LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE. I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN NOPEF KLUBBENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE. I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN NOPEF KLUBBENE"

Transkript

1 LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN OG NOPEF KLUBBENE Avdeling 13 Avdeling 19 Avdeling 25 Avdeling 155 1

2 SIDE: Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 INNHOLD: 1 - INTRODUKSJON 1.1 Definisjoner 1.2 Endringer i avtalen 1.3 Fortolkning 1.4 Avtalens gyldighet 2 - GENERELLE ANSETTELSESVILKÅR 2.1 Stillingskategorier 2.2 Forsikring 2.3 Arbeidsantrekk, Sikkerhetsutsyr og Redningsdresser. 2.4 Prøvetid 2.5 Velferd 2.6 Kurs 2.7 Kurs i utlandet 3 - ANSIENNITET 3.1 Ansiennitet 3.2 Vanlig permisjon 3.3 Permittering 3.4 Ekstraordinær Permisjon 3.5 Svangerskaps-/Omsorgspermisjon 4 - ARBEID ONSHORE 4.1 Arbeidstid 4.2 Overtid 4.3 Utenbysarbeid 4.4 Hvilende vakt/dispatcher vakt. 5 - ARBEID OFFSHORE 5.1 Offshoredag 5.2 Overtid offshore 5.3 Opptjening av fritid 5.4 Venting på utreisested 6 - FRI 6.1 Årlig ferie 6.2 Vanlig permisjon 6.3 Svangerskaps-/Omsorgspermisjon 6.4 Ekstraordinær permisjon 6.5 Sykdom eller skade 7 - AVSLUTNING AV ARBEIDSFORHOLD 7.1 Oppsigelsestid 7.2 Avskjedigelse 7.3 Skriftlig advarsel 8 - LØNN 8.1 Månedslønn 8.2 Timelønn 8.3 Hvilende vakt/dispatcher vakt 8.4 Sykepenger 8.5 Overtid 8.6 Offshore betaling 8.7 Religiøse og nasjonale helligdager 8.8 Lønn under reiser 8.9 Båtbonus 8.10 Shuttling 8.11 Improvisert losji 2

3 Side 15 Side 16 Side Feriepenger 8.13 Utenbystillegg 8.14 Team Leader Bonus 8.15 Opprykk / Vikariat 9 - UTGIFTER 9.1 Reiser 9.2 Telefon/Mobiltelefon 9.3 Kredittkort 9.4 Reiseforskudd 10 - SPESIELLE BESTEMMELSER 10.1 Tillitsvalgt 3

4 1 - INTRODUKSJON 1.1 Definisjoner I denne avtale brukes følgende betegnelser: Arbeidstaker = Selskapets landansatte i Norge. Arbeidssted = Stedet eller stedene som arbeidstaker blir pålagt å arbeide i Norge i følge arbeidskontrakt, og ved midlertidige og kortvarige oppdrag for selskapet utenfor basen. Dersom arbeidstaker samtykker i å arbeide utenfor Norge, skal alle vilkår som fraviker fra denne avtalen, avtales skriftlig for hvert enkelt tilfelle på forhånd. Avtale = Lokalavtale mellom selskapet og lokal fagforening. Basen = Arbeidstakers tilknytningsbase som spesifisert i arbeidskontrakt. Fagforbund = Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) NHO = Næringslivets Hovedorganisasjon. Norge = Med hensyn til denne avtale, er Norge å anse for å inkludere områder offshore, utenfor Norsk territorialfarvann som er gjenstand for konsesjonsstildeling av norske myndigheter. Schlumberger = Selskapet sammen med sine tilsluttede datterselskaper. Selskapet = Schlumbergerselskapet hvor arbeidstaker er ansatt, i henhold til arbeidskontrakt. 1.2 Endringer i avtalen Denne avtale gjelder selskapets landbaserte arbeidstakere i gruppe N9 til og med N20 i lønnsmatrisen..den erstatter alle tidligere avtaler. Dersom det blir nødvendig å foreta revideringer av denne avtale i fremtiden, etter krav fra selskapet eller lokal fagforening, må begge parter være enige om slike revideringer. Eventuelle slike revideringer vil bli reflektert i en oppdatert side av denne avtale og sirkulert til alle arbeidstakere. 1.3 Fortolkning Hvis det skulle oppstå forhold som ikke dekkes hensiktsmessig av denne avtale, eller det oppstår tvil om tolkningen av vilkårene i avtalen, skal ledelsen diskutere saken med lokal fagforening for å etablere en praksis. Hvis det skulle oppstå konflikt mellom påbud gitt av norsk lov og innholdet i denne avtale, skal norsk lov gå foran. 1.4 Avtalens gyldighet Denne avtale er gyldig f.o.m t.o.m Avtalen vil deretter ha gyldighet 1 år om gangen, med mindre en av partene sier avtalen opp med minimum 1 måneds skriftlig varsel. Det forutsettes at de stedlige parter har ført forhandlinger før oppsigelse finner sted, eventuelt at forhandlinger er krevet og ikke kommet istand innen 8 dager. (Jrf. 4-2 i Hovedavtalen). 4

5 2 - GENERELLE ANSETTELSESVILKÅR 2.1 Stillingskategorier Arbeidstaker er klassifisert etter generelt ansvar og posisjon i en av følgende stillings-grupper. Stillingsbetegnelsene er retningsgivende og ikke fullstendig for enhver jobb i selskapet. Antall stillingsbetegnelser er ikke fullstendig innen hver gruppe, men angir nivå for evt. nye stillinger. Lønns Tekniske stillinger Logistikk/lager/Laboratorie - tekniker gruppe N20 N19 Formann I Avdelingsleder Tekniker grad 9 D&M Serifisert Inspektør CS-WCP Avdelingsleder Avdelingsleder (LT2) Administrative stillinger N18 Sr. Elektronikk tekniker Sr. logistikk koordinator Økonomikonsulent Sr. Mekaniker Sr. lagermedarbeider Regnskapskonsulent Sr. Vedlikeholdstekniker Sr. personalkoordinator Administrasjonskonsulent Sr. Elektriker Sr. Lab. Tekniker (LT1) Personalkonsulent Tekniker grad 8 D&M Tool dresser N15 Elektronikk tekniker I Lab. Tekniker (LT) Mekaniker I Vedlikeholdstekniker I Elektriker I Tekniker grad 7 D&M N13 Logistikk koordinator Sr. Sekretær Lagermedarbeider Sr. Økonomimedarbeier Personalkoordinator Sr. Regnskapsmedarbeider Bulk Plant Operator I Sr. Administrasjonsmedarbeider N12 Elektronikk tekniker II Bulk Plant Operator II Mekaniker II Lab. Tekniker Trainee (LTT) Vedlikeholdstekniker II Elektriker II Tekniker grad 6 D&M N11 Vedlikeholdsmedarbeider Lagermedarbeider Sekretær I Hjelpearbeider I Økonomimedarbeier I Regnskapsmedarbeider I Administrasjonsmedarbeider I N10 Assistent Vedlikehold Bulk Plant Trainee Sekretær II Assistent Mekanisk Assistent Lager Økonomiassistent Hjelpearbeider II Regnskapsassistent Administrasjonsassistent Resepsjonsmedarbeider Ved innplasering av personell i tekniske stillinger, med relevant fagbrev for stillingen, skal disse innplasseres i minimum lønnsgrad N-15 i overnevnte matrise. 5

6 2.2 Forsikring Arbeidstaker er dekket av følgende typer forsikring: Reiseforsikring Gruppelivsforsikring for den ansatte Gruppelivsforsikring som dekker ektefelle/samboer Ulykkesforsikring/Yrkesskadeforsikring som dekker arbeid og fritid Pensjonsforsikring Endringer i forsikringsdekningene skal drøftes med de ansattes tillitsvalgte. Nærmere opplysninger om forsikringsordningene gis i orienteringshefte fra Forsikringsselskapet, som distribueres til alle ansatte. 2.3 Arbeidsantrekk og Sikkerhetsutsyr Selskapet vil besørge følgende artikler: Årlig: 2 par kjeledresser, eller tilsvarende 1 par vernesko eller vernestøvler 1 par isolert kjeledress 1 sett regntøy 1 par regnstøvler 1 sett termoundertøy Ved behov: Hørselsvern, hjelm, hansker, vernebriller og annet påkrevd sikkerhetsutstyr. Dersom arbeidstaker reiser offshore for selskapet har han krav på offshore utstyr (Jfr. Avtale for offshoreansatte). Sikkerhetsutstyr som blir skadet under oppdraget, vil bli erstattet ved levering av det skadede utstyret. Hvis utstyr går tapt under arbeidet, må arbeidstaker ha en erklæring fra en overordnet på arbeidsstedet for å få erstattet det tapte utstyret. Utlevert utstyr tilhører selskapet og må innleveres ved avslutningen av arbeidsforholdet. Arbeidstaker kan bli trukket i lønn hvis utstyret ikke leveres tilbake, eller det leveres tilbake i urimelig stand som arbeidstaker er skyld i, eller grunnet skjødesløs behandling fra arbeidstaker. Selskapet dekker optiske vernebriller som møter kravene til vernebriller for den ansatte som trenger slike. Det vises i den forbindelse til bedriftens interne prosedyrer for dekning av vernebriller. Redningsdresser. Ved oppdrag offshore er det operatørselskapet eller selskapet som holder arbeidstaker med redningsdress under transport fra heliport til installasjon, under opphold på installasjon og under transport fra installasjon til heliport. Ved utreise fra heliport utleveres redningsdress til hver arbeidstaker. Redningsdressen tilbakeleveres ved ankomst til heliport (fra installasjon). Redningsdressen skal være renset og desinfisert ved utlevering. Arbeidstaker skal kunne kontrollere at rensing er foretatt. Dette påligger selskapet å dokumentere dette. 6

7 2.4 Prøvetid De første 6 måneder etter ansettelsen betraktes som prøvetid iht AML. Denne perioden skal inneholde kurs og praktisk innføring i arbeidet. 2.5 Velferd Et velferdsbudsjett for de ansatte opprettes. Et beløp avsettes pr. ansatt pr. år til et slikt budsjett. For tiden kr 2000,- pr. ansatt. Eventuelle endringer tas opp til drøftelse. Det opprettes en velferdskomite som velges av og blandt de ansatte. Regler for disponering av velferdsbudsjettet skal settes opp av velferdskomiteen. 2.6 Kurs Selskapet skal til enhver tid påse at Statens og eller operatørselskapets krav til kurs, fagbrev eller sertifikater, relevant til bedriftens virksomhet, eller fornying av disse oppfylles. Selskapet besørger nødvendig kurs og/eller opplæring for oppgradering av offisielle autorisasjoner og/eller fagbrev. For ansatte som ønsker å ta kurs for å oppnå fagprøve innen fagområder som er relevant til bedriftens virksomhet dekker bedriften kursavgift. 100% dekkes ved kurset begynnelse. Dersom den ansatte ikke fullfører kurset, betales 50% av kursavgiften tilbake til bedriften. Slike kurs utføres i den ansattes fritid, og resulterer ikke i noen form for økonomisk kompensasjon. Andre relevante kurs dekkes etter avtale med bedriften. Reiser til og fra kursted betales av bedriften iht til pkt 9.1. Ansatte som bor i Norge skal også få reiseutgifter betalt til sitt bosted hver uke så lenge kurset varer. Hvis det er mulig for personell å reise hjem igjen om kvelden skal dette også dekkes iht pkt 9.1. Dersom kursstedet og den ansattes bosted er i to forskjellige land, skal man drøfte en egen avtale med den ansatte og de tillitsvalgte. 2.7 Kurs i utlandet Timer registreres i henhold til OSA Den ansatte vil få utbetalt diett i henhold til Statens Satser. Eventuelle måltider og kurspenger som blir dekket/utbetalt av arbeidsgiver kommer til fratrekk. Bosted og transport under kursoppholdet betales av bedriften. Den ansatte har rett til å ta ut reiseforskudd. Fridager opptjenes lørdag/søndag ved kurs i utlandet, der det ikke betales overtid. Utover dette gjelder punkt. 2.8 i OSA inkl. kompensasjon for pålagt kurs på fritid. 7

8 3 - ANSIENNITET 3.1 Ansiennitet Ansiennitet vil si hvor lang tid arbeidstaker har vært sammenhengende ansatt i Schlumberger og dets datterselskaper. Som grunnlag for å regne ut ansiennitet regnes ansiennitetsdatoen stipulert i arbeidskontrakten. 3.2 Vanlig permisjon Ved godkjent vanlig permisjon (ref. Kapittel 6.2) fortsetter ansienniteten å løpe. 3.3 Permittering Ved Permittering fortsetter ansienniteten å løpe. 3.4 Ekstraordinær Permisjon Under Ekstraordinær permisjon (ref. Kapittel 6.4) opparbeides ansiennitet i opp til 30 dager. 3.5 Svangerskaps-/Omsorgspermisjon Under Svangerskaps-/Omsorgspermisjon (ref. Kapittel 6.3) fortsetter ansienniteten å løpe. 8

9 4 - ARBEID ONSHORE 4.1 Arbeidstid Den ordinære arbeidstid er fra kl til kl.16.00, virkedager fra og med mandag til og med fredag, og er inkludert matpause (30 min) og 1 x 15 minutt kaffepause samt 1 x 15 minutt fleksibel kaffepause (7.5 timer arbeid daglig, 37.5 timer arbeid i uken). Julaften eller Nyttårsaften er fridag. Den ansatte velger selv hvilken av disse som tas som en fridag. Ansatte som blir pålagt å arbeide begge disse dagene, vil motta overtidskompensasjon etter Kap. 8.5, pkt. 1, for en av disse dagene. 4.2 Overtid Arbeid utover den ordinære arbeidstid (Kapittel 4.1) blir kompensert som overtid (ref. Kapittel 8.5). Overtid kan avspaseres etter avtale. Det skal i slike tilfeller avspaseres time for time, mens overtidsdelen vil bli kompensert iht. Kapittel 8.5 minus timelønn. For overtidsperioder som strekker seg utover 2 timer gis det 30 minutter betalt matpause. En arbeidstaker som tilkalles hjemmefra for å arbeide overtid gis minimum 3 timers kompensasjon. Når den ansatte kontaktes hjemme for å arbeide overtid betraktes reise til og fra arbeidstedet som tjenestereise og bruk av egen bil kompenseres etter Statens satser. Overtid i forlengelse av ordinær arbeidstid gir ikke minimum 3 timer og det kompenseres ikke for bruk av egen bil. 4.3 Utenbysarbeid For faktisk arbeidet tid utenbys innrømmes utenbystillegg (ref Kapittel 8.13). Utenbysarbeid er her definert som oppdrag av kortsiktig karakter, der arbeidstaker ikke blir gitt anledning til hjemreise mellom hver arbeidsdag. Avspasering ved arbeid utenbys ukedager Avspasering ved arbeid utenbys helgedager 0,5 dag avspasering pr dag. 1 dag avspasering pr dag. Dette punkt gjelder for kortere oppdrag inntil 14 dager. For lengre oppdrag utenbys avtales dette i hvert enkelt tilfelle. Dersom ikke annet er avtalt, ytes en tilleggskompensasjon lik 25% av grunnlønn for arbeid utenbys utover 14 dager. Tillegget kommer ikke på toppen av tillegget for arbeid inntil 14 dager, men erstatter dette tillegget. Dette gjelder også for arbeid utenlands, hvis ikke annet er avtalt skriftlig på forhånd. Dette punktet gjelder ikke ved kurs. 4.4 Hvilende vakt/dispatcher vakt. Med hvilende vakt menes arbeidstaker som har vakt utenom normal arbeidstid (ref Kapittel 4.1).Arbeidstaker skal helst være hjemme. Dersom arbeidstaker ønsker å oppholde seg annetsteds må dette avtales med vakthavende. Helst skal arbeidstaker kunne kontaktes via telefon. Arbeidstaker må i alle tilfeller kunne ta kontakt med vakthavende innen en time fra beskjed blir levert arbeidstakers oppgitte adresse. Arbeidstaker på dispatcher vakt har bl.a. ansvaret for: Telefonvakt (Arbeidstaker skal kunne kontaktes til enhver tid) 9

10 Logistikk Hvis arbeidstaker blir utkalt til arbeid i løpet av vakttiden, kompenseres arbeidstaker som for overtid (ref Kapittel 8.5) samt hvilende vakt (ref. Kapittel 8.3) godtgjørelse. Ved avtale kan godtgjørelse for hvilende vakt/dispatcher vakt tas ut i form av avspasering i stedet for kompensasjon som stipulert i Kapittel 8.3. Ved avspasering av hjemmevakt avspasseres denne med 1/5 av vaktperioden. For helgevakt på 64 timer fra fredag 16:00 til mandag 08:00 utgjør dette 12.8 timer avspasering. Som hovedregel avspaseres denne tiden i slutten av den påfølgende uke, men ikke senere enn den påfølgende måned. Begge parter kan kreve at denne tiden avspaseres. Skulle en ansatt bli sittende standby på heliporten etter arbeidstid pga tåke eller lignende og ikke komme offshore ( dagen ikke kompenseres som offshoredag), kompenseres dette med en standby bonus tilsvarende utenbystillegget (ref kapittel 8.13). 5 - ARBEID OFFSHORE 5.1 Offshoredag En offshoredag defineres som en dags opphold offshore Norge eller på et havgående fartøy på oppdrag for selskapet. Både utreisedag (fra helikopter sjekk inn tid) og hjemreisedag (akomst heliport) registreres som offshoredag. Vanlig arbeidsdag er 12 timer. En offshoredag regnes alltid minimum 12 timer. Offshoredag regnes ikke for arbeid på rigger, plattformer under bygging eller utbedring, i beskyttede farvann. 5.2 Overtid offshore Arbeid offshore utover 12 timer pr. skift defineres som overtid (offshore) og kompenseres etter Kapittel 8.5, del Opptjening av fritid For hver offshoredag som faller på virkedag opptjenes 6 timers fritid. For hver offshoredag som faller på lørdag, søndager eller bevegelig helligdag, opptjenes 13.5 timer fritid. Dersom arbeidstaker ikke er gitt mulighet av selskapet til å avspasere sin opptjente fritid innen 3 måneder, skal alle oppsparte fridager, kompenseres i henhold til Kapittel 8.5, del Venting på utreisested Ved venting på utreisested på dager hvor det ikke betales offshorebonus, vil det betales inntil 12 timers normallønn for venting utenfor normal arbeidstid. Venting i normal arbeidstid er dekket av normal grunnlønn. Ingen vil motta lønn utover 12 timer ved slik venting i ett og samme døgn. 10

11 6 - FRI 6.1 Årlig ferie Årlig ferie avvikles iht. Ferielo ven. I tillegg til feriedager som beskrevet i Ferieloven, er det innført 4 ekstra feriedager pr. år 6.2 Vanlig permisjon Vanlig permisjon vil bli innvilget i følgende tilfeller: 1. Ved dødsfall og for deltakelse i begravelsen til et medlem av den nærmeste familie. Med "nærmeste familie" vil man forstå familie som arbeidstaker har et nært slektskapsforhold til, for eksempel ektefelle eller samboer, barn, søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre og barnebarn. Ved konfirmasjon av egne barn hvis den ansatte er offshore. Opptil 5 kalenderdager. 2. I forbindelse med akutte, alvorlige sykdomstilfeller i hjemmet. Slike sykdomstilfeller må dokumenteres ved legeattest. Permisjon for ektefelle eller samboer i forbindelse med barnefødsel. Opptil 14 kalenderdager. 3. Permisjon i forbindelse med dokumentert repetisjonsøvelse i militærtjenesten eller sivilforsvaret. 4. I forbindelse med lege-eller tannlegebesøk. Opptil 4 timer. Under vanlig permisjon vil arbeidstaker få grunnlønn (ref. Kapittel 8.1) som vanlig. Ut over dette gjelder bedriftens interne prosedyrer for permisjon (Leave of absence) 6.3 Svangerskaps -/Omsorgspermisjon Svangerskaps/Omsorgspermisjon blir gitt i henhold til Arbeidsmiljøloven. Utvidet fødselspermisjon på mellom et og to år (total permisjonstid) kan gis som ekstraordinær permisjon (se kapittel 3.4). Det må søkes innen 6 måneder etter at fødselspermisjonen ble påbegynt. Bedriften betaler den ansatte full lønn under svangerskapspermisjon. Bedriften dekker differansen mellom maksimalt stønadsbeløp -6G og grunnlønn for den del av stønadsperioden den ansatte etter Folketrygdloven, har krav på fødselpenger. 6.4 Ekstraordinær permisjon I spesielle tilfeller kan selskapet innvilge ekstraordinær permisjon etter søknad. Slik permisjon vil bli vurdert av ledelsen i hvert enkelt tilfelle og innvilges bare når selskapet finner dette rimelig. Arbeidstaker får i slike tilfeller ikke utbetalt lønn fra selskapet, men vil fortsatt være dekket av forsikringen (ref. Kapittel 2.2) i opp til 30 dager dersom ikke annet er skriftlig avtalt. 6.5 Sykdom eller skade Sykdom må rapporteres selskapet uten unødig forsinkelse og bekreftes skriftlig så snart praktisk mulig. Hvis arbeidstaker lar være å melde fra, vil han miste retten til å motta sykepenger (ref. Kapittel 8.4) fram til melding blir gitt. Ved mer enn 3 dagers sykefravær må det legges fram legeattest for selskapet. 11

12 7 - AVSLUTNING AV ARBEIDSFORHOLD 7.1 Oppsigelsestid Oppsigelse må leveres skriftlig i henhold til følgende: Ansiennitet: I prøvetiden Opp til 3 år Fra 3 til 6 år Mer enn 6 år Mer enn 10 år og minimum alder 55 år Mer enn 10 år og minimum alder 60 år Oppsigelsestid: 14 dager 2 måneder 3 måneder 4 måneder 5 måneder 6 måneder Arbeidstaker kan på sin side avslutte arbeidsforholdet i henhold til Arbeidsmiljølovens 58. Disse oppsigelsesperioder kan omgjøres til en engangs total utbetaling dersom begge parter samtykker, i stedet for arbeid i oppsigelsestiden eller deler av denne. 7.2 Avskjedigelse Se Arbeidsreglement. 7.3 Skriftlig advarsel Se Arbeidsreglement. 12

13 8 - LØNN 8.1 Månedslønn Månedslønn defineres her som tarifflønn pluss eventuelle individuelle tillegg Bedriften praktiserer justert månedslønn Formel gjeldende fra 1. januar 2002: Justert månedslønn = månedslønn * 47,08 / Feriepenger (12.0%) kommer i tillegg. Ansiennitetsopprykk for ansatte på denne avtale vil bli foretatt år. 1. april hvert år. Det presiseres videre at ansatte som har fått stillingsopprykk i løpet av året også er berettigete til ansiennitetsopprykk. Ansatte som har vært ansatt mindre enn 6 måneder ved første gangs passering av opprykksdato vil ikke få opprykk første gang. 8.2 Timelønn Timelønn = Månedslønn (ref. kapittel 8.1) / 162, Hvilende vakt/dispatcher vakt Hjemmevakt kompenseres som etter følgende satser dersom den ikke avspasseres : Ukedag fra 16:00 til 08:00 påfølgende dag kr. 549,- Fredag fra 16:00 til 08:00 lørdag kr. 823,- Lørdag og søndag fra 08:00 til 08:00 påfølgende dag kr ,- Helligdager fra 08:00 til 08:00 påfølgende dag kr ,- Dersom den ansatte arbeider i løpet av hjemmevakt perioden, betales normal overtid. 8.4 Sykepenger Under Sykdom (ref. Kapittel 6.5) fortsetter selskapet å utbetale grunnlønn over det vanlige lønnssystemet. Selskapet vil deretter kreve utbetalingene godtgjort av Trygdekontoret. Etter 365 kalenderdagers sykefravær (Trygdelovens 3-12 nr. 2), er selskapets forpliktelser begrenset til hva som er obligatorisk etter norsk lov. 8.5 Overtid Overtid som definert i Kapittel 4.2 og 5.2 kompenseres som følger: 1. Timelønn (ref. Kapittel 8.2) ganger 1.5 pr. time. Mandag t.o.m. fredag fra den normale arbeidstid slutt til kl

14 2. Timelønn (ref Kapittel 8.2) ganger 2 pr. time: Lørdag, søndag, dagen før helligdager etter normal Arbeidstid, helligdager og alt arbeid mandag t.o.m. fredag etter kl Det presiseres dog at dersom den ansatte har arbeidet 4 timer sammenhengende overtid, skal det kompenseres med timelønn ganger 2, fra den 5. time selv om denne måtte inntreffe før kl.20: Timelønn (ref. Kapittel 8.2) ganger 3 pr. time: For arbeid på hellig og høytidsdager (ref Overenskomsten pkt 4.6.4) 4. Timelønn (ref. Kapittel 8.2) ganger 2. pr. time. Kompensering av fritid opptjent offshore. 5. Overtid offshore utover 12 timer skift betales i henhold til Overenskomsten pkt Offshore betaling Arbeidstaker vil få kompensert 4.5 timer med timelønn på en virkedag, og 12 timer med timelønn på helgedager eller religiøse og nasjonale helligdager, i tillegg til grunnlønn. I tillegg vil en offshoredag (ref. Kapittel 5.1) bli kompensert med offshore bonus iht. ansiennitet: 0-2 års ansiennitet gjelder bonus kr. 859,- 2-4 års ansiennitet gjelder bonus kr. 913,- 4-6 års ansiennitet gjelder bonus kr. 973,- For mer en 6 års ansiennitet gjelder bonus kr ,- 8.7 Religiøse og nasjonale helligdager For offshoredag (ref. Kapittel 5.1) som faller på 1. Nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, Påskeaften, 1. Påskedag, 2. Påskedag, Pinseaften, 1. Pinsedag, 2. Pinsedag, 1. Mai, 17. Mai, Kristi Himmelfartsdag, Julaften, 1. Juledag, 2. Juledag eller Nyttårsaften gis en ekstra godtgjørelse lik den til enhver tid gjeldende sats i OSA ( p.t. Kr, 1.275,- pr. dag) 8.8 Lønn under reiser Under reiser for selskapet i normal arbeidstid betales grunnlønn som normalt. Arbeidstaker kompenseres med timelønn (ref. Kapittel 8.2 ) ved reiser for selskapet utover vanlig arbeidstid (ref. Kapittel 4.1) dersom arbeidstaker ikke får offshore-bonus denne dagen. Kompensasjon ved reiser for selskapet ut over vanlig arbeidstid gjelder ikke ved reiser i forbindelse med kurs eller ved reiser i forbindelse med arbeid i utlandet. 8.9 Båtbonus Arbeid ombord på båt i forbindelse med seismikk bunnhullsverktøy oppdrag vil bli kompensert med en bonus på kr. 532,- pr. dag Shuttling Shuttling utenom normal arbeidstid offshore (12 timer) kompenseres iht. Overenkomsten pkt Improvisert losji Improvisert losji kompenseres i.h.t. Tariffavtalen. 14

15 8.12 Feriepenger Opptjente feriepenger utbetales i henhold til Ferieloven, dog senest i mai måned Utenbystillegg For arbeid utenbys inntil 14 dager betales en bonus pr døgn som følger: 0-2 års ansiennitet gjelder bonus kr. 750,- 2-4 års ansiennitet gjelder bonus kr. 800,- 4-6 års ansiennitet gjelder bonus kr. 850,- Mer enn 6 års ansiennitet gjelder bonus kr. 950, Team Leader Bonus Drilling & Measurement ansatte som fungerer som Team Leader vil motta et tillegg på grunnlønn lik Kr ,- pr. måned Opprykk Forfremmelse til høyere lønnsgruppe skal basers på den enkelte produktlinjes gjeldende opprykkssystemer. Endringer i disse opprykkssystemene skal normalt ikke foretas uten forutgående drøftelser med de tillitsvalgte. Ved midlertidig eller permanent overførsel til høyere betalt stilling, skal denne stillings lønnsbetingelser komme til anvendelse fra første dag med en prøvetid på 3 - tre - måneder. Endringer meddeles skriftlig. Ved vikariat i høyere betalt stilling, betales dennes lønn fra første dag og skal meddeles skriflig. Dette gjelder ikke for vikariat i exempt-stillinger. Ved slike vikariat skal det avtales vikariat-lønn i hvert enkelt tilfelle. Ved interne opprykk til ledende stilling vil vedkommende ansettes på skriftlig kontrakt med inntil 6 - seks- måneders prøvetid. Skulle vedkommende ikke lykkes i stillingen, vil vedkommende gå tilbake til sin tidligere stilling.. 15

16 9 - UTGIFTER 9.1 Reiser Under reiser for selskapet gjelder bedriftens reiseregulativ. Satsene reguleres i henhold til statens reiseregulativ. 9.2 Telefon/Mobiltelefon Selskapet vil dekke utgifter til første gangs telefoninstallasjon. Abonnementsavgift og samtaleavgift opptil kr 747,- pr kvartal dekkes ved framlegging av kvittering for telefonregningen. For ansatte med ISDN abonnement refunderes telefonikostnader i henhold til gjeldende skatteregler, dvs. med inntil Kr. 963,- pr. kvartal. Offshore-samtaler (fra offshore til onshore): Selskapet vil dekke faktiske utgifter til private telefonsamtaler med opptil 20 minutter pr. ansatt pr. 7 dagers periode offshore. Utgifter påført selskapet på vegne av arbeidstaker for samtaler utover 20 minutter pr. 7 dager periode offshore vil bli fratrukket arbeidstakers lønn. Selskapet kan dekke utgifter til samtaler på mer enn 20 minutter pr. 7 dager periode offshore når selskapet finner at det foreligger vektige sosiale grunner til dette. 9.3 Kredittkort For ansatte som i forbindelse med sitt arbeid vil ha fordeler av et internasjonalt kredittkort, betaler bedriften årsavgiften samt utgifter til anskaffelse iht intern prosedyre. Bedriften har inngått avtale med kredittkortselskap (p.t. Diners Card / Master Card). Det forutsettes at ansatte med kredittkort normalt ikke har behov for reiseforskudd. 9.4 Reiseforskudd Dersom det kan antas at den ansatte vil få reise- og oppholdsutgifter utover et beløp på kr 1000,- skal det på forespørsel utbetales reiseforskudd iht forventede utgifter dersom ingen andre ordninger kommer til anvendelse. 16

17 10 - SPESIELLE BESTEMMELSER 10.1 Tillitsvalgt Arbeidet som fagforeningsformann antas å utgjøre ca 1 årsverk tilsammen for selskapets offshoreog onshore ansatte. Som en prøveordning kan dette deles mellom fagforeningsformennene i selskapet. Under henvisning til 6-8 i Hovedavtalen mellom LO og NHO er partene enig om at dersom fagforeningsformannen er ansatt på basen, skal det avtales tid for fagforeningsarbeid med den enkelte basesjef. Lokalt fagforeningsarbeid kompenseres etter bestemmelsene i Hovedavtalen. Partene viser for øvrig til protokoll av 3.februar 1997 angående avtale om konserntillitsvalgt for NOPEF i Schlumberger Oilfield Services. Tananger, 24. september 2002 Signatur NOPEF konserntillitsvalgt Schlumberger Oilfield Services 17

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2011 31.05.2012 Dato: 18.10.2011 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og IndustriEnergi, Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon Virkeområde

Detaljer

AVTALE MELLOM SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP. IE s KONSERNUTVALG I SCHLUMBERGER

AVTALE MELLOM SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP. IE s KONSERNUTVALG I SCHLUMBERGER AVTALE MELLOM SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP OG IE s KONSERNUTVALG I SCHLUMBERGER Gyldig fra : 01.07.2006 Gyldig til : 30.06.2008 1 DEL

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 1. VIRKEOMRÅDE Overenskomsten er inngått mellom Ventelo Networks AS og Norsk Jernbaneforbund og

Detaljer

SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS

SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS Innhold 1 Fellesbestemmelser... 4 1.1 Særavtalens omfang... 4 1.1. Ansettelse... 4 1.2 Lønn under sykdom... 4 1.3 Permisjoner... 4 1.4 Velferd...

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16 LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16 Gyldig 01.10.2013-30.09.2014 Page 1 of 11 1. FELLESBESTEMMELSER OFFSHORE... 4 1.1 Sykelønn... 4 1.2 Elektronisk kommunikasjon... 4 1.3 Arbeidstøy/Verneutstyr/Kredittkort

Detaljer

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side Avtale nr. 428 Utløpsdato: 31.mars 2014 Overenskomst av 2012-2014 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2012 31.05.2013 Dato: 27.02.2013 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon

Detaljer

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM OG Arbeidstaker: 1. Partene HAV AS (Arbeidsgiver) Postboks 91 Nydalen 0409 Oslo Organisasjons nr. 986587098 og Navn: 19. jan. 2015 ID: Adresse: Postnr: Sted:

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM HALLIBURTON AS NOPEF AVD. 165. Gyldig fra 1. november 2002

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM HALLIBURTON AS NOPEF AVD. 165. Gyldig fra 1. november 2002 LOKAL SÆRAVTALE MELLOM HALLIBURTON AS OG NOPEF AVD. 165 Gyldig fra 1. november 2002 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELLESBESTEMMELSER OFFSHORE... 4 1.1 SYKELØNN... 4 1.2 TELEFONGODTGJØRELSE... 4 1.3 ARBEIDSTØY/VERNEUTSTYR

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlemsbedrifter

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Formål/hensikt Hensikten med denne prosedyren er å beskrive saksgangen ved nyansettelser og definisjon av de tjenesteforhold den enkelte ansettes under. Målgruppe Ledergruppen

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 TARIFFAVTALE TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 INNHOLD TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger

Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger Serviceavtalen lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger Dato: 05.12.2014 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del Overenskomst mellom og Sykehuset Østfold HF B-del perioden 1.5.2010 30.4.2012 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. 1.1 Partsforhold

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

Særavtale. Sokkeloverenstkomsten 4a. mellom. Statoil ASA. YS i Statoil

Særavtale. Sokkeloverenstkomsten 4a. mellom. Statoil ASA. YS i Statoil Særavtale 2010 2012 Sokkeloverenstkomsten 4a mellom Statoil ASA og YS i Statoil 01.07.2008 Side 1 av 8 1 Særavtalens hjemmel og omfang... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Omfang... 3 2 Lønnsbestemmelser...3 2.1

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA OG FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER Tariffperioden 01.07.2016-30.06.2018 2 Innhold Kapittel 1... 3 1 Virkeområde. 3

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

AVTALE OM RESSURSPOOL

AVTALE OM RESSURSPOOL Denne lokalavtalen som et tillegg til: Overenskomst Norges Rederiforbund (NR) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Industri Energi for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring forpleining på permanent

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA OG FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER Tariffperioden 01.07.2016-30.06.2018 TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF Bring/YTF Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF 2012 Overenskomst av 2012 mellom Spekter/ Bring Warehousing AS på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund / Yrkestrafikkforbundet

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Vedtatt den av sak Innholdsfortegnelse GENERELT OM ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTID PÅ REISER... 4 OVERTID... 4 FLEKSIBEL ARBEIDSTID... 5 Definisjon... 5 Arbeidstakere som

Detaljer

Fleksitidsreglement. for

Fleksitidsreglement. for 09/236-10064 Fleksitidsreglement for Vedtatt av Hemne formannskap i sak 164/08, den 07./10. - 2008 (revidert utgave pr. 27.03.09) 1. VILKÅR Ordningen med fleksitid i Hemne kommune er betinget av at følgende

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon OVERENSKOMST DEL B Mellom Stiftelsen Music Norway og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden 1. april 2014

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet. Bergenskurset ATG September 2011

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet. Bergenskurset ATG September 2011 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet Bergenskurset ATG September 2011 Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene 2.3.1 Bruk av deltidsstillinger Ved ledig stilling

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlems-bedrifter

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 Dato Kapittel 04.07.2008 232 02 2. PERSONELL 232 02 Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og PARAT TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 KAP. O INNHOLD

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

HMS / 4 / / OTP

HMS / 4 / / OTP Innholdsfortegnelse 1 Velkommen til Bergen Bemanning AS 1 Hvem er Bergen Bemanning AS 1 Kvalitetssikring 2 HMS 2 Ansettelse 3 Lønn 3 Arbeidstid / Overtid 4 Sykelønn / Fravær 5 Ferie og Feriepenger 5 Helligdager/

Detaljer

SPEKTER. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016

SPEKTER. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016 SPEKTER 2014-2016 SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening B-dels-overenskomster Sykehusapotekene HF OUS HF Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Sykehusapotek Nord

Detaljer

Parallellsesjon Spekter område 10. Avtaler for sykehusapotek og helseforetak. Spekter-området; hvem er partene?

Parallellsesjon Spekter område 10. Avtaler for sykehusapotek og helseforetak. Spekter-området; hvem er partene? Parallellsesjon Spekter område 10 TV-kurs 19. januar 2016 Forhandlingssjef Jon Ole Whist Avtaler for sykehusapotek og helseforetak Ulike parter = ulike tariffområder Spekter område 10 (sykehus eid av staten,

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET

OVERENSKOMST DEL B MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET 03.12.2016 OVERENSKOMST DEL B 1.4.2016-31.3.2018 MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET Innhold 1.1 Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse og politiattest... 3 2. SOSIALE BESTEMMELSER...

Detaljer

SÆRAVTALE. mellom Archer Norge AS og IndustriEnergi avd. 063 / SAFE i Archer

SÆRAVTALE. mellom Archer Norge AS og IndustriEnergi avd. 063 / SAFE i Archer SÆRAVTALE mellom Archer Norge AS og IndustriEnergi avd. 063 / SAFE i Archer Gjelder fra 01. juli 2012 til 30. juni 2013 Under henvisning til overenskomsten for Landansatte i rederier mellom IE/LO og Norges

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Dok. 2 19. april kl. 15:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. time: Løsning av gruppeoppgaver uten hjelp (kan spørre om uklarheter rundt oppgavene/spørsmålene) 2. time: Sjekk av løsningene, samt diverse oppslag og evt innlegg

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016 OSLO KOMMUNES KRAV/TILBUD NR. 2 21.04.2016 KL 10.00 201503341-121 Oslo kommunes krav/tilbud nr 2 21.04.2016 kl. 10.00 1 Krav til overenskomstens

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE DALANE FAGFORENING. - FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE (generelt tillegg/kjøpekraft, generelle krav vedr. arbeidstid, velferdspermisjoner, helligdagsbetaling, betaling for 1. og 17. mai, sluttvederlag,

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Protokoll. Kommunenes Hus, Oslo. Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift

Protokoll. Kommunenes Hus, Oslo. Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift Protokoll Sak nr. 12/01970 Dato 10.10.2012 Sted Til stede Tema Kommunenes Hus, Oslo Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift Tilslutning til meklingsresultat for Energiavtale I, RM-sak 2012-064

Detaljer

Lokal Særavtale Archer als

Lokal Særavtale Archer als Serviceavtalen Lokal Særavtale Archer als Særavtale gjeldende fra 01.06.2013-31.05.2014 Dato: 20.01.2014 LOKALAVTALE mellom Archer AlS og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge OVERENSKOMST DEL B mellom Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016. Dok. 3. 28.4.2016 kl.15.00

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016. Dok. 3. 28.4.2016 kl.15.00 Kommuneansattes Hovedsammenslutning - OSLO Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016 Dok. 3 28.4.2016 kl.15.00 1. INNLEDNING KAH viser til Dok. 1 av 14.4.2016 og til dok. 2 av 20.4.2016. 2. KAHS KRAV TIL DEL A, FELLESBESTEMMELSENE

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016. mellom. KS Bedrift

Hovedtariffoppgjøret 2016. mellom. KS Bedrift Hovedtariffoppgjøret 2016 mellom KS Bedrift og NITO, Tekna, Econa, Norges Juristforbund, Akademikerforbundet og Det Norske Maskinistforbund Energiavtale II KS Bedrift tilbud nr. 1 25. mai kl. 16.00 Det

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger

Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger Sist oppdatert: 01.07.2009 1 FOR MYE UTBETALT LØNN Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak nr. 74/80: 1 Mindre

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang 2. Sosiale bestemmelser 3. Ansettelse, prøvetid og oppsigelse 4.

Detaljer

BILAG FOR BEACON SENTERET BAKER HUGHES INTEQ INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN NOPEF-KLUBBEN

BILAG FOR BEACON SENTERET BAKER HUGHES INTEQ INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN NOPEF-KLUBBEN BILAG FOR BEACON SENTERET I BAKER HUGHES INTEQ INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG NOPEF-KLUBBEN 2002 1. VIRKEOMRÅDE...3 2. GYLDIGHET... 3 3. ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTIDSORDNING:... 3 DISPONIBELDAGER... 4 4. FERIE...

Detaljer

Arbeidsliv i Norge. Elisabeth Olsen

Arbeidsliv i Norge. Elisabeth Olsen Arbeidsliv i Norge Elisabeth Olsen Norges Farmaceutiske Forening NFF er en fag- og profesjonsforening for alle farmasøyter uansett arbeidssted. Etablert: 2. november 1858 Antall medlemmer: 3120 NFF er

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. Åpne regnearket 30-2011 2. Aktiver makroer, slik du gjorde på kurset (varierer med de ulike Excel-utgavene) 3. Holde nede Ctrl + V, for å få fram gule celler

Detaljer

Overenskomst, del B. mellom Operaen i Kristiansund og LO Gruppen

Overenskomst, del B. mellom Operaen i Kristiansund og LO Gruppen Overenskomst, del B mellom Operaen i Kristiansund og LO Gruppen 1 Omfang Overenskomsten gjelder for medlemmer i LO Gruppen; (Fagforbundet og Musikernes fellesorganisasjon), som er fast eller midlertidig

Detaljer

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst Energiavtalene Temadag 23. august 2017 Trygve Nøst Hvorfor har vi to energiavtaler? Har sin bakgrunn i tariffoppgjøret i 2006 - Forhandlingsløsning med alle unntatt EL og IT - Meklingsløsning med EL og

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

2014-2016. Overenskomst mellom LO Stat/EL & IT Forbundet og SPEKTER/Teltech as

2014-2016. Overenskomst mellom LO Stat/EL & IT Forbundet og SPEKTER/Teltech as 2014-2016 Overenskomst mellom LO Stat/EL & IT Forbundet og SPEKTER/Teltech as OVERENSKOMST mellom LO-Stat/EL & IT Forbundet og Spekter/Teltech as Gjeldende for perioden 1.4.2014 31.3.2016

Detaljer

1. Partene er enige om å drøfte en ;4terligere OSA i mellomopp gtrøret 2013. PROTOKOLL

1. Partene er enige om å drøfte en ;4terligere OSA i mellomopp gtrøret 2013. PROTOKOLL PROTOKOLL Ãr 2013 den 7. januar ble det forhandlet om revisjon av overenskomst mellom Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge/ Industri Energi for Offshore Servicebedrifter på norsk kontinentalsokkel.

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

TILLITSVALGTSKOLERING. Kontroll og godkjenning av turnusplan. Arbeidshefte Opplæring på CD-rom

TILLITSVALGTSKOLERING. Kontroll og godkjenning av turnusplan. Arbeidshefte Opplæring på CD-rom TILLITSVALGTSKOLERING TURNUS Kontroll og godkjenning av turnusplan Arbeidshefte Opplæring på CD-rom Februar 2007 Hvordan du benytter heftet Dette heftet benyttes til innføring av personlige notater samt

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015)

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjemaet består av to deler. En del for arbeidsplanlegging og beregning av tilleggslønn, jf. punkt A nedenfor, og en

Detaljer

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon C-kurs 7. mars 2012 Radisson Blu, Gardermoen Rådgiver Liv Marit Fagerli Jus og arbeidsliv Disposisjon 1) Mens legen er gravid

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer