Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009"

Transkript

1 Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009

2 Storebrand Bank Konsern - halvårsberetning for og pr. 30. juni 2009 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2008) Storebrand Bank Konsern oppnådde i 1. halvår et svakt resultat på 4,2 millioner kroner før skatt som følge av høye finansieringskostnader og lave innskuddsmarginer Balansen er styrket gjennom fortsatt innskuddsvekst og mer robust finansieringsstruktur Bedre kjernekapitaldekning God porteføljekvalitet og stabil taps- og misligholdsutvikling Etablert Storebrand Eiendomskreditt AS for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett basert på lån til næringseiendom UTVIKLING I BANKKONSERNET Bankkonsernet oppnådde et driftsresultat før tap på 1 million kroner i 2. kvartal mot 48 millioner kroner for tilsvarende periode i 2008 og et driftsresultat før tap på 33 millioner kroner i 1. halvår (91 millioner). Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital ble på 0,81 prosent (1,14 prosent) i 2. kvartal og 0,93 prosent (1,16 prosent) for 1. halvår, sammenlignet med 1,17 prosent for hele Netto renteinntekter i respektive 2. kvartal og 1. halvår ble 93 millioner kroner (127 millioner kroner) og 214 millioner kroner (253 millioner kroner). Banken har tatt opp finansiering i løpet av høsten 2008 med rentebindingsperioder på 6 og 12 måneder, uten rentesikring. Som følge av fallet i pengemarkedsrenten har dette gitt økte finansieringskostnader i kvartalet og i halvåret. Denne resultateffekten forventes også i 3. kvartal. Ovennevnte finansiering har renteendring og / eller forfaller i løpet av 3. kvartal og påvirker dermed ikke netto renteinntekter i 4. kvartal. Banken har siden høsten 2008 prioritert å ha god likviditet noe som gjenspeiles i en økt likviditetsportefølje. Den økte likviditetsporteføljen har gitt en negativ resultateffekt både i kvartalet og i halvåret. Bankkonsernets likviditetssituasjon var ved utgangen av 1. halvår god. Resultatet preges også av fallende innskuddsmarginer. Banken har prioritert innskuddsvekst og har økt innskuddsdekningen fra 47 prosent til 53 prosent i halvåret. Økt innskuddsvolum, men med reduserte innskuddsmarginer påvirker netto renteinntekter negativt målt mot samme periode i fjor. Det har vært betydelig konkurranse om innskudd, og banken er tilfreds med å ha økt innskuddsdekningen i perioden. Brutto utlån til kunder er redusert fra 39 milliarder kroner ved utgangen av 2008 til 38 milliarder kroner ved utgangen av 1. halvår i Storebrand Bank har ikke hatt vekst i utlån til næringseiendom siden utgangen av Det samlede utlånsvolumet i bedriftsmarked siden 4. kvartal 2007 til utgangen av 1. halvår 2009 er redusert med 2,8 prosent. I 1. halvår 2009 er lån til næringseiendom redusert med 157 millioner kroner i morbanken. Lån til utviklingsprosjekter fra 4. kvartal har falt med 321 millioner kroner. Dette er i tråd med bankens forventning. Bankens utlånsmarginer målt mot tre måneders pengemarkedsrente er økt fra 0,6 prosent i 1. halvår 2008 til 1,4 prosent i 1. halvår Tilsvarende tall for 2. kvartal er 1,5 prosent (0,6 prosent). De økte utlånsmarginene skyldes i hovedsak økt kredittrisikomargin i markedet og et fallende rentemarked. Netto provisjonsinntekter er på samme nivå som tilsvarende perioder året før og er i hovedsak knyttet til provisjoner fra salg av spareprodukter i 2. håndsmarkedet, porteføljeprovisjoner og garantiprovisjoner. Ingen emisjoner i spareproduktene Storebrand Optimèr, Storebrand Infrastruktur og Storebrand Eiendomsfond er gjennomført i 1. halvår 2009 som følge av lav etterspørsel. Det forventes en vridning fra innskudd mot alternative spareprodukter fremover som følge av lavt rentenivå. 2

3 Andre inntekter er om lag på nivå med tilsvarende periode i Bedringen i boligmarkedet har gitt bedre utvikling for Ring Eiendomsmegling, og spesielt omsetning av brukte boliger viser en bedring. For øvrig har endring i markedsverdier på finansielle instrumenter gitt en positiv resultateffekt i 2. kvartal på 8 millioner kroner (negativt på 1 million) og hittil i år på 5 millioner kroner (negativt med 6 millioner). Kostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utvikler seg fortsatt positivt, og er redusert fra 1,16 prosent til 1,11 prosent i 1. halvår. Den positive utviklingen i driftskostnadene følger av gjennomførte og pågående effektiviseringstiltak. Korrigert for at banken 1. januar 2009 overtok 18 årsverk fra Storebrand Livsforsikring AS, er bemanningen i banken redusert med 26 årsverk fra utgangen av 1. halvår i 2008 til utgangen av 1. halvår 2009, en reduksjon på 15 prosent. De overtatte årsverkene er ledd i at banken fra inneværende år har ansvaret for egen distribusjon. Omleggingen medfører en økning i lønnskostnadene sammenlignet med fjoråret, men en reduksjon i distribusjonshonorar. Etter effektiv rentes metode blir distribusjonshonorar amortisert over forventet omløpshastighet på utlån i privatmarkedet, for tiden 4 år. I en overgangsperiode får man dermed både lønnskostnader knyttet til egen enhet i dag som kostnadsføres fortløpende og gjenværende amortisering. Det er gjennomført en ytterligere nedbemanning i stabsog støttefunksjonene i Ring Eiendomsmegling i 2. kvartal. Samlede omstillingskostnader knyttet til disse tiltakene utgjør 3 millioner kroner i kvartalet. Som følge av lavere netto renteinntekter viser kostnadsprosenten for bankkonsernet en negativ utvikling i 1. halvår. Kostnadsprosenten ble på 86 prosent (72 prosent) for 2. kvartal og 83 prosent (73 prosent) for 1. halvår. Tilgangen på langsiktig finansiering i kapitalmarkedene er i stadig bedring, blant annet som følge av ordningen med bytte av obligasjoner med fortrinnsrett mot statspapirer. Storebrand Bank har benyttet denne ordningen. Datterselskapet Storebrand Boligkreditt AS (tidligere Storebrand Kredittforetak AS) utstedte i 2. kvartal en obligasjon med fortrinnsrett med løpetid til Storebrand Bank har kjøpt deler av denne obligasjonen for å kunne nyttiggjøre seg bytteordningen med staten. Storebrand Bank ASA etablerte i 2008 Storebrand Boligkreditt AS for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett med sikkerhet i boliglån. I ordningen med bytte av statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett er det blant annet åpnet for at også lån til næringseiendom kan omfattes. Storebrand Bank ASA har derfor i 2. kvartal etablert Storebrand Eiendomskreditt AS for å kunne benytte denne muligheten som en del av bankkonsernets finansieringsstrategi. Selskapet mottok 6. juli 2009 tillatelse fra Kredittilsynet til etablering av Storebrand Eiendomskreditt AS. I 2. kvartal har det vært en netto kostnadsføring vedrørende nedskrivning på utlån med 0 millioner kroner (11 millioner), og med 29 millioner kroner (10 millioner) i 1. halvår. De samlede nedskrivningene i 1. halvår utgjør 0,15 prosent av utlånsporteføljen på annualisert basis. I 2. kvartal 2009 ble det inngått forlik relatert til et utlånsengasjement som tidligere er konstatert. Forliket har gitt en inntektsføring på tapslinjen på 7 millioner kroner og en reversering av saksomkostninger på 5 millioner kroner i kvartalet. Storebrand Bank ASA overtok i 1. kvartal eiendomsprosjektet Bjørndalen Panorama i forbindelse med en konkurs. I 2. kvartal er eiendomsprosjektet skrevet ned med 19 millioner kroner. Nedskrivningen gir en økning i driftskostnadene i konsernregnskapet og en økning i tapskostnader i regnskapet til morbanken. I 1. halvår har det vært en markant nedgang i samlet misligholdsvolum i bankkonsernet sammenlignet med Misligholdsvolumet utgjorde 573 millioner kroner pr. 30. juni 2009 (637 millioner) og 710 millioner kroner pr Samlet mislighold i forhold til brutto utlån utgjør 1,5 prosent mot 1,9 prosent pr i bankkonsernet. Nedgangen i misligholdsvolum er et resultat av en tett oppfølging av engasjementene både i privat- og bedriftsmarked, konstatering og eliminering av utlånsengasjementer overtatt av banken, inkludert utlån til Bjørndalen Panorama AS. 3

4 I vurderingen av konstaterte tap, individuelle nedskrivninger og gruppenedskrivninger er det tatt hensyn til utviklingen i risiko. Gruppenedskrivningene er økt med 6 millioner kroner i kvartalet og 17 millioner kroner hittil i år. Bankkonsernets forvaltningskapital var ved utgangen av 1. halvår 45,8 milliarder kroner mot 45,6 milliarder kroner ved utgangen av Samlede utlån er redusert med i overkant av 3 prosent til 37,8 milliarder kroner hittil i Utlån i Storebrand Livsforsikring AS, administrert av Storebrand Bank ASA, er tilnærmet uendret i 1. halvår og utgjør 3,7 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal. Ved utgangen av 1. halvår utgjorde brutto utlån i datterselskapet Storebrand Boligkreditt AS 11,7 milliarder kroner av totalt utlånsvolum i privatmarkedet på 26,1 milliarder kroner. Storebrand Boligkreditt AS har i mai gjennomført årlig oppdatering av låneprogrammet ratet av Moody s. Kapitaldekningen var ved utgangen av kvartalet på 11,8 prosent med en kjernekapitaldekning på 8,8 prosent. Ansvarlig kapital er ikke tillagt årets resultat ved beregningen av kapitaldekning. Storebrand har siden 1996 utstedt aksjeindeksobligasjoner (AIO). I den forbindelse har banken også tilbudt lånefinansiering på flere av strukturene. Bankklagenemdas uttalelse fra januar 2009 i klagesak mot DnB NOR på en lånefinansiert AIO kan ha prinsipiell betydning for Storebrand Bank ASA. DnB NOR ønsker ikke å følge uttalelsen i Bankklagenemda og det er sannsynlig at saken vil gå for retten. Storebrand Bank ASA ønsker heller ikke å følge uttalelsen fra Bankklagenemda men behandler hver klage individuelt. Storebrand Bank ASA har ikke funnet grunnlag til å gjøre avsetning i regnskapet i 2. kvartal og 1. halvår kunder. Storebrand Bank fortsetter arbeidet med å utvikle tilbudet til personkundene. Det er i 2. kvartal lansert nye SMS-baserte tjenester og etablert nye kjøpsløsninger i nettbanken. Banken har lansert som et konsept som tilfredsstiller samtlige av Forbrukerombudets krav for å kunne kalle seg gebyrfri. Utvikling i Storebrand Bank ASA Utviklingen i netto renteinntekter viser en reduksjon i 2. kvartal og 1. halvår sammenlignet med året før og netto renteinntekter utgjør 155 millioner kroner pr , tilsvarende 0,79 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Utover omtalt under Storebrand Bank Konsern skyldes reduksjonen at banken i 2. kvartal 2008 solgte mer enn 7 milliarder kroner av utlånsporteføljen i privatmarkedet til datterselskapet, Storebrand Boligkreditt AS. Utviklingen i andre inntekter for Storebrand Bank ASA (morbanken) preges av utviklingen i kredittmarkedet og endring i urealisert tap knyttet til likviditetsporteføljen utgjør 21 millioner kroner hittil i år, hvorav netto urealisert gevinst i 2. kvartal utgjør 55 millioner kroner. Likviditetsporteføljen til morbanken har økt sammenlignet med tilsvarende periode i fjor da morbanken har investert i obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av datterselskapet Storebrand Boligkreditt AS, for å kunne nyttiggjøre seg av bytteordningen med staten. Likviditetsporteføljen utgjør nærmere 10 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2009 mot 6,6 milliarder kroner ved utgangen av 2008 og 3,6 milliarder kroner pr. 30. juni Likviditetsporteføljen vurderes til virkelig verdi og urealisert tap er i hovedsak knyttet til endringer i porteføljens sammensetning samt redusert kredittrisikomargin i 2. kvartal på disse obligasjonene. I bankkonsernet elimineres effektene relatert til morbankens beholdning av obligasjoner med fortrinnsrett. TNS Gallups Finansbarometer for 2009 viser at Storebrand Bank befester stillingen som en av de bankene med de mest lojale og mest tilfredse kundene. Storebrand Bank har en TRI*M-indekx på 79 mot 69 i gjennomsnitt for det norske bankmarkedet og er nest best i undersøkelsen. Også Norsk Kundebarometer viser at Storebrand Bank har tilfredse I 2. kvartal har det vært en netto kostnadsføring vedrørende nedskrivning på utlån med 19 millioner kroner (11 millioner), og med 47 millioner kroner (9 millioner) i 1. halvår, som inkluderer nedskrivning knyttet til utlånsengasjementer tilknyttet overtatte eiendeler. De samlede nedskrivningene i 1. halvår utgjør 0,36 prosent av utlånsporteføljen på 4

5 annualisert basis. I 2. kvartal 2009 ble det inngått forlik relatert til et utlånsengasjement som tidligere er konstatert. Forliket har gitt en inntektsføring på tapslinjen på 7 millioner kroner og en reversering av saksomkostninger på 5 millioner kroner i kvartalet. Kostnadsprosenten for Storebrand Bank ASA ble på 71 prosent (60 prosent) for 2. kvartal og 106 prosent (64 prosent) for 1. halvår. Innskuddsdekning i morbanken var 77 prosent ved utgangen av 1. halvår mot 67 prosent året før. Generelt Det har ikke funnet sted hendelser etter balansedagen med betydning for avleggelsen av delårsregnskapet. Utvikling i kapitalmarkedet, rentenivå, arbeidsledighet og eiendomsmarkedet vurderes som de vesentligste risikofaktorer som kan påvirke regnskapstallene til bankkonsernet de neste 6 månedene. Halvårsregnskapet for Storebrand Bank Konsern har vært gjenstand for begrenset revisjon av Deloitte AS. Oslo, 16. juli 2009 Styret i Storebrand Bank ASA 5

6 Storebrand Bank ASA RESULTATREGNSKAP 2. KVARTAL ÅRET BELØP I MILLIONER KRONER NOTE Renteinntekter 388,8 642,4 903, , ,4 Rentekostnader -331,9-519,9-748, , ,4 Netto renteinntekter 5 56,9 122,5 154,5 241,7 486,9 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 24,2 25,1 48,0 43,6 98,1 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -4,9-8,8-6,3-9,2-30,8 Netto provisjonsinntekter 19,3 16,3 41,7 34,4 67,2 Netto inntekter og gevinster fra tilknyttede selskaper -0,5-1,0 0,7-1,6 Netto gevinster fra finansielle instrumenter til virkelig verdi 6 49,8-18,2-5,0-2,7 Andre inntekter 0,3 4,7 1,0 7,6 31,6 Sum andre driftsinntekter 49,6 4,8-18,2 3,3 27,3 Lønn og andre personalkostnader -33,6-33,4-70,4-65,2-134,3 Generell administrasjonskostnader -4,4-18,8-12,6-41,9-97,8 Andre driftskostnader -50,8-34,0-106,0-74,8-145,4 Sum driftskostnader -88,8-86,2-189,0-181,9-377,6 Driftsresultat før tap mv. 37,0 57,4-10,9 97,5 203,9 Periodens nedskrivninger på utlån, garantier mv ,5 0,6-46,9 2,0-121,2 Driftsresultat 18,5 57,9-57,9 99,5 82,7 Skatt på ordinært resultat 7-5,2-16,2 16,3-27,8-24,8 Resultat av ordinær drift etter skatt 13,3 41,8-41,6 71,7 57,9 6

7 Storebrand Bank ASA BALANSE BELØP I MILLIONER KRONER NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanker 1 089,6 672,1 Netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 215, ,9 Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet: Aksjer og andeler 1,2 1,4 Obligasjoner og verdipapirer med fast avkastning , ,4 Derivater 405,7 876,9 Andre eiendeler 1 068, ,6 Utlån før nedskrivninger , ,7 - Individuelle nedskrivninger ,6-262,4 - Gruppenedskrivninger -103,5-87,7 Netto utlån til og fordringer på kunder , ,7 Investeringer i tilknyttede selskaper 26,6 27,6 Varige driftsmidler 13 11,7 13,3 Immaterielle eiendeler 13 50,3 54,1 Utsatt skattefordel 164,5 155,9 Sum eiendeler , ,1 Gjeld til kredittinstitusjoner , ,1 Innskudd fra og gjeld til kunder , ,0 Annen finansiell gjeld: Derivater 410,5 467,1 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer , ,8 Annen gjeld 635,4 433,1 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 8,4 19,9 Pensjonsforpliktelse 80,1 80,1 Ansvarlig lånekapital ,2 962,0 Sum gjeld , ,2 Innskutt egenkapital 1 316, ,8 Opptjent egenkapital 715,4 757,0 Sum egenkapital , ,9 Sum gjeld og egenkapital , ,1 Oslo, 16. juli 2009 Styret i Storebrand Bank ASA 7

8 Storebrand Bank Konsern RESULTATREGNSKAP 2. KVARTAL ÅRET BELØP I MILLIONER KRONER NOTE Renteinntekter 433,1 700, , , ,5 Rentekostnader -340,5-573,4-858, , ,0 Netto renteinntekter 5 92,6 127,4 213,7 253,1 512,5 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 21,9 26,0 43,4 44,1 92,8 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -4,9-8,8-6,3-9,2-30,8 Netto provisjonsinntekter 17,0 17,3 37,1 34,9 62,0 Netto inntekter og gevinster fra tilknyttede selskaper -0,5-1,0-1,6 Netto gevinster fra finansielle instrumenter til virkelig verdi 6 8,4-1,1 5,2-6,2 1,1 Andre inntekter 24,4 27,5 46,9 49,6 89,4 Sum andre driftsinntekter 32,4 26,4 51,1 43,4 88,9 Lønn og andre personalkostnader -51,3-49,7-104,3-94,4-197,6 Generell administrasjonskostnader -7,5-23,7-18,8-50,7-114,4 Andre driftskostnader -63,2-49,5-126,9-95,8-196,1 Urealisert tap investeringseiendommer, overtatte eiendeler 13-18,6-18,6 Sum driftskostnader -140,6-122,9-268,6-240,9-508,1 Driftsresultat før tap mv. 1,4 48,1 33,4 90,5 155,2 Periodens nedskrivninger på utlån, garantier mv. 12-0,4-11,1-29,2-9,7-121,8 Driftsresultat 0,9 37,0 4,2 80,8 33,3 Skatt på ordinært resultat 7-1,9-10,7-2,6-22,4-13,9 Resultat av ordinær drift etter skatt -0,9 26,2 1,6 58,4 19,5 Som kan henføres til: Morselskap -0,1 26,3 2,5 59,1 23,1 Minoritetsinteresser -0,9-0,1-0,9-0,7-3,7 8

9 Storebrand Bank Konsern BALANSE BELØP I MILLIONER KRONER NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanker 1 089,6 672,1 Netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 672,3 333,7 Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet: Aksjer og andeler 1,3 1,5 Obligasjoner og verdipapirer med fast avkastning , ,5 Derivater 671, ,7 Andre eiendeler 347,7 367,6 Utlån før nedskrivninger , ,7 - Individuelle nedskrivninger ,0-262,4 - Gruppenedskrivninger -105,0-88,3 Netto utlån til og fordringer på kunder , ,0 Investeringer i tilknyttede selskaper 26,1 27,1 Varige driftsmidler 13 16,5 18,5 Eiendommer til virkelig verdi ,8 Immaterielle eiendeler og goodwill ,1 142,8 Utsatt skattefordel 169,4 166,6 Sum eiendeler , ,0 Gjeld til kredittinstitusjoner , ,1 Innskudd fra og gjeld til kunder , ,5 Annen finansiell gjeld: Derivater 410,5 467,1 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer , ,0 Annen gjeld 626,1 422,7 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 8,4 19,9 Pensjonsforpliktelse 80,1 80,1 Ansvarlig lånekapital ,2 962,0 Sum gjeld , ,5 Innskutt egenkapital 1 316, ,8 Opptjent egenkapital 737,1 737,5 Minoritetsinteresser 3,9 6,1 Sum egenkapital , ,5 Sum gjeld og egenkapital , ,0 Oslo, 16. juli 2009 Styret i Storebrand Bank ASA 9

10 Oppstilling over total resultat STOREBRAND BANK ASA BELØP I MILLIONER KRONER Endring estimatavvik pensjoner -3,4 ÅRET Periodens resultat -41,6 71,7 57,9 Total resultat -41,6 71,7 54,5 STOREBRAND BANK KONSERN BELØP I MILLIONER KRONER Endring estimatavvik pensjoner -3,4 ÅRET Periodens resultat 1,6 58,4 19,5 Total resultat 1,6 58,4 16,1 Henførbart til: Morselskap 2,5 59,1 19,7 Minoritetsinteresser -0,9-0,7-3,7 Sum 1,6 58,4 16,1 10

11 Nøkkeltall STOREBRAND BANK ASA 2. KVARTAL ÅRET BELØP I MILLIONER KRONER Resultatregnskapet: (i % av gj.snittlig forv.kapital) Netto renteinntekter 3) 0,58 % 1,30 % 0,79 % 1,24 % Andre inntekter 4) 0,69 % 0,21 % 0,12 % 0,24 % Hovedtall fra balansen: Forvaltningskapital , ,1 Gjennomsnittlig forvaltningskapital 1) , , , ,7 Brutto utlån til kunder , ,7 Kundeinnskudd i % av brutto utlån 77,1 % 66,7 % Egenkapital 2 032, ,9 Andre nøkkeltall Andre inntekter i % totale inntekter 54,76 % 14,69 % 13,20 % 16,25 % Tap i % av gjennomsnittlig brutto utlån 0,28 % -0,01 % 0,35 % 0,38 % Avsetningsgrad individuelle nedskrivninger 5) 39,82 % 50,46 % Misligholdte engasjementer i % av brutto utlån 2,72 % 2,21 % Kostnader i % av driftsinntekter 70,59 % 60,05 % 106,14 % 64,93 % Kostnader i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 0,89 % 0,87 % 0,95 % 0,96 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 2) 2,82 % 9,24 % -3,93 % 2,78 % Kapitaldekningsprosent 13,6 % 13,1 % STOREBRAND BANK KONSERN 2. KVARTAL ÅRET BELØP I MILLIONER KRONER Resultatregnskapet: (i % av gj.snittlig forv.kapital) Netto renteinntekter 3) 0,81 % 1,14 % 0,93 % 1,17 % Andre inntekter 4) 0,44 % 0,40 % 0,26 % 0,34 % Hovedtall fra balansen: Forvaltningskapital , ,0 Gjennomsnittlig forvaltningskapital 1) , , , ,9 Brutto utlån til kunder , ,7 Kundeinnskudd i % av brutto utlån 53,4 % 46,9 % Egenkapital 2 057, ,5 Andre nøkkeltall Andre inntekter i % totale inntekter 34,78 % 25,52 % 29,22 % 22,74 % Tap i % av gjennomsnittlig brutto utlån 0,00 % 0,12 % 0,15 % 0,32 % Avsetningsgrad individuelle nedskrivninger 5) 48,52 % 50,46 % Misligholdte engasjementer i % av brutto utlån 1,52 % 1,86 % Kostnader i % av driftsinntekter 6) 85,95 % 71,87 % 82,79 % 76,61 % Kostnader i % av driftsinntekter bankvirksomhet 76,02 % 60,78 % 74,42 % 63,13 % Kostnader i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 1,09 % 1,13 % 1,11 % 1,16 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 2) -0,59 % 4,42 % -0,24 % 0,94 % Kapitaldekningsprosent 11,8 % 10,8 % Definisjoner: 1) Gjennomsnittlig forvaltningskapital er beregnet ut fra månedlig forvaltningskapital for h.h.v. kvartal og hittil i år. 2) Annualisert resultat etter skatt korrigert for sikringsineffektivitet i % av gjennomsnittlig egenkapital. 3) Annualisert rentenetto justert for sikringsineffektivitet. 4) Andre inntekter inkluderer netto provisjonsinntekter. 5) Brutto misligholdte engasjementer knyttet til identifisert verditap 6) Kostnader ekskl. urealiserte tap investeringseiendommer, overtatte eiendeler. 11

12 Kontantstrømoppstilling STOREBRAND BANK ASA STOREBRAND BANK KONSERN BELØP I MILLIONER KRONER Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 748,1 280,6 Netto inn-/utbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer 392,7 820, ,7 255,5 Netto inn-/utbetalinger på utlån 865, ,5-213, ,5 Netto inn-/utbetaling vedr innskudd fra kunder 1 863,5 854, ,4-68,4 Netto inn-/utbetalinger vedrørende andre operasjonelle aktiviteter 1 490, , , ,2 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 4 612, ,3 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 2,0 Netto innbetalinger ved salg av datterselskaper og tilknyttede selskaper 2,0-520,5-49,9 Netto utbetalinger ved kjøp/kapitalisering av datterselskaper -16,3-5,6 Netto inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av eiendom og driftsmidler mv. -6,7-40,1-534,7-55,5 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -6,7-38,0 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter , ,4 Netto ut-/innbetalinger på lån , ,3-279,1-0,7 Utbetaling av konsernbidrag/utbytte -278,2 212,1 7,8 Mottatt konsernbidrag 200, , ,3 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter , ,1-389,9 417,5 Netto kontantstrøm i perioden 417,5-389, ,0 672,1 Likviditetsbeholdning periodens start 672, ,0 672, ,6 Likviditetsbeholdning periodens slutt 1 089,6 672,1 12

13 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Delårsregnskapet for konsernet inkluderer Storebrand Bank ASA med datterselskaper, felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper. Delårsregnskapet for konsernet for 1. halvår er avlagt i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet inneholder ikke alle opplysninger som vil fremgå av et årsregnskap avlagt i samsvar med alle aktuelle IFRS standarder. Delårsregnskapet for Storebrand Bank ASA er avlagt i samsvar med 1-5 i årsregnskapsforskrift for banker, finansieringsforetak, m.m. som omhandler forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (heretter kalt forenklet IFRS), samt IAS 34 som omhandler delårsregnskap. Forenklet IFRS innebærer adgang til å inntektsføre avsatt utbytte og konsernbidrag samt at styrets forslag til utbytte og konsernbidrag kan føres som gjeld på balansedagen. Etter fullstendig IFRS skal utbytte og konsernbidrag klassifiseres som egenkapital inntil det er besluttet på generalforsamling. Forøvrig medfører forenklet IFRS at selskapet anvender regnskapsprinsippene som følger av IFRS fullt ut. Årsrapporten for konsernet Storebrand Bank ASA og selskapet Storebrand Bank ASA for 2008 kan mottas ved henvendelse til selskapets hovedkontor, Filipstad Brygge 1, Oslo eller på En beskrivelse av de regnskapsprinsipper som er benyttet i delårsregnskapet, med unntak av de endringene som beskrives nedenfor, finnes i regnskapsprinsippnoten i årsrapporten for NYE OG ENDREDE STANDARDER IAS 1 - Presentasjon av finansregnskap Den reviderte standarden medfører noen endringer i oppstillingsplanen for egenkapitaloppstilling og oppstillingen over ikke-eier transaksjoner. Storebrand har endret oppstillingene i henhold til disse endringene i samsvar med IAS 34, som er endret i tråd med revidert IAS 1 Presentasjon av finansregnskap. Endringene i IAS 1 har ingen innvirkning på rapportering av konsernets finansielle stilling. IFRS 8 - Driftssegment IFRS 8 Driftssegmenter som erstatter IAS 14 Segmentrapportering bygger i større grad på ledelsens interne oppfølging. Segmentrapporteringen for Storebrand Bank har tidligere også bygget på ledelsens interne oppfølging og overgang til IFRS 8 medfører derfor ingen endringer i segmentrapporteringen. Det er heller ingen endring i måling av segmentresultatene, som baseres på prinsipper som benyttes i IFRS i finansregnskapet. Endringer i IAS 1 og IFRS 8 trådte i kraft 1. januar Begge standarder relaterer seg til noter til regnskapet og implementeringen har derfor har ingen virkning på måling eller periodisering av postene i finansregnskapet for regnskapsperioden. NOTE 2 ESTIMATER Ved utarbeidelse av delårsregnskapet har det vært benyttet estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader, noteopplysninger og opplysning om potensielle forpliktelser. Det vil være usikkerhet knyttet til estimater og forutsetninger. Faktiske tall kan avvike fra benyttede estimater. Det vises til omtale i note 1 og 2 i årsrapporten for Den siste tids finansuro med dertil økt usikkerhet i eiendoms- og boligmarkedet har medført at tapsrisikoen i porteføljen har økt noe, herunder økt usikkerhet ved vurdering av størrelsen på individuelle og gruppenedskrivninger. Det er ikke foretatt noen endring i rutiner og forutsetninger knyttet til vurdering av mislighold og nedskrivningsbehov sammenlignet med tidligere perioder. NOTE 3 AKSJER EGNE ANSATTE De ansatte i Storebrand fikk i mai tilbud om å kjøpe aksjer i Storebrand ASA til en rabattert pris. Grunnlaget for kjøpskursen var med utgangspunkt i veiet børskurs i perioden 18. til 20. mai. Rabatten til de ansatte var på 20 prosent av denne kursen. Det ble solgt aksjer fra Storebrand ASA sin egen beholdning av aksjer. 13

14 NOTE 4 ENDRINGER I KONSERNETS SAMMENSETNING Datterselskapet Start Up 102 AS har endret navn til Bjørndalen Panorama AS som har kjøpt et eiendomsprosjekt fra Storebrand Bank ASA. Eiendomsprosjektet ble overtatt av banken i forbindelse med overtakelse av pant. Eiendomsprosjektet er klassifisert som investeringseiendom og er inkludert i eiendommer til virkelig verdi. I forbindelse med et tapsengasjement i Storebrand Bank har banken bl.a. overtatt pant i aksjer i selskapet Vakås Utvikling AS, som endret navn til Bjørndalen Tomteselskap AS, og som fra og med 1. kvartal konsolideres inn i Storebrand Bank Konsern. Kostpris for aksjene er 20 millioner kroner tilsvarende verdijustert egenkapital i selskapet på overtakelsestidspunktet. Selskapet eier tomten tilhørende eiendomsprosjektet i Bjørndalen Panorama AS. I mai 2009 har banken, som følge av et tapsengasjement, overtatt pant i aksjer i selskapet Ullensaker Boligbygg AS og andeler i Ullensaker Boligbygg KS. Selskapene er konsolidert inn i regnskapet til Storebrand Bank Konsern fra og med 1. mai Verdien på aksjene er kr. 100 og verdien på KS-andelene er også kr. 100,-, hvorav banken har en eierandel på 89%. Datterselskapet Storebrand Kredittforetak AS har endret navn til Storebrand Boligkreditt AS. Datterselskapet Start Up 104 AS har endret navn til Storebrand Eiendomskreditt AS. Det er ingen aktivitet i selskapet. NOTE 5 NETTO RENTEINNTEKTER STOREBRAND BANK ASA STOREBRAND BANK KONSERN BELØP I MILLIONER KRONER Renter og lignende inntekter av utlån 172,1 87,3 44,4 til og fordringer på kredittinstitusjoner 45,3 28,3 66,8 Renter og lignende inntekter av utlån 2 255, ,7 692,0 til og fordringer på kunder 947, , ,9 Renter og lignende innt. av sertifikater, 197,1 65,4 157,6 obligasjoner og andre renteb. papirer 69,2 67,4 175,5 9,1 3,6 9,1 Andre renteinntekter og lignende inntekter 10,4 4,6 11, , ,0 903,2 Sum renteinntekter 1 072, , ,5 Renter og lignende kostnader på gjeld -180,2-70,6-151,6 til kredittinstitusjoner -152,0-70,7-180,3 Renter og lignende kostnader på innskudd ,3-473,7-374,8 fra og gjeld til kunder -374,3-469, ,6-790,1-428,5-159,6 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer -266,9-481, ,9-68,2-30,1-23,5 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital -23,5-30,1-68,2-103,6-52,5-39,2 Andre rentekostnader og lignende kostnader -42,1-54,8-105, , ,4-748,6 Sum rentekostnader -858, , ,0 486,9 246,6 154,5 Sum netto renteinntekter 213,7 253,1 512,5 14

15 NOTE 6 NETTO INNTEKTER OG GEVINSTER PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI STOREBRAND BANK ASA STOREBRAND BANK KONSERN BELØP I MILLIONER KRONER Aksjer og andeler Mottatt utbytte av aksjer og andeler Netto gevinst/tap ved realisasjon av aksjer og andeler -0,5-0,1-0,2 Netto endring virkelig verdi aksjer og andeler -0,2-0,1-0,5-0,5-0,1-0,2 Sum aksjer og andeler -0,2-0,1-0,5 Sertifikater og obligasjoner Realiserte gevinster/tap på sertifikater -2,5-1,9 2,8 og obligasjoner, FVO 2,8-2,4-3,7 Urealiserte gevinster/tap på sertifikater -13,2-4,8-21,4 og obligasjoner, FVO 5,2-5,5-6,4-15,7-6,7-18,6 Sum gevinster/tap på sertifikater og obligasjoner 8,0-7,9-10,1 Finansielle derivater 13,5 1,8 0,6 Finansielle derivater, holdt for omsetning -2,5 1,8 11,7 13,5 1,8 0,6 Sum finansielle derivater -2,5 1,8 11,7 Netto inntekter og gevinster fra finansielle -2,7-5,0-18,2 instrumenter til virkelig verdi 5,2-6,2 1,1 NOTE 7 SKATT Skattekostnaden er basert på en forventet gjennomsnittlig skattebelastning på 28 prosent av selskapets og konsernets resultat før skatt korrigert for permanente forskjeller. NOTE 8 NÆRSTÅENDE PARTER Storebrand Bank ASA Transaksjoner med konsernselskaper: ØVRIGE ØVRIGE ØVRIGE DATTER- KONSERN- DATTER- KONSERN- DATTER- KONSERN- BELØP I MILLIONER KRONER SELSKAPER SELSKAPER 1) SELSKAPER SELSKAPER 1) SELSKAPER SELSKAPER 1) Renteinntekter 122,4 84,0 137,4 Rentekostnader 4,8 0,2 5,1 0,3 2,1 0,6 Solgte tjenester 4,6 3,2 4,4 2,5 5,3 5,5 Kjøpte tjenester 3,5 37,7 1,9 31,1 60,8 Tilgode 2) 1 863,8 35, , ,7 271,9 Gjeld 38,5 0,8 43,8 10,7 53,8 41,5 1) Øvrige konsernselskaper er selskaper i andre delkonsern innenfor Storebrand-konsernet. 2) Tilgodehavende og renteinntekter fra datterselskaper pr består hovedsakelig av utlån og renter til Storebrand Boligkreditt AS som følge av inngått avtale om kredittfasilitet. Storebrand Bank ASA har totalt investert 5 milliarder kroner i obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Storebrand Boligkreditt AS pr Investeringen er i konsernregnskapet eliminert mot utstedte obligasjonslån i Storebrand Boligkreditt AS. Det er i 2009 inngått en avtale mellom Storebrand Bank ASA og Storebrand Boligkreditt AS om kompensasjon for reduserte fundingkostnader. fortsetter neste side 15

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2013 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2013 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2012. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS (urevidert)

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) 4. Kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 4. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS

Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert

Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert dnbnor.no Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert Rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Innledning er DnB NOR-konsernets finansieringsforetak for utstedelse av obligasjoner med

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS å r s r a p p o r t 2008 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap...12 Balanse...12 Endring i egenkapital...13 Kontantstrømoppstilling...13 Noter 1 Regnskapsprinsipper... 14 2 Renteinntekter

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Årsrapport 2012 Årsberetning 2012 Virksomhet Fana Sparebank Boligkreditt AS har konsesjon til å drive kredittforetaksvirksomhet som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal Foreløpig årsregnskap 2005 Delårsrapport 4. kvartal Konsernet - hovedtall IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner 2005 2004 2004 2003 Resultat Resultat etter skattekostnad 267 219 217 180 Resultat før skattekostnad

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES brage finans KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsrapport 2010 Innhold Om Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3 Årsberetning 2010

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer

Årsrapport. BN Kreditt AS

Årsrapport. BN Kreditt AS Årsrapport 2010 BN Kreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011 Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk Hovedtall God fremgang i ordinær drift og sammenlignbart resultat Andre inntekter og resultatbidrag fra produktselskapene øker Høy aktivitet

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert 12 delårsrapport 4. kvartal urevidert 2 4. KVARTAL 2012 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsrapport fra styret 11 Finansregnskapet 11 Resultat 12 Balanse 13 Egenkapitaloppstilling 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer