Sluker strøm. Butikker, hoteller og restauranter: samferdselspolitikken. mjø BU11E!tlll. Natur. Innhold:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluker strøm. Butikker, hoteller og restauranter: samferdselspolitikken. mjø BU11E!tlll. Natur. Innhold:"

Transkript

1 Natur mjø BU11E!tlll nr.3, 9 februor Ogg utgitt av Norges Naturv rnforbund Innhold: Forbudt miljogift Produksjon, import og eksport av såkalte kort kjedede klorparafiner er nå forbudt brukte vi 15 tonn av miljøgiften. side 3 Forvirring om ulv Det er gitt fellingstillatelse på inntil ni uk men myndighetene er uenig med seg selv om hva en ulvefamilie egentlig er. side 4 «4liijooiganisasjonene er veldig seriøse når de svarer Hagen - med en rapport på 100 sider Folk synes det blir litt tungt.» ANNi-KAT Iii RLAN[) TIL FOLK! \ ITT Butikker, hoteller og restauranter: Sluker strøm Dobbelt så mye skrot Rekordsalg og kort levetid: Om sju år blir mengden data-skrot fordoblet. Det betyr at vii 2008 kommer til å kaste tonn datautstyr. side 6 Engangs søppel I fjor ble det satt ny rekord i antall solgte engangs kamera. Bare en av fire produsenter har gjenbruks ordning for apparatene. side 7 Satser på barna De voksne er for like gyldige til å bry seg om de grønne verdiene, mener WWF Indonesia. De har derfor gått til skolene for å lære de unge å ta vare på miljøet. side 8 Handels- og servicenæringen bruker 70 prosent mer strøm per kvadratmeter enn gjennomsnittet. For hver kvadratmeter bruker de hele 430 kilowattimer, mens gjennomsnittet er 250. Snu I Inyest er forbruket i butikker. mens hoteller og restauranter ligger noe lavere. Lten store investeringer vil je ansla sparepotensialet til prosent, sier Ole-Gunnar Sognen i Norges vassdrags- og energidirektorat. side 5 samferdselspolitikken 1,2 milliarder i årlige økte tilskudd til kollektivtrafikken, krever Naturvernforbundet. I februar spikres norsk sam ferdselspolitikk for de neste 10 årene. Ta fra bilistene og gi til sykkel, buss og bane krever miljøorganisasjonene. De får støtte fra Transportøkonomisk Institutt og Statens helsetilsyn. side 3

2 Neste utgave: miljogiften PC 13. i verk. sand, lorleller til Teleismrksavisa ember, buskskett i desember og pa Jonifruland, Trond Eirik Sil leindustrien sysselsetter i dag Lufthavn mulighet til selv å be stemme hvor mye avisi ngsvæske maltrost og rugde i januar. Ornitolog ved Fuglestasjonen Etllsmnengdene. Da er det unekte og konkrete tiltak fra forrige ut lig litt merkelig at en rekke enkle Det milde høstværet kan ha moen i høst. Tillatelsen gir Oslo mdcl kunne se lavesvaler i nov heter i har pa dette området: «Avtållsminimering og gjenvin mulighetene for å redusere av de bruker pa Garderinoen, sa avgjørelse. Møte om møte uren ses. Norheim. har fulgt vindmøllehransjen i Ile vindmolleindustri steget fra noen fast at verneplanen for vassdrag le et nytt utvalg for å gjeimoinga USA om t komme lengst vekk ning». Na vil regjeringen nedset oflenthg utvalg fram utredningen Bare fra 19% til -98 økte gjen hvordan Norge ligger langt unna klimagasser. Sin Iljerke umrom vinning viser hvor store mulig Kapitlet om avfall og gjen fra Kyoto malet for reduksjon av som ble nedlagt tidlig på 90-tallet. nei da ugsa at utviklingen er be slipp fra osteuropeisk industri en rekke mil jomal. Vi slåss med oss pa å kjøpe papirkvoter for ut strbrn. Nice traktaten åpner for at land kan inngå nærmere foran og imilbre skatt pa ener vil bli «supplert». I lvilke vass mil harder, skriver Pol itiken. Leder lom 8 og 15 milliarder. I tillegg Pris på vei Miljø slik at utslippene synker. Klimaproblemet blir ikke mindre be kymringsfullt hvis vi skal basere redning ikke er satt For mer enn ti år siden la et 33 til 50 prosent. vinningen i husholdningene fra mapolitikken inneholde tiltak lede stort ingsineldi ngen om kl i kymringsfimll. Du ma den vars Kapitlet om kliniaendringer, luftforurensning og støy viser lertid meldingen ikke noe om. drag som vil hit spart sier imid det imidlertid: Regjeringen slår mer lbrnoyelig. In god nyhet er har gjort den Meldingen kom flere maneder uten at det fo r s i n k c t I perke frem stortingsmeldingen i ikk og rikets iniljotilstand». oni «Regjeringens mniltovernpoli 2. Ii.bruar la mniljovemniinister Sin stilstanden 2 Natur & miljø Bulletin nr nr Natur & miljø Bulletin 3 Kortnehbgasa. om en annen sjelden vinlergjest: Fugleinleresserte i Skiensom Den milde vinteren har resultert (le ga til Oslo L u Ut ha n Ga rder opprettholde uts li ppsl iii i tel sen Statens forurensningsti Isyn vil - Itørs\ i trekkiligler i klimavillrede. liarder danske kroner. erdien er et ut rykk og eksporterer for 15 mil hundre millioner til rundt 80 mil harder danske kroner. Vindmul Pa th ar har verdien av dansk Milliarder i vindmøller skvetten trekker vanligvis til Afrika i oktober, men altsa ikke denne vinteren. Jan V 1-lansen til Politiken. venter i fremtiden, sier okonom en er vel fundert. i investcringshanken Aros Maizel ie ar. Flan mener den høye verdi elsen. Saken er nå sendt til Mil vernlbrbund har klaget pa tillat lenge ikke grunnvannet tbr joverndepartementet lbr endelig peraturen, sier Silsand. være at enkelte individer pleier med å trekke, men det kan ogsa gjort at enkelte arter har ventet bli igjen. og at de i år har overlevd lenger pa grunn av tem hr hvilken profitt markedet ibr Trykking: GAN Grat iskas. Aksjeanalytiker I lenrik Tireum Bellona og Norges Natur Lavesvalen, trosten og busk i vindmollebransjen er ikke børsnotert, men I lenrik l3reum har beregnet verdien av det tredje største selskapet, Honus, til mel arder. De andre selskapene til 48,8 milliarder danske kroner pa Københavns Fondshørs. Mens NE( Micons verdi er I 0.6 milli Nordex verd mellom 8,5 og 17,5 er selskapene LM (ilast iher og juli, skriver Stavanger Aftenblad. trenger tid, og vil utsette møtet tit de internasjonale klimaforhand lingene skal tas opp igjen. USAs nye utenriksminister sier landet 12. ftbruar blir det bestemt nar politikk, melder Energiskatt i EU? jokommissær, Margot WaII gi, opptordrer Unionens mil åtte land er enige om nye reg hele unionen. På denne maten samarbeid. Kravet er at minst En gruppe lu-land bor gå vil Wallstrbm oinga FUs krav ler, som i sa fall ikke gjelder om enstemmighet i avgifts Selskapet Vestas er verdsatt andre institusjoner og organisa sjoner, etterlyst konkrete tiltak samferdselspolitikk de neste 10 årene. 15. februar spikres planene for norsk reduserte CO-utslipp, (inte borg-protokollen om reduksjon Krever klare miljø-tiltak Norges Naturvernforbund etterlyser en plan i pakt med internasjonale miljømål. Denne uka blir samfurdselskomi teens innstilling til Nasjonal transportplan (NTP) (NNV) har, i likhet med flere lagt fram. Naturvernfhrbundet bane, bat og buss. som skal fo mer trafikk fra vei til alle internasjonale miljoinal. sier erne operert lykkelig losrevet fra selspolitikk sortert under los gjengerparagrafin, og politik valg, Gunnar Sander. til, blant dem Kyoto avtalen om avtaler som NTP ikke tar hensyn leder for NNVs samferdselsut direktiv om bedre luftkvalitet. i NOK-utslipp, Stortingets mai pa tide at miljomalene blir sty om reduserte støyplager og FUs rende tbr samfurdselspolitikken, mener Sander. Kortkjedede klorparafiner har syn (SFT) flere Iikhetstrekk med itblge Statens forurensningstil sakte ned og lagres i kroppens fettvev. Forsøk pa rotter og mus I [an refererer til en rekke Malene Klorparafinene er vedtatt. Na er det Til nå har norsk samfurd KRISTIAN JAHRE brytes Miljoorganisasjonene har særlig angrepet NTPs svakheter i for veiutbygging, mens støtten til og Ungdom papeker at det tbre hold til kollektivtrafikken. Natur i rushtrafikken. Det gjør de ikke i dag, mener Norheim. kollektivtrat ikk blir redusert. slås a bruke 132 milliarder på pa driftstilskudd. I Ivis det ikke (Tøl) støtter NU i kravet om tilfores mer i drift til jernbane, økte kollektivbevilgninger. vil vi til slutt ende med et RolIs tbrskingsleder i TOL Hard Royce-tilhud pa skinner, tror dene til buss, tog, trikk og t-bane ma vurderes i sammenheng med ulike veiprismgstiltak. innsjøer som er mest utsatt, sier overingeniør Bente Sleire ved koster å kjøre, for eksempel bund har reagert pa manglende ikke sammen med visjonen om kol lektivsatsning. «Dette henger å satse pa miljøet,» uttalte NAFs viser at stoffene kan gi kreft. men ker. Siden klorparafiner først og fremst er giftige for vannlevende dette er ikke pavist hos mennes metallurgisk industri. organismer, er det liet i hav og SFTs Seksjon tbr kjemikalier og Transpurtokonornisk Institutt Det Bilistene I [an understreker at tilskud Selv Norges Automobil-For Kortkjedede klorparafiner har ma betale det det ma særlig satses aret, og jeg haper det blir rom for flere midler til jernbanen, sier Ogsa Statens helsetilsyn reagerer pa NTP, men utfra et ganske Gunnar Sander. som vil ha hade investeringer og vedlikeholds Tog-milliarder NN V vil ha 1.2 milliarder i arlige informasjonssjef Egil Otter til Drainmens Tidende. økte tilskudd til kollektivtrafik fra planlagte veiuthygginger, ken. En del av dette kan hentes tydelig oppmerksomhet det siste mener forbundet. midler til 10 milliarder kroner mer enn del er lagt opp til i NTR Negative helseeffekter vært brukt som mykgj ører i gum tekstiler. samt som sakalt skjære mi og plastartikler, i maling og væske under metallbearbeiding. 200 tonn i Norge. I tonn. Arsaken er at bransjen har visst dalende. I 1991 var forbruket at et forbud ville komme, og der av kortkjedede klorparafiner Smidig overgang for har de selv ftmnnet erstatning er for miljogiftene, sier Sleire. klorparafinene tràdte i kraft 1.januar og gjelder produksjon, im Forbudet mot de kortkjedede Krisen Men i NSB har vakt be tbrbruket har vært

3 ,,. Vi Resten uten- uten Sporsmalet Til Dette som -- Handelsstanden Samtlige Disse Hvo,fbr Jeg En Jeg en 4 Natur & miljø Bulletin nr nr Natur & miljø Bulletin 5 EdJiaas,1I bij (16 ENEBAKK KOMMUNE FRSUND KOMNIUNF H NFvrsL o:t Opptev Itorshuvn, ei sinabathavn utenom det vanlige... Gjensidige NOR.11 i III Illib INFOSYNERGI fl Karl Johan Fonds NGU GeoIogy for 5oiety sinne 1858 Små tiltak, Mega-gevinst Med enkle tiltak sparer Mega Lierbyen rundt 5000 kroner i måneden på strømsparing. Den to og et halvt ar gamle dag ligvarebutikken bestemte seg tid lig for a satse pa enok tiltak. In vesteringene har si langt redu sert stromregningen med om lag kroner årlig. har neppe tjent så mye penger på enok-tiltakene fore løpig, men det vil komme, mener Mega Lierbyens driftssjef, Roy 1-lenning Skaug. Ansvar og organisering Forretningen i Lier har foreløpig gjort sma. enkle tiltak for a få ned strøm forbruket. Blant annet har de senket romtemperaturen i lokalet noen grader og skaffet et varmegjenvinningsanlegg. dreier seg om organ- Ifølge norske myndigheter skal vi ha minst 8-10 familiegrupper med ulv i Sør-Skandinavia. Direktoratet for naturfbrvaltning (DN) og det svenske Naturvards verket undertegnet i 1998 et dokument der en tåmiliegruppe dejineres til minst å inneholde et lederpar (allåparet) og en valp. Senere er defmisjonen endret til minst tre dyr - å sette krav OIn minst to all adyr. Dermed kan DrjfissjefRoy Henning Skaug ved Mega Lierbyen sparer om lag 5000 kroner i måneden på enkle enok tiltak. (Foto: Petter Olav Kjæraas, Oko-koinpaniet) isering. Vi sørger for eksempel for at dører og vinduer alltid er lukket, at kaffetrakterne ikke star pa mer enn nødvendig og at lyse ne alltid slukkes enten nar det Hva er en ulve-famiie? Direktoratet for naturforvaltning har gitt fellingstillatelse på inntil ni ulv, men er uenig med seg selv om hva en ulve-familie egentlig er. I. NorA (hrir,ru :0. 2e.4 ))I6. () 1r, Tif.5O4)OO/<r ner htrp./ uu-n lier/i ro grupper bli definert som familier å være i stand til å reprodu sere seg. I den sakalte Rendals flokken er alftthannen sannsyn ligvis skutt, hvilket betyr at flokken etter den opprinnelige definisjonen ikke lenger er en familiegruppe. I sin follingstillatelse skriver Gamle biler gir dårlig luft TEFIERAN: Gamle biler har ho vedskylden for den kraftige luftforurensningen i Teheran, hevder mi ljuvernorganisasj oner i den iranske hovedstaden. Myndighetene blir beskyldt for ikke å ha brydd seg nok om tolks helse. Dette innrømmer mi bade lokale og statlige autorite ikke er folk i det aktuelle rommet eller når vi stenger for kvelden, sier Skaug. Mega Lierbyen satser i tillegg til enok også på okomat og av falissortering, og hevder a være verdens ftirste dagligvarebutikk med ISO sertifikat. alle må stille seg er hva som skal til for a lyk kes i markedet. Vi tror framtidens kunder vil velge å handle i butikker som satser pa miljø, framholder driftssjefen. Anbefaler enøk-test Miljøkoordinator Rolf Erik Lomo i Coop Norge anbefaler sine butikker :i ta enøk-tester. I fjor kartla kjeden strømfor bruket i 80 butikker, i år blir det proveprosjekter i fom av dem. nu har handelsstanden hatt alt for lite fokus på enøk. Nu begynner ting å skje, og jeg tror mange vil satse pa tiltak rett og slett fordi det er penger a spare pa a tenke miljovennlig, sier Lomo. DN om endringen av defini jonene at «Denne uoverens stemmelsen er generelt uheldig og bør tas opp til drøfting...» er forvirrende og en slags tilsnikelse i forhold til det man opprinnelig var enig om. Sa lenge man ikke har fått en om Ibrent svensk-norsk definisjon, er fellingen en tbrhastet konk lusjon fra forvaltningen. Spesielt når Naturvrdsverket har prot estert, sier fagkonsulent Thor Midteng i Naturvernforbundet. ter. Teheran - er verdens tolvte største by - er den nest mest forurensede i verden. I en rapport som 28 miljø vernorganisasjoner har fort i pennen anslås det at mennesker dør hvert r som føl ge av luftforurensning i Teheran. (IPS) I Handelsstanden strøm-verstinger Handels- og servicenæringen bruker 70 prosent mer strøm per kvadratmeter enn gjennomsnittet. kan spare svært mye pa stromforbruket sitt, men har foreløpig vist liten interesse for enok-tiltak, sier hovedan svarlig for Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) bygg operator, Ole-Gunnar Sognen. I snitt bruker vi 250 kilowat timer (kwh) per kvadratmeter årlig her i landet, men handels og servicenæringen bruker hele 430 kilowattimer. Tallene for tre av de store handels- og service bransjene er: Kjøpesentre og varehus: 419 kwh. Butikker: 541 kwh. Floteller og restauranter: 330 kwh. NVEs hyggopertttor ble opp rettet i 1996 for å realisere stat lige enok-mal. I d:tg omfatter nettverket 240 byggeiere og 1400 bygg over hele landet. De flit IPS CARMELO RUIZ-MARRERO USAs marine har brukt store deler av øya som målomrade siden Puertoricanske mil juaktivister har de to siste årene engasjert seg i en ulydighetskam panje for å få slutt pa dette. Na følger sivilbefolkningen med engstelse debatten i Europa om bruk av utarmet uran i am munisjon under NATOs krig i Jugoslavia i De fleste ski pene og flyene som ble satt inn tigste er d statlige gruppene, som NSB, Statsbygg, Forsvaret og Telenor. Den eneste daglig varekjeden som er med i prosjek tet, er Ilakon-gruppen. Sparer lett 15 prosent deltakere sum far støt te fra oss ma forplikte seg til a spare minimum 10 prosent gjen nom enøk-tiltak, forteller Sognen. Han anslar potensialet til å være langt større, særlig for storforbrukere innen handels- og servicenæringen. bruker ofte like mye eller mer strøm cmi sykehus per kvadratmeter, og er de som kan spare mest. Uten store investerin ger vil jeg ansla sparepotensialet til prosent, framholder Sognen. tar ikke fll ll inn för e,iak tiltak hm is det er sa noe å spare? tror rett og slett han delsstanden ikke har visst hvor den gang hadde ifidge USAs marine øvd seg pa Vieques. Kjopesentrene bruker laiigt mer stram enmi gjenmiomnsizittet per kvadratmeter. (IllustrasjonsJito: Audimmi Garberg) Høy forekomst av kreft Forekomsten ttv kreft pa Vieques er 26,9 prosent over gjennom snittet for Puerto Rico, ifolge en undersøkelse fra Ilelsedeparte mentet i Puerto Rico. Undersøkelsen, som dekker arene , sier ikke noe om arsaken til denne uvanlig høye kreftprosenten, men motstandere av at øya skal være målomrade er ikke i tvil om at den henger summye de har brukt på strøm. Men mi er (lette i ford med å endre seg, mener Søgnen. Fryse-sluk Ifølge Opplysningskontoret for energi og miljø (OFF) har dag ligvarebransjen spesielt mye a hente pa a lære seg enok. Totalt her i landet brukes det cirka 6 TWh strøm på kjole- og fryse maskiner årlig. OFE ansliir at det er mulig å spare inn minst 1,5 TWh - mengde som tilsva rer stromforbruket til om lag eneboliger. forutsetning er at bed riftene begynner å male sitt eget forbruk. Neste skritt er å begyn ne å styre stromforbruket, kons taterer konsulent i OFE, Torgeir Ericson. Redsel for utarmet uran også i Puerto Rico SAN JUAN: lnnbyggerné på øya Vieques, som tilhører Puerto Rico, frykter for at USAs marine har brukt ammunisjon med utarmet uran under skyteøvelser på øya. men med den militære virksom- prosenten er høyere i dag. heten. anslar at kreftprosenten Rafael Rivera-Castaiio, en i dag ligger 52 prosent over

4 ln Det Fra Folk Bransjen Vi at Kodak -. Det 6 Natur & miljø Bulletin nr nr Natur & miljø Bulletin 7 Norsk Fi1mtrykk Fliniegateri 8, N.4018 Siavanger. Norway Til I, Norsk Petroleumsinstitutt () SiraKvina kraftselskap [1 Transportbedriftenes Landsforening Trondheim * Havn PirSeotrrt, 7005 Trondheim I ØYGARDEN KOMMUNE TO 0yg.mo 5838 TOre e T20LDSTO Andenæs YVS Dobling av dataavfall Vi kjøper stadig mer daazitstyr. Avfallsmeiigdene blir trolig doblet. (Foto: Kristian Jahre,t Rekordsalget av PC-er de siste årene kan føre til en dobling av avfallsmengdene i neste sju årene. KLAUSTVEDT Miljoverndepartementet anslo i 1998 at det kastes om lag tonn datautstyr arlig her i landet. Men pa hele 90-tallet har det vært en jevn økning i PC-salget. I fjor ble det solgt PC-er og skrivere, en nedgang pa 8 prosent i frhold til rekordåret 1999, melder PC World Fxpress. Teknisk sjef i bransjeselska pet Elektronikkretur, Ole Viggo Svendsen, konstaterer at det kan bety en dobling av avflullsmeng den i løpet av neste tiarsperiode. PC veier i snitt 25 kilo og en skriver 8 kilo. Levetiden er cirka sju ar. Det kan bety at i 2008 vil det kastes om lag tonn datautstyr her i lan det, sier Svendsen. Mengdene øker Elektronikkretur samlet i fjor inn tonn datautstyr. Mengdene har okt helt siden forskriften for elektrisk og elektronisk avfall ble innført 1. juli 1999, og mye tyder altsa pa at de vil tbrtsette å gjøre det i mange ar framover. vil selvfølgelig avhenge noe av forbruksinonsteret, men i er forberedt på økende mengder dataavflill, framholder Svendsen. Prøveprosjekt Elektronikkretur vil i år satse løpet av de spesielt på innsamling av mindre elektroniske produkter, som l or eksempel mohiltelefbner, opp- Andre faktorer som kan føre ladhare tannbørster, dataspill, til at større mengder dataavfall leketoy og hærbare CD spillere. blir samlet inn er: har en tendens til At folk blir oppmerksomme pa å lagre slike ting hjemme. Na forhandlernes returplikt. ønsker vi a bruke de kommunale,. At retursystemene blir mer røde avflilisboksene til a samle effiktive. inn slike produkter, forteller Ole Myndighetenes mai er at Viggo Svendsen. 80 prosent av alt gemierert LE av Innsamlingen av sma EF pro fall skal flinges opp av et av flere dukter blir i første omgang testet eksisterende retursystemer. ut i Kristiansand og Stavanger. I Krever kontroller Elektronikkbransjen vil ikke ha noe av at Statens forurensningstilsyn (SFT) slakker av på kontroller av såkalt EE-avfall. Forskriften om innsamling av at SFT ønsker en mer passiv kon elektriske og elektroniske prod- trollfunksjon. ukter fikk uarite konsekenser Norske Elektroleverandorers for iniljømyndighetene. landst orening, IKT Norge, Leve 1. juli 1999 fikk 12- randorforbundet for Lyd og Bil produsenter og importø- de, Teknologibedriftenes Lands rer av såkalte LE-produkter forening, I landels- og Service rapporteringsplikt. Det var langt næringens Hovedorganisasjon og mer enn både Miljøverndeparte- Elektroforeningen krever at mentet og vi i SFT regnet med. SFTs ansvarsområde forblir som 1 dag bruker vi over et årsverk pa i dag. dette, opplyser rådgiver ved trenger tid til avflillsseksjonen i SFT, Rune å etablere gode returordninger for Opheim. EL-avfall, og det er viktig at SFT vil lette pa sakshehand- myndighetene er aktive. Vi be lingspresset og ha mer tid til felt- hcmver kontroller, særlig na i startkontroller, og har oversendt et for- fasen, sier driftssjef i Elekt slag til Miljoverndepartementet. ronikkretur, Ole Viggo Svendsen. Bransjen har tolket det dithen I ç/, [ Engangskamera i søpla I fjor ble det solgt engangs kamera. og de fleste havner i søpla. AUDUN GARBERG I fjor ble det satt ny norsk salgsrekord for engangskamcra. Hele av de sma plastikkap paratene ble solgt, mot året flyr, lorteller intbrrnasjons sjef Knut Forsund i Fotoradet. Pa tross av at engangskamera er et elektronikkprodukt er de fritatt for miljuavgiften andre kamera er ilagt. Kun Kodak I Norge selges fire typer engangskarnera: Kodak, Fuji, Konica og Agfa. Men bare Kodak har et system for å bruke apparatene om igjen. De for inn 60 til 70 prosent av apparatene som selges. I tillegg til redusert avflillsmengde, gjør gjenbruk produksjonen billigere. tjener penger pa dette, selv om vi har kostnader pa inn samling og transport. Et kamera blir brukt opptil 8-10 ganger, forteller nordisk miljokoordinator Anne Kan Skjoren i Kodak. Intarnasj onalt samlet Kodak inn 97 millioner apparater i Etter en kvalitetskontroll blir det meste av engangsappara tet brukt pa nytt. Vi hytter ut hatterier og det vi vet blir slitt. Pa baksiden not erer vi hver gang de har vært inne, slik at vi vet hvor mange ganger det har blitt brukt, sier Skjoren. Får flakslodd Frik Kjelsrud i l otoknutsen Oslo Kameraservice har merket oppgang i salget av engangs kameraer. I [an forteller at så godt som alle apparater fra Kodal sendes i retur. har egne esker for retur, og de betaler all porto. Så det er lagt opp til at folk skal gjøre det. Vi får til og med flaks lodd for eskene vi returnerer. I søpla I los Click fotoserviee pa Aker l3rygge går imidlertid engangs apparatene rett i sopla. som ville vært interes sant Iår 05S var å levere hele apparatet og at det kom noen og hentet det, sier mc Thorstensen i Click fotoservice. Forbrenning løser ikke avfallsproblemene I Natur & Miljø l3ulletin nr spor Christine I Ivitsand i Norges Naturvernforbund: Løser forbrenningsanlegg avlål lsproh-lemene? I ler tror jeg at Energos og Naturvern - Inn1rpj forbundet er helt enige. Utl ordningen er at avtållsmeng dene vokser, I Ivordan man skal greie å losrive denne vekstmek anismen fra vekst i velstand og forbruk er både et etisk, politisk og teknisk spørsmal av stor be tydning. Forbrenning løser ikke avflullsproblemene. Derimot adr esserer forbrenning mange av de miljoproblemer som avfallet Ibrer til. Det er verdighet i disse spørsmål med den enkle begrunnelse at vi er et kommersielt selskap. Vj tror i likhet med Itellona - de konk rete løsninger på miljosporsmål ene i videste forstand ligger i dialog og samhandling mellom tredjesektor, politikere, offèntlig administrasjon og et næringsliv som tar etisk ansvar. Det er også slik at det kan være bednit tsøko noinisk lonnsoint å satse på mil jø. Bedrifter som erstatter olje mccl avfallsenergi forhedrer både sine bunnlinjer og sine miljø regnskap. Miljøteknologi kan bli en stor eksportnæring for Norge. Det er et svært darlig utgangs punkt for miljøarheid i 2001 om det er Naturvernforbundets prin sipielle syn at næringslivet ikke har og ikke kan ta etisk ansvar. I Ivilke iniljoproblemer er det så avfållst orbrenning kan bidra til å løse? 11cr er noen svar: Okt gjenvinning av restavtållet Reduksjon i organisk avfall til deponi Reduserte utslipp av klimagassen Reduksjon i lokal forurensning Reduksjon i bruk av fossile brensler Økt bruk av vannbårne varmesystemer Reduksjon i bruk av strøm til oppvarming En hovedbekyinning i Natur vernfbrbundet synes å være at «En storstilt etablering av for brenningsanlegg vil etter all sannsynlighet være til hinder for at en politikk for avfallsreduk sjon blir gjennoinflrt». Med respekt å melde fremstår en slik pastand som lite velfundert og noe virkelighetsfjern. Tror virke lig Chnistine Hvitsand at produ senter og næringsliv i ulike ledd i varekjedene vil pøse pa med av flillsproduksjon i den hensikt å avhjelpe brenselbehovet i etab lerte avfallsforbrenningsanlegg? Eller at vi som forbrukere vil opprettholde vårt forbruksniva og forhruksmønster i en slags solidaritet med leverandorer av forbrenningsteknologi? Eller at politikere og oflëntlige tjenestepersoner vil legge foringer for avfallspolitikken for å avhjelpe en ressurskrise i avfallsforbren ni ngshransj en?

5 - Miljø hvor Gjennom Barna Kunnskapsrike A-BLAD Ettersendes ikke ved varig adresseendring Rcturadresse: Natur & miljø Bulletin Boks 342 Sentrum 0101 Oslo 8 Natur & miljø Bulletin nr Miljøundervisning for de unge JAKARTA: Aktivister mener det er langt mer hensiktsmessig å utdanne unge indonesiere enn voksne til å ta vare på miljøet. IPs KANIS DURSIN Verdens Naturfond (WWF) og andre miljovernorganisasjoner som er aktive i Indonesia, mener de voksne er for likegyldige til a bry seg om de grønne verdiene. WWF har tatt konsekvensen av dette og gått til skolene for å lære de unge a ta vare på miljøet. Spill Filmer, lyshilder og leker blir for å la mil jobevisstheten kom me inn i de unges hoder pa en morsom og lærerik mate. Blant annet har man tatt i bruk brett spill - et stigespill - de små lærer å forsta hva som er til beste for miljøet. er et interessant fag og vi spiller mange morsomme spill, forteller fjerdeklassingen Chandra ved Basuko barneskole i hovedstaden Jakarta, en av de skolene WWI har satset pa. spill formidler vi et budskap til elevene om at de kan hjelpe naturen ved blant annet å ikke bruke så mye vann og å sla av lyset når de går ut av rommet, forteller Desi Polla, ansvarlig for kommunikasj on og utdanning i WWF Indonesia. Menneskeskapte naturkatastrofer Polla mener den beste måten a bruke WWFs midler pa er a utdanne barn og unge i miljøspørsmål. er Indonesias frem tid. hvis de blir gitt tilstrekkelig kunnskap mens de enda er sma, kommer de til å være langt bedre K1rrn1rrrn ambassadører for miljøet enn dagens voksne, sier hun. WWF foretok en spørreundersøkelse om miljøbevisst heten blant folk i fjor. Da fint de ut at voksne indonesiere ikke var særlig bekymret for miljøet. På en liste over hvilke saker de prioriterte høyest korn miljøet på en niendeplass. Dessuten ble det klart i undersøkelsen at verken statlig eller privat sektor setter naturen særlig høyt på sine prio riteringslister. Budskapet om at jordras og flom skyldes kynisk nedhogging av indonesiske skoger ser ikke ut til å ha gått hjem hos befolk ningen, ifølge eksperter. hvert år mister tusenvis av indonesiere livet som følge av disse mennes keskapte naturkatastrofene. Vil vekke barns naturverninteresse med fôringsautomater for fugl Leder av Naturvernforbundet i Vest-Agder, Torbjørn Fredrik sen, har snekret over 120 fugleroringsautomater for å vekke barns naturinteresse. Automatene er delt ut til barn og barnehager flere steder på Sørlandet. unger blir det naturvernere av. Jeg vil at barna skal være nyskjerrige i stedet for å si t sj og æsj når de finner noe ukjent og rart i naturen, sier Fredriksen. 13. februar: Seminar om Universitetet i Stavanger, Arr: SUM, juni: Vassdragstreff WTO, IMF og Verdensbanken, tif: i Hatteberg, Hordaland. Blindern i Oslo. Arr: Ulandsse apdl: Konferanse Arr: Informasjonsnemnda for minaret ved Universitetet, 27. mars: Seminar om biolo- om bærekraftig utvikling, Hattebergvassdraget, tlf: gisk mangfold - matvaresikker- Manchester i England. tlf: het i sør eller patent og profitt Arr: ERP Environment, mars: Internasjonal i nord, Blindern i Oslo. Arr: tif: juni: Internasjonal studentfestival i Trondheim. Ulandsseminaret ved Universi- konferanse om miljøvennlig Arr. ISFiT - International tetet, tlf: april: Villmarks- bedriftsledelse, Universitetet Student Festival in Trondheim. messen 2001, Exporama på i Nijmegen i Nederland. tlf: mars: Konferanse Hellerudsletta. Arr: Game & Arr: ERP Environment, om utviklingen i samfunnet og Conservation, tlf: tlf: mars: Seminar om norsk forskningens utfordringer, klimapolitikk og globale Radisson SAS, Oslo Pla.za juni: Naturvernfor- 30. september - konsekvenser, Blindern i Oslo. Arr: Norges forskningsråd, bundets landsmøte, Mandal. 4. oktober: Internasjonal Arr: Ulandsseminaret ved tif: kongress for miljøjournalister, Universitetet, tif: juni: Konferanse om Lage-Hoerste i Tyskland. 29. mars: Jubileurnsmarke- friluftsliv, Trondheim. Arr: Arr: International Federation mars: Konferanse om ring for Senter for utvikling og Friluftsrådenes Landsforbund ofenvironmental Journalists, forvaltningen av Nordsjø- miljø (SUM), Unviersitetsbib- m. fl. tif: tif: områdene, Stavanger. Arr: lioteket på Blindern, Oslo.

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje 1 Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og CREE (Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy) Energiseminar ved UMB,

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Noen begreper NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat. Gir vindkraftkonsesjoner

Detaljer

2315 STRATEGI MOT

2315 STRATEGI MOT STRATEGI MOT 2012 2315 2007 Sammen for miljøets beste Siden opprettelsen av SFT i 1974 er de fleste utslippene til luft og vann i Norge redusert med 60 90 prosent. Mye av dette er resultat av SFTs kravstilling

Detaljer

Velkommen til Norges Samferdselsforbund

Velkommen til Norges Samferdselsforbund Velkommen til Norges Samferdselsforbund Dagens samferdselspolitikk! Harry Lysvand Gründer og grunnlegger av NSF Hva er målene med å innføre en ny teknologi innen samferdsel! Hovedmålet å arbeide / fremme

Detaljer

Vindkraft i Norge: Er den nødvendig? Vil vi betale prisen?

Vindkraft i Norge: Er den nødvendig? Vil vi betale prisen? Vindkraft i Norge: Er den nødvendig? Vil vi betale prisen? Trondheim, 20. oktober 2015 Vidar Lindefjeld politisk rådgiver lanaturenleve.no «Norge trenger ny fornybar energi!» Ny fornybar kraft er nødvendig

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech Barnas Klimapanel består av åtte miljøagenter i alderen 11-14 år. De er demokratisk valgt på Miljøagentenes landsmøte

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Nr. 2 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Rekordhøyt strømforbruk på Askøy Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Støtte til barn og unge i 2013 Elsertifikatavgiften øker fra

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup BI, 20. oktober 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer Årlig undersøkelse. Kartlegger befolkningens holdninger og interesse for klima

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

2 Prosent og eksponentiell vekst

2 Prosent og eksponentiell vekst 2 Prosent og eksponentiell vekst 196 KATEGORI 1 2.1 Prosentfaktorer Oppgave 2.110 Finn prosentfaktoren til a) 18 % b) 60 % c) 11 % d) 99 % e) 49 % f) 1 % Oppgave 2.111 Finn prosenten når prosentfaktoren

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Å være et forbilde! «De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Ordfører Fabian Stang overrekker Miljøfyrtårnsertifikat

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Velkommen 1. Presentasjonsrunde / registrering 2. Programmet 3. Administrative forhold Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering

Detaljer

Her hviler halve Bispelokket

Her hviler halve Bispelokket Bilag 51 16.000 tonn betong- og armeringsjern fra Bispelokket endte på ulovlig vis her hos Herstua Grus på Maura i Nannestad. Grustaket hadde ikke lov å ta imot betongavfall. Det er påvist olje- og PCB-forurenset

Detaljer

Klimasatsing i byer og tettsteder. Seniorrådgiver Peder Vold Miljøverndepartementet

Klimasatsing i byer og tettsteder. Seniorrådgiver Peder Vold Miljøverndepartementet Klimasatsing i byer og tettsteder Seniorrådgiver Peder Vold Miljøverndepartementet Disposisjon Viktige budskap fra klimameldingen Miljøsatsingen i statsbudsjettet Livskraftige kommuner Grønne energikommuner

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Norsk Naturgassforening

Norsk Naturgassforening Trondheim 31. mai 2007 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Att: Grethe H. Dahl Høring - forskrift om endring av forskrift om særavgifter - avgift på gass. Det vises til overnevnte høring, og

Detaljer

Gjenglemt tøy - et problem for dere, en ressurs for oss?

Gjenglemt tøy - et problem for dere, en ressurs for oss? Gjenglemt tøy - et problem for Mal for Fretex-presentasjoner dere, en ressurs for oss? Formål Attføring Bidra aktivt til at mennesker får arbeid gjennom ressurskartlegging, arbeidsrettet rehabilitering,

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

VISSTE DU AT...? B. Utslipp av klimagasser. Med og uten opptak av CO2 i skog

VISSTE DU AT...? B. Utslipp av klimagasser. Med og uten opptak av CO2 i skog FAKTAHEFTE Klimagassutslippene har ligget stabilt i 10 år Klimagassutslippene i Norge var i 2010 på 53,7 mill. tonn CO 2 -ekvivalenter ekvivalenter. * Dette er 8 prosent høyere enn i 1990. De siste 10

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Norske klimapolitiske diskurser og deres konsekvenser for Governance på ulike styringsnivå

Norske klimapolitiske diskurser og deres konsekvenser for Governance på ulike styringsnivå Norske klimapolitiske diskurser og deres konsekvenser for Governance på ulike styringsnivå Prøveforelesning for graden dr.polit 21. Juni 2006 Gard Lindseth Tema To ulike diskurser i norsk klimapolitikk:

Detaljer

4. møte i økoteam Torød om transport.

4. møte i økoteam Torød om transport. 4. møte i økoteam Torød om transport. Og litt om pleieprodukter og vaskemidler Det skrives mye om CO2 som slippes ut når vi kjører bil og fly. En forenklet forklaring av karbonkratsløpet: Olje, gass og

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009

Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo postmottak@kkd.dep.no 1. oktober 2009 Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009 Stiftelsen Elektronikkbransjen er en

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Transport og utslipp Hva er transport? Transport er å flytte noe fra et sted til et annet sted. De vanligste formene for transport er sykkel, motorsykkel, bil, tog, fly, buss, lastebil og båt. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

BIOS 2 Biologi

BIOS 2 Biologi Figurer kapittel 12: Vårt sårbare naturmiljø Figur s. 398 Områder vernet etter naturmangfoldloven per 31. desember 2011 Ikke vernet 83,3 % Naturreservater 1,7 % Landskapsvernområder 5,4 % Nasjonalparker

Detaljer

Holdninger til livsstil og forbruk Norsk Monitor 2007

Holdninger til livsstil og forbruk Norsk Monitor 2007 Holdninger til livsstil og forbruk Norsk Monitor 27 Energipriser - holdning Vi bør øke prisen på all energi (bensin, olje, parafin, strøm osv.) for å redusere forbruket og dermed miljøforurensningen Helt

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

MILJØVERN - FORURENSNING - NATURVERN. Norsk - Arabisk / KAMIL ØZERK RAGNAR AAMODT ALF BERGLI. Støttemateriell. Oversatt av: Nassira Abdellaoui

MILJØVERN - FORURENSNING - NATURVERN. Norsk - Arabisk / KAMIL ØZERK RAGNAR AAMODT ALF BERGLI. Støttemateriell. Oversatt av: Nassira Abdellaoui Ressurshefte KAMIL ØZERK RAGNAR AAMODT ALF BERGLI MILJØVERN - FORURENSNING - NATURVERN Oversatt av: Nassira Abdellaoui Norsk - Arabisk / / Mitt navn Støttemateriell www.kolofon.com FORORD MILJØVERN-FORURENSNING-NATURVERN

Detaljer

Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge

Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge Framtidskyster Interreg IVA prosjektet Framtidskuster Hålbar utveckling i kustsamhälen, et samarbeid med

Detaljer

Stortingsmelding nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Fredag 22. juni 2007

Stortingsmelding nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Fredag 22. juni 2007 Stortingsmelding nr.34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk Fredag 22. juni 2007 Et foregangsland i klimapolitikken Overoppfyller Kyoto-forpliktelsen med 10 prosent Norge skal i perioden 2008 2012 overoppfylle

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen. Elektronikkbransjen i media

Stiftelsen Elektronikkbransjen. Elektronikkbransjen i media Stiftelsen Elektronikkbransjen Elektronikkbransjen i media Oppsummering januar 2014 Totalt antall saker: 25 Antall saker papir: 7 Antall saker nett: 18 Antall oppslag riksmedier: 10 Antall oppslag regional-

Detaljer

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Klorparafiner og annet svineri Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Vi ser på: Avfallsforskriftens kapittel 14 og Ruteretur AS bransjens eget retursystem PCB og nedstrømsløsninger Klorparafiner

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser?

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Hvordan påvirkes trafikkarbeidet når vi tilrettelegger for parkering ved stasjoner, holdeplasser og fergekaier? Kollektivtransportforums

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk DinE Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk dekkspor Hvilke dekkspor etterlater du deg? Det er dekk som får verden til å rulle Alt du ser

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif Avd.dir. Marit Kjeldby Hva er de nasjonale målene? Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret god nok

Detaljer

Miljøvern - forurensning - naturvern Ochrona środowiska - zanieczyszczenie środowiska - ochrona środowiska naturalnego

Miljøvern - forurensning - naturvern Ochrona środowiska - zanieczyszczenie środowiska - ochrona środowiska naturalnego Ressurshefte Norsk - Polsk KAMIL ØZERK RAGNAR AAMODT - ALF BERGLI Miljøvern - forurensning - naturvern Ochrona środowiska - zanieczyszczenie środowiska - ochrona środowiska naturalnego Til polsk ved Ewa

Detaljer

Hva skjer`a? MDG gjør knallvalg

Hva skjer`a? MDG gjør knallvalg Hva skjer`a? MDG gjør knallvalg «Avgift på bæreposer gir 1 milliard til staten» Ifølge tall fra Miljødirektoratet ble det i 2012 brukt rundt 900 millioner bæreposer av plast i Norge. sirkulærøkonomi Nye

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

KLIMA 08 Åpningstale av Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Sandefjord Park Hotell den 9. september 2008.

KLIMA 08 Åpningstale av Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Sandefjord Park Hotell den 9. september 2008. KLIMA 08 Åpningstale av Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Sandefjord Park Hotell den 9. september 2008. God morgen! Takk for at dere har kommet hit i dag. Jeg er glad vi er så mange. Det må bety at Verdiskaping

Detaljer

LOs prioriteringer på energi og klima

LOs prioriteringer på energi og klima Dag Odnes Klimastrategisk plan Fagbevegelsen er en av de få organisasjoner i det sivile samfunn som jobber aktivt inn mot alle de tre viktige områdene som påvirker og blir påvirket av klimaendring; det

Detaljer

Areal + transport = sant

Areal + transport = sant Areal + transport = sant Wilhelm Torheim Miljøverndepartementet Samordnet areal- og transportplanlegging er bærekraftig planlegging Bevisførsel Praksis Politikk 2 1 Retningslinjer fra 1993 Utbyggingsmønster

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Boka er produsert med støtte fra

Boka er produsert med støtte fra Boka er produsert med støtte fra Institusjonen Fritt Ord Stiftelsen Scheibler Foreningen av tolvte januar NOAS SARFI Human-Etisk Forbund Norsk Folkehjelp Antirasistisk Senter Den norske Kirke Kirkens Bymisjon

Detaljer

Miljø, forbruk og klima

Miljø, forbruk og klima Miljø, forbruk og klima Fakta og handlingsalternativ Grønt Flagg seminar 12. mars 2013 Signy R. Overbye Miljøstatus Norge Hovedutfordringer Klimaendringene, vår tids største trussel mot miljøet Tap av

Detaljer

Fra nærbutikk til kjøpesenter en ulykke for miljøet?

Fra nærbutikk til kjøpesenter en ulykke for miljøet? Fra nærbutikk til kjøpesenter en ulykke for miljøet? Av Holger Schlaupitz, fagleder i Norges Naturvernforbund, avd. for klima, energi og samferdsel Innlegg på konferansen Avfall Innlandet 2009 i regi av

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse Framtidens byer Resultater av holdningsundersøkelse Om undersøkelsen Framtidens byer Om undersøkelsen Formål: Kartlegge (måle) hvordan innbyggerne i de 13 kommunene stiller seg til kommunens klimapolitikk

Detaljer

Støy og stillhet i fremtidens byer

Støy og stillhet i fremtidens byer Støy og stillhet i fremtidens byer - behov for samordning av innsats og virkemidler Norsk forening mot støy er en miljøorganisasjon som siden 1963 har arbeidet for å redusere støyplagen ved å yte direkte

Detaljer

P7?l m>km MILJØVERNDEPARTEMENTET. Strategi. Barn og kjemikalier. Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier

P7?l m>km MILJØVERNDEPARTEMENTET. Strategi. Barn og kjemikalier. Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier P7?l m>km 1 MILJØVERNDEPARTEMENTET Strategi Barn og kjemikalier Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier Innhold FORORD 3 UTFORDRINGER 4 Alle produkter inneholder kjemikalier Barn

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt

FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt BIOTEKNOLOGISKOLEN - TEKSTUTSKRIFTER FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt 00:17 Biteknologiskolen 00:20 Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt 00:26 Dette er

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Ragnar Gulowsen, Stiftelsen Miljøfyrtårn Sertifisørkurs i Oslo 3-4 mai 2011

Ragnar Gulowsen, Stiftelsen Miljøfyrtårn Sertifisørkurs i Oslo 3-4 mai 2011 Ragnar Gulowsen, Stiftelsen Miljøfyrtårn Sertifisørkurs i Oslo 3-4 mai 2011 Velkommen! 1. Presentasjonsrunde / registrering 2. Programmet 3. Administrative forhold Kursevaluering og kursbevis Lenke til

Detaljer

Agenda. Hvem er vi? Rene Christensen, Markedsdirektør Jøtulgruppen Roald Johansen, Klubbleder Jøtul AS. Side 2

Agenda. Hvem er vi? Rene Christensen, Markedsdirektør Jøtulgruppen Roald Johansen, Klubbleder Jøtul AS. Side 2 Østfoldkonferansen Agenda Hvem er vi? Rene Christensen, Markedsdirektør Jøtulgruppen Roald Johansen, Klubbleder Jøtul AS Bedriftspresentasjon Sammen bedre på klima Hva kan moderne miljøvennlige vedovner

Detaljer

Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger)

Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger) Lobbyvirksomhet Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger) Innlegg på vestlandslanseringen av Stortingets historie 1964-2014 BT Allmenningen, Litteraturhuset i Bergen,

Detaljer

Landstrøm fra ide til realisering. Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune

Landstrøm fra ide til realisering. Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune Landstrøm fra ide til realisering Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune 29.mai 2008 Det igangsettes et prosjekt parallelt med arbeidet med plan for indre havn. Prosjektets visjon skal være "Bergen

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2008

Årets nysgjerrigper 2008 Årets nysgjerrigper 2008 Prosjekttittel: Forurenser alle biler like mye? Klasse: 5.Klasse Jupiter Skole: Byfjord (Stavanger, Rogaland) Antall deltagere (elever): 29 Dato: 24.04.2008 Side 1 Takk til Øyord

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Rask separering av stallstrø og gjødsel. spar penger spar strø spar tid

Rask separering av stallstrø og gjødsel. spar penger spar strø spar tid Rask separering av stallstrø og gjødsel spar penger spar strø spar tid Effektiviser dine daglige stallrutiner Spar penger jobb raskere med Stall Shifter Spar 30-50% strø Få lavere driftskostnader Jobb

Detaljer

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap Verdier - retningsgivende for hvordan

Detaljer

Det Grønne Skiftet Hva er det, når kommer det og hva innebærer det

Det Grønne Skiftet Hva er det, når kommer det og hva innebærer det Innledning Rotary 12.10.2015 Det Grønne Skiftet Hva er det, når kommer det og hva innebærer det? Jan Petter Hansen Department of Physics and Technology University of Bergen De nye teknologienes «eksponentielle»

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2619 2010 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

La drømmen bli virkelig!

La drømmen bli virkelig! La drømmen bli virkelig! Eneboliger med privat brygge Byggeklare eneboliger fra kun 3.650.000,- Unik beliggenhet midt i Tromøysundet Gode solforhold Barnevennlig område Båtplass - egen brygge Din egen

Detaljer

«Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.»

«Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.» «Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.» Energirikekonferansen i Haugesund 2014 Leif Sande, Forbundsleder 60.000 medlemmer LOs Gerde største forbund Ver8kal organisasjon 3.100

Detaljer

Tankesmie om forbruk og livsstil

Tankesmie om forbruk og livsstil Tankesmie om forbruk og livsstil Tirsdag 18. november ble det arrangert tankesmie om forbruk og livsstil for 7. trinn ved Lundamo Ungdomsskole i regi av prosjekt Klima, miljø og livsstil. Elevene viste

Detaljer

Nussir er en internasjonal sak

Nussir er en internasjonal sak NRK Sápmi Folkefest for fjorden Nussir er en internasjonal sak Leder Lars Haltbrekken i Norges naturvernforbund tror det vil vekke oppsikt ellers i verden hvis Norge tillater et gruvedeponi i Repparfjorden

Detaljer

Vindkraft og energieffektivisering Trondheim Mads Løkeland

Vindkraft og energieffektivisering Trondheim Mads Løkeland Vindkraft og energieffektivisering Trondheim 15.03.2016 Mads Løkeland Skiftet i miljøpolitikken «Vi har gått frå energisparing og tiltak som fungerer til visjonar og stor tru på framtidas teknologi» «Innsatsen

Detaljer

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål Petroleumsindustrien og klimaspørsmål EnergiRike 26. januar 2010 Gro Brækken, administrerende direktør OLF Oljeindustriens Landsforening Klimamøtet i København: Opplest og vedtatt? 2 1 Klimautfordring

Detaljer

Hvordan informere om CCA-impregnert trevirke og PCB-holdige vinduer. Eirik Wormstrand Ruteretur AS/Norsas AS

Hvordan informere om CCA-impregnert trevirke og PCB-holdige vinduer. Eirik Wormstrand Ruteretur AS/Norsas AS Hvordan informere om CCA-impregnert trevirke og PCB-holdige vinduer Eirik Wormstrand Ruteretur AS/Norsas AS Mengder og kilder Omtrent 1 200 tonn PCB er tatt i bruk i Norge. I dag regner vi med at dette

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

ROT-fradrag -snart også en norsk realitet?

ROT-fradrag -snart også en norsk realitet? ROT-fradrag -snart også en norsk realitet? Fagtreff for brønnborerbransjen i MEF/NBF 28.februar 2014 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Norge var tidligere sett på som en energieffektiv nasjon I 2004 ble

Detaljer