AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP"

Transkript

1 AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) DEPARTMENT : REMOTE CONNECTIVITY GROUP OG AND IE s KONSERNUTVALG I SCHLUMBERGER IE s CONSOLIDATED BOARD IN SCHLUMBERGER Gyldig fra : Gyldig til : Valid from : Valid until :

2 DEL I: HOVEDAVTALEN MELLOM LO OG NHO PART I: BASIC AGREEMENT BETWEEN LO AND NHO DEL II: BESTEMMELSER PART II: GENERAL PROVISIONS VIRKEOMRÅDE Avtalen får anvendelse for non-exempt personell (dvs. overtidsberettiget personell ) i Schlumberger Information Technology Services Norge AS, avdeling Remote Connectivity Group. SCOPE This agreement is valid for non-exempt personell (employees entitled to payment for overtime work ) in Schlumberger Information Technology Services Norge AS, department Remote Connectivity Group. AVTALENS GYLDIGHET VALIDITY OF AGREEMENT Denne avtale er gyldig f.o.m t.o.m Avtalen vil deretter ha gyldighet 2 år om gangen, med mindre en av partene sier avtalen opp med minimum 1 måneds skriftlig varsel. Det forutsettes at de stedlige parter har ført forhandlinger før oppsigelse finner sted, eventuelt at forhandlinger er krevet og ikke kommet istand innen 8 dager. (Jrf. 4-2 i Hovedavtalen). This agreement is valid from July 1st to June 30th (inclusive). Thereafter, the agreement will valid on a 2 years basis, unless one of the parties terminates the agreement in writing with 1-month notice period. It is taken for granted that the local parties have negotiated prior to any termination of the agreement, or possibly negotiations has been claim but not started within 8 days. (ref. 4-2 in Main agreement). ANSETTELSE OG OPPSIGELSE Arbeidstakerne ansettes på skriftlig kontrakt på norsk og engelsk (arbeidsavtale) undertegnet både av den ansatte og arbeidsgiver. Arbeidsavtalen skal bl.a. inneholde navnet på arbeidsgiveren, hvem som på arbeidsgivers vegne kan motta oppsigelse og bringe ansettelse til opphør, angivelse av stilling og lønnssats, samt oppfylle de øvrige krav i henhold til Arbeidsmiljøloven. Ved tvist om fortolkning av arbeidsavtalen legges den norske tekst til grunn. Ved ansettelse skal vedkommende gjøres kjent med denne overenskomst, og arbeidsavtalen skal vise til denne. Ledige og nyopprettede stillinger skal normalt kunngjøres internt. Arbeidsspråket i bedriften er engelsk. I forbindelse med ansettelsesforhold o.l. bør norsk språk bør i størst mulig utstrekning brukes. EMPLOYMENT AND TERMINATION The employees are employed by means of a written contract (employment contract) signed by the employee and the employer. The employment contract shall be in Norwegian and in English, if applicable. The employment contract shall include the name of the employer who can accept resignations or terminate employment on the part of the employer, a statement of the employee s position and wage rate, and shall otherwise satisfy the requirements of the (Norwegian) Working Environment Act. In the event of a dispute regarding the interpretation of the employment contract, the Norwegian text shall take precedence. Upon employment, the employee shall be acquainted with this Agreement, and the employment contract shall refer to this Agreement. Vacant and new positions shall normally be announced internally. The working language in the Company is English. In connection with employment etc, Norwegian should be used to the greatest extent possible. Arbeidstaker skal på fratredelsestidspunktet utbetales tilgodehavende lønn, herunder inkludert lønn for opparbeidede fridager som på grunn av opphøret ikke kan avspaseres. For arbeid etter denne avtale gjelder oppsigelsesreglene som følger : Upon leaving the company, employees shall receive the pay that is due to them, including pay for accrued days off which cannot be taken due the termination of employment. The following notice periods applies to Employees covered by this Agreement: Ansattes alder Ansiennitet i selskapet Oppsigelsestid Employee age Seniority in Company Notice period Prøveperiode 14 dager Under 50 år 3 måneder Over 50 år Minimum 10 år 4 måneder Over 55 år Minimum 10 år 5 måneder Over 60 år Minimum 10 år 6 måneder Below 50 years Above 50 years Above 55 years Above 60 years Probation period 14 days 3 months Minimum 10 years 4 months Minimum 10 years 5 months Minimum 10 years 6 months Når oppsigelse foreligger og oppsigelsestiden etter reglene i Arbeidsmiljølovens 58 utløper på en bestemt dato (dvs. et månedsskifte), When a dismissal notice period is presented and the period of notice according to Section 68 of the WEA expires on a specific date ( i.e. the end of 2

3 opphører arbeidsforholdet umiddelbart, etter denne dato. ANSIENNITET Ansiennitet vil si hvor lang tid arbeidstaker har vært sammenhengende ansatt i Schlumberger og dets datterselskaper. Som grunnlag for å regne ut ansiennitet regnes ansiennitetsdatoen stipulert i arbeidskontrakten. the month), the employment relationship will terminate immediately after the last available period that is concluded prior to the specified date. SENIORITY Seniority is the length of time the employee has been continuously employed in Schlumberger or its affiliates. The basis for calculation of seniority is the employment date as stated in the employment contract. PERMISJON Ved godkjent lovbestemt permisjon fortsetter ansienniteten å løpe i inntil 1 år. Ved Permittering fortsetter ansienniteten å løpe. Under Ekstraordinær permisjon (ikke lovbestemte) opparbeides ansiennitet i opp til 30 dager. LEAVE OF ABSENCE Seniority will be accrued during ordinary approved leave of absence up to 1year. Seniority is accrued during temp. lay-off periods. ( permittering) During extra-ordinary leave of absence (not regulated by law) seniority is accrued for a period of up to 30 days. Under Svangerskaps-/Omsorgspermisjon fortsetter ansienniteten å løpe. Seniority is accrued during maternity leave periods. STILLINGSBESKRIVELSE Alle ansatte skal tildeles en stillingsbeskrivelse. Denne skal angi den ansattes arbeidsoppgaver og ansvar. Den skal signeres både av den ansatte og hans overordnede. Arbeidsbeskrivelsen vil være et av hovedelementene for den ansattes innplassering i grad. POSITION DESCRIPTION All employees shall have a position description. It shall describe the individual s tasks and are of responsibility. and it shall be signed by both the individual and his/her supervisor. The position description shall be one of the main elements for the individual s grade in the grading system. ARBEIDSREGLEMENT Det er utarbeide et arbeidsreglement ved bedriften. Reglementet er godkjent både av bedriften og de ansattes representanter. Reglementet skal utdeles til alle arbeidatakerne, og henges opp på dertil egnede steder på arbeidsplassen. WORKING RULES It has been issued working rules in the company.. The working rules have been approved by both the company and the employee representatives. The working rules shall be distributed to all employees and shall also be published on suitable locations in the working areas ARBEID UTENFOR AVTALENS VIRKEOMRÅDE For oppdrag utenfor avtalens virkeområde skal det opprettes skriftlig avtale om lønns og arbeidsvilkår mellom bedriften og den ansatte. WORK OUTSIDE THE SCOPE OF THIS AGREEMENT For work outside the scope in this Agreement a written agreement regarding compensation, terms and conditions shall be entered between the employee and the company. OPPLÆRING, PÅLAGTE KURS Med pålagt kurs menes kurs som den ansatte blir pålagt å delta på ut fra krav stilt av arbeidsgiver, eller som følge av at arbeidsgiver blir pålagt å sørge for den aktuelle type opplæring ut fra krav stilt fra myndigheter eller kunde. Som pålagt kurs skal også regnes kurs som inngår som en del av bedriftens stillingskrav i henhold til den enkeltes stillingskategori, dog ikke 20-kurs (fagprøve). TRAINING, COMPULSORY COURSES Compulsory courses mean courses that the employee is required to attend on the basis of demands stipulated by the employer, or as a consequence of the fact that the employer is required to provide for the relevant type of training on the basis of requirements stipulated by the authorities or operator. Courses that are incorporated as part of the company's position requirements pursuant to the individual's position category shall also be deemed to be compulsory courses, with the exception of Section 20 courses. Ved deltakelse i pålagt kurs opprettholder den ansatte sin lønn. Ved deltakelse i pålagt kurs registreres 7,5 timer pr. kursdag som arbeidstid. Deltakelse i pålagt kurs i fritiden kompenseres med overtidsbetaling.ved deltakelse i pålagt kurs i utlandet av lengre enn 3 måneders varighet, avtales vilkårene mellom bedriften og den ansatte. Ved slike kurs av kortere varighet skal det registreres 7,5 timer pr. kursdag som arbeidstid. The employee will maintain his/her wages when participating in compulsory courses. When participating in compulsory courses, 7.5 onshore hours are recorded as working hours per course day. Participation in compulsory courses during the employee's leisure time, the employee will be paid overtime for the time spent.. In the event of participation in compulsory courses abroad that are of more than three months' duration, the conditions shall be agreed upon between the company and the employee. In the event of such courses of a shorter duration, 7,5 hours shall be registered as working hours. 3

4 I forbindelse med deltakelse i pålagt kurs dekker selskapet normalt kun omkostningene med 1. og 2. gangs eksaminasjoner. Ved deltakelse i pålagt kurs skal hjemreiser i forbindelse med helger og bevegelige helligdager på forhånd avtales. Ved deltakelse i kurs som er pålagt av bedriften, vil reise, kursutgifter, opphold og kost bli dekket i henhold til bedriftens regulativ. In connection with participation in compulsory courses, the company will normally cover only the costs associated with first and second time examinations. In connection with participation in compulsory courses, trips home in connection with weekends and public holidays shall be agreed upon in advance. In connection with participation in courses that are required by the company, travel, course expenses, accommodations of a good standard and food expenses will be covered in accordance with the company's scale. HELSEUNDERSØKELSE OG SYKDOM Ved ansettelse skal det fremlegges gyldig helbredsattest. Det er videre etablert bedriftshelsetjeneste ved bedriften der den ansatte vil bli innkalt til undersøkelser ved gitte intervaller. Slike undersøkelsene dekkes av arbeidsgiver. Den ansatte skal for sykdom i arbeidsforholdet, holdes skadesløs for sykepleie utenfor sitt hjemland. Under tjenestereiser har den ansatte rett til dekning av utgifter til nødvendige reiser som foretas på grunn av sykdom eller skade, når slike reiser er beordret av lege. Det vises til sykepengeordningen i henhold til Lov om folketrygd. PHYSICAL EXAMINATION AND ILLNESS Upon employment and subsequently, the employee shall undergo physical examinations in accordance with regulations. This shall preferably be undertaken by the company physician. The company shall pay for the examinations. In the event of illness during the employment relationship, the employee shall be compensated for the expenses of medical care outside of his native country. If the employee is unfit for work at the end of the employment relationship, he/she is entitled to a free trip home. During business travel, the employee is entitled to reimbursement of necessary travel expenses due to illness or injury, when such travel has been ordered by a physician. Reference is made to the sickness benefit arrangement under the National Insurance Act.. MILITÆRTJENESTE, SIVILTJENESTE, REPITISJONSØVELSE Ved avvikling av militærtjeneste, siviltjeneste, og fravær i forbindelse med fødsel opptjener den ansatte bedriftsansiennitet som om vedkommende skulle vært i arbeid. Avtjent førstegangstjeneste i Forsvaret og avtjent siviltjeneste skal godskrives som lønnsansiennitet ved ansettelse i første stilling etter avsluttet tjeneste. Repetisjonsøvelser i Forsvaret eller pålagt tjeneste i Heimevernet og Sivil forsvaret medfører ingen avkorting i månedslønn. Når slike tilfeller faller i arbeidstiden, tilfaller godtgjørelsen fra det offentlige forholdsmessig bedriften. LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN Partene er enige om lokalt å fortsette arbeidet med å tilrettelegge forholdene, slik at kvinner og menn gis like muligheter til å ta del i de forskjellige arbeidsoppgaver innenfor bransjen. Bedriftene skal i sin personalpolitikk ivareta likestillingsperspektivet ved ansettelser, forfremmelser og kompetansegivende etter- og videreutdanning. I avtaleperioden bør parter drøfte forhold omkring likestilling og likelønn med henblikk på å opprette en bedriftstilpasset likestillingsavtale. Formålet med en slik avtale skal være å oppnå at alle arbeidstakere - uansett kjønn - gis samme mulighet til arbeid og faglig utvikling, og likestilles med hensyn til ansettelse, lønn, opplæring og avansement, samt videre å bidra til at flere kvinner vil finne seg en arbeidsplass i bransjen. I forbindelse med eventuell opprettelse av likestillingsavtaler og som grunnlag for likestillingsarbeid i bedriften vil partene bl.a. peke på at: Likestilling er et leder ansvar. Likestilling mellom kjønnene omfatter mer enn lønnsspørsmål. Likestilling gjelder også holdninger og normer og krever sterk medvirkning fra de tillitsvalgte. MILITARY SERVICE, ALTERNATIVE CIVILIAN SERVICE, MILITARY REFRESHER TRAINING. In connection with military service, alternative civilian service and absence in connection with birth, the employee will accrue company seniority as if the person were at work. In connection with military service, the employee will earn the same wage seniority as if he/she had been at work. Refresher training in the Armed Forces or mandatory service in the Norwegian Home Guard or the Civil Defense shall not entail any curtailment of monthly wages. When such periods fall within working hours, the compensation provided by the Government shall devolve proportionally to the company. EQUAL OPPORTUNITY FOR MEN AND WOMEN The parties agree to continue work both centrally and locally to ensure that women and men are granted equal opportunities to take part in the various work tasks within the industry. In their personnel policies, the companies shall safeguard the equal opportunity perspective in respect of employment, promotions and expertiseenhancing post and continuing education. During the duration of the collective wage agreement, the local parties should discuss aspects of equal opportunity and equal pay with a view towards establishing a company-specific equal opportunity agreement. The purpose of such an agreement shall be to achieve a situation wherein all employees, regardless of gender, are given the same opportunities for work and professional development, and are treated equally with regard to employment, wages, training and promotion. In addition, it should contribute to encouraging more women to find jobs within the industry. In connection with the establishment of equal opportunity agreements, and as a basis for equal opportunity work in the company, the parties would inter alia point out the following: Equal opportunity is a management responsibility. Equality between the sexes comprises more than just wages. Equality also applies to attitudes and norms, and requires strong involvement 4

5 Likestillingsarbeidet bør drøftes og følges opp i etablert samarbeidsfora i bedriften. on the part of the union representatives. Equal opportunity work should be discussed and followed up in the established cooperation forums in the company. GRAVIDE ARBEIDSTAKERE / FØDSEL Gravide som ikke kan fortsette i sitt arbeide etter 28. Svangerskapsuke, skal diskutere med ledelsen om det kan skaffes alternativt arbeid til hun tar svangerskapspermisjon. Under slik svangerskapspermisjon betales grunnlønn gjennom bedriftens lønnssystem. Svangerskaps/Omsorgspermisjon blir gitt i henhold til Arbeidsmiljøloven. Utvidet fødselspermisjon på mellom et og to år (total permisjonstid) kan gis som ekstraordinær permisjon. Det må søkes innen 6 måneder etter at fødselspermisjonen ble påbegynt. Bedriften betaler den ansatte full lønn under svangerskapspermisjon. Bedriften dekker differansen mellom maksimalt stønadsbeløp -6G og grunnlønn for den del av stønadsperioden den ansatte etter Folketrygdloven, har krav på fødselpenger. PREGNANT EMPLOYEES / BIRTH Pregnant employees who are unable to continue in her after week 28 in the pregnancy period, shall discuss with the management the possibility for alternative work until the maternity leave period starts. During the maternity leave period the company will continue tp pay the individual s base salary. Maternity leave /Care taking leave will be granted in accordance with the Work Env. Act. Extended maternity leave between one and two years (total leave period) can be granted as an extraordinary leave. An application must be sent no later than 6 months after the start of the maternity leave. The Employee will be paid full salary by the Company during maternity leave. The Company will cover the difference between the max. national support amount, 6G and base salary, for the part of the financial support period for which the employee is entitled to financial birth support as per Folketrygdloven ( National Insurance Law). ELDRE ARBEIDSTAKERE OG ARBEIDSTAKERE MED NEDSATT HELSE Bedriften vil se med forståelse på lønns- og arbeidsforholdene for eldre lønnstakere, med lang tjeneste i bedriften, som har fått svekket arbeidsevne eller helse på grunn av mangeårig tungt arbeid, yrkessykdommer, bedriftsskader o.l., og derfor ikke lenger kan opprettholde et rimelig fortjenestenivå i sitt vanlige arbeid. Det anbefales at man i samråd med de tillitsvalgte søker å finne særordninger som sikrer slike arbeidstakere lettere arbeide og et rimelig fortjenestenivå, hensyn tatt til lønnsnivå i bedriften og ytelser fra trygdeinstitusjoner eller forsikrings ordninger som helt eller delvis finansieres av arbeidsgiveren. Partene er enige i å arbeide for at det legges til rette for en personalpolitikk slik at eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse, kan fortsette å arbeide frem til ordinær pensjonsalder. Det forutsettes at partene diskuterer arbeidssituasjonen for eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse. Det bør særlig tas hensyn til skift, overtid, og reiseoppdrag kan medføre ekstra belastninger for disse arbeidstakere. Av denne grunn bør eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse så vidt mulig ut fra en leges vurdering eller etter eget ønske, kunne fritas for slike arbeidsoppgaver. For eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse kan det inngås individuelle avtaler om arbeidsoppgaver, hvilepauser, hjemme-/fjernarbeid, deltidsarbeid mv. mellom den enkelte ansatte og bedriften. ELDERLY EMPLOYEES AND EMPLOYEES WITH IMPAIRED HEALTH The company will exercise consideration with regard to wages and working conditions for elderly employees with many years of service with the company who have suffered impairment in their ability to work or health due to many years of heavy work, occupational illnesses, occupational injuries, etc. and are therefore no longer able to maintain a reasonable level of income in their regular work. It is recommended that the company work together with the union representatives to seek to find special arrangements that ensure lighter work and a reasonable level of income for such employees, taking into account the wage level in the company and benefits received from national insurance institutions or insurance schemes that are wholly or partly financed by the employer. The parties agree to work both on a central and a local level to provide for personnel policies that ensure that elderly employees and employees with impaired health may continue to work up to the normal retirement age. It is assumed that the parties in the individual company discuss the working situation for elderly employees and employees with impaired health. Special consideration should be given to the fact that heavy lifts, overtime, travel assignments and particularly dirty work can entail strains that may be particularly disadvantageous for these employees. For this reason, elderly employees and employees with impaired health should be exempted from such work tasks insofar as possible on the basis of a physician's evaluation, or the wishes of the employee. Individual agreements between the employee and the company regarding work tasks, breaks, home/distance work, part-time work, etc. may be entered into for elderly employees and employees with impaired health. LØNN OG KOMPENSASJONER Grunnlønn All lønn angis i NOK pr.r måned, og den månedlige lønnen utbetales tolv ganger i året. Arbeidstakerne mottar i tillegg feriepenger Offshore-, site-bonus, samt overtid som er opptjent i løpet av en måned, utbetales sammen med grunnlønn den påfølgende måned. SALARY AND COMPENSATIONS Base salary All salaries are nominated in NOK per month and the monthly salary is paid out 12 times per year. The employees will in addition receive vacation pay. Offshore-, site-bonus, plus overtime accrued during a month, will be paid out the following month together with the base salary for the month. 5

6 Lønnsutbetalinger Lønninger overføres til en lønnskonto på en fastsatt dato, p.t. den 20. hver måned. Hvis den 20. er en offentlig fridag eller en lørdag, utføres betalingen på siste virkedag før denne datoen. Lønninger overføres til en angitt bankkonto etter arbeidstakerens ønske. Det utstedes en lønnsslipp samme dag som lønningene utbetales til konto. Salary payments Salaries are transferred to the individual s bank accounts on a fixed date, for the time being the 20th of the month If the 20th is a public holiday or a Saturday, the transfer will take place on the last work day prior to this date. Salaries are transferred to bank accounts based on information from the employee. A pay slip will be issued the same day as the salaries are transferred to the bank accounts. Kredittkort For ansatte som i forbindelse med sitt arbeid vil ha fordeler av et internasjonalt kredittkort, betaler bedriften årsavgiften samt utgifter til anskaffelse iht intern prosedyre. Bedriften har inngått avtale med kredittkortselskap (p.t. Amex). Det forutsettes at ansatte med kredittkort normalt ikke har behov for reiseforskudd. Reiser Under reiser for selskapet gjelder bedriftens reiseregulativ. Satsene reguleres i henhold til statens reiseregulativ. Credit card For employees who will benefit of an international credit card in their employment, the company will reimburse the yearly fee and expenses related to purchase costs in accordance with internal procedures. The Company has entered an agreement with a credit card company (for the time being Amex). It is expected that employees that holds a credit card under normal circumstances have no need for a travel advance. Travel. When travel the company s internal travel regulations applies. Amounts will be adjusted in accordance with the official state rates ( statens reiseregulativ). Reiseforskudd Dersom det kan antas at den ansatte vil få reise- og oppholdsutgifter utover et beløp på kr ,-, skal det på forespørsel utbetales reiseforskudd iht forventede utgifter dersom ingen andre ordninger kommer til anvendelse. Travel advance If an Employee has to travel and travel expenses is expected to exceed NOK 1.000,- ) and no other arrangement applies, a travel advance shall be paid out upon request, based on expected expenses. Oppdrag av lengre varighet enn 4 uker sammenhengende For oppdrag utover 4 uker sammengende, skal det inngås særskilt individuell avtale. Assignments with longer duration than 4 consecutive weeks For assignments with duration exceeding 4 consecutive weeks, separate individual agreements shall be entered. Kvalifisert hvile i forbindelse med reise i forkant av arbeid. Når reise til arbeidssted innebærer 12 timer,eller lengre, sammenhengende reisetid skal forholdene legges til rette slik at den ansatte innrømmes tilstrekkelig hvile før arbeidet påbegynnes, Hviletiden skal som norm være 8 timer, og den ansatte skal fortrinnsvis tilvises eget rom. Qualified rest prior to work in connection with travels. When the traveling time to the work location is 12 hours or more, the conditions will be laid out that the employees will be granted sufficient rest before they are to commence work. The rest should normally be 8 hours and if possible the employee shall be allocated his or her own room. Arbeidsantrekk og sikkerhetsutstyr Selskapet vil besørge følgende artikler ved behov: 2 par kjeledresser, eller tilsvarende 1 par vernesko eller vernestøvler 1 par isolert kjeledress 1 sett regntøy 1 par regnstøvler 1 sett termoundertøy Ved behov: Hørselsvern, hjelm, hansker, vernebriller og annet påkrevd sikkerhetsutstyr. Dersom arbeidstaker reiser offshore for selskapet har han krav på offshore utstyr Sikkerhetsutstyr som blir skadet under oppdraget, vil bli erstattet ved levering av det skadede utstyret. Hvis utstyr går tapt under arbeidet, må arbeidstaker ha en erklæring fra en overordnet på arbeidsstedet for å få erstattet det tapte Work clothes and safety gear. The employer shall provide the following articles when needed : 2 pair working suits, or similar 1 pair working shoes / working boots 1 pair insulated coveralls 1 set of rain gear 1 pair rain boots 1 set thermo underwear When necessary: Hearing protection, hard hat, gloves, safety glasses and other required safety gear. If the employee goes offshore for the company he/she is entitled to offshore gear Safety gear that is damaged under operation, will be replaced when the damaged gear are handed in. If safety gear is lost when working, the employee needs a statement from a supervisor at the work location in order to 6

7 utstyret. Utlevert utstyr tilhører selskapet og må innleveres ved avslutningen av arbeidsforholdet. Arbeidstaker kan bli trukket i lønn hvis utstyret ikke leveres tilbake, eller det leveres tilbake i urimelig stand som arbeidstaker er skyld i, eller grunnet skjødesløs behandling fra arbeidstaker. Selskapet dekker optiske vernebriller som møter kravene til vernebriller for den ansatte som trenger slike. Det vises i den forbindelse til bedriftens interne prosedyrer for dekning av vernebriller. get a the lost gear replaced Provided equipment belongs to the company and shall be returned when the employment is terminated. If the gear is not delivered back, or is in returned in an unacceptable condition caused by the employee, or caused by negligent use by the employee, the employee could get a deduction in salary. The company will cover optical safety glasses that fulfill the standards for safety glasses, for employees who need such glasses. Reference is made to the company s internal procedure for reimbursement of cost for safety glasses. Redningsdresser. Ved oppdrag offshore er det operatørselskapet eller selskapet som holder arbeidstaker med redningsdress under transport fra heliport til installasjon, under opphold på installasjon og under transport fra installasjon til heliport. Ved utreise fra heliport utleveres redningsdress til hver arbeidstaker. Redningsdressen tilbakeleveres ved ankomst til heliport (fra installasjon). Redningsdressen skal være renset og desinfisert ved utlevering. Arbeidstaker skal kunne kontrollere at rensing er foretatt. Dette påligger selskapet å dokumentere dette. Survival suit. Operating companies or the company will provide the employee with a survival suit during transportation from the heliport to the installation, and during transportation from the installation to the heliport. A survival suit shall be handed out to each employee when departing the heliport. The survival suit shall be handed in upon arrival at the heliport (from installation). The survival suit shall be cleaned and disinfected when handed out. The employee shall have the possibility to control that cleaning has been done. It s the company s responsibility to document this. Feriegodtgjørelse Feriegodtgjørelse utbetales i henhold til den norske ferieloven, i tillegg til månedlig grunnlønn. Godtgjørelsen tilsvarer 12,0 %. Arbeidstakere som fyller 60 år innen 1. september i ferieåret, er berettiget en ekstra ferieuke (fem virkedager), og feriegodtgjørelsen skal økes med 2,3 % for denne uken. Vacation pay Vacation pay will be paid out in accordance with the Norwegian Vacation Act, in addition to the normal monthly salary Vacation pay is 12,0% of gross salary. Employees who reach the age of 60 within September 1st. in the vacation year, are entitled to an additional vacation week ( 5 working days) and the vacation pay shall be increased by 2,3% for this additional week. Stillingsklassesystem Jobbklassifiseringssystemet i Schlumberger er basert på et stillingsevalueringssystemet som evaluerer stillingskrav, og ikke arbeidstakeren (og/eller hans/hennes kapasitet, ytelse eller godtgjørelse). Systemet skal kunne gi den ansatte forutsigbarhet i egen karriereutvikling i selskapet. Stillingsevalueringene er basert på tre hovedfaktorer og åtte ulike kriterier. De tre hovedfaktorene er følgende: - fagkunnskap - problemløsing - ansvarlighet Alle stillinger i Schlumberger skal være knyttet til en Schlumberger Grade, uavhengig av produktområde eller geografisk plassering. Position Grading System The position evaluation system in Schlumberger is based on a classification system where the requirements for the position are evaluated and not the incumbent of the position (and/or her/his capacity, performance or remuneration). The system will give the employees a prediction of his/her carrier progression in the company. Position evaluations are based on 3 main factors and 8 different criteria. The 3 maim factors are : - knowledge - problem solving - accountability All positions in Schlumberger shall be linked to a Schlumberger Grade, independent of segment or geographical location. Opprykk i stillingsklassesystem Opprykk i stillingsklassesystem vil være basert på en generell vurdering av de enkeltes faglige utvikling, gjennomføring av tillagte oppgaver, trening og opplæringsprogrammer samt utvikling av lederpotensiale. Under forutsetning av en normal utvikling vil vurderte stillingsopprykk, under ledernivå, kunne foretas med 1 til 2 års intervaller. Ansiennitet vil alene ikke kunne danne grunnlag for opprykk i stillingsklassesystem. Lønnsmatrise ( gjeldende fra 1. juli 2008 ) (se vedlagte matrise) Matrisen viser årslønn inkl. feriepenger men ekskl. offshore-/site-bonus. Promotions in the position grade system Promotion in the grading system will be based on a general evaluation of the individual skills, performance of defined tasks and progression in training programs and development of managerial skills. Based on normal progression promotions in the system, below supervisory level, should be evaluated in intervals over 1 to 2 years periods. Seniority separately will not be a valid reson for promotion. Salary matrix ( valid from July 1st., 2008 ) (see attached matrix) The matrix includes yearly salary inclusive vacation pay but exclusive excl. offshore-/site-bonus. 7

8 Ansiennitetsopprykk gis pr hvert år. Nyansatte med mindre enn 6 mnd. ansiennitet pr , tilstås ikke ansiennitetstillegg. Nyansatte med mere enn 6 mnd. ansiennitet pr , tilstås ansiennitetstillegg. Det gis også ansiennitetsopprykk pr til ansatte som er blitt forfremmet i grad (opprykk) i løpet av året. Ved opprykk plasseres den ansatte inn på nærmeste lønnstrinn over vedkommendes tidligere lønn. Et opprykk skal dog gi et tillegg i årslønn lik minimum Kr ,- De forskjellige elementene i lønnsmatrisen er bygd opp som følger : Årslønn inkl. Feriepenger : Årslønn, tillagt 12 % feriepenger Månedslønn x 12 : Årslønn, eks. Feriepenger dividert på 12 Månedslønn x 11: Månedslønn x 12 dividert på 47,08, multiplisert med 52,14 Overtidsgrunnlag : Månedslønn x 11 dividert på 162,5 Seniority increase will be effective January 1st. every year. New hires with less then 6 months seniority per Jan. 1st., will not be eligible for a seniority increase. New hires with more then 6 months seniority per Jan. 1st., will be eligible for a seniority increase. Employees who have been promoted during the year will also be eligible for a seniority increase per Jan. 1st.. When promoted the employee shall placed on a salary level in the matrix closest above the individual s previous salary. However, a promotion shall result in a salary increase of at least NOK ,-/Y The different elements in the salary matrix are defined as follows: Yearly salary incl Vacation pay : Yerly salary plus 12% vacation pay Monthly salary x 12 : Yearly salary excl vacation pay divided by 12 Monthly salary x 11: Monthly salary x 12 divided by 47,08, and multiplied by 52,14 Base for overtime payment : Monthly salary x 11 divided by 162,5 Vikariat i høyere stilling Når en arbeidstaker blir beordret til å vikariere i en høyere stilling en uke eller lengre, skal vedkommende betales den høyere stillings lønn. For stillinger med individuell avlønning skal tillegget dog være maks kr ,- pr uke. Vikariatet skal meddeles skriftlig. Deputyship in a higher paid position Under deputyship in a higher paid position the incumbent shall be paid this position s salary from day one and shall be informed in writing. For exempt positions the additional pay shall however be max. NOK 1.000,- per week. Arbeidstid Den ordinære arbeidstid er fra kl til kl.16.00, virkedager fra og med mandag til og med fredag, og er inkludert lunsj-pause (30 min), (7.5 timer arbeid daglig, 37.5 timer arbeid i uken). Julaften eller Nyttårsaften er fridag. Den ansatte velger selv hvilken av disse som tas som en fridag. Ansatte som blir pålagt å arbeide begge disse dagene, vil motta overtidskompensasjon for den ene. Det påligger den ansatte selv å registrere sin arbeidstid i selskapets timeregistreringssystem der dette er mulig, samt alle fravær fra arbeidsstedet med angivelse av grunn i h.h.t. fastsatte retningslinjer. Working hours The normal working hours is from 08:00h to 16:00 on weekdays from Mon- to Friday and is inclusive lunch break ( 30 minutes) and 1 x 15 minutes coffee break and 1 x 15 minutes flexible coffee break (7.5 hours work per day, 37.5 hours work per week). X-mas eve or New Year eve is a day off. It is up to each individual to deicide which of these two is a day off. Employees who are called in to work both these days, will be entitled to overtime compensation for one of the two days. It is the employees responsibility to register the working hours in the company s register-system where this is possible, and in addition all leave/days off with explanation for reasons, in accordance with the company procedures. Overtidsarbeid Som overtidsarbeid i denne forbindelse regnes arbeid som forlanges utført utenfor arbeidstakerens ordinære arbeidstid i henhold til den avtalte arbeidstidsinndeling for heltidsansatte. For pålagt overtidsarbeid regnes påbegynt halvtime som halvtime. Ved fremmøte til overtid etter ordinær arbeidstid, skal det betales for minst 2 timer. For arbeidstaker som har redusert arbeidstid eller som er deltidsansatt, regnes den arbeidstid som går utover den avtalte, men innenfor den alminnelige arbeidstid, som merarbeid. All overtid skal være avtalt og godkjent av nærmeste overordnede og løper som hovedregel fra frammøte på arbeidssted eller eventuelt ute hos kunde. Ved tilkalling løper overtid fra avreise bosted til ankomst bosted. I forbindelse med pålagt overtid av minst 3 timers varighet i forlengelse av den Overtime work Overtime work is in this agreement defined as work to be performed after instructions from the company outside the ordinary working hours for full time employees. For instructed overtime work each started half hour period is counted as half hour. An employee, who is called in from home to work overtime, shall receive a min. of 2 hours overtime compensation. For employees who have reduced working hours or who are part time employees and are working extra hours within the ordinary working time for full time employees as defined in this agreement, wiil be compensated with basic hourly rate for these hours. All overtime work shall be agreed and approved of the direct supervisor and starts as a general rule from time the individual arrives in the work location or at the client s location. When an employee is called in from home to work overtime, he/she will entitled to overtime payment from leaving home until arriving back home again. When the duration of the instructed overtime work exceed 3 hours as an 8

9 alminnelige arbeidstid refunderer selskapet utgiftene til et passende måltid mat. Overtidsarbeid kan anvendes i den utstrekning gjeldende lov hjemler. Ref. Arbeidsmiljøloven 46, 46A og 49. extension to the normal working hours, the company will reimburse the cost for a suitable meal. Overtime can be used within the limits described in the law. Ref. the Work Environmental Act 46, 46A and 49. Overtidsarbeid kompenseres som følger : 1. Timelønn ganger 1.5 pr. time. Mandag t.o.m. fredag fra den normale arbeidstid slutt til kl Timelønn ganger 2 pr. time: Lørdag, søndag, dagen før helligdager etter normal Arbeidstid, helligdager og alt arbeid mandag t.o.m. fredag etter kl Det presiseres dog at dersom den ansatte har arbeidet 4 timer sammenhengende overtid, skal det kompenseres med timelønn ganger 2, fra den 5. time selv om denne måtte inntreffe før kl.20:00. Overtime work is compensated as follows: 1. Hourly salary times 1,5 per hour. Monday to Friday (inclusive) from the end of normal working hours until 20:00h. 2. Hourly salary times 2 per hour. Saturdays, Sundays, days prior to Public holidays after normal working hours and for all work from Mon- to Friday after 20:00h. It is pointed out that if the employee has worked continuously overtime for 4 hours, he/she shall be compensated with an hourly rate times 2, from the 5th. hour, even though this should occur prior to 20:00h. 3. Timelønn ganger 3 pr. time: For arbeid på hellig og høytidsdager 3. Hourly salary times 3 per hour. Compensation for work on public holidays Følgende dager er å betrakte som høytidsdager: 1. januar, skjærtorsdag, langfredag, 1 og 2 påskedag, Kr.Himmelfartsdag, 1 og 2 pinsedag, 1 og 17 mai, 1. og 2. juledag og etter kl på jul og nyttårsaften. The following days are per definition Public holidays. New Year's Day, Maundy Thursday, Good Friday, Easter Saturday, Easter Sunday, Easter Monday, May 1, May 17, Ascension Day, Whit Sunday, Whit Monday, Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day and Christmas Eve and New Year Eve after 15:00h. Lønn under sykdom og svangerskapspermisjon Under sykdom og svangerskapspermisjon fortsetter selskapet å utbetale ordinær grunnlønn over det vanlige lønnssystemet. Feriepenger opptjenes i henhold til Trygdelovens bestemmelser. Selskapet vil deretter kreve utbetalingene godtgjort av Trygdekontoret. Etter 365 kalenderdagers sykefravær (Trygdelovens 3-12 nr. 2), er selskapets forpliktelser begrenset til hva som er obligatorisk etter norsk lov. Sykelønns-ordning Ansatte som primært har sitt virkeområde utenfor kontoret vil ved eventuelle sykemeldingsperioder oppebære et tillegg lik kr. 200,- pr. arbeidsdag (5 dager pr uke) som forenklet kompensasjon for manglende site- / båt-bonus. Sick pay and salary during maternity leave When sick and on maternity leave, the company will continue to pay base salary through the ordinary salary system. Vacation pay is accrued in accordance the Social Security Act s regulations. The company will thereafter claim reimbursement of these payments from the National Social Security System. After 365 calendar days sick leave (Social Security Act 3-12 no. 2), the company s obligations are limited to what is compulsory after Norwegian Law. Basic pay if on sick leaves Employees who are primarily working outside the site location will if on sick leave, be compensated with an additional compensation of NOK 200,- per working day ( 5 days a week) as a simplified compensation for missing site- / boat-bonuses. Telefoni / kommunikasjons-godtgjørelse Abonnementsavgift og kommunikasjonsutgifter opptil Kr. 747,- pr. kvartal, refunderes mot fremlegging av orginale kvitteringer. For ansatte med ISDN / ADSL abo. refunderes kommunikasjonsutgifter med inntil Kr. 963,- pr. kvartal ( ref. gjeldende skatteregler). Med telefon menes all type slik kommunikasjon, så som telefon, mobiltelefon, bredbånd etc. Telephone- / Communication expenses Subscription fee and communication expenses up to NOK 747,- per quarter, will be reimburses based on original receipts. For employees with ISDN / ADSL subscription, communication expenses up to NOK 963,- per quarter. (ref valid tax rules) will be reimbursed. By definition of telephone all kinds of communication is included, like telephone, cell phone, broadband etc etc. Hvilende vakt Med hvilende vakt menes arbeidstaker som har vakt utenom normal arbeidstid). Arbeidstaker skal helst være hjemme. Dersom arbeidstaker ønsker å oppholde seg annetsteds må dette avtales med vakthavende. Helst skal arbeidstaker kunne kontaktes via telefon. Arbeidstaker må i alle tilfeller kunne ta kontakt med vakthavende innen en time fra beskjed blir levert arbeidstakers oppgitte adresse. Resting On-duty services Resting on-duty service is defined as an employee on-duty outside the normal working hours. The employee should preferable stay at home. If the employee wants to stay somewhere else, this needs to be agreed with the onduty person in charge. Preferably the employee shall be contactable via telephone. Under all circumstances the employee must be able to contact the on-duty person in charge within one hour after the message has been delivered to the employee s given address 9

10 Arbeidstaker på dispatcher vakt har bl.a. ansvaret for: Telefonvakt (Arbeidstaker skal kunne kontaktes til enhver tid) The employee on dispatcher on-duty has among other things, the responsibility for: Telephone on-duty (The employee must be access able at all time) Logistikk Hvis arbeidstaker blir utkalt til arbeid i løpet av vakttiden, kompenseres arbeidstaker som for overtid, samt hvilende vakt godtgjørelse. Ved avtale kan godtgjørelse for hvilende vakt/dispatcher vakt tas ut i form av avspasering i stedet for kompensasjon. Avspasering er da lik 1/5 av faktisk tid på hvilendevakt/dispatcher vakt. (f.eks. hvilende vakt/dispatcher vakt på en søndag (24 timer) inrømmes enten hvilende vakt/dispatcher vakt godtgjørelse eller 24 timers/5 = 4.8 timers avspasering). Logistics If the employee is called out to work during the on-duty service period, the employee will be compensated as for overtime work and in addition the onduty allowance. If agreed, the compensation for on-duty services can be taken out as time off instead of compensation. When the compensation for the on-duty service is taken out as time off, the off time should be equal to 1/5 of the on-duty period.( i.e. For a Sunday on-duty services of 24 hours the employee will be entitled to the on-duty allowance or 24 hours/5 = 4.8 hours time of in lieu. Hjemmevakt kompenseres som følger : ( pr. 1.juli 2008) Ukedag fra 16:00 til 08:00 påfølgende dag kr. 650,- Fredag fra 16:00 til 08:00 lørdag kr ,- Lørdag og søndag fra 08:00 til 08:00 påfølgende dag kr ,- Helligdager fra 08:00 til 08:00 påfølgende dag kr ,- Dersom den ansatte arbeider i løpet av hjemmevakt perioden, betales normal overtid. On-duty services will be compensated as follows : (per 1July 2008) Weekdays from 16:00h to 08:00h the following day NOK 650,- Friday from 16:00h to 08:00h Saturday NOK 1.000,- Saturday and Sunday from 08:00h to 08:00h next day NOK 1.475,- Public holidays from 08:00h to 08:00h next day NOK 2.175,- If an employee has to work during the on-duty period, he/she will be entitled to normal overtime compensation. Standby Helgevakt. Kompenseres etter de samme satsene som hjemmevakt. ( se over). Skiftarbeid Når det arbeides på regulære skift, betales 25 % tillegg for nattarbeid. Ved arbeid på 2 skift, regnes det ene som nattarbeid. Ved arbeid på 3 skift regnes alt arbeid mellom kl og kl som nattarbeid. I tidsrommet fra kl dagen før søn- eller helligdag til vedkommende søn- eller helligdag kl , betales 100 % tillegg Med arbeid på "regulære skift" menes kun skiftarbeid som til sammen varer minst 6 arbeidsdager og hvor skiftene ligger innenfor det tidsrom og ikke overstiger den lengde som Arbeidsmiljøloven fastsetter. Annet skiftarbeid betales som overtid. Denne siste setning er ikke til hinder for at det på den enkelte bedrift kan treffes annen avtale med tilsvarende ytelse fra bedriftens side. Skiftarbeider som arbeider overtid før eller etter skiftet, skal ha de ordinære overtidsprosenter i tillegg til skiftprosentene for hans/hennes skift. Denne bestemmelse skal ikke i noe tilfelle medføre at summen av skift og overtidstillegg overstiger 200 %. Hvis intet er til hinder for det, skal en hver uke veksle formiddags- og ettermiddagsskift. Standby Weekend on-duty service. Will be compensated the same way as as ordinary on-duty services (see above).. Shift work A supplement of 25% is paid for night work performed during a regular shift. If work is performed on two shifts, one of the shifts shall be counted as night work. In connection with work on 3 shifts, all work between hours and hours is considered to be night work. A supplement of 100% shall be paid for the period from hours on the day before Sundays or public holidays until hours on the relevant Sunday or public holiday. Work on "regular shifts" shall mean only shift work that lasts for a total of at least six working days and where the shifts are within the period of time and do not exceed the length stipulated by the Working Environment Act. Other shift work shall be paid as overtime. This last sentence shall not prevent individual companies from making other agreements with comparable compensation on the part of the company. Shift workers who work overtime before or after their shift shall receive the regular overtime percentages in addition to the shift percentages for his/her shift. Under no circumstances shall this provision entail that the sum of the shift and overtime supplements exceed 200 %. If possible, morning and afternoon shifts shall be alternated weekly Ferie Årlig ferie avvikles iht. Ferieloven. I tillegg til feriedager som beskrevet i Ferieloven, er det innført 4 ekstra feriedager ved bedriften. Yearly vacation Yearly vacation as per the Vacation Act. In addition to the vacation days as described in the Vacation Act, 4 additional vacation days have been implemented. Opptjente feriepenger utbetales i henhold til Ferieloven, dog senest i mai måned (forutsatt 12 måneders lønn + feriepenger). Accrued vacation pay will be paid in accordance with the Vacation Act, however no later than the month of May ( dependant on 12 months salary + vacation pay). 10

11 ARBEID PÅ OFFSHOREINSTALLASJONER, SKIP ETC. WORK ON OFFSHORE INSTALLATIONS, VESSELS, ETC Virkeområde Denne delen av avtalen gjelder for ansatte i bedriftens Remote Connectivity Group som helt eller delvis har sitt arbeide utenfor bedriften s lokasjoner og hvis arbeidsoppgaver er definert å skulle omfatte installasjoner, teknisk vedlikehold, feilretting og driftsstøtte ved installasjoner offshore/onshore samt skip Scope This part of the agreement applies for employees in the Company s Remote Connectivity Group who is working full or part-time outside the company s locations and who s tasks are defined to include installations, technical maintenance, error corrections and support on installations offshore/onshore and ships/vessels. Definisjoner Arbeidstid i.) Landarbeid ved kontoret etc. Normal arbeidstid er 7,5 t pr. dag. Normal arbeidstid er man-fredag fra kl. 08:00 16:00. Arbeid utover normal arbeidstid kompenseres som beskrevet i pkt. Overtidsarbeid i denne avtale. ii.) Offshore arbeid på installasjoner, skip og site arbeid) Normal arbeidstid ved slike oppdrag vil være 12 timer i døgnet. Godtgjørelse ved arbeid offshore / site ( offshore-/site-bonus) Ved arbeid etter definisjon som beskrevet i Virkeområde, utbetales følgende godtgjøring: Definitions Working hours i.) Onshore work in the office etc.. Normal working hours are 7,5 hours per day. Normal working week is Mon- Friday from 08:00h 16:00h. Work in excess of normal working hours will be compensated as described in the paragraph re. Overtime work in this Agreement ii.) Offshore work on installations, vessels and sites) Normal working hours for such work is 12 hours per day. Compensation for work offshore / site ( offshore-/site-bonus) For work as described under Scope in this agreement, the following allowances applies : Hverdag Lør- søndag kr ,- pr. dag kr ,- pr. dag Weekdays Satur- / Sun-days NOK 1.000,- per day NOK 1.913,- per day Godtgjørelsen gis som kompensasjon for ubekvem arbeidstid. Godtgjørelsen utbetales i tillegg til grunnlønn. Offshore- /site-bonus tilstås når det ikke blir gitt anledning til å returere til hjem etter endt arbeidsdag (overnatting). Offshore-/site-bonus utbetales ikke ved deltakelse på kurs, internt arbeid ved andre avdelingskontorer etc. For arbeid på dager ( eks. lør- og søndager) utenom ordinære arbeidsdager (man til fredag), vil det i tillegg utebetales grunnlønn for 12 timer for hver offshore/ site arbeidsdag. The allowance is a compensation for uncomfortable working hours. The allowance is paid in addition to base salary. Offshore- /site-bonus will be paid when the employee is not given the possibility to return back home after a working day (bed-night). Offshore-/site-bonus will not be paid when attending training courses, internal work at other SLB locations etc. For work on days ( i.e. Saturdays and Sundays) outside the normal working days ( Mon- to Friday), 12 hours of base salary will be paid for every offshore- / site working day. Overtidsbetaling Ved arbeid utover 12 timer kompenseres overtidsarbeid med en sats lik 100% av grunnlønn. All overtid offshore skal godkjennes av Plattformsjef/Kaptein før arbeid iverksettes. Pay for overtime work Work in excess of 12 hours per day will be compensated with an overtime rate of 100% of base salary. All overtime work shall be approved by Rig Manager/ Captain prior to start up of the overtime work. Natt-/skift tillegg For nattskiftarbeid utbetales et tillegg. Tilleggets størrelse vil være det til enhver tid gjeldende beløp innenfor oljeservice og p.t. utgjør dette kr. 54,- pr. time arbeidet. Det utbetales ikke tillegg for timer som er godtgjort med overtidsbetaling for arbeid utover 12 timer i døgnet. Ukvalifisert hvile Når losji må improviseres og den ansatte ikke får anvist seng i godkjent lugar, utbetales et tillegg på kr. 445,- pr. døgn. Night- / Shift-Allowance A supplement is paid for nightshift work. The amount is equal to the amount defined in the Oillservice agreement and is for the time being NOK 54,- per hour worked. No supplement shall be paid for hours that have been compensated with overtime payment for work in excess of 12 hours per day.. Unqualified rest A supplement of NOK 445 per day shall be paid when accommodations must be improvised and the employee is not assigned a bed in an approved cabin. 11

12 Shuttling Dersom en arbeidstaker daglig, eller i enkelte tilfeller, må reise til og fra installasjoner (shutling) og noe av reisen faller utenfor arbeidstiden, betales dette med grunnlønn for 2 timer pr. dag. Shuttling If an employee must travel to and from installations daily, or in certain circumstances (shuttling), and part of the travel falls outside of working hours, this shall be compensated with basic wages for two hours per day. Avspasering ved arbeid offshore ( ved site) I tillegg til offshore godtgjørelse gis det avspasering pr. dag offshore som følger: Time off in lieu when working offshore ( at site) In addition to offshore bonus the individual will accrue time off for every day offshore. The accruals will be as follows : Hverdager Lør-,søndag og helligdager ( def.se under) 0,75 dag (5,625 timer) 1,00 dag (7,5 timer) Week-days Satur-, Sun- and Holydays ( definition: see below) 0,75 day (5,625 hours) 1,00 day (7,5 hours) Helligdagsgodtgjørelse Compensation for work on Public Holidays. Ansatte som mottar offshorebonus på følgende dager, vil motta en helligdagsgodtgjørelse i tillegg til offshorebonus. 1.Nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 1. og 2. Påskedag, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. Pinsedag, 1.og 2. juledag samt 1. og 17. mai. Bonusbeløpet vil være det til enhver tid gjeldende beløp innenfor oljeservice og p.t. utgjør dette kr ,- pr. dag. På samme måte godtgjøres arbeidstakerne som er i arbeid på slike oppdrag etter kl. 15:00 jul- og nyttårsaften. Employees receiving offshorebonus on the days listed below, will in addition to the offshorebonus also receive a public holiday allowance.,. New Year's Day, Maundy Thursday, Good Friday, Easter Saturday, Easter Sunday, Easter Monday, May 1, May 17, Ascension Day, Whit Sunday, Whit Monday, Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day. The allowance will be equal to the actual amount set up in the Oilservice agreement and is for the time being NOK 1.530,- per day. The employees will be entitled to the same allowance for work offshore on Christmas Eve and New Year Eve after 15:00h. Avspassering Avspasering skal som hovedregel foretas umiddelbart etter endt oppdrag. Dersom det av operasjonell grunner ikke er anledning til å foreta full avspasering skal minium følgende avspasering gjennomføres: Time off in lieu Accrued time off shall as a main rule be taken out immediately after offshore operation is finished. If this is impossible to take all the accrued days off immediately due to operational reasons, the minimum no of days shall be off days : inntil 7 dager fra 7-14 dager over 14 dager - en dag avspasering - to dager avspasering - tre dager avspasering up to 7 days from 7-14 days above 14 days - one day off - two days off - three days off Ved avspasering av opptjente fridager skal søknad, når dette er praktisk mulig, fremlegges senest 7 dager før planlagt avspasering. Den samme fristen gjelder dersom bedriften ønsker at den ansatte skal gjennomføre avspasering. Dersom den ansatte innkalles til arbeid på disse dagene eller på andres dager hvor det er søkt om og avtalt fri, vil disse bli kompensert med timelønn x 2. Unntak vil være arbeid ifbm. demobilisering. Oppgjør av dager foretas ved avslutning av hvert kvartal hvor inntil 17 oppsparte dager vil bli overført, dager uover dette vil bli gjort opp. Opptjente avspasseingstimer vil bli utbetalt med grunnlønn time for time. I tilfeller hvor innvilget avspasering av praktiske grunner må omgjøres vil bedriften dekke eventuelle legitimerte merkostnader An application for taking accrued time off, shall be sent in at least 7 days prior to the planned leave period when this is practical possible. The same notice period applies when the company want the employee to take accrued leave time off. If the employee is called in by the employer to work in granted leave periods or on others days where it has been applied for and granted leave, these days shall be compensated with hourly salary rate x 2. Excepted is work in connection with demobilization. Settlement of accrued days will be done on a quarterly basis and up to 17 accrued days will be transferred into the new quarter. Days in excess of 17 will be paid out. Accrued time-off hours will be compensated by base salary hour by hour In cases where time off has been approved but due to practical reasons has to be withdrawn by the company, the company will reimburse possible documented costs for the individual Planlagt fritid / avspasering Den ansatte gis anledning til å låse minimum 2 uker sammenhengende fri i første halv-år, samt 2 uker sammenhengende fri i 2. halv-år. Pprosedyren for søknad/innvilgning av slik låst fritid vil være som for ordinær ferie. ( Denne låste avspaseringen kommer i tillegg til den ordinære ferien.) Planned time off The employee has the right to lock minimum 2 consecutive weeks off in the first half year and 2 weeks consecutive off in the second half of the year. The procedure for applying and granting of such time off, will be as for ordinary vacation ( These weeks off will be in addition to the ordinary vacation 12

13 Reise Ved reise til og fra offshoreoppdrag godskrives tillegg og avspasering fra reisen starter og til den avsluttes. Reise på lør-,søn-, hellig- og høytidsdager - Reiser på lør-, søn-, og helligdager, inntil 12 timer, kompenseres som en offshoredag på samme dager. - Dersom reisen fortsetter utover 12 timer og den ansatte ikker er tildet seng, kompenseres medgått reisetid med overtidsbetaling. Kansellering av utreise på lør-,søn- og helligdager. Når utreise blir kansellert etter at reisen er påbegynt, skal det utbetales minimum 6 ordinære timer. Travel When traveling to and from offshore operations allowances and time-off will be calculated from the start to the end of the travel period. Travel on Saturdays, Sundays and Public Holidays - Travels on Saturdays, Sundays and Public Holidays, up to 12 hours, will be compensated as an offshore day on such days. - If the travel exceeds 12 hours and no bed is provided to the employee, then travel time will be compensated with overtime rates. Cancellation of travel out on Saturdays, Sundays and Public Holidays. When a travel has been cancelled after the travel has started, a minimum og 6 ordinary hours shall be paid. Forsikring Arbeidstaker er dekket av følgende typer forsikring: Reiseforsikring Gruppelivsforsikring for den ansatte Gruppelivsforsikring som dekker ektefelle/samboer Ulykkesforsikring/Yrkesskadeforsikring som dekker arbeid og fritid Pensjonsforsikring Endringer i forsikringsdekningene skal drøftes med de ansattes tillitsvalgte. Nærmere opplysninger om forsikringsordningene gis i orienteringshefte fra Forsikringsselskapet, som distribueres til alle ansatte. Insurance. The employee is covered by the following insurances : Travel insurance Group Life insurance for the employee Group Life insurance covering spouse/cohabitant Accident insurance / Work incapacity insurance covering both work and time off. Pension insurance Changes in insurance coverage shall be discussed with the union representatives. Further information about the insurance plans can be found in the insurance information folder issued by the Insurance company, a folder that is distributed to all employees. Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår. Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom partene, om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår samt pris og lønnsutviklingen 1 1. avtaleår. Adjustment provisions for the 2nd. year of the Agreement Prior to the expire date for the 1st. year of the agreement, new negotiations between the parties shall be initiated, regarding possible salary adjustments for the 2nd. year of the Agreement. The parties agrees that the negotiations will take place on the basis of the financial situation on the time for the negotiations and the outlook for the 2nd year of the Agreement and also the increase in salary & CPI during the 1st. year of the Agreement Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har framsatt krav innen 14 fjorten- dager etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte tariffavtaler med 14 fjorten dagers varsel ( dog ikke til utløp før 1. juli 2010 ) If the parties do not reach an agreement, the part who has forwarded a claim with 14 days after the closing of the negotiation, can give notice to the agreement, with a 1 -one- month notice period (however, do not expire prior to July 1st ) Tananger, 29. oktober 2008 Tananger, October 29th., 2008 IE konserntillitsvalgt For Schlumberger I.T.S. IE Union representative For Schlumberger I.T.S. 13

14 14

AVTALE MELLOM SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP. IE s KONSERNUTVALG I SCHLUMBERGER

AVTALE MELLOM SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP. IE s KONSERNUTVALG I SCHLUMBERGER AVTALE MELLOM SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP OG IE s KONSERNUTVALG I SCHLUMBERGER Gyldig fra : 01.07.2006 Gyldig til : 30.06.2008 1 DEL

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

2008-2009 2008-2009 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR ONSHORE EMPLOYEES FOR ONSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS

2008-2009 2008-2009 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR ONSHORE EMPLOYEES FOR ONSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS 2008-2009 2008-2009 LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER NORGE AS LOCAL SPECIAL AGREEMENT FOR ONSHORE EMPLOYEES IN SCHLUMBERGER NORGE AS MELLOM BEDRIFTEN OG IndustriEnergi KLUBBENE Avdeling

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

1. INTRODUCTION. 1.1 Interpretation

1. INTRODUCTION. 1.1 Interpretation 2006-2008 2006-2008 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE TEKNIKERE I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES ( Schlumberger Norge AS) INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG IE KLUBBENE LOCAL SPECIAL AGREEMENT FOR OFFSHORE TECHNICIANC

Detaljer

1. INTRODUCTION. 1.1 Interpretation

1. INTRODUCTION. 1.1 Interpretation 2008-2009 2008-2009 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE TEKNIKERE I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES ( Schlumberger Norge AS) INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG IE KLUBBENE LOCAL SPECIAL AGREEMENT FOR OFFSHORE TECHNICIANC

Detaljer

2006-2007 LOCAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR DIRECTIONAL DRILLERS FOR RETNINGSBORERE BETWEEN MELLOM

2006-2007 LOCAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR DIRECTIONAL DRILLERS FOR RETNINGSBORERE BETWEEN MELLOM 2006-2007 2006-2007 SÆRAVTALE FOR RETNINGSBORERE MELLOM SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES ( Schlumberger Norge AS), heretter kalt Bedriften OG IE avdeling 155 LOCAL AGREEMENT FOR DIRECTIONAL DRILLERS BETWEEN

Detaljer

2008-2009 LOCAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR DIRECTIONAL DRILLERS FOR RETNINGSBORERE BETWEEN MELLOM

2008-2009 LOCAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR DIRECTIONAL DRILLERS FOR RETNINGSBORERE BETWEEN MELLOM 2008-2009 2008-2009 SÆRAVTALE FOR RETNINGSBORERE MELLOM SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES ( Schlumberger Norge AS), heretter kalt Bedriften OG IE avdeling 155 LOCAL AGREEMENT FOR DIRECTIONAL DRILLERS BETWEEN

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

2002-2003 2002-2003 LOKAL LOCAL SÆRAVTALE SPECIAL AGREEMENT FOR OFFSHORE TECHNICIANC FOR OFFSHORE TEKNIKERE

2002-2003 2002-2003 LOKAL LOCAL SÆRAVTALE SPECIAL AGREEMENT FOR OFFSHORE TECHNICIANC FOR OFFSHORE TEKNIKERE 2002-2003 2002-2003 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE TEKNIKERE I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES ( Schlumberger Norge AS) INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG NOPEF KLUBBENE LOCAL SPECIAL AGREEMENT FOR OFFSHORE TECHNICIANC

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

INDUSTRI ENERGI (IE) Gjelder fra 1. juni 2008 til 31. mai 2009 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ

INDUSTRI ENERGI (IE) Gjelder fra 1. juni 2008 til 31. mai 2009 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ INDUSTRI ENERGI (IE) Gjelder fra 1. juni 2008 til 31. mai 2009 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER

Detaljer

Driftstekniker, Elektriker plattformboring, Riggmekaniker plattformboring, Laborant, Hydraulikkingeniør, Elektroniker, Instrumenttekniker,

Driftstekniker, Elektriker plattformboring, Riggmekaniker plattformboring, Laborant, Hydraulikkingeniør, Elektroniker, Instrumenttekniker, SAFE Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2013 A1 Assisterende seksjonsledere, Elektriker, Sikkerhetsleder, Sykepleier, DP-operatør 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE

Detaljer

Radiooperatør, Kokk, Mekaniker, Sveiser, BVO, Tårnarbeider, Kranfører, Dekksbas, Vaktmester. Turretoperatør, Tårnarbeiderass., Boredekksmekaniker,

Radiooperatør, Kokk, Mekaniker, Sveiser, BVO, Tårnarbeider, Kranfører, Dekksbas, Vaktmester. Turretoperatør, Tårnarbeiderass., Boredekksmekaniker, SAFE Gjelder fra 1. juni 2011 til 31. mai 2012 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ A B C D E Assisterende seksjonsledere, Elektriker,Sikkerhetsleder, Ass. Teknisk sjef, Sykepleier,

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 1. VIRKEOMRÅDE Overenskomsten er inngått mellom Ventelo Networks AS og Norsk Jernbaneforbund og

Detaljer

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM OG Arbeidstaker: 1. Partene HAV AS (Arbeidsgiver) Postboks 91 Nydalen 0409 Oslo Organisasjons nr. 986587098 og Navn: 19. jan. 2015 ID: Adresse: Postnr: Sted:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Dekksbas, Vaktmester. E DVO, Forpleiningsoperatør MINSTELØNNSSATSER PR. MÅNED GJELDER FRA 1. JUNI 2014

Dekksbas, Vaktmester. E DVO, Forpleiningsoperatør MINSTELØNNSSATSER PR. MÅNED GJELDER FRA 1. JUNI 2014 De Samarbeidende Organisasjoner (DSO) Gjelder fra 1. juni 2014 til 31. mai 2015 A1 Assisterende seksjonsledere, Elektriker, Sikkerhetsleder, Sykepleier, DP-operatør A Ass.borer, Kontrollromsoperatør, Maskinromsoperatør,

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2011 31.05.2012 Dato: 18.10.2011 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og IndustriEnergi, Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon Virkeområde

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE. I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN NOPEF KLUBBENE

LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE. I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN NOPEF KLUBBENE 2002-2003 LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN OG NOPEF KLUBBENE Avdeling 13 Avdeling 19 Avdeling 25 Avdeling 155 1 SIDE:

Detaljer

STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Denne erklæringen er utarbeidet av styret i NattoPharma ASA ("NattoPharma") i samsvar med Allmennaksjelovens 6-16a, for

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er Electromagnetic Geoservices ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor

Detaljer

2008-2010 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN

2008-2010 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN 2008-2010 2008 2010 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER NORGE AS INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG IE KLUBBENE AVDELING 13 AVDELING 19 AVDELING 25 AVDELING 45 AVDELING 155 LOCAL SPECIAL AGREEMENT

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN 2006-2008 2006 2008 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER NORGE AS INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG IE KLUBBENE AVDELING 13 AVDELING 19 AVDELING 25 AVDELING 45 AVDELING 155 LOCAL SPECIAL AGREEMENT

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2012 31.05.2013 Dato: 27.02.2013 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com 2004-2006 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com 2004-2006 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES 2004-2006 2004 2006 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER NORGE AS INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG NOPEF KLUBBENE AVDELING 13 AVDELING 19 AVDELING 25 AVDELING 45 AVDELING 155 LOCAL SPECIAL AGREEMENT

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Dok. 2 19. april kl. 15:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 Til skolen Rundskriv S 02-2015 Oslo, 27. januar 2015 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav Vs Jubileumsfond viser vi til NKFs nettside: http://nkf.folkehogskole.no/nkf/om-nkf/stipend/

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Kundalini Yoga Lærerutdanning TROMSØ LEVEL 1 Instructor Training

Kundalini Yoga Lærerutdanning TROMSØ LEVEL 1 Instructor Training Påmeldingsskjema og kriterier for godkjenning av Kundalini Yoga Lærerutdanning TROMSØ LEVEL 1 Instructor Training ved Kundalini Yoga Skolen (kriterier for gjennomføring er på engelsk, men påmeldingsskjema

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2014

Skatteetaten. Skattekort for 2014 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2014 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

TREKKTABELLER 2013. Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P

TREKKTABELLER 2013. Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P TREKKTABELLER 2013 Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P RF - 2008 TIL ARBEIDSGIVERNE TIL ARBEIDSGIVARANE Spørsmål om bruk av trekktabellene og gjennomføring av trekk rettes

Detaljer

STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 English office translation. In case of conflict the Norwegian version shall prevail. STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som:

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som: Allmenne vilkår ved oppdrag som innleid bedømmer for (NA Dok 60) General terms and conditions on assignment of assessors contracted by Norwegian Accreditation (NA Doc 60) Dok.id.: Policy/Procedure NA Dok

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang 2. Sosiale bestemmelser 3. Ansettelse, prøvetid og oppsigelse 4.

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger

Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger Serviceavtalen lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger Dato: 05.12.2014 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2014 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 10. og 11. mai 2014 Strandajordet Sports Field May 10 th and May

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF Bring/YTF Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF 2012 Overenskomst av 2012 mellom Spekter/ Bring Warehousing AS på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund / Yrkestrafikkforbundet

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH)

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Pål Molander Direktør, Prof. Dr. www.pussh.org Agenda Litt om bakgrunnen og bakteppet for prosjektet Hvem er det som har besluttet at det foreligger

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

SPEKTER. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016

SPEKTER. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016 SPEKTER 2014-2016 SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening B-dels-overenskomster Sykehusapotekene HF OUS HF Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Sykehusapotek Nord

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor Til aksjonærene i PANORO ENERGY ASA Oslo, 16. juni 2010 To the shareholders in PANORO ENERGY ASA Oslo, 16 June 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

Sanksjoner og tiltak mot Iran

Sanksjoner og tiltak mot Iran Sanksjoner og tiltak mot Iran En oversikt over hvordan dette berører skipets forsikringer Sjørettsforeningen, 14. mars 2011 Kjetil Eivindstad, Gard AS Innhold Innledning Oversikt over lovgivning Klausuler

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2005-2006

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2005-2006 Til skolen Rundskriv S 01-2005 Oslo, 2. februar 2005 J.nr. 019.05/A.1.09 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2005-2006 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig

CP O ~ v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig stråling. Gitt ved kgl. res. av 23. jan. 1976 med hjemmel

Detaljer