PDF created with FinePrint pdffactory trial version LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com 2004-2006 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES"

Transkript

1 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER NORGE AS INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG NOPEF KLUBBENE AVDELING 13 AVDELING 19 AVDELING 25 AVDELING 45 AVDELING 155 LOCAL SPECIAL AGREEMENT FOR OFFSHORE EMPLOYEES IN SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN THE COMPANY AND THE NOPEF UNION BRANCH 13 BRANCH 19 BRANCH 25 BRANCH 45 BRANCH 155 Gyldig fra : Gyldig til : Valid from : Valid to :

2 1- INNLEDNING 1.1 Definisjoner I denne Avtalen brukes følgende betegnelser : 1- INTRODUCTION 1.1 Definitions In this agreement the following definitions are used: Arbeidstaker Selskapets offshore ansatte i Norge Employee The Company s offshore employees in Norway Arbeidssted Stedet eller stedene som arbeidstaker blir pålagt å arbeide i Norge. Dersom arbeidstaker samtykker i å arbeide utenfor Norge,skal vilkår avtales for hvert enkelt tilfelle. (OSA) Work location The location or locations where the employee is instructed to work in Norway. If an employee agrees to work outside Norway, the terms and conditions will be agreed on a case by case basis (OSA) Avtale Basen Lokalavtale mellom Selskapet Schlumberger (REW/WCP/D&M/WL/ WS og Nopef avd. 13/19/25/45/155). Arbeidstakers tillknytningsbase som spesifisert i Arbeidskontrakt. Agreement The Base Local agreement between the Company and the local union. (Schlumberger REW/WCP/D&M/ WL/CT/SCT and Nopef branches 13/19/25/45/ 155). The base the employee is linked to as specified in the employment contract. Fagforbund NHO Norsk Olje og Petrokjemiske Fagforbund. (NOPEF) Næringslivets Hovedorganisasjon Union NHO Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) Næringslivets Hovedorganisasjon. (Employer s association) Norge Med hensyn til denne avtale, er Norge å anse for å inkludere områder offshore, i Norsk territorialfarvann som er gjenstand for konsesjonstildeling av Norge. Norway With respect to this agreement, Norway is defined to include areas offshore, outside Norwegian territorial waters which is recognized as areas for licence rounds from Norwegian authorities. OSA Oljeserviceavtalen OSA Oilservice Agreement OLF Oljeindustriens Landsforening OLF Oljeindustriens Landsforening ( Employer s association) Schlumberger Schlumberger Norge AS Schlumberger The company and any subsidiary companies. Selskapet Schlumberger selskapet hvor arbeidstaker er ansatt, i henhold til Arbeidskontrakt. The Company The Schlumberger company where the employee is employed as per employment contract. 1.2 Endringer i Avtalen Denne Avtale gjelder alle arbeidstakere i selskapet som er omfattet av OSA del III, arbeid offshore og som ikke er dekket avandre lokale særavtaler mellom NOPEF og bedriften. Den erstatter alle tidligere lokale særavtaler for disse arbeidstakerne. Dersom det blir nødvendig å foreta revideringer av denne Avtalen i fremtiden, etter krav fra Selskapet eller lokal Fagforening, må begge parter være enige om slike revideringer. Eventuelle slike revideringer vil bli reflektert i en oppdatert side av denne Avtale, og sirkulert til alle arbeidstakere. 1.3 Fortolkning Hvis det skulle oppstå forhold som ikke dekkes hensiktsmessig av denne Avtale, eller det oppstår tvil om tolkning av vilkårene i Avtalen, skal ledelsen diskutere saken med lokal Fagforening for å etablere en praksis. Hvis det skulle oppstå konflikt mellom påbud gitt ved norsk lov og innholdet i denne Avtale, skal norsk lov gå foran 1.2 Changes in the agreement This agreement is valid for the company s offshore based personnel covered by OSA part III, work offshore and that isnot covered by any other local special agreements between NOPEF and the Company.. If it is necessary to make revisions in this agreement in the future after claim from the company or from the local union, both parties have to agree on such changes. Possible revisions will be reflected in an updated page of the agreement and circulated to all employees. 1.3 Interpretation If circumstances not covered by this agreement should occur or if there is doubt regarding the interpretation of the terms in the agreement, the management shall discuss the circumstances with the local union in order to establish a practise. If there is a conflict between Norwegian Law and the content of this agreement, the Norwegian Law will apply.

3 1.4 Avtalens gyldighet Denne Avtalen gjelder fra Avtalen har samme varighet som Oljeserviceavtalen. Jamf. Hovedavtalens 4-2 pkt Validity of the Agreement This agreement is valid from June 1 st The Agreement has the same validity as the Oilservice Agreement. Ref Basic Agreement 4-2 item 4 2 GENERELLE ANSETTELSESVILKÅR 2.1 REW / WCP Stillingskategorier REW / WCP Arbeidstaker er klassifisert etter generelt ansvar og posisjon i henhold til OSA. Følgende innplasseringer gjelder : 2- GENERAL EMPLOYMENT TERMS AND CONDITIONS 2.1 REW / WCP Position categories REW / WCP The employees are classified based on responsibility and position in accordance with OSA. The following position classification is valid: Lønnsgruppe : Stilling : Salary Group: Position Title: Individuell A B C E **) Sr. Brønnspesialist Brønnspesialist Sr. Brønntekniker Brønntekniker Opplæringsstilling Individual A B C E **) Sr. Well Specialist Well Specialist Sr. Well Technician Well Technician Trainee Position **) Gjelder ikke fagarbeidere som skal innplasseres direkte i C. **) Does not apply to certified skilled worker who will start directly in C Disponibelplan REW / WCP Arbeidstaker skal arbeide etter en fastsatt disponibelplan. Dette betyr at arbeidstakerne inndeles i grupper, og skal være tilgjengelige for Selskapet slik det er vist på planen senere. Selskapet plikter å gi arbeidstaker varsel så tidlig som mulig før utreise. Selskapet vil besørge personsøker til alle arbeidstakere som ønsker det, for å kunne gi rimelig varsel for utreise. 3-3 planen REW / WCP Tre uker på (tilgjengelig) etterfulgt av tre uker fri (friperiode) Første dag av friperiode betraktes som skiftedag Available plan REW / WCP The employee shall work in accordance with a fixed available schedule. Consequently, the employees are divided into groups and shall be available for the Company as shown on the plan. The Company shall notify the employee as early as possible prior to departure. The Company will provide personal bleeper to the employees who want this in order to notify within a reasonable time. The 3-3 plan in REW / WCP Three weeks on (available) followed by three weeks off (leave period) The first day in the leave period is considered to be shifting day Skiftedag REW / WCP Første mandag i friperioden benyttes som plussdag, dersom den blir benyttet som skiftedag. Dersom den ikke blir brukt som skiftedag, skal arbeidet tid betales med overtid Shifting day REW / WCP The first Monday in the leave period will be used as plus day if it is used as shifting day. If it is not used as shifting day, work hours shall be compensated with overtime compensation 2.2 Drilling & Measurement (D&M) Stillingskategorier. Drilling & Measurement Arbeidstaker er klassifisert etter generelt ansvar og posisjon i henhold til OSA. Følgende innplasseringer gjelder : Lønnsgruppe : Stilling : Individuell Sr. MUB Ingeniør A MUB Ingeniør C Jr. MUB Ingeniør E Opplæringsstilling 2.2 Drilling & Measurement (D&M) Position categories. Drilling & Measurement The employees are classified based on responsibility and position in accordance with OSA. The following position classification is valid: Salary Group: Individual A C E Position Title: Sr. MWD Engineer MWD Engineer Jr. MWD Engineer Trainee Position

4 2.2.2 Disponibelplan. Drilling & Measurement (D&M) For MW2 og MW3 stillingene gjelder følgende disponibelplan fra : Disponibelplanen er 19 dager disponibel (tilgjengelig) etterfulgt av 16 dager fri (friperiode). Disponibelperioden starter mandag i uke 1 og avsluttes fredag i uke 3, 19 dager senere. Friperioden starter lørdag i uke 3 og avsluttes søndag i uke 5. Disponibelplanen omfatter totalt 5 uker (35 dager). Partene er enige om at disponibelplanen 19 dager tilgjengelig etterfulgt av 16 dager fri ikke er ment å være en disponibelplan der den ansatte er disponibel for arbeidsgiver i 19 dager for så å ha en friperiode på 16 dager. Ansatte innenfor MWD har normalt 14 døgn oppholdsperioder offshore. Partenes intensjon med en disponibelplan er at skifte av rigg/plattform/utreisedag ikke skal utløse overtidskompensasjon innenfor et tidsrom av 19 dager. Det er videre partenes intensjon at planen skal gi den ansatte en 3 ukers friperiode mellom 2 disponibelperioder der skifte av rigg/plattform/utreisedag ikke er tilfelle Available plan. Drilling & Measurement (D&M) For the MW2 and MW3 positions the following available plan applies: The fixed working schedule is 19 days available followed by 16 days off (leave period). The available period starts Monday in week 1 and ends the Friday in week 3, 19 days later. The leave period starts Saturday in week 3 and ends Sunday in week 5. The total length of one schedule cycle time is 5 weeks (35 days). The schedule 19 days available followed by 16 days off is not meant to be a schedule where the Employee is available for the Employer in 19 days and thereafter have an off period of 16 days. Employees in D&M do normally work 14 days offshore periods. The intention between the parties regarding the available-plan is that changing rig/installation/ travel out day shall not result in overtime compensation within a period of 19 days. Further, it s the intention that the employee should have a 3 week break between 2 work periods where there have been no changes in rig/installation/ travel out day. Dersom det av operasjonelle behov blir nødvendig kan det innføres en frivillig disponibelplan i en begrenset periode på maksimalt 6 måneder for grupper av ansatte, etter forutgående drøftelser med de tillitsvalgte. Disponibelplan er 14 dager disponibel (tilgjengelig) etterfulgt av 14 dager fri (friperiode). Ved arbeid på disponibelplan vil den ansatte få utbetalt 14 dager offshore bonus for Based on operational needs, it can be necessary to implement a voluntary available plan for a specific period (maximum of 6 months) for groups of employees, after foregoing discussions with the union representatives. The available plan is 14 days available followed by 14 days leave. If working on available plan the employee is entitled to 14 offshorebonus per available period. Ansatte har krav på 3 ukers ferie i sommerhalvåret i henhold til ferieloven. Det skal for ansatte som krever det, avsettes en slik periode.. Andre grupper offshoreansatte innen D&M, kan velge mellom følgende disponibelordninger: Disponibelplanen er 5 uker på (tilgjengelig) etterfulgt av tre uker fri (friperiode) Ansatte innen LWD gruppen kan avtale med bedriften en ordning som ikke følger noen disponibelplan. Dette kan kun avtales dersom den ansatte gir sitt samtykke. Dersom ansatte velger å ikke gå på en disponibelplan, skal det avtales 10 uker fri pr. år i tillegg til vanlig ferie. Employees can demand a 3 weeks vacation during the summer months as per the Vacation Act. If the employee demands, such a period shall be agreed. Other groups of offshore employees within D&M can choose between the following available plans: The available plan is three weeks on (available) followed by three weeks off (leave period) Employees within the LWD group can agree with the company to work without an available plan. This can only be agreed if the employee voluntary agrees. If the employee chooses not to work in accordance to an available plan, an agreement for 10 weeks off in addition to normal vacation shall be made Skiftedag Drilling & Measurement Skiftedag er den dag som er utreisedag på den riggen/plattformen der den ansatte arbeider. For ansatte på 5-3 disponibelplan er skiftedag mandag Shifting day Drilling & Measurement The shifting day is the day which is travel out day to the rig/installation where the employee is working. Monday is shifting day for employees on 5-3 available plan. 2.3 Coiled Tubing, Cementing og Sand Control Tools gruppen Stillingskategorier. Coiled Tubing, Cementing og Sand Control Tools Group Følgende innplasseringer gjelder : 2.3 Coiled Tubing, Cementing and Sand Control Tools Group 2.3.1Position categories. Coiled Tubing and Sand Control Tools Group The following position classification is valid:

5 Coiled Tubing og Cementing. Lønnsgruppe : Stilling : Coiled Tubing and Cementing. Salary Group: Position Title: Individuell A B C E **) SS2 / SS3 / OAS SS1 SST / SSC / EO3 / GEO EO1 / EO2 Opplæringsstilling Individual A B C E **) SS2 / SS3 / OAS SS1 SST / SSC / EO3 / GEO EO1 / EO2 Trainee position **) Gjelder ikke fagarbeidere som skal innplasseres direkte i C. **) Does not apply to certified skilled worker who will start directly in C. Sand Control Tools Group. Med virkning fra 1. oktober 2005: samme innplassering som over ( Coiled Tubing og Cementing gruppen ). Sand Control Tools Group. Effective October 1st., 2005: same classification as above ( Coiled Tubing and Cementing group ) Disponibel og skiftplan. Coiled Tubing, Cementing og Sand Control Tools Group Disponibelplan skal være 2 uker påperiode og 3 uker friperiode. Hver på-periode skal kunne knyttes opp med 1 fleksidag som ikke kompenseres med overtid. Denne fleksidagen kan medføre en forskyvning i etterkant av første dag i planlagt på-periode. Varsling skal skje 2 arbeidsdager før, om bruk av fleksidag. I tre friperioder pr. år skal det ikke brukes fleksidag. Disse periodene skal være fastsatt 3 måneder på forhånd. En i tidsrommet og en i tidsrommet Skiftplan skal være 2 uker påperiode, 3 uker friperiode, 2 uker påperiode og 4 uker friperiode og skal prioriteres der det er mulig. For bedriftens sementeringsgruppe ble denne skiftskiftplan innført med virkning fra sommeren år Hver på-periode skal kunne knyttes opp med 1 fleksidag som ikke kompenseres med overtid. Denne fleksidagen kan medføre en forskyvning i etterkant av første dag i planlagt på-periode. Varsling skal skje 2 arbeidsdager før, om bruk av fleksidag. I tre friperioder pr. år skal det ikke brukes fleksidag. Disse periodene skal være fastsatt 3 måneder på forhånd. En i tidsrommet og en i tidsrommet For Sand Control Tools avdelingen er det ingått egen protokoll vedr. følgende ordninger :. Disponibelplan for denne gruppe vil være 3 uker disponibel / 3 uker friperiode. Offshorebonus for alle ansatte i denne gruppen vil være Kr. 300,- pr. offshoredag. Standby på friperiode kompenseres med en sats pr. dag lik Kr. 450,-. Eventuelt arbeid i standby-perioden kompenseres som overtid iht. gjeldende tariffavtale. Det ytes dog ikke kompensasjon for standby i disponibelperioder Available and shift- plan. Coiled Tubing, Cementing and Sand Control Tools Group Available plan shall be 2 weeks available and 3 weeks leave. One flexi day which is not compensated as overtime can be used for each available period.this flexi day can cause a displacement in arrears of the first day in a planned available period. The Employee must be notified about the use of flexi day, at least 2 working days ahead. The flexi day can not be used during three leave periods per year. These periods shall be agreed in advance. One in the period and one in the period A shiftplan shall be 2 weeks available followed by 3 weeks leave, 2 weeks available and 4 weeks leave and shall be the prioritized plan if possible. This shidtplan has been implemented for the Company s cementing group with effect from the summer For each onperiod, 1 flexiday not compensated as overtime can be used. This flexiday can result in a displacement in lieu of first day in a planned available period. The Employee must be notified about the use of flexiday, at least 2 working days ahead. The flexiday can not be used during three leave periods per year. These periods shall be agreed 3 months in advance. One in the period and one in the period For the Sand Control Tools groups a separate protocol has been agreed with the following regulations: Available plan for this group will be 3 weeks on / 3 weeks off. Offshorebonus for all employees in this group shall be NOK 300, - per offshore day. Standby in leave periods will be compensated with a rate of NOK 450, - per day. Work in the standby period is compensated as overtime work i.a.w. the existing tariff agreement. However, there is no compensation for standby in available periods Arbeidstid. Coiled Tubing, Cementing og Sand Control Tools Group Timelogging For reise til/fra offshore arbeidssted, skal det for utreisedag regnes 12 timer og for innreisedag minimum 6 timer Working hours. Coiled Tubing, Cementing and Sand Control Tools Group Registration of hours For travel to/from offshore work location, 12 hours shall be registered for the travel day out to rig/installation and minimum 6 hours for the return day.

6 For innreisedag gjelder: Ved arbeid på innreisedag i løpet av disponibelperioden (f. eks dag 4 eller dag 10) vil den ansatte være berettiget til overtidskompensasjon etter arbeid utover 12 timer i sammenheng. Arbeidet tid logges i årsregnskapet, dog minimum 6 timer. Arbeid på skiftedag/første dag i friperiode ( 15.nde dag ) Arbeidet tid logges i årsregnskapet, dog minimum 6 timer. Ved overgang til friperiode kompenseres arbeid i perioden utover forventet helikopteravgang fra plattform sett i relasjon til avgangstiden fra land ved utreise (dvs. retur med samme flight som ved utreise), med overtidsgodtgjørelse. Dersom den ansatte ikke returnerer til land på innreisedagen/første dag i friperioden, skal: Innreisedagen/første dag i friperioden: Kompenseres fullt ut som overtidsarbeid Neste dag (16nde. dag (og 17nde, 18nde osv.)): Kompenseres for hver time arbeidet, dog minimum 6 timer. Den tid som medgår til venting på utreisested/heliport/ innkvarteringssted og som ikke faller på utreisedag, betales og registreres som arbeidstid time for time, dog ikke utover 12 landtimer pr. døgn. Timelogging ved sykdom etc. Fravær som skyldes sykdom, repetisjon i militæret, pålagt tjeneste i Heimevernet eller Sivilforsvaret eller velferdspermisjon (pkt. 2.9) og som faller i oppholds-perioden for ansatte på skiftplan eller i disponibelperioden for ansatte på disponibelplan, skal dette logges med 12 timer pr. dag, dog begrenset til maksimum 174 timer i hver disponibelperiode. Videre skal det betales full offshorebonus fra og med dag 1 i disse periodene. Intensjonen er at ingen ansatte skal hverken tjene eller tape på å bli sykemeldt. For travel in (returning) day applies: For work on the travel in (returning) day during the available period (i.e. day 4 or day 10), the Employee will be entitled to overtime compensation for work in excess of 12 continuously hours. Worked time is logged in the year accounts, with a minimum of 6 hours. Work on shifting day/ first day in leave period (Day 15 th.). The worked hours shall be logged in the man-year accounts with a minimum of 6 hours. In the transition to leave period, work in the period exceeding the expected helicopter departure time from the platform, in relation with the departure time from onshore travelling out to the platform, (i.e. return with the same flight as with departure),shall be paid with overtime compensation. If the Employee doesn t return onshore on the travel in day / first day in the leave period, shall: Travel in day / first day in the leave period be: Fully compensated as overtime. Next day (16 th. day (or 17 th. 18 th. etc.)): To be compensated for each hour worked, however a minimum of 6 hours. The time spent waiting at departure locations/heliports /accommodation locations that does not fall on departure days shall be recorded as working hours on an hour by hour basis, however no exceeding 12 onshore hours per day. Registering of hours when on sick leave etc... Absence caused by illness, refresher training in the Armed Forces or mandatory service in the Norwegian Home Guard or the Civil Defence or compassionate LOA (item. 2.9) which falls on a day in the available period for the employee on a shift plan or available plan, shall be registered with 12 hours per day, however capped on a maximum of 174 hours per available period. Further, full offshorebonus shall be paid from day 1 in these periods. The intension is that nobody should gain or loose being on sick leave Endring av arbeidsplan. Coiled Tubing, Cementing og Sand Control Tools Group Change in work schedule. Coiled Tubing, Cementing and Sand Control Tools Group Ved ikke planlagte endringer av arbeidsplan skal det betales overtid tilsvarende 6 timer med 65% tillegg for hver ikke planlagt endring som medfører at første arbeidsfrie periode blir redusert, og tilsvarende 3 timer med 65% tillegg dersom første arbeidsfrie periode blir forlenget. With a non-planned change in working schedule, overtime compensation equal to 6 hours with 65% additional pay for each nonplanned change which results in a reduction of the first work-free, and correspondently 3 hours with 65% additional comp., if the first work-free period is extended, will be paid Arbeidstidsordninger ved arbeid i land. Coiled Tubing, Cementing og Sand Control Tools Group Working hour arrangement for work onshore. Coiled Tubing, Cementing and Sand Control Tools Group Dersom den offshoreansatte som er i arbeid ved basen ikke får dekket hjemreise i helgen og samtidig ikke er i arbeid på basen lør- og søndag skal det føres 7,5 landtimer mot årsverket for disse dagene. Dersom vedkommende arbeider ved basen disse dagene skal vekommende kompenseres med overtidsbetaling etter gjeldende regler. For ansatte som har sitt bosted i Sør-Norge ( definert som Trondheim og sørover ) vil den ansatte normalt få dekket 1 helge-hjemreise tur/retur i forbindelse med slike oppdrag. Dersom det er mulig for bedriften å skaffe billig-billetter (kostnad innen pris av billett for Sør-Norge som definert over) for ansatte bosatt utenfor dette området, skal også disse få If travels to home in weekends are not covered by the Company for an offshore employee who is working at the base but at the same time is not working on Satur- and Sunday, 7,5 onshore hours shall be registered in the man year balance for these days. If the person works at the base these days, the employee will be compensated with overtime payment in accordance with existing rules. Employees living in the Southern part of Norway (defined as south of Trondheim (inclusive)) will under normal circumstances get covered 1 weekend travel to their home in connection with such activities. If it s possible for the Company to buy cheap-tickets (cost within the price for a ticket for Southern part of Norway as defined above) for employees living outside the defined area, also

7 muligheten til en helg- hjemreise i forbindelse med basearbeid. these employees shall have the possibility to a weekend travel in connection with base work Arbeidstidsordninger ved arbeid i utlandet Coiled Tubing, Cementing og Sand Control Tools Group For arbeid i utlandet/-utenlandsk sektor, kan det mellom partene være avtalt tillegg til de satser og retningslinjer som ellers er avtalt i denne overenskomst. Dersom slik avtale ikke er inngått, gjelder følgende: Den ansatte arbeider etter den schedule som måtte eksistere på den gitte lokasjon. Den ansatte vil oppebære en daglig sokkelkompensasjon lik Kr ,- pr. dag for alle dager ute av landet. Det registreres 12 timer pr. dag mot årsverket for alle dager den ansatte er utlån t til annen lokasjon. Transport/diett utgifter dekkes iht Statens Reiseregulativ Working hour arrangement for work abroad. Coiled Tubing, Cementing and Sand Control Tools Group For work abroad/ foreign sector, the parties may agree on additional compensation to the amounts and guidelines that is agreed in this Agreement. If no such Agreement has been established, the following applies: The Employee works in accordance with the schedule that exists on the given location. The Employee will receive a daily offshorebonus/allowance of NOK 1.000, - for each day spent abroad. 12 hours per day shall be registered against the man year account for all days the Employee has been on loan to another location. Transportation/per Diem expenses will be reimbursed in accordance with the National official rates (Statens satser) Særskilte tillegg. Coiled Tubing, Cementing og Sand Control Tools Group Special Allowances. Coiled Tubing, Cementing og Sand Control Tools Group 1. Tankrengjøring Innvendig rengjøring av tanker som krever egen arbeidstillatelse (Entry permit), godtgjøres med et tillegg på kr. 80,- pr. påbegynt time. Kopi av arbeidstillatelse vedlegges timeliste. 2. Konsultasjonstillegg Ansatte som blir innkalt i sin fritid til konsultasjoner, orientering, pålagt møte osv. på land, gis godtgjørelse for dette. Godtgjørelsen settes til ordinær landtimelønn pluss 100 % for faktisk medgått tid til konsultasjonen. Det skal betales for minst 3 timer pr. gang. Hvis skriving av rapport må foregå på basen, skal dette godkjennes av avdelingsleder. 1. Cleaning of tanks Inside cleaning of tanks that require a special work permit (Entry permit), is compensated with an additional allowance of NOK 80, - per started hour. Copy of Work permit shall be enclosed with the time sheet. 2. Consultation allowance Employees, who in their leave periods are called in for consultations, orientations, planned meetings etc, are compensated for these activities. Compensation shall be basic onshore hourly time rate plus 100% for actual time spent for the consultation. Each consultation shall be compensated with least 3 hours. If the report is being written at the base, this need to be approved by dept. supervisor. 3. Risikotillegg Arbeid som krever sikkerhetserklæring eller spesiell arbeidstillatelse og ekstraordinært verneutstyr som syredreakt, frisklufts eller hel ansiktsmaske, eller arbeid i høyden som krever fallsikring el.l. godtgjøres med et ulempetillegg på kr. 40,- pr. time. Kopi av godkjent arbeidsordre eller sikkerhetserklæring vedlegges timelisten. Arbeid med fallsikring bekreftes av Overall Supervisor. 3. Risk allowance Work that require a safety declaration or a special work permit and extraordinary safety protection as acid suit, fresh air- or full facemask, or work in the height that requires special fall protection etc., is compensated with a inconvenience allowance of NOK 40,- per hour. Copy of approved work order or safety declaration shall be enclosed with the time sheet. Work with special fall protection shall be verified by the Overall Supervisor. 2.4 Alternativ til disponibelplaner I stedet for diponibelplan/skiftplan kan bedriften og den lokale fagforening inngå avtale for alle de overnevnte service- / produkt-linjer om at inntil 10 % av arbeidstakergruppene skal kunne velge følgende alternativ til de ovenfor beskrevede disponibelplanene : Den ansatte vil kunne ta ut 10 uker fri inklusiv ferie. De resterende 42 uker er disponibelperioder. Avvikling av friperiodeordningen avtales mellom bedriften og den enkelte arbeidstaker. 2.4 Alternative to available plans Instead of an available schedule/shift schedule, the company and the local union may enter into an agreement for employees in the above mentioned service-/product lines, whereby up to 10% of the employee group may choose the following alternatives: The employee may take up to ten weeks off, including vacation. The remaining 42 weeks are available periods. The free period arrangement shall be agreed between the company and the individual employee. 2.5 Helligdagsbonus ved reise- og ventetid Ansatte som venter på utreisested/heliport/innkvarteringssted på dager nevnt i OSA pkt. 3.18, helligdagsgodtgjørelse, vil motta 2.5 Holiday compensation under travel out day and waiting time. Employees who are waiting on at departure locations/heliports/accommodation locations on days as listed in

8 slik godtgjørelse. OSA Chapter 3.18, Holiday compensation, will be entitled to such compensation 2.6. Arbeid ved basen Offshoreansatte som arbeider på land, og som dagpendler mellom bopel og arbeidssted, kompenseres for transportutgifter i.h.t. Statens Reiseregulativ (pendlersats). Videre vil disse ansatte få utlevert lunsjkuponger / lunsjpenger refundert av bedriften ved arbeid på basen. Dersom den offshoreansatte som er i arbeid ved basen, ikke får dekket hjemreise i helgen og samtidig ikke er i arbeid på basen lør- og/eller søndag, skal det føres 7,5 landtimer mot årsverket for disse dagene. 2.6 Work at the base Offshore employees working onshore (Agreement Part IV) and commutes between home and work location, will be reimbursed for travel expenses in accordance with the official governmental rates (commuter rates). Further, lunch expenses will be covered or lunch provided by the Company for offshore Employees working at the base. If travels to home in weekends are not covered by the Company for an offshore employee who is working at the base but at the same time is not working on Satur- and Sunday, 7,5 onshore hours shall be registered in the man year balance for these days. 2.7 Kurs i utland Timer registreres i henhold til OSA, (som for kurs i Norge). Den ansatte vil få utbetalt diett i henhold til Statens Satser. Eventuelle måltider og kurspenger som blir dekket/utbetalt av arbeidsgiver kommer til fratrekk. Bosted og transport under kursoppholdet betales av bedriften. Den ansatte har rett til å ta ut reiseforskudd. Etter endt kurs, skal vedkommende primært inn igjen på opprinnelig disponibelplan. 2.7 Courses abroad Hours shall be registered in accordance with OSA (as for courses in Norway). Per-Diem will be paid to the employee in accordance with the National per-diem rates. Any meals or course-money that has been covered/paid by the employer shall be subtracted from the per-diem allowance. The Company pays accommodation and transportation during the course period. The employee has a right to receive a travel advance. After the course is completed, the employee shall under normal circumstances return to his/her original available plan. 2.8 Kurs i bedriftsinterne opplæringsprogram Med referense til OSA presiseres det at : som pålagt kurs skal også regnes kurs som inngår som en del av bedriftens stillingskrav i henhold til den enkeltes stillingskategori. Denne bestemmelsen inkluderer også kurs som inngår i bedriftens stillingskrav til neste nivå s stilling i en gitt karrierestige for de offshoreansatte. 2.9 Flytting innen Norges grenser. Dersom offshore ansatte flytter innen Norges grenser, skal bedriften ta vesentlig hensyn til de sosiale/familiære grunnene som ligger bak skifte av bosted, når den avgjør hvem som skal belastes de økte reisekostnadene. 2.8 Internal training program courses. With reference to OSA 2.8.1, it is outlined that: courses which are included in the company s requirement for a specific position shall be defined as a mandatory course. Further, this clause also includes courses that are included in the company s position requirements for the next positions in the offshore employee s career ladder. 2.9 Moving within Norway. If an Employee moves within the border of Norway, the Company shall pay considerable attention to the social / family reasons causing the move, when deciding who shall cover the increased travel expenses. 3- ANSIENNITET 3.1 Ansiennitet Ansiennitet er perioden med vedvarende ansettelse i Schlumberger eller søsterselskaper. Datoen som benyttes for å beregne arbeidstakers ansiennitet er ansettelsesdatoen i ansattelseskontrakt. Dersom slik kontrakt ikke finnes, benyttes tiltredelsesdato. Ansiennitet fortsetter å løpe under permisjon i henhold til følgende punkter i denne avtalen. 3- SENIORITY 3.1 Seniority Seniority is defined as a continuous period of employment in Schlumberger or a sister company. The date used for calculation of seniority date is the seniority date set in the Employment contract. If no such contract is available, the hire date will be used. Seniority will be maintained during leaves in accordance with the following items in this agreement 3.2 Velferdspermisjon Ved godkjent velferdspermisjon (pkt. 8.1) fortsetter ansienniteten å løpe. 3.2 Compassionate leave Seniority will be accrued during ordinary approved leave of absence (ref Chapter 8.1).

9 3.3 Permitering Ved permitering fortsetter ansienniteten å løpe. 3.3 Temporary lay-off (Permittering) Seniority is accrued during temp. lay-off periods. ( permittering). 3.4 Permisjon Under permisjon (pkt. 8.2) opparbeides ansiennitet i opp til 30 dager. 3.4 Leave of absence (LOA) During extra-ordinary leave of absence (ref Chapter 8.2) seniority is accrued for a period of up to 30 days. 3.5 Svangerskaps-/Omsorgspermisjon Under svangerskaps-/omsorgspermisjon fortsetter ansienniteten å løpe. 3.5 Maternity leave Seniority is accrued during maternity leave periods 4 GODTGJØRELSE 4.1 Lønn Månedslønn utbetales 12 ganger i året. Sokkelkompensasjon og overtid som er opptjent i løpet av en måned, utbetales sammen med grunnlønn den påfølgende måned. Lønnsutbetaling blir foretatt ikke senere enn den 25. hver måned. Lønn under velferdspermisjoner, farspermisjoner etc. betales i.h.t. bedriftens enhver tid gjeldende prosedyrer. 4.2 Offshorebonus Offshorebonus betales pr. offshoredag, i.h.t OSA. For ansatte i REW/WCP/D&M :Offshorebonus varierer som funksjon av lønnsgrad og ansiennitet. For ansatte i C.T./ SCT :Offshorebonus satt til et fast beløp. 4 COMPENSATION 4.1 Salary The monthly salary is paid 12 months per Year Offshore bonuses and overtime which have been accrued during one month will be paid out together with the base salary the following month. Salaries will be paid out no later than the 25 th. in the month. Salary when on Leave of Absence, paternity leaves etc. will be paid in accordance with the valid procedures in the Company 4.2 Offshore bonus Offshore bonus is paid for every offshore day in accordance with OSA. For employees in REW/WCP/D&M: Offshorebonus varies as a function of salary level and seniority. For employees in C.T./ SCT: Offshorebonus is set as a fixed amount. 4.3 Lønn under sykdom Ved fravær grunnet sykdom vil den ansatte motta full lønn, inkl. offshorebonus, fra bedriften i inntil 12 måneder. Bedriften dekker lønn ut over beregningsgrunnlaget i Folketrygden, som for tiden er 6 G, dog begrenset oppad til 12 G. Timeregistrering i.h.t. OSA 4.3 Salary on sick leave Under absence caused by illness, the employee will be paid full salary from the Company, inclusive offshorebonus, for a period up to 12 months. The Company will cover salary exceeding the sick pay based on Norwegian regulations (Folketrygden), for the time being 6G, but limited to a maximum of 12G. Hours will be registered i.a.w. OSA. 4.4 Feriepenger Feriepenger utbetales når hovedferie avvikles og senest i mai. 4.5 Overtid Overtid i.h.t. OSA 4.6 Svangerskap/Omsorg Gravide som arbeider offshore, og som ikke kan jobbe etter 28. Svangerskapsuke, skal diskutere med ledelsen om det kan skaffes arbeid på land til hun tar svangerskapspermisjon. Bedriften betaler den ansatte full lønn, inklusive offshorebonus, under svangerskapspermisjon. Bedriften dekker differansen 4.4 Vacation pay Vacation pay will paid out in connection the Main vacation and no later than the month of May. 4.5 Overtime compensation Overtime will be compensated in accordance with OSA 4.6 Maternity leave Pregnant employees who works offshore and who are unable to work offshore after the 28 th. week of pregnancy, shall discuss with the company possible, alternative work onshore until she starts the maternity leave. The company will pay full salary inclusive offshore bonus, during the maternity leave period. The Company will cover the difference

10 mellom maksimalt stønadsbeløp for den del av stønadsperioden som den ansatte etter Folketrygden har krav på fødselspenger. between maximum refundable amount from the National security system (Folketrygden) and the actual salary for the period the employee is entitled to financial birth support. 4.7 Båtbonus Arbeid ombord på båt i forbindelse med seismikk bunnhullsverktøy oppdrag vil bli kompensert med en bonus på kr. 567,- pr. dag. 4.8 Shuttling Shuttling utenom normal arbeidstid offshore kompenseres etter bestemmelsen i tariffavtalen. 4.9 Ukvalifisert hvile I henhold til OSA. 4.7 Boat bonus Work onboard a vessel in connection with seismic bottom hole tool operations, will be compensated with a bonus equal to NOK 567,- per day. 4.8 Shuttling Shuttling outside the normal working hours will be compensated in accordance with the Tariff Agreement. 4.9 Unqualified rest. In accordance with OSA Bruk av egen bil i tjeneste. Bruk av egen bil i tjeneste for bedriften godtgjøres etter satsene i Statens Reiseregulativ for bilgodtgjørelse. Bruk av egen bil skal på forhånd være avtalt med bedriften Use of own car in duty. Use of own car is compensated in accordance with the Governs official rates (Statens Reiseregulativ). Use of own car shall be pre-approved by the Company Fagarbeidertillegg - Engangsbonus Ansatte som avlegger fagprøve (bestått prøve) vil motta en engangsbonus lik Kr ,- fra bedriften Stand-by Helgevakt Kompenseres med laveste sats pr. dag i henhold til lokalavtale for landarbeid mellom NOPEF og Schlumberger. (punkt 8.3) Arbeid i vaktperioden kompenseres som overtid iht. OSA Certified skilled worker allowance Lump sum bonus Employees who passes the Vocational school test for un-skilled workers, will receive from the Company a lump sum bonus of NOK 5.000, Stand-by Weekend duty Are compensated with the minimum rate per day 1.a.w. the local onshore agreement between NOPEF and Schlumberger ( 8.3). Work in on duty period are compensated as overtime i.a.w. OSA. 5- ANDRE YTELSER 5.1 Forsikringer Arbeidstaker er dekket av følgende typer forsikring: Reiseforsikring Gruppelivsforsikring for den ansatte Gruppelivsforsikring som dekker ektefelle/samboer Ulykkesforsikring/Yrkesskadeforsikring som dekker arbeid og fritid Pensjonsforsikring Endringer i forsikringsdekningene skal drøftes med de ansattes tillitsvalgte. Nærmere opplysninger om forsikringsordningene gis i orienteringshefte fra Forsikringsselskapet, som distribueres til alle ansatte. 5 OTHER BENEFITS 5.1 Insurances and pension plans The employee is covered by the following insurances: Travel insurance Group Life insurance for the employee Group Life insurance covering spouse/cohabitant Accident insurance / Work incapacity insurance covering both work and time off. Pension insurance Changes in insurance coverage shall be discussed with the union representatives. Further information about the insurance plans can be found in the insurance information folder issued by the Insurance Company, a folder that is distributed to all employees. 5.2 Telefoni / Kommunikasjonsutgifter Selskapet vil dekke utgifter til første gangs telefoninstallasjon. Abonnement samt samtale- / kommunikasjonsutgifter opptil kr 747,- pr kvartal, refunderes mot framlegging av orginale 5.2 Telephone- / Communication expenses The company will reimburse expenses for first time installation of telephone. Subscription fee and communication expenses up to NOK 747,- per quarter, will be reimburses based on original receipts. For

11 kvitteringer. For ansatte med ISDN / ADSL abonnement refunderes kommunikasjonskostnader med inntil Kr. 963,- pr. kvartal. (ref gjeldende skatteregler), employees with ISDN / ADSL subscription, communication expenses up to NOK 963,- per quarter. (ref valid tax rules) will be reimbursed. 5.3 Kredittkort/Forskudd av reiseoppgjør Den ansatte har rett til å ta ut et reiseforskudd. For ansatte som i forbindelse med sitt arbeid vil ha fordeler av et internasjonalt kredittkort, betaler bedriften årsavgiften samt utgifter til anskaffelse iht intern prosedyre. Bedriften har inngått avtale med kredittkortselskap (p.t. Diners Card / Master Card). Det forutsettes at ansatte med kredittkort normalt ikke har behov for reiseforskudd. 5.3 Credit card / Travel advance The employee has the right to request a travel advance. For employees who will benefit of an international credit card in their employment, the company will reimburse the yearly fee and expenses related to purchase costs in accordance with internal procedures. The Company has entered an agreement with a credit card company (for the time being Amex). It is expected that employees that holds a credit card under normal circumstances have no need for a travel advance. 5.4 Reiser Bedriften betaler transportutgifter mellom hjemsted og heliport/arbeidssted. Alle utgifter i forbindelse med reiser skal godkjennes, og vil bli dekket etter Statens Satser. 5.4 Travels The company will cover transportation expenses between home and heliport / work location. All expenses in connection with travels shall be approved, and will be reimbursed in accordance with the National official rates. 5.5 Velferdsfond Et velferdsbudsjett for de ansatte opprettes. Et beløp avsettes pr. ansatt pr. år til et slikt budsjett. Det opprettes en velferdskomite som velges av og blandt de ansatte. Regler for disponering av velferdsbudsjettet skal settes opp av velferdskomiteen. Partene ble i 2003 enige om følgende : I tidligere velferdsbudsjett har Kr. 500,- pr. ansatt vært øremerket Årsfest. De resterende Kr ,- har vært overført til Velferdsklubben for fordeling av de ulike aktivitetene. Dette beløpet ( Kr ,-) vil forbli uendret. Arrangement i bedriften s regi, slik som Årsfest, skal da følgelig holdes utenfor Velferdsklubbens budsjetter. Eventuelle endringer tas opp til drøftelse. 5.5 Welfare fund A welfare budget for the Employees has been established. An amount is set aside per Employee per year to this budget. A welfare committee elected among the Employees shall be established. Rules for managing the welfare budget shall be established by the welfare committee In year 2003 the following change was made: In previous welfare budgets NOK 500,- per Employee has been locked for the Yearly Party. The remaining NOK 1.500,- has been transferred to the Welfare club for distribution between the different activities. This amount (NOK 1.500,-) will remain unchanged. Event arranged by the Company, such as the Yearly Party, will not be included in the budgets of the Welfare club. Any changes shall be discussed 5.6 Repetisjonsøvelse Repetisjonsøvelser i Forsvaret eller pålagt tjeneste i Heimevernet medfører ingen avkorting i månedslønn.. Timer registreres som i OSA pkt Military Service Refresher training Refresher training in the Armed Forces or mandatory service in the Norwegian Home Guard or the Civil Defence shall not entail any curtailment of monthly wages. Hours will be registered i.a.w OSA chapter Arbeidstøy/verneutstyr Selskapet besørger nødvendig sikkerhetsutstyr og arbeidsklær. Selskapet dekker optiske briller som møter kravene til vernebriller for ansatte som trenger slike. 5.7 Working clothes / Safety gear The company shall provide necessary safety gear and working cloths. The Company will also cover optical glasses which meets the criteria for safety glasses, for employees who need such glasses. 6- ARBEIDSTID - ÅRSVERK 6.1 Basedager En basedag defineres som en dags arbeid/møte på land, pålagt av overordnet. Den vanlige arbeidsdagen er på 7,5 timer, eksklusiv matpause. For beregningen av årsverket registreres 6.75 arbeidstimer pr. dagi.h.t. OSA. 6 WORKING HOURS - MAN YEAR 6.1 Base days A base day is defined as a day of work/meeting onshore, approved by a supervisor. The normal working hours are 7,5 hours, exclusive lunch-break. For calculation of the man year, 6,75 hours shall be registered per day i.a.w. OSA.

12 Arbeid utover ordinær arbeidstid, samt for arbeid i friperiode betales med overtid som for landansatte. 6.2 Offshoredager En offshoredag defineres som en dags opphold offshore Norge på oppdrag for selskapet. Dersom arbeidstaker ikke får returnere til basen eller hjem samme dag, anses også arbeid på farkoster i havn eller innaskjærs som offshoredag. Både utreisedag, innreisedag, samt skiftedag registreres som offshoredag. Vanlig arbeidstid er 12 timer. Arbeidstaker skal normalt ha avløsing etter maksimum 15 sammenhengende dager offshore 6.3 Møter Ved møter i selskapets regi der arbeidstaker er pålagt å møte, registreres som arbeid, og faller inn under punkt Permisjon Ved permisjon registreres timer i.h.t. OSA pkt Sykdom Ved sykdom registreres timer i.h.t. OSA pkt Work exceeding ordinary working hours and work in leave periods, will be compensated with overtime pay as for onshore based personnel. 6.2 Offshore days An offshore day is defined as a one day stay offshore Norway on mission for the company. If the employee can not return to the base or home the same day, then also work on a vessel/rig in harbor or in sheltered waters, is recognized as an offshore day. Both travel out and return day shall be registered as offshore days. Normal working hours are 12 hours per day. The employee shall under normal circumstanced be relieved after a maximum of 15 continuous days offshore. 6.3 Meetings If the employee has to participate in a mandatory meeting arranged by the company, hours shall be registered as work in accordance with paragraph Leaves Hours shall be registered i.a.w. OSA chapter during compassionate leaves. 6.5 Illness During illness hours are registered i.a.w. OSA chapter Arbeidstidsordninger ved arbeid i utlandet. Ved arbeid i Danmark opprettholder den ansatte sine normale arbeidsbetingelser som ved arbeid i Norge. Dette gjelder såvel disponibelplaner som timeregistrering og kompensasjon. Ved andre oppdrag i utlandet skal det opprettes skriftlig avtale om lønns og arbeidsvilkår mellom bedriften og den ansatte. Varer oppdraget under 2 måneder skal det opprettes avtale mellom bedriften og de tillitsvalgte Working hours when working abroad. If working in Denmark, the employees will maintain their normal working terms and conditions as for work in Norway. This includes available plans as well as working hour registration and compensation. If working in other countries abroad, a written agreement between the Company and the employee regarding terms and conditions shall be established. If the duration of the assignment is less than 2 months an agreement should be established between the company and the union representatives. 7 VURDERING OG UTVIKLING 7.1 Vurderingssamtale En gang i året har arbeidstaker rett til å bli formelt vurdert/evaluert av ledelsen. Det fylles ut et vurderingsskjema. Dette skal gjennomgås med arbeidstaker, som også kan tilføye egne komentarer. Evalueringen skal foretas av overordnet med tilstrekkelig kjennskap til den enkelte ansattes faglige dyktighet, progresjon samt kvalifikasjoner. 7 PERFORMANCE APPRAISAL AND DEVELOPMENT 7.1 Performance Appraisal The employee has a right to, once per Year, to formally be appraised/ evaluated by the management. A special appraisal form shall be used. This form shall be presented for the employee in a performance appraisal interview. The employee can also add his/her own comments. The appraisal shall be performed by a supervisor that has knowledge about the employee s performance, progression and qualifications. 7.2 Forfremmelse Forfremmelser til høyere lønnsgruppe skal primært baseres på den enkeltes kvalifikasjoner og arbeidsutførelse. Bedriften vil vurdere kvalifikasjonene til alle arbeidstakerne ved hjelp av tester, sammen med prestasjons- og sikkerhetsdata for den enkelte arbeidstaker. Det er en forutsetning at den enkelte arbeidstaker vurderes m.h.t. individuell kompetanseutvikling. Ved intern endring av stilling skal vedkommende ansattes på 7.2 Promotion Promotion to a higher level salary group shall primary be based on the individual s qualification and job performance. The Company will evaluate the qualifications for all employees using tests combined with the individual s performance appraisal and safety data. This will depend on that the specific employee is evaluated with respect to the individual s competency development. If internal change of position, the employee shall be provided a new

13 skriftlig kontrakt, og med 6 måneders teknisk prøvetid. Skulle vedkommende ikke lykkes i stillingen, skal som hovedregel den ansatte gå tilbake til sin opprinnelige stilling, eller annen tilsvarende stilling i bedriften. Eventuelt lønnsopprykk skal baseres på selskapets standard kompetanseutvikling for fagområdet. Det forutsettes at disse standardene blir oppdatert kontinuerlig for å tilfredstille dagens nivå. employment contract for the position and with 6 months technical probation period. If the individual should fail in the position, he/she should as a main rule return back in his/her previous position or another equivalent position in the company. A (possible) salary increase shall be based on the company s standard competency development for the subject area. It is assumed that these standards are continuously updated in order to satisfy the present levels. 7.3 Opplæring For å kunne maksimere potensialet til hver enkelt arbeidstaker, skal selskapet tilstrebe at arbeidstaker får opplæring i eksisterende, og ny teknikk så ofte som mulig. Alle arbeidstakere skal gis opplæring og nødvendig kursing innen sitt virkeområde for å opprettholde nødvendig kunskapsnivå Arbeidskontrakt Arbeidstaker ansettes på skriftlig kontrakt undertegnet både av den ansatte og arbeidsgiver. Det skal eksistere stillingsbeskrivelser for alle stillinger. Ledige og nyopprettede stillinger skal normalt kunngjøres internt. 7.3 Training In order to maximize the potential for each individual employee, the Company will strive to give the employees training in existing and new techniques as often as possible. All employees shall be provided with training and necessary courses within their field of operations in order to maintain the required competency level Employment contract The Employees are employed by means of a written contract signed by the Employee and the Employer. There shall be a position description for each position. Vacant and new positions shall under normal circumstances, be advertised internally in the Company Opprykk Forfremmelse til høyere lønnsgruppe skal baseres på den enkelte produktlinjes gjeldende opprykksystemer. Endringer i disse opprykksystemene kan normalt ikke foretas uten forutgående drøftelser med de tillitsvalgte Promotions Promotion to a higher salary group level shall be based on the valid promotion system for the spesific product line. Changes in the criteria for promotion shall in normal circumstances not take place without prior discussions with the union representatives. 8 FRI - PERMISJONER 8.1 Velferdspermisjoner Korte velferdspermisjoner inntil 2 dager skal gis i følgende tilfeller : Ved dødsfall og for deltakelse i begravelse når det gjelder den nærmeste familie. Med nærmeste familie menes ektefelle/samboer, barn, søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarn. I forbindelse med akutte tilfeller av alvorlig sykdom i hjemmet. Slike sykdomstilfeller må kunne dokumenteres ved legeerklæring. Permisjon for ektefelle/samboer i forbindelse med fødsel. Konfirmasjon av egne/samboers barn. Ovenfor nevnte permisjoner medfører ingen reduksjon i fast lønn for inntil 14 dager pr. kalenderår. Timer logges i.h.t. punkt 6.4 (OSA pkt ) Eventuelle andre permisjoner skal drøftes enkeltvis. For øvrig vises det til Bedriftens en hver tid gjeldende prosedyrer for velferdspermisjoner. (sett inn prosedyrenavn) 8 LEAVE OF ABSENCE 8.1 Compassionate leaves Short compassionate leaves up to 2 days will be approved in the following cases: In connection with death and funerals of close relatives.. Definition of close relatives: Spouse, cohabitant (samboer), children, brothers or sisters, parent, parent-in-law, grandparent and grandchildren. In connection with acute illness in the home. Such cases must be documented with a doctor s note if requested Leave for spouse / cohabitant in connection with birth of child and adoption. Confirmation of own / cohibant s child. The above listed leaves do not result in any reduction in salary if the total number of leave days does not exceed 14 days in a calendar year. Hours shall be logged i.a.w. item 6.4 (OSA chapter 3.3.5) Other kinds of leaves will be discussed on a single/individual basis. Further, see the Company s valid procedures for leave of Absence.

14 8.2 Permisjoner Det kan innvilges permisjoner for inntil 2 år uten betaling. Dette i forbindelse med ønske om å forlenge permisjon utover det som loven gir en rettigheter til i forbindelse med fødsel, skolestart for egne barn, egen utdannelse eller etter anbefaling fra lege. Ved denne type innvilgede permisjoner stopper lønns- og ansettelses ansienniteten ved bedriften for den perioden permisjonen finner sted. Tidligere ansiennitet blir opprettholdt. Søknad om permisjon skal oversendes til bedriften så tidlig som mulig. Ved innvilgelse av permisjon skal den enkelte få skriftlig meddelelse om vilkårene. 8.2 Leave of absence Unpaid leave of absence can be granted up to a period of 2 years when an employee wants to extended the leave period ( exceeding the rights defined in the law).such leave of absence can be granted in connection with birth, school start for own children, own education or after doctor s recommendation Under unpaid leave the salary is stopped and the individual do not accrue any seniority during the leave period. Previous accrued seniority will be maintained. Leave of absence application shall be sent to the Company as early as possible. When a leave is granted the terms and conditions shall be communicated in writing. 9 AVSLUTNING AV ARBEIDSFORHOLDET 9.1 Oppsigelsesfrister 9 TERMINATION OF EMPLOYMENT 9.1 Notice periods REW / WCP / D&M I prøveperioden 14 dager Inntil 3 år 2 måneder Fra 3 til 6 år 3 måneder Mer en 6 år 4 måneder Min. alder 55 år og mer enn 10 år 5 måneder Min. alder 60 år og mer enn 10 år 6 måneder Coiled Tubing / Sand Control Tools Group REW / WCP / D&M Probation period Up to 3 years From 3 to 6 years More than 6 years More than 10 years and min. age 55 years More than 10 years and min age 60 years Coiled Tubing / Sand Control Tools Group 14 days 2 months 3 months 4 months 5 months 6 months 9.2 Avskjedigelse Se arbeidsreglement Oppsigelsestidene er i hehold til oppsigelsesreglene i Arbeidsmiljøloven. Etter endt prøvetid (dvs. 6 måneder) skal den gjensidige oppsigelsestiden dog være minimum 3 tre kalendermåneder. 9.3 Skriftlig advarsel Se arbeidsreglement The notice periods are in accordance with the notice periods as described in the Working Environmental Act. After the probation period (i.e. 6 months) the mutual notice period will however always be minimum 3 three calendar months. 9.2 Dismissal See the Work Rules ( Arbeidsreglementet) 9.3 Written warning See the Work Rules ( Arbeidsreglementet) Tananger 8. september Tananger, September 8 th, NOPEF konserntillitsvalgt Schlumberger Oilfield Services NOPEF konserntillitsvalgt Schlumberger Oilfield Services

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN 2006-2008 2006 2008 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER NORGE AS INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG IE KLUBBENE AVDELING 13 AVDELING 19 AVDELING 25 AVDELING 45 AVDELING 155 LOCAL SPECIAL AGREEMENT

Detaljer

1. INTRODUCTION. 1.1 Interpretation

1. INTRODUCTION. 1.1 Interpretation 2008-2009 2008-2009 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE TEKNIKERE I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES ( Schlumberger Norge AS) INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG IE KLUBBENE LOCAL SPECIAL AGREEMENT FOR OFFSHORE TECHNICIANC

Detaljer

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP 2008-2010 2008-2010 AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE. I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN NOPEF KLUBBENE

LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE. I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN NOPEF KLUBBENE 2002-2003 LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN OG NOPEF KLUBBENE Avdeling 13 Avdeling 19 Avdeling 25 Avdeling 155 1 SIDE:

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som:

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som: Allmenne vilkår ved oppdrag som innleid bedømmer for (NA Dok 60) General terms and conditions on assignment of assessors contracted by Norwegian Accreditation (NA Doc 60) Dok.id.: Policy/Procedure NA Dok

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 Norwegian Fabrication Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NF07

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

Sjømannssaker Seamen s Affairs

Sjømannssaker Seamen s Affairs Sjømannssaker Seamen s Affairs SAMMEN For økt sjøsikkerhet i rent miljø Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:...s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker:...s. 6 Underavdelingenes

Detaljer

SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account. September 2009. Corporate expense ManAgement solutions

SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account. September 2009. Corporate expense ManAgement solutions SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account Terms Forsikringsvilkår & Conditions Express Express Care Care Reiseforsikring Travel Insurance September 2009 Insurer: Forsikringsgiver:

Detaljer

SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS

SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS Innhold 1 Fellesbestemmelser... 4 1.1 Særavtalens omfang... 4 1.1. Ansettelse... 4 1.2 Lønn under sykdom... 4 1.3 Permisjoner... 4 1.4 Velferd...

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass Overenskomst av 2014 526 Brønnserviceavtale (SAFE) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeservice- og

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter Overenskomst av 2014 357 Oljeservicebedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

Detaljer

sjømannssaker Seamen s affairs

sjømannssaker Seamen s affairs sjømannssaker Seamen s affairs Mai/May 2009 For sjøsikkerhet i et rent miljø SJØMANNSSAKER Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:... s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker

Detaljer

Click here for English. Wizzair, Avbestillings og avbrudds forsikring

Click here for English. Wizzair, Avbestillings og avbrudds forsikring Click here for English Wizzair, Avbestillings og avbrudds forsikring Forsikringsvilkår 01.06.2008 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Tax return 2009 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Norsk (bokmål)/english Innhold:

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway Building a long-term future in Norway About Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2012 31.05.2013 Dato: 27.02.2013 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon

Detaljer

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Nærings- og handelsdepartementet St.meld. nr. 30 (2007 2008) Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende TAX RETURN 2013 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Final date of submission 30. april

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Guidelines for foreign employees and self-employed persons

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Guidelines for foreign employees and self-employed persons SELVANGIVELSEN 2014 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende TAX RETURN 2014 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Leveringsfrist: 30. april 2015 Final

Detaljer

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer:

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer: Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge Avtalenummer: Kunden Fornavn: Adresse: Sted: Etternavn: Postnummer: SSN: Telefon/Mobil-nr: Bankkontonummer:

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter Overenskomst av 2014 125 Oljeboringsbedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

Detaljer