Åpent møte 4. april Åpent møte om. Helseforskning og personvern ja takk, begge deler!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpent møte 4. april 2008. Åpent møte om. Helseforskning og personvern ja takk, begge deler!"

Transkript

1 Åpent møte 4. april 2008 R A P P O R T Åpent møte om Helseforskning og personvern ja takk, begge deler!

2 Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Tilgjengelig på fra (oppdatert ) ISBN Postadr.: Postboks 522 Sentrum, 0105 Oslo Besøksadr.: Rosenkrantz gt. 11, Oslo Internett: E-post: Foto: Casper Linnestad Grafisk produksjon: Bioteknologinemnda Bioteknologinemnda Bioteknologinemnda er et frittstående, regjeringsoppnevnt organ og ble første gang oppnevnt i Nemnda er hjemlet i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. og lov om fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer. Foruten å være rådgivende i saker som angår bruk av bio- og genteknologi i relasjon til mennesker, dyr, planter og mikroorganismer, skal nemnda bidra til opplysning og debatt. I sine vurderinger skal nemnda spesielt vektlegge de etiske og samfunnsmessige konsekvenser ved bruk av moderne bioteknologi. Bioteknologinemnda har 21 medlemmer og observatører fra seks departementer. Bioteknologinemnda har et budsjett på ca. 7,7 millioner kroner for Åpent møte om Helseforskning og personvern ja takk, begge deler!

3 Innhold Åpning og innledning...4 Lars Ødegård, leder i Bioteknologinemnda Deltakelse i medisinsk og helsefaglig forskning: En dugnad for fellesskapet?...5 Berge Solberg, 1. amanuensis, Institutt for helsevitenskap, NTNU Individets vs. forskningens og samfunnets interesser...9 Jon Lekven, leder i REK-Vest Hvem taler pasientens sak?...13 Anne-Lise Farstad, Pasientombudet i Aust-Agder Helseforskningsloven...15 Sigmund Simonsen, jurist, dr.gradsstipendiat, NTNU Er personvern til unødig hinder for forskning?...19 Cecilie Rønnevik, seniorrådgiver i Datatilsynet Personvern og dagens praksis...22 Jon Bing, professor, Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo Internasjonale dommer i personvernlovgivningen...24 Anna Kristin Ulfarsdottir, jurist, LLM i informasjon og kommunikasjon teknologi rett De nasjonale biobankene og helseregistrene...27 Inger Njølstad, professor i epidemiologi, Universitetet i Tromsø Ullevål: Hvordan gjør vi det i dag?...31 Roger Bjugn, biobankkordinator, Ullevål Universitetssykehus Forskning på biologisk materiale og helseopplysninger i farmasøytisk industri...33 Pål Magnus Nordby, Astra Zeneca Innledning til debatt Astri Arnesen, leder i Landsforeningen for Huntingtons sykdom...35 Ulf Lunde, Styremedlem i Prostatakreftforeningen...36 Debatt...37 Avslutning...40 Berge Solberg, 1. amanuensis, Institutt for helsevitenskap, NTNU Møteprogram...41 Deltakerliste...42 Tidligere møter arrangert av Bioteknologinemnda...44 Åpent møte 4. april

4 Åpning og innledning Lars Ødegård Leder i Bioteknologinemnda Hjertelig velkommen til denne dagen! Den svært gode deltakelsen bekrefter vår antakelse om at behovet er stort for å sette søkelyset på dagens praksis og forskning på biobanker og helseopplysninger. Alle har vi et sterkt og inderlig ønske om et godt og velfungerende helsevesen. Hvis det målet skal kunne realiseres, må vi satse på forskning mye god og ansvarlig forskning. Tittelen på dagens møte: Helseforskning og personvern, ja takk begge deler, kan indikere at det ligger en motsetning mellom helseforskning og personvern, men slik er det ikke. Imidlertid, er personvern et grunnleggende prinsipp for all ansvarlig og god helseforskning. Likevel er det som alle vet et spørsmål om hvordan vi evner å omsette prinsippene i praksis, og i hvilken grad lovgivning og offentlig regulering fremstår som veiledende for de som skal oppfylle lovens intensjon. Hvordan er dagens praksis og hvordan vil forslaget til ny helseforskningslov, som nå ligger under behandling i Stortinget, bidra til og fremme god forskning innen forenklede byråkratiske rammer? Samtidig som det ikke svekker viktige prinsipper i forhold til enkeltindividers integritet eller tilliten mellom helsepersonell og pasienten. Bioteknologinemnda har stilt flere spørsmål til den foreliggende lovproposisjonen. Disse angår både personvernhensyn, hva realitetene i samtykkevilkårene vil kunne bety for enkeltindividet, og behovet for å få avklart hva lovgiver legger i sentrale begreper, som for eksempel begrepet helseopplysning. Spørsmålene kan selvsagt være mer praktisk orientert, som for eksempel i hvilken grad skal forskningsobjektene få være med på å bestemme om det skal forskes på materiale eller opplysninger om dem? Hva betyr det at noe er anonymt, avidentifisert eller personidentifiserbart? Bør det være en reservasjonsrett på alle områder, både på bruk av biologisk materiale og helseopplysninger, og hvordan skal det i tilfelle gjennomføres? Blir den nye helseforskningsloven klar nok til ikke bare å skape forenkling for forskningen, men også til å kunne gjøre forskningen så robust at den tåler et kritisk søkelys? Den senere tids høylytte debatter i forbindelse med etableringen av ulike offentlige registre og stoppingen av et stort forskningsprosjekt på barn har synliggjort viktigheten av at regelverket er entydig og at forskningen kan tål et kritisk søkelys. Spørsmålene er mange og store. Vi er derfor heldige som har gode og dyktige forelesere, som evner å stille relevante spørsmål, belyse dagens praksis, og peke på farbare muligheter for fremtiden. Vi har stilt opp tre overordnede spørsmålsstillinger: 4 - Hvordan kan man best forene enkeltindividers interesser med god helseforskning? - Er det interessekonflikter mellom enkeltindivid og forskningen/samfunnet, og i tilfelle hvordan blir disse løst i dagens helseforskning? - Hvordan skaper økt informasjonsutveksling og søkemuligheter utfordringer og mulige løsninger? Åpent møte om Helseforskning og personvern ja takk, begge deler!

5 Deltakelse i medisinsk og helsefaglig forskning: En dugnad for fellesskapet? Berge Solberg 1. amanuensis, Institutt for helsevitenskap, NTNU og medlem av Bioteknologinemnda Dugnaden står sterkt i norsk tradisjon, og enkelte har sammenliknet medisinsk forskning med dugnad. I dette ligger det at den medisinske forskningen er å forstå som et fellesskapsprosjekt som man solidarisk stiller opp for. Fokuset ligger på kollektivet og kollektive goder, og ikke primært på individet. Spørsmålet som skal stilles her, er om dugnadsperspektivet er relevant og riktig å bruke om medisinsk forskning eller om det er en farlig tilsløring av hva som står på spill. Kollektivet som den historiske trussel Når fokuset flyttes fra individ mot fellesskap er det med en gang viktig å komme med Arne Johan Vetlesens påminnelse om at de verste ugjerninger i historien er begått i fellesskapets og ikke individets navn (Vetlesen 2006). Henvisningen til samfunnsnytte og kollektivet har historisk sett hatt forrang fremfor hensynet til individet. De medisinske eksperimentene på fanger i konsentrasjonsleirene under 2. verdenskrig uttrykte et samfunnsperspektiv som hadde blitt altomfattende. Når Helsinkideklarasjonen og forskningsetikken senere etableres, så er det nettopp balanseforholdet mellom individ og kollektiv som er det essensielle. Og Helsinkideklarasjonen forsøker ikke å få vekten til å balansere nøyaktig likt mellom de to hensynene. I stedet tipper vekten over mot individet. Hensynet til forsøkspersonens velferd skal gå foran vitenskapens og samfunnets interesser, heter det som kjent. Individet er den svake part og trenger derfor et særskilt vern i den medisinske forskningen. Det har historien lært oss. Det informerte samtykket En institusjon som regulerer forholdet mellom individ og samfunn er det informerte samtykket. I medisinsk forskning i dag, og i lovene som regulerer medisinsk forskning, står det frivillige, uttrykkelige og informerte samtykket sentralt. Man skal vite hva slags forskning man sier ja til å delta i, man skal delta uten noen form for press, og man skal ha sagt et tydelig ja det vil si et skriftlig ja til å delta. I Helsinkideklarasjonen slo man også fast at samtykket ikke er gitt en gang for alle man kan når som helst trekke det tilbake igjen, uten å måtte gi noen som helst form for begrunnelse. Fokuset på beskyttelse av individet og fokuset på samtykket, går altså hånd i hånd. Derfor er en av de viktigste oppgavene til de Regionale Forskningsetiske komiteer å undersøke at samtykkeformularer og informasjonsbrev er riktig og godt formulert og ivaretatt. Prinsippet om det informerte samtykket synes å være en garantist for at individet ikke skal ofres på samfunnets alter. Samtykkets begrensning Imidlertid har det kommet økende kritikk mot fokuset på informert samtykke og samtykkeformularer i forskningsetikken de senere år. Hovedproblemet for nazi-legene og deres medisinske forskning var neppe manglende kjennskap til prinsippet om det informerte samtykket. Jøder som ble utsatt for kuldeforsøk i Dachau, manglet noe mer fundamentalt enn muligheten til å trekke seg fra et forskningsprosjekt. Derfor er det et spørsmål hvilken rolle det informerte samtykke bør spille i forskningsetikken i forhold til andre hensyn og verdier. George Annas er en av mange etikere som har kommentert dette forholdet. Han mener vårt fokus må flyttes vekk fra samtykkeformularet. Consent forms are not mentioned in the Nuremberg code; it is the substance of the consent process that matters, sier Annas (2001). Poenget hans er lett gjenkjennelig. Overalt i forbrukerverdenen møter vi det spesifikke samtykket som ber oss om å akseptere bestemte betingelser før vi eksempelvis installerer et dataprogram eller kjøper en flybillett på nett. Samtykket i en slik form sikrer private firmaer mot bl.a. urimelige erstatningskrav eller andre problemer. Juridisk sett tjener det altså en viktig funksjon. Men etisk sett er samtykker i denne form ikke noe å bejuble. De fleste av oss leser ikke den spesifikke listen av betingelser. Vi kan ikke skjønne at det skulle være nødvendig. Åpent møte 4. april

6 6 Samtykket er en juridisk kontrakt, men vel så viktig er det etiske innholdet i samtykket. Når det juridiske kommer i fokus blir kontraktsforholdet markert sterkere. En størrelse som tillit får mindre plass nettopp fordi tillit er vanskelig å kontraktsfeste, og kontrakter ofte har til hensikt å overflødiggjøre tillitsrelasjoner. Samtykket skal beskytte individet, men individualiseres samtykkeinstansen betyr dette samtidig at et tungt ansvar hviler på skuldrene til individet alene. Fremveksten av forskningsreservoarene Kritikken av samtykke-fokuset i forskningsetikken faller omtrent sammen i tid med fremveksten av de nye forskningsbiobankene. Ideen om å skape store forskningsreservoarer av biologisk materiale koplet til helsedatabaser, vekker begeistring men samtidig uro. De begeistrede ser for seg en ny naturressurs som kan utnyttes til fellesskapets beste. Med referanse til oljeeventyret, snakkes det om et Statgen som kan gjøre genetisk årsaksforskning og epidemiologi til vårt nye levebrød (Andersen 2006). Islendingene lot det ikke bli med snakket. Med sin historiske bevisshet om nødvendigheten av å utnytte råvaremessige fortrinn som for eksempel fisk og turisme (Palson 2002), oppsto decode genetics som en kommersiell biobank-gigant i et bittelite land. Politisk sett vinner de urolige frem i første runde i Norge. Samtykkefokuset blir sterkt i biobankloven. Det kreves et frivillig, uttrykkelig og spesifikt samtykke. Skal blod eller vev benyttes til annen forskning enn den man opprinnelig samtykket til, må nytt samtykke innhentes. Heller ikke på Island går det smertefritt for decode. Den planlagte helsesektordatabasen må skrinlegges. Personvernhensyn taler imot. Det andre språket individet som borger De begeistrede forskerne kjenner seg ikke igjen i det språket som vektlegger fornyede samtykker, trusselen mot personvern, og etiske utfordringer ved genetisk årsaksforskning. Selv benytter de ofte et helt annet språk til å omtale forholdet mellom den individuelle deltaker og biobankforskningen. Det snakkes om dugnad og fellesskapsinteresser. HUNT må trygt kunne kalles Midt-Norges største helsedugnad, sier Gunnar Bovim, den gang dekanus for det medisinske fakultet ved NTNU til Adresseavisen i Og Steinar Krokstad, nestleder ved HUNT forskninssenter, gjør forbindelsen til stolte solidaritetstradisjoner eksplisitt: I NORD-TRØN- Åpent møte om Helseforskning og personvern ja takk, begge deler! DELAG har troen på samarbeid og effekten av kollektiv aksjon tradisjonelt vært sterk. Samvirkeorganisasjonene har vært populære i fylket vårt, og når HUNT har invitert til helsedugnad har også folk stilt opp. (Krokstad 2004). Biobanken i HUNT føyer seg helt naturlig inn i dugnadsretorikken, og får sogar en helt sentral plass ved at man her forvalter HUNT-arvegodset, som Trønderavisa skriver (Fordal 2004). Men ikke bare i Nord-Trøndelag snakkes det om dugnad. Den norske mor-og-barn-undersøkelsen (MoBa) er en kohortundersøkelse som nå gjennomføres som en nasjonal dugnad, skriver Per Magnus og kolleger i Tidsskriftet for den norske legeforening. (Magnus et al 2006). Dugnads-språket har til hensikt å rose deltakerne for deres innsats. Men samtidig har det en klar normativ ambisjon. Den medisinske forskningen blir i dette språket et sentralt fellesgode. Dessuten bidrar det til å styrke fremtidig rekruttering. Man skal ha svært gode grunner for ikke å delta på dugnad. Og man skal delta med den rette innstillingen. Dugnadens formål er fellesskapets beste. Man deltar derfor på dugnad primært som borger eller som medlem, ikke som individ. Dugnadsånd oppstår nettopp når man har sett den riktige forbindelsen mellom en selv og fellesskapet. Dugnadsspråket er derfor ikke etisk nøytralt. Deltakerne roses fordi de har fått øye på hvilket gode medisinsk forskning representerer. Valgdeltakelse som analogi For å tenke klart om normativ rekruttering til medisinsk forskning, så kan det være fornuftig å lete etter gode analogier. Valgdeltakelse er et fenomen som peker seg ut i så måte. Deltakelse i politiske valg er frivillig i liberale demokratier. Ingen sanksjoner inntreffer om du ikke deltar. Like fullt er ikke slik deltakelse etisk nøytral. Foran hvert eneste valg forsøker politikerne å mobilisere velgerne ved å ta i bruk et bestemt språk borgerspråket. I borgerspråket er ikke samfunnet en sum av enkeltindivider som kan ha større eller mindre individuell nytte av om et bestemt parti kommer til makten. I borgerspråket er individet primært borger av et demokrati hvor det ligger en forpliktelse til å opprettholde og videreutvikle denne styreformen, uavhengig av hvilket parti som stikker av med flertallet av stemmene. Borgerspråket kan se omtrent slik ut når det kommer fra Unge Venstre Dersom vi skal ha et demokrati i dette landet, så kan ikke halvparten av alle velgerne sitte hjemme på valgdagen. Det er en

7 samfunnsplikt å stemme ved valg, og det ansvaret bør vi alle være oss bevisst. (Ung.no 2005). Mer primært enn valg av parti ligger altså tilhørigheten til styreformen. Det er et klart element av patriotisme involvert i denne tankegangen, som filosofen Charles Taylor har påpekt (1995). Om man fint kan leve med at folk har ulike forestillinger om det gode liv i et demokrati, så kan ikke demokratiet overleve uten at folk deltar og verdsetter deltakelse i demokratiet. Til tross for sterk normativ rekruttering til politiske valg, så har vi altså fremdeles en oppfatning om at det er frivillig å stemme i politiske valg. Men gjelder dette også for deltakelse i medisinsk forskning? Kan vi anvende borgerspråket og samtidig hevde at det er forenlig med Helsinkideklarasjonens fokus på at individets behov skal settes foran samfunnets? Medisinsk forskning som samfunnsgode Om analogien med valgdeltakelse skal være gyldig, så må vi kunne påvise at deltakelse i medisinsk forskning i likhet med deltakelse i politiske valg, er et grunnleggende premiss for å kunne opprettholde et samfunn av den typen vi allerede er forpliktet på. Utrykket allerede forpliktet på kan synes underlig, men tanken er at når vi eksempelvis hevder vår rett til å ytre våre meninger fritt, eller vår rett til å bli hørt, eller vår rett til innsyn og åpenhet, så uttrykker vi allerede implisitt en tilhørighet og tro på et demokratisk politisk system, selv om vi ikke er det bevisst eller har satt klare ord på det. Noe av det samme kan vi se gjelder for medisinen: Når vi krever vår rett til helsehjelp og medisinsk behandling, forventer at den er i ypperste klasse, forventer at metoder, medikamenter og intervensjoner er utprøvd og har vist sin virkning, forventer at medisinen har lært av sine feil og at sykelighet og dødelighet i gitte situasjoner reduseres, så er vi allerede forpliktet på et system hvor det bedrives medisinsk forskning, hvor dagens pasienter stiller opp for morgendagens pasienter og hvor friske mennesker stiller opp for å bidra til kunnskap om friskhet, sykdom og helse. Med en gang dette er sagt, er det viktig å presisere en mulig forskjell til valgdeltakelsen. Å delta i politiske valg i liberale demokratier er risikofritt og medfører ingen påkjenninger eller ulemper. Å delta i medisinsk forskning kan innebære risiko. Det kan også innebære betydelige ulemper og påkjenninger. Derfor er det betegnende at etikere som har tatt til orde for at deltakelse i medisinsk forskning er å forstå som en moralsk plikt, nettopp nevner moderne biobankforskning som eksempel: There is a moral obligation to participate in research in certain contexts. This will obviously include minimally invasive and minimally risky procedures such as participation in biobanks, provided safeguards against wrongful use are in place. (Harris 2005) Deltakelse i store forskningsbiobanker hvor det er uaktuelt med individuell tilbakeføring av informasjon og hvor det ikke gjøres andre intervensjoner enn en blodprøve eller spytteprøve, synes nettopp å innebære neglisjerbar risiko, neglisjerbar ulempe og potensielt viktig samfunnsverdi. Derfor behøver ikke avstanden mellom valgdeltakelse og forskningsdeltakelse i dette tilfellet å være så stor. Når borgerspråket forfører Tilhørighet, dugnad og samfunnsansvar er ord med stor retorisk kraft. Det innebærer også at dersom de brukes i utide tilsløres saksforholdene. Forskningsprosjektet MIDIA om miljøårsaker til diabetes 1 i regi av Folkehelsa, var et prosjekt som i 2007 og 2008 fikk mye omtale på grunn av de belastninger prosjektet utsatte noen av deltakerne for. Nyfødte barn ble gentestet for disposisjon for diabetes 1, resultatet ble meldt tilbake, avføringsprøver ble innhentet månedlig fra barnet i tre år, blodprøver skulle tas jevnlig i 15 år, samt gjentatte spørreskjemaer og oppfølginger i forhold til kost- og livsstil. Diabetes 1 kan ikke forebygges. Videre er penetransen av diabetesgenene lav. Mest sannsynlig scenario er at risikopersonene går ut av forskningsprosjektet etter 15 år med samme risikomerkelapp som da de kom inn. Kanskje virker det tidlig, men vi inviterer likevel til den første velvillige samfunnsinnsats fra dere som foreldre og den lille borgeren, sa man i det første informasjonsbrevet fra MIDIA (Nasjonalt folkehelseinstitutt 2008). Borgerspråket er eksplisitt tilstede både med referanse til samfunnsinnsats og ikke minst til den lille borgeren som peker mot det fellesskap det lille barnet har blitt medlem av og som gir oppgaver det nå kan være med på å ta tak i. Da kontroversene rundt MIDIA sto på i 2007, uttrykte Per Magnus med flere til Utposten at deltakerne i MIDIA gir av seg selv til fellesskapets Åpent møte 4. april

8 8 beste, i beste norske dugnadsånd. (Magnus et al. 2007). Men beste norske dugnadsånd tilsier at man ikke inviterer til dugnad dersom oppgavene man pålegges kan innebære at man kan ta skade på kropp eller sjel. Ikke all uegennytte er automatisk dugnad. Nettopp når byrder, belastninger, ulemper eller risiko ikke lenger er neglisjerbare, dukker behovet opp for presist å gjøre rede for hva forskningsprosjektet kan innebære for den enkelte deltaker. Noen forskningsprosjekter er designet slik at de krever stor offervilje hos deltakerne. Men stor offervilje kan verken sies å være en moralsk plikt eller en samfunnsplikt. Å selge slike prosjekter inn med appell til dugnadsånden vil da være å seile under falskt flagg. Å designe et prosjekt som dugnad Det er fullt forståelig at de Regionale Forskningsetiske Komiteer er skeptisk til normativ rekruttering i informasjonsbrev og samtykkeformularer. Som vi har sett, så kan det stå i motsetning til en edruelig beskrivelse av et forskningsprosjekt og dermed underminere det informerte samtykket. Men ut fra refleksjonene ovenfor er det også mulig å trekke en annen konklusjon: Noen ganger er det berettiget å snakke om medisinsk forskning som dugnad. Det gjelder bare å finne ut når det er berettiget og når det ikke er det. Denne tesen kan også radikaliseres: Forskerne kan reflektere over fenomenet normativ rekruttering allerede i designet av prosjektet. Har man å gjøre med et dugnadsdesign hvor ulempe og risiko er neglisjerbar, hvor fellesskapsnytte er potensielt stor og tilhørighetskomponenten er tilstede? Det er ikke nødvendigvis problematisk å bruke normativt ladede ord, dersom de med rimelighet gjenspeiler en reell (etisk) virkelighet. I den nye helseforskningsloven kan det se ut som om forholdet mellom individ og samfunn er preget av mindre antatte motsetninger enn i biobankloven. En forsiktig åpning for bredere samtykker, og en åpning for at fornyet bruk av blod og vev kan vurderes på institusjonsnivå, og ikke nødvendigvis individnivå, synes å uttrykke at individuelle interesser og samfunnsinteresser kan gå hånd i hånd. Filosofisk sett kunne man være fristet til å si at det er mer forsoning ala Hegel enn det er motsetninger ala Hobbes. Like fullt skal man ikke underslå at normativ rekruttering til medisinsk forskning kan være kontroversielt. Det er ikke alle dugnader man støtter. Selv om Åpent møte om Helseforskning og personvern ja takk, begge deler! biobankforskning skulle representere neglisjerbar risiko og ulempe, samt innebære samfunnsnytte, så kan man jo eksempelvis mene at forskningen representerer en uheldig dreining mot genetiske forklaringer på sykdom. Kanskje ville man mene at det er utjevning av sosiale forskjeller og dermed politisk handling som vil gi genuine helseresultater i langt større grad, og at våre samfunnsplikter derfor slett ikke ligger i deltakelse i biobanker. Ingenting ville være mer konstruktivt for den forskningsetiske debatten enn slike kontroverser. Det tvinger forskerne til å kunne stå inne for forskningens karakter av å være et fellesskapsgode. Det avkrever den medisinske forskningen en forklaring på den normativitet den pakkes inn i. Man kan ikke henvise til kun at individet selv har valgt å delta man må stå inne for oppfordringen om at det er riktig å delta. Det bringer forskningen nærmere politikken. Og der har den i mange sammenhenger godt av å være. Litteratur: - Andersen, E. K. (2006) Norge bør opprette et Statgen. FUGEs nyhetsbrev, nr Annas, G. (2001 ) Reforming Informed Consent to Genetic Research. JAMA, voll 286, no 18: Fordal, R. (2004) Forvalter HUNT-arvegodset. Trønderavisa, Krokstad, S. (2004) HUNT, nordtrønderne og helsedugnaden. Trønderavisa, Magnus, P., Haug, K., Nystad, W. og Skjærven, R. (2006) Mor-og-barn-undersøkelsen skal gi nye svar. Tidsskr Nor Lægeforen 126: Magnus, P., Opdal, V og Skjold Rønningen, K. Prediktiv genetisk testing som del av et forskningsprosjekt. Utposten, nr Nasjonalt folkehelsinstitutt (2008) Gratulerer med en nyfødt samfunnsborger! Informasjonsbrosjyre. Lastet ned fra - Pálsson G, Harðardóttir K E (2002) For whom the cell tolls. Debates about biomedicine. Current Anthropology, 43, Taylor, C. (1995) Cross-purposes the liberal-communitarian debate. In C. Taylor (1995). Philosophical arguments. Cambridge: Harvard University press - Vetlesen, A. J. (1996) Kommunitarisme. Samtiden, nr Ung.no (2005) Skal bare voksne stemme? Ung.no offentlig informasjon til ungdom. Barne-, ungdomsog familiedirektoratet.

9 Individets vs. forskningens og samfunnets interesser Jon Lekven Leder i REK-Vest Jeg er blitt bedt om å fortelle om de avveininger som foretas i det daglige arbeidet i de regionale forskningsetiske komiteer (REK). Jeg har vært medlem i den regionale forskningsetiske komiteen på Vestlandet (REK Vest) siden 2005 og har vært leder i 1½ år. Forskningsaktiviteten på dette området er dynamisk. Den medisinske forskningen har endret seg de siste 10- årene, det har kommet nye lover, og selve samfunnet har også endret seg siden 1985 da REK-systemet ble etablert i Norge. Jeg har f.eks. lagt merke til at genetisk analyse, som i sin tid var veldig fryktinngytende, ikke er så skremmende i dag. Omvendt var det vi er engstelige for i dag, nemlig personvernet, tidligere ikke så omstridt. Vår oppgave blir å avspeile alle disse endringene i vårt arbeid og ikke bare se på det som står i lover og regler. Landets REK mottar nå bortimot nye forskningsprosjekter hvert år. Det er altså mye som skal vurderes, og studiene varierer i karakter fra enkle, ukompliserte undersøkelser til store og omfattende studier. Til grunn for arbeidet ligger Helsinki-deklarasjonens Artikkel 5: I medisinsk forskning som omfatter mennesker skal hensynet til forsøkspersonens velferd gå foran vitenskapens og samfunnets interesser. Det er mange elementer i REKs oppdrag (lovlighetskontroll, vurdering av den vitenskapelige kvalitet, formalia som å påse at andre instanser er ivaretatt osv.), men avveiningen mellom interessene til samfunnet, forskningen og studiedeltakerne er naturlig nok helt sentralt. Min erfaring er også at komitémedlemmene er innstilt på å lese prosjektene, og det som skal foregå, med pasientens/studiedeltakerens øyne. Salus aegroti suprema lex den sykes tarv er høyeste lov, sa Hippokrates. Det viktigste er å utøve et ansvarlig skjønn. I mange av dagens lover og regler er det innbygget skjønn med formuleringer som når det ikke er urimelig eller hvis tungtveiende hensyn taler for det ol. i mange bestemmelser. Jeg skal prøve å anskueliggjøre hvordan ansvarlig skjønn utøves gjennom noen konkrete eksempler. Eksempel 1. Studie på slagrammede Prosjektet gjaldt pasienter med akutt hjerneslag som skulle få en ny behandling som kunne begrense, eller oppheve, skadevirkningen på hjernen: trombolyse, dvs. medikamentell oppløsning av blodpropp. Prosjektet hadde disse særtrekk: - I og for seg ikke originalt, men representerte utvidelse av etablert indikasjonsstilling (høyere alder, hypertensjon, diabetes mv.). Altså en mer dristig behandling enn før. Forskerne var vel vitende om at risikomomentene dermed ble høyere. Men som prosjektleder sa: Hvorfor skal slike pasienter unntas fra en behandling som de kanskje vil profitere på, bare fordi de er gamle? - Det måtte gjøres meget raskt, helst innen tre timer fra symptomene meldte seg. - Problemer med å innhente samtykke. En måtte regne med at pasientene kunne ha redusert samtykkekompetanse, og pårørende måtte finnes raskt. - Reell risiko: Man kunne ikke se bort fra at pasienten kunne ta skade av, eller faktisk dø av det som prosjektet innebar. - Men også: sjansen var også til stede for å komme bedre fra hjerneslaget enn ved alternativet, som var passiv, avventende behandling som i hvert fall har en betydelig dødelighet. Komiteen brukte tre møter på saken, stilte mange spørsmål, krevde dokumentasjon og innkalte prosjektleder i selve møtet. Resultat var at prosjektet ble godkjent på vilkår av at det ble opprettet en sikkerhetskomité som vurderte om resultatene etter de ti første pasientene var akseptable, hvorpå prosjektleder kunne rekruttere de ti neste osv. REK har ikke ansvar for gjennomføring og oppfølging av prosjektene det hviler på prosjektleder og den ansvarlige institusjon, vanligvis et sykehus. Men i dette tilfelle våget ikke komiteen å slippe det hele løs, men sørget for Åpent møte 4. april

10 kontroll underveis i prosjektets gang, og sikret dermed også at prosjektleder ikke arbeidet alene. Dette er et eksempel på et prosjekt som ble godkjent selv om risikomomentet for deltakeren faktisk var stort og meget alvorlig. Dette var først og fremst en avveining med hensyn til risikoen for forsøksdeltakerne og ikke så mye i forhold til vitenskapelig eller samfunnsmessig interesse i selve prosjektet. Implikasjonen er imidlertid at hvis dette ga bedre resultater enn å la slike pasienter forbli ubehandlet ja så har det selvfølgelig en stor samfunnsmessig betydning ved at flere pasienter fikk tilbudet. Årsaker til avslag Omkring 5 % av prosjektene blir ikke godkjent og REK gir da en utførlig begrunnelse for avslaget. Avgjørelsen kan påklages til NEM (Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag). Mer vanlig er imidlertid at noen av disse studiene blir søkt på nytt i omarbeidet form ofte betydelig forbedret, og der mange blir godkjent i annen omgang. Der hvor prosjektet blir endelig stoppet, er årsaken gjerne ett av to: ikke tilstrekkelig viktig formål og/eller sviktende kvalitet. Formålet ikke viktig nok Det skal foreligge et formål slik Helsinkideklarasjonen (Art. 19:) uttrykker: Medisinsk forskning er berettiget bare dersom det kan sannsynliggjøres at de befolkningsgrupper man forsker på, kan dra fordel av resultatene av forskningen. REK har nok ført en liberal praksis og godtatt prosjekter som synes å ha marginal nytteverdi eller samfunnsmessig betydning bl.a. mindre prosjekter med utdanningsformål som student- og masteroppgaver. Problemet med å avvise et prosjekt er at det gjerne oppstår en vanskelig diskusjon med prosjektlederne der det kan hevdes at REK ikke er tilstrekkelig kompetent til å innse (den store) betydningen av studien. Så går det en grenseflate mellom samfunnets interesse vs. forskningens interesse. Forskning har jo vanligvis en alminnelig samfunnsinteresse, nemlig å skaffe ny og pålitelig kunnskap. Der vi i dag har de største utfordringene gjelder bioteknologiske prosjekter som kan være svært spennende grunnforskning, men der samfunnsnytten er tvilsom, mangler helt, eller strider mot lover/ regler eller det alminnelige samfunnssyn. REK har nok en relativ lav terskel for å akseptere grunnforskningsprosjekter, dersom de ikke har uønskede eller uakseptable konsekvenser for studiedeltakerne. Sviktende kvalitet Vi kommer ofte over prosjekter med svak vitenskapelig kvalitet. REK er imidlertid i denne sammenheng ikke en vitenskapskomité som skal f.eks. bevilge penger. Derfor blir det stadig godkjent prosjekter med varierende eller til dels svak vitenskapelig kvalitet. Men der hvor svikten er så alvorlig at det faktisk ikke er mulig å besvare forskningsspørsmålet, der anser REK det som uetisk å plage folk med slikt. Selv om det kanskje bare dreier seg om et spørreskjema. De vanligste årsaker til faglig svikt er: feil sammensetning av kohorten, for lite antall observasjoner, feil analyseverktøy, usammenlignbare grupper, innebygget bias av ulikt slag mv. 10 Åpent møte om Helseforskning og personvern ja takk, begge deler!

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Åpent møte om BIOTEKNOLOGINEMNDA Biobanker Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda

Detaljer

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt Den norske legeforenings råd for legeetikk Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Sosial- og helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår ref: 647 05/02-005 Deres ref: SHdir: 07/2904- Dato: 13.09.2007

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI ISBN: 82-7682-049-2 Opplag: 2000 mars

Detaljer

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Navlestrengsblod BIOTEKNOLOGINEMNDA Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring Bioteknologinemnda: Navlestrengsblod Status,

Detaljer

Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale

Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale Personvernutfordringer ved genetiske undersøkelser Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale 1 Forord Datatilsynet har i virksomhetsplan for

Detaljer

for pasientskader. Komiteen støtter departementets forslag om at pasientskadeloven også skal gjelde apotekene. Møte torsdag den 5. april kl.

for pasientskader. Komiteen støtter departementets forslag om at pasientskadeloven også skal gjelde apotekene. Møte torsdag den 5. april kl. 2001 Em. 5. april Pasientskadeloven 383 Møte torsdag den 5. april kl. 18 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 30): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om erstatning ved pasientskader mv.

Detaljer

Sameksistens. Vilkår for fosterdiagnostikk. Innsynsrett ved genetiske undersøkelser i forskning. Genmodifiserte jordbær

Sameksistens. Vilkår for fosterdiagnostikk. Innsynsrett ved genetiske undersøkelser i forskning. Genmodifiserte jordbær 13. årgang NR. 1/2004 BIOTEKNOLOGINEMNDA T I D S S K R I F T F R A B I O T E K N O L O G I N E M N D A Sameksistens Vilkår for fosterdiagnostikk Innsynsrett ved genetiske undersøkelser i forskning Genmodifiserte

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

fellesskapsressurs og personlig informasjon

fellesskapsressurs og personlig informasjon Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. 2010/83 Dato: 20.12.2010 Nordmenns arvestoff fellesskapsressurs og personlig informasjon Bioteknologinemnda anbefaler i denne

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Årsmeldingen for 2012

Årsmeldingen for 2012 Årsmeldingen for 2012 Manus til stortingsmeldingen om Datatilsynets virksomhet, jf. personopplysningsloven 42. Oversendt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, februar 2013. 1 Forord Året

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten?

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Mastergradsoppgave JUS399 Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Kandidatnr: 173064 Veileder: Bjarne Kvam Antall ord: 12

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01

Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01 Sosial- og helsedepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2000:23 Forsikringsselskapers

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet -_ Datatilsynet FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET 31 AUG, 2009 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep ARKIVKODE_ 4 SAKSNR: 9,-00 ct0o15`6-0030 OSLO Deres referanse Vår referanse

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS)

Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS) Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS) - Et salutogent perspektiv Gunhild Neerland MASTEROPPGAVE Master i barnevern Vår 2012 1 Det psykologiske fakultet HEMIL - Senter Veiledere:

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

SPESIALNUMMER NR. 4/2000 BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT FRA BIOTEKNOLOGINEMNDA. Oppfølgingskonferansen om BIOTEKNOLOGINEMNDA

SPESIALNUMMER NR. 4/2000 BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT FRA BIOTEKNOLOGINEMNDA. Oppfølgingskonferansen om BIOTEKNOLOGINEMNDA SPESIALNUMMER NR. 4/2000 BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT FRA BIOTEKNOLOGINEMNDA BIOTEKNOLOGINEMNDA Oppfølgingskonferansen om Genmodifisert mat 15. og 16. november 2000 NR. 4/2000 Dette spesialnummeret av Genialt

Detaljer

ÅPNING AV MØTET Professor Wenche Blix Gundersen, nestleder i Bioteknologinemnda

ÅPNING AV MØTET Professor Wenche Blix Gundersen, nestleder i Bioteknologinemnda Rapport fra Bioteknologinemndas åpne møte om Bruk av fostervev Oslo, 8.mars 1995 ÅPNING AV MØTET Professor Wenche Blix Gundersen, nestleder i Bioteknologinemnda HOVEDPUNKTENE I INNSTILLING FRA ARBEIDSGRUPPEN

Detaljer

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE Etter liste HELSETlL5Y11ET tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene e 9 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Dato: 10 MAR 2013 Unntatt offqq ^...^... Saksbeb... Ark.nr...30...w1..-.. Kopi:... DERES REF: /

Detaljer

Innst. O. nr. 56. (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 41 (2007 2008)

Innst. O. nr. 56. (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 41 (2007 2008) Innst. O. nr. 56 (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 41 (2007 2008) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer