LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE. I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN NOPEF KLUBBENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE. I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN NOPEF KLUBBENE"

Transkript

1 LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN OG NOPEF KLUBBENE Avdeling 13 Avdeling 19 Avdeling 25 Avdeling 155 1

2 SIDE: Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 INNHOLD: 1 - INTRODUKSJON 1.1 Definisjoner 1.2 Endringer i avtalen 1.3 Fortolkning 1.4 Avtalens gyldighet 2 - GENERELLE ANSETTELSESVILKÅR 2.1 Stillingskategorier 2.2 Forsikring 2.3 Arbeidsantrekk, Sikkerhetsutsyr og Redningsdresser. 2.4 Prøvetid 2.5 Velferd 2.6 Kurs 2.7 Kurs i utlandet 3 - ANSIENNITET 3.1 Ansiennitet 3.2 Vanlig permisjon 3.3 Permittering 3.4 Ekstraordinær Permisjon 3.5 Svangerskaps-/Omsorgspermisjon 4 - ARBEID ONSHORE 4.1 Arbeidstid 4.2 Overtid 4.3 Utenbysarbeid 4.4 Hvilende vakt/dispatcher vakt. 5 - ARBEID OFFSHORE 5.1 Offshoredag 5.2 Overtid offshore 5.3 Opptjening av fritid 5.4 Venting på utreisested 6 - FRI 6.1 Årlig ferie 6.2 Vanlig permisjon 6.3 Svangerskaps-/Omsorgspermisjon 6.4 Ekstraordinær permisjon 6.5 Sykdom eller skade 7 - AVSLUTNING AV ARBEIDSFORHOLD 7.1 Oppsigelsestid 7.2 Avskjedigelse 7.3 Skriftlig advarsel 8 - LØNN 8.1 Månedslønn 8.2 Timelønn 8.3 Hvilende vakt/dispatcher vakt 8.4 Sykepenger 8.5 Overtid 8.6 Offshore betaling 8.7 Religiøse og nasjonale helligdager 8.8 Lønn under reiser 8.9 Båtbonus 8.10 Shuttling 8.11 Improvisert losji 2

3 Side 15 Side 16 Side Feriepenger 8.13 Utenbystillegg 8.14 Team Leader Bonus 8.15 Opprykk / Vikariat 9 - UTGIFTER 9.1 Reiser 9.2 Telefon/Mobiltelefon 9.3 Kredittkort 9.4 Reiseforskudd 10 - SPESIELLE BESTEMMELSER 10.1 Tillitsvalgt 3

4 1 - INTRODUKSJON 1.1 Definisjoner I denne avtale brukes følgende betegnelser: Arbeidstaker = Selskapets landansatte i Norge. Arbeidssted = Stedet eller stedene som arbeidstaker blir pålagt å arbeide i Norge i følge arbeidskontrakt, og ved midlertidige og kortvarige oppdrag for selskapet utenfor basen. Dersom arbeidstaker samtykker i å arbeide utenfor Norge, skal alle vilkår som fraviker fra denne avtalen, avtales skriftlig for hvert enkelt tilfelle på forhånd. Avtale = Lokalavtale mellom selskapet og lokal fagforening. Basen = Arbeidstakers tilknytningsbase som spesifisert i arbeidskontrakt. Fagforbund = Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) NHO = Næringslivets Hovedorganisasjon. Norge = Med hensyn til denne avtale, er Norge å anse for å inkludere områder offshore, utenfor Norsk territorialfarvann som er gjenstand for konsesjonsstildeling av norske myndigheter. Schlumberger = Selskapet sammen med sine tilsluttede datterselskaper. Selskapet = Schlumbergerselskapet hvor arbeidstaker er ansatt, i henhold til arbeidskontrakt. 1.2 Endringer i avtalen Denne avtale gjelder selskapets landbaserte arbeidstakere i gruppe N9 til og med N20 i lønnsmatrisen..den erstatter alle tidligere avtaler. Dersom det blir nødvendig å foreta revideringer av denne avtale i fremtiden, etter krav fra selskapet eller lokal fagforening, må begge parter være enige om slike revideringer. Eventuelle slike revideringer vil bli reflektert i en oppdatert side av denne avtale og sirkulert til alle arbeidstakere. 1.3 Fortolkning Hvis det skulle oppstå forhold som ikke dekkes hensiktsmessig av denne avtale, eller det oppstår tvil om tolkningen av vilkårene i avtalen, skal ledelsen diskutere saken med lokal fagforening for å etablere en praksis. Hvis det skulle oppstå konflikt mellom påbud gitt av norsk lov og innholdet i denne avtale, skal norsk lov gå foran. 1.4 Avtalens gyldighet Denne avtale er gyldig f.o.m t.o.m Avtalen vil deretter ha gyldighet 1 år om gangen, med mindre en av partene sier avtalen opp med minimum 1 måneds skriftlig varsel. Det forutsettes at de stedlige parter har ført forhandlinger før oppsigelse finner sted, eventuelt at forhandlinger er krevet og ikke kommet istand innen 8 dager. (Jrf. 4-2 i Hovedavtalen). 4

5 2 - GENERELLE ANSETTELSESVILKÅR 2.1 Stillingskategorier Arbeidstaker er klassifisert etter generelt ansvar og posisjon i en av følgende stillings-grupper. Stillingsbetegnelsene er retningsgivende og ikke fullstendig for enhver jobb i selskapet. Antall stillingsbetegnelser er ikke fullstendig innen hver gruppe, men angir nivå for evt. nye stillinger. Lønns Tekniske stillinger Logistikk/lager/Laboratorie - tekniker gruppe N20 N19 Formann I Avdelingsleder Tekniker grad 9 D&M Serifisert Inspektør CS-WCP Avdelingsleder Avdelingsleder (LT2) Administrative stillinger N18 Sr. Elektronikk tekniker Sr. logistikk koordinator Økonomikonsulent Sr. Mekaniker Sr. lagermedarbeider Regnskapskonsulent Sr. Vedlikeholdstekniker Sr. personalkoordinator Administrasjonskonsulent Sr. Elektriker Sr. Lab. Tekniker (LT1) Personalkonsulent Tekniker grad 8 D&M Tool dresser N15 Elektronikk tekniker I Lab. Tekniker (LT) Mekaniker I Vedlikeholdstekniker I Elektriker I Tekniker grad 7 D&M N13 Logistikk koordinator Sr. Sekretær Lagermedarbeider Sr. Økonomimedarbeier Personalkoordinator Sr. Regnskapsmedarbeider Bulk Plant Operator I Sr. Administrasjonsmedarbeider N12 Elektronikk tekniker II Bulk Plant Operator II Mekaniker II Lab. Tekniker Trainee (LTT) Vedlikeholdstekniker II Elektriker II Tekniker grad 6 D&M N11 Vedlikeholdsmedarbeider Lagermedarbeider Sekretær I Hjelpearbeider I Økonomimedarbeier I Regnskapsmedarbeider I Administrasjonsmedarbeider I N10 Assistent Vedlikehold Bulk Plant Trainee Sekretær II Assistent Mekanisk Assistent Lager Økonomiassistent Hjelpearbeider II Regnskapsassistent Administrasjonsassistent Resepsjonsmedarbeider Ved innplasering av personell i tekniske stillinger, med relevant fagbrev for stillingen, skal disse innplasseres i minimum lønnsgrad N-15 i overnevnte matrise. 5

6 2.2 Forsikring Arbeidstaker er dekket av følgende typer forsikring: Reiseforsikring Gruppelivsforsikring for den ansatte Gruppelivsforsikring som dekker ektefelle/samboer Ulykkesforsikring/Yrkesskadeforsikring som dekker arbeid og fritid Pensjonsforsikring Endringer i forsikringsdekningene skal drøftes med de ansattes tillitsvalgte. Nærmere opplysninger om forsikringsordningene gis i orienteringshefte fra Forsikringsselskapet, som distribueres til alle ansatte. 2.3 Arbeidsantrekk og Sikkerhetsutsyr Selskapet vil besørge følgende artikler: Årlig: 2 par kjeledresser, eller tilsvarende 1 par vernesko eller vernestøvler 1 par isolert kjeledress 1 sett regntøy 1 par regnstøvler 1 sett termoundertøy Ved behov: Hørselsvern, hjelm, hansker, vernebriller og annet påkrevd sikkerhetsutstyr. Dersom arbeidstaker reiser offshore for selskapet har han krav på offshore utstyr (Jfr. Avtale for offshoreansatte). Sikkerhetsutstyr som blir skadet under oppdraget, vil bli erstattet ved levering av det skadede utstyret. Hvis utstyr går tapt under arbeidet, må arbeidstaker ha en erklæring fra en overordnet på arbeidsstedet for å få erstattet det tapte utstyret. Utlevert utstyr tilhører selskapet og må innleveres ved avslutningen av arbeidsforholdet. Arbeidstaker kan bli trukket i lønn hvis utstyret ikke leveres tilbake, eller det leveres tilbake i urimelig stand som arbeidstaker er skyld i, eller grunnet skjødesløs behandling fra arbeidstaker. Selskapet dekker optiske vernebriller som møter kravene til vernebriller for den ansatte som trenger slike. Det vises i den forbindelse til bedriftens interne prosedyrer for dekning av vernebriller. Redningsdresser. Ved oppdrag offshore er det operatørselskapet eller selskapet som holder arbeidstaker med redningsdress under transport fra heliport til installasjon, under opphold på installasjon og under transport fra installasjon til heliport. Ved utreise fra heliport utleveres redningsdress til hver arbeidstaker. Redningsdressen tilbakeleveres ved ankomst til heliport (fra installasjon). Redningsdressen skal være renset og desinfisert ved utlevering. Arbeidstaker skal kunne kontrollere at rensing er foretatt. Dette påligger selskapet å dokumentere dette. 6

7 2.4 Prøvetid De første 6 måneder etter ansettelsen betraktes som prøvetid iht AML. Denne perioden skal inneholde kurs og praktisk innføring i arbeidet. 2.5 Velferd Et velferdsbudsjett for de ansatte opprettes. Et beløp avsettes pr. ansatt pr. år til et slikt budsjett. For tiden kr 2000,- pr. ansatt. Eventuelle endringer tas opp til drøftelse. Det opprettes en velferdskomite som velges av og blandt de ansatte. Regler for disponering av velferdsbudsjettet skal settes opp av velferdskomiteen. 2.6 Kurs Selskapet skal til enhver tid påse at Statens og eller operatørselskapets krav til kurs, fagbrev eller sertifikater, relevant til bedriftens virksomhet, eller fornying av disse oppfylles. Selskapet besørger nødvendig kurs og/eller opplæring for oppgradering av offisielle autorisasjoner og/eller fagbrev. For ansatte som ønsker å ta kurs for å oppnå fagprøve innen fagområder som er relevant til bedriftens virksomhet dekker bedriften kursavgift. 100% dekkes ved kurset begynnelse. Dersom den ansatte ikke fullfører kurset, betales 50% av kursavgiften tilbake til bedriften. Slike kurs utføres i den ansattes fritid, og resulterer ikke i noen form for økonomisk kompensasjon. Andre relevante kurs dekkes etter avtale med bedriften. Reiser til og fra kursted betales av bedriften iht til pkt 9.1. Ansatte som bor i Norge skal også få reiseutgifter betalt til sitt bosted hver uke så lenge kurset varer. Hvis det er mulig for personell å reise hjem igjen om kvelden skal dette også dekkes iht pkt 9.1. Dersom kursstedet og den ansattes bosted er i to forskjellige land, skal man drøfte en egen avtale med den ansatte og de tillitsvalgte. 2.7 Kurs i utlandet Timer registreres i henhold til OSA Den ansatte vil få utbetalt diett i henhold til Statens Satser. Eventuelle måltider og kurspenger som blir dekket/utbetalt av arbeidsgiver kommer til fratrekk. Bosted og transport under kursoppholdet betales av bedriften. Den ansatte har rett til å ta ut reiseforskudd. Fridager opptjenes lørdag/søndag ved kurs i utlandet, der det ikke betales overtid. Utover dette gjelder punkt. 2.8 i OSA inkl. kompensasjon for pålagt kurs på fritid. 7

8 3 - ANSIENNITET 3.1 Ansiennitet Ansiennitet vil si hvor lang tid arbeidstaker har vært sammenhengende ansatt i Schlumberger og dets datterselskaper. Som grunnlag for å regne ut ansiennitet regnes ansiennitetsdatoen stipulert i arbeidskontrakten. 3.2 Vanlig permisjon Ved godkjent vanlig permisjon (ref. Kapittel 6.2) fortsetter ansienniteten å løpe. 3.3 Permittering Ved Permittering fortsetter ansienniteten å løpe. 3.4 Ekstraordinær Permisjon Under Ekstraordinær permisjon (ref. Kapittel 6.4) opparbeides ansiennitet i opp til 30 dager. 3.5 Svangerskaps-/Omsorgspermisjon Under Svangerskaps-/Omsorgspermisjon (ref. Kapittel 6.3) fortsetter ansienniteten å løpe. 8

9 4 - ARBEID ONSHORE 4.1 Arbeidstid Den ordinære arbeidstid er fra kl til kl.16.00, virkedager fra og med mandag til og med fredag, og er inkludert matpause (30 min) og 1 x 15 minutt kaffepause samt 1 x 15 minutt fleksibel kaffepause (7.5 timer arbeid daglig, 37.5 timer arbeid i uken). Julaften eller Nyttårsaften er fridag. Den ansatte velger selv hvilken av disse som tas som en fridag. Ansatte som blir pålagt å arbeide begge disse dagene, vil motta overtidskompensasjon etter Kap. 8.5, pkt. 1, for en av disse dagene. 4.2 Overtid Arbeid utover den ordinære arbeidstid (Kapittel 4.1) blir kompensert som overtid (ref. Kapittel 8.5). Overtid kan avspaseres etter avtale. Det skal i slike tilfeller avspaseres time for time, mens overtidsdelen vil bli kompensert iht. Kapittel 8.5 minus timelønn. For overtidsperioder som strekker seg utover 2 timer gis det 30 minutter betalt matpause. En arbeidstaker som tilkalles hjemmefra for å arbeide overtid gis minimum 3 timers kompensasjon. Når den ansatte kontaktes hjemme for å arbeide overtid betraktes reise til og fra arbeidstedet som tjenestereise og bruk av egen bil kompenseres etter Statens satser. Overtid i forlengelse av ordinær arbeidstid gir ikke minimum 3 timer og det kompenseres ikke for bruk av egen bil. 4.3 Utenbysarbeid For faktisk arbeidet tid utenbys innrømmes utenbystillegg (ref Kapittel 8.13). Utenbysarbeid er her definert som oppdrag av kortsiktig karakter, der arbeidstaker ikke blir gitt anledning til hjemreise mellom hver arbeidsdag. Avspasering ved arbeid utenbys ukedager Avspasering ved arbeid utenbys helgedager 0,5 dag avspasering pr dag. 1 dag avspasering pr dag. Dette punkt gjelder for kortere oppdrag inntil 14 dager. For lengre oppdrag utenbys avtales dette i hvert enkelt tilfelle. Dersom ikke annet er avtalt, ytes en tilleggskompensasjon lik 25% av grunnlønn for arbeid utenbys utover 14 dager. Tillegget kommer ikke på toppen av tillegget for arbeid inntil 14 dager, men erstatter dette tillegget. Dette gjelder også for arbeid utenlands, hvis ikke annet er avtalt skriftlig på forhånd. Dette punktet gjelder ikke ved kurs. 4.4 Hvilende vakt/dispatcher vakt. Med hvilende vakt menes arbeidstaker som har vakt utenom normal arbeidstid (ref Kapittel 4.1).Arbeidstaker skal helst være hjemme. Dersom arbeidstaker ønsker å oppholde seg annetsteds må dette avtales med vakthavende. Helst skal arbeidstaker kunne kontaktes via telefon. Arbeidstaker må i alle tilfeller kunne ta kontakt med vakthavende innen en time fra beskjed blir levert arbeidstakers oppgitte adresse. Arbeidstaker på dispatcher vakt har bl.a. ansvaret for: Telefonvakt (Arbeidstaker skal kunne kontaktes til enhver tid) 9

10 Logistikk Hvis arbeidstaker blir utkalt til arbeid i løpet av vakttiden, kompenseres arbeidstaker som for overtid (ref Kapittel 8.5) samt hvilende vakt (ref. Kapittel 8.3) godtgjørelse. Ved avtale kan godtgjørelse for hvilende vakt/dispatcher vakt tas ut i form av avspasering i stedet for kompensasjon som stipulert i Kapittel 8.3. Ved avspasering av hjemmevakt avspasseres denne med 1/5 av vaktperioden. For helgevakt på 64 timer fra fredag 16:00 til mandag 08:00 utgjør dette 12.8 timer avspasering. Som hovedregel avspaseres denne tiden i slutten av den påfølgende uke, men ikke senere enn den påfølgende måned. Begge parter kan kreve at denne tiden avspaseres. Skulle en ansatt bli sittende standby på heliporten etter arbeidstid pga tåke eller lignende og ikke komme offshore ( dagen ikke kompenseres som offshoredag), kompenseres dette med en standby bonus tilsvarende utenbystillegget (ref kapittel 8.13). 5 - ARBEID OFFSHORE 5.1 Offshoredag En offshoredag defineres som en dags opphold offshore Norge eller på et havgående fartøy på oppdrag for selskapet. Både utreisedag (fra helikopter sjekk inn tid) og hjemreisedag (akomst heliport) registreres som offshoredag. Vanlig arbeidsdag er 12 timer. En offshoredag regnes alltid minimum 12 timer. Offshoredag regnes ikke for arbeid på rigger, plattformer under bygging eller utbedring, i beskyttede farvann. 5.2 Overtid offshore Arbeid offshore utover 12 timer pr. skift defineres som overtid (offshore) og kompenseres etter Kapittel 8.5, del Opptjening av fritid For hver offshoredag som faller på virkedag opptjenes 6 timers fritid. For hver offshoredag som faller på lørdag, søndager eller bevegelig helligdag, opptjenes 13.5 timer fritid. Dersom arbeidstaker ikke er gitt mulighet av selskapet til å avspasere sin opptjente fritid innen 3 måneder, skal alle oppsparte fridager, kompenseres i henhold til Kapittel 8.5, del Venting på utreisested Ved venting på utreisested på dager hvor det ikke betales offshorebonus, vil det betales inntil 12 timers normallønn for venting utenfor normal arbeidstid. Venting i normal arbeidstid er dekket av normal grunnlønn. Ingen vil motta lønn utover 12 timer ved slik venting i ett og samme døgn. 10

11 6 - FRI 6.1 Årlig ferie Årlig ferie avvikles iht. Ferielo ven. I tillegg til feriedager som beskrevet i Ferieloven, er det innført 4 ekstra feriedager pr. år 6.2 Vanlig permisjon Vanlig permisjon vil bli innvilget i følgende tilfeller: 1. Ved dødsfall og for deltakelse i begravelsen til et medlem av den nærmeste familie. Med "nærmeste familie" vil man forstå familie som arbeidstaker har et nært slektskapsforhold til, for eksempel ektefelle eller samboer, barn, søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre og barnebarn. Ved konfirmasjon av egne barn hvis den ansatte er offshore. Opptil 5 kalenderdager. 2. I forbindelse med akutte, alvorlige sykdomstilfeller i hjemmet. Slike sykdomstilfeller må dokumenteres ved legeattest. Permisjon for ektefelle eller samboer i forbindelse med barnefødsel. Opptil 14 kalenderdager. 3. Permisjon i forbindelse med dokumentert repetisjonsøvelse i militærtjenesten eller sivilforsvaret. 4. I forbindelse med lege-eller tannlegebesøk. Opptil 4 timer. Under vanlig permisjon vil arbeidstaker få grunnlønn (ref. Kapittel 8.1) som vanlig. Ut over dette gjelder bedriftens interne prosedyrer for permisjon (Leave of absence) 6.3 Svangerskaps -/Omsorgspermisjon Svangerskaps/Omsorgspermisjon blir gitt i henhold til Arbeidsmiljøloven. Utvidet fødselspermisjon på mellom et og to år (total permisjonstid) kan gis som ekstraordinær permisjon (se kapittel 3.4). Det må søkes innen 6 måneder etter at fødselspermisjonen ble påbegynt. Bedriften betaler den ansatte full lønn under svangerskapspermisjon. Bedriften dekker differansen mellom maksimalt stønadsbeløp -6G og grunnlønn for den del av stønadsperioden den ansatte etter Folketrygdloven, har krav på fødselpenger. 6.4 Ekstraordinær permisjon I spesielle tilfeller kan selskapet innvilge ekstraordinær permisjon etter søknad. Slik permisjon vil bli vurdert av ledelsen i hvert enkelt tilfelle og innvilges bare når selskapet finner dette rimelig. Arbeidstaker får i slike tilfeller ikke utbetalt lønn fra selskapet, men vil fortsatt være dekket av forsikringen (ref. Kapittel 2.2) i opp til 30 dager dersom ikke annet er skriftlig avtalt. 6.5 Sykdom eller skade Sykdom må rapporteres selskapet uten unødig forsinkelse og bekreftes skriftlig så snart praktisk mulig. Hvis arbeidstaker lar være å melde fra, vil han miste retten til å motta sykepenger (ref. Kapittel 8.4) fram til melding blir gitt. Ved mer enn 3 dagers sykefravær må det legges fram legeattest for selskapet. 11

12 7 - AVSLUTNING AV ARBEIDSFORHOLD 7.1 Oppsigelsestid Oppsigelse må leveres skriftlig i henhold til følgende: Ansiennitet: I prøvetiden Opp til 3 år Fra 3 til 6 år Mer enn 6 år Mer enn 10 år og minimum alder 55 år Mer enn 10 år og minimum alder 60 år Oppsigelsestid: 14 dager 2 måneder 3 måneder 4 måneder 5 måneder 6 måneder Arbeidstaker kan på sin side avslutte arbeidsforholdet i henhold til Arbeidsmiljølovens 58. Disse oppsigelsesperioder kan omgjøres til en engangs total utbetaling dersom begge parter samtykker, i stedet for arbeid i oppsigelsestiden eller deler av denne. 7.2 Avskjedigelse Se Arbeidsreglement. 7.3 Skriftlig advarsel Se Arbeidsreglement. 12

13 8 - LØNN 8.1 Månedslønn Månedslønn defineres her som tarifflønn pluss eventuelle individuelle tillegg Bedriften praktiserer justert månedslønn Formel gjeldende fra 1. januar 2002: Justert månedslønn = månedslønn * 47,08 / Feriepenger (12.0%) kommer i tillegg. Ansiennitetsopprykk for ansatte på denne avtale vil bli foretatt år. 1. april hvert år. Det presiseres videre at ansatte som har fått stillingsopprykk i løpet av året også er berettigete til ansiennitetsopprykk. Ansatte som har vært ansatt mindre enn 6 måneder ved første gangs passering av opprykksdato vil ikke få opprykk første gang. 8.2 Timelønn Timelønn = Månedslønn (ref. kapittel 8.1) / 162, Hvilende vakt/dispatcher vakt Hjemmevakt kompenseres som etter følgende satser dersom den ikke avspasseres : Ukedag fra 16:00 til 08:00 påfølgende dag kr. 549,- Fredag fra 16:00 til 08:00 lørdag kr. 823,- Lørdag og søndag fra 08:00 til 08:00 påfølgende dag kr ,- Helligdager fra 08:00 til 08:00 påfølgende dag kr ,- Dersom den ansatte arbeider i løpet av hjemmevakt perioden, betales normal overtid. 8.4 Sykepenger Under Sykdom (ref. Kapittel 6.5) fortsetter selskapet å utbetale grunnlønn over det vanlige lønnssystemet. Selskapet vil deretter kreve utbetalingene godtgjort av Trygdekontoret. Etter 365 kalenderdagers sykefravær (Trygdelovens 3-12 nr. 2), er selskapets forpliktelser begrenset til hva som er obligatorisk etter norsk lov. 8.5 Overtid Overtid som definert i Kapittel 4.2 og 5.2 kompenseres som følger: 1. Timelønn (ref. Kapittel 8.2) ganger 1.5 pr. time. Mandag t.o.m. fredag fra den normale arbeidstid slutt til kl

14 2. Timelønn (ref Kapittel 8.2) ganger 2 pr. time: Lørdag, søndag, dagen før helligdager etter normal Arbeidstid, helligdager og alt arbeid mandag t.o.m. fredag etter kl Det presiseres dog at dersom den ansatte har arbeidet 4 timer sammenhengende overtid, skal det kompenseres med timelønn ganger 2, fra den 5. time selv om denne måtte inntreffe før kl.20: Timelønn (ref. Kapittel 8.2) ganger 3 pr. time: For arbeid på hellig og høytidsdager (ref Overenskomsten pkt 4.6.4) 4. Timelønn (ref. Kapittel 8.2) ganger 2. pr. time. Kompensering av fritid opptjent offshore. 5. Overtid offshore utover 12 timer skift betales i henhold til Overenskomsten pkt Offshore betaling Arbeidstaker vil få kompensert 4.5 timer med timelønn på en virkedag, og 12 timer med timelønn på helgedager eller religiøse og nasjonale helligdager, i tillegg til grunnlønn. I tillegg vil en offshoredag (ref. Kapittel 5.1) bli kompensert med offshore bonus iht. ansiennitet: 0-2 års ansiennitet gjelder bonus kr. 859,- 2-4 års ansiennitet gjelder bonus kr. 913,- 4-6 års ansiennitet gjelder bonus kr. 973,- For mer en 6 års ansiennitet gjelder bonus kr ,- 8.7 Religiøse og nasjonale helligdager For offshoredag (ref. Kapittel 5.1) som faller på 1. Nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, Påskeaften, 1. Påskedag, 2. Påskedag, Pinseaften, 1. Pinsedag, 2. Pinsedag, 1. Mai, 17. Mai, Kristi Himmelfartsdag, Julaften, 1. Juledag, 2. Juledag eller Nyttårsaften gis en ekstra godtgjørelse lik den til enhver tid gjeldende sats i OSA ( p.t. Kr, 1.275,- pr. dag) 8.8 Lønn under reiser Under reiser for selskapet i normal arbeidstid betales grunnlønn som normalt. Arbeidstaker kompenseres med timelønn (ref. Kapittel 8.2 ) ved reiser for selskapet utover vanlig arbeidstid (ref. Kapittel 4.1) dersom arbeidstaker ikke får offshore-bonus denne dagen. Kompensasjon ved reiser for selskapet ut over vanlig arbeidstid gjelder ikke ved reiser i forbindelse med kurs eller ved reiser i forbindelse med arbeid i utlandet. 8.9 Båtbonus Arbeid ombord på båt i forbindelse med seismikk bunnhullsverktøy oppdrag vil bli kompensert med en bonus på kr. 532,- pr. dag Shuttling Shuttling utenom normal arbeidstid offshore (12 timer) kompenseres iht. Overenkomsten pkt Improvisert losji Improvisert losji kompenseres i.h.t. Tariffavtalen. 14

15 8.12 Feriepenger Opptjente feriepenger utbetales i henhold til Ferieloven, dog senest i mai måned Utenbystillegg For arbeid utenbys inntil 14 dager betales en bonus pr døgn som følger: 0-2 års ansiennitet gjelder bonus kr. 750,- 2-4 års ansiennitet gjelder bonus kr. 800,- 4-6 års ansiennitet gjelder bonus kr. 850,- Mer enn 6 års ansiennitet gjelder bonus kr. 950, Team Leader Bonus Drilling & Measurement ansatte som fungerer som Team Leader vil motta et tillegg på grunnlønn lik Kr ,- pr. måned Opprykk Forfremmelse til høyere lønnsgruppe skal basers på den enkelte produktlinjes gjeldende opprykkssystemer. Endringer i disse opprykkssystemene skal normalt ikke foretas uten forutgående drøftelser med de tillitsvalgte. Ved midlertidig eller permanent overførsel til høyere betalt stilling, skal denne stillings lønnsbetingelser komme til anvendelse fra første dag med en prøvetid på 3 - tre - måneder. Endringer meddeles skriftlig. Ved vikariat i høyere betalt stilling, betales dennes lønn fra første dag og skal meddeles skriflig. Dette gjelder ikke for vikariat i exempt-stillinger. Ved slike vikariat skal det avtales vikariat-lønn i hvert enkelt tilfelle. Ved interne opprykk til ledende stilling vil vedkommende ansettes på skriftlig kontrakt med inntil 6 - seks- måneders prøvetid. Skulle vedkommende ikke lykkes i stillingen, vil vedkommende gå tilbake til sin tidligere stilling.. 15

16 9 - UTGIFTER 9.1 Reiser Under reiser for selskapet gjelder bedriftens reiseregulativ. Satsene reguleres i henhold til statens reiseregulativ. 9.2 Telefon/Mobiltelefon Selskapet vil dekke utgifter til første gangs telefoninstallasjon. Abonnementsavgift og samtaleavgift opptil kr 747,- pr kvartal dekkes ved framlegging av kvittering for telefonregningen. For ansatte med ISDN abonnement refunderes telefonikostnader i henhold til gjeldende skatteregler, dvs. med inntil Kr. 963,- pr. kvartal. Offshore-samtaler (fra offshore til onshore): Selskapet vil dekke faktiske utgifter til private telefonsamtaler med opptil 20 minutter pr. ansatt pr. 7 dagers periode offshore. Utgifter påført selskapet på vegne av arbeidstaker for samtaler utover 20 minutter pr. 7 dager periode offshore vil bli fratrukket arbeidstakers lønn. Selskapet kan dekke utgifter til samtaler på mer enn 20 minutter pr. 7 dager periode offshore når selskapet finner at det foreligger vektige sosiale grunner til dette. 9.3 Kredittkort For ansatte som i forbindelse med sitt arbeid vil ha fordeler av et internasjonalt kredittkort, betaler bedriften årsavgiften samt utgifter til anskaffelse iht intern prosedyre. Bedriften har inngått avtale med kredittkortselskap (p.t. Diners Card / Master Card). Det forutsettes at ansatte med kredittkort normalt ikke har behov for reiseforskudd. 9.4 Reiseforskudd Dersom det kan antas at den ansatte vil få reise- og oppholdsutgifter utover et beløp på kr 1000,- skal det på forespørsel utbetales reiseforskudd iht forventede utgifter dersom ingen andre ordninger kommer til anvendelse. 16

17 10 - SPESIELLE BESTEMMELSER 10.1 Tillitsvalgt Arbeidet som fagforeningsformann antas å utgjøre ca 1 årsverk tilsammen for selskapets offshoreog onshore ansatte. Som en prøveordning kan dette deles mellom fagforeningsformennene i selskapet. Under henvisning til 6-8 i Hovedavtalen mellom LO og NHO er partene enig om at dersom fagforeningsformannen er ansatt på basen, skal det avtales tid for fagforeningsarbeid med den enkelte basesjef. Lokalt fagforeningsarbeid kompenseres etter bestemmelsene i Hovedavtalen. Partene viser for øvrig til protokoll av 3.februar 1997 angående avtale om konserntillitsvalgt for NOPEF i Schlumberger Oilfield Services. Tananger, 24. september 2002 Signatur NOPEF konserntillitsvalgt Schlumberger Oilfield Services 17

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter Overenskomst av 2014 129 Operatørbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående operatørbedrifter

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2014 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2012 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5 2014 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no OPERATØRAVTALEN MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM ABC OG BP Utløp 31.5.2016 www.abclub.no INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I... 3 DEL II... 3 1. VIRKEOMRÅDE... 3 2. ANSETTELSE

Detaljer

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Trykket på HURUM miljøpapir Norgraph RC Aktuell 2008 VERKSTEDSOVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN 2006-2008 2006 2008 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER NORGE AS INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG IE KLUBBENE AVDELING 13 AVDELING 19 AVDELING 25 AVDELING 45 AVDELING 155 LOCAL SPECIAL AGREEMENT

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet Utløp14.05.2014 Overenskomst nr. 59 Overenskomst for Heisfaget 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet og Heismontørenes

Detaljer

AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010. Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side

AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010. Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side og FELLESFORBUNDET For arbeidstakere i attføringsbedrifter som driver AMB tiltaket

Detaljer

BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008. Overenskomst. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og

BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008. Overenskomst. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008 Overenskomst mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og LANDSORGANISASJONEN I NORGE FELLESFORBUNDET på den annen side Gjelder fra 1.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 1. MAI 2008-30. APRIL 2010 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014 Mønsteravtale tannhelsesekretærer MØNSTERAVTALE TANNHELSESEKRETÆRER 1. mai 2012-30. april 2014 mellom privatpraktiserende tannleger

Detaljer

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012 LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON Gyldighet: Fra 1.5.2012 1 FORORD Dokumentet Lønnsavtale for ansatte i Normisjon presenterer de ansattes lønns- og arbeidsvilkår slik de enkelte forhold knyttet til lønn,

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL I HOVEDAVTALEN LO - HSH MED TILLEGGSAVTALER (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL II LANDSOVERENSKOMSTEN HK - VIRKE (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL III AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN... 3 1 Overenskomstens

Detaljer

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene 153 OVERENSKOMST 2012 Iskremfabrikkene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og de i denne stående iskremfabrikker på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Næringsog Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Detaljer

OVERENSKOMST. Baker- og konditorfagene

OVERENSKOMST. Baker- og konditorfagene 133 OVERENSKOMST Baker- og konditorfagene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og forbundets

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer

Riksavtalen 2014 2016. Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Reiseliv på den ene side

Riksavtalen 2014 2016. Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Reiseliv på den ene side Avtalenr. 79 Riksavtalen 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side Gjelder f.o.m.

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF 2010-2012 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2010 År 2010, den 13. og 14. april, ble det holdt forhandlinger

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Tariffperioden 1.5.2014-30.4.2016 Oslo kommune Side 2 FORORD

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

Riksavtalen 2012-2014

Riksavtalen 2012-2014 Riksavtalen 2012-2014 2012 2014 RIKSAVTALEN mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side Innholdsfortegnelse:

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer