Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune En kortversjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon"

Transkript

1 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune En kortversjon

2

3 Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune I denne kortversjonen av handlingsplanen tar vi for oss bydelenes og andre kommunale etaters grunnleggende ansvar for mennesker med psykiske lidelser i Oslo kommune. Vi retter søkelyset mot de utfordringene som bydeler og etater står overfor i dette arbeidet, og vi beskriver de tiltakene vi skal gjennomføre for å møte utfordringene. Helsepolitisk verdigrunnlag Alle mennesker er likeverdige og skal behandles som likeverdige, og alle skal ytes god service. Vår visjon er et inkluderende samfunn der alle mennesker har rett til de samme livsbetingelser som vi selv forlanger. Begrepene verdighet og medmenneskelighet betegner derfor hovedformålet med denne handlingsplanen. Alle mennesker har ansvar for eget liv, men de som trenger det, skal få nødvendig hjelp. Ethvert menneske har ressurser og utviklingsmuligheter som best synliggjøres gjennom aktivitet. Fokuset i handlingsplanen er å forebygge at mennesker får psykiske lidelser. Den enkelte har rett til innflytelse på egen livssituasjon. Vi ser det som et mål å stimulere til individualitet og mangfold nettopp fordi alle mennesker er like mye verd. Mange mennesker sliter med psykiske lidelser og mangelfull integrering i sosiale fellesskap. Det er også et mål for oss å synliggjøre dette. Denne handlingsplanen er rettet mot mennesker som har alvorlig funksjonssvikt på grunn av psykisk lidelse, og som har behov for tjenester fra det offentlige er rammet av sammensatte lidelser utskrives fra de psykiatriske institusjonene i spesialisthelsetjenesten lider av alvorlige sinnslidelser av kronisk karakter, og som trenger stor grad av oppfølging SIDE 3

4 Hvordan skal vi gi et best mulig tilbud til mennesker med psykiske lidelser? Det skal vi klare gjennom å: tilby fleksible, varierte løsninger tilpasset den enkelte og ved bruk av individuelle planer ivareta brukernes ønsker og legge vekt på brukernes direkte medvirkning utnytte tverrfaglig og tverretatlig kompetanse bedre tilby en helhetlig tilnærming samarbeide tett og ha bindende samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten med forpliktende planer for hver enkelt pasient som skrives ut fra psykisk helsevern finne samordnede løsninger som er forankret i lokalmiljøet I denne delen beskriver vi hvilke utfordringer vi ser i arbeidet med psykisk helse, og hvilke tiltak vi vil sette i verk for å svare på disse utfordringene. De tre første punktene har med hvordan vi skal forbedre vår måte å arbeide på. Så følger punkter om tiltakene overfor voksne, særskilte grupper og barn og unge. Til slutt kommer et punkt om hvordan vi ønsker å drive vår informasjonsvirksomhet knyttet til psykisk helsearbeid. Bedre samarbeid Vi ønsker at den enkelte bruker skal stå i sentrum for tjenestene våre. Det viktige er å se brukerens livssituasjon i sin helhet. Utfordringen er å finne en klar fordeling av oppgaver og ansvar mellom de ulike delene av hjelpeapparatet. Når en person skrives ut fra psykisk helsevern, utgjør dette en spesiell utfordring for hjelpeapparatet. Samarbeidet med de kommunale tjenestene skal være etablert i god tid før utskrivningen, og det skal foreligge en individuell plan. Samarbeid er nøkkelen til suksess. SIDE 4

5 For å bygge opp et bedre samarbeid skal bydelene: inngå forpliktende samarbeid med Aetat og trygdekontor om kvalifisering og sysselsetting av mennesker med psykiske lidelser utarbeide samarbeidsavtale med helseforetakene basert på den sentrale avtalen mellom helseforetakene og Oslo kommune. Samarbeidsavtalen skal vektlegge forholdet til Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og distriktspsykiatriske sentre (DPS) utarbeide forpliktende samarbeidsrutiner rundt den enkelte bruker mellom de ulike tjenester i bydelen. Fastlegen har et særskilt ansvar i oppfølgingen bruke bydelsoverlegene som rådgivere i medisinske spørsmål når pasienter skrives ut fra spesialisthelsetjenesten legge til rette for samarbeid med ideelle organisasjoner om utvikling og drift av tilbud etablere samarbeidsrutiner/strukturer, sammen med Barne- og familieetaten og Utdanningsetaten, som gjør at utsatte barn og unge fanges opp så tidlig som mulig etablere et innsatsteam som er handlekraftig og umiddelbart kan sette i gang tiltak rundt grupper eller enkeltbarn og unge ved behov sørge for at det opprettes en fast kontaktperson fra bydelsbarnevernet til hver skole i bydelene «Det viktige er å se brukerens livssituasjon i sin helhet.»

6 Økt kompetanse Vårt mål er at de ansatte i bydelene og i de kommunale etatene får mer kompetanse slik at de kan gi målgruppen bedre tjenester. Vi ser også behov for å etablere strukturer som gjør at vi bedre kan utnytte den tverrfaglige kompetansen som ligger i bydelene. Bydelsoverlegens kompetanse er viktig, særlig i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. I tillegg er det et mål å etablere en rådgivende gruppe i bydelen, som har et felles ansvar for psykisk helsearbeid. Gruppen skal bestå av psykolog og andre med høgskoleutdanning. Dette vil styrke bydelens generelle kompetanse i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. For å kunne nå disse målene skal bydelene: ha en plan for kompetanseutvikling og rekruttering, og for hvordan bydelen kan holde på godt kvalifisert personell ha tverrfaglig kompetanse slik at alle som arbeider med denne brukergruppen, har nødvendig kompetanse i alle situasjoner og trygghet nok til å fange opp problemutvikling på et tidlig stadium videreføre samarbeidet med Helse- og velferdsetaten for å heve kompetansen i psykisk helsearbeid utvikle sin kompetanse i forbindelse med individuelle planer For andre etater i kommunen, idet samarbeid mellom de ulike tjenestene understrekes, legger handlingsplanen opp til følgende tiltak: Skolene skal ha en plan for utvikling av kompetanse blant ansatte om skolemekling, arbeidet mot mobbing og psykisk helsearbeid i skolen Pedagogisk-psykologisk tjeneste og helsetjenesten i bydelene skal aktivt bistå de øvrige tjenestene i bydelene og skolene i kompetanseutvikling når det gjelder psykisk helsearbeid hos ansatte som arbeider med barn og unge SIDE 6

7 Skolene skal ha en plan for utvikling av kompetanse blant ansatte om skolemekling, arbeidet mot mobbing og psykisk helsearbeid i skolen SIDE 7

8 Brukermedvirkning Statlige myndigheter understreker hvor viktig det er at kommunene tar brukerne med på råd og lar brukerne delta aktivt i utviklingen av tiltakene. Brukeren skal ha innflytelse over eget liv og over egen helse. Dette er viktig både for å ivareta brukerens behov og ønsker, og for å koordinere og målrette tilbudene. Bydelene skal derfor: legge forholdene til rette for økt brukermedvirkning. Dette skjer i samarbeid med etatene prioritere arbeidet med utforming og bruk av individuelle planer videreutvikle samarbeidet med brukerorganisasjoner og pårørendeorganisasjoner ta initiativ til samarbeid med innvandrerorganisasjoner eller andre lokale representanter for flyktninger og innvandrere sørge for at alle lavterskeltilbud har et forum for brukermedvirkning. Dette kan også skje ved at brukerorganisasjoner får ansvar for drift av aktivitetshus SIDE 8

9 Boliger til voksne Et sentralt mål for arbeidet med psykisk syke er at de får bo i nærmiljøet og i egne og egnede boliger. Oslo kommune får tilskudd fra staten til omsorgsboliger for psykisk syke. Beboerne trenger omsorg på ulike nivåer for å mestre hverdagen. De trenger også ulike aktivitetstilbud på dagtid som er tilpasset brukernes mestringsnivå. For å nå dette målet skal: Bydelene skal: Oslo kommune søke å etablere ytterligere 120 omsorgsboliger til totalt 450, som er den statlige kvoten for Oslo. Bydelene utarbeider med bistand av Helse- og velferdsetaten planer for 120 omsorgsboliger slik at Husbankens tilskuddsordninger utnyttes fullt ut. ha et boligtilbud i Oslo kommune til mennesker med psykiske lidelser som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten, og som har behov for bolig foreta en vurdering av hver enkelt beboer med psykisk lidelse og med varig opphold på et døgnovernattingssted, og planlegge bosetting i egnet bolig eller behandling på institusjon innen utgangen av 2008 utarbeide planer for ytterligere ca. 400 boliger forbeholdt mennesker med psykiske lidelser utvikle nødvendig bo-oppfølging for mennesker med psykiske lidelser som bor i ordinære boliger ha tjenester i omsorgsboliger og samlokaliserte boliger tilpasset beboernes behov Det er et mål at også de aller vanskeligst stilte skal tilbys bolig i kommunen. For å oppnå dette skal bydelene: etablere et samarbeid om mennesker med psykiske lidelser som har de mest omfattende behov for bistand. Dette kan organiseres som byomfattende tiltak sikte mot å etablere et byomfattende tilbud med boliger, etter en modell basert på offentlig og privat samarbeid (OPS) Husleien der mennesker med psykiske lidelser bor, må være slik at de har råd til å betale den selv. SIDE 9

10 Derfor vil Byrådet: utrede konsekvenser av høye husleieutgifter i omsorgsboliger vurdere tiltak for å sikre at mennesker med psykiske lidelser ikke kommer i et økonomisk uføre vurdere å bruke Husbankens oppstartings- og kompensasjonstilskudd for å redusere den enkelte beboers utgifter Eldre mennesker med psykisk sykdom kan ikke alltid bo sammen med andre eldre mennesker. De somatiske avdelingene på sykehjemmene har i dag ofte ikke tilstrekkelig bemanning for å gi et godt tilbud både til somatisk syke og til psykisk syke. Derfor skal: sykehjem og dagsentre utvikle differensierte tilbud, eventuelt i samarbeid med ideelle organisasjoner Bydelene skal: etablere boenheter for eldre mennesker med psykiske lidelser Livskvalitet hos voksne Det er viktig for selvfølelsen å være verdsatt og oppleve at man kan være til nytte. Et overordnet mål for kommunen er å bidra til å fremme selvstendighet og evnen til å mestre eget liv for mennesker med psykiske lidelser. Målet er økt velferd og bedre livskvalitet gjennom aktiv deltakelse i samfunns- og kulturlivet. Kultur er en helsefremmende faktor og har en forebyggende funksjon. Oslo kommune har som mål å skape nye aktivitetssenterplasser og å tilby rehabilitering og aktivitet på dagtid og der brukeren bor. Det legges også her vekt på brukerstyring, brukermedvirkning og samarbeid. For å nå disse målene skal: frivillig arbeid prioriteres, og frivillige organisasjoner skal inviteres til å delta i arbeidet med psykisk helsevern SIDE 10

11 Bydelene skal: etablere minst ett aktivitetssenter, med forum for brukermedvirkning kunne gi et rehabiliteringstilbud til mennesker med psykiske lidelser. Dette skjer i samarbeid med spesialisthelsetjenesten ha en målrettet plan for rekruttering og opplæring av støttekontakter/fritidskonsulenter. Bydelene bør i tillegg ha en aktiv oppsøkende virksomhet med oppfølging av hjemmeboende utvikle varierte tiltak som skal kvalifisere mennesker med psykiske lidelser slik at de kan delta i bydelenes ordinære sysselsettingstiltak utprøve tiltak som er tilpasset ulike funksjonsnivåer. Dette skjer i samarbeid med Aetat, trygdeetaten og DPS legge vekt på brukermedvirkning og dialog i arbeidet med sysselsetting og kvalifisering sette fokus på det forebyggende psykiske helsearbeidet i sine planer for folkehelsearbeidet SIDE 11

12 SIDE 12

13 Mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser Mange mennesker har både et rusmisbruk og sliter med psykisk lidelse. De sammensatte lidelsene gjør at denne gruppen mennesker ofte faller utenfor de ordinære hjelpetilbudene. De kommer i drift mellom de ulike instansene, og ofte blir rusmiljøet deres eneste sosiale treffested. Den totale nøden er stor og behovet for hjelp omfattende. Bydelene skal derfor: etablere samarbeidsstrukturer. Samarbeidet skal bygges rundt den enkelte bruker i individualiserte opplegg arbeide tverrfaglig vurdere å etablere lavterskeltilbud, tilby skadereduksjon og gi primæromsorg i form av tilsyn vurdere å tilby tilpassede kulturtiltak og gjennom dette synliggjøre denne gruppen i lokalmiljøet på positive måter som kan bidra til å styrke deres identitet og selvfølelse Flyktninger, asylsøkere og innvandrere fra ikke-vestlige land Flyktninger, asylsøkere og innvandrere fra ikke-vestlige land kan også ha omfattende emosjonelle, sosiale og psykiske skader; så omfattende at de må gis bistand på helt spesielle premisser. For å yte denne gruppen mennesker god bistand trengs først og fremst kompetanse og kunnskap for å kunne oppdage den psykiske sykdommen så tidlig som mulig. For å møte disse utfordringene skal: Bydelene skal: Flyktningehjelpen inviteres til samarbeid om kurs for ansatte i Oslo kommune om verdens flyktningesituasjon, internasjonal flyktningrett, flyktningers mestringsstrategier og et helhetlig flyktningperspektiv videreføre samarbeidet med Senter for internasjonal helse (nå endret til Avdeling for migrasjonshelse) for førstegangs helseundersøkelse av flyktninger og asylsøkere delta i veiledningsprogrammet til Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress i regi av Helse- og velferdsetaten SIDE 13

14 Mennesker med psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser Handlingsplanen foreslår ikke konkrete tiltak for denne gruppen. Utfordringene her krever et tett samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i hvert enkelt tilfelle. Barn og unges bosituasjon og oppfølgingen fra spesialisthelsetjenesten Det er et mål å utvikle samarbeidet med spesialisthelsetjenesten slik at oppfølgingen av barn og unge skal bli bedre. Bydelene skal derfor: i samarbeidsavtalene med helseforetakene fokusere på barn og unge med psykiske problemer, slik at de får den spesialisthelse-tjeneste de har behov for, uavhengig av omsorgssituasjon/boform Det er også et mål at barn og unge så langt det er mulig, kan bo i sitt hjemmemiljø, enten hos foresatte eller i gjennomgangsboliger. Bydelene skal derfor: ha etablert miljøarbeiderteam/ambulerende hjelpeteam, som kan følge opp barn og unge slik at de kan bli boende i bydelen innen opptrappingsperiodens utløp etablere flere gjennomgangsleiligheter til bruk for ungdom. Bydelen gjør dette alene eller i samarbeid med andre bydeler og/eller Ungbo SIDE 14

15 Livskvalitet hos barn og unge Det er et mål for Oslo kommune at barn og unge skal kunne mestre egne liv og kunne utnytte lokalmiljøets ulike aktivitetstilbud. En egen utfordring er å fange opp barn av psykisk syke foreldre og rusmisbrukere, som har en vanskelig livssituasjon. Et sentralt mål er å forebygge psykiske lidelser gjennom å styrke barn og unges og også familiens evne til å mestre belastninger. Nøkkelen til suksess er å kunne fange opp problemer så tidlig som mulig. Derfor skal: Bydelene skal: alle skolene videreføre arbeidet med foreldreveiledning, antimobbingsarbeid og konfliktløsning. PPT og bydelsbarnevernet har medansvar for at dette tilbudet finnes målrette bruken av støttekontakter/fritidskonsulenter ha en plan for arbeidet med rekruttering og opplæring av støtte-/fritidskontakter etablere rutiner for å fange opp barn og unge av psykisk syke foreldre og gi dem et tilbud om voksenkontakt, enten individuelt eller i grupper bygge opp kompetanse og oppfølgingsrutiner for å sikre at ungdom som har forsøkt å ta sitt eget liv, får en tett oppfølging i den kritiske etterfasen etablere et familiesenter i løpet av opptrappingsperioden, enten alene eller i samarbeid med andre bydeler øke sitt fokus på barn og unge med spiseforstyrrelser vurdere behovet for en egen åpningstid for gutter på helsestasjonen for ungdom SIDE 15

16 Informasjon og kommunikasjon Ut fra Oslo kommunes mål om at informasjonen skal gjøre det lett å holde seg orientert om kommunens virksomhet, skal handlingsplanen være tilgjengelig både på papir, elektronisk og i kortversjon. Det skal lages lett forståelig og konkret informasjonsmateriell om psykisk helsearbeid. Bydelene skal informere mennesker med psykiske lidelser om de rettigheter de har, og samarbeide med brukergrupper for å sikre at kommunikasjonen er god. Et overordnet mål for kommunen er å bidra til å fremme selvstendighet og evnen til å mestre eget liv for mennesker med psykiske lidelser. SIDE 16

17 Noen nyttige dokumenter og adresser Denne handlingsplanen er utformet med henvisning til: St.prp. nr 63 ( ) Opptrappingsplan for psykisk helse (Planperioden er forlenget frem til 2008.) Grunnlaget for denne ble lagt i St.meld. nr 25 ( ) Åpenhet og helhet psykisk helsevern og tjenestetilbudene. Sentrale lover når det gjelder bydelenes ansvar for psykisk helsearbeid, er: lov om helsetjenester i kommunene, lov om sosiale tjenester m.v., lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, lov om barneverntjenester og kommuneloven. Handlingsplanen bygger på tidligere plandokumenter: Handlingsplan vedrørende tjenester til mennesker med psykiske lidelser Ajourført plan For spesialisthelsetjenesten: Byrådssak 371/97 Behovstilpasning av psykisk helsevern for voksne planer og tiltak (Bystyret sak 82) Byrådssak 249/98 Utviklingen av distriktspsykiatriske sentre i Oslo (Bystyret sak 762) Ajourført plan for psykisk helsevern for voksne i Oslo, des For alminnelige tjenester og tilbud i bydelene: Byrådssak 41/96 Psykisk helsevern i bydelene (Bystyret sak 313) Byrådssak 271/98 Handlingsplan vedrørende tjenester til mennesker med psykiske lidelser (Bystyret sak 763) Bystyresak 286/99 Sosialt boligprogram II Tallmateriale er hentet fra HUBRO Helseundersøkelser i By og Regioner i Oslo og fra Samdata. Folkehelseinstituttet: (HUBRO), De fleste kommunalt eide omsorgsboligene forvaltes av: Boligbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF og Kulturbygg Oslo. I tillegg disponerer Ungbo nærmere 500 boliger for unge år. SIDE 17

18 Andre instanser: Alternativ til vold (ATV). Avdeling for migrasjonshelse tilbyr en helhetlig somatisk og psykososial førstegangs helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og andre innvandrere. BRO-teamet et konsultasjons- og veiledningsteam for barn og ungdom. Flyktningehjelpen (tidl. Flyktningerådet). Helse og sosialombudet i Oslo. Helsestasjoner for ungdom og annen ungdomsrelatert informasjon. Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser. Kunnskapssider om psykiatri. Mental helse. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Prosjekt psykisk helsearbeid i regi av Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Prosjektet «Spiseforstyrrelser tidlig intervensjon». Rådet for psykisk helse. Samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten (SATS) SIDE 18

19

20 Helse- og velferdsetaten Stenersg. 1D, Oslo City Postboks 30 Sentrum, 0101 Oslo Tlf.: Faks: design og illustrasjon: Making Waves

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSEARBEID

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSEARBEID Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 200900389 Arkivkode: 219 Saksbeh: Anders Norman Saksgang Møtedato Oppvekst- og kulturkomiteen

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE ET LØFT FOR PSYKISK HELSE Bedre tjenester til mennesker med psykiske lidelser Brukernes behov og medvirkning skal stå i sentrum Mer kunnskap og økt åpenhet om psykisk helse Større vekt på forebyggende

Detaljer

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune 2011-2015 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 230113 sak 18-13 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar Statusrapport - Plan for psykisk

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger 22.01.2016 1 2.2.2016: «Flyktninger ikke garantert psykisk hjelp Det er helt opp til kommunene hvilken hjelp de vil gi flyktninger til å takle angst

Detaljer

Generell informasjon

Generell informasjon Generell informasjon Ny veileder for psykisk helse- og rusarbeid for voksne Statsbudsjettet 2015 Barn og unge Tilskuddsordninger Tilsynserfaringer Strategier Opptrappingsplanen for rusfeltet 2015. OECDs

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten

Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten Seniorrådgiver Inger Huseby Oslo, 5. mai 2017. Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgs- departementet

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen

Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen Ellen Kobro, spesialrådgiver Helse og velferdsetaten, Oslo kommune 25.11.10 Brukere med omfattende tjenestebehov Helsedirektoratets

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 2008) Visjoner, mål og resultater Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Divisjon for psykisk helse

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 2008) Visjoner, mål og resultater Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Divisjon for psykisk helse Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 2008) Visjoner, mål og resultater Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Divisjon for psykisk helse Hva sa Stortinget i 1998? 1) Et tjenestetilbud med brist i alle

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen

Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen 1 2 Opptrappingsplanen (St.prp. 63, 97/98): Brukeren skal mestre eget liv Forebygging der dette er mulig Mest mulig frivillighet:

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Læring og mestring en viktig brikke i helheten. Ellen Margrethe Carlsen, seniorrådgiver Erfaringskonferanse, Trondheim 31.mai 2012

Læring og mestring en viktig brikke i helheten. Ellen Margrethe Carlsen, seniorrådgiver Erfaringskonferanse, Trondheim 31.mai 2012 Læring og mestring en viktig brikke i helheten Ellen Margrethe Carlsen, seniorrådgiver Erfaringskonferanse, Trondheim 31.mai 2012 Disposisjon Læring og mestring i et historisk perspektiv Samhandlingsreformen

Detaljer

Samhandlingsteamet i Bærum

Samhandlingsteamet i Bærum Samhandlingsteamet i Bærum En forpliktende samarbeidsmodell mellom Bærum kommune og Bærum DPS Anne-Grethe Skjerve Bærum DPS Hdirs IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte

Detaljer

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015.

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. v/ seniorrådgiver Tore Sørensen 1 Langsiktige mål for psykisk helse og rusarbeid Fremme selvstendighet og mestring

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 Innhold 1. En helhetlig helse og sosialpolitikk for mennesker med psykiske lidelser 4 2. Det psykiske

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Det er under arbeid en ruspolitisk handlingsplan og prosessen omkring plan for psykisk helse og ruspolitisk handlingsplan er godt samordnet.

Det er under arbeid en ruspolitisk handlingsplan og prosessen omkring plan for psykisk helse og ruspolitisk handlingsplan er godt samordnet. Byrådssak 273 /16 Plan for psykisk helse 2016 2020: Gode liv i et inkluderende samfunn AUPE ESARK-41-201500618-54 Hva saken gjelder: Byrådet legger her frem ny plan for utviklingen av de psykiske helsetjenestene

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

Du er kommet til rett sted...

Du er kommet til rett sted... Du er kommet til rett sted... Rapport utarbeidet av Sosial- og Helsedirektoratet 2005 2006 Uttrykk for et ønske om å komme folk i møte Ambulante akutteam 12.10.06 1 Opptrappingsplanen for psykisk helse

Detaljer

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken Arne Backer Grønningsæter Oversikt Kontekst annen relevant forskning Bolig og tjenester Bolig og helse Funn fra en undersøkelse om samhandlingsreformens

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Likeverdige helse- og omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere

Likeverdige helse- og omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Likeverdige helse- og omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Seniorrådgiver Gro Saltnes Lopez, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Rett til helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Psykisk helse i Osloskolene

Psykisk helse i Osloskolene Psykisk helse i Osloskolene Oppdage Ta aksjon Ikke miste av syne Et prosjekt i regi av i Oslo i samarbeid med Helse og velferdsetaten. Tverrfaglig og tverretatlig i Oslo kommune: Skole, PPT, barnevern,

Detaljer

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE Tromsø, 25. November 2009 1 09.00 Velkommen ved Anette Moltu Thyrhaug, RBUP Nord 09.15 Familieråd ved regional koordinator Per Aandahl, Bufetat 10.15 Pause med kaffe

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/00443-031 H &25 DRAMMEN 23.11.2004 ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR

Detaljer

Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2017

Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2017 Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2017 Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2016 Innledning: Rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser kan være svært belastende for den som rammes, også familie,

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Drammen Opptrappingsplanen for rusfeltet Fagdag Drammen 22.nov. 2016

Drammen Opptrappingsplanen for rusfeltet Fagdag Drammen 22.nov. 2016 Drammen Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 Fagdag Drammen 22.nov. 2016 Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 Planen ble vedtatt i stortinget 28 april 2016 Tiltaksdelen er spisset mot personer

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Årsrapport 2009 og erfaringer 2010 ved prosjektleder Anne Bøhm 13.04.2010 Bo- og støttetilbud

Detaljer

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 11.08.2009 Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Steinar Gundersen, V, Lill Jorunn B. Larsen, KrF, Liv

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Bydel Alna Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Lokal

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR PSYKISK HELSE Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR PSYKISK HELSE Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til innstilling: PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007-2010 Arkivsaksnr.: 07/10235 Saksframlegg Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål 1. Trondheim kommune og St.Olavs Hospital, Psykisk Helsevern skal sammen utvikle

Detaljer

Migrasjonshelse i Barne- og Ungdomspsykiatrien

Migrasjonshelse i Barne- og Ungdomspsykiatrien Migrasjonshelse i Barne- og Ungdomspsykiatrien Psykolog Anders Løvdahl BUP - en del av Barne- og Familieklinikken BUP, Habiliteringstjenesten, Pediatri og Gyn/føde/barsel Dekker Nord-Trøndelag, Sykehuset

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Agenda Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Fagdag for koordinatorer og koordinerende enheter 2017 Stein Roger Jørgensen, rådgiver Fylkesmannen

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Saksfremlegg Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN SØKNAD INDIVIDUELL PLAN -en` port inn Informasjon om individuell plan Prosedyre for søknad Søknadsskjema Samtykke erklæring HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARN OG UNGE I VANSKELIGE LIVSSITUASJONER 2010-2014 BYDEL GRÜNERLØKKA

HANDLINGSPLAN FOR BARN OG UNGE I VANSKELIGE LIVSSITUASJONER 2010-2014 BYDEL GRÜNERLØKKA HANDLINGSPLAN FOR BARN OG UNGE I VANSKELIGE LIVSSITUASJONER 2010-2014 BYDEL GRÜNERLØKKA 1 1. Innledning Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester vedtok 23.05.07 en plan for å forebygge og bekjempe

Detaljer

Plan for utvikling av psykisk helsearbeid mot 2025 i Vennesla kommune.

Plan for utvikling av psykisk helsearbeid mot 2025 i Vennesla kommune. Plan for utvikling av psykisk helsearbeid mot 2025 i Vennesla kommune. Innledning Det har i de senere år skjedd store endringer i tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Institusjonskapasiteten

Detaljer

Oslo kommune Helseetaten. Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11.

Oslo kommune Helseetaten. Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11. Oslo kommune Helseetaten Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11.14 «Helsebringende frivillighet» Er dette noe vi i kommunen skal

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Tjenesteavtale nr. 2 - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, ulskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og Omforent avtale pr 16.05,12 Avtale om samhandling mellom Herøy

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver. Byråd Hilde Onarheim

Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver. Byråd Hilde Onarheim Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver Byråd Hilde Onarheim 9.11.2011 Nøkkeltall helse og omsorg 2209 sykehjemsplasser 482 korttidsplasser 265 aldershjemsplasser 505 boliger i bofellesskap

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

De viktigste resultatene for voksne

De viktigste resultatene for voksne De viktigste resultatene for voksne Professor Odd E. Havik Medlem, Styringsgruppen for evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse 17.06.09 1 Opptrappingsplanens mål: Psykiske helsetjenester for

Detaljer

: : E: G70 : Trond Grønnestad

: : E: G70 : Trond Grønnestad SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901359 : E: G70 : Trond Grønnestad Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 11.03.2009 3/09 BOLIGBEHOV

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet ( )

Opptrappingsplan for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Opptrappingsplan for rusfeltet (2016 2020) Tore Sørensen Oslo 01.11.2016 Rus og psykisk helse satsingsområde for Regjeringen Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste

Detaljer

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Kommunalt utgangspunkt Vi erkjenner at dagens velferdstjenester til barn

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud Helse- og omsorgskonferansen på Geilo, 16. november 2017 Fylkesmannens roller Iverksetting av nasjonal politikk «Styrt»

Detaljer

Samarbeid mellom DPS, fastlege og psykisk helsevern i Bydel Sagene

Samarbeid mellom DPS, fastlege og psykisk helsevern i Bydel Sagene Oslo kommune Samarbeid mellom DPS, fastlege og psykisk helsevern i Bydel Sagene Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune Personlighetspsykiatri-konferansen 15.11.2012 Disposisjon 1) Om

Detaljer

SOSIALTJENESTENS FORMIDLING OG BETALING AV DØGNOVERNATTING

SOSIALTJENESTENS FORMIDLING OG BETALING AV DØGNOVERNATTING Oslo kommune Byrådet Fellesskriv til bydelene Til: Byrådsavdelingene og bydelene Fellesskriv nr.: 7/2004 Fra: Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Saksnr.: 199906340-636 Saksbeh.: Harald Nævdal

Detaljer

Boligsosial konferanse Akershus

Boligsosial konferanse Akershus Boligsosial konferanse Akershus 20. og 21. mai 2014 Helse- og omsorgstjenesteloven 3-1 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 3-1 første ledd: Kommunen skal sørge for at personer som oppholder

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus NSH 11. oktober 2017 Prosjektleder Torhild T. Hovdal Hva er Pakkeforløp for psykisk helse og rus? Et utviklings- og implementeringsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner

Detaljer

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Seniorrådgiver Lars Wikdahl Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken

Detaljer

Fremtidens helsetjeneste sentrale føringer Helsedirektoratets rolle og oppgaver

Fremtidens helsetjeneste sentrale føringer Helsedirektoratets rolle og oppgaver Fremtidens helsetjeneste sentrale føringer Helsedirektoratets rolle og oppgaver Gitte Huus, avdelingsdirektør psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet 11. OG 12. NOVEMBER 2014 Disposisjon Kort om helsedirektoratet

Detaljer

Har vi helhetlige tjenester..

Har vi helhetlige tjenester.. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Har vi helhetlige tjenester.. Innledning til konferanse 3. og 4. mars 2015 Fylkeslege Jan Vaage Helsetjenesten er ikke som før Tjenesteutvikling uten like Kunnskapsutvikling

Detaljer

Opptrappingsplanen. Hvor står vi? Nye mål for psykisk helse mot Mari Trommald Prosjektdirektør Sosial- og helsedirektoratet

Opptrappingsplanen. Hvor står vi? Nye mål for psykisk helse mot Mari Trommald Prosjektdirektør Sosial- og helsedirektoratet Opptrappingsplanen. Hvor står vi? Nye mål for psykisk helse mot 2008 Mari Trommald Prosjektdirektør Sosial- og helsedirektoratet Mål for tjenestene til mennesker med psykiske lidelser Mestre eget liv Forebygging

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev. 26.11.09 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no Om individuell plan Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59 Ordningen med individuell plan er et svar på at: Personer med store bistandsbehov opplever at de på tross av et godt utbygd

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3.

Detaljer

Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012

Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012 Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012 Forskningsstrategi_2008_2012.doc Side 1 av 6 Innledning Rådet for psykisk helses visjon er et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Detaljer

Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker

Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker Alle landets kommuner og fylkeskommuner Deres ref: Vår ref: 15/56824 Arkivkode: Dato: 30. oktober 2015 Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker

Detaljer