Barnehage, skole og arbeidsliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnehage, skole og arbeidsliv"

Transkript

1 Barnehage, skole og arbeidsliv Aktuelle rettigheter og velferdsordninger Praktisk tilrettelegging i hverdagen hvordan sikre læring, aktivitet og deltakelse NMK Fagkonferanse 17.sept.-13 Trude Løvlie spesialergoterapeut, Barnehabiliteringen

2 «fra rektors side har det hele tiden vært en selvfølge å fikse det som trengs og en innstilling om at alt går ann å fikse» mor til Tilde Godt samarbeid og dialog tidlig mellom foreldre og skolen/rektor. Foreldrene fikk stor mulighet til å påvirke utformingen utifra erfaringer. Gode bygningsmessige løsninger ifht. heis, dørterskle, lager for utstyr, toalett. Uteområdet gir muligheter for framkommelighet og lek Dersom klassen skal gjøre noe som er vanskelig for Tilde å gjøre gjelder det å finne alternative oppgaver slik at hun blir deltakende. Noen aktiviteter gjøres i klassen når hun har f.eks. svømming. Trude Løvlie spesialergoterapeut Barnehabiliteringen

3 Noen innledende ord.. Mye kan vi finne svar på i lover, forskrifter, rundskriv, retningslinjer, kommunale vedtak. Men ikke alltid alt. Vi vil aldri kunne finne konkrete svar på absolutt alle spørsmål, situasjoner og dilemmaer. Det vil alltid være noe som må tolkes, avklares og forhandles om. Det er derfor av stor verdi å ha gode kontakter, samarbeidspartnere, en ansvarsgruppe og en individuell plan og gode dialoger

4 Innhold: 1) Barnehage 2) Grunnskole 3) Videregående skole 4) Studier/ høyere utdanning 5) Arbeidsliv

5 1) BARNEHAGE Opptak - Barnehageloven 13: Barn med nedsatt funksjonsevne skal prioriteres ved opptak til barnehage dersom barnet kan ha nytte av oppholdet. Det skal foretas en sakkyndig vurdering av barnet, hvor det vurderes om barnet har en funksjonshemming som er av en slik karakter at fortrinnsretten utløses. Barn med nedsatt funksjonsevne kan trenge særskilt tilrettelegging

6 Tilrettelegging i barnehagen Rundskriv F-02/2010: Kommunen får et årlig tilskudd fra staten som er øremerket tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage. Beregnes etter hvor mange barn i alderen 1-5 år totalt som er bosatt i kommunen Kan bl.a. brukes til å styrke barnehagens bemanning, redusere barnegruppens størrelse, gi tilskudd til særskilte skyssordninger, innkjøp av særskilt materiell og lignende

7 Spesialpedagogisk hjelp for barn under skolealder (Opplæringslova 5-7) : Barn under opplæringspliktig alder som har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp,har rett til slik hjelp Sakkyndig utredning skal ta standpunkt til om barnet har behov for (og dermed rett til) spesialpedagogisk hjelp, og tilrå konkret hvilket tilbud som evt skal gis Vurderingen må blant annet også synliggjøre om det er nødvendig med egen assistent for barnet i barnehagen Også barn som ikke går i barnehage har rett til spesialpedagogisk hjelp ved behov

8 Spesialpedagogisk hjelp for barn under skolealder forts. (Opplæringslova 5-7) : Den nedsatte funksjonsevnen i seg selv utløser ikke rett til betalingsfritak for barnehageplassen, men det skal ikke betales for oppholdet i barnehagen for timene med spesialpedagogisk hjelp. Dersom deler av det spesialpedagogiske tilbudet kan oppfylles ved bruk av assistent, må dette fastsettes i enkeltvedtaket. Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringslova 5-7 har rett til skyss når det på grunn av særlige hensyn er nødvendig for å kunne ta imot hjelpen. De vil da også kunne ha rett til nødvendig reisefølge og tilsyn.

9 2) GRUNNSKOLE Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring (Opplæringslova kap. 2), og rett til offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med Opplæringslova m/ forskrifter. Opplæringen skal til vanlig starte det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom det etter sakkyndig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkelig langt i utviklingen til å starte i skolen, har barnet rett til å utsette skolestarten 1 år dersom foreldrene krever det. Retten og plikten til opplæring varer til eleven har fullført det tiende skoleåret.

10 Særlige bestemmelser: 2-6 Elevar som har tegnspråk som førstespråk eller som etter sakkyndig vurdering har behov for slik opplæring, har rett til grunnskoleopplæring i og på tegnspråk Sterkt svaksynte og blinde elever har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel. Elevene har også rett til nødvendig opplæring i å ta seg fram på skolen, til og fra skolen og i hjemmemiljøet Elever som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), skal få benytte egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i opplæringen.

11 Spesialundervisning (kap. 5 i Opplæringslova) Det skal foreligge en sakkyndig vurdering av de særlige behovene til eleven. Vurderingen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og hvilket opplæringstilbud som bør gis. Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet før det blir gjort sakkyndig vurdering.

12 Spesialundervisning (kap. 5 i Opplæringslova) forts. Tilbud om spesialundervisning skal så langt som mulig utformes i samarbeid med eleven og foreldrene, og det skal legges stor vekt på deres syn. For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeides individuell opplæringsplan (IOP), som skal vise mål og innhold i opplæringen og hvordan den skal drives. Denne skal vurderes hvert år. Hver kommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), som skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for bedre å tilrettelegge opplæringen for elever med særlige behov. 3-20: Fritak fra vurdering med karakterer for elever med IOP. Dette bestemmes av foreldrene. Dette medfører fritak fra eksamen i tilsvarende fag 3-24.

13 Andre bestemmelser: Skyss i grunnskolen (kap. 7) Elever i årstrinn som bor mer enn 4 kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i 1. årstrinn er skyssgrensa 2 kilometer. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden. Elever som på grunn av funksjonshemming har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjem og opplæringssted. Skolefritidsordningen 13-7 Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for årstrinn, og for barn med særskilte behov på årstrinn. SFO skal tilrettelegge for lek, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene, både ute og inne, skal være egnede for formålet.

14 Litt fra diskriminerings- og tilgjengelighetsloven: 9. Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten. Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder IKT, slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten.

15 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, forts. 12. Plikt til individuell tilrettelegging Arbeidsgiver skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for å sikre at en arbeidstaker eller arbeidssøker med nedsatt funksjonsevne kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet på lik linje med andre. Skole- og utdanningsinstitusjon skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av lærested og undervisning for å sikre at elever og studenter med nedsatt funksjonsevne får likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Kommunen skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av barnehagetilbud for å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får likeverdige utviklings- og aktivitetsmuligheter. Kommunen skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av tjenestetilbud etter helseog omsorgstjenesteloven av varig karakter for den enkelte, for å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne får et likeverdig tilbud.

16 Utfordringer /hensyn å ta til et barn med muskelsykdom Individuell, personlighet som andre barn Sjelden tilstand, begrenset kunnskap Progredierende tilstand ( i ulik grad og tempo) Muskelsvakhet Tretthet, energi, tempo, utholdenhet Praktisk hjelpebehov Innlæringsvansker/kognitive Medisinske komplikasjoner ( pust, hjerte, tilstivning i ledd, skjevhet i ryggsøylen). Prioriteringer ( læring, sosialt, helse ) Trude Løvlie spesialergoterapeut Barnehabiliteringen

17 Krav til kompetanse Ingen eier kunnskapen aleine Foreldrene Barnet/ungdommen Barnehage/Skole Kommunale fagpersoner/instanser ( fysio., ergo., PPT, helsesøster, BUP Spesialisthelsetjeneste Andre kompetansesenter ( Frambu, Statped.) Trude Løvlie spesialergoterapeut Barnehabiliteringen

18 Forberedelse til barnehage/skolestart alle barn med funksjonshemming har prioritet ved opptak i barnehage alle elever i grunnskole og videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring Etablere ansvarsgruppe/arbeidsgruppe Kartlegge behov; medisinsk/helse fysisk tilrettelegging ( bygg, utstyr, læringsmiljø ) hjelpemidler praktisk hjelpebehov ( assistent ) pedagogisk og sosialt hjelpebehov sakkyndige uttalelser ( IOP ) transport (bhg./skole, turer) Informasjon til hvem om hva? Kompetanseheving i barnehage/skole Trude løvlie spesialergoterapeut Barnehabiliteringen

19 Ansvarsgruppe Ikke lovpålagt, men anbefalt som en god arbeidsform. Bidra til å lette totalsituasjonen ved samordnet planlegging og oppfølging av tiltak Gruppen må være tverrfaglig/tverretatlig sammensatt med personer fra aktuelle profesjoner Det velges en koordinator Referat fra møtene hvor det kommer fram hvem som skal gjøre hva, skriftlige avtaler med frister og klar ansvarsfordeling bidrar til god funksjon.

20 Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte. For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven, skal kommunen tilby koordinator. Denne skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

21 Hvorfor informere om barn med en sjelden diagnose? Barnet selv, familien og personalet får reaksjoner fra omgivelsene f.eks. blikk, spørsmål, kommentarer Barnet/foresatte er ofte usikre på om de vil informere, evt. hva de skal informere andre om Frykter at informasjon kan føre til at diagnosen blir overskyggende barnet blir stigmatisert barnet blir ekskludert Monica Andresen spesialpedagog Innlegg på fagkurset «Samtale med barn» sept.-13

22 Åpenhet fremmer forståelse, positive holdninger og aksept er en nødvendig forutsetning for læring og opplevelse av tilhørighet og trivsel bidrar til at barnet blir møtt med realistiske forventninger letter hverdagen for den enkelte og familien

23 Informasjon til hvem? barnet selv søsken, øvrig familie venner/omgangskrets arbeidsplass/kollegaer medelever og deres foresatte personalet i skole andre fagpersoner

24 å få være der de andre barna er Miljø/framkommelighet elever med funksjonshemminger skal kunne fungere i skolemiljøet uten at dette setter unødige grenser for læringen og livsutfoldelsen (veil. Oppl. 9a-2) Bygningsmessig Universiell utforming- Areal, inngangsparti, terskler, døråpnere, heis, lagringsplass, toalett/dusjforhold, garderobe, gym.sal/svømmehall, spesialrom. Planlegg tidlig og tenk langsiktig! Uteområde Lekeutstyr, terreng, underlag, brøyting/strøing på vinter Gode rutiner Vesker/ransler, sko, «ting og tang» som hindring, utstyr på lagring, møblering i klasserommet Trude Løvlie spesialergoterapeut Barnehabiliteringen

25 Energiøkonomisering det synes ikke alltid utenpå og en har behov for lengre tid til vanlige gjøremål og ekstra pauser Avstand mellom klasserom, spesialrom og utgang Timeplan- når på dagen gjøre hva? Hvilemuligheter ( sofa i oppholdsrom, eget rom ) God balanse mellom rolig og fysisk krevende aktiviteter Rekkevidde å nå ting fra ransel, hylle, knagger, skap (høyt/lavt) Lett utstyr/redskap, gode grep Tid til å gjøre ferdig ( oppgave, kle på o.l. å være med når leken begynner ). Praktisk hjelp av andre? Redusere skriftlig arbeide kopiere, utfylle, muntlig svar To sett lærebøker, teknologiske løsninger ( Ipad, minnepenn, mail) Datautstyr som skrive-og læreredskap Trude Løvlie spesialergoterapeut Barnehabiliteringen

26 Datautstyr - Ansvarsfordeling Skolen sitt ansvar Elever som har behov for pc for å kunne delta i undervisningen, skal få dette av skolen ( f.eks. kan ikke skrive for hånd, lese-og skrivevansker ) Nødvendige pedagogiske programvarer IOP ( Individuell opplæringsplan opplæring i bruk og bruk i undervisning, tydeliggjøre tilgjengelighet! ) NAV sitt ansvar Spesialtilpassing av pc ( tastatur, pekeskjerm, mus ) Hel pc utlånes bare ved svært krevende/omfattende tilrettelegging, der det er mest praktisk for NAV at de eier maskinen av hensyn til installering Kommunikasjonshjelpemiddel Klageinstans: Fylkesmannen Trude Løvlie spesialergoterapeut Barnehabiliteringen

27 Tekniske hjelpemidler Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov. Skolen skal innredes slik at det blir tatt hensyn til de elever ved skolen som har en funksjonshemming (veil. til Opplæringsloven 9a) Skolen sitt ansvar Ergonomisk utforming og tilpassing av stol og lesepult ( høyderegulerbar kontorstol og arbeidsbord finnes i ordinær handel ) Utstyr til trening, stimulering og aktivisering til bruk i barnehage og skole ( def. spesialpedagogisk tiltak jfr. rundskr. til folketrygdeloven 10-8 ) NAV sitt ansvar Spesialtilpasset utstyr ( fotstøtte, brems, spesialsete/rygg, vinkelstillbart bord, underarmstøtte ). Rullestoler Utstyr som kun skal brukes utenom det pedagogiske tilbudet ( f.eks. friminutter ) Klageinstans: Fylkesmannen Trude Løvlie spesialergoterapeut Barnehabiliteringen

28 Praktisk hjelp hvordan bli selvstendig når en stadig har behov for mer hjelp? Behov for hjelp i praktiske situasjoner i barnehagen og skolen. Økende behov. Kartlegge behov som kan endres over tid Kjemi/personlighet/kjønn/tilgjengelighet Bevissthet omkring den voksnes rolle, å avklare med den som får hjelp den passive hjelper Lære de andre barna/ungdommen hvordan de kan hjelpe Den vanskelige balansen mellom egenmestring og bistand ( hva barnet kan og bør gjøre vs. hva andre skal gjøre ) Å lære å ta initiativ og styre sin egen hverdag. Få kontroll, et behov som øker med alder. Tilstedeværelse kan hindre barns sosiale utvikling, evne til å skape vennerelasjoner, rom for å gjøre ugang, ordne opp i konflikter Trude Løvlie spesialergoterapeut Barnehabiliteringen

29 Kognitive ferdigheter og pedagogisk tilrettelegging Nevropsykologisk utredning, kognitive ressurser og utfordringer Konsentrasjon, hukommelse og utholdenhet Medisinske problemstillinger som påvirker innlæring Energiøkonomisering PPT skrive sakkyndig uttalelse mtp. tilrettelagt undervisning og/eller spesialundervisning IUP/IOP ( individuell opplæringsplan )/IUP Trude Løvlie spesialergoterapeut Barnehabiliteringen

30 Aktivitet og deltakelse Tilrettelegge og gradere lek og aktivitet ( f.eks. gymnastikk ) Turer - bruk av hest, scooter, hundespann, sykkel, valg av sted ifht. framkommelighet ) Planlegge,..planlegge,.. kreativitet, dele erfaringer.. søke kompetanse hos andre Trude Løvlie spesialergoterapeut Barnehabiliteringen

31 3) VIDEREGÅENDE SKOLE (Opplæringslova) Når grunnskolen er fullført, har all ungdom rett til 3 års heltids videregående opplæring, men ingen opplæringsplikt. I fag der læreplanen forutsetter lenger opplæringstid enn 3 år, har ungdommen rett til den fastsatte opplæringstiden Alle søkere til videregående opplæring har rett til inntak på 1 av 3 alternative grunnkurs som de har søkt på. Alle har også rett til 2 års videregående opplæring som bygger på det grunnkurset de har gått. Fylkeskommunen har ansvaret for den videregående opplæringen, som skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på grunnivå - disse kalles opplæringsløp

32 3) VIDEREGÅENDE SKOLE (Opplæringslova) forts. Dersom en elev har rett til spesialundervisning i grunnskolen og etter sakkyndig vurdering har særlig behov for et spesielt grunnkurs i videregående opplæring, har eleven rett til inntak på dette grunnkurset etter en kvoteordning fastsatt av departementet. En elev som har rett til spesialundervisning, har også rett til inntil 2 ekstra års videregående opplæring hvis dette er nødvendig for å nå opplæringsmålene for den enkelte. Vedtak om spesialundervisning utløser plikt til å utarbeide en IOP. Planen skal vise målene for opplæringen, og hvordan opplæringen skal gjennomføres.

33 Særlige bestemmelser: 3-9: Ungdom som har rett til videregående opplæring og har tegnspråk som førstespråk, eller etter sakkyndig vurdering har behov for slik opplæring, har rett til å velge videregående opplæring i og på tegnspråk i et tegnspråklig miljø eller rett til å velge å bruke tolk i ordinære videregående skoler. Det samme gjelder voksne som er tatt inn til videregående opplæring. 3-10: Sterkt svaksynte og blinde elever har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel, samt til nødvendig opplæring i å ta seg fram på skolen, til og fra skolen og i hjemmemiljøet 3-13: Elever, lærlinger og lærekandidater som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), skal få benytte egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i opplæringen.

34 Oppfølgingstjenesten: Selv om videregående opplæring er et tilbud/ rettighet, ikke en plikt, er likevel målet at all ungdom skal gjennomføre slik opplæring. Fylkeskommunen skal derfor ha en oppfølgingstjeneste som skal sørge for at ungdom ikke faller ut av opplæringen uten oppfølging. Målgruppe: ungdom i alderen år som omfattes av den lovfestede retten til videregående opplæring Ungdom i målgruppen som ikke er i utdanning eller arbeid, kontaktes av oppfølgingstjenesten og gis tilbud hvert skoleår så lenge de er omfattet av retten til videregående opplæring. Tilbudet kan bestå av opplæring, arbeid eller annen sysselsetting. Oppfølgingstjenesten er pålagt å sikre tverretatlig samarbeid i sine tilbud

35 Litt om spesialpedagogisk kompetanse: Staten har ansvar for å bygge opp spesialpedagogisk kompetanse. Statlige kompetansesentra for visse typer funksjonsnedsettelser hos barn, unge og voksne med store og særskilte opplæringsbehov. Delt inn i faglige ansvarsområder og arbeider både på individ- og systemnivå.

36 4) STUDIER/ HØYERE UTDANNING Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) Det generelle vilkåret for opptak til høyere utdanning er studiekompetanse basert på videregående opplæring, samt eventuelle tilleggsvilkår Eksempler på unntak fra det generelle vilkåret: Opptak på grunnlag av realkompetanse (for søkere over 25 år). I særlige tilfeller for personer under 25 år, ved varig sykdom, funksjonshemning eller lignende Tidlig opptak er en ordning for søkere som allerede er studiekvalifiserte, men som trenger lenger tid til etablering og tilrettelegging på studiestedet enn andre. Disse søkerne kan få tilsagn om opptak tidligere enn andre søkere.

37 Læringsmiljø: Læringsmiljø: Institusjonens styre har det overordnede ansvaret for læringsmiljøet, og det stilles krav om et forsvarlig fysisk og psykisk arbeidsmiljø ut fra en samlet vurdering Institusjonen skal så langt det er mulig og rimelig legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov, men tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium. Individuell tilrettelegging kan f.eks være aktuell i undervisning, for studielitteratur, i eksamenssituasjoner etc. Individuell utdanningsplan (IUP) kan være et godt verktøy for å sikre nødvendig individuell tilrettelegging av læringsmiljøet for studenter med nedsatt funksjonsevne

38 STUDIEFINANSIERING: Lånekassen: Utgangspunktet er å stimulere til at det skal lønne seg å gjennomføre studier på normert tid. Stipendandelen er avhengig av studieprogresjon; deler av studielånet blir omgjort til stipend etter antallet oppnådde studiepoeng (konverteringsregelen). Nytt fra 2011/-12: Dersom studenten ikke klarer å fullføre studiene på normert tid fordi læringsmiljøet ikke er tilpasset funksjonsnedsettelsen, vil hele utdanningsstøtten til forsinkelse utover ett år bli gitt som stipend. Studenter med nedsatt funksjonsevne kan få utbetalt penger fra Lånekassen 12 måneder i året, fordi mange har problemer med å jobbe ved siden av studiene. I tillegg skal de studentene som ikke kan ha arbeid ved siden av utdanningen på grunn av funksjonsnedsettelse, få utbetalt kr. 3200,- ekstra hver måned.

39 Studiefinansiering forts. Sykestipend: lånet omgjøres til stipend når du blir syk i en periode du mottar støtte fra Lånekassen. Kriterier: Du kan ikke være syk når undervisningen starter. Det kan gjøres unntak hvis du er i gang med en flerårig utdanning. Du må være 50% eller mer studieufør (Etter må du være 100% studieufør for å få sykestipend). Du kan ikke ha rett til sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden i sykdomsperioden. Kronisk syke vil normalt ikke bli omfattet av ordningen, da det er et krav at du er frisk når skoleåret/semesteret starter. Er sykdommen av en slik karakter at du bare er syk i perioder, kan du søke om sykestipend for disse periodene om de varer lengre enn 14 dager. Nav: Dersom studenten på grunn av sykdom, skade eller lyte enten a) har fått sin evne til å utføre inntektsgivende arbeid (inntektsevnen) varig nedsatt, eller b) har fått sine muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass vesentlig innskrenket, kan det være aktuelt at studiet blir finansiert som et arbeidsrettet tiltak.

40 5) ARBEIDSLIV Tilrettelegging av ordinære arbeidsplasser AML 4-1: Atkomstveier, sanitæranlegg, arbeidsutstyr mm. skal så langt som mulig og rimelig være utformet og innrettet slik at arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne kan arbeide i virksomheten AML 4-6: Arbeidsgivere pålegges, så vidt mulig, å iverksette nødvendige tiltak for at en arbeidstaker som har fått redusert arbeidsevne på grunn av ulykke, sykdom, slitasje e.l. skal kunne få eller beholde et høvelig arbeid AML 15-8 fastslår at en arbeidstaker som er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom, ikke kan sies opp av denne grunn de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte. Mulighet for å søke om fritak fra arbeidsgiverperioden

41 Inkluderende arbeidsliv: Overordnet mål: Å forebygge sykefravær, øke fokus på jobbnærværet og hindre utstøting fra arbeidslivet. Å være en IA-bedrift innebærer flere endringer fra vanlige regler: Utvidet egenmeldingsordning Virksomheten får en egen fast kontaktperson i NAV En egen refusjonstakst for bedriftshelsetjeneste. Tilretteleggingstilskudd

42 Virkemidler fra Nav for å tilrettelegge arbeidslivet: Eksempler: Arbeid med bistand Bedriftsintern opplæring Hjelpemidler og tilrettelegging Tidsbegrenset lønnstilskudd Tidsubestemt lønnstilskudd Arbeids- og utdanningsreiser Funksjonsassistanse Graderte sykepenger eller arbeidasavklaringspenger Se det utdelte materiellet for en mye lengre liste

43 ARBEIDSAVKLARINGSPENGER (AAP) Ytelsen skal sikre deg inntekt i en overgangsperiode hvor du pga sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid. Du kan få AAP mens du er under: aktiv behandling, gjennomføring av arbeidsrettede tiltak, arbeidsutprøving, oppfølging fra NAV etter at behandling og tiltak er forsøkt, utarbeidelse av aktivitetsplan, mens du venter på aktiv behandling eller et arbeidsrettet tiltak, i inntil 3 måneder mens du søker arbeid etter gjennomført tiltak eller behandling, i inntil 8 måneder mens uføresøknaden din blir vurdert, eller hvis du som student har behov for aktiv behandling for å gjenoppta studier og du ikke har rett til stipend under sykdom fra Lånekassen Et vilkår at du har fått arbeidsevnen din nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom, skade eller lyte

44 AAP, forts. Du må bo og oppholde deg i Norge og være mellom 18 og 67 år. AAP utgjør 66 % av inntektsgrunnlaget Forsørger du barn under 18 år, får du et barnetillegg på kr 27,- pr barn fem dager i uken. Gjennomfører du arbeidsrettede tiltak eller utredning, kan du også søke om tilleggsstønader Minste årlige ytelse er 2 ganger grunnbeløpet. For et medlem som får sin arbeidsevne nedsatt før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som er klart dokumentert, er minste årlige ytelse 2,44 ganger grunnbeløpet. Som hovedregel kan du ikke motta AAP i mer enn 4 år.

45 UFØREPENSJON Du må være mellom 18 og 67 år. Evnen til å utføre arbeid må være varig nedsatt med minst halvparten, og hovedårsaken til dette må skyldes varig sykdom, skade eller lyte. Du må ha gjennomført hensiktsmessig medisinsk behandling i tilstrekkelig grad. Hvis du blir ufør før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som er klart dokumentert, kan du ha rett til å få uførepensjon beregnet etter reglene om ung ufør. Uførepensjonen består av en grunnpensjon og en tilleggspensjon. Den som har liten eller ingen tilleggspensjon, får særtillegg beregnet opp til minstepensjon. Forsørger du barn under 18 år, kan du ha rett til forsørgingstillegg, og du kan ha rett til ektefelletillegg for ektefelle/partner/samboer som ikke kan forsørge seg selv

46 Noen tips ved søknadsarbeid Viktig å belyse saken godt, og dette er enda viktigere når man har en sjelden eller lite kjent tilstand. Graden av funksjonshemning, merutgifter og meromsorg som danner grunnlag for ytelsene og tjenestene Unngå et muntlig språk, gi en grundig diagnosebeskrivelse, ulike vedlegg fra fagpersoner, knytte det du søker om opp mot lovverket etc. Spør gjerne noen som kan hjelpe deg med søknaden

47 Søknadsarbeid, forts. Forvaltningsloven regulerer offentlig saksbehandling Når du har søkt om noe, vil du få svar i form av et vedtak. Det er viktig at du får et skriftlig vedtak, slik at det blir lettere ved en eventuelt kan klage. Vedtaket skal begrunnes samtidig med at det treffes. Begrunnelsen skal inneholde både de regler vedtaket bygger på og de faktiske forhold som er lagt til grunn. Ta kopi av alle brev du sender. Ta vare på alle brev du mottar. Noter tidspunkt, navn og avtaler fra samtaler og telefonsamtaler. Pass på at du ikke får et muntlig avslag. Husk at du har innsynsrett i saken

48 KILDER: Jungelhåndboka 2012 av Tove Eikrem Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Folketrygdloven Barnehageloven Opplæringslova Lov om universiteter og høyskoler Arbeidsmiljøloven Helse- og omsorgstjenesteloven Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Forvaltningsloven Rundskriv F-02/ 2010 Statstilskudd til drift av barnehager Frambu senter for sjeldne funksjonshemminger Lånekassen Helsedirektoratets informasjonshefte Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

49 NYTTIGE NETTSIDER: publikasjoner og mange, mange flere!

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning

Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning 1 Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning Fagkurs cystisk fibrose 26.-27. sept. 2013 2 Lånekassens støtteordninger Elever og studenter med nedsatt funksjonsevne som ikke kan arbeide

Detaljer

Barnehage og skole. Barnehage

Barnehage og skole. Barnehage 1 Barnehage og skole Barnehage Barn med funksjonshemninger har fortrinnsrett ved opptak dersom en sakkyndig vurdering sier at barnet kan ha nytte av opphold i barnehage. Barnehagen bør få beskjed om at

Detaljer

Barnehage og skole. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) Informasjon, åpenhet og dialog. Barnehage

Barnehage og skole. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) Informasjon, åpenhet og dialog. Barnehage 1 Barnehage og skole Noen barn med mindre omfattende dysmeli har lite behov for spesiell tilrettelegging i barnehage eller skole. Barn som har mer omfattende mangler på arm og/eller ben kan imidlertid

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Barnehageloven Opplæringsloven

Barnehageloven Opplæringsloven Barnehageloven Opplæringsloven Kurs om rettigheter for foreldre/pårørende til barn med nedsatt funksjonsevne 25.11.09 seniorrådgiver Maiken Messel Rett til barnehageplass for alle Barnehageloven 12 a Barn

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Fortsatt fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring Samarbeid mellom kommunal og fylkeskommunal PPT Samarbeid med kommunal PPT PPTvgo prioriterer

Detaljer

Hjelpemidler i arbeidslivet. NAV, 06.02.2013 Side 1

Hjelpemidler i arbeidslivet. NAV, 06.02.2013 Side 1 Hjelpemidler i arbeidslivet NAV, 06.02.2013 Side 1 NAV Hjelpemiddelsentral Nordlands bidrag i samhandlingsprosessen med øvrige samarbeidsparter NAV Hjelpemiddelsentral Nordland ønsker å fremstå som en

Detaljer

Ha rett og få rett? v/silje S Hasle

Ha rett og få rett? v/silje S Hasle Ha rett og få rett? v/silje S Hasle Hva trenger vi av kunnskap for å hjelpe medlemmer? Kjennskap til reglene Vite når de gjelder Strategisk kunnskap; hvordan få gjennomslag? Hvor finner vi reglene? Skole

Detaljer

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud.

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. NAV og legenes rolle v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Ålesund voksenopplæringssenter

Ålesund voksenopplæringssenter Ålesund voksenopplæringssenter ATV kurs Voksenopplæringsfeltet Kristiansund 23. - 24. sept 2013 Ålesund voksenopplæringssenter Norsk for Innvandrere (NFI) Spesialpedagogisk avdeling Grunnskole for voksne

Detaljer

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen)

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Vedlegg til e-læringskurs om dysmeli for ansatte i skolen Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Samarbeid mellom hjem og skole Forventningsavklaringer

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Epilepsi og utdanning

Epilepsi og utdanning E HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker opp når man får epilepsi tett innpå livet.

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

BRUK DINE RETTIGHETER SKOLE OG UTDANNING

BRUK DINE RETTIGHETER SKOLE OG UTDANNING BRUK DINE RETTIGHETER 12 SKOLE OG UTDANNING INNHOLD 1 Skole- og utdanningsbrosjyre Bruk dine rettigheter 3 2 Universell utforming 3 3 Barnehagen 4 4 Grunnskole 6 5 Videregående skole 11 6 Universitet og

Detaljer

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold grunnskole og den videregående skole gjeldende for skoleåret 2012/2013 og videre. Vedtatt av Fylkestingene i Telemark 24.april 2012 og Vestfold 26.april

Detaljer

NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Tromsø 13.11.2013. Brynja Gunnarsdóttir

NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Tromsø 13.11.2013. Brynja Gunnarsdóttir NAV Hjelpemiddelsentral Troms Tromsø 13.11.2013 Brynja Gunnarsdóttir Oppdrag: Fysioterapeuters rolle og oppgaver i samarbeid mellom NAV hjelpemiddelsentral og kommunene NAV, 13.11.2013 Side 2 Kommunens

Detaljer

Barnehage og skole. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) Informasjon, åpenhet og dialog

Barnehage og skole. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) Informasjon, åpenhet og dialog 1 Barnehage og skole De fleste barn og unge med dysmeli har ikke behov for spesiell tilrettelegging verken i barnehage eller skole. Informasjon og åpenhet vil likevel være viktig. For barn som har mer

Detaljer

AAP og Uførepensjon. Den gode legeerklæringen

AAP og Uførepensjon. Den gode legeerklæringen AAP og Uførepensjon Den gode legeerklæringen God legeerklæring Blir først og fremst skrevet i fornuftig tid Oppdaterte opplysninger. Må pasienten innkalles? Skal det skrives erklæring? Alternativer. NAV,

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

Rettigheter Likepersonskurs 15. november 2015

Rettigheter Likepersonskurs 15. november 2015 Rettigheter Likepersonskurs 15. november 2015 v/silje S. Hasle Hva trenger vi av kunnskap for å hjelpe medlemmer? Kjennskap til reglene Vite når de gjelder Gode strategier for å nå frem Jeg skal snakke

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett. Informasjon om søkerkategorier som omfattes av inntak på

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11 Kunnskapsdepartementet Utviklingsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11 HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSTØTTE FOR

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT VIDEREGÅENDE SKOLER. Nord-Trøndelag FOR

VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT VIDEREGÅENDE SKOLER. Nord-Trøndelag FOR VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER i Nord-Trøndelag 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret har heimeadresse)

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Sakkyndighet og juss Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Elementer fra praksis Tilfredsstillende utbytte? Skjønnsmessig Krav på et likeverdig tilbud Inkludering som prinsipp i lovverket

Detaljer

Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd

Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd Kreftkonferansen i Stavanger 25.09.2015 Ragnhild Jansen Bakkedal Birgit Aadland Hvorfor et slikt tema? Alle vet at skolegang er viktig Alle vet at helse

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad

Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad Ellen Langnes Fagkonsulent Lærings og meistringssenteret Tlf: 70 10 63 98 E-post:ellen.karin.langnes@helse-mr.no

Detaljer

Funksjonshemmede studenter på utveksling. Torunn Berg, Unge funksjonshemmede

Funksjonshemmede studenter på utveksling. Torunn Berg, Unge funksjonshemmede Funksjonshemmede studenter på utveksling Torunn Berg, Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Paraplyorganisasjon som består av ulike organisasjoner for funksjonshemmet og kronisk syke ungdommer.

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012 Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Videregående opplæring 2011/2012 Søkere med behov for spesialundervisning, opplæringslova 5-1 og 4-2 (sakkyndig vurdering

Detaljer

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring ved juridisk rådgiver Jon Kristian Sørmo og seniorrådgiver Liv Maria Dalheim

Detaljer

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV Yrkesveiledning Å velge yrke kan være vanskelig for alle, men en ekstra utfordring når man har en kronisk sykdom som medfødt hjertefeil å ta hensyn til. Her får du litt informasjon som kan være nyttig

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Arbeidsgivere Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % i 4. kvartal 2014 Hordaland 5,6 %. Langvarig sykefravær er ofte

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

Hvordan finne ut av sine rettigheter? Frambu Simen Stokke

Hvordan finne ut av sine rettigheter? Frambu Simen Stokke Hvordan finne ut av sine rettigheter? Frambu Simen Stokke Den sjeldne erfaringen dreier seg om en opplevelse av å falle utenfor fagfolks kunnskapsunivers Fra SINTEF Helses rapport Sjeldne funksjonshemninger

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner Norsk Logopedlag Kortbølgen 10 9017 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14 Svar på spørsmål om logopedtjenester Vi viser til deres brev av henholdsvis 18. juni, 12. september og

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Spesialpedagogisk hjelp Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder «Barn som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015 Utarbeidet av læringsmiljøutvalget Vedtatt av musikkhøgskolens styre 05.02.100 Innhold Forord... 3 Formål med planen... 4 Hva er funksjonsnedsettelse?...

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Universell utforming. Diskriminerings-og Tilgjengelighetsloven. av Kristian Lian organisasjonskonsulent NHF Trøndelag

Universell utforming. Diskriminerings-og Tilgjengelighetsloven. av Kristian Lian organisasjonskonsulent NHF Trøndelag Universell utforming Diskriminerings-og Tilgjengelighetsloven av Kristian Lian organisasjonskonsulent NHF Trøndelag Parkeringsplasser 5-10% av p-plassene, minimum 1 plass ved alle bygg NHF mener det alltid

Detaljer

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. VERDAL KOMMUNE Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet

Detaljer

Taleflytvansker og arbeidslivet

Taleflytvansker og arbeidslivet Taleflytvansker og arbeidslivet Ikke alle med taleflytvansker møter forståelse i arbeidslivet, og finner det vanskelig å få utnyttet kompetansen sin. Norsk Interesseforening for Stamme(NIFS) har samlet

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Retningslinjer for praktisk og pedagogisk tilrettelegging av studiesituasjonen Høgskolen i Hedmark 2009-2012 Godkjent ved rektors fullmakt 17.2.2009 Innhold Praktisk

Detaljer

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Navn på utsteder Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Skal alltid brukes når en lager individuell opplæringsplan (IOP). Skolens ledelse er ansvarlig for at den individuelle opplæringsplanen

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 1 Kapittel 1: Definisjoner Tilpasset opplæring: Følgende definisjoner av tilpasset

Detaljer

Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar

Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar Ælvespeilet 10 des 2014 Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar Raskere tilbake Side 2 NAV Telemark Raskere

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010 Sykefraværsarbeidet hva sier regelverket? HMS KONFERANSEN 2010 Dagens Næringsliv mandag 14. desember 2009: HVA GJORDE DE? 1. Fikk en innføring i regelverket: Hva legitimerer sykefravær og hva gir rett

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

1 Den kommunale forvaltning

1 Den kommunale forvaltning Korrigert april 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Den kommunale forvaltning... 3 1.1 Forvaltning og administrasjon... 3 1.2 Definisjon og Formål... 3 1.3 Styringsorgan... 3 2 Styringsverket i skolefritidsordningen...

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole Akershus fylkeskommune

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole Akershus fylkeskommune Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole Akershus fylkeskommune 08.05.02 Vedtatt i Fylkestinget 18.06.02 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 HJEMMEL OG GYLDIGHET... 3 2 RETT TIL SKOLESKYSS... 4 2.1

Detaljer

Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007)

Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007) Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007) Prosjekt igangsatt på initiativ fra AID Hvordan kan etatene hver for seg og i samarbeid arbeide mer effektivt for å motvirke at arbeidstakere som har fått

Detaljer

Fagkveld Foreningen for muskelsyke i Buskerud 18.09.14. Hjelpemiddelsentral Buskerud

Fagkveld Foreningen for muskelsyke i Buskerud 18.09.14. Hjelpemiddelsentral Buskerud Fagkveld Foreningen for muskelsyke i Buskerud 18.09.14 Hjelpemiddelsentral Buskerud 1 Mål for kvelden En presentasjon av HMS Buskerud og vår rolle Samarbeid med kommunen og kommunens rolle Lover og regler

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune.

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. Skyssreglement Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. 1 Hjemmel og gyldighet Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

NAV Hjelpemiddelsentral. Hjelpemidler for arbeidsplass. eksempler, vilkår og framgangsmåte

NAV Hjelpemiddelsentral. Hjelpemidler for arbeidsplass. eksempler, vilkår og framgangsmåte NAV Hjelpemiddelsentral Hjelpemidler for arbeidsplass eksempler, vilkår og framgangsmåte 130110 NAV Spesialenheter Innen NAV-organisasjonen har vi en enhet som heter NAV Spesialenheter. Alle spesialenhetene

Detaljer

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler

Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler Kunnskapsministeren Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler Deres ref Vår ref Dato 201104481-/CAA 04.10.2011 Opplæringen for ungdom

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger 1 Fylkesmannens oppdrag Stimulerer til tverretatlig og tverrfaglig samarbeid som omfatter barn, oppvekst og opplæring, samt følge med på om slikt

Detaljer

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Styret nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

Arbeidsliv og epilepsi. - Muligheter i arbeidslivet

Arbeidsliv og epilepsi. - Muligheter i arbeidslivet R Arbeidsliv og epilepsi - Muligheter i arbeidslivet Epilepsi er en diagnose med svært ulike konsekvenser for hver enkelt. Epilepsi ikke er én enkelt sykdom, men en samlebetegnelse på flere forskjellige

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes... 4 Hva skjer hvis skolen

Detaljer

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter.

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. 1. FORMÅL Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig

Detaljer

NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland. Geir Rune Folgerø

NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland. Geir Rune Folgerø NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland Geir Rune Folgerø Nye lokaler nye utfordringer NAV HJELPEMIDDELSENTRAL HORDALAND // Postadresse: Postboks 121 Kokstad // 5863 BERGEN Besøksadresse: Kokstaddalen 35 //

Detaljer