PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS"

Transkript

1 PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS Innhold 1. Basel II - Kapitaldekningsregler Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging Pilar 3 selskapets offentliggjøring av informasjon Ansvarlig kapital og kapitalkrav Ansvarlig kapital Kapitalkrav Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov Styring og kontroll av risiko Organisering og ansvar Risikoområder Kredittrisiko Styring og kontroll av kredittrisiko Eksponering kredittrisiko Sikkerheter Operasjonell risiko Styring og kontroll av operasjonell risiko Likviditetsrisiko Styring og kontroll av likviditetsrisiko Eksponering likviditetsrisiko Forretnings-, omdømme-, konsentrasjons- og strategisk risiko... 9 Side 1 av 9

2 1. Basel II - Kapitaldekningsregler Dette dokumentet gir en presentasjon av risiko- og kapitalsituasjonen i arvato Finance AS og er ment til å oppfylle kravene om offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalforskriftens del IX. (Pilar 3) Nye forskrifter for tilsyn og kapitaldekning, Basel II, ble innført i Norge 1. januar De nye kapitaldekningsreglene baserer seg på tre pilarer: Pilar 1 omhandler minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar 2 omhandler selskapets egen vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging Pilar 3 omhandler offentliggjøring av finansiell informasjon 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar 1 omhandler minstekrav til kapitaldekning og er en videreutvikling av det tidligere kapitaldekningsregelverket (Basel I). Den ansvarlige kapitalen i arvato består kun av ren kjernekapital og skal til enhver tid oppfylle kravene om ren kjernekapitaldekning på 10%, kjernekapitaldekning på 11,5 prosent og kapitaldekning på 13,5%. arvato Finance AS benytter standardmetoden for beregning av kredittrisiko og basismetoden for beregning av operasjonell risiko. 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging Pilar 2 omhandler selskapets samlede vurdering av kapitalbehovet og tilsynsmessig oppfølging. Selskapets vurdering skal gjøres i en prosess kalt ICAAP og tar for seg risikokategorier som ikke inngår i Pilar 1. Selskapet skal minst en gang i året vurdere om kapitalbehovet er tilstrekkelig ut fra faktiske og fremtidige risikoeksponeringer. Tilsynsmyndighetene skal evaluere selskapets interne vurdering av kapitalbehovet og sette i verk tiltak om prosessen ikke anses å være tilfredsstillende. 1.3 Pilar 3 selskapets offentliggjøring av informasjon Formålet med pilar 3 er å supplere minimumskravene i pilar 1 og den tilsynsmessige oppfølgingen i pilar 2. Pilar 3 skal bidra til økt markedsdisiplin gjennom krav til offentliggjøring av informasjon som gjør det mulig for markedet, herunder analytikere og investorer, å vurdere selskapets risikoprofil og kapitalisering, samt styring og kontroll. Det er et krav om at offentliggjøringen skal skje på selskapets hjemmeside på internett. Side 2 av 9

3 2. Ansvarlig kapital og kapitalkrav For arvato Finance AS, består den ansvarlige kapitalen kun av kjernekapital 2.1 Ansvarlig kapital Egenkapital Sum kjernekapital før fradrag Goodwill og andre immaterielle eiendeler Netto ansvarlig kapital Kapitalkrav Risikovekt Prosent Vektet volum Kapitalkrav Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 8 % Utlån til og fordringer på kunder 8 % Ikke rentebærende eiendeler 8 % Forfalte engasjementer 8 % Operasjonell risiko 15 % Fradrag på nedskrivinger på grupper av utlån 8 % 0 0 Kapitalkrav Kapitaldekning 17,85 % arvato Finance AS har ikke engasjementer som medfører rapporteringsplikt for markedsrisiko. 2.3 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov Ved gjennomføring av ICAAP har arvato Finance AS vurdert det samlede behovet for ansvarlig kapital sett opp mot selskapets risikoprofil. arvato har valgt å basere sin ICAAP på resultatet av beregningen av minimumskrav til kapital i Pilar 1 for de risikoene som der dekkes, samt at vi i tillegg har evaluert andre risikoformer separat og lagt dette til Pilar 1 kravet. De ulike risikoene som er vurdert er kredittrisiko, markedsrisiko, operasjonell risiko, konsentrasjonsrisiko, likviditetsrisiko, forretningsrisiko og strategisk risiko Per hadde arvato Finance AS en kapitaldekningsgrad på 16,5 % med tilleggskapitalen fra pilar 2. ICAAP skal være en viktig og integrert del av arvatos ledelse- og styringsprosesser og skal godkjennes av styret. Side 3 av 9

4 3. Styring og kontroll av risiko arvato Finance AS er eksponert mot ulike typer risiko og man har i styret vedtatt at man skal akseptere en viss form for risiko. Selskapet har etablert et rammeverk for risikostyring som har til hensikt å sørge for at risikoer blir identifisert, analysert og gjenstand for styring ved hjelp av policyer, rammer, rutiner og instrukser, herunder årlig gjennomføring av ICAAP. Som hjelpemiddel for å vurdere om en risiko er innenfor en akseptabel ramme, har styret tatt utgangspunkt i en skala for konsekvens og sannsynlighet. Gjennom en vurdering av hvilke typer konsekvenser virksomheten ikke kan akseptere er betydningen av skalaen for verdiene 1 til 4 (Ubetydelig til Kritisk) fastsatt. Samme vurdering er gjort for sannsynlighetsskalaen slik at betydningene av verdiene 1 til 4 (Usannsynlig til Sannsynlig) er fastsatt. Skala for sannsynlighet (1-4) og konsekvens (1-4) er illustrert i tabellen under: Sannsynlighet: (Angitt som antall pr år) 1 Usannsynlig (En gang pr 5. år eller sjeldnere) 2 Mindre sannsynlig (En gang hvert år til hvert 5. år) 3 Mulig (En gang hver måned til en gang hvert år) 4 Sannsynlig (En til flere ganger i måneden) Konsekvens: 1 Ubetydelig 2 Moderat 3 Alvorlig 4 Kritisk Driftsstans <= 10 minutter minutter 30 minutter 4 timer > 4 timer Økonomisk tap Under TNOK 100 TNOK 100 TNOK TNOK 100 TNOK >TNOK og og gjenopprettelig og uopprettelig, uopprettelig eller > TNOK og gjenopprettelig Konfidensialitet Renommé Ingen uautorisert innsyn Intet tap av renommé eller rykte Uautorisert innsyn i enkelte mindre viktige dokumenter Moderat tap av renommé eller rykte overfor kunder eller marked Uautorisert innsyn og mulighet for endring av dokumenter som inneholder personopplysninger Alvorlig tap av renommé eller rykte Fullt uautorisert innsyn og mulighet for endring av dokumenter som inneholder personopplysninger Uopprettelig tap av renommé eller rykte Følgende tabell viser derved nivåer for akseptabel risiko: Sannsynlighet 4 Sannsynlig Mulig Mindre sannsynlig Usannsynlig Ubetydelig 2 Moderat 3 Alvorlig 4 Kritisk Konsekvens Styrets målsetning er at selskapet ikke skal ha identifiserte risikoer som oversiger 6 i henhold til tabellen over. Dersom man på et tidspunkt identifiserer risikoer som overstiger 6, skal tiltak iversettes for at verdien på risikoen reduseres, enten ved at sannsynligheten for at hendelsen oppstår reduseres, Side 4 av 9

5 og/eller ved at konsekvensen ved oppstått hendelse reduseres. Dersom risikoen er lik 6, skal det vurderes om det er nødvendig å gjennomføre tiltak. 3.1 Organisering og ansvar Styret: har det overordnede ansvaret for risikostyringen og skal sørge for at selskapet har en ansvarlig kapital som er tilstrekkelig ut fra regulatoriske krav og ønsket risiko. Alle ledere: styret har vedtatt at alle ledere i arvato Finance AS skal ha ansvar for risikostyring og internkontroll, og skal bidra til å sikre at selskapets målsetninger nås. Kontrollkomiteen: skal føre tilsyn med arvato Finance AS sin virksomhet og blant annet påse at den følger lover, vedtekter og retningslinjer. 4. Risikoområder arvato Finance AS eksponeres for ulike typer risiko. De viktigste er: Kredittrisiko Operasjonell risiko Konsentrasjonsrisiko Omdømmerisiko Likviditetsrisiko Forretningsrisiko Strategisk risiko risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt tid og i henhold til avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav risiko for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, rutiner eller systemer, menneskelige feil, kriminalitet eller eksterne hendelser risiko som tap som følge av konsentrasjon om store enkeltkunder, enkelte bransjer, geografiske områder eller mot engasjementer hvor sikkerhetene har like risikoegenskaper. risiko for svikt i inntjening og kapitaltilgang på grunn av sviktende tillit og omdømme i markedet, dvs. hos kunder, motparter, aksjeeiere og myndigheter risiko for at selskapet ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser, refinansiere gjelden sin etter hvert som den forfaller, eller ikke i stand til å finansiere sine eiendeler. Likviditetsrisiko oppstår som følge av ulik restløpetid på fordringer og gjeld risiko for uventede inntektssvingninger ut fra andre forhold enn kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Risikoen kan opptre i ulike forretnings- eller produktsegmenter og være knyttet til konjunktursvinginger og endret kundeadferd Risiko for uventede tap eller sviktende inntjening i forhold til prognoser knyttet til vekstambisjoner, inntreden i nye markeder eller oppkjøp. Denne risikoformen aktualiserer behovet for å se fremover og sikre seg nødvendig kapital i forbindelse med igangsatte og planlagte satsninger Side 5 av 9

6 4.1 Kredittrisiko Defineres som risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt tid og i henhold til avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav Styring og kontroll av kredittrisiko Kredittrisikoen styres i form av selskapets kredittpolicy. Styringsdokumentet skal minst en gang årlig godkjennes av selskapets styre og de har således det overordnede ansvaret for arvatos kredittvirksomhet. Gjennom styringsdokumentet defineres selskapets kredittstrategi og risikoprofil. Retningslinjene gitt av styret utøves av selskapets kredittkomité og omhandler blant annet krav til sikkerheter og limiter. Alle nye klienter skal godkjennes av kredittkomiteen. Kredittkomiteens sammensetning er avhengig av den enkelte kredittsaks størrelse. Selskapets målsetning er å kun ta kalkulert risiko. Ved oppsett av kalkyle på hver enkelt kunde, settes det opp et forventet tap som skal gi et lønnsomt samarbeid gjennom en tilfredsstillende internrente på den enkelte kunde totalt sett. Det kan være store ulikheter i kalkulerte tap fra kundeforhold til kundeforhold avhengig av type krav og bransje. Selskapet har en målsetning om å begrense tap på fordringer til det som på forhånd er beregnet i kalkylene til den enkelte kunde. Kompetente medarbeidere vil være et viktig grep for å redusere kredittrisiko i fremtiden, så løpende fokus på våre medarbeidere og en generell kompetanseheving av disse i form av blant annet kursing er en nødvendig innsatsfaktor Eksponering kredittrisiko Nedenfor fremkommer samlet engasjementsbeløp per Risikogrupper Brutto Utlån Finansierte fordringer, avtaler med regress Factoring Kjøpte fordringer, avtaler uten regress Negativ mellomregning Sum Aldersfordelingen på brutto utlån er som følger: Ikke forfalt 0-90 dager over forfall > 90 dager over forfall Side 6 av 9

7 Netto utlån vil da være som følger: Netto utlån Brutto utlån Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivning Sum Det er per foretatt en generell vurdering av selskapets utlån. I tillegg til de individuelle nedskrivningene har også selskapet foretatt en gruppenedskrivning. Nedskrivningene fremkommer slik: Individuelle nedskrivninger Konstaterte tap der det tidligere er foretatt spesifisert tapsavsetning Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden =Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivning /-Periodens gruppenedskriving =Gruppenedskrivning Tap i perioden Periodens endringer i individuelle nedskrivninger Periodens endringer i gruppenedskrivninger Periodens konstaterte tap Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader Sikkerheter På kjøpte fordringer hvor man har regress benytter arvato seg av factoringpant og i de aller fleste tilfeller vil man også kreve kausjon utover dette. Disse sikkerhetene vurderes så gode at man ikke har valgt å sette av tilleggskapital utover pilar 1 til kredittrisiko. 4.2 Operasjonell risiko risiko for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, rutiner eller systemer, menneskelige feil, kriminalitet eller eksterne hendelser. Side 7 av 9

8 4.2.1 Styring og kontroll av operasjonell risiko arvato har et sterkt fokus på IKT, og har en gjennomarbeidet IKT-strategi og IT-visjon. Dette inkluderer blant annet en egen kontinuitets- og beredskapsplan samt en utførlig risikoanalyse for hver avdelig. Risikoanalysen skal revideres internt innen utgangen av desember hvert år. I tillegg til risikoanalyse er det vurdert risikoreduserende tiltak og en eventuell tiltaksplan ved oppstått situasjon. Risikoer som omhandles i disse analysene er blant annet risikoer relatert til brann, vannskader, datasikkerhet, innbrudd, underslag, klientoppfølging og sikkerheter. Alle ansatte i arvato har signert en særskilt avtale om datasikkerhet. 4.3 Likviditetsrisiko risiko for at selskapet ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser, refinansiere gjelden sin etter hvert som den forfaller, eller ikke i stand til å finansiere sine eiendeler. Likviditetsrisiko oppstår som følge av ulik restløpetid på fordringer og gjeld Styring og kontroll av likviditetsrisiko Likviditetsbeholdningen overvåkes fortløpende av selskapets styre og ledelse. Kontakt med eiere gjøres umiddelbart dersom selskapets kapitalsituasjon endres i negativ retning. Kapitalsituasjonen rapporteres månedlig til Bertelsmann SE&Co KGaA Eksponering likviditetsrisiko arvato Finance AS er finansiert gjennom arvato Holding AB og inngår i det store tyske mediekonsernet Bertelsmann SE & Co KGaA. Likviditetsrisiko ligger dermed på konsernnivå. arvato Holding AS ble i juni 2013 solgt til det tyske selskapet arvato Infoscore GmbH, som er eid av Bertelsmann konsernet. Det ble da etablert en langsiktig «Facility agreement» mellom arvato Holding AB og Bertelsmann SE & Co KGaA, som sikrer alle kortsiktige og langsiktige finansieringsbehov. Side 8 av 9

9 4.5 Forretnings-, omdømme-, konsentrasjons- og strategisk risiko arvato Finance AS er eksponert med følgende risikoer i tillegg til de som er gjennomgått ovenfor. Forretningsrisiko - risiko for uventede inntektssvingninger ut fra andre forhold enn kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Risikoen kan opptre i ulike forretnings- eller produktsegmenter og være knyttet til konjunktursvinginger og endret kundeadferd. Omdømmerisiko - risiko for svikt i inntjening og kapitaltilgang på grunn av sviktende tillit og omdømme i markedet, dvs. hos kunder, motparter, aksjeeiere og myndigheter. Konsentrasjonsrisiko - risiko som tap som følge av konsentrasjon om store enkeltkunder, enkelte bransjer, geografiske områder eller mot engasjementer hvor sikkerhetene har like risikoegenskaper. arvato Finance AS har noen få engasjementer som etter Pilar 1 blir definert som store engasjementer. Risikoen er vurdert som liten da sikkerhetene i disse engasjementene er gode. I forhold til geografiske områder og bransjer er spredningen så stor på enkeltkunder at risikoen også her vurderes som liten. Strategisk risiko - risiko for uventede tap eller sviktende inntjening i forhold til prognoser knyttet til vekstambisjoner, inntreden i nye markeder eller oppkjøp. Denne risikoformen aktualiserer behovet for å se fremover og sikre seg nødvendig kapital i forbindelse med igangsatte og planlagte satsninger. Ved fremtidige strategiske valg skal arvato Finance AS utføre sensitivitetstester for å vurdere effekten på kapitaldekningen og sikre at tilstrekkelig kapital foreligger. Side 9 av 9

PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS

PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS Side 2 av 10 INNHOLD 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 3 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og

Detaljer

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III Lillesands Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 2 av 17

Innholdsfortegnelse. Side 2 av 17 Pilar III Basel II 31.12.2014 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsregler... 3 1.2 Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.3 Pilar

Detaljer

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III Lillesands Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2009 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III Lillesands Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2010 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

I INNHOLDSFORTEGNELSE

I INNHOLDSFORTEGNELSE I INNHOLDSFORTEGNELSE I INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 II FIGURFORTEGNELSE... 2 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 ANSVARLIG KAPITAL... 5 2.2 BEREGNINGSGRUNNLAG...

Detaljer

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III 31.12.2013. Pilar III 2013 Bamble Sparebank Side 1

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III 31.12.2013. Pilar III 2013 Bamble Sparebank Side 1 BAMBLE SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2013 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon

Detaljer

GJERSTAD SPAREBANK. Basel II PILAR III

GJERSTAD SPAREBANK. Basel II PILAR III GJERSTAD SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2010 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 INNLEDNING Finansiell virksomhet innebærer behov for styring

Detaljer

Basel II PILAR III 2012 31.12.2011

Basel II PILAR III 2012 31.12.2011 Basel II PILAR III 2012 31.12.2011 Publisert 24.04.2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 4

Detaljer

Basel II - PILAR III

Basel II - PILAR III Drangedal og Tørdal Sparebank Basel II - PILAR III 31.12.2010 Vedtatt i styremøte 13. mai 2011. Innholdsfortegnelse 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 1 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Drangedal og Tørdal Sparebank. Basel II - PILAR III

Drangedal og Tørdal Sparebank. Basel II - PILAR III Drangedal og Tørdal Sparebank Basel II - PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 1 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 1.1 Ansvarlig kapital...4 1.2

Detaljer

BAMBLE & LANGESUND SPAREBANK. Basel II PILAR III 31.12.2010. Pilar III 2010 Bamble og Langesund Sparebank Side 1

BAMBLE & LANGESUND SPAREBANK. Basel II PILAR III 31.12.2010. Pilar III 2010 Bamble og Langesund Sparebank Side 1 BAMBLE & LANGESUND SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2010 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2013

Basel II PILAR III 31.12.2013 Basel II PILAR III 31.12.2013 Publisert 22.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 4 2.1

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2008

Basel II PILAR III 31.12.2008 Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 4 2.1 Ansvarlig kapital...

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2008

Basel II PILAR III 31.12.2008 Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 2.1 Ansvarlig kapital...4

Detaljer

Basel II PILAR III 2013 31.12.2012

Basel II PILAR III 2013 31.12.2012 Basel II PILAR III 2013 31.12.2012 Publisert 29.04.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 4

Detaljer

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III 31.12.2014. Pilar III 2014 Bamble Sparebank Side 1

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III 31.12.2014. Pilar III 2014 Bamble Sparebank Side 1 BAMBLE SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2014 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2009

Basel II PILAR III 31.12.2009 Basel II PILAR III 31.12.2009 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 2.1 Ansvarlig kapital...4

Detaljer

GJERSTAD SPAREBANK. Basel II PILAR III

GJERSTAD SPAREBANK. Basel II PILAR III GJERSTAD SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2009 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Evje og Hornnes Sparebank. Basel II PILAR III 31.12.2010

Evje og Hornnes Sparebank. Basel II PILAR III 31.12.2010 Evje og Hornnes Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2010 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGELVERKET... 3 1.1 Kapitaldekningsreglene innledning om de tre pilarene... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL

Detaljer

Vegårshei Sparebank. Basel II PILAR III 31.12.2013

Vegårshei Sparebank. Basel II PILAR III 31.12.2013 Vegårshei Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2009

Basel II PILAR III 31.12.2009 Basel II PILAR III 31.12.2009 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsregler...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 2.1 Ansvarlig kapital...4 2.2

Detaljer

Arendal og Omegns Sparekasse. Basel II PILAR III

Arendal og Omegns Sparekasse. Basel II PILAR III Arendal og Omegns Sparekasse Basel II PILAR III 31.12.2010 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Evje og Hornnes Sparebank. Basel II PILAR III 31.12.2011

Evje og Hornnes Sparebank. Basel II PILAR III 31.12.2011 Evje og Hornnes Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2011 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGELVERKET... 3 1.1 Kapitaldekningsreglene innledning om de tre pilarene... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL

Detaljer

Vegårshei Sparebank. Basel II PILAR III 31.12.2014

Vegårshei Sparebank. Basel II PILAR III 31.12.2014 Vegårshei Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2014 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Basel II - PILAR III

Basel II - PILAR III Drangedal og Tørdal Sparebank Basel II - PILAR III 31.12.2009 Vedtatt i styremøte 30. april 2010. Innholdsfortegnelse 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 1 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4

Detaljer

Basel II PILAR III 17.03.2011

Basel II PILAR III 17.03.2011 Basel II PILAR III 17.03.2011 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 4 2.1 Ansvarlig kapital...

Detaljer

Arendal og Omegns Sparekasse. Basel II PILAR III

Arendal og Omegns Sparekasse. Basel II PILAR III Arendal og Omegns Sparekasse Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2 KONSOLIDERING... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper, tilknyttede selskaper mv...

Detaljer