Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016"

Transkript

1 Til skolen Rundskriv S Oslo, 27. januar 2015 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret For nærmere omtale av H.M. Kong Olav Vs Jubileumsfond viser vi til NKFs nettside: Det lyses ut stipender for skoleåret i henhold til de vedlagte retningslinjene. Det viktigste å merke seg er: Stipendet består for eleven i fri kost og losji ett skoleår. For dette refunderer fondet skolen 50% av gjeldende minstepris for kost og losji. Friplassen er altså et «spleiselag» mellom skolen og fondet. Se stipendreglene pkt. 4. Skolen avgjør selv om den vil tilby elever plass på disse betingelsene. Det kan også søkes om lommepenger. Dette var nytt fra i fjor. Det kan innvilges kr i lommepenger for ett skoleår. Søknad sendes på eget skjema. For utenlandske søkere Stipendet kan bare gis til utenlandske søkere som faller utenfor støtteordningene i Statens lånekasse for utdanning, eller tilsvarende ordninger i andre land. Reiseutgifter, utgifter til skoleåret ut over kost og losji, og lommepenger ut over evt. stipend på kr 5 000, må søkeren finansiere utenom stipendet. Søknad sendes via skolen Det legges fortsatt opp til at stipendsøknad sendes til skolen i forbindelse med søknad om skoleplass. Skolen prioriterer om nødvendig mellom søkerne, og videresender søknaden til NKF-kontoret. Søknadsfristen for elevene er 1. mars. Skolenes frist for å sende søknadene til NKF-kontoret er 10. mars Ordningen med et mindre stipend til ungdom som var innskrevet i fondets gaveprotokoller før 1. juli 1992, føres videre. Informasjon og søknadsskjema for disse stipendene blir sendt i eget rundskriv. Informasjon om dette er utelatt i den engelske teksten. Med vennlig hilsen Tor Grønvik daglig leder Vedlegg: stipendregler (norsk, engelsk) søknadsskjemaer (norsk, engelsk)

2 STIPENDREGLER FOR H.M. KONG OLAV V S JUBILEUMSFOND 1. Fondets formål Fondet ble opprettet i forbindelse med 100-årsjubileet for den kristne folkehøgskolen i Norge i Fondets formål er å gi økonomisk støtte til ungdom mellom 16 og 25 år til helårskurs på en kristen folkehøgskole. 2. Aktuelle søkergrupper. Utenlandske søkere som faller utenfor støtteordningene i Statens lånekasse for utdanning, eller tilsvarende ordninger i andre land. Unge som var innskrevet i fondets gaveprotokoll før 1. juli 1992, har rett til et mindre stipend, uavhengig av kriteriene ovenfor. Jfr. også pkt. 7 om søknadsfrist. 3. Kriterier for tildeling I tillegg til aldersbegrensningen i pkt. 1, og det som er sagt om aktuelle søkergrupper i pkt. 2, skal det legges vekt på en behovsprøving ut fra søkerens økonomiske situasjon, jf pkt Stipendenes størrelse Stipendet gis i samarbeid mellom fondet og en skole. Det innebærer fri kost og losji på en av de kristne folkehøgskolene. Det kan også søkes om lommepenger. Beløp: kr Stipend som gis ut fra gaveprotokollene, jf pkt 2, er for tiden på kr Kunngjøring A. Informasjon om stipendet sendes ut sammen med skolebrosjyrer og annet informasjonsmateriell fra Informasjonskontor for kristen folkehøgskole. Slik informasjon sendes ikke der en vet at søkeren faller utenfor den aktuelle søkergruppen. B. Den enkelte skole informerer søkere på samme måte ved utsending av eget informasjonsmateriell. 6. Søknaden Søknaden skrives på eget skjema, som sendes ut fra skolen eller fra informasjonskontoret. Søknaden skal inneholde opplysninger om søkerens økonomi (evt. foresattes økonomi for umyndige søkere). Søknaden sendes til den aktuelle skolen. 7. Søknadsfrist, og behandling av søknader Søknaden må sendes til den aktuelle skolen innen 1. mars. Skolen prioriterer inntil to søkere, og sender disse til NKF-kontoret innen 10. mars. Styret for fondet foretar tildeling av stipend innen 31. mars, og sender svar til skolene. Skolen informerer søkerne om resultatet. Elever som var innskrevet i fondets gaveprotokoller før 1. juli 1992, kan søke stipend etter at de har begynt på folkehøgskolen. Søknadsfrist vil bli kunngjort gjennom skolene tidlig i skoleåret. 8. Utbetaling av stipend Fondet refunderer skolen 50 % av veiledende minstepris for kost og losji på folkehøgskole. Eventuelle lommepenger blir overført fra fondet til skolen, som utbetaler til eleven. Stipend ut fra gaveprotokollene utbetales til eleven gjennom skolen. Vedtatt av fondets styre 21. mars 2011.

3 Søknad om stipend fra H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond Fondets formål er å gi økonomisk støtte til ungdom mellom 16 og 25 år til helårskurs på en kristen folkehøgskole. Stipendet er forbeholdt utenlandske søkere. Skolen har utfyllende stipendregler. Etternavn Fornavn og Mellomnavn Adresse Fødselsdato Statsborgerskap Skolens navn: (Søknaden skal sendes til skolen) ØKONOMISKE FORHOLD Egen inntekt (legg ved nyeste ligningsattest) Studiegjeld pr. i dag Egen formue Forventet inntekt i skoleåret Annen stønad (stipender, legater og lignende) for dette skoleåret Sum annen stønad Har du friplass, eller annen støtte fra skolen? Reiseutgifter TIDLIGERE SKOLEGANG OG ARBEID Tidsrom Skole/Arbeidsgiver Linje/Arbeidets art ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING VED VURDERING AV SØKNADEN (Bruk eventuelt baksiden av skjemaet) STED DATO UNDERSKRIFT

4 H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond Office address: c/o IKF, Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo. Phone Fax Søknad om lommepenger Navn: Adresse: Egen inntekt i fjor? Hva var dine foreldres inntekt i fjor? Kan du få økonomisk støtte fra: a) Foreldrene dine? _ b) En organisasjon _ c) Andre? _ Har du søkt om annen økonomisk støtte? Søknad om lommepenger: H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond dekker kostnader som kost og losji. Men noen kan også få et lommepenger på kr. 500 (I dag: ca 90 USD) hver måned mens de går på folkehøgskolen. Dette skal være et bidrag for å hjelpe elevene møte de daglige behovene. Ikke alle som søker vil få lommepenger, det er opp til Jubileumsfondet sitt kontor. Hvis du ikke får lommepenger, kan du allikevel ta imot plassen på skolen? Ja: Nei: (Sted) / Dato (Signatur)

5 Scholarship Information about His Majesty King Olav s Centennial Fund Purpose This Fund was established in connection with the centennial celebration of the Christian folk high schools in Norway in The purpose of the Centennial Fund is to provide financial support to enable students between 16 and 25 years of age to attend a Christian folk high school in Norway. Who Can Apply Foreign applicants who do not qualify for support from the Norwegian State Loan Fund or similar support programs in other Nordic countries. Criteria for Allocations In addition to the age and financial stipulations (see above), the applicant s financial situation will be taken into consideration through a needs-based assessment.. Amount The scholarship, granted cooperatively by the Fund and individual schools, amounts to free room and board at one of the Christian folk high schools. In addition, pocket money may be applied for, in the amount of NOK Information Information about the scholarship will be distributed along with school folders and other types of informational materials from the Information Office of the Christian Folk High Schools (IKF). This information will not be included to applicants that do not meet the scholarship stipulations of age and financial support (see above). Individual schools will inform their applicants in the same way when sending their own informational materials. Application Form The Centennial Fund application form must be filled out. This form can be requested from the folk high school or from the IKF (see below). Applicants are required to provide information about their finances (or the finances of their parents/guardians if they are under age). The completed application form must be sent directly to the school that the applicant wants to attend. Deadline and Processing of Applications The completed application form must be postmarked by March 1. Each school ranks two applicants in order of preference and provides this information to the IKF by March 10. The Board of Directors of the Centennial Fund allocates the scholarships by March 31 and informs the appropriate schools. The individual schools then inform the applicants. Payment The individual schools are reimbursed directly from the Fund. If pocket money is granted, these funds will be transferred to the school, which pays them to the student. Approved by the Board of Directors, March 21, 2011 IKF Information Office for Christian Folk High Schools Box 420-Sentrum N-0103 Oslo NORWAY Tel Fax

6 Application Form His Majesty King Olav s Centennial Fund The purpose of the Centennial Fund is to provide financial support to enable students between 16 and 25 years of age to attend a Christian folk high school in Norway. Family name First name and middle name Address Date of birth Citizenship SCHOOL: (The application form must be sent to this school) FINANCES (specify which currency you use, preferably NOK, USD or EUR) Own income Own property/assets Current debts Expected income during the school year Other financial support (scholarships, grants, etc) for this school year: Will you receive additional support from the folk high school? Specify. Total amount: Travel expenses PREVIOUS EDUCATION AND WORK EXPERIENCE When School/Employer Major/Kind of work OTHER INFORMATION RELEVANT TO THE APPLICATION (You may also use the back of this form) Place Date Signature

7 H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond Office address: c/o IKF, Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo. Phone Fax Additional Financial Aid Pocket Money Name of applicant: Address: What was your total income last year? What is your parents total annual income? Can you obtain financial assistance from: a) Your parents? _ b) An organisation _ c) Other sources? _ Have you applied for any other financial assistance? Application for pocket money: His Majesty King Olav s Centennial Fund only covers expenses for food and lodging, but based on a test of means (see the questions above) some applicants will also receive a small amount, 500 NOK (to day: approx 90 USD) each month of their stay in Norway at a Folk High School. This is to help students to meet the everyday needs, because of the relatively high living expenses in Norway. Not everybody that applies for Additional Financial Aid will receive pocket money. It is up to the Centennial Fund Office to decide, based on a test of means. If pocket money is not allowed, will you still be able to receive the ordinary scholarship? Yes: No: (Place) / Date (Signature)

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Dersom au pairen ikke kan

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

NORSK. Innholdsfortegnelse

NORSK. Innholdsfortegnelse No r s k/en g l i s h Gj e l dunde rsoni ng Gj e l dunde rsoni ng Brevmaler LETTERTEMPLATES Sp ø rd i nk o n t a k t b e t j e n t f o råf i n n eu t o mo ge v e n t u e l t n å rv i b e s ø k e ra k k

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Guidelines for foreign employees and self-employed persons

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Guidelines for foreign employees and self-employed persons SELVANGIVELSEN 2014 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende TAX RETURN 2014 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Leveringsfrist: 30. april 2015 Final

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende TAX RETURN 2013 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Final date of submission 30. april

Detaljer

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Tax return 2009 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Norsk (bokmål)/english Innhold:

Detaljer

3. Godkjennelse av innkalling og agenda 3. Approval of the notice and the agenda

3. Godkjennelse av innkalling og agenda 3. Approval of the notice and the agenda INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERODUS ASA Styret ("Styret") innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") den 17. august 2015 kl 13.00 CET i Forskningsparken,

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 12 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION AS (org. nr. 990 295 697) Styret innkaller

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING NOTICE OF AN TIL ORDINARY ORDINÆR GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING NOTICE OF AN TIL ORDINARY ORDINÆR GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Dolphin

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA (heretter Selskapet ). Møtet avholdes 28.

Detaljer

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget?

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget? Denne studien belyser hvilke forhold som motiverer personer med utreiseplikt til å velge frivillig retur framfor å bli i Norge uten lovlig opphold. Retur av personer med endelig avslag på asylsøknad eller

Detaljer

Norsk Studentunion -stiftet 1936 -

Norsk Studentunion -stiftet 1936 - Det kongelig norske kunnskapsdepartementet 04.03.08 Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Norsk Studentunion Norsk Studentunion (NSU) er kjent med

Detaljer

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler STANDARDISERTE EUROPEISKE OPPLYSNINGER OM FORBRUKERKREDITT 1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler Kredittyter Ltd. Reg nr: C 56251 Registrert adresse Tagliaferro Business

Detaljer

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP 2008-2010 2008-2010 AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION)* NOTICE INNKALLING TIL OF AN ORDINÆR ORDINARY GENERAL MEETING GENERALFORSAMLING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION)* NOTICE INNKALLING TIL OF AN ORDINÆR ORDINARY GENERAL MEETING GENERALFORSAMLING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Dolphin

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL University of Melbourne (Bachelor) Du som skal søke til University of

Detaljer

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som:

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som: Allmenne vilkår ved oppdrag som innleid bedømmer for (NA Dok 60) General terms and conditions on assignment of assessors contracted by Norwegian Accreditation (NA Doc 60) Dok.id.: Policy/Procedure NA Dok

Detaljer

Information about the room and common areas.

Information about the room and common areas. Information about the room and common areas. Our rooms consist of a small entry, a bathroom with shower and the room itself which is approx 11m 2. In total the room covers a total of approx 18m 2. In the

Detaljer

INNKALLING INVITATION

INNKALLING INVITATION INNKALLING til ordinær generalforsamling i Ekornes ASA. Ekornes Bua, Brunholmgt. 8, Ålesund, mandag 18. mai 2015, kl. 15.00. Påfølgende omvisning og presentasjon med matservering. INVITATION to the Annual

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til University of Western Australia (Bachelor) Du som skal søke til University

Detaljer

Travel Expense Reiseregning. End User Sluttbruker

Travel Expense Reiseregning. End User Sluttbruker Travel Expense Reiseregning End User Sluttbruker 1 Introduction Introduksjon This presentation is a step by step walkthrough of the Travel Expense process in our HR system. The information is presented

Detaljer

Studiereglement. for Handelshøyskolen BI

Studiereglement. for Handelshøyskolen BI Studiereglement for Handelshøyskolen BI 2004/2005 Studiereglement for Handelshøyskolen BI Reglementet er vedtatt i styret 6. mars 2003 og med virkning fra 1. juni 2003. Justeringer er godkjent i kollegiet

Detaljer

ROTFESTE OG VIDSYN Plan for internasjonalisering i videregående opplæring i Vest-Agder 2004-2008

ROTFESTE OG VIDSYN Plan for internasjonalisering i videregående opplæring i Vest-Agder 2004-2008 ROTFESTE OG VIDSYN Plan for internasjonalisering i videregående opplæring i Vest-Agder 2004-2008 Latin Kypros og Midt-Østen Asia Afrika Kartet viser hvor videregående opplæring i Vest-Agder har kontakter.

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA. Horizon 2020 finansieringsmodell. veiledning for forskningsinstituttene. Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA. Horizon 2020 finansieringsmodell. veiledning for forskningsinstituttene. Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Oslo 27.april 2014 Horizon 2020 finansieringsmodell veiledning for forskningsinstituttene FFA har i samarbeid med Forskningsrådet

Detaljer