HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK"

Transkript

1 HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

2

3 SE HANDTRUCK ALLMÄNT Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med tre lägen: lyftning, friläge och sänkning. Fotreglage för sänkning. Säker och stabil vid lyft av pallgods. Lättmanövrerad och stabil vid lyft av pallgods på jämna och hårda underlag. TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Max. belastning: kg Lägsta gaffelhöjd: mm Högsta gaffelhöjd: mm Handtagshöjd: ,5 mm Gaffellängd: mm Gaffelbredd: mm Styrhjul:... Ø 00 mm, vridbara 180 Gaffelhjul:... Ø 80 mm, av nylon, singel-typ Vikt: kg MONTERING OBS! Handtrucken levereras med pumparmen (3) demonterad. Sprinten (7) är en transportsäkring, som absolut EJ får demonteras förrän pumparmen (3) monterats på plats. 1. Plocka bort saxsprinten (1) på vänster sida av axeln (). Tryck sedan ut axeln () (fig. 1), dock inte helt och hållet, utan bara så pass mycket att pumparmen kan få plats att monteras på pumphuset.. Placera pumparmens (3) nedre fästanordning på pumphuset (4) (vid pos. A) och fäst den på plats genom att trycka in axeln (). OBS! Se till så att kedjan inte kommer i kläm! Tryck inte in axeln helt och hållet än, utan lämna så pass mycket plats kvar att den kan vridas. 3. Vrid axeln () så att hålet mitt på axeln hamnar lodrätt. I pumparmens övre handtag sitter en kedja fästad. Nedre delen på kedjan är försedd med en pinnbult och två lås/justermuttrar. Stick kedjans pinnbult och muttrar genom hålet i axeln () (fig. ). 4. Tryck sedan in axeln () helt och hållet, samtidigt som den vrids så att låsstiftet på axelns högra sida hamnar i urfasningen på pumphuset (4) och axelns vänstra sida kan låsas fast med hjälp av saxsprinten (1). 5. Kedjans pinnbult monteras sedan genom gaffelspåret på fotpedalen (6), så att en mutter hamnar på ovansidan och en mutter på undersidan (fig. 5a). Den övre muttern skruvas ner och låses fast mot gaffeln. 6. Sänk pumparmen (3) till vågrätt position (se fig. 3). Drag ut sprinten (7) och spara den på säker plats för att kunna användas vid ev. framtida demontering av pumparmen. 7. Lyft och sänk omväxlande pumparmen (3) samt sätt handreglaget (8) i sina olika positioner för att kontrollera att handtrucken fungerar korrekt vid både lyftning, friläge och sänkning (fig. 4). 8. Justerskruven (9) (fig. 5b) används för justering av handtruckens sänkning. I den händelse att handtruckens lyftgafflar sänks kort stund efter lyftning, skruva försiktigt justerskruven (9) lite moturs innan du försöker att lyfta med handtrucken igen. I den händelse att handtruckens lyftgafflar inte går att sänka, skruva försiktigt skruven (9) lite medurs och försök igen. Upprepa om så behövs tills sänkningen fungerar på normalt sätt. Sexkantmuttern (10) vid justerskruven (9) fungerar som en låsning, så den ska vara lossad vid justeringen och åtdragen efter justeringen. 1 Fig. 1 Fig. Pos. A 3 3

4 SE Fig. 3 Fig. 5a 6 7 Fig. 4 Sänkning Friläge Lyftning 8 Fig. 5b 10 9 ANVÄNDNING 1. När pumparmens handreglage (8) är i sitt nedre läge, så är handtrucken klar för lyftning. För pumparmen upp och ner, varvid gafflarna snabbt lyfts uppåt.. När handreglaget (8) är i sitt friläge (mittre läge), så kan handtrucken förflyttas med sin last. I detta läge kan pumparmen röras fritt utan att påverka varken lyftning eller sänkning och handtrucken kan därmed flyttas utan att lasten påverkas. 3. När handreglaget (8) trycks uppåt så sänks gafflarna. Beroende på hur pass snabbt man trycker handreglaget (8) uppåt regleras sänkningens hastighet. Lyftgafflarna och godset kan även sänkas med hjälp av fotpedalen (6). Översyn före användning Luft kan komma in i hydraulsystemet om handtrucken står oanvänd under en längre tid. Luftning sker så här: Handreglaget (8) trycks uppåt, varvid gafflarna sänks ner till sin lägsta position. Med handreglaget kvar i detta läge, pumpa 4 6 ggr med pumparmen (3) och släpp sedan handreglaget (8). Om det är nödvändigt kan detta återupprepas flera gånger. Maxkapacitet För att handtrucken skall klara max lyft, måste centrum i pallvikten överensstämma med centrum av gafflarna. Max vikt 000 kg. Olja Använd hydraulolja av god kvalité, ex. Biltemas hydraulolja. Mängden hydraulolja som behövs till handtrucken är 50 ml. Underhåll Daglig översyn är nödvändig för att handtruckens funktion skall vidmakthållas. Varje rörlig led skall smörjas med motorolja var tredje månad. Kontrollera så att hjul och axlar inte är skadade. Alla hjul skall kunna rulla lätt. 4

5 SE Varningsföreskrifter 1. OBS: Läs bruksanvisningen noggrant innan domkraften används och spara den för kommande bruk.. Tryck handreglaget försiktigt uppåt, varvid gafflarna sakta sänks ner för att inte skada godset. 3. För pumparmen upp/ner med jämna rörelser för effektiv lyftning. 4. Överbelasta inte. Handtrucken lyfter max. 000 kg. 5. Centrum av lasten skall placeras mitt på gafflarna. Obalanserad last tippar lätt vid lyftning. 6. Instabilt packat gods får inte lyftas. 7. Låt inte godset ligga kvar på gafflarna under längre tid. 8. Gafflarna skall vara helt nedsänkta när handtrucken inte används. 9. Det är förbjudet att lyfta människor med handtrucken, även vid godstransport. Var försiktig! Stor risk föreligger för klämskador. 10. Handtrucken skall användas på hårda och jämna underlag. 11. Reparation av handtrucken skall utföras på auktoriserad verkstad. Felsökning NR. FELSYMPTOM LÖSNING 1 Lyfter inte Fyll på hydraulolja Dålig lyftfunktion 3 Gafflarna går inte att sänka 4 Läcker hydraulolja 5 Gafflarna lyfter inte 6 Gafflarna sjunker ner direkt efter lyft 1. Fyll på rätt olja.. Byt kolvstång 3. Lufta systemet 1. Justera reglaget i handtaget. Byt ut den trasiga delen 1. Byt ut kolvtätningen. Skruv åt nivåpluggen 1. Kontrollera att rätt olja är i fylld. Avlägsna ev. föroreningar i oljan Ta bort pos. 119, ta ur och gör rent pos. 11,1,13,14. Sätt tillbaka pos. 119 och täta med ny kopparbricka. 5

6 NO JEKKETRALLE GENERELT Hydraulisk jekketralle med kraftig, helsveist konstruksjon. Håndbetjent spak med tre innstillinger: løfting, nøytralstilling og senking. Fotpedal for senking. Sikker og stabil ved løfting av pallegods. Lettmanøvrert og stabil ved løfting av pallegods på jevne og harde underlag. TEKNISKE SPESIFIKASJONER: Maks. belastning: kg Laveste gaffelhøyde: mm Høyeste gaffelhøyde: mm Håndtakshøyde: ,5 mm Gaffellengde: mm Gaffelbredde: mm Styrehjul:... Ø 00 mm, svingbare 180 Gaffelhjul:... Ø 80 mm, av nylon, singel-type Vekt: kg MONTERING OBS! Jekketrallen leveres med pumpearmen (3) demontert. Splinten (7) er en transportsikring, som IKKE må demonteres før pumpearmen (3) er montert på plass. 1. Fjern saksesplinten (1) på venstre side av akselen (). Trykk så ut akselen () (fig. 1), men ikke helt ut, bare så pass mye at det blir plass til å montere pumpearmen på pumpehuset.. Plasser pumpearmens (3) nedre festeanordning på pumpehuset (4) (ved pos. A), og fest den på plass ved å trykke inn akselen (). OBS! Pass på at kjedet ikke kommer i klem! Trykk ikke akselen fullstendig inn, men la det være igjen nok plass til at den kan dreies. 3. Drei akselen () slik at hullet midt på akselen havner loddrett. I pumpearmens øvre håndtak er det festet et kjede. Den nedre delen av kjedet er utstyrt med en pinnebolt og to låse-/justeringsmuttere. Stikk kjedets pinnebolt og muttere gjennom hullet i akselen () (fig. ). 4. Trykk så akselen () helt inn, samtidig som den dreies slik at låsestiften på akselens høyre side havner i utfasningen på pumpehuset (4), og akselens venstre side kan låses fast ved hjelp av saksesplinten (1). 5. Kjedets pinnebolt monteres deretter gjennom gaffelsporet på fotpedalen (6), slik at en mutter havner på oversiden og en mutter på undersiden (fig. 5a). Den øvre mutteren skrus ned og låses fast mot gaffelen. 6. Senk pumpearmen (3) til vannrett posisjon (se fig. 3). Dra ut splinten (7), og oppbevar den på et sikket sted for å kunne bruke den ved eventuell framtidig demontering av pumpearmen. 7. Løft og senk vekselvis pumpearmen (3), og still den håndbetjente spaken (8) i sine ulike posisjoner for å kontrollere at jekketrallen fungerer som den skal både ved løfting, i nøytralstilling og ved senking (fig. 4). 8. Justeringsskruen (9) (fig. 5b) brukes for justering av jekketrallens senking. I tilfelle jekketrallens løftegafler senkes en kort stund etter løfting, skru forsiktig justeringsskruen (9) litt mot klokka før du prøver å løfte med jekketrallen igjen. Dersom det ikke er mulig å senke jekketrallens løftegafler, skru forsiktig skruen (9) litt med klokka, og prøv igjen. Gjenta om nødvendig helt til senkingen fungerer på normal måte. Sekskantmutteren (10) ved justeringsskruen (9) fungerer som en låsing, så den skal være løsnet ved justeringen og strammet etter justeringen. Fig. 1 1 Pos. A Fig. 3 6

7 NO Fig. 3 Fig. 5a 6 7 Fig. 4 Senking Nøytralstilling Løfting 8 Fig. 5b 10 9 BRUK 1. Når pumpearmens håndbetjente spak (8) er i sin nedre posisjon, er jekketrallen klar for løfting. Før pumpearmen opp og ned, og gaflene løftes da raskt oppover.. Når spaken (8) er i sin nøytralstilling (midtre posisjon), kan jekketrallen flyttes med lasten. I denne posisjonen kan pumpearmen beveges fritt uten å påvirke verken løfting eller senking, og jekketrallen kan dermed flyttes uten at lasten påvirkes. 3. Når spaken (8) trykkes oppover, senkes gaflene. Avhengig av hvor raskt man trykker spaken (8) oppover, reguleres hastigheten på senkingen. Løftegaflene og godset kan også senkes ved hjelp av fotpedalen (6). Kontroll før bruk Det kan komme luft inn i det hydrauliske systemet dersom jekketrallen står ubrukt i lengre tid. Lufting skjer slik: Den håndbetjente spaken (8) trykkes oppover, slik at gaflene senkes til sin laveste posisjon. La spaken være i denne posisjonen, pump 4 6 ganger med pumpearmen (3), og slipp deretter spaken (8). Om nødvendig kan dette gjentas flere ganger. Maks. kapasitet For at jekketrallen skal klare maks. løft, må midtpunktet av pallevekten samsvare med midtpunktet til gaflene. Maks. vekt 000 kg. Olje Bruk hydraulikkolje av god kvalitet, f.eks. Biltemas hydraulikkolje. Mengden hydraulikkolje som behøves for jekketrallen, er 50 ml. Vedlikehold En daglig sjekk er nødvendig for at jekketrallens funksjon skal opprettholdes. Hvert bevegelig ledd skal smøres med motorolje hver tredje måned. Kontroller at hjul og aksler ikke er skadet. Alle hjul skal kunne rulle lett. 7

8 NO Forsiktighetsregler 1. OBS! Les bruksanvisningen nøye før jekken brukes, og ta vare på den for å kunne slå opp i den senere.. Trykk den håndbetjente spaken forsiktig oppover, og gaflene senkes da sakte for ikke å skade godset. 3. Før pumpearmen opp/ned med jevne bevegelser for effektiv løfting. 4. Overbelast ikke. Jekketrallen løfter maks. 000 kg. 5. Midtpunktet av lasten skal plasseres midt på gaflene. En ubalansert last velter lett ved løfting. 6. Ustabilt pakket gods må ikke løftes. 7. La ikke godset bli liggende på gaflene i lengre tid. 8. Gaflene skal være helt nedsenket når jekketrallen ikke er i bruk. 9. Mennesker må ikke løftes med jekketrallen, heller ikke ved godstransport. Vær forsiktig! Det foreligger stor fare for klemskader. 10. Jekketrallen skal brukes på harde og jevne underlag. 11. Reparasjon av jekketrallen skal utføres på autorisert verksted. Feilsøking NR. FEILSYMPTOM LØSNING 1 Løfter ikke Fyll på hydraulikkolje Dårlig løftefunksjon 1. Fyll på riktig olje. Skift stempelstang 3. Luft systemet 3 Gaflene kan ikke senkes 1. Juster reguleringen i håndtaket. Skift ut del som er i stykker 4 Lekker hydraulikkolje 1. Skift ut stempeltetningen. Stram nivåpluggen 5 Gaflene løftes ikke 1. Kontroller at riktig olje er fylt på. Fjern eventuelle forurensninger i oljen 6 Gaflene synker ned rett etter løft Fjern pos. 119, ta ut og gjør rent pos. 11, 1, 13, 14. Sett pos. 119 tilbake på plass, og tett med ny kobberskive. 8

9 FI KÄSITRUKKI YLEISTÄ Hydraulinen käsitrukki, kokonaan hitsattu. Kolmiasentoinen käsivipu: nostoasento, vapaaasento ja laskuasento. Jalkapoljin kuorman alas laskemista varten. Turvallinen ja tukeva tavaralavojen nostolaite. Helppokäyttöinen. Tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla ja kovilla alustoilla. TEKNISET TIEDOT: Enimmäiskuormitus: kg Haarukan alin korkeus:. 85 mm Haarukan ylin korkeus:.. 00 mm Kahvan korkeus: ,5 mm Haarukan pituus: mm Haarukan leveys: mm Ohjauspyörä:... Ø 00 mm, kääntyy 180 Haarukkapyörä:... Ø 80 mm, nailonia, yksinkertainen Paino: kg KOKOAMINEN HUOMAA! Pumppuvarsi (3) pitää asentaa trukkiin. Sokka (7) toimii kuljetustukena ja sitä EI saa missään tapauksessa irrottaa ennen kuin pumppuvarsi (3) on asennettu paikalleen. 1. Ota akselin () vasemmalla puolella oleva saksisokka (1) irti. Paina sitten akselia () ulos (kuva 1), mutta älä kokonaan, vaan juuri sen verran, että saat pumppuvarren sopimaan pumppukoteloon.. Aseta pumppuvarren (3) alempi kiinnityskohta pumppukoteloon (4) (kohta A) ja kiinnitä se paikalleen työntämällä akselia () sisään. HUOMAA! Varmista, ettei ketju jää puristuksiin! Älä työnnä akselia vielä tässä vaiheessa kokonaan sisään, vaan jätä sitä sen verran näkyviin, että pystyt kiertämään sitä. 3. Kierrä akselia () siten, että sen keskellä oleva reikä tulee pystysuoraan asentoon. Pumppuvarren yläkahvaan on kiinnitetty ketju. Ketjun alapäässä on pultti ja kaksi lukko-/säätömutteria. Työnnä ketjun pultti ja mutterit akselissa () olevan reiän läpi (kuva ). 4. Paina sitten akseli () kokonaan sisään kiertämällä se samalla niin, että akselin oikeassa päässä oleva lukitusnasta osuu pumppukotelon (4) uraan ja siten, että pystyt lukitsemaan akselin vasemman pään saksisokalla (1). 5. Asenna sitten ketjun pultti jalkapolkimen (6) haarukkauran läpi siten, että toinen mutteri jää päälle ja toinen alle (kuva 5a). Kierrä ylempi mutteri alas ja kiristä se haarukkaa vasten. 6. Laske pumppuvarsi (3) vaakasuoraan asentoon (kuva 3). Vedä sokka (7) ulos ja säilytä sitä varmassa paikassa, jotta voit käyttää sitä myöhemmin, jos jostain syystä joudut irrottamaan pumppuvarren. 7. Nosta ja laske pumppuvartta (3) useita kertoja ja liikuta käsivipua (8) eri asentoihin varmistaaksesi, että käsitrukki toimii oikein sekä nostettaessa, vapaaasennossa ja laskettaessa (kuva 4). 8. Säätöruuvilla (9) (kuva 5b) voit säätää käsitrukin laskeutumista. Ennen säätämistä sinun on avattava säätöruuvin (9) lukitus löysäämällä kuusiokantamutteria (10). Jos haarukat laskeutuvat itsekseen heti nostamisen jälkeen, kierrä säätöruuvia (9) varovasti vastapäivään. Jos taas haarukat eivät laskeudu ollenkaan, kierrä säätöruuvia (9) hieman myötäpäivään. Jatka säätämistä, kunnes haarukka laskeutuu normaalisti. Muista kiristää säätöruuvin (9) kuusiokantamutteri (10) säätämisen jälkeen. 1 Kuva 1 Pos. A Kuva 3 9

10 FI Kuva 3 kuva 5a 6 7 Kuva 4 Laskeminen Vapaa-asento Nostaminen 8 kuva 5b 10 9 KÄYTTÖ 1. Käsitrukki on valmis nostamaan, kun pumppuvarren käsivipu (8) on ala-asennossa. Liikuta pumppuvartta ylös ja alas, niin haarukat nousevat ylöspäin.. Kun käsivipu (8) on vapaa-asennossa (keskiasennossa), voit siirtää käsitrukkia kuormineen. Tässä asennossa pystyt liikuttamaan pumppuvartta vapaasti ilman, että se nostaa tai laskee haarukkaa, ja voit siirtää trukkia lasteineen paikasta toiseen. 3. Kun nostat käsivivun (8) ylös, haarukat laskevat. Laskemisnopeuteen vaikuttaa se, kuinka nopeasti painat käsivipua (8) ylöspäin. Voit laskea haarukan ja sen varassa olevan kuorman myös painamalla jalkapoljinta (6). Ennen käyttöä suoritettava tarkastus Käsitrukin hydraulijärjestelmään voi päästä ilmaa, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan. Ilmaa järjestelmä seuraavasti: Paina käsivipua (8) ylöspäin, jolloin haarukat laskeutuvat ala-asentoon. Jätä käsivipu tähän asentoon ja pumppaa pumppuvarrella (3) 4 6 kertaaja vapauta sitten käsivipu (8). Toista tarvittaessa muutama kerta. Maksimikapasiteetti Jotta käsitrukki pystyisi nostamaan maksimikuorman, kuorman painon on kohdistuttava haarukoiden keskelle. Suurin paino 000 kg. Öljy Käytä laadukasta hydrauliöljyä, esim. Bilteman hydrauliöljyä. Käsitrukin hydrauliöljysäiliöön tarvitaan 50 ml öljyä. Huolto Varmista päivittäin, että trukki on moitteettomassa kunnossa. Voitele kaikki liikkuvat moottoriöljyllä kolmen kuukauden välein. Tarkista, että pyörät ja akselit ovat ehjiä. Kaikkien pyörien tulee pyöriä kevyesti. 10

11 FI Turvallisuusohjeet 1. HUOMAA: Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää käsitrukkia. Säilytä ohje vastaisen varalle.. Paina käsivipua aina varovasti ylöspäin, niin haarukat laskeutuvat hitaasti ja lasti ei pääse vahingoittumaan. 3. Liikuta pumppuvartta tasaisin liikkein ylös/alas, niin nosto sujuu tehokkaimmin. 4. Älä ylikuormita trukkia. Käsitrukki nostaa enintään 000 kg. 5. Sovita lastin paino haarukoiden keskelle. Epätasapainoinen lasti keikahtaa helposti. 6. Älä nosta epätasapainossa olevaa kuormaa. 7. Älä jätä kuormaa haarukoiden varaan pitkäksi aikaa. 8. Kun trukkia ei käytetä, pidä haarukat täysin alhaalla. 9. Tällä trukilla ei saa nostaa tai kuljettaa ihmisiä. Ole varovainen! Trukin käyttöön liittyy suuri puristumisvammojen vaara. 10. Käytä trukkia vain kovilla ja tasaisilla alustoilla. 11. Jätä trukin korjaukset valtuutetun huoltoliikkeen tehtäviksi. Vianetsintä NRO VIKA RATKAISU 1 Trukki ei nosta Lisää hydrauliöljyä Trukki nostaa huonosti 1. Vaihda tilalle kunnollista öljyä.. Vaihda männäntanko 3. Ilmaa järjestelmä 3 Haarukat eivät laskeudu 1. Säädä käsivivun säätöruuvia. Vaihda vialliset osat uusiin 4 Trukista vuotaa hydrauliöljyä 1. Vaihda männän tiiviste. Kiristä tasotulppa 5 Haarukat eivät nouse 1. Tarkista, että säiliössä on oikeantyyppistä öljyä. Poista mahdolliset epäpuhtaudet 6 Haarukat laskeutuvat heti nostamisen jälkeen Irrota osa 119, irrota ja puhdista osat 11,1,13,14. Aseta osa 119 takaisin ja tiivistä uudella kuparialuslaatalla. 11

12 DK HÅNDTRUCK GENERELT Hydraulisk håndtruck med kraftig, helsvejset konstruktion. Håndregulering med tre stillinger: løftning, frigang og sænkning. Fodpedal til sænkning. Sikker og stabil ved løftning af pallegods. Letmanøvreret og stabil ved løftning af pallegods på jævne og hårde underlag. TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Maks. belastning: kg Laveste gaffelhøjde: mm Højeste gaffelhøjde: mm Højde på håndtag: ,5 mm Gaffellængde: mm Gaffelbredde: mm Styrehjul:... Ø 00 mm, drejelige 180 Gaffelhjul:... Ø 80 mm, af nylon, single-type Vægt: kg MONTERING OBS! Håndtrucken leveres med pumpearmen (3) demonteret. Splitten (7) er en transportsikring, som absolut IKKE må fjernes, før pumpearmen (3) er monteret på plads. 1. Fjern saksesplitten (1) på venstre side af akslen (). Tryk derefter akslen () ud (figur 1), dog ikke helt, men bare så meget, at der er plads til at montere pumpearmen på pumpehuset.. Anbring pumpearmens (3) nedre fastgørelsesanordning på pumpehuset (4) (ved pos. A), og sæt den på plads ved at trykke akslen () ind. OBS! Sørg for, at kæden ikke kommer i klemme! Tryk ikke akslen helt ind, men lad så megen plads være tilbage, at den kan drejes. 3. Drej akslen (), så hullet midt på akslen havner lodret. I pumpearmens øverste håndtag er der fastgjort en kæde. Den nederste del af kæden er forsynet med en pindbolt og to låse/justeringsmøtrikker. Stik kædens pindbolt og møtrikker gennem hullet i akslen () (figur ). 4. Tryk derefter akslen () helt ind, samtidigt med at den drejes, så låsestiften på akslens højre side havner i udfræsningen på pumpehuset (4), og akslens venstre side kan låses fast vha. saksesplitten (1). 5. Kædens pindbolt monteres derefter gennem gaffelsporet på fodpedalen (6), så en møtrik havner på oversiden, og en møtrik havner på undersiden (fi gur 5a). Den øverste møtrik skrues ned og låses fast mod gaflen. 6. Sænk pumpearmen (3) til vandret position (se figur 3). Træk splitten (7) ud, og gem den et sikkert sted for at kunne anvende den ved en eventuel fremtidig demontering af pumpearmen. 7. Løft og sænk skiftevis pumpearmen (3), og sæt håndreguleringen (8) i de forskellige positioner for at kontrollere, at håndtrucken fungerer korrekt både ved løftning, frigang og sænkning (figur 4). 8. Justeringsskruen (9) (figur 5b) anvendes til justering af håndtruckens sænkning. I tilfælde af at håndtruckens løftegafler sænkes kort tid efter løftning, skal du forsigtigt skrue justeringsskruen (9) lidt mod uret, inden du forsøger at løfte med håndtrucken igen. I tilfælde af at håndtruckens løftegafler ikke kan sænkes, skal du forsigtigt skrue skruen (9) lidt med uret og forsøge igen. Gentag dette efter behov, til sænkningen fungerer på normal vis. Sekskantmøtrikken (10) ved justeringsskruen (9) fungerer som en lås, så den skal være løsnet ved justeringen og spændt efter justeringen. Figur 1 1 Pos. A Figur 3 1

13 DK Figur 3 Figur 5a 6 7 Figur 4 Sænkning Frigang Løftning 8 Figur 5b 10 ANVENDELSE 1. Når pumpearmens håndregulering (8) er i sin nederste stilling, er håndtrucken klar til løftning. Før pumpearmen op og ned, hvorved gaflerne hurtigt løftes opad.. Når håndreguleringen (8) er i frigangsstilling (midterste stilling), så kan håndtrucken flyttes med sin last. I denne stilling kan pumpearmen bevæges frit uden at påvirke hverken løftning eller sænkning, og håndtrucken kan dermed flyttes, uden at lasten påvirkes. 3. Når håndreguleringen (8) trykkes opad, så sænkes gaflerne. Afhængigt af hvor hurtigt man trykker håndreguleringen (8) opad, reguleres sænkningens hastighed. Løftegaflerne og godset kan også sænkes vha. fodpedalen (6). Eftersyn før anvendelse Der kan komme luft ind i hydrauliksystemet, hvis håndtrucken ikke anvendes i længere tid. Udluftning sker således: Håndreguleringen (8) trykkes opad, hvorved gaflerne sænkes ned til deres laveste position. Med håndreguleringen i denne stilling skal du pumpe 4 6 gange med pumpearmen (3) og derefter slippe håndreguleringen (8). Om nødvendigt kan dette gentages flere gange. 9 Maksimal kapacitet For at håndtrucken kan klare maksimal løftning, skal centrum på pallevægten stemme med gaflernes centrum. Maksimal vægt 000 kg. Olie Anvend hydraulikolie af god kvalitet, f.eks. Biltemas hydraulikolie. Den mængde hydraulikolie, som håndtrucken behøver, er 50 ml. Vedligeholdelse Dagligt eftersyn er nødvendigt, for at håndtruckens funktion bevares. Hvert bevægeligt led skal smøres med motorolie hver tredje måned. Kontrollér da, at hjul og aksler ikke er beskadigede. Alle hjul skal køre let. 13

14 DK Advarselsforskrifter 1. OBS: Læs brugsanvisningen omhyggeligt, inden donkraften anvendes, og gem brugsanvisningen til fremtidigt brug.. Tryk håndreguleringen forsigtigt opad, hvorved gaflerne stille sænkes ned for ikke at beskadige godset. 3. Før pumpearmen op/ned med jævne bevægelser for effektiv løftning. 4. Overbelast ikke. Håndtrucken løfter maks. 000 kg. 5. Lastens centrum skal placeres midt på gaflerne. Last ude af balance tipper let ved løftning. 6. Ustabilt pakket gods må ikke løftes. 7. Lad ikke godset ligge tilbage på gaflerne i længere tid. 8. Gaflerne skal være sænket helt ned, når håndtrucken ikke anvendes. 9. Det er forbudt at løfte mennesker med håndtrucken, også ved godstransport. Vær forsigtig! Der er stor risiko for klemskader. 10. Håndtrucken skal anvendes på hårde og jævne underlag. 11. Reparation af håndtrucken skal udføres på autoriseret værksted. Fejlfinding NR. FEJLSYMPTOM LØSNING 1 Løfter ikke Påfyld hydraulikolie Dårlig løftefunktion 1. Påfyld korrekt olie.. Udskift stempelstang 3. Udluft systemet 3 Gaflerne kan ikke sænkes 1. Udskift reguleringen i håndtaget. Udskift den defekte del 4 Hydraulikolie lækker 1. Udskift stempelpakningen. Fjern niveauproppen 5 Gaflerne løfter ikke 1. Kontrollér, at der er påfyldt korrekt olie. Fjern eventuelle forureninger i olien 6 Gaflerne synker ned direkte efter løftning Fjern 119, demontér og rengør pos. 11, 1, 13, 14. Sæt pos. 119 tilbage, og tætn med ny kobberskive. 14

15 NO. DESCRIPTION QUANTITY B1 Handle and pump complete 1 B Big wheel shaft 1 B3 Bolt 1 B4 Bearing 1 B5 Supporting base 1 B6 Spring pin B7 Retaining ring for axle 1 B8 Big wheel B9 Bearing 8 B10 Half Cirque 4 B11 Bowl washer B1 Retaining ring for axle B13 Dust cover B14 Pin B15 Oiler 8 B16 Spring pin B17 Joint B18 Pin B19 Straight tappet B0 Long shaft 1 B1 Retaining ring for hole B Oiler 4 B3 Roll sheath NO. DESCRIPTION QUANTITY B4 Spring pin B5 Shaft B6 Shaft B7 Spring pin B8 Roll ring 4 B9 Shaft B30 Spring pin B31 Frame of fork wheel B3 Spring pin 8 B33 Shaft 4 B34 Nog of fork wheel 4 B35 Bolt B36 Sheath B37 Wheel B38 Nut B39 Nut B40 Fork frame 1 B41 Spring lock washer 1 B4 Bolt 1 B43 Rocker arm 1 B44 Nut 1 B45 Fork wheel 4 15

16 NO. DESCRIPTION QUANTITY B101 Blade spring 1 B10 Spring pin B103 Roller 1 B104 Spring pin 1 B105 Spring pin 1 B106 Spring pin 1 B107 Handle 1 B108 Handle tube 1 B109 Shaft 1 B110 Spring pin 1 B111 Pressure roller 1 B11 Bush 1 B113 Pull pole 1 B114 Bush B115 Chain 1 B116 Nut 1 B117 Spring pin B118 Shaft 1 B119 Plug 1 B10 Copper washer B11 Spring 1 B1 Spindle of damping valve 1 B13 Seat of damping valve 1 B14 Steel ball 1 B15 Base 1 B16 Copper washer B17 Bolt NO. DESCRIPTION QUANTITY B18 Spring 1 B19 Strike pin 1 B130 O-ring 1 B131 Axle sleeve 1 B13 O-ring 1 B133 Bolt 1 B134 Nut 1 B135 Lever plate 1 B136 Bolt 1 B137 Spring 1 B138 Ball base 1 B139 Steel ball 1 B140 Pin 1 B141 Y-ring 1 B14 O-ring 1 B143 Cylinder cap 1 B144 O-ring 1 B145 Dust ring 1 B146 Steel ball 1 B147 Pump plunger 1 B148 Washer 1 B149 Spring 1 B150 Dust ring 1 B151 Y-ring 1 B15 Piston rod 1 B153 Retaining ring for axle 1 16

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark.

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark. 40391i179 29/10/03 11:57 am Page 1 s Hallå där doktorn, Sam behöver hjälp! Han har huvudvärk och du måste operera för att han ska må bättre. VAD SPELET GÅR UT PÅ "Operera" Sam och hitta de delar som liknar

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 SE Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 NO Monteringsveiledning og vedlikehold av trearbeidsplater i laminat, kompakt laminat og tre... 7-12 DK Monterings

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

How to use your Dymo LabelPoint 100

How to use your Dymo LabelPoint 100 LP100 N-EU.qxd 18-06-2001 10:48 Pagina 105 How to use your Dymo LabelPoint 100 What LabelPoint can do for you With the Dymo LabelPoint you can create a wide variety of high-quality self-adhesive labels.

Detaljer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414 Art. 4-43, 4-44 BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 4-43 & 4-44 INTRODUKTION Hoppning på studsmatta innebär risk för skador, i synnerhet vid felaktig användning. I denna manual finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter

Detaljer

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa Elaggregat för elstängsel Gjerdeapparat for elektrisk gjerde Sähköaggregaatti sähköaitaa varten Elagregat til elhegn 1,6 J 12 V 40 105 ma Max. stängsellängd Maks. gjerdelengde Sähköaidan suurin pituus

Detaljer

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com HÅNDLAVET For den rigtige smag af ka fe SP ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING www.technivorm.com 1 TILLYKKE MED KØBET AF VERDENS BEDSTE FILTERKAFFE- MASKINE! Gerard-Clement Smit Grundlægger af virksomheden og designer

Detaljer

Monteringsanvisning for motorvarmerelement

Monteringsanvisning for motorvarmerelement NO Monteringsanvisning for motorvarmerelement Les nøye gjennom monteringsanvisningen før arbeidet igangsettes. Varmeren monteres på følgende måte: A. Kjølevæsken tappes ut. B. Tetningsskiven demonteres

Detaljer

Indego snabbinstallationsguide

Indego snabbinstallationsguide Indego snabbinstallationsguide Indego hurtiginstallasjonsveiledning Indego Kortfattet installationsvejledning 1 SE: Tack för att du köpt en Indego robotklippare. Kontrollera att allt nedan är med i kartongen.

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

Din manual DEXAPLAN MA 604 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3235550

Din manual DEXAPLAN MA 604 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3235550 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Detaljer

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger Cumulus Dammsugare Støvsuger Støvsuger Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Svensk Säkerhetsanvisningar och varningar Denna dammsugare motsvarar föreskrivna säkerhetsbestämmelser för elektriska

Detaljer

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR (310 x 460 x h290cm) ART. 4408 003_03005_291014 MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR Kun til hjemmebrug. Må kun

Detaljer

CarSeat.se. Multi-Tech. User Guide 9-25kgs (Group 1 & 2) Brugervejledning 9-25 kg (gruppe 1 & 2) Käyttöohje 9 25 kg (ryhmä 1 & 2)

CarSeat.se. Multi-Tech. User Guide 9-25kgs (Group 1 & 2) Brugervejledning 9-25 kg (gruppe 1 & 2) Käyttöohje 9 25 kg (ryhmä 1 & 2) GB DK FIN N S User Guide 9-5kgs (Group & ) Brugervejledning 9-5 kg (gruppe & ) Käyttöohje 9 5 kg (ryhmä & ) Brukerhåndbok 9 5 kg (gruppe & ) Användarhandbok 9 5 kg (grupp & ) Multi-Tech GB Important! 9-5kgs

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold.

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold. Svenska Norsk Dansk MONTERINGSANVISNINGAR INSTALLERINGSHÅNDBOK INSTALLATIONSVEJLEDNING Var noga med att läsa igenom hela denna handbok för monteringsanvisningar före monteringen. Om du använder monteringsmetoder

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Svenska...................3 Dansk................... 19 Norsk................... 11 Suomi...................

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 LES DENNE BRUKERVEILEDNINGEN NØYE FØR MASKINEN TAS I BRUK. DENNE MASKINEN HAR BLITT TESTET OG PRODUSERT I

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Type SKA / SKB. SWF Krantechnik GmbH. Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany

Type SKA / SKB. SWF Krantechnik GmbH. Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany Type SKA / SKB SWF Krantechnik GmbH Postbox 310410 68264 Mannheim Germany Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany Telefon +49(0)621 789-900 Telefax +49(0)621 789 90-100 Info@swfkrantechnik.com www.swfkrantechnik.com

Detaljer