Årsmelding Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo"

Transkript

1 Årsmelding 2014 Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo

2 3 Innledning 4 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 6 Mål, målgrupper, strategier og innsatsområder i SaLTo-modellen 10 INNSATSOMRÅDE 1: Sikre trygge og inkluderende skoler motvirke fravær og frafall KONFLIKTFOREBYGGING RUSTILTAK TETT OPPFØLGING LOKALT SAMARBEID 18 INNSATSOMRÅDE 2: Tett og målrettet oppfølging av unge lovbrytere, gjengangere, nettverk og gjenger UNGE GJENGANGERE SAMARBEID OM STRAFFEGJENNOMFØRING 22 INNSATSOMRÅDE 3: Forebygging og beredskap med hensyn til konflikter og vold : HATKRIMINALITET OG EKSTREMISME : MEGLING OG FOREBYGGING AV KONFLIKTER : SEKSUELLE OVERGREP, VOLD OG KRIMINALITET 30 INNSATSOMRÅDE 4: Forebygging mot utvalgte målgrupper og arenaer : SENTRUM : RUSTILTAK : MØTEPLASSER : JOBB OG PRAKSIS : LOKALE TILTAK OG ARRANGEMENTER : BYDEL ALNA: LOKAL FOREBYGGING GJENNOM NETTVERK OG SAMARBEID 42 INNSATSOMRÅDE 5: Utvikle gode modeller for samarbeid utsatte unge år : RUSTILTAK : OPPLÆRING OG SYSSELSETTING 48 INNSATSOMRÅDE 6: Informasjon, metode- og kompetanseutvikling og kunnskapsutvikling : SAMARBEIDSNETTVERK : HANDLINGSPROGRAM, PLANER, RAPPORTER, VEILEDERE M.M : KONFERANSER, SEMINARER, TILSKUDD M.M.

3 Innledning Årsmelding 2014 gir en bred presentasjon av SaLTo-modellen, aktiviteter, tiltak og barne- og ungdomskriminaliteten. Over 70 utvalgte lokale, regionale eller byomfattende tiltak og prosjekter blir presentert gjennom de seks prioriterte innsatsområdene i Handlingsprogram Årsmeldingen presenterer et strukturert, bredt og spisset SaLTo-arbeid som spenner over mange sektorer i kommune og stat. Det blir laget lokale årsmeldinger for SaLTo i bydelene. Fortsatt nedgang i kriminaliteten I 2014 var det igjen en nedgang i den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten. Antallet registrerte straffbare forhold gikk ned med 6 % for unge under 18 år og 11 % i aldersgruppen år. Den registrerte ungdomskriminaliteten er lavere enn for 10 år siden, til tross for en betydelig økning i barne- og ungdomsbefolkningen. I 2014 ble det registrert en halvering i antall anmeldte ran med unge som mistenkt/siktet og halvering av unge som ble utsatt for ran. Det ble også registrert en nedgang i gjengangerkriminaliteten blant unge i De 97 gjengangerne i 2014 sto for 32 % av den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten, til sammen 671 straffbare forhold. Strategisk er det viktig å følge kriminaliteten og nettverkene til unge ranere og gjengangere og løpende sette inn relevante tiltak. Dette bidrar til å forebygge kriminelle ungdomsgjenger i hovedstaden. Hatkriminalitet og voldelig ekstremisme Ved årsskiftet 2013/2014 la SaLTo frem Veileder ved bekymring Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant unge? Veilederen er et verktøy for ansatte i kommunen og politiet som jobber med unges radikalisering og ekstremisme. I 2014 kom også undervisningsopplegget Radikalisering og ekstremisme, Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo og SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet. I 2013 ble det etablert et SaLTo-team i Utdanningsetaten. Dette har gitt SaLTo-samarbeidet et nytt gir. Utdanningsetaten har i 2014, i samarbeid med SaLTo, utgitt flere aktuelle planer og veiledere: Forebygging av kriminalitet i Osloskolen Handlingsplan , Radikalisering og ekstremisme undervisningsopplegg og veilederen Rusforebyggende arbeid. Kriminalitet og kriminalitetsforebygging på Internett og sosiale medier ble tatt inn i SaLTo handlingsprogram Høsten 2013 la Redd Barna og SaLTo frem rapporten Tilgjengelige, tøffe og trygge? Forebygging av kriminalitet på internett. Høsten 2014 ble oppfølgeren Dobbeltliv lagt frem, etter samarbeid og dialog med unge i Groruddalen. SaLTo har i 2014 gjort seg mer tilgjengelig ved å etablere seg på Facebook og ved å oversette to mindre publikasjoner til engelsk. Dette kan bidra til å nå flere unge, flere ansatte og flere samarbeidspartnere. Nye straffereaksjoner 1. juli 2014 ble de nye straffereaksjonene Ungdomsstraff og Ungdomsoppfølging iverksatt for unge mellom 15 og 18 år. Straffereaksjonene forvaltes av Konfliktrådet i Oslo og Akershus gjennom et nært samarbeid med Oslo kommune, Oslo politidistrikt og Friomsorgen. Ungdomskoordinatorene på politistasjonene står sentralt i gjennomføringen av straffereaksjonene. Ungdomskoordinatorene er tilsatt i konfliktrådet. Det ble i 2014 etablert en tverrsektoriell fokusgruppe i SaLTo for å styrke det forebyggende arbeidet mot vold og seksuelle overgrep. Målet er å spisse forebyggingen og utvikle samarbeid mellom spesialister og forebyggere i politiet og kommunen. SaLTo-modellen feiret 10 år i Da var det ekstra hyggelig at Oslo kommune ble tildelt regjeringens kriminalitetsforebyggende pris for Prisen gir sammen med all erfaring og kompetanse som er bygget opp et godt utgangspunkt for å videreutvikle samarbeidet innenfor SaLTo-modellen i perioden SaLTo-modellen feiret 10 år i Da var det ekstra hyggelig at Oslo kommune ble tildelt regjeringens kriminalitetsforebyggende pris for SaLTo ÅRSMELDING

4 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Den registrerte kriminaliteten blant barn og unge under 18 år gikk ned i 2014, som i de foregående år. Siden 2006, da SaLTo-modellen ble etablert, har barne- og ungdomskriminaliteten blitt redusert med over 30 %, mens antall unge registrert med straffbare forhold i Oslo også har gått ned med over 30 %. Dette til tross for en betydelig vekst i barneog ungdomsbefolkningen unge under 18 år ble siktet/mistenkt for 2068 straffbare forhold i 2014, dvs. en nedgang i antall straffbare forhold på 6,2 % fra I aldersgruppen år ble det registrert en nedgang på ca. 11 % både i antall unge lovbrytere og antall registrerte forhold. Nedgang i gjengangerkriminaliteten Gjengangerne står for en relativt stor del av kriminaliteten 32 % av alle straffbare forhold som ble registrert blant unge under 18 år i Denne andelen var lavere enn i 2013, da de unge gjengangerne ble registrert for 42 % av forholdene. Innsatsen rettet mot unge gjengangere ble etablert i I perioden har det vært en jevn nedgang fra 149 til 97 i antallet unge gjengangere. Antall straffbare forhold de er registrert for har også gått jevnt Antall straffbare forhold med mistenkt/siktet under 18 år i perioden FOTO: SHUTTERSTOCK SaLTo ÅRSMELDING 2014

5 Stor nedgang i antall ran i 2014 hvor unge ble siktet/mistenkt. ned. I 2014 ble de 97 unge gjengangerne under 18 år registrert med til sammen 671 straffbare forhold. Gjengangerkriminaliteten har i perioden gått ned både blant gjengangere som er under oppfølging og blant nye, unge gjengangere som blir registrert. Gjengangerkriminaliteten blir fulgt opp gjennom ulike tiltak, blant annet ved oppfølgingsteamene på politistasjonene, UG-samarbeid mellom bydeler og politistasjoner, bruk av mentorer, statistikk og analyse m.m. Se omtale av tiltak under Innsatsområde 2) Tett og målrettet oppfølging av unge lovbrytere og gjengangere. Antallet unge under 18 år som ble utsatt for ran sank fra 147 i 2013 til 75 i 2014, dvs. en halvering. Ranstallene halvert i 2014 Antall anmeldte ran hvor unge ble siktet/mistenkt økte fra 71 i 2012 til 103 i I 2014 sank tallet til 41, dvs. mer enn en halvering. Samlet viser tallene for 2014 betydelig færre ran med unge som var involvert, færre unge som ble siktet/mistenkt og færre unge ransofre, mens antallet unge ranere var stabilt. 81 unge ble registrert for ran både i 2013 og Antallet unge under 18 år som ble utsatt for ran sank fra 147 i 2013 til 75 i 2014, dvs. en halvering. Nedgangen kan skyldes koordinert ransetterforskning i Oslo fra Grønland politistasjon, rask oppfølging av unge som ble tatt for ran samt bred og målrettet forebyggende innsats for øvrig. I 2014 var det bare én av de unge ranerne som ble tatt for fem eller flere ran, mens det i 2013 var 16 unge i denne kategorien. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo rapport I 2014 kom som vanlig SaLTos rapport Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo. Den ble lagt frem på SaLTo-konferansen 7. mai Rapporten gir en bred oversikt over barne- og ungdomskriminaliteten i Det blir blant annet fokusert på unge gjengangere, grove lovbrudd som narkotika, ran og vold, unge som ofre for kriminalitet, rusmidler blant ungdom, kriminalitet i sentrum, unge lovbrytere uten bostedsadresse i Oslo samt utviklingstendenser og utfordringer. SaLTo ÅRSMELDING

6 Mål, målgrupper, strategier og innsatsområder i 2014 I SaLTo handlingsprogram ble følgende hovedmål, målgrupper, strategier og innsatsområder nedfelt: Hovedmål SaLTo skal samordne ressursene i arbeidet for å sikre barn og unge et koordinert tilbud for å redusere barne- og ungdomskriminaliteten redusere rusmisbruket blant barn og unge FOTO: TRIKKEHALLEN, BYDEL NORDRE AKER Målgrupper Hovedmålgruppene for SaLTo er barn og unge mellom år, med hovedvekt på barn og unge som vokser opp i utsatte miljøer med rus og kriminalitet utsatte unge i alderen år Det presiseres at forebyggende arbeid og tidlig inngripen blant yngre barn er viktig. Tidlig intervensjon i småbarnsfamilier iverksettes av bydelene etter behov. Overordnede strategier Utvikle et helhetlig kriminalitetsforebyggende arbeid Basere det kriminalitetsforebyggende arbeidet på dialog, kunnskap, analyse og erfaringer Videreutvikle et bredt spekter av tiltak innenfor og mellom ulike sektorer Identifisere, forebygge og intervenere tidlig ved oppvekst- og atferdsproblemer Følge raskt og effektivt opp barn og unge som har begått lovbrudd Samordne støtte til barn og unge som er utsatt for kriminalitet Samordne forebyggende og behandlende tiltak på områdene kriminalitet, rus og psykisk helse Trekke unge, deres foresatte og frivillige organisasjoner aktivt med i forebyggende arbeid Innsatsområder Sikre trygge og inkluderende skoler motvirke fravær og frafall Tett og målrettet oppfølging av unge lovbrytere, gjengangere, nettverk og gjenger Forebygging, beredskap og oppfølging av konflikter, vold, seksuelle overgrep og hatkriminalitet Forebygging mot utvalgte målgrupper og arenaer Utvikle gode modeller for samarbeid utsatte unge år Informasjon, metode- og kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring I de kommende kapitler blir mer enn 70 utvalgte byomfattende, regionale eller lokale tiltak kort omtalt under de seks innsatsområdene nevnt ovenfor, dvs. i SaLTo handlingsprogram SaLTo ÅRSMELDING 2014

7 SaLTo ÅRSMELDING

8 SaLTo-modellen Det kriminalitets- og rusforebyggende arbeidet spenner over mange sektorer innen stat, kommune, privat og frivillig sektor. I Oslo er det 15 bydeler, flere byomfattende etater, fem politistasjoner og sentrale enheter i politiet. SaLTo ble etablert som en forsøksmodell i 2004 og innført i hele byen i Politirådet ble opprettet i SaLTo (Sammen Lager vi et Trygt Oslo) er en modell hvor Oslo kommune og Oslo politidistrikt er hovedaktører, men der stadig flere samarbeidspartnere involveres. Tilsvarende kriminalitetsforebyggende modeller finnes i Danmark (SSP) og i mange andre kommuner i Norge (SLT). Politirådet Politirådet i Oslo er styringsgruppe for SaLTo. Politirådet ledes av byrådslederen med politimesteren som nestleder. Rådet består for øvrig av byråd for helse og sosiale tjenester, byråd for miljø og samferdsel, byråd for kultur og næring, byrådssekretær ved byrådslederens kontor, visepolitimestre og kommunikasjonssjef i politiet samt representanter for kommunens administrative toppledelse i byrådsavdelingene. Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester er sekretariat. Mer informasjon om politirådet finnes på byradet.oslo.kommune.no/politiradet Lokale og regionale styringsgrupper De lokale styringsgruppene ledes av bydelsdirektørene. For øvrig deltar politistasjonssjefer og områdedirektører i Utdanningsetaten. SaLTo-koordinatorene er sekretærer for styringsgruppene. I Oslo indre øst er det, som et forsøk, etablert en regional styringsgruppe som dekker fire bydeler og to politistasjoner. SaLTo-sekretariatet og SaLTo-koordinatorene SaLTo-sekretariatet ligger i Velferdsetaten. Det er tilsatt en SaLTo-koordinator i hver bydel. I 2013 ble det etablert et SaLTo-team i Utdanningsetaten. I 2014 hadde Oslo følgende SaLTo-koordinatorer: Ove Kristofersen, Velferdsetaten (SaLTo-sekretariatet) Line Andreassen/Camilla Farstad, Utdanningsetaten Elisabeth Ulleberg, Bydel Vestre Aker Tone Kronquist, Bydel Sagene Katrine Bagge Skarheim, Bydel Søndre Nordstrand Tove S. Christiansen, Bydel Stovner Anders Langfeldt-Rugelbak, Bydel Grorud Unni Haug, Bydel Nordre Aker Randi Driessen Marthinsen/Isabel Espinoza (vikar 1. halvår), Bydel Frogner Eivind Fivelsdal, Bydel Alna Silje Vie Solhjell/Anna-Sabina Soggiu (vikar 4. kvartal), Bydel Grünerløkka Olga Mørk, Bydel Gamle Oslo Tonje Tovik, Bydel Ullern Vibeke B. Løvås, Bydel Nordstrand Anne Sissel Slaatsveen, Bydel Østensjø May Britt Grunnaleite, Bydel Bjerke Karin Swanstrøm, Bydel St. Hanshaugen SaLTo-koordinatorene kan treffes på telefon Mer kontaktinformasjon på 8 SaLTo ÅRSMELDING 2014

9 -modellen Statlige samarbeidspartnere Kommunale samabeidspartnere Velferdsetaten Utdanningsetaten Barne- og familieetaten m. fl. Politirådet Styringsgruppe for SaLTo-modellen byrådsleder, politimester, byråder, visepolitimestre, kommunaldirektører, med flere. Oslo politidistrikt Politistasjoner: Stovner Sentrum Grønland Majorstua Manglerud Bydeler: Alna Bjerke Ullern Grorud Sagene Frogner Stovner Østensjø Nordstrand Gamle Oslo Vestre Aker Nordre Aker Grünerløkka St.Hanshaugen Søndre Nordstrand Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester sekretariat for Politirådet SaLTo-sekretariatet i Velferdsetaten Lokale og regionale styringsgrupper med bydelsdirektører, politistasjonssjefer, områdedirektører fra utdanningsetaten med flere. SaLTokoordinatorer 15 bydeler og Oslo sentrum og Utdanningsetaten Fagkonsulenter barnevern ved politistasjonene ansatt i Bydel Gamle Oslo Lokale og regionale arbeidsgrupper og nettverk stat, kommune, privat og frivillig ungdomskoordinatorer ved politistasjonene Kriminalomsorgen region øst Helse Sør-Øst NAV KRÅD FOTO: SHUTTERSTOCK SaLTo = Sammen Lager vi et Trygt Oslo. Samarbeidsmodell mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt om det kriminalitetsforebyggende arbeidet blant barn og unge. Kartet gjenspeiler hvordan SaLTo-modellen fungerer, ikke de ordinære styrings-linjer i stat og kommune. Konfliktrådet i Oslo og Akershus SaLTo ÅRSMELDING

10 1Sikre trygge og inkluderende skoler motvirke fravær og frafall Innsatsområde 1.1 KONFLIKTFOREBYGGING.2 RUSTILTAK.3 TETT OPPFØLGING.4 LOKALT SAMARBEID Foto: shutterstock 10 SaLTo ÅRSMELDING 2014

11 Høsten 2013 ble det opprettet et SaLTo-team i Utdanningsetaten. Hensikten var å tydeliggjøre Osloskolens stemme, ansvar og eierskap i SaLTo-samarbeidet og styrke det tverretatlige perspektivet i arbeidet for trygge og inkluderende skoler der elever fullfører og består skoleløpet. 1.1: Konfliktforebygging SaLTo-teamets innsats omfatter deltakelse i de ulike SaLTo-fora, informasjonsarbeid mellom SaLTo, skolene og etatsledelsen samt utviklingsarbeid i Osloskolen tilknyttet SaLTos ulike innsatsområder. Det er laget en egen handlingsplan for Utdanningsetatens SaLToarbeid. Oslo kommune Utdanningsetaten Manifest mot mobbing Oslo Manifest mot mobbing Oslo kommune Å forhindre mobbing er et lokalt ansvar og krever lokal handling I Oslo kommune forplikter vi oss til å: Arbeide for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø for alle barn og unge Styrke innsatsen mot krenkelser og mobbing gjennom økt bevissthet, kunnskaps- og kompetanseheving og konkret handling Arbeide for samarbeid og lokal forankring av arbeidet mot mobbing Arbeide for at ledere tar ansvar for å forhindre og håndtere krenkelser og mobbing Manifest mot mobbing Utdanningsetaten: Trygge og inkluderende Oslo-skoler Siden 2011 har arbeidet med Manifest mot mobbing markert starten på et nytt skoleår med en ukes kampanje. Målet for kampanjen er å bidra til økt fokus på vennskap og samarbeid for å motvirke mobbing. Kampanjen har nytt tema hvert år, og temaet for 2014/2015 Voksne skaper vennskap på nett handler om hvordan voksne kan bidra i kampen mot digital mobbing. Åpningen av kampanjeuken ble foretatt av statsminister Erna Solberg på Bjørnsletta skole. Nytt manifest for perioden ble undertegnet av partene høsten Partene i avtalen er byrådet ved byråd for kunnskap og utdanning, Utdanningsetaten, Elevorganisasjonen, Oslo kommunale foreldreutvalg, Utdanningsforbundet i Oslo, Skolelederforbundet og Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund. Utdanningsetaten: Økt bruk av gjenopprettende prosess En gjenopprettende prosess representerer et alternativ til en straffereaksjon, og innebærer at de som er involvert i og berørt av en konflikt eller krenkelse sammen finner ut hvordan situasjonen kan endres til det bedre. Den som har krenket en annen får innblikk i virkningen av det han eller hun har gjort, og mulighet til å gjøre opp for seg. Ansikt-til-ansikt-møter, tilrettelagt av en skolert tredjepart, er et viktig element i en slik prosess. Gjenopprettende prosess er den norske oversettelsen av Restorative Justice, som er en bærebjelke i konfliktrådene. Gjenopprettende tilnærming benyttes også i Osloskolens forebyggende læringsmiljøarbeid. Utdanningsetaten mottok våren 2014 prosjektmidler fra Utdanningsdirektoratets satsing Bedre læringsmiljø. I denne forbindelse er det startet flere prosjekter knyttet til bruk av gjenopprettende tilnærminger. Utdanningsetaten/RVTS: Seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Utdanningsetaten innledet høsten 2014 et samarbeid med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst) om kompetanseheving blant personalet i Osloskolen. Det er utviklet et kurs rettet mot sosiallærere, rådgivere og miljøarbeidere. Kurset skal gi innblikk i temaet, økt handlingskompetanse og kunnskap om hvordan kompetansen kan spres internt på skolen. Utdanningsetaten/SaLTo: Radikalisering og voldelig ekstremisme Høsten 2014 mottok Oslos videregående skoler og voksenopplæringssentre et undervisningsopplegg fra Utdanningsetaten/SaLTo med introduksjon til temaene radikalisering og ekstremisme, tilpasset kompetansemålene for samfunnsfag Vg1/Vg2. Undervisningsopplegget skal gjennomføres av samfunnsfaglærere. Hensikten er å sette i gang refleksjon hos elevene og å gi lærerne mulighet til å fange opp eventuelle tegn på ekstremisme i klassene og på skolen. I tillegg tilbys skolene foredrag for personalet i regi av ekstremismekontaktene/forebyggende politikontakter ved de lokale politistasjonene. Skolene mottok også SaLTo-verktøyet Veileder ved bekymring Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant unge? Veileder ved bekymring Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant unge? SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig ekstremisme, januar 2014 SaLTo er et samarbeid mellom Oslo politidistrikt og Oslo kommune om kriminalforebyggende tiltak blant barn og unge. 1 SaLTo Veileder SaLTo ÅRSMELDING

12 1.2 Rustiltak FOTO: SCANPIX Utdanningsetaten/Velferdsetaten: Unge & Rus Unge & Rus ble første gang gjennomført skoleåret 2006/2007. Unge & Rus er et obligatorisk rusforebyggende program for 8. klassetrinn i Oslo. Programmet omfattet i 2014 ca elever på ca. 50 ungdomsskoler og deres foreldre/foresatte. Det årlige arbeidsseminaret i Unge & Rus ble avholdt i oktober 2014, med ca. 80 lærere og samarbeidspartnere som deltakere. Det var, som på tidligere seminarer, hentet inn foredragsholdere og innledere fra Kompetansesenter rus, Nord-Norge (KoRus-Nord), Universitetet i Nordland og NOVA, samt lokale krefter fra Oslo. Mer informasjon finnes på nettstedet Utdanningsetaten/Velferdsetaten: Kjentmann rusforebygging i skolen Utdanningsetaten og Velferdsetaten har en samarbeidsavtale som ble revidert i På bakgrunn av samarbeidsavtalen ble Kjentmann etablert i Kjentmann er et tiltak utviklet av Stiftelsen Bergensklinikkene med mål om å oppdage, identifisere og følge opp rusbruk blant elever. Arbeidet skal forankres i skolens plan for det rusforebyggende arbeidet jamfør Utdanningsetatens veileder. Det er kjentmenn ved de fleste videregående skolene og ved flere ungdomsskoler i Oslo. Det er benyttet rådgivere, sosiallærere, miljøarbeidere, lærere og helsesøstre som kjentmenn. Ny opplæring av kjentmenn, som følger skoleåret, ble påbegynt i oktober 2014 og avsluttes i mars Det ble arrangert en nasjonal konferanse for kjentmenn i regi av KoRus-Nord på Gardermoen i september 2014 med om lag 80 deltakere. Utdanningsetaten/Velferdsetaten: Ny rusveileder for Osloskolen Skolens innsats kan være avgjørende for mange unge som sliter med rusproblemer. Forskning viser entydig at misbruk av rusmidler medfører svært stor risiko for frafall fra utdanning. Utdanningsetaten har utarbeidet en veileder for rusforebyggende arbeid i Osloskolen. Veilederen er laget i samarbeid med Kompetansesenter rus Oslo, Velferdsetaten og Oslo politidistrikt. Hensikten med veilederen er å gi skolene verktøy og rammer for det rusforebyggende arbeidet. Den gir informasjon om skolens forpliktelser i det rusforebyggende arbeidet og Utdanningsetatens kompetansehevingstiltak. Den inneholder også et eksempel på mal for skolens plan for det rusforebyggende arbeidet og lenker til nyttige nettsteder, støttemateriell, undersøkelser og datagrunnlag. Nødvendigheten av et tverretatlig samarbeid er vektlagt. 12 SaLTo ÅRSMELDING 2014

13 1.3: Tett oppfølging Utdanningsetaten mfl.: Psykisk helse i OSLOskolene Opplæringsloven understreker at alle har rett til en skolehverdag som fremmer helse, trivsel og læring. Sammenhengen mellom ungdoms psykiske helse og frafall fra videregående skole er tydelig. Det gjøres mye psykisk helsearbeid i Osloskolen. Både lærere, rådgivere og skolehelsetjenesten er viktige aktører i dette arbeidet. I tillegg trekkes eksterne instanser og faggrupper inn i skolen for å bidra til å hjelpe elever som sliter med psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer. Det er utarbeidet en ressursperm til bruk på skolene: Psykisk helse i OSLOskolene. I permen gis det informasjon om psykisk helse og psykiske lidelser satt i skolesammenheng. Det gis veiledning til praktisk og systematisk planlegging av skolens psykiske helsearbeid, og skolens hjelpetjenester inviteres til en møtearena på skolen. Tiltaket Utviklingsfremmende samtaler med ungdom, utviklet i videregående skoler i Oslos sydlige bydeler, innføres nå i alle videregående skoler. Her samarbeider skolehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten/bup og videregående skoler om et lavterskeltilbud for å støtte og hjelpe ungdom som står i vanskelige livssituasjoner. Ved årsskiftet 2014/2015 er syv av tretten bydeler (to bydeler er uten videregående skoler), tre Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og 15 videregående skoler inne i prosjektet. På sikt skal alle videregående skoler, bydelene de ligger i og alle BUP være med. Da vil mer enn elever få dette styrkede skolehelsetilbudet. Arbeidet har vist en betydelig økning i bruken av helsetjenester på skolene. Flere ungdommer har søkt hjelp med bekymringer for sin psykiske helse. FOTO: SCANPIX Ungdom mot vold, skoler mfl.: Tett oppfølging forebyggende nettverk Ungdom mot vold (UMV) er en stiftelse som arbeider med kriminalitetsforebygging. UMV jobbet i 2014 mot ca. 15 skoler i Oslo, både videregående skoler og ungdomsskoler. Det jobbes med konflikter i skolemiljøet, oppfølging av elevgrupper og elever, rus og kriminalitet og elever som er bortvist/utvist fra skolen. UMV samarbeider også med Oslo friomsorgskontor når det gjelder oppfølging av unge som soner samfunnsstraff, hvorav flere er elever i videregående skole. Det er etablert et forebyggende nettverk mellom skolene, kriminalomsorgen, politiet, UMV og SaLTo. Det ble i mai arrangert en workshop mellom det forebyggende nettverket og SaLTo-koordinatorene på Etterstad videregående skole. UMV fikk i 2014 økonomisk støtte fra Oslo kommune til arbeidet i skolene. Det er for skoleåret 2014/2015 satt i gang et forsøk med NAV-veiledere i videregående skole. Utdanningsetaten/skolene, NAV Stovner og NAV Alna: NAV-veiledere i skolene Det er for skoleåret 2014/2015 satt i gang et forsøk med NAV-veiledere i videregående skole. Det er ansatt fire NAV-veiledere ved NAV Stovner og NAV Alna som har arbeidsplass på Stovner videregående skole og Hellerud videregående skole. Intensjonen er at veilederne skal bistå skolene i forhold som ligger utenfor skolenes kompetanseområde. Oppgavene til NAV-veilederne kan være å bistå elever som har behov for bolig, økonomisk rådgivning eller jobbsøkerveiledning. Det kan også være for elever som ønsker et alternativ til skole eller at skolen ikke får kontakt med eleven. Bydel Grünerløkka: Samarbeidet med skolene SaLTo har ansvar for å koordinere bydelens innsats på Frydenberg ungdomsskole i samarbeid med Sinsen kulturhus, Gateteamet, skolehelsetjenesten, barnevernet og bydelspolitiet. Målsettingen er å forebygge frafall og psykiske helseproblemer blant elevene og redusere hendelser knyttet til mobbing, trusler, rus og vold på skolen. Miljøarbeidet på Frydenberg ungdomsskole er videreført i Miljøteamet har eget kontor i skolens administrasjon og består av ansatte fra Sinsen kulturhus, Gateteamet og skolen. Formålet er å øke elevenes trivsel, redusere mobbing og skolefravær og skape inkluderende arenaer for aktivitet og læring. For å nå dette målet etablerte bydelen etter skoletidstilbudet Aktiv! i januar 2013 i samarbeid med Frydenberg SaLTo ÅRSMELDING

14 FOTO: SHUTTERSTOCK ungdomsskole. Hovedbase for tilbudet er skolens unike bibliotek og kantine. Også skolens musikkrom og flerbrukshall er i daglig bruk til dette arbeidet med blant annet fysisk aktivitet, matservering med kostholdsveiledning, leksehjelp og gratis kulturskoleundervisning. I tett samarbeid med skolens minoritetsrådgiver og sosiallærer er det også høsten 2014 etablert egne aktivitets- og treningsopplegg for jenter med minoritetsbakgrunn. Det er i samarbeid med forebyggende politi, bydelen (Sinsen kulturhus og Gateteamet) og skole igangsatt en guttegruppe som ledd i skolens forebyggende arbeid i henhold til Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Inspirert av det vellykkede samarbeidet med Frydenberg skole, har bydelen tatt initiativ til lignende samarbeid med den nye Sofienberg skole. Det forberedende arbeidet startet opp våren Gateteamet og Dragen juniorklubb arbeidet med elever fra Grünerløkka skole for å skape bedre overganger til den nye ungdomsskolen på Sofienberg. Høsten 2014 har Dragen og Gateteamet etablert en arena på nye Sofienberg skole, etter mønster fra samarbeidet på Frydenberg. Det er opprettet en styringsgruppe for samarbeidet med SaLTo, Gateteamet, x-ray, Dragen, politiet og skolen. Dragen koordinerer bydelens innsats. Skoleåret 2013/2014 gjennomførte Gateteamet drop-out-prosjektet Arbeid etter skoletid sammen med KOM og NAV sosial. Høsten 2014 startet bydelen et nytt LOS-prosjekt med statlige midler, der Gateteamet skal jobbe mot skoleskulk på de to ungdomsskolene og i tillegg gjøre en innsats mot videregående skoler der ungdom bosatt i bydelen har stort frafall. Helsestasjonen har også et prosjekt rettet mot frafall i skolene. Det er tett kontakt mellom prosjektene. Utekontakten i Bydel Nordstrand ble i januar 2015 nominert til Folkehelseprisen: En kandidat som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for å styrke barn og unges psykiske helse i Oslo. Bydel Nordstrand: Forebygging av skolefravær På bakgrunn av samhandlingsreformen iverksatte Utekontakten i Bydel Nordstrand i 2013 en prosjektstilling som skulle ivareta behovet for koordinerte tjenester knyttet til forebygging av skolefravær og -frafall. Det var et ønske om å komme inn på et tidlig tidspunkt for å forhindre høyt skolefravær, frafall og problemutvikling. Det er sterkt fokus på empowerment og hjelp til selvhjelp. I 2014 ble stillingen fast. Det er nå to miljøterapeuter fra Utekontakten som jobber i tiltaket på system-, gruppe- og individnivå. Det har vært jevnlige samarbeidsmøter med skoleledelsen hvor man har sett på fraværsrutiner, tverrfaglig samarbeid o.l. Det er igangsatt flere grupper for elever, og enkeltelever blir fulgt opp. I 2014 ble en psykolog ansatt i prosjektstilling i Utekontakten. Psykologen jobber tett opp til tiltaket. Prosjektet startet med en kartlegging i samråd med sosiallærere og rådgivere ved de to ungdomsskolene Lambertseter og Nordseter i Bydel Nordstrand. På bakgrunn av dette ble tilpassede strategier iverksatt. Det ble kartlagt hvor mange elever som hadde behov for tilbudet og hvilke metoder man kan benytte seg av for å kunne tilby helhetlige og tilpassede tilbud til den enkelte. Arbeidet besto av kontaktetablering, veiledning av ungdom og foreldre, samarbeid og samhandling med de nødvendige instanser samt informasjons- og motiveringsarbeid. Det har vært mye fokus på skoleog klassemiljø og forbedring av fraværsrutiner. Det samarbeides mellom Utekontakten (miljøterapeuter og psykolog) og assisterende rektor, sosiallærere, kontaktlærere, faglærere, helsesøstre, foresatte, forebyggende politi, barnevern og BUP. Utekontakten i Bydel Nordstrand ble i januar 2015 nominert til Folkehelseprisen: En kandidat som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for å styrke barn og unges psykiske helse i Oslo. Bydel Bjerke og skolene: LOS-er tett oppfølging av elever Høsten 2014 ansatte bydelen tre LOS-er i mindre stillinger. Dette er ansatte som jobber i fritidsklubber og kjenner barne- og ungdomsmiljøet i bydelen godt. De har oppfølging av til sammen 10 ungdommer. Målet er å styrke ungdommenes skolehverdag. Rekrutteringen skjer ved at skolene sender en henvendelse til SaLTo-koordinatoren på elever som har behov for tett oppfølging for å mestre skolen. SaLTo-koordinatoren finner deretter en ledig LOS, som møter ungdommene og skolen til oppstartsamtale. Foresatte samtykker i forkant. Ungdommene som får LOS går i 8., 9. og 10. trinn på bydelens tre ungdomsskoler. Ungdommene gir positive tilbakemeldinger. Prosjektet fortsetter i SaLTo ÅRSMELDING 2014

15 Bydel St. Hanshaugen og skolene: Videreføring av LOS-prosjektet Bydel St. Hanshaugen høstet gode erfaringer med LOS-prosjektet i perioden LOS-prosjektets målsetting er å motvirke marginalisering blant ungdom, dvs. redusere antall ungdom som havner utenfor skole og arbeidsliv. Bydel St. Hanshaugen skal gjennom prosjektmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) videreføre LOS-arbeidet ut Målgruppen er ungdom i alderen år som er i risikosonen for å falle utenfor skole. Hovedfokus er som tidligere elever i ungdomsskolen med bostedsadresse i bydelen. LOS-en fungerer som tilrettelegger og oppfølger/veileder for ungdommen, samt et bindeledd mellom ungdommen og tjenesteapparatet. LOS-en har opprettet et tett samarbeid med de to ungdomsskolene i bydelen, NAV, barnevern og øvrig hjelpeapparat. Ungdommenes foresatte er viktige samarbeidspartnere. Ungdommene som deltar i prosjektet har store og sammensatte utfordringer. Erfaringene bekrefter også at ungdom med tiltak i barnevernet har særlige utfordringer knyttet til frafall i skolen. 12 ungdommer har hittil deltatt i prosjektet bare gutter, og med en overvekt av ungdom med minoritetsbakgrunn. De fleste har hatt skoleplass, men har stått i fare for å falle ut. Flertallet har tiltak gjennom barnevernet. Rekruttering skjer primært gjennom skolene eller barnevernet, men også via ungdom som selv har fått hjelp fra LOS-en. Det unike med LOS-arbeidet er muligheten og fleksibiliteten til å følge ungdommen tett på deres egne arenaer først og fremst på skolen, men også utenfor skolesituasjonen. LOS-en er tilgjengelig på dag- og kveldstid. LOS-en fungerer som tilrettelegger og oppfølger/veileder for ungdommen, samt et bindeledd mellom ungdommen og tjenesteapparatet. FOTO: SHUTTERSTOCK SaLTo ÅRSMELDING

16 1.4: Lokalt samarbeid Bydel Ullern og skolene: Teaterforestillingen Sinna mann vold i nære relasjoner Bydel Ullern arrangerte teaterforestillingen Sinna mann ved Egal teater om vold i nære relasjoner to dager i desember for alle elever på 9. trinn. Etter forestillingen på ca. 30 minutter satte fagpersoner seg på scenen og tok imot spørsmål om vold fra salen. I etterkant av arrangementet fikk bydelen og skolene henvendelser om vold og vold i nære relasjoner fra elever. Bydel Grorud og skolene: Teaterforestillingen Sinna mann vold i nære relasjoner Bydel Grorud har i åtte år vist teaterforestillingen Sinna mann. Formålet er å belyse temaet vold i nære relasjoner samt fokus på at barn skal våge å si ifra. Sinna mann-forestillingen vises for alle elever på 9. trinn i bydelen. Ca. 310 elever så forestillingen i Etter forestillingen deltok medarbeidere fra ulike tjenester og etater i et panel: politi, barnevern, Oslo krisesenter, SaLTo-koordinator, skolehelsetjenesten mfl. I 2014 deltok rap-duoen Tonna Brix i panelet. De FOTO: BYDEL ULLERN fremførte også en låt. Gruppen har egne erfaringer fra å vokse opp i hjem med vold i nære relasjoner som de skriver om i sangene sine. Bydel Bjerke, skolene og politiet: Hatkriminalitet og voldelig ekstremisme Politiet og SaLTo-koordinatoren har vært på alle ungdoms- og videregående skoler og holdt innlegg om radikalisering og voldelig ekstremisme våren og høsten SaLTo-veilederen Veileder ved bekymring ble presentert. Det ble oppfordret til samhandling mellom skole, bydel og politi ved bekymring. Politiet og SaLTo-koordinatoren har vært på alle ungdoms- og videregående skoler og holdt innlegg om radikalisering og voldelig ekstremisme våren og høsten SaLTo ÅRSMELDING 2014

17 Sinna mann vold i nære relasjoner FOTO: BYDEL ULLERN Bydel St. Hanshaugen: Gatemegling i skolene Kultur- og fritidsenheten i bydelen har i 2014 gjennomført gatemeglingsgrupper i skoletiden på bydelens to ungdomsskoler. Gatemegling er et kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot ungdom, hvor hovedfokuset er å gi ungdom konkrete verktøy til å håndtere konflikter på en mer konstruktiv måte. Ungdom gis kompetanse i konflikthåndtering, kommunikasjon og megling. Bydel St. Hanshaugen og skolene: Overgang fra barne- til ungdomsskole foreldremøter Overgangen mellom barne- og ungdomsskolen kan by på utfordringer for både eleven og deres foreldre. Dette er en naturlig tid for løsrivelse fra foreldrene, og i noen tilfeller utforsking av rusmidler. For å styrke foreldrene i denne overgangen, holder bydelens SaLTo-koordinator og utekontakt foreldremøter på flere av bydelens barneskoler, der rus, ungdomstid og foreldrerollen er sentrale tema. Oslo indre øst: Samarbeid mellom ungdomsskolene og bydelene Bydelene i Oslo indre øst har videreført samarbeidsavtalene med ungdomsskolene som ble etablert i 2013 etter en mal fra Bydel Grünerløkka. Målet med avtalene er å samarbeide for et trygt og inkluderende læringsmiljø. Samarbeidet organiseres noe ulikt i de enkelte bydelene. Faste og viktige deltakere i samarbeidsteamene er utekontakter, SaLTo-koordinatorer, representanter for oppvekst, rektor/assisterende rektor, rådgiver og sosiallærer samt bydelenes politikontakter. Dette har sikret forankring på ledernivå i skolene og bydelene. Utekontaktene/LOS/oppsøkende er de som gjennomfører og har ansvar for det daglige arbeidet med ungdommene før, under og etter skoletiden. Målsettingen med samarbeidet er å planlegge og gjennomføre tiltak i skolemiljøet med følgende fokus: Redusere skolefravær og sikre oppfølging av elever med høyt fravær Øke elevers trivsel og redusere mobbing og diskriminering Redusere hendelser knyttet til vold, rus og kriminalitet i skolemiljøet Forebygge psykiske og fysiske helseproblemer blant elevene Tiltak blir igangsatt både gruppevis og/eller individuelt. Bydelene og skolene erfarer så langt at samarbeidet har gitt svært positive resultater med hensyn til læring, trivsel og miljø. De gode og positive erfaringene som bydelene Grünerløkka og St. Hanshaugen oppnådde i 2013 har medvirket til at også Bydel Gamle Oslo og Bydel Sagene startet tilsvarende samarbeid mellom bydelene og skolene i SaLTo ÅRSMELDING

18 2Tett og målrettet oppfølging av unge lovbrytere, gjengangere, nettverk og gjenger Innsatsområde 2.1 UNGE JENGANGERE.2 SAMARBEID OM TRAFFEGJENNOMFØRING FOTO: SHUTTERSTOCK 18 SaLTo ÅRSMELDING 2014

19 2.1: Unge gjengangere Gjengangerne står for en relativt stor del av kriminaliteten. I 2014 sto de 97 gjengangerne for 32 % av alle straffbare forhold som ble registrert i aldersgruppen under 18 år. De unge gjengangerne får tett oppfølging gjennom flere tjenester og tiltak samt gjennom straffereaksjonene Ungdomsstraff og Ungdomsoppfølging som ble etablert i De nye straffereaksjonene blir forvaltet av Konfliktrådet i Oslo og Akershus, som har en ungdomskoordinator tilsatt ved hver politistasjon. SaLTo Oslo: Unge gjengangere Unge gjengangere er en byomfattende innsats som ble etablert i Flere tiltak som kan bidra til å forebygge gjengangerkriminalitet er nedfelt i SaLTo handlingsprogram. Det ble i 2014 registrert 97 unge gjengangere under 18 år med fire eller flere straffbare forhold. Dette er det laveste antall unge gjengangere vi har registrert siden starten i Gjengangerne i 2014 ble mistenkt/siktet for 671 straffbare forhold, dvs. 32 % av forholdene unge ble registrert for dette året. I 2014 ble det ikke avdekket noen fast etablerte, kriminelle ungdomsgjenger i Oslo. De siste årene har det vært en nedgang i antallet gjengangere med ukjent adresse eller adresse i utlandet. I 2014 ble det registrert bare fire unge gjengangere uten personnummer. Når det gjelder unge gjengangere vises det for øvrig til årsrapporten Unge gjengangere 2014 og Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo. Sistnevnte rapport blir lagt frem på SaLTo-konferansen 6. mai Bydelene Sagene, Grünerløkka, Gamle Oslo og Grønland politistasjon: Unge gjengangere Bydelene Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo sokner til Grønland politistasjon. Siden 2009 har bydelene hatt et tett samarbeid med forebyggende avsnitt på politistasjonen rundt ungdom med alvorlig eller gjentagende kriminalitet. Samarbeidet baserer seg på samtykke fra ungdommer og foresatte som mottar hjelp. All informasjonsutveksling foregår innenfor rammene av taushetsplikten. Hver måned inviterer forebyggende avsnitt ved politistasjonen bydelene inn til samarbeidsmøter rundt unge gjengangere. Fra politiet stiller representanter for ungdomsetterforskerne, bydelspolitiet og Gatepatruljen samt leder av oppfølgingsteam og fagkonsulent i barnevernet. Fra bydelene deltar SaLTo-koordinator og representanter for barnevernet. Noen bydeler deltar også med utekontakt, ungdomsavdelingen i NAV eller representanter for bydelens tiltakskjede. I møtene drøfter deltakerne hvilke hjelpetiltak man kan tilby ungdommer og familier. Blant tiltak som iverksettes rundt ungdommene, er oppfølging av miljøarbeidere eller utekontakt, foreldreveiledning, botilbud, rusprøvetaking, hasjavvenning, samtaler rundt rus samt hjelp med hensyn til psykisk helsesituasjon og skolemestring. I tillegg drøftes deltakelse i oppfølgingsteam og tiltak som bør knyttes til straffereaksjonene. Det er igangsatt foreldregrupper der politi og barnevern samarbeider samt felles bekymringssamtaler mellom forebyggende politi og bydelens hjelpetiltak. I møtene vurderes tiltak fortløpende. Eventuelle justeringer gjøres etter behov. Politi og bydelens tjenester utfordrer hverandre ofte i møtene. Dette avstedkommer gode, prinsipielle diskusjoner. Samarbeidet omfatter i utgangspunktet barn og ungdom med tre eller flere registrerte straffbare forhold hos politiet siste år. I tillegg samarbeider bydeler og politistasjon om ungdom som faller utenfor kriteriene for unge gjengangere, men som det knytter seg alvorlige bekymringer til med tanke på kriminalitet. I løpet av 2014 ble det registrert 22 unge gjengangere under 18 år med fire eller flere straffbare forhold i de tre bydelene til sammen. Antallet unge gjengangere i Oslo indre øst har sunket kraftig siden tiltaket startet opp i Det store flertallet av ungdommene som mottar oppfølging gjennom UG-samarbeidet på Grønland politistasjon har redusert sin registrerte kriminalitet. SaLTo Oslo: Mentorer til unge gjengangere og unge ekstremister Det byomfattende tiltaket Mentorer ble startet i Mentorer blir benyttet der det er behov for tett oppfølging, støtte, råd og veiledning som ikke blir dekket av foresatte, andre voksenpersoner eller gjennom tjenester og tiltak. Mentorer er i all hovedsak benyttet sammen med tiltak som oppfølgingsteam, tiltak i barnevernet eller klubb- og feltsektoren i bydelene. Flertallet av ungdommene som får mentorer har aktive saker i barnevernet. I 2014 ble det brukt færre mentorer. Det ble ikke avsatt øremerkede midler til mentorer i alle bydelene. To bydeler søkte om og fikk midler til mentorer. Det ble også benyttet mentor til noen få unge som ble fulgt opp i tilknytning til hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. SaLTo ÅRSMELDING

20 2.2: Samarbeid om straffegjennomføring FOTO: DMITRY TKCHENKO Konfliktrådet i Oslo og Akershus, politistasjonene, SaLTo mfl.: Nye straffereaksjoner for unge mellom år Oppfølgingsteam for unge gjengangere ble startet som et treårig prøveprosjekt ved Majorstua politistasjon i Det ble etablert tilsvarende oppfølgingsteam i tre andre byer: Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Oppfølgingsteamene ble etablert som permanente tilbud i de nevnte byer og på Majorstua politistasjon i Sommeren 2010 ble det etablert tilsvarende team ved de fire andre politistasjonene i Oslo. Koordinatorene for oppfølgingsteamene ble tilsatt som ungdomskoordinatorer i Konfliktrådet i Oslo og Akershus da de nye straffereaksjonene Ungdomsstraff og Ungdomsoppfølging ble etablert 1. juli Det er konfliktrådene som forvalter de nye straffereaksjonene i Norge, i nært samarbeid med politiet, kommunene, friomsorgen mfl. Konfliktrådet i Oslo og Akershus lanserte de nye straffereaksjonene på en konferanse i Oslo konserthus 2. september. Det var stor deltakelse fra Oslo kommune og Oslo politidistrikt. SaLTo, Oslo friomsorgskontor og Ungdom mot vold: Unge i samfunnsstraff Høsten 2011 ble det i regi av SaLTo etablert et mer formelt og tettere samarbeid mellom kommunen/ bydelene, politiet, Oslo friomsorgskontor og Ungdom mot vold (UMV) mfl. Utviklingsarbeidet har vært basert på samarbeidet og erfaringene som Oslo friomsorgskontor og UMV har gjort gjennom flere år. Målsettingen har vært å styrke samarbeidet både under og etter samfunnsstraffen, slik at flest mulig dømte får tett, koordinert oppfølging. Det forpliktende samarbeidet skal redusere kriminaliteten gjennom å åpne muligheter for utdanning, sysselsetting, behandling, bolig, fritidsaktiviteter, økonomisk og juridisk rådgivning m.m. I Oslo ble det registrert 390 aktive saker med samfunnsstraff i Det ble registrert 106 nye dommer med unge i alderen år. UMV har vært involvert i 20 saker med unge under 25 år i Oslo friomsorgskontor deltar i det tverrfaglige SaLTo-nettverket sentralt. Det er konfliktrådene som forvalter de nye straffereaksjonene i Norge, i nært samarbeid med politiet, kommunene, friomsorgen mfl. Oslo fengsel, Bydel Gamle Oslo mfl.: Ung Ut sammen om tilbakeføring Prosjektet Ung Ut sammen om tilbakeføring ble etablert i Oslo fengsel første halvår Målet med prosjektet er bedre tilbakeføring for unge innsatte under 25 år, med spesielt fokus på varetekt. Ung Ut er et tverrsektorielt prosjekt som er finansiert av ni statlige direktorater/instanser. Prosjektet har fokus på rutiner i Oslo fengsel, samarbeid med andre etater og økt kompetanse om varetekt. Prosjektet deltar fast i det tverrsektorielle, sentrale SaLTo-nettverket. Oslo fengsel er Nordens største fengsel med 412 innsatte, de fleste i varetekt. Det har i prosjektperioden til enhver tid vært innsatte mellom år av disse har Oslo-tilhørighet. Det er daglig mellom innsatte som er bosatt i Oslo i aldersgruppen år. Det er få innsatte under 18 år, og disse blir fulgt opp av Ungdomstiltaket i fengselet. Ung Ut har siden mars 2014 hatt et samarbeid med Bydel Gamle Oslo ved SaLTo-koordinatoren. SaLTo har midlertidig finansiert en miljøterapeut. For øvrig har leder ved ungdomshuset Riverside, forebyggende avdeling på Grønland politistasjon samt barnevernet i Bydel Gamle Oslo deltatt. Målgruppen for samarbeidet er innsatte mellom år som bor i bydelen. Målet med samarbeidstiltaket er å sikre tidlig og kontinuerlig relasjon mellom bydelen og den unge i varetekt, å få erfaringer med politiet som samarbeidspartner i tilbakeføringsarbeidet samt drøfte om det er behov for mer systematisk samarbeid med barnevernet. I 2014 har det vært 10 innsatte i Oslo fengsel mellom år med tilhørighet i Bydel Gamle Oslo. Alle har fått tilbud om oppfølging fra Riverside ungdomshus. Åtte innsatte har takket ja til tilbudet. De har hatt kontinuerlig kontakt med miljøterapeuten under oppholdet i Oslo fengsel, og de er sikret kontakt med sin ansvarsgruppe. Én innsatt ble innlagt i psykiatrien og tilbakeføres derfra. Kontakt med bydel og ansvarsgruppe ble initiert og kom på plass før innleggelse. Én innsatt har takket nei til samarbeid. 20 SaLTo ÅRSMELDING 2014

21 SaLTo ÅRSMELDING

22 3Forebygging, beredskap og oppfølging av konflikter, vold seksuelle overgrep og hatkriminalitet Innsatsområde 3.1 HATKRIMINALITET G EKSTREMISME.2 MEGLING OG FORE- YGGING AV KONFLIKTER.3 SEKSUELLE OVERGREP, OLD OG KRIMINALITET FOTO: SHUTTERSTOCK 22 SaLTo ÅRSMELDING 2014

23 1 SaLTo Veileder SaLTo_rutiner fremmedkrigere.indd : _Handlingsplan_mot_hatkriminalitet.indd :33 Det har i 2014 vært betydelig fokus på å forebygge konflikter, vold, seksuelle overgrep, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant unge i Oslo. Forebyggingen skjer gjennom fokusgrupper og en rekke tiltak og tjenester i ulike sektorer. Her er en kort presentasjon av noen utvalgte volds- og konfliktforebyggende tiltak. 3.1: Hatkriminalitet og ekstremisme SaLTo Oslo: Forebygge voldelig ekstremisme SaLTo-sekretariatet etablerte i 2011 et sentralt kontaktforum mellom kommunen, politiet, PST og RVTS med ca. 25 deltakere. Forumet jobber med strategier, koordinering, informasjon, veiledning, tiltaksutvikling m.m. Det er avholdt 7 8 møter i kontaktforumet i Kontaktforumet utarbeidet i 2013 Veileder ved bekymring Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant unge? Veilederen ble tatt i bruk i Kontaktforumet har også bidratt til at følgende dokumenter er utarbeidet i 2014: Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Radikalisering og ekstremisme Undervisningsopplegg for Vg1/Vg2 Kontaktforumet har bidratt til at voldelig ekstremisme har vært satt på dagsordenen på flere SaLTo-møter sentralt og lokalt i Det har vært avholdt seminarer og konferanser. Det har vært bred deltakelse fra SaLTo på flere nasjonale konferanser, blant annet på Politihøgskolen i Oslo. Det har vært et nært samarbeid med statlige myndigheter både før og etter at regjeringens Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme ble lagt frem i juni Oslo politidistrikt mfl.: Bekymringssamtaler frykt for ekstremisme Oslo politidistrikt har i 2014 gjennomført bekymringssamtaler med ca personer. Bakgrunnen for samtalene skyldes i hovedsak ytringer på Internett som forherliger vold eller at de unge har hatt kontakt med ekstreme grupperinger i Norge som har fremmet trusler eller hatefulle ytringer. Målet har vært å avklare bekymringene og komme inn tidlig i radikaliseringsprosessen. Samtalene er stort sett frivillige, men politiet kan pålegge unge under 18 år å møte hvis det er mistanke om at de har gjort noe straffbart. Bekymringssamtalene kan bli gjennomført i samarbeid med Oslo kommune, PST mfl. Bydelene i Groruddalen og Stovner politistasjon: Seminar for trossamfunn og menigheter i Groruddalen Stovner politistasjon arrangerer jevnlige møter med trossamfunnene i Groruddalen. Møtene bidrar til å Oslo kommune Veileder ved bekymring Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant unge? SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig ekstremisme, januar 2015 Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig ekstremisme, januar 2014 SaLTo er et samarbeid mellom Oslo politidistrikt og Oslo kommune om kriminalforebyggende tiltak blant barn og unge. SaLTo er et samarbeid mellom Oslo politidistrikt og Oslo kommune om kriminalforebyggende tiltak blant barn og unge. SaLTo ÅRSMELDING

24 Møtene bidrar til å skape nærhet mellom politi, religiøse grupper og bydelene i Groruddalen. FOTO: BYDEL ALNA skape nærhet mellom politi, religiøse grupper og bydelene i Groruddalen. I april ble det arrangert et todagers seminar på og ved Kuben yrkesarena (videregående skole). Programmet dekket flere områder der samarbeid mellom hjem, skole, politi og samfunn står sentralt, herunder arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Den første delen av seminaret var viet utdanning. Seminardeltakerne fikk en grundig gjennomgang av mulighetene ved Kuben yrkesarena samt en omvisning i det flotte skoleanlegget. Dette ble fulgt opp med en gjennomgang av oppfølgingsprosjektet Ny Giv. Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk (MIR) forklarte hvorfor foreldre er den viktigste ressursen i barnas oppvekst og skolegang. Flere undersøkelser viser at unges psykiske helse er under press. Zahid Mukhtar, bydelsoverlege i Bydel Alna, holdt et foredrag om psykisk helse og utfordringer i familien. Han satte dette inn i et flerkulturelt perspektiv med erfaringer fra egen bakgrunn, kultur og fag. Shoaib Sultan fra Antirasistisk senter innledet om rasisme, radikalisering og ekstremisme som fenomen, hvoretter det ble åpnet for diskusjon og debatt mellom de fremmøtte. Ingjerd Hansen fra Oslo politidistrikt presenterte en oversikt over ulike ekstreme grupper og hendelser i Norge, mens frilansskribent Audhild Skoglund fortalte om sitt arbeid med de såkalt «ensomme ulver» og hva som får dem til å begå terrorhandlinger. Temaet ble avsluttet ved at minoritetsrådgiver Michael Cruz presenterte innholdet i SaLTo-veilederen Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant unge? Deretter ble det en avsluttende cafédialog hvor seminarets ulike temaer ble diskutert. Så vel arrangører, aktører og deltakere var svært fornøyd med seminaret. 24 SaLTo ÅRSMELDING 2014

Handlingsprogram. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo

Handlingsprogram. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Handlingsprogram 2015 2018 Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Side 4 KAPITTEL 1 Barne- og ungdomskriminalitet utvikling og utfordringer Side 6 KAPITTEL 2 SaLTo organisering, styring

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2016 2 Politirådet i Oslo Bakgrunn Oslo politidistrikt og Oslo kommune etablerte politiråd i 2007. Politiråd er

Detaljer

«På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen

«På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen «På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen Oslo Sammen Lager vi et Trygt Oslo Bydel Alna Bydel Bjerke Bydel Grorud Bydel Stovner Oslo Groruddalen Stovner Bydel Alna Bydel Bjerke Bydel Grorud Oslo Sammen

Detaljer

SaLTo handlingsprogram 2014 2017. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo

SaLTo handlingsprogram 2014 2017. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo SaLTo handlingsprogram 2014 2017 Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Side 2 KAPITTEL 1 Barne- og ungdomskriminalitet utvikling og utfordringer Side 4 KAPITTEL 2 SaLTo organisering,

Detaljer

Nye og sammensatte utfordringer

Nye og sammensatte utfordringer Nye og sammensatte utfordringer Utfordringer knyttet til kriminalitetsforebygging, voldelig ekstremisme og terror har de senere år blitt langt mer komplekse. Dette skyldes utviklingstendenser og begivenheter

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Handlingsplan Forebygging av kriminalitet og rus i Osloskolen. November fullføre og bestå.

Oslo kommune Utdanningsetaten. Handlingsplan Forebygging av kriminalitet og rus i Osloskolen. November fullføre og bestå. Oslo kommune Utdanningsetaten Handlingsplan 2015 2018 Forebygging av kriminalitet og rus i Osloskolen November 2014 fullføre og bestå trygg læring INNHOLD Forord... 1 Bakgrunn... 2 SaLTo sammen lager vi

Detaljer

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL 08.05.17 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT SLT Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak SLT-modellen; 3 nivå Bydelsvise ressursgrupper på tjenestenivå

Detaljer

Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Fjell, Askøy, Øygarden og Sund kommune

Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Fjell, Askøy, Øygarden og Sund kommune Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Fjell, Askøy, Øygarden og Sund kommune. 2016-2020 Nye og sammensatte utfordringer Utfordringer knyttet til kriminalitetsforebygging,

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN

SLT HANDLINGSPLAN SLT HANDLINGSPLAN 2017-2018 1. INNLEDNING SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk for å unngå kriminalitet

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 31. august 2009 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen halvtime Saker til

Detaljer

SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo

SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo Handlingsplan 2014 SAMFOR hva og hvorfor? SAMFOR står for Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo. SAMFOR fungerer som et

Detaljer

Rus- og kriminalitetsforebygging for barn og unge i Bergen. Rusfagligforum 19.12.12

Rus- og kriminalitetsforebygging for barn og unge i Bergen. Rusfagligforum 19.12.12 Rus- og kriminalitetsforebygging for barn og unge i Bergen Organisering av rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet for barn og unge i Bergen Bergen sentrum politistasjon, Bergen nord politistasjonsdistrikt,

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM KRIMINALITETS- OG RUSFOREBYGGING BLANT BARN OG UNGE I OSLO

HANDLINGSPROGRAM KRIMINALITETS- OG RUSFOREBYGGING BLANT BARN OG UNGE I OSLO HANDLINGSPROGRAM 2017-2020 KRIMINALITETS- OG RUSFOREBYGGING BLANT BARN OG UNGE I OSLO 1 INNHOLD DEL 1: SaLTo-modellen 4 1. Barne- og ungdomskriminalitet utvikling og utfordringer 4 2. SaLTo organisering,

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 4.. (.5. 0 " Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 0 Byrådens sak Byrådens sak nr.: 6/2012 Vår ref. (saksnr.): 201105879-13 Vedtaksdato: 19.03.2012 Arkivkode: 914 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

SaLTo handlingsplan Bydel Østensjø 2009 2012 rapport/status for oppfølging av tiltak per 31.12.2012

SaLTo handlingsplan Bydel Østensjø 2009 2012 rapport/status for oppfølging av tiltak per 31.12.2012 SaLTo handlingsplan Bydel Østensjø 2009 2012 rapport/status for oppfølging av tiltak per 31.12.2012 = ferdig, UA = under arbeid, IU = ikke utført, = videreført i plan 2013-2016 Tiltak Status Merknad 1.1.1.1

Detaljer

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid Oslo, 2012 Av Trine Hjelde, SaLTo-koordinator, Oslo sentrum Visjon og Målgruppe Visjon: Oslo skal være en trygg by med trygge skoler

Detaljer

STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL

STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL Som en del av det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet (SLT) for barn og unge i Gjesdal er det utarbeidet en strategi

Detaljer

Handlingsplan for SLT/Politiråd

Handlingsplan for SLT/Politiråd SLT Handlingsplan 2014-2016 Handlingsplan for SLT/Politiråd i Søndre Land kommune 2014 2016 1 1. BAKGRUNN Den 4. juni 2003 besluttet Søndre Land kommune å inngå et forpliktende samarbeidsprosjekt med Søndre

Detaljer

Oslo kommune og Oslo politidistrikt er hovedsamarbeidspartnere innenfor SaLTo-modellen.

Oslo kommune og Oslo politidistrikt er hovedsamarbeidspartnere innenfor SaLTo-modellen. Oslo kommune og Oslo politidistrikt er hovedsamarbeidspartnere innenfor SaLTo-modellen. Hovedmål SaLTo skal samordne ressursene i arbeidet for å sikre barn og unge et koordinert tilbud, redusere barne-

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Handlingsplan. Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Sandefjord kommune

Handlingsplan. Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Sandefjord kommune Handlingsplan Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Sandefjord kommune Innhold Forord...5 Bakgrunn...6 Veien fremover...7 Handlingsplanen...8 1. Samordning, samarbeid og dialog...8 2.

Detaljer

SAMFOR. Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo. Foto: Scanpix. samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo SAMFOR 1

SAMFOR. Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo. Foto: Scanpix. samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo SAMFOR 1 SAMFOR Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo Foto: Scanpix 2015 2017 samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo SAMFOR 1 SAMFOR hva og hvorfor? SAMFOR står for «Samarbeidsforum

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT FRA ELEVVEILEDERS ARBEID 2009

PROSJEKTRAPPORT FRA ELEVVEILEDERS ARBEID 2009 PROSJEKTRAPPORT FRA ELEVVEILEDERS ARBEID 2009 Til: Oppvekstrådgiver Fra: Rektor Tidsrom: 1.1.2009-31.12.2009 Bakgrunn: Lynghaug skole opprettet 1.1.09 en 1. årig prosjektstilling som elevveileder ved skolen.

Detaljer

KRÅD konferanse i Stavanger 1.september Presentasjon av erfaringer fra oppfølgingsteam på Majorstua politistasjon i Oslo

KRÅD konferanse i Stavanger 1.september Presentasjon av erfaringer fra oppfølgingsteam på Majorstua politistasjon i Oslo KRÅD konferanse i Stavanger 1.september 2010 Presentasjon av erfaringer fra oppfølgingsteam på Majorstua politistasjon i Oslo Majorstua politistasjon 2010 Majorstua politistasjon Sentrum politistasjon

Detaljer

Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt

Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt for registrering av radikalisering Offentlige instanser: Skole, Helsestasjon for ungdom, Oppsøkende tjeneste for ungdom, TIBIR,

Detaljer

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid?

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Identifisering av problemområder Det er nødvendig å skaffe oversikt over problemområdene i kommunen, og over hvem som besitter hvilken

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

INNHOLD Innsatsområder:

INNHOLD Innsatsområder: 1 INNHOLD Innledning.... 5 Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo.... 6 Mål, målgrupper, strategier og innsats områder i 2016.... 9 SaLTo-modellen....10 Innsatsområder: 1. Sikre trygge og inkluderende

Detaljer

Sosiale medier - ungdom og seksualitet

Sosiale medier - ungdom og seksualitet Sosiale medier - ungdom og seksualitet Sex og nett Tall fra medietilsynet viser at seks av ti unge i alderen 13 til 16 år jevnlig er inne på porno og sex-sider. 55% foreldre sier barna ikke oppsøker nettporno,

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill.

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Høring NOU - Rett til læring Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 26 medlemsorganisasjoner.

Detaljer

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Godt skolemiljø Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Hva skal skje de neste 20 minuttene Forebyggende arbeid for å fremme inkludering og felleskap 1. Skolens strategi hvordan utvikle

Detaljer

Åmot et sted barn og unge trives!

Åmot et sted barn og unge trives! HANDLINGSPROGRAM FOR SLT ÅMOT KOMMUNE 2014-2017 Åmot et sted barn og unge trives! 1 Forord SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. SLT sikrer at de ressursene

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID Saksfremlegg Saksnr.: 09/4424-4 Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: :::

Detaljer

Rundskriv Q-10/2008. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73)

Rundskriv Q-10/2008. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73) Rundskriv Q-10/2008 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73) Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene;

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga. Registrering av rusproblem 11 skoler har

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015 Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal 10. november 2015 Prosjektansatte lokalt: NAV-Veileder Kristine Heggvik NAV-Veileder Frode Bøe Hatlelid NAV, 11.11.2015 Side 2 Hva er «Forsøk

Detaljer

SLT- koordinator. Arbeidsoppgaver og metode Oppfølgning av Handlingsplanen Forebygging av voldelig ekstremisme

SLT- koordinator. Arbeidsoppgaver og metode Oppfølgning av Handlingsplanen Forebygging av voldelig ekstremisme SLT- koordinator Arbeidsoppgaver og metode Oppfølgning av Handlingsplanen Forebygging av voldelig ekstremisme SLT- Hva og hvem Samordning av Lokale kriminalitets- og rusforebyggende Tiltak Rettet mot barn

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdelning for kultur og utdanning (KOU) Prosjekt. Presentasjon av delprosjektet Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Oslo kommune Byrådsavdelning for kultur og utdanning (KOU) Prosjekt. Presentasjon av delprosjektet Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdelning for kultur og utdanning (KOU) Prosjekt Presentasjon av delprosjektet Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole for Utdanningsforbundet Oslo 12. mai 2011 Sissel.dahl.low@byr.oslo.kommune.no

Detaljer

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Ringsaker kommune Ungdomskontakten TIUR-prosjektperioden Erfaringer inn i fast drift Stor innlandskommune Ca. 33 500 innbyggere

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

FRA BEKYMRING TIL HANDLING. 26 mars 2014. Haugaland videregående skole

FRA BEKYMRING TIL HANDLING. 26 mars 2014. Haugaland videregående skole FRA BEKYMRING TIL HANDLING. 26 mars 2014 Haugaland videregående skole Haugaland videregående skole Yrkesfaglig og studiespesialiserende vg skole. Helse og oppvekst Design og håndverk Teknisk industriell

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I KONGSBERG

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I KONGSBERG HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I KONGSBERG 2016 2019 Nye og sammensatte utfordringer Ekstremisme kan være relatert til høyreekstremisme, venstreekstremisme, ideologisk

Detaljer

Henvendelse til Enhet barn og ungdom

Henvendelse til Enhet barn og ungdom Journalstempel: Postadresse: Stjørdal kommune, PB 133, 7501 Stjørdal Besøksadresse: Kjøpmannsgata 9, STJØRDAL Tlf: 74 83 35 00 Henvendelse til Enhet barn og ungdom Informasjon om barnet/ungdommen Fødselsdato

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-6 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET 2010-2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: :::

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 11. november 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Bydel Østensjø Årsrapport 2013

Bydel Østensjø Årsrapport 2013 Bydel Østensjø Årsrapport 2013 SaLTo er et samarbeid mellom Oslo politidistrikt og Oslo kommune om kriminalforebyggende tiltak blant barn og unge. http://www.salto.oslo.no Innledning Årsrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

ra ide til prosjekt olde kommune et kriminalitetsforebyggende arbeidet i Molde kommune (SLT) ed SLT-koordinator Tone Haukebø Silseth

ra ide til prosjekt olde kommune et kriminalitetsforebyggende arbeidet i Molde kommune (SLT) ed SLT-koordinator Tone Haukebø Silseth LT-konferansen 2017, 5. og 6.september, Scandic hotell Nidelven, Trondheim ra ide til prosjekt olde kommune et kriminalitetsforebyggende arbeidet i Molde kommune (SLT) ed SLT-koordinator Tone Haukebø Silseth

Detaljer

Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid.

Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid. PROSJEKT-BESKRIVELSE RIVERSIDE-PROSJEKTET Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid. Oslo 17.12.2000 INNLEDNING

Detaljer

PROKUS Et samarbeid mellom 4 bydeler

PROKUS Et samarbeid mellom 4 bydeler PROKUS 2012-2016 Et samarbeid mellom 4 bydeler Introduksjon Hva er PROKUS? Hvem er med? Lederollen går på rundgang, i år er det Bjerke som har den Bakgrunn Felles deltakelse på Kvello opplæring Hypotese

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Line Nersnæs 29. oktober 2013 Innhold Satsing sentralt Hvor omfattende er volden? Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner «Det handler om å

Detaljer

ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET

ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET n n -. _ I «f -, _ I -n s Til kommunene på Helgeland v/ordfører og rådmann. /ééä 7 M OSJØCII ' dcii 30. apr1 12014. ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET Konfliktrådet på Helgeland

Detaljer

Psykisk helse i Osloskolene

Psykisk helse i Osloskolene Psykisk helse i Osloskolene Oppdage Ta aksjon Ikke miste av syne Et prosjekt i regi av i Oslo i samarbeid med Helse og velferdsetaten. Tverrfaglig og tverretatlig i Oslo kommune: Skole, PPT, barnevern,

Detaljer

Rundskriv Q-2/2014. Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2014 (kap. 854 post 61)

Rundskriv Q-2/2014. Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2014 (kap. 854 post 61) Rundskriv Q-2/2014 Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2014 (kap. 854 post 61) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Oppfølgings- og losfunksjoner

Detaljer

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne SLT i Hemne Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne Den overordnete styringen av SLT-arbeidet er forankret politisk og gjennom en styringsgruppe. Den består av ordfører, lensmann, rådmann, leder NAV og

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene (kommunene og bydelene); Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad,

Detaljer

MOSS KOMMUNE. Hvordan forebygge radikalisering og håndtere mistanke om voldelig ekstremisme. Veileder for ansatte i Moss kommune

MOSS KOMMUNE. Hvordan forebygge radikalisering og håndtere mistanke om voldelig ekstremisme. Veileder for ansatte i Moss kommune MOSS KOMMUNE Hvordan forebygge radikalisering og håndtere mistanke om voldelig ekstremisme Veileder for ansatte i Moss kommune INNHOLD 1. Om veilederen 2. Informasjons- og taushetsplikt samtykke 3. Definisjoner

Detaljer

Årsmelding 2014 Felles Ansvar

Årsmelding 2014 Felles Ansvar Årsmelding 2014 Felles Ansvar Felles Ansvar i Salten 2014 Felles Ansvar i Salten ble etablert som permanent tiltak 1.7.2008. Tiltaket har som hovedoppgave å koordinere, samt følge opp ungdom som har begått

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014. RESTMIDLER. Søknadsskjemaet skal benyttes ved søknad om støtte til nye tiltak. Det er utarbeidet

Detaljer

Samarbeid som nytter. slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. SLT- koordinator Trondheim Even Ytterhus. Foto: Carl Erik Eriksson

Samarbeid som nytter. slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. SLT- koordinator Trondheim Even Ytterhus. Foto: Carl Erik Eriksson Samarbeid som nytter slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. Foto: Carl Erik Eriksson 1 Kriminalitetsutvikling. Drap pr. 1.mill innbyggere: Norge 6,2 Danmark 9,8 Sverige 13,2 Canada 15.1 USA 56,6 Latvia

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61)

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 15 / 2015 Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007

Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007 Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007 Opplæringslovens 8.2 sier at -.. Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Handlingsplan - Forsidebilde: Lysvandring i ydel Grorud, foto: Tonje rustuen Innhold SaLTo Sammen lager vi et trygt Oslo SaLTo handlingsprogram for Oslo Kommune arne- og ungdomskriminaliteten i Oslo, utvikling

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015 Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015 Ramme for økta: 1. Informere om «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» 2. Redegjøre for nye oppgaver og erfaringer 3. Diskutere

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Tilskuddet er økt gradvis fra kr i 2004 til kr i Økningen i 2009 er på kr i forhold til 2008.

Tilskuddet er økt gradvis fra kr i 2004 til kr i Økningen i 2009 er på kr i forhold til 2008. Trondheim kommune Saksframlegg Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2009; Spesialsatsing på ungdomstiltak. Forslag til fordeling av rammetilskudd. Arkivsaksnr.: 08/34669 ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune basert på data fra 2011 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Oppfølging av ungdom etter hendelsene i Oslo

Oppfølging av ungdom etter hendelsene i Oslo Forebygge og trygge Oppfølging av ungdom etter hendelsene i Oslo Å sørge for gode oppvekstmuligheter og trygghet i samfunnet er viktige oppgaver for det offentlige. Et godt samfunn for alle kan forebygge

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksframlegg. BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2010 Arkivsaksnr.

Saksframlegg. BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2010 Arkivsaksnr. Trondheim kommune Saksframlegg BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2010 Arkivsaksnr.: 10/966 ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Marianne Ihle Ungdomskontakten PKF

Marianne Ihle Ungdomskontakten PKF Marianne Ihle Ungdomskontakten PKF 11.03.2015 Ca. 33 500 innbyggere 15 barneskoler 5 ungdomsskoler 1 videregående skole SLT kommune fra 2006 Politiet: «Stort problem» Ungdomskontakten: «Vi ser svært lite

Detaljer

Trygg Læring / SkolemeklingKUBEN Årsplan Å høre til Trygg Læring som systemtiltak

Trygg Læring / SkolemeklingKUBEN Årsplan Å høre til Trygg Læring som systemtiltak Trygg Læring / SkolemeklingKUBEN Årsplan 2015 16 Å høre til Trygg Læring som systemtiltak Trygg Læring, tidligere Norsk Forum for Skolemegling, deltar i UDA nettverket Trygg LæringOSLO. Trygg Læring er

Detaljer

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 15 / 2017 Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Innhold Innledning... 3 Formål... 3 Målgruppe...

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Kriminalitetsforebygging og forebygging av ekstremisme to sider av samme sak? v/siri Severinsen og Johanne Benitez Nilsen SLT

Kriminalitetsforebygging og forebygging av ekstremisme to sider av samme sak? v/siri Severinsen og Johanne Benitez Nilsen SLT Kriminalitetsforebygging og forebygging av ekstremisme to sider av samme sak? v/siri Severinsen og Johanne Benitez Nilsen SLT «Det hviler et ansvar på hver enkelt av oss i forebyggingen av radikalisering

Detaljer

Forebygging og tidlig innsats

Forebygging og tidlig innsats Innhold Om veilederen Forebygging og tidlig innsats Informasjonsplikt -Taushetsplikt -Samtykke: Plikt til å avverge lovbrudd Definisjoner og sentrale begrep Mulige bekymringstegn Hvordan gå fram nårdu

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem?

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem? Innhold Uteteamet, for hvem?... 4 Oppsøkende sosialt arbeid... 5 Forebygging på alle nivåer, i ulik grad... 8 Rusforebygging handler ikke nødvendigvis om rus... 10 Kontaktinformasjon... 12 UTETEAMET.no

Detaljer

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Utdanningsdirektoratet Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Prosjekt i regi av Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Samarbeid mellom Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer