Statnett SF Husebybakken 28B P.o.Box 5192 Majorstuen N-0302 Oslo Telefon: Telefax:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statnett SF Husebybakken 28B P.o.Box 5192 Majorstuen N-0302 Oslo Telefon: 22 52 70 00 Telefax: 22 52 70 01 www.statnett.no firmapost@statnett."

Transkript

1 Design Kolonien Statnett SF Husebybakken 28B P.o.Box 5192 Majorstuen N-0302 Oslo Telefon: Telefax: Statnett Konsern Kvartalsrapport pr. 30. april 2007

2 2. kvartalsrapport Pr. 30. juni 2007 Statnett Konsern Kvartalsrapport pr. 30. juni

3 INNHOLD 3 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Oppstilling av endringer i egenkapital 10 Kontantstrømoppstilling

4 2. kvartal 2007 Statnettkonsernet fikk i andre kvartal et overskudd etter skatt på 160 millioner kroner. Resultatet i samme periode året før var 22 millioner kroner. Kvartalsrapporten er avlagt i samsvar med Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB). IFRS1 og IAS34 er fulgt. KVALITET OG FORSYNINGSSIKKERHET Magasinfyllingen var ved utgangen av juni på 74,3%, noe som er det høyeste nivået siden Andre kvartal har hatt 57,8 TWh tilsig til kraftsystemet, 10% mer enn vanlig for årstiden. Kraftsituasjonen er tilfredsstillende ved utgangen av 2. kvartal. I andre kvartal var det samlede kraftforbruket på ca 29 TWh og den samlede kraftproduksjonen på ca 31 TWh. Hittil i år var det samlede kraftforbruket ca 65 TWh og den samlede kraftproduksjon på ca 67 TWh. Dette medførte en netto eksport på ca 2 TWh. Målet om at ingen sluttbruker skal være rammet mer enn to timer grunnet feil i Statnetts overføringsanlegg, ble nådd. INVESTERINGER Statnetts virksomhet er preget av at foretaket har betydelige investeringsprosjekter både under planlegging og gjennomføring. Dette skyldes blant annet sterk forbruksøkning, særlig i enkelte deler av landet, uten at produksjonskapasiteten i de aktuelle områdene er tilstrekkelig bygget ut. Statnett investerer derfor i overføringskapasitet både innenfor og inn til de aktuelle områdene. Statnett erkjenner at investeringsprosjektene innebærer betydelige miljøutfordringer, noe foretaket vil ha sterkt fokus på fremover. Pågående større investeringsprosjekter NorNed Kabelen i Nordsjøen mellom Norge og Nederland (Nor- Ned) vil bli 580 km lang og blir dermed verdens lengste HVDC-sjøkabel. Kabelen vil innebære en betydelig økning av mulighetene for samhandel med kraft mellom Norden og Kontinentet. Utbyggingen er så langt i henhold til budsjett og fremdriftsplan. Statnetts andel av investeringskostnadene totalt vil bli ca. 2,3 milliarder kroner. NorNed er forventet fullført innen utgangen av Nytt skip Statnett bygger nytt skip til erstatning for eksisterende M/S Elektron. Skipet bygges for bedre å ivareta Statnetts beredskapsansvar for transport av tungt utstyr for kraftbransjen. Det nye beredskapsskipet vil være ferdig rundt årsskiftet 2007/08 og koster om lag 180 millioner kroner. Trøndelag Sverige Bygging av ny 420 kv kraftledning mellom Nea i Trøndelag og den svenske riksgrensen er på 25 km og vil erstatte eksisterende 300 kv ledning. Investeringen, inkludert 2 koplingsstasjoner, vil koste om lag 400 millioner kroner. I regi av Svenska Kraftnät vil den bli forlenget med 75 km inn på svensk side av grensen frem til Järpstrømmen transformatorstasjon. Hele prosjektet skal stå klart i løpet av Reservekraft Statnett er gjennom Forskrift om systemansvar pålagt et ansvar for å håndtere anstrengte og svært anstrengte kraftsituasjoner. I den forbindelse er det besluttet å investere 1,5 milliarder kroner i reservekraftanlegg. Anleggene vil plasseres på Tjeldbergodden og Nyhamna og ha en kapasitet på 150 MW hver. Reservekraftanlegget på Tjeldbergodden forventes å stå ferdig senest 1. januar 2008, mens reservekraftanlegget på Nyhamna forventes å være driftsklart senere samme vinter. Anleggene skal stå i beredskap, og skal kun brukes i svært anstrengte kraftsituasjoner dersom sannsynligheten for rasjonering er over 50%. Reservekraftanleggene skal drives på naturgass. Statnett vurderer også fremtidige muligheter for og eventuelt kunne drive disse anleggene på biodiesel. I andre kvartal mottok Statnett konsesjon fra NVE for å bygge og drive reservekraftanlegget på Tjeldbergodden. Konsesjonen er påklaget av Naturvernforbundet, uten at det har gitt oppsettende virkning. Statnett sendte i andre kvartal konsesjonssøknad for reservekraftanlegget på Nyhamna. Statnett Konsern Kvartalsrapport pr. 30. juni

5 Skåreheia Holen i Setesdal Bygging av en 420 kv ledning gjennom Setesdalen fra Skåreheia i Birkenes kommune til Holen kraftstasjon i Bykle kommune er kostnadsberegnet til om lag 900 millioner kroner og vil bli 100 km lang. Utbyggingen er viktig for å opprettholde sikker strømforsyning i Sør-Norge ved å overføre strøm til og fra sjøkablene mellom Norge og kontinentet, i tillegg til å kunne møte behov knyttet til regionale utbyggingsplaner. Ledningen har vært til klagebehandling hos OED, og tidlig i tredje kvartal 2007 stadfestet OED Statnett sin konsesjon for byggingen. Ledningen forventes å kunne bli fullført i løpet av Under konsesjonsbehandling Eidfjord Samnanger i Hordaland Statnett har søkt konsesjon på en ny 420 kv ledning mellom Eidfjord og Samnanger i Hordaland, samt nødvendig tilkobling i Sima kraftverk og utvidelse av Samnanger transformatorstasjon. Ledningen vil koste ca 500 millioner kroner og vil bli om lag 90 km lang. Den nye ledningen vil være viktig for å sikre en fortsatt trygg strømforsyning til området mellom Sunnhordland og Sogn. Ørskog i Møre Fardal i Sogn Statnett har søkt konsesjon for en ny 420 kv ledning mellom Ørskog kommune på Sunnmøre og Fardal i Sogn. Ledningen med transformatorstasjoner vil koste ca 2 milliarder kroner og bli om lag 300 km lang. Det er økende kraftunderskudd i Møre og Romsdal kombinert med planer om ny kraftproduksjon i Sogn og Fjordane som gjør at det er behov for denne ledningen. Ledningen kan bidra til å bedre forsyningssikkerheten for industri og husholdninger både i Møre og Romsdal og i Sogn og Fjordane, samtidig som den vil legge til rette for utbygging av planlagt vindkraft og små vannkraftverk i Sogn og Fjordane. ØKONOMISKE RESULTATER Driftsinntekter, 2. kvartal Konsernet hadde totale driftsinntekter på 769 millioner kroner i 2. kvartal, en økning på 19 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal året før. Av driftsinntektene sto krafttransport for 748 millioner kroner, som er 6 millioner kroner høyere enn samme periode året før. Krafttransport består hovedsakelig av Statnetts sentralnettsinntekter som fastsettes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Statnett driver hele sentralnettet og fakturerer kundene gjennom tariffen. Totalt fakturerte inntekter i andre kvartal er lavere enn den regulerte inntektsrammen, noe som gir en mindreinntekt på 31 millioner kroner. I andre kvartal 2006 var mindreinntekten 54 millioner kroner, en differanse på 23 millioner kroner. Akkumulert mindreinntekt utgjør per andre kvartal millioner kroner, og vil bli pålagt fremtidige tariffer. Den akkumulerte mindreinntekten er ikke balanseført da det etter IFRS anses som en betinget eiendel. Andre driftsinntekter ble 52 millioner kroner i 2. kvartal, en nedgang på 10 millioner kroner sammenlignet med 2. kvartal året før. Nedgangen skyldes hovedsakelig inntekter for byggingen av forbindelsen Fræna-Nyhamna på vegne av Norsk Hydro ASA som ble sluttført i Hittil i år er driftsinntektene millioner kroner, en nedgang på 164 millioner kroner sammenlignet med samme periode året før. Driftskostnader, 2. kvartal Konsernets driftskostnader ble totalt 528 millioner kroner i 2. kvartal, sammenlignet med 671 millioner kroner i samme periode året før. Endringen fra fjoråret skyldes hovedsakelig lavere kostnader ved overføring av strøm med 91 millioner kroner og lavere kostnader for systemtjenester med 16 millioner kroner. I tillegg har Statnett gjort en vurdering av brukstiden på driftsmidlene. Resultatet er at estimert brukstid er økt og dermed er årlige avskrivninger redusert. Dette har en antatt årlig effekt på ca 250 millioner kroner. For andre kvartal reduserer dette avskrivningene med 59 millioner kroner sammenlignet med året før. Hittil i år er driftskostnadene millioner kroner, en nedgang på 352 millioner kroner sammenlignet med samme periode året før. Resultat, 2. kvartal Driftsresultatet for konsernet ble 241 millioner kroner i 2. kvartal sammenlignet med 79 millioner kroner samme kvartal året før. Netto finanskostnader utgjorde 40 millioner kroner i 2. kvartal, mot 62 millioner kroner i 4 Statnett Konsern Kvartalsrapport pr. 30. juni 2007

6 2. kvartal Lavere netto finanskostnader skyldes hovedsaklig urealiserte merverdier på derivater. Konsernets resultat etter skatt ble et overskudd på 160 millioner kroner i 2. kvartal, en økning på 138 million kroner fra samme periode året før. Morselskapet, Statnett SF, hadde et resultat etter skatt på 151 millioner kroner i 2. kvartal, sammenlignet med 24 millioner kroner i samme periode året før. Hittil i år er driftsresultatet for konsernet 522 millioner kroner, sammenlignet med 334 millioner kroner samme periode året før. Konsernets resultat etter skatt per 2. kvartal er på 334 millioner kroner, sammenlignet med 185 millioner kroner året før. Investeringer Totalt har Statnett SF investert millioner kroner per 2. kvartal mot 697 millioner kroner i samme periode året før. 809 millioner kroner er investert i nye ledninger og transformatorstasjoner. Reinvesteringer i eksisterende sentralnett utgjorde 149 millioner kroner og andre investeringer 418 millioner kroner. Kontantstrøm og balanse Den operasjonelle virksomheten i konsernet ga en kontantstrøm på millioner kroner per 2. kvartal. Investeringer for totalt millioner kroner er gjennomført i konsernet. Totalt ble det nedbetalt lån med millioner kroner, og tatt opp nye lån på millioner kroner. Ved utgangen av kvartalet var konsernets beholdning av betalingsmidler og verdipapirer 984 millioner kroner, en økning på 94 millioner kroner fra samme periode året før. Konsernet hadde ved utløpet av 2. kvartal en totalkapital på millioner kroner, mot millioner kroner året før. Statnett har en trekkfasilitet på 2,0 milliarder kroner som løper til Trekkfasilitetens låneramme er et ledd i å skaffe tilstrekkelig finansiell fleksibilitet for å gjennomføre foretakets investeringsprogram de neste årene. Trekkfasiliteten er ubenyttet per 30. juni I andre kvartal signerte Statnett en låneavtale med den Nordiske Investeringsbank på 100 millioner euro. Lånet er trukket i tredje kvartal. Transportvirksomhet og beredskap Driftsinntektene for datterselskapet Statnett Transport AS ble 12 millioner kroner i 2. kvartal, sammenlignet med 11 millioner kroner i samme periode året før. Resultatet etter skatt ble 2 millioner kroner, det samme som i samme kvartal året før. Hittil i år er driftsinntektene 23 millioner kroner, sammenlignet med 20 millioner kroner i samme periode året før. Resultatet etter skatt per 2. kvartal er 2 millioner kroner, det samme som i samme kvartal året før. Kraftbørsen Nord Pool Nord Pool Gruppen bidro til Statnetts resultat med 15 millioner kroner etter skatt i 2. kvartal, inklusive resultatandelen av Nord Pool Spot. Tilsvarende tall for samme periode året før var 9 millioner kroner. Hittil i år har Nord Pool Gruppen bidratt 25 milllioner kroner, sammenlignet med 20 millioner kroner året før. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Fraværsskadefrekvensen (H-verdien) per andre kvartal var 5,3 for Statnett SF (mot 4 i 2006) og 5,1 for konsernet samlet (mot 4 i 2006). Sykefraværet i morselskapet var 3,4 prosent per andre kvartal mot 3,5 prosent året før. FREMTIDSUTSIKTER Resultat i 2007, justert for resultatføringen av mer- /mindreinntekter, forventes å bli bedre enn i Årsaken er hovedsakelig høyere inntekter som følge av nye retningslinjer for hvordan nettselskapenes inntekter skal fastsettes og lavere avskrivninger. Resultatføringen av mer-/mindreinntekter er en usikker størrelse men vil jevnes ut over flere år. Oslo 4. september 2007 Styret Statnett Konsern Kvartalsrapport pr. 30. juni

7 Resultatregnskap STATNETT SF Andre kvartal Hittil i år (Beløp i mill. kr) DRIFTSINNTEKTER Krafttransport Periodens mer-/mindreinntekt Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Systemtjenester Overføringstap Lønnskostnad Av- og nedskrivning varige driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Periodens resultat Statnett Konsern Kvartalsrapport pr. 30. juni 2007

8 Resultatregnskap STATNETT KONSERN Andre kvartal Hittil i år (Beløp i mill. kr) DRIFTSINNTEKTER Krafttransport Periodens mer-/mindreinntekt Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Systemtjenester Overføringstap Lønnskostnad Av- og nedskrivning varige driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt i felleskontrollert og tilknyttede selskaper Finansinntekter Finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Periodens resultat Statnett Konsern Kvartalsrapport pr. 30. juni

9 Balanse MORSELSKAP KONSERN (Beløp i mill. kr) EIENDELER ANLEGGSMIDLER Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Anlegg under utførelse Investering i datterselskaper Investering i andre konsernselskaper Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kunde- og andre kortsiktige fordringer Investering i markedsbaserte verdipapirer Betalingsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Statnett Konsern Kvartalsrapport pr. 30. juni 2007

10 Balanse MORSELSKAP KONSERN (Beløp i mill. kr) EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskuddskapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Andre forpliktelser Langsiktig rentebærende gjeld Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kortsiktig rentebærende gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Betalbar skatt Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Statnett Konsern Kvartalsrapport pr. 30. juni

11 Oppstilling av endringer i egenkapital MORSELSKAP KONSERN (Beløp i mill. kr) Innskutt kapital Opptjent egenkapital Egenkapital inngående balanse Periodens resultat Kontantstrømsikringer direkte mot egenkapital Verdiendringer direkte mot egenkapital Utbytte Egenkapital utgående balanse Statnett Konsern Kvartalsrapport pr. 30. juni 2007

12 Kontantstrømoppstilling MORSELSKAP KONSERN (Beløp i mill. kr) KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skattekostnad Tap/ gevinst(-) ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Periodens resultatførte renter Periodens mottatte renter Periodens betalte renter Endring i kundefordringer/ leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Beholdningsendring anlegg under utførelse Endring i kortsiktige lånefordringer Endring investering EK-metoden Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved opptak av ny rentebærende gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av rentebærende gjeld Innbetalinger ved salg av markedsbaserte verdipapirer Utbetalinger ved kjøp av markedsbaserte verdipapirer Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Inkludert i kontanter og kontantekvivalenter pr. 30. juni 2007 er bundne skattetrekksmidler med 34 millioner kroner i morselskapet og 35 millioner kroner i konsernet. Ubenyttet trekkrettighet på millioner kroner er ikke inkludert i kontanter og kontantekvivalenter ovenfor. Statnett Konsern Kvartalsrapport pr. 30. juni

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Kvartalsrapport 02:12. Side 1 Statnett Kvartalsrapport 2:2012

Kvartalsrapport 02:12. Side 1 Statnett Kvartalsrapport 2:2012 Q2 Kvartalsrapport 02:12 Side 1 Statnett Kvartalsrapport 2:2012 Innhold 02:12 005 012 013 014 015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 ÅRSRAPPORT 2003 Statnetts visjon: Statnett skal være Europas ledende og mest effektive systemansvarlige nettselskap. Innhold 50 Herz (50 perioder pr. sekund) er det ideelle mål for balansen mellom forbruk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 RRA 14 TIBE Molde ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 Istad Nett AS Telefax: 71 21 35 01 Istad

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2009 Selskapets formål Innhold Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2012 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Mer industri krever mer kraft

Mer industri krever mer kraft Årsrapport 2005 Innhold Mer industri krever mer kraft Styret... 4 Nøkkeltall... 5 Årsberetning... 6-11 Resultatregnskap... 12 Balanse... 13 Kontantstrømanalyse... 14 Noter... 15-24 Revisors beretning...

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Høye markedsvolumer har gitt gode resultater Resultatet av driften etter skatt ble 91,5 MNOK (23,6), herav 58,0

Detaljer