LOCAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR DIRECTIONAL DRILLERS FOR RETNINGSBORERE BETWEEN MELLOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2006-2007 LOCAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR DIRECTIONAL DRILLERS FOR RETNINGSBORERE BETWEEN MELLOM"

Transkript

1 SÆRAVTALE FOR RETNINGSBORERE MELLOM SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES ( Schlumberger Norge AS), heretter kalt Bedriften OG IE avdeling 155 LOCAL AGREEMENT FOR DIRECTIONAL DRILLERS BETWEEN SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES ( Schlumberger Norge AS), onwards called Company AND IE Branch INTRODUKSJON Denne avtales parter er bundet av Hovedavtalen og Oljeservice avtalen mellom LO og NHO (IE / OLF). Denne avtale er underordnet disse sentrale avtalene. 1.1 Fortolkning Hvis det skulle oppstå forhold som ikke dekkes hensiktsmessig av denne avtale, eller det oppstår tvil om tolkningen av vilkårene i avtalen, skal Bedriften diskutere saken med IE avdeling 155. Avtalen finnes også i en engelsk versjon, ved motstrid gjelder den norske versjonen. 1.2 Avtalens gyldighet Avtalen er gyldig f.o.m. 01.september 2006 t.o.m. 30.august Avtalen vil deretter ha gyldighet 1 år om gangen, med mindre en av partene sier avtalen opp med minimum 1 måned skriftlig varsel. Det forutsettes at partene har ført forhandlinger før oppsigelse finner sted, eventuelt at forhandlinger er krevet og ikke kommet i stand innen 8 dager (Jfr. 4.2 i Hovedavtalen). Selv om avtalen ikke sies opp så skal det forhandles om lønnsjustering hvert år. 1. INTRODUCTION This agreement is tied by the Main-agreement and the Oilservice agreement between LO - NHO (IE / OLF). This agreement is ranking below the above mentioned main agreements. 1.1 Interpretations The company shall discuss with IE Branch 155 if there are issues that are not covered fully in this agreement that rises, or any doubts about interpretation of points in this agreement. This agreement exists in a Norwegian and English version. The Norwegian version is the official. 1.2 Validity This agreement is valid as of. 01September 2006 and until 30.August This agreements validity will thereafter be of 1 year at the time, unless cancelled by one of the parts with minimum 1 month written notice. The parties shall negotiate before canceling the agreement, alternatively negotiations has been demanded, but not taken place within 8 days ( Ref. 4.2 in Main-agreement). Negotiations on the compensation matrix shall take place every year regardless of cancellation of this agreement. 2. ARBEIDSTID 2.1 Registrering av timer En dag som arbeides på basen registreres med faktisk arbeidede timer iht. Timeliste. ( 1 land time = 0.9 offshore time) En dag som arbeides offshore registreres med faktisk arbeidede timer iht godkjent timeliste, dog minimum 12 timer. Inn- og utreisedager registreres med minimum 6 timer. Årsverket består av 1582 timer. 2. WORKING HOURS 2.1 Registration of hours One day work at the base shall be registered with the actual hours worked according to the timesheet. ( 1 land hour = 0.9 offshore hour) One day work offshore shall be registered with the actual hours worked according to the timesheet with a minimum of 12 hours. Travel days shall be registered with a minimum of 6 hours. A normal working year is 1582 hours. 2.2 Disponibelplan 2.2 Working plan

2 Når annet ikke er avtalt skal retningsborerne arbeide etter en disponibelplan. Disponibelplan Disponibelplanen er 19 dager disponibel (tilgjengelig) etterfulgt av 16 dager fri (friperiode). Disponibelperioden starter mandag i uke 1 og avsluttes fredag i uke 3, 19 dager senere. Friperioden starter lørdag i uke 3 og avsluttes søndag i uke 5. Disponibelplanen omfatter totalt 5 uker (35 dager). Directional drillers shall work with a fixed working schedule when nothing else has been agreed. Fixed working schedule The fixed working schedule is 19 days available followed by 16 days off (leave period). The available period starts Monday in week 1 and ends the Friday in week 3, 19 days later. The leave period starts Saturday in week 3 and ends Sunday in week 5. The total length of one schedule cycle time is 5 weeks (35 days). Disponibelplanen 19 dager tilgjengelig etterfulgt av 16 dager fri ikke er ment å være en disponibelplan der den ansatte er disponibel for arbeidsgiver i 19 dager for så å ha en friperiode på 16 dager. Ansatte i D&M har normalt 14 døgn oppholdsperioder offshore. Partenes intensjon med en disponibelplan er at skifte av rigg/plattform/utreisedag ikke skal utløse overtidskompensasjon innenfor et tidsrom av 19 dager. Det er videre partenes intensjon at planen skal gi den ansatte en 3 ukers friperiode mellom 2 disponibelperioder der skifte av rigg/plattform/utreisedag ikke er tilfelle. Trainees (DDT) arbeider uten disponibelplan de første 6 mnd. Etter 6 mnd går de inn på normal disponibelplan. The schedule 19 days available followed by 16 days off is not mend to be a schedule where the Employee is available for the Employer in 19 days and thereafter have an off period of 16 days. Employees in D&M do normally work 14 days offshore periods. The intention between the parties regarding the availableplan is that changing rig/installation/ travel out day, shall not result in overtime compensation within a period of 19 days. Further, it s the intention that the employee should have a 3 week break between 2 work periods where there have been no changes in rig/installation/ travel out day. Trainees (DDT) work without a fixed schedule for the first 6 months. After 6 months they will be given the fixed working schedule. Ingen disponibelplan Retningsborere kan avtale med Bedriften å arbeide uten disponibelplan. Dette kompenseres med NOK 500 i tillegg til ordinær offshore bonus. En årsplan skal være tilgjengelig senest 1. desember hvert år for fastsettelse av friperioder. Planen skal som minimum inneholde 8 uker fri, pluss ferie. Ferieavvikling Den ordinære ferieperioden (Hovedferien) skal i utgangspunktet avvikles i perioden juni september, men dette kan fravikes jamfør 7 i ferieloven. Ferie skal defineres som 5 uker. De ansatte som ønsker det skal kunne ta ut 3 uker sammenhengende sommerferie I tillegg kan en av friperiodene i løpet av vintersesongen oktobermai, økes til 3 uker sammenhengende vinterferie. Dette må godkjennes i forkant av ønsket vinterferie Friperioder og ferie skal godkjennes av nærmeste overordnede FSM / PM eller DDM (Field Service Manager / Project Manager eller Directional Driller Manager). Da ansatte i opplæringsstillinger (Trainees) ikke er berettiget til avtalte friperioder de første 6 mnd, vil disse arbeidstakerne være prioritert ved valg av tidspunkt for avvikling av ferie. No fixed working schedule Directional drillers can on a voluntary basis, choose to work without a fixed working schedule. This compensates with NOK 500,- in addition to ordinary offshore bonus. A year-planner shall be available no later than December 1 st. for booking of free periods. The plan shall contain a minimum off 8 weeks off (leave period) in addition to holiday. Holiday The main 3 weeks vacation (Main holiday) should be taken during June-September, but this can be exempt according to 7 in the Vacation act. Holiday is defined as 5 weeks. Employees whom wish shall be able to have 3 weeks continuous summer holiday. In addition one of the unavailable periods may be increased to 3 weeks continuous winter holiday during winter season October- May. This must be approved prior to the desired winter holiday. Agreed time off and regular vacation shall be approved by the employee s FSM / PM (Field Service Manager / Project Manager or Directional Driller Manager). As the Trainees are not entitled to the 8 weeks time off schedule, this group of employees will be prioritised when selecting dates for the regular vacation. 2.3 Arbeid på land. Dersom en Retningsborer vikarierer som FSM / PM eller utfører arbeid som er betalt direkte av kunden, vil dette arbeidet bli kompensert med en (1/1) offshore bonus pr. dag.. For alt annet arbeid en Retningsborer blir bedt om å utføre på land, vil dette arbeidet bli kompensert med en halv (1/2) offshore bonus pr. dag. Før arbeidet starter skal bedriften informere om at arbeidet kompenseres med en halv (1/2) offshore bonus pr. dag.. I motsatt fall kompenseres det med en (1/1) offshore bonus pr. dag. 2.3 Work onshore If a Directional Driller is substituting as a Field Service Manager / Project Manager or performs work paid by the client, this will be compensated with one (1/1) offshore bonus per working day. For other work a Directional Driller is requested to perform onshore, it will be compensated with half (1/2) offshore bonus per working day. The company shall inform the employee that the work will be compensated with half (1/2) offshore bonus per day prior to the start of such work. Otherwise it will be compensated with one (1/1) offshore bonus per day.

3 Landarbeid skal være frivillig. Hver arbeidsdag i land vil i begge overnevnte tilfeller, bli registrert med minimum 6,75 offshore timer, eller faktisk arbeidede timer iht. signert timeliste, ved beregning av den enkeltes årsverk. Work onshore shall be voluntary. Each day worked onshore will in both above mentioned cases be registered with 6,75 offshore hours, or actual hours worked according to the timesheet in the accumulated offshore working hours system. 2.4 Pålagte kurs Ved deltakelse i pålagt kurs opprettholder den ansatte sin grunnlønn. Ved deltakelse i pålagt kurs registres 6,75 offshoretimer pr. kursdag som arbeidstid. Ved deltakelse i pålagt kurs i utlandet av lengre enn 3 måneders varighet, avtales vilkårene mellom bedriften og den ansatte. Ved kurs i utlandet av kortere varighet, registres 6,75 offshoretimer pr. kursdag som arbeidstid. 2.5 Ventetid ved utreise. Når utreise blir kansellert etter frammøte på heliport, eller utsatt mer enn 12 timer, skal det registreres seks (6) offshoretimer og kompenseres med en offshore bonus for hver dag. 2.4 Compulsory courses The employee will maintain his/her base salary when participating in compulsory courses. When participating in compulsory courses, 6.75 offshore hours are recorded as working hours per course day. In the event of participation in compulsory courses abroad that are of more than three months'duration, the conditions shall be agreed upon between the company and the employee. In the event of such courses of a shorter duration, 6.75 offshore hours are recorded as working hours per course day. 2.5 Waiting time Departure When departure is cancelled after check-in at departure point (Heliport etc.) or delayed by more than 12 hours, 6 hours will be registered in the accumulated work hours system and the employee will be compensated with 1 one- offshore bonus per day. 2.6 Arbeid i utlandet. Ved arbeid innenfor NSG opprettholder den ansatte sine normale arbeidsbetingelser som ved arbeid i Norge. Dette gjelder såvel disponibelplaner som timeregistrering og kompensasjon. Partene har ingått separat protokoll som dekker denne type arbeid. Ved andre oppdrag i utlandet skal det opprettes skriftlig avtale om lønns og arbeidsvilkår mellom bedriften og den ansatte. Varer oppdraget under 2 måneder skal det opprettes avtale mellom bedriften og de tillitsvalgte. 2.6 Work abroad If working in NSG, the employees will maintain their normal working terms and conditions as for work in Norway. This includes available plans as well as working hour registration and compensation. The parties have entered a separate protocol which regulates this type of work. If working in other countries abroad, a written agreement between the Company and the employee regarding terms and conditions shall be established. If the duration of the assignment is less than 2 months an agreement should be established between the company and the union representatives. 2.7 Vikariat i annen stilling offshore. Dersom en Retningsborer vikarierer for annen stilling i annen stillingsklasse, vil kompensasjonen for denne Retningsboreren være i henhold til sin eksisterende lønn. Dette gjelder også for ansatte i opplæringsstillinger (Trainees). 2.7 Substituting for a different position offshore. If a Directional Driller is substituting for a different position or grade, the compensation for this directional driller is according to the employee s current existing salary. This is also valid for Trainees. 3 GODTGJØRELSE LØNNSMATRISE (Norske Kroner) (Lønnsmatrise justert pr. 01September 2006) Grunnlønn pr. måned versus års ansiennitet Års ansiennitet COMPENSATION SALARY (Norwegian Kroner) (WageMatrix updated per 01September2006) Basic wages pr. month versus seniority (years) Seniority DDT-(Grade 7) DD1-(Grade 8) DD2-(Grade 9) DD3-(Grade 10) DDT-(Grade 7) DD1-(Grade 8) DD2-(Grade 9) DD3-(Grade 10)

4 SDD-(Grade 11) OFFSHORE BONUS (Norske Kroner) Offshore bonus pr. dag DDT 1602 DD DD DD SDD 2820 Grunnlønn utbetales i 12 måneder og i tillegg vil opptjente feriepenger ( 12,0 % av feriepenge-grunnlaget inklusive offshore bonus) bli utbetalt i mai måned eller ved avvikling av hovedferie. Grunnlønn pluss garanti dager utbetales under velferdspermisjon, farspermisjon og repetisjonsøvelse. Dag-penger fra militæret vil bli fratrukket grunnlønn under militærtjeneste. Ansiennitetstillegg Etter 6 måneders ansettelse, eller 6 måneder i stilling, vil ansatte være berettiget til ansiennitetsopprykk pr. 1. januar. Ved forfremmelse til ny stillingsgrad, vil den ansatte starte på ansiennitetsnivå 0 år i lønnsmatrisen for denne stillingen. SDD-(Grade 11) OFFSHORE BONUS (Norwegian Kroner) Offshore bonus pr. day DDT 1602 DD DD DD SDD 2820 Basic pay is payable for 12 months and in addition vacation pay (12,0% of gross pay including offshore bonus) is payable the month before the main holiday is taken or latest in May. Basic wages pluss guaranteed days will be paid during social leave, fathers leave and military leave. Money received from the military will be deducted from basic wages during military leave. Seniority increases After 6 months employment or after 6 months in position, the employee will be entitled to a seniority increase per January 1st. When promoted to a new position level, the salary will be set to seniority level 0 year for this position. Offshorebonus Offshorebonus utbetales for hver dags opphold på en offshore installasjon, inklusive utreise- og hjemreisedag. Den ansatte er garantert minimum åtte (8) dager bonus pr. måned. Denne minimumsgarantien vil bli beregnet og balansert måned for måned over ett kalender år. Bedriften vil utbetale differansen mellom disse minimums garanterte dagene og de reelt arbeidete dagene på offshore installasjoner på månedsbasis. Ved hvert år ( 31. des) skal det være oppgjør av timeverket. Det som overskrider 1582 timer utbetales som overtid. En eventuell negativ balanse iht. timelister bli utnullet. Arbeid utover årsverk kompenseres med overtid, til utbetaling i februar. Offshorebonus Offshore bonus is payable for every day on an offshore installation including arrival and departure days. The employee is guaranteed a minimum of eight (8) days with bonus each month. This minimum guarantee will be calculated and balanced month by month basis over one calendar year. The company will pay the difference between the minimum guaranteed amount of days and the actual amount of days on offshore locations on a monthly basis. At the end of a calendar year (December 31 st.), any negative balance will be cancelled. Regular work above 1582 regular hours will be compensated with overtime, payable in February. 3.2 Lønn under sykdom Ved fravær grunnet sykdom eller ved svangerskapspermisjon, vil den ansatte motta full lønn fra bedriften i inntil 12 måneder. Bedriften dekker lønn utover beregningsgrunnlaget i Folketrygden, som for tiden er 6G, men ikke utover 12G. Lønnsgrunnlag ved sykdom vil være Årslønn = (12 x månedslønn offshorebonus) + 12% feriepenger For personer i turnus er det ikke åpenbart hvorledes dette skal praktiseres ved kortere fravær. Ut fra prinsippet om at ingen skal tjene eller tape på en sykemelding, har partene blitt enige om følgende ordning: Offshorebonus ved sykemelding utbetales bare når den ansatte er i sine disponibelperioder. Bonusen beregnes som følger: Ingen schedule: 0,35 offshorebonus pr sykedag schedule: 0,6775 offshorebonus pr sykedag. Timer godskrives årsverket etter samme prinsipp. 3.2 Sick pay. Under absence caused by illness or maternity leave, the employee will be paid salary from the Company for a period up to 12 months. The Company will cover salary exceeding the sick pay based on Norwegian regulations (Folketrygden), for the time being 6G, but limited to a maximum of 12G. Sick pay will be based on Yearly salary = ( 12 x monthly base salary offshorebonus days)x 12% vacation pay. It is not obvious how this shall be practiced for personnel on schedule with shorter sick leaves. The following has been agreed based on a basic principal that no one should make or lose money on being sick: Offshorebonus during sick leave is payable only when the employee are in his/her available period. The bonus is payable as follows: No schedule: 0,35 offshorebonus pr sick leave day schedule: 0,6775 offshorebonus pr leave day. Hours towards yearly work is registered after same principal.

5 4 OVERTID 4.1 Overtid utover 12 timers skift, og ved landarbeid Arbeidstid utover 12 timer pr. skift offshore, kompenseres med et overtidstillegg på 65%. Overtid for landarbeid (utover 7.5 timer normal arbeidstid) kompenseres på samme måte. 4 OVERTIME 4.1 Overtime exceeding 12 hours shift, and with onshore work Working hours exceeding 12 hours pr. shift offshore, shall be compensated with overtime pay 65%. Overtime for onshore work ( 7.5 timer normal working hours) compensates in the same way. 4.2 Arbeid offshore utover 168 ordinære arbeidstimer og arbeid i friperiode. Arbeid på offshore lokasjon med varighet utover 168 ordinære arbeidstimer (overtidstimer etter 4.1 medregnes ikke) pr. tur eller i avtalt friperiode regnes som overtid og kompenseres med et overtidstillegg på 65%. 4.3 Oppgjør av årsverket For timer arbeidet utover det ordinære årsverket definert til 1582 timer regnes som overtidsarbeid, og vil bli kompensert med et overtidstillegg på 65%. Timer allerede kompensert med overtidstillegg etter 4.1 og 4.2 regnes ikke med ved beregningen av dette overtidstillegget. 4.4 Beregning av overtidsbetaling Grunnlag for beregning av overtidsbetaling er årslønn ( basislønn x offshore bonus) + (12% feriepenger)) dividert med Work offshore exceeding 168 ordinary work hours and work during unavailable period. Work on offshore location with a length exceeding 168 ordinary work hours (overtime hours following 4.1 are not counted) pr. trip or in unavailable period is overtime and compensates with an overtime compensation of 65%. 4.3 Settlement of yearly work Hours worked exceeding the yearly work of 1582 hours is defined as overtime hours, and will be compensated with an overtime compensation of 65%. Hours already compensated with overtime pay after 4.1 and 4.2 does not count towards the yearly work. 4.4 Calculation of overtime compensation Basis for calculation of overtime compensation is yearly wages ( basic wages x offshore bonus) + (12% holiday money)) divided by OPPSIGELSE AV ANSETTELSESFORHOLDET 5.1 Oppsigelsesfrister I prøvetid skal oppsigelsesfristen være 14 dager. Etter fast ansettelse er oppsigelsesfristen tre måneder. Ved ti års ansiennitet øker oppsigelsefristen til henholdsvis fire, fem og seks måneder når den ansatte passerer femti, femtifem og seksti år. 6 ANDRE YTELSER 6.1 Forsikring og pensjon Arbeidstaker er dekket av følgende type forsikringer: Reiseforsikring Gruppelivsforsikring for den ansatte Gruppelivsforsikring som dekker ektefelle/samboer Ulykkesforsikring/Yrkesskadeforsikring som dekker arbeid og fritid Pensjonsforsikring ** Lisensforsikring ** Pensjonsforsikringsgrunnlaget er basert på den enkeltes Årslønn = 12 x månedslønn offshorebonus + 12% feriepenger, dog begrenset oppad til 12 x grunnbeløpet i Folketrygden. 5 TERMINATION OF EMPLOYMENT 5.1 Notice periods In probation period notice period is 14 days. When permanently employed notice period is three months. When ten years seniority is achieved, notice period increases to four, five and six months when the employee turns fifty, fifty five and sixty years old. 6 OTHER COMPENSATION 6.1 Insurance and Pension Plans. Employees are covered by the following insurance plans: Travel insurance Group life insurance (for the employee) Group life insurance ( for spouse / cohabiter) Accident / Work incapacity insurance covering work and time off Pension insurance plan ** Loss of Licence insurance ** The salary basis for the pension insurance is the individuals Yearly salary = ( 12 x monthly base salary offshorebonus days)x 12% vacation pay, however limited to 12 x Basic Amount in Folketrygden (12G).

6 Mer detaljerte beskrivelser av de ulike forsikringsordningene finnes i orienteringsheftet : Forsikringer for de ansatte Schlumberger Oilfield Services. A more detailed description of the different insurance plans is available in the brochure: Forsikringer for de ansatte Schlumberger Oilfield Services 6.2 Utgifter Reiser Bedriften dekker transportutgifter mellom hjemsted og heliport/arbeidssted. Alle utgifter i forbindelse med reiser skal godkjennes og diett dekkes etter Statens Reiseregulativ. Telefongodtgjørelse For ansatte med ISDN/ ADSL abonnement refunderes telefonikostnader i henhold til gjeldende skatteregler, dvs med inntil Kr. 963,- pr. kvartal. For standard analogt abonnement vil utgifter bli refundert med inntil Kr. 747,- pr. kvartal. Dersom den ansatte velger å benytte mobiltelefon vil utgifter for inntil samme beløp bli dekket. Da leverandørene av disse kommunikasjonstjenestene har ulike faktureringsrutiner og sykluser, vil den ansatte være berettiget til refusjon av 4 x kvartalsbeløpet i året. Dette beløpet blir satt opp som en total refusjonsbalanse i begynnelsen på året og den ansatte vil deretter gjennom året få refundert kommunikasjonsutgifter begrenset oppad til den totale balansen basert på orginale kvitteringer, uavhengig av kvartalssyklusene. 6.2 Other benefits Travels. The Company will cover transportation expenses between domicile and heliport / workplace. All expenses related to travel shall be approved and Per Diem Allowance will be reimbursed in accordance with the Statens Reiseregulativ. Telephone Allowance. For employees with ISDN/ADSL subscription, the Company will reimburse telephone expenses in accordance with present tax rules, i.e. for the time being up to NOK 963,- per quarter. For standard analogue subscription expenses will be refunded up to NOK 747,- per quarter. The same amounts will be reimbursed if the employee chooses to use mobile phone. The companies providing these communication services do have different invoicing routines and cycles and the employee will consequently be entitled to reimbursement of 4 x the quarterly amount per year. This amount will be calculated in the beginning of the year as a reimbursement balance and actual communication expenses limited to the total yearly amount, will be reimbursed based on original receipts, independent of the quarterly cycles. Kredittkort For ansatte som i forbindelse med sitt arbeid vil ha fordeler av et internasjonalt kredittkort, betaler bedriften årsavgiften samt utgifter til anskaffelse iht. intern prosedyre, dog begrenset oppad til Kr. 600,- pr. år. Bedriften har inngått avtale med kredittkortselskap (p.t. AMEX). Det forutsettes at ansatte med kredittkort normalt ikke har behov for reiseforskudd. Credit Cards. The Company will reimburse the annual fee for one standard credit card up to Kr. 600,- (in accordance with internal procedures). The Company has entered into an agreement with a credit card company (at present AMEX). It is expected that employees with credit cards normally do not have a need for travel advances. 7 KOMPENSASJONER 7.1 Service Supervisor bonus Når en retningsborer overtar ansvaret offshore for oppgaver som er relatert til M/LWD aktiviteter og dette samtidig resulterer i redusert arbeidsstyrke offshore på vedkommendes skift, vil dette bli kompensert med en bonus som definert under. Bonus : Kr. 500,- pr. dag vil bli lagt til den ordinære offshore bonus. 7 COMPENSATIONS 7.1 Service Supervisor bonus Where a DD takes on responsibility offshore for tasks that are related to M/LWD activities and this results in a reduced crew offshore on his/her shift this will be compensated with the agreed allowance as defined below. Allowance: NOK 500,- added to the regular offshore bonus. 7.2 Helligdagsgodtgjørelse Ansatte som er på utreisested/heliport/sokkelen på følgende dager godtgjøres med en helligdagsgodtgjørelse. Beløpet er det til en hver tid gjeldende beløp innenfor oljeservice industrien og 7.2 Work on public holidays. Work on public holidays will be compensated by a fixed allowance. The amount will be the same as for the rest of the oilservice industry and is at present NOK 1.325,- per day.

7 er for tiden kr 1.430,- pr. dag. Helligdagene er definert som følger: 1. Nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 1. og 2. Påskedag, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. Pinsedag, Julaften, 1. og 2. Juledag, Nyttårsaften samt 1. og 17. mai. Nevnte godtgjørelser er å betrakte som et tilfeldig tillegg for den enkelte arbeidstaker og skal ikke medtas i grunnlaget for beregning av sykepenger These public holidays are as follows: New Year day, Maundy Thursday, Good Friday, Easter Sunday and Monday, Ascension Day, Whitsunday and Monday, Christmas Day and Boxing Day plus 1 st. and 17 th. of May. Employee who is working on offshore installation after 15:00h on Christmas and New Year Eve are compensated with the same allowance. 7.3 Arbeid på land For offshoreansatte som arbeider på land og som dagpendler mellom bopel og arbeidssted kompenseres egne transportutgifter iht. Statens Reiseregulativ. Videre vil disse ansatte få utlevert lunsjkuponger/lunsjpenger refundert av bedriften ved arbeid på basen. 7.4 Natt tillegg For offshoreansatte som arbeider nattskift utbetales et tillegg tilsvarende det som ellers er gjeldende i oljeservice industrien.. For tiden utgjør dette kr. 50,- pr. time. 7.3 Work onshore For offshore employees who works onshore and travel between their home and work every day are compensated according to Statens Reiseregulativ. Lunch coupon/lunch money will be paid by the company for work at the base. 7.4 Night bonus For offshore employees who works nightshift a compensation equal to compensation valid for the oilservice industry will be paid. At present the rate is NOK 50,- pr. hour. 7.5 Ukvalifisert hvile Når losji må improviseres og den ansatte ikke får anvist seng i godkjent lugar, utbetales et tillegg på kr. 445,- pr. døgn 7.5 Unqualified rest. A supplement of NOK 445 per day shall be paid when accommodations must be improvised and the employee is not assigned a bed in an approved cabin. Tananger 28. februar 2007 Tananger February 28th.., 2007 IE avdeling Schlumberger Norge AS IE Branch Schlumberger Norge AS

8 Vedlegg I. DUAL SPECIALISTS Dual Specialists vil bli kompensert i henhold til : LØNNSMATRISE (Norske Kroner) (Lønnsmatrise justert pr. 01September2006) Grunnlønn pr. måned versus års ansiennitet Års ansiennitet DX1-(Grade 10) DX2-(Grade 10) SDD-(Grade 11) Appendix I. DUAL SPECIALISTS Dual Specialists be compensated according to: SALARY (Norwegian Kroner) (WageMatrix updated per 01September2006) Basic wages pr. month versus seniority Seniority DX1-(Grade 10) DX2-(Grade 10) SDD-(Grade 11) OFFSHORE BONUS (Norske Kroner) Offshore bonus pr. dag DX DX DXS 2820 OFFSHORE BONUS (Norwegian Kroner) Offshore bonus pr. day DX DX DXS 2820

2008-2009 LOCAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR DIRECTIONAL DRILLERS FOR RETNINGSBORERE BETWEEN MELLOM

2008-2009 LOCAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR DIRECTIONAL DRILLERS FOR RETNINGSBORERE BETWEEN MELLOM 2008-2009 2008-2009 SÆRAVTALE FOR RETNINGSBORERE MELLOM SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES ( Schlumberger Norge AS), heretter kalt Bedriften OG IE avdeling 155 LOCAL AGREEMENT FOR DIRECTIONAL DRILLERS BETWEEN

Detaljer

1. INTRODUCTION. 1.1 Interpretation

1. INTRODUCTION. 1.1 Interpretation 2006-2008 2006-2008 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE TEKNIKERE I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES ( Schlumberger Norge AS) INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG IE KLUBBENE LOCAL SPECIAL AGREEMENT FOR OFFSHORE TECHNICIANC

Detaljer

1. INTRODUCTION. 1.1 Interpretation

1. INTRODUCTION. 1.1 Interpretation 2008-2009 2008-2009 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE TEKNIKERE I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES ( Schlumberger Norge AS) INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG IE KLUBBENE LOCAL SPECIAL AGREEMENT FOR OFFSHORE TECHNICIANC

Detaljer

2002-2003 2002-2003 LOKAL LOCAL SÆRAVTALE SPECIAL AGREEMENT FOR OFFSHORE TECHNICIANC FOR OFFSHORE TEKNIKERE

2002-2003 2002-2003 LOKAL LOCAL SÆRAVTALE SPECIAL AGREEMENT FOR OFFSHORE TECHNICIANC FOR OFFSHORE TEKNIKERE 2002-2003 2002-2003 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE TEKNIKERE I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES ( Schlumberger Norge AS) INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG NOPEF KLUBBENE LOCAL SPECIAL AGREEMENT FOR OFFSHORE TECHNICIANC

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2011 31.05.2012 Dato: 18.10.2011 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og IndustriEnergi, Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon Virkeområde

Detaljer

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP 2008-2010 2008-2010 AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE

Detaljer

2008-2010 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN

2008-2010 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN 2008-2010 2008 2010 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER NORGE AS INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG IE KLUBBENE AVDELING 13 AVDELING 19 AVDELING 25 AVDELING 45 AVDELING 155 LOCAL SPECIAL AGREEMENT

Detaljer

2008-2009 2008-2009 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR ONSHORE EMPLOYEES FOR ONSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS

2008-2009 2008-2009 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR ONSHORE EMPLOYEES FOR ONSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS 2008-2009 2008-2009 LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER NORGE AS LOCAL SPECIAL AGREEMENT FOR ONSHORE EMPLOYEES IN SCHLUMBERGER NORGE AS MELLOM BEDRIFTEN OG IndustriEnergi KLUBBENE Avdeling

Detaljer

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN 2006-2008 2006 2008 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER NORGE AS INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG IE KLUBBENE AVDELING 13 AVDELING 19 AVDELING 25 AVDELING 45 AVDELING 155 LOCAL SPECIAL AGREEMENT

Detaljer

INDUSTRI ENERGI (IE) Gjelder fra 1. juni 2008 til 31. mai 2009 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ

INDUSTRI ENERGI (IE) Gjelder fra 1. juni 2008 til 31. mai 2009 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ INDUSTRI ENERGI (IE) Gjelder fra 1. juni 2008 til 31. mai 2009 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER

Detaljer

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com 2004-2006 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com 2004-2006 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES 2004-2006 2004 2006 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER NORGE AS INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG NOPEF KLUBBENE AVDELING 13 AVDELING 19 AVDELING 25 AVDELING 45 AVDELING 155 LOCAL SPECIAL AGREEMENT

Detaljer

Driftstekniker, Elektriker plattformboring, Riggmekaniker plattformboring, Laborant, Hydraulikkingeniør, Elektroniker, Instrumenttekniker,

Driftstekniker, Elektriker plattformboring, Riggmekaniker plattformboring, Laborant, Hydraulikkingeniør, Elektroniker, Instrumenttekniker, SAFE Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2013 A1 Assisterende seksjonsledere, Elektriker, Sikkerhetsleder, Sykepleier, DP-operatør 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE

Detaljer

Radiooperatør, Kokk, Mekaniker, Sveiser, BVO, Tårnarbeider, Kranfører, Dekksbas, Vaktmester. Turretoperatør, Tårnarbeiderass., Boredekksmekaniker,

Radiooperatør, Kokk, Mekaniker, Sveiser, BVO, Tårnarbeider, Kranfører, Dekksbas, Vaktmester. Turretoperatør, Tårnarbeiderass., Boredekksmekaniker, SAFE Gjelder fra 1. juni 2011 til 31. mai 2012 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ A B C D E Assisterende seksjonsledere, Elektriker,Sikkerhetsleder, Ass. Teknisk sjef, Sykepleier,

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2012 31.05.2013 Dato: 27.02.2013 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon

Detaljer

Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger

Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger Serviceavtalen lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger Dato: 05.12.2014 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Dekksbas, Vaktmester. E DVO, Forpleiningsoperatør MINSTELØNNSSATSER PR. MÅNED GJELDER FRA 1. JUNI 2014

Dekksbas, Vaktmester. E DVO, Forpleiningsoperatør MINSTELØNNSSATSER PR. MÅNED GJELDER FRA 1. JUNI 2014 De Samarbeidende Organisasjoner (DSO) Gjelder fra 1. juni 2014 til 31. mai 2015 A1 Assisterende seksjonsledere, Elektriker, Sikkerhetsleder, Sykepleier, DP-operatør A Ass.borer, Kontrollromsoperatør, Maskinromsoperatør,

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Time & Attendance Timeregistrering. End User Sluttbruker

Time & Attendance Timeregistrering. End User Sluttbruker Time & Attendance Timeregistrering End User Sluttbruker Introduction Introduksjon This presentation is a step by step walkthrough of the time registration process in our HR system. The information is presented

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Lokal Særavtale Archer als

Lokal Særavtale Archer als Serviceavtalen Lokal Særavtale Archer als Særavtale gjeldende fra 01.06.2013-31.05.2014 Dato: 20.01.2014 LOKALAVTALE mellom Archer AlS og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 1. VIRKEOMRÅDE Overenskomsten er inngått mellom Ventelo Networks AS og Norsk Jernbaneforbund og

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Partner: Gro Forsdal Helvik 24. januar 2012

Partner: Gro Forsdal Helvik 24. januar 2012 Deloitte Advokatfirma AS Karenslyst allé 20 Postboks 347 Skøyen 0213 Oslo Telefon: 23 27 96 00 Telefaks: 23 27 96 01 www.deloitteadvokatfirma.no Statnett SF Attn: Sverre Bjertnes Partner: Gro Forsdal Helvik

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16 LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16 Gyldig 01.10.2013-30.09.2014 Page 1 of 11 1. FELLESBESTEMMELSER OFFSHORE... 4 1.1 Sykelønn... 4 1.2 Elektronisk kommunikasjon... 4 1.3 Arbeidstøy/Verneutstyr/Kredittkort

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

PRISER - PRICES VINTER / WINTER 2011 12. www.skeikampen-skiskole.no

PRISER - PRICES VINTER / WINTER 2011 12. www.skeikampen-skiskole.no PRISER - PRICES VINTER / WINTER 2011 12 www.skeikampen-skiskole.no Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos (6-12 år) Mandag til Fredag med start Mandag og minimum 3 sammenhengende dager. 90.

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2014

Skatteetaten. Skattekort for 2014 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2014 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma.

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma. No-way without Norway: hvordan kan du delta? Begynn å samle poeng gjennom aktivitetene som er beskrevet nedenfor. Det er mange muligheter til poengfangst! Dersom du allerede har registrert deg for eventen

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

Lønnarter brukt i WIRELINE OFFSHORE.

Lønnarter brukt i WIRELINE OFFSHORE. Type Forklaring Lønnarter brukt i WIRELINE OFFSHORE. Ref: - Overenskomst mellom Norges Rederiforbund og landsorganisasjonen i Norge og Indstri Energi/SAFE for offshore servicebedrifter på norsk sokkel.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Hvordan føre timelister i Drilling

Hvordan føre timelister i Drilling Hvordan føre timelister i Drilling Her kommer en steg for steg bruksanvisning for hvordan man fører timer i drilling i IFS. Til slutt kommer det noen eksempler, først på en helt normal timeliste, og deretter

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Bussruter / Bus schedule. 242 Hafjell. 262 Sjusjøen. 260 Nordseter. 265 Skeikampen 1.12.08-26.04.09 BUSSRUTER

Bussruter / Bus schedule. 242 Hafjell. 262 Sjusjøen. 260 Nordseter. 265 Skeikampen 1.12.08-26.04.09 BUSSRUTER BUSSRUTER 1.12.08-26.04.09 Bussruter / Bus schedule Vinterbussen 242 Hafjell 265 Skeikampen 260 Nordseter 262 Sjusjøen Informasjon/Information Lillehammer Turist tlf 61 28 98 00, www.lillehammerturist.no

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Denne erklæringen er utarbeidet av styret i NattoPharma ASA ("NattoPharma") i samsvar med Allmennaksjelovens 6-16a, for

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM OG Arbeidstaker: 1. Partene HAV AS (Arbeidsgiver) Postboks 91 Nydalen 0409 Oslo Organisasjons nr. 986587098 og Navn: 19. jan. 2015 ID: Adresse: Postnr: Sted:

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program til Affiliate Partnere Du bestemmer selv om hva slags inntekt du ønsker å oppnå. Til sammen har du 7 valgmuligheter. 7 Muligheter for å oppnå inntekt 1. Direkte provisjon

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

TREKKTABELLER 2013. Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P

TREKKTABELLER 2013. Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P TREKKTABELLER 2013 Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P RF - 2008 TIL ARBEIDSGIVERNE TIL ARBEIDSGIVARANE Spørsmål om bruk av trekktabellene og gjennomføring av trekk rettes

Detaljer

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del Overenskomst mellom og Sykehuset Østfold HF B-del perioden 1.5.2010 30.4.2012 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. 1.1 Partsforhold

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS Kommentert [LBB1]: -Skannede versjoner av LA er godtatt, men andre institusjoner kan ha krav om papiroriginaler -Ingen av delene skal skilles fra de andre/internt krav

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM HALLIBURTON AS NOPEF AVD. 165. Gyldig fra 1. november 2002

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM HALLIBURTON AS NOPEF AVD. 165. Gyldig fra 1. november 2002 LOKAL SÆRAVTALE MELLOM HALLIBURTON AS OG NOPEF AVD. 165 Gyldig fra 1. november 2002 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELLESBESTEMMELSER OFFSHORE... 4 1.1 SYKELØNN... 4 1.2 TELEFONGODTGJØRELSE... 4 1.3 ARBEIDSTØY/VERNEUTSTYR

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

AVTALE OM RESSURSPOOL

AVTALE OM RESSURSPOOL Denne lokalavtalen som et tillegg til: Overenskomst Norges Rederiforbund (NR) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Industri Energi for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring forpleining på permanent

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS Kommentert [LBB1]: -Skannede versjoner av LA er godtatt, men andre institusjoner kan ha krav om papiroriginaler -Ingen av delene skal skilles fra de andre/internt krav

Detaljer

AVTALE MELLOM SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP. IE s KONSERNUTVALG I SCHLUMBERGER

AVTALE MELLOM SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP. IE s KONSERNUTVALG I SCHLUMBERGER AVTALE MELLOM SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP OG IE s KONSERNUTVALG I SCHLUMBERGER Gyldig fra : 01.07.2006 Gyldig til : 30.06.2008 1 DEL

Detaljer

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF Bring/YTF Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF 2012 Overenskomst av 2012 mellom Spekter/ Bring Warehousing AS på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund / Yrkestrafikkforbundet

Detaljer

Hvordan føre timelister i Drilling

Hvordan føre timelister i Drilling Hvordan føre timelister i Drilling Her kommer en steg for steg bruksanvisning for hvordan man fører timer i drilling i IFS. Til slutt kommer det noen eksempler, først på en helt normal timeliste, og deretter

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER

2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER DE SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER Gjelder fra 1. juni 2010 (DSO) til 31. mai 2011 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING PÅ PERMANENT PLASSERTE

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RE: NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RE: NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RE: NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING (2) (3) Til aksjonærene i AUSTEVOLL SEAFOOD ASA / To the shareholders of AUSTEVOLL SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer