LOCAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR DIRECTIONAL DRILLERS FOR RETNINGSBORERE BETWEEN MELLOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2006-2007 LOCAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR DIRECTIONAL DRILLERS FOR RETNINGSBORERE BETWEEN MELLOM"

Transkript

1 SÆRAVTALE FOR RETNINGSBORERE MELLOM SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES ( Schlumberger Norge AS), heretter kalt Bedriften OG IE avdeling 155 LOCAL AGREEMENT FOR DIRECTIONAL DRILLERS BETWEEN SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES ( Schlumberger Norge AS), onwards called Company AND IE Branch INTRODUKSJON Denne avtales parter er bundet av Hovedavtalen og Oljeservice avtalen mellom LO og NHO (IE / OLF). Denne avtale er underordnet disse sentrale avtalene. 1.1 Fortolkning Hvis det skulle oppstå forhold som ikke dekkes hensiktsmessig av denne avtale, eller det oppstår tvil om tolkningen av vilkårene i avtalen, skal Bedriften diskutere saken med IE avdeling 155. Avtalen finnes også i en engelsk versjon, ved motstrid gjelder den norske versjonen. 1.2 Avtalens gyldighet Avtalen er gyldig f.o.m. 01.september 2006 t.o.m. 30.august Avtalen vil deretter ha gyldighet 1 år om gangen, med mindre en av partene sier avtalen opp med minimum 1 måned skriftlig varsel. Det forutsettes at partene har ført forhandlinger før oppsigelse finner sted, eventuelt at forhandlinger er krevet og ikke kommet i stand innen 8 dager (Jfr. 4.2 i Hovedavtalen). Selv om avtalen ikke sies opp så skal det forhandles om lønnsjustering hvert år. 1. INTRODUCTION This agreement is tied by the Main-agreement and the Oilservice agreement between LO - NHO (IE / OLF). This agreement is ranking below the above mentioned main agreements. 1.1 Interpretations The company shall discuss with IE Branch 155 if there are issues that are not covered fully in this agreement that rises, or any doubts about interpretation of points in this agreement. This agreement exists in a Norwegian and English version. The Norwegian version is the official. 1.2 Validity This agreement is valid as of. 01September 2006 and until 30.August This agreements validity will thereafter be of 1 year at the time, unless cancelled by one of the parts with minimum 1 month written notice. The parties shall negotiate before canceling the agreement, alternatively negotiations has been demanded, but not taken place within 8 days ( Ref. 4.2 in Main-agreement). Negotiations on the compensation matrix shall take place every year regardless of cancellation of this agreement. 2. ARBEIDSTID 2.1 Registrering av timer En dag som arbeides på basen registreres med faktisk arbeidede timer iht. Timeliste. ( 1 land time = 0.9 offshore time) En dag som arbeides offshore registreres med faktisk arbeidede timer iht godkjent timeliste, dog minimum 12 timer. Inn- og utreisedager registreres med minimum 6 timer. Årsverket består av 1582 timer. 2. WORKING HOURS 2.1 Registration of hours One day work at the base shall be registered with the actual hours worked according to the timesheet. ( 1 land hour = 0.9 offshore hour) One day work offshore shall be registered with the actual hours worked according to the timesheet with a minimum of 12 hours. Travel days shall be registered with a minimum of 6 hours. A normal working year is 1582 hours. 2.2 Disponibelplan 2.2 Working plan

2 Når annet ikke er avtalt skal retningsborerne arbeide etter en disponibelplan. Disponibelplan Disponibelplanen er 19 dager disponibel (tilgjengelig) etterfulgt av 16 dager fri (friperiode). Disponibelperioden starter mandag i uke 1 og avsluttes fredag i uke 3, 19 dager senere. Friperioden starter lørdag i uke 3 og avsluttes søndag i uke 5. Disponibelplanen omfatter totalt 5 uker (35 dager). Directional drillers shall work with a fixed working schedule when nothing else has been agreed. Fixed working schedule The fixed working schedule is 19 days available followed by 16 days off (leave period). The available period starts Monday in week 1 and ends the Friday in week 3, 19 days later. The leave period starts Saturday in week 3 and ends Sunday in week 5. The total length of one schedule cycle time is 5 weeks (35 days). Disponibelplanen 19 dager tilgjengelig etterfulgt av 16 dager fri ikke er ment å være en disponibelplan der den ansatte er disponibel for arbeidsgiver i 19 dager for så å ha en friperiode på 16 dager. Ansatte i D&M har normalt 14 døgn oppholdsperioder offshore. Partenes intensjon med en disponibelplan er at skifte av rigg/plattform/utreisedag ikke skal utløse overtidskompensasjon innenfor et tidsrom av 19 dager. Det er videre partenes intensjon at planen skal gi den ansatte en 3 ukers friperiode mellom 2 disponibelperioder der skifte av rigg/plattform/utreisedag ikke er tilfelle. Trainees (DDT) arbeider uten disponibelplan de første 6 mnd. Etter 6 mnd går de inn på normal disponibelplan. The schedule 19 days available followed by 16 days off is not mend to be a schedule where the Employee is available for the Employer in 19 days and thereafter have an off period of 16 days. Employees in D&M do normally work 14 days offshore periods. The intention between the parties regarding the availableplan is that changing rig/installation/ travel out day, shall not result in overtime compensation within a period of 19 days. Further, it s the intention that the employee should have a 3 week break between 2 work periods where there have been no changes in rig/installation/ travel out day. Trainees (DDT) work without a fixed schedule for the first 6 months. After 6 months they will be given the fixed working schedule. Ingen disponibelplan Retningsborere kan avtale med Bedriften å arbeide uten disponibelplan. Dette kompenseres med NOK 500 i tillegg til ordinær offshore bonus. En årsplan skal være tilgjengelig senest 1. desember hvert år for fastsettelse av friperioder. Planen skal som minimum inneholde 8 uker fri, pluss ferie. Ferieavvikling Den ordinære ferieperioden (Hovedferien) skal i utgangspunktet avvikles i perioden juni september, men dette kan fravikes jamfør 7 i ferieloven. Ferie skal defineres som 5 uker. De ansatte som ønsker det skal kunne ta ut 3 uker sammenhengende sommerferie I tillegg kan en av friperiodene i løpet av vintersesongen oktobermai, økes til 3 uker sammenhengende vinterferie. Dette må godkjennes i forkant av ønsket vinterferie Friperioder og ferie skal godkjennes av nærmeste overordnede FSM / PM eller DDM (Field Service Manager / Project Manager eller Directional Driller Manager). Da ansatte i opplæringsstillinger (Trainees) ikke er berettiget til avtalte friperioder de første 6 mnd, vil disse arbeidstakerne være prioritert ved valg av tidspunkt for avvikling av ferie. No fixed working schedule Directional drillers can on a voluntary basis, choose to work without a fixed working schedule. This compensates with NOK 500,- in addition to ordinary offshore bonus. A year-planner shall be available no later than December 1 st. for booking of free periods. The plan shall contain a minimum off 8 weeks off (leave period) in addition to holiday. Holiday The main 3 weeks vacation (Main holiday) should be taken during June-September, but this can be exempt according to 7 in the Vacation act. Holiday is defined as 5 weeks. Employees whom wish shall be able to have 3 weeks continuous summer holiday. In addition one of the unavailable periods may be increased to 3 weeks continuous winter holiday during winter season October- May. This must be approved prior to the desired winter holiday. Agreed time off and regular vacation shall be approved by the employee s FSM / PM (Field Service Manager / Project Manager or Directional Driller Manager). As the Trainees are not entitled to the 8 weeks time off schedule, this group of employees will be prioritised when selecting dates for the regular vacation. 2.3 Arbeid på land. Dersom en Retningsborer vikarierer som FSM / PM eller utfører arbeid som er betalt direkte av kunden, vil dette arbeidet bli kompensert med en (1/1) offshore bonus pr. dag.. For alt annet arbeid en Retningsborer blir bedt om å utføre på land, vil dette arbeidet bli kompensert med en halv (1/2) offshore bonus pr. dag. Før arbeidet starter skal bedriften informere om at arbeidet kompenseres med en halv (1/2) offshore bonus pr. dag.. I motsatt fall kompenseres det med en (1/1) offshore bonus pr. dag. 2.3 Work onshore If a Directional Driller is substituting as a Field Service Manager / Project Manager or performs work paid by the client, this will be compensated with one (1/1) offshore bonus per working day. For other work a Directional Driller is requested to perform onshore, it will be compensated with half (1/2) offshore bonus per working day. The company shall inform the employee that the work will be compensated with half (1/2) offshore bonus per day prior to the start of such work. Otherwise it will be compensated with one (1/1) offshore bonus per day.

3 Landarbeid skal være frivillig. Hver arbeidsdag i land vil i begge overnevnte tilfeller, bli registrert med minimum 6,75 offshore timer, eller faktisk arbeidede timer iht. signert timeliste, ved beregning av den enkeltes årsverk. Work onshore shall be voluntary. Each day worked onshore will in both above mentioned cases be registered with 6,75 offshore hours, or actual hours worked according to the timesheet in the accumulated offshore working hours system. 2.4 Pålagte kurs Ved deltakelse i pålagt kurs opprettholder den ansatte sin grunnlønn. Ved deltakelse i pålagt kurs registres 6,75 offshoretimer pr. kursdag som arbeidstid. Ved deltakelse i pålagt kurs i utlandet av lengre enn 3 måneders varighet, avtales vilkårene mellom bedriften og den ansatte. Ved kurs i utlandet av kortere varighet, registres 6,75 offshoretimer pr. kursdag som arbeidstid. 2.5 Ventetid ved utreise. Når utreise blir kansellert etter frammøte på heliport, eller utsatt mer enn 12 timer, skal det registreres seks (6) offshoretimer og kompenseres med en offshore bonus for hver dag. 2.4 Compulsory courses The employee will maintain his/her base salary when participating in compulsory courses. When participating in compulsory courses, 6.75 offshore hours are recorded as working hours per course day. In the event of participation in compulsory courses abroad that are of more than three months'duration, the conditions shall be agreed upon between the company and the employee. In the event of such courses of a shorter duration, 6.75 offshore hours are recorded as working hours per course day. 2.5 Waiting time Departure When departure is cancelled after check-in at departure point (Heliport etc.) or delayed by more than 12 hours, 6 hours will be registered in the accumulated work hours system and the employee will be compensated with 1 one- offshore bonus per day. 2.6 Arbeid i utlandet. Ved arbeid innenfor NSG opprettholder den ansatte sine normale arbeidsbetingelser som ved arbeid i Norge. Dette gjelder såvel disponibelplaner som timeregistrering og kompensasjon. Partene har ingått separat protokoll som dekker denne type arbeid. Ved andre oppdrag i utlandet skal det opprettes skriftlig avtale om lønns og arbeidsvilkår mellom bedriften og den ansatte. Varer oppdraget under 2 måneder skal det opprettes avtale mellom bedriften og de tillitsvalgte. 2.6 Work abroad If working in NSG, the employees will maintain their normal working terms and conditions as for work in Norway. This includes available plans as well as working hour registration and compensation. The parties have entered a separate protocol which regulates this type of work. If working in other countries abroad, a written agreement between the Company and the employee regarding terms and conditions shall be established. If the duration of the assignment is less than 2 months an agreement should be established between the company and the union representatives. 2.7 Vikariat i annen stilling offshore. Dersom en Retningsborer vikarierer for annen stilling i annen stillingsklasse, vil kompensasjonen for denne Retningsboreren være i henhold til sin eksisterende lønn. Dette gjelder også for ansatte i opplæringsstillinger (Trainees). 2.7 Substituting for a different position offshore. If a Directional Driller is substituting for a different position or grade, the compensation for this directional driller is according to the employee s current existing salary. This is also valid for Trainees. 3 GODTGJØRELSE LØNNSMATRISE (Norske Kroner) (Lønnsmatrise justert pr. 01September 2006) Grunnlønn pr. måned versus års ansiennitet Års ansiennitet COMPENSATION SALARY (Norwegian Kroner) (WageMatrix updated per 01September2006) Basic wages pr. month versus seniority (years) Seniority DDT-(Grade 7) DD1-(Grade 8) DD2-(Grade 9) DD3-(Grade 10) DDT-(Grade 7) DD1-(Grade 8) DD2-(Grade 9) DD3-(Grade 10)

4 SDD-(Grade 11) OFFSHORE BONUS (Norske Kroner) Offshore bonus pr. dag DDT 1602 DD DD DD SDD 2820 Grunnlønn utbetales i 12 måneder og i tillegg vil opptjente feriepenger ( 12,0 % av feriepenge-grunnlaget inklusive offshore bonus) bli utbetalt i mai måned eller ved avvikling av hovedferie. Grunnlønn pluss garanti dager utbetales under velferdspermisjon, farspermisjon og repetisjonsøvelse. Dag-penger fra militæret vil bli fratrukket grunnlønn under militærtjeneste. Ansiennitetstillegg Etter 6 måneders ansettelse, eller 6 måneder i stilling, vil ansatte være berettiget til ansiennitetsopprykk pr. 1. januar. Ved forfremmelse til ny stillingsgrad, vil den ansatte starte på ansiennitetsnivå 0 år i lønnsmatrisen for denne stillingen. SDD-(Grade 11) OFFSHORE BONUS (Norwegian Kroner) Offshore bonus pr. day DDT 1602 DD DD DD SDD 2820 Basic pay is payable for 12 months and in addition vacation pay (12,0% of gross pay including offshore bonus) is payable the month before the main holiday is taken or latest in May. Basic wages pluss guaranteed days will be paid during social leave, fathers leave and military leave. Money received from the military will be deducted from basic wages during military leave. Seniority increases After 6 months employment or after 6 months in position, the employee will be entitled to a seniority increase per January 1st. When promoted to a new position level, the salary will be set to seniority level 0 year for this position. Offshorebonus Offshorebonus utbetales for hver dags opphold på en offshore installasjon, inklusive utreise- og hjemreisedag. Den ansatte er garantert minimum åtte (8) dager bonus pr. måned. Denne minimumsgarantien vil bli beregnet og balansert måned for måned over ett kalender år. Bedriften vil utbetale differansen mellom disse minimums garanterte dagene og de reelt arbeidete dagene på offshore installasjoner på månedsbasis. Ved hvert år ( 31. des) skal det være oppgjør av timeverket. Det som overskrider 1582 timer utbetales som overtid. En eventuell negativ balanse iht. timelister bli utnullet. Arbeid utover årsverk kompenseres med overtid, til utbetaling i februar. Offshorebonus Offshore bonus is payable for every day on an offshore installation including arrival and departure days. The employee is guaranteed a minimum of eight (8) days with bonus each month. This minimum guarantee will be calculated and balanced month by month basis over one calendar year. The company will pay the difference between the minimum guaranteed amount of days and the actual amount of days on offshore locations on a monthly basis. At the end of a calendar year (December 31 st.), any negative balance will be cancelled. Regular work above 1582 regular hours will be compensated with overtime, payable in February. 3.2 Lønn under sykdom Ved fravær grunnet sykdom eller ved svangerskapspermisjon, vil den ansatte motta full lønn fra bedriften i inntil 12 måneder. Bedriften dekker lønn utover beregningsgrunnlaget i Folketrygden, som for tiden er 6G, men ikke utover 12G. Lønnsgrunnlag ved sykdom vil være Årslønn = (12 x månedslønn offshorebonus) + 12% feriepenger For personer i turnus er det ikke åpenbart hvorledes dette skal praktiseres ved kortere fravær. Ut fra prinsippet om at ingen skal tjene eller tape på en sykemelding, har partene blitt enige om følgende ordning: Offshorebonus ved sykemelding utbetales bare når den ansatte er i sine disponibelperioder. Bonusen beregnes som følger: Ingen schedule: 0,35 offshorebonus pr sykedag schedule: 0,6775 offshorebonus pr sykedag. Timer godskrives årsverket etter samme prinsipp. 3.2 Sick pay. Under absence caused by illness or maternity leave, the employee will be paid salary from the Company for a period up to 12 months. The Company will cover salary exceeding the sick pay based on Norwegian regulations (Folketrygden), for the time being 6G, but limited to a maximum of 12G. Sick pay will be based on Yearly salary = ( 12 x monthly base salary offshorebonus days)x 12% vacation pay. It is not obvious how this shall be practiced for personnel on schedule with shorter sick leaves. The following has been agreed based on a basic principal that no one should make or lose money on being sick: Offshorebonus during sick leave is payable only when the employee are in his/her available period. The bonus is payable as follows: No schedule: 0,35 offshorebonus pr sick leave day schedule: 0,6775 offshorebonus pr leave day. Hours towards yearly work is registered after same principal.

5 4 OVERTID 4.1 Overtid utover 12 timers skift, og ved landarbeid Arbeidstid utover 12 timer pr. skift offshore, kompenseres med et overtidstillegg på 65%. Overtid for landarbeid (utover 7.5 timer normal arbeidstid) kompenseres på samme måte. 4 OVERTIME 4.1 Overtime exceeding 12 hours shift, and with onshore work Working hours exceeding 12 hours pr. shift offshore, shall be compensated with overtime pay 65%. Overtime for onshore work ( 7.5 timer normal working hours) compensates in the same way. 4.2 Arbeid offshore utover 168 ordinære arbeidstimer og arbeid i friperiode. Arbeid på offshore lokasjon med varighet utover 168 ordinære arbeidstimer (overtidstimer etter 4.1 medregnes ikke) pr. tur eller i avtalt friperiode regnes som overtid og kompenseres med et overtidstillegg på 65%. 4.3 Oppgjør av årsverket For timer arbeidet utover det ordinære årsverket definert til 1582 timer regnes som overtidsarbeid, og vil bli kompensert med et overtidstillegg på 65%. Timer allerede kompensert med overtidstillegg etter 4.1 og 4.2 regnes ikke med ved beregningen av dette overtidstillegget. 4.4 Beregning av overtidsbetaling Grunnlag for beregning av overtidsbetaling er årslønn ( basislønn x offshore bonus) + (12% feriepenger)) dividert med Work offshore exceeding 168 ordinary work hours and work during unavailable period. Work on offshore location with a length exceeding 168 ordinary work hours (overtime hours following 4.1 are not counted) pr. trip or in unavailable period is overtime and compensates with an overtime compensation of 65%. 4.3 Settlement of yearly work Hours worked exceeding the yearly work of 1582 hours is defined as overtime hours, and will be compensated with an overtime compensation of 65%. Hours already compensated with overtime pay after 4.1 and 4.2 does not count towards the yearly work. 4.4 Calculation of overtime compensation Basis for calculation of overtime compensation is yearly wages ( basic wages x offshore bonus) + (12% holiday money)) divided by OPPSIGELSE AV ANSETTELSESFORHOLDET 5.1 Oppsigelsesfrister I prøvetid skal oppsigelsesfristen være 14 dager. Etter fast ansettelse er oppsigelsesfristen tre måneder. Ved ti års ansiennitet øker oppsigelsefristen til henholdsvis fire, fem og seks måneder når den ansatte passerer femti, femtifem og seksti år. 6 ANDRE YTELSER 6.1 Forsikring og pensjon Arbeidstaker er dekket av følgende type forsikringer: Reiseforsikring Gruppelivsforsikring for den ansatte Gruppelivsforsikring som dekker ektefelle/samboer Ulykkesforsikring/Yrkesskadeforsikring som dekker arbeid og fritid Pensjonsforsikring ** Lisensforsikring ** Pensjonsforsikringsgrunnlaget er basert på den enkeltes Årslønn = 12 x månedslønn offshorebonus + 12% feriepenger, dog begrenset oppad til 12 x grunnbeløpet i Folketrygden. 5 TERMINATION OF EMPLOYMENT 5.1 Notice periods In probation period notice period is 14 days. When permanently employed notice period is three months. When ten years seniority is achieved, notice period increases to four, five and six months when the employee turns fifty, fifty five and sixty years old. 6 OTHER COMPENSATION 6.1 Insurance and Pension Plans. Employees are covered by the following insurance plans: Travel insurance Group life insurance (for the employee) Group life insurance ( for spouse / cohabiter) Accident / Work incapacity insurance covering work and time off Pension insurance plan ** Loss of Licence insurance ** The salary basis for the pension insurance is the individuals Yearly salary = ( 12 x monthly base salary offshorebonus days)x 12% vacation pay, however limited to 12 x Basic Amount in Folketrygden (12G).

6 Mer detaljerte beskrivelser av de ulike forsikringsordningene finnes i orienteringsheftet : Forsikringer for de ansatte Schlumberger Oilfield Services. A more detailed description of the different insurance plans is available in the brochure: Forsikringer for de ansatte Schlumberger Oilfield Services 6.2 Utgifter Reiser Bedriften dekker transportutgifter mellom hjemsted og heliport/arbeidssted. Alle utgifter i forbindelse med reiser skal godkjennes og diett dekkes etter Statens Reiseregulativ. Telefongodtgjørelse For ansatte med ISDN/ ADSL abonnement refunderes telefonikostnader i henhold til gjeldende skatteregler, dvs med inntil Kr. 963,- pr. kvartal. For standard analogt abonnement vil utgifter bli refundert med inntil Kr. 747,- pr. kvartal. Dersom den ansatte velger å benytte mobiltelefon vil utgifter for inntil samme beløp bli dekket. Da leverandørene av disse kommunikasjonstjenestene har ulike faktureringsrutiner og sykluser, vil den ansatte være berettiget til refusjon av 4 x kvartalsbeløpet i året. Dette beløpet blir satt opp som en total refusjonsbalanse i begynnelsen på året og den ansatte vil deretter gjennom året få refundert kommunikasjonsutgifter begrenset oppad til den totale balansen basert på orginale kvitteringer, uavhengig av kvartalssyklusene. 6.2 Other benefits Travels. The Company will cover transportation expenses between domicile and heliport / workplace. All expenses related to travel shall be approved and Per Diem Allowance will be reimbursed in accordance with the Statens Reiseregulativ. Telephone Allowance. For employees with ISDN/ADSL subscription, the Company will reimburse telephone expenses in accordance with present tax rules, i.e. for the time being up to NOK 963,- per quarter. For standard analogue subscription expenses will be refunded up to NOK 747,- per quarter. The same amounts will be reimbursed if the employee chooses to use mobile phone. The companies providing these communication services do have different invoicing routines and cycles and the employee will consequently be entitled to reimbursement of 4 x the quarterly amount per year. This amount will be calculated in the beginning of the year as a reimbursement balance and actual communication expenses limited to the total yearly amount, will be reimbursed based on original receipts, independent of the quarterly cycles. Kredittkort For ansatte som i forbindelse med sitt arbeid vil ha fordeler av et internasjonalt kredittkort, betaler bedriften årsavgiften samt utgifter til anskaffelse iht. intern prosedyre, dog begrenset oppad til Kr. 600,- pr. år. Bedriften har inngått avtale med kredittkortselskap (p.t. AMEX). Det forutsettes at ansatte med kredittkort normalt ikke har behov for reiseforskudd. Credit Cards. The Company will reimburse the annual fee for one standard credit card up to Kr. 600,- (in accordance with internal procedures). The Company has entered into an agreement with a credit card company (at present AMEX). It is expected that employees with credit cards normally do not have a need for travel advances. 7 KOMPENSASJONER 7.1 Service Supervisor bonus Når en retningsborer overtar ansvaret offshore for oppgaver som er relatert til M/LWD aktiviteter og dette samtidig resulterer i redusert arbeidsstyrke offshore på vedkommendes skift, vil dette bli kompensert med en bonus som definert under. Bonus : Kr. 500,- pr. dag vil bli lagt til den ordinære offshore bonus. 7 COMPENSATIONS 7.1 Service Supervisor bonus Where a DD takes on responsibility offshore for tasks that are related to M/LWD activities and this results in a reduced crew offshore on his/her shift this will be compensated with the agreed allowance as defined below. Allowance: NOK 500,- added to the regular offshore bonus. 7.2 Helligdagsgodtgjørelse Ansatte som er på utreisested/heliport/sokkelen på følgende dager godtgjøres med en helligdagsgodtgjørelse. Beløpet er det til en hver tid gjeldende beløp innenfor oljeservice industrien og 7.2 Work on public holidays. Work on public holidays will be compensated by a fixed allowance. The amount will be the same as for the rest of the oilservice industry and is at present NOK 1.325,- per day.

7 er for tiden kr 1.430,- pr. dag. Helligdagene er definert som følger: 1. Nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 1. og 2. Påskedag, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. Pinsedag, Julaften, 1. og 2. Juledag, Nyttårsaften samt 1. og 17. mai. Nevnte godtgjørelser er å betrakte som et tilfeldig tillegg for den enkelte arbeidstaker og skal ikke medtas i grunnlaget for beregning av sykepenger These public holidays are as follows: New Year day, Maundy Thursday, Good Friday, Easter Sunday and Monday, Ascension Day, Whitsunday and Monday, Christmas Day and Boxing Day plus 1 st. and 17 th. of May. Employee who is working on offshore installation after 15:00h on Christmas and New Year Eve are compensated with the same allowance. 7.3 Arbeid på land For offshoreansatte som arbeider på land og som dagpendler mellom bopel og arbeidssted kompenseres egne transportutgifter iht. Statens Reiseregulativ. Videre vil disse ansatte få utlevert lunsjkuponger/lunsjpenger refundert av bedriften ved arbeid på basen. 7.4 Natt tillegg For offshoreansatte som arbeider nattskift utbetales et tillegg tilsvarende det som ellers er gjeldende i oljeservice industrien.. For tiden utgjør dette kr. 50,- pr. time. 7.3 Work onshore For offshore employees who works onshore and travel between their home and work every day are compensated according to Statens Reiseregulativ. Lunch coupon/lunch money will be paid by the company for work at the base. 7.4 Night bonus For offshore employees who works nightshift a compensation equal to compensation valid for the oilservice industry will be paid. At present the rate is NOK 50,- pr. hour. 7.5 Ukvalifisert hvile Når losji må improviseres og den ansatte ikke får anvist seng i godkjent lugar, utbetales et tillegg på kr. 445,- pr. døgn 7.5 Unqualified rest. A supplement of NOK 445 per day shall be paid when accommodations must be improvised and the employee is not assigned a bed in an approved cabin. Tananger 28. februar 2007 Tananger February 28th.., 2007 IE avdeling Schlumberger Norge AS IE Branch Schlumberger Norge AS

8 Vedlegg I. DUAL SPECIALISTS Dual Specialists vil bli kompensert i henhold til : LØNNSMATRISE (Norske Kroner) (Lønnsmatrise justert pr. 01September2006) Grunnlønn pr. måned versus års ansiennitet Års ansiennitet DX1-(Grade 10) DX2-(Grade 10) SDD-(Grade 11) Appendix I. DUAL SPECIALISTS Dual Specialists be compensated according to: SALARY (Norwegian Kroner) (WageMatrix updated per 01September2006) Basic wages pr. month versus seniority Seniority DX1-(Grade 10) DX2-(Grade 10) SDD-(Grade 11) OFFSHORE BONUS (Norske Kroner) Offshore bonus pr. dag DX DX DXS 2820 OFFSHORE BONUS (Norwegian Kroner) Offshore bonus pr. day DX DX DXS 2820

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN 2006-2008 2006 2008 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER NORGE AS INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG IE KLUBBENE AVDELING 13 AVDELING 19 AVDELING 25 AVDELING 45 AVDELING 155 LOCAL SPECIAL AGREEMENT

Detaljer

1. INTRODUCTION. 1.1 Interpretation

1. INTRODUCTION. 1.1 Interpretation 2008-2009 2008-2009 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE TEKNIKERE I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES ( Schlumberger Norge AS) INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG IE KLUBBENE LOCAL SPECIAL AGREEMENT FOR OFFSHORE TECHNICIANC

Detaljer

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com 2004-2006 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com 2004-2006 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES 2004-2006 2004 2006 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER NORGE AS INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG NOPEF KLUBBENE AVDELING 13 AVDELING 19 AVDELING 25 AVDELING 45 AVDELING 155 LOCAL SPECIAL AGREEMENT

Detaljer

2002-2003 2002-2003 LOKAL LOCAL SÆRAVTALE SPECIAL AGREEMENT FOR OFFSHORE TECHNICIANC FOR OFFSHORE TEKNIKERE

2002-2003 2002-2003 LOKAL LOCAL SÆRAVTALE SPECIAL AGREEMENT FOR OFFSHORE TECHNICIANC FOR OFFSHORE TEKNIKERE 2002-2003 2002-2003 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE TEKNIKERE I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES ( Schlumberger Norge AS) INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG NOPEF KLUBBENE LOCAL SPECIAL AGREEMENT FOR OFFSHORE TECHNICIANC

Detaljer

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP 2008-2010 2008-2010 AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Dersom au pairen ikke kan

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE. I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN NOPEF KLUBBENE

LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE. I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN NOPEF KLUBBENE 2002-2003 LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN OG NOPEF KLUBBENE Avdeling 13 Avdeling 19 Avdeling 25 Avdeling 155 1 SIDE:

Detaljer

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som:

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som: Allmenne vilkår ved oppdrag som innleid bedømmer for (NA Dok 60) General terms and conditions on assignment of assessors contracted by Norwegian Accreditation (NA Doc 60) Dok.id.: Policy/Procedure NA Dok

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA (heretter Selskapet ). Møtet avholdes 28.

Detaljer

SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS

SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS Innhold 1 Fellesbestemmelser... 4 1.1 Særavtalens omfang... 4 1.1. Ansettelse... 4 1.2 Lønn under sykdom... 4 1.3 Permisjoner... 4 1.4 Velferd...

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 SYKETRYGDEN 1967 57. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1967 57th. Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1969 Tidligere utkommet Syketrygdstatistikk.

Detaljer

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 9 SYKETRYGDEN 964 54 ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 964 54th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 966 2* Syketrygdstatistikk Riksforsikringsanstaltens

Detaljer

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY SYKETRYGOEN ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 266 SYKETRYGDEN 1969 59. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 SYKETRYGDEN 1970 60. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1970 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 ISBN 82 537 0163 2 Forord Lov av 18.

Detaljer

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 Norwegian Fabrication Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NF07

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY Rettinger i Statistisk årbok 1961 Forord. I 3. avsnitt skal CEEO

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

INNKALLING INVITATION

INNKALLING INVITATION INNKALLING til ordinær generalforsamling i Ekornes ASA. Ekornes Bua, Brunholmgt. 8, Ålesund, mandag 18. mai 2015, kl. 15.00. Påfølgende omvisning og presentasjon med matservering. INVITATION to the Annual

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2011 31.05.2012 Dato: 18.10.2011 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og IndustriEnergi, Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon Virkeområde

Detaljer

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03 Internasjonal sammenligning av sykefravær Delrapport 1 Rapport 2014-03 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba-rapport nr. 2014-03, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 AG/PDS,

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account. September 2009. Corporate expense ManAgement solutions

SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account. September 2009. Corporate expense ManAgement solutions SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account Terms Forsikringsvilkår & Conditions Express Express Care Care Reiseforsikring Travel Insurance September 2009 Insurer: Forsikringsgiver:

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass Overenskomst av 2014 526 Brønnserviceavtale (SAFE) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeservice- og

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2012 31.05.2013 Dato: 27.02.2013 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway Building a long-term future in Norway About Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000 (For English version see pages 11-20) Til aksjonærene i Kongsberg Automotive Holding ASA Kongsberg, 10. april 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

Sjømannssaker Seamen s Affairs

Sjømannssaker Seamen s Affairs Sjømannssaker Seamen s Affairs SAMMEN For økt sjøsikkerhet i rent miljø Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:...s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker:...s. 6 Underavdelingenes

Detaljer