Handlingsprogram. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo"

Transkript

1 Handlingsprogram Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo

2 Side 4 KAPITTEL 1 Barne- og ungdomskriminalitet utvikling og utfordringer Side 6 KAPITTEL 2 SaLTo organisering, styring og koordinering Side 8 KAPITTEL 3 Mål og målgrupper Side 10 KAPITTEL 4 Strategier og innsatsområder Side 12 KAPITTEL 5 Tiltak fordelt på de seks innsatsområdene Side 20 KAPITTEL 5 Tiltaksoversikt

3 Handlingsprogram SaLTo er en samarbeidsmodell mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt om kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge. Gjennom modellen blir ressursene i det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet samordnet. SaLTo-modellen er blant annet forankret i Kommuneplan 2008: Oslo mot 2025, byrådssak 1012/2006: Etablering av SLT-modellen, Justis- og beredskapsdepartementet: Handlingsplan for forebygging av kriminalitet ( ), samt budsjetter og virksomhetsplaner i Oslo kommune og Oslo politidistrikt. Handlingsprogrammet er et viktig grunnlag for utarbeiding av lokale tverretatlige planer. Handlingsprogrammet rulleres årlig. Handlingsprogram ble tatt til etterretning i Politirådet Handlingsprogrammet er et dokument som angir retning på SaLTo-arbeidet, der alle overordnede tiltak er samlet under ett. Handlingsprogram inneholder 42 tiltak hvorav av 5 er nye. Tiltakene i programmet er knyttet til SaLTos hovedmål, strategier og innsatsområder. De er tverrsektorielle, byomfattende eller regionale og er fordelt under innsatsområdene. Noen av tiltakene kan plasseres under flere innsatsområder, men hovedmålet er styrende for hvor det er plassert. En del tiltak er felles for aktørene i modellen, andre er med i programmet som forslag til gode modeller og tiltak for interesserte aktører. SaLTo-modellens hovedoppgaver er å avdekke utfordringer knyttet til barne- og ungdomskriminaliteten og rusmisbruk blant unge, bidra til at tiltak innenfor ulike sektorer settes inn, initiere nye tiltak, samordne og koordinere virksomheten samt bidra til kunnskapsutvikling, kunnskapsoverføring og informasjon. Vi benytter anledningen til å gratulere SaLTo med regjeringens kriminalitetsforebyggende pris for Lykke til med arbeidet i perioden Stian Berger Røsland byrådsleder Hans Sverre Sjøvold politimester SaLTo HANDLINGSPROGRAM

4 Barne- og ungdomskriminalitet utvikling og utfordringer Statistikken viser en nedgang i antallet barn og unge, både over og under 18 år, som ble anmeldt i perioden Dette til tross for betydelig vekst i barne- og ungdomsbefolkningen og en økning i den registrerte kriminaliteten. Følgende utviklingstendenser er registrert i Oslo 1 Antallet unge under 18 år siktet/mistenkt for lovbrudd gikk ned med ca. 40 % i perioden Barn og unge under 18 år utgjorde 5,2 % av de registrerte, straffbare forholdene med kjent gjerningsperson i I 2013 ble 1096 barn og unge under 18 år mistenkt/siktet for straffbare forhold. 120 unge under 18 år ble registrert som gjengangere i løpet av 2013, dvs med fire eller flere forhold. Ca. 40 % av de unge gjengangerne i 2013 var ikke født i Norge. Antallet anmeldte lovbrudd i Oslo har totalt sett økt med 4 % i perioden Den registrerte kriminaliteten blant barn og unge viser flere positive utviklingstrekk. Likevel ble 4121 unge i alderen år anmeldt for lovbrudd i Lovbrudd og kriminelle karrierer må forebygges og stoppes. Dette er SaLTos hovedutfordring, som må ses i lys av utfordringer knyttet til: Befolkningsvekst, innflytting og mobilitet Integrering, marginalisering og diskriminering Levekår, sosial arv og oppvekst Bolig, bosituasjon og bomiljø Mangelfull utdanning - arbeidsledighet Psykiske lidelser, rus og kriminalitet Motivasjon/frivillighet - tvang/straff Overgangsfasene mellom ungdomsskole/videregående skole/avsluttet videregående skole 1: Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo, Oslo politidistrikt/oslo kommune, SaLTo HANDLINGSPROGRAM

5 Antall straffbare forhold med mistenkt/siktet under 18 år i perioden ,2% Ned 6,2% fra 2013 dvs. 137 færre SaLTo HANDLINGSPROGRAM

6 SaLTo organisering, styring og koordinering SaLTo-modellen er en desentralisert modell hvor Oslo kommune og Oslo politidistrikt er hovedaktører. Det er en SaLTo-koordinator i hver av de 15 bydelene og et SaLTo-team i Utdanningsetaten. Den byomfattende koordineringen er lagt til SaLTo-sekretariatet i Velferdsetaten. Politirådet og lokale/regionale styringsgrupper står for den tverrsektorielle styringen. Politirådet Politirådet i Oslo er styringsgruppe for SaLTo. Politirådet ledes av byrådslederen med politimesteren som nestleder. Politirådet består for øvrig av byråd for helse og sosiale tjenester, byråd for miljø og samferdsel, byråd for kultur og næring, byrådssekretær ved byrådslederens kontor, visepolitimestre og kommunikasjonssjef i politiet og representanter for kommunens administrative toppledelse i byrådsavdelingene. Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester er sekretariat for Politirådet. Mer informasjon om Politirådet finnes på byradet.oslo.kommune.no/politiradet Lokale styringsgrupper Det er etablert styringsgrupper i bydelene. Bydelsdirektørene leder styringsgruppene, som blant annet består av de lokale politistasjonssjefene og områdedirektørene i Utdanningsetaten, jf byrådssak 1012/2006. Det er etablert en regional styringsgruppe for Oslo indre øst og Oslo sentrum. SaLTo-sekretariatet SaLTo-sekretariatet i Velferdsetaten står for den byomfattende koordineringen. Det rapporteres til Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester og Politirådet. SaLTo-koordinatorer SaLTo-koordinatorene i bydelene har ansvar for den lokale koordineringen. Koordinatorene er sekretærer for de lokale styringsgruppene. Det er et eget SaLTo-team i Utdanningsetaten. Regionalt samarbeid Politistasjonene er sentrale i det regionale samarbeidet. I 2014 ble de fem ungdomskoordinatorene for oppfølgingsteamene på politistasjonene overført til Konfliktrådet i Oslo og Akershus. De fem politistasjonene har også hver sin fagkonsulent, barnevern, som i 2015 ble overført til Bydel Gamle Oslo. SaLTo-nettverk De tverrsektorielle nettverkene er viktige i SaLTomodellen. Sentralt, regionalt og lokalt er det etablert nettverk etter behov. Rundt 750 medarbeidere i kommunen, politiet og blant våre samarbeidsinstanser er deltakere i nettverkene. Planer og rapporter - sentralt og lokalt Handlingsprogram skal ligge til grunn for lokale og regionale SaLTo-planer. I handlingsprogrammet konkretiseres mål og strategier gjennom prioriterte innsatsområder, byomfattende og regionale tiltak. Det rapporteres til Politirådet og de lokale styringsgruppene for SaLTo. 6 SaLTo HANDLINGSPROGRAM

7 -modellen Statlige samarbeidspartnere Kommunale samabeidspartnere Velferdsetaten Utdanningsetaten Barne- og familieetaten m. fl. Politirådet Styringsgruppe for SaLTo-modellen byrådsleder, politimester, byråder, visepolitimestre, kommunaldirektører, med flere. Oslo politidistrikt Politistasjoner: Stovner Sentrum Grønland Majorstua Manglerud Bydeler: Alna Bjerke Ullern Grorud Sagene Frogner Stovner Østensjø Nordstrand Gamle Oslo Vestre aker Nordre Aker Grünerløkka St.Hanshaugen Søndre Nordstrand Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester sekretariat for Politirådet SaLTo-sekretariatet i Velferdsetaten Lokale og regionale styringsgrupper med bydelsdirektører, politistasjonssjefer, områdedirektører fra utdanningsetaten med flere. SaLTokoordinatorer 15 bydeler og Oslo sentrum og Utdanningsetaten Fagkonsulenter barnevern ved politistasjonene ansatt i Bydel Gamle Oslo SaLTo = Sammen Lager vi et Trygt Oslo. Samarbeidsmodell mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt om det kriminalitetsforebyggende arbeidet blant barn og unge. Kartet gjenspeiler hvordan SaLTo-modellen fungerer, ikke de ordinære styringslinjer i stat og kommune. Lokale og regionale arbeidsgrupper og nettverk stat, kommune, privat og frivillig Konfliktrådet i Oslo og Akershus ungdomskoordinatorer - ved politistasjonene Kriminalomsorgen region øst Helse Sør-Øst NAV KRÅD SaLTo HANDLINGSPROGRAM

8 Mål og målgrupper Det kriminalitetsforebyggende arbeidet spenner over mange sektorer i kommune, stat, frivillig og privat virksomhet. Arbeidet samordnes gjennom Politirådet, styringsgruppene, SaLTo-sekretariatet og SaLTokoordinatorene. SaLTo har følgende følgende visjon, hovedmål, målgrupper i perioden VISJON: Oslo skal være en trygg by med trygge skoler og et trygt oppvekstmiljø HOVEDMÅL: SaLTo skal samordne ressursene i arbeidet for å sikre barn og unge et koordinert tilbud, redusere barne- og ungdomskriminaliteten og redusere rusmisbruket blant barn og unge Målgrupper: Barn og unge i alderen år med hovedvekt på barn og unge under 18 år som vokser opp i utsatte miljøer med rus og kriminalitet. Ansatte i Oslo kommune, Oslo politidistrikt og hos samarbeidspartnere som jobber med barn og unge. Nøkkeltall for SaLTo SaLTo-samarbeidet skal bidra til å kartlegge, avdekke, forebygge og redusere barne- og ungdomskriminaliteten. Tallene i tabellen under er knyttet til den registrerte kriminaliteten og enkelte utvalgte bakgrunnsvariabler knyttet til SaLToarbeidet. Tallene på lovbrytere, gjengangere og ofre omfatter også unge som ikke er bosatt i Oslo, men som blir knyttet til lovbrudd som er begått i Oslo. Nøkkeltall Antall unge under 18 år anmeldt for lovbrudd Antall unge 18 t.o.m. 22 år anmeldt for lovbrudd (1) Andel unge under 18 år av anmeldte forhold totalt (%) 8,4 7,3 7,4 5,5 5,4 5,2 5,2 Antall gjengangere under 18 år (2) Antall gjengangere 18 t.o.m. 22 år (3) Antall lovbrudd med unge under 18 år som fornærmet Antall lovbrudd med unge i alderen 18 år tom. 22 år som fornærmet (4) Antall anmeldelser av straffbare forhold totalt i Oslo uavhengig av alder Antall unge f.o.m. 12 år t.o.m. 23 år som er bosatt i Oslo KILDE: Oslo politidistrikt (1) Tallene for gjelder antall unge 18 t.o.m. 23 år. (2) Gjengangere her er ungdom registrert med 4 eller flere straffbare forhold i løpet av kalenderåret. (3) Gjengangere her er ungdom med fire eller flere straffbare forhold 18 t.o.m. 22 år i løpet av kalenderåret (4) Tallene for gjelder antall unge 18 t.o.m. 23 år. 8 SaLTo HANDLINGSPROGRAM

9 SaLTo HANDLINGSPROGRAM

10 Strategier og innsatsområder OVERORDNEDE STRATEGIER: Samordne og videreutvikle tverrsektorielt arbeid på områdene kriminalitet og rus. Tidlig identifisering, forebygging og intervensjon. Rask og effektiv oppfølging av barn og unge som har begått eller blitt utsatt for lovbrudd. Trekke unge, foresatte, frivillige organisasjoner og flere tjenester aktivt med i forebyggende arbeid. Basere det kriminalitetsforebyggende arbeidet på dialog, kunnskap, analyse og erfaringer. INNSATSOMRÅDER: 1. Sikre trygge og inkluderende skoler motvirke fravær og frafall. 2. Sikre tett og målrettet oppfølging av unge lovbrytere, gjengangere, nettverk og gjenger. 3. Forebygging, beredskap og oppfølging konflikter, vold og seksuelle overgrep. 4. Forebygging, beredskap og oppfølging hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. 5. Utvikle gode modeller for samarbeid utsatte unge år. 6. Sikre informasjon, metode- og kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring. 10 SaLTo HANDLINGSPROGRAM

11 SaLTo HANDLINGSPROGRAM

12 Tiltak fordelt på de seks innsatsområdene Det er i Handlingsprogram nedfelt 42 tiltak, hvor av fem er nye. Tiltakene er knyttet til SaLTos hovedmål, strategier og innsatsområder. De er tverrsektorielle, byomfattende eller regionale og fordelt under innsatsområdene. Noen av tiltakene kan plasseres under flere innsatsområder. Tiltakets hovedmål er styrende for hvor det er plassert. En del tiltak er «obligatoriske» eller felles for kommunen og politiet. Andre tiltak er tilgjengelige for interesserte bydeler og politistasjoner eventuelt andre instanser. Noen tiltak er også nedfelt i dokumenter fra regjeringen eller Politirådet i Oslo. Noen av disse er: Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet (2014): En god barndom varer livet ut Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom ( ). Justis- og beredskapsdepartementet (2014): Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet (2014): Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom ( ). Justis- og beredskapsdepartementet (2013): Handlingsplan for forebygging av kriminalitet ( ). Oslo kommune og Oslo politidistrikt: Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo ( ). Hovedtyngden av de kriminalitetsforebyggende tiltakene finnes i de lokale SaLTo-planene, som vedtas av de lokale styringsgruppene. Handlingsprogram inneholder også kriminalitetsforebyggende tiltak som gjennomføres innenfor etatenes eller virksomhetenes ordinære arbeid. De er med i handlingsprogrammet fordi de er tverrsektorielle og viktige for helheten i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Det er også tatt med relevante kriminalitetsforebyggende tiltak under utvikling. Dette for å understreke utviklingsperspektivet i SaLTo-modellen. Det presiseres at alle tiltak i handlingsprogrammet iverksettes i linje innenfor kommunen, politiet eller andre samarbeidsinstanser. De fleste tiltakene under innsatsområde fire, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme, er også forankret i Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo ( ). 12 SaLTo HANDLINGSPROGRAM

13 INNSATSOMRÅDE 1 Sikre trygge og inkluderende skoler motvirke fravær og frafall TILTAK 1: Trygt og inkluderende læringsmiljø motvirke mobbing, krenkelser, trusler og vold På etats- og skolenivå arbeides det med å oppnå et trygt og inkluderende læringsmiljø gjennom en rekke tiltak. Det er i tillegg mange eksempler å hente fra bydels- og skolenivå og samarbeid med organisasjoner. Ansvar for utføring: Utdanningsetaten i samarbeid med relevante etater, fagmiljøer og organisasjoner. Forankring i dokumenter: Justis- og beredskapsdepartementet (2013): Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, SaLTo handlingsprogram og Forebygging av kriminalitet i Osloskolen TILTAK 2: Forebygge fravær og frafall Å hindre fravær og frafall og øke andelen som fullfører og består videregående opplæring er en hovedutfordring for Osloskolen. Tidlig innsats, tett oppfølging og samarbeid mellom Utdanningsetaten/skolene/oppfølgingstjenesten, bydelene, NAV, næringslivet og hjemmene skal sikre at færrest mulig faller fra. Det ble i 2013 etablert en fokusgruppe med tema: Fravær, frafall, ledighet, marginalisering og kriminalitet. Fokusgruppen er forankret i Utdanningsetaten ved SaLTo-teamet. Ansvar for utføring: Utdanningsetaten/skolene, bydeler, Oslo politidistrikt og NAV Oslo Forankring i dokumenter: Oslo kommune/nav Oslo (2013): Oslostandard for Samarbeid om gjennomføring av videregående opplæring og Justisog beredskapsdepartementet (2013): Handlingsplan for forebygging av kriminalitet. TILTAK 3: Rusforebyggende arbeid i skolen Unge & Rus er et obligatorisk, rusforebyggende program på 8. trinn som gjennomføres årlig, der også lærere og foreldre er målgruppe. Programmet kan også omfatte 9. eller 10. trinn. Kjentmann er et verktøy for ansatte i Osloskolen som møter elever med rusproblemer i videregående skoler. Samarbeidet med Ut av tåka, hasjavvenningsprogram, videreutvikles. Utdanningsetaten har samarbeidsavtaler med Velferdsetaten og Oslo politidistrikt. Det er i 2014 utarbeidet en veileder for det rusforebyggende arbeidet i Osloskolen. Ansvar for utføring: Utdanningsetaten, skolene, Kompetansesenter rus Oslo, Velferdsetaten, bydeler og politistasjoner Forankring i dokumenter: Ungdommens bystyremøte, bystyrevedtak /sak 389 og Justisog beredskapsdepartementet (2013): Handlingsplan for forebygging av kriminalitet TILTAK 4: Forebyggende arbeid med psykisk helse i skolen Veilednings- og ressursmateriellet Psykisk helse i OSLOskolene gir retning og innhold i det forebyggende arbeidet. Det gir veiledning til praktisk og systematisk planlegging av skolens psykiske helsearbeid og samarbeid. Materiellet inneholder også en verktøykasse til bruk for lærere. Materiellet er utviklet i samarbeid mellom barnevern- og helsetjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og skoler i fire bydeler. Ansvar for utføring: Utdanningsetaten/skoler, bydeler m.fl Forankring i dokumenter: Justis- og beredskapsdepartementet (2013): Handlingsplan for forebygging av kriminalitet. TILTAK 5: Forebygging av kriminalitet og rus i Osloskolen oppfølging av handlingsplan Utdanningsetaten har lagt fram Forebygging av kriminalitet og rus i Osloskolen handlingsplan Planen følges opp i gjennom et nært samarbeid mellom skoler, bydeler, politistasjoner, andre instanser i kommune og stat, frivillige organisasjoner, næringslivet m.m. Ansvar for utføring: Utdanningsetaten/skolene, bydeler, politistasjoner m.fl. Oslo kommune Utdanningsetaten Forebygging av kriminalitet i Osloskolen fullføre og bestå Trygg læring HANDLINGSPLAN SaLTo HANDLINGSPROGRAM

14 INNSATSOMRÅDE 2 Tett og målrettet oppfølging av unge lovbrytere, gjengangere, nettverk og gjenger TILTAK 6: Bekymrings-, avklarings- og oppfølgingssamtaler Bekymringssamtalen er mye benyttet av politiet i arbeidet med unge lovbrytere. Oslo politidistrikt kan gjennomføre samtalene alene eller i samarbeid med bydelene eller andre instanser. Etter behov følges bekymringssamtalene opp med oppfølgingssamtaler. Bekymringssamtalen blir også, i en videreutviklet utgave, benyttet i arbeidet med å forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Ansvar for utføring: Oslo politidistrikt og Oslo kommune. TILTAK 7: Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging De nye straffereaksjonene for unge mellom år trådde i kraft Konfliktrådet forvalter straffen gjennom ungdomskoordinatorer på politistasjonene, som er ansvarlige for gjennomføringen av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Dette forutsetter et nært samarbeid mellom konfliktrådet, kommunen, politiet, påtalemyndighet, domstolene og friomsorgen/kriminalomsorgen. Ansvar for utføring: Konfliktrådet, kommunen, politiet, påtalemyndighet, domstolen og friomsorgen. Forankring i dokumenter: Justis- og beredskapsdepartementet: Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013), Prop. 135 L ( ), NOU 2008:15, Barn og straff og Prop 57 L, Lov om konfliktråd (2014). TILTAK 8: Tett oppfølging under og etter samfunnsstraffen SaLTo vil bidra til at kommunen, politiet og andre statlige instanser utvikler et tettere samarbeid med Oslo friomsorgskontor/kriminalomsorgen region øst om oppfølging av unge lovbrytere under og etter samfunnsstraffen. Oslo friomsorgskontor har i flere år deltatt i SaLTo-nettverket sentralt. Flere bydeler har signert samarbeidsavtaler med friomsorgen. Ansvar for utføring: Oslo kommune, Oslo politidistrikt, Oslo friomsorgskontor, NAV Oslo m.fl. Hanshaugen har inngått en samarbeidsavtale med Oslo fengsel om innsatte under 23 år. SaLTo vil arbeide for at tilsvarende avtaler og samarbeid blir gjort byomfattende. Oslo fengsel etablerte i 2013 prosjektet Ung Ut, som er et tverrsektorielt samarbeidsprosjekt. Det er tilsatt en tilbakeføringskoordinator i fengselet. Ansvar for utføring: Bydelene, Oslo Fengsel m.fl. Forankring i dokument: Justis- og beredskapsdepartementet (2013): Handlingsplan for forebygging av kriminalitet. TILTAK 10: Ran, nettverk og gjenger Det vil bli etablert en fokusgruppe mellom politistasjonene, Seksjon for organisert kriminalitet, Strategisk stab i politiet, SaLTo-sekretariatet og utvalgte bydeler for å forebygge etablering av ungdomskriminelle nettverk og gjenger, samt forebygge rekruttering til voksne, kriminelle miljøer. Oslo kommune og Oslo politidistrikt vil videreutvikle eksisterende tiltak for å forebygge og redusere antallet unge som har tilknytning til kriminelle nettverk, miljøer og gjenger. Politiet skal bidra med trusselvurderinger og analyser. Ansvar for utføring: Oslo politidistrikt, Oslo kommune, Kriminalomsorgen region øst m.fl. Fokusgruppen forankres i SaLTo-sekretariatet. TILTAK 11: Mentorer unge kriminelle Mentorordningen er et av tiltakene som benyttes overfor gjengangere gjennom tett oppfølging. Mentorene følger de unge fra noen få timer opp til rundt 20 timer pr uke. Mentorer kan også benyttes for å forebygge voldelig ekstremisme. Ansvar for utføring: Bydelene. TILTAK 12: Unge lovbrytere uten fast bosted i Norge Det ble gjennom flere år registrert en del unge lovbrytere I Oslo sentrum som var uten fast bosted i Norge. De fleste er asylsøkere eller utlendinger uten fast bosted eller uten lovlig opphold. Fra 2011 er det arbeidet med statistikk, tiltak og rutiner. Det er i registrert færre unge lovbrytere i denne målgruppen. Ansvar for utføring: Oslo kommune, Oslo politidistrikt, UDI, PU m.fl. TILTAK 9: Tett oppfølging under og etter soning i fengsel Bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. 14 SaLTo HANDLINGSPROGRAM

15 INNSATSOMRÅDE 3 Forebygging, beredskap og oppfølging - konflikter, vold og seksuelle overgrep. TILTAK 13: Konflikthåndtering gjennom gatemegling og skolemegling Det blir satset på tiltak som gatemegling, skolemegling m.m. for å styrke ungdoms evne og kompetanse til å håndtere konflikter i ungdomsmiljøene og i skolen på en konstruktiv måte uten bruk av vold. Ansvar for utføring: Bydeler, Utdanningsetaten/ skoler, Oslo politidistrikt; Konfliktrådet m.fl TILTAK 14: Stormøter Stormøter er en metodikk i gjenopprettende prosesser (Restorative Justice) som benyttes av ulike instanser for å forebygge, håndtere og megle i konflikter og som gir lovbryter anledning til å ta ansvar for sine handlinger overfor offer. Til et stormøte inviteres både dem som er direkte eller indirekte berørt. Metodikken benyttes av Konfliktrådet både i straffesaker og sivile saker, og inngår som fast element i straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Foruten offer og gjerningsmann kan ansvarlige og deltakere i stormøtene være ansatte i konfliktrådet, politiet, kommunen, organisasjoner eller tilhøre deltagernes sosiale nettverk. Ansvar for utføring: Konfliktrådet i Oslo og Akershus, Oslo kommune, Oslo politidistrikt, m. fl. TILTAK 15: Trygghetsprogram unge ofre for kriminalitet Trygghetsprogrammet ved Manglerud politistasjon ble startet i I 2014 ble det etablert på Stovner politistasjon. Hovedmålet med Trygghetsprogrammet er at ofre og vitner under 18 år, som er utsatt for lovbrudd som vold, ran, trusler og seksuelle forbrytelser, skal få tilbake trygghetsfølelsen. Programmet består av samtaler og tilbud om en trygghetsguide, som kan være fra politiet, bydel, skole m.m. Det skal iverksettes en pilot i Oslo hvor alle politistasjonene innfører Trygghetsprogrammet, jf tiltak 12 i Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013). Ansvar for utføring: Politistasjonene og bydelene Forankring i dokumenter: Justis- og beredskapsdepartementet: Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013) og Oslo politidistrikt (2012): Tiltaksplan for forebygging og bekjempelse av voldtekt. TILTAK 16: Tvangsekteskap, æresrelatert vold og ekstrem kontroll I regjeringens Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet ( ) er det slått fast at den forebyggende innsatsen skal styrkes. Dette gjøres blant annet gjennom minoritetsrådgiverne i skolene. Det legges tilrette for et nært samarbeid mellom skolene, bydelene, politistasjonene, IMDi, andre relevante instanser og frivillige organisasjoner. Ansvar for utføring: Bydelene v/salto-koordinatorene, IMDi v/minoritetsrådgiverne, Utdanningsetaten ved skolene og politiet. Forankring i dokument: Barne-,likestillings- og inkluderingsdepartementet (2013): Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet ( ). TILTAK 17: Sisterhood Sisterhood er en modell der frivillige blir kurset til å enten være individuell coach for jenter eller å være ledere for jentegrupper. I gruppene diskuteres det blant annet seksuell trakassering, seksuelle overgrep og voldtekter. Gruppene drives i regi av bydeler og Røde Kors. Bydel Frogner er ansvarlig for oppfølgingen av den byomfattende satsingen. Ansvar for utføring: Bydel Frogner m. fl. TILTAK 18: Vold og seksuelle overgrep lovbrytere og ofre Tiltaket Vold og seksuelle overgrep lovbrytere og ofre er en videreutvikling av prosjektet Jenter, vold og kriminalitet. Målgruppe for innsatsen er gutter og jenter år som kan bli eller er blitt lovbrytere eller ofre, samt ansatte i relevante tjenester i kommunen og politiet. Barn og unge som er omfattet av vold i nære relasjoner er også målgruppe for tiltaket. SaLTo-sekretariatet har ansvar for den tverrsektorielle fokusgruppen som ble etablert i Ansvar for utføring: Oslo kommune og Oslo politidistrikt m.fl. SaLTo HANDLINGSPROGRAM

16 Forankring i dokumenter: Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet: Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom ( ) og tiltaksplanen En god barndom varer livet ut (2014), Justis- og beredskapsdepartementet: Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner , Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013), Oslo politidistrikt (2012): Tiltaksplan for forebygging og bekjempelse av voldtekt og Oslo kommune: Byrådssak 3/2012: Tiltak mot overfallsvoldtekter. TILTAK 19: Kriminalitet og kriminalitetsforebygging på internett Barn og unge bruker mye tid på digitale medier. Nettet er en arena for kommunikasjon, informasjon, læring og underholdning, men også for kriminalitet og kriminalitetsforebygging. SaLTo vil øke kompetansen om kriminalitet som har sitt utspring på nettet. Det utvikles strategier, tiltak og samarbeidsnettverk for å forebygge. Ansvar for utføring: Oslo kommune og Oslo politidistrikt. Forankring i dokument: Justis- og beredskapsdepartementet: Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013). Justis- og beredskapsdepartementet (2014): Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. gjennomføring av relevante tiltak i planen. Ansvar for utføring: Oslo kommune og Oslo politidistrikt. Forankring i dokument: Byrådssak 205/12: Tiltak mot tagging TILTAK 22: Trygge nærmiljø Bomiljøer, borettslag, kommunale boliger m.m. skal trekkes med i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Tiltak konkretiseres lokalt i bydeler og bomiljøene. Ved alvorlige hendelser i nærmiljøet som drap, voldtekter m.m blir barn og unge berørt på ulike måter. De lokale SaLTo-nettverkene skal bidra til at tryggheten i nærmiljøet gjenopprettes. Ansvar for utføring: Bydelene/SaLTo-koordinatorene, politistasjonene, skolene m. fl. Forankring i dokument: Tryggere nærmiljøer en håndbok om kriminalitetsforebygging og fysiske omgivelser (KRÅD, 2012). TILTAK 23: SaLTo-rutiner for raskt å kunne forebygge og håndtere omfattende barne- og ungdomskriminalitet SaLTo-rutiner er et verktøy for raskt å forebygge og håndtere omfattende barne- og ungdomskriminalitet i form av vold, trusler, hærverk, brannstiftelser m.m. Rutinene berører flere instanser i kommunen og politiet, og iverksettes ved behov. Rutinene er i perioden benyttet ved enkelte arrangementer i Oslo sentrum. Ansvar for utføring: Oslo kommune v/salto-sekretariatet og Oslo politidistrikt. Forankring i dokument: SaLTo-rutiner, godkjent av Politirådet i Oslo TILTAK 20: Forebyggende og oppsøkende ungdomstiltak felt- og klubbsektoren Ungdomstiltak i bydelene og i sentrum er viktig for å forebygge og fange opp barn og unge i risikosonen. Samarbeidet mellom felt- og fritidsklubbsektoren og andre tjenester og tiltak videreutvikles. Ansvar for utføring: Bydelene og Velferdsetaten ved Uteseksjonen. Forankring i dokument: Bystyremelding 2/2010: Ung i Oslo. TILTAK 21: Tagging Tiltaksplan mot tagging ble vedtatt i bystyret Et innsatsområde i planen er forebygging blant barn og unge. SaLTo vil bidra til 16 SaLTo HANDLINGSPROGRAM

17 INNSATSOMRÅDE 4 Forebygging, beredskap og oppfølging - hatkriminalitet og voldelig ekstremisme TILTAK 24: Handlingsplaner mot voldelig ekstremisme oppfølging Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme (2014) ble lagt fram av regjeringen i Politirådet i Oslo la i desember 2014 fram Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo. Handlingsplanene følges opp. SaLTo-kontaktforum forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme koordinerer oppfølgingen. Ansvar for utføring: Oslo kommune og Oslo politidistrikt. Forankring i dokument: Justis- og beredskapsdepartementet (2014): Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Politirådet i Oslo (2014): Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo TILTAK 25: Kontaktforum hatkriminalitet og voldelig ekstremisme Det ble i 2011 etablert et kontaktforum/fokusgruppe i regi av SaLTo. Forumet består av drøyt 20 deltakere fra Oslo kommune og Oslo politidistrikt. PST, IMDi og RVTSøst deltar også i forumet. Kontaktforumet skal bidra med koordinering, videreutvikling av tiltak, informasjon, råd og kompetanseheving. Forumet møtes 7 8 ganger i året og etter behov. Ansvar for utføring: SaLTo-kontaktforum forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. TILTAK 26: Veileder ved bekymring SaLTo ga i 2014 ut: Veileder ved bekymring Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant unge? Målgruppe for veilederen er ansatte i skole, barnevern, helse, ungdoms- og fritidssektoren, politi m.m. Veilederen revideres i Veilederen er oversatt til engelsk. Ansvar for utføring: SaLTo-kontaktforum hatkriminalitet og voldelig ekstremisme, politistasjoner og bydeler. TILTAK 27: Radikalisering og ekstremisme undervisningsopplegg Det er utarbeidet et undervisningsopplegg i 2014, Radikalisering og ekstremisme, som kan tas i bruk i VK 1, VK 2 og voksenopplæringen i Materiellet prøves ut og videreutvikles etter behov. Det vurderes, i samråd med statlige myndigheter, om det er behov for mer veilednings- og undervisningsmateriell til skolene. Ansvar for utføring: Utdanningsetaten, skolene og SaLTo-kontaktforum hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. TILTAK 28: Samarbeidsforum politi, bydel, trossamfunn og organisasjoner Det er tre samarbeidsforum mellom trossamfunn og organisasjoner, politistasjoner og bydeler - i Oslo indre øst, Groruddalen og Bydel Søndre Nordstrand. I regi av samarbeidsforumene har det vært arrangert seminarer, workshops, konferanser m.m. Trossamfunnskontaktene på politistasjonene er sentrale i samarbeidet. Ansvar for utføring: Politistasjoner og bydeler. TILTAK 29: SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo utarbeidet høsten 2014 SaLTo-rutiner-oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter og kamphandlinger i privat regi i utlandet. SaLTo-kontaktforum hatkriminalitet og voldelig ekstremisme har ansvar for å følge opp og eventuelt revidere rutinene. Ansvar for utføring: Oslo kommune, Oslo politidistrikt og PST. Forankring i dokumenter: Justis- og beredskapsdepartementet (2014): Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Politirådet i Oslo: Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo og SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet. SaLTo HANDLINGSPROGRAM

18 INNSATSOMRÅDE 5 Utvikle gode modeller for samarbeid utsatte unge år TILTAK 30: Unge gjengangere år Oslo kommune og Oslo politidistrikt vil jobbe mer målrettet og systematisk mot gruppen år. Trendrapportene til SaLTo viser at ungdom i denne aldersgruppen blir registrert for langt flere lovbrudd enn unge under 18 år. Samarbeidet med Friomsorgen, Kriminalomsorgen og NAV Oslo vil videreutvikles. Det ble i 2013 registrert 369 gjengangere i aldersgruppen med fire eller flere straffbare forhold. Tiltak for målgruppen vurderes løpende. Ansvar for utføring: Oslo kommune, Oslo politidistrikt, kriminalomsorgen/friomsorgen, NAV Oslo m.fl TILTAK 31: Unge voksne i et åpent rusmiljø i Oslo sentrum Velferdsetaten ved Uteseksjonen ga i 2013 ut rapporten Unge Voksne en kartlegging av aldersgruppen år i et åpent rusmiljø i Oslo sentrum. Rapporten har en rekke forslag til tiltak. Det er behov for en samordnet, koordinert tverrsektoriell innsats tilpasset den enkelte og målgruppen. Det er sammensatte hjelpehov knyttet til rus, psykisk helse, kriminalitet, bolig, utdanning, arbeid og fritid. Ansvar for utføring: Oslo kommune, NAV Oslo, spesialisthelsetjenesten, kriminalomsorgen/friomsorgen, Oslo politidistrikt m.fl Forankring i dokumenter: Oslo kommunes handlingsplan for sentrumsarbeidet : Det åpne narkotikamisbruket i Oslo sentrum og Velferdsetaten/Uteseksjonen (2013) : Unge Voksne - en kartlegging av aldersgruppen år i et åpent rusmiljø i Oslo sentrum. TILTAK 32: Ut av tåka rusprogram Målgruppen for Ut av tåka er unge under 25 år som er motivert for å slutte med cannabis. Antall henvendelser og antall deltakere er økende. Alle bydelene og politiet har hatt med ansatte på kurs. Flere bydeler har etablerte tilbud, mens andre er i oppstartsfasen. Det er etablert et nettverk for erfarings- og kunnskapsoverføring. Høsten 2014 ga Ut av tåka ut en Manual for individuell hasjavvenning. Programmet er forankret i Velferdsetaten ved Uteseksjonen. Ansvar for utføring: Velferdsetaten og bydelene TILTAK 33: Ung i jobb NAV-kontorene arbeider med å få flere unge i jobb også deltids- og feriejobber. Unge mellom år som ikke er i utdanning og som har tilhørighet i utsatte miljøer med rus og kriminalitet er en prioritert målgruppe. Tiltaket konkretiseres gjennom lokale tjenester, tiltak, prosjekter og samarbeid. Ansvar for utføring: Utdanningsetaten/skolene, bydelene og NAV. Forankring i dokument: Oslo kommune/nav Oslo: Oslostandard for Samarbeid om gjennomføring av videregående opplæring (2013). Justis- og beredskapsdepartementet: Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013). TILTAK 34: Doping utenfor organisert idrett Velferdsetaten ved Kompetansesenter rus Oslo har satt doping blant unge utenfor den organiserte idretten på dagsorden. Det er etablert et nyhetsbrev og et nettverk med fem bydeler. Ansvar for utføring: Velferdsetaten ved Kompetansesenter rus Oslo og bydelene ved SaLTokoordinatorene. INNSATSOMRÅDE 6 Informasjon, metode- og kunnskapsutvikling og kunnskapsoverføring TILTAK 35: Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo rapport Siden 2006 er det årlig utarbeidet en rapport om barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo. Aktuell statistikk belyser ulike tema og artikler i rapporten. Rapporten utarbeides i et nært samarbeid mellom Oslo politidistrikt, Strategisk stab, SaLTosekretariatet og aktuelle tjenester i Oslo kommune. Det er statistikk over gjerningsmenn, lovbrudd, gjengangere, sentrumskriminaliteten, rustrender, unge ofre for kriminalitet m.m. Tiltaket er forankret i Oslo politidistrikt, Strategisk stab. Ansvar for utføring: Oslo politidistrikt og Oslo kommune 18 SaLTo HANDLINGSPROGRAM

19 TILTAK 36: Unge gjengangere statistikk og analyse Oslo politidistrikt tar regelmessig ut oversikter og statistikk over unge gjengangere, dvs unge som er registrert for fire eller flere straffbare forhold. Disse følges opp av oppfølgingsteam, politistasjoner, bydeler m. fl. Det lages rapporter om antall gjengangere, lovbrudd og kriminalitetsutviklingen til gjengangerne. Det lages også statistikk for unge gjengangere år. Tiltaket er forankret i OPD ved Strategisk stab og politistasjonene. Ansvar for utføring: Oslo politidistrikt TILTAK 37: Storbynettverk kriminalitetsforebygging Storbynettverket mellom Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim, Kommunenes Sentralforbund (KS) og Det kriminalitetsforebyggende Råd (KRÅD) har eksistert siden 2009, på bakgrunn av rapporten Kriminalitetsforebygging blant barn og unge i storbyene (NIBR/Politihøgskolen 2008). Det arrangeres møter hvert halvår i Oslo. Ansvar for utføring: SLT/SaLTo i storbyene, KS og KRÅD. TILTAK 40: Dialogmøter, seminarer og kurs SaLTo-koordinatorene, SaLTo-sekretariatet m.fl. er involvert i ulike former for dialogmøter, kurs, opplæring m.m. Det er blant annet utviklet et opplæringsprogram for ansatte i fritidsklubbsektoren, som er prøvet ut i perioden Tilbudet vil bli videreført og det vil bli utviklet tilbud til andre målgrupper i kommunen, politiet, frivillige organisasjoner m.m. Dialogmøter med unge, foreldre/ foresatte, organisasjoner, trossamfunn. lokalbefolkningen videreutvikles som metode. Ansvar for utføring: Bydelene (SaLTo-koordinatorene) og SaLTo-sekretariatet. TILTAK 41: SaLTo på internett og sosiale medier Nettsiden og lokale SaLTo-nettsider oppdateres og videreutvikles løpende. I 2014 etablerte SaLTo seg på Facebook. Ansvar for utføring: SaLTo-sekretariatet og SaLTokoordinatorene. TILTAK 42: Midler til kriminalitetsforebyggende tiltak - tilskuddsordning Oslo kommune etablerte i 2012 tilskuddsordningen Midler til kriminalitetsforebyggende tiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner. Kriterier som vektlegges i tildelingen er samarbeid med hovedaktørene i SaLTo-samarbeidet: Oslo kommune og Oslo politidistrikt, tiltak rettet mot SaLTo sin målgruppe og at tiltak utløser frivillig aktivitet. Tilskuddsordningen videreføres under forutsetning av at bystyrets bevilgning på Kap. 362 Kriminalitetsforebygging blant unge. Ansvar for utføring: Oslo kommune. TILTAK 38: Årsmeldinger Det lages hvert år en sentral årsmelding for SaLTo som gir en bred presentasjon av organisering, innsatsområder, tiltak og resultater, jf årsmeldingene for årene Det lages lokale årsmeldinger for hver bydel. Ansvar for utføring: SaLTo-sekretariatet og bydelene (SaLTo-koordinatorene). TILTAK 39: SaLTo-konferansen Det arrangeres hvert år i mai en tverrsektoriell fagkonferanse med ca. 200 deltakere, hvor blant annet SaLTo-rapporten om barne- og ungdomskriminalitet presenteres. I 2014 var tema på konferansen SaLTo i går idag i morgen. 10 år med kriminalitetsforebygging blant unge. Ansvar for utføring: SaLTo-sekretariatet. SaLTo HANDLINGSPROGRAM

20 Tiltaksoversikt 1. Sikre trygge og inkluderende skoler motvirke fravær og frafall Tiltak 1: Trygt og inkluderende læringsmiljø motvirke mobbing, krenkelser, trusler og vold Tiltak 2: Forebygge fravær og frafall Tiltak 3: Rusforebyggende arbeid i skolen Tiltak 4: Forebyggende arbeid med psykisk helse i skolen Tiltak 5: Forebygging av kriminalitet og rus i Osloskolen oppfølging av handlingsplan 2. Tett og målrettet oppfølging av unge lovbrytere, gjengangere, nettverk og gjenger Tiltak 6: Bekymrings-, avklarings- og oppfølgingssamtaler Tiltak 7: Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging Tiltak 8: Tett oppfølging under og etter samfunnsstraffen Tiltak 9: Tett oppfølging under og etter soning i fengsel Tiltak 10: Ran, nettverk og gjenger Tiltak 11: Mentorer unge kriminelle Tiltak 12: Unge lovbrytere uten fast bosted i Norge 3. Forebygging, beredskap og oppfølging konflikter, vold og seksuelle overgrep Tiltak 13: Konflikthåndtering gjennom gatemegling og skolemegling Tiltak 14: Stormøter Tiltak 15: Trygghetsprogram unge ofre for kriminalitet Tiltak 16: Tvangsekteskap, æresrelatert vold og ekstremkontroll Tiltak 17: Sisterhood Tiltak 18: Vold og seksuelle overgrep lovbrytere og ofre Tiltak 19: Kriminalitet og kriminalitetsforebygging på internett Tiltak 20: Forebyggende og oppsøkende ungdomstiltak felt- og klubbsektoren Tiltak 21: Tagging Tiltak 22: Trygge nærmiljø og bydeler Tiltak 23: SaLTo-rutiner for raskt å kunne forebygge og håndtere omfattende barne- og ungdomskriminalitet 20 SaLTo HANDLINGSPROGRAM

21 4. Forebygging, beredskap og oppfølging hatkriminalitet og voldelig ekstremisme Tiltak 24: Handlingsplaner mot voldelig ekstremisme oppfølging Tiltak 25: Kontaktforum hatkriminalitet og voldelig ekstremisme Tiltak 26: Veileder ved bekymring Tiltak 27: Radikalisering og ekstremisme undervisningsopplegg Tiltak 28: Samarbeidsforum politi, bydeler, trossamfunn og organisasjoner Tiltak 29: SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet 5. Utvikle modeller for samarbeid utsatte unge år Tiltak 30: Unge gjengangere år Tiltak 31: Unge voksne i et åpent rusmiljø i Oslo sentrum Tiltak 32: Ut av tåka rusprogram Tiltak 33: Ung i jobb Tiltak 34: Doping utenfor organisert idrett 6. Sikre informasjon, kunnskapsutvikling og kunnskapsoverføring Tiltak 35: Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo rapport Tiltak 36: Unge gjengangere statistikk og analyse Tiltak 37: Storbynettverk kriminalitretsforebygging Tiltak 38: Årsmeldinger Tiltak 39: SaLTo-konferansen Tiltak 40: Dialogmøter, seminarer og kurs Tiltak 41: SaLTo på internett og sosiale medier Tiltak 42: Midler til kriminalitetsforebyggende tiltak tilskuddsordning SaLTo HANDLINGSPROGRAM

22 241 MILJØMERKET Trykksak 681 Form, layout og repro: Millimeterpress Illustrasjoner: Merete Dagsgard Trykk: Ottesen

23

24 Oslo kommune SaLTo-sekretariatet, Velferdsetaten Postboks 30, sentrum, 0101 Oslo Maridalsveien 3 Telefon Oslo politidistrikt Postboks 8102 Dep Oslo Telefon FOTO OMSLAG: SHUTTERSTOCK ILLUSTRASJON: MERETE DAGSGARD Les mer på våre nettsider:

SaLTo handlingsprogram 2014 2017. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo

SaLTo handlingsprogram 2014 2017. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo SaLTo handlingsprogram 2014 2017 Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Side 2 KAPITTEL 1 Barne- og ungdomskriminalitet utvikling og utfordringer Side 4 KAPITTEL 2 SaLTo organisering,

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM KRIMINALITETS- OG RUSFOREBYGGING BLANT BARN OG UNGE I OSLO

HANDLINGSPROGRAM KRIMINALITETS- OG RUSFOREBYGGING BLANT BARN OG UNGE I OSLO HANDLINGSPROGRAM 2017-2020 KRIMINALITETS- OG RUSFOREBYGGING BLANT BARN OG UNGE I OSLO 1 INNHOLD DEL 1: SaLTo-modellen 4 1. Barne- og ungdomskriminalitet utvikling og utfordringer 4 2. SaLTo organisering,

Detaljer

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2016 2 Politirådet i Oslo Bakgrunn Oslo politidistrikt og Oslo kommune etablerte politiråd i 2007. Politiråd er

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

«På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen

«På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen «På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen Oslo Sammen Lager vi et Trygt Oslo Bydel Alna Bydel Bjerke Bydel Grorud Bydel Stovner Oslo Groruddalen Stovner Bydel Alna Bydel Bjerke Bydel Grorud Oslo Sammen

Detaljer

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL 08.05.17 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT SLT Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak SLT-modellen; 3 nivå Bydelsvise ressursgrupper på tjenestenivå

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Nye og sammensatte utfordringer

Nye og sammensatte utfordringer Nye og sammensatte utfordringer Utfordringer knyttet til kriminalitetsforebygging, voldelig ekstremisme og terror har de senere år blitt langt mer komplekse. Dette skyldes utviklingstendenser og begivenheter

Detaljer

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid Oslo, 2012 Av Trine Hjelde, SaLTo-koordinator, Oslo sentrum Visjon og Målgruppe Visjon: Oslo skal være en trygg by med trygge skoler

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 4.. (.5. 0 " Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 0 Byrådens sak Byrådens sak nr.: 6/2012 Vår ref. (saksnr.): 201105879-13 Vedtaksdato: 19.03.2012 Arkivkode: 914 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Årsmelding 2014. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo

Årsmelding 2014. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Årsmelding 2014 Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo 3 Innledning 4 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 6 Mål, målgrupper, strategier og innsatsområder i 2014 8 SaLTo-modellen

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Handlingsplan - Forsidebilde: Lysvandring i ydel Grorud, foto: Tonje rustuen Innhold SaLTo Sammen lager vi et trygt Oslo SaLTo handlingsprogram for Oslo Kommune arne- og ungdomskriminaliteten i Oslo, utvikling

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

KRÅD konferanse i Stavanger 1.september Presentasjon av erfaringer fra oppfølgingsteam på Majorstua politistasjon i Oslo

KRÅD konferanse i Stavanger 1.september Presentasjon av erfaringer fra oppfølgingsteam på Majorstua politistasjon i Oslo KRÅD konferanse i Stavanger 1.september 2010 Presentasjon av erfaringer fra oppfølgingsteam på Majorstua politistasjon i Oslo Majorstua politistasjon 2010 Majorstua politistasjon Sentrum politistasjon

Detaljer

Handlingsplan for SLT/Politiråd

Handlingsplan for SLT/Politiråd SLT Handlingsplan 2014-2016 Handlingsplan for SLT/Politiråd i Søndre Land kommune 2014 2016 1 1. BAKGRUNN Den 4. juni 2003 besluttet Søndre Land kommune å inngå et forpliktende samarbeidsprosjekt med Søndre

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Handlingsplan Forebygging av kriminalitet og rus i Osloskolen. November fullføre og bestå.

Oslo kommune Utdanningsetaten. Handlingsplan Forebygging av kriminalitet og rus i Osloskolen. November fullføre og bestå. Oslo kommune Utdanningsetaten Handlingsplan 2015 2018 Forebygging av kriminalitet og rus i Osloskolen November 2014 fullføre og bestå trygg læring INNHOLD Forord... 1 Bakgrunn... 2 SaLTo sammen lager vi

Detaljer

SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo

SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo Handlingsplan 2014 SAMFOR hva og hvorfor? SAMFOR står for Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo. SAMFOR fungerer som et

Detaljer

Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Fjell, Askøy, Øygarden og Sund kommune

Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Fjell, Askøy, Øygarden og Sund kommune Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Fjell, Askøy, Øygarden og Sund kommune. 2016-2020 Nye og sammensatte utfordringer Utfordringer knyttet til kriminalitetsforebygging,

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN

SLT HANDLINGSPLAN SLT HANDLINGSPLAN 2017-2018 1. INNLEDNING SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk for å unngå kriminalitet

Detaljer

STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL

STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL Som en del av det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet (SLT) for barn og unge i Gjesdal er det utarbeidet en strategi

Detaljer

Åmot et sted barn og unge trives!

Åmot et sted barn og unge trives! HANDLINGSPROGRAM FOR SLT ÅMOT KOMMUNE 2014-2017 Åmot et sted barn og unge trives! 1 Forord SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. SLT sikrer at de ressursene

Detaljer

Handlingsplanfor politirådet i Molde

Handlingsplanfor politirådet i Molde k R SEG Handlingsplanfor politirådet i Molde Vedtatt i Molde kommunestyre 12.11.2015 emolde KOMMUNE BAKGRUNN: Ordningen med politiråd ble innført høsten 2006. Politiet er gjennom instruks fra Politidirektoratet

Detaljer

SAMFOR. Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo. Foto: Scanpix. samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo SAMFOR 1

SAMFOR. Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo. Foto: Scanpix. samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo SAMFOR 1 SAMFOR Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo Foto: Scanpix 2015 2017 samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo SAMFOR 1 SAMFOR hva og hvorfor? SAMFOR står for «Samarbeidsforum

Detaljer

UT AV TÅKA HASJAVVENNING KRISTIANSAND

UT AV TÅKA HASJAVVENNING KRISTIANSAND UT AV TÅKA HASJAVVENNING KRISTIANSAND Gruppebasert hasjavvenningskurs Individuelt hasjavvenningsprogram Kortprogram Bevisstgjøringssamtaler Bevisstgjøringskurs i fengsel Undervisning/veiledning Årlig seminar

Detaljer

Oslo kommune og Oslo politidistrikt er hovedsamarbeidspartnere innenfor SaLTo-modellen.

Oslo kommune og Oslo politidistrikt er hovedsamarbeidspartnere innenfor SaLTo-modellen. Oslo kommune og Oslo politidistrikt er hovedsamarbeidspartnere innenfor SaLTo-modellen. Hovedmål SaLTo skal samordne ressursene i arbeidet for å sikre barn og unge et koordinert tilbud, redusere barne-

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Line Nersnæs 29. oktober 2013 Innhold Satsing sentralt Hvor omfattende er volden? Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner «Det handler om å

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune 1 Handlingsplan 2005-2008 Handlingsplan 2009-2 En modell for å samordne og koordinere et rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom to

Detaljer

SaLTo Handlingsplan 2014-2017

SaLTo Handlingsplan 2014-2017 SaLTo Handlingsplan 2014-2017 SaLTo er en samarbeidsmodell mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt om rus og kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge. Gjennom modellen blir ressursene i det

Detaljer

HVA GJØRES I VESTFOLD?

HVA GJØRES I VESTFOLD? Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016) Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Vestfold, 14. april 2016

Detaljer

Handlingsplan. Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Sandefjord kommune

Handlingsplan. Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Sandefjord kommune Handlingsplan Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Sandefjord kommune Innhold Forord...5 Bakgrunn...6 Veien fremover...7 Handlingsplanen...8 1. Samordning, samarbeid og dialog...8 2.

Detaljer

Rus- og kriminalitetsforebygging for barn og unge i Bergen. Rusfagligforum 19.12.12

Rus- og kriminalitetsforebygging for barn og unge i Bergen. Rusfagligforum 19.12.12 Rus- og kriminalitetsforebygging for barn og unge i Bergen Organisering av rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet for barn og unge i Bergen Bergen sentrum politistasjon, Bergen nord politistasjonsdistrikt,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 31. august 2009 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen halvtime Saker til

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

Samarbeid som nytter. slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. SLT- koordinator Trondheim Even Ytterhus. Foto: Carl Erik Eriksson

Samarbeid som nytter. slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. SLT- koordinator Trondheim Even Ytterhus. Foto: Carl Erik Eriksson Samarbeid som nytter slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. Foto: Carl Erik Eriksson 1 Kriminalitetsutvikling. Drap pr. 1.mill innbyggere: Norge 6,2 Danmark 9,8 Sverige 13,2 Canada 15.1 USA 56,6 Latvia

Detaljer

KRÅD og kriminalitetsforebygging. Politirådsseminar 2. og 9. september 2014

KRÅD og kriminalitetsforebygging. Politirådsseminar 2. og 9. september 2014 KRÅD og kriminalitetsforebygging Politirådsseminar 2. og 9. september 2014 Takk for invitasjonen til denne konferansen. Anledningen til å møte nærmere 200 ordførere og politisjefer er viktig for KRÅD.

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune basert på data fra 2011 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt

Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt for registrering av radikalisering Offentlige instanser: Skole, Helsestasjon for ungdom, Oppsøkende tjeneste for ungdom, TIBIR,

Detaljer

SaLTo handlingsplan Bydel Østensjø 2009 2012 rapport/status for oppfølging av tiltak per 31.12.2012

SaLTo handlingsplan Bydel Østensjø 2009 2012 rapport/status for oppfølging av tiltak per 31.12.2012 SaLTo handlingsplan Bydel Østensjø 2009 2012 rapport/status for oppfølging av tiltak per 31.12.2012 = ferdig, UA = under arbeid, IU = ikke utført, = videreført i plan 2013-2016 Tiltak Status Merknad 1.1.1.1

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Ringsaker kommune Ungdomskontakten TIUR-prosjektperioden Erfaringer inn i fast drift Stor innlandskommune Ca. 33 500 innbyggere

Detaljer

INNHOLD Innsatsområder:

INNHOLD Innsatsområder: 1 INNHOLD Innledning.... 5 Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo.... 6 Mål, målgrupper, strategier og innsats områder i 2016.... 9 SaLTo-modellen....10 Innsatsområder: 1. Sikre trygge og inkluderende

Detaljer

MOSS KOMMUNE. Hvordan forebygge radikalisering og håndtere mistanke om voldelig ekstremisme. Veileder for ansatte i Moss kommune

MOSS KOMMUNE. Hvordan forebygge radikalisering og håndtere mistanke om voldelig ekstremisme. Veileder for ansatte i Moss kommune MOSS KOMMUNE Hvordan forebygge radikalisering og håndtere mistanke om voldelig ekstremisme Veileder for ansatte i Moss kommune INNHOLD 1. Om veilederen 2. Informasjons- og taushetsplikt samtykke 3. Definisjoner

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I KONGSBERG

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I KONGSBERG HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I KONGSBERG 2016 2019 Nye og sammensatte utfordringer Ekstremisme kan være relatert til høyreekstremisme, venstreekstremisme, ideologisk

Detaljer

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015 Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Utgitt mai 2016 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Innhold Innhold... 4 Sammendrag...6 1 Innledning...8

Detaljer

Oslo politidistrikt - Strategisk plan for å forebygge voldtekt

Oslo politidistrikt - Strategisk plan for å forebygge voldtekt Oslo politidistrikt - Strategisk plan for å forebygge voldtekt Den strategiske planen beskriver prioriteringene og satsningsområdene til politidistriktet innenfor forebygging av voldtekt. Planen baserer

Detaljer

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner Regjeringens handlingsplaner:

Detaljer

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid?

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Identifisering av problemområder Det er nødvendig å skaffe oversikt over problemområdene i kommunen, og over hvem som besitter hvilken

Detaljer

SLT. Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT. Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak SLT Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak Kriminalitet koster samfunnet enorme summer, både økonomisk og menneskelig. Effektivt forebyggingsarbeid er en investering som på sikt får betydelig

Detaljer

SLT- koordinator. Arbeidsoppgaver og metode Oppfølgning av Handlingsplanen Forebygging av voldelig ekstremisme

SLT- koordinator. Arbeidsoppgaver og metode Oppfølgning av Handlingsplanen Forebygging av voldelig ekstremisme SLT- koordinator Arbeidsoppgaver og metode Oppfølgning av Handlingsplanen Forebygging av voldelig ekstremisme SLT- Hva og hvem Samordning av Lokale kriminalitets- og rusforebyggende Tiltak Rettet mot barn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme? Veileder ved bekymring

Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme? Veileder ved bekymring Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme? Veileder ved bekymring Innhold Innledning...3 1. Om veilederen...4 2. Informasjons- og taushetsplikt, samtykke og

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2012

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2012 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2012 1. Kommunens navn: Bydel Stovner 2. Kontaktperson: Rune Trondhjem Stilling: Helsekonsulent, Telefonnummer: 23 47 10 12 e-postadresse: rune.trondhjem@bsr.oslo.kommune.no

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2016 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning 7 1.1 Rapportens formål og avgrensninger 7 1.2 Metode 7 1.3 Kriminalstatistikkens begrensninger

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester B rådssak 1038.1/12 HØRINGSUTTALELSE - ALTERNATIVE REAKSJONER FOR MINDRE ALVORLIGE NARKOTIKALOVBRUDD Sammendrag: Regjeringen oppnevnte i desember

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne SLT i Hemne Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne Den overordnete styringen av SLT-arbeidet er forankret politisk og gjennom en styringsgruppe. Den består av ordfører, lensmann, rådmann, leder NAV og

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET

ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET n n -. _ I «f -, _ I -n s Til kommunene på Helgeland v/ordfører og rådmann. /ééä 7 M OSJØCII ' dcii 30. apr1 12014. ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET Konfliktrådet på Helgeland

Detaljer

Oppfølging av ungdom etter hendelsene i Oslo

Oppfølging av ungdom etter hendelsene i Oslo Forebygge og trygge Oppfølging av ungdom etter hendelsene i Oslo Å sørge for gode oppvekstmuligheter og trygghet i samfunnet er viktige oppgaver for det offentlige. Et godt samfunn for alle kan forebygge

Detaljer

Forebygging og tidlig innsats

Forebygging og tidlig innsats Innhold Om veilederen Forebygging og tidlig innsats Informasjonsplikt -Taushetsplikt -Samtykke: Plikt til å avverge lovbrudd Definisjoner og sentrale begrep Mulige bekymringstegn Hvordan gå fram nårdu

Detaljer

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag Til Ordfører og Rådmann i kommunen Deres ref. Vår ref Vår dato 2014/7539-19 17. november 2014 Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag Konfliktrådet i

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

Rundskriv Q-10/2008. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73)

Rundskriv Q-10/2008. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73) Rundskriv Q-10/2008 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73) Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene;

Detaljer

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst Bedre tverrfaglig innsats Samarbeidsmodell som ble utviklet for målgruppen barn av rusmisbrukere og psykisk syke. http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/bedre-tvaerfaglig-indsats-for-born-i-familier-med-misbrug-eller-sindslidelse

Detaljer

Saksframlegg. FORDELING AV STORBYMIDLER FRA BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET; UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN Arkivsaksnr.

Saksframlegg. FORDELING AV STORBYMIDLER FRA BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET; UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN Arkivsaksnr. Saksframlegg FORDELING AV STORBYMIDLER FRA BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET; UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN Arkivsaksnr.: 06/36862 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet vedtar følgende fordeling

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Veileder. bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme

HAMAR KOMMUNE: Veileder. bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme 1 HAMAR KOMMUNE: Veileder ved bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme HAMAR KOMMUNE: Veileder 2015 ved bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme SLT veileder 1. Om veilederen 2

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 9 2.1.

Detaljer

OSLO POLICE DISTRICT. Trygghetsprogrammet. v/politiførstebetjent Jane Bechmann Dahl

OSLO POLICE DISTRICT. Trygghetsprogrammet. v/politiførstebetjent Jane Bechmann Dahl Trygghetsprogrammet v/politiførstebetjent Jane Bechmann Dahl NRK, 26.11.13 http://www.nrk.no/norge/fikk-ny-type-oppfolging-etter-ran- 1.11379861 http://www.nrk.no/video/hjelper_unge_ofre_for_kriminalitet/7263f356

Detaljer

Tidlig intervensjon Unge & Rus

Tidlig intervensjon Unge & Rus Tidlig intervensjon Unge & Rus Problemer må identifiseres, tas på alvor og få en adekvat oppfølging Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, 2013-2016 Ringsaker kommune Ca. 33 500 innbyggere 15 barneskoler,

Detaljer

Psykisk helsearbeid for barn og unge i Rælingen, planarbeid og. Fylkesmannens Helsekonferanse 2013

Psykisk helsearbeid for barn og unge i Rælingen, planarbeid og. Fylkesmannens Helsekonferanse 2013 Psykisk helsearbeid for barn og unge i Rælingen, planarbeid og praksis Fylkesmannens Helsekonferanse 2013 Organisering Rådmannen Blystadlia skole Mårbakken barnehage Kultur- og fritidsenheten Enhet familie

Detaljer

Et Manglerud i verden!

Et Manglerud i verden! Et Manglerud i verden! Kriminalitetsforebygging i globaliseringens tidsalder Et Manglerud i verden AV:, politisk redaktør Publisert: 06.des. 2010 STATSMINISTER JENS STOLTENBERG og justisminister Knut Storberget

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 1. Kommunens navn: Bydel Stovner 2. Kontaktperson: Rune Trondhjem Stilling: Helsekonsulent, Telefonnummer: 23 47 10 12 e-postadresse: rune.trondhjem@bsr.oslo.kommune.no

Detaljer

Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på

Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på 12-09.2013 Dina von Heimburg, Innherred samkommune Roar Bakken, Kompetansesenter rus Midt-Norge DelTa tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Høringsuttalelse fra Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum (PKF) høring om økt bruk av konfliktråd.

Høringsuttalelse fra Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum (PKF) høring om økt bruk av konfliktråd. Justis- og beredskapsdepartementet Eidsvoll Verk 18.03.2011 Høringsuttalelse fra Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum (PKF) høring om økt bruk av konfliktråd. Det vises til høringsbrev av 19.12.2011

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Når det koker over for ungdommen. Forebygging av opptøyer

Når det koker over for ungdommen. Forebygging av opptøyer Når det koker over for ungdommen Forebygging av opptøyer Kriminalitetsforebyggende koordinator, Oslo politidistrikt bjorn.erik.ovrum@politiet.no Når det koker over for ungdommen SaLTo-modellen - SaLTo

Detaljer

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir)

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Tilskuddskonferanse 19. januar 2016, Stavanger Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Bekjempelse av barnefattigdom Tall fra Statistisk

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

Ungdomsoppfølging ungdomsstraff

Ungdomsoppfølging ungdomsstraff Ungdomsoppfølging ungdomsstraff Ny straffebestemmelse ny straffart 1.7.2014 En samtykkebasert straffegjennomføring Målgruppe Barn i alderen 15 18 som har et oppfølgingsbehov Tverrfaglig innsats og samarbeid

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Sosiale medier - ungdom og seksualitet

Sosiale medier - ungdom og seksualitet Sosiale medier - ungdom og seksualitet Sex og nett Tall fra medietilsynet viser at seks av ti unge i alderen 13 til 16 år jevnlig er inne på porno og sex-sider. 55% foreldre sier barna ikke oppsøker nettporno,

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene (kommunene og bydelene); Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad,

Detaljer

Tidlig intervensjon Unge & Rus

Tidlig intervensjon Unge & Rus Tidlig intervensjon Unge & Rus Problemer må identifiseres, tas på alvor og få en adekvat oppfølging Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, 2013-2016 Prosjekt: Tidlig intervensjon unge & rus Samarbeid

Detaljer

Nordland politidistrikt. Skoletrusler. Fylkesberedskapsrådet 2016 POLITIMESTEREN

Nordland politidistrikt. Skoletrusler. Fylkesberedskapsrådet 2016 POLITIMESTEREN Nordland politidistrikt Skoletrusler Fylkesberedskapsrådet 2016 Utviklingstrekk 2016 Økt antall skoletrusler i Europa Like mange skoletrusler i Norge i januar 2016 som i hele 2015 Smitteeffekt De fleste

Detaljer

Oversikt over SLT tilskuddsmidler bevilget i totalsum kr

Oversikt over SLT tilskuddsmidler bevilget i totalsum kr Oversikt over SLT tilskuddsmidler bevilget i 2017- totalsum kr 5 817 000 Kommune Beløp Tiltak Alstahaug Kr. 100 000 Arrangere konferanse med tema «Kriminalforebyggende innsats» - forskningsbasert forebygging,

Detaljer

Bydel Østensjø Årsrapport 2013

Bydel Østensjø Årsrapport 2013 Bydel Østensjø Årsrapport 2013 SaLTo er et samarbeid mellom Oslo politidistrikt og Oslo kommune om kriminalforebyggende tiltak blant barn og unge. http://www.salto.oslo.no Innledning Årsrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Formål. Metodikk og oppbygging

Formål. Metodikk og oppbygging TRENDRAPPORT2015 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i 2015. Vurderingene som er gjengitt i trendrapporten er

Detaljer

Fagdag 7. mai. Uteseksjonen

Fagdag 7. mai. Uteseksjonen Fagdag 7. mai Sentrumstiltakene: Uteseksjonen Børge Erdal, seksjonsleder borge.erdal@vel.oslo.kommune.no 1 UTESEKSJONEN Sentrums- og storbyavdelingen i (Oslo kommune). Gatebasert oppsøkende sosialt og

Detaljer