HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK"

Transkript

1 HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

2

3 SE HANDTRUCK ALLMÄNT Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med tre lägen: lyftning, friläge och sänkning. Fotreglage för sänkning. Säker och stabil vid lyft av pallgods. Lättmanövrerad och stabil vid lyft av pallgods på jämna och hårda underlag. TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Max. belastning: kg Lägsta gaffelhöjd: mm Högsta gaffelhöjd: mm Handtagshöjd: ,5 mm Gaffellängd: mm Gaffelbredd: mm Styrhjul:... Ø 00 mm, vridbara 180 Gaffelhjul:... Ø 80 mm, av nylon, singel-typ Vikt: kg MONTERING OBS! Handtrucken levereras med pumparmen (3) demonterad. Sprinten (7) är en transportsäkring, som absolut EJ får demonteras förrän pumparmen (3) monterats på plats. 1. Plocka bort saxsprinten (1) på vänster sida av axeln (). Tryck sedan ut axeln () (fig. 1), dock inte helt och hållet, utan bara så pass mycket att pumparmen kan få plats att monteras på pumphuset.. Placera pumparmens (3) nedre fästanordning på pumphuset (4) (vid pos. A) och fäst den på plats genom att trycka in axeln (). OBS! Se till så att kedjan inte kommer i kläm! Tryck inte in axeln helt och hållet än, utan lämna så pass mycket plats kvar att den kan vridas. 3. Vrid axeln () så att hålet mitt på axeln hamnar lodrätt. I pumparmens övre handtag sitter en kedja fästad. Nedre delen på kedjan är försedd med en pinnbult och två lås/justermuttrar. Stick kedjans pinnbult och muttrar genom hålet i axeln () (fig. ). 4. Tryck sedan in axeln () helt och hållet, samtidigt som den vrids så att låsstiftet på axelns högra sida hamnar i urfasningen på pumphuset (4) och axelns vänstra sida kan låsas fast med hjälp av saxsprinten (1). 5. Kedjans pinnbult monteras sedan genom gaffelspåret på fotpedalen (6), så att en mutter hamnar på ovansidan och en mutter på undersidan (fig. 5a). Den övre muttern skruvas ner och låses fast mot gaffeln. 6. Sänk pumparmen (3) till vågrätt position (se fig. 3). Drag ut sprinten (7) och spara den på säker plats för att kunna användas vid ev. framtida demontering av pumparmen. 7. Lyft och sänk omväxlande pumparmen (3) samt sätt handreglaget (8) i sina olika positioner för att kontrollera att handtrucken fungerar korrekt vid både lyftning, friläge och sänkning (fig. 4). 8. Justerskruven (9) (fig. 5b) används för justering av handtruckens sänkning. I den händelse att handtruckens lyftgafflar sänks kort stund efter lyftning, skruva försiktigt justerskruven (9) lite moturs innan du försöker att lyfta med handtrucken igen. I den händelse att handtruckens lyftgafflar inte går att sänka, skruva försiktigt skruven (9) lite medurs och försök igen. Upprepa om så behövs tills sänkningen fungerar på normalt sätt. Sexkantmuttern (10) vid justerskruven (9) fungerar som en låsning, så den ska vara lossad vid justeringen och åtdragen efter justeringen. 1 Fig. 1 Fig. Pos. A 3 3

4 SE Fig. 3 Fig. 5a 6 7 Fig. 4 Sänkning Friläge Lyftning 8 Fig. 5b 10 9 ANVÄNDNING 1. När pumparmens handreglage (8) är i sitt nedre läge, så är handtrucken klar för lyftning. För pumparmen upp och ner, varvid gafflarna snabbt lyfts uppåt.. När handreglaget (8) är i sitt friläge (mittre läge), så kan handtrucken förflyttas med sin last. I detta läge kan pumparmen röras fritt utan att påverka varken lyftning eller sänkning och handtrucken kan därmed flyttas utan att lasten påverkas. 3. När handreglaget (8) trycks uppåt så sänks gafflarna. Beroende på hur pass snabbt man trycker handreglaget (8) uppåt regleras sänkningens hastighet. Lyftgafflarna och godset kan även sänkas med hjälp av fotpedalen (6). Översyn före användning Luft kan komma in i hydraulsystemet om handtrucken står oanvänd under en längre tid. Luftning sker så här: Handreglaget (8) trycks uppåt, varvid gafflarna sänks ner till sin lägsta position. Med handreglaget kvar i detta läge, pumpa 4 6 ggr med pumparmen (3) och släpp sedan handreglaget (8). Om det är nödvändigt kan detta återupprepas flera gånger. Maxkapacitet För att handtrucken skall klara max lyft, måste centrum i pallvikten överensstämma med centrum av gafflarna. Max vikt 000 kg. Olja Använd hydraulolja av god kvalité, ex. Biltemas hydraulolja. Mängden hydraulolja som behövs till handtrucken är 50 ml. Underhåll Daglig översyn är nödvändig för att handtruckens funktion skall vidmakthållas. Varje rörlig led skall smörjas med motorolja var tredje månad. Kontrollera så att hjul och axlar inte är skadade. Alla hjul skall kunna rulla lätt. 4

5 SE Varningsföreskrifter 1. OBS: Läs bruksanvisningen noggrant innan domkraften används och spara den för kommande bruk.. Tryck handreglaget försiktigt uppåt, varvid gafflarna sakta sänks ner för att inte skada godset. 3. För pumparmen upp/ner med jämna rörelser för effektiv lyftning. 4. Överbelasta inte. Handtrucken lyfter max. 000 kg. 5. Centrum av lasten skall placeras mitt på gafflarna. Obalanserad last tippar lätt vid lyftning. 6. Instabilt packat gods får inte lyftas. 7. Låt inte godset ligga kvar på gafflarna under längre tid. 8. Gafflarna skall vara helt nedsänkta när handtrucken inte används. 9. Det är förbjudet att lyfta människor med handtrucken, även vid godstransport. Var försiktig! Stor risk föreligger för klämskador. 10. Handtrucken skall användas på hårda och jämna underlag. 11. Reparation av handtrucken skall utföras på auktoriserad verkstad. Felsökning NR. FELSYMPTOM LÖSNING 1 Lyfter inte Fyll på hydraulolja Dålig lyftfunktion 3 Gafflarna går inte att sänka 4 Läcker hydraulolja 5 Gafflarna lyfter inte 6 Gafflarna sjunker ner direkt efter lyft 1. Fyll på rätt olja.. Byt kolvstång 3. Lufta systemet 1. Justera reglaget i handtaget. Byt ut den trasiga delen 1. Byt ut kolvtätningen. Skruv åt nivåpluggen 1. Kontrollera att rätt olja är i fylld. Avlägsna ev. föroreningar i oljan Ta bort pos. 119, ta ur och gör rent pos. 11,1,13,14. Sätt tillbaka pos. 119 och täta med ny kopparbricka. 5

6 NO JEKKETRALLE GENERELT Hydraulisk jekketralle med kraftig, helsveist konstruksjon. Håndbetjent spak med tre innstillinger: løfting, nøytralstilling og senking. Fotpedal for senking. Sikker og stabil ved løfting av pallegods. Lettmanøvrert og stabil ved løfting av pallegods på jevne og harde underlag. TEKNISKE SPESIFIKASJONER: Maks. belastning: kg Laveste gaffelhøyde: mm Høyeste gaffelhøyde: mm Håndtakshøyde: ,5 mm Gaffellengde: mm Gaffelbredde: mm Styrehjul:... Ø 00 mm, svingbare 180 Gaffelhjul:... Ø 80 mm, av nylon, singel-type Vekt: kg MONTERING OBS! Jekketrallen leveres med pumpearmen (3) demontert. Splinten (7) er en transportsikring, som IKKE må demonteres før pumpearmen (3) er montert på plass. 1. Fjern saksesplinten (1) på venstre side av akselen (). Trykk så ut akselen () (fig. 1), men ikke helt ut, bare så pass mye at det blir plass til å montere pumpearmen på pumpehuset.. Plasser pumpearmens (3) nedre festeanordning på pumpehuset (4) (ved pos. A), og fest den på plass ved å trykke inn akselen (). OBS! Pass på at kjedet ikke kommer i klem! Trykk ikke akselen fullstendig inn, men la det være igjen nok plass til at den kan dreies. 3. Drei akselen () slik at hullet midt på akselen havner loddrett. I pumpearmens øvre håndtak er det festet et kjede. Den nedre delen av kjedet er utstyrt med en pinnebolt og to låse-/justeringsmuttere. Stikk kjedets pinnebolt og muttere gjennom hullet i akselen () (fig. ). 4. Trykk så akselen () helt inn, samtidig som den dreies slik at låsestiften på akselens høyre side havner i utfasningen på pumpehuset (4), og akselens venstre side kan låses fast ved hjelp av saksesplinten (1). 5. Kjedets pinnebolt monteres deretter gjennom gaffelsporet på fotpedalen (6), slik at en mutter havner på oversiden og en mutter på undersiden (fig. 5a). Den øvre mutteren skrus ned og låses fast mot gaffelen. 6. Senk pumpearmen (3) til vannrett posisjon (se fig. 3). Dra ut splinten (7), og oppbevar den på et sikket sted for å kunne bruke den ved eventuell framtidig demontering av pumpearmen. 7. Løft og senk vekselvis pumpearmen (3), og still den håndbetjente spaken (8) i sine ulike posisjoner for å kontrollere at jekketrallen fungerer som den skal både ved løfting, i nøytralstilling og ved senking (fig. 4). 8. Justeringsskruen (9) (fig. 5b) brukes for justering av jekketrallens senking. I tilfelle jekketrallens løftegafler senkes en kort stund etter løfting, skru forsiktig justeringsskruen (9) litt mot klokka før du prøver å løfte med jekketrallen igjen. Dersom det ikke er mulig å senke jekketrallens løftegafler, skru forsiktig skruen (9) litt med klokka, og prøv igjen. Gjenta om nødvendig helt til senkingen fungerer på normal måte. Sekskantmutteren (10) ved justeringsskruen (9) fungerer som en låsing, så den skal være løsnet ved justeringen og strammet etter justeringen. Fig. 1 1 Pos. A Fig. 3 6

7 NO Fig. 3 Fig. 5a 6 7 Fig. 4 Senking Nøytralstilling Løfting 8 Fig. 5b 10 9 BRUK 1. Når pumpearmens håndbetjente spak (8) er i sin nedre posisjon, er jekketrallen klar for løfting. Før pumpearmen opp og ned, og gaflene løftes da raskt oppover.. Når spaken (8) er i sin nøytralstilling (midtre posisjon), kan jekketrallen flyttes med lasten. I denne posisjonen kan pumpearmen beveges fritt uten å påvirke verken løfting eller senking, og jekketrallen kan dermed flyttes uten at lasten påvirkes. 3. Når spaken (8) trykkes oppover, senkes gaflene. Avhengig av hvor raskt man trykker spaken (8) oppover, reguleres hastigheten på senkingen. Løftegaflene og godset kan også senkes ved hjelp av fotpedalen (6). Kontroll før bruk Det kan komme luft inn i det hydrauliske systemet dersom jekketrallen står ubrukt i lengre tid. Lufting skjer slik: Den håndbetjente spaken (8) trykkes oppover, slik at gaflene senkes til sin laveste posisjon. La spaken være i denne posisjonen, pump 4 6 ganger med pumpearmen (3), og slipp deretter spaken (8). Om nødvendig kan dette gjentas flere ganger. Maks. kapasitet For at jekketrallen skal klare maks. løft, må midtpunktet av pallevekten samsvare med midtpunktet til gaflene. Maks. vekt 000 kg. Olje Bruk hydraulikkolje av god kvalitet, f.eks. Biltemas hydraulikkolje. Mengden hydraulikkolje som behøves for jekketrallen, er 50 ml. Vedlikehold En daglig sjekk er nødvendig for at jekketrallens funksjon skal opprettholdes. Hvert bevegelig ledd skal smøres med motorolje hver tredje måned. Kontroller at hjul og aksler ikke er skadet. Alle hjul skal kunne rulle lett. 7

8 NO Forsiktighetsregler 1. OBS! Les bruksanvisningen nøye før jekken brukes, og ta vare på den for å kunne slå opp i den senere.. Trykk den håndbetjente spaken forsiktig oppover, og gaflene senkes da sakte for ikke å skade godset. 3. Før pumpearmen opp/ned med jevne bevegelser for effektiv løfting. 4. Overbelast ikke. Jekketrallen løfter maks. 000 kg. 5. Midtpunktet av lasten skal plasseres midt på gaflene. En ubalansert last velter lett ved løfting. 6. Ustabilt pakket gods må ikke løftes. 7. La ikke godset bli liggende på gaflene i lengre tid. 8. Gaflene skal være helt nedsenket når jekketrallen ikke er i bruk. 9. Mennesker må ikke løftes med jekketrallen, heller ikke ved godstransport. Vær forsiktig! Det foreligger stor fare for klemskader. 10. Jekketrallen skal brukes på harde og jevne underlag. 11. Reparasjon av jekketrallen skal utføres på autorisert verksted. Feilsøking NR. FEILSYMPTOM LØSNING 1 Løfter ikke Fyll på hydraulikkolje Dårlig løftefunksjon 1. Fyll på riktig olje. Skift stempelstang 3. Luft systemet 3 Gaflene kan ikke senkes 1. Juster reguleringen i håndtaket. Skift ut del som er i stykker 4 Lekker hydraulikkolje 1. Skift ut stempeltetningen. Stram nivåpluggen 5 Gaflene løftes ikke 1. Kontroller at riktig olje er fylt på. Fjern eventuelle forurensninger i oljen 6 Gaflene synker ned rett etter løft Fjern pos. 119, ta ut og gjør rent pos. 11, 1, 13, 14. Sett pos. 119 tilbake på plass, og tett med ny kobberskive. 8

9 FI KÄSITRUKKI YLEISTÄ Hydraulinen käsitrukki, kokonaan hitsattu. Kolmiasentoinen käsivipu: nostoasento, vapaaasento ja laskuasento. Jalkapoljin kuorman alas laskemista varten. Turvallinen ja tukeva tavaralavojen nostolaite. Helppokäyttöinen. Tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla ja kovilla alustoilla. TEKNISET TIEDOT: Enimmäiskuormitus: kg Haarukan alin korkeus:. 85 mm Haarukan ylin korkeus:.. 00 mm Kahvan korkeus: ,5 mm Haarukan pituus: mm Haarukan leveys: mm Ohjauspyörä:... Ø 00 mm, kääntyy 180 Haarukkapyörä:... Ø 80 mm, nailonia, yksinkertainen Paino: kg KOKOAMINEN HUOMAA! Pumppuvarsi (3) pitää asentaa trukkiin. Sokka (7) toimii kuljetustukena ja sitä EI saa missään tapauksessa irrottaa ennen kuin pumppuvarsi (3) on asennettu paikalleen. 1. Ota akselin () vasemmalla puolella oleva saksisokka (1) irti. Paina sitten akselia () ulos (kuva 1), mutta älä kokonaan, vaan juuri sen verran, että saat pumppuvarren sopimaan pumppukoteloon.. Aseta pumppuvarren (3) alempi kiinnityskohta pumppukoteloon (4) (kohta A) ja kiinnitä se paikalleen työntämällä akselia () sisään. HUOMAA! Varmista, ettei ketju jää puristuksiin! Älä työnnä akselia vielä tässä vaiheessa kokonaan sisään, vaan jätä sitä sen verran näkyviin, että pystyt kiertämään sitä. 3. Kierrä akselia () siten, että sen keskellä oleva reikä tulee pystysuoraan asentoon. Pumppuvarren yläkahvaan on kiinnitetty ketju. Ketjun alapäässä on pultti ja kaksi lukko-/säätömutteria. Työnnä ketjun pultti ja mutterit akselissa () olevan reiän läpi (kuva ). 4. Paina sitten akseli () kokonaan sisään kiertämällä se samalla niin, että akselin oikeassa päässä oleva lukitusnasta osuu pumppukotelon (4) uraan ja siten, että pystyt lukitsemaan akselin vasemman pään saksisokalla (1). 5. Asenna sitten ketjun pultti jalkapolkimen (6) haarukkauran läpi siten, että toinen mutteri jää päälle ja toinen alle (kuva 5a). Kierrä ylempi mutteri alas ja kiristä se haarukkaa vasten. 6. Laske pumppuvarsi (3) vaakasuoraan asentoon (kuva 3). Vedä sokka (7) ulos ja säilytä sitä varmassa paikassa, jotta voit käyttää sitä myöhemmin, jos jostain syystä joudut irrottamaan pumppuvarren. 7. Nosta ja laske pumppuvartta (3) useita kertoja ja liikuta käsivipua (8) eri asentoihin varmistaaksesi, että käsitrukki toimii oikein sekä nostettaessa, vapaaasennossa ja laskettaessa (kuva 4). 8. Säätöruuvilla (9) (kuva 5b) voit säätää käsitrukin laskeutumista. Ennen säätämistä sinun on avattava säätöruuvin (9) lukitus löysäämällä kuusiokantamutteria (10). Jos haarukat laskeutuvat itsekseen heti nostamisen jälkeen, kierrä säätöruuvia (9) varovasti vastapäivään. Jos taas haarukat eivät laskeudu ollenkaan, kierrä säätöruuvia (9) hieman myötäpäivään. Jatka säätämistä, kunnes haarukka laskeutuu normaalisti. Muista kiristää säätöruuvin (9) kuusiokantamutteri (10) säätämisen jälkeen. 1 Kuva 1 Pos. A Kuva 3 9

10 FI Kuva 3 kuva 5a 6 7 Kuva 4 Laskeminen Vapaa-asento Nostaminen 8 kuva 5b 10 9 KÄYTTÖ 1. Käsitrukki on valmis nostamaan, kun pumppuvarren käsivipu (8) on ala-asennossa. Liikuta pumppuvartta ylös ja alas, niin haarukat nousevat ylöspäin.. Kun käsivipu (8) on vapaa-asennossa (keskiasennossa), voit siirtää käsitrukkia kuormineen. Tässä asennossa pystyt liikuttamaan pumppuvartta vapaasti ilman, että se nostaa tai laskee haarukkaa, ja voit siirtää trukkia lasteineen paikasta toiseen. 3. Kun nostat käsivivun (8) ylös, haarukat laskevat. Laskemisnopeuteen vaikuttaa se, kuinka nopeasti painat käsivipua (8) ylöspäin. Voit laskea haarukan ja sen varassa olevan kuorman myös painamalla jalkapoljinta (6). Ennen käyttöä suoritettava tarkastus Käsitrukin hydraulijärjestelmään voi päästä ilmaa, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan. Ilmaa järjestelmä seuraavasti: Paina käsivipua (8) ylöspäin, jolloin haarukat laskeutuvat ala-asentoon. Jätä käsivipu tähän asentoon ja pumppaa pumppuvarrella (3) 4 6 kertaaja vapauta sitten käsivipu (8). Toista tarvittaessa muutama kerta. Maksimikapasiteetti Jotta käsitrukki pystyisi nostamaan maksimikuorman, kuorman painon on kohdistuttava haarukoiden keskelle. Suurin paino 000 kg. Öljy Käytä laadukasta hydrauliöljyä, esim. Bilteman hydrauliöljyä. Käsitrukin hydrauliöljysäiliöön tarvitaan 50 ml öljyä. Huolto Varmista päivittäin, että trukki on moitteettomassa kunnossa. Voitele kaikki liikkuvat moottoriöljyllä kolmen kuukauden välein. Tarkista, että pyörät ja akselit ovat ehjiä. Kaikkien pyörien tulee pyöriä kevyesti. 10

11 FI Turvallisuusohjeet 1. HUOMAA: Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää käsitrukkia. Säilytä ohje vastaisen varalle.. Paina käsivipua aina varovasti ylöspäin, niin haarukat laskeutuvat hitaasti ja lasti ei pääse vahingoittumaan. 3. Liikuta pumppuvartta tasaisin liikkein ylös/alas, niin nosto sujuu tehokkaimmin. 4. Älä ylikuormita trukkia. Käsitrukki nostaa enintään 000 kg. 5. Sovita lastin paino haarukoiden keskelle. Epätasapainoinen lasti keikahtaa helposti. 6. Älä nosta epätasapainossa olevaa kuormaa. 7. Älä jätä kuormaa haarukoiden varaan pitkäksi aikaa. 8. Kun trukkia ei käytetä, pidä haarukat täysin alhaalla. 9. Tällä trukilla ei saa nostaa tai kuljettaa ihmisiä. Ole varovainen! Trukin käyttöön liittyy suuri puristumisvammojen vaara. 10. Käytä trukkia vain kovilla ja tasaisilla alustoilla. 11. Jätä trukin korjaukset valtuutetun huoltoliikkeen tehtäviksi. Vianetsintä NRO VIKA RATKAISU 1 Trukki ei nosta Lisää hydrauliöljyä Trukki nostaa huonosti 1. Vaihda tilalle kunnollista öljyä.. Vaihda männäntanko 3. Ilmaa järjestelmä 3 Haarukat eivät laskeudu 1. Säädä käsivivun säätöruuvia. Vaihda vialliset osat uusiin 4 Trukista vuotaa hydrauliöljyä 1. Vaihda männän tiiviste. Kiristä tasotulppa 5 Haarukat eivät nouse 1. Tarkista, että säiliössä on oikeantyyppistä öljyä. Poista mahdolliset epäpuhtaudet 6 Haarukat laskeutuvat heti nostamisen jälkeen Irrota osa 119, irrota ja puhdista osat 11,1,13,14. Aseta osa 119 takaisin ja tiivistä uudella kuparialuslaatalla. 11

12 DK HÅNDTRUCK GENERELT Hydraulisk håndtruck med kraftig, helsvejset konstruktion. Håndregulering med tre stillinger: løftning, frigang og sænkning. Fodpedal til sænkning. Sikker og stabil ved løftning af pallegods. Letmanøvreret og stabil ved løftning af pallegods på jævne og hårde underlag. TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Maks. belastning: kg Laveste gaffelhøjde: mm Højeste gaffelhøjde: mm Højde på håndtag: ,5 mm Gaffellængde: mm Gaffelbredde: mm Styrehjul:... Ø 00 mm, drejelige 180 Gaffelhjul:... Ø 80 mm, af nylon, single-type Vægt: kg MONTERING OBS! Håndtrucken leveres med pumpearmen (3) demonteret. Splitten (7) er en transportsikring, som absolut IKKE må fjernes, før pumpearmen (3) er monteret på plads. 1. Fjern saksesplitten (1) på venstre side af akslen (). Tryk derefter akslen () ud (figur 1), dog ikke helt, men bare så meget, at der er plads til at montere pumpearmen på pumpehuset.. Anbring pumpearmens (3) nedre fastgørelsesanordning på pumpehuset (4) (ved pos. A), og sæt den på plads ved at trykke akslen () ind. OBS! Sørg for, at kæden ikke kommer i klemme! Tryk ikke akslen helt ind, men lad så megen plads være tilbage, at den kan drejes. 3. Drej akslen (), så hullet midt på akslen havner lodret. I pumpearmens øverste håndtag er der fastgjort en kæde. Den nederste del af kæden er forsynet med en pindbolt og to låse/justeringsmøtrikker. Stik kædens pindbolt og møtrikker gennem hullet i akslen () (figur ). 4. Tryk derefter akslen () helt ind, samtidigt med at den drejes, så låsestiften på akslens højre side havner i udfræsningen på pumpehuset (4), og akslens venstre side kan låses fast vha. saksesplitten (1). 5. Kædens pindbolt monteres derefter gennem gaffelsporet på fodpedalen (6), så en møtrik havner på oversiden, og en møtrik havner på undersiden (fi gur 5a). Den øverste møtrik skrues ned og låses fast mod gaflen. 6. Sænk pumpearmen (3) til vandret position (se figur 3). Træk splitten (7) ud, og gem den et sikkert sted for at kunne anvende den ved en eventuel fremtidig demontering af pumpearmen. 7. Løft og sænk skiftevis pumpearmen (3), og sæt håndreguleringen (8) i de forskellige positioner for at kontrollere, at håndtrucken fungerer korrekt både ved løftning, frigang og sænkning (figur 4). 8. Justeringsskruen (9) (figur 5b) anvendes til justering af håndtruckens sænkning. I tilfælde af at håndtruckens løftegafler sænkes kort tid efter løftning, skal du forsigtigt skrue justeringsskruen (9) lidt mod uret, inden du forsøger at løfte med håndtrucken igen. I tilfælde af at håndtruckens løftegafler ikke kan sænkes, skal du forsigtigt skrue skruen (9) lidt med uret og forsøge igen. Gentag dette efter behov, til sænkningen fungerer på normal vis. Sekskantmøtrikken (10) ved justeringsskruen (9) fungerer som en lås, så den skal være løsnet ved justeringen og spændt efter justeringen. Figur 1 1 Pos. A Figur 3 1

13 DK Figur 3 Figur 5a 6 7 Figur 4 Sænkning Frigang Løftning 8 Figur 5b 10 ANVENDELSE 1. Når pumpearmens håndregulering (8) er i sin nederste stilling, er håndtrucken klar til løftning. Før pumpearmen op og ned, hvorved gaflerne hurtigt løftes opad.. Når håndreguleringen (8) er i frigangsstilling (midterste stilling), så kan håndtrucken flyttes med sin last. I denne stilling kan pumpearmen bevæges frit uden at påvirke hverken løftning eller sænkning, og håndtrucken kan dermed flyttes, uden at lasten påvirkes. 3. Når håndreguleringen (8) trykkes opad, så sænkes gaflerne. Afhængigt af hvor hurtigt man trykker håndreguleringen (8) opad, reguleres sænkningens hastighed. Løftegaflerne og godset kan også sænkes vha. fodpedalen (6). Eftersyn før anvendelse Der kan komme luft ind i hydrauliksystemet, hvis håndtrucken ikke anvendes i længere tid. Udluftning sker således: Håndreguleringen (8) trykkes opad, hvorved gaflerne sænkes ned til deres laveste position. Med håndreguleringen i denne stilling skal du pumpe 4 6 gange med pumpearmen (3) og derefter slippe håndreguleringen (8). Om nødvendigt kan dette gentages flere gange. 9 Maksimal kapacitet For at håndtrucken kan klare maksimal løftning, skal centrum på pallevægten stemme med gaflernes centrum. Maksimal vægt 000 kg. Olie Anvend hydraulikolie af god kvalitet, f.eks. Biltemas hydraulikolie. Den mængde hydraulikolie, som håndtrucken behøver, er 50 ml. Vedligeholdelse Dagligt eftersyn er nødvendigt, for at håndtruckens funktion bevares. Hvert bevægeligt led skal smøres med motorolie hver tredje måned. Kontrollér da, at hjul og aksler ikke er beskadigede. Alle hjul skal køre let. 13

14 DK Advarselsforskrifter 1. OBS: Læs brugsanvisningen omhyggeligt, inden donkraften anvendes, og gem brugsanvisningen til fremtidigt brug.. Tryk håndreguleringen forsigtigt opad, hvorved gaflerne stille sænkes ned for ikke at beskadige godset. 3. Før pumpearmen op/ned med jævne bevægelser for effektiv løftning. 4. Overbelast ikke. Håndtrucken løfter maks. 000 kg. 5. Lastens centrum skal placeres midt på gaflerne. Last ude af balance tipper let ved løftning. 6. Ustabilt pakket gods må ikke løftes. 7. Lad ikke godset ligge tilbage på gaflerne i længere tid. 8. Gaflerne skal være sænket helt ned, når håndtrucken ikke anvendes. 9. Det er forbudt at løfte mennesker med håndtrucken, også ved godstransport. Vær forsigtig! Der er stor risiko for klemskader. 10. Håndtrucken skal anvendes på hårde og jævne underlag. 11. Reparation af håndtrucken skal udføres på autoriseret værksted. Fejlfinding NR. FEJLSYMPTOM LØSNING 1 Løfter ikke Påfyld hydraulikolie Dårlig løftefunktion 1. Påfyld korrekt olie.. Udskift stempelstang 3. Udluft systemet 3 Gaflerne kan ikke sænkes 1. Udskift reguleringen i håndtaget. Udskift den defekte del 4 Hydraulikolie lækker 1. Udskift stempelpakningen. Fjern niveauproppen 5 Gaflerne løfter ikke 1. Kontrollér, at der er påfyldt korrekt olie. Fjern eventuelle forureninger i olien 6 Gaflerne synker ned direkte efter løftning Fjern 119, demontér og rengør pos. 11, 1, 13, 14. Sæt pos. 119 tilbage, og tætn med ny kobberskive. 14

15 NO. DESCRIPTION QUANTITY B1 Handle and pump complete 1 B Big wheel shaft 1 B3 Bolt 1 B4 Bearing 1 B5 Supporting base 1 B6 Spring pin B7 Retaining ring for axle 1 B8 Big wheel B9 Bearing 8 B10 Half Cirque 4 B11 Bowl washer B1 Retaining ring for axle B13 Dust cover B14 Pin B15 Oiler 8 B16 Spring pin B17 Joint B18 Pin B19 Straight tappet B0 Long shaft 1 B1 Retaining ring for hole B Oiler 4 B3 Roll sheath NO. DESCRIPTION QUANTITY B4 Spring pin B5 Shaft B6 Shaft B7 Spring pin B8 Roll ring 4 B9 Shaft B30 Spring pin B31 Frame of fork wheel B3 Spring pin 8 B33 Shaft 4 B34 Nog of fork wheel 4 B35 Bolt B36 Sheath B37 Wheel B38 Nut B39 Nut B40 Fork frame 1 B41 Spring lock washer 1 B4 Bolt 1 B43 Rocker arm 1 B44 Nut 1 B45 Fork wheel 4 15

16 NO. DESCRIPTION QUANTITY B101 Blade spring 1 B10 Spring pin B103 Roller 1 B104 Spring pin 1 B105 Spring pin 1 B106 Spring pin 1 B107 Handle 1 B108 Handle tube 1 B109 Shaft 1 B110 Spring pin 1 B111 Pressure roller 1 B11 Bush 1 B113 Pull pole 1 B114 Bush B115 Chain 1 B116 Nut 1 B117 Spring pin B118 Shaft 1 B119 Plug 1 B10 Copper washer B11 Spring 1 B1 Spindle of damping valve 1 B13 Seat of damping valve 1 B14 Steel ball 1 B15 Base 1 B16 Copper washer B17 Bolt NO. DESCRIPTION QUANTITY B18 Spring 1 B19 Strike pin 1 B130 O-ring 1 B131 Axle sleeve 1 B13 O-ring 1 B133 Bolt 1 B134 Nut 1 B135 Lever plate 1 B136 Bolt 1 B137 Spring 1 B138 Ball base 1 B139 Steel ball 1 B140 Pin 1 B141 Y-ring 1 B14 O-ring 1 B143 Cylinder cap 1 B144 O-ring 1 B145 Dust ring 1 B146 Steel ball 1 B147 Pump plunger 1 B148 Washer 1 B149 Spring 1 B150 Dust ring 1 B151 Y-ring 1 B15 Piston rod 1 B153 Retaining ring for axle 1 16

handtruck Jekketralle käsitrukki Håndtruck

handtruck Jekketralle käsitrukki Håndtruck handtruck Jekketralle käsitrukki Håndtruck 011 Biltema Nordic Services AB 011 Biltema Nordic Services AB SE Handtruck Allmänt Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med

Detaljer

handtruck Jekketralle käsitrukki Håndtruck

handtruck Jekketralle käsitrukki Håndtruck handtruck Jekketralle käsitrukki Håndtruck SE Handtruck Allmänt Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med tre lägen: lyftning, friläge och sänkning. Fotreglage för sänkning.

Detaljer

Hydraulisk domkraft Hydraulisk jekk Pullotunkki Hydraulisk donkraft

Hydraulisk domkraft Hydraulisk jekk Pullotunkki Hydraulisk donkraft Hydraulisk domkraft Hydraulisk jekk Pullotunkki Hydraulisk donkraft 200x Biltema Nordic Services AB 200x Biltema Nordic Services AB 2 3 200x Biltema Nordic Services AB SE Hydraulisk domkraft ART.NR KAPACITET

Detaljer

Universallyft Universalløfter. Universallift

Universallyft Universalløfter. Universallift Universallyft Universalløfter Yleisnosturi Universallift SE Universallyft TEKNISKA SPECIFIKATIONER Max. lyftkapacitet:... 135 kg Max. höjd:... 670 mm Lägsta höjd:... 300 mm Storlek på lyftbord:... 420

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT 1,5 ton/tonn/tonnia

GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT 1,5 ton/tonn/tonnia GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT 1,5 ton/tonn/tonnia 2 SE GARAGEDOMKRAFT 1,5 ton VARNING För din egen säkerhet, belasta aldrig domkraften över angiven kapacitet. Domkraften är endast

Detaljer

GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT 1,5 ton/tonn/tonnia

GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT 1,5 ton/tonn/tonnia GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT 1,5 ton/tonn/tonnia 2 SE GARAGEDOMKRAFT 1,5 ton VARNING För din egen säkerhet, belasta aldrig domkraften över angiven kapacitet. Domkraften är endast

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT

GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT 2,5 ton/tonn/tonnia/tons Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Garagedonkraft. Garasjejekk Hallinosturi

Garagedonkraft. Garasjejekk Hallinosturi Garagedomkraft Garasjejekk Hallinosturi Garagedonkraft 2 ton/tonn/tonnia//tons 2010 Biltema Nordic Services AB SE Garagedomkraft 2 ton BRUKSANVISNING OBS! Läs noga igenom bruksanvisningen innan domkraften

Detaljer

DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS

DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS Art. 15-373 DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN sähkökäyttöinen 12 V DONKRAFT 1 TONS Art. 15-373 SE Art. 15-373 DOMKRAFT 1 TON Fig. 3 LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGA INNAN DOMKRAFTEN ANVÄNDS.

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

GARAGE-/VERKSTADSDOMKRAFT GARASJE-/VERKSTEDJEKK HALLI-/HUOLTOKORJAAMONOSTURI GARAGE-/VÆRKSTEDSDONKRAFT

GARAGE-/VERKSTADSDOMKRAFT GARASJE-/VERKSTEDJEKK HALLI-/HUOLTOKORJAAMONOSTURI GARAGE-/VÆRKSTEDSDONKRAFT GARAGE-/VERKSTADSDOMKRAFT GARASJE-/VERKSTEDJEKK HALLI-/HUOLTOKORJAAMONOSTURI GARAGE-/VÆRKSTEDSDONKRAFT 2 ton/tonn/tonnia/tons Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark.

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. 1 2 3 4 5 6 4SVENSKA TRÄNINGSGUIDE FÖR GYMFORM AB GENERATOR Innan du börjar träna

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator 1 2009 Biltema Nordic Services AB Bordsfläkt För att garantera bästa funktion och livslängd, läs noga dessa instruktioner och förvara dem för framtida

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

BASKETSTÄLLNING, METALL 210-260 cm. BASKETSTATIV, METALL 210-260 cm. KORIPALLOKORITELINE, METALLIA 210-260 cm. BASKETSTATIV, METAL 210-260 cm

BASKETSTÄLLNING, METALL 210-260 cm. BASKETSTATIV, METALL 210-260 cm. KORIPALLOKORITELINE, METALLIA 210-260 cm. BASKETSTATIV, METAL 210-260 cm BASKETSTÄLLNING, METALL BASKETSTATIV, METALL KORIPALLOKORITELINE, METALLIA BASKETSTATIV, METAL SE BASKETSTÄLLNING, METALL Basketställningen består av fot av kraftig plast, stativ i metall som kan justeras

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Manual. Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36

Manual. Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36 Manual Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36 540210 1 Montering og bruksanvisning 1. NYTTIGE TIPS: LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR MONTERING Hvis sprederen ikke sprer jevnt, påse at fronten på girkassen

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

Saxdomkraft 2 ton. Jekk 2 tonn. Saksitunkki, 2 tonnin. Donkraft 2 tons

Saxdomkraft 2 ton. Jekk 2 tonn. Saksitunkki, 2 tonnin. Donkraft 2 tons Saxdomkraft 2 ton Jekk 2 tonn Saksitunkki, 2 tonnin sähkökäyttöinen 13,5 V Donkraft 2 tons 2009 Biltema Nordic Services AB 2009 Biltema Nordic Services AB Art. 15-367 Saxdomkraft 2 ton LÄS DENNA BRUKSANVISNING

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn, og bør heller

Detaljer

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM-406 Low profile flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a low profile wall mount for a flat panel

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029 Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag 560-20380S-2, 560-30380S-3, 560-30380M-3 och SV Rekommenderad olja: SAE 90EP GL5 Kontrollera oljenivån regelbundet och byt efter 30/50 timmar eller senast var

Detaljer

KAJAK/KANOTHÅLLARE KAJAKK-/KANOHOLDER KAJAKIN-/KANOOTINPIDIKE KAJAK/KANOHOLDER

KAJAK/KANOTHÅLLARE KAJAKK-/KANOHOLDER KAJAKIN-/KANOOTINPIDIKE KAJAK/KANOHOLDER KAJAK/KANOTHÅLLARE KAJAKK-/KANOHOLDER KAJAKIN-/KANOOTINPIDIKE KAJAK/KANOHOLDER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

CYKELHÅLLARE SYKKELHOLDER POLKUPYÖRÄTELINE CYKELHOLDER

CYKELHÅLLARE SYKKELHOLDER POLKUPYÖRÄTELINE CYKELHOLDER CYKELHÅLLARE SYKKELHOLDER POLKUPYÖRÄTELINE CYKELHOLDER med ljusramp/med lysramme ja takavalosarja/med lys SE CYKELHÅLLARE med ljusramp BRUKSANVISNING Spara denna bruksanvisning för framtida bruk. Bruksanvisningen

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE MONTERINGSANVISING MALTE Parkeringsbroms Parkeringsbrems // Sete Säte og och kurv korg 3.7 Parkeringsbroms Parkeringsbrems För For att å unngå undgå at att Malte triller rullar av iväg gårde kan kan de

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

DOMKRAFT, ALUMINIUM/STÅL JEKK ALUMINIUM/STÅL NOSTURI ALUMIINIA/TERÄSTÄ DONKRAFT ALUMINIUM/STÅL

DOMKRAFT, ALUMINIUM/STÅL JEKK ALUMINIUM/STÅL NOSTURI ALUMIINIA/TERÄSTÄ DONKRAFT ALUMINIUM/STÅL DOMKRAFT, ALUMINIUM/STÅL JEKK ALUMINIUM/STÅL NOSTURI ALUMIINIA/TERÄSTÄ DONKRAFT ALUMINIUM/STÅL 2,5 ton Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

SPIKERPISTOL FN21100 SPIKPISTOL FN21100

SPIKERPISTOL FN21100 SPIKPISTOL FN21100 SPIKPISTOL FN21100 ART.NR. 120418 MANUAL Leverandør: SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER Bruk aldri bensin eller

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON Gratulerer med ditt kjøp av en Champion Power Equipment hydraulisk bordjekk. Med riktig vedlikehold vil denne bordjekken

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

HÅNDBOK JEKKETRALLE SEMI RUSTFRI GALVANISERT BRUKSANVISNING VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK OVERSIKT OVER RESERVEDELER SAMSVARSERKLÆRING

HÅNDBOK JEKKETRALLE SEMI RUSTFRI GALVANISERT BRUKSANVISNING VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK OVERSIKT OVER RESERVEDELER SAMSVARSERKLÆRING HÅNDBOK JEKKETRALLE SEMI RUSTFRI GALVANISERT BRUKSANVISNING VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK OVERSIKT OVER RESERVEDELER SAMSVARSERKLÆRING GENERELL INFORMASJON Produsert for NorLøft av: Ole Almeborg a/s, Svalhøjvej

Detaljer

TRAMPBIL. Art. 26-990

TRAMPBIL. Art. 26-990 SE Art. 6-990 TRAMPBIL FÖLJ NOGA MONTERINGSINSTRUKTIONERNA Kontrollera så att samtliga detaljer enl. nedanstående lista finns med i förpackningen. Dels 5 huvuddetaljer (X X5), dels en plastpåse innehållande

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn

Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn SE Spridarvagn Läs instruktionerna innan du använder denna produkt och spara dem för framtida behov. A. Handtag med justeringsvred (inkl. skruvar x 2, trekantsmuttrar

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

KJETTINGTALJE KC-70A. 0,5-20 t. Med overlastsikring

KJETTINGTALJE KC-70A. 0,5-20 t. Med overlastsikring KJETTINGTALJE KC-70A 0,5-20 t Med overlastsikring Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 FUNKSJONER... 3 KONSTRUKSJON... 3 SIKKERHETSVARSLER... 4 BRUKSVEILEDNING... 5 VEDLIKEHOLD... 6 DELELISTE FOR KJETTINGTALJE...

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Pluggborrjigg Pluggborjigg Puutappiporan ohjain Dyvelbor

Pluggborrjigg Pluggborjigg Puutappiporan ohjain Dyvelbor Pluggborrjigg Pluggborjigg Puutappiporan ohjain Dyvelbor SE Pluggborrjigg för tappfogning både i kant och mitt på skivor/brädor. Självcentrerande, för brädor med max. tjocklek 32 mm (1 1 /4 ). Borrning

Detaljer

1 Crankcase assy - - - - - 8600060 1 Detaljer 2 Silent-block lower attachment - - - - - 8120902 4 Detaljer 3 Front attachment bush - - - - - 8121948 1 Detaljer 4 Hex screw - - - - - 8150439 1 Detaljer

Detaljer

VINSCH. Max. dragkapacitet: 350 kg

VINSCH. Max. dragkapacitet: 350 kg SE VINSCH Max. dragkapacitet: 350 kg Vinsch för båttrailer m.m. Tillverkad av kraftig stålplåt med reduktionsväxel och enkelspärr. Kapaciteten anger dragkraft. Max. dragkapacitet: 350 kg. Utväxling: 3,2:1.

Detaljer

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD 2:1 Sittestilling 7:1 Trommelbrems 2:2 Grunninnstilling, sittehøyde 8:1 Montering av seteenhet 3:1 Grunninnstilling, gassfjær 9:1 Fotbrett 3:2 Alternative drivhjulsplasseringer

Detaljer

Mitre Guide With Slide

Mitre Guide With Slide Mitre Guide With Slide Geringslinjal med släde Gjærelinjal med slede Jiiriviivain ja kelkka Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06.

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06. gazelle ps TM orsk bruksanvisning 2010 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4

Detaljer

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler

Detaljer

Dumb Bells. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Dumb Bells. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Dumb Bells NO: Øvelser Disse manualene kan brukes for å trene hele kroppen. Velg tyngde etter hvor sterk du er, hvor mange repetisjoner du skal gjøre, og hvilke muskler du skal trene. Fås i 1-6 kg. SE:

Detaljer