Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune"

Transkript

1 Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune til etterretning. 2. Bystyret slutter seg til byrådets arbeid med følgende målsettinger: - Øke brukernes innflytelse på tjenestene både på systemnivå gjennom faste møter, og individuelt ved bruk av individuelle planer - Økt integrering og samordning mellom ulike tjenester til barn og unge - Videreutvikle samhandlingen med spesialisthelsetjenesten med særlig fokus på helhetlige tjenester og å redusere ventetiden for utskrivningsklare brukere - Ha en klar strategi i Boligmeldingen 2013 for å fremskaffe nok egnede boliger til psykisk syke - Øke mobiliteten mellom ulike botilbud, når brukernes behov endres - Bedre tilbudet til personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer gjennom kompetanseheving og helhetlige tjenester Styrke den psykososiale kriseberedskapen i Bergen kommune og ha et særlig fokus på forebygging av selvmord Bystyret ber byrådet være særlig oppmerksom på at det psykiske helsevernet i kommunen er godt rustet til å ta imot psykisk syke personer i det samhandlingsreformen åpner for at kommunene skal ta imot disse på lik linje med somatisk syke. Betalingsplikten som følger samhandlingsreformen bør ikke iverksettes før forholdene er nærmere utredet. I plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune anerkjennes det at det vil være behov for stadig flere psykogeriatriske enheter hvor ansatte har tilstrekkelig kompetanse for å ivareta den enkelte pasient sine behov. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 1/3 av den norske befolkningen har en psykisk lidelse i løpet av et år og forekomsten øker med alderen. Bystyret ber derfor om at man i større grad ivaretar gruppen med behov for psykogeriatrisk behandling i kommende planer og at man har som målsetning at alle eldre med demens og andre psykiatriske diagnoser skal få et tilfredsstillende tilbud. Slik situasjonen er i Bergen kommune i dag havner psykisk syke barn og unge mellom to stoler, da tjenestene til denne gruppen ikke er flyttet til barne- og familieetaten, og ikke får et tilfredsstillende tilbud fra etat for rus og psykiatri. Bystyret ber byrådet fremskynde fremleggelsen av plan for psykisk syke barn og unge. Merknad 4: Bystyret ber byrådet fremlegge en statusrapport om hvor mange ferdigbehandlede pasienter som fortsatt er i spesialisthelsetjenesten, samt oversikt over hvor mange psykisk syke som står i kø for å få bolig med tjenester. Merknad 5: Bystyret understreker viktigheten av å øke innsatsen mot psykiske lidelser blant skoleelever generelt. Det psykiske helsetilbudet til ungdom må styrkes betraktelig gjennom hele året. 1

2 Bystyrets behandling: Følgende representanter tok ordet: Kjersti Pettersen Irgens (H), Emelin dos Santos Dias (A), Morten Myksvoll (FrP), Erlend Andreas Horn (V), Marita Moltu (KrF), Oddny Irene Miljeteig (SV), Anna Kathrine Eltvik (R), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Linn K. Rasmussen Engø (A) og Torstein Dahle (R). Forslag fremsatt i bystyret: Anna Kathrine Eltvik (R) fremsatte følgende tilleggsforslag: «Bystyret viser til Ungdommens Bystyres enstemmige forslag i 9 punkter. Bystyret ber om at dette tas med i det videre planarbeidet og søkes realisert i så stor grad som mulig.» Merknader fremsatt i bystyret: Linn K. Rasmussen Engø (A) fremsatte på vegne av A følgende merknad: «Bystyret ber byrådet fremlegge en statusrapport om hvor mange ferdigbehandlede pasienter som fortsatt er i spesialisthelsetjenesten, samt oversikt over hvor mange psykisk syke som står i kø for å få bolig med tjenester.» Emelin dos Santos Dias (A) fremsatte på vegne av A følgende merknader: «Barnehage og skole er viktige arenaer for synliggjøring av psykisk helse. Det er fortsatt behov for økt kunnskap om psykisk helse, samt å bryte ned tabuer og stigma knyttet til psykisk sykdom. Bystyret ber byrådet bruke barnehager og skoler mer aktivt i arbeidet med å spre kunnskap om psykisk helse, for eksempel gjennom markeringer på skolene av Verdens psykiske helsedag.» «Samhandlingsreformens fremste mål er et større ansvar for forebygging. Dette gjelder ikke minst psykisk helse. Godt forebyggingsarbeid kan oppdage unge som sliter og dermed sørge for riktig hjelp til riktig tid, og forhindre alvorlige konsekvenser av psykiske sykdommer. Bergen kommune har et ansvar for å forebygge psykisk sykdom, og dette bør være en prioritert satsning spesielt i skolen. Skolehelsetjenesten er et viktig tilbud. Det bør vurderes om det skal kartlegges og gis informasjon på de skoler som har mannlig helsesøster.» Erlend Andreas Horn (V) fremsatte på vegne av A og V følgende merknad: «Det fremkommer av saksutredningen at bolig og botilbud «er den delen av tjenestene som er den mest utfordrende når det gjelder ressurstilgang og kapasitet». Bystyret mener at det utover de 400 boligene i Boligprogrammet, må anskaffes ytterligere kommunale boliger i Bergen kommune for å møte pågangen fra en rekke ulike grupper som trenger et godt botilbud.» Erlend Andreas Horn (V) fremsatte på vegne av V følgende merknad: «Bystyret understreker viktigheten av å øke innsatsen mot psykiske lidelser blant skoleelever generelt. Det psykiske helsetilbudet til ungdom må styrkes betraktelig gjennom hele året.» 2

3 Anna Kathrine Eltvik (R) fremsatte på vegne av R følgende merknader: «Bystyret viser til at Bergen skåret lavest på brukerundersøkelsen høsten 2010 (jf. planens s. 10) på at tjenesten bidrar til at brukeren får et mer aktivt liv og at den bidrar til at de får et mer sosialt nettverk. Bystyret ber byrådet prioritere tilbud for meningsfull aktivisering høyere.» «Bystyret ber byrådet ta opp med Helse Bergen at bostedsløse i Bergen blir tilordnet et bestemt DPS, gjerne Kronstad DPS, i og med at DPS i dag organiseres ut fra geografisk bostedsadresse.» «Bystyret mener akutt-tilbudet for psykisk syke er for dårlig. I praksis spiller kveldstjenesten ved Bergen legevakt en svært viktig rolle for akutt psykiatrisk hjelp, da DPS sine tjenester bare tilbys i kontortid. Bergen bystyre ber derfor byrådet om å opprettholde og styrke psykiatertjenesten som allerede er ved Bergen legevakt.» Ove Sverre Bjørdal (Sp) fremsatte på vegne av Sp følgende merknader: «Bystyret mener hjemmeboende eldres situasjon må kartlegges. Mange sliter med ensomhet, og har et behov for støtte og hjelp. Et forebyggende arbeid på dette området vil kunne hindre mistrivsel i å utvikle seg til sykdom. Bystyret ber byrådet om enten å fremme en egen sak der psykisk helsearbeid mellom eldre er tema, eventuelt som del av annen sak.» «Statusrapporten peker på fastlegen sin rolle i de psykiske helsetjenestene og den positive utviklingen i samarbeidet med dem. Fastlegene har en nøkkelrolle i oppfølgingen av psykisk syke. Det settes i verk ytterligere tiltak for å fange opp personer, særlig eldre, som selv ikke oppsøker helsevesenet.» «Det settes inn tiltak for å øke kompetansen om psykisk sykdom blant ufaglærte i hjemmesykepleien.» Merknad 4: «Ordningen med trygghetssykepleier bør vurderes utvidet til også å omfatte en samtale med enslige eldre om hvordan hverdagen egentlig er. Herunder råd og bistand til å mestre hverdagen og søke sosialt fellesskap med andre for de som ønsker det.» Merknad 5: «Plan for psykiske helsearbeid » peker på at Utekontakten fanger opp ungdom som andre behandlingstilbud ikke gjør. Bystyret mener at en styrking av Utekontakten også vil være viktig forebyggende tiltak i det psykiske helsearbeidet kommunen driver.» Votering: Innstillingen ble vedtatt enstemmig. Anna Kathrine Eltviks tilleggsforslag fikk 6 stemmer (SV+R+MDG) 3

4 Merknad 1 3 fra innstillingen ble vedtatt med tilslutning fra alle partier. Merknad fra A og V fremsatt av Erlend Andreas Horn (V) fikk tilslutning fra SV, R, MDG, Sp og BY Merknad fra A fremsatt av Linn K. Rasmussen Engø (A) ble vedtatt med tilslutning fra alle partier. Merknad 1 og 2 fra A fremsatt av Emelin dos Santos Dias (A) fikk tilslutning fra V, SV, R, MDG, Sp og BY Merknad fra V fremsatt av Erlend Andreas Horn (V) ble vedtatt med tilslutning fra alle partier. Merknad 1 fra R fremsatt av Anna Kathrine Eltvik (R) fikk tilslutning fra A, SV, MDG og Sp Merknad 2 fra R fremsatt av Anna Kathrine Eltvik (R) fikk tilslutning fra V, SV, MDG, Sp og BY Merknad 3 fra R fremsatt av Anna Kathrine Eltvik (R) fikk tilslutning fra A, SV, MDG og Sp Merknad 1 fra Sp fremsatt av Ove Sverre Bjørdal (Sp) fikk tilslutning fra A, V, SV, R, MDG og BY Merknad 2 fra Sp fremsatt av Ove Sverre Bjørdal (Sp) fikk tilslutning fra A, SV, R, MDG og BY Merknad 3 fra Sp fremsatt av Ove Sverre Bjørdal (Sp) fikk tilslutning fra SV, R og MDG og var dermed falt. Merknad 4 fra Sp fremsatt av Ove Sverre Bjørdal (Sp) fikk tilslutning fra SV, R og MDG og var dermed falt. Merknad 5 fra Sp fremsatt av Ove Sverre Bjørdal (Sp) fikk tilslutning fra A, V, SV, R, MDG Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak 6-13 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune til etterretning. 2. Bystyret slutter seg til byrådets arbeid med følgende målsettinger: - Øke brukernes innflytelse på tjenestene både på systemnivå gjennom faste møter, og individuelt ved bruk av individuelle planer - Økt integrering og samordning mellom ulike tjenester til barn og unge - Videreutvikle samhandlingen med spesialisthelsetjenesten med særlig fokus på helhetlige tjenester og å redusere ventetiden for utskrivningsklare brukere - Ha en klar strategi i Boligmeldingen 2013 for å fremskaffe nok egnede boliger til psykisk syke - Øke mobiliteten mellom ulike botilbud, når brukernes behov endres 4

5 - Bedre tilbudet til personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer gjennom kompetanseheving og helhetlige tjenester Styrke den psykososiale kriseberedskapen i Bergen kommune og ha et særlig fokus på forebygging av selvmord Bystyret ber byrådet være særlig oppmerksom på at det psykiske helsevernet i kommunen er godt rustet til å ta imot psykisk syke personer i det samhandlingsreformen åpner for at kommunene skal ta imot disse på lik linje med somatisk syke. Betalingsplikten som følger samhandlingsreformen bør ikke iverksettes før forholdene er nærmere utredet. I plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune anerkjennes det at det vil være behov for stadig flere psykogeriatriske enheter hvor ansatte har tilstrekkelig kompetanse for å ivareta den enkelte pasient sine behov. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 1/3 av den norske befolkningen har en psykisk lidelse i løpet av et år og forekomsten øker med alderen. Bystyret ber derfor om at man i større grad ivaretar gruppen med behov for psykogeriatrisk behandling i kommende planer og at man har som målsetning at alle eldre med demens og andre psykiatriske diagnoser skal få et tilfredsstillende tilbud. Slik situasjonen er i Bergen kommune i dag havner psykisk syke barn og unge mellom to stoler, da tjenestene til denne gruppen ikke er flyttet til barne- og familieetaten, og ikke får et tilfredsstillende tilbud fra etat for rus og psykiatri. Bystyret ber byrådet fremskynde fremleggelsen av plan for psykisk syke barn og unge. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Med unntak av merknader er byrådets og komite for helse og sosials innstilling likelydende. 5

Boligmeldingen 2014-2020

Boligmeldingen 2014-2020 Boligmeldingen 2014-2020 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 260115 sak 9-15 og fattet følgende vedtak: Bystyret vedtar Boligmeldingen 2014 2020 slik den foreligger, med unntak av kapittel 11, i påvente

Detaljer

Den 4. juni 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 4. juni 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 4. juni 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl. 12.00 og ble hevet kl. 17.20.

Detaljer

Merknad 3 Bystyret mener det er behov for mer flerkulturell kompetanse i barnevernet for å øke forståelsen av mulige kulturkonflikter.

Merknad 3 Bystyret mener det er behov for mer flerkulturell kompetanse i barnevernet for å øke forståelsen av mulige kulturkonflikter. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 271113 sak 257-13 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 til orientering.

Detaljer

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn Plan for psykisk helse 2016-2020 Gode liv i et inkluderende samfunn Bergen bystyre behandlet saken i møtet 191016 sak 267-16 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar Plan for psykisk helse 2016 2020

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune

Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune 2011-2015 Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 090311 sak 23-11 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret vedtar "Plan for psykisk helsearbeid

Detaljer

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn Plan for psykisk helse 2016-2020 Gode liv i et inkluderende samfunn Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 051016 sak 97-16 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret vedtar Plan for psykisk

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune

Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune 2011-2015 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 280311 sak 59-11 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar "Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune

Detaljer

Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl til kl

Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl.

Detaljer

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Detaljer

Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen

Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen 2016 2026 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 141216 sak 319-16

Detaljer

Kvalitetsmelding tilstand og strategiske prinsipper for bergensskolen

Kvalitetsmelding tilstand og strategiske prinsipper for bergensskolen Kvalitetsmelding 2013 - tilstand og strategiske prinsipper for bergensskolen Bergen bystyre behandlet saken i møtet 191114 sak 272-14 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar til orientering Kvalitetsmelding

Detaljer

Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen

Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen 2016 2026 Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 301116

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte

Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte KFPS /14 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte 020914 EVGU ESARK-0221-201125137-31 Protokollen godkjennes

Detaljer

3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet.

3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet. 1. tertialrapport 2015 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 240615 sak 162-15 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr. 1. tertial

Detaljer

3. Vedtektene til de tre barnehagene endres i tråd med skissert pilotprosjekt.

3. Vedtektene til de tre barnehagene endres i tråd med skissert pilotprosjekt. Kvalitetsmelding for barnehagene i Bergen 2013-2014 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 280115 sak 20-15 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar Kvalitetsmelding for barnehagene i Bergen 2013-2014

Detaljer

«Bystyret ber byrådet om årlige rapporteringer om fremdriften i områdearbeidet.»

«Bystyret ber byrådet om årlige rapporteringer om fremdriften i områdearbeidet.» Områdesatsing i Bergen kommune Bergen bystyre behandlet saken i møtet 261112 sak 287-12 og fattet følgende vedtak: 1. Bergen Bystyre tar saken om «Områdesatsing» i Bergen kommune til orientering. 2. Bystyret

Detaljer

2. «Handlingsplan for Trafikksikkerhet » for kommunale veier, legges fram for bystyret i juni 2014.

2. «Handlingsplan for Trafikksikkerhet » for kommunale veier, legges fram for bystyret i juni 2014. Trafikksikkerhetsplan for Bergen i perioden 2014-2017 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 190214 sak 36-14 og fattet følgende vedtak: 1. Trafikksikkerhetsplan for Bergen 2014-2017» legges til grunn

Detaljer

KFPS /16. Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS ESARK

KFPS /16. Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS ESARK KFPS /16 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS 01032016 EVGU ESARK-0221-201532880-7 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 02. mars 2016 Evelyn Gullaksen

Detaljer

Den 5. februar 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 5. februar 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 5. februar 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl. 16.00 og ble hevet kl. 17.48.

Detaljer

2. Bystyret oppfordrer til økt fokus på lokal og bærekraftig produsert mat.

2. Bystyret oppfordrer til økt fokus på lokal og bærekraftig produsert mat. Interpellasjoner til bystyret 250117 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 250117 sak 4-17 og fattet følgende vedtak til interpellasjon nr. 1: Bystyret ber byrådet fortsette det systematiske arbeidet

Detaljer

Årsmelding - luftkvalitet i Bergen 2012

Årsmelding - luftkvalitet i Bergen 2012 Årsmelding - luftkvalitet i Bergen 2012 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 290513 sak 113-13 og fattet følgende vedtak: Bystyret tar årsmeldingen om luftkvalitet i Bergen 2012 til orientering. Bystyrets

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 250117 sak 21-17 og fattet følgende vedtak: 1. Bergen bystyre gir sin tilslutning

Detaljer

Den 26. august 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, 14. etg. fra kl til kl

Den 26. august 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, 14. etg. fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 26. august 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, 14. etg. fra kl. 16.00 til kl. 17.22. Til stede: Geir Kaland

Detaljer

Protokoll. Komite for helse og sosial. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

Protokoll. Komite for helse og sosial. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saksnr.: 0221-201124957-18 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 7. november 2012 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 225. Møtet startet kl.

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning Bergen bystyre behandlet saken i møtet 180215 sak 50-15 og fattet følgende vedtak: 1. Bompengeordningen i Bergen opprettholdes

Detaljer

Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon

Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon Bergen bystyre behandlet saken i møtet 161116 sak 294-16 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar Handlingsplan mot fattigdom

Detaljer

Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune

Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune Bergen bystyre behandlet saken i møtet 310517 sak 147-17 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til mål og byrådets

Detaljer

Den 29. september 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl til kl

Den 29. september 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 29. september 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

VALG /14. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 21. oktober 2014 ESARK Protokollen godkjennes i møtet.

VALG /14. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 21. oktober 2014 ESARK Protokollen godkjennes i møtet. VALG /14 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 21. oktober 2014 EVGU ESARK-0221-201124835-35 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 22. oktober 2014 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette

Detaljer

Forslag fremsatt i bystyret Stig Hammersland (A) fremsatte følgende tilleggsforslag til punkt 1a):

Forslag fremsatt i bystyret Stig Hammersland (A) fremsatte følgende tilleggsforslag til punkt 1a): Høringsuttalelse om forslag til endringer i opplæringsloven - Leksehjelp, frukt og grønnsaker i skolen og opplæring for ungdom over opplæringspliktig alder som er 18 år, og som søker om oppholdstillatelse

Detaljer

2. Bystyret slutter seg til de rullerte mål og strategier som skal fremme likestilling mellom kjønn på kommunens områder.

2. Bystyret slutter seg til de rullerte mål og strategier som skal fremme likestilling mellom kjønn på kommunens områder. Likestillingsmelding for Bergen kommune 2010-2015 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 220210 sak 50-10 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar til orientering saken om Likestillingsmelding for Bergen

Detaljer

Det er under arbeid en ruspolitisk handlingsplan og prosessen omkring plan for psykisk helse og ruspolitisk handlingsplan er godt samordnet.

Det er under arbeid en ruspolitisk handlingsplan og prosessen omkring plan for psykisk helse og ruspolitisk handlingsplan er godt samordnet. Byrådssak 273 /16 Plan for psykisk helse 2016 2020: Gode liv i et inkluderende samfunn AUPE ESARK-41-201500618-54 Hva saken gjelder: Byrådet legger her frem ny plan for utviklingen av de psykiske helsetjenestene

Detaljer

Se interpellasjoner i spørsmålsregisteret på http://www.bergen.kommune.no

Se interpellasjoner i spørsmålsregisteret på http://www.bergen.kommune.no Bergen bystyre behandlet saken i møtet 240615 sak 145-15 og fattet følgende vedtak til interpellasjon nr 24: 1. Bergen bystyre mener handel med tjenester er et gode. Som ved annen handel er det til fordel

Detaljer

Torgets fremtid strategi for utvikling av Torget og Mathallen

Torgets fremtid strategi for utvikling av Torget og Mathallen Torgets fremtid strategi for utvikling av Torget og Mathallen Bergen bystyre behandlet saken i møtet 24.10.2018 sak 241/18 og fattet følgende vedtak: 1. «Bystyret tar strategi for utvikling av Torget i

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 199-17 Emnekode 5120 Arkivsak 201508132 Til Byrådsavdeling for byutvikling. Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen. Delstrekning 2, Mindemyren. Detaljreguleringsplan.

Detaljer

Byrådssak 215/13. Høring - Veileder Psykiske lidelser hos eldre ESARK-03-201300090-39

Byrådssak 215/13. Høring - Veileder Psykiske lidelser hos eldre ESARK-03-201300090-39 Byrådssak 215/13 Høring - Veileder Psykiske lidelser hos eldre TEFO ESARK-03-201300090-39 Hva saken gjelder: Byrådet legger i denne saken frem et forslag til høringsuttalelse fra Bergen kommune til Helsedirektoratets

Detaljer

Merknad med flertall i bystyret Merknad fremsatt av Dag Skansen i komite for miljø og byutvikling på vegne av H, FrP og KrF.

Merknad med flertall i bystyret Merknad fremsatt av Dag Skansen i komite for miljø og byutvikling på vegne av H, FrP og KrF. 2. Tertialrapport 2011 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 281111 sak 232-11 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr.2. tertial

Detaljer

2. Bystyret ber byrådet om å endre 2 i vedtektene i tråd med saksutredningen.

2. Bystyret ber byrådet om å endre 2 i vedtektene i tråd med saksutredningen. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS Bergen bystyre behandlet saken i møtet 291110 sak 272-10 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret ber byrådet om å få satt i gang et arbeid med

Detaljer

Merknad med flertall fremsatt i bystyret Hans Edvard Seim fremsatte på vegne av H følgende merknad som også fikk tilslutning fra FrP:

Merknad med flertall fremsatt i bystyret Hans Edvard Seim fremsatte på vegne av H følgende merknad som også fikk tilslutning fra FrP: 2. Tertialrapport 2010 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 291110 sak 277-10 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr.2. tertial

Detaljer

Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune - Grøntmiljøplanen.

Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune - Grøntmiljøplanen. Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune - Grøntmiljøplanen. Bergen bystyre behandlet saken i møtet 190314 sak 59-14 og fattet følgende vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 11-15

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 95-14 Emnekode 5120 Arkivsak 201011706 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Laksevåg gnr 153, bnr 30 m.fl. Kirkebukten bolig- og næringsområde. Arealplan

Detaljer

2. Provenyet av eiendomsskatten reduseres med 50 % ved at dagens promillesats som nyttes ved beregning av eiendomsskatt halveres.

2. Provenyet av eiendomsskatten reduseres med 50 % ved at dagens promillesats som nyttes ved beregning av eiendomsskatt halveres. Lokal tiltakspakke Bergen bystyre behandlet saken i møtet 300309 sak 56-09 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til den fremlagte tiltakspakken konkretisert i punktene 1 og 3-19 i saksutredningen.

Detaljer

Merknad med mindretall fremsatt i bystyret: Ove Sverre Bjørdal fremsatte på vegne av Sp følgende merknad som også fikk tilslutning fra SV og R:

Merknad med mindretall fremsatt i bystyret: Ove Sverre Bjørdal fremsatte på vegne av Sp følgende merknad som også fikk tilslutning fra SV og R: Bergen Kulturskole - Tiltaksplan 2011-2013 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 300511 sak 96-11 og fattet følgende vedtak: 1. Bergen bystyre fastsetter den nye ambisjonen for Bergen Kulturskole i tråd

Detaljer

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 17.02.15 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl 1600-1634 Til stede under opprop: Dag Skansen (H) Victor Danielsen

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport; Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter

Forvaltningsrevisjonsrapport; Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter Forvaltningsrevisjonsrapport; Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter Bergen bystyre behandlet saken i møtet 260417 sak 116-17 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Den 8. april 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl til kl

Den 8. april 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 8. april 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl. 16.00 til kl. 16.58. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Den 04. mars 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 fra kl

Den 04. mars 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 fra kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 04. mars 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 fra kl. 16.00 18.00 Til stede under opprop: Godkjente forfall

Detaljer

Den 12. mai 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 12. mai 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 12. mai 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl. 16.00 og ble hevet kl. 17.50.

Detaljer

Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon

Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 021116 sak 113-16 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret vedtar Handlingsplan

Detaljer

Rus/psykiatri blant ungdom - forebygging og krisehåndtering Utviklingstrekk i Lillehammer og nasjonalt, tiltak og effekter

Rus/psykiatri blant ungdom - forebygging og krisehåndtering Utviklingstrekk i Lillehammer og nasjonalt, tiltak og effekter Rus/psykiatri blant ungdom - forebygging og krisehåndtering Utviklingstrekk i Lillehammer og nasjonalt, tiltak og effekter Innledning Tjenesteområdet Psykisk helsearbeid og rusomsorg gir tjenester til

Detaljer

Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.

Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg. Til stede under opprop: Trude H. Drevland (H) Norvald Bjarne Visnes

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 44-09 Emnekode 030 Arkivsak 200804934 Til Bystyrets kontor Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer Bergen bystyre behandlet

Detaljer

3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet.

3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet. 1. tertialrapport 2015 Komite for finans behandlet saken i møtet 240615 sak 95-15 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr. 1.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 7-13 Emnekode 5120 Arkivsak 201203247 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Forslag til kommunal planstrategi 2012-2015 Bergen bystyre behandlet saken

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

6-timersdag i Bergen hjemmetjenester KF. Resultat av evaluering og videre tiltak

6-timersdag i Bergen hjemmetjenester KF. Resultat av evaluering og videre tiltak 6-timersdag i Bergen hjemmetjenester KF. Resultat av evaluering og videre tiltak Bergen bystyre behandlet saken i møtet 250509 sak 97-09 og fattet følgende vedtak: 1. Pågående forsøk med 6-timers arbeidsdag

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Den 05. oktober 2016 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl. 1830

Den 05. oktober 2016 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl. 1830 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 05. oktober 2016 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 1600 til kl. 1830 Til stede under opprop:

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet

Opptrappingsplan for rusfeltet Stjørdal 22.05.17 Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske problemer, og vil derfor legge fram en ny opptrappingsplan

Detaljer

Den 28. september 2011 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 225.

Den 28. september 2011 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 225. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 28. september 2011 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 225. Til stede under opprop: Hans Edvard Seim (H)

Detaljer

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 01.10.14 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl 1600-1702 Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet:

Detaljer

Den 1. oktober 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl. 16.00 og ble hevet kl.19.46.

Den 1. oktober 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl. 16.00 og ble hevet kl.19.46. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 1. oktober 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl. 16.00 og ble hevet kl.19.46.

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Merknad 5: På alle nye skoler som bygges skal dusjene bygges med adskilte dusjer/skillevegger i fellesdusjer.

Merknad 5: På alle nye skoler som bygges skal dusjene bygges med adskilte dusjer/skillevegger i fellesdusjer. Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 171212 sak 304-12 og fattet følgende vedtak: Byrådets innstilling punkt 1-11 og byrådets tilleggsinnstilling

Detaljer

HVEM ER ROP- PASIENTEN? Kari Remø Nesseth Avd. sjef avd. TSB Klinikk for psykisk helse og rus Helse Møre og Romsdal

HVEM ER ROP- PASIENTEN? Kari Remø Nesseth Avd. sjef avd. TSB Klinikk for psykisk helse og rus Helse Møre og Romsdal HVEM ER ROP- PASIENTEN? Kari Remø Nesseth Avd. sjef avd. TSB Klinikk for psykisk helse og rus Helse Møre og Romsdal Hvem er så ROP PASIENTEN? Dette vil jeg svare ut gjennom: Pasienthistorie Hva sier «Nasjonal

Detaljer

Handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel

Handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel Handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel 2009-2012 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 191009 sak 190-09 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret gir sin tilslutning til Handlingsplan mot prostitusjon

Detaljer

2. Planprogrammet med følgende tillegg skal legges til grunn for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel:

2. Planprogrammet med følgende tillegg skal legges til grunn for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel: 274-14 Planprogram for ny kommuneplan 2015-2030 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 191114 sak 274-14 og fattet følgende vedtak: 1. Bergen bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 4 1 Bergen

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016 SARK-456-201000063-36

Byrådssak /11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016 SARK-456-201000063-36 Dato: 26. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016 RUTJ SARK-456-201000063-36 Hva saken gjelder: Byrådet fremlegger Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016.

Detaljer

2. Planprogrammet med følgende tillegg skal legges til grunn for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel:

2. Planprogrammet med følgende tillegg skal legges til grunn for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel: Planprogram for ny kommuneplan 2015-2030 Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 061114 sak 265-14 og avga følgende innstilling: 1. Bergen bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune

Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune Komite for barnehage, skole og idrett behandlet saken i møtet 090517 sak 41-17 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret slutter

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 HØRING - ORGANISERING OG PRAKSIS I AMBULANTE AKUTTEAM SOM DEL AV AKUTTJENESTER VED DISTRIKTPSYKIATRISKE

Detaljer

samhandlingen mellom kommuner og

samhandlingen mellom kommuner og Utfordringer og muligheter i samhandlingen mellom kommuner og helseforetak - hva viser forskningen? Anders Grimsmo Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Helsefaglig rådgiver, Norsk Helsenett norskhelsenett

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Merknad Bystyret ber byrådet vurdere å inkludere målinger av utviklingen over tid, for de ulike levekårssonene.

Merknad Bystyret ber byrådet vurdere å inkludere målinger av utviklingen over tid, for de ulike levekårssonene. Levekårsrapport for Bergen 2011 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 221012 sak 242-12 og fattet følgende vedtak: 1. Levekårsrapporten skal ligge til grunn for utjevning av levekårsforskjeller i Bergen

Detaljer

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011 Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver Fagdag 18. februar 2011 Kort om innlegget Samhandlingsreformen tre overordnede utfordringer Meldingens 5 hovedgrep Viktige perspektiver i meldingen Nye lovforslag

Detaljer

Den 02. mai 2011 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 02. mai 2011 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 0221-200717484-33 Bystyrets kontor Protokoll Valgstyret Den 02. mai 2011 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Trude H. Drevland (H) Ragnhild

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Den 1. september 2014 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl

Den 1. september 2014 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 1. september 2014 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 16.00 til kl. 18.13. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Høyre: Madeleine Elise Tennebekk (H) Janne Halvorsen (H) Arbeiderpartiet: Stig Morten Frøiland

Høyre: Madeleine Elise Tennebekk (H) Janne Halvorsen (H) Arbeiderpartiet: Stig Morten Frøiland BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 3. februar 2014 holdt Komite for oppvekst seminar og møte i Bergen rådhus Møterom 224. Seminar fra kl. 1400-1730. Møte fra kl. 1745 til

Detaljer

Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl til kl

Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl. 09.00 til kl.

Detaljer

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING av rusmisbruk hos eldre ARTIKKEL Av: Sonja Mellingen, KoRus - vest Bergen og Knut Arne Gravingen, KoRus - Øst I Voss og Gjøvik kommuner er det igangsatt kartlegging av rusforbruket

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

Helt ikke stykkevis og delt

Helt ikke stykkevis og delt Samhandlingsprosjekt psykisk helse i Nord-Trøndelag 2010-2014 Helt ikke stykkevis og delt Koordinatorsamling, Sykehuset Levanger 5.11.2015 Olav Bremnes Bakgrunn for prosjektet. Hvordan ville vi organisert

Detaljer

Regnbuebyen Bergen - Plan for kjønns - og seksualitetsmangfold

Regnbuebyen Bergen - Plan for kjønns - og seksualitetsmangfold Regnbuebyen Bergen - Plan for kjønns - og seksualitetsmangfold 2017-2021 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 220317 sak 76-17 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar «Regnbuebyen Bergen Plan for

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Barn og unge utfordringer og tiltak

Barn og unge utfordringer og tiltak Barn og unge utfordringer og tiltak Formannskapets strategisamling 13.-14. juni 2017 Agenda Ringerike nåsituasjon Folkehelseprofilen i Ringerike Barnefattigdom Ungdata 2017 NAV Politi, krisesenter, Barnevern/Barnevernsvakt

Detaljer

Den 22. januar 2014 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 22. januar 2014 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Valgstyret Den 22. januar 2014 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl. 15.00 og ble hevet kl.15.05. Til stede under opprop: Trude

Detaljer

Følgende punkt vektlegges spesielt i utformingen av kommuneplanens arealdel:

Følgende punkt vektlegges spesielt i utformingen av kommuneplanens arealdel: Prinsippsak. Bergensk byskikk og byggehøyder Bergen bystyre behandlet saken i møtet 250117 sak 22-17 og fattet følgende vedtak: 1. Prinsippene i Bergensk byskikk og byggehøyder sammen med de kommentarer

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 12.

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 12. VALG /17 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 260417 EVGU ESARK-0221-201533292-13 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 12. mai 2017 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette dokumentet

Detaljer

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 2020) Rus og psykisk helse satsingsområde for regjeringen Utpekt som satsingsområde før valget i 2013 Inngår i regjeringserklæringen

Detaljer

Protokoll Høring om avlastningstjenester og støttekontakt for utviklingshemmede

Protokoll Høring om avlastningstjenester og støttekontakt for utviklingshemmede BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Høring om avlastningstjenester og støttekontakt for utviklingshemmede Komite for helse og sosial Den 5. juni 2013 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen

Detaljer

Protokoll BERGEN KOMMUNE. Fra Bystyrets kontor: Komite for kultur, idrett og næring

Protokoll BERGEN KOMMUNE. Fra Bystyrets kontor: Komite for kultur, idrett og næring Saksnr.: 0221-201124896-35 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 12. november 2013 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 224,

Detaljer