Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2009 Basel II - Pilar 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2009 Basel II - Pilar 3"

Transkript

1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2009 Basel II - Pilar 3 Halden, juni 2010

2 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER KONSOLIDERING FINANSIELL UTVIKLING RISIKO OG KAPITALSTYRING INNLEDNING ORGANISERING OG ANSVAR BANKENS OVERORDNEDE RISIKOSTYRINGSPROSESS Rapportering til styret ICAAP prosessen OVERORDNEDE ØKONOMISKE HOVEDMÅL OG KAPITALSTRATEGI Overordnet mål for risiko og risikovilje Fastsettelse av kapitalmål FORUTSETNINGER SOM LIGGER TIL GRUNN FOR KAPITALKRAVSBEREGNING BEREGNING AV KAPITALKRAV I HENHOLD TIL PILAR ANSVARLIG KAPITAL OG OPPSUMMERING REGULATORISKE KRAV KREDITTRISIKO Risikovilje og eksponering Styring og kontroll Kapitalbehov (Regulatoriske minimumskrav) OPERASJONELL RISIKO Risikovilje og eksponering Styring og kontroll Kapitalbehov (Regulatorisk minimumskrav) VURDERING AV KAPITALBEHOV PILAR OPPSUMMERING OPERASJONELL RISIKO Kapitalbehov (ICAAP krav) KREDITTRISIKO Kapitalbehov (ICAAP krav/ Pilar 2) KONSENTRASJONSRISIKO Risikovilje og eksponering Styring og kontroll Kapitalbehov (ICAAP krav) MARKEDSRISIKO Risikovilje og eksponering Styring og kontroll Kapitalbehov (ICAAP krav) LIKVIDITETSRISIKO Risikovilje og eksponering Styring og kontroll Kapitalbehov (ICAAP krav) FORRETNINGSRISIKO, STRATEGISK RISIKO OG OMDØMMERISIKO Risikovilje og eksponering Styring og kontroll Kapitalbehov (ICAAP krav) SAMMENLIGNING AV REGULATORISK OG ØKONOMISK KAPITALBEHOV...26 Side: 2 av 26

3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING Berg Sparebank ble etablert 27. november Berg Sparebank er en selvstendig lokalbank, mer hovedkontor i sentrum av Halden, med filial på Brødløs og avdelingskontor i Fredrikstad. Banken skal dekke kundenes behov for finansielle tjenester, forsikring og økonomisk rådgivning gjennom alle livsfaser. Eget eiendomsmeglingsselskap, Berg Sparebanks Eiendomsmegling AS tilsluttet Terra Eiendomsmegling, ble opprettet i Konsernet Berg Sparebank er en konsolidering av Berg Sparebank som morbank og datterselskapene Berg Sparebank eiendomsmegling AS og Storgaten 10 AS. Storgaten 10 AS er heleid, mens Berg Sparebank eier 80 % av aksjene i Berg Sparebank Eiendomsmegling AS. Datterselskapene har 2 heltids- og 3 deltidsansatte. Bankens organisering: Jørn Berg Banksjef Ledergruppe Kredittkomite Tor-Egil Fladeby Salgssjef Leder PM Anette Henning Markedssjef Leder KS Arild Elnes Kredittsjef Leder BM Reidun Nygaard Controller Leder Økonomi & Intern drift Dagligbank Rådgiver PM Kundesenter BM Økonomi, HMS Lønn, WEB Depot, Mislighold Internkontroll, Regulatoriske krav Berg Sparebank er en selvstendig, kundeeid sparebank. Banken er aksjonær i Terra-Gruppen, som er et landsdekkende samarbeid mellom 78 lokale sparebanker, som sammen med OBOS eier finanskonsernet Terra-Gruppen AS. Formålet med medlemskapet er kostnadsbesparelser gjennom deltakelse i samarbeid om innkjøp, teknologi og kortprodukter, og strategisk samarbeid om produktselskapene i gruppen, med sikte på å kunne tilby konkurransedyktige produkter i full bredde til bankens kunder. 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER Nye krav til finansinstitusjonenes beregning av kapitaldekning, Basel II, ble innført i Norge fra 1. januar Det nye regelverket bygger på en ny standard for kapitaldekningsberegninger fra Bank for International Settlements (BIS). Formålet med det nye kapitaldekningsregelverket er å styrke stabiliteten i det finansielle systemet gjennom: Mer risikosensitivt kapitalkrav Bedre risikostyring og kontroll Side: 3 av 26

4 Tettere tilsyn Mer informasjon til markedet Det nye kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar 2: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar 3: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Figur 1: metode for å beregne minimumskrav til ansvarlig kapital ihht. Pilar 1 Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital Kreditt- Markeds- Operasjonell risiko risiko risiko Pilar 2: Aktivt tilsyn og ICAAP Pilar 3: Markedsdisiplin Kompleksitet Standardmetode Grunnleggende internratingmetode Avansert internratingmetode Sjablongmetode Standardmetode Basis metode Internmodellmetode Avansert metode Individuelt fastsatt kapitalmål basert på evaluering av risikoeksponering, risikostyring og eksterne faktorer. Aktivt tilsyn. Krav til offentliggjøring av finansiell Informasjon om risiko og kapital Figur 1 gir oversikt over metoder og krav i Basel II. Berg Sparebank benytter ikke egne modeller for å beregne minstekrav til kapital, men standardmetodene. Med interne ratingmetoder har flere andre institusjoner oppnådd en reduksjon i kapitalkravet. Pilar 1 Pilar 1 omhandler minstekrav til kapitaldekning og er en videreutvikling av det tidligere kapitaldekningsregelverket, Basel I. Det nye forslaget innebærer ingen endring i den grunnleggende konstruksjonen av kapitalkravet, som fortsatt blir 8 %, men det blir noen endringer i regelverket for hva som kan regnes som ansvarlig kapital og sammensetningen av denne. De store endringene gjelder beregningen av kapitalkravet for kredittrisiko og introduksjonen av et eksplisitt kapitalkrav for operasjonell risiko. Gjeldende krav til kapitaldekning for markedsrisiko berøres i mindre grad av det nye regelverket. For forsikringsselskap gjelder særskilte regler for kapitalkrav. Pilar 2 Pilar 2 er basert på to hovedprinsipper. Banken skal ha en prosess for å vurdere sin totale kapital i forhold til risikoprofil og en strategi for å opprettholde sitt kapitalnivå. I tillegg skal tilsynsmyndighetene gjennomgå og evaluere bankens interne vurdering av kapitalbehov og strategier, samt overvåke og sikre overholdelse av de myndighetspålagte kapitalkravene. Tilsynet har myndighet til å sette i verk passende tilsynsmessige tiltak om det ikke er tilfreds med resultatet av denne prosessen. Pilar 3 Formålet med pilar 3 er å supplere minimumskravene i pilar 1 og den tilsynsmessige oppfølging i pilar 2. Pilar 3 skal bidra til økt markedsdisiplin gjennom krav til offentliggjøring av informasjon som gjør det mulig for markedet, herunder analytikere og investorer, å vurdere institusjonens risikoprofil og kapitalisering samt styring og kontroll. Kravene til offentliggjøring blir spesielt Side: 4 av 26

5 viktig når aktører i større grad kan benytte egne systemer og metoder for å beregne kapitalkravet. 3 KONSOLIDERING Bankens Pilar 3 rapportering og ICAAP-prosess omfatter kun Berg Sparebank. Det utarbeides årlig konsernregnskap som en konsolidering av Berg Sparebank som morbank og datterselskapene Berg Sparebank Eiendomsmegling AS og Storgaten 10 AS. Storgaten 10 AS er heleid, mens Berg Sparebank eier 80 % av aksjene i Berg Sparebank Eiendomsmegling AS. Styret vurderer risiko og kapitalbehov knyttet til disse virksomhetene som uvesentlig i forhold til bankens egen risiko. Der hvor det er hensiktsmessig er det også vist informasjon for konsernet i tabeller. Side: 5 av 26

6 4 FINANSIELL UTVIKLING For 2009 viser bankens regnskap et resultat før skatt på NOK 23,2 mill. Dette er NOK 9,4 mill bedre enn i I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) er resultatet styrket fra 0,71 % i 2008 til 2,07 % i Rentenettoen er økt med NOK 2,2 mill. Den marginale økningen skyldes primært forvaltningsvekst drevet av utlån. I prosent av GFK faller rentenettoen fra 2,10 % i 2008 til 2,07 % i Gradvis økte kostnader på ekstern funding, lavere kundemargin og sterk konkurranse er hovedårsakene. Andre driftsinntekter har økt med NOK 3,5 mill. I prosent av GFK øker andre driftsinntekter fra 0,63 % i 2008 til 1,13 % i Det er en positiv utvikling på bankens portefølje av verdipapirer som forklarer inntektsøkningen. Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester er redusert med NOK 0,4 mill. ift Driftskostnadene for 2009 målt i nominelle kroner er NOK 2,3 mill høyere enn kostnadene for Målt mot GFK er kostnadene økt med 0,01 % fra 1,53 % i 2008 til 1,54 % i Økte personalkostnader som følge av økt bemanning trekker driftskostnadene opp. Tap på utlån og garantier utgjør summen av individuelle nedskrivninger, nedskrivninger på grupper av lån, konstaterte tap og inngått på tidligere tap. Ved utgangen av 2009 kostnadsføres netto NOK 8,8 mill i tap på utlån og garantier mot NOK 5,5 mill i Berg Sparebank har i 2009 en utlånsvekst eksklusive Terra Boligkreditt på 6,81 %, og en innskuddsreduksjon på 2,7 %. Bankens forvaltningskapital har økt med 4,3 % til NOK 2 108,1 mill. Tabell 1 Utvikling resultatregnskap BERG SPAREBANK - REGNSKAP PR. 31. desember 2009 * % av gjennomsnittlig forvaltning RESULTATREGNSKAP TNOK %* TNOK %* Netto rente- og kredittprov.innt , ,46 Netto gevinst/tap på obl , ,15 Netto gevinst/tap på aksjer , ,21 Netto gevinst/tap på valuta , ,04 Netto gevinst/tap verdip./valuta , ,32 Sum andre driftsinntekter , ,27 Sum totale inntekter , ,73 Sum kostnader , ,53 Driftsresultat før tap på utlån , ,20 Tap på utlån , ,30 -Inngått på tidligere tap på utlån , ,02 Sum tap på utlån , ,28 Gev/tap verdipap. anleggsm , ,22 Periodens driftsresultat , , Endr. i %: BALANSE TNOK TNOK Brutto utlån ,81 SUM EIENDELER ,33 Sum innskudd fra kunder ,05 SUM GJELD OG EGENKAPITAL ,33 Soliditet (EK-prosent) 9,35 8,96 Innskuddsdekning 74,99 82,62 Egenkapitalrentabilitet 8,71 4,47 Side: 6 av 26

7 5 RISIKO OG KAPITALSTYRING 5.1 Innledning I tråd med bankens policy for risikostyring har styret en løpende vurdering av interne prosesser og rutiner for kartlegging og overvåkning av de risikofaktorer som banken er eksponert for. ICAAP er et viktig ledd i dette arbeidet. 5.2 Organisering og ansvar Et godt internt kontrollmiljø forutsetter forankring i hele organisasjonen; fra den enkelte medarbeider til ledelsen. Det overordnede ansvar for risikostyring er hos banksjef. Dette skal sikre nødvendig forankring i konsernets ledelse. For videre å sikre et godt internt kontrollmiljø er velfungerende risikostyringsfunksjoner avgjørende. Virksomheten har etablert følgende styrings- og kontrollstruktur: Ansvar Figur for 2 Styrings- gjennomføring og av kontrollstruktur konsernets overordnet styring og kontroll av risiko er organisert på følgende måte: Styret Godkjenne risikopolicy og risikostrategier Daglig leder Kommunisere risikopolicy Implementere risikostrategier Sikre etterlevelse og uavh. bekreftelse Identifisere Analysere Måle Styre og kontrollere Følge opp Reagere og forbedre Rapportere Risk Management Metoder og verktøy Måling og aggregering Oppfølgning og risikostatus Aggregert rapportering til styret Ekstern revisjon Bekreftelse til styret og toppledelse om risikostyring Uavhengig bekreftelse på kvalitet i risikostyringsprosessen Bekreftelse om at de kontrollprosesser som ledelsen bygger på for å avdekke, hindre eller korrigere risiko fungerer som forutsatt 1. linje forsvar 2. linje forsvar 3. linje forsvar Instrukser, rammer og fullmakter Formell rapportering Risk Management ivaretas av banksjef sammen med ledelsen. 5.3 Bankens overordnede risikostyringsprosess Bankens overordnede styringsprosess er dels basert på et tett samarbeid mellom administrasjonen og styret, og dels gjennom virksomhetens rammeverk, som sørger for at vesentlige, risikoreduserende oppgaver utføres til rett tid. Side: 7 av 26

8 Administrasjonen har gjennom banksjef et tett samarbeid med styret, og aktiviteter som kan medføre vesentlig risiko/tap tas opp i og godkjennes av dette før de iverksettes. Alle risikopolicies vurderes av styret årlig, og ellers hvis lover, pålegg eller andre endringer i samfunnet rundt oss eller i egen organisasjon gjør det nødvendig. For alle overordnede stillinger i banken er det utarbeidet stillingsinstrukser. Disse sikrer at det for alle risikoområder finnes en ansvarlig leder. Fullmakter på alle nivåer, hjemlet i styrevedtatt bevilgningsreglement, sikrer risikobegrensning. Berg Sparebank har de siste 5 år hatt intern kredittrevisjon gjennom banksjef som overvåker at stillingsinstrukser, fullmakter og rutiner følges. Avvik rapporters til styret Rapportering til styret På overordnet nivå rapporterer banksjef til styret om status i henhold til bankens internkontroll på årlig basis. Basis for rapporteringen er øvrige lederes rapportering etter Forskrift om risikostyring og internkontroll kapittel 3, avviksrapporter, oppfølgning av bankens oppgavekalender og informasjon som fremkommer i ledermøter. Styret får periodisk risikorapport kvartalsvis. I øvrige møter gis denne muntlig. Alle aktiviteter som kan medføre vesentlig risiko for banken fremlegges for styret for godkjenning før de iverksettes ICAAP prosessen ICAAP-beregninger vil rutinemessig bli benyttet for å sikre at banken til enhver tid møter kapitalkravene, evt. gjøre det som er nødvendig for å møte dem. Beregninger benyttes også i budsjettarbeidet for å kvalitetssikre budsjettet i forhold til kapitalkravene. I forbindelse med det årlige strategiske arbeidet gjøres det ICAAP-analyser for de forskjellige scenarioer for å sikre at valgte strategier ikke forrykker bankens situasjon i forhold til kapitalkravene. Mål for ansvarlig kapital/kjernekapital vurderes og fastsettes av styret. 5.4 Overordnede økonomiske hovedmål og kapitalstrategi Overordnet mål for risiko og risikovilje Risikoevne defineres som bankens økonomiske evne til å ta risiko, både absolutt og i relative former. Den viktigste faktor i en banks risikoevne, er egenkapitalen. Andre viktige faktorer er typisk: Inntjening/lønnsomhet (evne til å ta eventuelle tap over driften) Likviditet Balansesammensetning Det er viktig å forstå at bankens risikoevne i den store sammenheng må anses som en delvis relativ størrelse, avhengig av konjunkturer, det finansielle markedet, regulatoriske forhold osv. Dette er essensielt i bankens samlede arbeid med risikostyring. Risikovilje defineres som bankens vilje til å ta risiko. Grovt sett kan man si at bankkonkurser er forårsaket av at risikoviljen sett fra det finansielle markedet, regulatoriske myndigheter osv på et gitt tidspunkt i fremtiden er større enn risikoevnen. Dels skyldes det endrede forutsetninger over tid (nedgangskonjunkturer, engasjement med dårlig utvikling, begrenset tilgang til likviditet, endrede rammevilkår), dels at banken har undervurdert risikoer og dels at banken har vært eksponert for risikoer som den selv ikke har sett. All erfaring tilsier derfor at risikoviljen skal være betydelig mindre enn risikoevnen. Side: 8 av 26

9 Følgende forretnings/risikoområder er dekket av egne policydokumenter hvor bankens risikovilje er definert: Tabell 2 Risikotoleranse Risikotype Kredittrisiko Konsentrasjonsrisiko Operasjonell risiko Likviditetsrisiko Markedsrisiko i bal. Forretningsrisiko Omdømmerisiko Strategisk risiko Risikovilje Liten/Middels Liten/Middels Ubetydelig Liten/Middels Liten/Middels Middels Ubetydelig/Liten Liten/Middels Fastsettelse av kapitalmål Banken ønsker å ha en kapitaldekning som sikrer at banken er tilstrekkelig kapitalisert i forhold til den risiko som tas. Minimumskravet i henhold til forskriftens Pilar 1 er på 8 %. I tillegg skal banken ha tilstrekkelig kapital for å dekke den tilleggsrisiko som følger av at banken skal oppfylle kravene til Pilar 2 (ICAAP). Størrelsen for å kunne oppfylle disse kravene vil variere over tid i henhold til den risiko banken velger å utsette seg for. Banken har definert 14 % kapitaldekning som et minimumsmål, og dersom bankens kapitaldekning kommer under 14 % skal tiltak iverksettes for å styrke bankens kapital. Dette fremgår av bankens strategidokument og kredittpolicy. Kapitaldekningen pr er på 18,3 %. 5.5 Forutsetninger som ligger til grunn for kapitalkravsberegning Banken benytter standardmetoden for å beregne kredittrisiko og basismetoden for å beregne operasjonell risiko. Styret er kjent med at enkelte risikoer er vanskelig å fange opp ved bruk av enkle modeller. Dette gjelder blant annet motpartrisiko og restrisiko. Den stresstest som benyttes legger til grunn at alle hendelsene inntreffer med en gang. Dette er en streng antagelse, da det er rimelig å anta at ikke alle hendelsene inntreffer samtidig (perfekt korrelerte). Valg av enkle modeller i beregning av kapitalbehovet vil kunne medføre et høyere kapitalkrav enn avanserte modeller som benytter porteføljeteori. Styret vurderer det slik at motpartrisiko og restrisiko er ivaretatt på en forsvarlig måte i årets ICAAP. Kapitalkravsforskriften 31-5 gir fritak fra krav om beregning av markedsrisiko dersom handelsporteføljen i selskapet vanligvis ikke er større enn fem prosent. Dette medfører at banken ikke har beregnet markedsrisiko i Pilar I. For vurdering av markedsrisiko vises det til kapitel 7.5. Side: 9 av 26

10 6 BEREGNING AV KAPITALKRAV I HENHOLD TIL PILAR 1 Banken har valgt standardmetoden for beregning av kapitalkrav til kredittrisiko og basismetoden for beregning av operasjonell risiko. Dette innebærer at beregningen av kapitalkrav for disse risikoer følger kapitalkravsforskriftens kategorier og vektingsregler. Regelverket etter kapitalkravsforskriften, Basel II, innebærer følgende vektingsregler av vesentlig betydning for kredittrisikoen i banken; Lån med pant i bolig innenfor 80 % av forsvarlig verdi gis risikovekt 35 %. Øvrige lån, vekter 100 % såfremt de ikke tilfredsstiller kravene til massemarkedsengasjementer Små og diversifiserte engasjementer, såkalte massemarkedsengasjementer, gis redusert vekting fra 100 % til 75 %. Fordringer mot institusjoner og pengemarkedsfond vekter 20 %, mens resterende hovedsakelig vekter 100 %. Obligasjoner med fortrinnsrett vekter 10% Beregning av kapital for operasjonell risiko etter basismetoden innebærer et kapitalkrav fastsatt i forhold til bankens rentenetto og andre inntekter. Vurdering av operasjonell risiko baseres på erfarte hendelser, hendelser i bransjen og iboende risikoer. 6.1 Ansvarlig Kapital og oppsummering regulatoriske krav Oppstillingen nedenfor gir opplysninger om ansvarlig kapital, herunder kjernekapital, og beregningsgrunnlaget. Tabell 3 Ansvarlig kapital Morbank Konsern Morbank Konsern Ansvarlig og kjernekapital: Sparebankens Fond Gavefond Fondsobligasjoner Overfinansiering av pensjonsforpl Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler og goodwill Sum kjernekapital før 50/50 fradrag Fradrag: Ansvarlig kapital i finansinstitusjoner Tilleggskapital fondsobligasjoner Sum kjerne/ansvarlig kapital Kapitaldekning (%) 18,32 % 18,22 % 17,33 % 17,22 % Kjernekapitaldekning (%) 18,32 % 18,22 % 17,33 % 17,22 % Beregningsgrunnlag: Tabellen viser oppbygningen av ansvarlig kapital i banken. Av tabellen fremgår også minimumskravet til ansvarlig kapital og kapitaldekningen. Banken hadde per en kjernekapitaldekning på 18,3 % mot 17,3 % året før. Kapitaldekningen er lik kjernekapitaldekningen. Side: 10 av 26

11 Beregningsgrunnlaget blir beregnet på grunnlag av balanseposter (eiendeler) og utenom balanseposter, som består av garantistillelser og ubenyttede trekkrettigheter. Disse postene er tildelt ulik risikovekt ut fra den antatte kredittrisiko de representerer. Beregningsgrunnlag spesifisert for 2009 Utenom Eksponeringskategori Vekt Balanseposter balanse poster Beregnings grunnlag Kapitalkrav Stater Vekt 0% Lokal regional mynd. 0 0 Offentlig eide foretak 0 0 Multilaterale utviklingsbanker 0 0 Institusjoner Vekt 100% Institusjoner Vekt 20 % Foretak Vekt 100 % Massemarked Vekt 75 % Pantsikkerhet i boligeiendom Vekt 35 % Pantsikkerhet eiendom Vekt 100 % Forfalte engasjementer Vekt 150 % Forfalte engasjementer Vekt 100% Høyrisiko-engasjementer 0 Obligasjoner fortrinnsrett Vekt 10% Andeler verdipapirfond Vekt 20 % Andeler verdipapirfond Vekt 100 % Øvrige engasjementer Vekt 0% Øvrige engasjementer Vekt 100% Sum balanse og utenom balanseposter Operasjonell risiko Fradrag standardmetode Sum beregningsgrunnlag og kapitalkrav Kapitalkrav knyttet til operasjonell risiko beregnes basert på basismetoden, hvor beregningsgrunnlaget er gitt ved 15 % av gjennomsnittlig inntekt siste tre år multiplisert med 12, Kredittrisiko Kredittrisiko er historisk sett den største risiko i bankdrift, og utgjør primært 2 forhold: Manglende betjeningsevne hos låntager, og underliggende pant som ved realisasjon ikke har tilstrekkelig verdi til å dekke bankens tilgodehavende. Begge forhold må foreligge samtidig dersom det skal påføre banken tap. Kredittrisikoen i banken er hovedsaklig knyttet til utlåns- og garantiportefølje samt verdipapirer Risikovilje og eksponering Banken har i all vesentlighet kredittrisiko knyttet til utlån til privat- og bedriftsmarkedet, i all hovedsak klassifisert i eksponeringskategoriene pantsikkerhet eiendom, foretak og øvrige engasjementer. Utlån pr utgjorde 1,8 mrd. Bankens aktivitet på kredittområdet styres av en kredittpolicy, som bl.a gir rammer for eksponering i person- og bedriftsmarkedet og geografisk markedsområde. Lån og kreditter til næringsformål skal ikke utgjøre mer enn 30 % av samlede lån og kreditter. Styret har delegert en utlånsfullmakt til banksjef, som igjen har delegert dette videre ned i organisasjonen basert på kompetanse og risiko innenfor ulike segmenter og produkter. Bevilgningsfullmakten er revidert i Hvert enkelt engasjement utgjør en relativt liten andel av totalporteføljen. Pr utgjorde de største engasjementene 6,44 % av totale utlån; 10 største engasjement 6,44 % 3 største engasjement 3,66 % 0,4 mrd kroner, eller 23,0 % av brutto utlån, er lån til bedriftskunder pr Den største næringsgruppen innenfor bedriftsmarkedet er primærnæringer. Figuren under viser Side: 11 av 26

12 prosentvis fordeling av brutto utlån mellom person- og bedriftsmarkedet. Bedriftsmarkedet er delt inn i bransjer/næringer. Figur 3: Fordeling av utlån på sektor og næring (inkl. ubenyttede trekkrettigheter) Offentlige 0,0 % Primærnæring 6,1 % Servicenæring 2,6 % Personmarked 77,0 % Handel 2,0 % Industri 3,0 % Øvrige næringer 9,3 % Banken har utover dette likviditetsreserve plassert i rentepapirer og bankinnskudd. Kredittrisiko knyttet til øvrige motparter utgjør imidlertid en mindre andel av kredittrisikoen som en følge av at motpartene er Staten, samt kredittinstitusjoner med lav vekting blant annet DnB NOR og Terra BoligKreditt. Investeringer i aksjer er i all vesentlighet plassert i aksjefond eller i Terra- Gruppen. De risikofaktorer som banken anser å ville kunne ha størst påvirkning på kredittrisikoen er Arbeidsledighet - sviktende betalingsevne Renteøkning - sviktende betalingsevne Fall i boligpriser redusert sikkerhet Verdi på sikkerhetene er vurdert for høy Sviktende inntjening og konkurs hos bedriftsmarkedskunder Dårlig kredittskjønn og kredittarbeid feilvurderinger i enkelt saker og svakheter i kredittkulturen Lån prises for lavt i forhold til risiko Side: 12 av 26

13 Tabell 4: Eksponering fordelt på engasjementstyper og spesifikasjon av risikovektet volum og kapitalkrav Utenom Eksponeringskategori Vekt Balanseposter balanse poster Beregnings grunnlag Kapitalkrav Stater Vekt 0% Lokal regional mynd. 0 0 Offentlig eide foretak 0 0 Multilaterale utviklingsbanker 0 0 Institusjoner Vekt 100% Institusjoner Vekt 20 % Foretak Vekt 100 % Massemarked Vekt 75 % Pantsikkerhet i boligeiendom Vekt 35 % Pantsikkerhet eiendom Vekt 100 % Forfalte engasjementer Vekt 150 % Forfalte engasjementer Vekt 100% Høyrisiko-engasjementer 0 Obligasjoner fortrinnsrett Vekt 10% Andeler verdipapirfond Vekt 20 % Andeler verdipapirfond Vekt 100 % Øvrige engasjementer Vekt 0% Øvrige engasjementer Vekt 100% Sum balanse og utenom balanseposter Tabellen over viser bankens totale eksponering innenfor ulike engasjementskategorier samt kapitalkrav. Eksponeringen omfatter både balanseførte og poster utenfor balansen. Berg Sparebank har om lag 73,4 % av sin kreditteksponering (brutto) i engasjementstypen Pantsikkerhet eiendom. Forfalte engasjementer utgjør 1,5 % av samlet kreditteksponering. Hensyntatt risikovekting (kapitalkrav ihht Pilar I) utgjør pantsikkerhet eiendom 63,5 % av kapitalkravet, mens foretak og øvrige engasjementer utgjør henholdsvis 14,3 % og 13,0 %. Tabellen under viser den geografiske fordelingen av utlån. Tabell 5: Utviking i utlån fordelt på geografiske områder (kun morbank) Halden ,5 % ,3 % Fredrikstad ,3 % ,7 % Øvrige ,2 % ,0 % Totalt ,0 % ,0 % Banken har Halden og Fredrikstad kommuner som markedsområde, og ca. 85 % av lån og garantier gjelder kunder med bosted Halden og Fredrikstad. Side: 13 av 26

14 Tabell 6: Balansen fordelt etter løpetider Sum Over Uten mndr. mndr. mndr. år 5 år løpetid Kontanter Fordring sentralbank Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kunder Obligasjoner Øvrige eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld Øvrig gjeld Ansvarlig lån Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Netto likviditetseksponering 0 ( ) (16.224) ( ) (47.207) Kassekreditt er medtatt under restløpetid 0-1 mnd. Tabellen over viser balansepostene fordelt etter løpetid. Bankens garantier på NOK 36,9 mill har i all vesentlighet en løpetid på 5 år, mens ubenyttede kredittrammer på om lag NOK 123,4 mill i all vesentlighet forfaller innen ett år (jfr. note 7). Tabell 7: Utlånsengasjementer på risikoklasser Brutto Individ. Brutto Individ. Risikoklasser utlån Garantier nedskr. utlån Garantier nedskr. Lav Normal Høy Engasjement m/nedskriv Ikke klassifisert Brutto utlån i tabellen over inkluderer ubenyttede trekkrammer med 123,4 mill kroner i 2009 og 85,5 mill kroner i I henhold til bankens rutiner skal alle vesentlige engasjement risikoklassifiseres. Klassifiseringen er basert på betjeningsevne og sikkerhet. Det er 5 ulike risikokategorier; ingen risiko, lav risiko, middels risiko, middelshøy risiko og høy risiko. Kundene blir klassifisert i forhold til engasjement/økonomi ved avtaleinngåelse, samt historikk gjennom engasjementets løpetid. Det er gjort en vurdering av utlånsporteføljen i forhold til sannsynligheten for tap avhengig av klassifisering (jfr. tabell). Sannsynligheten for tap varierer med kundens klassifisering - økende mot høyere risiko/dårligere klassifisering. Engasjementer med individuelle nedskrivinger er i 2009 plassert i egen klasse. Risikoklassifiseringen er en integrert del av kredittvurderingsprosessen og benyttes også mht prising av risiko. Høyere risiko gir høyere rente. Styret forventer tap på utlån kommende år på 0,35 % av brutto utlån. Forventet tap i forhold til renteinntekter for lån til personmarkedet og næringslivsengasjement i gruppen lav og middels risiko er beskjedent, mens tap i risikoklasse høy forventes å omfatte en betydelig del av renteinntektene. Utlånsveksten er pr på 6,81 % eksklusive Terra Boligkreditt. Veksten har gjennom året primært skjedd på godt sikrede lån, og hovedsakelig innenfor personkundemarkedet. Selv om det i løpet av året er iverksatt tiltak for å redusere bankens mislighold har brutto misligholdte engasjementer økt med NOK 6,1 mill. til NOK 32,6 mill. Side: 14 av 26

15 Tabell 8: Utvikling i misligholdte og nedskrevne engasjementer Brutto misligholdte engasjementer Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte engasjementer Tapsutsatte ikke misligholdte engasjementer Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte ikke misligholdte engasjementer Inntektsførte renter på tapsmerkede lån utgjorde kr '. Tabellen omfatter alle kontrakter i mislighold og kontrakter hvor det er identifisert tapspotensial. Tabell 9: Spesifikasjon over periodens bokførte tap Årets endring i individuelle nedskrivninger Årets endring i gruppenedskrivninger Konstatert tap på engasjement med tidligere individuell nedskrivning Konstaterte tap på engasjementer uten tidligere individuell nedskrivning Inngått på tidligere konstaterte tap Tap på utlån i resultatregnskapet I resultatregnskapet består tap på utlån og garantier av konstaterte tap etter fradrag for inngang på tidligere avskrevne fordringer. Det er utarbeidet retningslinjer for håndtering av tap på utlån og garantier ihht. Kredittilsynets utlånsforskrift av 21. desember 2004 og etter reglene for god regnskapskikk. Utlån, misligholdte/tapsutsatte lån og individuelle / gruppevise nedskrivninger Lån og finansiell leasing er regnskapsmessig behandlet i henhold til Kredittilsynets forskrift FOR nr 1740: Forskrift om regnskapmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner ( Utlånsforskriften av 2004 ) og regnskapsføres til amortisert kost etter effektiv rentes metode. Utlån er vurdert til nominelle verdier med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån der det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall har påløpt. Misligholdte lån defineres som misligholdt når forsinket betaling er mer enn 90 dager og forsinkelsen ikke skyldes tilfeldige forhold hos kunden. Tapsutsatte lån er ikke nødvendigvis misligholdt, men kundens økonomiske situasjon og verdien av sikkerhetene innebærer fare for tap. Lån som er fullt nedskrevet som følge av at tap er konstatert, fjernes fra balanseoppstillingen og inngår ikke i brutto utlån. Dersom det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall, har påløpt, måles tapet som differansen mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene (eksklusiv framtidige kredittap som ikke har påløpt), diskontert med den finansielle eiendelens opprinnelige effektive rente (dvs. den effektive renten beregnet ved førstegangsinnregning). Tapsbeløpet innregnes i resultatet. Friskmelding av misligholdte engasjement skjer etter individuelle vurderinger som tilsier at engasjementet ikke lenger vurderes som tapsutsatt. Nedskrivninger for kredittap er foretatt på individuelle utlån, samt at det i tillegg er foretatt gruppenedskrivninger. Når et misligholdt engasjement vurderes som umulig å inndrive, konkursbehandling er avsluttet eller insolvens er konstatert, og eventuelle sikkerheter er realisert eller overtatt, bokføres tapet som konstatert. Konstaterte tap (tap som regnes som endelige) og inngang på tidligere konstaterte tap føres over resultat etter hvert som de oppstår. Side: 15 av 26

Jernbanepersonalets Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank Jernbanepersonalets Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING... 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 2 3 KONSOLIDERING...

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Haltdalen, 28.02.2012 Innholdet i rapporten er hentet fra årsrapport, kapitaldekningsoppgave og ICAAP for Haltdalen Sparebank. 1 KORT

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Kapitaldekningsregler

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Oslo, 2011 1 KONSERNSTRUKTUR OG VIRKSOMHETSOMRÅDER... 4 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 5 3 KONSOLIDERING... 7 3.1 BEREDSKAPSPLAN

Detaljer

PILAR III. Time Sparebank 31.12.2012

PILAR III. Time Sparebank 31.12.2012 PILAR III Time Sparebank 31.12.2012 Versjon 05.2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5 2.3

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Jernbanepersonalets Sparebank 1 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Konsolidering og konsernstruktur...

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2012 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2012 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2012 Basel II - Pilar 3 Mysen, 24.06.2013 Innholdsfortegnelse 1. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...3 2. RISIKOSTYRING OG KAPITALSTYRING...4 2.1 INNLEDNING...4

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Mysen, 14.06.2011 Innholdsfortegnelse 1. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...3 2. RISIKOSTYRING OG KAPITALSTYRING...4 2.1 INNLEDNING...4

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring i Eika Gruppen BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012

Risiko- og kapitalstyring i Eika Gruppen BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012 Risiko- og kapitalstyring i BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012 1 ALLIANSEN 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER 3 3 KONSOLIDERING 4 3.1 Beredskapsplan for kapitaldekning... 5 4 OVERORDNET RISIKO OG KAPITALSTYRING

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 2014 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravforskriften... 3 1.3 Sunndal Sparebanks kapitalmål... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 INNLEDNING Finansiell virksomhet innebærer behov for styring

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2009

ÅRSBERETNING FOR 2009 2009 ÅRSBERETNING FOR Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 2 Resultatregnskap side 18 Balanse side 20 Noter side 22 Beretning fra Kontrollkomiteen side 33 Revisjonsberetning side 34 Årsregnskap 2009,

Detaljer

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon

Detaljer

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III Lillesands Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

PILAR III DOKUMENT 2012

PILAR III DOKUMENT 2012 PILAR III DOKUMENT 2012 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene Basel II... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravsforskriften... 3 2 Konsolidering... 4 3 av risiko i Sunndal Sparebank... 5 3.1 Ansvar

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2010 2 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene... 4

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2011 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

I INNHOLDSFORTEGNELSE

I INNHOLDSFORTEGNELSE I INNHOLDSFORTEGNELSE I INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 II FIGURFORTEGNELSE... 2 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 ANSVARLIG KAPITAL... 5 2.2 BEREGNINGSGRUNNLAG...

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2011 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

Styrets beretning for 2013

Styrets beretning for 2013 Innhold Styrets beretning side 3-15 Resultatregnskap og balanse side 16-19 Noter til regnskapet side 20-46 Revisors beretning side 47 Kontrollkomiteens uttalelse side 48 2 Styrets beretning for 2013 HOVEDTALL

Detaljer

Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 1. Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Terra-Gruppen konsern

Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 1. Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Terra-Gruppen konsern Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Terra-Gruppen konsern Oslo, mai 2012 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012

Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012 Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012 Bank2 Basel II Pilar 3 Side 1 av 20 Innholdsfortegnelse 1. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.2 Pilar

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 2012 ÅRSBERETNING FOR 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2012 viser et resultat før skatt på NOK 22,7 mill. Dette er NOK 3,1 mill. bedre enn i 2011. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2008

Basel II PILAR III 31.12.2008 Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 2.1 Ansvarlig kapital...4

Detaljer