Arbeidsgruppe Nummer referat fra 86. møte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsgruppe Nummer referat fra 86. møte"

Transkript

1 Arbeidsgruppe Nummer referat fra 86. møte 18. november 2014 Oslo TeliaSonera Deltakere - Agnar Grøneng, Cloud Supplier - Harald Bakken, Intelecom - Bård Johannessen, NRDB/Infostrada - Elin Sundvoll, Phonect - Ervin Wittner, Phonect - Ole Rørstad, TDC - Vegard Tvedt, Tele2 - Are Greibrokk, Telenor - Rolf Nersund, Telenor - Stig Werner Sveen, Telenor - Robert Hercz, Teletopia - Magne Lund, TeliaSonera - Jørn Uldalen, Ventelo - Hege Johnson, PT - Bjarte S. Storli, PT - Johannes Vallesverd, PT Agenda 1. Orientering om innkalling og godkjent referat 2. Internasjonalt arbeid 3. Egen nummerserie for givernummer - status 4. Effektivisering av tidsintervaller for portering 5. Hemmelig nummer 6. Høring om tildeling og bruk av nummer for landmobile tjenester - status 7. Geografisk portering av fastnettnummer 8. Oppfølging av «Fraud Prevention» 9. «Best practice» ved svindel 10. Eventuelt Johannes Vallesverd ønsket velkommen på vegne av Post- og teletilsynet (PT) 1 og takket TeliaSonera for å være vertskap for møtet. 1 PT endret navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) 1. januar Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Besøksadresse: Nygård 1, Lillesand Postadresse: Postboks LILLESAND Tel: Fax: NO

2 Sak 1: Orientering om innkalling og godkjent referat Referat fra forrige møte er godkjent og lagt ut på PTs hjemmesider. Dato for neste møte, samt spørsmål rundt pris for portering tatt inn under eventuelt. Sak 2: Internasjonalt arbeid v/johannes Vallesverd, PT PT orienterte om pågående arbeid innenfor EU og Electronic Communications Committee (ECC). PT er aktive innenfor begge områdene gjennom hhv. BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) og WG NaN (Working Group Numbering and Networks). EU-kommisjonen har hatt et forslag ang. «the European single market for electronic communications» og «a Connected Continent» ute til høring, hvor blant annet diskusjonen om internasjonal gjesting («roam like at home») har vært sentral. Det er nå fastslått at arbeidet med de aktuelle problemstillingene skal tas videre, og lovgivningsarbeidet i EU nærmer seg slutten. Deretter vil implementeringsprosessen ta til. Arbeidet kan være relevant i nummersammenheng bl.a. fordi det omhandler prinsipper for portering, adressespørsmål («e-postportering») og nødanrop (sterkere grad av GPS-posisjonering) etc. WG NaN avholdt et møte i oktober i år, hvor en rapport om nødanrop og posisjonering ble vedtatt (ECC Report 225 «Establishing Criteria for the Accuracy and Reliability of the Caller Location Information in support of Emergency Services»). WG NaN planlegger også å sende følgende to anbefalinger ut på høring den 24. november: - Draft ECC Recommendation (15)02 «Guidelines for Major Changes to National Numbering and Dialling Plans concerning E.164 Numbers» - Draft ECC Recommendation (15)03 «Provision of Comparable Information on Retail Internet Access Service Quality» Tilbyderne ble oppfordret til å komme med uttalelser til de ovennevnte dokumenter når høringen tar til. Det var også enighet om at det kunne være nyttig at PT sender relevante høringsnotater direkte til distribusjonslisten for Arbeidsgruppe Nummer. Sak 3: Egen nummerserie for givernummer v/bjarte S. Storli, PT PT orienterte om høringen ang. forslaget om en egen nummerserie til bruk for innsamlingsaksjoner som ble sendt ut i oktober. I tillegg til tilbydere ble det etterhvert også ansett hensiktsmessig at paraplyorganisasjoner for organisasjoner som bedriver innsamlinger ville ha interesse av å komme med tilbakemeldinger på forslaget. Også Forbrukerombudet og Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon har blitt tilsendt høringen, og høringsfristen er blitt utsatt for disse. 2

3 Det ble videre orientert om det opprinnelige forslaget og ønsket om å minske risikoen for svindel ved innsamlingsaksjoner over telefon, samt Kulturdepartementets forslag om å oppheve Innsamlingsregistreringsloven 2 og heller fokusere på Frivillighetsregisteret (FR). På spørsmål fra Telenor ble det forklart at vilkårene for registrering i sistnevnte ikke er like strenge som for registrering i Innsamlingsregisteret (IR). For registrerte i FR finnes det en frivillig regnskapsordning. Kulturdepartementet ønsker at organisasjoner som bedriver innsamlinger skal regulere og kontrollere seg selv i større grad enn i dag, og at kravene fra myndighetene ikke skal være for omfattende. Derfor er et mindre strengt registreringsregime ønskelig. Da givernummerserien er ment å legge til rette for innsamling over telefon uten innbetaling av merverdiavgift i tråd med merverdiavgiftsloven 3 3-1, første ledd, ble det presisert fra PTs side at det er organisasjonene som gjennomfører en innsamling som er ansvarlige overfor skattemyndighetene for at innsamlingen er i tråd med regelverket, og ikke tilbyderen som tildeler og drifter et givernummer for den aktuelle organisasjon. PT åpner for visse endringer av sitt originalforslag etter å ha tatt høringssvar i betraktning, blant annet å fjerne nummerseriens kategori for egendefinert giverbeløp, samt endre seriens oppdeling av på forhånd definerte beløp. Et gjennomgående poeng i høringssvarene er at øverste gavebeløp ikke må være for høyt, da dette kan øke risikoen for svindelforsøk og få andre uheldige konsekvenser. Ønsker man å gi mer er det alltids mulig å ringe flere ganger. PT orienterte også om innspill fra flere organisasjoner med ønske om en lignende ordning for innsamling over SMS, hvorpå det fra tilbydersiden ble nevnt at innsamling over SMS allerede fungerer slik at det fulle og hele beløp blir formidlet til innsamlingsaksjonen uten at det trekkes fra merverdiavgift fra tilbyders side. Teletopia mente å se noen utfordringer med PTs forslag i forbindelse med den regnskapsmessige delen. Man ønsket at PT skal forhøre seg med riktig myndighet om at en direkte overføring av det hele og fulle gavebeløp uten beregning av merverdiavgift er å anse som en tradisjonell «teletjeneste» eller om at det faktisk dreier seg om «betalingsformidling». Hvis sistnevnte er tilfellet mener Teletopia dette er utenfor PTs myndighetsområde og at man ikke kan pålegge tilbyderne å anvende serien i tråd med forslaget. Intelecom nevnte at dette ikke er en ukjent problemstilling. Deretter ble spørsmålet om en ny giverserie og begrenset tilgang til fellesfakturerte tjenester etter ekomforskriften 4 5a-2 diskutert. Telenor fremmet i sitt høringssvar ønske om heller å anvende ledige nummer i 820-serien, da denne allerede er inkorporert i selskapets sperretjenester, og at det vil kreve tid og midler for å få tjenesten til å fungere overfor 821-nummer. Det ble tatt en runde rundt bordet på om man anså 820- eller 821-serien som mest hensiktsmessig å anvende, både ut fra spørsmålet om sperretjenester, men også tatt i betraktning at det kan være nyttig å skille givernumrene fra andre fellesfakturerte tjenester i 820-serien. 2 Lov om registrering av innsamlinger av 29. juni 2007 nr Lov om merverdiavgift av 19. juni 2009 nr Forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste av 16. februar 2004 nr

4 I all hovedsak var det enighet blant tilbyderne om at 821-serien ville være mest hensiktsmessig å anvende, da 820-serien ble ansett for «utvannet». Noen tilbydere reiste spørsmål om hvilken sperretjeneste som ev. skulle anvendes, den for underholdningstjenester eller den for nyttetjenester, eller om det skulle opprettes en tredje sperretjeneste. I hovedsak ble likevel ikke dette ansett problematisk å få en praktisk løsning på. Det ble også vist til at regnskapsmessige hensyn tilsa å anvende 821-serien. Phonect brakte muligheten for fremtidige endringer på banen; kan man øke giverbeløpene dersom det blir behov for dette i fremtiden? PT ser ikke bort fra at dette skal kunne være mulig, men påpekte muligheten for å ringe flere ganger. Phonect fremmet forslag om heller å anvende 822-serien til momsfrie givernummer, da denne er mer estetisk tiltalende. Dette var det alminnelig enighet om. Man var også enige om at priskategoriene måtte være på hele 1000-grupper, og at et beløp på kr 50,- ikke vil være særlig ønskelig, samtidig som at en kategori for kr 250,- ble etterspurt. Oppfølging: PT avklarer Teletopias ankepunkt med riktig myndighet. Nummerallokeringen vil bli vurdert revidert på bakgrunn av innspillene på møtet. Videre vil nummer i 822-serien bli satt av som giverserie, og det vil bli avsatt en egen kategori med kr 250,- som forhåndsbestemt giverbeløp. Sak 4: Effektivisering av tidsintervaller for portering v/bård Johannessen, NRDB Etter ett år med implementering av fase to, viser statistikken (se under) at de nye tidsfristene i stadig økende grad tas i bruk. Faggruppen har ikke mottatt tilbakemelding om problemer med vesentlig betydning. Videre har flertallet av porteringssakene nå tatt i bruk fristene som ble innført i fase to og andelen av saker hvor man velger lenger porteringstid enn hva rutinene gir mulighet for har gått kraftig ned siden mai. Oppfølging: NRDB tar ut oppdaterte tall til neste møte i Arbeidsgruppe Nummer. 4

5 Sak 5: Hemmelig nummer v/johannes Vallesverd, PT Bakgrunnen for saken er ekomforskriften 6-6, som regulerer tjenesten hemmelig nummer. Det er et politisk ønske om at denne tjenesten fremdeles skal være tilgjengelig, og bestemmelsen ble derfor inntatt i ekomforskriften i Tilbyder plikter å tilby hemmelig nummer på sluttbrukers anmodning, og 6-6 var ment å klargjøre tilbyders plikter i forbindelse med denne tjenesten. Tilbyderne ba om en presisering av regelverket, noe PT gjorde i brev av 11. juni Tilbyderne reagerte på følgende krav i presiseringen: «( ) hvis sluttbruker sier opp tjenesten hemmelig nummer (ikke ved portering) skal informasjon om dette (dvs. hva tjenesten inneholder og at den vil bli avsluttet) sendes skriftlig til sluttbruker så snart som mulig og senest én uke før iverksettelse av oppsigelsen av tjenesten» (referentens kursivering). Tjenesten hemmelig nummer har en særlig beskyttelse i regelverket, og når man sier den opp skal ekomforskriften 6-6 fungere som en sikkerhetsventil, jf. siste avsnitt, siste setning: «Ved oppsigelse av tjenesten skal informasjon om dette sendes skriftlig til sluttbruker før iverksettelse.» Ved presiseringen ønsket man å understreke at ovennevnte informasjon burde bli sendt så snart som mulig, og det var derfor kravet om én uke før iverksettelse kom inn. Etter tilbakemelding fra tilbyderne er det tydelig at ukesfristen vil være utfordrende å implementere i tilbydernes systemer. Telenor understreket at portering av hemmelig nummer nå er løst på tilfredsstillende vis, slik at diskusjonen om hemmelig nummer nå kun dreier seg om nettopp informasjon til sluttbruker ved oppsigelse av tjenesten. På spørsmål fra Teletopia om hvorfor en frist på én uke ikke bør opprettholdes, forklarte PT at det har kommet innspill om at en venteperiode mellom oppsigelse og iverksettelse medfører komplekse systemendringer. Samtidig er ikke fristen nevnt eksplisitt i forskriften, og det kreves derfor gode grunner for at denne skal stå seg. Dersom en uvedkommende ved uærlig fremferd skulle få til å si opp tjenesten hemmelig nummer på vegne av sluttbruker som innehar denne, vil en ekstra informasjon/kvittering til rette abonnent om dette fungere som en ekstra sikkerhetsventil. PT anførte at hensynet bak informasjonsplikten trolig vil være hensiktsmessig ivaretatt selv uten en omfattende plikt til å avvente nettopp en uke. Noen tilbydere mente uansett at PTs presisering burde opprettholdes, men andre problematiserte hvem som i så tilfelle skulle ta kostnaden for endringen av systemene dette ville medføre. Det ble påpekt at det opprinnelige regelverket ikke blir endret ved at fristen på én uke fra PTs presisering blir tatt bort, samt at sluttbruker gjerne kan ønske en rask avvikling av tjenesten, noe en forsinkelse på én uke ville hindre. Samtidig ble det nevnt at det ikke er trivielt å innføre en slik frist, og at tjenesten hemmelig nummer i utgangspunktet ikke er en ideell tjeneste. PT anførte at det som er viktig er at informasjonsplikten ved oppsigelse kan gjennomføres på en hensiktsmessig måte, både for sluttbruker og tilbyder, og på en måte som ivaretar hensynet bak bestemmelsen. Man må ha i minne at det er krav om entydig identifisering ved tjenesteoppsigelsen, slik 5

6 at det allerede foreligger en terskel mot uautorisert tjenesteoppsigelse. PT sa seg videre enig i at bekreftelse av oppsigelse via SMS er en hensiktsmessig løsning. Det ble påpekt av flere tilbydere at sjansen er lav for at noen sier opp tjenesten hemmelig nummer i en annens navn, så lenge entydig identifisering er ivaretatt uansett kanal (via telefon, på tilbyders nettsider etc.) Flere bemerket også at de ikke har opplevd uønskede konsekvenser av ved dagens ordning, hvor sluttbruker mottar informasjon om samtidig som oppsigelsen av tjenesten iverksettes. Det er notert at det var dissens i gruppen om dette spørsmålet. Oppfølging: Det ville komme en orientering til tilbyderne fra PT etter at porteringsløsningen er på plass, og her vil man også foreta en ytterligere presisering. Sak 6: Høring om tildeling og bruk av nummer for landmobile tjenester v/hege Johnson, PT PT orienterte om bakgrunnen for høringen, spørsmålene som ble stilt til tilbydere og nødetater i denne, samt de foreløpige vurderingene som ble gjort i høringen. Høringsfristen var 20. oktober 2014, og PT har mottatt 13 høringssvar. I møtet ønsket PT å høre tilbydernes syn på tildeling og bruk av nummer for landmobile tjenester (mobilnummer) for tjenester på enheter uten tilgang til landmobilt nett (datamaskiner, nettbrett kun med tilgang til wifi o.l.). Regelverket er nemlig slik at dersom man kan nå et nummer i den norske nummerplanen, skal man også kunne nå nødetatene, jf. ekomloven 2-6, første ledd. Dette kan være problematisk ved anrop fra enheter uten tilgang til landmobilt nett med tanke på posisjonering av den nødstilte. Tele2 påpekte at man kan nå nødetatene via et 12-sifret nummer (M2M-nummer). Teletopia nevnte tjenesteportabilitet av nummer mellom fastnett- og mobiltjenester, og mente at utviklingen vil gjøre at for eksempel mobil termineringspris vil være mindre relevant. Videre ble det påpekt at utenlandske tilbydere tar ulike priser for anrop til mobilnummer i Norge, og at det blir feil å ta mobilpris for anrop til mobilnummer som terminerer i en switch for fastnett. Termineringsprisene vil være ulike i lang tid fremover, i hvert fall utenfor EU/EØS. Det var en diskusjon rundt vurderingen i høringen om at for å bli tildelt og bruke landmobile nummer må den aktuelle tjeneste oppfylle de krav i regelverket som settes til alle tilbydere av offentlig mobiltelefontjeneste. Tjenesten må anses som en fullverdig mobiltelefontjeneste ved at den samlet må tilby både innkommende og utgående taletjenester ved hjelp av nummer fra nasjonal nummerplan, ordinær SMS-funksjonalitet og datatjenester. Det ble hevdet at ovennevnte umuliggjør tjenesten mobilt sentralbord, og at en håndterbar og hensiktsmessig regulering innebærer at det ikke stilles krav om at man nødvendigvis skal nå en enhet med et SIM-kort ved anrop til et mobilnummer. Ang. nødanrop ble det påstått at det ikke foretas utgående 6

7 anrop fra et sentralbord, og at dette derfor ikke burde være en problemstilling for akkurat denne tjenesten. Andre mente i denne sammenheng at hva kunden/sluttbruker anvender sitt nummer til ikke er relevant, og at bruk av en switch eller et SIM-kort heller ikke burde være relevant. Videre ble det hevdet at slike krav som nevnt over gjør at man ikke kan være vertskap for («hoste») nummer i sitt eget nett, da tjenester som SMS, tale og data ikke leveres i slike tilfeller. Dette i motsetning til situasjonen i Sverige, hvor man kan kjøpe et nummer til bruk i Skype e.l. Når det gjelder krav om mobilitet (mulighet for å foreta og motta anrop over både wifi og 3G/4G) ble det påpekt at tilbyder ikke trenger å ha egne nett over alt, så lenge man har tilstrekkelig med avtaler med andre netteiere, og man mente at dette burde komme tydeligere frem i PTs fremtidige prinsipputtalelse. PT presiserte at formålet med høringen og arbeidet videre ikke er å snevre inn tjenester i dagens marked, men å vurdere nye tjenester ved å differensiere mellom hva slags tjenester det skal og ikke skal være tillatt å tildele og bruke mobilnummer til. I denne sammenheng har nødanrop og posisjonering utkrystallisert seg som en utfordring. PT påpekte at kravene som stilles til tjenester som anvender nummer for landmobile tjenester både gjelder for tildeling av numrene til tilbyder og for tilbyderstyrt bruk av numrene. Samme krav gjelder også for tjenester som tilbys på mobilnummer som er portert inn til en tilbyder. Sak 7: Geografisk portering av fastnettnummer v/rolf Nersund, Telenor Telenor orienterte om bakgrunnen for saken: Når man ringer politiet på kontakttelefon skal man automatisk bli satt over til nærmeste politikammer. Telenor drifter denne løsningen for politiet og selskapets løsning har et posisjoneringselement som ser på A-nummeret. Løsningen fungerer bra for anrop fra mobil og fasttelefon. For øvrig har ikke Telenors løsning kjennskap til andre tilbyderes flytting av geografiske nummer, og innringere fra geografisk porterte fastnettnummer havner derfor hos politikammeret i sitt opprinnelige fylke ved anrop til Ved nødanrop er ikke dette et problem, da posisjoneringsløsningen for nødanrop har andre mekanismer. Man ble gjort oppmerksom på denne problemstillingen via en av Ventelos kunder som opplevde å bli satt over til feil politikammer ved anrop til Flere tilbydere pekte på at dette problemet kan øke i omfang med tanke på at stadig flere geografiske nummer porteres til nye fylker, men at dette kan bli motvirket av at fasttelefonbruken går ned. For eksempel er det mange butikkjeder som har områdedirigeringstjenester. En måte å løse dette på er å legge til et suffiks. En annen idé er å lage en database over alle avvikende geografiske nummer. Det ble også nevnt at tilbydertilgang og -rapportering til NRDB og oppslag mot database ved anrop til geografisk porterte nummer må til for å få orden i situasjonen. Tele2 luftet også idéen om en database over alle avvikende geografiske nummer. PT oppfordret tilbyderne å sende inn eventuelle konkrete innspill. Det er for øvrig ingen plikter i regelverket som tilsier at anrop til 5-sifrede nummer skal rutes til nærmeste sentral. En ideell situasjon 7

8 ville kanskje vært å nedsette en arbeidsgruppe for å utrede problemet å komme med forslag til løsning. Dette var det imidlertid ikke stemning for. Sak 8: Oppfølging av «Fraud Prevention» (svindelforebygging) v/johannes Vallesverd, PT Dette temaet var oppe på forrige møte i Arbeidsgruppe Nummer, og man ønsket en oppfølging ang. dette på dagens møte. PT orienterte om formålet med ekomloven a. Bestemmelsen er ikke ment å begrense muligheten som allerede eksisterte for sperring til nummer eller tjeneste, eller plikten for en tilbyder til å beskytte sine egne kunder mot økonomisk tap. Fra EUs side er det lagt inn en endring i USOdirektivet 6 om at man skal nå andre lands stedsuavhengige nummer, jf. artikkel 28. Som konsekvens av denne utvidelsen ble det også inntatt sperremuligheter for å redusere negative utslag. Sperring som følge av overtredelse av markedsføringsloven 7 nødvendiggjør samarbeid, og der er derfor inngått en avtale mellom PT og Forbrukerombudet. Generelt kan man si at ved akutt/overhengende fare for at kunder blir utsatt for svindel og økonomisk tap, og dersom tilbyder er klar over dette, vil det i mange tilfeller foreligge en generell tapsbegrensningsplikt for tilbyder som følge av den allmenne lojalitetsplikt i kontraktsforhold. Man skal i slike tilfeller gjennomføre umiddelbare tiltak for å begrense tapet eller faren for tap hos kunden(e). Dette kan for eksempel være tilfellet dersom et nummer eller en nummerserie nylig beviselig har blitt benyttet til svindel mot andre kunder. I så tilfelle må tilbyder kunne sperre for anrop til det aktuelle nummer eller den aktuelle serie for å forhindre at andre lider tap. Tilbyder er selv ansvarlig for analysen. Ved mindre akutt fare for svindel og tap, men hvor det foreligger erfaringsmessig et generelt problem med en spesifikk destinasjon, kan sperring gjennomføres med bakgrunn i kontrakt/kontraktsendring. Endringer av vilkår i kontrakten skal varsles, jf. ekomloven 2-4, tredje avsnitt. Kunden bør kunne velge bort sperringen hvis han eller hun ønsker det. Dersom det ikke foreligger konkret fare for svindel og tap og forholdet heller ikke er berørt i kontrakten eller ved endring av vilkår, så bør det ikke foretas generell sperring mot en destinasjon. Sak 9: «Best practice» (bransjenorm) ved svindel v/robert Hercz, Teletopia Teletopia tok opp på forrige møte i Arbeidsgruppe Nummer at man ønsket å komme tilbake til saken om en bransjenorm for reaksjoner i svindeltilfeller og presentere et skriftlig forslag. Dette har Teletopia for øvrig ikke hatt anledning til, og det ble ikke nevnt noe ytterligere enn dette på dagens møte. 5 Lov om elektronisk kommunikasjon av 4. juli 2003 nr Europarlaments- og rådsdirektiv 2002/22/EF av 7. mars 2002 om universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester 7 Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår av 20. juni 2009 nr. 2 8

9 Sak 10: Eventuelt Om pris for portering: v/johannes Vallesverd, PT Ved innføring av nummerportering i 1999 og 2001 anslo PT i brev av 22. oktober 2001 at riktig pris for portering av mobilnummer var ca. kr 85,-. Prisen for portering av geografiske nummer var tidligere anbefalt til ca. kr 110,-. Bransjen fulgte anbefalingene og prisene har vært mer eller mindre uendret siden den gang. I dag er imidlertid portering en effektiv og tilnærmet automatisk prosess hos mange tilbydere og prisene bør derfor vurderes på nytt. Et spørsmål som kan stilles er om avregningen kan bortfalle all den tid tilbydere både innporterer og utporterer. De eneste som antas å ha betydelige kostnader med porteringsprisene er nye aktører, som ved etablering i markedet har overvekt av innporteringer. Det er kun direkte kostnader knyttet til portering som kan dekkes gjennom prisen for utportering som avgivende kan kreve fra mottakende tilbyder. Alle tilbydere skal selv dekke egne kostnader for håndtering av tilbyderportabilitet, jf. ekomforskriften 3-7. Avgivende tilbyder kan kreve dekket kostnader for overflytting av nummeret. Sluttbruker skal ikke faktureres særskilt for dette. Man tok en runde rundt bordet ang. spørsmålet om pris for portering. Det var i all hovedsak enighet om enten å redusere prisnivået eller avskaffe pris på portering helt. Det ble for øvrig påpekt at portering ikke er blitt helt kostnadsfritt til tross for automatisering. Man påpekte også forskjellen på arbeidsmengde ved portering av enkeltnummer for forbrukere og portering av hele nummerserier for bedrifter. Det ble også nevnt at kostnadene ved portering er svært lave, og at man jo faktisk har kostnader ved fakturering. Noen form for oppfølging ble ikke avtalt på møtet, men PT holder muligheten åpen for å se nærmere på problemstillingen. Det var for øvrig et signal fra gruppen at pris på portering av enkeltnummer bør avskaffes. Neste møte i Arbeidsgruppe Nummer: Tentativ dato ble satt til torsdag 11. juni Møtet skal holdes hos PT i Lillesand og avholdes fra kl til kl , forhåpentligvis med etterfølgende båttur. 9

Ny nummerserie for innsamlinger

Ny nummerserie for innsamlinger W Se mottakerliste Vår ref.: 1400120-17 - 439 Vår dato: 21.4.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Bjarte Stølås Storli Ny nummerserie for innsamlinger Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil

Detaljer

Arbeidsgruppe Nummer referat fra 88. møte

Arbeidsgruppe Nummer referat fra 88. møte Arbeidsgruppe Nummer referat fra 88. møte 18. november 2015 Fornebu hos Telenor Agenda 1. Orientering om innkalling, agenda og godkjent referat 2. Internasjonalt arbeid 3. Fellesfakturerte tjenester 4.

Detaljer

Arbeidsgruppe Nummer møte nr. 79 15. juni 2011, Felix Konferansesenter Oslo

Arbeidsgruppe Nummer møte nr. 79 15. juni 2011, Felix Konferansesenter Oslo Arbeidsgruppe Nummer møte nr. 79 15. juni 2011, Felix Konferansesenter Oslo Deltakerliste Rolf Nersund, Telenor Bård Johannessen, NRDB Vegard Tvedt, Tele2 Lars Henrik Hansen, Tele2 Magne Lund, Teliasonera

Detaljer

Ny veiledning for pris for utportering

Ny veiledning for pris for utportering W Se adresseliste Vår ref.: 1501626-16 - Vår dato: 21.8.2015 Saksbehandler: Johannes Myhre Vallesverd Ny veiledning for pris for utportering Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) stilte 27. mars 2015

Detaljer

Referat fra arbeidsgruppe nummer 84 møte 19. november 2013 Oslo, hos Tele2

Referat fra arbeidsgruppe nummer 84 møte 19. november 2013 Oslo, hos Tele2 Referat fra arbeidsgruppe nummer 84 møte 19. november 2013 Oslo, hos Tele2 Deltakerliste Bård Johannessen, NRDB Mattias Lindstedt, NRDB Vegard Tvedt, Tele2 Mikkel Antonsen, Tele2 Ola Rørstad, TDC Elin

Detaljer

Tildeling og bruk av nummer for landmobile tjenester (4- og 9-seriene) til mvoip og andre nye tjenester. 11. desember 2014

Tildeling og bruk av nummer for landmobile tjenester (4- og 9-seriene) til mvoip og andre nye tjenester. 11. desember 2014 Tildeling og bruk av nummer for landmobile tjenester (4- og 9-seriene) til mvoip og andre nye tjenester 11. desember 2014 Bakgrunn (PT) skal sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede

Detaljer

Høring om egen nummerserie for innsamlingsaksjoner

Høring om egen nummerserie for innsamlingsaksjoner pt Post- og teletilsynet Norwegian Post and Telecommunications Authority Kulturdepartementet Vår ref.:1400120-6 - 439 Postboks 8030 DEP Vår dato: 20.10.2014 0030 OSLO Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler:

Detaljer

Arbeidsgruppe Nummer referat fra 91. møte

Arbeidsgruppe Nummer referat fra 91. møte Arbeidsgruppe Nummer referat fra 91. møte 8. juni 2017 Lillesand Nkom Agenda 1. Orientering om innkalling, agenda og godkjent referat 2. Internasjonalt arbeid 3. Pilotprosjekt for nød-sms 4. Tiltak for

Detaljer

Informasjon om og presisering av krav til tjenesten hemmelig

Informasjon om og presisering av krav til tjenesten hemmelig Se mottakerliste Vår ref.: 1402318-1 - Vår dato: 11.6.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vallesverd/Johnson Informasjon om og presisering av krav til tjenesten hemmelig nummer Endringer i ekomlov

Detaljer

Veileder utlevering av trafikkdata etter fullmakt

Veileder utlevering av trafikkdata etter fullmakt Veileder utlevering av trafikkdata etter fullmakt Innledning Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ønsker en felles forståelse mellom tilbydere, politi/påtalemyndighet og Nkom om rekkevidden av samtykke/fullmakt

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE NRDB. NRDB E-post-portering

PRODUKTBESKRIVELSE NRDB. NRDB E-post-portering PRODUKTBESKRIVELSE NRDB NRDB E-post-portering Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG TELEFONI...3

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Nummerportabilitet Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Sentralisert Node Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Choose an item. Høring veileder om spesifisert faktura. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand

Choose an item. Høring veileder om spesifisert faktura. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand Choose an item Date Page 2016-01-15 1 (3) Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand Sendes per e-post til: firmapost@nkom.no og bss@nkom.no Deres ref: 1000601-11-411.2 Høring veileder

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Videresalg Telefoni Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Veileder for spesifisering av faktura. Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd

Veileder for spesifisering av faktura. Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd Veileder for spesifisering av faktura Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd Innledning (Nkom) har utarbeidet denne veilederen for tilbydere av elektronisk kommunikasjonstjeneste,

Detaljer

SPØRSMÅL OM ANGÅENDE MULIGE TILTAK FOR Å UNNGÅ MANGEL PÅ NUMMERRESSURSER SVAR OG KOMMENTARER FRA TDC AS

SPØRSMÅL OM ANGÅENDE MULIGE TILTAK FOR Å UNNGÅ MANGEL PÅ NUMMERRESSURSER SVAR OG KOMMENTARER FRA TDC AS Fra: Rørstad, Ola Leonhard L Sendt: 10. november 2016 15:47 Til: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (firmapost@nkom.no) Kopi: Vallesverd, Johannes Myhre; Johnson, Hege; Thommesen, Jens

Detaljer

Administrative rutiner for nummerportabilitet i Norge Versjon 1.06 mobil 16. mai 2001

Administrative rutiner for nummerportabilitet i Norge Versjon 1.06 mobil 16. mai 2001 Administrative rutiner for nummerportabilitet i Norge 2 1 Innledning...3 2 Organisering...3 3 Bakgrunn...3 4 Mandat...4 5 Referanser...4 6 Administrative rutiner for mobil nummerportabilitet...5 3 1 Innledning

Detaljer

Nummerplan: E.164. Navn: Norsk nummerplan for telefon m.m. Sist oppdatert: 27.10.2015 05:00:00. Serier: Nummerserier:

Nummerplan: E.164. Navn: Norsk nummerplan for telefon m.m. Sist oppdatert: 27.10.2015 05:00:00. Serier: Nummerserier: Nummerplan: E.164 Navn: Norsk nummerplan for telefon m.m. Sist oppdatert: 27.10.2015 05:00:00 Serier: Fra Til Antall Kategori 20 00 00 00 39 99 99 99 20 000 000 Geografiske nummer 400 00 000 499 99 999

Detaljer

NRDB Nummerplan - Funksjonsbeskrivelse

NRDB Nummerplan - Funksjonsbeskrivelse NRDB Nummerplan - Funksjonsbeskrivelse Versjon 1.2 06/06/02 Nasjonal referansedatabase AS 12/07/02 Page 1 of 1 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN...3 2 GENERELT...4 3 AUTOMATISK ANGIVELSE AV AT OG OAT...5

Detaljer

Oppsummering av høring om tildeling og bruk av nummer for landmobile tjenester

Oppsummering av høring om tildeling og bruk av nummer for landmobile tjenester Oppsummering av høring om tildeling og bruk av nummer for landmobile tjenester Dette dokumentet oppsummerer høringssvarene til Post- og teletilsynets (PTs) høring om tildeling og bruk av nummer for landmobile

Detaljer

Høring om tildeling og bruk av nummer for landmobile tjenester

Høring om tildeling og bruk av nummer for landmobile tjenester Se adresseliste Vår ref.:1404629-2 - 431.1 Vår dato: 22.9.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Hege Johnson Høring om tildeling og bruk av nummer for landmobile tjenester Bakgrunn Post- og teletilsynet

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Internett Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG TELEFONI...3

Detaljer

Administrative Rutiner for Nummerportabilitet v.2.0 - Presiseringer

Administrative Rutiner for Nummerportabilitet v.2.0 - Presiseringer Administrative Rutiner for Nummerportabilitet v.2.0 - Presiseringer 4/2/2013 Dato Forfatter Endringsbeskrivelse 20.06.2007 Lars Svenkerud, NRDB Tilføyd kapitel 2.9 Tilbakelevering og tildeling av nummerserier

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

NRDB. Systors svar på NKOMs spørsmål vedrørende tjenesteportabilitet. Norsk Referansedatabase. Systor Trondheim AS Date:

NRDB. Systors svar på NKOMs spørsmål vedrørende tjenesteportabilitet. Norsk Referansedatabase. Systor Trondheim AS Date: NRDB Norsk Referansedatabase Systors svar på NKOMs spørsmål vedrørende tjenesteportabilitet Systor Trondheim AS Date: 2016-09-29 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 SVAR PÅ SPØRSMÅL... 3 2.1 SPØRSMÅL KNYTTET TIL

Detaljer

Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester

Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester KoKom IKT-forum 2015 Stig Solberg Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Nkom En slags oversikt 2 Tale over webplattformen Basert på webprotokollen HTTP Mest

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKOMLOV OG EKOMFORSKRIFT

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKOMLOV OG EKOMFORSKRIFT HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKOMLOV OG EKOMFORSKRIFT 1. INNLEDNING Det er behov for enkelte justeringer og endringer i ekomloven og ekomforskriften som følge av den tekniske og markedsmessige

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

Ekomforskriften 1-8 første ledd skal lyde: Ekomforskriften ny 1-12 skal lyde: Ekomforskriften 2-4 nytt annet ledd skal lyde:

Ekomforskriften 1-8 første ledd skal lyde: Ekomforskriften ny 1-12 skal lyde: Ekomforskriften 2-4 nytt annet ledd skal lyde: Forslag til forskrift om endringer i forskrift 16. februar 2004 nr. 401 om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften) Ekomforskriften 1-8 første ledd skal lyde:

Detaljer

Choose an item. Vedr. grunntakst og takstregimet for spesialnummer. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks LILLESAND

Choose an item. Vedr. grunntakst og takstregimet for spesialnummer. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks LILLESAND 2017-03-27 1 (5) Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Sendt elektronisk til: firmapost@nkom.no Oslo, 27. mars 2017 Vedr. grunntakst og takstregimet for spesialnummer Telia Norge

Detaljer

Vurdering av mulig innføring av tjenesteportabilitet mellom fast- og mobiltelefoni i Norge 24. august 2017

Vurdering av mulig innføring av tjenesteportabilitet mellom fast- og mobiltelefoni i Norge 24. august 2017 Vurdering av mulig innføring av tjenesteportabilitet mellom fast- og mobiltelefoni i Norge 24. august 2017 Nkom-saksnummer 1605110 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Innspill fra tilbyderne... 4 3 Erfaringer

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NRDB E-POST-PORTERING

BRUKERMANUAL FOR NRDB E-POST-PORTERING BRUKERMANUAL FOR NRDB E-POST-PORTERING Versjon 1.0, 2003-05-09 Systor Trondheim as 643-109-2003/ KOB / 6/27/2003 2:38 PM Page 1 of 9 Innholdsfortegnelse 1 BRUKERMANUAL FOR NRDB E-POST-PORTERING... 3 1.1

Detaljer

Vedlegg 1 Sak: Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10)

Vedlegg 1 Sak: Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10) Vedlegg 1 Sak: 0805807 Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10) 7. juni 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Kommentarer til tre-kritere-testen...

Detaljer

Oversendelse av klage fra TeliaSonera Norge AS på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet i landmobile nett

Oversendelse av klage fra TeliaSonera Norge AS på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet i landmobile nett Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1402794-12 - Vår dato: 1.10.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Jarle Langeland Oversendelse av klage fra TeliaSonera Norge AS på

Detaljer

Choose an item. Date. Spørsmål angående mulige tiltak for å unngå mangel på nummerressurser

Choose an item. Date. Spørsmål angående mulige tiltak for å unngå mangel på nummerressurser 2016-11-07 1 (7) Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand Oversendt elektronisk til firmapost@nkom.no Deres ref.: 1605110-1 431.0 Spørsmål angående mulige tiltak for å unngå mangel på

Detaljer

Ekomstatistikken 1. halvår 2017

Ekomstatistikken 1. halvår 2017 Ekomstatistikken Utvalgte figurer med kommentarer (Revidert 3.1.17) 25. oktober Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Fasttelefoni... 5 3.1 Abonnement... 5 3.2 Trafikk... 6 3.3

Detaljer

Konkurranse, regulering og digital dividende

Konkurranse, regulering og digital dividende Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010 Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni

Detaljer

Det rettslige grunnlaget for å kreve betaling følger av ekomloven 12-2 første ledd. Bestemmelsen lyder slik:

Det rettslige grunnlaget for å kreve betaling følger av ekomloven 12-2 første ledd. Bestemmelsen lyder slik: Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon 1. Bakgrunn Samfunnsoppdraget for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fremgår av ekomloven 1 1-1 som sier at Nkom skal arbeide for å sikre brukerne i hele landet gode,

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Opprinnelsesmarkering

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Opprinnelsesmarkering PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.5, februar 2015 NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.5, februar 2015 Side 1 av 5 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN... 3 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 30. oktober Endret 13. november Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Utviklingstrekk... 6 2.1 Telefoni... 6 2.2 Fast og mobilt bredbånd...

Detaljer

Høringsnotat forslag til forskrift om bruk av kjøretøy 2-6 nr. 4 andre ledd andre setning

Høringsnotat forslag til forskrift om bruk av kjøretøy 2-6 nr. 4 andre ledd andre setning Statens vegvesen Høringsnotat forslag til forskrift om bruk av kjøretøy 2-6 nr. 4 andre ledd andre setning Høring om forslag til endring i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy 2-6 nr. 4

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Det norske ekommarkedet 215 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 215 ABONNEMENT 2 Fasttelefoni. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder 1 6 1 4 1 2 Abonnement i 1 1 8 6 4 2 PSTN, ISDN Bredbåndstelefoni

Detaljer

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a Simonsen Føyen Advokatfirma Da v/thor Z. Beke Postboks 6641 St. Olavs Glass NO-0129 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 10.09.2003 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen

Detaljer

Markedene for terminering av tale i mobilkommunikasjonsnett - Invitasjon til å gi innspill

Markedene for terminering av tale i mobilkommunikasjonsnett - Invitasjon til å gi innspill W Se adresseliste Vår ref.:1605133-2 - Vår dato: 23.11.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Inger Vollstad Markedene for terminering av tale i mobilkommunikasjonsnett - Invitasjon til å gi innspill

Detaljer

ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE

ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE Endringslogg Ver Dato Endringsbeskrivelse 2.00 04.09.2003 2.01 10.06.2008 Kap. 4.4: Unntak fra tilbyderportabilitet for deler

Detaljer

UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET

UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET Spektrumstillatelse nummer [XXXXX] til bruk av frekvenser i båndene [XX-XX MHz og XX-XX MHz] 1. Rett til bruk av frekvenser Med hjemmel i lov 4. juli 2003

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Opprinnelsesmarkering

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Opprinnelsesmarkering PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.4, april 2012 NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.4, april 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE

ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE Endringslogg Ver Dato Endringsbeskrivelse 2.00 04.09.2003 2.01 10.06.2008 Kap. 4.4: Unntak fra tilbyderportabilitet for deler

Detaljer

TJENESTEBESKRIVELSE. NRDB Opprinnelsesmarkering for nødsentraler

TJENESTEBESKRIVELSE. NRDB Opprinnelsesmarkering for nødsentraler TJENESTEBESKRIVELSE NRDB Opprinnelsesmarkering for nødsentraler Versjon 1.0, september 2012 NRDB Opprinnelsesmarkering for nødsentraler Versjon 1.0, september 2012 Side 1 av 5 1.! Innledning... 3! 2.!

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Sentralisert Node

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Sentralisert Node PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Sentralisert Node Versjon 3.2, mars 2012 NRDB Sentralisert Node Versjon 3.2, mars 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Stored Procedure grensesnitt

Detaljer

Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven 12, jf. 11 avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør

Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven 12, jf. 11 avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør Simonsen Føyen Advokatfirma DA Postboks 6641 St. Olavs Plass 0129 Oslo Deres ref.: TST/AT Vår ref.: 2003/1074 MA2-M5 HELA 528.1 Saksbeh.: Dato: 12. oktober 2004 Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven

Detaljer

Samarbeid om bransjenorm for forbedret informasjon til forbrukere

Samarbeid om bransjenorm for forbedret informasjon til forbrukere Tilbydere av mobiltelefoni Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/1193-31 31.05.2010 Saksbehandler: Petter Ravne Bugten Dir.tlf: 922 01 622 Samarbeid om bransjenorm for forbedret informasjon til forbrukere

Detaljer

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet W Kulturdepartementet Postboks 8030 DEP 0030 OSLO Vår ref.: 1405437-3 - 513.4 Vår dato: 14.1.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Høring - endring i ekomforskriften 2-7. Internasjonal gjesting i mobilnett.

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Høring - endring i ekomforskriften 2-7. Internasjonal gjesting i mobilnett. DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Ifig. høringsliste Deres ref. Vår ref. Dato 10/1248 - KSK 27.04.2012 Høring - endring i ekomforskriften 2-7. Internasjonal gjesting i mobilnett. Samferdselsdepartementet

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Det norske ekommarkedet 215 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 215 ABONNEMENT 2 Abonnement i 1 Abonnement i 1 Fasttelefoni. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 PSTN, ISDN

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR DATO JH 20.02.2014

REFERANSE JOURNALNR DATO JH 20.02.2014 Møtereferat Oppvekst og levekår Nylund skole Postadr.: Nylundsgata 1, 4014 Stavanger Besøksadr.: Nylundsgata 1 Telefon: 51917200 Faks: 51917201 E-post: www.stavanger.kommune.no Org.nr.: NO 964 965 226

Detaljer

HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON OG ENDRING AV AUTORISASJONSFORSKRIFTEN

HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON OG ENDRING AV AUTORISASJONSFORSKRIFTEN Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Deres ref.: 1500045-5 Vår ref.: Vår dato: 22.01.2016 HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Detaljer

Varsel om vedtak - pålegg om retting og overtredelsesgebyr

Varsel om vedtak - pålegg om retting og overtredelsesgebyr W Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Vår ref.: 1405379-6 - Vår dato: 13.3.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Janiche Solheim Justnes, Alexander Iversen Varsel om vedtak - pålegg om retting

Detaljer

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked mai 2007

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked mai 2007 Vedlegg 2 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked 7 3. mai 2007 1 1. Innledning Dette dokumentet oppsummerer høringssvarene til Post og teletilsynets (PT) varsel om vedtak i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Forskrift om lagringsplikt for bestemte data og om tilrettelegging av disse data (datalagringsforskriften)

Forskrift om lagringsplikt for bestemte data og om tilrettelegging av disse data (datalagringsforskriften) Forskrift om lagringsplikt for bestemte data og om tilrettelegging av disse data (datalagringsforskriften) Fastsatt av Post- og teletilsynet den [dd. måned år] med hjemmel i lov 4. juli 2003 om elektronisk

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Lokal Node

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Lokal Node PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Lokal Node Versjon 3.2, mars 2012 NRDB Lokal Node Versjon 3.2, mars 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Stored Procedure grensesnitt for direkte

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB opprinnelsesmarkering

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB opprinnelsesmarkering Tjenestebeskrivelse for NRDB opprinnelsesmarkering Versjon 1.1. juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

Ekom over Internett Regulering av OTT-tjenester/-tilbydere

Ekom over Internett Regulering av OTT-tjenester/-tilbydere Ekom over Internett Regulering av OTT-tjenester/-tilbydere v/ fagsjef Kenneth Olsen Forum rettsinformatikk 2016 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Nkom Underlagt Samferdselsdepartementet (SD) Selvstendig

Detaljer

GS1 Målepunkt identifikasjon

GS1 Målepunkt identifikasjon GS1 Målepunkt identifikasjon Kort innføring om oppbygging, tildeling og administrasjon GS1 Guiden 3 Målepunkt Målepunkt ID Bakgrunn Regelverket er etablert i forbindelse med innføring av ny målepunkt identifikasjon

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Internett

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Internett PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Internett Versjon 3.3, februar 2015 NRDB Internett Versjon 3.3, februar 2015 Side 1 av 5 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN... 3 2.1 Webgrensesnitt... 4 3 TILGJENGELIGHET...

Detaljer

Faglig dypdykk og debatt Bjørn Erik Eskedal fagdirektør PT 28.november 2014

Faglig dypdykk og debatt Bjørn Erik Eskedal fagdirektør PT 28.november 2014 Faglig dypdykk og debatt Bjørn Erik Eskedal fagdirektør PT 28.november 2014 Program 09.00-0915 Velkommen 09.15-0945 Endring i konkurransebildet. Fra et nasjonalt til et globalt marked 0945-1015 Samfunnets

Detaljer

Vedtak om overtredelsesgebyr

Vedtak om overtredelsesgebyr W Network Norway AS Postboks 6258 Etterstad 0603 OSLO Vår ref.: 1404847-10 - 459 Vår dato: 2.2.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Jarle Langeland Vedtak om overtredelsesgebyr Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Detaljer

Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering

Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering Network Norway/Tele2 Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering 15.1.21 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB Opprinnelsesmarkering

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB Opprinnelsesmarkering Tjenestebeskrivelse for NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.09 August 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Bilag 1.4. Drift av løsning for felles legevaktsnummer 116117

Tjenestebeskrivelse. Bilag 1.4. Drift av løsning for felles legevaktsnummer 116117 Tjenestebeskrivelse Bilag 1.4 Drift av løsning for felles legevaktsnummer 116117 Versjon 1.0 Dokumentstatus Versjon Status Ansvarlig Dato 1.1 Godkjent Avdelingsleder Kundeforvaltning 01.09.2015 Side 1

Detaljer

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020»

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020» Kirken i Stavanger mot Kortrapport fra samlinger i mars og april 16 16 om «Kirken i Stavanger mot» 1 Takk til ansatte og menighetsrådsrepresentanter som svarte på samtaleskjema og deltok på samlingene

Detaljer

I det følgende kommenterer vi først de momentene i Vedlegg 3 hvor PT konkret ber om kommentarer:

I det følgende kommenterer vi først de momentene i Vedlegg 3 hvor PT konkret ber om kommentarer: Post-og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand POST- OG TELETILSYNET SAKSNR: 30 t0 30 SEPT 2013 KODE: S.beh.: Oslo, 25.09.2013 Høring om auksjon av 800 MHz-, 900 MHz- og 1800 MHz-båndene Vi viser til

Detaljer

Referat Bredbåndsforum

Referat Bredbåndsforum Referat Bredbåndsforum 20. januar 2016 kl. 11.00-14.00 - Hotel Continental, Oslo 1. Velkommen Direktør Torstein Olsen i Nkom ønsket velkommen til møtet og uttrykte glede over god oppslutning om etableringsmøtet

Detaljer

VEDLEGG 1. Tidsintervaller og meldingssekvenser

VEDLEGG 1. Tidsintervaller og meldingssekvenser VEDLEGG 1 Tidsintervaller og meldingssekvenser INNHOLD 1 NUMMERPORTABILITET...2 1.1 Generelt... 2 1.2 Tidsintervaller... 3 1.3 Meldingssekvenser... 4 2 OVERFØRING AV AKSESS VED VIDERESALG TELEFONI...19

Detaljer

Administrative rutiner for overføring av aksess ved videresalg telefoni. Versjon februar 2002

Administrative rutiner for overføring av aksess ved videresalg telefoni. Versjon februar 2002 Administrative rutiner for overføring av aksess ved videresalg telefoni Versjon 1.0 1. februar 2002 Side 2 av 2 INNHLDSFRTEGNELSE 1 Innledning...3 2 rganisering...4 3 Bakgrunn...4 4 Mandat...4 5 Referanser...5

Detaljer

BILAG 4 PRISER AVTALE FOR VIDERESALG AV FASTTELEFONIABONNEMENT BILAG 4 PRISER. Versjon 1. september 2015 Side 1 av 13

BILAG 4 PRISER AVTALE FOR VIDERESALG AV FASTTELEFONIABONNEMENT BILAG 4 PRISER. Versjon 1. september 2015 Side 1 av 13 BILAG 4 PRISER Versjon 1. september 215 Side 1 av 13 INNHOLD 1 PRISER FOR AKSESS OG TRAFIKK... 3 1.1 PRISER FOR AKSESS... 3 1.1.1 Leie av aksess... 3 1.1.2 Etablering av ny aksess... 4 1.1.3 Flytting av

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Sentralisert Node

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Sentralisert Node PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Sentralisert Node Versjon 3.1, juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 5 1. INNLEDNING... 3 2. NRDB SENTRALISERT NODE...

Detaljer

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 13/1249 13/00654-2/HHU 20. september 2013 Dato Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften

Detaljer

Brukermanual. NRDB Web. En web tjeneste som støtter NRDB v2. Dokumentnummer 642-119-2004-r03 Dato 04.04.2006 Gjeldende versjon 2.0

Brukermanual. NRDB Web. En web tjeneste som støtter NRDB v2. Dokumentnummer 642-119-2004-r03 Dato 04.04.2006 Gjeldende versjon 2.0 Brukermanual NRDB Web En web tjeneste som støtter NRDB v2 Dokumentnummer 642-119-2004-r03 Dato 04.04.2006 Gjeldende versjon 2.0 Skrevet av Systor Trondheim AS Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 3 1.1

Detaljer

Høring utkast til forskrift om lagringsplikt for bestemte data og om tilrettelegging av disse (datalagringsforskriften)

Høring utkast til forskrift om lagringsplikt for bestemte data og om tilrettelegging av disse (datalagringsforskriften) Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand Att: Hans Olav Røyr/Fredrik W. Knudsen Oslo, 10.4.2012 Høring utkast til forskrift om lagringsplikt for bestemte data og om tilrettelegging av disse (datalagringsforskriften)

Detaljer

Vedrørende klage på tilgangsvilkår for nasjonal gjesting marginskvis

Vedrørende klage på tilgangsvilkår for nasjonal gjesting marginskvis Network Norway AS Postboks 6258 Etterstad 0603 OSLO Vår ref.:0902010-223 - 411.7 Vår dato: 13.12.2013 Deres ref.: PKS/18589/003 Deres dato: 5.7.2013 Saksbehandler: IVO, KOL, OAU Vedrørende klage på tilgangsvilkår

Detaljer

Omsetning og investeringer

Omsetning og investeringer Ekommarkedet 2016 Nkom publiserer tall for utviklingene i markedene for elektroniske kommunikasjonstjenester på nettstedet «Ekomstatistikken». Der vil hovedtallene være lett tilgjengelig, og datasett for

Detaljer

Vedtak V2015-20 - Morten Sæthre - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-20 - Morten Sæthre - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Norges Handelshøyskole Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Morten Sæthre Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-46 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato: 06.03.2015 Vedtak

Detaljer

Klage på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet

Klage på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet BRHR Samferdselsdepartementet PostboksB010 Dep. 0030 Oslo Sendestil: Post- og teletilsynet Postboks93 4791 Lillesand Oslo, 15. august 2014 Deres ref.: 1402794-4 Saksansvarligadvokat: Erik Langseth Klage

Detaljer

Oversendelse av klage fra Mobile Norway / Tele2 på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet i landmobile nett

Oversendelse av klage fra Mobile Norway / Tele2 på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet i landmobile nett Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1402794-14 - Vår dato: 1.10.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Jarle Langeland Oversendelse av klage fra Mobile Norway / Tele2 på

Detaljer

Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Gjennomføring av Dublinforordningen

Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Gjennomføring av Dublinforordningen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 13/2403-3/STPE 03.09.2013 Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

VEDLEGG 1. Tidsintervaller og meldingssekvenser

VEDLEGG 1. Tidsintervaller og meldingssekvenser VEDLEGG 1 Tidsintervaller og meldingssekvenser INNHOLD 1 NUMMERPORTABILITET... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Tidsintervaller... 3 1.3 Meldingssekvenser... 4 2 OVERFØRING AV AKSESS VED VIDERESALG TELEFONI...

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Nummerforespørsel

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Nummerforespørsel PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Nummerforespørsel Versjon 1.2, juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. NRDB

Detaljer

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1 Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1. Innledning og bakgrunn Mange land i Europa har de senere årene forenklet sine

Detaljer

Høring - forslag til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg

Høring - forslag til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1606405-2 - 008 Vår dato: 1.3.2017 Deres ref.: 16/1716- Deres dato: 13.12.2016 Saksbehandler: Elise K. Lindeberg Høring - forslag til ny

Detaljer

Regulering av bredbåndstelefoni etter lov om elektronisk kommunikasjon

Regulering av bredbåndstelefoni etter lov om elektronisk kommunikasjon Regulering av bredbåndstelefoni etter lov om elektronisk kommunikasjon 14. juni 2006 Post- og teletilsynet Postboks 447 Sentrum, 0104 Oslo Tel: 22 82 46 00 www.npt.no INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering...

Detaljer

Referat fra møte i Telemarkskomiteen Tirsdag 10. april 2012

Referat fra møte i Telemarkskomiteen Tirsdag 10. april 2012 www.skiforbundet.no Referat fra møte i Telemarkskomiteen Tirsdag 10. april 2012 TK-møte nr 22 2010-2012 Deltakere: Ikke til stede: Birger Goberg, Iver Olav Krohn, Martin Bartnes, Jørgen Steen Holst, Petter

Detaljer

Tildeling av frekvensressurser i 900 MHz - båndet

Tildeling av frekvensressurser i 900 MHz - båndet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 1405475-1 - Vår dato: 7.11.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Randi Wiese Heirung Unntatt offentlighet iht Offl 15 første ledd Tildeling

Detaljer

HJORT. 2 Overordnet om SDs uttalelser om saksbehandlingen. 1 Innledning. fra de berørte tilbyderne om tilsynets sammenlilcning av avtaler".

HJORT. 2 Overordnet om SDs uttalelser om saksbehandlingen. 1 Innledning. fra de berørte tilbyderne om tilsynets sammenlilcning av avtaler. HJORT S amferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Oslo, 11. desember2014 Ansvarlig advokat: Kristin Veierød Referanse: M 1095141.1 Sendt pr. e-post til iorn.rinelund@,sd.dep.no og silje-owren.aarum@sd.dep.no

Detaljer

Varsel om vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering i marked 4 og 5 ved bruk av marginskvistest for fiberbasert LLUB og Bredbåndsaksess

Varsel om vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering i marked 4 og 5 ved bruk av marginskvistest for fiberbasert LLUB og Bredbåndsaksess W Telenor ASA Snarøyveien 30 1360 FORNEBU Vår ref.: 1501017-13 - Vår dato: 8.5.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: CTE, ARL, OAU, EIM, ESB, SAT Varsel om vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering

Detaljer