Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009"

Transkript

1 Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009

2 Storebrand Bank Konsern - halvårsberetning for og pr. 30. juni 2009 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2008) Storebrand Bank Konsern oppnådde i 1. halvår et svakt resultat på 4,2 millioner kroner før skatt som følge av høye finansieringskostnader og lave innskuddsmarginer Balansen er styrket gjennom fortsatt innskuddsvekst og mer robust finansieringsstruktur Bedre kjernekapitaldekning God porteføljekvalitet og stabil taps- og misligholdsutvikling Etablert Storebrand Eiendomskreditt AS for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett basert på lån til næringseiendom UTVIKLING I BANKKONSERNET Bankkonsernet oppnådde et driftsresultat før tap på 1 million kroner i 2. kvartal mot 48 millioner kroner for tilsvarende periode i 2008 og et driftsresultat før tap på 33 millioner kroner i 1. halvår (91 millioner). Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital ble på 0,81 prosent (1,14 prosent) i 2. kvartal og 0,93 prosent (1,16 prosent) for 1. halvår, sammenlignet med 1,17 prosent for hele Netto renteinntekter i respektive 2. kvartal og 1. halvår ble 93 millioner kroner (127 millioner kroner) og 214 millioner kroner (253 millioner kroner). Banken har tatt opp finansiering i løpet av høsten 2008 med rentebindingsperioder på 6 og 12 måneder, uten rentesikring. Som følge av fallet i pengemarkedsrenten har dette gitt økte finansieringskostnader i kvartalet og i halvåret. Denne resultateffekten forventes også i 3. kvartal. Ovennevnte finansiering har renteendring og / eller forfaller i løpet av 3. kvartal og påvirker dermed ikke netto renteinntekter i 4. kvartal. Banken har siden høsten 2008 prioritert å ha god likviditet noe som gjenspeiles i en økt likviditetsportefølje. Den økte likviditetsporteføljen har gitt en negativ resultateffekt både i kvartalet og i halvåret. Bankkonsernets likviditetssituasjon var ved utgangen av 1. halvår god. Resultatet preges også av fallende innskuddsmarginer. Banken har prioritert innskuddsvekst og har økt innskuddsdekningen fra 47 prosent til 53 prosent i halvåret. Økt innskuddsvolum, men med reduserte innskuddsmarginer påvirker netto renteinntekter negativt målt mot samme periode i fjor. Det har vært betydelig konkurranse om innskudd, og banken er tilfreds med å ha økt innskuddsdekningen i perioden. Brutto utlån til kunder er redusert fra 39 milliarder kroner ved utgangen av 2008 til 38 milliarder kroner ved utgangen av 1. halvår i Storebrand Bank har ikke hatt vekst i utlån til næringseiendom siden utgangen av Det samlede utlånsvolumet i bedriftsmarked siden 4. kvartal 2007 til utgangen av 1. halvår 2009 er redusert med 2,8 prosent. I 1. halvår 2009 er lån til næringseiendom redusert med 157 millioner kroner i morbanken. Lån til utviklingsprosjekter fra 4. kvartal har falt med 321 millioner kroner. Dette er i tråd med bankens forventning. Bankens utlånsmarginer målt mot tre måneders pengemarkedsrente er økt fra 0,6 prosent i 1. halvår 2008 til 1,4 prosent i 1. halvår Tilsvarende tall for 2. kvartal er 1,5 prosent (0,6 prosent). De økte utlånsmarginene skyldes i hovedsak økt kredittrisikomargin i markedet og et fallende rentemarked. Netto provisjonsinntekter er på samme nivå som tilsvarende perioder året før og er i hovedsak knyttet til provisjoner fra salg av spareprodukter i 2. håndsmarkedet, porteføljeprovisjoner og garantiprovisjoner. Ingen emisjoner i spareproduktene Storebrand Optimèr, Storebrand Infrastruktur og Storebrand Eiendomsfond er gjennomført i 1. halvår 2009 som følge av lav etterspørsel. Det forventes en vridning fra innskudd mot alternative spareprodukter fremover som følge av lavt rentenivå. 2

3 Andre inntekter er om lag på nivå med tilsvarende periode i Bedringen i boligmarkedet har gitt bedre utvikling for Ring Eiendomsmegling, og spesielt omsetning av brukte boliger viser en bedring. For øvrig har endring i markedsverdier på finansielle instrumenter gitt en positiv resultateffekt i 2. kvartal på 8 millioner kroner (negativt på 1 million) og hittil i år på 5 millioner kroner (negativt med 6 millioner). Kostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utvikler seg fortsatt positivt, og er redusert fra 1,16 prosent til 1,11 prosent i 1. halvår. Den positive utviklingen i driftskostnadene følger av gjennomførte og pågående effektiviseringstiltak. Korrigert for at banken 1. januar 2009 overtok 18 årsverk fra Storebrand Livsforsikring AS, er bemanningen i banken redusert med 26 årsverk fra utgangen av 1. halvår i 2008 til utgangen av 1. halvår 2009, en reduksjon på 15 prosent. De overtatte årsverkene er ledd i at banken fra inneværende år har ansvaret for egen distribusjon. Omleggingen medfører en økning i lønnskostnadene sammenlignet med fjoråret, men en reduksjon i distribusjonshonorar. Etter effektiv rentes metode blir distribusjonshonorar amortisert over forventet omløpshastighet på utlån i privatmarkedet, for tiden 4 år. I en overgangsperiode får man dermed både lønnskostnader knyttet til egen enhet i dag som kostnadsføres fortløpende og gjenværende amortisering. Det er gjennomført en ytterligere nedbemanning i stabsog støttefunksjonene i Ring Eiendomsmegling i 2. kvartal. Samlede omstillingskostnader knyttet til disse tiltakene utgjør 3 millioner kroner i kvartalet. Som følge av lavere netto renteinntekter viser kostnadsprosenten for bankkonsernet en negativ utvikling i 1. halvår. Kostnadsprosenten ble på 86 prosent (72 prosent) for 2. kvartal og 83 prosent (73 prosent) for 1. halvår. Tilgangen på langsiktig finansiering i kapitalmarkedene er i stadig bedring, blant annet som følge av ordningen med bytte av obligasjoner med fortrinnsrett mot statspapirer. Storebrand Bank har benyttet denne ordningen. Datterselskapet Storebrand Boligkreditt AS (tidligere Storebrand Kredittforetak AS) utstedte i 2. kvartal en obligasjon med fortrinnsrett med løpetid til Storebrand Bank har kjøpt deler av denne obligasjonen for å kunne nyttiggjøre seg bytteordningen med staten. Storebrand Bank ASA etablerte i 2008 Storebrand Boligkreditt AS for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett med sikkerhet i boliglån. I ordningen med bytte av statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett er det blant annet åpnet for at også lån til næringseiendom kan omfattes. Storebrand Bank ASA har derfor i 2. kvartal etablert Storebrand Eiendomskreditt AS for å kunne benytte denne muligheten som en del av bankkonsernets finansieringsstrategi. Selskapet mottok 6. juli 2009 tillatelse fra Kredittilsynet til etablering av Storebrand Eiendomskreditt AS. I 2. kvartal har det vært en netto kostnadsføring vedrørende nedskrivning på utlån med 0 millioner kroner (11 millioner), og med 29 millioner kroner (10 millioner) i 1. halvår. De samlede nedskrivningene i 1. halvår utgjør 0,15 prosent av utlånsporteføljen på annualisert basis. I 2. kvartal 2009 ble det inngått forlik relatert til et utlånsengasjement som tidligere er konstatert. Forliket har gitt en inntektsføring på tapslinjen på 7 millioner kroner og en reversering av saksomkostninger på 5 millioner kroner i kvartalet. Storebrand Bank ASA overtok i 1. kvartal eiendomsprosjektet Bjørndalen Panorama i forbindelse med en konkurs. I 2. kvartal er eiendomsprosjektet skrevet ned med 19 millioner kroner. Nedskrivningen gir en økning i driftskostnadene i konsernregnskapet og en økning i tapskostnader i regnskapet til morbanken. I 1. halvår har det vært en markant nedgang i samlet misligholdsvolum i bankkonsernet sammenlignet med Misligholdsvolumet utgjorde 573 millioner kroner pr. 30. juni 2009 (637 millioner) og 710 millioner kroner pr Samlet mislighold i forhold til brutto utlån utgjør 1,5 prosent mot 1,9 prosent pr i bankkonsernet. Nedgangen i misligholdsvolum er et resultat av en tett oppfølging av engasjementene både i privat- og bedriftsmarked, konstatering og eliminering av utlånsengasjementer overtatt av banken, inkludert utlån til Bjørndalen Panorama AS. 3

4 I vurderingen av konstaterte tap, individuelle nedskrivninger og gruppenedskrivninger er det tatt hensyn til utviklingen i risiko. Gruppenedskrivningene er økt med 6 millioner kroner i kvartalet og 17 millioner kroner hittil i år. Bankkonsernets forvaltningskapital var ved utgangen av 1. halvår 45,8 milliarder kroner mot 45,6 milliarder kroner ved utgangen av Samlede utlån er redusert med i overkant av 3 prosent til 37,8 milliarder kroner hittil i Utlån i Storebrand Livsforsikring AS, administrert av Storebrand Bank ASA, er tilnærmet uendret i 1. halvår og utgjør 3,7 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal. Ved utgangen av 1. halvår utgjorde brutto utlån i datterselskapet Storebrand Boligkreditt AS 11,7 milliarder kroner av totalt utlånsvolum i privatmarkedet på 26,1 milliarder kroner. Storebrand Boligkreditt AS har i mai gjennomført årlig oppdatering av låneprogrammet ratet av Moody s. Kapitaldekningen var ved utgangen av kvartalet på 11,8 prosent med en kjernekapitaldekning på 8,8 prosent. Ansvarlig kapital er ikke tillagt årets resultat ved beregningen av kapitaldekning. Storebrand har siden 1996 utstedt aksjeindeksobligasjoner (AIO). I den forbindelse har banken også tilbudt lånefinansiering på flere av strukturene. Bankklagenemdas uttalelse fra januar 2009 i klagesak mot DnB NOR på en lånefinansiert AIO kan ha prinsipiell betydning for Storebrand Bank ASA. DnB NOR ønsker ikke å følge uttalelsen i Bankklagenemda og det er sannsynlig at saken vil gå for retten. Storebrand Bank ASA ønsker heller ikke å følge uttalelsen fra Bankklagenemda men behandler hver klage individuelt. Storebrand Bank ASA har ikke funnet grunnlag til å gjøre avsetning i regnskapet i 2. kvartal og 1. halvår kunder. Storebrand Bank fortsetter arbeidet med å utvikle tilbudet til personkundene. Det er i 2. kvartal lansert nye SMS-baserte tjenester og etablert nye kjøpsløsninger i nettbanken. Banken har lansert som et konsept som tilfredsstiller samtlige av Forbrukerombudets krav for å kunne kalle seg gebyrfri. Utvikling i Storebrand Bank ASA Utviklingen i netto renteinntekter viser en reduksjon i 2. kvartal og 1. halvår sammenlignet med året før og netto renteinntekter utgjør 155 millioner kroner pr , tilsvarende 0,79 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Utover omtalt under Storebrand Bank Konsern skyldes reduksjonen at banken i 2. kvartal 2008 solgte mer enn 7 milliarder kroner av utlånsporteføljen i privatmarkedet til datterselskapet, Storebrand Boligkreditt AS. Utviklingen i andre inntekter for Storebrand Bank ASA (morbanken) preges av utviklingen i kredittmarkedet og endring i urealisert tap knyttet til likviditetsporteføljen utgjør 21 millioner kroner hittil i år, hvorav netto urealisert gevinst i 2. kvartal utgjør 55 millioner kroner. Likviditetsporteføljen til morbanken har økt sammenlignet med tilsvarende periode i fjor da morbanken har investert i obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av datterselskapet Storebrand Boligkreditt AS, for å kunne nyttiggjøre seg av bytteordningen med staten. Likviditetsporteføljen utgjør nærmere 10 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2009 mot 6,6 milliarder kroner ved utgangen av 2008 og 3,6 milliarder kroner pr. 30. juni Likviditetsporteføljen vurderes til virkelig verdi og urealisert tap er i hovedsak knyttet til endringer i porteføljens sammensetning samt redusert kredittrisikomargin i 2. kvartal på disse obligasjonene. I bankkonsernet elimineres effektene relatert til morbankens beholdning av obligasjoner med fortrinnsrett. TNS Gallups Finansbarometer for 2009 viser at Storebrand Bank befester stillingen som en av de bankene med de mest lojale og mest tilfredse kundene. Storebrand Bank har en TRI*M-indekx på 79 mot 69 i gjennomsnitt for det norske bankmarkedet og er nest best i undersøkelsen. Også Norsk Kundebarometer viser at Storebrand Bank har tilfredse I 2. kvartal har det vært en netto kostnadsføring vedrørende nedskrivning på utlån med 19 millioner kroner (11 millioner), og med 47 millioner kroner (9 millioner) i 1. halvår, som inkluderer nedskrivning knyttet til utlånsengasjementer tilknyttet overtatte eiendeler. De samlede nedskrivningene i 1. halvår utgjør 0,36 prosent av utlånsporteføljen på 4

5 annualisert basis. I 2. kvartal 2009 ble det inngått forlik relatert til et utlånsengasjement som tidligere er konstatert. Forliket har gitt en inntektsføring på tapslinjen på 7 millioner kroner og en reversering av saksomkostninger på 5 millioner kroner i kvartalet. Kostnadsprosenten for Storebrand Bank ASA ble på 71 prosent (60 prosent) for 2. kvartal og 106 prosent (64 prosent) for 1. halvår. Innskuddsdekning i morbanken var 77 prosent ved utgangen av 1. halvår mot 67 prosent året før. Generelt Det har ikke funnet sted hendelser etter balansedagen med betydning for avleggelsen av delårsregnskapet. Utvikling i kapitalmarkedet, rentenivå, arbeidsledighet og eiendomsmarkedet vurderes som de vesentligste risikofaktorer som kan påvirke regnskapstallene til bankkonsernet de neste 6 månedene. Halvårsregnskapet for Storebrand Bank Konsern har vært gjenstand for begrenset revisjon av Deloitte AS. Oslo, 16. juli 2009 Styret i Storebrand Bank ASA 5

6 Storebrand Bank ASA RESULTATREGNSKAP 2. KVARTAL ÅRET BELØP I MILLIONER KRONER NOTE Renteinntekter 388,8 642,4 903, , ,4 Rentekostnader -331,9-519,9-748, , ,4 Netto renteinntekter 5 56,9 122,5 154,5 241,7 486,9 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 24,2 25,1 48,0 43,6 98,1 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -4,9-8,8-6,3-9,2-30,8 Netto provisjonsinntekter 19,3 16,3 41,7 34,4 67,2 Netto inntekter og gevinster fra tilknyttede selskaper -0,5-1,0 0,7-1,6 Netto gevinster fra finansielle instrumenter til virkelig verdi 6 49,8-18,2-5,0-2,7 Andre inntekter 0,3 4,7 1,0 7,6 31,6 Sum andre driftsinntekter 49,6 4,8-18,2 3,3 27,3 Lønn og andre personalkostnader -33,6-33,4-70,4-65,2-134,3 Generell administrasjonskostnader -4,4-18,8-12,6-41,9-97,8 Andre driftskostnader -50,8-34,0-106,0-74,8-145,4 Sum driftskostnader -88,8-86,2-189,0-181,9-377,6 Driftsresultat før tap mv. 37,0 57,4-10,9 97,5 203,9 Periodens nedskrivninger på utlån, garantier mv ,5 0,6-46,9 2,0-121,2 Driftsresultat 18,5 57,9-57,9 99,5 82,7 Skatt på ordinært resultat 7-5,2-16,2 16,3-27,8-24,8 Resultat av ordinær drift etter skatt 13,3 41,8-41,6 71,7 57,9 6

7 Storebrand Bank ASA BALANSE BELØP I MILLIONER KRONER NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanker 1 089,6 672,1 Netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 215, ,9 Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet: Aksjer og andeler 1,2 1,4 Obligasjoner og verdipapirer med fast avkastning , ,4 Derivater 405,7 876,9 Andre eiendeler 1 068, ,6 Utlån før nedskrivninger , ,7 - Individuelle nedskrivninger ,6-262,4 - Gruppenedskrivninger -103,5-87,7 Netto utlån til og fordringer på kunder , ,7 Investeringer i tilknyttede selskaper 26,6 27,6 Varige driftsmidler 13 11,7 13,3 Immaterielle eiendeler 13 50,3 54,1 Utsatt skattefordel 164,5 155,9 Sum eiendeler , ,1 Gjeld til kredittinstitusjoner , ,1 Innskudd fra og gjeld til kunder , ,0 Annen finansiell gjeld: Derivater 410,5 467,1 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer , ,8 Annen gjeld 635,4 433,1 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 8,4 19,9 Pensjonsforpliktelse 80,1 80,1 Ansvarlig lånekapital ,2 962,0 Sum gjeld , ,2 Innskutt egenkapital 1 316, ,8 Opptjent egenkapital 715,4 757,0 Sum egenkapital , ,9 Sum gjeld og egenkapital , ,1 Oslo, 16. juli 2009 Styret i Storebrand Bank ASA 7

8 Storebrand Bank Konsern RESULTATREGNSKAP 2. KVARTAL ÅRET BELØP I MILLIONER KRONER NOTE Renteinntekter 433,1 700, , , ,5 Rentekostnader -340,5-573,4-858, , ,0 Netto renteinntekter 5 92,6 127,4 213,7 253,1 512,5 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 21,9 26,0 43,4 44,1 92,8 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -4,9-8,8-6,3-9,2-30,8 Netto provisjonsinntekter 17,0 17,3 37,1 34,9 62,0 Netto inntekter og gevinster fra tilknyttede selskaper -0,5-1,0-1,6 Netto gevinster fra finansielle instrumenter til virkelig verdi 6 8,4-1,1 5,2-6,2 1,1 Andre inntekter 24,4 27,5 46,9 49,6 89,4 Sum andre driftsinntekter 32,4 26,4 51,1 43,4 88,9 Lønn og andre personalkostnader -51,3-49,7-104,3-94,4-197,6 Generell administrasjonskostnader -7,5-23,7-18,8-50,7-114,4 Andre driftskostnader -63,2-49,5-126,9-95,8-196,1 Urealisert tap investeringseiendommer, overtatte eiendeler 13-18,6-18,6 Sum driftskostnader -140,6-122,9-268,6-240,9-508,1 Driftsresultat før tap mv. 1,4 48,1 33,4 90,5 155,2 Periodens nedskrivninger på utlån, garantier mv. 12-0,4-11,1-29,2-9,7-121,8 Driftsresultat 0,9 37,0 4,2 80,8 33,3 Skatt på ordinært resultat 7-1,9-10,7-2,6-22,4-13,9 Resultat av ordinær drift etter skatt -0,9 26,2 1,6 58,4 19,5 Som kan henføres til: Morselskap -0,1 26,3 2,5 59,1 23,1 Minoritetsinteresser -0,9-0,1-0,9-0,7-3,7 8

9 Storebrand Bank Konsern BALANSE BELØP I MILLIONER KRONER NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanker 1 089,6 672,1 Netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 672,3 333,7 Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet: Aksjer og andeler 1,3 1,5 Obligasjoner og verdipapirer med fast avkastning , ,5 Derivater 671, ,7 Andre eiendeler 347,7 367,6 Utlån før nedskrivninger , ,7 - Individuelle nedskrivninger ,0-262,4 - Gruppenedskrivninger -105,0-88,3 Netto utlån til og fordringer på kunder , ,0 Investeringer i tilknyttede selskaper 26,1 27,1 Varige driftsmidler 13 16,5 18,5 Eiendommer til virkelig verdi ,8 Immaterielle eiendeler og goodwill ,1 142,8 Utsatt skattefordel 169,4 166,6 Sum eiendeler , ,0 Gjeld til kredittinstitusjoner , ,1 Innskudd fra og gjeld til kunder , ,5 Annen finansiell gjeld: Derivater 410,5 467,1 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer , ,0 Annen gjeld 626,1 422,7 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 8,4 19,9 Pensjonsforpliktelse 80,1 80,1 Ansvarlig lånekapital ,2 962,0 Sum gjeld , ,5 Innskutt egenkapital 1 316, ,8 Opptjent egenkapital 737,1 737,5 Minoritetsinteresser 3,9 6,1 Sum egenkapital , ,5 Sum gjeld og egenkapital , ,0 Oslo, 16. juli 2009 Styret i Storebrand Bank ASA 9

10 Oppstilling over total resultat STOREBRAND BANK ASA BELØP I MILLIONER KRONER Endring estimatavvik pensjoner -3,4 ÅRET Periodens resultat -41,6 71,7 57,9 Total resultat -41,6 71,7 54,5 STOREBRAND BANK KONSERN BELØP I MILLIONER KRONER Endring estimatavvik pensjoner -3,4 ÅRET Periodens resultat 1,6 58,4 19,5 Total resultat 1,6 58,4 16,1 Henførbart til: Morselskap 2,5 59,1 19,7 Minoritetsinteresser -0,9-0,7-3,7 Sum 1,6 58,4 16,1 10

11 Nøkkeltall STOREBRAND BANK ASA 2. KVARTAL ÅRET BELØP I MILLIONER KRONER Resultatregnskapet: (i % av gj.snittlig forv.kapital) Netto renteinntekter 3) 0,58 % 1,30 % 0,79 % 1,24 % Andre inntekter 4) 0,69 % 0,21 % 0,12 % 0,24 % Hovedtall fra balansen: Forvaltningskapital , ,1 Gjennomsnittlig forvaltningskapital 1) , , , ,7 Brutto utlån til kunder , ,7 Kundeinnskudd i % av brutto utlån 77,1 % 66,7 % Egenkapital 2 032, ,9 Andre nøkkeltall Andre inntekter i % totale inntekter 54,76 % 14,69 % 13,20 % 16,25 % Tap i % av gjennomsnittlig brutto utlån 0,28 % -0,01 % 0,35 % 0,38 % Avsetningsgrad individuelle nedskrivninger 5) 39,82 % 50,46 % Misligholdte engasjementer i % av brutto utlån 2,72 % 2,21 % Kostnader i % av driftsinntekter 70,59 % 60,05 % 106,14 % 64,93 % Kostnader i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 0,89 % 0,87 % 0,95 % 0,96 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 2) 2,82 % 9,24 % -3,93 % 2,78 % Kapitaldekningsprosent 13,6 % 13,1 % STOREBRAND BANK KONSERN 2. KVARTAL ÅRET BELØP I MILLIONER KRONER Resultatregnskapet: (i % av gj.snittlig forv.kapital) Netto renteinntekter 3) 0,81 % 1,14 % 0,93 % 1,17 % Andre inntekter 4) 0,44 % 0,40 % 0,26 % 0,34 % Hovedtall fra balansen: Forvaltningskapital , ,0 Gjennomsnittlig forvaltningskapital 1) , , , ,9 Brutto utlån til kunder , ,7 Kundeinnskudd i % av brutto utlån 53,4 % 46,9 % Egenkapital 2 057, ,5 Andre nøkkeltall Andre inntekter i % totale inntekter 34,78 % 25,52 % 29,22 % 22,74 % Tap i % av gjennomsnittlig brutto utlån 0,00 % 0,12 % 0,15 % 0,32 % Avsetningsgrad individuelle nedskrivninger 5) 48,52 % 50,46 % Misligholdte engasjementer i % av brutto utlån 1,52 % 1,86 % Kostnader i % av driftsinntekter 6) 85,95 % 71,87 % 82,79 % 76,61 % Kostnader i % av driftsinntekter bankvirksomhet 76,02 % 60,78 % 74,42 % 63,13 % Kostnader i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 1,09 % 1,13 % 1,11 % 1,16 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 2) -0,59 % 4,42 % -0,24 % 0,94 % Kapitaldekningsprosent 11,8 % 10,8 % Definisjoner: 1) Gjennomsnittlig forvaltningskapital er beregnet ut fra månedlig forvaltningskapital for h.h.v. kvartal og hittil i år. 2) Annualisert resultat etter skatt korrigert for sikringsineffektivitet i % av gjennomsnittlig egenkapital. 3) Annualisert rentenetto justert for sikringsineffektivitet. 4) Andre inntekter inkluderer netto provisjonsinntekter. 5) Brutto misligholdte engasjementer knyttet til identifisert verditap 6) Kostnader ekskl. urealiserte tap investeringseiendommer, overtatte eiendeler. 11

12 Kontantstrømoppstilling STOREBRAND BANK ASA STOREBRAND BANK KONSERN BELØP I MILLIONER KRONER Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 748,1 280,6 Netto inn-/utbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer 392,7 820, ,7 255,5 Netto inn-/utbetalinger på utlån 865, ,5-213, ,5 Netto inn-/utbetaling vedr innskudd fra kunder 1 863,5 854, ,4-68,4 Netto inn-/utbetalinger vedrørende andre operasjonelle aktiviteter 1 490, , , ,2 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 4 612, ,3 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 2,0 Netto innbetalinger ved salg av datterselskaper og tilknyttede selskaper 2,0-520,5-49,9 Netto utbetalinger ved kjøp/kapitalisering av datterselskaper -16,3-5,6 Netto inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av eiendom og driftsmidler mv. -6,7-40,1-534,7-55,5 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -6,7-38,0 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter , ,4 Netto ut-/innbetalinger på lån , ,3-279,1-0,7 Utbetaling av konsernbidrag/utbytte -278,2 212,1 7,8 Mottatt konsernbidrag 200, , ,3 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter , ,1-389,9 417,5 Netto kontantstrøm i perioden 417,5-389, ,0 672,1 Likviditetsbeholdning periodens start 672, ,0 672, ,6 Likviditetsbeholdning periodens slutt 1 089,6 672,1 12

13 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Delårsregnskapet for konsernet inkluderer Storebrand Bank ASA med datterselskaper, felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper. Delårsregnskapet for konsernet for 1. halvår er avlagt i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet inneholder ikke alle opplysninger som vil fremgå av et årsregnskap avlagt i samsvar med alle aktuelle IFRS standarder. Delårsregnskapet for Storebrand Bank ASA er avlagt i samsvar med 1-5 i årsregnskapsforskrift for banker, finansieringsforetak, m.m. som omhandler forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (heretter kalt forenklet IFRS), samt IAS 34 som omhandler delårsregnskap. Forenklet IFRS innebærer adgang til å inntektsføre avsatt utbytte og konsernbidrag samt at styrets forslag til utbytte og konsernbidrag kan føres som gjeld på balansedagen. Etter fullstendig IFRS skal utbytte og konsernbidrag klassifiseres som egenkapital inntil det er besluttet på generalforsamling. Forøvrig medfører forenklet IFRS at selskapet anvender regnskapsprinsippene som følger av IFRS fullt ut. Årsrapporten for konsernet Storebrand Bank ASA og selskapet Storebrand Bank ASA for 2008 kan mottas ved henvendelse til selskapets hovedkontor, Filipstad Brygge 1, Oslo eller på En beskrivelse av de regnskapsprinsipper som er benyttet i delårsregnskapet, med unntak av de endringene som beskrives nedenfor, finnes i regnskapsprinsippnoten i årsrapporten for NYE OG ENDREDE STANDARDER IAS 1 - Presentasjon av finansregnskap Den reviderte standarden medfører noen endringer i oppstillingsplanen for egenkapitaloppstilling og oppstillingen over ikke-eier transaksjoner. Storebrand har endret oppstillingene i henhold til disse endringene i samsvar med IAS 34, som er endret i tråd med revidert IAS 1 Presentasjon av finansregnskap. Endringene i IAS 1 har ingen innvirkning på rapportering av konsernets finansielle stilling. IFRS 8 - Driftssegment IFRS 8 Driftssegmenter som erstatter IAS 14 Segmentrapportering bygger i større grad på ledelsens interne oppfølging. Segmentrapporteringen for Storebrand Bank har tidligere også bygget på ledelsens interne oppfølging og overgang til IFRS 8 medfører derfor ingen endringer i segmentrapporteringen. Det er heller ingen endring i måling av segmentresultatene, som baseres på prinsipper som benyttes i IFRS i finansregnskapet. Endringer i IAS 1 og IFRS 8 trådte i kraft 1. januar Begge standarder relaterer seg til noter til regnskapet og implementeringen har derfor har ingen virkning på måling eller periodisering av postene i finansregnskapet for regnskapsperioden. NOTE 2 ESTIMATER Ved utarbeidelse av delårsregnskapet har det vært benyttet estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader, noteopplysninger og opplysning om potensielle forpliktelser. Det vil være usikkerhet knyttet til estimater og forutsetninger. Faktiske tall kan avvike fra benyttede estimater. Det vises til omtale i note 1 og 2 i årsrapporten for Den siste tids finansuro med dertil økt usikkerhet i eiendoms- og boligmarkedet har medført at tapsrisikoen i porteføljen har økt noe, herunder økt usikkerhet ved vurdering av størrelsen på individuelle og gruppenedskrivninger. Det er ikke foretatt noen endring i rutiner og forutsetninger knyttet til vurdering av mislighold og nedskrivningsbehov sammenlignet med tidligere perioder. NOTE 3 AKSJER EGNE ANSATTE De ansatte i Storebrand fikk i mai tilbud om å kjøpe aksjer i Storebrand ASA til en rabattert pris. Grunnlaget for kjøpskursen var med utgangspunkt i veiet børskurs i perioden 18. til 20. mai. Rabatten til de ansatte var på 20 prosent av denne kursen. Det ble solgt aksjer fra Storebrand ASA sin egen beholdning av aksjer. 13

14 NOTE 4 ENDRINGER I KONSERNETS SAMMENSETNING Datterselskapet Start Up 102 AS har endret navn til Bjørndalen Panorama AS som har kjøpt et eiendomsprosjekt fra Storebrand Bank ASA. Eiendomsprosjektet ble overtatt av banken i forbindelse med overtakelse av pant. Eiendomsprosjektet er klassifisert som investeringseiendom og er inkludert i eiendommer til virkelig verdi. I forbindelse med et tapsengasjement i Storebrand Bank har banken bl.a. overtatt pant i aksjer i selskapet Vakås Utvikling AS, som endret navn til Bjørndalen Tomteselskap AS, og som fra og med 1. kvartal konsolideres inn i Storebrand Bank Konsern. Kostpris for aksjene er 20 millioner kroner tilsvarende verdijustert egenkapital i selskapet på overtakelsestidspunktet. Selskapet eier tomten tilhørende eiendomsprosjektet i Bjørndalen Panorama AS. I mai 2009 har banken, som følge av et tapsengasjement, overtatt pant i aksjer i selskapet Ullensaker Boligbygg AS og andeler i Ullensaker Boligbygg KS. Selskapene er konsolidert inn i regnskapet til Storebrand Bank Konsern fra og med 1. mai Verdien på aksjene er kr. 100 og verdien på KS-andelene er også kr. 100,-, hvorav banken har en eierandel på 89%. Datterselskapet Storebrand Kredittforetak AS har endret navn til Storebrand Boligkreditt AS. Datterselskapet Start Up 104 AS har endret navn til Storebrand Eiendomskreditt AS. Det er ingen aktivitet i selskapet. NOTE 5 NETTO RENTEINNTEKTER STOREBRAND BANK ASA STOREBRAND BANK KONSERN BELØP I MILLIONER KRONER Renter og lignende inntekter av utlån 172,1 87,3 44,4 til og fordringer på kredittinstitusjoner 45,3 28,3 66,8 Renter og lignende inntekter av utlån 2 255, ,7 692,0 til og fordringer på kunder 947, , ,9 Renter og lignende innt. av sertifikater, 197,1 65,4 157,6 obligasjoner og andre renteb. papirer 69,2 67,4 175,5 9,1 3,6 9,1 Andre renteinntekter og lignende inntekter 10,4 4,6 11, , ,0 903,2 Sum renteinntekter 1 072, , ,5 Renter og lignende kostnader på gjeld -180,2-70,6-151,6 til kredittinstitusjoner -152,0-70,7-180,3 Renter og lignende kostnader på innskudd ,3-473,7-374,8 fra og gjeld til kunder -374,3-469, ,6-790,1-428,5-159,6 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer -266,9-481, ,9-68,2-30,1-23,5 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital -23,5-30,1-68,2-103,6-52,5-39,2 Andre rentekostnader og lignende kostnader -42,1-54,8-105, , ,4-748,6 Sum rentekostnader -858, , ,0 486,9 246,6 154,5 Sum netto renteinntekter 213,7 253,1 512,5 14

15 NOTE 6 NETTO INNTEKTER OG GEVINSTER PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI STOREBRAND BANK ASA STOREBRAND BANK KONSERN BELØP I MILLIONER KRONER Aksjer og andeler Mottatt utbytte av aksjer og andeler Netto gevinst/tap ved realisasjon av aksjer og andeler -0,5-0,1-0,2 Netto endring virkelig verdi aksjer og andeler -0,2-0,1-0,5-0,5-0,1-0,2 Sum aksjer og andeler -0,2-0,1-0,5 Sertifikater og obligasjoner Realiserte gevinster/tap på sertifikater -2,5-1,9 2,8 og obligasjoner, FVO 2,8-2,4-3,7 Urealiserte gevinster/tap på sertifikater -13,2-4,8-21,4 og obligasjoner, FVO 5,2-5,5-6,4-15,7-6,7-18,6 Sum gevinster/tap på sertifikater og obligasjoner 8,0-7,9-10,1 Finansielle derivater 13,5 1,8 0,6 Finansielle derivater, holdt for omsetning -2,5 1,8 11,7 13,5 1,8 0,6 Sum finansielle derivater -2,5 1,8 11,7 Netto inntekter og gevinster fra finansielle -2,7-5,0-18,2 instrumenter til virkelig verdi 5,2-6,2 1,1 NOTE 7 SKATT Skattekostnaden er basert på en forventet gjennomsnittlig skattebelastning på 28 prosent av selskapets og konsernets resultat før skatt korrigert for permanente forskjeller. NOTE 8 NÆRSTÅENDE PARTER Storebrand Bank ASA Transaksjoner med konsernselskaper: ØVRIGE ØVRIGE ØVRIGE DATTER- KONSERN- DATTER- KONSERN- DATTER- KONSERN- BELØP I MILLIONER KRONER SELSKAPER SELSKAPER 1) SELSKAPER SELSKAPER 1) SELSKAPER SELSKAPER 1) Renteinntekter 122,4 84,0 137,4 Rentekostnader 4,8 0,2 5,1 0,3 2,1 0,6 Solgte tjenester 4,6 3,2 4,4 2,5 5,3 5,5 Kjøpte tjenester 3,5 37,7 1,9 31,1 60,8 Tilgode 2) 1 863,8 35, , ,7 271,9 Gjeld 38,5 0,8 43,8 10,7 53,8 41,5 1) Øvrige konsernselskaper er selskaper i andre delkonsern innenfor Storebrand-konsernet. 2) Tilgodehavende og renteinntekter fra datterselskaper pr består hovedsakelig av utlån og renter til Storebrand Boligkreditt AS som følge av inngått avtale om kredittfasilitet. Storebrand Bank ASA har totalt investert 5 milliarder kroner i obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Storebrand Boligkreditt AS pr Investeringen er i konsernregnskapet eliminert mot utstedte obligasjonslån i Storebrand Boligkreditt AS. Det er i 2009 inngått en avtale mellom Storebrand Bank ASA og Storebrand Boligkreditt AS om kompensasjon for reduserte fundingkostnader. fortsetter neste side 15

16 NOTE 8 NÆRSTÅENDE PARTER (fortsettelse) Storebrand Bank konsern Transaksjoner med konsernselskaper: ØVRIGE ØVRIGE ØVRIGE KONSERN KONSERN KONSERN- BELØP I MILLIONER KRONER SELSKAPER 1) SELSKAPER 1) SELSKAPER 1) Renteinntekter Rentekostnader 0,2 0,3 0,6 Solgte tjenester 3,2 2,5 5,5 Kjøpte tjenester 37,7 32,2 60,8 Tilgode 35,1 271,9 Gjeld 2,8 10,8 41,5 1) Øvrige konsernselskaper er selskaper i andre delkonsern innenfor Storebrand-konsernet. Transaksjoner med konsernselskaper er basert på prinsipp om armlengdes avstand. Transaksjoner med andre nærstående parter: Storebrand Bank ASA definerer Storebrand Optimér ASA som annen nærstående part basert på formålet med selskapet er å tilby alternative spareprodukter til bankens kunder. Storebrand Optimér ASA har ingen ansatte og selskapet har inngått avtale med Storeband Bank ASA for den daglige forvaltningen av selskapet. Banken er også tilrettelegger for Storebrand Optimér ASA ved gjennomføring av emisjoner i selskapet. Banken har inntektsført 0,2 millioner kroner i regnskapet for 1. halvår og har et tilgodehavende på 1,9 millioner kroner pr Honorar til banken er basert på prinsipp om armlengdes avstand. Storebrand Bank ASA definerer også Storebrand Infrastruktur ASA som annen nærstående part, basert på at daglig leder i Storebrand Infrastruktur ASA er ansatt i Storebrand Bank ASA, samt at formålet med selskapet er å tilby alternative spareprodukter til bankens kunder. Storebrand Infrastruktur ASA har ingen ansatte og selskapet har inngått avtale med Storeband Bank ASA for den daglige forvaltningen av selskapet. Banken er også tilrettelegger for Storebrand Infrastruktur ASA ved gjennomføring av emisjoner i selskapet. Banken har inntektsført 4,4 millioner kroner i regnskapet for 1. halvår og har et tilgodehavende på 0,3 millioner kroner pr Honorar til banken er basert på prinsipp om armlengdes avstand. NOTE 9 ANTALL ANSATTE STOREBRAND BANK ASA STOREBRAND BANK KONSERN BELØP I MILLIONER KRONER Antall ansatte 1) Antall ansatte omregnet til årsverk 1) ) Storebrand Bank konsern inkluderer ansatte og årsverk i Storebrand Bank ASA, Ring Eiendomsmegling AS med døtre, Hadrian Eiendom AS, Hadrian Utvikling AS og Storebrand Baltic UAB. Antall ansatt og antall årsverk i Storebrand Bank Konsern er endret pr i forhold til det som er oppgitt i årsrapporten for 2008 hvor antall ansatte/årsverk relatert til franchisedeltakere i Ring Eiendomsmegling var inkludert. 16

17 NOTE 10 SEGMENTRAPPORTERING Storebrand Bank konsern Resultatposter pr. virksomhet: BEDRIFTSMARKED PRIVAT 2. KVARTAL ÅRET 2. KVARTAL ÅRET BELØP I MILLIONER KRONER Resultatposter: Netto renteinntekter 37,0 64,2 81,9 128,0 264,1 81,1 56,6 160,4 115,3 262,8 Netto provisjonsinntekter 2,9 2,7 5,8 5,4 12,0 5,4 9,3 14,5 14,9 22,1 Andre inntekter 2,0-1,1 5,3 2,0 12,4-0,1 1,1 2,7 2,1 4,2 Driftskostnader -11,8-18,2-31,0-46,1-92,6-64,1-51,5-126,8-103,9-215,8 Driftsresultat før tap 30,1 47,6 62,0 89,3 195,9 22,3 15,5 50,8 28,4 73,3 Netto tilbakeføring av tap på utlån, garantier mv. -16,4-13,5-38,5-8,6-113,5-3,0 3,5-9,3 0,0-8,3 Resultat av ord. drift for videref. virksomhet 13,7 34,1 23,5 80,7 82,4 19,3 19,0 41,5 28,4 65,0 Resultat av ord. drift for avviklet virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Balanseposter: Brutto utlån til kunder , , , , , ,1 Innskudd fra kunder 7 386, , , , , ,4 Nøkkeltall: Kostnader i % av inntekter 28% 28% 33% 34% 32% 74% 77% 71% 79% 75% Innskuddsdekning 63% 63% 50% 49% 42% 44% MARKETS RING EIENDOMSMEGLING 2. KVARTAL ÅRET 2. KVARTAL ÅRET BELØP I MILLIONER KRONER Resultatposter: Netto renteinntekter 0,4 3,6 4,6 6,7 0,4-0,3 1,5-1,1 2,0 0,8 Netto provisjonsinntekter 6,8 5,1 14,2 15,1 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre inntekter 7,9 9,2 19,4 17,7 7,9 22,2 23,2 41,6 35,9 71,8 Driftskostnader -16,6-22,0-35,2-41,6-16,6-28,3-30,6-52,3-48,7-117,2 Driftsresultat før tap -1,5-4,1 3,0-2,1-1,5-6,4-5,9-11,8-10,8-44,6 Netto tilbakeføring av tap på utlån, garantier mv. Resultat av ord. drift for videref. virksomhet -1,5-4,1 3,0-2,1-1,5-6,4-5,9-11,8-10,8-44,6 Resultat av ord. drift for avviklet virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Balanseposter: Brutto utlån til kunder Innskudd fra kunder Nøkkeltall: Kostnader i % av inntekter 110% 123% 92% 105% 110% 129% 124% 129% 128% 162% Innskuddsdekning fortsetter neste side 17

18 NOTE 10 SEGMENTRAPPORTERING (fortsettelse) TREASURY/ANNET TOTAL 2. KVARTAL ÅRET 2. KVARTAL ÅRET BELØP I MILLIONER KRONER Resultatposter: Netto renteinntekter -25,6 1,5-32,1 1,1-27,0 92,6 127,4 213,7 253,1 512,5 Netto provisjonsinntekter 1,9 0,2 2,6-0,5 1,5 17,0 17,3 37,1 34,9 62,0 Andre inntekter 0,4-6,0-17,9-14,3-38,9 32,4 26,4 51,1 43,4 88,9 Driftskostnader -19,8-0,6-23,3-0,6-140,6-122,9-268,6-240,9-508,2 Driftsresultat før tap -43,1-4,9-70,7-14,3-64,5 1,4 48,1 33,4 90,5 155,1 Netto tilbakeføring av tap på utlån, garantier mv. 19,0-1,1 18,6-1,1-0,4-11,1-29,2-9,7-121,8 Resultat av ord. drift for videref. virksomhet -24,1-6,0-52,1-15,4-64,5 0,9 37,0 4,2 80,8 33,3 Resultat av ord. drift for avviklet virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Balanseposter: Brutto utlån til kunder -127,4-657,0 29, , , ,7 Innskudd fra kunder -70,5 225,0 346, , , ,5 Nøkkeltall: Kostnader i % av inntekter 99% 72% 89% 73% 77% Innskuddsdekning 53% 50% 46% Virksomhetssegmenter er konsernets primære rapporteringssegment. Beskrivelse av segmentene: Bedriftsmarked (tidl. Næring): Segmentet omfatter innskudd og utlån til næringskunder, hovedsakelig eiendomsbesittere/-utviklere. Det tilknyttede selskapet Seilduksgaten 25/31 AS er inkludert i segment Bedriftsmarked. Bankens eierandel er 50% og resultat for 1. halvår 2009 utgjør minus 1,0 millioner kroner. Verdiendringer knyttet til overtatte eiendeler som presenteres i resultatregnskapet etter sin art, er i segmentnoten presentert på tapslinjen slik det behandles internt. Omklassifiseringen fremkommer under segment treasury/annet. Privat: Innskudd fra og utlån til personlige kunder, inkl. kredittkort. Utlån består hovedsakelig av lån med pant i bolig. Segmentet inkluderer utlån i Storebrand Boligkreditt AS. Bankens andel i Storebrand Baltic UAB i Litauen utgjør 50% og er inkludert i segment Privat. Eierandelen er klassifisert som felleskontrollert virksomhet. Resultat for 1. halvår 2009 utgjør 0,6 millioner kroner. Markets: Området inneholder alle strukturerte produkter, eiendomsfond, Storebrand Optimér ASA og Storebrand Infrastruktur AS. Datterselskapene Hadrian Eiendom AS og Hadrian Utvikling AS inngår også i dette området. Banken har en eierandel på h.h.v. 90,9% og 86,15% ved utgangen av 1. halvår Resultatet for Hadrian Eiendom AS og Hadrian Utvikling AS er h.h.v. 0,7 mill. kroner og minus 0,3 mill. kroner i 1. halvår Ring Eiendomsmegling: Segmentet er i sin helhet Ring Eiendomsmegling AS med datterselskaper, hvor banken har en eierandel på 99,6% ved utgangen av 1. halvår Fordeling av ikke direkte henførbare inntekter og kostnader er allokert basert på antatt forbruk av ressurser. Elimineringer av dobbeltføringer gjelder hovedsakelig kundeforretninger som utføres i samarbeid mellom Markets og kundeområdene. Effekter av økonomisk sikring og investeringsporteføljen er ikke allokert ut på forretningsområdene og rapporteres kun under treasury/annet. 18

19 NOTE 11 FORPLIKTELSER UTENOM BALANSEN OG BETINGEDE FORPLIKTELSER STOREBRAND BANK ASA STOREBRAND BANK KONSERN BELØP I MILLIONER KRONER ,4 292,2 Garantier 292,2 366, , ,5 Ubenyttede kredittrammer 3 207, , , ,7 Sum betingede forpliktelser 3 499, ,4 Balanseført verdi av obligasjoner stillet som sikkerhet for 2 116, ,5 D-lån og F-lån i Norges Bank 2 289, ,9 Balanseført verdi av verdipapirer stillet som sikkerhet for bytteordningen 2 002, ,1 av statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett 4 840, , , ,6 Sum forpliktelser utenom balansen 7 129, ,3 Ubenyttede kredittrammer i Storebrand Bank ASA pr inkluderer 8,1 milliarder kroner til Storebrand Boligkreditt AS. NOTE 12 MISLIGHOLD OG TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER MV. STOREBRAND BANK ASA STOREBRAND BANK KONSERN BELØP I MILLIONER KRONER Misligholdte lån 184,4 155,9 Misligholdte lån uten identifisert verditap 181,4 190,2 519,9 556,6 Lån med identifisert verditap 391,6 519,9 704,3 712,5 Brutto misligholdte lån 573,0 710,1-262,4-221,6 Individuelle nedskrivninger -190,0-262,4 442,0 490,9 Netto misligholdte lån 383,0 447,8 Misligholdte lån er alle lån som er overtrukket med 90 dager etter forfall. Nøkkeltall 50% 40% Avsetningsgrad individuelle nedskrivninger 49% 50% -87,7-103,5 Gruppenedskrivninger -105,0-88,3-350,0-325,1 Totale nedskrivninger -295,0-350,7 50% 46% Total avsetningsgrad 51% 49% fortsetter neste side 19

20 NOTE 12 MISLIGHOLD OG TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER MV. (fortsettelse) STOREBRAND BANK ASA STOREBRAND BANK KONSERN ÅRET ÅRET BELØP I MILLIONER KRONER Periodens nedskrivninger på utlån, garantier mv. -15,3 4,0 40,8 Periodens endring i individuelle nedskrivninger 72,4 4,0-15,3 Endring i individuelle nedskrivninger, overtatte eiendeler -13,0-29,6-4,2-15,8 Periodens endring i gruppenedskrivninger -16,6-4,5-30,3 0,7 3,4-5,9 Andre korreksjoner i nedskrivningene -5,9 3,4 0,7-79,9-14,1-73,7 Konstaterte tap som det tidligere er avsatt for -73,7-14,1-79,9-0,6-0,5 Konstaterte tap som det tidligere ikke er avsatt for -0,5-0,6 3,5 1,9 7,7 Inngått på tidligere konstaterte tap 7,7 1,9 3,5 Periodens nedskrivninger på utlån, -121,2-9,4-46,9 garantier mv. -29,2-9,7-121,8 Utlånsengasjementer som videreføres etter tiltredelse av pant, klassifiseres etter sin art i selskapsregnskapet. I konsernregnskapet elimineres utlånsengasjementer inkludert individuelle nedskrivninger mot gjeld i overtatt selskap. Misligholdsvolum elimineres tilsvarende. I konsernregnskapet foretas separat vurdering i forhold til eventuell nedskrivning/verdiregulering av eiendelene som er overtatt. I 2. kvartal 2009 er det i konsernregnskapet foretatt en negativ verdiregulering av overtatt investeringseiendom, tilsvarende økning i individuelle nedskrivninger knyttet til tilhørende utlånsengasjement i morbanken på 19 millioner kroner. NOTE 13 IMMATERIELLE EIENDELER, VARIGE DRIFTSMIDLER OG FAST EIENDOM Det er i 1. halvår aktivert 5,8 millioner kroner i immaterielle eiendeler og driftsmidler i Storebrand Bank ASA og Storebrand Bank Konsern. Tilsvarende tall for 2. kvartal er 4,1 millioner kroner. Beløpet gjelder først og fremst utvikling av systemer, datavarehus, bruksrett til systemer og lignende. I forbindelse med overtakelse av pant knyttet til et tapsengasjement i Bedriftsmarked har Storebrand Bank aktivert eiendom under utvikling på 94 millioner kroner. Byggeprosjektet er solgt til bankens datterselskap Bjørndalen Panorama AS som ferdigstiller prosjektet. Etter overtakelse er det aktivert 40 millioner kroner relatert til utvikling i prosjektet. I tillegg har Storebrand Bank overtatt aksjer i Bjørndalen Tomteselskap AS som eier tomten tilhørende byggeprosjektet i Bjørndalen Panorama AS. Byggeprosjektet er klassifisert som eiendom til virkelig verdi. Det er foretatt en nedskrivning på verdien av byggeprosjektet i Bjørndalen Panorama i 2. kvartal på 19 millioner kroner, presentert på egen linje i resultatregnskapet. I forbindelse med overtakelse av pant knyttet til ytterligere et tapsengasjement i Bredriftsmarked har Storebrand Bank's datterselskaper aktivert eiendom under utvikling på til sammen 24 millioner kroner i 2. kvartal. 20

Storebrand Bank Konsern 3. kvartal 2007

Storebrand Bank Konsern 3. kvartal 2007 Storebrand Bank Konsern 3. kvartal 2007 Storebrand Bank Konsern - delårsrapport for og pr. 3. kvartal 2007 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2006) Storebrand Bank oppnådde et konsernresultat

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Storebrand Bank Konsern 1. kvartal 2009

Storebrand Bank Konsern 1. kvartal 2009 Storebrand Bank Konsern 1. kvartal 2009 Storebrand Bank Konsern - kvartalsberetning for og pr. 1. kvartal 2009 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2008) Storebrand Bank Konsern fikk et positivt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Storebrand Boligkreditt AS 1. halvår 2011

Storebrand Boligkreditt AS 1. halvår 2011 Storebrand Boligkreditt AS 1. halvår 2011 Storebrand Boligkreditt AS - halvårsberetning for 1. halvår 2011 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2010) Resultat før skatt på 33 millioner kroner

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS

2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS 2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS Godt resultat og styrket egenkapital 2. kvartal 2013 Resultat før skatt: 81,7 mill kroner (51,7 mill kroner) Resultat etter skatt: 58,8 mill kroner (37,1 mill kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal / Foreløpig årsregnskap 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 865 MNOK hittil i 2014,

Detaljer

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal BNkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall... 6 Resultatregnskap...7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Erklæring i henhold

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 31.03.2011 Totens Sparebank Boligkreditt AS Kvartalsrapport 1/2011 Innledning Totens Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Totens Sparebank. Selskapet ble stiftet høsten

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Storebrand Bank Konsern 1. kvartal 2007

Storebrand Bank Konsern 1. kvartal 2007 Storebrand Bank Konsern 1. kvartal 2007 Storebrand Bank Konsern - delårsrapport for og pr. 1. kvartal 2007 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2006) Storebrand Bank oppnådde et konsernresultat

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Storebrand Bank Konsern 4. kvartal 2007

Storebrand Bank Konsern 4. kvartal 2007 Storebrand Bank Konsern 4. kvartal 2007 Storebrand Bank Konsern - delårsrapport for og pr. 4. kvartal 2007 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2006) Storebrand Bank oppnådde et konsernresultat

Detaljer

Storebrand Bank ASA. Kvartalsrapport 4. Kvartal 2005

Storebrand Bank ASA. Kvartalsrapport 4. Kvartal 2005 Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 4. Kvartal 2005 Hovedkontor: Filipstad Brygge 1, Postboks 1693 Vika, 0120 Oslo Tlf.: 22 31 50 50 Fax: 23 23 51 08 E-mail: bank@storebrand.no Internett: www.storebrand.no

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS

FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS Godt resultat og styrket egenkapital 1. halvår 2014 Resultat før skatt: 74,0 mill kroner (81,7 mill kroner) Resultat etter skatt: 52,7 mill kroner (58,8 mill

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2014

Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2014 Utlån Utlånene i selskapet har minket med 97 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 31.3.14 på 1 954

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS

FØRSTE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS FØRSTE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS Godt resultat og styrket egenkapital 1. kvartal 2014 Resultat før skatt: 35,6 mill kroner (36,3 mill kroner) Resultat etter skatt: 24,9 mill kroner (26,1 mill

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2014 Resultatregnskap Noter - 31/03-14 - 31/03-13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 477 933 377 615 1 659 093 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.06.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 2. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 80 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer