Sluker strøm. Butikker, hoteller og restauranter: samferdselspolitikken. mjø BU11E!tlll. Natur. Innhold:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluker strøm. Butikker, hoteller og restauranter: samferdselspolitikken. mjø BU11E!tlll. Natur. Innhold:"

Transkript

1 Natur mjø BU11E!tlll nr.3, 9 februor Ogg utgitt av Norges Naturv rnforbund Innhold: Forbudt miljogift Produksjon, import og eksport av såkalte kort kjedede klorparafiner er nå forbudt brukte vi 15 tonn av miljøgiften. side 3 Forvirring om ulv Det er gitt fellingstillatelse på inntil ni uk men myndighetene er uenig med seg selv om hva en ulvefamilie egentlig er. side 4 «4liijooiganisasjonene er veldig seriøse når de svarer Hagen - med en rapport på 100 sider Folk synes det blir litt tungt.» ANNi-KAT Iii RLAN[) TIL FOLK! \ ITT Butikker, hoteller og restauranter: Sluker strøm Dobbelt så mye skrot Rekordsalg og kort levetid: Om sju år blir mengden data-skrot fordoblet. Det betyr at vii 2008 kommer til å kaste tonn datautstyr. side 6 Engangs søppel I fjor ble det satt ny rekord i antall solgte engangs kamera. Bare en av fire produsenter har gjenbruks ordning for apparatene. side 7 Satser på barna De voksne er for like gyldige til å bry seg om de grønne verdiene, mener WWF Indonesia. De har derfor gått til skolene for å lære de unge å ta vare på miljøet. side 8 Handels- og servicenæringen bruker 70 prosent mer strøm per kvadratmeter enn gjennomsnittet. For hver kvadratmeter bruker de hele 430 kilowattimer, mens gjennomsnittet er 250. Snu I Inyest er forbruket i butikker. mens hoteller og restauranter ligger noe lavere. Lten store investeringer vil je ansla sparepotensialet til prosent, sier Ole-Gunnar Sognen i Norges vassdrags- og energidirektorat. side 5 samferdselspolitikken 1,2 milliarder i årlige økte tilskudd til kollektivtrafikken, krever Naturvernforbundet. I februar spikres norsk sam ferdselspolitikk for de neste 10 årene. Ta fra bilistene og gi til sykkel, buss og bane krever miljøorganisasjonene. De får støtte fra Transportøkonomisk Institutt og Statens helsetilsyn. side 3

2 Neste utgave: miljogiften PC 13. i verk. sand, lorleller til Teleismrksavisa ember, buskskett i desember og pa Jonifruland, Trond Eirik Sil leindustrien sysselsetter i dag Lufthavn mulighet til selv å be stemme hvor mye avisi ngsvæske maltrost og rugde i januar. Ornitolog ved Fuglestasjonen Etllsmnengdene. Da er det unekte og konkrete tiltak fra forrige ut lig litt merkelig at en rekke enkle Det milde høstværet kan ha moen i høst. Tillatelsen gir Oslo mdcl kunne se lavesvaler i nov heter i har pa dette området: «Avtållsminimering og gjenvin mulighetene for å redusere av de bruker pa Garderinoen, sa avgjørelse. Møte om møte uren ses. Norheim. har fulgt vindmøllehransjen i Ile vindmolleindustri steget fra noen fast at verneplanen for vassdrag le et nytt utvalg for å gjeimoinga USA om t komme lengst vekk ning». Na vil regjeringen nedset oflenthg utvalg fram utredningen Bare fra 19% til -98 økte gjen hvordan Norge ligger langt unna klimagasser. Sin Iljerke umrom vinning viser hvor store mulig Kapitlet om avfall og gjen fra Kyoto malet for reduksjon av som ble nedlagt tidlig på 90-tallet. nei da ugsa at utviklingen er be slipp fra osteuropeisk industri en rekke mil jomal. Vi slåss med oss pa å kjøpe papirkvoter for ut strbrn. Nice traktaten åpner for at land kan inngå nærmere foran og imilbre skatt pa ener vil bli «supplert». I lvilke vass mil harder, skriver Pol itiken. Leder lom 8 og 15 milliarder. I tillegg Pris på vei Miljø slik at utslippene synker. Klimaproblemet blir ikke mindre be kymringsfullt hvis vi skal basere redning ikke er satt For mer enn ti år siden la et 33 til 50 prosent. vinningen i husholdningene fra mapolitikken inneholde tiltak lede stort ingsineldi ngen om kl i kymringsfimll. Du ma den vars Kapitlet om kliniaendringer, luftforurensning og støy viser lertid meldingen ikke noe om. drag som vil hit spart sier imid det imidlertid: Regjeringen slår mer lbrnoyelig. In god nyhet er har gjort den Meldingen kom flere maneder uten at det fo r s i n k c t I perke frem stortingsmeldingen i ikk og rikets iniljotilstand». oni «Regjeringens mniltovernpoli 2. Ii.bruar la mniljovemniinister Sin stilstanden 2 Natur & miljø Bulletin nr nr Natur & miljø Bulletin 3 Kortnehbgasa. om en annen sjelden vinlergjest: Fugleinleresserte i Skiensom Den milde vinteren har resultert (le ga til Oslo L u Ut ha n Ga rder opprettholde uts li ppsl iii i tel sen Statens forurensningsti Isyn vil - Itørs\ i trekkiligler i klimavillrede. liarder danske kroner. erdien er et ut rykk og eksporterer for 15 mil hundre millioner til rundt 80 mil harder danske kroner. Vindmul Pa th ar har verdien av dansk Milliarder i vindmøller skvetten trekker vanligvis til Afrika i oktober, men altsa ikke denne vinteren. Jan V 1-lansen til Politiken. venter i fremtiden, sier okonom en er vel fundert. i investcringshanken Aros Maizel ie ar. Flan mener den høye verdi elsen. Saken er nå sendt til Mil vernlbrbund har klaget pa tillat lenge ikke grunnvannet tbr joverndepartementet lbr endelig peraturen, sier Silsand. være at enkelte individer pleier med å trekke, men det kan ogsa gjort at enkelte arter har ventet bli igjen. og at de i år har overlevd lenger pa grunn av tem hr hvilken profitt markedet ibr Trykking: GAN Grat iskas. Aksjeanalytiker I lenrik Tireum Bellona og Norges Natur Lavesvalen, trosten og busk i vindmollebransjen er ikke børsnotert, men I lenrik l3reum har beregnet verdien av det tredje største selskapet, Honus, til mel arder. De andre selskapene til 48,8 milliarder danske kroner pa Københavns Fondshørs. Mens NE( Micons verdi er I 0.6 milli Nordex verd mellom 8,5 og 17,5 er selskapene LM (ilast iher og juli, skriver Stavanger Aftenblad. trenger tid, og vil utsette møtet tit de internasjonale klimaforhand lingene skal tas opp igjen. USAs nye utenriksminister sier landet 12. ftbruar blir det bestemt nar politikk, melder Energiskatt i EU? jokommissær, Margot WaII gi, opptordrer Unionens mil åtte land er enige om nye reg hele unionen. På denne maten samarbeid. Kravet er at minst En gruppe lu-land bor gå vil Wallstrbm oinga FUs krav ler, som i sa fall ikke gjelder om enstemmighet i avgifts Selskapet Vestas er verdsatt andre institusjoner og organisa sjoner, etterlyst konkrete tiltak samferdselspolitikk de neste 10 årene. 15. februar spikres planene for norsk reduserte CO-utslipp, (inte borg-protokollen om reduksjon Krever klare miljø-tiltak Norges Naturvernforbund etterlyser en plan i pakt med internasjonale miljømål. Denne uka blir samfurdselskomi teens innstilling til Nasjonal transportplan (NTP) (NNV) har, i likhet med flere lagt fram. Naturvernfhrbundet bane, bat og buss. som skal fo mer trafikk fra vei til alle internasjonale miljoinal. sier erne operert lykkelig losrevet fra selspolitikk sortert under los gjengerparagrafin, og politik valg, Gunnar Sander. til, blant dem Kyoto avtalen om avtaler som NTP ikke tar hensyn leder for NNVs samferdselsut direktiv om bedre luftkvalitet. i NOK-utslipp, Stortingets mai pa tide at miljomalene blir sty om reduserte støyplager og FUs rende tbr samfurdselspolitikken, mener Sander. Kortkjedede klorparafiner har syn (SFT) flere Iikhetstrekk med itblge Statens forurensningstil sakte ned og lagres i kroppens fettvev. Forsøk pa rotter og mus I [an refererer til en rekke Malene Klorparafinene er vedtatt. Na er det Til nå har norsk samfurd KRISTIAN JAHRE brytes Miljoorganisasjonene har særlig angrepet NTPs svakheter i for veiutbygging, mens støtten til og Ungdom papeker at det tbre hold til kollektivtrafikken. Natur i rushtrafikken. Det gjør de ikke i dag, mener Norheim. kollektivtrat ikk blir redusert. slås a bruke 132 milliarder på pa driftstilskudd. I Ivis det ikke (Tøl) støtter NU i kravet om tilfores mer i drift til jernbane, økte kollektivbevilgninger. vil vi til slutt ende med et RolIs tbrskingsleder i TOL Hard Royce-tilhud pa skinner, tror dene til buss, tog, trikk og t-bane ma vurderes i sammenheng med ulike veiprismgstiltak. innsjøer som er mest utsatt, sier overingeniør Bente Sleire ved koster å kjøre, for eksempel bund har reagert pa manglende ikke sammen med visjonen om kol lektivsatsning. «Dette henger å satse pa miljøet,» uttalte NAFs viser at stoffene kan gi kreft. men ker. Siden klorparafiner først og fremst er giftige for vannlevende dette er ikke pavist hos mennes metallurgisk industri. organismer, er det liet i hav og SFTs Seksjon tbr kjemikalier og Transpurtokonornisk Institutt Det Bilistene I [an understreker at tilskud Selv Norges Automobil-For Kortkjedede klorparafiner har ma betale det det ma særlig satses aret, og jeg haper det blir rom for flere midler til jernbanen, sier Ogsa Statens helsetilsyn reagerer pa NTP, men utfra et ganske Gunnar Sander. som vil ha hade investeringer og vedlikeholds Tog-milliarder NN V vil ha 1.2 milliarder i arlige informasjonssjef Egil Otter til Drainmens Tidende. økte tilskudd til kollektivtrafik fra planlagte veiuthygginger, ken. En del av dette kan hentes tydelig oppmerksomhet det siste mener forbundet. midler til 10 milliarder kroner mer enn del er lagt opp til i NTR Negative helseeffekter vært brukt som mykgj ører i gum tekstiler. samt som sakalt skjære mi og plastartikler, i maling og væske under metallbearbeiding. 200 tonn i Norge. I tonn. Arsaken er at bransjen har visst dalende. I 1991 var forbruket at et forbud ville komme, og der av kortkjedede klorparafiner Smidig overgang for har de selv ftmnnet erstatning er for miljogiftene, sier Sleire. klorparafinene tràdte i kraft 1.januar og gjelder produksjon, im Forbudet mot de kortkjedede Krisen Men i NSB har vakt be tbrbruket har vært

3 ,,. Vi Resten uten- uten Sporsmalet Til Dette som -- Handelsstanden Samtlige Disse Hvo,fbr Jeg En Jeg en 4 Natur & miljø Bulletin nr nr Natur & miljø Bulletin 5 EdJiaas,1I bij (16 ENEBAKK KOMMUNE FRSUND KOMNIUNF H NFvrsL o:t Opptev Itorshuvn, ei sinabathavn utenom det vanlige... Gjensidige NOR.11 i III Illib INFOSYNERGI fl Karl Johan Fonds NGU GeoIogy for 5oiety sinne 1858 Små tiltak, Mega-gevinst Med enkle tiltak sparer Mega Lierbyen rundt 5000 kroner i måneden på strømsparing. Den to og et halvt ar gamle dag ligvarebutikken bestemte seg tid lig for a satse pa enok tiltak. In vesteringene har si langt redu sert stromregningen med om lag kroner årlig. har neppe tjent så mye penger på enok-tiltakene fore løpig, men det vil komme, mener Mega Lierbyens driftssjef, Roy 1-lenning Skaug. Ansvar og organisering Forretningen i Lier har foreløpig gjort sma. enkle tiltak for a få ned strøm forbruket. Blant annet har de senket romtemperaturen i lokalet noen grader og skaffet et varmegjenvinningsanlegg. dreier seg om organ- Ifølge norske myndigheter skal vi ha minst 8-10 familiegrupper med ulv i Sør-Skandinavia. Direktoratet for naturfbrvaltning (DN) og det svenske Naturvards verket undertegnet i 1998 et dokument der en tåmiliegruppe dejineres til minst å inneholde et lederpar (allåparet) og en valp. Senere er defmisjonen endret til minst tre dyr - å sette krav OIn minst to all adyr. Dermed kan DrjfissjefRoy Henning Skaug ved Mega Lierbyen sparer om lag 5000 kroner i måneden på enkle enok tiltak. (Foto: Petter Olav Kjæraas, Oko-koinpaniet) isering. Vi sørger for eksempel for at dører og vinduer alltid er lukket, at kaffetrakterne ikke star pa mer enn nødvendig og at lyse ne alltid slukkes enten nar det Hva er en ulve-famiie? Direktoratet for naturforvaltning har gitt fellingstillatelse på inntil ni ulv, men er uenig med seg selv om hva en ulve-familie egentlig er. I. NorA (hrir,ru :0. 2e.4 ))I6. () 1r, Tif.5O4)OO/<r ner htrp./ uu-n lier/i ro grupper bli definert som familier å være i stand til å reprodu sere seg. I den sakalte Rendals flokken er alftthannen sannsyn ligvis skutt, hvilket betyr at flokken etter den opprinnelige definisjonen ikke lenger er en familiegruppe. I sin follingstillatelse skriver Gamle biler gir dårlig luft TEFIERAN: Gamle biler har ho vedskylden for den kraftige luftforurensningen i Teheran, hevder mi ljuvernorganisasj oner i den iranske hovedstaden. Myndighetene blir beskyldt for ikke å ha brydd seg nok om tolks helse. Dette innrømmer mi bade lokale og statlige autorite ikke er folk i det aktuelle rommet eller når vi stenger for kvelden, sier Skaug. Mega Lierbyen satser i tillegg til enok også på okomat og av falissortering, og hevder a være verdens ftirste dagligvarebutikk med ISO sertifikat. alle må stille seg er hva som skal til for a lyk kes i markedet. Vi tror framtidens kunder vil velge å handle i butikker som satser pa miljø, framholder driftssjefen. Anbefaler enøk-test Miljøkoordinator Rolf Erik Lomo i Coop Norge anbefaler sine butikker :i ta enøk-tester. I fjor kartla kjeden strømfor bruket i 80 butikker, i år blir det proveprosjekter i fom av dem. nu har handelsstanden hatt alt for lite fokus på enøk. Nu begynner ting å skje, og jeg tror mange vil satse pa tiltak rett og slett fordi det er penger a spare pa a tenke miljovennlig, sier Lomo. DN om endringen av defini jonene at «Denne uoverens stemmelsen er generelt uheldig og bør tas opp til drøfting...» er forvirrende og en slags tilsnikelse i forhold til det man opprinnelig var enig om. Sa lenge man ikke har fått en om Ibrent svensk-norsk definisjon, er fellingen en tbrhastet konk lusjon fra forvaltningen. Spesielt når Naturvrdsverket har prot estert, sier fagkonsulent Thor Midteng i Naturvernforbundet. ter. Teheran - er verdens tolvte største by - er den nest mest forurensede i verden. I en rapport som 28 miljø vernorganisasjoner har fort i pennen anslås det at mennesker dør hvert r som føl ge av luftforurensning i Teheran. (IPS) I Handelsstanden strøm-verstinger Handels- og servicenæringen bruker 70 prosent mer strøm per kvadratmeter enn gjennomsnittet. kan spare svært mye pa stromforbruket sitt, men har foreløpig vist liten interesse for enok-tiltak, sier hovedan svarlig for Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) bygg operator, Ole-Gunnar Sognen. I snitt bruker vi 250 kilowat timer (kwh) per kvadratmeter årlig her i landet, men handels og servicenæringen bruker hele 430 kilowattimer. Tallene for tre av de store handels- og service bransjene er: Kjøpesentre og varehus: 419 kwh. Butikker: 541 kwh. Floteller og restauranter: 330 kwh. NVEs hyggopertttor ble opp rettet i 1996 for å realisere stat lige enok-mal. I d:tg omfatter nettverket 240 byggeiere og 1400 bygg over hele landet. De flit IPS CARMELO RUIZ-MARRERO USAs marine har brukt store deler av øya som målomrade siden Puertoricanske mil juaktivister har de to siste årene engasjert seg i en ulydighetskam panje for å få slutt pa dette. Na følger sivilbefolkningen med engstelse debatten i Europa om bruk av utarmet uran i am munisjon under NATOs krig i Jugoslavia i De fleste ski pene og flyene som ble satt inn tigste er d statlige gruppene, som NSB, Statsbygg, Forsvaret og Telenor. Den eneste daglig varekjeden som er med i prosjek tet, er Ilakon-gruppen. Sparer lett 15 prosent deltakere sum far støt te fra oss ma forplikte seg til a spare minimum 10 prosent gjen nom enøk-tiltak, forteller Sognen. Han anslar potensialet til å være langt større, særlig for storforbrukere innen handels- og servicenæringen. bruker ofte like mye eller mer strøm cmi sykehus per kvadratmeter, og er de som kan spare mest. Uten store investerin ger vil jeg ansla sparepotensialet til prosent, framholder Sognen. tar ikke fll ll inn för e,iak tiltak hm is det er sa noe å spare? tror rett og slett han delsstanden ikke har visst hvor den gang hadde ifidge USAs marine øvd seg pa Vieques. Kjopesentrene bruker laiigt mer stram enmi gjenmiomnsizittet per kvadratmeter. (IllustrasjonsJito: Audimmi Garberg) Høy forekomst av kreft Forekomsten ttv kreft pa Vieques er 26,9 prosent over gjennom snittet for Puerto Rico, ifolge en undersøkelse fra Ilelsedeparte mentet i Puerto Rico. Undersøkelsen, som dekker arene , sier ikke noe om arsaken til denne uvanlig høye kreftprosenten, men motstandere av at øya skal være målomrade er ikke i tvil om at den henger summye de har brukt på strøm. Men mi er (lette i ford med å endre seg, mener Søgnen. Fryse-sluk Ifølge Opplysningskontoret for energi og miljø (OFF) har dag ligvarebransjen spesielt mye a hente pa a lære seg enok. Totalt her i landet brukes det cirka 6 TWh strøm på kjole- og fryse maskiner årlig. OFE ansliir at det er mulig å spare inn minst 1,5 TWh - mengde som tilsva rer stromforbruket til om lag eneboliger. forutsetning er at bed riftene begynner å male sitt eget forbruk. Neste skritt er å begyn ne å styre stromforbruket, kons taterer konsulent i OFE, Torgeir Ericson. Redsel for utarmet uran også i Puerto Rico SAN JUAN: lnnbyggerné på øya Vieques, som tilhører Puerto Rico, frykter for at USAs marine har brukt ammunisjon med utarmet uran under skyteøvelser på øya. men med den militære virksom- prosenten er høyere i dag. heten. anslar at kreftprosenten Rafael Rivera-Castaiio, en i dag ligger 52 prosent over

4 ln Det Fra Folk Bransjen Vi at Kodak -. Det 6 Natur & miljø Bulletin nr nr Natur & miljø Bulletin 7 Norsk Fi1mtrykk Fliniegateri 8, N.4018 Siavanger. Norway Til I, Norsk Petroleumsinstitutt () SiraKvina kraftselskap [1 Transportbedriftenes Landsforening Trondheim * Havn PirSeotrrt, 7005 Trondheim I ØYGARDEN KOMMUNE TO 0yg.mo 5838 TOre e T20LDSTO Andenæs YVS Dobling av dataavfall Vi kjøper stadig mer daazitstyr. Avfallsmeiigdene blir trolig doblet. (Foto: Kristian Jahre,t Rekordsalget av PC-er de siste årene kan føre til en dobling av avfallsmengdene i neste sju årene. KLAUSTVEDT Miljoverndepartementet anslo i 1998 at det kastes om lag tonn datautstyr arlig her i landet. Men pa hele 90-tallet har det vært en jevn økning i PC-salget. I fjor ble det solgt PC-er og skrivere, en nedgang pa 8 prosent i frhold til rekordåret 1999, melder PC World Fxpress. Teknisk sjef i bransjeselska pet Elektronikkretur, Ole Viggo Svendsen, konstaterer at det kan bety en dobling av avflullsmeng den i løpet av neste tiarsperiode. PC veier i snitt 25 kilo og en skriver 8 kilo. Levetiden er cirka sju ar. Det kan bety at i 2008 vil det kastes om lag tonn datautstyr her i lan det, sier Svendsen. Mengdene øker Elektronikkretur samlet i fjor inn tonn datautstyr. Mengdene har okt helt siden forskriften for elektrisk og elektronisk avfall ble innført 1. juli 1999, og mye tyder altsa pa at de vil tbrtsette å gjøre det i mange ar framover. vil selvfølgelig avhenge noe av forbruksinonsteret, men i er forberedt på økende mengder dataavflill, framholder Svendsen. Prøveprosjekt Elektronikkretur vil i år satse løpet av de spesielt på innsamling av mindre elektroniske produkter, som l or eksempel mohiltelefbner, opp- Andre faktorer som kan føre ladhare tannbørster, dataspill, til at større mengder dataavfall leketoy og hærbare CD spillere. blir samlet inn er: har en tendens til At folk blir oppmerksomme pa å lagre slike ting hjemme. Na forhandlernes returplikt. ønsker vi a bruke de kommunale,. At retursystemene blir mer røde avflilisboksene til a samle effiktive. inn slike produkter, forteller Ole Myndighetenes mai er at Viggo Svendsen. 80 prosent av alt gemierert LE av Innsamlingen av sma EF pro fall skal flinges opp av et av flere dukter blir i første omgang testet eksisterende retursystemer. ut i Kristiansand og Stavanger. I Krever kontroller Elektronikkbransjen vil ikke ha noe av at Statens forurensningstilsyn (SFT) slakker av på kontroller av såkalt EE-avfall. Forskriften om innsamling av at SFT ønsker en mer passiv kon elektriske og elektroniske prod- trollfunksjon. ukter fikk uarite konsekenser Norske Elektroleverandorers for iniljømyndighetene. landst orening, IKT Norge, Leve 1. juli 1999 fikk 12- randorforbundet for Lyd og Bil produsenter og importø- de, Teknologibedriftenes Lands rer av såkalte LE-produkter forening, I landels- og Service rapporteringsplikt. Det var langt næringens Hovedorganisasjon og mer enn både Miljøverndeparte- Elektroforeningen krever at mentet og vi i SFT regnet med. SFTs ansvarsområde forblir som 1 dag bruker vi over et årsverk pa i dag. dette, opplyser rådgiver ved trenger tid til avflillsseksjonen i SFT, Rune å etablere gode returordninger for Opheim. EL-avfall, og det er viktig at SFT vil lette pa sakshehand- myndighetene er aktive. Vi be lingspresset og ha mer tid til felt- hcmver kontroller, særlig na i startkontroller, og har oversendt et for- fasen, sier driftssjef i Elekt slag til Miljoverndepartementet. ronikkretur, Ole Viggo Svendsen. Bransjen har tolket det dithen I ç/, [ Engangskamera i søpla I fjor ble det solgt engangs kamera. og de fleste havner i søpla. AUDUN GARBERG I fjor ble det satt ny norsk salgsrekord for engangskamcra. Hele av de sma plastikkap paratene ble solgt, mot året flyr, lorteller intbrrnasjons sjef Knut Forsund i Fotoradet. Pa tross av at engangskamera er et elektronikkprodukt er de fritatt for miljuavgiften andre kamera er ilagt. Kun Kodak I Norge selges fire typer engangskarnera: Kodak, Fuji, Konica og Agfa. Men bare Kodak har et system for å bruke apparatene om igjen. De for inn 60 til 70 prosent av apparatene som selges. I tillegg til redusert avflillsmengde, gjør gjenbruk produksjonen billigere. tjener penger pa dette, selv om vi har kostnader pa inn samling og transport. Et kamera blir brukt opptil 8-10 ganger, forteller nordisk miljokoordinator Anne Kan Skjoren i Kodak. Intarnasj onalt samlet Kodak inn 97 millioner apparater i Etter en kvalitetskontroll blir det meste av engangsappara tet brukt pa nytt. Vi hytter ut hatterier og det vi vet blir slitt. Pa baksiden not erer vi hver gang de har vært inne, slik at vi vet hvor mange ganger det har blitt brukt, sier Skjoren. Får flakslodd Frik Kjelsrud i l otoknutsen Oslo Kameraservice har merket oppgang i salget av engangs kameraer. I [an forteller at så godt som alle apparater fra Kodal sendes i retur. har egne esker for retur, og de betaler all porto. Så det er lagt opp til at folk skal gjøre det. Vi får til og med flaks lodd for eskene vi returnerer. I søpla I los Click fotoserviee pa Aker l3rygge går imidlertid engangs apparatene rett i sopla. som ville vært interes sant Iår 05S var å levere hele apparatet og at det kom noen og hentet det, sier mc Thorstensen i Click fotoservice. Forbrenning løser ikke avfallsproblemene I Natur & Miljø l3ulletin nr spor Christine I Ivitsand i Norges Naturvernforbund: Løser forbrenningsanlegg avlål lsproh-lemene? I ler tror jeg at Energos og Naturvern - Inn1rpj forbundet er helt enige. Utl ordningen er at avtållsmeng dene vokser, I Ivordan man skal greie å losrive denne vekstmek anismen fra vekst i velstand og forbruk er både et etisk, politisk og teknisk spørsmal av stor be tydning. Forbrenning løser ikke avflullsproblemene. Derimot adr esserer forbrenning mange av de miljoproblemer som avfallet Ibrer til. Det er verdighet i disse spørsmål med den enkle begrunnelse at vi er et kommersielt selskap. Vj tror i likhet med Itellona - de konk rete løsninger på miljosporsmål ene i videste forstand ligger i dialog og samhandling mellom tredjesektor, politikere, offèntlig administrasjon og et næringsliv som tar etisk ansvar. Det er også slik at det kan være bednit tsøko noinisk lonnsoint å satse på mil jø. Bedrifter som erstatter olje mccl avfallsenergi forhedrer både sine bunnlinjer og sine miljø regnskap. Miljøteknologi kan bli en stor eksportnæring for Norge. Det er et svært darlig utgangs punkt for miljøarheid i 2001 om det er Naturvernforbundets prin sipielle syn at næringslivet ikke har og ikke kan ta etisk ansvar. I Ivilke iniljoproblemer er det så avfållst orbrenning kan bidra til å løse? 11cr er noen svar: Okt gjenvinning av restavtållet Reduksjon i organisk avfall til deponi Reduserte utslipp av klimagassen Reduksjon i lokal forurensning Reduksjon i bruk av fossile brensler Økt bruk av vannbårne varmesystemer Reduksjon i bruk av strøm til oppvarming En hovedbekyinning i Natur vernfbrbundet synes å være at «En storstilt etablering av for brenningsanlegg vil etter all sannsynlighet være til hinder for at en politikk for avfallsreduk sjon blir gjennoinflrt». Med respekt å melde fremstår en slik pastand som lite velfundert og noe virkelighetsfjern. Tror virke lig Chnistine Hvitsand at produ senter og næringsliv i ulike ledd i varekjedene vil pøse pa med av flillsproduksjon i den hensikt å avhjelpe brenselbehovet i etab lerte avfallsforbrenningsanlegg? Eller at vi som forbrukere vil opprettholde vårt forbruksniva og forhruksmønster i en slags solidaritet med leverandorer av forbrenningsteknologi? Eller at politikere og oflëntlige tjenestepersoner vil legge foringer for avfallspolitikken for å avhjelpe en ressurskrise i avfallsforbren ni ngshransj en?

5 - Miljø hvor Gjennom Barna Kunnskapsrike A-BLAD Ettersendes ikke ved varig adresseendring Rcturadresse: Natur & miljø Bulletin Boks 342 Sentrum 0101 Oslo 8 Natur & miljø Bulletin nr Miljøundervisning for de unge JAKARTA: Aktivister mener det er langt mer hensiktsmessig å utdanne unge indonesiere enn voksne til å ta vare på miljøet. IPs KANIS DURSIN Verdens Naturfond (WWF) og andre miljovernorganisasjoner som er aktive i Indonesia, mener de voksne er for likegyldige til a bry seg om de grønne verdiene. WWF har tatt konsekvensen av dette og gått til skolene for å lære de unge a ta vare på miljøet. Spill Filmer, lyshilder og leker blir for å la mil jobevisstheten kom me inn i de unges hoder pa en morsom og lærerik mate. Blant annet har man tatt i bruk brett spill - et stigespill - de små lærer å forsta hva som er til beste for miljøet. er et interessant fag og vi spiller mange morsomme spill, forteller fjerdeklassingen Chandra ved Basuko barneskole i hovedstaden Jakarta, en av de skolene WWI har satset pa. spill formidler vi et budskap til elevene om at de kan hjelpe naturen ved blant annet å ikke bruke så mye vann og å sla av lyset når de går ut av rommet, forteller Desi Polla, ansvarlig for kommunikasj on og utdanning i WWF Indonesia. Menneskeskapte naturkatastrofer Polla mener den beste måten a bruke WWFs midler pa er a utdanne barn og unge i miljøspørsmål. er Indonesias frem tid. hvis de blir gitt tilstrekkelig kunnskap mens de enda er sma, kommer de til å være langt bedre K1rrn1rrrn ambassadører for miljøet enn dagens voksne, sier hun. WWF foretok en spørreundersøkelse om miljøbevisst heten blant folk i fjor. Da fint de ut at voksne indonesiere ikke var særlig bekymret for miljøet. På en liste over hvilke saker de prioriterte høyest korn miljøet på en niendeplass. Dessuten ble det klart i undersøkelsen at verken statlig eller privat sektor setter naturen særlig høyt på sine prio riteringslister. Budskapet om at jordras og flom skyldes kynisk nedhogging av indonesiske skoger ser ikke ut til å ha gått hjem hos befolk ningen, ifølge eksperter. hvert år mister tusenvis av indonesiere livet som følge av disse mennes keskapte naturkatastrofene. Vil vekke barns naturverninteresse med fôringsautomater for fugl Leder av Naturvernforbundet i Vest-Agder, Torbjørn Fredrik sen, har snekret over 120 fugleroringsautomater for å vekke barns naturinteresse. Automatene er delt ut til barn og barnehager flere steder på Sørlandet. unger blir det naturvernere av. Jeg vil at barna skal være nyskjerrige i stedet for å si t sj og æsj når de finner noe ukjent og rart i naturen, sier Fredriksen. 13. februar: Seminar om Universitetet i Stavanger, Arr: SUM, juni: Vassdragstreff WTO, IMF og Verdensbanken, tif: i Hatteberg, Hordaland. Blindern i Oslo. Arr: Ulandsse apdl: Konferanse Arr: Informasjonsnemnda for minaret ved Universitetet, 27. mars: Seminar om biolo- om bærekraftig utvikling, Hattebergvassdraget, tlf: gisk mangfold - matvaresikker- Manchester i England. tlf: het i sør eller patent og profitt Arr: ERP Environment, mars: Internasjonal i nord, Blindern i Oslo. Arr: tif: juni: Internasjonal studentfestival i Trondheim. Ulandsseminaret ved Universi- konferanse om miljøvennlig Arr. ISFiT - International tetet, tlf: april: Villmarks- bedriftsledelse, Universitetet Student Festival in Trondheim. messen 2001, Exporama på i Nijmegen i Nederland. tlf: mars: Konferanse Hellerudsletta. Arr: Game & Arr: ERP Environment, om utviklingen i samfunnet og Conservation, tlf: tlf: mars: Seminar om norsk forskningens utfordringer, klimapolitikk og globale Radisson SAS, Oslo Pla.za juni: Naturvernfor- 30. september - konsekvenser, Blindern i Oslo. Arr: Norges forskningsråd, bundets landsmøte, Mandal. 4. oktober: Internasjonal Arr: Ulandsseminaret ved tif: kongress for miljøjournalister, Universitetet, tif: juni: Konferanse om Lage-Hoerste i Tyskland. 29. mars: Jubileurnsmarke- friluftsliv, Trondheim. Arr: Arr: International Federation mars: Konferanse om ring for Senter for utvikling og Friluftsrådenes Landsforbund ofenvironmental Journalists, forvaltningen av Nordsjø- miljø (SUM), Unviersitetsbib- m. fl. tif: tif: områdene, Stavanger. Arr: lioteket på Blindern, Oslo.

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje 1 Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og CREE (Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy) Energiseminar ved UMB,

Detaljer

VISSTE DU AT...? B. Utslipp av klimagasser. Med og uten opptak av CO2 i skog

VISSTE DU AT...? B. Utslipp av klimagasser. Med og uten opptak av CO2 i skog FAKTAHEFTE Klimagassutslippene har ligget stabilt i 10 år Klimagassutslippene i Norge var i 2010 på 53,7 mill. tonn CO 2 -ekvivalenter ekvivalenter. * Dette er 8 prosent høyere enn i 1990. De siste 10

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Noen begreper NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat. Gir vindkraftkonsesjoner

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Velkommen til Norges Samferdselsforbund

Velkommen til Norges Samferdselsforbund Velkommen til Norges Samferdselsforbund Dagens samferdselspolitikk! Harry Lysvand Gründer og grunnlegger av NSF Hva er målene med å innføre en ny teknologi innen samferdsel! Hovedmålet å arbeide / fremme

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Vindkraft i Norge: Er den nødvendig? Vil vi betale prisen?

Vindkraft i Norge: Er den nødvendig? Vil vi betale prisen? Vindkraft i Norge: Er den nødvendig? Vil vi betale prisen? Trondheim, 20. oktober 2015 Vidar Lindefjeld politisk rådgiver lanaturenleve.no «Norge trenger ny fornybar energi!» Ny fornybar kraft er nødvendig

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup BI, 20. oktober 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer Årlig undersøkelse. Kartlegger befolkningens holdninger og interesse for klima

Detaljer

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

Klimasatsing i byer og tettsteder. Seniorrådgiver Peder Vold Miljøverndepartementet

Klimasatsing i byer og tettsteder. Seniorrådgiver Peder Vold Miljøverndepartementet Klimasatsing i byer og tettsteder Seniorrådgiver Peder Vold Miljøverndepartementet Disposisjon Viktige budskap fra klimameldingen Miljøsatsingen i statsbudsjettet Livskraftige kommuner Grønne energikommuner

Detaljer

Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009

Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo postmottak@kkd.dep.no 1. oktober 2009 Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009 Stiftelsen Elektronikkbransjen er en

Detaljer

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Klorparafiner og annet svineri Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Vi ser på: Avfallsforskriftens kapittel 14 og Ruteretur AS bransjens eget retursystem PCB og nedstrømsløsninger Klorparafiner

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif Avd.dir. Marit Kjeldby Hva er de nasjonale målene? Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret god nok

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Transport og utslipp Hva er transport? Transport er å flytte noe fra et sted til et annet sted. De vanligste formene for transport er sykkel, motorsykkel, bil, tog, fly, buss, lastebil og båt. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

Her hviler halve Bispelokket

Her hviler halve Bispelokket Bilag 51 16.000 tonn betong- og armeringsjern fra Bispelokket endte på ulovlig vis her hos Herstua Grus på Maura i Nannestad. Grustaket hadde ikke lov å ta imot betongavfall. Det er påvist olje- og PCB-forurenset

Detaljer

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Transport og miljø Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Å reise har vært viktig for menneskene helt siden de forlot Afrika for vel en million år siden. De har reist fra fattigdom eller

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

2 Prosent og eksponentiell vekst

2 Prosent og eksponentiell vekst 2 Prosent og eksponentiell vekst 196 KATEGORI 1 2.1 Prosentfaktorer Oppgave 2.110 Finn prosentfaktoren til a) 18 % b) 60 % c) 11 % d) 99 % e) 49 % f) 1 % Oppgave 2.111 Finn prosenten når prosentfaktoren

Detaljer

Fra nærbutikk til kjøpesenter en ulykke for miljøet?

Fra nærbutikk til kjøpesenter en ulykke for miljøet? Fra nærbutikk til kjøpesenter en ulykke for miljøet? Av Holger Schlaupitz, fagleder i Norges Naturvernforbund, avd. for klima, energi og samferdsel Innlegg på konferansen Avfall Innlandet 2009 i regi av

Detaljer

Nasjonale føringer i klimapolitikken

Nasjonale føringer i klimapolitikken h 1979 2 Kilde: NASA 2005 3 Kilde: NASA Farlige klimaendringer - 2 graders målm Nasjonale føringer i klimapolitikken Kilde: Miljøverndepartementet 4 Skipsfart bør med i global klimaavtale Nasjonale føringer

Detaljer

Agenda. Hvem er vi? Rene Christensen, Markedsdirektør Jøtulgruppen Roald Johansen, Klubbleder Jøtul AS. Side 2

Agenda. Hvem er vi? Rene Christensen, Markedsdirektør Jøtulgruppen Roald Johansen, Klubbleder Jøtul AS. Side 2 Østfoldkonferansen Agenda Hvem er vi? Rene Christensen, Markedsdirektør Jøtulgruppen Roald Johansen, Klubbleder Jøtul AS Bedriftspresentasjon Sammen bedre på klima Hva kan moderne miljøvennlige vedovner

Detaljer

Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge

Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge Framtidskyster Interreg IVA prosjektet Framtidskuster Hålbar utveckling i kustsamhälen, et samarbeid med

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Ragnar Gulowsen, Stiftelsen Miljøfyrtårn Sertifisørkurs i Oslo 3-4 mai 2011

Ragnar Gulowsen, Stiftelsen Miljøfyrtårn Sertifisørkurs i Oslo 3-4 mai 2011 Ragnar Gulowsen, Stiftelsen Miljøfyrtårn Sertifisørkurs i Oslo 3-4 mai 2011 Velkommen! 1. Presentasjonsrunde / registrering 2. Programmet 3. Administrative forhold Kursevaluering og kursbevis Lenke til

Detaljer

LOs prioriteringer på energi og klima

LOs prioriteringer på energi og klima Dag Odnes Klimastrategisk plan Fagbevegelsen er en av de få organisasjoner i det sivile samfunn som jobber aktivt inn mot alle de tre viktige områdene som påvirker og blir påvirket av klimaendring; det

Detaljer

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk DinE Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk dekkspor Hvilke dekkspor etterlater du deg? Det er dekk som får verden til å rulle Alt du ser

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Miljø, forbruk og klima

Miljø, forbruk og klima Miljø, forbruk og klima Fakta og handlingsalternativ Grønt Flagg seminar 12. mars 2013 Signy R. Overbye Miljøstatus Norge Hovedutfordringer Klimaendringene, vår tids største trussel mot miljøet Tap av

Detaljer

Areal + transport = sant

Areal + transport = sant Areal + transport = sant Wilhelm Torheim Miljøverndepartementet Samordnet areal- og transportplanlegging er bærekraftig planlegging Bevisførsel Praksis Politikk 2 1 Retningslinjer fra 1993 Utbyggingsmønster

Detaljer

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Å være et forbilde! «De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Ordfører Fabian Stang overrekker Miljøfyrtårnsertifikat

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

m1 2013 Dette er Miljødirektoratet

m1 2013 Dette er Miljødirektoratet m1 2013 Dette er Miljødirektoratet Dette er Miljødirektoratet I mer enn 40 år har Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) betydd mye for bevaring av naturen,

Detaljer

SE OPP FOR DISSE BOKSENE

SE OPP FOR DISSE BOKSENE SUPERHELTENE KÅRE-KARTONG, RESIRKULINE, LYN-LARS OG SUPERLÆRER BOR PÅ PLANETEN RESIRKULUS TELLUS. PLANETEN ER KJENT FOR SIN VAKRE OG GRØNNE NATUR, MEN NÅ ER GALAKSEN TRUET AV FORURENSNING! HJELP SUPERHELTENE

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Velkommen 1. Presentasjonsrunde / registrering 2. Programmet 3. Administrative forhold Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019.

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. Samfunnsområde 5 Energi og Miljø 5.1 Energi og miljø Kommunene har en stadig mer sentral rolle i energipolitikken, både som bygningseiere og

Detaljer

KLIMA 08 Åpningstale av Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Sandefjord Park Hotell den 9. september 2008.

KLIMA 08 Åpningstale av Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Sandefjord Park Hotell den 9. september 2008. KLIMA 08 Åpningstale av Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Sandefjord Park Hotell den 9. september 2008. God morgen! Takk for at dere har kommet hit i dag. Jeg er glad vi er så mange. Det må bety at Verdiskaping

Detaljer

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige.

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Egil Evensen, Trondheim Energi Fjernvarme AS INNHOLD Energiutnyttelse av avfall i Norge Overordnete rammebetingelser

Detaljer

Næringslivets behov for infrastruktur. Sindre Finnes, fagsjef Norsk Industri

Næringslivets behov for infrastruktur. Sindre Finnes, fagsjef Norsk Industri Næringslivets behov for infrastruktur Sindre Finnes, fagsjef Norsk Industri Mange utfordringer knyttet til infrastruktur Telenett, betales av brukerne Kraftnett, betales av brukerne og ved prisforskjeller

Detaljer

10. mars 2009. Norge på klimakur. Ellen Hambro. Statens forurensningstilsyn (SFT)

10. mars 2009. Norge på klimakur. Ellen Hambro. Statens forurensningstilsyn (SFT) 10. mars 2009 Norge på klimakur Ellen Hambro 13.03.2009 Side 1 SFTs roller Regjeringen Miljøverndepartementet overvåke og informere om miljøtilstanden utøve myndighet og føre tilsyn styre og veilede fylkesmennenes

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Hvordan informere om CCA-impregnert trevirke og PCB-holdige vinduer. Eirik Wormstrand Ruteretur AS/Norsas AS

Hvordan informere om CCA-impregnert trevirke og PCB-holdige vinduer. Eirik Wormstrand Ruteretur AS/Norsas AS Hvordan informere om CCA-impregnert trevirke og PCB-holdige vinduer Eirik Wormstrand Ruteretur AS/Norsas AS Mengder og kilder Omtrent 1 200 tonn PCB er tatt i bruk i Norge. I dag regner vi med at dette

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før)

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før) Vi må starte nå og vi må ha et langsiktig perspektiv (Egentlig burde vi nok ha startet før) NVEs vindkraftseminar, Lista Flypark 17. 18. juni 2013 Jan Bråten, sjeføkonom Bakgrunn 1. Enkelte samfunnsøkonomer

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Veikart for elektrifisering av veitransport Transport og nasjonale klimamål

Veikart for elektrifisering av veitransport Transport og nasjonale klimamål Veikart for elektrifisering av veitransport Transport og nasjonale klimamål EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Einar Wilhelmsen Rådgiver, EBL Næringspolitisk verksted 06.11.08 Agenda

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen. Elektronikkbransjen i media

Stiftelsen Elektronikkbransjen. Elektronikkbransjen i media Stiftelsen Elektronikkbransjen Elektronikkbransjen i media Oppsummering januar 2014 Totalt antall saker: 25 Antall saker papir: 7 Antall saker nett: 18 Antall oppslag riksmedier: 10 Antall oppslag regional-

Detaljer

Tankesmie om forbruk og livsstil

Tankesmie om forbruk og livsstil Tankesmie om forbruk og livsstil Tirsdag 18. november ble det arrangert tankesmie om forbruk og livsstil for 7. trinn ved Lundamo Ungdomsskole i regi av prosjekt Klima, miljø og livsstil. Elevene viste

Detaljer

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER Forbrukerguide Bruk tøyet bruk hodet skån miljøet! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick, Katrina

Detaljer

Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger)

Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger) Lobbyvirksomhet Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger) Innlegg på vestlandslanseringen av Stortingets historie 1964-2014 BT Allmenningen, Litteraturhuset i Bergen,

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser?

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Hvordan påvirkes trafikkarbeidet når vi tilrettelegger for parkering ved stasjoner, holdeplasser og fergekaier? Kollektivtransportforums

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

Norge verdens fremste sjømatnasjon

Norge verdens fremste sjømatnasjon Norge har satt seg et stort og ambisiøst mål: vi skal seksdoble produksjonen av sjømat innen 2050 og bli verdens fremste sjømatnasjon. Norsk sjømat skal bli en global merkevare basert på denne påstanden:

Detaljer

Landstrøm fra ide til realisering. Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune

Landstrøm fra ide til realisering. Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune Landstrøm fra ide til realisering Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune 29.mai 2008 Det igangsettes et prosjekt parallelt med arbeidet med plan for indre havn. Prosjektets visjon skal være "Bergen

Detaljer

Miljø- og klimaprogram 2013

Miljø- og klimaprogram 2013 Miljø- og klimaprogram 2013 Miljøpolitikk Vi overholder gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet. Vi tar samfunnsansvar og arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere miljøpåvirkningene fra

Detaljer

Klimagassutslipp - Hvorfor rense heime når det er billigere å rense ute?

Klimagassutslipp - Hvorfor rense heime når det er billigere å rense ute? Klimagass - Hvorfor rense heime når det er billigere å rense ute? Formål å vise hvordan økonomi kan hjelpe oss til å forstå hvordan klimaproblemet kunne oppstå å vise hvordan økonomi kan hjelpe oss til

Detaljer

Innhold. 1 Innledning...13. 2 Integrert design...25

Innhold. 1 Innledning...13. 2 Integrert design...25 Innhold 1 Innledning...13 1.1 Hvor for må vi byg ge passivhus og plussenergihus i fram ti den?...13 1.2 Et pa ra doks...16 1.3 Hvil ken kunn skap lig ger til grunn for bygg fa ge ne?...17 1.4 Definisjoner

Detaljer

ROT-fradrag -snart også en norsk realitet?

ROT-fradrag -snart også en norsk realitet? ROT-fradrag -snart også en norsk realitet? Fagtreff for brønnborerbransjen i MEF/NBF 28.februar 2014 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Norge var tidligere sett på som en energieffektiv nasjon I 2004 ble

Detaljer

barnehagefolk Fra barnehagebarn lit skoleelev I I

barnehagefolk Fra barnehagebarn lit skoleelev I I Fotsvinner det kompetente barnet i overgangen? Skulebokkunnskap etter teik? Det et barna som skaper sammenhengene Barna bør skjermes mot mattepresset Samarbeidet og sammenhengene i vår skotekrets Skotestartsamtater

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje!

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011 - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Oljefri-kampanjen takker for støtte fra Miljøverndepartementet i 2010 og 2011! Gammel

Detaljer

Det Grønne Skiftet Hva er det, når kommer det og hva innebærer det

Det Grønne Skiftet Hva er det, når kommer det og hva innebærer det Innledning Rotary 12.10.2015 Det Grønne Skiftet Hva er det, når kommer det og hva innebærer det? Jan Petter Hansen Department of Physics and Technology University of Bergen De nye teknologienes «eksponentielle»

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Nr. 3 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Energikilde så ren at du kan drikke den! Strømselgere på butikksentre Gavedryss på Askøy Kr. 100 000,- i støtte utdelt

Detaljer

4. møte i økoteam Torød om transport.

4. møte i økoteam Torød om transport. 4. møte i økoteam Torød om transport. Og litt om pleieprodukter og vaskemidler Det skrives mye om CO2 som slippes ut når vi kjører bil og fly. En forenklet forklaring av karbonkratsløpet: Olje, gass og

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2619 2010 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Delprosjekt: Legemidler og miljø

Delprosjekt: Legemidler og miljø Delprosjekt: Legemidler og miljø Hvorfor et miljø- og klimaprosjekt? Utfordringsbildet Klima Miljøgifter Biologisk mangfold Ozonlaget Uttømming av ressurser Økt levealder og flere eldre i befolkningen,

Detaljer

Bioenergi marked og muligheter. Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB

Bioenergi marked og muligheter. Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB Bioenergi marked og muligheter Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB 2 PLAN FOR PRESENTASJONEN MARKED FOR BIOENERGI Omfanget av bioenergi i Norge Energipriser og lønnsomhet

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 KOMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Grønn strategi har følgende satsinger: 1. Bergen skal ha en bærekraftig vekst som ivaretar klima og miljøhensyn 2.

Detaljer

Bygninger og naturvern: Hva må til?

Bygninger og naturvern: Hva må til? Bygninger og naturvern: Hva må til? Lars Haltbrekken/Torhildur Fjola Kristjansdottir Leder/Energirådgiver Norges Naturvernforbund lh@naturvern.no, tfk@naturvern.no 20. november 2007 Energifrigjøring i

Detaljer

Miljødirektoratet. Oppdal 3. september 2013

Miljødirektoratet. Oppdal 3. september 2013 Miljødirektoratet Oppdal 3. september 2013 Dette er oss Forvaltningsorgan under Miljøverndepartementet Etablert 1. juli 2013 Om lag 700 medarbeidere hovedsakelig i Trondheim og Oslo Foto: John Petter Reinertsen

Detaljer

Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi

Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi Avfallskonferansen 2014 Trondheim, 15.05 Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult www.mepex.no Kunnskapsbehov?? 1. En bransje i kraftig endring 2. Fremtidens

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Hallgeir H. Langeland SVs transportpolitiske talsmann NTP 2010-2019: 100 milliarder mer til samferdsel Dobling av jernbaneinvesteringene (3 4 dobling

Detaljer

Klimaproblemet Fakta og handlingsalternativ

Klimaproblemet Fakta og handlingsalternativ Klimaproblemet Fakta og handlingsalternativ Eid skole, 10 trinn, 27.05.15 Prosjekt Klima, miljø og livsstil 2014-2015 Prosjektets mål Hovedmål Prosjektets hovedmål er å styrke innsikt og respekt for naturens

Detaljer