Barnehage, skole og arbeidsliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnehage, skole og arbeidsliv"

Transkript

1 Barnehage, skole og arbeidsliv Aktuelle rettigheter og velferdsordninger Praktisk tilrettelegging i hverdagen hvordan sikre læring, aktivitet og deltakelse NMK Fagkonferanse 17.sept.-13 Trude Løvlie spesialergoterapeut, Barnehabiliteringen

2 «fra rektors side har det hele tiden vært en selvfølge å fikse det som trengs og en innstilling om at alt går ann å fikse» mor til Tilde Godt samarbeid og dialog tidlig mellom foreldre og skolen/rektor. Foreldrene fikk stor mulighet til å påvirke utformingen utifra erfaringer. Gode bygningsmessige løsninger ifht. heis, dørterskle, lager for utstyr, toalett. Uteområdet gir muligheter for framkommelighet og lek Dersom klassen skal gjøre noe som er vanskelig for Tilde å gjøre gjelder det å finne alternative oppgaver slik at hun blir deltakende. Noen aktiviteter gjøres i klassen når hun har f.eks. svømming. Trude Løvlie spesialergoterapeut Barnehabiliteringen

3 Noen innledende ord.. Mye kan vi finne svar på i lover, forskrifter, rundskriv, retningslinjer, kommunale vedtak. Men ikke alltid alt. Vi vil aldri kunne finne konkrete svar på absolutt alle spørsmål, situasjoner og dilemmaer. Det vil alltid være noe som må tolkes, avklares og forhandles om. Det er derfor av stor verdi å ha gode kontakter, samarbeidspartnere, en ansvarsgruppe og en individuell plan og gode dialoger

4 Innhold: 1) Barnehage 2) Grunnskole 3) Videregående skole 4) Studier/ høyere utdanning 5) Arbeidsliv

5 1) BARNEHAGE Opptak - Barnehageloven 13: Barn med nedsatt funksjonsevne skal prioriteres ved opptak til barnehage dersom barnet kan ha nytte av oppholdet. Det skal foretas en sakkyndig vurdering av barnet, hvor det vurderes om barnet har en funksjonshemming som er av en slik karakter at fortrinnsretten utløses. Barn med nedsatt funksjonsevne kan trenge særskilt tilrettelegging

6 Tilrettelegging i barnehagen Rundskriv F-02/2010: Kommunen får et årlig tilskudd fra staten som er øremerket tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage. Beregnes etter hvor mange barn i alderen 1-5 år totalt som er bosatt i kommunen Kan bl.a. brukes til å styrke barnehagens bemanning, redusere barnegruppens størrelse, gi tilskudd til særskilte skyssordninger, innkjøp av særskilt materiell og lignende

7 Spesialpedagogisk hjelp for barn under skolealder (Opplæringslova 5-7) : Barn under opplæringspliktig alder som har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp,har rett til slik hjelp Sakkyndig utredning skal ta standpunkt til om barnet har behov for (og dermed rett til) spesialpedagogisk hjelp, og tilrå konkret hvilket tilbud som evt skal gis Vurderingen må blant annet også synliggjøre om det er nødvendig med egen assistent for barnet i barnehagen Også barn som ikke går i barnehage har rett til spesialpedagogisk hjelp ved behov

8 Spesialpedagogisk hjelp for barn under skolealder forts. (Opplæringslova 5-7) : Den nedsatte funksjonsevnen i seg selv utløser ikke rett til betalingsfritak for barnehageplassen, men det skal ikke betales for oppholdet i barnehagen for timene med spesialpedagogisk hjelp. Dersom deler av det spesialpedagogiske tilbudet kan oppfylles ved bruk av assistent, må dette fastsettes i enkeltvedtaket. Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringslova 5-7 har rett til skyss når det på grunn av særlige hensyn er nødvendig for å kunne ta imot hjelpen. De vil da også kunne ha rett til nødvendig reisefølge og tilsyn.

9 2) GRUNNSKOLE Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring (Opplæringslova kap. 2), og rett til offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med Opplæringslova m/ forskrifter. Opplæringen skal til vanlig starte det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom det etter sakkyndig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkelig langt i utviklingen til å starte i skolen, har barnet rett til å utsette skolestarten 1 år dersom foreldrene krever det. Retten og plikten til opplæring varer til eleven har fullført det tiende skoleåret.

10 Særlige bestemmelser: 2-6 Elevar som har tegnspråk som førstespråk eller som etter sakkyndig vurdering har behov for slik opplæring, har rett til grunnskoleopplæring i og på tegnspråk Sterkt svaksynte og blinde elever har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel. Elevene har også rett til nødvendig opplæring i å ta seg fram på skolen, til og fra skolen og i hjemmemiljøet Elever som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), skal få benytte egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i opplæringen.

11 Spesialundervisning (kap. 5 i Opplæringslova) Det skal foreligge en sakkyndig vurdering av de særlige behovene til eleven. Vurderingen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og hvilket opplæringstilbud som bør gis. Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet før det blir gjort sakkyndig vurdering.

12 Spesialundervisning (kap. 5 i Opplæringslova) forts. Tilbud om spesialundervisning skal så langt som mulig utformes i samarbeid med eleven og foreldrene, og det skal legges stor vekt på deres syn. For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeides individuell opplæringsplan (IOP), som skal vise mål og innhold i opplæringen og hvordan den skal drives. Denne skal vurderes hvert år. Hver kommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), som skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for bedre å tilrettelegge opplæringen for elever med særlige behov. 3-20: Fritak fra vurdering med karakterer for elever med IOP. Dette bestemmes av foreldrene. Dette medfører fritak fra eksamen i tilsvarende fag 3-24.

13 Andre bestemmelser: Skyss i grunnskolen (kap. 7) Elever i årstrinn som bor mer enn 4 kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i 1. årstrinn er skyssgrensa 2 kilometer. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden. Elever som på grunn av funksjonshemming har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjem og opplæringssted. Skolefritidsordningen 13-7 Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for årstrinn, og for barn med særskilte behov på årstrinn. SFO skal tilrettelegge for lek, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene, både ute og inne, skal være egnede for formålet.

14 Litt fra diskriminerings- og tilgjengelighetsloven: 9. Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten. Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder IKT, slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten.

15 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, forts. 12. Plikt til individuell tilrettelegging Arbeidsgiver skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for å sikre at en arbeidstaker eller arbeidssøker med nedsatt funksjonsevne kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet på lik linje med andre. Skole- og utdanningsinstitusjon skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av lærested og undervisning for å sikre at elever og studenter med nedsatt funksjonsevne får likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Kommunen skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av barnehagetilbud for å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får likeverdige utviklings- og aktivitetsmuligheter. Kommunen skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av tjenestetilbud etter helseog omsorgstjenesteloven av varig karakter for den enkelte, for å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne får et likeverdig tilbud.

16 Utfordringer /hensyn å ta til et barn med muskelsykdom Individuell, personlighet som andre barn Sjelden tilstand, begrenset kunnskap Progredierende tilstand ( i ulik grad og tempo) Muskelsvakhet Tretthet, energi, tempo, utholdenhet Praktisk hjelpebehov Innlæringsvansker/kognitive Medisinske komplikasjoner ( pust, hjerte, tilstivning i ledd, skjevhet i ryggsøylen). Prioriteringer ( læring, sosialt, helse ) Trude Løvlie spesialergoterapeut Barnehabiliteringen

17 Krav til kompetanse Ingen eier kunnskapen aleine Foreldrene Barnet/ungdommen Barnehage/Skole Kommunale fagpersoner/instanser ( fysio., ergo., PPT, helsesøster, BUP Spesialisthelsetjeneste Andre kompetansesenter ( Frambu, Statped.) Trude Løvlie spesialergoterapeut Barnehabiliteringen

18 Forberedelse til barnehage/skolestart alle barn med funksjonshemming har prioritet ved opptak i barnehage alle elever i grunnskole og videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring Etablere ansvarsgruppe/arbeidsgruppe Kartlegge behov; medisinsk/helse fysisk tilrettelegging ( bygg, utstyr, læringsmiljø ) hjelpemidler praktisk hjelpebehov ( assistent ) pedagogisk og sosialt hjelpebehov sakkyndige uttalelser ( IOP ) transport (bhg./skole, turer) Informasjon til hvem om hva? Kompetanseheving i barnehage/skole Trude løvlie spesialergoterapeut Barnehabiliteringen

19 Ansvarsgruppe Ikke lovpålagt, men anbefalt som en god arbeidsform. Bidra til å lette totalsituasjonen ved samordnet planlegging og oppfølging av tiltak Gruppen må være tverrfaglig/tverretatlig sammensatt med personer fra aktuelle profesjoner Det velges en koordinator Referat fra møtene hvor det kommer fram hvem som skal gjøre hva, skriftlige avtaler med frister og klar ansvarsfordeling bidrar til god funksjon.

20 Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte. For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven, skal kommunen tilby koordinator. Denne skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

21 Hvorfor informere om barn med en sjelden diagnose? Barnet selv, familien og personalet får reaksjoner fra omgivelsene f.eks. blikk, spørsmål, kommentarer Barnet/foresatte er ofte usikre på om de vil informere, evt. hva de skal informere andre om Frykter at informasjon kan føre til at diagnosen blir overskyggende barnet blir stigmatisert barnet blir ekskludert Monica Andresen spesialpedagog Innlegg på fagkurset «Samtale med barn» sept.-13

22 Åpenhet fremmer forståelse, positive holdninger og aksept er en nødvendig forutsetning for læring og opplevelse av tilhørighet og trivsel bidrar til at barnet blir møtt med realistiske forventninger letter hverdagen for den enkelte og familien

23 Informasjon til hvem? barnet selv søsken, øvrig familie venner/omgangskrets arbeidsplass/kollegaer medelever og deres foresatte personalet i skole andre fagpersoner

24 å få være der de andre barna er Miljø/framkommelighet elever med funksjonshemminger skal kunne fungere i skolemiljøet uten at dette setter unødige grenser for læringen og livsutfoldelsen (veil. Oppl. 9a-2) Bygningsmessig Universiell utforming- Areal, inngangsparti, terskler, døråpnere, heis, lagringsplass, toalett/dusjforhold, garderobe, gym.sal/svømmehall, spesialrom. Planlegg tidlig og tenk langsiktig! Uteområde Lekeutstyr, terreng, underlag, brøyting/strøing på vinter Gode rutiner Vesker/ransler, sko, «ting og tang» som hindring, utstyr på lagring, møblering i klasserommet Trude Løvlie spesialergoterapeut Barnehabiliteringen

25 Energiøkonomisering det synes ikke alltid utenpå og en har behov for lengre tid til vanlige gjøremål og ekstra pauser Avstand mellom klasserom, spesialrom og utgang Timeplan- når på dagen gjøre hva? Hvilemuligheter ( sofa i oppholdsrom, eget rom ) God balanse mellom rolig og fysisk krevende aktiviteter Rekkevidde å nå ting fra ransel, hylle, knagger, skap (høyt/lavt) Lett utstyr/redskap, gode grep Tid til å gjøre ferdig ( oppgave, kle på o.l. å være med når leken begynner ). Praktisk hjelp av andre? Redusere skriftlig arbeide kopiere, utfylle, muntlig svar To sett lærebøker, teknologiske løsninger ( Ipad, minnepenn, mail) Datautstyr som skrive-og læreredskap Trude Løvlie spesialergoterapeut Barnehabiliteringen

26 Datautstyr - Ansvarsfordeling Skolen sitt ansvar Elever som har behov for pc for å kunne delta i undervisningen, skal få dette av skolen ( f.eks. kan ikke skrive for hånd, lese-og skrivevansker ) Nødvendige pedagogiske programvarer IOP ( Individuell opplæringsplan opplæring i bruk og bruk i undervisning, tydeliggjøre tilgjengelighet! ) NAV sitt ansvar Spesialtilpassing av pc ( tastatur, pekeskjerm, mus ) Hel pc utlånes bare ved svært krevende/omfattende tilrettelegging, der det er mest praktisk for NAV at de eier maskinen av hensyn til installering Kommunikasjonshjelpemiddel Klageinstans: Fylkesmannen Trude Løvlie spesialergoterapeut Barnehabiliteringen

27 Tekniske hjelpemidler Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov. Skolen skal innredes slik at det blir tatt hensyn til de elever ved skolen som har en funksjonshemming (veil. til Opplæringsloven 9a) Skolen sitt ansvar Ergonomisk utforming og tilpassing av stol og lesepult ( høyderegulerbar kontorstol og arbeidsbord finnes i ordinær handel ) Utstyr til trening, stimulering og aktivisering til bruk i barnehage og skole ( def. spesialpedagogisk tiltak jfr. rundskr. til folketrygdeloven 10-8 ) NAV sitt ansvar Spesialtilpasset utstyr ( fotstøtte, brems, spesialsete/rygg, vinkelstillbart bord, underarmstøtte ). Rullestoler Utstyr som kun skal brukes utenom det pedagogiske tilbudet ( f.eks. friminutter ) Klageinstans: Fylkesmannen Trude Løvlie spesialergoterapeut Barnehabiliteringen

28 Praktisk hjelp hvordan bli selvstendig når en stadig har behov for mer hjelp? Behov for hjelp i praktiske situasjoner i barnehagen og skolen. Økende behov. Kartlegge behov som kan endres over tid Kjemi/personlighet/kjønn/tilgjengelighet Bevissthet omkring den voksnes rolle, å avklare med den som får hjelp den passive hjelper Lære de andre barna/ungdommen hvordan de kan hjelpe Den vanskelige balansen mellom egenmestring og bistand ( hva barnet kan og bør gjøre vs. hva andre skal gjøre ) Å lære å ta initiativ og styre sin egen hverdag. Få kontroll, et behov som øker med alder. Tilstedeværelse kan hindre barns sosiale utvikling, evne til å skape vennerelasjoner, rom for å gjøre ugang, ordne opp i konflikter Trude Løvlie spesialergoterapeut Barnehabiliteringen

29 Kognitive ferdigheter og pedagogisk tilrettelegging Nevropsykologisk utredning, kognitive ressurser og utfordringer Konsentrasjon, hukommelse og utholdenhet Medisinske problemstillinger som påvirker innlæring Energiøkonomisering PPT skrive sakkyndig uttalelse mtp. tilrettelagt undervisning og/eller spesialundervisning IUP/IOP ( individuell opplæringsplan )/IUP Trude Løvlie spesialergoterapeut Barnehabiliteringen

30 Aktivitet og deltakelse Tilrettelegge og gradere lek og aktivitet ( f.eks. gymnastikk ) Turer - bruk av hest, scooter, hundespann, sykkel, valg av sted ifht. framkommelighet ) Planlegge,..planlegge,.. kreativitet, dele erfaringer.. søke kompetanse hos andre Trude Løvlie spesialergoterapeut Barnehabiliteringen

31 3) VIDEREGÅENDE SKOLE (Opplæringslova) Når grunnskolen er fullført, har all ungdom rett til 3 års heltids videregående opplæring, men ingen opplæringsplikt. I fag der læreplanen forutsetter lenger opplæringstid enn 3 år, har ungdommen rett til den fastsatte opplæringstiden Alle søkere til videregående opplæring har rett til inntak på 1 av 3 alternative grunnkurs som de har søkt på. Alle har også rett til 2 års videregående opplæring som bygger på det grunnkurset de har gått. Fylkeskommunen har ansvaret for den videregående opplæringen, som skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på grunnivå - disse kalles opplæringsløp

32 3) VIDEREGÅENDE SKOLE (Opplæringslova) forts. Dersom en elev har rett til spesialundervisning i grunnskolen og etter sakkyndig vurdering har særlig behov for et spesielt grunnkurs i videregående opplæring, har eleven rett til inntak på dette grunnkurset etter en kvoteordning fastsatt av departementet. En elev som har rett til spesialundervisning, har også rett til inntil 2 ekstra års videregående opplæring hvis dette er nødvendig for å nå opplæringsmålene for den enkelte. Vedtak om spesialundervisning utløser plikt til å utarbeide en IOP. Planen skal vise målene for opplæringen, og hvordan opplæringen skal gjennomføres.

33 Særlige bestemmelser: 3-9: Ungdom som har rett til videregående opplæring og har tegnspråk som førstespråk, eller etter sakkyndig vurdering har behov for slik opplæring, har rett til å velge videregående opplæring i og på tegnspråk i et tegnspråklig miljø eller rett til å velge å bruke tolk i ordinære videregående skoler. Det samme gjelder voksne som er tatt inn til videregående opplæring. 3-10: Sterkt svaksynte og blinde elever har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel, samt til nødvendig opplæring i å ta seg fram på skolen, til og fra skolen og i hjemmemiljøet 3-13: Elever, lærlinger og lærekandidater som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), skal få benytte egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i opplæringen.

34 Oppfølgingstjenesten: Selv om videregående opplæring er et tilbud/ rettighet, ikke en plikt, er likevel målet at all ungdom skal gjennomføre slik opplæring. Fylkeskommunen skal derfor ha en oppfølgingstjeneste som skal sørge for at ungdom ikke faller ut av opplæringen uten oppfølging. Målgruppe: ungdom i alderen år som omfattes av den lovfestede retten til videregående opplæring Ungdom i målgruppen som ikke er i utdanning eller arbeid, kontaktes av oppfølgingstjenesten og gis tilbud hvert skoleår så lenge de er omfattet av retten til videregående opplæring. Tilbudet kan bestå av opplæring, arbeid eller annen sysselsetting. Oppfølgingstjenesten er pålagt å sikre tverretatlig samarbeid i sine tilbud

35 Litt om spesialpedagogisk kompetanse: Staten har ansvar for å bygge opp spesialpedagogisk kompetanse. Statlige kompetansesentra for visse typer funksjonsnedsettelser hos barn, unge og voksne med store og særskilte opplæringsbehov. Delt inn i faglige ansvarsområder og arbeider både på individ- og systemnivå.

36 4) STUDIER/ HØYERE UTDANNING Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) Det generelle vilkåret for opptak til høyere utdanning er studiekompetanse basert på videregående opplæring, samt eventuelle tilleggsvilkår Eksempler på unntak fra det generelle vilkåret: Opptak på grunnlag av realkompetanse (for søkere over 25 år). I særlige tilfeller for personer under 25 år, ved varig sykdom, funksjonshemning eller lignende Tidlig opptak er en ordning for søkere som allerede er studiekvalifiserte, men som trenger lenger tid til etablering og tilrettelegging på studiestedet enn andre. Disse søkerne kan få tilsagn om opptak tidligere enn andre søkere.

37 Læringsmiljø: Læringsmiljø: Institusjonens styre har det overordnede ansvaret for læringsmiljøet, og det stilles krav om et forsvarlig fysisk og psykisk arbeidsmiljø ut fra en samlet vurdering Institusjonen skal så langt det er mulig og rimelig legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov, men tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium. Individuell tilrettelegging kan f.eks være aktuell i undervisning, for studielitteratur, i eksamenssituasjoner etc. Individuell utdanningsplan (IUP) kan være et godt verktøy for å sikre nødvendig individuell tilrettelegging av læringsmiljøet for studenter med nedsatt funksjonsevne

38 STUDIEFINANSIERING: Lånekassen: Utgangspunktet er å stimulere til at det skal lønne seg å gjennomføre studier på normert tid. Stipendandelen er avhengig av studieprogresjon; deler av studielånet blir omgjort til stipend etter antallet oppnådde studiepoeng (konverteringsregelen). Nytt fra 2011/-12: Dersom studenten ikke klarer å fullføre studiene på normert tid fordi læringsmiljøet ikke er tilpasset funksjonsnedsettelsen, vil hele utdanningsstøtten til forsinkelse utover ett år bli gitt som stipend. Studenter med nedsatt funksjonsevne kan få utbetalt penger fra Lånekassen 12 måneder i året, fordi mange har problemer med å jobbe ved siden av studiene. I tillegg skal de studentene som ikke kan ha arbeid ved siden av utdanningen på grunn av funksjonsnedsettelse, få utbetalt kr. 3200,- ekstra hver måned.

39 Studiefinansiering forts. Sykestipend: lånet omgjøres til stipend når du blir syk i en periode du mottar støtte fra Lånekassen. Kriterier: Du kan ikke være syk når undervisningen starter. Det kan gjøres unntak hvis du er i gang med en flerårig utdanning. Du må være 50% eller mer studieufør (Etter må du være 100% studieufør for å få sykestipend). Du kan ikke ha rett til sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden i sykdomsperioden. Kronisk syke vil normalt ikke bli omfattet av ordningen, da det er et krav at du er frisk når skoleåret/semesteret starter. Er sykdommen av en slik karakter at du bare er syk i perioder, kan du søke om sykestipend for disse periodene om de varer lengre enn 14 dager. Nav: Dersom studenten på grunn av sykdom, skade eller lyte enten a) har fått sin evne til å utføre inntektsgivende arbeid (inntektsevnen) varig nedsatt, eller b) har fått sine muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass vesentlig innskrenket, kan det være aktuelt at studiet blir finansiert som et arbeidsrettet tiltak.

40 5) ARBEIDSLIV Tilrettelegging av ordinære arbeidsplasser AML 4-1: Atkomstveier, sanitæranlegg, arbeidsutstyr mm. skal så langt som mulig og rimelig være utformet og innrettet slik at arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne kan arbeide i virksomheten AML 4-6: Arbeidsgivere pålegges, så vidt mulig, å iverksette nødvendige tiltak for at en arbeidstaker som har fått redusert arbeidsevne på grunn av ulykke, sykdom, slitasje e.l. skal kunne få eller beholde et høvelig arbeid AML 15-8 fastslår at en arbeidstaker som er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom, ikke kan sies opp av denne grunn de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte. Mulighet for å søke om fritak fra arbeidsgiverperioden

41 Inkluderende arbeidsliv: Overordnet mål: Å forebygge sykefravær, øke fokus på jobbnærværet og hindre utstøting fra arbeidslivet. Å være en IA-bedrift innebærer flere endringer fra vanlige regler: Utvidet egenmeldingsordning Virksomheten får en egen fast kontaktperson i NAV En egen refusjonstakst for bedriftshelsetjeneste. Tilretteleggingstilskudd

42 Virkemidler fra Nav for å tilrettelegge arbeidslivet: Eksempler: Arbeid med bistand Bedriftsintern opplæring Hjelpemidler og tilrettelegging Tidsbegrenset lønnstilskudd Tidsubestemt lønnstilskudd Arbeids- og utdanningsreiser Funksjonsassistanse Graderte sykepenger eller arbeidasavklaringspenger Se det utdelte materiellet for en mye lengre liste

43 ARBEIDSAVKLARINGSPENGER (AAP) Ytelsen skal sikre deg inntekt i en overgangsperiode hvor du pga sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid. Du kan få AAP mens du er under: aktiv behandling, gjennomføring av arbeidsrettede tiltak, arbeidsutprøving, oppfølging fra NAV etter at behandling og tiltak er forsøkt, utarbeidelse av aktivitetsplan, mens du venter på aktiv behandling eller et arbeidsrettet tiltak, i inntil 3 måneder mens du søker arbeid etter gjennomført tiltak eller behandling, i inntil 8 måneder mens uføresøknaden din blir vurdert, eller hvis du som student har behov for aktiv behandling for å gjenoppta studier og du ikke har rett til stipend under sykdom fra Lånekassen Et vilkår at du har fått arbeidsevnen din nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom, skade eller lyte

44 AAP, forts. Du må bo og oppholde deg i Norge og være mellom 18 og 67 år. AAP utgjør 66 % av inntektsgrunnlaget Forsørger du barn under 18 år, får du et barnetillegg på kr 27,- pr barn fem dager i uken. Gjennomfører du arbeidsrettede tiltak eller utredning, kan du også søke om tilleggsstønader Minste årlige ytelse er 2 ganger grunnbeløpet. For et medlem som får sin arbeidsevne nedsatt før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som er klart dokumentert, er minste årlige ytelse 2,44 ganger grunnbeløpet. Som hovedregel kan du ikke motta AAP i mer enn 4 år.

45 UFØREPENSJON Du må være mellom 18 og 67 år. Evnen til å utføre arbeid må være varig nedsatt med minst halvparten, og hovedårsaken til dette må skyldes varig sykdom, skade eller lyte. Du må ha gjennomført hensiktsmessig medisinsk behandling i tilstrekkelig grad. Hvis du blir ufør før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som er klart dokumentert, kan du ha rett til å få uførepensjon beregnet etter reglene om ung ufør. Uførepensjonen består av en grunnpensjon og en tilleggspensjon. Den som har liten eller ingen tilleggspensjon, får særtillegg beregnet opp til minstepensjon. Forsørger du barn under 18 år, kan du ha rett til forsørgingstillegg, og du kan ha rett til ektefelletillegg for ektefelle/partner/samboer som ikke kan forsørge seg selv

46 Noen tips ved søknadsarbeid Viktig å belyse saken godt, og dette er enda viktigere når man har en sjelden eller lite kjent tilstand. Graden av funksjonshemning, merutgifter og meromsorg som danner grunnlag for ytelsene og tjenestene Unngå et muntlig språk, gi en grundig diagnosebeskrivelse, ulike vedlegg fra fagpersoner, knytte det du søker om opp mot lovverket etc. Spør gjerne noen som kan hjelpe deg med søknaden

47 Søknadsarbeid, forts. Forvaltningsloven regulerer offentlig saksbehandling Når du har søkt om noe, vil du få svar i form av et vedtak. Det er viktig at du får et skriftlig vedtak, slik at det blir lettere ved en eventuelt kan klage. Vedtaket skal begrunnes samtidig med at det treffes. Begrunnelsen skal inneholde både de regler vedtaket bygger på og de faktiske forhold som er lagt til grunn. Ta kopi av alle brev du sender. Ta vare på alle brev du mottar. Noter tidspunkt, navn og avtaler fra samtaler og telefonsamtaler. Pass på at du ikke får et muntlig avslag. Husk at du har innsynsrett i saken

48 KILDER: Jungelhåndboka 2012 av Tove Eikrem Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Folketrygdloven Barnehageloven Opplæringslova Lov om universiteter og høyskoler Arbeidsmiljøloven Helse- og omsorgstjenesteloven Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Forvaltningsloven Rundskriv F-02/ 2010 Statstilskudd til drift av barnehager Frambu senter for sjeldne funksjonshemminger Lånekassen Helsedirektoratets informasjonshefte Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

49 NYTTIGE NETTSIDER: publikasjoner og mange, mange flere!

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning

Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning 1 Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning Fagkurs cystisk fibrose 26.-27. sept. 2013 2 Lånekassens støtteordninger Elever og studenter med nedsatt funksjonsevne som ikke kan arbeide

Detaljer

Pedagogisk tilrettelegging

Pedagogisk tilrettelegging Pedagogisk tilrettelegging SMA1, SMA2, SMARD og CMD Marianne Bryn (pedagogisk rådgiver) Monica Andresen (spesialpedagog) 18.10.2017 Med pedagogisk tilrettelegging mener vi: Miljøets evne til å møte og

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Barnehage og skole. Barnehage

Barnehage og skole. Barnehage 1 Barnehage og skole Barnehage Barn med funksjonshemninger har fortrinnsrett ved opptak dersom en sakkyndig vurdering sier at barnet kan ha nytte av opphold i barnehage. Barnehagen bør få beskjed om at

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 erstattet AAP de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Dersom du på grunn av sykdom eller skade har behov

Detaljer

Barnehage og skole. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) Informasjon, åpenhet og dialog. Barnehage

Barnehage og skole. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) Informasjon, åpenhet og dialog. Barnehage 1 Barnehage og skole Noen barn med mindre omfattende dysmeli har lite behov for spesiell tilrettelegging i barnehage eller skole. Barn som har mer omfattende mangler på arm og/eller ben kan imidlertid

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud.

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. NAV og legenes rolle v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Barnehageloven Opplæringsloven

Barnehageloven Opplæringsloven Barnehageloven Opplæringsloven Kurs om rettigheter for foreldre/pårørende til barn med nedsatt funksjonsevne 25.11.09 seniorrådgiver Maiken Messel Rett til barnehageplass for alle Barnehageloven 12 a Barn

Detaljer

Utdanningssektorens særlige ansvar for barn og unge med habiliteringsbehov

Utdanningssektorens særlige ansvar for barn og unge med habiliteringsbehov Utdanningssektorens særlige ansvar for barn og unge med habiliteringsbehov Oversikt Grunnleggende regler og prinsipper Tidlig innsats Inkludering i barnehage og skole Tilpasset tilbud og tilpasset opplæring

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven

Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven Barn med særlige behov https://www.regjeringen.no/no/dokumenter /horing-om2/id2457760/ 1 Forslag til endring 1. Forslag om overføring

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen)

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Vedlegg til e-læringskurs om dysmeli for ansatte i skolen Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Samarbeid mellom hjem og skole Forventningsavklaringer

Detaljer

Hjelpemidler i arbeidslivet. NAV, 06.02.2013 Side 1

Hjelpemidler i arbeidslivet. NAV, 06.02.2013 Side 1 Hjelpemidler i arbeidslivet NAV, 06.02.2013 Side 1 NAV Hjelpemiddelsentral Nordlands bidrag i samhandlingsprosessen med øvrige samarbeidsparter NAV Hjelpemiddelsentral Nordland ønsker å fremstå som en

Detaljer

Hvordan redusere barrierer under utdanning og i arbeid virkemidler fra NAV

Hvordan redusere barrierer under utdanning og i arbeid virkemidler fra NAV Hvordan redusere barrierer under utdanning og i arbeid virkemidler fra NAV «Fra elev til?», Ålesund 03.12.13 Paul Gustav Nyland, fagansvarlig/jurist NAV Hjelpemiddelsentral M&R Randi Kvammen, fylkeskoordinator

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN Opplæringsloven kap 4A-2 jf. Kap.5 19.Februar 2013 Tysværtunet 1 Lovgrunnlag Opplæringsloven kap. 4A om opplæring spesielt organisert for voksne Oppl. 4A-2

Detaljer

Ha rett og få rett? v/silje S Hasle

Ha rett og få rett? v/silje S Hasle Ha rett og få rett? v/silje S Hasle Hva trenger vi av kunnskap for å hjelpe medlemmer? Kjennskap til reglene Vite når de gjelder Strategisk kunnskap; hvordan få gjennomslag? Hvor finner vi reglene? Skole

Detaljer

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf RETTIGHETSSENTERET Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf. 23 90 51 55 E-mail: rettighetssenteret@ffo.no Rettigheter som arbeidstaker ved sykdom Diskrimineringsvern Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Grunnkurs Mandag 8. oktober 2015

Grunnkurs Mandag 8. oktober 2015 Grunnkurs Mandag 8. oktober 2015 Program 09.30 09.40 Oppmøte og registrering. 09.40 09.50 Velkommen v/ Trond Johnsen 09.50 11.30 Tilpasset opplæring, ordinær opplæring og spesialundervisning v/ Jon Kristian

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Fortsatt fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring Samarbeid mellom kommunal og fylkeskommunal PPT Samarbeid med kommunal PPT PPTvgo prioriterer

Detaljer

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning 1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning Marianne Kvanvik Lorentzen Inntakssamling for rådgivere 20.nov 2014 ? Innsøking til videregående opplæring i VAF Ca 7000 søkere Ca 500 1.februar søkere

Detaljer

Ålesund voksenopplæringssenter

Ålesund voksenopplæringssenter Ålesund voksenopplæringssenter ATV kurs Voksenopplæringsfeltet Kristiansund 23. - 24. sept 2013 Ålesund voksenopplæringssenter Norsk for Innvandrere (NFI) Spesialpedagogisk avdeling Grunnskole for voksne

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

Voksnes rett til opplæring

Voksnes rett til opplæring Voksnes rett til opplæring Rett til grunnskoleopplæring og rett til spesialundervisning Christina Nyeng Thon, rådgiver oppvekst- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Nordland Hvem er Fylkesmannen? Fylkesmannen

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen 1 Kartlegg virksomhetens behov Når dere lyser ut en stilling bør dere ha en klar plan for hvilke arbeidsoppgaver

Detaljer

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen 1 Kartlegg virksomhetens behov Når dere lyser ut en stilling bør dere ha en klar plan for hvilke arbeidsoppgaver

Detaljer

Barnehage. Informasjon, samarbeid og tilrettelegging. Barnevernspedagog Elise Christensen. Opphold for barn med dysmeli 0 2 år TRS, September 2016

Barnehage. Informasjon, samarbeid og tilrettelegging. Barnevernspedagog Elise Christensen. Opphold for barn med dysmeli 0 2 år TRS, September 2016 Barnehage Informasjon, samarbeid og tilrettelegging Opphold for barn med dysmeli 0 2 år TRS, September 2016 Barnevernspedagog Elise Christensen 1 Barndom Barndommen er en livsfase med egenverdi i menneskets

Detaljer

NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Tromsø 13.11.2013. Brynja Gunnarsdóttir

NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Tromsø 13.11.2013. Brynja Gunnarsdóttir NAV Hjelpemiddelsentral Troms Tromsø 13.11.2013 Brynja Gunnarsdóttir Oppdrag: Fysioterapeuters rolle og oppgaver i samarbeid mellom NAV hjelpemiddelsentral og kommunene NAV, 13.11.2013 Side 2 Kommunens

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

Funksjonshemmede studenter på utveksling. Torunn Berg, Unge funksjonshemmede

Funksjonshemmede studenter på utveksling. Torunn Berg, Unge funksjonshemmede Funksjonshemmede studenter på utveksling Torunn Berg, Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Paraplyorganisasjon som består av ulike organisasjoner for funksjonshemmet og kronisk syke ungdommer.

Detaljer

BRUK DINE RETTIGHETER SKOLE OG UTDANNING

BRUK DINE RETTIGHETER SKOLE OG UTDANNING BRUK DINE RETTIGHETER 12 SKOLE OG UTDANNING INNHOLD 1 Skole- og utdanningsbrosjyre Bruk dine rettigheter 3 2 Universell utforming 3 3 Barnehagen 4 4 Grunnskole 6 5 Videregående skole 11 6 Universitet og

Detaljer

Epilepsi og utdanning

Epilepsi og utdanning E HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker opp når man får epilepsi tett innpå livet.

Detaljer

AAP og Uførepensjon. Den gode legeerklæringen

AAP og Uførepensjon. Den gode legeerklæringen AAP og Uførepensjon Den gode legeerklæringen God legeerklæring Blir først og fremst skrevet i fornuftig tid Oppdaterte opplysninger. Må pasienten innkalles? Skal det skrives erklæring? Alternativer. NAV,

Detaljer

Barnehage og skole. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) Informasjon, åpenhet og dialog

Barnehage og skole. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) Informasjon, åpenhet og dialog 1 Barnehage og skole De fleste barn og unge med dysmeli har ikke behov for spesiell tilrettelegging verken i barnehage eller skole. Informasjon og åpenhet vil likevel være viktig. For barn som har mer

Detaljer

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold grunnskole og den videregående skole gjeldende for skoleåret 2012/2013 og videre. Vedtatt av Fylkestingene i Telemark 24.april 2012 og Vestfold 26.april

Detaljer

Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven

Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven Barnehagelovens kapittel 5 A Oversikt Spesialpedagogisk hjelp Samarbeid med foreldre PP-tjenesten Sakkyndig vurdering Kommunens

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

Retten til opplæring

Retten til opplæring Retten til opplæring Opplæring Viktig i et moderne kunnskapssamfunn Et offentlig ansvar Grunnlovsfestet ( 109) og FN konvensjonen om økonomiske-, sosiale- og kulturelle rettigheter (ØSK; artikkel 13) Demokrati

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

NAV som tilrettelegger for utdanning

NAV som tilrettelegger for utdanning NAV som tilrettelegger for utdanning Status om NAVs virkemidler til studentene: utdanning som arbeidsrettet tiltak mentorordningen tilretteleggings- og oppfølgingsavtalen 17/10/2017//May-Liz Flatholm,

Detaljer

Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd

Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd Kreftkonferansen i Stavanger 25.09.2015 Ragnhild Jansen Bakkedal Birgit Aadland Hvorfor et slikt tema? Alle vet at skolegang er viktig Alle vet at helse

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet Rettigheter og plikter Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene og pliktene er hentet fra opplæringsloven. Opplæringsloven

Detaljer

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet

Detaljer

Endringer i Lov om barnehager - Barn med særskilte behov. Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst

Endringer i Lov om barnehager - Barn med særskilte behov. Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst Endringer i Lov om barnehager - Barn med særskilte behov Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst 21.09.2016 Saksbehandler: Ann-Iren Larsen Arkivsaknr.: 2013/5028-10 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar. Ann-Karin Bjerke

Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar. Ann-Karin Bjerke Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar Rett til opplæring - to ulike lovverk Voksne kan ha rett og/eller plikt til opplæring etter introduksjonsloven og samtidig ha rett til grunnskoleopplæring

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11 Kunnskapsdepartementet Utviklingsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11 HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSTØTTE FOR

Detaljer

Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad

Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad Ellen Langnes Fagkonsulent Lærings og meistringssenteret Tlf: 70 10 63 98 E-post:ellen.karin.langnes@helse-mr.no

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 2. Grunnskoleopplæring etter 4A-1 For at kommunen skal kunne vurdere om den voksne har rett til grunnskoleopplæring etter

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Barn på asylmottak - Under skolealder: Ingen lovfestet rett til barnehageplass Regnes først som «bosatt» og rett til plass, når fattet vedtak

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 4. Opplæringstilbudet skal tilpasses den voksnes behov Opplæring etter 4A-1 første ledd første punktum er som hovedregel

Detaljer

Fredrikstad kommune avgir følgende uttalelse ved høring av forslag om endringer i barnehageloven og opplæringsloven.

Fredrikstad kommune avgir følgende uttalelse ved høring av forslag om endringer i barnehageloven og opplæringsloven. Fredrikstad kommune avgir følgende uttalelse ved høring av forslag om endringer i barnehageloven og opplæringsloven. Fredrikstad kommune støtter forslaget om å overføre samtlige bestemmelser i opplæringsloven

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø

Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november 2016 seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Bakgrunn Prp.103L (2015-2016) Regler om spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Rettigheter Likepersonskurs 15. november 2015

Rettigheter Likepersonskurs 15. november 2015 Rettigheter Likepersonskurs 15. november 2015 v/silje S. Hasle Hva trenger vi av kunnskap for å hjelpe medlemmer? Kjennskap til reglene Vite når de gjelder Gode strategier for å nå frem Jeg skal snakke

Detaljer

Likeverd og tilgjengelighet - fra ide til bindende lovverk

Likeverd og tilgjengelighet - fra ide til bindende lovverk Likeverd og tilgjengelighet - fra ide til bindende lovverk Et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på diskriminering og personer med nedsatte funksjonsevner Partnerforum 10. oktober 2008 Aslak Syse Institutt

Detaljer

Hvordan finne ut av sine rettigheter? Frambu Simen Stokke

Hvordan finne ut av sine rettigheter? Frambu Simen Stokke Hvordan finne ut av sine rettigheter? Frambu Simen Stokke Den sjeldne erfaringen dreier seg om en opplevelse av å falle utenfor fagfolks kunnskapsunivers Fra SINTEF Helses rapport Sjeldne funksjonshemninger

Detaljer

UNGDOM MED STOFFSKIFTESYKDOM

UNGDOM MED STOFFSKIFTESYKDOM UNGDOM MED STOFFSKIFTESYKDOM SKOLE OG UTDANNING Informasjon til ungdom og foresatte med fokus på tilretteleggingsbehov og rettigheter Innhold Hva er stoffskiftesykdom?... 2 Symptomer på lavt stoffskifte...

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Sakkyndighet og juss Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Elementer fra praksis Tilfredsstillende utbytte? Skjønnsmessig Krav på et likeverdig tilbud Inkludering som prinsipp i lovverket

Detaljer

Rett og plikt til opplæring

Rett og plikt til opplæring Rett og plikt til opplæring 1 0-5år Barnehageplass for barn av asylsøkere Barn som bor i asylmottak har etter dagens regelverk ikke en lovfestet rett til barnehageplass Først når kommunen har tatt i mot

Detaljer

Inntak for søkere med fortrinnsrett. Rådgiversamling 13.januar 2015

Inntak for søkere med fortrinnsrett. Rådgiversamling 13.januar 2015 Inntak for søkere med fortrinnsrett Rådgiversamling 13.januar 2015 1 Søknadsfrist og søknadsskjema Fortrinnsrettssøkerne har søknadsfrist 2.februar! http://www.ffk.no/handlers/fh.ashx?mid1=111&filid=11665

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Økt jobbmobilitet lavere sykefravær?

Økt jobbmobilitet lavere sykefravær? Økt jobbmobilitet lavere sykefravær? Strategikonferanse. Nord- og Sør-Trøndelag Scandic Hell Hotell, Stjørdal, 08.03.2017 Lise Lien, Fafo KS-finansiert prosjekt Er det muligheter for å redusere omfanget

Detaljer

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. VERDAL KOMMUNE Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

BARN MED STOFFSKIFTESYKDOM BARNEHAGE OG SKOLE

BARN MED STOFFSKIFTESYKDOM BARNEHAGE OG SKOLE BARN MED STOFFSKIFTESYKDOM BARNEHAGE OG SKOLE Informasjon til barn og foresatte med fokus på tilretteleggingsbehov og rettigheter Innhold Hva er stoffskiftesykdom?... 2 Symptomer på lavt stoffskifte...

Detaljer

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring ved juridisk rådgiver Jon Kristian Sørmo og seniorrådgiver Liv Maria Dalheim

Detaljer

VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT VIDEREGÅENDE SKOLER. Nord-Trøndelag FOR

VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT VIDEREGÅENDE SKOLER. Nord-Trøndelag FOR VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER i Nord-Trøndelag 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret har heimeadresse)

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

Delavtale 3. Samarbeidsavtale om lærekandidater og lærlinger med nedsatt funksjonsevne

Delavtale 3. Samarbeidsavtale om lærekandidater og lærlinger med nedsatt funksjonsevne Delavtale 3 Samarbeidsavtale om lærekandidater og lærlinger med nedsatt funksjonsevne Avtaleeiere: Hedmark fylkeskommune og NAV Hedmark Visjon: En kompetent arbeidsstyrke i Hedmark 1. Formål, bakgrunn

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

Storbykonferanse Nav Hjelpemiddelsentral Rogaland

Storbykonferanse Nav Hjelpemiddelsentral Rogaland Storbykonferanse 2016 Nav Hjelpemiddelsentral Rogaland Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne En satsing mellom NAV og arbeidslivet for å få flere unge med nedsatt arbeidsevne eller funksjonsevne

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtatt K-sak 53/16 1 Hjemmel Jamfør 13-7 i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova). Kommunen

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger 1 Fylkesmannens oppdrag Stimulerer til tverretatlig og tverrfaglig samarbeid som omfatter barn, oppvekst og opplæring, samt følge med på om slikt

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over

Detaljer

En samtale om arbeidsmuligheter

En samtale om arbeidsmuligheter I A - F U N K S J O N S V U R D E R I N G En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det forutsetter gode rutiner og verktøy

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett. Informasjon om søkerkategorier som omfattes av inntak på

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV

Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV Helhetlig oppfølging av ungdom og voksne i Hedmark Rådgiversamling 7. desember 2016 Forankring i overordnede strategier og planer i NAV og Hedmark

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb!

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! Bedriftsmarkedet Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! AAP som lønnstilskudd: Formålet er å bidra til at flere mottakere av arbeidsavklaringspenger skal få arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet.

Detaljer

Søknadsfrist 1.februar skoleåret Rådgiversamlinger 2017

Søknadsfrist 1.februar skoleåret Rådgiversamlinger 2017 Søknadsfrist 1.februar skoleåret 2018-2019 Rådgiversamlinger 2017 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Generell informasjon om saksbehandling lov og forskrift Utgangspunkt: alle elever

Detaljer

FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV

FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV Kartlegg og fang opp pårørendes behov for støtte Snakk med pårørende om sammenheng mellom deres kapasitet, belastninger og helse kort og lang sikt Bidra

Detaljer

Tilsyn og nytt regelverk. Christian Øhren Nordset Desembersamlingen 2016, Klækken

Tilsyn og nytt regelverk. Christian Øhren Nordset Desembersamlingen 2016, Klækken Tilsyn og nytt regelverk Christian Øhren Nordset Desembersamlingen 2016, Klækken Tilsyn 2016 og 2017 Tilsyn - stedlig - 2016 1 stedlig tilsyn 1 kommune tema: godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning,

Detaljer