Utdanningsforbundet etterlyste sak om seniorpolitikk og sak om kontorabeidsplasser, se sak 35. Sakslisten ble godkjent.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsforbundet etterlyste sak om seniorpolitikk og sak om kontorabeidsplasser, se sak 35. Sakslisten ble godkjent."

Transkript

1 Administrasjonsavdelingen Vår dato: Vår referanse: Deres dato: Deltakerne Rektorene Deres referanse: Arkivnr.: Medbestemmelsesmøte kl referat Org. nr.: Til stede fra organisasjonene: Til stede fra administrasjonen: Sigrun Engseth, Fagforbundet Ole Danielsen, LY Bjørnulf Schanche, SL Jan Christensen, NITO Inger-Marie Bærug, Utdanningsforbundet Erlend Langstrand, Utdanningsforbundet Kjell Ole Stifjeld Bjørnar Nystrand Åse E. Åkerøy Jens Viggo Limstrand Karen Sandberg (sak 28) Kjell Mørk (sak 29) Gunnar Pedersen (sak 30) Erlend Fjose (sak 32) Olav A. Hoff (sak 33) Sak 25/04 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent uten merknader. Sak 26/04 Godkjenning av saksliste Utdanningsforbundet etterlyste sak om seniorpolitikk og sak om kontorabeidsplasser, se sak 35. Sakslisten ble godkjent. Sak 27/04 Godkjenning av referat fra møte Referatet ble godkjent. O/P-seksjonen dir. tel. : Åse Eriksen Åkerøy Fylkeshuset telefon: Bodø faks:

2 Sak 28/04 Lokalgitt muntlig eksamen differensiering av satser Som fagansvarlig møtte Karen Sandberg. Utdanningsforbundet begrunnet sin henvendelse med at de forskjellige typer eksamen krever forskjellig grad av forarbeid, ulik tidsbruk/tilstedeværelse m.v. På grunn av dette burde satsene for sensorene vært differensiert etter hvor ressurskrevende eksamenen er og det burde vært satt et tak på antall eksaminander for hver sensor. Sandberg viste til rundskriv SUOA/Vg Sentrale retningslinjer for sentralt gitt og lokalt gitt eksamen. Øvre ramme for eksamen er 45 minutter, men i Nordland har 30 min. vært det normale. Det er opp til skolene å sette normtid for eksamen ut fra hvilken modell som velges, men de nye eksamensformene må også holdes innenfor grensene i rundskrivet. Sandberg mente det ennå var for tidlig å si noe om hvor byrdefullt arbeidet med ny eksamensform er, og vil være bedre i stand til å vurdere dette når erfaringene fra eksamen våren 2004 er evaluert. Nytt evalueringsskjema for muntlig eksamen utarbeides. Utdanningsforbundet vil ta opp saken igjen i medbestemmelsesmøtet til høsten. Sak 29/04 Innføring av e-læringsplattform - kostnader Som fagansvarlig møtte Kjell Mørk. SL etterlyste kostnadsoversikt for innføring av e-læringsplattform. Mørk redegjorde for budsjett, ca. 3,2 millioner for 3,5 år. Kostnadene med dette fordeles med ca på hver skole. Mørk så for seg mye arbeid med å tilpasse TP-systemet til it s: learning. Utdanningsforbundet etterlyste mer detaljert budsjett for innføring av it s:learning på skolenivå. Organisasjonen fikk bekreftet at kostnadene med opplæring av hver enkelt ikke er tatt med i budsjettet, men ment å skulle finansieres over skolenes ordinære driftsbudsjett. SL ønsket en evaluering av innføring/bruk av it s:learning etter 2-3 år, utført av eksterne krefter. En lik evaluering må vise hva innføringen koster skolene og sektoren til sammen. Sak 30/04 FOT-modellen organisering av teoriundervisning Som fagansvarlig møtte Gunnar Pedersen. Han understreket at det er bedriften som har ansvar for at teoriundervisningen blir utført. I praksis betyr dette at opplæringskontoretne har/tar ansvaret for at teoriundervisningen kommer på plass. Erfaringsmessig har opplæringskontorene inngått avtale med nærliggende videregående skoler. Teoriundervisningen pr. i dag er svært forskjellig fra region til region. For eksempel i Narvik har det vært undervisning i allmennfag og studieretningsfag hvert 2 år, mens det i Bodø har vært gitt undervisning 1 gng/uke hvert år. I malerfaget har elevene måttet ta brevundervisning for å få med seg teorien. Det er viktig at allmennteori tas før studieretningsfag. 2

3 Organiseringen av teoriundervisningen vurderes hele tiden. En mulig organisering er å opprette studieverksted med definert stilling som veileder, dette bør utredes. Slikt studieverksted er opprettet i enkelte andre fylker i opplæringsregion Nord. Pedersen utarbeider en skriftlig redegjørelse for organiseringen av teoriundervisningen som sendes de fylkestillitsvalgte. Sak 31/04 Budsjettbehandling manglende medbestemmelse og konsekvenser Utdanningsforbundet uttrykte frustrasjon over at arbeidstakerorganisasjonene ikke får innsyn i budsjettarbeidet underveis. P.g.a. parlamentarisme vil ikke politikerne offentliggjøre sine forslag før disse har tilslutning i det politiske apparat, og av samme grunn er administrasjonen pålagt taushetsplikt vedr. budsjettarbeidet. Heller ikke på økonomimøte om budsjettarbeid som ble avholdt for tillitsvalgte fikk de orientering om forslag og prioriteringer, kun om rammene og organiseringen av budsjettarbeidet. Organisasjonene føler derfor at de mangler bakgrunn for å komme med innpill i budsjettprosessen. Arbeidstakerorganisasjonen presiserte at de ikke kan ta noe medansvar for budsjettet og prioriteringene når de ikke har vært med i behandlingen underveis. Stifjeld vil ta opp saken fylkesrådene for økonomi og for utdanning. Sak 32/04 Ressurstildeling 2004/2005 Som fagansvarlig møtte Erlend Fjose. Utdanningsforbundet viste til rundskriv EF 14/2004 Kontroll av ressurstildeling skuleåret 2004/2005 og til utdanningssjefens brev til skolene Rammetimer - Allmennfag gjennomgang. De tillitsvalgte stilte spørsmål ved om de skolene som i h.h.t. EF 14/2004 hadde større ressurser enn de standarder som er oppgitt i brev om rammetimer osv. måtte redusere sin drift kommende skoleår. Fjose avkreftet dette og sa at målet med brevet fra fylkesutdanningssjefen var å skaffe oversikt over årsakene til forskjellig tildeling til allmennfagklasser ved ulike skoler. I den grad det i forlengelsen av brevet vil være aktuelt å foreslå rammereduksjoner vil dette ikke bli gjort før skoleåret 2005/2006. Det er ikke snakk om å redusere rammetimer som gis ekstra til skolene som følge av at de har få paralleller på allmennfag. For øvrig ba organisasjonen om at alle skriv som ble sendt til samtlige skoler også ble sendt til arbeidstakerorganisasjonene. Sak 33/04 Asphaugen vgs forsøk etter Oppl.l. 1-4 VKI Matfag Som fagansvarlig møtte Anton Olav Hoff. Søknad var sendt ut på forhånd med enighetsprotokoll mellom rektor og elevrådsleder og mellom rektor og lokale tillitsvalgte. Hoff redegjorde for bakgrunnen og for søknaden. Søknaden innbefatter noen få ekstra rammetimer, ca timer. Partene i medbestemmelsesmøtet støttet forslaget om å etablere VKI matfag som tilbud ved Asphaugen videregående skole fra 1. august

4 Sak 34/04 Orientering fra organisasjonene og administrasjonen Stifjeld orienterte om at følgende saker skal opp til politisk behandling - Organisering av videregående skoler i Sandnessjøen opp som fylkestingsak i juni-møtet - Tilstandsrapport for videreg. opplæring 2003 opp som fylkestingssak i april - Aktiviteten i UngHelse/Klara Klok opp som fylkestingssak i april - Budsjettregulering 2004 opp som AMA-sak først, deretter fylkesrådssak Utdanningsforbundet orienterte om konferanse om yrkesfagene hvor de hadde deltatt og delte ut informasjon fra denne. Forbundet etterlyste samtidig deltakelse fra arbeidsgiver side. Utdanningsforbundet orienterte videre om at det i etterkant av informasjonsmøtene som blir avholdt 23. og 29. er tatt initiativ til fellesskoleringer for rektorene og tillitsvalgte på skolenivå. Datoene er ikke fastsatt ennå. SL inviterte til deltakelse på landsstyremøte 25. mars i Bodø, hvor det ville bli holdt foredrag om fremtidig pensjon og trygdeytelser. Sak 35/04 Eventuelt Utdanningsforbundet etterlyste oppfølging av saken om seniorpolitikk i Nordland fylkeskommune. Sier den spørreundersøkelsen som ble gjennomført blant ansatte før jul har skapt voldsomme forventninger. Utdanningsforbundet etterlyste videre sak om normer for kontorarbeidsplasser for lærere/felles retningslinjer til skolene. Saken var meldt inn før møtet, men utsatt fordi saksbehandler ikke kunne møte. Utdanningsforbundet kunne ikke vente med saken til neste medbestemmelsesmøte og det ble derfor enighet om å sende ut skriftlig informasjon om saken til organisasjonene. Forslag til utlysingstekst for rektorstillingene på Nye Bodø, Hamarøy, Mosjøen og Lødingen vgs. var sendt organisasjonene fredag før møtet. Organisasjonene beklaget at de fikk disse tilsendt kun en arbeidsdag og en helg før møtet, fordi dette ga dem ikke tid til å behandle saken nedover i organisasjonen. Arbeidsgiver ble bedt om å overholde tidsfristen for å melde inn saker til medbestemmelsesmøtet. For øvrig ga organisasjonene uttrykk for at utlysningsteksten for rektorstillingen til nye Bodø var vel krevende. Organisasjonene ba om at det ble tatt hensyn til innspillene fra Bodø og Asphaugen vgs. Utlysing av ledige stillinger ble drøftet. En av skolene har p.g.a. økonomi uttrykt ønske om å kun lyse ut ledige stillinger på A-etat. Personalsjefen ga uttrykk for at det er opp til skolen å avgjøre hvor stillingen skal lyses ut, så lenge lovens minstekrav om offentlig utlysing er oppfylt. Skolen har selv ansvar for å skaffe seg kvalifiserte søkere, og type utlysing kan avgjøres etter tilgang på arbeidskraft. Utdanningsforbundet ga uttrykk for at faste stillinger som et minimum, i tillegg til A-etat, burde utlyses på egen hjemmeside (pr. i dag på Jobbnord med link til 4

5 Rundskriv om rammetildeling av seniormidler har avstedkommet reaksjoner på enkelte skoler. De skolene som i stor grad benytter seg av ordningen mener de ikke får dekket hele lesepliktreduksjonen av tildelte midler. Utdanningsforbundet stilte spørsmål om disse kunne få dekket ekstraregningen av fylkesadministrasjonen. Personalsjefen sa saken blir vurdert etter egen gjennomgang av tallmatriale og innhold i henvendelsene fra skolene. Utdanningsforbundet tok opp problemer som kan følge av lederes fravær. Organisasjonen ønsker å ha medbestemmelsesrett når det gjelder inntak av vikar, slik at ikke disse stillingene blir stående ledige under sykefravær. Personalsjefen presiserte at det er leders (rektors) ansvar å avgjøre hvorvidt det skal settes inn vikarer når stillinger blir stående ledige, p.g.a. for eksempel sykdom. Utdanningssjefen forventer at ansvarlig leder setter inn vikar hvis dette er nødvendig for at tilfredsstillende skoleledelse skal ivaretas. Åse E. Åkerøy ref. Gjenpart: Fylkestillitsvalgte, fylkesrådene for utdanning og økonomi 5

Arbeidstakerorganisasjonene v/fylkestillitsvalgte Videregående skoler v/rektorene. Medbestemmelsesmøte 30.09. 2003 - referat

Arbeidstakerorganisasjonene v/fylkestillitsvalgte Videregående skoler v/rektorene. Medbestemmelsesmøte 30.09. 2003 - referat Administrasjonsavdelingen Arbeidstakerorganisasjonene v/fylkestillitsvalgte Videregående skoler v/rektorene Vår dato: 01.10.2003 Vår referanse: 200100467-69 Deres dato: Deres referanse: Arkivnr.: 053.201

Detaljer

Medbestemmelsesmøte 6.05. 2003 kl. 09.00 12.30 - referat

Medbestemmelsesmøte 6.05. 2003 kl. 09.00 12.30 - referat Administrasjonsavdelingen Vår dato: 06.05.2003 Vår referanse: 200100467-63 Deres dato: Innkalte arbeidstakerorganisasjoner Deres referanse: Arkivnr.: 053.201 Medbestemmelsesmøte 6.05. 2003 kl. 09.00 12.30

Detaljer

Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren

Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren Administrasjonsavdelingen Vår dato: 26.06.2006 Vår referanse: 200501745-20 Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren Referat fra møte 22. juni 2006 kl. 12.00 14.45 Arkivnr.: 053.201 Org. nr.: 964 982

Detaljer

Medbestemmelsesmøte kl referat

Medbestemmelsesmøte kl referat Deltakere Rektorer Administrasjonsavdelingen Vår dato: 03.09.2004 Vår referanse: 200100467-81 Deres dato: Deres referanse: Arkivnr.: 053.201 Org. nr.: 964 982 953 Medbestemmelsesmøte 24.08. 2004 kl. 09.00

Detaljer

MEDBESTEMMELSESMØTE FOR UTDANNINGSSEKTOREN

MEDBESTEMMELSESMØTE FOR UTDANNINGSSEKTOREN Vår dato: 06.04.2011 Vår referanse: 11/12011 Organisasjon og personal Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 MEDBESTEMMELSESMØTE FOR UTDANNINGSSEKTOREN Referat fra møte 30.03. 2011 Til stede

Detaljer

Organisasjonene ba om at sakspapirer sendes ut på forhånd. Innkalling godkjent.

Organisasjonene ba om at sakspapirer sendes ut på forhånd. Innkalling godkjent. Administrasjonsavdelingen Vår dato: 29.08.2003 Vår referanse: 200100467-68 Arbeidstakerorganisasjonene v/fylkestillitsvalgte Videregående skoler v/rektorene Deres dato: Deres referanse: Arkivnr.: 053.201

Detaljer

Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren

Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren Administrasjonsavdelingen Vår dato: 01.11.2005 Vår referanse: 200501745-13 Deres dato: Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren Deres referanse: Referat fra møte 1. november 2005 kl. 13.00 15.10 Arkivnr.:

Detaljer

MEDBESTEMMELSE FOR UTDANNINGSSEKTOREN

MEDBESTEMMELSE FOR UTDANNINGSSEKTOREN Vår dato: 02.11.2011 Vår referanse: 11/34777 Organisasjon og personal Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 MEDBESTEMMELSE FOR UTDANNINGSSEKTOREN Referat fra møte 02.11. 2011 Til stede fra arbeidstakerne:

Detaljer

Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren

Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren Administrasjonsavdelingen Vår dato: 04.10.2005 Vår referanse: 200501745-12 Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren Deres dato: Deres referanse: Referat fra møte 29. september 2005 kl. 09.00 11.40 Arkivnr.:

Detaljer

Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren

Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren Administrasjonsavdelingen Vår dato: 21.12.2007 Vår referanse: 200501745-37 Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren Referat fra møte 19. desember 2007 kl. 12.00-15.00 Arkivnr.: 053.201 Org. nr.: 964

Detaljer

MEDBESTEMMELSESMØTE FOR UTDANNINGSSEKTOREN

MEDBESTEMMELSESMØTE FOR UTDANNINGSSEKTOREN Vår dato: 04.03.2010 Vår referanse: 10/7698 Organisasjon og personal Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 MEDBESTEMMELSESMØTE FOR UTDANNINGSSEKTOREN Referat fra møte 03.03. 2010 kl. 11.30-15.00

Detaljer

Medbestemmelsesmøte 5. juni 2003 kl referat

Medbestemmelsesmøte 5. juni 2003 kl referat Administrasjonsavdelingen Møtedeltakerne LY v/peter Conradsen NKF v/sigrun Engseth KFO v/ Terje Lykseth NAFO v/morten Dukefos NIF v/vidar Mathisen MFO v/johnny Gundersen Nordland Skolelederforbund v/ronald

Detaljer

Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren

Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren Administrasjonsavdelingen Vår dato: 19.12.2005 Vår referanse: 200501745-14 Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren Referat fra møte 13. desember 2005 kl. 12.00 15.20 Deres dato: Deres referanse: Arkivnr.:

Detaljer

Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren

Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren Administrasjonsavdelingen Vår dato: 21.12.2006 Vår referanse: 200501745-24 Arkivnr.: 053.201 Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren Org. nr.: Referat fra møte 19. desember 2006 kl. 11.30-15.15 964

Detaljer

Referat fra medbestemmelsesmøte i utdanningssektoren 18. november 2015

Referat fra medbestemmelsesmøte i utdanningssektoren 18. november 2015 Vår dato: Vår referanse: 23.11.2015 15/61796 Org.nr: 964 982 953 Referat fra medbestemmelsesmøte i utdanningssektoren 18. november 2015 Tilstede fra arbeidstaker: Tilstede fra arbeidsgiver: Åse Jektvik,

Detaljer

Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren

Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren Administrasjonsavdelingen Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren Referat fra møte 17. november 2006 kl. 11.30 15.00 Vår dato: 05.12.2006 Vår referanse: 200501745-23 Arkivnr.: 053.201 Org. nr.: 964

Detaljer

MEDBESTEMMELSE FOR UTDANNINGSSEKTOREN. Referat fra møte

MEDBESTEMMELSE FOR UTDANNINGSSEKTOREN. Referat fra møte Dato: 27.04.2012 Referanse: 12/15127 Arkiv: FE-033, FE-401 Organisasjon og personal MEDBESTEMMELSE FOR UTDANNINGSSEKTOREN Referat fra møte 25.04. 2012 Til stede fra arbeidstakerne: Erlend Langstrand, Utdanningsforbundet

Detaljer

Innkalte arbeidstakerorganisasjoner. Medbestemmelsesmøte kl referat

Innkalte arbeidstakerorganisasjoner. Medbestemmelsesmøte kl referat Administrasjonsavdelingen Innkalte arbeidstakerorganisasjoner Vår dato: 07.04.2003 Vår referanse: 200100467-62 Deres dato: Deres referanse: Arkivnr.: 053.201 Org. nr.: 964 982 953 Medbestemmelsesmøte 01.04.

Detaljer

Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren

Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren Administrasjonsavdelingen Vår dato: 24.01.2006 Vår referanse: 200501745-15 Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren Referat fra møte 24. januar 2006 kl. 09.00 10.50 Arkivnr.: 053.201 Org. nr.: 964 982

Detaljer

MEDBESTEMMELSESMØTE FOR UTDANNINGSSEKTOREN. Referat fra møte kl

MEDBESTEMMELSESMØTE FOR UTDANNINGSSEKTOREN. Referat fra møte kl Vår dato: 06.02.2009 Vår referanse: 09/3733 OP-seksjon Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 MEDBESTEMMELSESMØTE FOR UTDANNINGSSEKTOREN Referat fra møte 4.02. 2009 kl. 12.00 15.00 Til stede

Detaljer

EKSAMEN OG SENSUR Lokalgitt eksamen i Oslo

EKSAMEN OG SENSUR Lokalgitt eksamen i Oslo EKSAMEN OG SENSUR Lokalgitt eksamen i Oslo Sist oppdatert: februar 2016 Hensikten med denne oversikten er å gi en kort oversikt over regler knyttet til lokalgitt eksamen i Oslo. Innhold Dokumenter Skriv

Detaljer

Medbestemmelsesmøte 19. november 2004 kl referat

Medbestemmelsesmøte 19. november 2004 kl referat Administrasjonsavdelingen Fylkestillitsvalgte Rektorer Vår dato: 22.11.2004 Vår referanse: 200100467-83 Deres dato: Deres referanse: Arkivnr.: 053.201 Org. nr.: 964 982 953 Medbestemmelsesmøte 19. november

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Tilstede Kari Sletten Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brandt H Anna Jakobsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Bøheimen Møtedato: 31.10.05 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 18.30 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Gunnbjørg Tobiassen møtte for Hilde Nilsen Jan Andersen Ann Helen Pedersen

Detaljer

Medbestemmelsesmøte 23.04. 2014 referat

Medbestemmelsesmøte 23.04. 2014 referat Dato: 30.04.2014 Referanse: 14/18536 Arkiv: FE-033, FE-401 Medbestemmelsesmøte 23.04. 2014 referat Til stede fra organisasjonene: Bjørnulf Schanche, SL Lodve Lakså, Delta Beate Gjessing, Parat Per-Christian

Detaljer

Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren

Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren Administrasjonsavdelingen Vår dato: 31.08.2007 Vår referanse: 200501745-33 Arkivnr.: Medbestemmelsesmøte for utdanningssektoren 053.201 Org. nr.: Referat fra møte 31. august 2007 kl. 09.00-12.30 964 982

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR DATO JH 20.02.2014

REFERANSE JOURNALNR DATO JH 20.02.2014 Møtereferat Oppvekst og levekår Nylund skole Postadr.: Nylundsgata 1, 4014 Stavanger Besøksadr.: Nylundsgata 1 Telefon: 51917200 Faks: 51917201 E-post: www.stavanger.kommune.no Org.nr.: NO 964 965 226

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.2015) Gjennom hele skrivet er rundskriv Udir1-3013 endret til Udir-1-2014.

Detaljer

Referat fra medbestemmelsesmøte i utdanningssektoren 10. juni 2015.

Referat fra medbestemmelsesmøte i utdanningssektoren 10. juni 2015. Vår dato: Vår referanse: 25.06.2015 15/32803 Org.nr: 964 982 953 Referat fra medbestemmelsesmøte i utdanningssektoren 10. juni 2015. Tilstede fra arbeidstaker: Tilstede fra arbeidsgiver Inger Bærug, Utdanningsforbundet

Detaljer

OM NY. Vedlegg til rundskriv nr 01/10. Svarfrist: fredag 29. januar 2010 kl 12.00. (fristen må overholdes)

OM NY. Vedlegg til rundskriv nr 01/10. Svarfrist: fredag 29. januar 2010 kl 12.00. (fristen må overholdes) URAVSTEMMING OM NY HOVEDAVTALE Vedlegg til rundskriv nr 01/10. Svarfrist: fredag 29. januar 2010 kl 12.00. (fristen må overholdes) Avgi stemme på www.ka.no eller på stemmeseddel på siste side. Styret i

Detaljer

Tid: 13. 14. januar. Oppstart kl 10.00 første dag. Avslutning kl 14.00 andre dag. Sted: Rica Hotel Bodø

Tid: 13. 14. januar. Oppstart kl 10.00 første dag. Avslutning kl 14.00 andre dag. Sted: Rica Hotel Bodø Vår dato: 14.12.2009 Vår referanse: 09/36109 Utdanning Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Medlemmer av rådgivernettverket på fylkesnivå LO og NHO Elevorganisasjonen og elevombudet Representant

Detaljer

MEDBESTEMMELSESMØTE FOR UTDANNINGSSEKTOREN. Referat fra møte kl

MEDBESTEMMELSESMØTE FOR UTDANNINGSSEKTOREN. Referat fra møte kl Vår dato: 17.03.2009 Vår referanse: 09/7669 Organisasjon og personal Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 MEDBESTEMMELSESMØTE FOR UTDANNINGSSEKTOREN Referat fra møte 5.03. 2009 kl. 12.15 15.30

Detaljer

VEDTAK NR 52/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 13. november 2014

VEDTAK NR 52/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 13. november 2014 Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 17.11.2014 Ref. nr.: 14/79822 Saksbehandler: Arvid Magnar Sunde VEDTAK NR 52/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Marknader til innkalling: Innkallingen manglet informasjon om at rådet skulle på befaring til «Vetatoppen» etter avholdt møte den 3. juni 2013.

Marknader til innkalling: Innkallingen manglet informasjon om at rådet skulle på befaring til «Vetatoppen» etter avholdt møte den 3. juni 2013. Møteprotokoll Utvalg: Fylkesrådet for funksjonshemmede Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 03.06.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Johanne Tvete Nestleder

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Administrasjonsutvalget Fra: Rådmannen Saksbehandler: Wenche Korpberget Dato: 09.04.14 EVALUERING AV ADMINISTRASJONSUTVALGETS ARBEIDSFORM Rådmannen er bedt om å legge fram

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR DATO GWP 26.04.2013. Godkjenning av innkalling og melding av saker til eventuelt Innkallingen godkjent.

REFERANSE JOURNALNR DATO GWP 26.04.2013. Godkjenning av innkalling og melding av saker til eventuelt Innkallingen godkjent. Møtereferat Oppvekst og levekår Nylund skole Postadr.: Nylundsgata 1, 4014 Stavanger Besøksadr.: Nylundsgata 1 Telefon: 51917200 Faks: 51917201 E-post: www.stavanger.kommune.no Org.nr.: NO 964 965 226

Detaljer

Sak 73/13 Godkjenning av saksliste Sakslisten ble godkjent. Det ble meldt inn saker til eventuelt som ble henvist til neste møte.

Sak 73/13 Godkjenning av saksliste Sakslisten ble godkjent. Det ble meldt inn saker til eventuelt som ble henvist til neste møte. Notat uten oppfølging Vår saksbehandler: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Anne Kvanum Skoglund Telefon: 75 65 01 39 13/42826 FE-033 29.11.2013 Referat medbestemmelsesmøte 6. november 2013 MEDBESTEMMELSE I UTDANNINGSSEKTOREN

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

REFERAT. Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF

REFERAT. Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF REFERAT 3. desember 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 03.12.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/219 Dato: 3. desember 2014 Unni Salamonsen Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 07.02.2012 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Cecilie Agnalt, Marit Tangen, Dag Søby, Harald Aase,

Detaljer

(2) Av både kunngjøringen og konkurransegrunnlaget fremgikk det at kursperioden var 09.02.2004-14.05.2004.

(2) Av både kunngjøringen og konkurransegrunnlaget fremgikk det at kursperioden var 09.02.2004-14.05.2004. Klagenemnda kom til at en frist på én dag til å fremsette nye opplysninger under forhandlingene var for kort, og dermed i strid med kravet til god forretningsskikk. Klagenemndas avgjørelse 23. mai 2005

Detaljer

VEDTAK NR 01/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28. januar 2015.

VEDTAK NR 01/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28. januar 2015. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 04.02.2015 Ref. nr.: 14/82124 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 01/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) - Unntatt offentlighet Offl 14 Møtedato: 27.05.2015 kl. 13:00 Møtested: Møterom 10B Til stede: Arbeidgiverrepresentantene: Astrid

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Kalender Høst 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Høst 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender høst Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt skoleår. Som før vil du finne en veiledende liste over saker og

Detaljer

Medbestemmelsesmøte referat

Medbestemmelsesmøte referat Vår dato: Vår referanse: 12.01.2016 16/594 Org.nr: 964 982 953 Medbestemmelsesmøte 6.01. 2016 referat Til stede fra arbeidstakerorganisasjonene: Torbjørn Fauske, Tannlegeforeningen Åse Jektvik, Lektorlaget

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Uttalelser fra de faglige rådene:

Uttalelser fra de faglige rådene: Vedlegg 3 Uttalelser fra de faglige rådene: 1) Faglig råd TIP: Vurdere og eventuelt komme med forslag til endringer i forskriften til opplæringsloven 3-55 og 4-13 Faglig råd TIP har mottatt henvendelse

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: 27.03.2014 kl. 13:00 Møtested: Møterom 10B - skolestyrerommet Til stede: Arbeidsgiverrepresentantene: Anne Tveitan Ferignac

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 20.november

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.01.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud leder, Cecilie Agnalt, Erik

Detaljer

Slåtthaug skole. En skole på høyden

Slåtthaug skole. En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Program 1. Fellesmøte Velkommen ved rektor Marit Foss og avdelingsleder Jan Martin Christiansen Lokale læreplaner Orientering om fremmedspråk Vurdering og varsling Skolens

Detaljer

Referat fra FAU-møte 6.oktober 2014

Referat fra FAU-møte 6.oktober 2014 Referat fra FAU-møte 6.oktober 2014 Sted: Lærerværelset på Disen skole Tid: 19:15-20:30 Informasjon fra skoleledelsen Sak nr: Sak: Ansvar/frist: 01. 10 Informasjon fra rektor Kari Røst Linna: Skolen har

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 MOBBEPROBLEMATIKK Rådmannens forslag til vedtak: Skolene i Sigdal fortsetter arbeidet for målsettingen om at alle elever

Detaljer

MEDBESTEMMELSESMØTE FOR UTDANNINGSSEKTOREN

MEDBESTEMMELSESMØTE FOR UTDANNINGSSEKTOREN Vår dato: 17.02.2011 Vår referanse: 11/6343 Organisasjon og personal Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 MEDBESTEMMELSESMØTE FOR UTDANNINGSSEKTOREN Referat fra møte 16.02. 2011 Til stede fra

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling ARBEIDSMILJØUTVALET. Utval: Dato: 18.08.2014 Tidspunkt: 08:30

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling ARBEIDSMILJØUTVALET. Utval: Dato: 18.08.2014 Tidspunkt: 08:30 ÅMLI KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Møtestad: ARBEIDSMILJØUTVALET Rådhuset Dato: 18.08.2014 Tidspunkt: 08:30 Forfall for politisk valte medlemmar vert å melde til Åmli kommune sitt informasjonssenter på

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Olmmáivákki skuvla/manndalen skole

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Olmmáivákki skuvla/manndalen skole GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Olmmáivákki skuvla/manndalen skole HOVEDUTSKRIFT AV MØTEBOK FOR SU/SMU V/MANNDALEN SKOLE 11.03.08KL 11.30 Tilstede: Ingeborg Holm, Arnt P. Nilsen, Henrik Olsen, Åge B.

Detaljer

Møteprotokoll fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark FTU Dato: 20. september 2012

Møteprotokoll fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark FTU Dato: 20. september 2012 Møteprotokoll fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark FTU Dato: 20. september 2012 Møtested: Møteleder: Kommunehuset Bø Sigbjørn Molvik Forfall: Trygg Trafikk ATL Telemark politidistrikt Utrykningspolitiet

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.05.2009 Ref. nr.: 09/4452 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 28/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte 14.

Detaljer

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS HVA KAN DU SELV GJØRE? START NÅ! Du må selv ta ansvar for å finne læreplass. Din egen innsats er av stor betydning Du må alltid søke elektronisk om formidling

Detaljer

Referat fra rådsmøte nr. 6

Referat fra rådsmøte nr. 6 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 24.01.2014 Vår referanse: 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 6 Dato: 04.12.13 Tid: 09:00

Detaljer

Forfall: Jørn Ove Sæternes Medlem PARAT Tove Opdal Medlem NTL Turid Nilsen Medlem TEKNA

Forfall: Jørn Ove Sæternes Medlem PARAT Tove Opdal Medlem NTL Turid Nilsen Medlem TEKNA Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Møteprotokoll Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet Dato: 21.01.2015 Tidspunkt: 12:30-14:00 Faste medlemmer

Detaljer

Sensorhonorering og honorering for oppgavelaging i Nordland fylkeskommune

Sensorhonorering og honorering for oppgavelaging i Nordland fylkeskommune Sensorhonorering og honorering for oppgavelaging i Nordland fylkeskommune Mange faglærere tar på seg sensoroppdrag i forbindelse med elev- og privatisteksamen. Nytt fra våren 2015 er at alle honorarkrav

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018 Den gode overgangen 2015-2018 Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa skape helhetlige opplæringsløp styrke tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for alle hindre frafall i videregående

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Dok.id.: 2.1.1.2.3.8 VP-S-Retningslinjer for vurdering Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 12.08.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 10

Detaljer

Bruke gamle eksamensoppgaver både skriftlig og muntlig. Flere oppgaver for å kunne vise en bredde (f eks skrivedager) Velge 3 sjangere i løpet av 2

Bruke gamle eksamensoppgaver både skriftlig og muntlig. Flere oppgaver for å kunne vise en bredde (f eks skrivedager) Velge 3 sjangere i løpet av 2 Om sluttvurdering, hentet fra Rundskriv nr 1, 2010, Udir http://www.udir.no/rundskriv/rundskriv-2010/udir-1-2010-individuell-vurdering-i-grunnskolen-og-videregaendeopplaring/ Standpunktkarakteren I femte

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.06.2007 Ref. nr.: 07/2497 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 13/07 i tvisteløsningsnemnda ble

Detaljer

Utdanningsforbundets innspill til budsjettet for undervisningssektoren i Vest- Agder fylkeskommune

Utdanningsforbundets innspill til budsjettet for undervisningssektoren i Vest- Agder fylkeskommune Vår dato 10. november Deres dato [Klikk her] Vår referanse [Klikk her] Vår saksbehandler Atle Oanes Avdeling Direkte telefon 23 13 84 39 Til fylkesutdanningssjefen i Vest-Agder, Arly Hauge Utdanningsforbundets

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

INNSPILL TIL BYSTYRESAK VED. EVALUERING AV FORSØK MED REDUSERT ARBEIDSTID FOR SENIORER OVER 60 ÅR, VED BERGEN HJEMMETJENESTER KF

INNSPILL TIL BYSTYRESAK VED. EVALUERING AV FORSØK MED REDUSERT ARBEIDSTID FOR SENIORER OVER 60 ÅR, VED BERGEN HJEMMETJENESTER KF INNSPILL TIL BYSTYRESAK VED. EVALUERING AV FORSØK MED REDUSERT ARBEIDSTID FOR SENIORER OVER 60 ÅR, VED BERGEN HJEMMETJENESTER KF Sak vedr. forsøk med 6-timers dag i Bergen hjemmetjenester KF, evaluering

Detaljer

Drangedal kommune Kontrollutvalg

Drangedal kommune Kontrollutvalg Drangedal kommune Kontrollutvalg Møteprotokoll fra Drangedal kommune - kontrollutvalget Møtedato: 10.02.2011. Tid: kl 09.00 13.00. Møtested: Møteleder: Kommunehuset, "Møterommet" Trond Inge Haugen Til

Detaljer

Arbeidsgiverrepresentanter: Astrid Søgnen (DIR), leder Anne Tveitan Ferignac (ADP) Margaret Westgaard (EFP) Tone Tenfjord (OMR) Elin Reite (PED)

Arbeidsgiverrepresentanter: Astrid Søgnen (DIR), leder Anne Tveitan Ferignac (ADP) Margaret Westgaard (EFP) Tone Tenfjord (OMR) Elin Reite (PED) Oslo kommune Utdanningsetaten MØTEPROTOKOLL Medbestemmelsesutvalget (MBU) Dato: Torsdag 23.08.2012 kl. 13:00 Sted: Skolestyrerommet 10B Arkivsak: 12/00004 Tilstede: Arbeidsgiverrepresentanter: Astrid Søgnen

Detaljer

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 18.-19.10.10 Møtested : Fylkeskontoret Møteledere: Randi Lillegård, Jon A. Haugen PROTOKOLL Tid: 18.10.10 kl 10.30-16.00 19.10.10 kl 09.00-15.30

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 7. mars 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 7. mars 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Liv Ingunn Rønningen, Tonje Karin Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Ann-Mari Skomsvold, Britt Austad Forfall: Protokoll

Detaljer

Referat fra drøftingsmøte 5. oktober 2007 kl 0900-1215

Referat fra drøftingsmøte 5. oktober 2007 kl 0900-1215 Personalavdelingen Referat fra drøftingsmøte 5. oktober 2007 kl 0900-1215 Møtet ble avholdt pr telematikk Hammerfest-Alta-Kirkenes. Tilstede: Arbeidsgiversiden: Eva H. Pedersen, adm. dir., Erik Fjeldstad,

Detaljer

Medbestemmelsesmøte. Dato: Tid: 12:00 15:30 Sted: Skagen hotell.

Medbestemmelsesmøte. Dato: Tid: 12:00 15:30 Sted: Skagen hotell. Medbestemmelsesmøte Dato: 08.02.2017. Tid: 12:00 15:30 Sted: Skagen hotell. Tilstede: Arbeidstaker: Odd Skaland, utdanningsforbundet. Terje Knutsen, utdanningsforbundet. Åse Jektvik, Norsk lektorlag. Per

Detaljer

Referat fra møte i Os KFU 18. juni 2013

Referat fra møte i Os KFU 18. juni 2013 Referat fra møte i Os 18. juni 2013 Sted: Formannskapssalen Os kommune Tid: kl. 18.00 21.20 Tilstede: Eirik Vevatne Halhjem skole Veronika Wilhelmsen Hegglandsdalen skole og Os ungdomsskole Helge Svortevik

Detaljer

Referat fra møte i LOSAM

Referat fra møte i LOSAM Det medisinske fakultet 17.06.2013 Deres dato «REFDATO» Deres referanse «REF» 1 av 3 Referat fra møte i LOSAM 17.06.13 Møte i Det lokale samarbeidsutvalget ved DMF, LOSAM Til stede: Forfall: Stig A Slørdahl,

Detaljer

MEDBESTEMMELSESMØTE FOR UTDANNINGSSEKTOREN. Referat fra møte kl

MEDBESTEMMELSESMØTE FOR UTDANNINGSSEKTOREN. Referat fra møte kl Vår dato: 02.11.2009 Vår referanse: 09/29053 Organisasjon og personal Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 MEDBESTEMMELSESMØTE FOR UTDANNINGSSEKTOREN Referat fra møte 14.10. 2009 kl. 12.00

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 13:00 Eldrerådet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no. Vararepresentanter

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen

Detaljer

VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. september 2014

VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. september 2014 Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 26.09.2014 Ref. nr.: 14/79623 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24.

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.10.2009 Ref. nr.: 09/16128 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 80/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Rådgiverkonferanse. Valgmuligheter og regelverk. 14 des 2011 i Bodø. Foto: Crestock.com

Rådgiverkonferanse. Valgmuligheter og regelverk. 14 des 2011 i Bodø. Foto: Crestock.com Rådgiverkonferanse Valgmuligheter og regelverk 14 des 2011 i Bodø Foto: Crestock.com En rettelse etter 14 des Jeg kom antakelig i skade for å si at minoritetsspråklige på studieforberedende kunne omdisponere

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 09:30 10:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kragerø kommune Kontrollutvalget

Kragerø kommune Kontrollutvalget Kragerø kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 26.11.2012 Møtested: Møteleder: Formannskapssalen, Rådhuset Gotfred Nilsen Forfall: Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

FLYFAG EKSAMENSORDNINGEN

FLYFAG EKSAMENSORDNINGEN Rundskriv LS-06-2002 Dato: 18.02.2002 Statens utdanningskontor Utdanningsetaten i fylkeskommunen Asphaugen videregående skole Bardufoss videregående skole Skedsmo videregående skole Sola videregående skole

Detaljer

Oversending av elevinntaket skoleåret 2013/2014

Oversending av elevinntaket skoleåret 2013/2014 Vår dato: 07.08.2013 Vår referanse: 13/28314 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Videregående skoler i Nordland Oversending av elevinntaket skoleåret 2013/2014 Rundskriv SE 17 2013. Vedlagt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

Orienterings- og drøftingsmøte, Utdanningssektoren

Orienterings- og drøftingsmøte, Utdanningssektoren Orienterings- og drøftingsmøte, Utdanningssektoren MØTEREFERAT Dato: tirsdag 15.12.2015 kl: 12:00-15.15 Sted: Fylkeshuset, møterom 700 MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEDER REFERENT DELTAKERER FRA ARBEIDSGIVER

Detaljer

Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015. SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015. SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015 SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

Medbestemmelsesmøte referat

Medbestemmelsesmøte referat Dato: 05.06.2013 Referanse: 13/21324 Arkiv: FE-033, FE-401 Medbestemmelsesmøte 5.06. 2013 referat Til stede fra organisasjonene: Kjersti Svendsen, Bibliotekarforbundet Inger Marie Bærug, Utdanningsforbundet

Detaljer

Referat fra FAU-møte Linderud 06.06.16

Referat fra FAU-møte Linderud 06.06.16 Referat fra FAU-møte Linderud 06.06.16 Tilstede: Rektor (deltok under behandling av sakene 1-3), 1B, 1C, 1D, 4B, 4C, 5B, 5C, 6A, 7A, 8B, 8C, 10A, 10B, 10C. Rekkefølgen på sakene ble justert i forhold til

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer