ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORDFØREREN I ØVRE EIKER,"

Transkript

1 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Ordføreren oversender sakene f.o.m. nr. 25/14 t.o.m. nr. 33/14 til behandling. ORDFØREREN I ØVRE EIKER, 28. april 2014 Ann Sire Fjerdingstad. Majken Røsnes Skjelbred 1

2 Saksnr Innhold Lukket PS 25/14 Referat saker RS 23/14 Drift av kommunale bygg - status RS 24/14 Signert samarbeidsavtale RS 25/14 Årsrapport Lønningskontor felles for Lier, Øvre og Nedre Eiker kommune. RS 26/14 Årsmelding Øvre Eiker kirkelige fellesråd RS 27/14 Søknad om endringer i stoppmønsteret på TIMEkspressen linje 1 RS 28/14 Informasjon om regionale planer RS 29/14 Protokoll Osloregionens Europakontor Representantskapsmøte 7. mars 2014 RS 30/14 Referat fra møte i Styringsgruppen PS 26/14 PS 27/14 PS 28/14 PS 29/14 PS 30/14 PS 31/14 PS 32/14 PS 33/14 PS 34/14 Årsrapport 2013 for Øvre Eiker kommune. Saksordfører: Bente Skårdal Kleven Årsregnskap og årsberetning 2013 for Øvre Eiker kommune. Saksordfører: Bente Skårdal Kleven Rapportering finansforvaltning Saksordfører: Gard Firing Skolebehovsplan Saksordfører: Inger Solberg/ Lars Kristian Groven Godkjenning av avtalen om videreføring av Buskerudbysamarbeidet. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas Strategisk plattform for samarbeidsalliansen Vestregionen Høring. Saksordfører: Anne Hov Hilleren Søknad om billighetserstatning mann f Saksordfører: Knut Kvale Utredningsoppdrag - Prosjekt Knutepunktutvikling Hokksund. Saksordfører: Per Anton Rakkestad Tilleggsbevilgning Ormåsen SFO. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas/ Birgitte Nyblin-Austgulen PS 35/14 B-sak: Forberedelse til lokale drøftinger om Buskerudbypakke 2

3 PS25/14Referatsaker RS23/14Driftavkommunalebygg-status RS24/14Signertsamarbeidavtale RS25/14Årsrapport2013-LønningskontorfellesforLier,ØvreogNedre Eikerkommune. RS26/14Årsmelding2013-ØvreEikerkirkeligefellesråd RS27/14SøknadomendringeristoppmønsteretpåTIMEkspressenlinje1 RS28/14Informasjonomregionaleplaner RS29/14ProtokollOsloregionensEuropakontorRepresentantskapsmøte7. mars2014 RS30/14ReferatframøteiStyringsgruppen

4 ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2014/ /2014 Arkiv: 210 Årsrapport 2013 for Øvre Eiker kommune. Saksordfører: Bente Skårdal Kleven Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 26/14 Formannskapet Kommunestyret Saksopplysninger/vurderinger Årsrapporten 2013 bygger på et gjennomgående styrings- og rapporteringssystem. Alle styringsdokumentene fra Økonomiplan , Satsingsområder og årlige mål 2013, rapportene for 1. og 2. tertial og årsrapporten er fremstilt over samme lest og med samme kapittelinndeling og oppbygging. I Økonomiplan inkl. budsjett for 2013 ble kommuneplanen lagt til grunn. Sammenhengen mellom kommuneplan, budsjettdokumentet og rapporteringene blir sikret på denne måten. Dette har medført et sterkere fokus på kapittel 2 Satsingsområder, både ved tydeliggjøring av mål og nå i årsrapporten ved å rapportere på de vedtatte målene i dette kapittelet. I kapittel 4 er det kun tiltak som ikke er gjennomført i henhold til planen som omtales. I tillegg omtales økonomi og nærvær for den enkelte seksjon i kapittel 4. Rådmann håper at informasjonen gir et godt innblikk i kommunens virksomhet, og dermed danner grunnlag for videre utvikling av både lokalsamfunnet, tjenestene og organisasjonen. Vedlegg 1 Årsrapport 2013 for Øvre Eiker kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Rådmannens anbefaling Årsrapport 2013 for Øvre Eiker kommune tas til orientering. Begrunnelse Årsrapporten gir et helhetlig og overordnet bilde av ståsted, utvikling, ressursbruk, mål og resultater i

5 ÅRSRAPPORT 2013

6 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING REGIONAL DRIVKRAFT BY- OG STEDSUTVIKLING BARN OG UNGE LEVEKÅR OG LIVSKRAFT MILJØ, KLIMA OG ENERGI NÆRINGSLIV, SYSSELSETTING OG KOMPETANSEUTVIKLING OMDØMME OG ATTRAKTIVITET ØKONOMI SAMLET (ÅRSBERETNING) INNLEDNING DRIFTSREGNSKAPET KOMMUNENS ØKONOMISKE STILLING INVESTERINGSREGNSKAPET MEDARBEIDERE ETIKK SEKSJONENES TILTAK OG ØKONOMI LEDELSE OG TILKNYTTEDE VIRKSOMHETER STØTTEFUNKSJONER PLAN, RESSURS OG NÆRING BYGNING VEI OG PARK VANN OG AVLØP SKOLE BARNEHAGE KULTUR HELSE OG OMSORG FAKTAARK VEDLEGG 1 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT VEDLEGG 2 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING Årsrapport 2013 for Øvre Eiker kommune side 2 av71

7 1. INNLEDNING Rådmannen mener at årsrapporten viser at det har vært høy aktivitet gjennomgående i hele kommuneorganisasjonen i Det anses å være en tilfredsstillende oppfølging av de målene som kommunestyret vedtok for året. Handlingsprogrammet og budsjettet hadde sterkt fokus på nødvendig omstilling for å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene. Driftsregnskapet er avsluttet med et positivt netto driftsresultat på 11,9 mill.kr. Netto driftsresultat viser regnskapsresultatet uten overføringer til investeringsregnskapet (mvakompensasjon investeringer) og bruk/avsetninger til fond. Etter pliktige og vedtatte avsetninger og overføringer er regnskapet gjort opp i balanse. Da er regnskapet saldert med en overføring til fond på 1,7 mill.kr i henhold til kommunestyrets vedtak. Dersom netto driftsresultat korrigeres for inntekter fra mva-kompensasjon fra investeringer og netto inntektsført premieavvik viser regnskapet en positiv utvikling i forhold til tidligere år. Når det i tillegg tas hensyn til at økte pensjonsutgifter og økte finanskostnader knyttet til investeringer ikke fullt ut er kompensert over rammetilskuddet, så vises det at planlagte tiltak for å komme i balanse peker i riktig retning, selv om dette ikke bidrar vesentlig til å bedre handlingsrommet. Partssamarbeidet er grunnlaget for arbeidet med å utvikle kommuneorganisasjonen. Det ble arbeidet med en ny seksjonsstruktur, der første endring ble gjort fra ved opprettelsen av den nye Helse- og omsorgsseksjonen. De øvrige omleggingene ble forberedt for gjennomføring i begynnelsen av Det iverksettes betydelige omlegginger i flere sentrale tjenester for å sikre kvalitet i tjenestene ut fra myndighetenes krav, innbyggernes forventninger og de tilgjengelige ressursene. Det tyngste omstillingsarbeidet skjer i helse og omsorg, skole og bygningsforvaltning. I kapitel 4 har seksjonene synliggjort de tiltak og aktiviteter som er gjennomført. Det er stor aktivitet, og det er lagt et grunnlag på mange områder som vil bli synlige og gi effekt framover. Rådmannen er fornøyd med at visjonen Sammen skaper i et livskraftig Øvre Eiker står sterkt i kommuneorganisasjonen, og at det er inspirasjon for å utvikle kommunen vår i nært samarbeid med innbyggere, organisasjoner og næringsliv. Det er stor og stabil aktivitet i alle by- og grendeutvalgene. Mange ildsjeler legger ned stor innsats til beste for felleskapet. Det er mange store og krevende planprosesser og prosjekter i arbeid. Samarbeidet i Buskerudbyen har vært konsentrert om sluttføringen av den fireårige avtalen om Buskerudbypakke 1 og forberedelse til en mulig avtale med staten om en samlet transportpakke for Buskerudbyen (Buskerudbypakke 2). Rådmannen mener at ledere og medarbeidere i Øvre Eiker kommune har gjort en stor innsats for å nå de målene som kommunestyret har satt. Det er positivt at sjukefraværet ikke har økt i en anstrengt og krevende arbeidshverdag. Det tyder på at det jobbes godt med arbeidsmiljøet og at medarbeidere involveres og ivaretas i en organisasjon i betydelig endring. Morten Lauvbu Kst. rådmann Årsrapport 2013 for Øvre Eiker kommune side 3 av71

8 2. SATSINGSOMRÅDER Med unntak av det som er beskrevet under Rapportering 2013 på det enkelte satsningsområdet er teksten identisk med teksten i budsjettvedtaket. Ny kommuneplan for Øvre Eiker for perioden ble egengodkjent i kommunestyret i februar Plan- og bygningsloven angir at kommuneplanen skal omfatte en langsiktig del med mål for utviklingen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser. I tillegg skal den inneholde en kortsiktig del som omfatter samordnet handlingsprogram for tjenestene de nærmeste årene. Dette dokumentet utgjør den kortsiktige delen av kommuneplanen og består av et felles handlingsprogram med satsingsområder , årlige mål for 2013 og økonomiplan for 4-årsperioden. Under hvert av de sju satsingsområdene foreslås årlige mål som skal vedtas av kommunestyret. På denne måten tydeliggjøres det hvordan kommuneplanens satsingsområder følges opp i den årlige budsjettbehandlingen. Kommuneorganisasjonen skal ha felles fokus på den nye kommuneplanens satsingsområder. Tiltak og prosjekter som skal bidra til at de politisk vedtatte målene blir nådd, er konkretisert i kapittel 4. Noen seksjoner har igangsatte prosjekter og aktiviteter som er vedtatt på grunnlag av tidligere års prioriteringer. Disse videreføres selv om verken mål i kapittel 2 eller tiltak i kapittel 4 omtaler disse. Dersom tidligere vedtatte prosjekter/aktiviteter ikke gjennomføres vil de være omtalt i kapittel 4 som innsparingstiltak. Det er stort behov for omstilling i tjenestene for å holde balanse i budsjettet. Forslagene til mål for de enkelte satsingsområdene er tilpasset den krevende økonomiske situasjonen. Kommunestyret har høsten 2012 vedtatt Planstrategi for Øvre Eiker kommune Her har kommunestyret angitt behovene for planlegging og dermed hvilke områder av kommuneplanen som skal gjennomgås på nytt i fireårs periode. Planstrategien er ivaretatt i rådmannens forslag til handlingsprogram. Samhandlingsreformens hovedgrep for å løse framtidas utfordringer i helsetjenesten, er å angi rammene for en ny kommunerolle, økt innsats på folkehelse og forebygging, bedre legetjenesten i kommunen, klargjøre pasientrollen, gi et helhetlig pasientløp og samarbeid mellom kommunen og spesialisttjenesten. Nye lover og forskrifter har tredd i kraft som gir omfattende endringer for kommunens ansvar og oppgaver. Den nye kommunerollen definerer et tydeligere kommunalt ansvar for kvalitet i helsetjenesten. Dette krever organisatoriske endringer og løsninger som vil ha en kostnad. Kommunen må i tillegg utvikle ny kompetanse for å ivareta den nye kommunerollen. Kommunen har fått det økonomiske ansvaret for utskrivningsklare pasienter og plikten til å medfinansiere bruk av spesialisthelsetjenesten innen somatikk. Kommunestyret har vedtatt næringsplan og handlingsprogram for næringsutvikling med tydelige og ambisiøse mål. Oppfølging av planen vil kreve betydelig innsats. Vedtak om mål i dette dokumentet overstyrer fremdrift i tidligere vedtatte planer. Årsrapport 2013 for Øvre Eiker kommune side 4 av71

9 2.1 Regional drivkraft Øvre Eiker kommune framstår som en pådriver for regionalt samarbeid. Kravene til kompetanse, kvalitet i tjenester og store omstillingsbehov i forhold til økonomi og teknologisk utvikling, gjør at interkommunalt og regionalt samarbeid får stadig økende betydning. Øvre Eiker kommune deltar i mange viktige regionale utviklingsprosesser, samarbeidsprosjekter og konkret tjenestesamarbeid. Det formaliserte regionale samarbeidet i Samarbeidsrådet for Osloregionen og Vestregionen vektlegger langsiktig areal- og transportplanlegging, og bygger på den måten opp under det konkrete samarbeidet om areal, transport og miljø i Buskerudbysamarbeidet. Regionrådet for Drammensregionen er avviklet. Rådmann mener det fortsatt vil være områder det vil være hensiktsmessig å samarbeide om. I Vestregionen legges det viktige rammer for kommunenes arbeid med regional utvikling, og dette samarbeidet gir også rammer for kommunesamarbeidet om samhandlingsreformen. Avslutning av arbeidet med regional organisering av vann- og avløpstjenestene vil bli lagt frem for politisk behandling. Samarbeidsprosjektet Godt Vann i Drammensregionen videreføres på prioriterte innsatsområder. Rådmannen ser det regionale samarbeidet som en høyt prioritert oppgave for Øvre Eiker kommunes arbeid med samfunnsutvikling og tjenester, ikke minst i lys av de økonomiske utsiktene. Dette arbeidet krever utvikling av kompetanse og arbeidsformer i organisasjonen. Samarbeidet i Buskerudbyen gis høyeste prioritet også i Arbeidet med Buskerudbypakke 2 og forberedelse til andre generasjons areal- og transportplan vil kreve betydelige ressurser og innsats i årene framover. Mål for 2013: 1. Grunnlaget er lagt for en helhetlig areal- og transportløsning for Buskerudbyen. Ansvar: PRN, STI 2. Øvre Eiker kommune har lagt grunnlaget for en framtidsrettet helse- og omsorgstjeneste gjennom avklarte posisjoner i gjennomføringen av samhandlingsreformen. Ansvar: Omsorg, Helse og sosial, PRN, Bygning 3. Strategi for regionalt og interkommunalt samarbeid er politisk drøftet. Ansvar: Rådmannen/PRN Rapportering 2013: 1 Følgende innholdskomponenter er behandlet i forkant av ny periode med belønningsmidler og forberedelser til en lokal enighet om samlet transportpakke for Buskerudbyen (Buskerudbypakke 2): a. Aktiv deltakelse i gjennomføring av belønningsordningen (Buskerudby-pakke 1). Årsrapport 2013 for Øvre Eiker kommune side 5 av71

10 b. Forberedt ny avtale om belønningsmidler og forberedt grunnlag for diskusjon om ei samlet transportpakke (Buskerudby-pakke 2). c. Gjennomføring av prosjektet ny trase for E 134 Damåsen Saggrenda, inkludert bygging av nedføringsvei til Darbu og etterbrukstiltak, er avklart. d. Det er igangsatt utredning om samlet areal og sporbehov for jernbanen på strekningen Lier Hokksund. 2 Som følge av samhandlingsreformen er det etablert samarbeidsarenaer innen kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken helseområde og mellom kommunene i Drammensområdet og VV-helseforetak, samt i lokalt samarbeidsutvalg ved Kongsberg sykehus. Dette gir Øvre Eiker en styrket posisjon i samhandlingen med spesialisthelsetjenesten og i et interkommunalt perspektiv. 3 Det er ikke presentert noen samlet strategi for regionalt og interkommunalt for kommunestyret. Vurderingen har vært at dette bør avvente en nærmere avklaring av den varslede gjennomgangen av kommunestrukturen 2.2 By- og stedsutvikling Øvre Eiker kommune utnytter vekstpotensialet i knutepunktene gjennom aktiv planlegging for bolig, næring, tjenester og gode møteplasser. Øvre Eiker kommune har i de siste 3 årene hatt en vekst i befolkningen på ca. 2 %, noe som er høyere enn kommuneplanens anslag. Denne veksten vil trolig vedvare i Flere innbyggere gir nye muligheter i samfunnsutviklingen, men gir samtidig nye utfordringer for tjenestene. Samarbeidet i Buskerudbyen skal følge opp felles areal- og transportplan og legge grunnlaget for framtidige transportløsninger. Potensialet for utvikling i knutepunktene langs jernbanen vil ha høyeste prioritet i planarbeidet. Byplan for Hokksund og Sentrumsplan for Vestfossen vil ha høyeste prioritet i Prioriterte prosjekter vil bli gjennomført i samsvar med det plangrunnlaget som legges. Stedsutviklingsprosjektet på Fiskum er igangsatt. Mål for 2013: 1. Programmet for stedsutviklingsarbeidet på Darbu er avklart og igangsatt. Ansvar: PRN, STI, Kultur, Bygning 2. Hovedprinsipper for Byplan Hokksund er politisk avklart. Ansvar: PRN, STI, Kultur 3. Hovedprinsipper for Sentrumsplan Vestfossen er politisk avklart. Ansvar: PRN, STI, Kultur, Bygning. Årsrapport 2013 for Øvre Eiker kommune side 6 av71

11 Rapportering 2013: 1 Stedsutviklingsarbeidet på Darbu holder en god framdrift, og i 2013 har det materialisert seg på følgende møte: a. Etablering av pendlerparkering og opprusting av knutepunktet på stasjonen. b. Initiativ fra grendeutvalget med å planlegge torg, tiltak langs avlastet veinett ( Bygdegate ) og nytt flerbrukshus. c. Gjennomførte nærmiljøtiltak med kommunal støtte. Kommunestyret har gitt klare signaler på at det ikke er mulig å investere i flerbrukshall nå. 2 Arbeidet med å avklare hovedprinsipper for Byplan Hokksund er noe forsinket. Det er gjennomført et godt grunnarbeid, blant annet gjennom eget Byplankontor, og det vil bli fremmet en sak for politisk behandling første halvår Arbeidet med sentrumsplan for Vestfossen er forberedt i 2013, og vil bli igangsatt i Barn og unge Barn og unge har gode og trygge nærmiljøer med arenaer for gode opplevelser, læring, mestring, kulturelt mangfold og meningsfull aktivitet. Etter flere år med fokus på å øke antallet barnehageplasser, er blikket nå rettet mot innholdet i barnehagen. Det er nylig vedtatt en strategi for økt kvalitet i barnehagen, og denne setter nye krav til systematisk arbeid i barnehagene. Prosjektet «tidlig innsats» har som ambisjon om å etablere systemer og rutiner slik at barn og elever med behov for ekstra støtte fanges opp tidlig i opplæringsløpet. Ved å flytte ressursinnsatsen som nå brukes på spesialundervisning mot slutten av skoleløpet til småskoletrinn/barnehage, vil det være en viktig faktor for å øke elevenes læringsutbytte. Nasjonale målinger viser at grunnskolen i Øvre Eiker scorer på nasjonalt snitt på sosiale læringsresultater, og nivået på faglige læringsresultater har en positiv utvikling. Det arbeides langsiktig for å videreutvikle skolenes systemer og øke lærernes kompetanse, og dette arbeidet vil fortsette i Det er fortsatt et økende antall barn og unge som har behov for kommunens hjelpetjenester. Henvisningen til PPT kommer hovedsakelig på bakgrunn av sosiale vansker og lese- og skrive-/språkvansker. Økningen av henvisningene innenfor barnevern henger sammen med psykiske vansker, rus og voldsproblematikk hos foreldre. Det er store utfordringer med å stimulere barn og unge til fysisk aktivitet og forebygge inaktivitet og overvekt. Flere barn og unge sliter med overvekt/fedme nå enn tidligere. I samhandlingsreformen er forebyggende helsearbeid en sentral satsning, og må gis stor oppmerksomhet. Oppvekststrategien peker på at barne- og ungdomstiden er et henterom, ikke et venterom. Oppveksten skal være preget av et kulturelt overskudd hvor barn og unge kan finne sin plass og sine uttrykk blant de ulike kulturaktiviteter. For å sikre dette må det satses på åpne og Årsrapport 2013 for Øvre Eiker kommune side 7 av71

12 inkluderende møteplasser, der alle gis mulighet til deltakelse. Mange fritidsarenaer kan også være viktige mestringsarenaer for ungdom som faller ut av skolen. Barn og unge tiltrekkes av ulike kulturuttrykk, idrettsgrener og moter, og interesser skifter ofte fortere enn det offentlige apparat klarer å omstille seg til. Det er derfor viktig å bidra til å synliggjøre og forsterke det nåværende engasjement for barn og unge fra de mange eksisterende kulturnæringene. Mål for 2013: 1. Barn og unge har tilgang til et allsidig og bredt kulturtilbud som inkluderer både offentlig-, privat- og frivillig kultursektor. Ansvar: Kultur, Helse og sosial, Skole og barnehage 2. Elevenes faglige og sosiale læringsresultater har en positiv utvikling. Ansvar: Skole og barnehage, Kultur, Helse og sosial. 3. Flere barn og unge opplever å ha muligheter for deltakelse og utvikling uavhengig av sosiale- og helsemessige forskjeller. Ansvar: Helse og sosial, Kultur, Skole og barnehage, PRN/Aktiv Eiker, Omsorg 4. Lærings- og mestringsopplevelser som utvikler barnas sosiale kompetanse, øker. Ansvar: Skole og barnehage, Kultur, Helse og sosial Rapportering 2013: 1 Følgende tiltak har bidratt til å oppfylle det overordnede målet: a. Containerpark i perioden , ca 30 besøkende daglig b. Ungdomskafe på Hokksund ungdomsskole, lite besøkt c. Mangfoldfestivalen og opprettelse av ny avdeling Ny i Eiker på biblioteket d. Oppsetting av musikalen Fame, ca 50 deltakende ungdommer fra regionen e. Ungdommens kulturmønstring lokalt og regionalt, 50 deltakende ungdommer f. Vinter- og høstferieaktiviteter, godt besøkt g. Fiskum Middelalderdager, internasjonal utveksling mellom ungdom fra Opatow kommune, Polen, og lokale barn og unge. h. Drift av de godt etablerte kommunale tilbudene for barn og unge innenfor kultur- og idrettsaktiviteter i. Barn og unge utgjør størstedelen i det frivillige idretts- og kulturliv 2 Elevens faglige læringsresultater har en positiv utvikling målt ved grunnskolepoeng (vitnemål etter 10. trinn), og lesing ved de nasjonale prøvene. Læringsmiljømessig uttrykker en større andel av elevene at de trives på skolen enn tidligere år. 3 Følgende planer, tiltak og aktiviteter er gjennomført for å bidra til å nå det overordnede målet: a. Handlingsplan mot barnefattigdom b. Ulike aktiviteter og turer i samarbeid med Aktiv Eiker Årsrapport 2013 for Øvre Eiker kommune side 8 av71

13 c. Aktivitetsgrupper for barn fra klasse som tenderer mot å kunne utvikle overvekt d. Opplevelseskort til barn og familier der økonomi er en begrensende faktor e. Juletrefest for familier med utfordrende livssituasjon. 19 barn med foreldre deltok. f. Målrettet arbeid i Familiesenteret mot identifiserte behov g. Aktiviteter for barn og unge har gratis hall-leie i kommunale lokaler 4 Følgende fokus og innsatser er vektet i 2013 for å bidra til å nå det overordnede målet: a. Kvalitet på innholdet i tilbudet fokuseres, blant annet gjennom igangsatt arbeid med en revidering av strategi for økt kvalitet i barnehagen. b. LP-prosjektet (læringsmiljø og pedagogisk analyse) er igangsatt i samtlige kommunale barnehager. 2.4 Levekår og livskraft Øvre Eiker kommune har gode nærmiljøer, gode levekår og innbyggere med ressurser og livskraft. Den enkelte innbygger i Øvre Eiker er den viktigste ressurs for å skape gode nærmiljø, gode levevilkår og livskraft gjennom å ta aktivt ansvar for sitt eget liv, egen helse, gi omsorg, delta i lokalt fellesskap og skape gode kulturtilbud og opplevelser. Det er viktig å fokusere på de positive faktorene som har innvirkning på helse og drive helsefremmende arbeid gjennom bevisstgjøring og kunnskap. Dette er Øvre Eiker kommunes forståelse av og tilnærming til folkehelsearbeidet. Levekårene sier noe om hvordan vi har det og er viktige forutsetninger for den enkeltes velferd. Hva som vektlegges ved levekårene og hva som oppfattes som gode eller dårlige levekår vil kunne variere over tid og mellom forskjellige kulturer. Verdibaserte oppfatninger av hva et godt liv er, vil være avgjørende for det levekårsbildet en velger å vise. Levekår og helseatferd påvirker helsen i stor grad, og utjevning av sosiale ulikheter vil være et viktig bidrag til bedre folkehelse i alle samfunn. Det er et aktivt lag- og foreningsliv i kommunen og mange ildsjeler gjør en stor frivillig innsats. Dette bør utvikles videre, da det høyst sannsynlig er mulig å aktivere enda større ressurser fra disse miljøene, så sant det legges til rette for det. En stor utfordring er den store veksten av eldre fra , økning av antall personer med demens og nye oppgaver og ansvar kommunen får i forbindelse med ny kommunerolle (Samhandlingsreformen). Satsing på kultur-, idrett- og fysisk aktiviteter er av stor betydning for befolkningen generelt og barn og unge spesielt. Deltakelse i fritidsaktiviteter hvor trivsel, helse, mestring og sosialt samvær er i fokus, gir en indikator på livskraft i samfunnet. Nærmiljø med tilgang på grønne arealer og trygge områder for ulike typer aktiviteter er en forutsetning for lek, fysisk Årsrapport 2013 for Øvre Eiker kommune side 9 av71

14 utfoldelse og sosiale arenaer. Gjennom friluftsliv dannes et grunnlag for miljøengasjement, bedre helse og en bærekraftig utvikling. Mål for 2013: 1. Innbyggere / brukere i Øvre Eiker har mulighet til å mestre eget liv og egen helse. Ansvar: Omsorg, Helse- og sosial, Kultur, PRN, Skole og barnehage. 2. Frivillige organisasjoner og enkeltpersoner er med og skaper gode nærmiljøer og levekår for innbyggere i Øvre Eiker, gjennom tilpassede tiltak og aktiviteter til ulike alders- og funksjonsnivåer. Ansvar: Kultur, Omsorg, PRN. 3. Øvre Eiker kommune skal være i forkant med tjenester, kompetanse og bygningsmasse for å utvikle ny kommunerolle. Ansvar: Omsorg, Helse- og sosial, Bygning 4. Innbyggere har kunnskap om betydningen av helsefremmende livsstil og muligheter for å delta i kultur- idrett- og fysiske aktiviteter. Ansvar: PRN, Kultur Rapportering 2013: 1 Følgende hovedinnsatser er gjennomført i 2013 for å bidra til å nå det overordnede målet: a. Etablering av tverrfaglig ressursteam innenfor projektet. b. Initiering av hverdagsrehabilitering som metode for egenmestring for hjemmeboende brukere. c. Ulike tilbud gitt av Aktiv Eiker til kronikergrupper og barn/unge med egenmestring som fokus. 2 Følgende tiltak og aktiviteter er gjennomført i 2013 som bidrag til å oppfylle det overordnede målet: a. Utvikling av samarbeidsmodell mellom idrettslag og kommune om drift av idrettshallene b. Arrangementer for innbyggerne i samarbeid med foreninger: 8. mai Holtefjellmarsjen Kunst Rett Vest Fiskum Middelalderdager Musikal Div. bibliotekarrangementer FN s internasjonale frivillighetsdag 3 Følgende punkter beskriver hvordan tilnærmingen til ny kommunerolle trer fram: a. Interne samhandlingsprosesser med å flette sammen tjenester i den nye Helse og Omsorg-seksjonen, der riktig kvalitet vurderes. b. Fra Samhandlingsreformen: Årsrapport 2013 for Øvre Eiker kommune side 10 av71

15 Alle 498 utskrivningsklare pasienter mottatt brukere direkte inn på korttidsplass 2. 7 brukere på langtidsplass brukere direkte hjem med oppfølging fra hjemmetjenesten, fysio/ergo og hjelpemiddelutlånet. 4. Hjemmetjenesten har økt med 85 brukere og 371 vedtakstimer pr uke, gjennom c. Planlegging av Eikertun kompetansesenter. 4 Det er igangsatt et arbeid med å lage folkehelseplan som har som ambisjon å behandle de sentrale elementene i dette målet. I 2013 er følgende kampanjer og arbeider gjennomført eller igangsatt: a. 2 runder med Aktiv på skolevei, i samarbeid med Buskerudbyen b. Sykle til jobb-aksjonen, i samarbeid med Buskerudbyen c. Planarbeid: Trafikksikkerhetsplan Sykkelplan Gåstrategi Det har i tillegg vært stort fokus på å bygge nye gang- og sykkelveier, samt å finne og utbedre svake punkter i eksisterende gang- og sykkelveinett. 2.5 Miljø, klima og energi Veksten i utslipp av klimagasser i Øvre Eiker reduseres, og kravene i EU`s vanndirektiv og Vannforskriften skal gjennomføres i henhold til nasjonale frister. Samarbeidet i Buskerudbyen, har som overordnet mål å stanse veksten i biltrafikken og øke bruk av kollektivtilbudene, sykkel og gange. Dette er et langsiktig arbeid. Øvre Eiker kommune deltar i arbeidet med Felles areal- og transportplan Buskerudbyen , og det oppfølgende handlingsprogrammet (Buskerudbypakke II). Klimaplanen for Øvre Eiker setter krevende mål for kommunens egen drift. Arbeidet med fornybar energi og reduksjon i energiforbruk i kommunale bygg vil derfor ha høy prioritet også i Kommunens energi- og klimaplan skal hensynstas i alle beslutninger både i overordnede planer og for egen drift. Kravene i EUs vanndirektiv skal gjennomføres innen Dette må skje som et regionalt samarbeid. Vannmiljørådet må erstattes og vitaliseres i form av et nytt samarbeidsforum, hvor Øvre Eiker deltar aktivt. Etter at man i 2012 har utviklet kunnskapsgrunnlag for vassdragene, (fullkarakterisering, vesentlige vannforvaltningsspørsmål), utarbeides det i 2013 forslag til forvaltningsplaner og tiltaksprogram for å følge fremdriftsplan for gjennomføring av EU`s vanndirektiv. Årsrapport 2013 for Øvre Eiker kommune side 11 av71

16 Mål for 2013: 1. Øvre Eiker kommune medvirker til at felles areal- og transportplan for Buskerudbyen , og Buskerudbypakke II i vår kommuneplan blir gjennomført i samsvar med mål. Ansvar: PRN, STI, Bygning, Skole- og barnehage. 2. Fortsette arbeidet med omlegging av energibruk i kommunale bygg, som skal gi en reduksjon i utslipp av klimagasser. Planlegge og gjennomføre enøktiltak i kommunale bygg som gir reduksjon av energibruken. Ansvar: Bygning 3. Forvaltningsplan og tiltaksprogram basert på den gjennomførte fullkarakteriseringen av vassdragene, skal i det vesentligste være gjennomført og klargjort for høring i Ansvar: PRN, STI Rapportering 2013: 1 Målene for samarbeidet i Buskerudbyen er ivaretatt i planstrategien og forberedelsene til rulleringen av kommuneplanen. 2 Energibesparende tiltak er gjennomført på samtlige bygg med unntak av Eikertun. Tiltak på Eikertun vil bli vurdert i forbindelse med byggeprosessen. 3 Forberedelsene til forvaltningsplan for vassdrag og oppfølgende handlingsplan er politisk behandlet som planlagt. 2.6 Næringsliv, sysselsetting og kompetanseutvikling Øvre Eiker kommune har en aktiv rolle i utviklingen av næringsliv og sysselsetting. Kommunestyret har vedtatt en fireårig strategisk plan og et konkret handlingsprogram for næringsutvikling. Planen skal gjennomføres i nært samarbeid med næringslivet. Hovedmålet for planen er at Øvre Eiker kommune skal framstå som en mer næringsvennlig kommune. Hovedutfordringene i planen er angitt som at Øvre Eiker kommune på flere områder har et stort potensial for vekst. Det er i utgangspunktet angitt følgende 7 innsatsområder for strategisk næringsutvikling: Kulturnæringer, landbruksnæringen, handel, industri, offentlige virksomheter, næringsarealer og kommunal service og tjenesteyting. I tillegg har kommunestyret løftet frem ytterligere 4 innsatsområder: Kommunale innkjøp, yrke og utdanning, helsenæringene og kommunikasjon og omdømme. Gjennomføringen av planen vil kreve betydelige ressurser og oppmerksomhet, og arbeidet skal involvere hele organisasjonen. Kulturnæringer, landbruksnæringen og handel er angitt som prioriterte områder for første del av perioden. Årsrapport 2013 for Øvre Eiker kommune side 12 av71

17 Kartlegging og vurdering av næringsarealer og innsatsområdet helsenæringer vil også kreve ressurser i Mål for 2013: 1. Kommunestyret har behandlet strategi for økt handel i Øvre Eiker. Ansvar: PRN, Bygning, STI, Kultur, Økonomi 2. Prosjektet Landbruk 2015 har avklart rammene for innsatsområdet landbruk. Ansvar: PRN, Kultur, Bygning 3. Det er utarbeidet 3 konkrete samarbeidsavtaler mellom kulturnæringer og øvrig næringsliv som et resultat av samspillet prosjektene Forbilde 2015 og Sans. Ansvar: Kultur, PRN. Rapportering 2013: 1 Hokksund gårdeierforening ble stiftet i Det bidrar til å legge til rette for praktisk iverksetting av kommunestyrets hovedstrategi for økt handel et bredt samarbeid mellom gårdeiere, handelsstanden og kommunen. 2 Følgende aktiviteter og tiltak er gjennomført i tilknytning til målområdet: a. Fadderordning for nye kornbønder. Totalt har 15 bønder benyttet ordningen. b. Forprosjekt Gårdsbutikk i Hokksund er igangsatt. c. Mentorordning som har som formål å øke aktiviteten og hjelpe bønder som vil satse på gården med å komme i gang. 11 personer har deltatt i ordningen. 3 Det ble i 2013 signert 6 samarbeidsavtaler, samt et ferdigstilt prosjekt, som et resultat av samspillet mellom Forbilde 2015 og Sans. De tre prosjektene som er etablert og har ledet til de 6 nevnte samarbeidsavtalene er: a. Kunst Omkring i Ring b. Den Unike Kajakk c. Kreativ handel i Hokksund 2.7 Omdømme og attraktivitet Øvre Eiker framstår som en attraktiv og moderne kommune Målene formulert under de øvrige satsingsområdene vil påvirke Øvre Eiker kommunes omdømme og attraktivitet. Innenfor dette satsingsområde er det derfor trukket fram mål som er gjennomgående for hele organisasjonen. Partsamarbeidet mellom Øvre Eiker kommune, organisasjonene i Øvre Eiker kommune og Fagforbundet er slått fast i avtale med varighet fram til september Hovedintensjonen i avtalen er et samarbeid om kvalitetsutvikling i Øvre Eiker kommune. Årsrapport 2013 for Øvre Eiker kommune side 13 av71

18 Øvre Eiker kommune har definert sin grunnleggende oppgave til å være samfunnsbygger/samfunnsutvikler. Kommunens tjenester er primært å betrakte som byggesteiner i arbeidet med samfunnsutvikling. Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker visjonen er et resultat av denne tenkingen. Partsamarbeidsavtalen har som hovedmål å omsette visjonen til praktisk handling i kommunen og få partsamarbeidet til å fungere som en naturlig arbeidsform. Kommunen vil alltid være en viktig medspiller når bedrifter skal etablere seg, eller utvide sin eksisterende virksomhet. Samspillet med kommunen vil ofte være avgjørende for bedriftens valg, og en positiv holdning fra kommunens side i alt samarbeid vil kunne være tungen på vektskålen i mange tilfeller. Det blir igangsatt eget prosjekt i forhold til intern service og tjenesteyting. Kommunen, som arbeidsgiver, ønsker å tilrettelegge for helsefremmende arbeidsplasser. Vi tilbyr de ansatte et bredt spekter av aktiviteter og gode trivselstiltak. Lederne gis kompetanse i god oppfølging av den enkelte ansatte. Gjennom IA-avtalen har kommunen et mål om å ha et nærvær på 94 % ved utgangen av God trivsel og høyt nærvær gir gode tjenester til våre innbyggere. For å framstå som en attraktiv kommune, er det viktig med et aktivt informasjonsarbeid. I 2013 blir ny hjemmeside etablert med spesielt fokus på positiv profilering og synliggjøring av tjenester til innbyggerne. Nytt intranett er lansert og videreutvikles til et effektivt verktøy for våre ansatte. Mål for 2013: 1. Tjenestene i Øvre Eiker kommune utvikler seg gjennom partsamarbeid. Ansvar: Støttefunksjoner, alle seksjoner. 2. I Øvre Eiker kommuneorganisasjon er nærværet høyere enn 94 %. Ansvar: Støttefunksjoner, alle seksjoner. 3. Ny hjemmeside og digitale tjenester formidler at Øvre Eiker kommune er en attraktiv kommune med god tjenester, aktive lokalsamfunn og framtidsrettede arbeidsplasser. Ansvar: Støttefunksjoner, alle seksjoner. 4. Det igangsettes arbeid med å oppnå en mer effektiv og elektronisk hverdag internt i organisasjonen. Ansvar: Støttefunksjoner, alle seksjoner. Rapportering 2013: 1 Evalueringen som er gjennomført viser at partssamarbeid og LMU har en ulik fungering mellom seksjoner. Det kan se ut som tjenestesteder med store organisasjonsendringer og som ikke er velregulert av andre bestemmelser, har god effekt av denne organisasjonsformen. Årsrapport 2013 for Øvre Eiker kommune side 14 av71

19 2 Målet om 94 % nærvær i 2013 ble ikke nådd. Det er ikke mulig å identifisere enkeltfaktorer til å forklare dette. Organisasjonen har hatt et stort fokus på nærvær, og tilbud om et bredt utvalg av helsefremmende aktiviteter. Nærvær/sykefravær i Øvre Eiker kommune har hatt flg. utvikling: Sykefravær Nærvær Utvikling og lansering av ny hjemmeside er forsinket, og går på lufta første tertial Løsningen legger opp til å kunne fungere som beskrevet i målet. 4 Deler av de planlagte tiltakene for å effektivisere og gjøre organisasjonen mer elektronisk er gjennomført. Arbeidet vil bli gitt prioritet i Årsrapport 2013 for Øvre Eiker kommune side 15 av71

20 3. ØKONOMI SAMLET (Årsberetning) 3.1 Innledning Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har utarbeidet en standard for noter og årsberetning. I tillegg er det bestemmelser i Kommuneloven og i forskrift om årsregnskap og årsberetning som gir regler for pliktige tilleggsopplysninger i noter til regnskapet. Rådmannen har lagt til grunn at kravene som ligger i disse skal oppfylles. I tillegg til årsregnskapet skal det også fremlegges en årsberetning. Frist for avleggelse av årsberetning er 31. mars og den skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med behandling av årsregnskapet. Årsregnskapet og årsberetning er separate dokumenter, men årsberetningen er ment å være utfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet. I årsberetningen fokuseres det på kommentarer og analyse av avvik mellom budsjett og regnskap, i tillegg til annen utfyllende informasjon. De økonomiske tabellene som blir presentert her er tilsynelatende lik de som står i årsregnskapet, men kolonnene Opprinnelig budsjett og Regnskap i fjor er byttet ut med avvik i kroner og avvik i prosent. Årsberetningen konsentrerer seg om det samlede økonomiske resultatet i 2013 og økonomien i et lengre perspektiv. Avvikskommentarer på det enkelte ansvarsområde ligger i kapittel 4 i årsrapporten. Det utarbeides også en egen rapport for finansforvaltningen som legges frem til behandling samtidig med årsregnskap, årsberetning og årsrapport. Hokksund, 31. mars 2014 Morten Lauvbu Kst. rådmann Toril V. Sakshaug Økonomisjef Årsrapport 2013 for Øvre Eiker kommune side 16 av71

21 3.2 Driftsregnskapet Årsresultat Driftsregnskapet er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 11,9 mill.kr. Netto driftsresultat fremkommer i Økonomisk oversikt - drift, vedlegg 1. Etter pliktige og vedtatte avsetninger er regnskapet gjort opp i balanse. Kommunestyret vedtok i PS 159/13 at inntil budsjettert inntektsføring av premieavvik skulle avsettes til premieavviksfondet dersom regnskapet viste et mindreforbruk. Mindreforbruket utgjorde 1,7 mill.kr som er avsatt til fond. Prognosen pr 2. tertial var et merforbruk på 9,1 mill.kr. Endring i forhold til prognosen består i hovedsak av: Høyere skatteinntekter 4,3 mill.kr Økt rammetilskudd 0,9 mill.kr Økte renteinntekter 2,1 mill.kr Økt gevinst finansielle instrumenter 0,9 mill.kr Reduserte renteutgifter 2,0 mill.kr Økt merforbruk for seksjonene samlet, uten fellesområdet reg.premie/ premieavvik 1,4 mill.kr Ved rapportering 2. tertial forventet vi et merforbruk på 18,3 mill.kr i ordinær drift i seksjonene (eks. fellesområdet reguleringspremie/premieavvik). Kommunestyret tilførte Helse- og omsorgsseksjonen 7,7 mill.kr ved behandlingen av 2. tertial. Sluttresultatet ble et merforbruk i seksjonene på 11,9 mill.kr. Det er 1,3 mill.kr mer enn forventet. IKT, Plan, ressurs og næring (PRN), Bygninger og Helse og omsorg har større merforbruk enn forventet, mens øvrige seksjoner har bidratt med et bedre resultat. Årsrapportens kapittel 4 inneholder analyser av avvikene i hver seksjon. Mva-kompensasjon fra investeringsprosjektene utgjorde totalt 17,3 mill.kr. Av dette beløpet ble 80 % eller 13,8 mill.kr tilbakeført til investeringsregnskapet. Netto inntekt i driftsregnskapet utgjorde 3,5 mill.kr i 2013 mot 7,9 mill.kr i Fra og med 2014 skal mvakompensasjonen fra investeringsprosjektene i sin helhet føres i investeringsregnskapet. Endringen vil svekke inntektssiden i driftsregnskapet. Årsrapport 2013 for Øvre Eiker kommune side 17 av71

22 3.2.2 Diverse nøkkeltall driftsregnskapet (Kostra-tall) Brutto driftsinntekter fordelt på inntektskilder (uten finansinntekter) ,5 35,0 36,3 36,8 23,0 36,6 37,3 36,7 8,6 2,6 2,0 2,0 10,3 10,0 9,9 9,8 16,6 15,8 14,5 14,7 Økningen i rammetilskuddet fra 2010 til 2011 skyldtes flere forhold: - Omlegging av inntektssystemet tidligere øremerket tilskudd til barnehage ble innlemmet i rammetilskuddet - Samhandlingsreformen tilskudd til utskrivningsklare pasienter og medfinansiering ble lagt i rammetilskuddet - Skatteinntektene skulle utgjøre en mindre andel av kommunens inntekter enn tidligere. Kompensasjonen kom i rammetilskuddet Netto driftsutgifter fordelt på utgiftsområder (uten avskrivninger og finansutgifter) ,3 34,1 36,1 34,7 31,1 26,2 24,9 24,8 2,1 15, ,4 9,8 8,2 7,8 7,3 4,7 4,6 5 5,1 4,8 4 4,5 4,6 3,9 3,7 3,4 3,8 2 1,4 1,6 1,8 1,9 1,4 1,4 1,2 1,3 1, ,2 0,9 0,9 0,8 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,1 0,2 0,4-0,2-0,2-0,3 Årsrapport 2013 for Øvre Eiker kommune side 18 av71

23 Administrasjon, styring og fellesutgifter Ø.Eiker Ø.Eiker Ø.Eiker Gruppe 7 Landet kr. pr. innbygger Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring Netto driftsutgifter til administrasjon og styring Lønnsutgifter til administrasjon og styring Øvre Eiker tilhører kommunegruppe 7 i Kostra. Kommunegruppe 7 defineres som mellomstore kommuner med lave bundne kostnader pr innbygger og lave frie disponible inntekter. Det er benyttet noen Kostra-indikatorer for å belyse eller underbygge oppfatninger. Sammenligningskommuner skal være konsistent over tid. Følgende sammenligninger foretas: - Sammenligne Øvre Eiker med seg selv over tid - Kostragruppe 7 - Landet utenom Oslo Kostragruppe 07 (EKG07) 125 Eidsberg 135 Råde 216 Nesodden 221 Aurskog-Høland 226 Sørum 227 Fet 228 Rælingen 229 Enebakk 236 Nes 237 Eidsvoll 238 Nannestad 402 Kongsvinger 415 Løten 419 Sør-Odal 427 Elverum 529 Vestre Toten 533 Lunner 624 Øvre Eiker 628 Hurum 711 Svelvik 926 Lillesand 1002 Mandal 1018 Søgne 1120 Klepp 1122 Gjesdal 1243 Os 1531 Sula 1638 Orkdal 1653 Melhus 1657 Skaun 1663 Malvik 1756 Inderøy Årsrapport 2013 for Øvre Eiker kommune side 19 av71

24 3.2.3 Fra regnskapsskjema (1a og 1b) drift Regnskapsskjema 1A Regnskap Justert Avvik Tekst (alle beløp i tusen kr.) i år budsjett Avvik i % Frie disponible inntekter Skatt på formue og inntekt ,1 % Rammetilskudd fra staten ,2 % Skatt på eiendom ,0 % Andre direkte eller indirekte skatter ,0 % Andre generelle statstilskudd ,8 % Sum frie disponible inntekter ,7 % Finansinntekter og finansutgifter Renteinntekter og utbytte ,9 % Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) ,4 % Renteutgifter ,0 % Tap finansielle instrumenter ,0 % Avdrag på investeringslån ,0 % Netto finansutgifter ,1 % Avsetninger og bruk av avsetninger Til dekning av tidl års regnsk.messig merf ,0 % Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger ,6 % Bruk av tidligere års overskudd Bruk av ubundne avsetninger ,0 % Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger ,0 % Til finansiering av investeringer ,5 % Til fordeling drift ,1 % Fordelt til drift ,1 % Mindreforbruk Regnskapsskjema 1B Regnskap Justert Avvik Drift fordelt på ansvar i år budsjett Avvik i % 100 Reguleringspremie/premieavvik ,7 % 101 Rådmann ,0 % 102 Skatteoppkreveren i Eiker ,8 % 112 Merkantil ,1 % 113 Personal ,2 % 115 Informasjonsteknologi ,4 % 12 Plan, ressurs og næring ,0 % 21 Bygninger ,7 % 22 Vei og park ,0 % 23 Vann og avløp ,0 % 30 Grunnskole ,9 % 31 Barnehage ,7 % 35 Kultur ,6 % 50 Helse og omsorg ,9 % 70 Helse- og sosialtjenester 0 0 0,0 % Sum drift på ansvar ,1 % Sum ansvar ,5 % Årsrapport 2013 for Øvre Eiker kommune side 20 av71

25 3.2.4 Frie disponible inntekter Skatt og rammetilskudd utgjør de frie inntektene og viser hvor mye som er til disposisjon når en holder øremerkede tilskudd, inntekter fra egen aktivitet og finansinntekter utenfor. Skatt og rammetilskudd Det vedtatte budsjettet for skatteinntekter var lagt i samsvar med regjeringens forslag høsten Ved behandling av både 1.og 2. tertialrapport ble det foretatt en reduksjon av inntektsutjevningen med tilsvarende økning av budsjetterte skatteinntekter. I 2. tertial ble det i tillegg budsjettert med en økning av skatteinntektene på 3 mill.kr. Økningen tilsvarte nye beregninger av skatteanslaget i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) våren Årets skatteinntekter ble på 400 mill.kr som er 4,3 mill.kr over budsjett. Inntektsutjevningen ble på 20,7 mill.kr mot budsjettert 21,8 mill.kr. Statsbudsjettet inneholdt en forventning om en økning i skatteinntektene til kommunene for landet samlet på 5,4 % i forhold til RNB økte anslaget på skatte- og inntektsutjevning fordi regnskapstallene for 2012 er klare når RNB utarbeides. Forventet prosentvis vekst på 5,4 ble nedjustert til 5 %. Endelige skattetall viser at økningen i skatteinntektene for landet samlet ble på 5,7 %. I Øvre Eiker viser regnskapet en vekst i skatteinntektene inkl. inntektsutjevning på 6,5 % fra Veksten består av to deler: - lønnsøkning gir økt skatt - økning i antall innbyggere/skatteytere Folketallet 1.1. i regnskapsåret legges til grunn for beregning av inntektsutjevningen. Høy vekst i innbyggertall i 2012 gir dermed økning i totale skatteinntekter. Diagrammet viser akkumulert %-vis endring i skatteinntektene og inntektsutjevningen i forhold til vedtatt budsjett. Budsjettets fordeling pr. måned er beregnet ut fra regnskapstall året før. Årsrapport 2013 for Øvre Eiker kommune side 21 av71

26 I 2013 ligger Øvre Eikers skatteinntekter på 90 % av landsgjennomsnittet (90,3 % i 2010, 87 % i 2011 og 88,7 % i 2012). Regner vi med inntektsutjevningen har Øvre Eiker skatteinntekter på 94,7 % av landsgjennomsnittet. Rammetilskuddet skal i utgangspunktet være ganske stabilt. Endringer gjennom året kommer som regel som følge av bruk av oppdaterte befolkningstall og endringer i inntektsutjevning (skatteutjevning). Årets rammetilskudd på 396,3 mill.kr er 0,9 mill.kr høyere enn justert budsjett. Økningen er ekstra skjønnstilskudd høsten 2013 på 2 mill.kr fratrukket reduksjonen i inntektsutjevning på 1,1 mill.kr. Kostra-tallene nedenfor viser egenutviklingen de 3 siste år, og i forhold til kommunegruppe 7 og resten av landet utenom Oslo for Kommunegruppe 7 består av mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter. Ø.Eiker Ø.Eiker Ø.Eiker Gruppe 7 Landet Brutto driftsinntekter i kr. pr. innbygger Frie inntekter i kr. pr innbygger Forskjellen i frie inntekter mellom Øvre Eiker og landet for øvrig er endret fra kr mindre pr innbygger i 2011 til kr i 2012 og til kr i Målt i forhold til antall innbyggere pr utgjør dette ca. 50 mill.kr lavere frie inntekter i 2013 i Øvre Eiker enn for landsgjennomsnittet. Det er positivt at forskjellen i frie inntekter pr innbygger nå reduseres. Det skyldes i hovedsak tilskudd til Frida og ekstra skjønnstilskudd høsten Begge deler regnskapsføres i Kostra på rammetilskudd. Andre generelle statstilskudd Samlet har kommunen mottatt andre generelle statstilskudd på 20,1 mill.kr i år. Statstilskuddene omfatter kompensasjon for Reform-97 på 0,7 mill.kr, kompensasjonsordninger for skole og omsorg med 5,2 mill.kr og integreringstilskudd på 14,2 mill.kr Finansinntekter og finansutgifter Finansinntekter Finansinntektene består i all hovedsak av fire elementer. Ordinære renteinntekter på bankkonti, renter av utlånte midler til Eiker Eiendomsutvikling AS (EEU), utbytte og avkastning på disponible midler plassert under Aktiv forvaltning. Renteinntekter og utbytte utgjør 16,1 mill.kr og ligger 2,4 mill.kr over budsjett. Det skyldes noe høyere gjennomsnittlig bankbeholdning enn budsjettert og gode betingelser i ny bankavtale. Fastrentelånet til EEU (58,4 mill.kr) ligger inne med 4,55 % rente og har gitt renteinntekter på 2,66 mill.kr. Rente og låneavtale med EEU reforhandles i løpet av Utbytte fra Øvre Eiker Energi AS er mottatt med 5 mill.kr. Utbytte fra Eiker Eiendomsutvikling AS utbetales i Langsiktige plasseringer satt inn i Aktiv forvaltning har gitt en avkastning på 4,2 mill.kr, 1,2 mill.kr over budsjett. Årsrapport 2013 for Øvre Eiker kommune side 22 av71

27 Diagrammet viser netto akkumulert avkastning mot justert budsjett gjennom året. Avkastningen har variert noe i løpet av året, men har hele året ligget over budsjett og ble etter 2. tertial økt med 1 mill.kr. For ytterligere informasjon om midler under aktiv forvaltning henvises det til egen finansrapport. Renteutgifter Renteutgiftene på 27,4 mill.kr er knyttet opp mot den samlede låneporteføljen kommunen har. Det er et mindreforbruk i forhold til budsjett på 3 mill.kr. Av låneporteføljen knyttet til investeringer utenom VA er 46 % bundet opp i fastrenteavtaler ved utgangen av året. Det vises til finansrapporteringen for mer detaljer om låneporteføljen. Avdrag For å sikre at kommunens verdier over tid ikke blir forringet, er prinsippet om å utgiftsføre avdrag i henhold til beregnede avskrivninger videreført også i Årets avdrag er utgiftsført med 41,1 mill.kr. Minste tillatte avdrag utgjør 31,6 mill.kr. I og med at kommunen finansierer mesteparten av sine investeringer med lån er det viktig at avdragsnivået holdes høyt. Finansieringskilder for investeringer Ø.Eiker Ø.Eiker Ø.Eiker Gruppe 7 Landet i % av brutto investeringsutgifter Overføring fra driftsregnskapet 7,1 9,1 11,3 11,9 12,6 Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v. 7,6 9,3 11,9 22,3 21,3 Diverse intern finansiering -8,8-0,3-8,1 0,6 0,9 Bruk av lån (netto) 94,2 81,9 84,9 65,1 65,2 Overføring fra driftsregnskapet er forskriftsmessig tilbakeføring av mva-kompensasjon fra investeringer. For Kostragruppe 7 og landet utgjør salg av fast eiendom ca. 30 % av finansieringen i gruppen Tilskudd, refusjoner og salgsinntekter. Øvre Eiker har ikke hatt slike salgsinntekter av betydning de siste årene. Diverse finansiering viser at Øvre Eiker avsetter mer til fond enn det brukes. En del av dette skyldes avsetning i forbindelse med Startlån. Driftslikviditet Beholdning på konsernkontoen var ved inngangen til året 96 mill.kr og ved utgangen 75 mill.kr, men med betydelige svingninger gjennom året. 38 mill.kr av plasserte midler ble realisert i 2012 og det har medført at den likviditetsmessige situasjonen har vært bedre i 2013 enn i Avsetninger og bruk av avsetninger Totale brutto avsetninger og bruk av avsetninger fremkommer i vedlegg 1 Økonomisk oversikt drift. Dette er summen av avsetninger og bruk av avsetninger regnskapsført både i regnskapsskjema 1A og regnskapsskjema 1B (punkt 3.2.2). I regnskapsskjema 1B føres avsetninger og bruk av avsetninger under det enkelte ansvar. I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning er det vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap i regnskapsskjema 1A (kommunestyrets vedtak) som skal kommenteres i årsberetningen. Årsrapport 2013 for Øvre Eiker kommune side 23 av71

Innholdsfortegnelse 5. FAKTAARK... 62 VEDLEGG 1 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 70 VEDLEGG 2 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 71

Innholdsfortegnelse 5. FAKTAARK... 62 VEDLEGG 1 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 70 VEDLEGG 2 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 71 ÅRSRAPPORT 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2.1 REGIONAL DRIVKRAFT... 5 2.2 BY- OG STEDSUTVIKLING... 6 2.3 BARN OG UNGE... 7 2.4 LEVEKÅR OG LIVSKRAFT... 9 2.5 MILJØ, KLIMA OG ENERGI...11 2.6

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Hans Kristian Sveaas Anne Kristin Hov

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

Helt innafor. Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef

Helt innafor. Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef Helt innafor Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse 31.10.2016 Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef Helt innafor Øvre Eiker har innbyggere som faller utenfor noen

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldreråd Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eikertun, 3300 Hokksund Eventuelle forfall meldes til sekretær i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 09:30 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Hans Kristian Sveaas Anne Kristin Hov

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Til behandling : Formannskapet 19.11.2015 Kommunestyret 19.11.2015 Rapporteringsdato: pr. 31.08.2015 Innledning Tertialrapport 2-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Hans Kristian Sveaas Anne Kristin Hov

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Att. Karen N Byrhagen Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Vår dato.: 24.02.2016 Deres referanse: Vår saksbehandler: Vår referanse: 2015/11098- Toril V Sakshaug 6266/2016

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 13:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 27.04.2016 Tidspunkt: 13:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 17:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Forslag til kommuneplan for Øvre Eiker - 2015-2027. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Forslag til kommuneplan for Øvre Eiker - 2015-2027. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-43097/2014 Arkiv: 026 Forslag til kommuneplan for Øvre Eiker - 2015-2027. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 12:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.06.2016 Tidspunkt: 12:00 Kommuneplanutvalget Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 27.04.2016 Tidspunkt: 19:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Ann Sire Fjerdingstad Kjell E. Grønbeck Per Anton Rakkestad Knut Kvale Adrian W. K.

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Ann Sire Fjerdingstad Kjell E. Grønbeck Per Anton Rakkestad Knut Kvale Adrian W. K. ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Partsammensatt-utvalg Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Hans Kristian Sveaas Knut Sjulsen

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - - Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Møteprotokoll. Inger Solberg Ann Sire Fjerdingstad Kjell E. Grønbeck Knut Kvale

Møteprotokoll. Inger Solberg Ann Sire Fjerdingstad Kjell E. Grønbeck Knut Kvale ØVRE EIKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 11:30 Følgende medlemmer møtte: Hans Kristian Sveaas Anne Kristin Hov

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing

Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Hilde Fjukstad Saksmappe: 2013/4870-2944/2014 Arkiv: 461 Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 2/14 Partsammensatt-utvalg

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 09:30 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Hans Kristian Sveaas Anne Kristin Hov

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Hans Kristian Sveaas Anne Kristin Hov

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer