Årsbudsjett 2013 Økonomiplan DRANGEDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE"

Transkript

1 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan DRANGEDAL KOMMUNE Rådmannens forslag Dato:

2 Innhold Innledning BUDSJETT 2013 OVERORDNET BESKRIVELSE ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Overordnet fokus- og oppgaver i Vann- og avløpsrensing - Gautefall Kommuneplanarbeid stedsutvikling Toke vannfront Videreføring av modernisering og IKT-verktøy/løsninger Elektronisk løsning for politisk utvalgsbehandling Samhandlingsreformen Motvirke frafall i skolen og oppfølging av krevende elever Åpning- og drift av kultursal i nytt skolebygg Gautefall Biathlon Organisasjonsutvikling Omstilling og gjennomføring av politiske vedtak Utvikling i årsverk Organisering Kompetanse og arbeidstakere Tjenesteproduksjonen Styringsdokumenter Styringsprosessen tar utgangspunkt i: Resultatledelse/ Balansert målstyring Økonomi Brukere Medarbeidere Sykefravær og sykefraværsstatistikk Målekort for Drangedal kommune Lønnsvekst DRIFTSBUDSJETT Inntektsrammene - Skjema 1A Estimat over endringer i økonomiplanperioden Kommentarer til inntektsrammene Fordeling av utgiftsrammer Skjema 1B Spesifikasjoner av utgiftsrammer pr. sektor Rådmann med stab Politikk Fellesutgifter Oppvekst og undervisning

3 Sektor 200 Oppvekst og undervisning Helse og velferd Sektor 300 Helse og velferd Samhandlingsreformen Plan, næring og kultur Sektor 400 Plan, næring og kultur Investeringsbudsjett for Drangedal kommune Budsjettskjema 2A Investeringer Kommentarer til investeringsbudsjettet for 2012 Skjema 2B Investeringsoversikt for perioden i økonomiplanen: Gebyrtabeller AVGIFTER OG EGENBETALINGER ØVRIGE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Budsjettvedlegg Økonomisk oversikt investering Budsjettvedlegg

4 Innledning Rådmannen legger med dette fram forslag til Budsjett 2013 og Økonomiplan for Drangedal kommune. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan og innen årets utgang vedta budsjett for kommende kalenderår. Økonomiplanen skal legges til grunn for kommunens budsjettarbeid og øvrig planleggingsvirksomhet. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over kommunens sannsynlige inntekter, forventet utgifter og prioriterte oppgaver i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over kommunens samlede gjeldsbyrde og oversikt over renter og avdrag i planperioden. Kommunestyret vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtak treffes etter innstilling fra formannskapet (kommunelovens 44 og 45). Endelig innstilling blir avgitt i formannskapets møte 27. november d.å. Kommunestyret skal behandle budsjett og økonomiplan 13. desember Budsjettet er bygget opp etter budsjettforskriftene og inndelt etter organisering av sektorer, med underliggende ansvarsområder. Budsjett og økonomiplanen er trykket i ett dokument og består av tekst- og talldel fra rådmannen. Kap.1 inneholder overordnet beskrivelse med prioriterte satsingsområder, og kap.2 med en organisatorisk beskrivelse. Kap.3 er driftsbudsjettets talldel, samt kommentarer og målbeskrivelser fra sektorene. Investeringsbudsjettet (økonomiplanen) med kommentarer er i sin helhet lagt under eget kap.4, og kommunale avgifter og gebyrer er lagt samlet inn som kap BUDSJETT 2013 OVERORDNET BESKRIVELSE Driftsbudsjett er utarbeidet og balansert på totalt kr mill. Statsbudsjettet for 2013 medfører en økning i totale rammeoverføringer til Drangedal kommune på om lag kr. 11 mill. fra fjoråret. Denne økningen vil langt på vei spises opp i 2013 av generell lønns- og prisvekst. I hovedsak innebærer våre rammer fra statsbudsjettet at vi kan videreføre dagens drifts- og tjenestenivå i kommunen. Noe ekspansivt drifts- og investeringsbudsjett utover det vi allerede har vedtatt vil det ikke være rom for. Drangedal kommune har allerede et kostnadskrevende tjenestetilbud og et omfattende investeringsvolum som skal innarbeides i både årsbudsjett og fremtidig økonomiplan. Isolert sett har Drangedal kommune et overforbruk på ren drift av totale tjenesteleveranser. På grunn av gode finans- og rammeoverføringer har vi stort sett gått i regnskapsmessig balanse. For å forvalte en sunn økonomi fremover må vi redusere- og tilpasse våre driftsutgifter til tilgjengelige og budsjetterte rammer. Rådmannen har i stor grad valgt å skjerme budsjettet for 2013 for kommende utfordringer, men vil sterkt signalisere at allerede tidlig i 2013 vil det bli arbeidet med kostnadsreduserende tiltak som må aktiveres opptrappende fra budsjett Rådmannen vil komme nærmere tilbake til dette i løpet av vårparten

5 Budsjettet for 2013 er stramt, men likevel utarbeidet så realistisk som mulig innenfor de ulike kommunale drift- og ansvarsområder. Det er foretatt interne omdisponeringer av ressurser, og innarbeidet generelle kostnads- og utgiftskutt tilsvarende ca 1.5 mill. Kommunens tjenestetilbud til brukerne vil i all hovedsak bli videreført. Nevnte tilpasning av kostnader vil i mindre grad bli merkbare ved at det blir noe strammere rammebetingelser i den interne løpende drift. Nærmere beskrivelse av nevnte tilpasnings- og kostnadskutt er foretatt under det respektive sektoransvar i kapittel 3- Driftsbudsjett. Det er hovedsakelig følgende forhold som er krevende kostnader inn i budsjettet for 2013: - Økning ressurskrevende brukere og elever innenfor sektor for Helse- og velferd og sektor for Oppvekst- og undervisning - Økning av utgifter til skoleskyss - Pålagt Adresseprosjekt fra Staten - Generelt for stort driftsnivå i forhold til tilgjengelige budsjettmidler/rammer Generelt sett har budsjettet for 2013 latt seg bygge opp ved at fjorårets (2012) budsjettramme er lagt til grunn, påplusset reell lønnsøkning som følge av lønnsoppgjøret i I tillegg er det lagt inn kompensasjon for generell lønnsvekst i henhold til føringene fra Statsbudsjettet Ut over dette er ovennevnte tilpasnings- og kostnadskutt naturligvis bygd inn på de respektive budsjettansvar for å skape balanse i totalbudsjettet. Rådmannen har for øvrig lagt stor vekt på å budsjettere så realistisk som mulig innenfor de ulike budsjettposter i vår kommunale drift. Dette for at også den påfølgende økonomiske styringen lettere skal la seg følge opp og gjennomføres på systemnivå. Dokumenterte prisøkninger er tillagt budsjettrammene der det er vesentlig. 1.2 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Investeringsbudsjettet / økonomiplanen for vil bli behandlet under eget kap. 4 i budsjettdokumentet. Rådmannen foreslår konkret investeringer i 2013 på kr ,-. For økonomiplanperioden er samlet investeringer på kr ,-. Låneopptaket i økonomiplanperioden er formidabelt med nytt skolebygg/kultursal og nye FHboliger som de store driverne. VA Gautefall er naturligvis også med på å akkumulere vårt lånebehov, men her vil naturligvis dette være en forskuttering for senere tilbakebetaling til selvkost. Rådmannen vil være tydelig på at driftstilpasninger for å skape rom for nedbetaling av fremtidig lånekapital må starte i Tabellen under kap. 3 illustrerer behov for tilpasningstiltak på ca. kr. 7 mill. frem til og med 2016 for å skape balanse i økonomiplanen. Dette er et krevende bilde som gjør det nødvendig å måtte diskutere både volum og kvalitet på den kommunale tjenesteleveranse fremover. Arbeidet påbegynnes fra administrasjonen allerede tidlig i

6 1.3 Overordnet fokus- og oppgaver i Vann- og avløpsrensing - Gautefall Prosjekt og utviklingsfasen er over i en sluttfase. Samarbeidsprosjektet med Nissedal vil i 2013 gå mer og mer over i ren utbygging. Det vil bli arbeidet målrettet for å tilrettelegge for størst mulig volum på kundesiden Kommuneplanarbeid stedsutvikling Toke vannfront Prosjektet går i 2013 mer over fra opprustning- og fornyelse av vannfront, til bolyst og boligutvikling Videreføring av modernisering og IKT-verktøy/løsninger Sak / arkiv system Status er nå at systemet er implementert i den kommune organisasjon. I tilknytning til dette er det etablert felles postmottak for skanning av fakturaer og post. Målet er å fortsette arbeidet med å ta ut fremtidige gevinster av felles sak/arkiv og saksbehandlerverktøyet Elektronisk løsning for politisk utvalgsbehandling Systemet er på plass med IPAD løsning for papirløse møter. Det skal arbeides videre for å tilpasse og tilrettelegge systemet ytterligere i tråd med folkevalgtes ønsker Samhandlingsreformen Drangedal kommune skal fortsatt ha full fokus på oppfølging av Samhandlingsreformen. Arbeid- og tilrettelegging for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus har vært vellykket i Det budsjetteres med kr ,- i reduserte utgifter til dette i 2013 i forhold til Motvirke frafall i skolen og oppfølging av krevende elever Sektor for Oppvekst- og undervisning har hatt høy prioritet med å motvirke frafall i skolen i Dette skal bli fulgt opp og prioritert også i Det skal arbeides fortsatt videre i et interkommunalt samarbeid i Grenland for å finne gode tiltak og arbeidsmåter for å komme i grep med dette alvorlig og dessverre voksende problem både lokalt (Grenlandsregionen) og på landsbasis. Innsats på ressurskrevende elever er kostnadskrevende, men har så langt det lar seg gjøre blitt lagt inn i budsjettet for

7 1.3.7 Åpning- og drift av kultursal i nytt skolebygg Rådmannen har i budsjettforslaget for 2013 avsatt kr ,- til selve åpning- og åpningsarrangementer av kultursalen høsten Kommunestyret har vedtatt i møte 25. oktober 2012 å nedsette en styringsgruppe med representasjon fra både den politiske og administrative side som har i mandat å bestemme åpningens form og innhold innenfor økonomisk ramme. Når det gjelder midler til årlig drift av kultursalen vil det bli begrenset i 2013 som følge av at åpningen ikke skjer før i oktober måned. Rådmannen vil derfor bruke noe mer tid på planlegging av drift og estimering av kostnader, og komme tilbake til bevilgning av driftsmidler for 2013 i 1. tertialrapport, eventuelt revidert budsjett for 2013 til kommunestyret før sommeren Gautefall Biathlon Styret i GB KF ber om kr. 1,1 mill. i årlig tilskudd fra DK for å kunne forsterke driften av anlegget, være i stand til nødvendig markedsføring og for å få utført etterslep i vedlikeholdet. Hittil har kommunestyret bevilget kr. 0,25 mill. i årlig tilskudd. I rådmannens budsjett for 2013 er det innarbeidet en økning med kr. 0,4 mill. til totalt kr. 0,65 mill. Rådmannen har ikke funnet rom for mer da inntektsrammene til DK ikke tillater mer. Med dette økte tilskuddet skal GB KF være i stand til å betjene lån på kr. 13,5 mill. som k-styret har vedtatt tidligere i høst. En mulighet for å øke rammen, er å øke satsen for eiendomsskatt. For hele økonomien i DK er det svært viktig å lykkes med videre hyttebygging i vår kommune. Rådmannen mener det er viktig med forutsigbare rammevilkår og tror stabilitet på nivå for eiendomsskatt kan være en nøkkelfaktor for å utvikle Gautefallheia videre. For å løse det udekte behovet for GB KF slik styret vurderer det, vil rådmannen anbefale at de søker næringsstyret om tilskudd slik at nødvendige tiltak kan gjennomføres. Hvis Destinasjon Gautefall AS ikke er i stand til å ivareta sine forpliktelser knyttet til GB KF på en tilfredsstillende måte, bør DK vurdere å ta initiativ til å etablere et nytt selskap sammen med andre aktuelle aktører. Formålet med slik selskapsetablering må være å involvere aktører som drar nytte av at skiskytteranlegget er i mest mulig drift gjennom hele året. Næringsstyret bør vurdere bruk av de ulike næringsfondsmidlene til en slik strategisk vurdering. For hele næringslivet vil det å lykkes med utviklingen av Gautefallheia i etterkant av den stor VAutbyggingen sammen med Nissedal, være av svært stor betydning de kommende årene. For DK vil de store investeringene i VA bli svært tyngende hvis den forutsatte hyttebyggingen ikke realiseres. 7

8 2. Organisasjonsutvikling. Rådmannen ønsker gjennom 2013 å fortsette arbeidet med å innføre nye IT-verktøy for å kunne effektivisere driften ytterligere. Gjennomføring av vedtak om nedbemanning gjør det nødvendig å effektivisere driften. 2.1 Omstilling og gjennomføring av politiske vedtak Det er gjennomført omorganiseringer ute i sektorene slik de ble vedtatt av kommunestyret 25.mai For å kunne møte de økonomiske utfordringene kommunen får fremover, må kommunen fremdeles vurdere om stillinger kan inndras når det blir ledige årsverk. Sektor for Helse og velferd gjennomfører organisasjonsendringer som gjør det mulig å opprettholde tjenestetilbudet. Undervisning - og oppvekstsektoren står foran store investeringer, og sektor for Plan, næring og kultur har gjennomført en teamorganisering etter at VA, vei- og veivedlikehold ble overført til DKE KF Utvikling i årsverk I 2012 var det 288,62 årsverk (faste hjemler) i kommunen fordelt på ca. 420 ansatte. For 2013 er det budsjettert med 287,4 årsverk. Endringer i årsverkene vil omtales nærmere under kapitlene fra sektorene. Årsverkene er slik fordelt: Sektor/stab Årsverk 2012 Budsjett årsverk Rådmann med stab 19,2 20,7 102 Fellesutgifter (gjelder 1,5 1,5 tillitsvalgte) 200 Oppvekst og undervisning 122,7 122,4/121,4 300 Helse og velferd 129,7 127,3 400 Plan, næring og kultur 15,5 15,5 Totalt for Drangedal kommune 288,6 287,4/286,4 2.2 Organisering Nåværende organisasjonsmodell har 3 resultatorienterte sektorer. Det er gitt skriftlige delegasjonsfullmakter fra rådmannen til sektorlederne og stabslederne i 2011/12. Det er videre utarbeidet delegasjonsfullmakter fra sektorlederne til ulike driftsansvar/ avdelinger. Drangedal Næringsselskap AS skal oppløses, jfr. tidligere vedtak i kommunestyret, fra Næringsfunksjonen er implementert og organisert under rådmannen med stab fra Kompetanse og arbeidstakere Dagens arbeidsmarked og økende mobilitet i arbeidsmarkedet gjør at Drangedal kommune vil kunne få betydelige utfordringer i å rekruttere og beholde arbeidskraft. Drangedal kommune må fremstå som en attraktiv og fleksibel arbeidsgiver. Det vil fremdeles være behov for betydelig kompetanseheving i Drangedal med bakgrunn i innføringen av samhandlingsreformen. 8

9 I 2012 har kommunen innført nytt sak/arkivsystem, Public 360. Det vil også i 2013 være behov for kompetanseheving for saksbehandlerne og andre brukere av systemet. Fra og med 2012 er alle avdelinger pålagt å gjennomføre årlige risikokartlegginger for egen avdeling i vårt HMS-system QM+. Dette gjør det nødvendig med videre kompetanseheving innen systematisk HMS arbeid og QM Tjenesteproduksjonen Dagens økonomi, de ansattes og brukernes forventninger til kommunale tjenester setter krav til tjenesteproduksjonen, ressursbruk, målt kvalitet og brukeropplevd kvalitet på tjenestene. Drangedal kommune vil møte store utfordringer på området og må være klar og tydelig på hvilken intern og ekstern tjenesteproduksjon de kan og skal levere, og hvilken kvalitet tjenestene skal ha. 2.5 Styringsdokumenter Styringsdokumentene til Drangedal kommune består av: Kommuneplanen Økonomiplanen (4-års perspektiv) Årsbudsjett Årsmelding Driftsrapporter Styringsprosessen tar utgangspunkt i: De langsiktige målene og strategiene Fokusområdene: Brukere, medarbeidere, sykefravær og økonomi Målene innenfor hvert fokusområde, som forteller hva vi vil lykkes med Ambisjonsnivået vårt Måloppnåelse: Hva har vi lykkes med, hva ble resultatene og hva vi har oppnådd? Resultatledelse/ Balansert målstyring Kommunen har i dag en organisasjonsmodell der politiske mål og strategier skal gjennomføres i en desentralisert organisasjon. Rådmannen har utarbeidet lederavtaler og delegeringsbrev til sektorlederne der fullmakter, resultatmål og arbeidsoppgaver blir beskrevet. Rådmannen legger stor vekt på myndiggjøring av de tjenesteproduserende enhetene. Dette forutsetter igjen en stor grad av tilbakerapportering gjennom året, både til sektorledere, rådmannen og til formannskapet. Drangedal kommune har vedtatt et plan- og styringssystem basert på resultatledelse, balansert målstyring; BMS Økonomi Økonomisk rapportering. Hver måned overføres regnskapstallene til BMS. Sektorlederne og avdelingslederne skal kommentere avvik og beskrive eventuelle nødvendige tiltak for å nå oppsatte mål. Målet er 100 % forbruk, dvs. et regnskap i balanse med budsjettet. 9

10 2.5.4 Brukere Det gjennomføres årlige brukerundersøkelser som skal dekke de fleste virksomhetene i den kommunale tjenesteproduksjonen. Spørsmålene berører brukernes tilfredshet med kvaliteten på tjenestene, medvirkning og informasjon. Brukerundersøkelsene tyder på at innbyggerne stort sett er meget godt fornøyd med kvaliteten på de tjenestene de mottar. Målet for 2013 er satt til 4,5 på en skala fra 1 til 6. Metodene brukt i brukerundersøkelsene er ressurskrevende, og det vil vurderes om metodene må videreutvikles for at de kan gjennomføres med mindre ressursbruk. Satsningsområder for å få fornøyde brukere vil for 2013 være: Tjenestekontoret samordner tilbud til brukerne, behandler søknader og kvalitetssikrer innbyggernes tjenestetilbud og sikrer deres rettigheter. Videre oppdatering av internettportal og vedlikehold av informasjon for å opprettholde et godt servicenivå ut mot innbyggerne. Drangedal kommune vil også bruke sosiale medier for å bedre tilgjengelighet til informasjon Medarbeidere Mål for medarbeidertilfredsheten totalt for 2013 er satt til 4,7 på en skala fra 1-6. Medarbeiderundersøkelsen kartlegger arbeidstakernes tilfredshet med arbeidsforholdene, ledelsen, mulighet til medvirkning og tilgang til informasjon. Undersøkelsen gjennomføres på høsten hvert år, og vi bruker QM+, kommunens HMS og kvalitetssystem. Rådmannen og ledergruppen bruker resultatene fra denne undersøkelsen som utgangspunkt for strategiske valg i forhold til prioritering av satsningsområder. Lokale ledere bruker resultatene fra undersøkelsen som utgangspunktet for å vurdere behovet for iverksetting av tiltak i avdelingens HMS plan, i dialogen i medarbeidersamtaler og som forbedringer av arbeidsmiljøet Sykefravær og sykefraværsstatistikk Drangedal kommune har over mange år hatt fokus på sykefravær og sykefraværsoppfølging. Kommunen har lyktes med arbeidet og har lavere sykefravær enn gjennomsnitt for kommunene. Det rapporteres hver måned på sykefravær. Variasjonene er store mellom avdelinger og sektorer. De enkelte avdelingene og sektorene skal sette egne mål og de skal sette fokus på sykefraværet gjennom det systematiske HMS-arbeidet. Målet for inneværende år er sykefravær lavere enn 5,5 %, men dette målet vil kommunen ikke nå for Gjennomsnittlig sykefravær for 2012 tom. oktober er 5,9 %. Mål for sykefraværet i 2013 vil rådmannen fortsatt sette til 5,5 %, eller 94,5 nærvær. Tiltak for å nå målet på 94,5 % nærvær vil være: Helsefremmende tiltak Subsidiert trening i treningsstudio. Dette tiltaket har hatt god oppslutning i 2012 og vil videreføres for Kurs i livsstil og helse arrangert av Grete Roede videreføres. 10

11 Trivselstiltak på arbeidsplassene stimuleres. Fokus på gjennomføring av medarbeidersamtaler for alle ansatte. Fokus på mestring og fagutvikling i tråd med utarbeidet kompetanseplan. Forebyggende tiltak Bruk av QM+ til gjennomføring av risikoanalyser på alle avdelinger for å avdekke fysiske og psykososiale risikofaktorer i arbeidsmiljøet. Dette vil sikre et mer systematisk og bedre dokumentert HMS-arbeid. Stimulere til gode dialoger og medarbeidersamtaler mellom ansatte og leder. Fokus på fraværsstatistikken. Bruk av Bedriftshelsetjenesten i oppfølging, opplæring og veiledning. Fokus på å hindre belastningsskader og tilrettelegge på arbeidsplassene fortsetter. HMS plan utarbeides på alle avdelinger. Risikoanalyser, medarbeiderundersøkelser og andre HMS-tiltak fortsetter. Informasjon til medarbeidere gis på kommunens intranett og legges ut som nyhet eller under fanen «Personal» Reparerende tiltak Oppfølgingssamtaler med sykmeldte medarbeidere gjøres etter oppsatt rutine Dialogmøter avholdes med bedriftshelsetjenesten og/eller lege Stillingsbanken jobber aktivt for å omplassere ansatte som ikke kan fortsette i nåværende stilling. Samarbeid med bedriftshelsetjenesten, lege og NAV i oppfølging og tilrettelegging. Registrering og oppfølging av avvik ved bruk av QM Målekort for Drangedal kommune Ambisjonsnivå Kritiske suksess-faktorer (KSF) Styringsindikatorer (SI) Mål Kritisk nivå Økonomi Ø2: God økonomistyring SØ2.1: Avvik fra budsjett 0 % -1 % SØ2.2: Avviksrapportering pr. mnd. fra sektorene 100 % 90 % Brukere B1: Kvalitet SB1: Brukertilfredshet-kvalitet på tjenestene 4,5 3,5 B2: Brukertilpasning SB2: Brukermedvirkning 4,5 3,5 B3: Informasjon SB3: Tilgang til informasjon 4,5 3,5 Medarbeidere M1. Kompetanse SM1.1: Faglærte i fagstillinger 100 % 80 % M2. Tilfredse medarbeidere SM2.1 Medarbeidertilfredshet 4,7 4 SM2.2 Sykefravær 5,5 % 6,5 % SM2.3: Tilgang til informasjon 4,5 3,5 11

12 M3: Medarbeidere som deltar aktivt i SM3.1 Medvirkning 4,6 4 utviklingen av arbeidsplassen 2.6 Lønnsvekst Av kommunens driftsutgifter utgjør lønn og personalkostnader ca. ¾ av de totale driftskostnadene. Dette er bundne utgifter i samsvar med de stillingene og de ansatte kommunen har. Den avsatte rammen til hovedoppgjøret i 2012 var på 6,6 mill. Årets lønnsoppgjør gjøres innenfor denne rammen, og lønnsbudsjettet for 2013 er fordelt på de respektive sektorer. Statsbudsjettets forutsetninger for lønnsoppgjøret i 2013 er en lønnsvekst på 4 %. Lønnsoverhenget er beregnet til 2,9 %. Det er satt av 1,5 % på de enkelte budsjettansvar til forventede lønnsforhøyelser i mellomoppgjøret i Dette utgjør kr ,-. Pensjonspremie er beregnet for KLP med 20,5 % inkludert forsikring, og andel AFP. Pensjonspremie for lærerne (SPK) er beregnet med 13,5 %, også dette inkludert forsikring. 12

13 DRIFTSBUDSJETT 3.1 Inntektsrammene - Skjema 1A Budsjettskjema 1A Drangedal Kommune Alle tall i hele tusen kr. Budsjett Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Infolandgebyrer Skjenkeavgifter Mottatte reguleringsavgifter kraft Kompensasjonstilskudd sykehjem Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger Stemmenv Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirkebygg Investeringskompensasjon reform ' Momskompensasjon fra investeringsutgifter Ikke tillatt Ikke tillatt Ikke tillatt Sum frie disponible inntekter Renteinnt. Inkl. avkastning pensjon Eieruttak fra Drangedal Everk KF Renteutgifter på eksisterende gjeld samt overført invest. for KLP (og korrigert for aktivert byggelånsrente i -13 med kr 3 mill.) Avdrag på eksisterende gjeld *) *) Netto finansinntekter/-utgifter Til ubundne avsetninger (disp.fond) 505 *) 505 *) Til bundne avsetninger Kraftfond Netto avsetninger Overføring fra KF/Sektorjustering/nye inntekter *) Til fordeling drift av sektorer *) Avdrag på nye lån i 2013 og 2014 påbegynnes først når investeringene er tatt i bruk. Det er dette som gjør avsetning mulig. 13

14 3.1.0 Estimat over endringer i økonomiplanperioden Tall i hel millioner kr. Effekt av endringer etter Akkumulerte effekter Vekst i skatt og rammer i forhold til ,9-3,0-5,5 1% i 2014, 1,8% i Bortfall ekstra ramme Samh.reform 1,6 1,6 Momskomp fra investeringer 0,5 0,5 0,5 Siste gang i 2013 Bostrak skolen stenges -1,7-1,7-1,7 Inntekt FH-boliger -1,3-1,3-1,3 Kapitaldel fra fjernvarmeinntekt -1,0-1,0-1,0 Rentekomp ny skole -0,4-0,8-0,8 Rentekomp kirker -0,3-0,5-0,5 VA-gebyrer (50 stk. årlig fra nye og gamle) -0,6-1,2-1,8 Tilkoblingsavgift VA (50 stk. årlig) -0,5-1,0-1,5 Volumeffekt for E-skatt -0,1-0,2-0,3 Toke Brygge ferdig - -0,5-0,5 Sum korreksjoner -7,3-9,1-12,8 Avdrag (utsettes til bygg er ferdig) 2,5 7,1 9,0 Avdrag kan utsettes i 2014 Renter ( : Variabel 3,5 % Fast 4,0 %) 4,5 8,0 10,5 Kfr. økt vekst i Nto. kapitalutgifter 7,0 15,1 19,5 Udekket behov -0,2 6,0 6,7 14

15 Rammereduksjoner i sektorene: Inkl. midlertidige prosjekter uten dekning Sektor ,5-0,5-0,5 Sektor 200-1,0-2,0-3,0 Økende reduksjon Sektor 300-1,0-2,0-3,0 Økende reduksjon Sektor ,5-0,5 Til/fra fondsavsetning 2,7-1,0 0,3 Hvis avdrag utsettes i 2014 Total 0,0 0,0 0, Kommentarer til inntektsrammene Tidligere øremerket tilskudd rusarbeid er fra 2013 inklusive i vanlig rammeoverføring. Regjeringen har beholdt ordningen med makspriser på foreldrebetaling i barnehagene. Dette er kompensert med et tillegg i rammen i Eiendomsskatt er videreført med 4 promille. Vi får en ekstra kompensasjon på kr. 1,6 mill. for samhandlingsreformen fordi departementet har beregnet at vi er en av de kommuner som ser ut til å kunne tape på ordningen. Dette blir vi tilgodesett med som nominelt beløp uten indeksregulering til og med Etter dette må vi ifølge statsbudsjettet greie oss uten denne kompensasjonen. Av total overføring vedr. denne reformen, er kr. 0,5 mill. beregnet for utskrivningsklare pasienter som vil bli fakturert fra sykehusene hvis vi ikke er i stand til å ta imot pasientene i kommunene. Hittil i 2012 har kommunen vært i stand til å ta imot de utskrivningsklare pasientene. Beste estimat på eieruttak fra Drangedal Everk KF med bakgrunn i forventet resultat for 2012 er satt til kr. 4,1 mill. Dette er i samsvar med de nye prinsippene vedtatt i juni I budsjettet for 2013 er det lagt inn 2,5 % på flytende rente. Gjennomsnittlig nivå på løpende lån med fastrente er 3,5 %. Det ble tatt opp et nytt fastrentelån i september 2012 med rentesats 2,88 med 4 års binding. For 2014 er rentene beregnet til 3,0 % for flytende rente og 3,25 % for gjennomsnittlig fastrente. For er flytende rente estimert til 3,5 % og fastrente til 4 %. 15

16 Skatteinntekter og rammeoverføringer må ses på under ett. Drangedal kommune er en såkalt minsteinntektskommune, dvs. med skatteinntekter under landsgjennomsnittet, og blir derfor kompensert med ca. 92 % av landsgjennomsnittet gjennom inntektsutjevningen i rammeoverføringen fra staten. Folketallet er relativt stabilt i vår kommune. Inntektsanslaget i tabellen bygger på folketall pr som utgjorde For vår kommune betyr en person fra eller til en inntektseffekt på ca. kr ,-. Endring i folketallet med +/- 50 personer gir altså en effekt på kommunens inntekter med kr. 1 mill. Fylkesmannen har for 2013 tilgodesett Drangedal med samme nivå på skjønnsmidler, dvs. kr. 1,5 mill. I tillegg får vi gjennom skjønnsmidlene kompensasjon for bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift med kr. 4,7 mill. Kompensasjonsmidler fra staten er innlagt med nye forutsetninger om rentenivå og framgår av inntektsoversikten i skjema 1A. Rådmannen finner det helt nødvendig å sette i gang årlige tiltak for å tilpasse driftsnivået til våre forpliktelser. Disse må forberedes av sektorene og rådmannens ledergruppe i vårhalvåret slik at forslag til driftsendringer kan sendes på høring i kommunestyrekomiteene, AMU, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede før vedtak gjøres i kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. 3.2 Fordeling av utgiftsrammer Skjema 1B Budsjettskjema 1B Sektorenes budsjett Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Rådmann med Stab Politikk Fellesutgifter*) Oppvekst og Undervisning Helse og Velferd Plan, næring og kultur Sum fordelt til sektorene *) Inkl. ulike endringer pkt *) Inkl. ulike endringer pkt *) Inkl. ulike endringer pkt Utgiftsrammene er påvirket av de omlegginger som er vist i tabellen budsjettskjema 1B og kommentert under Avsetning til lønn og sosiale kostnader er fordelt sektorvis i budsjettet ut fra det estimat som er beskrevet i kapittel 2. 16

17 3.3 Spesifikasjoner av utgiftsrammer pr. sektor Rådmann med stab Alle tall i kr. Inntekt Inntekt Inntekt Inntekt Brutto utg. eks. momsk. momskomp Netto utg. Brutto utg. eks. momsk. momskomp Netto utg. 100 RÅDMANN MED STAB Rådmannskontoret Økonomiavdeling Annen næring Sektor Boliger til utleie Lønn og 1911 personalavd Merkantilavdeling IKT Servicekontoret Reservert lønn Rådmann med 100 stab Stillingsbudsjett Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring fra budsjett 2013 Sektor ,2 20,7 +1,5 +1,5 stilling: Overføring av næringsfunksjon Implementering av næringsfunksjon Drangedal Næringsselskap AS er vedtatt oppløst fra Næringsfunksjonen er overført og implementert under rådmannen i den kommunale organisasjon. Det er overført 1,5 stillinger. 0,5 stilling er for tiden konstituert som daglig leder i Drangedal Produkter AS Politikk Alle tall i kr. Inntekt Inntekt Inntekt Inntekt Brutto utg. eks. momsk. momskomp Netto utg. Brutto utg. eks. momsk. momskomp Netto utg. 100 RÅDMANN MED STAB Ordfører Kommunestyret Formannskapet Kontrollutvalget Eldrerådet Andre utvalg Kommune og 1116 stortingsvalg Støtte til pol. komm.org Vennskapskommune Reservert lønn Politikk

18 Utgifter til valg er tatt inn for Budsjettramme til ordfører og andre folkevalgte er basert på godtgjørelse til ordfører tilsvarende 80 % av stortingsrepresentant. Den nye komitestrukturen er inkludert Fellesutgifter Alle tall i hele tusen kr. Inntekt Inntekt Inntekt Inntekt Brutto utg. eks. momsk. momskomp Netto utg. Brutto utg. eks. momsk. momskomp Netto utg. 102 Fellesutgifter Andre religiøse formål Kirkegårder Drangedal kirkelige fellesråd Reserverte bevilgninger Andre fellesutgifter-staben Personaltiltak Forsikring Revisjon KS-kontingent GKI - Innkjøpssamarbeid Reservert lønn Fellesutgifter DK En del av fellesutgiftene er spesifisert på flere enkeltansvar for å gi en bedre oversikt over hvor disse kostnadene skal føres. Stillingsbudsjett Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring fra budsjett 2011 Sektor 102 1,48 1,48 0 I tillegg kommer 6 lærlinger. Det er gjort omfordelinger i budsjettrammene mellom ansvar 1143 kirkegårder og ansvar 1144 fellesrådet for å forenkle beregningen av tilskudd til andre trossamfunn. Det er nødvendig med korrigert ramme for kirkegårder slik at den samsvarer med fellesrådets regnskap. Dette ansvaret er ikke inkludert i grunnlaget for støtte til andre trossamfunn. Fellesrådet har fått økning på totalt kr ,-. Dette er noe mindre enn det som fellesrådet har gjort vedtak om i sitt budsjettforslag. Andre religiøse formål er midlertidig styrket med kr ,- da forskrift som regulerer støtten til andre trossamfunn krever at investeringer i kirkebygg skal inn i grunnlaget for beregning av årlig støtte. Etter at investeringene er gjennomført vil budsjettposten bli redusert igjen. Budsjettansvar for Reserverte bevilgninger består av: o Avsatt til mulig prisøkning på kjøp av strøm med kr ,-. Samtidig er sektorenes egne rammer til strøm redusert på grunn av prisbildet for tiden. 18

19 3.3.4 Oppvekst og undervisning Alle tall i hele tusen kr. Inntekt Inntekt Inntekt Inntekt Brutto utg. eks. momsk. momskomp Netto utg. Brutto utg. eks. momsk. momskomp Netto utg. 200 OPPVEKST OG UNDERVISNING Fellesutgifter grunnskole Voksen-/norskoppl. -fr.spr Drangedal Idrettshall Skoleskyss Drangedal 10-årige skole Skolefrit.ordn. Solberg Kroken skole Skolefrit.ord. Kroken Bostrak skole Bø skole Bø SFO PP-kontoret Fellesutg. Barnehager Heirekshaug Barnehage Kroken Barnehage Bostrak/Bø Barnehage Musikkskolen Flyktninger Flyktninger Reservert lønn Oppvekst og Undervisning Sektor 200 Oppvekst og undervisning. Sektor for oppvekst og undervisning har ansvar for følgende tjenesteområder i Drangedal kommune: Grunnskoleopplæring Voksenopplæring. Barnehagetjenesten. Flyktningetjenesten Pedagogisk - Psykologisk Tjeneste Skoleskyss Drift av Drangedal Idrettshall. Kulturskolen Stillingsbudsjett Budsjett Sektor ,7 122,4 121,4 19

20 Ressurs- og kostnadskutt Sektoren har foretatt følgende ressurs- og kostnadskutt på kr ,- i budsjettet for 2013: Bemanningen på sektorkontoret fra 2013 reduseres med 0,6 stilling. Avgang på grunn av at medarbeider går av med pensjon. Opphør av et års vikariat med 5/12 i 2013 Sektor for oppvekst og undervisning har følgende hovedutfordringer kommende budsjettår: Opprettholdelse av tilfredsstillende kvalitet på tjenestene. Barnehage Bemanningsnorm og arealnorm pr. barn i barnehage viser til et minimumsnivå av forsvarlighet og tilstrekkelighet. Disse normene må overholdes i Drangedal kommune dersom den pedagogiske kvaliteten på barnehagetilbudet ikke skal stå i fare for å synke. Et økt behov for barnehageplasser i Drangedal kommune fremgår tydelig av søknadsmengden til barnehagene. Det er dessuten en forventning om opptak i barnehage for alle familier som ønsker plass, uavhengig av om barnet har rett til plass eller ikke. Rett til barnehageplass er lovfestet for barn over 1 år. Barnehageloven og vedtektene til Drangedal kommunes barnehager innehar kriterier for oppfyllelse av rettigheten. Det er dessuten slik at med rett til barnehageplass har man ikke automatisk rett til å få plass i den ønskede barnehagen, men til barnehageplass i en av Drangedal kommunes tre barnehager. Utfordringen for Drangedal kommune er ikke å oppfylle retten til barnehageplass, men å kunne oppfylle den enkelte families spesielle ønske. Søknaden til barnehagene har vært økende de to siste årene. I Heirekshaug barnehage har vi hatt utfordringer i forhold til antall ønskede plasser. 14 barn står på pt på venteliste i Heirekshaug barnehage, tre av disse vil få tilbud om plass fra januar Likeledes har Kroken barnehage hatt venteliste høsten barn står pt på venteliste, også disse får plass i vårsemesteret Bø barnehage har full dekning og ikke venteliste pr. dato. (Det presiseres at Drangedal kommune har full barnehagedekning etter Barnehageloven og vedtektene til Drangedal kommunes barnehager.) Grunnskolene Bemanningen i skolene har vært stram over tid og nye pålegg uten utvidelse av bemanning gjør arbeidstrykket på den enkelte medarbeider i skolen stadig tøffere. 10, 7 % av elevene har enkeltvedtak om spesialundervisning. (Telemark samlet har ca. 10 % )Det er høye tall og sektoren arbeider med å få den generelle undervisningen så god at det er mulig å redusere spesialundervisningen. Ivaretakelse av flest mulig elever innenfor den generelle undervisningen er også i tråd med retningslinjer og krav fra de overordnede myndigheter skolesektoren er underlagt. 20

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Rådmannens utkast Dato: 15.11.2012 1 Innhold Innledning... 4 1.1 BUDSJETT 2013 OVERORDNET BESKRIVELSE... 4 1.2 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016...

Detaljer

Drangedal kommune. Årsmelding

Drangedal kommune. Årsmelding Drangedal kommune Årsmelding 2011 Innhold Rådmannens kommentarer... 3 1. Årsberetning 2011 for Drangedal kommune... 5 1.2 Vesentlig og sentral økonomisk informasjon... 5 1.2 Økonomisk utvikling... 6 1.3

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013)

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013) Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag Notodden kommune 100 år (1913-2013) Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Side 3 3 Styringssystem

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune Årsbudsjett Økonomiplan -2018 Formannskapets innstilling Åmot kommune Innhold 1. Rådmannens overordnede betraktninger og kommentarer.... 4 2. Noen sentrale nøkkeltall... 7 3. forslagets profil... 7 3.1.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 Vedtatt av Lyngdal kommunestyre 11.12.2014, sak 114/14 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper samt beskrivelse

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer