AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015"

Transkript

1 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND SØKNAD 2012

2 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling og Innovasjon Noreg-Hordaland. DEL 1 MÅL OG STRATEGIAR inneheld dei opphavlege tankane, strategiane og måla som vart sett for LUK-programmet AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN i Ettersom ein i all hovudsak følgjer dei linene som vart lagt den gong, står DEL 1 urevidert. I DEL 2 BUDSJETT ligg både opphavleg budsjett for søknad og budsjett for søknaden 2012 med den summen som Hordaland søker om. Under DEL 3: HANDLINGSPLAN finn ein grunngjevinga for den utvida søknaden for Tre prosjektbeskrivingar ligg ved søknaden: - Prosjekt: Kom-an til kommunane - Prosjekt CRM-verktøy til førstelina i kommunane - Prosjekt NY LivOGLyst utviding av LivOGLyst-programmet til å omfatte alle kommunar KRD sitt søknadsskjema for LUK-satsinga 2012 ligg ved søknaden. Kontaktperson er Jorun Gjørwad, LUK-koordinator i Hordaland, tel Bergen, 1. mars 2012 Jan Per Styve Nina Broch Mathisen Ole Bakkebø regionaldirektør direktør landbruksdirektør Hordaland fylkeskommune Innovasjon Noreg Hordaland Fylkesmannen i Hordaland

3 3 DEL 1: MÅL OG STRATEGIAR 1.1 LUK-Hordaland er bygd på ønskjer om synergi, samordning og varig effekt Denne søknaden er Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og Innovasjon Noreg sin plan for gjennomføringa av programmet Lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK) for i Hordaland. LUK-satsinga i Hordaland tek utgangspunkt i tre kjerneprosjekt som til saman har som føremål å løfte kommunane som utviklingsaktør; LivOGLyst, og Kommuneprosjektet. Programsatsingane er leia av Hordaland fylkeskommune og er tufta på eit tett og forpliktande samarbeid med Innovasjon Noreg-Hordaland og Fylkesmannen i Hordaland. Denne søknaden er bygd på lang erfaring med og mykje kunnskap om kommunane og deira arbeid med samfunnsutviklarrolla. Gjennomføringa av dei tre kjerneprosjekta (sjå nedanfor) har gitt oss stor innsikt i kompetansebehova i kommunane. Denne kunnskapen har vore avgjerande for utviklinga av søknaden og tiltaka nemnde i del 2. I samband med denne søknaden har vi òg vitja nokre kommunar/regionråd. Vi har lagt vekt på KRD sitt resultatmål om at satsinga skal gi varig effekt, og at midlane i regelen ikkje skal brukast til nye prosjektaktivitetar på lokalt nivå. Tiltaka i denne planen er difor framfor alt kontinuerleg, systematisk og relevant kompetanseutvikling som skal styrke kommunane sitt arbeid med å løfte seg sjølv som lokale utviklingsaktørar og i deira arbeid med å byggje attraktive og livskraftige lokalsamfunn. Den regionale partnarskapen skal òg medverke til å styrkje den lokale vekstkrafta gjennom å satse meir på entreprenørskapsrettleiing i kommunane. Kva vi forstår med lokal samfunnsutvikling i kommunane: Lokal samfunnsutvikling er dynamiske prosessar med eit mangfald av utviklingsaktørar som deltakarar. Det gjeld å få til godt samarbeid og spanande synergiar mellom deltakarane. Lokal samfunnsutvikling inneber å skape Entreprenørskaps- og næringsutvikling Omdømmebygging og identitetsskaping Produksjon av god tenesteyting og serviceinnstilling lokalt Attraktive og gode sentra, tettstader og bygder Kultur og mangfald, etablering av møtestader og gode bustadmiljø med inkludering av tilflyttarar. Lokale initiativ og engasjement Kultur for å gjere kvarandre gode Utviklings- og planarbeid med lokal forankring og i samarbeid mellom kommunar. LUK-Hordaland skal forsterke og utvikle synergi mellom tre eksisterande prosjekt: LivOGLyst Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Innovasjon Noreg og Sparebanken Vest vedtok i 2007 å utvikle eit felles program for lokalsamfunnsutvikling. Satsinga, som fekk namnet LivOGlyst, er basert på fleire år med røynsler i lokalsamfunns-, bygdeutviklings- og entreprenørskapsarbeid. Programmet har 9 3- årige prosjekt, 5 eittårige og 20 assosierte prosjekt frå i alt 24 kommunar. Vi tilbyr lokale prosjektutviklingsmidlar, kompetansetiltak, tett oppfølging, kontakt med relevante organisasjonar og deltaking i lærande nettverk. LivOGlyst skal gi lokale eldsjeler høve til å dele erfaringar gjennom systematisk satsing på nettverksbygging og felles samlingar. LivOGlyst-prosjekta har mange auge retta

4 4 mot seg og vekkjer stor interesse hjå representantar frå andre lokalsamfunn, både innanfor og utanfor fylkesgrensa. Hovudmålsetjinga med programmet er systematisk og kontinuerleg å stimulere til lokal utviklings- og attraksjonskraft i lokalsamfunn. Eitt viktig kriterium er at prosjekta skal satse på ei organisk kopling mellom mobilisering for trivsel/bulyst og utvikling av entreprenørskap. Unge, kvinner og tiflyttarar er særskilt viktige målgrupper. LivOGlyst Tilbyr kompetansetiltak, utviklingsmidlar, nettverk og rådgjeving til lokale prosjektdeltakarar og til kommunalt tilsette og entreprenørar som engasjerer seg i prosjekta Utviklar kompetansemodul knytt opp mot samfunnsentreprenørskap, prosjektleiing og metodeutvikling. Tilbyr medverknad frå ei arbeidsgruppe som arbeider proaktivt mot kommunar som treng meir hjelp til å løfte seg sjølv som samfunnsutviklar. Kommuneprosjektet starta opp i 2008 og har fyrstelinetenesta i kommunane som målgruppe. Føremålet er å styrkje kommunen som lokal næringsutviklar ved å heve kompetansen innan entreprenørskap og mobilisering og skape nettverk gjennom ulike samlingar. Prosjektet er utforma i tett dialog mellom kommunane og partnarskapen og har i dag 23 kommunar som deltakarar. Desse kommunane har skrive under på ein avtale som mellom anna forpliktar kommunane til å delta på eit poenggjevande kurs som Høgskulen i Bergen har utvikla spesielt for denne satsinga. Kommuneprosjektet Tilbyr kompetansegjevande kurs med studiepoeng for fyrstelinetenesta Styrkjer kommunane sin rådgjevingskompetanse på området entreprenørskapsrettleiing Kjem einskilde etablerarar og entreprenørar til gode, og fremjer næringsutvikling i kommunane. Portalen er ein virtuell møteplass og nettverksarena, kompetanse- og informasjonskanal for heile lokalsamfunnsog entreprenørskapsfeltet i Hordaland. Arbeidet vert starta opp i 2008 etter innspel frå ei rekkje utviklingsaktørar og frå partnarskapen. Portalen vart opna i februar 2010, og 160 utviklingsaktørar har no eigne nettsider inne på portalen. Den regionale partnarskapen, kommunane, regionråda og lokale prosjekt har alle høve til å nytte portalen, oppdatere eigne sider og medverke til vidareutvikling av den. Er ein brukarstyrt portal som femner om og promoterer både entreprenørskapssatsing og lokal samfunnsutvikling. Er ein vegvisar og felles dør inn i verkemiddelapparatet Er ein informasjonskanal om kurs og arrangement, nettverkssamlingar og samarbeid mellom utviklingsaktørar lokalt og regionalt. Gir høve for alle til å gjere seg synlege samt promotere seg sjølv og satsingane på ikkjekommersielt grunnlag. Desse tre prosjekta har ei rad felles trekk:

5 5 Dei har blitt uforma og gjennomførde av partnarskapen i eit tett samarbeid med, og etter innspel frå, kommunar, regionråd, lokale ressursmiljø og eldsjeler, næringsliv, høgskuler og universitet. Målgruppene/sluttbrukarane er i hovudsak dei same i alle prosjekta Prosjekta er tufta på den same metodikken for oppsøkjande, proaktivt utviklingsarbeid basert på initiativ nedanfrå. Programmet/prosjekta skal avsluttast, men viktige, positive resultat og erfaringar skal vidareførast i den ordinære lina i partnarskapen sine organisasjonar for å få varig effekt. LUK-Hordaland vil kome til som ein ekstra innsats utover vidareføringa av desse tre programma/prosjekta. Den ekstra innsats som LUK inneber, skal: Styrkje desse tre programma/prosjekta sine mobiliserings- og kompetanseutviklingstiltak der kommunane er målgruppa slik at kommunane kan ivareta rolla som samfunnsutviklar. Samordne og utvikle synergi mellom programma/prosjekta slik at dei blir meir slagkraftige ovanfor målgruppene og brukarane opplev ei dør inn til partnarskapen sine prosjekt. Sørgje for at dei blir avslutta og integrert som ein del av Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Innovasjon Noreg sine organisasjonar, budsjett og aktivitetar. Kva vi skal oppnå og korleis vi skal gjere dette, går fram av særleg kapittel 3 og 4 og Handlingsplanen i del 2 av denne søknaden.. Før vi kjem så langt, må vi vite meir om problem/utfordringar vi skal møte og løyse: 1.2 Viktige utfordringar i arbeidet med lokal samfunnsutvikling i kommunane. Lokale eldsjeler treng støtte frå kommunane: Mange lokale mobiliseringsprosjekt blir sparka i gang av eldsjeler som har gode idear. Men eldsjelene og nettverka deira treng ofte støtte frå eksterne for å utvikle ideane til konkrete resultat. Dei treng kontakt med nokon som kan gi råd når dei skal skrive prosjektplanar, når dei ønskjer finansiering frå offentlege kjelder og når dei treng kontakt med kompetansemiljø regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Ei av dei største utfordringane er å etablere systematisk og kontinuerleg kontakt mellom kommunane, eldsjelene, foreiningane og lokalt næringsliv. Kontaktarenaene må vere slik at kommunane jamleg veit kva som foregår og kva ein treng hjelp til. Eldsjelene treng òg inspirasjon for å halde ut arbeidet med å stendig drive fram nye prosjekt. Det er som oftast få eldsjeler, og dei seier ja og deltek i særs mange aktivitetar. Går dei tom, kan heile lokalsamfunnet lide under det. Difor er det viktig at drivkreftene i lokale mobiliseringsprosjekt får påfyll i form av kompetanse, inspirasjon og at det blir sett pris på det arbeidet dei gjer. Mange kommunar i Hordaland ønskjer å bli betre i samfunnsutviklarrolla: I Hordaland har nokre kommunar kome relativt langt i arbeidet med å fylle samfunnsutviklarrolla, men fleirtalet har enno eit stort potensiale. Typisk i Hordaland og for mindre kommunar i distrikts-noreg generelt - er at dei i all hovudsak har politisk og administrativt fokus på det lovpålagde tenestetilbodet. Det er her administrasjon og folkevalde opplever press frå mellom anna brukarane, departement og statlege tilsyn.

6 6 Det er difor ofte relativt liten kompetanse og få ekstra ressursar til å stø opp om lokalt utviklingsarbeid i mange kommunar. Samstundes syner erfaringane frå Kommuneprosjektet i Hordaland at minst 2/3 av kommunane ønskjer å bli betre i den rolla. Dei har skrive under på ei samarbeidsavtale med regionalt nivå som forpliktar dei på ei rad tiltak for å bli betre og tydelegare i rolla si som førstelineteneste for næringsutviklarar og entreprenørar. Det regionale nivået treng å samordne seg enno betre: Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Innovasjon Noreg har alle tett kontakt med kommunane, difor er det jamleg naudsynt med samarbeid og koordinering. Dei fleste relevante verkemiddel og forvaltningsoppgåver i høve til kommunane og dei lokale eldsjelene, er fylkeskommunen sitt ansvar (til dømes RUP, midlar til kommunar og regionråd for næringsutvikling, kommunal planlegging, stadutvikling, Lokal Agenda 21, EU-program, folkehelse, osb). I dag er forvaltninga spreidd på mange verkemiddel og innan fleire avdelingar og seksjonar. Det er ei utfordring for fylkeskommunen å sjå ressursane meir i samanheng for at brukarane møter ei dør og difor får størst mogeleg effekt ut av verkemidla. Det er dessutan ei utfordring å tilpasse dei einskilde verkemiddel på regionalt nivå meir til lokale behov. Det er døme på at lokale eldsjeler har møtt føringar og regelverk for verkemiddel som gjer at dei har vridd prosjekta i uønska retning for å tilfredsstille finansiørane. Hovudidèen, å utvikle kommunane sin kompetanse på å stø opp om lokale mobiliseringsprosessar, krev og kompetanseutvikling hjå den regionale partnarskapen. Det gjeld til dømes kunnskap om kommunane og lokale samfunn sine behov, rådgjevings- og rettleiingskompetanse, utvikling av enda betre reiskap for prosjektstyring, kompetanse på rådgjeving og rettleiing. Ein del relevant kompetanse blir i dag henta inn frå FoU-miljø og private konsulentar. Om innsatsen for lokal samfunnsutvikling skal bli varig, er det naudsynt å utvikle meir av kompetansen internt og sikre rutinar for kontinuerleg og systematisk vedlikehald og vidareutvikling av denne kompetansen. 1.3 Mål og målgrupper. Hordaland skal vere mellom dei mest innovative regionane i Europa(.). Eit livskraftig Hordaland krev at by og bygd er attraktive å leve og bu i for eit breitt mangfald av grupper i samfunnet (Regionalt Utviklingsprogram for Hordaland 2010). Det er i punkt 1.2 argumentert for at kommunane er den viktigaste offentlege aktøren for å utvikle lokale samfunn. Kommunane vert difor hovudmålgruppa i LUK-arbeidet i dei seks åra. Kommunane må gjerast betre i stand til å stø opp om utviklingsinitiativ i lokale samfunn. Dermed vil vi arbeide ut frå følgjande hovudmålsetting for LUK : Kommunane skal vere enno betre i stand til - Å vere initiativtakar, utviklar, rådgjevar og pådrivar overfor lokale utviklingsprosjekt og nyetablerarar. - Å planlegge, mobilisere, samarbeide og gjennomføre eigne utviklingstiltak i samspel med lokale ressursmiljø, regionråda og andre lokale og regionale utviklingsaktørar. - Å organisere verksemda internt og prioritere aktivitetane i kommuneorganisasjonen slik at kommunane stør effektivt opp om sosiale og økonomiske entreprenørar sine mål.

7 7 Resultatmål: Slik bør LUK-satsinga sjå ut i 2015: - Kom-an.no, Kommuneprosjektet og livoglyst er alle avvikla som eigne program/prosjekt, men dei har nådd så gode resultat at aktivitetane er integrert i dei ordinære lineorganisasjonane på regionalt og lokalt nivå. Det finst konkrete planar for framtidige aktivitetar som er prioriterte av lineleiinga, og kostnadene for desse aktivitetane er vedtatt finansierte innafor dei ordinære budsjetta. I kommunane og partnarskapen finst utviklingskompetansen i større grad i lineorganisasjonen, og ein er mindre avhengig av eksterne konsulentar. I lineorganisasjonen har kompetansen for tinging, planlegging og gjennomføring auka. - Det regionale nivået har bidrege til kontinuerleg utvikling av høg og relevant kompetanse i kommunane, slik at kommunane stør effektivt opp om lokale prosjekt når eldsjelane og entreprenørane ønskjer det. - Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Innovasjon Noreg er blitt enda betre på å samordne satsingar på entreprenørskap og lokal samfunnsutvikling. Kommunane skal oppleve at god samordning er ein naturleg arbeidsform innan dei tre einskilde organisasjonane og mellom dei. - Hordalandsmodellen : KRD, andre fylke, kommunar og lokale prosjekt snakkar om oss fordi vi har dei beste døma på lokale prosjekt som lukkast, dei mest kompetente kommunane, det beste samarbeidet mellom lokalt og regionalt nivå og den tettaste koordineringa på regionalt nivå. Og vi har døme på gode koplingar mellom sosialt og økonomisk entreprenørskap som vekkjer nasjonal interesse. Alle desse døma og samarbeidsmønstra som er nemnde her, syner seg å vere varige. - På grunn av resultata nemnde over, har sosiale og økonomiske entreprenørar lukkast betre. Fleire idear kjem opp, og en større del av desse initiativa vert til suksessar som skaper meir trivsel og fleire arbeidsplassar i bygdene. Sosiale og økonomiske entreprenørar arbeider godt saman slik at lokalsamfunna kjem inn i ein positiv vekstspiral. 1.4 Strategi og strategiske val: Forsterke og institusjonalisere suksessar i eksisterande prosjekt: Det viktigaste strategiske valet i denne planen er å forsterke dei tre eksisterande prosjekta og med ulike tiltak institusjonalisere dei mest suksessrike aktivitetane og resultata frå prosjekta inn i lineorganisasjonen, slik at effekten vert varig. Vi har allereie positive resultat og viktige erfaringar vi kan byggje vidare på. Dessutan ønskjer vi å ta fatt i dei problema og utfordringane vi har i prosjekta for å vere sikre på at vi LUKkast innan 2015 (jf innleiinga til Handlingsplanen). Hausten 2010 vil det truleg bli gjennomført ei kartlegging og undervegsevaluering (Telemarksforsking/Arbeidsforskningsinstituttet) av prosjekta som grunnlag for vidareutvikling av dei. Ei førebels intern evaluering av prosjekta syner at vi særleg har lukkast med mellom anna følgjande: - Kommunane meiner at det regionale nivået talar mykje meir med ei røyst enn tidlegare. Leiarane i dei tre organisasjonane har eit godt samarbeid. - Kommunane seier sjølve at vi er tilgjengelige for kommunane og at vi ofte er ute hjå dei. Vi signaliserer at vi gjerne vil ha dialog med kommunane. - Vi har etablert kompetansenettverk og møteplassar, og desse møtast jamleg. Det inneber at dei er meir forutsigbare og at kompetansen i større grad kan bli verande i kommunane. - Høgskulekurset Fagkurs for etablerarrettleiarar fekk ei særs god evaluering av deltakarane.

8 8 - Partnarskapen har òg gjort ei omorgansering av dei regionale etablerarskulane frå store kurs til mindre kursmodular. Dette har gitt ei dobling i talet på unike deltakarar. - Tilbakemeldingar/evalueringar frå brukarane i livoglyst syner at dei er særs nøgde med korleis programmet vert leia og gjennomført. Gå på to bein i forhold til kommunane: Det er 33 kommunar i Hordaland med særs ulike behov. Det er umogeleg å skreddarsy tilbod til alle kommunane. Svaret på denne strategiske utfordringa er at det regionale nivået i hovudsak vil gå på to bein i samarbeidet med kommunane; heve kompetansen i kommunar med potensiale til eit visst minimumsnivå og formidle suksessar frå kommunar med relevante og gode resultat. Auke kompetansen i kommunar som ønskjer å ta samfunnsutviklarrolla på alvor: Mål: Auke kommunane si evne og vilje til å stø opp om lokale mobiliseringsprosessar. Kommunane skal ha tilstrekkeleg kapasitet og kompetanse til å kunne rådgi og rettleie entreprenørar og lokale eldsjeler i alle fasar av ein prosess og formidle kontakt til relevante, eksterne aktørar. Kommunane må òg organisere si verksemd og arbeide på ein slik måte at dei systematisk og kontinuerleg er i god dialog med lokale aktørar. Målgruppe: Eit utval av kommunar (10-15 stk) som sjølve definerer ein særskilt trong for å auke kompetanse sin på området og som har vilje til å setje av ressursar. Særleg aktuelle er kommunar som ikkje er aktive eller i det heile ikkje med i livoglyst og Kommuneprosjektet. Eitt breitt utval av politikarar og tilsette i kvar kommune bør vere deltakarar (til dømes ordførar, rådmann, næringsrådgjevar, representantar frå kultur og teknisk, eventuell samfunnsutviklar eller tilsvarande). Dei lokale eldsjelene og entreprenørane vil vere ei sjølvsagt målgruppe for fleire av tiltaka, mellom anna for å styrke kontakten mellom dei og kommunane, men også fordi kommunar og lokale kan ha same behov. Motiverings- og formidlingstiltak overfor kommunar som lukkast: Mål: Kommunane skal bli meir motiverte og få kunnskapsmessig påfyll til å fortsette og vidareutvikle seg i rolla som samfunnsutviklar. Dei skal og bli dyktigare til å lære av sine eigne suksessar og ikkje minst til å formidle desse suksessane til andre. Målgruppe: Om lag 5-7 kommunar som har kome langt i å prioritere det politiske og administrative arbeidet med samfunnsutvikling. Dei må kunne vise til praktiske, interessante døme som er relevante for andre og vere viljuge til å formidle desse. Dei må ha vilje til å prioritere fortsett utvikling. Auke kompetansen og samordninga på regionalt nivå: Mål: Kommunane og lokale aktørar skal oppleve det regionale nivået som tilstrekkeleg samordna med ei dør. Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Innovasjon Noreg skal kvar for seg òg bli oppfatta på same vis. Det regionale nivået skal tilby kompetanseutviklingstiltak (sjå over) som er skreddarsydde og på eit høgt fagleg nivå. Tilsette i dei tre organisasjonane på regionalt nivå skal ha ein så høg kompetanse at ein delvis skal kunne erstatte eksterne konsulentar sin kompetanse når det gjeld planlegging/gjennomføring av kurs og rettleiing av kommunane og lokale aktørar. Målgruppe: Leiinga i dei tre organisasjonane (når det gjeld mellom anna overordna samordning horisontalt og vertikalt og integrering av programmet/prosjekta i den ordinære organisasjonen),

9 9 prosjektmedarbeidarar i dei tre kjerneprosjekta og andre medarbeidarar som har nytte av kompetanseutviklingstiltaka i arbeidet sitt overfor kommunane. 1.5 Samordning med andre fylkeskommunale oppgåver Utover dei tre nemnde kjerneprosjekta har Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Innovasjon Noreg ei rad program, prosjekt, oppgåver og verkemiddel som kan gi trivsel, bulyst og næringsutvikling i lokalsamfunna. Gjennom arbeidet med kjerneprosjekta og i fleire andre samanheng har dei tre organisasjonane blitt medvetne om at mange ansvarsområde innan organisasjonane og på tvers av dei bør sjåast vesentleg meir i samanheng. Difor har partnarskapen mellom anna utforma tiltak nr. 6 i Handlingsplanen. Sidan fylkeskommunen har dei fleste verkemidla, ønskjer Hordaland fylkeskommune å samordne betre dei delane av relevante aktivitetar som hører naturleg saman med kjerneprosjekta: Kommunal planlegging: Fylkeskommunen gir råd og rettleiing i kommuneplanarbeidet og ønskjer å skape møteplassar for dialog og vidare utvikling av kommuneplanar, kommunedelplanar, reguleringsplanar og konsekvensutgreiingar. Dette arbeidet grip inn i LUK på to måtar: - Leiing av og tilrettelegging for lokale mobiliseringsprosessar er viktig i kommunal planlegging. Det er krevjande å leie lokale prosessar for å få fram idear/prioriteringar og føre desse fram til eit endeleg plandokument. Hordaland fylkeskommune gjennomførte i 2009 eit kurs i leiing av slike prosessar der kommunale planleggjarar var målgruppa. Erfaringa er at det er naudsynt med meir kompetanse for kommunale planleggjarar innanfor dette området. Når det gjeld utvikling av entreprenørskap i lokalsamfunna, er arealplanlegging og dermed arealdelen av kommuneplanen, særskilt viktig. Ofte inneber arealplanlegging vanskeleg interessemegling og avveging for kommunane, og en del kommunar har og potensialet til å verte dyktigare i leiing av slike prosessar. - I den nye planlova blir kommunane oppfordra til å ha ein eigen bolk om samfunnsutvikling. Fylkeskommunen bør inspirere kommunane i dette arbeidet og støtte dei med kompetanseutviklingstiltak. Folkehelse: Fylkeskommunen koordinerer fremjinga av folkehelsearbeidet i kommunane. Målet er å skape synergi i det eksisterande folkehelsearbeidet i Hordaland og initiere nye lokale tiltak som skapar livskvalitet, tilknyting, trivsel, meistring og betre helse. Mange av tiltaka som vert eller skal gjennomførast, vil med andre ord auke trivsel og bulyst i lokale samfunn. I Hordaland er det etablert ein partnarskap for folkehelse, der 8 kommunar så langt tek del i arbeidet. Kvar kommune får kr som stimuleringsmidlar frå fylkeskommunen til førebyggjande folkehelsetiltak. Det er naudsynt med ei tett koordinering med LUK slik at ein får ein størst mogleg effekt lokalt.

10 10 Internasjonalt arbeid/ungdomssatsing: Hordaland fylkeskommune har sidan midten av 90-talet hatt eitt eige Europakontor (nå Internasjonal eining) som gir råd om, koordinerer og gjennomfører ei rad EU-program. Eininga formidlar og kontakt/samarbeid med relevante regionar i andre land, gir relevant informasjon om EU til næringslivet og knytt internasjonale FoU-kontaktar mellom næringsliv og kunnskapsmiljø. Samarbeid med LUK kan vere aktuelt på mange temaområde. Her kan til dømes nemnast at kommunar og regionalt nivå kan lære av prosjekt i andre land. Dette kan òg vere eit aktuelt verkemiddel for å vidareutvikle kompetansen og inspirere erfarne eldsjeler til ny innsats. Deltaking i EUs ulike ungdomsprogram kan òg vere aktuelt. Samstundes er det mykje å lære av ungdomsprosjekt som er sette i verk innanfor dei tre samarbeidsinstitusjonane i partnarskapen. Klima-, energi- og miljøtiltak: I Klimaplan for Hordaland som vart vedteke i fylkestinget i juni i år, er kommunane den primære målgruppa. Av dei 33 kommunane i fylket har 12 utarbeidd ein energi- og klimaplan, 20 har vedteke å gjere det og ein har ikkje gjort noko vedtak enno. Planane syner at fleire tiltak vil både fremje energisparing og redusere klimautslipp, samstundes som dei kan fremje bulyst og næringsutvikling. Døme er betre avfallshandtering, restaurering av bygningar for energisparing og meir klimavenlege transportløysingar. Eit mindre tiltak er Lokal agenda 21, der midlane går til små miljøtiltak i bygdene som og kan gjere nærmiljøet meir miljøvenleg, trivelegare og penare. Desse døma syner at det trengst to typar samordning: - Koordinering av tiltak, prosjekt og midlar overfor dei same målgruppene: Det er vesentleg med slik koordinering for å få størst mogeleg effekt lokalt og for at brukarane skal oppleve at vi har ei dør. - LUK og fleire einingar i fylkeskommunane har til dels like samarbeidsmåtar; mobilisering av lokale eldsjeler og entreprenørar og kompetanseutvikling i forhold til kommunar. Difor bør fleire av dei kompetansetiltaka som er nemnde i kapittel 4, òg famne om tilsette i fylkeskommunen med forvaltnings- og utviklingsansvar for relevante tema, og av og til målgruppene for desse områda. 1.6 Organisering av LUK Dette programmet er tematisk breitt og har mange aktørar. Difor kan ein lett få ein komplisert organisasjon med mange grupper. Vi ønskjer ein effektiv organisasjon med relativt få involverte samt grupper og beslutningsmynde med klåre roller og tydeleg ansvar. Organiseringa som er omtala nedanfor, inneber at alle eksisterande styrande organ i dei tre kjerneprosjekta blir lagt ned og erstatta med følgjande felles organisasjonsstruktur: Eigargruppa: skal fungere som overordna styrande organ for LUK-programmet og for dei tre kjerneprosjekta. Eigargruppa har ansvaret for - avgjersle av overordna strategisk karakter, til dømes overordna planar, budsjett og eventuelle endringar i organiseringa

11 11 - evaluering og jamleg statusvurdering som grunnlag for forbetringstiltak - godkjenne årsrapportar Gruppa har desse medlemene: - Direktør for regionalavdelinga, Hordaland fylkeskommune, (leiar) - Landbruksdirektør, Fylkesmannen i Hordaland - Adm. dir. Innovasjon Noreg, Hordaland. - Ein representant frå KS, Hordaland. Styringsgruppa: har ansvar for - å vedta detaljerte budsjett innafor dei overordna rammene som Eigargruppa gir - å løyve midlar til enkeltprosjekt innafor budsjettramma - å vedta årlege aktivitetsplanar. Styringsgruppa har mellom anna desse medlemene: - Ein mellomleiar frå kvar av dei tre regionale institusjonane. Mellomleiaren frå Hordaland fylkeskommune er leiar av gruppa. - To medlem frå KS - Medlemer frå næringsliv, FoU-miljø med meir. Programteamet: Teamarbeid skal være den gjennomgåande arbeidsforma i den daglege gjennomføringa av programmet, og skal sikre ei så tett koordinering som mogeleg. Programteamet består av dei som dagleg arbeider med ulike aktivitetar i programmet. Deltakarane i teammøta kan vere ulike, avhengig av kva som skal diskuterast. Det skal leggjast til rette for at deltakarane i teamet kan arbeide i eit kontorlandskap. Programkoordinator: - har det daglege, operative ansvaret for gjennomføringa av programmet - legg fram alle saker til diskusjon i gruppene. - har det operative ansvaret for koordinering av personar, aktivitetar og verkemiddel mellom dei tre regionale institusjonane og for tilsvarande innafor Hordaland fylkeskommune. - er kontaktperson i forhold til KRD, Distriktssenteret, Telemarksforsking og andre aktuelle eksterne organisasjonar.

12 12 DEL 2: BUDSJETT 2.1 Budsjett opphavleg søknad 2010 Nedanfor er satt inn budsjett for opphavleg søknad, som òg gir eit bilde av partnarskapens eigeninnsats. LUK-Hordaland sender i 2012 ein søknad som speglar ei sterk auke i aktiviteten og tallet på underprosjekt i høve til opphavleg søknad. Kommuneprosjektet Drift Eigen arbeidsinnsats 1) Prosjekter/tiltak SUM LivOGLyst Drift utanom løn Eigen arbeidsinnsats Prosjekter/tiltak SUM Kom-an.no Drift utanom løn Eigeninnsats Prosjekter/tiltak SUM Styrking/samordning/ synergi 2) Programkoordinator Reiser Kompetansetiltak Prosjekt/premiering SUM TOTAL SUM Inntekter Kommuneprosjektet LivOGlyst Kom-an.no Eigen arbeidsinnsats SUM Regional partnarskap Eigen arbeidsinnsats SUM Regional partnarskap Eigen arbeidsinnsats SUM

13 13 Styrking/samordning/synergi (LUK-finansiering frå KRD) KRD TOTAL SUM ) Eigen arbeidsinnsats: Her er tatt med løn og sosiale utgifter frå kvar av dei tre samarbeidande institusjonane i kvart einskilt program/prosjekt. 2) Dette er først og fremst den meirinnsatsen som vi søkjer KRD om finansiering for. Tiltaka som skal finansierast over denne potten, er omtala i del 2 Handlingsplan. Programkoordinatoren sine oppgåver er nemnde i kap 1.6 og prosjekt/premiering er omtala som tiltak 5 i Handlingsplanen. I tillegg kjem kostnader for Kommuneprosjektet (drift og prosjekt/tiltak), for 2011 kr Budsjett for søknad LUK-Hordaland 2012 I Styrka satsing på ny Kom-an.no vidareutvikling konsept og profil m.v. kr I Prosjektet Kom-an til kommunane kr II Styrka satsing på Kommuneprosjektet kr II Prosjektet CRM-verktøy til kommunane kr II Oppbygging/opplæring av team i regionane kr III Styrka satsing på LivOGLyst Vestlandsk Vidsyn kr III Prosjektet LivOGLyst i alle kommunar kr III Vestlandsk Vidsyn kr IV Kompetansetiltak - samfunnsentreprenørskap/etablerarrettleiing kr IV Utvikling av elektronisk bibliotek kr V Premiepott til vellukka eldsjelsprosjekt kr V Premiepott til gode samfunns- og næringsutviklingskommunar kr V Inspirasjonskonferansar for kommunane (2 i året) kr VII studiereise PLAN / LUK kr VIII Dialogmøte med kommunane kr VIII Reiseutgifter kr Koordinatorstilling LUK kr Betre intern informasjon og samordning kr SAMLA SØKNAD kr

14 14 DEL 3: HANDLINGSPLAN FOR AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN 2012 Innleiing I denne delen gjer vi nærare greie for korleis vi vil nå dei måla og resultatmåla som er nemnde i del 1. Handlingsplanen er delt inn i tre ulike typar tiltak: - Styrking av dei tre kjerneprosjekta/programma - Samordning og utvikling av synergi mellom dei tre - Andre utviklings- og samordningstiltak Eit godt utviklingsprogram er mellom anna kjenneteikna ved at planlegginga og gjennomføringa av dei einskilde tiltaka blir til medan ein går. Nye diskusjonar basert på erfaringar og ny kunnskap vil heilt sikkert før til endring i planane. Likevel er planane som er nemnde her, basert på dei erfaringane vi har so langt og på strategiane og måla i del 1. Status i dag Aktive kommunar - Attraktive lokalsamfunn er overskrifta på satsinga på Lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK) i Hordaland, og den slår fast at det er lokal forankring og lokale mobiliseringsprosessar som er avgjerande for om ein lukkast i å skape gode leve- og buvilkår for eit breitt mangfald av grupper i samfunnet. Den vidare utviklinga av programmet skal difor tuftast på innspel som kommunane gir i møta mellom dei og partnarskapen. I skrivande stund har LUK-teamet møtt 25 av 33 kommunar, gjerne 2-4 i lag, og dei resterande får besøk i mars. Så langt er det framfor alt dei store skilnadene kommunane i mellom, og kor ulikt dei vinklar satsinga på lokal samfunnsutvikling som slår ein i augo. Viss ein skal våge seg på nokre konklusjonar må det førebels vere at interessa for å delta i LivOGLyst-programmet er større enn kapasiteten i dag. Fleire kommunar har meldt at dei ønskjer å delta og bruke metodikken i programmet til å styrke arbeidet med samfunns- og næringsutvikling i eigen kommune partnarskapen si satsing på kompetanseutvikling, som til dømes etablerarrettleiing, samfunnsentreprenørskap og fleire ulike kurs innanfor LivOGLyst-programmet, er vellukka, den gjer kommunane verdefull kompetanse og må vidareførast dei kommunane som har eit uttalt mål om å drive aktiv lokal samfunns- og næringsutvikling og har tilsette som er tillagt desse oppgåvene, har ofte eit høgare medvit elles i administrasjonen om kor viktig arbeidet er for den generelle utviklinga av kommunen i blant kan ein observere at i kommunar som arbeider med samfunns- og næringsutvikling, til dømes innanfor plan, kultur, landbruk m.v., ikkje har samordna kreftene internt informasjonen på Kom-an.no må gjerast lettare tilgjengeleg for kommunane og andre brukarar tilbakemeldingane på at den regionale partnarskapen reiser ut i lag og sett lokal samfunnsutvikling på dagsorden på denne måten er udelt gode Organisering Organiseringa, slik ho fungerer i dag, med prosjektteam og med deltakarar frå eigarorganisasjonane på alle nivå ser ut til å vere eit godt trekk. Det blir ein kontinuerlig dialog partnarane i mellom, som, om han får halde fram og utviklast, vil kunne fremje måloppnåing når det gjeld samordning på fylkesnivå og styrke samhandling mellom regionalt og lokalt nivå. Det tette samarbeidet gir brei kunnskap på fylkesnivået og betre rettleiing til kommunane og prosjekta

15 15 Hovudtiltak i LUK- programmet I søknaden frå partnarskapen i 2011 vart det definert seks hovudtiltak. Nedanfor er det gjort greie for status for tiltaka no, og korleis den vidare utviklinga er tenkt, om Hordaland får midlar til nye tiltak. Det er lagt til to nye hovudtiltak som synast naudsynt for at programmet skal nå måla definert i DEL 1. Desse er : VII Samhandling plan og LUK VIII Dialog med kommunane 3.1 Styrking av dei tre kjerneprosjekta Status for kjerneprosjekta og handlingsplan for vidare utvikling: I Kom-an.no skal no utviklast vidare til eit godt verktøy for kommunane i etablerarrettleiinga og vera ein port til meir kunnskap for gründerar og eldsjeler i tidleg fase. Med ny lay-out og ny organisering av stoffet på nettsida, regner ein med å treffe målgruppa sine behov betre og at talet på besøk på sida vil gå opp. Ideen med Kom-an.no er å kople gründerar og rettleiarar i kommunen eller annan instans saman i dialog, og hjelpe målgruppa til rett informasjon. Med andre ord, skal det verte enklare å finne fram til kontaktpersonar og rette verkemidlar, både på kommunalt og på regionalt nivå. Kommunane blir heilt sentrale i denne utviklinga. Det vert avgjerande for at ein skal lukkast, at kommunane i større grad enn tidlegare kan bidra med informasjon og deltaking i arbeidet, og at dei òg vil auka sin bruk av nettstaden. Eit omfattande marknadsførings- og mobiliseringsarbeid retta mot kommunane må bli sett i verk i Nettstaden er framleis sentral i arbeidet med å skape ei dør inn til det regionale verkemiddelapparatet. Med prosjektet Kom-an til kommunane har vi tru på at kommunane vil sjå Kom-an.no som eit godt og naudsynt verktøy i nærings- og samfunnsutviklingsarbeidet, og at samhandlinga i kommunane og kommunane i mellom har auka. TILTAK I: VIDAREUTVIKLE NETTSTADEN KOM-AN.NO : Mål: Kom-an.no skal være nettstaden for nyskaping i Hordaland. Kommunane skal aktivt bruke og bidra til å ajourføre nettstaden sjølve, og dei skal formidle mulegheitene nettstaden gir til sluttbrukarane i kommunane. Nettstaden skal vere ein kommunikasjonskanal for LivOGLyst-prosjekta. Alle relevante einingar i fylkeskommunen, Fylkesmannen og Innovasjon Noreg skal ha tilstrekkeleg kunnskap om nettstaden for vidare marknadsføring og formidling. Målgruppe: Gründerar, eldsjeler og kommunane si 1. lineteneste, men òg andre einingar i kommunane som har nytte av nettstaden, i tillegg kjem regionråd, næringshagar, inkubatorar, næringsforeningar, FoU-miljø og etablerte og potensielle LivOGLyst-prosjekt. Resultatmål: - Auka bruk av nettstaden for kommunane - Meir brukarvenleg profil meir retta mot gründerar og eldsjeler - Minst 20% auka bruk kvart halvår - Nå fram til nye grupper, til dømes elever/studentar i vidaregåande skuler og høgkuler Hovudaktivitetar: - Informere og mobilisere partnarskapen slik at dei vert gode ambassadørar for nettstaden i relevante fora i kommunane. - Aktiv marknadsføring av nettstaden overfor kommunane og gründerar (sjå eigen prosjektbeskriving eit samarbeidsprosjekt mellom Kom-an.no og Kommuneprosjektet) - Systematisk presentere, demonstrere og gi opplæring i bruk av nettstaden i alle relevante fora der sluttbrukarane er til stades ( til dømes nettverkssamlingar i kjerneprosjekta).

16 16 Tidsperiode: Søknad 2012: Vidareutvikling av nettstaden og marknadsføring til nye brukergrupper kr Prosjektet Kom-an til kommunane motivering og marknadsføring kr (sjå eigen prosjektsøknad for prosjektet Kom-an til kommunane ) II Kommuneprosjektet definerer samarbeidet mellom kommunane og den regionale partnarskapen og er retta inn mot etablerarrettleiarar i kommunane, regionråda, og andre organisasjonar som arbeidar med næringsutvikling og etablerarrettleiing på vegne av kommunane. Formålet med prosjektet er å auke kompetansen til kommunane og etablerarrettleiarane for å sikre fleire og betre bedriftsetableringar. Dette skjer gjennom blant anna å tilby ulike typar kurs, lage møteplassar, til dømes den årlege Entreprenørskapskonferansen, og leggje til rette for regionale team av etablerarrettleiarar. Det har i 2009 og 2010 blitt gjennomført studiepoenggjevande kurs i samarbeid med HiB (65 studentar), og dette blir òg gjennomført i 2012 som eit type grunnkurs for målgruppa. Poenggjevande fagkurs i samfunnsentreprenørskap (20 studentar) pågår no. I tillegg er det ynskjeleg med meir spissa dagskurs retta mot behov som målgruppa signaliserer. Denne type kurs er tenkt kopla opp mot Entreprenørskapskonferansen, slik at ein sikrar at dette blir ein god møteplass for deltakarane. Det har vært møter med 25 kommunar og 28 kommunar har signert avtalen med partnarskapen kor ansvar, forventningar og rolledeling særleg innan entreprenørskapsarbeidet er fastsett. Nettsida er eit sentralt element i Kommuneprosjektet for å bidra til god informasjon til rettleiarane og etablerarane, gründerar og eldsjeler. TILTAK II: VIDAREUTVIKLE KOMMUNEPROSJEKTET Mål: Målet er at kommunane skal være kompetente, samspelande og effektive aktørar i nærings- og samfunnsutviklingsarbeidet. Det er naudsynt med ei synleg dør inn i verkemiddelapparatet, denne døra startar hos kommunane. Vidare skal vi auke kompetanse og oppmoda til auka kapasitet i kommunane si fyrstelineteneste, slik at kommunane vert betre rådgjevar, motivator og utviklingsaktør innan entreprenørskap og mobilisering. Målgruppe: Politikarar, kommuneadministrasjonen, plan- og samfunnseiningar og fyrstelinetenesta. Resultatmål: - Alle kommunar skal ha skrive under samarbeidsavtalen innan april Alle kommunar skal ha delteke i dei kompetanseutviklingstiltaka som vert sett i verk i tråd med avtalen. - Prosjektet Kom-an til kommunane skal gjennomførast i 2012/13 - Team / nettverk for fyrstelina i kommunane i alle regionar Hovudaktivitetar: - Entreprenørskapskonferansen med ein dag for kompetanseheving (ca 100 personar) - Vidareføring og vidareutvikle kurspakka for etablerarrettleiarane og oppfølging av dei som har delteke på kurs. - Vidareføring av poenggivande samfunnentreprenørskapskurs - Signering av samarbeidsavtaler med dei kommunane som så langt ikkje har signert.

17 17 - Vidareutvikle dei regionale nettverka for førstelinetenesta som drivkraft i nærings- og samfunnsutviklingsarbeidet i alle regionar av Hordaland. Invitere nye kommunar inn til nettverksamling. Høgt fokus på samarbeid landbruk/næring og organisering av næringsarbeidet i eigen kommune (sjå eigen prosjektsøknad). - Samarbeide i prosjektet Kom-an til kommunane - Tettare samarbeid med dei regionale etablerarskulane som regionråda driv, og sørgje for at etableraropplæringa blir gjort kjent på Kom-an.no - Tettare samarbeid med NAV. Tidsperiode: Søknad 2012: Vidare utvikling av Kommuneprosjektet og Entreprenørskapskonferansen som møteplass for erfaringsutveksling og kompetanseheving kr Workshops med fokus på landbruk/næring og organiseringa av arbeidet med næring/samfunnsutvikling i eigen kommune (for 33 kommunar) kr CRM-verktøy til førstelina i kommunane (sjå eigen prosjektsøknad) kr III LivOGLyst er blitt den regionale partnarskapen si spissa satsing på lokalsamfunnsutvikling. LivOGLyst skal med eit mangfald av ulike lokalsamfunnsprosjekt inspirera og legge til rette for ny verksemd og auka trivsel i bygde- og bymiljø. Programmet bygger på tre pilarar, økonomisk stønad, kompetanseheving og erfaringsutveksling og opererer i skjeringspunktet mellom næringsetablering, reiselivssatsing og samfunnsentreprenørskap. Den tette faglege oppfølginga som dei tre frå fylkesnivået står for er, etter det deltakarene seier, ein viktig grunn til at prosjekta held fram, òg i tider der dei møter motstand. I porteføljen til programmet har ein døme som Austevoll, der kommunen har utvida virkeområdet til LivOGLyst-prosjektet til å gjelde heile kommunen. Her har LivOGLyst blitt ein generell modell for lokalsamfunnsutvikling som er blitt kopla med kommunen sitt kulturbudsjett. Eit anna døme er Kårbø i Meland kommune. Før bygda fekk LivOGLyst-status i 2008 var identitetskjensle og sosial kapital svært låg. Det same var næringsaktiviteten. Sidan 2008 har bygda utvikla seg til å bli eit levande samfunn med gode møteplassar og ei sterk utvikling i småskala næringsliv. LivOGLyst-konferansen no i januar synte tydeleg korleis fleire kommunar har nytte av å få eit LivOGLyst-prosjekt. Kommunar og eldsjeler snakkar om det å få LivOGLyst-status som noko som heng høgt. Det bør det òg gjere, men ein må òg ta med at metodikken i programmet er svært velegna som ein port inn for mindre ressurssterke kommunar til ei ny tenking omkring samfunns- og næringsutvikling. Fleire prosjekt som var små i utgangspunktet har synt seg å gje verdefull røynsle om korleis prosjekt kan kome i gang og gjennomførast, og dei syner at det nytter om kommunane støtter opp om entreprenørar innanfor næring og samfunn. I fleire kommunar har LivOGLyst-satsinga generert nye prosjekt og ny verksemd som også har utløyst midlar frå andre regionale og nasjonale satsingar. Det er no prosjekt i 17 kommunar og i 2011 har prosjektleiinga frå partnarskapen har fylgt opp og vitja 10 nye LivOGLyst-prosjekt og 8 prosjekt frå tidlegare år.

18 18 TILTAK III: VIDAREUTVIKLE PROGRAM FOR LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - LivOGLyst : Mål: LivOGLyst er eit heilskapleg, samlande og godt strukturert program for eit mangfald av lokale utviklingsprosjekt i bygd og by i Hordaland. Programmet skal vera døra inn til verkemiddelapparatet for etablerte så vel som nye lokale og regionale utviklingsaktørar som treng kunnskap, kompetanse, inspirasjon, rettleiing og støtte til å drive breie mobiliseringsprosessar og lokalt utviklingsarbeid. Målgruppe: Kommunane og eit mangfald av lokale og regionale initiativtakarar, eldsjeler, frivillige, lag og organisasjonar, samfunnsentreprenørar. Resultatmål: - Nye sosiale grupper i nye lokalsamfunn (td. nabolag i by, tettstader etc.) har identifisert seg med, utvikla og driv lokale LivOGLyst-prosjekt. - LivOGLyst tilbyr fleksible og godt strukturerte kompetansepakkar retta mot lokale, kommunale og regionale utviklingsaktørar. - Kursmateriell er godt systematisert og gjort lett tilgjengeleg for etablerte så vel som nye prosjektleiarar i og utanfor LivOGLyst-programmet (nytta og Distriktssentret). - Utviding av LivOGLyst-programmet til å omfatte 9 nye tre-årige prosjekt og prosjekt i alle kommunar innan 2015 (sjå eigen prosjektsøknad) - LivOGLyst-konferansen Konferansen Vestlandsk Vidsyn i samarbeid med nabofylka. Hordaland ynskjer å bygge vidare på konferansen som ein regional plattform for kompetanseheving og erfaringsutveksling på Vestlandet. Med nasjonale og internasjonale impulsar og det høge faglege nivået som konferansen tek mål av seg å levere vil den også kunne vere ein vektig premissleverandør til den nasjonale lokalsamfunnsutviklingsdiskursen. Hovudaktivitetar: - Oppsøkje og invitere inn nye kommunar, nye miljø og initiativtakar til å utvikle og drive LivOGLyst- prosjekt - Samordne kompetansetiltaka og gjera dei meir synlege og tilgjengelige på - Utvikle brukarmanual for prosjektleiing, mangfald i utviklingsarbeid, forteljing og formidling, identitetsskaping og omdømebygging (www.kom-an.no) - skape gode møteplassar og læringsarenaer for prosjektdeltakarane og tilsette i kommunane - Vestlandsk Vidsyn møteplass med tema lokal samfunnsutvikling for nabofylka og andre interesserte Tidsperiode: Søknad 2012: Vidareutvikling av LivOGLyst kr Utviding av LivOGLyst-programmet til å omfatte alle kommunar innan 2015 og 9 nye tre-årige prosjekt (sjå eigen prosjektsøknad) kr Vestlandsk Vidsyn kr

19 Samordning og utvikling av synergi IV Samordne og vidareutvikle kompetansetiltak for å løfte kommunen som utviklingsaktør Alle tre prosjekta i LUK-programmet har kompetanseheving som ein av metodane for måloppnåing. I Kommuneprosjektet er det etterspunad etter etablerarrettleiarkurset som gjekk hausten 2010 og det vert invitert til nytt kurs hausten Inneverande halvår vert det arrangert poenggjevande kurs i samfunnsentreprenørskap i samarbeid med Høgskulen for landbruk og bygdenæringar på Klepp. Kurset er nytt og er utvikla av høgskulen i lag med den regionale partnarskapen. Tre samlingar i Nordhordland, Sunnhordland og Hardanger tek opp tema som Kva er ressursgrunnlaget vårt, og korleis vidareforedlar vi dette? Korleis arbeider vi med lokal mobilisering og medverknad? Kommunanes rolle i lokale utviklingstiltak. Dette kurset må vidareførast i programmet. Samordninga av alle kurstilbod og samspelseffekten ein kan få innanfor dei tre kjerneprosjekta vert eit eige tema i programmet i annan halvdel av Kompetansetilboda i LUK-programmet må samordnast betre og utvidast. LivOGLyst har starta arbeidet med et digitalt bibliotek og det må det byggast vidare på og leggast ut på mellom anna på Kom-an.no. Det må leggast inn eit perspektiv på at kompetansetilboda så langt råd er, skal vere tilgjengelege på nett og leve vidare etter programslutt. Det vert sendt utvida søknad om midlar til kompetanseheving, samordning og digitalisering av kompetansetilbodet. TILTAK IV: SAMORDNE OG VIDAREUTVIKLE KOMPETANSETILTAK FOR Å LØFTE KOMMUNANE SOM UTVIKLINGSAKTØR Mål: Den regionale partnarskapen har strukturert, utvikla og gjennomført ei kompetansepakke som alle kommunar har delteke i og som har gjort kommunane i stand til å fungere godt som lokal utviklingsaktør. Målgruppe: Lokale og regionale initiativtakarar, eldsjeler, frivillige, lag og organisasjonar, politikarar, fyrstelinetenesta og andre einingar i kommunen. Status: I dag er kompetansetiltak i dei tre prosjekta ikkje tilstrekkelig samordna, strukturert og formidla. Det er ikkje sett systematisk på korleis ein kan utvikle synergiar når det gjeld kompetanseutviklingstiltak mellom programma/prosjekta. Det går føre seg opplæring i dei tre kjerneprosjekta og kompetansetilboda er etterspurt. Hovudaktivitetar: - Vidareutvikle kurs på oppmoding frå kommunane - Vidareføring av eksisterande kurstilbod samfunnsentreprenørskap og etablerarrettleiing og kurstilboda innanfor Kom-an.no - Vidareføring av alle kurstilbod for LivOGLyst-deltakarane (eiga omfattande kurspakke) - Samordne alle kurstilbod og legge ut på Kom-an.no og opne for at fleire grupper kan søke til kursa. Marknadsføre inn mot kommunane. - Samordne eit elektronisk bibliotek med handbøker og foredrag om lokalt utviklingsarbeid som skal finnast på og på Kom-an.no, i lag med nabofylka og distriktssenteret. - Utvikle ein strukturert og informativ samla oversikt over eksisterande kurstilbod i dei tre programma/prosjekta og presentere dei for gründerar, eldsjeler og kommunane.

20 20 Periode: Søknad 2012: Kompetansetiltak, m.a. samfunnentreprenørskap/ etablerarrettleiing og andre kurs for kommunane. Opne tilboda for fleire, mellom anna kommunane kr Utvikling av elektronisk bibliotek kr V Motivere til og premiere gode resultat LUK-programmet har ein eigen pott som skal brukast som premiering for gode resultat i kommunane. Desse midlane er tenkt brukt i samband med utviklinga av nye prosjekt innanfor samfunnsentreprenørskapskurset. Ein ser for seg at midlane blir brukt til delvis gjennomføring av prosjekt som er utvikla gjennom utdanninga, og at dei vil kunne utbetalast våren i 2012 når prosjekta er i gang. Når ein i det vidare skal motivere og premiere gode resultat innan nærings- og samfunnsutviklingsområdet, kan det delast ut midlar til kommunar som har organisert dette arbeidet på en god måte og kan syne til gode resultat. Det er ønskeleg at dei kommunane som får tildelinga beskriv si gode historie så den kan delast med fleire. Det er til dømes muleg å legge historiene ut på Distriktssenteret sitt Samarbeidsrom, der alle fylka som deltek i LUK har tilgang, eller på Kom-an.no. Det ville og vere nyttig at dei (både politikarar og administrasjon) presenterer resultata sine og korleis dei organiserer arbeidet på inspirasjonskonferansar / work-shops som kan haldast i regionane. Der kan kommunane i Hordaland inviterast til å sjå på eigen organisering og korleis dei arbeider med næringsog samfunnsspørsmål, i samspel med andre kommunar. TILTAK V: MOTIVERE TIL OG PREMIERE GODE RESULTAT Mål: Auke kvaliteten på utviklingsprosjekt i lokalsamfunna og stimulere kommunane til auka og forbetra innsats som samfunnsutviklar. Stimulere til nytenking, nybrottsarbeid og ulike former for samarbeid på tvers. Særleg dyktige eldsjeler, prosjekt eller kommunar skal premierast for å halde fram arbeidet. Målgruppe: Deltakarar som har gjennomført kompetanseutviklingstiltak og som ønskjer å vidareutvikle kompetansen ved å bruke den i definerte prosjekt. Kommunar som har gode resultat i samfunns- og næringsutviklingsarbeidet. Resultatmål: - Prosjekt har gjennom desse ekstra midlane nådd betre resultat enn dei elles ville ha gjort - Kommunar som har gode resultat når det gjelder samfunns- og næringsutvikling har skriftleg gjort greie for arbeidet sitt, og det er formidla til interesserte kommunar Hovudaktivitetar: - Utpeike prosjekt i samfunnentreprenørskapskurset som er vellukka, bidra med midlar til gjennomføring - Marknadsføre mulegheita som dette tiltaket kan gi til kommunar og prosjektdeltakarar - Skipa to inspirasjonskonferansar - Formidle dei vellukka resultata i andre relevante fora slik at andre kan lære av dei. Periode: 2012

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING I KOMMUNANE Entreprenørskapskonferansen, Solstrand, 26. september 2012 Per Arve Frøyen IN Eli Janette Fosso, FMLA LUK-koordinator Jorun Gjørwad,

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Program for lokalsamfunnsutvikling i Hordaland - BULYST HORDALAND

PROSJEKTPLAN. Program for lokalsamfunnsutvikling i Hordaland - BULYST HORDALAND Prosjektnamn: Program for lokalsamfunnsutvikling i Hordaland - BULYST HORDALAND Oppdragsgjevar: Prosjektansvarleg: Prosjektleiar: Nina Broch Mathisen, Innovasjon Norge Ole Bakkebø, Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Orientering om LivOGLyst og LUK 2013. Best i landet på lokal vekstkraft

Orientering om LivOGLyst og LUK 2013. Best i landet på lokal vekstkraft Orientering om LivOGLyst og LUK 2013 Best i landet på lokal vekstkraft LivOGLyst går inn i sitt 6. år, og er eit lokalsamfunnsprogram som skal vare! Tema LivOGLyst-programmet LivOGLyst kva skjer i prosjekta

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar:

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Distriktssenteret Presentasjon/Multimedial dokumentasjon: Mediebruket.no

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Strategi Forord

Strategi Forord Forord Distriktssenteret sin Strategi 2020 skal vere eit praktisk verktøy til inspirasjon i vårt daglege arbeid. Strategi 2020 skal sikre oss god retning og måloppnåing. På den måten kan lokalt utviklingsarbeid

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

R Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Bygdemobilisering. om åløfte bygda etter håret. Synnøve Valle 04.05.2010

R Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Bygdemobilisering. om åløfte bygda etter håret. Synnøve Valle 04.05.2010 Bygdemobilisering om åløfte bygda etter håret Synnøve Valle 04.05.2010 Kva er bygdemobilisering? Systematisk arbeid for åbidra til næringsutvikling, bulyst og auka trivsel Viktige ingrediensar: Avgrensa

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

2.1 Hovudprinsipp for satsinga Basert på erfaringane skal programmet ha følgjande hovudprinsipp:

2.1 Hovudprinsipp for satsinga Basert på erfaringane skal programmet ha følgjande hovudprinsipp: Innhald 1. Bakgrunn og grunngjeving... 2 2. LivOGLyst-programmet... 2 2.1 Hovudprinsipp for satsinga... 2 2.2 Effektmål... 4 2.3 Resultatmål... 4 2.4 Kritiske risikofaktorar... 4 3. Iverksetting av programmet...

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Program for lokalsamfunnsutvikling i Hordaland. Velkomen til avsparkskonferanse på Osterøy 25.-26. januar 2013

Program for lokalsamfunnsutvikling i Hordaland. Velkomen til avsparkskonferanse på Osterøy 25.-26. januar 2013 Program for lokalsamfunnsutvikling i Hordaland Velkomen til avsparkskonferanse på Osterøy 25.-26. januar 2013 LivOGLyst går inn i sitt 6. år, og er eit lokalsamfunnsprogram som skal vare! Sidan 2008 gitt

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

Trafikksikker kommune, Hordaland. Prosjektplan

Trafikksikker kommune, Hordaland. Prosjektplan Trafikksikker kommune, Hordaland Prosjektplan Innhold Innhold... 1 Mål og rammer... 2 Bakgrunn og mandat... 2 Føremål og mål... 2 Målgruppe... 3 Mål... 3 Prosjektorganisering... 3 Oppdragsgjevar/prosjekteigar...

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Distriktssenteret sin rolle i LUK-arbeidet, etter LUK-satsinga. Avdelingsleder Ingvill Dahl Nasjonal LUK-samling Gardermoen 18.

Distriktssenteret sin rolle i LUK-arbeidet, etter LUK-satsinga. Avdelingsleder Ingvill Dahl Nasjonal LUK-samling Gardermoen 18. Distriktssenteret sin rolle i LUK-arbeidet, etter LUK-satsinga Avdelingsleder Ingvill Dahl Nasjonal LUK-samling Gardermoen 18.oktober 2012 Brev til fylkeskommunene fra KRD 14.12.2009 Distriktssentret skal

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Innkalling av Administrasjonsutvalet

Innkalling av Administrasjonsutvalet Innkalling av Administrasjonsutvalet Møtedato: 06.03.2014 Møtestad: Kantina, rådhuset Møtetid: 10:00-11:30 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 56 37 51 75, sms til 474

Detaljer

Tittel Kort beskrivelse Prosjektbeskrivelse

Tittel Kort beskrivelse Prosjektbeskrivelse Bolyst 2013 Tittel Øyliv i Sunnhordland Kort beskrivelse Dette er ei vidareføring av prosjektet "Flytt til LivOGLyst" som fekk støtte gjennom Bulystsatsinga i 2011. Prosjektet er eit samarbeid mellom øysamfunna

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

8 år med LivOGLyst, eit lokalsamfunnsprogram som skal vare!

8 år med LivOGLyst, eit lokalsamfunnsprogram som skal vare! 8 år med LivOGLyst, eit lokalsamfunnsprogram som skal vare! LivOGLyst programmet for lokalsamfunnsutvikling ved Kari Patricia Kleppe LivOGLyst- arbeidsgruppe medlem frå Hordaland fylkeskommune Program

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid

Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/1049-2 Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa Natur- og kulturbasert næringsutvikling rundt Den Grøne Sløyfa Prosjektansvarleg; Den Grøne Sløyfa Prosjektleiar; Vert oppnemnt seinare Prosjektstart; 01.01.2008 Prosjektavslutning; 31.12.2009 1. MÅL OG

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2017 51768/2017 Anne Marte Ostad Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 08.05.2017 Entreprenørskapsløype fase III i 2017-2019 Bakgrunn

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

MIDLAR TIL FOLKEHELSEARBEID 2012

MIDLAR TIL FOLKEHELSEARBEID 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Utviklingsseksjonen Arkivsak 201112778-4 Arkivnr. 407 Saksh. Torgersen, Matti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.02.2012 22.02.2012-23.02.2012

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Skjønnsmidlar til fornyings- og utviklingsprosjekt i kommunane

Skjønnsmidlar til fornyings- og utviklingsprosjekt i kommunane Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 22.04.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/5086 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Postboks 13, 5902

Detaljer

Trygg og framtidsretta

Trygg og framtidsretta Trygg og framtidsretta Innovasjonsstrategi Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2014 Innhald 1 Innleiing 4 2 Kvifor innovasjon 5 3 Innovasjonsmetoden vår 5 4 Radikal innovasjon - prosjekt for innovasjon

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND

INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Internasjonalt arbeid Arkivsak 200809950-1 Arkivnr. 058 Saksh. Astrup, Ingebjørg Lillefjære-Tertnæs, Charlotte Torgersen, Matti Roksvåg, Berit Titlestad, Tor Saksgang Kultur- og

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

20 JAN2012 DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. i henhold til adresseliste (28

20 JAN2012 DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. i henhold til adresseliste (28 DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT i henhold til adresseliste (28 BuskerudfyIkeskommune Sentraladministrasjon Ark.kocle: &anew: 20 JAN2012 Dykkar ref Vår ref Dato 12/107-1KON 9-.01.2012 Bulyst

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Kva kan gjerast for at kommunane og fylkeskommunen arbeider stadig betre med næringsutvikling: Temaet no: Nytt næringshageprogram

Kva kan gjerast for at kommunane og fylkeskommunen arbeider stadig betre med næringsutvikling: Temaet no: Nytt næringshageprogram Kommuneprosjektet Kva kan gjerast for at kommunane og fylkeskommunen arbeider stadig betre med næringsutvikling: Temaet no: Nytt næringshageprogram 28/4 2011 Lars Hustveit Fagkoordinator Næringsavdelinga,

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane

Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane Internasjonalisering ein veg til attraktive kommunar Bergen 28.10.2010 Målgruppe for Aktiv Ungdom programmet: ALL UNGDOM 13-30 ÅR og dei som arbeidar

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

Finnøy og Rennesøy kommunar

Finnøy og Rennesøy kommunar Kommunikasjonsplan Finnøy og Rennesøy kommunar 1 1. SKILDRING AV DEN AKTUELLE SITUASJONEN... 3 2. PROBLEMANALYSE... 3 3. MÅL... 4 3.1. KOMMUNIKASJONSMÅL... 4 4. MÅLGRUPPER... 4 5. BODSKAP... 5 6. KANALAR

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa Verktøykassa Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, mai 2017 Plantypane Planstrategi svært overordna, skal avdekke behov for planlegging kvart fjerde år (skal ikkje vere ein plan i seg

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Revidering av programområder for Kulturelt utviklingsprogram 2014

Revidering av programområder for Kulturelt utviklingsprogram 2014 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/12991-1 Saksbehandlar: Tone Stedal Haugland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 18.03.2014 Revidering av programområder for Kulturelt

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer