova nya koncept i Sverige som redan används i Norge. Ständigt/löpande satsning för att utveckla lärare, en av projektets nyckelfaktorer, genom information, utbildning och erfarenhetsutbyte. Program/aktiviteter som gäller hela skolan Projektet ska genomföra en gemensam konferens om entreprenörskap i skolan för lärare och skolledare på både grundskola och gymnasiet. Konferensen ger kunskaper i entreprenöriellt lärande för deltagarna och erfarenhetsutbyte mellan skolor. Konferensen etablerar och stärker arbetet med entreprenörskap i skolan i regionen. Det övergripande samarbetet och utvecklingen i regionen Projektet ska ta vara på resultatet från de pågående Interreg-projekten Företagsamhet i hela skolan som avslutas Övriga viktiga element som projektet ska ta hänsyn till är föräldraengagemang, de möjligheter som invandrarmiljöernas erfarenhet av entreprenörskap representerar, samarbetet med andra organisationer som sprider information till skolor och lärare om entreprenörskap, verka för entreprenörskap i lärarutbildningar och beakta särskilt kunskapsspridning i stort om projektet.

11 Projektets gränsregionala mervärde/merverdi Projektets arbete med hela skolväsendet gör att möjligheterna att skapa en företagsam entreprenörskultur i det aktuella gränsområdet kommer att öka. Utbyte av idéer, erfarenhet och kunskap över landgränsen ökar kvaliteten på projektets aktiviteter och kommer, på sikt, att utveckla kompetensen som ökar den gränsöverskridande företagsamhetsutvecklingen.

12 S A K S U T R E D N I N G: Hedmark fylkeskommune budsjettkapittel Interreg Sverige-Norge søknad om regional medfinansiering til prosjektet " Entreprenørskap i hele skolen /2014" Innledning Begrepet entreprenørskap knyttes ofte til Schumpeter 2, der entreprenørskap forstås som den sentrale utviklingsmekanisme i økonomien, og entreprenøren er den sentrale endringsagent. Entreprenørens rolle er å starte nye foretak som gir innovasjon i form av et nyskapende produkt eller tjeneste. I den klassiske forståelsen knyttes entreprenørskap til utvikling av ny økonomisk aktivitet gjennom nye foretak, men det er også utviklet andre forståelser som sosialt og samfunnsmessig entreprenørskap og intraprenørskap. Sosialt entreprenørskap er ofte rettet mot det å løse sosiale eller etiske problemer ved organisering av forretningsmessig virksomhet, og samfunnsmessig entreprenørskap inkluderer lokal mobilisering. Intraprenørskap refererer til utvikling av ny forretningsmessig virksomhet innenfor et bestående selskap. Dette innebærer altså i prinsippet det samme som klassisk entreprenørskap, men at det skjer i en eksisterende organisasjon. En annen nyvinning er begrepet entreprenøriell. Her er det tale om entreprenørielle egenskaper, entreprenørielle personer og entreprenørielle samfunn. Bruken av begrepet entreprenøriell er av mer generell karakter enn det å utvikle ny forretningsmessig virksomhet. Handlingsplanen for Entreprenørskap i Utdanningen (EiU) 3 viser for eksempel til det å se muligheter, å ta initiativ, å samarbeide og ha vilje til å ta risiko. Planen viser også til kompetanse i det å starte og drive en bedrift. Slik sett kan man forstå at formålet med EiU er å bidra til at flere personer har kunnskap om entreprenørskap, at flere har positive (men gjerne også kritiske og reflekterte) holdninger til entreprenørskap, og at flere har forutsetninger for entreprenøriell aktivitet. Initiativet vil gjennom samarbeid mellom institusjonene over grensen styrke entreprenørskapsutdanningen i de fire deltakende fylkene/ regionene. Ungt Entreprenørskap har en styrke i samarbeidet med grunnskolene mens Ung Företagsamhet har sin relative styrke i videregående skole. Utredning Målet med projektet är att stärka entreprenörskapskompetensen på alla nivåer inom skolan. På sikt ska detta bidra till ökad näringslivsutveckling i regionen. I Norge och Sverige finns en 2 J.A. Schumpeter; The theory of economic development 3 Kunnskapsdepartementet 2009

13 bred politisk enighet om behovet av att satsa på entreprenörskap. Detta projekt har god förankring i hela regionen och involverar de viktigaste aktörerna. Projektet ska bedriva aktiviteter i Hedmarks fylke, Akershus fylke, Dalarnas län och Värmlands län. Projektet är utifrån Interreg Sverige-Norge programmet och sitt innehåll prioriterat eftersom det både fokuserar på ungdomar och på entreprenörskap. Ungt Entreprenörskap Hedmarks fylke (UEH), Ungt Entreprenörskap Akershus fylke (UEA) och Ung Företagsamhet Dalarna (UFD) och Ung Företagsamhet Värmland (UFV) har drivit Interreg-projekten Företagsamhet i hela skolan/entreprenörskap i hele skolen (FIHS) Dnr S och S vilka avslutas under sommaren Alla parterna i projekten FIHS delar uppfattningen att en ökad företagsamhet/entreprenörskap i skolan är en avgörande och viktig framtidsfråga. Parterna vill därför fortsätta att samarbeta och räknar med att organisationernas delvis olika erfarenheter och inriktningar stärker alla parter i en ömsesidig samverkan som ytterst gagnar det fortsatta, långsiktiga arbetet mot ett ökat engagemang i entreprenörskap av och för unga människor. I projektet vill de deltagande organisationerna utveckla detta arbete till gagn för såväl det egna fortsatta arbetet som arbetet i de andra regionerna. Genom de fyra organisationernas olika styrkor och erfarenheter kan de hjälpa varandra att växa och utvecklas. Genom projektet vill organisationerna även göra ett avstamp inför kommande Interreg Sverige- Norge program UF och UE har, i samspel med den politiska nivån, näringslivet och andra viktiga aktörer, som mål att; utveckla barns och ungdomars kreativitet, skaparglädje och tro på sig själva stärka barn och ungdomars samarbetsförmåga och ansvarstagande öka elevers kunskap och förståelse om etik och regler i samhället stärka banden mellan skolan och samhället/näringslivet öka barn och ungdomars förståelse för näringslivets betydelse stimulera samarbete och förståelse över nationsgränserna I detta projekt avser organisationerna att tillsammans stärka positionen för det unga entreprenörskaps-arbetet. Resultat i pågående prosjekt Ungt Entreprenörskap Hedmark, Ungt Entreprenörskap i Akershus, Ung Företagsamhet Dalarna och Ung Företagsamhet Värmland, har två pågående projekt som pågår till och med den 31 juli I den löpande avrapporteringen har parterna särskilt redovisa hur samarbetet över riksgränsen fortskrider. Samarbetet över riksgränsen fungerar väl med olika gemensamma aktiviteter. Projekten arbetar med fyra olika huvudaktiviteter; 1) Skolanäringsliv, 2) Gymnasieelever 3) Grundskoleelever och 4) Universitet/ Högskola. För genomförda aktiviteter hittills har projekten bland annat redovisat ett mycket högt resultat för antalet deltagande elever, se redovisningen nedan;

14 Dalarna/Hedmark/Akershus Antal kvinnor år; 3116 Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24; 2451 Antal män år; 2399 Antal män yngre än 15 eller äldre än 24; 2069 Värmland Antal kvinnor år; 7210 Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24; 5451 Antal män år; 7244 Antal män yngre än 15 eller äldre än 24; 4972

15 Genomförande inklusive projektaktiviteter och aktivitetsmål Ung Företagsamhet Sverige och Ungt Entreprenörskap Norge äger rättigheterna till projektets koncept, UF-företagande, Vårt samhälle och Se möjligheterna och är ytterst ansvarig för dem och att de utvecklas i takt med tiden. UFV, UFD och UEH vill i detta projekt utveckla kvaliteten i dessa koncept i alla delar och bidra i spridningen och utvecklingen av koncepten vilket ska var till nytta för hela organisationerna i båda länderna. Program/aktiviteter som ska implementeras/utvecklas i gymnasiet Konceptet UF-företagande där elever på gymnasiet, vanligtvis i årskurs två eller tre, under ett läsår konkret får lära sig starta, driva, med allt vad det innebär i form av ekonomi, försäljning, marknadsföring o.s.v. och avveckla ett företag. Projektet ska systematiskt diskutera verksamheten och om möjligt skriva handlingsplaner med skolledningen vid varje gymnasieskola eller, när det är möjligt, varje program. En gemensam Innovation Camp /Gründercamp ska genomföras för elever året innan de driver UF-företag/UB. Projektet ska löpande satsa på att utveckla lärare, en av projektets nyckelfaktorer, genom information, utbildning och erfarenhetsutbyte. Program/aktiviteter som ska implementeras/utvecklas i grundskolan Vårt samhälle, ett koncept för låg-/mellanstadiet där eleverna under några lektioner bl.a. får lära sig hur ett lokalsamhälle är uppbyggt och fungerar och hur man som medborgare kan påverka det som sker. Se möjligheterna, ett koncept för högstadiet där eleverna under några lektioner bl.a. får bekanta sig med begreppet entreprenörskap, vad det står för och vilka entreprenöriella egenskaper de själva har. Prova nya koncept i Sverige som redan används i Norge. Ständigt/löpande satsning för att utveckla lärare, en av projektets nyckelfaktorer, genom information, utbildning och erfarenhetsutbyte. Program/aktiviteter som gäller hela skolan Projektet ska genomföra en gemensam konferens om entreprenörskap i skolan för lärare och skolledare på både grundskola och gymnasiet. Konferensen ger kunskaper i entreprenöriellt lärande för deltagarna och erfarenhetsutbyte mellan skolor. Konferensen etablerar och stärker arbetet med entreprenörskap i skolan i regionen. Konferensen planeras att hållas i Sälen i mitten av november Plan för att utveckla relationer med politiker/beslutsfattare/genomförare För att få såväl politiskt som operativt stöd för verksamheten ska UFV, UFD och UEH utveckla kontakterna och samarbetet med lokala politiker/beslutsfattare/ genomförare, på alla nivåer. Detta förväntas stärka entreprenörskapsarbetet på såväl kort som lång sikt. Plan för projektavslutning och överlämnande av resultat.

16 Avvecklingsarbetet startar under 2014 och avslutas, med skriftlig rapport senast den 30 november Under avvecklingsarbetet sammanställs de checklistor som använts under projektet. Plan för fortsatt verksamhet och samarbete Parallellt med avvecklingsarbetet, som startar under 2014, börjar planeringen av hur verksamheten ska fortsätta efter projektet. Denna planering ska vara klar i väsentliga delar under våren/sommaren 2014, men ska vara klar senast den 31 augusti Det övergripande samarbetet och utvecklingen i regionen Projektet ska ta vara på resultatet från de pågående Interreg-projekten Företagsamhet i hela skolan som avslutas Övriga viktiga element som projektet ska ta hänsyn till är föräldraengagemang, de möjligheter som invandrarmiljöernas erfarenhet av entreprenörskap representerar, samarbetet med andra organisationer som sprider information till skolor och lärare om entreprenörskap, verka för entreprenörskap i lärarutbildningar och beakta särskilt kunskapsspridning i stort om projektet. Förväntade resultat och egna resultatindikatorer Projektet ska skapa en röd entreprenörskapstråd i hela utbildningssystemet. Projektet ska stimulera till ökade internationella kontakter och intresset för handel och kultur med andra länder. Projektet ska kvalitetssäkra och utveckla sitt arbete med företagsamhet/entreprenörskap i skolan. För att stärka entreprenörskapsarbetet i skolan både på kort och lång sikt ska projektet utveckla kontakterna och samarbetet med lokala politiker/beslutsfattare/genomförare på alla nivåer. Målgrupp och mottagare av resultatet Målgrupp Kommuner/KSAU/BUN/skolledning Lärare Elever Bedrifter Media/allmänheten Mottagare av resultat Hedmarks fylke Akershus fylke Region Värmland Region Dalarna Kommunerna i de fyra länen/fylkena De nationella organisationerna Ungt Entreprenörskap och Ung Företagsamhet Interreg Sverige Norge Projektets gränsregionala mervärde/merverdi

17 Projektets arbete med hela skolväsendet gör att möjligheterna att skapa en företagsam entreprenörskultur i det aktuella gränsområdet kommer att öka. Utbyte av idéer, erfarenhet och kunskap över landgränsen ökar kvaliteten på projektets aktiviteter och kommer, på sikt, att utveckla kompetensen och metoderna som också ökar den interregionala företagsamhets utvecklingen.

18 Organisation Huvudprojektledaren finns i Ung Företagsamhet Dalarna. En projektledare i varje region samarbetar i projektet. I styrgruppen ingår projektledarna samt regioncheferna för UFV, UFD och UEH. Information och resultatspridning Vid genomförandet av projektet ska det under projektperioden anordnas en gemensam arena för Entreprenörskap i hela skolan i gränsregionerna i Interreg Sverige-Norge programmet. Det ska syfta till att sprida den metod och de resultat som detta projekt använder och kommer fram till, till lärare och skolor i hela programområdet. Metoden ska dokumenteras. Från projektstart ska verktyg för kvalitetsmätning och rapport upprättas. Styrgruppen ska informeras löpande. Ung Företagsamhets och Ungt Entreprenörskaps nationella nätverk liksom den europeiska organisationen Junior Achivement Young Enterprise (JA-YE) där UF och UE är medlemmar kommer också löpande att informeras om de erfarenheter som görs i projektet. Projektets miljöarbete Projektet uppmanar alla elever att väga in miljöaspekten i de olika koncepten. Ett synbart bevis för UF:s satsning är det pris för hållbart företagande som årligen delas ut till UF-företag i regionerna. Projektets arbete med jämställdhet/likestilling I UF-företagen/UB är mer än hälften av eleverna liksom företagens VD flickor vilket ger dem en bra plattform och en formell roll för att utöva sitt ledarskap. Projektet kommer att fortsätta bevaka utvecklingen på jämställdhetsområdet och aktivt verka för att flickor och pojkar i lika hög utsträckning startar UF-företag och arbetar som t.ex. VD i företagen Projektets arbete för etnisk mångfald/integration Många av UF-företagen har medlemmar med olika etnisk bakgrund. Eftersom man i Norge har erfarenheter av mångfaldsarbete, t.ex. genom kursen Inkluderende arbeidsliv (IA) vilken har visat sig ha en positiv inverkan på t.ex. trivseln i klassen, på mobbing och att elevfrånvaron i vissa fall halveras vill projektet öka kunskapen om det arbetssättet. Genom UF-företagen/UB får ungdomar med olika etnisk bakgrund ett utökat kontaktnät.

19 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Tid- och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum UF-företagande Innovation Camp/Gründercamp Vårt samhälle Se möjligheterna Lärarkonferens Grundskolan, test av nya koncept Aktiviteter med politiker, beslutsfattare/genomförare Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter projektslut Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og regnskapsavslutning Projektets start och slutdatum Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiv livsmiljö Övergripande indikatorer Antal vid projektstart slut Antal kvinnor år som deltar i projektet Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet Antal män år som deltar i projektet Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 0 Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 0 Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i 0 0 projektaktiviteter. Resultat indikatorer (A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. 0 0 (A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 0 (A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik (A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik (A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet. 0 0 (A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet. 0 0 (A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 0 (B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 0 (B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling. 0 0

20 Sak 141/13 Aktivitetsindikatorer för projektet (A) Projektet syftar till att förbättra företagsklimat, entreprenörskap, FoU och innovationer Förväntade långsiktiga resultat och effektindikatorer Ett ökat samarbete i hela skolsystemet, liksom mellan skolor och mellan länder gör eleverna bättre rustade för framtiden. Entreprenörskap är en metod för att nå skolans mål i olika ämnen. Projektet ökar elevernas kunskap och förståelse för språk, olika kulturer och samarbete över nationsgränserna. Projektet ska öka elevernas förståelse för näringslivsfrågor lokalt, regionalt och internationellt. För att öka kvaliteten i skolarbetet vill projektet öka erfarenhets- och kompetensöverföring mellan de deltagande regionerna. Förväntat gränsregionalt samarbete efter projektets slut Projektet ska medverka till att eleverna på båda sidor av gränsen får sådana kopplingar till varandra och till Europa att detta kan prägla deras framtida arbetsliv. I det gränsöverskridande arbetet ska detta projekt understödja elevernas syn på Näringslivseuropa i framtiden. Ekonomi Specificering av övriga kostnader Övriga kostnader Typ av kostnad Kostnad SEK Mat och logi vid aktiviteter och utbildningar Utbildningsmaterial Kontorsmaterial, telefon och porto Indirekta kostnader 0 Summa övriga kostnader Øvriga kostnader Typ av kostnad Kostnad NOK Mat och logi vid aktiviteter och utbildningar Indirekte kostnader 0 Summa øvrige kostnader

21 Sak 141/13 Svensk projektbudget SEK Faktiska kostnader Summa SEK % Egen personal inkl soc avg ,00% Externa tjänster ,44% Lokalkostnader ,35% Investeringar 0 0 Resor ,27% Övriga kostnader ,90% Summa faktiska kostnader ,95% Externt offentligt direktfinansierade kostnader ,05% Summa svenska projektkostnader ,00% Norsk prosjektbudjett NOK Faktiske kostnader Summa NOK % Eget personale inkl sos avg ,31% Eksterne tjenester ,54% Lokalkostnader ,77% Investeringar 0 0 Reiser ,77% Övriga kostnader ,62% Sum faktiske kostnader ,00% Eksterne offentlige direkte finansierte kostnader 0 0 Sum norsk prosjektkostnader ,00%

22 Sak 141/13 Svensk finansieringsplan Offentlig finansiering Svensk nationell medfinansiering Summa SEK % Region Dalarna ,38% Region Värmland ,95% Ung Företagsamhet Dalarna ,62% Summa kontant finansiering ,95% Direktfinansiering (arbete m.m.) Ung Företagsamhet Värmland ,05% Summa direktfinansiering ,05% Summa svensk nationell medfinansiering ,00% Europeiska regionala utvecklings fonden ,00% EG-andel av finansiering av faktiska kostnader EG-andel av offentlig finansiering 53,79% 50,00% Summa svensk offentlig finansiering inkl EGfinansiering ,00% Privat kontant finansiering Summa svensk privat medfinansiering Total svensk finansiering ,00%

23 Sak 141/13 Norsk finansieringsplan Offentlig finansiering Norsk regional medfinansiering Summa NOK % Hedmark fylkeskommune ,08% Akershus fylkeskommune ,69% Ungt Entreprenörskap Hedmark ,46% Summa kontant finansiering ,23% Direktfinansiering (arbeid m.m.) Summa direktfinansiering Total norsk regional medfinansiering ,23% Statliga IR-midler ,77% IR-midler av finansiering av faktiska kostnader IR-midler av offentlig finansiering 30,77% 30,77% Summa norsk regional finansiering inkl statliga IRmidler ,00% Privat kontant finansiering Summa norsk privat medfinansiering Summa norsk finansiering ,00%

24 Sak 141/13 Fylkesrådets drøfting Hedmark fylkeskommune budsjettkapittel Interreg Sverige-Norge søknad om regional medfinansiering til prosjektet " Entreprenørskap i hele skolen /2014" Søknaden er om delfinansiering til et prosjekt i Interreg Sverige-Norge programmet. En 7-årig partnerskapsavtale mellom 5 norske og 4 svenske fylker og län ligger til grunn for programmets gjennomføring. Avtalen regulerer rettigheter og forpliktelser i partnerskapet, med økonomisk og politisk støtte fra Kommunal- og regionaldepartementet og EU (Europeiske regionale utviklingsfond). Interreg Sverige-Norge gir muligheter for organisasjoner som vil arbeide med regionalpolitiske satsinger i Hedmark. Fylkesrådets næringspolitikk - «Næringer for framtida» - omfatter tiltak for å utvikle en sterkere entreprenørskapskultur i hele fylket. Fylkesrådet registrerer at Ungt Entreprenørskap i Hedmark gjennom deltakelse i Interreg Sverige-Norge siden 2010 har fått vesentlig økt kapasitet til å være tilstede i hele fylket, og i hele utdanningsløpet. Dette omfatter også en samarbeidsavtale med Høgskolen i Hedmark om Entreprenørskap i lærerutdanningen. Prosjektet tar utgangspunkt i etablert samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap i Hedmark og Akershus, og søsterorganisasjonene i Värmland og Dalarna. Prosjektet bidrar til å holde et høyt aktivitetsnivå ved fylkets skoler, og til å utvikle metoder og kompetanse i samarbeid med partnerne fra naboregionene. Fylkesrådet er opptatt av at offentlige investeringer gir størst mulige resultater og effekter. Interreg Sverige-Norge programmets modeller for prosjektplanlegging og -oppfølging samt oppvekslingseffektene av flerpartssamarbeidet over grensen, er bra utgangspunkt for kostnadseffektiv iverksetting av regionalpolitikken. Fylkesrådet vil ta en ledende rolle i Sverige-Norge-samarbeidet og videreutvikle det nære samarbeidet med Värmland og Dalarna på alle fylkets prioriterte politikkområder fram mot år For å følge opp denne ambisjonen, er det viktig organisasjoner som Ungt Entreprenørskap Hedmark engasjerer seg, over grensen. Fylkesrådet følger en internasjonalt anerkjent tilnærming til Entreprenørskap i Utdanningen (EiU), gjengitt av Østlandsforskning 4 : Utdanning om entreprenørskap innebærer at man lærer om entreprenørskap som et samfunnsmessig fenomen, det vil si hvilken rolle og betydning entreprenørskap har for utviklingen i samfunnet. Utdanning for entreprenørskap gjelder opplæring og trening for å utvikle kunnskaper og ferdigheter som gir grunnlag for å starte og drive en virksomhet. 4 ØF-Notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap

25 Sak 141/13 Utdanning gjennom entreprenørskap innebærer at man benytter entreprenørielle prosesser som et virkemiddel for å oppnå bestemte læringsmål, det vil si at man bruker entreprenørskap som en pedagogisk metode. Vi kan tenke oss følgende årsaks- virkningskjede fra EiU 5 : Fylkesrådet noterer videre fra Østlandsforskning, som har hatt flere nasjonale oppdrag med å evaluere Entreprenørskap i Utdanningen 6 Det er store forskjeller mellom landsdelene i Norge når det gjelder etableringsrater. Innlandet og Nord-Norge skårer lavt på foretaksetableringer men er i toppen når det gjelder elevbedrift (EB) og ungdomsbedrift (UB). Dette kan støtte en hypotese om at det satses mye på EiU i landsdeler med lave etableringsrater. En kan ikke av dette trekke slutningen at EB og UB ikke har noen betydning for etableringsratene på lang sikt. Både for elever i grunnskolen og i videregående skole vil det gå mange år fra de har EB og UB til de eventuelt etablerer en bedrift Gjennom entreprenørskapsfagene får elever i videregående skole mye ekstern kontakt, med bedrifter, organisasjoner og mentorer. I dette styrkes elevenes selvtillit og kompetanse som er nyttig med tanke på framtidig yrkesliv For de aller fleste elevene er det likevel langt fram å kunne tenke på etablering av eget foretak, eller å være en drivkraft i nyskapingsarbeidet i de bedrifter de kommer inn i Det ser ut til å være en svak positiv sammenheng både mellom a) elevenes «entreprenørielle kapasitet» og etableringsrate og b) elevens «ønske om å bli selvstendig næringsdrivende» og etableringsrate Ser vi på det regionalpolitiske målet om nyskaping og forretningsutvikling, er EiU en liten satsing sett i forhold til a) andre offentlige satsinger på entreprenørskap, bedriftsetableringer og ikke minst innovasjon, og b) alt annet som påvirker entreprenørskap, som for eksempel alle markedsbestemte rammebetingelser (globalisering, lønns og kostnadsnivå, markedsstørrelser, transportavstander, tilgangen på innsatsfaktorer inkludert personell og kompetanse, kapitaltilgang, med mer) og myndighetsbestemte rammebetingelser (handelspolitikk, skatte og avgiftspolitikk, forskningspolitikk, med mer). En kan derfor ikke ha ikke ambisjoner om å etablere en direkte kopling, eller en årsaks virkningssammenheng mellom satsingen på EiU og tradisjonelle mål på entreprenørskap, som for eksempel etablering av bedrifter. En voksende oppmerksomhet på entreprenørskap er likevel pekt ut som en god mulighet i Interreg Sverige-Norge programmets SWOT-analyse (Strenghts, weaknesses, opportunities and threaths). 7 5 ØF-Rapport 17/ ØF-Notat 07/2006, ØF-Notat 13/ Østlandsforskning og Karlstads Universitet: Grenseindeks og grense-swot (2006)

26 Sak 141/13 All den tid om lag 6500 elever er planlagt å delta i prosjektets ulike aktiviteter samt 280 skolepersonell og organisasjonenes egne ansatte og samarbeidspartnere, betyr det at prosjektet vil ha en betydelig effekt i form av utvikling av kompetanse og ferdigheter, også kalt brukereffekter. Samfunnseffekter oppstår ofte langt fram i tid og kan derfor være vanskeligere å påvise enn brukereffekter, men er sannsynlige ref. årsaks-virkning-modellen over.

27 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 12/ Saksbehandler: Per Olav Bakken SAK 142/13 Tog på Rørosbanen - søknad om utvidet tilbud Saksnr.: Utvalg Møtedato 142/13 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune ber Samferdselsdepartementet om å øke rammen for offentlig kjøp av togtjenester på Rørosbanen slik at antall avganger mellom Hamar og Røros kan økes fra 6 til 8 avganger hver veg;- hvilket vil gi totimers frekvens på strekningen på dagtid. Trykte vedlegg: - Utkast til brev av til Samferdselsdepartementet Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

28 Sak 142/13 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Tog på Rørosbanen - søknad om utvidet tilbud Fylkesrådet vil prioritere forbedret togtilbud i Østerdalen ved at antall avganger mellom Hamar og Røros økes fra 6 til 8 avganger hver veg. Dette vil etter fylkesrådets mening være den beste måten å utnytte et ekstra togsett på. Fylkesrådet tilrår at fylkeskommunen søker Samferdselsdepartementet om ekstra kjøp av togtjenester og at det nye opplegget iverksettes i desember Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11.

29 Sak 142/13 S A K S U T R E D N I N G: Tog på Rørosbanen - søknad om utvidet tilbud Innledning Fylkesrådet vedtok i møte , sak 4/12, å søke Samferdselsdepartementet om å gjennomføre et prøveprosjekt med timesavganger med tog mellom Hamar og Elverum. Dette ville eventuelt innebære en økning i antall togavganger fra 6 til 15 avganger hver veg fra desember Fylkeskommunen sa seg villig til å delta i finansieringen med inntil 2 mill. kroner årlig i fem år. I påvente av departementets avgjørelse fant fylkesrådet det nødvendig å forbedre busstilbudet på strekningen fra august 2013 med tettere frekvens og flere direktegående busser. Busstilbudet ble godt mottatt i markedet og en fikk relativt betydelig trafikkvekst. Av den grunn ønsket fylkeskommunen å fortsette med det forbedrede busstilbudet mellom (Brumunddal) Hamar og Elverum. Utredning Ved brev av til Samferdselsdepartementet ba fylkesrådet om at søknaden om timestog mellom Hamar og Elverum foreløpig ble stilt i bero. Samtidig ble det bedt om at det togmateriellet som blir «ledig» fordi timestogopplegget på strekningen Hamar-Elverum ikke iverksettes kan disponeres for å bedre togtilbudet i Østerdalen. Jernbaneforum Røros- og Solørbanen har i brev anmodet fylkesrådet om å sende fornyet søknad til Samferdselsdepartementet om å få bedret togtilbudet på Rørosbanen slik at eventuelle endringer kan iverksettes fra desember Det har vært vurdert alternative måter for hvordan et eventuelt ekstra togsett kunne brukes i Østerdalen. Fylkesrådet er enig med Jernbaneforum Røros- og Solørbanen om at togtilbudet i Østerdalen bør utvides slik at det blir togavganger begge retninger mellom Hamar og Røros på dagtid. Dette vil være særs viktig både for lokalbefolkningen nord i Østerdalen og for skole- og arbeidsreiser til/fra Rena. Dersom det settes inn et ekstra togsett, vil en få supplert avgangene fra Hamar og nordover til Røros med tog ca. kl og ca. kl Dette vil gi til sammen åtte avganger annenhver time fra Hamar til Røros mellom ca. kl og ca. kl Tilsvarende vil en få nye avganger fra Røros og sørover til Hamar ca. kl og ca. kl Dette vil gi avganger annenhver time fra Røros til Hamar mellom kl. ca og ca. kl Fylkesrådet vil drøfte nærmere detaljer om togopplegget, vurdere trafikkpotensialet m.v. sammen med NSB og lokale myndigheter, næringslivet m.fl. Det er dessuten ønskelig å vurdere det forbedrede togtilbudet i Østerdalen i sammenheng med anbudsutlysningen av den øvrige kollektivtrafikken i regionen i juni Det nye kollektivtilbudet i regi av Hedmark Trafikk FKF vil bli iverksatt i desember 2014.

30 Sak 142/13 Fylkesrådets drøfting Fylkesrådet vil prioritere forbedret togtilbud i Østerdalen ved at antall avganger mellom Hamar og Røros økes fra 6 til 8 avganger hver veg. Dette vil etter fylkesrådets mening være den beste måten å utnytte et ekstra togsett på. Fylkesrådet tilrår at fylkeskommunen søker Samferdselsdepartementet om ekstra kjøp av togtjenester og at det nye opplegget iverksettes i desember 2014.

31 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 13/ Saksbehandler: Øystein Sjølie SAK 143/13 Mulighetsstudium for Brumunddal skysstasjon Saksnr.: Utvalg Møtedato 143/13 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr ,- av kostnadene i forbindelse med mulighetsstudium innenfor en samlet ramme på kr ,- fordelt på seks parter. Beløpet belastes fylkesdirektørens generelle ramme for regional planlegging, , som reduseres fra til Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende. Fylkesdirektøren gis fullmakt til å inngå forpliktende samarbeidsavtale for fasen med mulighetsstudium for Brumunddal skysstasjon og oppnevne representant i styringsgruppa for mulighetsstudien. Trykte vedlegg: - Mulighetsstudium for Brumunddal skysstasjon. Brev av Mulighetsstudium for Brumunddal skysstasjon. Møtebok formannskapet Ringsaker kommune Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

32 Sak 143/13 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Mulighetsstudium for Brumunddal skysstasjon Brumunddal er Hedmarks fjerde største by, og Brumunddal stasjon har et stort potensiale for å vokse som kollektivknutepunkt. Fylkesrådet mener det er positivt at det er tatt initiativ til å gjennomføre en mulighetsstudie for en framtidig utbygging av stasjonen til en moderne og skysstasjon. Fylkesrådet ser at fylkeskommunen i mulighetsstudiefasen går relativt tungt inn siden både fylkeskommunens egen andel og andelen fra Hedmark Trafikk finansieres over ulike deler av fylkeskommunens budsjett. Fra denne synsvinkelen bidrar fylkeskommune med to av seks andeler ved finansiering av mulighetsstudien. De andre aktørene, og særlig NSB/Rom eiendom, Jernbaneverket og Ringsaker kommune, vil imidlertid få betydelig større engasjement i den kommende utbyggingsfasen. Fylkesrådet er derfor positive til at fylkeskommunen bidrar økonomisk som beskrevet i denne fasen. For fylkeskommunen, med ansvar for regional utvikling, kollektivtransport, fylkesveger og kulturminner, er det viktig å kunne bidra til at Brumunddal skysstasjon får en god utvikling videre. Fylkeskommunen ønsker derfor å bidra i styringsgruppa og prosjektgruppa, og oppnevner fylkessjef for samferdsel, kulturminner og plan, eller stedfortreder, som representant i styringsgruppa. Fylkesrådet forutsetter at både mulighetsstudien og videre arbeid med prosjektering og bygging gjennomføres med universell utforming av hele reisekjeden som en viktig premiss. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11.

33 Sak 143/13 S A K S U T R E D N I N G: Mulighetsstudium for Brumunddal skysstasjon Innledning Ringsaker kommune ønsker å gjennomføre et mulighetsstudium for Brumunddal skysstasjon med henvisning til liknende studier i Hamar, Elverum, Gjøvik og Lillehammer. Ringsaker kommune har i brev av invitert ROM Eiendom, NSB, Jernbaneverket, Hedmark fylkeskommune, Hedmark Trafikk og Statens Vegvesen til å delta i et opplegg for gjennomføring av dette. Utredning Stasjonsområdet i Brumunddal har i dag avganger for tog, taxiholdeplass, enkelte busstopp, noen parkeringsplasser for biler og sykler, og en stasjonsbygning med venteværelse. Til tross for dette framstår området i dag som lite funksjonelt og mindre attraktivt. Området har en gammel, slitt stasjonsbygning og perrong, dårlig adkomst til spor 2, begrensede parkeringsmuligheter, og bare noen få av bussene får kjøre innom på grunn av plassmangel. Asfaltdekket på området er i dårlig forfatning. Når det gjelder busstopp er situasjonen i dag utilfredsstillende da få busser kan benytte området i tilknytning til jernbanestasjonen, samt at kapasiteten i andre deler av sentrum, som blant annet Øverbakkvegen, er begrenset. Utvikling av stasjonsområdet og nærliggende områder er viktige for enhver byutvikling. Jernbaneverket har i sin konseptvalgutredning for IC-strekningene påpekt viktigheten av gode trafikknutepunkter og etablering av boliger og arbeidsplasser i nærheten for å øke antallet reisende med kollektivtrafikk. Ringsaker kommune ønsker å ta tak i stasjonsområdet for å utvikle dette til en naturlig del av et attraktivt sentrumsområde, og til et godt funksjonelt knutepunkt for ulike kommunikasjonsmidler. Det skisseres at knutepunktet blant annet må ha følgende funksjoner: Buss, jernbane og drosje, og gode koblinger mellom disse Tilstrekkelig hyppighet mellom avgangene Lite forsinkelser God informasjon Felles billettordning for buss og jernbane Velfungerende uteområder med parkering for bil og sykkel Tidsmessig bygningsmasse For Hamar skysstasjon utføres det for tiden en mulighetsstudie for å gjøre skysstasjonen bedre funksjonell og mer attraktiv. Ringsaker kommune ønsker å utføre et mulighetsstudium for Brumunddal skysstasjon etter en lignende modell. Et slikt studium vil gi et godt grunnlag for senere utvikling av stasjonen med nærområder. For å få dette til er kommunen avhengig av samarbeid med relevante partnere. Ringsaker kommune forslår derfor at det opprettes en styringsgruppe med representanter fra ROM Eiendom, NSB, Jernbaneverket, Hedmark fylkeskommune, Hedmark Trafikk FKF, Statens Vegvesen og Ringsaker kommune. Rådmannen i Ringsaker vil lede styringsgruppa, og

34 Sak 143/13 representantene oppnevnes fra administrativt ledernivå. Det ønskes også at det opprettes en prosjektgruppe med representanter fra de samme aktørene. Prosjektet forutsetter at en etter hvert benytter seg av innleid konsulent innenfor en totalramme på kr ,-. Kostnaden foreslås dekket likt mellom de 6 ovennevnte partene (hvor ROM Eiendom og NSB til sammen utgjør én part), det vil si med et bidrag på inntil kr ,- hver. Ringsaker kommune ønsker tilbakemelding i løpet av mai 2013 på hvorvidt Hedmark fylkeskommune, og de andre inviterte etatene, ønsker å delta i styringsgruppe og prosjektgruppe, og at vi derigjennom kan forplikte oss til å bidra økonomisk med inntil kr ,-. Fylkesrådets drøfting Fylkesrådet anser oppgradering av Brumunddal skysstasjon til et moderne kollektivknutepunkt som et viktig anliggende for å legge til rette for økt bruk av kollektive transportmidler og for å gjøre skysstasjonen til en mer attraktiv del av Brumunddal sentrum. Oppgradering av skysstasjonen er i tråd med føringer fra regional samferdselsplan om å øke kollektiv transportandel på strekninger hvor privat biltrafikk og kollektivtransport konkurrerer, og vil være et viktig ledd i planens strategi om å utvikle effektive kollektivknutepunkter i Hedmarks byer. Fylkesrådet ser at fylkeskommunen får en forholdsmessig stor andel av utgiftene i mulighetsstudiefasen. Samtidig vil de andre aktørene få vesentlig tyngre engasjement i prosjektet når en går over i prosjekterings- og byggefase. For fylkeskommunen, med ansvar for regional utvikling, kollektivtransport, fylkesveger og kulturminner, er det viktig å kunne bidra til at Brumunddal skysstasjon får en god utvikling videre. Universell utforming av kollektivtrafikken er et vesentlig punkt under bystrategien i regional samferdselsplan, og dette er ikke omtalt i invitasjonen fra Ringsaker kommune. Fylkesrådet forutsetter at både mulighetsstudien og videre arbeid med prosjektering og bygging gjennomføres med universell utforming av hele reisekjeden som en viktig premiss.

35 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 12/ Saksbehandler: Hanne Thingstadberget SAK 144/13 Sør-Odal kommune - Kommuneplanens arealdel Offentlig ettersyn Saksnr.: Utvalg Møtedato 144/13 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet mener at Sør-Odal kommune har gjort en grundig jobb med revisjon av kommuneplanens arealdel. Kommunen har også i hovedsak gjort en god avveining i forhold til forslag som er tatt inn i planforslaget og de som er lagt til side. Planforslaget ser ut til å ha hentet opp tråden fra samfunnsdelen blant annet ved at mål og målbilder gjentas i planbeskrivelsen, samt i henvisninger til lister med kriterier for nye byggeområder. Videre går det klart fram at kommunen har prioritert forslag til nye utbyggingsområder i forhold til sine målsetninger. Vi mener at forslaget til kommuneplan kan tydeliggjøres og presiseres noe for å bli et enda bedre styringsverktøy for kommunen i arealbruken og utviklingen av Sør-Odal. Vi fremmer innsigelse til følgende forhold i planforslaget: Næringsområdet I4 inntil det tas inn rekkefølgekrav/bestemmelser Manglende markering av flomsoner Manglende synliggjøring av naturreservatene Nygardsmyrene og Stimannsberget i plankart og bestemmelser Manglende minimumskrav til areal og kvaliteter på lekeplasser Fylkesrådet mener at Sør-Odal kommune vil ha et godt utgangspunkt for videre utvikling av kommunen etter noe omarbeiding av forslaget til kommuneplan. Vi ber Sør-Odal kommune ta kontakt slik at innsigelsene kan avklares og de gode intensjonene i kommuneplanen kan bli ivaretatt og gjennomført på en god måte. Fylkesrådet viser til Enhetsrådets brev datert for øvrige merknader og nærmere begrunnelse for innsigelser.

36 Sak 144/13 Vedlegg: - Enhetsrådets brev datert Høringsbrev og tilhørende dokumenter fra Sør-Odal kommune Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

37 Sak 144/13 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Sør-Odal kommune - Kommuneplanens arealdel Offentlig ettersyn Fylkesrådet gir sin tilslutning til Enhetsrådets uttalelse ved brev datert med følgende konklusjon: Fylkesrådet mener at Sør-Odal kommune har gjort en grundig jobb med revisjon av kommuneplanens arealdel. Kommunen har også i hovedsak gjort en god avveining i forhold til forslag som er tatt inn i planforslaget og de som er lagt til side. Planforslaget ser ut til å ha hentet opp tråden fra samfunnsdelen blant annet ved at mål og målbilder gjentas i planbeskrivelsen, samt i henvisninger til lister med kriterier for nye byggeområder. Videre går det klart fram at kommunen har prioritert forslag til nye utbyggingsområder i forhold til sine målsetninger. Vi mener at forslaget til kommuneplan kan tydeliggjøres og presiseres noe for å bli et enda bedre styringsverktøy for kommunen i arealbruken og utviklingen av Sør-Odal. Vi fremmer innsigelse til følgende forhold i planforslaget: Næringsområdet I4 inntil det tas inn rekkefølgekrav/bestemmelser Manglende markering av flomsoner Manglende synliggjøring av naturreservatene Nygardsmyrene og Stimannsberget i plankart og bestemmelser Manglende minimumskrav til areal og kvaliteter på lekeplasser Fylkesrådet mener at Sør-Odal kommune vil ha et godt utgangspunkt for videre utvikling av kommunen etter noe omarbeiding av forslaget til kommuneplan. Vi ber Sør-Odal kommune ta kontakt slik at innsigelsene kan avklares og de gode intensjonene i kommuneplanen kan bli ivaretatt og gjennomført på en god måte. Fylkesrådet viser til Enhetsrådets brev datert for øvrige merknader og nærmere begrunnelse for innsigelser. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11.

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende.

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende. Saknr. 13/5191-2 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr 75 000,- av

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 Kl 08.30 Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 Kl 08.30 Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

DIARIENUMMER 304-2648-13

DIARIENUMMER 304-2648-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-05-06 DIARIENUMMER 304-2648-13 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet, Cerut Att: Lotta Braunerhielm Universitetsgatan 2 651

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-141-08

DIARIENUMMER G30441-141-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-11-27 DIARIENUMMER G30441-141-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Fyrbodal Kommunalförbund Att: Elsie Hellström Box 305 451 18 UDDEVALLA Projekt:

Detaljer

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10 BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER R30441-45-10 DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Att: Eva Näsman Köpmangatan 21 831 86 Östersund Projekt:

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/5684-2 Ark.nr. 243 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETT 11609.6531 - INTERREG SØKNAD OM TILSKUDD TIL GRENSEOVERSKRIDENDE SAMARBEID OM GRADSUTDANNING MA, PhD,

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-66-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Norsk-Svensk førskolelærerutdanning med vekt på barnekultur og kulturarv fase 2

DIARIENUMMER N30441-66-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Norsk-Svensk førskolelærerutdanning med vekt på barnekultur og kulturarv fase 2 BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER N30441-66-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Conny Björkman Kunskapens väg 8 831 25 Östersund Projekt:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETTKAP. 11609.6531 - INTERREG SVERIGE-NORGE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET "GREEN DRIVE"

HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETTKAP. 11609.6531 - INTERREG SVERIGE-NORGE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET GREEN DRIVE Saknr. 12/6873-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Erik Hagen HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETTKAP. 11609.6531 - INTERREG SVERIGE-NORGE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET "GREEN DRIVE" Fylkesrådets innstilling

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm ecoinside ecoinside Indre Skandinavia skal bli den globalt ledende klynge innen klimadrevet utvikling Klimadrevet utvikling Smart spesialisering på «svorsk» Interreg samarbeid i program Sverige-Norge i

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 17.09.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Saknr. 12/2684-3. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken GRENSETRAFIKKEN OSLO-STOCKHOLM NY AVTALE FRA 2013. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/2684-3. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken GRENSETRAFIKKEN OSLO-STOCKHOLM NY AVTALE FRA 2013. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/2684-3 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fra for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 - OFFENTLIG HØRING INNSTILLING:

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-8-10

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-8-10 BESLUT PROJEKT 2010-05-20 DIARIENUMMER S30441-8-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ung Företagsamhet Dalarna Att: Ulf Thored Box 1958 791 19 Falun Projekt: Företagsamhet

Detaljer

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Saknr. 14/10527-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at arbeid

Detaljer

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 INTERREG IV 2007-2013 EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 Interregs historie Interreg etablert i 1991 Norge og Sverige deltatt siden 1996 (Interreg II) Interreg III 2000-06 Interreg

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Saksfremlegg Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Saknr. 12/1190-20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Ooppfølging av ladeinfrastrukturutredning: Bidrag til etablering av hurtigladere på Rudshøgda og i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/6539-14 Saksbehandler: Anders Paulsen Mulighetsstudie for Hamar skysstasjon Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet støtter styringsgruppens

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-53-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-53-12 DELOMRÅDE IS Karlstad Universitet 65 188 Karlstad Projekt: Gränsöverskridande samarbete om högre utbildning Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen

Detaljer

Saknr. 12/191-7. Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie

Saknr. 12/191-7. Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Saknr. 12/191-7 Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at eventuelle overskridelser i forbindelse

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 271/15 15/8765 Høring om endring

Detaljer

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK UTFORDRINGER Mye biltrafikk og sterk trafikkvekst, stor andel av all ferdsel, selv på korte avstander, baserer seg på

Detaljer

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Saknr. 13/9224-2 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vil støtte Fagskolen Innlandets forprosjekt med kr.100

Detaljer

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Dato: 11.04.2016. Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Sammendrag Det søkes om 1 750 000 kr i støtte til forprosjekt

Detaljer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Saknr. 11/7436-1 Ark.nr. 033 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Fylkesrådets innstilling til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 15.10.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådsleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Ass.

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 254/13 13/12328 Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) konsesjon

Detaljer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-44-09. Projekt: GränsEraser generations og gränsoverskridande mediakulturer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-44-09. Projekt: GränsEraser generations og gränsoverskridande mediakulturer BESLUT PROJEKT 2009-12-16 DIARIENUMMER G30441-44-09 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Lennart Walldén Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: GränsEraser

Detaljer

Projektansökan/Søknad projektutlysning 1-2008

Projektansökan/Søknad projektutlysning 1-2008 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 27-213 www.interreg-sverige-norge.com EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektansökan/Søknad projektutlysning 1-28 En ofullständigt

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Utredning - Hensetting Østlandet - Høring av rapport vedrørende arealsøk for hensetting av tog

Utredning - Hensetting Østlandet - Høring av rapport vedrørende arealsøk for hensetting av tog Saknr. 15/6291-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Utredning - Hensetting Østlandet - Høring av rapport vedrørende arealsøk for hensetting av tog Innstilling til vedtak: 1. 1. Fylkesrådet mener at Jernbaneverket

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-19-11. Projekt: Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan, MNES

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-19-11. Projekt: Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan, MNES DATUM 2011-04-07 DIARIENUMMER N30441-19-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands Gymnasieförbund Att: Tomas Hjelm 831 28 Östersund Projekt: Mittnordiskt nätverk

Detaljer

DIARIENUMMER 304-8277-13

DIARIENUMMER 304-8277-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8277-13 DELOMRÅDE REG Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland Att: Mattias Landin Box 1022 651 15 Karlstad Projekt: Gränsöverskridande

Detaljer

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1: Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Bakgrunn og problemstilling Elverum kommune arbeider for tiden med flere større planoppgaver for Elverum sentrum. Dette

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET " NYA VINGER"

HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET  NYA VINGER Saknr. 10/5459-4 Ark.nr. 243 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET " NYA VINGER" Fylkesrådets innstilling til vedtak: Søknaden

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 Kl 11.00 Til stede: Njål S. Føsker Aasa Gjestvang Eva Arnseth Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Forprosjekt om etablering av busstilbud over riksgrensen mellom Østfold og Värmland

Forprosjekt om etablering av busstilbud over riksgrensen mellom Østfold og Värmland Saksnr.: 2013/8240 Løpenr.: 59497/2014 Klassering: N15 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 15.10.2014 Fylkesutvalget

Detaljer

DIARIENUMMER N3041-128-08

DIARIENUMMER N3041-128-08 BESLUT BIFALL SMÅPROJEKT 2008-09-22 DIARIENUMMER N3041-128-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Yvonne von Friedrich Grängsjö Biblioteksgatan.

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Saknr. 15/431-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune går inn i et fireårig prosjekt i perioden 2015-2018 hvor hovedmålet

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-62-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-62-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-62-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Torbjörn Berg Universitetsgatan 1 651 88 Karlstad Projekt:

Detaljer

Kollektivtransport i byområder

Kollektivtransport i byområder Kollektivtransport i byområder Europapolitisk Forum 6. 7. november 2007 Presentasjon av Interreg IIIB prosjektet HiTrans ved Hans Magnar Lien leder for bybanekontoret på Nord Jæren HiTrans Bakgrunn Biltrafikkens

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-19-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-19-12 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2012-03-28 DIARIENUMMER G30441-19-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västsvenska Turistrådet AB Att: Lotta Nibell-Keating Box 53199 400 15 GÖTEBORG

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF Høring

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF Høring Saknr. 16/17052-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021 - Høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar at vedlagte høringsversjon av Tiltaksplan for Hedmark Trafikk

Detaljer

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17)

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17) Saknr. 13/4327-7 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene 2012-2014 (17) Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget vedtar

Detaljer

Erfaringer fra byprosesser - Langsiktige areal- og transportløsninger. 27.08.15 - Kongsvinger Paul Berger Statens vegvesen Region øst

Erfaringer fra byprosesser - Langsiktige areal- og transportløsninger. 27.08.15 - Kongsvinger Paul Berger Statens vegvesen Region øst Erfaringer fra byprosesser - Langsiktige areal- og transportløsninger 27.08.15 - Kongsvinger Paul Berger Statens vegvesen Region øst Hva kommer først! Arealbruk eller transportløsninger? Hva gjør vi?

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Kommunehuset, Engerdal Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Kommunehuset, Engerdal Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Kommunehuset, Engerdal Dato: 19.08.2013 kl. 09.30 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet

Detaljer

TILSKUDD TIL "SKAPENDE UNGDOMSMESSE 2012", FJELLREGIONEN

TILSKUDD TIL SKAPENDE UNGDOMSMESSE 2012, FJELLREGIONEN Saknr. 10/7162-11 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad TILSKUDD TIL "SKAPENDE UNGDOMSMESSE 2012", FJELLREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland

Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland Evalueringen av Norges vitensenter i sammandrag Vitensenterkonferensen, Oslo, 11.11.2009 De regionale vitensentrene i

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-42-08

DIARIENUMMER G30441-42-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-42-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ung Företagsamhet Att: Linn Uggla Box 907 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt:

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441-158-08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.08.10 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-50-09 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-50-09 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2009-12-16 DIARIENUMMER N30441-50-09 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Yvonne von Friedrichs 831 25 Östersund Projekt: Kvinnelige

Detaljer

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Saknr. 15/4818-3 Saksbehandler: Øystein Sjølie Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

GRENSETRAFIKKEN OSLO-KONGSVINGER-KARLSTAD-STOCKHOLM FORLENGELSE AV AVTALE OM TILSKUDD

GRENSETRAFIKKEN OSLO-KONGSVINGER-KARLSTAD-STOCKHOLM FORLENGELSE AV AVTALE OM TILSKUDD Saknr. 8063/08 Ark.nr. N21 &01. Saksbehandler: Per Olav Bakken GRENSETRAFIKKEN OSLO-KONGSVINGER-KARLSTAD-STOCKHOLM FORLENGELSE AV AVTALE OM TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur

Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur Saknr. 13/12328-27 Saksbehandler: Anders Paulsen Øyvind Hartvedt Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur Innstilling til

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler

Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Kartlegging, vurderinger, anbefalinger oppdrag fra KMD Rune Opheim Plannettverk, Oslo 01.12.2014 Planlegging og nullvekstmålet Trafikkmengde

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk

Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk Saknr. 12/2415-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 09/1898-15 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINANSIERING 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder . Saknr. 12/3475-3 Ark.nr. 243 C2 Saksbehandler: Kjersti Rønning Søknad om tilskudd til forprosjektet "Aktive unge til Ungdoms-OL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer

Kommuneplan - Oslo mot smart, trygg og grønn - Høring

Kommuneplan - Oslo mot smart, trygg og grønn - Høring Saknr. 14/1925-2 Saksbehandler: Erlend Myking Kommuneplan - Oslo mot 2030 - smart, trygg og grønn - Høring Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Hedmark Fylkeskommune vil

Detaljer

Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter"

Søknad om støtte til forstudie: Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter Saknr. 14/8905-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forstudien Arbeidsliv og

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014 Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling 1. Prosjektnavn Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter 2. Bakgrunn Ifølge kommuneplanens

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-10-11 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-10-11 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2010-04-07 DIARIENUMMER S30441-10-11 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstad Universitet Universitetsgatan 2 651 88 KARLSTAD Projekt: Fokuserad kompetensutveckling

Detaljer

DIARIENUMMER 304-8922-13 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER 304-8922-13 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8922-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden CBM/Sveriges lantbruksuniversitet Att: Håkan Tunón Box 7007 750 07 Uppsala Projekt:

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Høring - Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Høring - Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Saknr. 14/11605-2 Saksbehandler: Erlend Myking Høring - Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet mener forslag til regional plan for areal og transport

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. N22 Saksbehandler: Per Olav Bakken UTREDNING AV MULIG TOGTRIKK MELLOM HAMAR OG ELVERUM. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. N22 Saksbehandler: Per Olav Bakken UTREDNING AV MULIG TOGTRIKK MELLOM HAMAR OG ELVERUM. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/1129-4 Ark.nr. N22 Saksbehandler: Per Olav Bakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget tar rapport fra konsulentselskapet Atkins, versjon

Detaljer

Oftere, raskere og mer miljøvennlig

Oftere, raskere og mer miljøvennlig Oftere, raskere og mer miljøvennlig Undertittel Innspill fra NSB AS til Nasjonal Transportplan 2014-2023 Befolkningsveksten krever ekstraordinær satsing på jernbane Norge passerte fem millioner mennesker

Detaljer

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 34524/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

GANG-SYKKELVEG MELLOM HELSEHUSET OG SKURVA

GANG-SYKKELVEG MELLOM HELSEHUSET OG SKURVA Oppdragsgiver Lillehammer kommune og Statens vegvesen Region Øst Rapporttype Reguleringsplan - oppstartnotat 2013-08-21 GANG-SYKKELVEG MELLOM HELSEHUSET OG SKURVA GANG-SYKKELVEG MELLOM HELSEHUSET OG SKURVA

Detaljer

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011 1 Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU Dekanmøte i medisin 2011 2 Etter innlegget mitt skal dere KUNNSKAP kjenne til hvordan det nasjonale

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. Q50 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie

Saknr. 12/ Ark.nr. Q50 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie Saknr. 12/7982-2 Ark.nr. Q50 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie Offentlig høring om utkast til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering (parkeringsloven) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING MIDLER TIL PROSJEKTKOORDINATOR FOR PILOTFYLKENE

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING MIDLER TIL PROSJEKTKOORDINATOR FOR PILOTFYLKENE Saknr. 408/09 Ark.nr. K21. Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet i Hedmark vedtar å bevilge kr 100 000,- pr. år i treårsperioden 2010 2012 til prosjektet universell

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt Statsråden Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2008/2456 14/5353-9 23.07.2015 Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Detaljer

2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen. Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting

2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen. Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting 2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting Noen stikkord SIK litt generelt om prosjektet SIK delprosjekt/pilot

Detaljer

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 6549/09 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å ikke gi økonomisk støtte til Fjelltrainee på nåværende

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Utbygging av dobbeltspor på Jærbanen. Lars Christian Stendal, 11/11-2014

Utbygging av dobbeltspor på Jærbanen. Lars Christian Stendal, 11/11-2014 Utbygging av dobbeltspor på Jærbanen Lars Christian Stendal, 11/11-2014 Veksten er et resultat av økt frekvens Jærbanens utvikling 1991 Omfattende oppussing av Jærbanen i forbindelse med ruteendring. Det

Detaljer

Buskerudbysamarbeidets oppgaver

Buskerudbysamarbeidets oppgaver Arbeidet med lokalt / regionalt forslag til BBP2 Innledning v/ leder adm. styringsgruppe Runar Hannevold 1. Hva er levert av resultater? 2. Buskerudbypakker i flere stadier 3. Statlig prosess, lokal/regional

Detaljer

Saknr. 4612/09. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2009 - SØKNAD OM TILSKUDD. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 4612/09. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2009 - SØKNAD OM TILSKUDD. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 4612/09 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner ikke å kunne støtte Fehnsymposiet 2009. Den

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.04.2016 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNING VEGPROSJEKTER I BYOMRÅDET HAUGESUND Rådmannens forslag

Detaljer