HAREID KOMMUNE Syverplassen barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAREID KOMMUNE Syverplassen barnehage"

Transkript

1 1

2 VELKOMNE TIL SYVERPLASSEN BARNEHAGE Dette er eit informasjonshefte som innehald praktiske opplysningar som føresette treng når borna byrjar i barnehage. arbeider etter lov om barnehagar med forskrift; Rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver og lokal rammeplan. Rammeplan: Alle føresette får utdelt ein kortversjon av «Rammeplan for barnehagar» når borna startar i barnehage. Hareid Kommune har utarbeidd ein ny lokal rammeplan for Årsplan: I tillegg har Syverplassen utarbeida ein ny 4-årsplan. Den vert utdelt til heimen når barnet er ny i barnehagen. Planen seier noko om kva Syverplassen legg vekt på i arbeidet med borna. Månadsplanar/temaplanar: Vert delt ut når vi byrjar på nytt tema. Det kan variere litt kor lenge eit tema varer,- det kan vare frå 2-3 veker til 1-2 månader. Litt avhengig av interesse og kva borna er interesserte og opptekne av. Med bakkgrunn i at borna skal vere meir deltakande i val av innhald i barnehagen, er det viktig at vi lyttar til det borna er interesserte i. Desse dokumenta dannar grunnlaget for innhaldet i barnehagen. 2

3 FØRST LITT PRAKTISKE OPPLYSNINGAR OM SYVERPLASSEN BARNEHAGE. er ein kommunal barnehage som ligg i Hareid krins og vart teken i bruk den 9. august i Den har tre avdelingar: Grønfinken, Gulsporven og Blåmeisa. Barnehagen har 60 plassar. Ein kan velje mellom 5 dagar, 4 dagar, 3 dagar, og 3 dagar ei veke og 2 dagar neste veke (50%). Barnehagen ligg på «Plassane 7» på Indre Hareid, nedanfor Melshornfeltet. Vi har gode mulegheiter til å ta borna med på fjelltur, til Hareidselva og Rotarystien, vi har kort veg til fjøra og sentrum av Hareid. Vi har òg eit stort uteområde. Vi arbeider med å få den nye delen av dette opparbeidd slik at uteområdet vårt skal verte ein variert stad for alle aldersgrupper. Det er born frå 0-5 år som har plass i barnehagen. Aldersinndelinga varierer etter behov. Grønfinken 0-3 år, Gulsporven 2-5 år og Blåmeisa 2-5 år. Opningstida til barnehagen er , måndag fredag. o Telefonnummeret til barnehagen: o Direktenummera til dei ulike avdelingane er: o Blåmeisa: o Grønfinken: o Gulsporven:

4 BARNEHAGETILBOD OG PRISAR Tilbod: Foreldrebetaling barnehage Tilbod Sats Sats med 40% rabatt* Sats med 50% rabatt* 5 dagar pr. veke 100% dagar pr. veke 80% dagar pr. veke 60% dg./2dg. pr. veke 50% Matpengar. (matpengar kjem i tillegg til den ordinære betalinga) 5 dagar pr. veke 100% Kr. 300 Ikkje rabatt 4 dagar pr. veke 80% Kr. 252 Ikkje rabatt 3 dagar pr. veke 60% Kr. 182 Ikkje rabatt 3 dagar/2dagar pr. veke 50% Kr. 124 Ikkje rabatt Pris pr. time utover standard tilbod ved faste avtalar: Inntil 3 timar: kr. 64 pr. time. 4 timar og meir: kr. 243,- Etter kl (ordinær stengetid) Pris pr. påbegynt time utover standard tilbod ved tilfeldig overtid: Kr. 175 pr. på begynt time Betalingsfrist er den 20. i kvar månad. Juli er betalingsfri månad. 4

5 FERIEUTTAK Barnehageåret tek til tredje veka (veke 33) i august. Barnehagen held ope med vanleg drift(*) tom. andre veka i juli (veke 28). I fire veker etter dette er det berre ein av dei kommunale barnehagane som gir tilbod. Alle barn som ikkje skal avvikle ferie i løpet av desse fire vekene, får tilbod der. Dette året har ope i veke 29, 30, 31 og 32. Neste år, 2016, er det Hareid barnehage som står for tur, og i 2017 er det Bigset barnehage. Det er desse tre barnehagane som er med i denne ordninga. Påmelding til dette organiserer styrarane i dei kommunale barnehagane. Personale frå alle barnehagane er til stades desse vekene. (*)Påskeveka, måndag t.o.m. onsdag før skjærtorsdag, og romjulsveka samlar vi også drifta i ein av barnehagane. Dette fylgjer same turnus som sommaropen barnehage. Desse vekene vert det berre personale frå den barnehagen som gir tilbod. Barna skal ha minst 4 veker ferie i eit driftsår. Eit driftsår går frå Av desse skal 3 veker vere samanhengande i løpet av juni, juli og august. Den fjerde veka kan ein ta i kombinasjon påske - jul i same kalenderår. Ferieavvikling skal avtalast med barnehagestyrar minst ei veke før uttak. Vi viser elles til 6 i Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Hareid. PLANLEGGINGSDAGAR Barnehagen har ( j.f. vedtektene) avsett 5 dagar i løpet av barnehageåret som skal nyttast til planlegging, evaluering og ulik kursverksemd. Desse dagane er barnehagen stengd for borna. Planleggingsdagane for : 10.august, 5.oktober,11. november, 9.februar,6.mai 5

6 SERVERING AV ALLE MÅLTID I BARNEHAGEN. Målsettinga er at borna skal få tilbod om sunn og næringsrik mat og at vi skal få til god atmosfære rundt måltidet. Born som er fysisk aktive treng påfyll av god og næringsrik mat. Syverplassen barnehage serverer alle måltid i barnehagen. Vi har fått råd med ein kokk om korleis vi skal sette saman kosthaldet. Når borna kjem om morgonen får dei sette seg til frukostbordet på fellesromet. Til lunsj har vi smøremåltid, ute/inne, eller niste på tur. To dagar i veka serverer vi eit varmt måltid, t.d.havregrynsgraut eller fiskekaker. På ettermiddagen får borna påsmurte skiver, knekkebrød el.l. Ein dag får borna yoghurt på ettermiddag. Vi varierer med havregryn eller anna i yoghurten. Borna skal få delta i matlaging og på den måten verte kjend med ulike matsortar. Vi har bålplassar ved gapahukane og stormkjøken. Dette vert mykje brukt, særleg med dei eldste borna som t.d.er med å kutte grønsaker til suppe som vert kokt i bålpanne. Kvar dag får borna frukt. Til drikke har vi kun vatn og mjølk tilgjengeleg. Har vi det slik i kvardagen, kan vi glede oss over å «skeie ut» på varme sommardagar eller ved andre markeringar. Bursdagsfeiring. Vi legg vekt på eit kosthald med lite sukker og feitt. På bursdagar lagar vi til spennande og innbydande fruktfat. Dette er populært mellom borna. BRINGING OG HENTING Når barnet kjem om morgonen, ynskjer vi at de fyl barnet inn på fellesromet der frukosten vert servert. Dei som kjem etter frukosten er ferdig, kl.8.30, tek vi imot på avdelinga. Når det er sagt ha det bra til foreldre/føresette, tek barnehagen over ansvaret for barnet. Dei fleste fellesaktivitetane skjer i tidsrommet Meld frå om barnet kjem etter 10.00, er sjuk eller har fri. Når barnet vert henta og har blitt sett og sagt hei til, er det den som hentar som har ansvaret for barnet. Den som hentar, MÅ ALLTID seie i frå til ein av personalet, helst frå barnet si avdeling før dei forlèt barnehagen. Er det andre enn foreldre/føresette som skal hente barnet, MÅ VI HA MELDING OM DETTE! 6

7 SIKKERHEITSRUTINER Som ei ekstra sikkerheit har vi registreringsskjema der vi kryssar av at vi har sett/snakka med kvart barn kvar halvtime. SJUKDOM Barnet kan ikkje vere i barnehagen når det har ein smittsam sjukdom, har feber eller ikkje kan vere ute. Ved forkjøling eller liknande er det allmenntilstanden som avgjer om barnet kan vere i barnehagen. Har barnet hatt feber eller vore sjuk, skal det vere heime ein dag ekstra. Når det gjeld smittsame sjukdomar, har vi reglar for kor lenge barnet bør vere borte frå barnehagen. Desse er anbefalt av statens helsevern og er å finne på avdelingane som oppslag og som tillegg til dette heftet. Det er og reglar for oppbevaring og utdeling av medisin. Ta kontakt med personalet om dette er aktuelt for ditt barn. BLEIEAVTALE Dei som ynskjer det kan gjere avtale om at barnehagen kjøper inn bleier. 7

8 KVA BARNET BØR HA MED I BARNEHAGEN Dette er: Eit heilt klesbyte, helst to, -frå innerst til ytterst. Dvs. genser, bukse, lestar, strømpebukse, truse, t-skjorte. Alle kleda må vere godt merka med namn. (Vi har bestillingsskjema for merkelappar som heng i garderoba på di avdeling. Merketusj er også ei god løysing.) Utesko og støvlar. Vintersko når det vert kaldt. Tjukkegenser, tjukkebukse, tjukkelestar, vottar og hue når det vert kaldt. Regnklede og tynn dress. Tjukkedress ut på hausten. Tøflar, sandalar eller sklisokkar til innebruk. Bleier til den som treng det. Ikkje Up & Go. Dersom barnet skal sove i barnehagen, treng det pose/dyne. Vi har nokre vogner og nokre senger, men høyr på di avdeling om du treng å ha med eiga vogn. Ein sekk som er god å bere for born(særleg viktig for dei eldste) NB: Det er viktig at alt utstyret til barna vert godt merka, det lettar arbeidet både til personalet og foreldra. Vi ønskjer ikkje at borna har med eigne leiker i barnehagen. Dette fører ofte til uønska episodar, og vi kan ikkje ta ansvar for desse tinga. Unntak er kosedyr og smokk til dei små som skal sove og treng dette. Val av klede/kva trengst til ei kvar tid. Spør gjerne personalet om råd når det gjeld klede som er funksjonelle. Dei har etter kvart fått god erfaring med dette. Høvelege klede har mykje å seie for både trivsel og læring. Følg med i korga. 8

9 De som foreldre er ansvarlege for kva som er i barnehagen til ei kvar tid. De må følgje med på kva som manglar i hyller/korger til dykkar born. Personalet heng opp lappar om ting som manglar dersom dei ser det. Ein fingerregel er: Det som kjem heim av våte/skitne klede må erstattast i korga dagen etter! Tørking av klede. NB: På grunn av små garderobar på avdelingane har vi ikkje plass til tørkeskap. Kleda heng tett i yttergangen og vert ikkje tørre der. Derfor må vi sende heim våte regnkle og dressar/utekle slik at dei vert tørre til neste dag. Vi håpar foreldra ser positivt på dette. FORELDREMØTE OG KONTAKTMØTE Tidleg på hausten vert det eit felles foreldremøte. Dette er det viktig at foreldra møter på. Då vert det gjeve mykje informasjon om innhaldet i barnehagen. Dette er også eit godt høve til å få møte heile personalet. Vi inviterer alle foreldre til eit kontaktmøte på hausten. I vårhalvåret får også foreldra tilbod om eit slikt møte 9

10 TILVENNING Tilvenningstida i barnehagen er spennande, særleg for dei som ikkje har gått i barnehage før. Personalet i barnehagen veit at borna er spente. Vi veit at foreldra overlet det kjæraste dei har til oss. Foreldre er spente på korleis barnet deira vil takle det å byrje i barnehagen. Borna reagerer ulikt på å skulle forlate dei føresette. Dei fleste vil kjenne på at det er ei tøff tid fram til borna har kome i gjenge. Uansett vil personalet gjere alt dei kan for at dette skal gå så lett som muleg. VIKTIGE HUSKEREGLAR. Føresette må bruke god tid. Det mest vanlege er at borna treng frå 3 dagar til 3 veker med tilvenning. Sjølv med dei barna som synest det er greitt at foreldra går er det viktig å bruke tid. Dersom ein går for tidleg, er det ofte at barnet kan få eit «tilbakefall» etter ei stund. Difor er det tilrådeleg for alle å rekne med å vere i barnehagen i lag med barnet første dagen og vere tilgjengelege dei tre første dagane. Dei minste treng ofte mest tid. Ver førebudd på at dei minste borna treng meir tid. Dei kan ikkje uttrykke seg språkleg, og her må alle vere obs på andre teikn på kva behov barnet har. Korte dagar. Generelle råd; dette må vurderast frå barn til barn. Første dagen bør ein ikkje vere i barnehagen i meir enn to timar. Då skal foreldra vere nær barnet, gjerne vere den som steller, kler på og av, og evt.hjelper med måltid. Andre dagen skal personalet overta gradvis, evt.trekke seg unna viss barnet protesterer. Foreldra skal vere tilstades, men gjerne i eit anna rom. Tredje dagen kan foreldra gå dersom det går greitt. Husk: Avtal tid med personalet for når du kjem att. Ikkje sei til barnet at du kjem «om ei lita stund». Når du har sagt «ha-det»,så skal du gå og ikkje ombestemme deg. Ikkje dra ut den stunda. 10

11 Gråt er normalt. Den første tida er det svært vanleg at barnet gret når foreldra skal gå. Då er det viktig å tru på at personalet taklar dette og tek seg godt av barnet. Gjer tydelege avtalar med dei vaksne om kva tid du kjem att. Sei tydeleg «ha-det» og gå utan å nøle. Det er best for barnet. Å verte kjend. I lag med barnet skal foreldra gjere seg kjende med personalet, med roma på avdelinga, og med leikene i barnehagen. Nytt tida til å gå rundt, ta kontakt med dei vaksne både på avdelinga og i resten av personalgruppa. Vi skal alle vere i lag med barnet ditt i lang tid framover. Pedagogisk leiar på avdelinga har ansvar for at minst ein av dei føresette får ein litt uformell «bli-kjendt-samtale» i løpet av dei første dagane. Ta gjerne kontakt dersom de ønskjer samtale på førehand eller ved andre høve. DEI FØRSTE VEKENE BARNET ER I BARNEHAGEN/FØRSTE TIDA Kvalitet i barnehagen er når borna kjenner at her har dei det trygt og godt, her har dei lyst å vere. Foreldra skal kjenne seg trygge når dei leverer borna sine i Syverplassen. Personalet skal bruke tida på å opparbeide tillit til borna, jobbe med gruppesamansetting slik at alle finn sin plass. Vi må vere nær borna og hjelpe dei til å finne løysingar når dei møter vanskelege situasjonar. Øve på daglege gjeremål. Desse første vekene skal vi bruke til å øve på korleis vi vil ha det. Alle dei daglege gjeremåla er læringssituasjonar og skal planleggast og øvast inn. Vi skal øve på korleis det skal vere t.d. ved matbordet, når vi har samlingstund, i stellesituasjonar, påkledning/avkledning og i leik. Det er mange småting som utgjer ein heilskap til slutt, og dette er det pedagogiske arbeidet (viser til 4- årsplanen). Faste rutinar og fast dagsrytme er viktig. Dagtavle: Bruk av dagtavle gjev borna mulegheit til å velje aktivitet. Personalet heng opp bilete av nokre aktivitetar som borna får velje mellom. På dagtavla heng det også bilete som viser kva vi skal gjere resten av dagen. Dette hjelper borna å få oversikt over kva som skal skje. 11

12 DAGSRYTMA PÅ SMÅBARNSAVDELINGA ER: KL.06.45: Barnehagen opnar. Personalet skal møte barnet og føresette i garderoben. Barnet skal vere i fokus så det vert ein god start på dagen. Dørene er opne mellom avdelingane, og vi nyttar fellesromet denne tida. Det kan vere ein frå ei anna avdeling som tek imot fram til kl Kl. 07: Frukost. Det er fint om borna er komne til denne tida dersom dei skal ete frukost. Borna har med frukost i matboks. Dei får mjølk/vatn. Kl : Leik/samling/aktivitet. Kl : Leik ute/tur. Det er fint om borna er komne til denne tida. Vi har fast utetid for dei små, og dei treng gode kle så det vert kjekt å vere ute. Kl : Vi går innatt. Handvask. Hovudmåltid. Borna har med matboks eller anna etter avtale. Frukt og drikke held barnehagen. Kl : Bleieskift/toalett/kvilestund. Dei fleste har behov for å sove på dagen. Vi tilrår at borna søv ute i vogn. Leik ute/inne for dei andre. Kl : Lett ettermiddagsmåltid/frukt. Kl : Leik inne/ute. Kl : Leik på fellesrommet. Kl : Barnehagen stenger. 12

13 DAGSRYTMA FOR GULSPORVEN OG BLÅMEISA ER: KL.06.45: Barnehagen opnar. Personalet skal møte barnet og føresette i garderoben. Barnet skal vere i fokus så det vert ein god start på dagen. Dørene er opne mellom avdelingane, og vi nyttar fellesromet denne tida. Det kan vere ein frå ei anna avdeling som tek imot fram til kl Kl Frukost. Det er fint om borna er komne til denne tida dersom dei skal ete frukost. Borna har med frukost i matboks. Dei får mjølk/vatn. Kl.09.00: Vi deler borna i grupper. Denne tida fram til neste måltid vi verte nytta til varierte aktivitetar, både inne og ute. Det kan vere t.d. temaarbeid, turar, samlingar, spel, konstruksjonsleik. Mykje av tida vil vere sett av til leik. Ofte får borna velje leikeaktivitet og kven dei vil leike med sjølve. Andre tider går vi inn og styrer dette. Personalet er heile tida deltakande i leiken og i dei andre aktivitetane. Meir detaljerte opplysningar om dette vil de få på månadsplanar gjennom året. Kl : Rydding/toalett/stell/garderobestund. Her får borna øve seg på å rydde. Alle skal vaske hender før måltidet, og dei yngste kan trenge stell. Medan eit ordensbarn får hjelpe til å dekke på borda, held ein vaksen på med t.d.song, leikar eller lesing i garderoben. Så får borna gå inn og sette seg til bordet. Kl : Måltid. Borna har med matboks. Dei får velje om dei vil ha mjølk eller vatn til maten. Etter maten får dei frukt. Av og til lagar barnehagen til pålegg og brød, så får borna smørje på sjølve. Andre gongar lagar vi til varme måltid. Kl : Leik ute. Vi er ute i alt slags ver. For at dette skal vere ei god oppleving, må borna ha gode klede. 13

14 Kl : Ettermiddagsmat. Barnehagen held dette måltidet. Det kan vere brød, knekkebrød eller eit anna lett måltid. Dette måltidet et vi like ofte ute som inne. Kl : Leik/aktivitet ute eller inne. Kl : Borna frå alle avdelingane vert samla, anten ute eller på fellesromet. Kl : Barnehagen stenger. Det er fint om borna er komne til kl Ring gjerne dersom de vert seinare slik at vi veit om de kjem i det heile. Ring også viss borna er sjuke. Det er berre ei avdeling som er open kl.6.45 fram til Avdelingane rullerar på dette, og dei som kjem før kl vert møtt på fellesrommet.på ettermiddagen er bemanninga redusert frå kl då leikar borna seg på fellesrommet og de kan hente borna der. 14

15 FORSIKRINGSORNDINGAR. Orientering om barneforsikringa til Hareid Kommune. (Sjå vedlegg frå KLP) Forsikringa gjeld for born i kommunale barnehagar. * Forsikringa gjeld innanfor barnehageområdet og i barnehagetida. * Forsikringa gjeld i aktivitetar som går føre seg i regi av barnehagen i eller utanfor barnehageområdet. * På direkte veg til og frå barnehagen og heimen. ELLES MINNER VI OM AT DE Alle respekterer dei skofrie sonene vi har inne på avdelingane og på fellesrommet. Her er mange små born som kryp på golvet. Bode born og foreldre måta av sko før dei går dit, eller ta på blå sko-overtrekk. Ikkje let bilar stå parkert på parkeringsplassen med nøklane i eller på tomgang. Det er fort gjort at eit barn kan låse seg inne, eller at uvedkommande kan ta bilen. Det er også lite miljøvennleg! alltid parker langs gjerdet. Plassen nærast porten er reservert for utrykkingskøyretøy og for funksjonshemma. Parkeringsplassen nedom barnehagen er for tilsette. Alltid let alltid porten når du går ut eller inn. Ikkje let andre born gå ut av porten i lag med deg om ikkje føresette er der. Alltid gir beskjed til personalet når du tek med deg eit barn frå barnehagen. Leverer alle skjema inn i tide. 15

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014.

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014. ÅRSPLAN SFO Fusa oppvekstsenter INNHOLD Innleiing Foreldresamarbeid Pedagogikken i SFO Målsetting for SFO Aktiviteter inne/ute Oversikt over aktivitetar hausten 2014 Dagsrytme Info Innleiing Årsplan skal

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Bleiar: barn som brukar bleie tek dette med. For oss er det best å ha ein heil pakke ståande og så gir vi beskjed når det blir tomt.

Bleiar: barn som brukar bleie tek dette med. For oss er det best å ha ein heil pakke ståande og så gir vi beskjed når det blir tomt. INFORMASJON FRÅ A Å Barnehageåret: går frå 2. helga i august Betaling: de får tilsendt faktura den 1. i kvar månad med 14 dagars betlingsfrist. Uteblir betalinga, vil de få brev frå økonomiavdelinga om

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Maurtuå Barnehage. SAMAN SET ME SPOR

Maurtuå Barnehage. SAMAN SET ME SPOR Maurtuå Barnehage. SAMAN SET ME SPOR Hei og velkommen til Maurtuå Barnehage! Maurtuå Barnehage opna hausten 1992 som ein privat andelsbarnehage. I august 2010 blei me kommunal. Me har eit stabilt personale

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

INFOHEFTE ASKEDALEN BARNEHAGE AS

INFOHEFTE ASKEDALEN BARNEHAGE AS INFOHEFTE ASKEDALEN BARNEHAGE AS Du kan kontakte oss på denne måten: Askedalen barnehage Askedalen 1 5863 Leikanger. Tlf. 57654412/13 - Barnehagen Mob. 90956720(Hilde, styrar) Mob. 95763430(Inger Lise)

Detaljer

Du kan kontakte oss på denne måten: Askedalen barnehage Askedalen 1 5863 Leikanger.

Du kan kontakte oss på denne måten: Askedalen barnehage Askedalen 1 5863 Leikanger. INFOHEFTE ASKEDALEN BARNEHAGE AS Du kan kontakte oss på denne måten: Askedalen barnehage Askedalen 1 5863 Leikanger. Tlf. 57654412/13 - Barnehagen Mob. 90956720(Hilde, styrar) Mob. 95763430(Inger Lise)

Detaljer

Velkomen til Mork barnehage

Velkomen til Mork barnehage Velkomen til Mork barnehage BARNEHAGELOVA Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehagar (barnehageloven) fastsatt overordna bestemmelsar om barnehagens formål og innhald. RAMMEPLANEN gjev styrar,

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan våren 2014 Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Leirstaden Barnehage er ein kulturbarnehage. Vi spissar vår kompetanse og prosjekter i denne retninga. I Barnehageloven står det: Barnehagen skal formidle

Detaljer

Informasjon til foreldre

Informasjon til foreldre Informasjon til foreldre Til deg/dykk som er nye foreldre ved Helland barnehage TILVENNING Det er viktig for oss at de opplever at den første tida i barnehagen går bra. Dette vil danne grunnlaget for at

Detaljer

Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS

Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS 1. EIGARTILHØVE Barnehagen er eigd og driven av Grete Håvardsholm Dramdal og Hilde Grindevik i Sæ barnehage AS. Vedtektene er fastsett av eigarane innanfor ramma av gjeldande

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Velkommen til Breidablikk kulturbarnehage og til barnehageåret 2014/2015!

Velkommen til Breidablikk kulturbarnehage og til barnehageåret 2014/2015! HÅ KOMMUNE BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE august 2014 *************************************************************************** Breidablikk kulturbarnehage og til barnehageåret 2014/2015! Kvar månad sender

Detaljer

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015.

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. BØ SKULE Rektor: Gyrid Kvaale tlf: 35059452 Sentralbord: Gunn Berit Sønstebø tlf: 35059450 SFO leiar: Liv Bente V. Øygarden tlf: 35059473 MEDARBEIDARAR PÅ SFO SKULEÅRET

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen.

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. Ein vaksen møter barn og foreldre. Personalet opprettar kontakt med barnet. Utveksling av

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

VELKOMMEN TIL (navn på avdeling)

VELKOMMEN TIL (navn på avdeling) VELKOMMEN TIL (navn på avdeling) Føringer i Rammeplan for barnehagen(2011): Barnehagens formål er å gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Dette skal skje i nær

Detaljer

Askeladden barnehages ABC

Askeladden barnehages ABC Askeladden barnehage Askeladden barnehages ABC eit informasjonshefte Kontoradresse: Postadresse: Telefon: Telefax: Org nr: Stokkalandsvegen 2, Stokkalandsvegen 2, 51 43 94 80 964 969 590 4363 Brusand 4363

Detaljer

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Handboka 06.09 Kommunestyret har delegert ein del avgjerder til rådmannen, som har delegert vidare til

Detaljer

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE Steinråsa 5, 5306 Erdal 56 15 53 05 erdal.barnehage@askoy.kommune.no Dette heftet er informasjon til dere som er ny i barnehagen. Her finner dere praktiske opplysninger, informasjon

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE AVDELINGSPLAN TRIOLA Kontaktinformasjon: Triola: 59192749 Barnehagemobil: 94508709 E-post: daniel.monstad.windt@osterøy.kommune.no TRIOLA Triola er den største av dei

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE SYVERPLASSEN BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE SYVERPLASSEN BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE SYVERPLASSEN BARNEHAGE EIN GOD PLASS FOR LITEN OG STOR DER VENSKAP GROR VELKOMNE TIL SYVERPLASSEN BARNEHAGE Dette er eit informasjonshefte som inneheld praktiske opplysningar som føresette

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE Med retningsliner for fleksibel ferieavvikling i barnehagane. 1 1 Eigar Vestnes kommune eig og er ansvarleg for dei kommunale barnehagane. 2 Hovudramma

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Tema august: Tilvenning, bli kjent med alle i barnehagen, dagsrytmen og rutinar.

Tema august: Tilvenning, bli kjent med alle i barnehagen, dagsrytmen og rutinar. BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE august 2015 ************************************************************************************************ Velkommen til Breidablikk kulturbarnehage og til barnehageåret 2015/2016!

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Bli kjent med Orre Barnehage

Bli kjent med Orre Barnehage Bli kjent med Orre Barnehage A Adresse Theavegen 9 4343 ORRE Allergier Det er viktig at vi får vite om der er nokon allergier hjå barnet, slik at vi kan ta rette forhandsreglar. Arbeidsmiljø Vi i personalet

Detaljer

Du kan kontakte oss på denne måten: Askedalen barnehage Askedalen 1 5863 Leikanger.

Du kan kontakte oss på denne måten: Askedalen barnehage Askedalen 1 5863 Leikanger. Askedalen Barnehage AS INFORMASJONSHEFTE ASKEDALEN BARNEHAGE AS Du kan kontakte oss på denne måten: Askedalen barnehage Askedalen 1 5863 Leikanger. Tlf. 57654412/13 - Barnehagen Mob. 90956720(Hilde, styrar)

Detaljer

VENNEBUSSEN Vennebussen Skavøypoll barnehage Skavøypoll barnehage

VENNEBUSSEN Vennebussen Skavøypoll barnehage Skavøypoll barnehage VENNEBUSSEN Vennebussen Mob. 951 92 616 (mellom 08.00 15.30) Skavøypoll barnehage V/styrar Janne Halsør tlf. 57 84 53 61 / 990 28 763 Skavøypoll barnehage V/sjåfør Magnar Bakke tlf. 944 87 404 (berre viss

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 01.09 02.10 Røyskattene: Jakob 4 år og hausting av urter 35 rom rom Førskulegruppe Mathea 4 år David 5 år!! 36 05.09 06.09 07.09 Gruppe fotografering 08.09

Detaljer

Praktisk informasjon om Treungen barnehage

Praktisk informasjon om Treungen barnehage Praktisk informasjon om Treungen barnehage Barnehageåret 2014 2015 Desse møter du i Treungen barnehage: Einingsleiar/styrar: Gro Midtsund, telefon: 350 48 477 mobil: 91 38 26 46 Fagleg utviklar 30%: Solveig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE 2015-2016 INNHALD Innhald 2 Kort om skulefritidsordninga 3 Opningstider og tilbod i feriane 4 Påmeldingsfristar 5 Personalet ved SFO 6 Hovudmålsetjing 7 Dagsrytmen 8

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. Vedtekne av Vågå kommunestyre 7.mai 1979 og seinare justerte i vedtak i Vågå kommunestyre, sak 78/82, 119/88, 10/89, 18/91,19/93, 31/94, 138/94, 7/97, 25/2000,

Detaljer

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år.

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år. Notat Vår ref LITO 14/382-1 Arkiv A10, Dato 15.04.2014 Vedtekter for barnehage 1. EIGARTILHØVE Jølster kommune eig og driv følgjande barnehagar: Langhaugane barnehage, 0-6 år. 144 plassar. Skei barnehage,

Detaljer

SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar.

SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar. Opningstid SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar. SFO tek til kl.07.00-08.20 (utetid-08.30) og etter skuletid kl. 13.15/14.00 og 12.00-16.30. SFO har ope 190

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013. BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel.

Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013. BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel. Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013 BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel. Vi vil at alle barn skal kunne ta del i eit fellesskap der trygghet og trivsel står i fokus gjennom leik og læring.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE Informasjon til nye barn og foreldre/foresatte Jan.-08 1 INNHOLD Side Tilvenning/tilvenningssamtale 3 De første dagene 3 Foreldresamtale 4 Henting/bringing daglig

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 INFORMASJON TIL FORELDRE/FØRESETTE: Først og fremst: Me ønskjer alle barn og føresette velkommen til eit nytt skuleår! Me i SFO gler oss til å bli kjende med nye elevar,

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

INFORMASJON OM TRONSTUA BARNEHAGENE OG AVDELINGENE: Tyrihans Skogly Veslefrikk Tommeliten Gullegget

INFORMASJON OM TRONSTUA BARNEHAGENE OG AVDELINGENE: Tyrihans Skogly Veslefrikk Tommeliten Gullegget INFORMASJON OM TRONSTUA BARNEHAGENE OG AVDELINGENE: Tyrihans Skogly Veslefrikk Tommeliten Gullegget ADRESSE Tronstua Barnehage Tylldalsveien 2 2500 Tynset TELEFON Tyrihans 62 48 50 68 Tommeliten 62 48

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

VESLEFRIKK. Ingrid, Elvira, Adam, David, Elena, Sofie, Anita, Mathilda. Emil, Odin, Frida, Oda, Celine, Aurora, Alvin, Pernille, Jonathan

VESLEFRIKK. Ingrid, Elvira, Adam, David, Elena, Sofie, Anita, Mathilda. Emil, Odin, Frida, Oda, Celine, Aurora, Alvin, Pernille, Jonathan Månadsbrev september 2014 VESLEFRIKK Tida fyk fort og allereie er det godt ut i september. Denne fyrste tida har det vore mykje leik både ute og inne. Det har vore lagt opp til at barna skal få skapa gode

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

ADRESSE BEREDSKAP. Kalfarv. 59, 5018 BERGEN TLF.: 1. etg. 55301942 2. etg. 55301943 Kontor- 55301944/ -40 E-post: Fagertun.barnehage@sib.

ADRESSE BEREDSKAP. Kalfarv. 59, 5018 BERGEN TLF.: 1. etg. 55301942 2. etg. 55301943 Kontor- 55301944/ -40 E-post: Fagertun.barnehage@sib. ADRESSE Kalfarv. 59, 5018 BERGEN TLF.: 1. etg. 55301942 2. etg. 55301943 Kontor- 55301944/ -40 E-post: Fagertun.barnehage@sib.no ALLERGI Gi melding dersom barnet har allergi, (føres på liste i kjøkkendør)

Detaljer

Lærarrettleiing 1. Kornartane

Lærarrettleiing 1. Kornartane Lærarrettleiing 1. Kornartane Om modulen Modulen skal gje elevane oversikt over kva slags kornartar vi dyrkar i Noreg, kva dei blir brukt til, og kva rolle korn har i kosthaldet vårt. Kornartane ris og

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Bjørnehiet SFO - informasjon

Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for barna på 1.- 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik og gode utviklingsvilkår.

Detaljer

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO.

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. VELKOMMEN TIL ØYE SKULEFRITIDSORDNING Målsettingane vi arbeider etter i Øye SFO, bygger på ei fritidspedagogisk plattform. Den frie u leiken er viktig for oss, men

Detaljer

Innhald. 1. Definisjon og formål for SFO side 3. 2. Retningslinjer side 3. 3. Reglement side 3. 4. Samarbeidsutvalet side 3. 5.

Innhald. 1. Definisjon og formål for SFO side 3. 2. Retningslinjer side 3. 3. Reglement side 3. 4. Samarbeidsutvalet side 3. 5. Innhald 1. Definisjon og formål for SFO side 3 2. Retningslinjer side 3 3. Reglement side 3 4. Samarbeidsutvalet side 3 5. Målsetjing side 4 6. Barnegruppa side 5 7. Tilsette side 5 8. Foreldresamarbeid

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SANDØY Vedtektene er utarbeidd i samsvar med Lov om barnehagar av 17. juni 2005. 1 EIGARTILHØVE. Sandøy kommune eig og driv barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL 2009/323-18 SURNADAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i Surnadal kommunestyre 10.02.2011 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i kommunestyret 10.02.2011 1.

Detaljer

! Vurdering for utvikling. ! Rapport. Holmedal barnehage. Veke 14 (31.3.-2.4.) 2014. Tema: Borns medverknad. Holmedal den 2.

! Vurdering for utvikling. ! Rapport. Holmedal barnehage. Veke 14 (31.3.-2.4.) 2014. Tema: Borns medverknad. Holmedal den 2. Vurdering for utvikling Rapport Marie Hendrix Holmedal barnehage Veke 14 (31.3.-2.4.) 2014 Tema: Borns medverknad Holmedal den 2. april 2014 Oppvekst og utdanning i HAFS Vurderingsnettverket Åsmund Berthelsen

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

Velkommen til nytt barnehageår!

Velkommen til nytt barnehageår! Velkommen til nytt barnehageår! Då er nytt barnehageår godt i gang, og me vil ønskje alle velkommen tilbake etter sommaren. Eit ekstra velkommen også til dei nye barna og foreldra som nok no er over den

Detaljer

VELKOMEN TIL HAUS BARNEHAGE

VELKOMEN TIL HAUS BARNEHAGE VELKOMEN TIL HAUS BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2015-2016 E-post adresse: haus.barnehage@osteroy.kommune.no Telefonnummer Haus barnehage: 56 19 27 40 1 2 Innhaldsliste Innhold VELKOMMEN TIL HAUS BARNEHAGE...

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer