HANDLINGSPROGRAM KRIMINALITETS- OG RUSFOREBYGGING BLANT BARN OG UNGE I OSLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPROGRAM KRIMINALITETS- OG RUSFOREBYGGING BLANT BARN OG UNGE I OSLO"

Transkript

1 HANDLINGSPROGRAM KRIMINALITETS- OG RUSFOREBYGGING BLANT BARN OG UNGE I OSLO 1

2 INNHOLD DEL 1: SaLTo-modellen 4 1. Barne- og ungdomskriminalitet utvikling og utfordringer 4 2. SaLTo organisering, styring, nettverk og koordinering 6 3. Mål og målgrupper 9 4. Strategier og innsatsområder 9 DEL 2: Tiltak fordelt på innsatsområdene 10 Tiltaksoversikt Sikre trygge og inkluderende skoler motvirke fravær, frafall og utenforskap Tett og målrettet oppfølging av unge lovbrytere, gjengangere, nettverk og gjenger Forebygging, beredskap og oppfølging konflikter, vold og seksuelle overgrep Forebygging, beredskap og oppfølging hatkriminalitet og voldelig ekstremisme Forebygging, beredskap og oppfølging kriminalitet på internett og sosiale medier Forebygging, beredskap og oppfølging misbruk av rusmidler Forebygge, beredskap og oppfølging utsatte unge i Oslo sentrum Utvikle gode modeller for samarbeid utsatte unge 16 år til og med 22 år Sikre informasjon, metode- og kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring 22 HANDLINGSPROGRAM ER UTARBEIDET AV: Redaktør: Ove Kristofersen (SaLTo-sekretariatet) Takk til SaLTo-koordinatorene og andre kollegaer i kommunen, politiet mfl. som har bidratt. Form, repro og ombrekking: Kikkut kommunikasjon Korrektur: Kikkut kommunikasjon Trykk: Zoom Grafisk AS Mer informasjon om SaLTo:

3 FORORD SaLTo er Oslo kommune og Oslo politidistrikts samarbeidsmodell om rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge. Gjennom modellen blir ressursene samordnet. SaLTo-modellen er forankret i budsjetter og virksomhetsplaner i Oslo kommune og Oslo politidistrikt og i kommuneplanen Oslo mot 2030: Smart, trygg og grønn (byrådssak 262/15), Etablering av SLT-modellen (byrådssak 1012/2006) og i Justisog beredskapsdepartementets dokumenter: Handlingsplan for forebygging av kriminalitet ( ) og Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme (2014). Handlingsprogram gir retning for SaLTo-arbeidet. Mål, målgrupper, strategier og overordnede tiltak er samlet under ett. Handlingsprogrammet har fått tre nye innsatsområder: Rus, Oslo sentrum og Kriminalitet på nettet. Arbeidet med disse områdene er allerede i gang i SaLTo-nettverket. Det er positivt at disse er løftet fram som egne innsatsområder. Det har i perioden vært en jevn nedgang både i antallet unge anmeldt for lovbrudd, og antall straffbare forhold de har blitt registrert for. I 2016 ble det registrert en liten økning. Dette kan ha sammenheng med at barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo har økt jevnt i mange år, og at det arbeides med å avdekke barne- og ungdomskriminalitet både i kommunen og i politiet. Oslo politidistrikt vil som følge av politireformen etablere en sentral kriminalitetsforebyggende enhet i politidistriktet. Dette kan bidra til å styrke og videreutvikle SaLTo- samarbeidet. SaLTo-modellens hovedoppgaver er å forebygge barne- og ungdomskriminalitet, rusmisbruk, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Handlingsprogram må sees i sammenheng med Oslo kommunes nye rusmelding, som planlegges avgitt i slutten av 2017, og Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo , som vil bli rullert i Dette handlingsprogrammet er et viktig grunnlag når de lokale tverretatlige planene utarbeides. Handlingsprogram ble tatt til etterretning i Politirådet i Oslo Takk for innsatsen og lykke til med arbeidet i perioden ! Hans Sverre Sjøvold Politimester Raymond Johansen Byråleder 3

4 SaLTo Handlingsprogram DEL 1: SALTO-MODELLEN 1. BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITET UTVIKLING OG UTFORDRINGER Det har vært en nedgang i antallet registrerte anmeldelser av barn og unge både over og under 18 år i perioden Dette er til tross for betydelig vekst i barne- og ungdomsbefolkningen. Følgende utviklingstendenser er registrert i Oslo : Antallet unge under 18 år siktet/mistenkt for lovbrudd gikk ned med 33,2 % i perioden til tross for en betydelig befolkningsøkning i aldersgruppen. I 2016 ble 1201 barn og unge under 18 år mistenkt/siktet for straffbare forhold. Dette er en økning på 18,9 % fra I 2016 ble det registrert en økning på 23,5 % i antall straffbare forhold blant unge under 18 år. 108 unge under 18 år ble registrert som gjengangere, dvs med fire eller flere forhold, i løpet av De siste år har det også i aldersgruppen år vært en nedgang i den registrerte kriminaliteten, men i 2016 økte antallet straffbare forhold med 5,0 % i denne aldersgruppen. SaLTo skal bidra til at lovbrudd og kriminelle karrierer forebygges og stoppes. Målene må ses i lys av utfordringer knyttet til: Befolkningsvekst, innflytting og flytting Integrering, marginalisering, utenforskap og diskriminering Levekår, sosial arv og oppvekstforhold Bosituasjon og bomiljø Mangelfull utdanning - arbeidsledighet Psykiske lidelser og rus Motivasjon/frivillighet - tvang/straff Overgangsfasene mellom ungdomsskole/videregående skole og ved avsluttet videregående skole Barn og unges bruk - og eventuelt kriminalitet på sosiale medier og internett 4

5 Nøkkeltall for SaLTo SaLTo-samarbeidet skal bidra til å kartlegge, avdekke, forebygge og redusere barne- og ungdomskriminaliteten. Tallene i tabellen under er knyttet til den registrerte kriminaliteten i Oslo kommune og for enkelte utvalgte bakgrunnsvariabler. Tallene på lovbrytere, gjengangere og ofre omfatter også unge som ikke er bosatt i Oslo, hvis lovbruddene har funnet sted i Oslo. Nøkkeltall Antall personer i registrerte straffbare handlinger i Oslo (1) Mistenkt/siktet år Mistenkt/siktet år Gjengangere under 18 år (2) Gjengangere år (3) Fornærmet under 18 år Fornærmet år Antall registrerte straffbare handlinger i Oslo Antall straffbare forhold år (4) Antall straffbare forhold år Befolkning bosatt i Oslo 1.januar. Etter aldersgruppe. (Kilde: Statistikkbanken, Oslo kommune) år år Andel registrerte straffbare forhold i Oslo for aldersgruppe år Antall pr innbygger 75,6 62,9 68,4 56,1 51,9 50,0 48,3 44,8 37,4 45,2 Andel av alle straffbare forhold med kjent gjerningsperson (%) 8,4 7,3 7,4 5,5 5,4 5,2 5,2 5,2 4,9 5,8 Kilde: Oslo politidistrikt tall fra årlig rapport om barne- og ungdomskriminaliteten (1) Med personer menes antall unike individer som er registrert i straffesakene. (2) Gjengangere her er ungdom registrert med 4 eller flere straffbare forhold i løpet av kalenderåret. (3) Gjengangere her er ungdom med fire eller flere straffbare forhold 18 t.o.m. 22 år i løpet av kalenderåret (4) Straffbare forhold viser til antall registreringer som mistenkt, siktet eller domfelt i straffesakene. En person kan ha et eller flere straffbare forhold i kalenderåret. 5

6 SaLTo Handlingsprogram SALTO ORGANISERING, STYRING, NETTVERK OG KOORDINERING SaLTo-modellen er en desentralisert modell hvor Oslo kommune og Oslo politidistrikt er hovedaktører. I Oslo kommune er det ansatt en SaLTo-koordinator i hver av de 15 bydelene, en i Utdanningsetaten og en for sentrum i Uteseksjonen. Den byomfattende koordineringen er lagt til SaLTo-sekretariatet i Velferdsetaten. Politirådet og lokale/regionale styringsgrupper står for den tverrsektorielle styringen. I Handlingsprogram konkretises mål, strategier, innsatsområder og tiltak. Handlingsprogrammet skal ligge til grunn for lokale og regionale SaLTo-planer. Det rapporteres til Politirådet og lokale styringsgrupper. Politirådet Politirådet i Oslo er styringsgruppe for SaLTo. Politir ådet ledes av byrådslederen med politimesteren som nestleder. I rådet sitter politisk og administrativ ledelse i Oslo kommune, ledelsen ved Oslo politidistrikt og ordføreren er observatør. Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester er sekretariat. Mer informasjon om politirådet finnes på: kommune.no, søk: Politirådet. Regional og lokale styringsgrupper Det er lokale styringsgrupper i bydelene og en regional styringsgruppe for Oslo indre øst og Oslo sentrum. Bydelsdirektørene leder styringsgruppene, som blant annet består av de lokale politistasjonssjefene og områdedirektørene i Utdanningsetaten, jf. byrådssak 1012/2006. Regionalt samarbeid Politistasjonene er sentrale i det regionale samarbeidet. På hver politistasjon finnes det også en ungdomskoordinator fra Konfliktrådet og en fagkonsulent fra barnevernet, Oslo kommune. SaLTo fokusgrupper SaLTo har innenfor de prioriterte innsatsområdene etablert tversektorielle fokusgrupper. Fokusgruppene skal styrke samarbeidet mellom forebyggere og spesialister i kommunen, politiet eller andre statlige instanser. Fokusgruppene skal bidra til «spissing» av forebyggingen og fagutvikling innenfor innsatsområdene. SaLTo - en nettverksmodell De tverrsektorielle nettverkene er viktige i SaLTomodellen. Sentralt, regionalt og lokalt er det etablert diverse samarbeidsnettverk. Til sammen medarbeidere i kommunen, politiet og andre samarbeidsinstanser deltar i nettverkene. Oslo politidistrikt omorganisering Oslo politidistrikt har som følge av politireformen vært i en omorganiseringsprosess i Dette har ført til endringer knyttet til samarbeidsstrukturer, prioriteringer, ressursbruk m.m. Den nye organisasjons modellen har blant annet en kriminalitetsforebyggende enhet sentralt i politidistriktet, noe som kan bidra til å styrke og videreutvikle SaLTosamarbeidet. Oslo politidistrikt er slått sammen med tidligere Asker og Bærum politidistrikt. SaLTo-sekretariatet SaLTo-sekretariatet i Velferdsetaten står for den byomfattende koordineringen. Det rapporteres til Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester og Politirådet. SaLTo-koordinatorer SaLTo-koordinatorene har ansvar for den lokale koordineringen. Koordinatorene er sekretærer for de lokale styringsgruppene. Det er tilsatt en SaLTo-koordinator i Utdanningsetaten og en SaLTo-koordinator i Uteseksjonen for Oslo sentrum. 6

7 -modellen Kommunale samabeidspartnere Statlige samarbeidspartnere Politirådet Styringsgruppe for SaLTo-modellen Lokale og regionale SaLTo styringsgrupper med bydelsdirektører, politi stasjonssjefer, område direktører fra Utdannings etaten med flere. Etater: Utdanningsetaten Velferdsetaten Helseetaten Barne- og familieetaten byrådsleder, politimester, byråder, visepolitimestre, kommunaldirektører, med flere. Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester sekretariat for Politirådet Oslo politidistrikt Politistasjoner: Stovner Sentrum Grønland Majorstua Manglerud SaLTo fokusgrupper Hatkriminalitet og voldelig ekstremisme, SaLTo-sekretariatet i Velferdsetaten Vold og seksuelle overgrep, Unge gjengangere, nettverk og gjenger Rus og rusforebygging Bydeler: Alna Bjerke Ullern Grorud Sagene Frogner Stovner Østensjø Nordstrand Gamle Oslo Vestre Aker Nordre Aker Grünerløkka St.Hanshaugen Søndre Nordstrand SaLTo = Sammen Lager vi et Trygt Oslo. Samarbeidsmodell mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt om det kriminalitetsforebyggende arbeidet blant barn og unge. Kartet gjenspeiler hvordan SaLTo-modellen fungerer, ikke de ordinære styrings-linjer i stat og kommune. SaLTo-koordinatorer 15 bydeler, Oslo sentrum og Utdanningsetaten Oslo fengsel Kriminalomsorgen region øst KRUS Konfliktrådet i Oslo og Akershus Helse Sør-Øst NAV Oslo PST Fagkonsulenter barnevern ved politistasjonene ansatt i Bydel Gamle Oslo Lokale og regionale arbeidsgrupper og nettverk stat, kommune, privat og frivillig 7

8 SaLTo Handlingsprogram

9 3. MÅL OG MÅLGRUPPER Det kriminalitetsforebyggende arbeidet spenner over mange sektorer i kommune, stat, frivillig og privat virksomhet. Arbeidet samordnes gjennom Politirådet, styringsgruppene, SaLTo-sekretariatet og SaLTokoordinatorene. SaLTo har følgende visjon, hovedmål, målgrupper, strategier og innsatsområder i perioden : Målgrupper: Barn og unge i alderen 12 år til og med 22 år med hovedvekt på barn og unge under 18 år som vokser opp i utsatte miljøer med rus og kriminalitet. Personer som har vært utsatt for trusler, vold, seksuelle overgrep eller annen kriminalitet. Personer som står i fare for å bli rekruttert til ekstreme miljøer som kan begå hatkriminalitet eller voldelig ekstremisme. For dette temaet er målgruppen barn, unge og voksne. Ansatte i Oslo kommune, Oslo politidistrikt og i andre statlige etater som jobber med barn og unge. VISJON: Oslo skal være en inkluderende og trygg by med trygge skoler og trygge bo- og oppvekstmiljøer HOVEDMÅL: SaLTo skal bidra med: å forebygge barne- og ungdoms kriminalitet å forebygge rusmisbruk blant barn og unge å forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme koordinering og samordning 4. STRATEGIER OG INNSATSOMRÅDER Overordnede strategier: Samordne og videreutvikle tverrsektorielt arbeid på områdene kriminalitet og rus Tidlig identifisering, forebygging og intervensjon Rask og effektiv oppfølging av barn og unge som har begått eller blitt utsatt for lovbrudd Trekke unge, foresatte, frivillige organisasjoner og flere tjenester aktivt med i forebyggende arbeid Basere det kriminalitetsforebyggende arbeidet på dialog, kunnskap, analyse og erfaringer hatkriminalitet og voldelig ekstremisme 5. Forebygging, beredskap og oppfølging - kriminalitet på internett og sosiale medier 6. Forebygging, beredskap og oppfølging- misbruk av rusmidler 7. Forebygge, beredskap og oppfølging - utsatte unge i Oslo sentrum 8. Utvikle gode modeller for samarbeid - utsatte unge 16 år til og med 22 år 9. Sikre informasjon, metode- og kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring Innsatsområder: 1. Sikre trygge og inkluderende skoler - motvirke fravær, frafall og utenforskap 2. Sikre tett og målrettet oppfølging av unge lovbrytere, gjengangere, nettverk og gjenger 3. Forebygging, beredskap og oppfølging - konflikter, vold og seksuelle overgrep 4. Forebygging, beredskap og oppfølging - 9

10 SaLTo Handlingsprogram DEL 2: TILTAK FORDELT PÅ INNSATSOMRÅDENE Det er i Handlingsprogram nedfelt 55 tiltak. Tiltakene er knyttet til SaLTos hovedmål, strategier og innsatsområder. Tiltakene er tverrsektorielle, byomfattende eller regionale. De er fordelt under innsatsområdene. Noen av tiltakene kan plasseres under flere innsatsområder. Tiltakets hovedmål er styrende for hvor det er plassert. En del tiltak er «obligatoriske» eller felles for kommunen og politiet. Andre tiltak er tilgjengelige for interesserte bydeler og politistasjoner - eventuelt andre instanser. Noen tiltak er også nedfelt i dokumenter fra regjeringen eller Politirådet i Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet (2013): Handlingsplan for forebygging av kriminalitet ( ). Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet (2014): En god barndom varer livet ut Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom ( ). Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet (2014): Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom ( ). Justis- og beredskapsdepartementet: Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Justis- og beredskapsdepartementet (2014): Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Oslo kommune og Oslo politidistrikt: Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo Hovedtyngden av de kriminalitetsforebyggende tiltakene finnes i de lokale SaLTo-planene, som vedtas av de lokale styringsgruppene. Handlingsprogram inneholder også kriminalitetsforebyggende tiltak som gjennomføres innenfor etatenes eller virksomhetenes ordinære arbeid. De er med i handlingsprogrammet fordi de er tverrsektorielle og viktige for helheten i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Det er også tatt med relevante kriminalitetsforebyggende tiltak under utvikling. Dette for å understreke utviklingsperspektivet i SaLTo-modellen. Det presiseres at alle tiltak i handlingsprogrammet iverksettes i linje innenfor kommunen, politiet eller andre samarbeidsinstanser. Flere tiltak under innsatsområdet, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme, er også forankret i Handlings plan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo Alle bydelene i Oslo har utarbeidet lokale handlingsplaner mot Vold i nære relasjoner. Bydelene rapporterer til Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester og Politirådet i Oslo. 10

11 TILTAKSOVERSIKT 1. Sikre trygge og inkluderende skoler - motvirke fravær og frafall Tiltak 1: Trygt og inkluderende læringsmiljø motvirke mobbing, krenkelser, trusler og vold Tiltak 2: Forebygge fravær og frafall Tiltak 3: Rusforebyggende arbeid i skolen Tiltak 4: Forebyggende arbeid med psykisk helse i skolen Tiltak 5: Forebygging av kriminalitet og rus i Osloskolen oppfølging av handlingsplan 2. Tett og målrettet oppfølging av unge lovbrytere, gjengangere, nettverk og gjenger Tiltak 6: Bekymrings-, avklarings- og oppfølgingssamtaler Tiltak 7: Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging Tiltak 8: Tett oppfølging under og etter samfunnsstraffen Tiltak 9: Tett oppfølging under og etter soning i fengsel Tiltak 10: Unge gjengangere, nettverk og gjenger kartlegging, analyse og intervensjon Tiltak 11: Mentorer unge kriminelle 3. Forebygging, beredskap og oppfølging konflikter, vold og seksuelle overgrep Tiltak 12: Tiltaksplan mot et trygt psykososialt miljø for barn og unge i Oslo Tiltak 13: Stormøter Tiltak 14: Trygghetsprogram unge ofre for kriminalitet Tiltak 15: Tvangsekteskap, æresrelatert vold og ekstremkontroll Tiltak 16: Sisterhood Tiltak 17: Vold og seksuelle overgrep tverrfaglig konsultasjonsteam Tiltak 18: Forebyggende og oppsøkende ungdomstiltak felt- og klubbsektoren Tiltak 19: Trygge nærmiljø og bydeler Tiltak 20: SaLTo-rutiner for raskt å kunne forebygge og håndtere omfattende barne- og ungdomskriminalitet 4. Forebygging, beredskap og oppfølging hatkriminalitet og voldelig ekstremisme Tiltak 21: Handlingsplaner mot voldelig ekstremisme oppfølging Tiltak 22: Forebygging av voldelig ekstremisme Hva er kommunenes rolle? Tiltak 23: Regionale og lokale nettverk hatkriminalitet og voldelig ekstremisme Tiltak 24: Veileder og undervisningsmateriell Tiltak 25: SaLTo-rutiner - oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Tiltak 26: Bekymringsmeldinger til politiet 5. Forebygging, beredskap og oppfølging - kriminalitet på internett og sosiale medier Tiltak 27: Kriminalitet og kriminalitetsforebygging på internett Tiltak 28: Kriminalitet på internett og sosiale medier veileder Tiltak 29: Kriminalitet på internett og sosiale medier kontaktpersoner Tiltak 30: Styrke kriminalitetsforebyggingen på nettet forebyggende nettpatruljer Tiltak 31: SaLTo på internett og sosiale medier 6. Forebygging, beredskap og oppfølging - misbruk av rusmidler Tiltak 32: Rusmelding 2017 følge opp relevante tiltak Tiltak 33: Forebygging av rus - fokusgruppe Tiltak 34: Hasjavveningsprogran (HAP) Tiltak 35: Ungdom og rus styrket oppfølging Tiltak 36: Doping utenfor organisert idrett 11

12 SaLTo Handlingsprogram Forebygge, beredskap og oppfølging - utsatte unge i Oslo sentrum Tiltak 37: Handlingsplan SaLTo sentrum Tiltak 38: Kriminalitet og rus i Oslo sentrum Tiltak 39: Koordinert og strategisk felles mobilisering i Oslo sentrum Tiltak 40: Utsatte unge utesteder/tilbud i sentrum Tiltak 41: Utsatte unge uten fast bosted i Norge Tiltak 42: Vaterland kartlegging og oppfølging av ungdom 8. Utvikle modeller for samarbeid utsatte unge 16 år til og med 22 år Tiltak 43: Opplæring og sysselsetting - STOLT Tiltak 44: UNG ARENA tilbud til unge i Oslo Tiltak 45: Midlertidige botilbud til utsatte unge Tiltak 46: Unge gjengangere 18 år til og med 22 år Tiltak 47: Oppfølging og tilbakeføring av unge innsatte i Oslo fengsel - veileder Tiltak 48: Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning - TAFU UNG 9. Sikre informasjon, kunnskapsutvikling og kunnskapsoverføring Tiltak 49: Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo rapport Tiltak 50: Årsmeldinger Tiltak 51: SaLTo-konferanser Tiltak 52: Dialogmøter, seminarer og kurs Tiltak 53: Fokusgrupper - innsatsområdene til SaLTo Tiltak 54: Storbynettverk kriminalitetsforebygging Tiltak 55: Midler til kriminalitetsforebyggende tiltak - tilskuddsordninger 12

13 1. SIKRE TRYGGE OG INKLUDERENDE SKOLER MOTVIRKE FRAVÆR, FRAFALL OG UTENFORSKAP Tiltak 1: Trygt og inkluderende læringsmiljø motvirke mobbing, krenkelser, trusler og vold På etats- og skolenivå arbeides det med å oppnå et trygt og inkluderende læringsmiljø gjennom en rekke tiltak. Det er i tillegg mange eksempler å hente fra bydels- og skolenivå og samarbeid med organisasjoner. Oslo kommune har sluttet seg til regjeringens Partnerskap mot mobbing og har i Oslo kommunes eget Partnerskap mot mobbing forpliktet partene til å arbeide i «laget rundt barnet». Ansvar for utføring: Utdanningsetaten i samarbeid med relevante etater, fagmiljøer og organisasjoner. Forankring i dokumenter: Justis- og beredskapsdepartementet (2013): Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, Forebygging av kriminalitet i Osloskolen , Partnerskap mot mobbing i Oslo og Tiltaksplan for et godt psykososialt miljø for barn og unge i Oslo (2016). Tiltak 2: Forebygge fravær og frafall Å hindre fravær og frafall og øke andelen som fullfører og består videregående opplæring er en hovedutfordring for Osloskolen. Tidlig innsats, tett oppfølging og samarbeid mellom Utdanningsetaten/skolene/ oppfølgingstjenesten, bydelene, NAV, næringslivet og hjemmene skal sikre at færrest mulig faller fra. Ansvar for utføring: Utdanningsetaten/skolene, bydeler, Oslo politidistrikt og NAV Oslo Forankring i dokumenter: Oslo kommune/nav Oslo (2013): Oslostandard for Samarbeid om gjennomføring av videregående opplæring og Justis- og beredskapsdepartementet (2013): Handlingsplan for forebygging av kriminalitet. Tiltak 3: Rusforebyggende arbeid i skolen Arbeid mot rus er en del av Osloskolens kriminalitetsforebyggende arbeid. Rusforebyggende tiltak ved skolene skal både medvirke til en rusfri skole og til at ungdom styrkes i å ta aktive verdivalg. Den enkelte skole må lage hensiktsmessige strukturer for det rusforebyggende arbeide ved skolen, tilpasset skolens elevgruppe og behov. Alle skoler skal ha en plan for det rusforebyggende arbeidet. Arbeidet skal i tillegg være knyttet til kompetansemål i fag og involvere foresatte. Til dette arbeidet er det laget en veileder skolene kan benytte. Kjentmann er et verktøy for ansatte i Oslo skolen som møter elever med rusproblemer i videregående skoler. Samarbeidet med HAP, hasjavvenningsprogram, videreutvikles. Utdanningsetaten har samarbeidsavtaler med Velferdsetaten og Oslo politidistrikt. Ansvar for utføring: Utdanningsetaten, skolene, Kompetansesenter rus Oslo, Velferdsetaten, bydeler og politistasjoner Forankring i dokumenter: Justis- og beredskapsdepartementet (2013): Handlingsplan for forebygging av kriminalitet Tiltak 4: Forebyggende arbeid med psykisk helse i skolen Veilednings- og ressursmateriellet Psykisk helse i Osloskolene gir retning og innhold i det forebyggende 13

14 SaLTo Handlingsprogram arbeidet. Det gir veiledning til praktisk og systematisk planlegging av skolens psykiske helse arbeid og samarbeid. Materiellet inneholder også en verktøykasse til bruk for lærere. Materiellet er utviklet i samarbeid mellom barnevern- og helsetjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og skoler i fire bydeler. Ansvar for utføring: Utdanningsetaten/skoler, bydeler m.fl Forankring i dokumenter: Justis- og beredskapsdepartementet (2013): Handlingsplan for forebygging av kriminalitet. Tiltak 5: Forebygging av kriminalitet og rus i Osloskolen oppfølging av handlingsplan Utdanningsetaten vil revidere sin handlingsplan å legge fram Forebygging av kriminalitet og rus i Osloskolen handlingsplan Planen følges opp i gjennom et nært samarbeid mellom skoler, bydeler, politistasjoner, andre instanser i kommune og stat, frivillige organisasjoner, næringslivet m.m. Ansvar for utføring: Utdanningsetaten/skolene, bydeler, politistasjoner m.fl. Forankring i dokument: Oslo kommune/nav Oslo: Oslostandard for Samarbeid om gjennomføring av videregående opplæring (2013). Justis- og beredskapsdepartementet: Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013). 2. TETT OG MÅLRETTET OPPFØLGING AV UNGE LOVBRYTERE, GJENGANGERE, NETTVERK OG GJENGER Tiltak 6: Bekymrings-, avklarings- og oppfølgingssamtaler Bekymringssamtalen er mye benyttet av politiet i arbeidet med unge lovbrytere. Oslo politidistrikt kan gjennomføre samtalene alene eller i samarbeid med bydelene eller andre instanser. Etter behov følges bekymringssamtalene opp med oppfølgingssamtaler. Bekymringssamtalen blir også, i en videreutviklet utgave, benyttet i arbeidet med å forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Ansvar for utføring: Oslo politidistrikt og Oslo kommune. Tiltak 7: Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging De nye straffereaksjonene for unge mellom år trådde i kraft Konfliktrådet forvalter straffen gjennom ungdomskoordinatorer på politistasjonene, som er ansvarlige for gjennomføringen av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Dette forutsetter et nært samarbeid mellom konfliktrådet, kommunen, politiet, påtalemyndighet, domstolene og friomsorgen/ kriminalomsorgen. Ansvar for utføring: Konfliktrådet, kommunen, politiet, påtalemyndighet, domstolen og friomsorgen. Forankring i dokumenter: Justis- og beredskapsdepartementet: Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013), Prop. 135 L ( ), NOU 2008:15, Barn og straff og Prop 57 L, Lov om konfliktråd (2014). Tiltak 8: Tett oppfølging under og etter samfunnsstraffen SaLTo vil bidra til at kommunen, politiet og andre statlige instanser utvikler et tettere samarbeid med Oslo friomsorgskontor/kriminalomsorgen region øst om oppfølging av unge lovbrytere under og etter samfunnsstraffen. Ansvar for utføring: Oslo kommune, Oslo politidistrikt, Oslo friomsorgskontor, NAV Oslo m.fl. Tiltak 9: Tett oppfølging under og etter soning i fengsel Tilbakeføringskoordinator i Oslo fengsel og SaLTokoordinatorene er nøkkelstillinger i tilbakeføringen til bydelene. Oslo fengsel og SaLTo ga høsten 2016 ut: Veileder Oppfølging og tilbakeføring av unge innsatte i Oslo fengsel. Veilederen skal bidra til å styrke og videreutvikle samarbeidet og tilbakeføringen. Ansvar for utføring: Bydelene, Utdanningsetaten, Oslo Fengsel m.fl. Forankring i dokument: Justis- og beredskapsdepartementet (2013): Handlingsplan for forebygging av kriminalitet. Tiltak 10: Unge gjengangere, nettverk og gjenger kartlegging, analyser og intervensjon SaLTo, Oslo kommune og Oslo politidistrikt må, blant annet gjennom fokusgruppen, jobbe systematisk med å fremskaffe kunnskap om nettverk og gjenger av 14

15 unge som begår lovbrudd. Dette arbeidet skal ligge til grunn for tiltak og intervensjoner. Ansvar for utføring: Oslo politidistrikt og Oslo kommune Tiltak 11: Mentorer - unge kriminelle Mentorordningen er et av tiltakene som benyttes overfor gjengangere gjennom tett oppfølging. Mentorene følger de unge fra noen få timer opp til rundt 20 timer pr uke. Mentorer kan også benyttes for å forebygge voldelig ekstremisme. I har mentorer vært lite benyttet. Dette kan skylde at andre tjenester og tiltak dekker behovene, eller at finansiering, organisering og forankringen av tiltaket Mentorer ikke er optimal. Ansvar for utføring: Bydelene Se også tiltak under innsatsområde 8, Utvikle gode modeller for samarbeid - utsatte unge år (s.21). 3. FOREBYGGING, BEREDSKAP OG OPPFØLGING KONFLIKTER, VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP Tiltak 12: Tiltaksplan mot et trygt psykososialt miljø for barn og unge i Oslo Tiltaksplanen skal bidra til å forsterke evnen barne hager, skoler og fritidstilbud har til å forebygge og bekjempe mobbing og krenkelser. Denne innsatsen kan også styrke arbeidet med trusler, vold og hat kriminalitet. Ansvar for utføring: Skoler, fritidstilbudene/bydeler m. fl. Forankring i dokument: Oslo kommune: Tiltaksplan mot et trygt psykososialt miljø for barn og unge i Oslo (Byrådssak 147/16) Tiltak 13: Konflikthåndtering stormøter Det blir satset på tiltak som gatemegling, skolemegling, gjennopprettende samtaler m.m. for å styrke ungdoms evne og kompetanse til å håndtere konflikter i ungdomsmiljøene og i skolen på en konstruktiv måte - uten bruk av vold. Stormøter er en metodikk i gjenopprettende prosesser (Restorative Justice) som benyttes av ulike instanser for å forebygge, håndtere og megle i konflikter og som gir lovbryter anledning til å ta ansvar for sine handlinger overfor offer. Til et stormøte inviteres både dem som er direkte eller indirekte berørt. Ansvar for utføring: Bydeler, Utdanningsetaten/skoler, Oslo politidistrikt, Konfliktrådet i Oslo og Akershus m.fl Tiltak 14: Trygghetsprogram unge ofre for kriminalitet Hovedmålet med Trygghetsprogrammet er at ofre og vitner under 18 år, som er utsatt for lovbrudd som vold, ran, trusler og seksuelle forbrytelser, skal få tilbake trygghetsfølelsen. Alle som har vært utsatt for hatkriminalitet, uavhengig av alder, kan bli fulgt opp av programmet. Programmet består av samtaler og tilbud om en trygghetsguide, som kan være fra politiet, bydel, skole m.m. Trygghetsprogrammet ved Manglerud politistasjon ble startet i I ble det etablert på de andre politistasjonene i Oslo. Ansvar for utføring: Politistasjonene og bydelene Forankring i dokumenter: Justis- og beredskapsdepartementet: Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013) og Oslo politidistrikt (2012): Tiltaksplan for forebygging og bekjempelse av voldtekt Tiltak 15: Tvangsekteskap, æresrelatert vold og ekstrem kontroll Samarbeid mellom minoritetsrådgiverne i skolene, skolene, bydelene, politistasjonene, IMDi m.fl. videreføres og videreutvikles. Ansvar for utføring: Bydelene v/salto-koordinatorene, IMDi /minoritetsrådgiverne, Utdanningsetaten/ skolene og politiet. Tiltak 16: Sisterhood Sisterhood er en modell der frivillige blir kurset til å være individuell coach for jenter eller å være ledere for jentegrupper. I gruppene diskuteres det blant annet seksuell trakassering, seksuelle overgrep, hatkriminalitet, netkriminalitet m.m. Gruppene drives i regi av bydeler og Oslo Røde Kors. Bydel Frogner er ansvarlig for den byomfattende satsingen. Sisterhood hadde 10-års jubileum i Ansvar for utføring: Bydel Frogner m. fl. Tiltak 17: Vold og seksuelle overgrep tverrfaglig konsultasjonsteam Det ble i november 2016 etablert et konsultasjonsteam som skal jobbe med vold og seksuelle overgrep blant barn og unge. Teamet skal bidra til å samordne 15

16 SaLTo Handlingsprogram og utvikle kompetansen som finnes i ulike fagmiljøer og hos de ulike fagpersoner i Oslo. Konsultasjonsteamet skal utvikle spesialkompetanse innen fagfeltet. Teamet er forankret i Statens Barnehus Oslo. Ansvar for utføring: Statens Barnehus Oslo, Oslo kommune, Oslo politidistrikt og Oslo universitetssykehus. Tiltak 18: Forebyggende og oppsøkende ungdoms tiltak felt- og klubbsektoren Ungdomstiltak i bydelene og i sentrum er viktig for å forebygge - og fange opp barn og unge i risikosonen. Samarbeidet mellom felt- og fritidsklubbsektoren og andre tjenester og tiltak som skoler, barnevern, Uteseksjonen m.m. videreutvikles. Ansvar for utføring: Bydelene, skolene og Velferdsetaten ved Uteseksjonen Tiltak 19: Trygge nærmiljø oppfølging alvorlige hendelser Bomiljøer, borettslag, kommunale boliger m.m. skal trekkes med i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Tiltak konkretiseres lokalt i bydeler og bomiljøene. Ved alvorlige hendelser i nærmiljøet som drap, voldtekter m.m blir barn og unge berørt på ulike måter. De lokale SaLTo-nettverkene skal bidra til at tryggheten i nærmiljøet gjenopprettes. Ansvar for utføring: Bydelene/SaLTo-koordinatorene, politistasjonene, skolene m. fl. Forankring i dokument: Tryggere nærmiljøer en håndbok om kriminalitetsforebygging og fysiske omgivelser (KRÅD, 2012) Tiltak 20: SaLTo-rutiner for raskt å kunne forebygge og håndtere omfattende barne- og ungdomskriminalitet SaLTo-rutiner er et verktøy for raskt å forebygge og håndtere omfattende barne- og ungdomskriminalitet i form av vold, trusler, hærverk, brannstiftelser m.m. Rutinene berører flere instanser i kommunen og politiet og iverksettes ved behov. Rutinene er i perioden benyttet ved utvalgte demonstrasjoner og arrangementer i Oslo sentrum. Rutinene revideres i perioden. Ansvar for utføring: Oslo kommune v/salto-sekretariatet og Oslo politidistrikt Forankring i dokument: SaLTo-rutiner, godkjent av Politirådet i Oslo

17 4. FOREBYGGING, BEREDSKAP OG OPPFØLGING HATKRIMINALITET OG VOLDELIG EKSTREMISME Tiltak 21: Handlingsplaner mot voldelig ekstremisme oppfølging og rullering Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme ble lagt fram av regjeringen i Politirådet i Oslo la i desember 2014 fram Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo. Handlingsplanene følges opp. SaLTo-kontaktforum forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme koordinerer oppfølgingen. Begge planene skal revideres i Ansvar for utføring: Oslo kommune og Oslo politidistrikt Forankring i dokument: Justis- og beredskapsdepartementet (2014): Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Politirådet i Oslo (2014): Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo Tiltak 22: Forebygging av voldelig ekstremisme Hva er kommunenes rolle? NIBR la i desember 2016 fram rapporten Forebygging av voldelig ekstremisme Hva er kommunenes rolle? Jf tiltak 2 i regjeringen handlingsplan (2014) har det vært forsket på lokal forebygging i Oslo, Kristiansand, Fredrikstad, Sarpsborg og Larvik. SaLTo gjennnomgår relevante problemstillinger, anbefalinger og forslag. Eventuelle nye tiltak nedfelles i Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo, som vil bli revidert i Ansvar for utføring: SaLTo-kontaktforum forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme Tiltak 23: Regionale og lokale nettverk hatkriminalitet og voldelig ekstremisme De regionale og lokale nettverkene videreutvikles. Nettverkene er sentrale i lokal og regional planlegging, kompetanseutvikling, erfaringoverføring, metode- og tiltaksutvikling m.m. Radikaliseringskontaktene på politistasjonene og SaLTo-koordinatorene er sentrale i nettverkene lokalt og regionalt. Ansvar for utføring: Politistasjoner, bydeler og skoler Tiltak 24: Veileder og undervisningmateriell SaLTo ga i 2014 ut: Veileder ved bekymring Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant unge? Veilederen ble revidert i Målgruppe for veilederen er ansatte i skole, barnevern, helse, ungdoms- og fritidssektoren, politi, NAV, m.m. Det er utarbeidet et undervisningsopplegg i 2014, Radikalisering og ekstremisme, som ble tatt i bruk i VK 1, VK 2 og voksenopplæringen i Materiellet ble revidert til skoleåret Veilederen og undervisningsmateriellet videreutvikles etter behov. Ansvar for utføring: SaLTo-kontaktforum hatkriminalitet og voldelig ekstremisme, politistasjoner, bydeler og Utdanningsetaten. Tiltak 25: SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo utarbeidet høsten 2014 SaLTo-rutiner-oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter og kamphandlinger i privat regi i utlandet. SaLTo-kontaktforum hatkrimkinalitet og voldelig ekstremisme har ansvar for å følge opp og eventuelt revidere rutinene. Ansvar for utføring: Oslo kommune og Oslo politidistrikt Forankring i dokumenter: Justis- og beredskapsdepartementet (2014): Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Politirådet i Oslo: Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo og SaLTo-rutiner - oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Tiltak 26: Bekymringsmeldinger til politiet Rutinene for melding av bekymringer til Oslo politidistrikt ble etablert ved årsskiftet 2014/2015. Det meldes inn bekymringer fra tjenester i kommunen, politiet, andre statlige instanser, organisasjoner m.m. Det er radikaliseringskontaktene på politistasjonene som avklarer bekymringene. Kommunale instanser, og eventuelt PST, trekkes inn etter behov i avklaringen og oppfølgingen. Erfaringer og statistikk blir løpende lagt fram på SaLTo-møter m.m. Ansvar for oppfølging: Oslo politidistrikt og Oslo kommune Det vises til flere tiltak i Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo Handlingsplanen vil bli revidert i

18 SaLTo Handlingsprogram FOREBYGGING, BEREDSKAP OG OPPFØLGING KRIMINALITET PÅ INTERNETT OG SOSIALE MEDIER Tiltak 27: Kriminalitet og kriminalitetsforebygging på internett Barn og unge bruker mye tid på digitale medier. Nettet er en arena for kommunikasjon, informasjon, læring og underholdning, men også for kriminalitet og kriminalitetsforebygging. SaLTo vil øke kompetansen om kriminalitet som har sitt utspring på nettet. Det utvikles strategier, tiltak og samarbeidsnettverk for å forebygge. Ansvar for utføring: Oslo kommune og Oslo politidistrikt Forankring i dokument: Justis- og beredskapsdepartementet: Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013). Justis- og beredskapsdepartementet (2014): Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Tiltak 28: Kriminalitet på internett og sosiale medier veileder SaLTo og Redd Barna utarbeidet høsten 2016 en veileder: Hvordan forebygge og håndtere mobbing, kriminalitet og overgrep på nettet? Målgruppe for veilederen er ansatte i skolen, barnevernet, ungdomstiltak, helse, NAV, politiet m.fl. Veilederen blir lansert i mai Politi direktoratet har gitt støtte til å utarbeide veilederen. Ansvar for utføring: SaLTo og Redd Barna Tiltak 29: Kriminalitet på internett og sosiale medier kontaktpersoner Det vil gjennom SaLTo-samarbeidet i Oslo etableres en kontaktpersonmodell for forebygging og håndtering av kriminalitet og overgrep på nettet. Det er et mål å få oppnevnt eller rekruttert kontaktpersoner i flest mulig tjenester, bydeler, etater, skoler, politistasjoner m.m. Det blir etablert en fokusgruppe i SaLTo, jf tiltaket over, som skal stå for etablering av modellen. Ansvar for utføring: Fokusgruppen, SaLTo, Oslo kommune og Oslo politidistrikt Tiltak 30: Styrke kriminalitetsforebyggingen på nettet forebyggende nettpatruljer Oslo politidistrikt vil styrke tilstedeværelsen og kriminalitetsforebyggingen på nettet. Det er etablert et pilotprosjekt i OPD. Målet er å etablere en eller flere forebyggende nettpatruljer i 2017, jf nettpatruljen i Kripos. Det legges opp til et nært samarbeid med relevante enheter og tjenester i politiet og kommunen. Justis- og beredskapsdepartementet har støttet pilotprosjektet. Ansvar for utføring: Oslo politidistrikt Tiltak 31: SaLTo på internett og sosiale medier Nettsiden og lokale SaLTo-nettsider oppdateres og videreutvikles løpende. I 2014 etablerte SaLTo seg på Facebook. Det er ikke åpnet for chatting eller andre sosiale medietjenester. Ansvar for utføring: SaLTo-sekretariatet og SaLTokoordinatorene 6. FOREBYGGING, BEREDSKAP OG OPPFØLGING MISBRUK AV RUSMIDLER Tiltak 32: Rusmelding 2017 følge opp relevante tiltak Oslo kommune skal utarbeide og legge fram en ny rusmelding i Oslo i SaLTo gir innspill til meldingen og følger opp relevante tiltak i meldingen. Ansvar for utføring: Oslo kommune, Velferdsetaten og SaLTo. Tiltak 33: Forebygging av rus - fokusgruppe Det er høsten 2016 etablert en fokusgruppe i SaLTo som skal jobbe med unge og rus. Fokusgruppen skal bidra til å forbedre samarbeid og kvalitet i arbeidet med å forebygge, kartlegge, avdekke, følge opp og behandle bruk, misbruk og kriminalitet knyttet til rus blant unge mellom år. Kompetansesenter rus Oslo (KORUS) og SaLTosekretariatet leder fokusgruppen. Ansvar for utføring: KORUS og SaLTo-sekretariatet Tiltak 34: Hasjavveningsprogram (HAP) Målgruppen for HAP er unge under 25 år som er motivert for å slutte med cannabis. Antall henvendelser og antall deltakere er økende. Alle bydelene og politiet har hatt med ansatte på kurs. Flere bydeler 18

19 har etablert tilbud, mens andre er i oppstartsfasen. Det er etablert et nettverk for erfarings- og kunnskapsoverføring. Høsten 2014 ga HAP ut en Manual for individuell hasjavvenning. Programmet er forankret i Velferdsetaten ved Uteseksjonen. Ansvar for utføring: Velferdsetaten og bydelene Tiltak 35: Ungdom og rus styrket oppfølging Ungdom og rus på Legevakta og SaLTo vil styrke samarbeidet og oppfølgingen av unge som kommer til Legevakta på grunn av rusforgiftninger, og som ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Legevakta ivaretar de akutte behovene, men det er avdekket behov for bedre samarbeid og oppfølging i etterkant. Samarbeidet kan omfatte bydeler, skoler, spesialisthelsetjenesten, Uteseksjonen m.m. Ansvar for utføring: Ungdoms og rus/legevakta, SaLTo-koordinatorer, bydeler m.m. Tiltak 36: Doping - utenfor organisert idrett Velferdsetaten ved Kompetansesenter rus Oslo (KORUS) har satt doping blant unge utenfor den organiserte idretten på dagsorden. Det er etablert et nyhetsbrev og et nettverk. KORUS, SaLTo og Steroideprosjektet på Ullevål universitetssykehus vil arrangere en tverrsektoriell konferanse om unges bruk av doping utenfor idretten høsten 2017, jf tilsvarende konferanser i 2015 og Steroideprosjektet har laget er håndbok som er distribuert. Ansvar for utføring: KORUS og SaLTo 19

20 SaLTo Handlingsprogram FOREBYGGE, BEREDSKAP OG OPPFØLGING UTSATTE UNGE I OSLO SENTRUM Tiltak 37: Handlingsplan for SaLTo sentrum Det er i 2016 tilsatt en SaLTo-koordinator for Oslo sentrum. Stillingen er lagt til Uteseksjonen i Velferds etaten. Det lages en egen handlingsplan for SaLTo sentrum. Ansvar for utføring: Uteseksjonen, Velferdsetaten, Oslo kommune og Oslo politidistrikt Tiltak 38: Kriminalitet og rus i Oslo sentrum Siden 2006 er det årlig utarbeidet en rapport om barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo. I flere år har rapportene hatt et eget kapittel om barne- og ungdomskriminaliteten i sentrum. Rapportene har også hatt et eget kapittel om unge og rus i Oslo sentrum. Arbeidet videreføres. Tiltaket er forankret i Oslo politidistrikt, Strategisk stab. SaLTo-sekretariatet, Uteseksjonen, KORUS, alle Velferdsetaten, bidrar. Ansvar for utføring: Oslo politidistrikt og Oslo kommune Tiltak 39: Strategisk, koordinert og felles mobilisering i Oslo sentrum SaLTo skal videreføre koordinert og strategisk mobilisering i samarbeid med Uteseksjonen, bydelenes utekontakter, politi og andre relevante tjenester ved bekymring for uro og ulovligheter ved større arrangementer, demonstrasjoner og mobiliseringer i Oslo sentrum. Koordinert og strategisk mobilisering skal foregå med utgangspunkt i SaLTo-rutiner, jf tiltak 20. Ansvar for utføring: SaLTo, Uteseksjonen, Oslo kommune, Oslo politidistrikt, Tiltak 40: Utsatte unge og utsatte miljøer SaLTo skal kartlegge utesteder og oppholdssteder i sentrum for unge, der man ser en utfordring i forhold til kriminalitet og rus. Arbeidet krever jevnlig oversikt over hendelser/lovbrudd hvor unge er involvert. Etablere nettverk av ulike aktører fra kommunen, politiet, privat og frivillige sektor. Analysere behov for tiltak og strategier for å følge opp unge utsatte og målgrupper. Ansvar for utføring: SaLTo Tiltak 41: Utsatte unge uten fast bosted i Norge Det siste år er det registrert færre unge uten fast bosted i Norge i Oslo sentrum. Det er ventet at dette bilde kan endre seg. Dette kan medføre et økt behov for nært samarbeid mellom Oslo kommune, Oslo politidistrikt, Politiets Utlendingsenhet (PU), Utlendingsdirektoratet (UDI) m.fl. SaLTo skal samordne kunnskap og utfordringer knyttet til målgruppen unge uten fast bosted i Norge. De fleste i målgruppen påtreffes i Oslo sentrum. Ansvar for utføring: Oslo kommune, Utlendingsdirektoratet, SaLTo m.fl. Tiltak 42: Vaterland kartlegging og oppfølging av ungdom Uteseksjonen har i 2. halvår 2016 kartlagt et spesifikt miljø av unge menn som selger rusmidler på Vaterland. Det er sett på innsatser som retter seg mot målgruppen, og hvilke tiltak som eventuelt kan rettes 20

21 mot målgruppen i perioden Rapporten ble lagt fram ved årsskiftet 2016/2017. SaLTo bistår med å følge opp tiltak etter nærmere avtaler. Ansvar for utføring: Uteseksjonen/Velferdsetaten, SaLTo, Oslo kommune og Oslo politidistrikt 8. UTVIKLE GODE MODELLER FOR SAMARBEID UTSATTE UNGE 16 ÅR TIL OG MED 22 ÅR Tiltak 43: Opplæring og sysselsetting - STOLT STOLT er et regionalt opplæringsprogram i Groruddalen for unge i alderen år. Målgruppen er unge som har begrenset utdanning og erfaring fra arbeidslivet. De fleste deltakerne får støtte fra NAV. Tiltaket ble startet i Bydel Alna. STOLT er videreutviklet til et regionalt tilbud for unge fra bydelene Alna, Stovner, Grorud og Bjerke. Det vurderes om tilsvarende tilbud kan etableres i andre regioner i Oslo. Ansvar for utføring: SaLTo Tiltak 44: UNG ARENA tilbud til unge i Oslo UNG ARENA ble etablert høsten Dette er et lavterskeltilbud til unge i Oslo som har behov for råd, behandling eller hjelp i sin livssituasjon. Målgruppen er unge mennesker mellom 12 og 25 år som har en vanskelig livssituasjon, har vært utsatt for vold/overgrep, har psykiske problemer, rusmiddel problematikk, sliter med skolefrafall, mobbing m.m. Tilbudet er tverrsektorielt med vekt på forebygging av psykisk helse og rus. SaLTo vil vurdere om tilbudet eller tilsvarende tilbud kan etableres/videreutvikles for å nå SaLTos spesifikke målgrupper. Ansvar for utføring: Bydel Gamle Oslo Tiltak 45: Midlertidige botilbud til utsatte unge forsterket Oppfølgingen av unge og unge lovbrytere viser at det er behov for flere midlertidige botilbud til utsatte unge i Oslo. Dette forutsetter prioritering og tverrsektorielt samarbeid. Det er blant annet etablert relevante botilbud for unge i Ungbo og Exit i Velferdsetaten og Framtidshuset i Bydel Grunerløkka. Botilbudene må være med oppfølging. SaLTo antar at Boligbygg, Husbanken m.fl. kan være relevante samarbeidspartere. Ansvar for utføring: Oslo kommune ved bydeler og etater. for målgruppen må videreutvikles. Samarbeidet med Friomsorgen, Kriminalomsorgen og NAV Oslo bør videreutvikles. SaLTo følger opp utfordringene når det er etablert en sentral, forebyggende enhet i Oslo politidistrikt i Ansvar for utføring: Oslo kommune, Oslo politidistrikt, kriminalomsorgen/friomsorgen, NAV Oslo m.fl Tiltak 47: Oppfølging og tilbakeføring av unge innsatte i Oslo fengsel - veileder Oslo kommune og Oslo fengsel utarbeidet høsten 2016, Veileder Oppfølging og tilbakeføring av unge innsatte i Oslo fengsel. Oppfølging og tilbakeføring av unge innsatte videreføres og videreutvikles. Veilederen vil være mal for samarbeidet mellom Oslo kommune og andre instanser/fengsler innenfor kriminalomsorgen i arbeidet med unge innsatte. Ansvar for utføring: Bydelene, Utdanningsetaten/ skolene og Oslo fengsel Tiltak 48: Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning - TAFU UNG I flere kommuner, blant annet Stavanger, Sandnes og Tromsø, er TAFU etablert. TAFU - Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning er et tverrsektorielt tilbud i regi av kommuner, NAV og Kriminalomsorgen. Fire departementer og flere direktorater er tilretteleggere og «eiere» av TAFU. SaLTo ser behov for å utrede om TAFU UNG i en eller annen form -kan etableres i Oslo. Målgruppen vil være unge mellom år med straffereaksjoner, svak utdanningsbakgrunn og begrenset arbeidserfaring. Ansvar for utføring: SaLTo Se også tiltak under innsatsområde 2, Tett og målrettet oppfølging av unge lovbrytere, gjengangere, nettverk og gjenger (s.14) Tiltak 46: Unge gjengangere år Oslo kommune og Oslo politidistrikt ønsker å jobbe mer målrettet og systematisk mot unge gjengangere i alderen 18 år til og med 22 år. Tiltak og tjenester 21

22 SaLTo Handlingsprogram SIKRE INFORMASJON, METODE- OG KOMPETANSEUTVIKLING OG KUNNSKAPSOVERFØRING Tiltak 49: Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo - rapport Siden 2006 er det årlig utarbeidet en rapport om barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo. Aktuell statistikk belyser ulike tema og artikler i rapporten. Rapporten utarbeides i et nært samarbeid mellom Oslo politidistrikt, Strategisk stab, SaLTo-sekretariatet og aktuelle tjenester i Oslo kommune. Det er statistikk over gjerningspersoner, lovbrudd, gjengangere, sentrumskriminaliteten, rustrender, unge ofre for kriminalitet m.m. Tiltaket er forankret i Oslo politidistrikt, Strategisk stab. Ansvar for utføring: Oslo politidistrikt og Oslo kommune Tiltak 50: Årsmeldinger Det lages hvert år en sentral årsmelding for SaLTo som gir en bred presentasjon av organisering, innsatsområder, tiltak og resultater, jf årsmeldingene for årene Det lages lokale årsmeldinger for hver bydel. Ansvar for utføring: SaLTo-sekretariatet og bydelene (SaLTo-koordinatorene) Tiltak 51: SaLTo-konferanser Det arrangeres hvert år i mai en tverrsektoriell SaLTo-konferanse med ca. 200 deltakere, hvor blant annet SaLTo-rapporten om barne- og ungdomskriminalitet presenteres. I 2016 var tema på konferansen: Økt marginalisering i aldersgruppen år. Nye tiltak og/eller bedre samordning? Høsten 2016 ble det arrangert en byomfattende SaLTo-konferanse om hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Ansvar for utføring: SaLTo-sekretariatet Tiltak 52: Dialogmøter, seminar og kurs SaLTo-koordinatorene, SaLTo-sekretariatet m.fl. er involvert i ulike former for dialogmøter, kurs, opplæring m.m. Det er blant annet utviklet et opplæringsprogram for ansatte i fritidsklubbsektoren, som er prøvet ut i perioden Tilbudet vil bli videreført og det vil bli utviklet tilbud til andre målgrupper i kommunen, politiet, frivillige organisasjoner m.m. Dialogmøter med unge, foreldre/foresatte, organisasjoner, trossamfunn og lokalbefolkning videreutvikles som metode. Ansvar for utføring: Bydelene (SaLTo-koordinatorene) og SaLTo-sekretariatet 22

23 Tiltak 53: Fokusgrupper - innsatsområdene til SaLTo SaLTo har etablert tverrfaglige fokusgrupper innenfor flere av innsatsområdene i handlingsprogrammet. Målet er å spisse forebyggingen. I fokusgruppene møtes forebyggere og spesialister. Fokusgruppene jobber med publikasjoner, konferanser, erfaringsoverføring, kompetanseutvikling m.m. Det er utarbeidet mandater for fokusgruppene. Det etableres fokusgrupper innenfor de nye innsatsområdene. Ansvar for utføring: SaLTo, Oslo kommune og Oslo politidistrikt Tiltak 55: Midler til kriminalitetsforebyggende tiltak - tilskuddsordning Oslo kommune etablerte i 2012 tilskuddsordningen Midler til kriminalitetsforebyggende tiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner. Kriterier som vektlegges i tildelingen er samarbeid med hovedaktørene i SaLTo-samarbeidet: Oslo kommune og Oslo politidistrikt, tiltak rettet mot SaLTo sin målgruppe og at tiltak utløser frivillig aktivitet. Tilskuddsordningen videreføres under forutsetning av at bystyrets bevilgning på Kap. 362 Kriminalitetsforebygging blant unge. Ansvar for utføring: Oslo kommune Tiltak 54: Storbynettverk kriminalitetsforebygging Storbynettverket mellom Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim, Kommunenes Sentralforbund (KS) og KRÅD/Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging har eksistert siden 2009, på bakgrunn av rapporten Kriminalitetsforebygging blant barn og unge i storbyene (NIBR/Politihøgskolen 2008). Det arrangeres møter hvert halvår i Oslo. Ansvar for utføring: SLT/SaLTo i storbyene, KS og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging. 23

24 SaLTo Handlingsprogram Oslo kommune SaLTo-sekretariatet, Velferdsetaten, Postboks 30, Sentrum, 0101 Oslo Maridalsveien 3 Telefon / Oslo politidistrikt Postboks 8101 Dep Oslo Telefon Les mer på våre nettsider: 24

Handlingsprogram. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo

Handlingsprogram. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Handlingsprogram 2015 2018 Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Side 4 KAPITTEL 1 Barne- og ungdomskriminalitet utvikling og utfordringer Side 6 KAPITTEL 2 SaLTo organisering, styring

Detaljer

SaLTo handlingsprogram 2014 2017. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo

SaLTo handlingsprogram 2014 2017. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo SaLTo handlingsprogram 2014 2017 Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Side 2 KAPITTEL 1 Barne- og ungdomskriminalitet utvikling og utfordringer Side 4 KAPITTEL 2 SaLTo organisering,

Detaljer

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2016 2 Politirådet i Oslo Bakgrunn Oslo politidistrikt og Oslo kommune etablerte politiråd i 2007. Politiråd er

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL 08.05.17 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT SLT Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak SLT-modellen; 3 nivå Bydelsvise ressursgrupper på tjenestenivå

Detaljer

«På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen

«På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen «På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen Oslo Sammen Lager vi et Trygt Oslo Bydel Alna Bydel Bjerke Bydel Grorud Bydel Stovner Oslo Groruddalen Stovner Bydel Alna Bydel Bjerke Bydel Grorud Oslo Sammen

Detaljer

Nye og sammensatte utfordringer

Nye og sammensatte utfordringer Nye og sammensatte utfordringer Utfordringer knyttet til kriminalitetsforebygging, voldelig ekstremisme og terror har de senere år blitt langt mer komplekse. Dette skyldes utviklingstendenser og begivenheter

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 4.. (.5. 0 " Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 0 Byrådens sak Byrådens sak nr.: 6/2012 Vår ref. (saksnr.): 201105879-13 Vedtaksdato: 19.03.2012 Arkivkode: 914 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Fjell, Askøy, Øygarden og Sund kommune

Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Fjell, Askøy, Øygarden og Sund kommune Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Fjell, Askøy, Øygarden og Sund kommune. 2016-2020 Nye og sammensatte utfordringer Utfordringer knyttet til kriminalitetsforebygging,

Detaljer

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid Oslo, 2012 Av Trine Hjelde, SaLTo-koordinator, Oslo sentrum Visjon og Målgruppe Visjon: Oslo skal være en trygg by med trygge skoler

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Handlingsplan Forebygging av kriminalitet og rus i Osloskolen. November fullføre og bestå.

Oslo kommune Utdanningsetaten. Handlingsplan Forebygging av kriminalitet og rus i Osloskolen. November fullføre og bestå. Oslo kommune Utdanningsetaten Handlingsplan 2015 2018 Forebygging av kriminalitet og rus i Osloskolen November 2014 fullføre og bestå trygg læring INNHOLD Forord... 1 Bakgrunn... 2 SaLTo sammen lager vi

Detaljer

Åmot et sted barn og unge trives!

Åmot et sted barn og unge trives! HANDLINGSPROGRAM FOR SLT ÅMOT KOMMUNE 2014-2017 Åmot et sted barn og unge trives! 1 Forord SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. SLT sikrer at de ressursene

Detaljer

KRÅD konferanse i Stavanger 1.september Presentasjon av erfaringer fra oppfølgingsteam på Majorstua politistasjon i Oslo

KRÅD konferanse i Stavanger 1.september Presentasjon av erfaringer fra oppfølgingsteam på Majorstua politistasjon i Oslo KRÅD konferanse i Stavanger 1.september 2010 Presentasjon av erfaringer fra oppfølgingsteam på Majorstua politistasjon i Oslo Majorstua politistasjon 2010 Majorstua politistasjon Sentrum politistasjon

Detaljer

Årsmelding 2014. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo

Årsmelding 2014. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Årsmelding 2014 Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo 3 Innledning 4 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 6 Mål, målgrupper, strategier og innsatsområder i 2014 8 SaLTo-modellen

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN

SLT HANDLINGSPLAN SLT HANDLINGSPLAN 2017-2018 1. INNLEDNING SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk for å unngå kriminalitet

Detaljer

Rus- og kriminalitetsforebygging for barn og unge i Bergen. Rusfagligforum 19.12.12

Rus- og kriminalitetsforebygging for barn og unge i Bergen. Rusfagligforum 19.12.12 Rus- og kriminalitetsforebygging for barn og unge i Bergen Organisering av rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet for barn og unge i Bergen Bergen sentrum politistasjon, Bergen nord politistasjonsdistrikt,

Detaljer

Handlingsplan. Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Sandefjord kommune

Handlingsplan. Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Sandefjord kommune Handlingsplan Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Sandefjord kommune Innhold Forord...5 Bakgrunn...6 Veien fremover...7 Handlingsplanen...8 1. Samordning, samarbeid og dialog...8 2.

Detaljer

Oslo kommune og Oslo politidistrikt er hovedsamarbeidspartnere innenfor SaLTo-modellen.

Oslo kommune og Oslo politidistrikt er hovedsamarbeidspartnere innenfor SaLTo-modellen. Oslo kommune og Oslo politidistrikt er hovedsamarbeidspartnere innenfor SaLTo-modellen. Hovedmål SaLTo skal samordne ressursene i arbeidet for å sikre barn og unge et koordinert tilbud, redusere barne-

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Handlingsplanfor politirådet i Molde

Handlingsplanfor politirådet i Molde k R SEG Handlingsplanfor politirådet i Molde Vedtatt i Molde kommunestyre 12.11.2015 emolde KOMMUNE BAKGRUNN: Ordningen med politiråd ble innført høsten 2006. Politiet er gjennom instruks fra Politidirektoratet

Detaljer

SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo

SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo Handlingsplan 2014 SAMFOR hva og hvorfor? SAMFOR står for Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo. SAMFOR fungerer som et

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL

STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL Som en del av det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet (SLT) for barn og unge i Gjesdal er det utarbeidet en strategi

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 31. august 2009 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen halvtime Saker til

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

INNHOLD Innsatsområder:

INNHOLD Innsatsområder: 1 INNHOLD Innledning.... 5 Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo.... 6 Mål, målgrupper, strategier og innsats områder i 2016.... 9 SaLTo-modellen....10 Innsatsområder: 1. Sikre trygge og inkluderende

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Line Nersnæs 29. oktober 2013 Innhold Satsing sentralt Hvor omfattende er volden? Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner «Det handler om å

Detaljer

Bydel Østensjø Årsrapport 2013

Bydel Østensjø Årsrapport 2013 Bydel Østensjø Årsrapport 2013 SaLTo er et samarbeid mellom Oslo politidistrikt og Oslo kommune om kriminalforebyggende tiltak blant barn og unge. http://www.salto.oslo.no Innledning Årsrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid?

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Identifisering av problemområder Det er nødvendig å skaffe oversikt over problemområdene i kommunen, og over hvem som besitter hvilken

Detaljer

Når det koker over for ungdommen. Forebygging av opptøyer

Når det koker over for ungdommen. Forebygging av opptøyer Når det koker over for ungdommen Forebygging av opptøyer Kriminalitetsforebyggende koordinator, Oslo politidistrikt bjorn.erik.ovrum@politiet.no Når det koker over for ungdommen SaLTo-modellen - SaLTo

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I KONGSBERG

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I KONGSBERG HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I KONGSBERG 2016 2019 Nye og sammensatte utfordringer Ekstremisme kan være relatert til høyreekstremisme, venstreekstremisme, ideologisk

Detaljer

Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt

Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt for registrering av radikalisering Offentlige instanser: Skole, Helsestasjon for ungdom, Oppsøkende tjeneste for ungdom, TIBIR,

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

SaLTo handlingsplan Bydel Østensjø 2009 2012 rapport/status for oppfølging av tiltak per 31.12.2012

SaLTo handlingsplan Bydel Østensjø 2009 2012 rapport/status for oppfølging av tiltak per 31.12.2012 SaLTo handlingsplan Bydel Østensjø 2009 2012 rapport/status for oppfølging av tiltak per 31.12.2012 = ferdig, UA = under arbeid, IU = ikke utført, = videreført i plan 2013-2016 Tiltak Status Merknad 1.1.1.1

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato /TRH 08/54 JGC KRÅD viser til høringsbrev , vedlagt NOU 2008:15.

Deres ref. Vår ref. Dato /TRH 08/54 JGC KRÅD viser til høringsbrev , vedlagt NOU 2008:15. The Norwegian National Crime Prevention Council Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 200502517/TRH 08/54 JGC 5.02.2009 HØRING NOU 2008: 15 OM BARN OG STRAFF

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID Saksfremlegg Saksnr.: 09/4424-4 Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: :::

Detaljer

SAMFOR. Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo. Foto: Scanpix. samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo SAMFOR 1

SAMFOR. Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo. Foto: Scanpix. samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo SAMFOR 1 SAMFOR Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo Foto: Scanpix 2015 2017 samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo SAMFOR 1 SAMFOR hva og hvorfor? SAMFOR står for «Samarbeidsforum

Detaljer

SLT- koordinator. Arbeidsoppgaver og metode Oppfølgning av Handlingsplanen Forebygging av voldelig ekstremisme

SLT- koordinator. Arbeidsoppgaver og metode Oppfølgning av Handlingsplanen Forebygging av voldelig ekstremisme SLT- koordinator Arbeidsoppgaver og metode Oppfølgning av Handlingsplanen Forebygging av voldelig ekstremisme SLT- Hva og hvem Samordning av Lokale kriminalitets- og rusforebyggende Tiltak Rettet mot barn

Detaljer

Rundskriv Q-10/2008. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73)

Rundskriv Q-10/2008. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73) Rundskriv Q-10/2008 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73) Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene;

Detaljer

Oppfølging av ungdom etter hendelsene i Oslo

Oppfølging av ungdom etter hendelsene i Oslo Forebygge og trygge Oppfølging av ungdom etter hendelsene i Oslo Å sørge for gode oppvekstmuligheter og trygghet i samfunnet er viktige oppgaver for det offentlige. Et godt samfunn for alle kan forebygge

Detaljer

MOSS KOMMUNE. Hvordan forebygge radikalisering og håndtere mistanke om voldelig ekstremisme. Veileder for ansatte i Moss kommune

MOSS KOMMUNE. Hvordan forebygge radikalisering og håndtere mistanke om voldelig ekstremisme. Veileder for ansatte i Moss kommune MOSS KOMMUNE Hvordan forebygge radikalisering og håndtere mistanke om voldelig ekstremisme Veileder for ansatte i Moss kommune INNHOLD 1. Om veilederen 2. Informasjons- og taushetsplikt samtykke 3. Definisjoner

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene (kommunene og bydelene); Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad,

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Handlingsplan for SLT/Politiråd

Handlingsplan for SLT/Politiråd SLT Handlingsplan 2014-2016 Handlingsplan for SLT/Politiråd i Søndre Land kommune 2014 2016 1 1. BAKGRUNN Den 4. juni 2003 besluttet Søndre Land kommune å inngå et forpliktende samarbeidsprosjekt med Søndre

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2012

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2012 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2012 1. Kommunens navn: Bydel Stovner 2. Kontaktperson: Rune Trondhjem Stilling: Helsekonsulent, Telefonnummer: 23 47 10 12 e-postadresse: rune.trondhjem@bsr.oslo.kommune.no

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) & Bostedsløsekartleggingen 2016

Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) & Bostedsløsekartleggingen 2016 Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020) & Bostedsløsekartleggingen 2016 Kartleggingen av bostedsløse 2016 Uke 48 i 2016 var 3909 personer 0,75 prosent bostedsløse per 1

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Handlingsplan - Forsidebilde: Lysvandring i ydel Grorud, foto: Tonje rustuen Innhold SaLTo Sammen lager vi et trygt Oslo SaLTo handlingsprogram for Oslo Kommune arne- og ungdomskriminaliteten i Oslo, utvikling

Detaljer

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015 Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Utgitt mai 2016 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Innhold Innhold... 4 Sammendrag...6 1 Innledning...8

Detaljer

NOU 2017:12 Svikt og svik Høringssvar fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging og Sekretariatet for konfliktrådene

NOU 2017:12 Svikt og svik Høringssvar fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging og Sekretariatet for konfliktrådene Vår ref. 2017/2185 Dato: 28.11.2017 NOU 2017:12 Svikt og svik Høringssvar fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging og Sekretariatet for konfliktrådene Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune basert på data fra 2011 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2016 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning 7 1.1 Rapportens formål og avgrensninger 7 1.2 Metode 7 1.3 Kriminalstatistikkens begrensninger

Detaljer

ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET

ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET n n -. _ I «f -, _ I -n s Til kommunene på Helgeland v/ordfører og rådmann. /ééä 7 M OSJØCII ' dcii 30. apr1 12014. ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET Konfliktrådet på Helgeland

Detaljer

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60)

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 02 / 2015 Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post

Detaljer

RISIKO. Handlingsplan for SLT-arbeidet i Skien kommune Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

RISIKO. Handlingsplan for SLT-arbeidet i Skien kommune Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak RISIKO Handlingsplan for SLT-arbeidet i Skien kommune 2015 2018 Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak Innhold 12345 Barne- og ungdomskriminalitet utvikling og utfordringer... 3

Detaljer

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune 1 Handlingsplan 2005-2008 Handlingsplan 2009-2 En modell for å samordne og koordinere et rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom to

Detaljer

Samarbeid som nytter. slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. SLT- koordinator Trondheim Even Ytterhus. Foto: Carl Erik Eriksson

Samarbeid som nytter. slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. SLT- koordinator Trondheim Even Ytterhus. Foto: Carl Erik Eriksson Samarbeid som nytter slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. Foto: Carl Erik Eriksson 1 Kriminalitetsutvikling. Drap pr. 1.mill innbyggere: Norge 6,2 Danmark 9,8 Sverige 13,2 Canada 15.1 USA 56,6 Latvia

Detaljer

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag Til Ordfører og Rådmann i kommunen Deres ref. Vår ref Vår dato 2014/7539-19 17. november 2014 Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag Konfliktrådet i

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Ringsaker kommune Ungdomskontakten TIUR-prosjektperioden Erfaringer inn i fast drift Stor innlandskommune Ca. 33 500 innbyggere

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

OSLO POLICE DISTRICT. Trygghetsprogrammet. v/politiførstebetjent Jane Bechmann Dahl

OSLO POLICE DISTRICT. Trygghetsprogrammet. v/politiførstebetjent Jane Bechmann Dahl Trygghetsprogrammet v/politiførstebetjent Jane Bechmann Dahl NRK, 26.11.13 http://www.nrk.no/norge/fikk-ny-type-oppfolging-etter-ran- 1.11379861 http://www.nrk.no/video/hjelper_unge_ofre_for_kriminalitet/7263f356

Detaljer

Forebygging og tidlig innsats

Forebygging og tidlig innsats Innhold Om veilederen Forebygging og tidlig innsats Informasjonsplikt -Taushetsplikt -Samtykke: Plikt til å avverge lovbrudd Definisjoner og sentrale begrep Mulige bekymringstegn Hvordan gå fram nårdu

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Notat til bystyrets organer Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 18.03.2009 Fra: Byråden for velferd og sosiale tjenester Vår ref (saksnr): 200804131-7

Detaljer

KRÅD og kriminalitetsforebygging. Politirådsseminar 2. og 9. september 2014

KRÅD og kriminalitetsforebygging. Politirådsseminar 2. og 9. september 2014 KRÅD og kriminalitetsforebygging Politirådsseminar 2. og 9. september 2014 Takk for invitasjonen til denne konferansen. Anledningen til å møte nærmere 200 ordførere og politisjefer er viktig for KRÅD.

Detaljer

ra ide til prosjekt olde kommune et kriminalitetsforebyggende arbeidet i Molde kommune (SLT) ed SLT-koordinator Tone Haukebø Silseth

ra ide til prosjekt olde kommune et kriminalitetsforebyggende arbeidet i Molde kommune (SLT) ed SLT-koordinator Tone Haukebø Silseth LT-konferansen 2017, 5. og 6.september, Scandic hotell Nidelven, Trondheim ra ide til prosjekt olde kommune et kriminalitetsforebyggende arbeidet i Molde kommune (SLT) ed SLT-koordinator Tone Haukebø Silseth

Detaljer

UT AV TÅKA HASJAVVENNING KRISTIANSAND

UT AV TÅKA HASJAVVENNING KRISTIANSAND UT AV TÅKA HASJAVVENNING KRISTIANSAND Gruppebasert hasjavvenningskurs Individuelt hasjavvenningsprogram Kortprogram Bevisstgjøringssamtaler Bevisstgjøringskurs i fengsel Undervisning/veiledning Årlig seminar

Detaljer

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner Regjeringens handlingsplaner:

Detaljer

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga. Registrering av rusproblem 11 skoler har

Detaljer

NYTT FRA BUFDIR. Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen. Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016

NYTT FRA BUFDIR. Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen. Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016 NYTT FRA BUFDIR Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016 Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet HVA SKAL VI SNAKKE OM? Barn som lever i fattigdom

Detaljer

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver Barnehuset Oslo Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Hønefoss 16.03.11 Marit Bergh seniorrådgiver Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 2011 Vendepunkt Tiltak

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 1. Kommunens navn: Bydel Stovner 2. Kontaktperson: Rune Trondhjem Stilling: Helsekonsulent, Telefonnummer: 23 47 10 12 e-postadresse: rune.trondhjem@bsr.oslo.kommune.no

Detaljer

Et Manglerud i verden!

Et Manglerud i verden! Et Manglerud i verden! Kriminalitetsforebygging i globaliseringens tidsalder Et Manglerud i verden AV:, politisk redaktør Publisert: 06.des. 2010 STATSMINISTER JENS STOLTENBERG og justisminister Knut Storberget

Detaljer

SaLTo Handlingsplan

SaLTo Handlingsplan SaLTo Handlingsplan 2013-2016 SaLTo er et samarbeid mellom Oslo politidistrikt og Oslo kommune om kriminalforebyggende tiltak blant barn og unge. http://www.salto.oslo.no På bakgrunn av bystyremelding

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK. Cannabis nettverk. Strategisk satsing. Lensmann Terje Krogstad HEDMARK POLITIDISTRIKT

PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK. Cannabis nettverk. Strategisk satsing. Lensmann Terje Krogstad HEDMARK POLITIDISTRIKT PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK Cannabis nettverk Strategisk satsing Lensmann Terje Krogstad HEDMARK POLITIDISTRIKT Plan- og rammeforutsetninger 2015 Foranledningen(22.7 komisjonen, Hareide komiteen, Sønderland

Detaljer

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Bydel Alna Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Lokal

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2012 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til

Detaljer

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Strategisk plan For Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 2017-2019 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er et av

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Veileder. bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme

HAMAR KOMMUNE: Veileder. bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme 1 HAMAR KOMMUNE: Veileder ved bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme HAMAR KOMMUNE: Veileder 2015 ved bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme SLT veileder 1. Om veilederen 2

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Kriminalitetsforebygging og forebygging av ekstremisme to sider av samme sak? v/siri Severinsen og Johanne Benitez Nilsen SLT

Kriminalitetsforebygging og forebygging av ekstremisme to sider av samme sak? v/siri Severinsen og Johanne Benitez Nilsen SLT Kriminalitetsforebygging og forebygging av ekstremisme to sider av samme sak? v/siri Severinsen og Johanne Benitez Nilsen SLT «Det hviler et ansvar på hver enkelt av oss i forebyggingen av radikalisering

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-6 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET 2010-2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: :::

Detaljer

Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme? Veileder ved bekymring

Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme? Veileder ved bekymring Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme? Veileder ved bekymring Innhold Innledning...3 1. Om veilederen...4 2. Informasjons- og taushetsplikt, samtykke og

Detaljer

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst Bedre tverrfaglig innsats Samarbeidsmodell som ble utviklet for målgruppen barn av rusmisbrukere og psykisk syke. http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/bedre-tvaerfaglig-indsats-for-born-i-familier-med-misbrug-eller-sindslidelse

Detaljer

Byrådets boligsatsning. Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Tilde Hagen Knudtzon

Byrådets boligsatsning. Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Tilde Hagen Knudtzon Byrådets boligsatsning Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Tilde Hagen Knudtzon Politiske føringer Byrådet Johansen Hva er nytt? Hva er uendret? Byrådserklæring 2015-2019 Ny Budsjettforslag

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Målselvregionen Kriminalitetsforebygging Politirådsatsningen Enhetsleder Målselv kommune Siv Hege Severi SLT koordinator Arne-Markus Svendsen

Målselvregionen Kriminalitetsforebygging Politirådsatsningen Enhetsleder Målselv kommune Siv Hege Severi SLT koordinator Arne-Markus Svendsen Målselvregionen Kriminalitetsforebygging Politirådsatsningen Enhetsleder Målselv kommune Siv Hege Severi SLT koordinator Arne-Markus Svendsen Driftsenhet Målselv/Balsfjord/Bardu Driftsenhet Målselv/Balsfjord/Bardu

Detaljer

Regelverk 2018 Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Regelverk 2018 Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme Regelverk 2018 Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme Søknadsfristen er 15. februar 2018. Bakgrunn Regjeringen ønsker en bred innsats for å forebygge radikalisering

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Tidlig intervensjon Unge & Rus

Tidlig intervensjon Unge & Rus Tidlig intervensjon Unge & Rus Problemer må identifiseres, tas på alvor og få en adekvat oppfølging Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, 2013-2016 Ringsaker kommune Ca. 33 500 innbyggere 15 barneskoler,

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

Strategi for utvikling av kriminalomsorgens arbeidsdrift

Strategi for utvikling av kriminalomsorgens arbeidsdrift Strategi for utvikling av kriminalomsorgens arbeidsdrift Avdelingsdirektør Heidi Bottolfs Nasjonal dagskonferanse om arbeidsdriften 15. april 2015 Hva menes med tilbakeføring? Fellesbetegnelse på alle

Detaljer