Arbeidsplan Budsjett for 2014 Retningslinjer for OFs behandling av strandsonesaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplan 2014-15 Budsjett for 2014 Retningslinjer for OFs behandling av strandsonesaker"

Transkript

1 Arbeidsplan Budsjett for 2014 Retningslinjer for OFs behandling av strandsonesaker Bakkeskjær, Holmsbu

2 Vedlegg sak 6 Arbeidsplanen Om arbeidsplanen OFs arbeidsplaner rulleres hvert år av årsmøtet. Arbeidsplanen som legges fram på årsmøtet, gjelder for resten av det sittende rådets funksjonsperiode, dvs årene Arbeidsplanen bygger på strategiplanen som ble vedtatt på årsmøtet i På samme årsmøte ble kontingentsatsen for kommunene øket til kr 4,- pr innbygger. Nivået på oppgaver og aktiviteter for arbeidsplanen for perioden , samsvarer med økningen i kontingentene. 2. Hovedoppgaver og målsetninger Oslofjordens Friluftsråd har følgende hovedoppgaver: - vern av naturmiljøet og kulturminner i Oslofjorden - sikring av friluftsområder - forvaltning og drift av områder for friluftsliv - informasjon og stimulering av friluftslivet Under de forskjellige fagområdene deles oppgave i to kategorier A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i 2014 B) Oppgaver som det arbeides med i 2014, men som har et perspektiv ut over budsjettåret. 3. Sikringstiltak Sikring av friluftsområder handler om å erverve områder, skaffe seg rettigheter på områder eller gjennom arealplanlegging sørge for at friluftslivets interesser blir tilstrekkelig ivaretatt. A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i I samarbeid med kommunene sikre varige avtaler om friluftslivsbruk på Singeløya (Hvaler), Hallangsodden (Frogn), Preisestranda (Hurum) og Mostranda (Tjøme). 2. Foreta en grenseoppgang mot 6 fritidseiendommer ved OFs friområder ved Moutmarka, Tjøme. B) Oppgaver som det arbeides med i 2014, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. følge opp egne rapporter om sikringsbehovet i Oslofjorden bl. a ved å søke å realisere flest mulig av de aktuelle forslagene som er nevnt i rapportene. Arbeidet knyttes til oppfølgingen av den nasjonale handlingsplanen for friluftsliv vedtatt av Regjeringen. 2. virke for friluftsinteressene knyttet til Oslofjorden overfor sentrale myndigheter slik at det bevilges statlige midler til sikring, og at kjøp av eiendommer med bygninger blir gjort mulig. 1

3 3. fortsette innlemmelsen av OFs egne friluftsområder og aktuelle kommunalt eide friluftsområder i Miljødirektoratets naturbase, slik at disse områdene kan tildeles statlig støtte til tilrettelegging. 4. representere friluftsinteressene til allmennheten når det skjer omdisponering av offentlige eiendommer ved fjorden, som følge av at opprinnelig bruk opphører. OFs skal i denne sammenhengen ha særlig oppmerksomhet rettet mot Mågerø i Tjøme og Karljohansvern i Horten. Det rettes også oppmerksomhet mot andre militære områder hvis endringer blir aktuelt. 5. vektlegge sikring av friluftsområder ved fjorden som ligger nær byer og tettsteder og sørge for trygg atkomst for barn og unge til disse. 6. bidra med å sikre og tilrettelegge viktige nedlagte fiskerihavner og uthavner i Oslofjorden for småbåtfolket gjennom bl.a. å opprette gjestehavnplasser. 7. ha jevnlig kontakt med grunneiere hvor OF har servituttavtaler og andre typer bruksavtaler. Reforhandle OFs avtaler hvor det kreves årlige utbetalinger med tanke på et engangsoppgjør. 8. arbeide for alternative måter å finansiere sikringsoppgaver på, spesielt med hensyn til å ha et verktøy som gjør det mulig å kjøpe eiendommer når de legges ut for salg. 9. gjennomgå OFs eksisterende og tidligere avtaler med Forsvaret, Kystverket og Tollvesenet om disponering av arealer med sikte på å få til varige løsninger for friluftslivet. 4. Deltakelse i planlegging og arbeid med friluftspolitiske saker Medvirkning i planlegging skal skje i kommuneplaner, planer som omhandler sjønære arealer og sektorplaner som idretts- og friluftsplaner. Organisasjonen skal delta i den utstrekning kapasiteten tillater etter en vurdering av den enkelte saks viktighet. A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i bidra til vern av Oslofjordnaturen gjennom medvirkning i å lage forvaltningsplaner for verneområder og avveie interessene mellom naturvern og friluftsliv. 2. skaffe oversikt over hvor stort bygningsareal og hvor stort antall båtplasser som søkes utbygd i planer OF har til behandling. 3. ferdiggjøre påbegynte forvaltningsplaner, bl.a plan for Håøya i Frogn B) Oppgaver som det arbeides med i 2014, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. medvirke i arbeidet med å lage planer for kystsonen og for idrett, friluftsliv og folkehelse. 2. delta aktivt i plangrupper som vurderer ny Oslofjordforbindelse. 3. delta aktivt i plangruppe som vurderer turvei og kyststi på den gamle jernbanetraseen i Sande og Holmestrand. 2

4 4. bidra med kompetanse og bistand i utvikling av planer, utredninger og prosesser innenfor friluftslivet eller tangerende fagområder. Framstå som Oslofjordens kompetansesenter. 5. ta initiativ og medvirke i planprosesser i medlemskommunene og ivareta friluftsinteressene til allmennheten ved Oslofjorden bl.a. ved å gjøre gjeldende OFs vedtatte retningslinjer for OFs behandling av strandsonesaker. 6. arbeide for at tiltak som fremmer friluftslivet når fram i folkehelseplaner og i handlingsprogrammet i kommunenes idretts- og friluftsplaner, slik at friluftslivet tilgodeses med spillemidler og midler bevilget til folkehelsearbeidet. 7. så langt kapasiteten tillater vurdere henvendelser fra publikum og ta slike spørsmål opp med planmyndighetene. 8. ivareta vernet av kulturminner på friområdene. Ivareta gamle varder, fortøyningsringer og sjømerker. 9. skaffe oversikt over omfanget av ilanddrevet marint avfall og arbeide videre med prosjekter om dette temaet i samarbeid med andre berørte regioner. 10. sette fokus på hvordan byggeforbudet praktiseres og hvordan Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden virker. Ta initiativ overfor miljøvernmyndighetene i uavklarte spørsmål. 5. Forvaltning, drift og skjøtsel Forvaltning, drift og skjøtsel av friluftsområder skjer for OFs del i det alt vesentlige gjennom samarbeidet i Skjærgårdstjenesten hvor OF er sekretariat, bidrar med finansiering og er representert i driftsstyrene. På OFs områder som ikke omfattes av Skjærgårdstjenesten, løses oppgavene i et samarbeid med vertskommunen. Her har ansatte tilsynsvakter og frivillige en viktig rolle. Skjærgårdstjenesten skal også yte service og veiledning til brukerne i fjorden og foreta tilsyn i verneområder. Skjærgårdstjenesten forutsettes også å få en vertskapsrolle i nasjonalparkene Ytre Hvaler og Færder. A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i bidra til at det utarbeides forvaltningsplaner for mye brukte friluftsområder som skal danne grunnlag for budsjettering. Medvirke til at det rapporteres iht indikatorer i plan og budsjett. 2. Fullføre merking av sti rundt øya Mølen i Hurum. 3. Gjøre ferdig neste etappe i framføring av vann og avløp til telt- og badeplassene Storesand og Stuevika på Hvaler. 4. Legge ut 5 nye svaibøyer i løpet av året. Mest aktuelle kommuner er Fredrikstad, Asker, Horten, Tjøme og Larvik. B) Oppgaver som det arbeides med i 2014, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 3

5 1. Opprettholde engasjementet som sekretariat for Skjærgårdstjenesten gjennom avtalen med Miljødirektoratet og fokusere på oppgaver som er aktuelle etter evalueringen. Blant disse er opplæringsplan og nettsider. 2. Arbeide for endringer som kan gjøre Skjærgårdstjenestens drift enda bedre, bl a ved å se på områdegrenser og arbeidsfordelingen mellom driftsenhetene. Større arbeidsbåter og nye utfordringer som bl a gjengroing og marint avfall krever en ny gjennomgang av oppgaver. 3. Videreføre diskusjonen om tilrettelegging, drift, vedlikehold og skjøtsel av friluftsområder ved Oslofjorden kan gjøres mer effektivt ved en omorganisering i interkommunale driftsapparat. Skillet mellom landbasert og båtbasert drift ses nærmere på. 4. Fremme kostnadseffektiv og miljøvennlig forvaltning av friluftsområder og arbeide for avfallsminimering bl.a. ved å utplassere flytende avfallsbeholdere for å frigjøre ressurser og bedre arbeidsmiljøet 5. Sørge for at det ved tilretteleggingen for friluftsliv er vurdert virkninger på estetikk, natur og miljø. 6. arbeide for å skaffe flere fortøyningsmuligheter i naturhavnene, bl.a. ved å se på gjenbruk av brygger. 7. utvide kapasiteten på fortøyningen ved brygger i OFs naturhavner ved å legge til rette for flere ankerfester. 8. tilrettelegge for bedre fortøyning ved å legge ut svaibøyer som ikke skader sjøbunnen. Sørge for at tilbudet finansieres gjennom et spleiselag mellom sponsorer, brukere og offentlige myndigheter. Fortsette å videreutvikle samarbeidet med KNBF i den sammenheng. Antall bøyer i Oslofjorden og langs Telemarkskysten skal økes vesentlig. 9. gjøre friluftsliv ved Oslofjorden mer tilgjengelig for personer med ulike typer funksjonsnedsettelse. Videreføre regionale planer om tilrettelegging, bedret informasjon og kurstilbud for brukerne. 10. utrede tiltak som reduserer gjengroing og ta initiativ til etablering av nettverk og møteplasser blant dem som er engasjert i dette og i utmarksbeiting. Ha fokus på spredning av fremmede arter i naturmiljøet og uønsket vekst av arter som forringer friluftslivet, slik som flått og rynkeroser. 11. Bistå Staten i planleggingen og utvikling av metoder for overvåking, vern og planlegging i Ytre Hvaler nasjonalpark. Følge opp tilsvarende i Færder nasjonalpark ved behov. 12. arbeide for tiltak som kan bedre vannkvaliteten og hindre forurensning, bl.a. ved å bidra til etablering av mottaksanlegg for båtkloakk og for øvrig bidra til at et miljøvennlig småbåtliv fremmes. 13. bedre sikkerheten i småbåthavner gjennom et samarbeid med båtforeninger og private bedrifter og søke å forhandle fram gunstige rammeavtaler. 4

6 14. få oversikt over sikkerhetsordninger ss redningsbøyer og redningstiger langs kysten og komme med tiltak som bedrer sikkerheten ved strender og havneområder. 15. arbeide for løsninger som tilfredsstiller sikker oppbevaring av kajakker 6. Kystled Gjennom kystleden skal publikum kunne besøke enkle overnattingshytter i skjærgården og utøve miljøvennlig ferdsel på eller ved sjøen. OF har 43 destinasjoner som er tilgjengelig for allmennheten, disse har attraktiv beliggenhet og er tilpasset og tilrettelagt for friluftsliv. Flere av de aktuelle hyttene er tidligere fyrstasjoner. OFs ressursbruk kombineres med frivillig dugnadsinnsats. Forslag om nye destinasjoner kommer ofte til, og innlemming av disse må vurderes nøye ut fra egnethet og attraktivitet. A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i Gjenåpne Butikken på Nordre Langåra slik at denne igjen kan tilbys publikum som kystledhytte. 2. Åpne Bestemorstua i Oppegård som kystledhytte. 3. Sluttføre oppussing av annen etasje av kystledhytta Langgrunn i Horten og åpne en ny enhet for utleie. 4. Gjennomføre oppgraderinger og bygningsvedlikehold både på eksteriør og interiør på Homlungen på Hvaler, Svartåshytta i Vestby, Ommen, Veslestua, Vestli og Fyrsteilene på Nesodden, Eldhuset og Stranda i Frogn og Kjeholmen i Bærum. B. Oppgaver som det arbeides med i 2014, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. Fortsatt ha totalansvar for "Kystled Oslofjord" og tilpasse hensiktsmessig driftskonsept for ulike hytter og deler av fjorden. 2. Gjennomføre prosjektene hvor avtaler er inngått og som Sparebankstiftelsen har gitt midler til: Lagerbygget på Bergholmen (Frogn) Gamlegården på Håøya (Frogn), 10`n på Hovedøya (Oslo) og sjøbua i Svelvik. 3. Inngå avtale med Kystverket og frivillige og innlemme Færder fyr (Tjøme) i kystleden 4. Inngå avtale med Stiftelsen Onsøybeviset om bruk av Strømtangen fyr (Fredrikstad) i kystleden. 5. Inngå avtale med Miljødirektoratet og Moss kommune om bruk av Gullholmen fyr i kystleden. 6. Vurdere forslag om nye destinasjoner ut fra egnethet og attraksjonsverdi og avklare status for disse i følgende kommuner: Hvaler (Jomfruland og Rekefabrikken) Hurum (Rødtangen), Nøtterøy (Veierland) og Larvik (Hummerberget). 7. Utvikle HMS rutiner for å ivareta sikkerheten til kystledgjestene ved opphold på hyttene. Fokusere på økt informasjon om kystledene til nye brukergrupper og legge til rette for aktiviteter knyttet til hyttene og kyststiene. I den forbindelse tilrettelegge særlig for aktivitetene til OFs natur- og friluftsveiledning. 8. Være pådriver for at statlige myndigheter som MD og KUD endrer sitt regelverk slik at kystleden blir søknadsberettiget. 5

7 9. Arbeide for å skaffe finansiering slik at Kirkens Bymisjon og liknende organisasjoner kan engasjeres til arbeidstreningsoppgaver i kystleden. 10. Forsøke å innlemme kystleden i skjærgårdstjenestens oppgaver. 11. Samarbeide med videreføringen av Kunstfyret på Fyrsteilene på Nesodden. 12. Videreføre samarbeidet med Kanalselskapet om booking og informasjon om Haldenvassdraget. 7. Kyststiene Kyststiene er en avgjørende del av tilretteleggingen for friluftsliv ved kysten, og er også et viktig element i utviklingen av kystleden. A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i videreføre samarbeidet med fylkeskommunene i Østfold og Akershus etter avslutning av prosjektene Rekreative Ruter og Tilgjengelig friluftsliv. Sørge for komplettering av flere vandrestier og sykkelstier i det kystnære landskapet i disse fylkene. 2. Etablere prosjektet «Kyststi Vestfold» for kartlegging og videreføring av kyststiene i Vestfold. Følge opp avtaler med kommunene Tønsberg, Tjøme og Larvik og evt andre som ønsker bistand. 3. Inngå avtaler med kommuner i Buskerud om koordinatorrollen i kyststiarbeidet og følge opp avtaler med Hurum og Lier og ev andre som ønsker bistand. 4. Arbeide for at moderne teknologi knyttet til mobiltelefon og elektroniske tavler blir en del av tilbudet. B) Oppgaver som det arbeides med i 2014, men som har et perspektiv ut over budsjettåret: 1. være koordinator og kompetanseenhet i utvikling og driftsspørsmål av kyststiene og være støtte for kommunene i den sammenheng. Stimulere til økt bruk av kyststiene bl a ved å knytte disse til kystledhyttene. 2. Videreføre avtaler inngått i 2014 og bidra til et samarbeid med Gjensidigestiftelsens merkeprosjekt om midler til kyststiene. 3. stimulere til økt bruk av kyststiene gjennom informasjon og arrangementer. 4. være pådriver, koordinator og kompetanseorgan for planlegging og utvikling av kyststiene og opplevelser knyttet til disse. 5. ta initiativ for å avklare ulike friluftsorganisasjoners rolle og ansvar i drift og utvikling av kyststiene. 8. Natur- og friluftsveiledning Formålet med natur- og friluftsveiledning er å stimulere barn, unge og voksne til uteaktivitet og friluftsliv gjennom kurs og andre aktivitetstilbud. En del av oppgavene er avhengig av at innsendte søknader imøtekommes. A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i Starte opp et lavterskeltilbud med friluftsaktivitet for voksne på dagtid i ukedagene, basert på erfaring fra seniorturene. 2. Sluttføre prosjektet Levende vassdrag 6

8 3. Utvikle undervisningsopplegg som omhandler stillehavsøsters og hvordan den påvirker norsk natur 4. Gjennomføre møter med ledelsen for utdanning og oppvekst i 1-2 kommuner i hvert fylke for å etablere et tettere samarbeid knyttet til OFs tjenester. B) Oppgaver som det arbeides med i 2014, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. Arbeide for at alle medlemskommuner som ønsker det skal kunne benytte seg av Læring i friluft tilbudet. 2. Arrangere ferie- og fritidsaktiviteter for barn, unge og barnefamilier i alle medlemsfylker som ulike arrangement i ferie og fritid, ferieleir og naturlos/guidede turer. 3. Gjennomføre friluftsaktiviteter for grupper med særskilte behov, herunder personer med funksjonsnedsettelse og innvandrere. 4. Arbeide for å tegne flerårige avtaler med kommuner og/eller skoler i forhold til opplæring i uteskolemetodikk og pedagogikk. 5. Tilrettelegge for at friluftsområder og kystledhytter er arenaer for aktivitet for barn, unge og barnefamilier. 6. Veilede kommuner, skoler og andre om hvordan nærfriluftsområdene kan tas i bruk til undervisning, fysisk aktivitet og lek, og delta i kartleggingen av dette etter behov. 7. Være en aktiv part i regionalt folkehelsearbeid og bistå kommunene med å oppfylle kommunenes oppgaver i folkehelseloven. 8. Følge opp Vis sjøvett- arbeidet i Asker og Bærum og arbeide for å sette i gang lignende aktiviteter i andre områder. 9. Informasjon og kommunikasjon OF har en rekke arbeidsoppgaver knyttet til informasjon og stimulering. A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i utgi minst ett nummer av Fjord og Friluft og en årsberetning som distribueres til alle aktuelle samarbeidspartnere, støttemedlemmer og som skal nå fram til alle folkevalgte i Oslofjordregionen. 2. videreutvikle informasjonen i elektroniske medier gjennom forbedrede og mer oversiktlige hjemmesider, face-book og elektroniske nyhetsbrev. B) Oppgaver som det arbeides med i 2014, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. Vurdere utvidelse og spredning av informasjonen via nettet og vurdere et samarbeid med andre plattformer. 2. utgi nye brosjyrer for OFs virksomheter etter behov. 3. utvikle Internettsider for Skjærgårdstjenesten i samarbeid med Miljødirektoratet. 4. delta på utstillinger og seminarer med informasjon om Oslofjorden. 5. sørge for presseomtale av friluftslivet og OFs aktiviteter. 7

9 6. utvikle informasjonsmateriell for kajakkpadlere, syklister og roere. 7. igangsette arbeidet med et nytt Oslofjordkart, basert bl.a på kartene i Oslofjordguidene. 8. etablere informasjonspunkter for OFs tilbud i nasjonalparkene Ytre Hvaler og Færder. 9. Ta kontakt med Tønsberg kommune med tanke på å utvikle Karlsvika til et friluftssenter for flere grupper. 10. Utvikle organisasjonen A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i være en aktiv deltaker i det nasjonale arbeidet som ivaretar friluftslivets interesser. Søke å avklare forholdet til Friluftsrådenes Landsforbund eller andre nasjonale sammenslutninger innen friluftslivet. 2. Videreutvikle ITsystem som håndterer økonomifunksjoner, booking, medlemsregister og andre tjenester som OF har behov for. B) Oppgaver som det arbeides med i 2014, men som har et perspektiv ut over budsjettåret: 1. ha fokus på rollen til de valgte rådsmedlemmene og drøfte hvordan disse i større grad kan være et bindeledd mellom basisorganisasjonen og OF. 2. trygge økonomien i organisasjonen slik at OF er i stand til å ivareta oppgavene. Sørge for at medlemmene slutter enda tettere opp om OF som et interkommunalt samarbeidsorgan for spørsmål knyttet til Oslofjorden og friluftslivet. 3. framstå som et kompetansesenter for friluftsliv og Oslofjorden. Ta initiativ til utredninger og gjennomføre disse. 4. gjennomføre seminarer, konferanser og andre arrangementer om viktige saker for Oslofjorden. 5. oppmuntre båtforeninger og andre brukerforeninger om å slutte opp om OF. Om hensiktsmessig knyttes dette til egne tjenester for småbåthavnene, f.eks frihavnsordningen i skandinaviske småbåthavner. 6. opprettholde fokus på at størst mulig grad av at organisasjonens ressurser nyttes direkte mot friluftslivsaktiviteter. 7. ha en løpende gjennomgang av leverandørforbindelsene med tanke på optimalisering av kostnadsstyringen. 8. arbeide for å få flere støttemedlemmer og vimpelabonnenter. 8

10 Vedlegg sak 7 Budsjett INNTEKTER Regnsk 2013 Budsjett Kontingenter kommuner fylkeskommuner foreninger og organisasjoner støttemedlemmer Delsum kontingentinntekter Statstilskudd adm.støtt Godtgj. Skjærgårdstjeneste Salgsinntekter Kystled m.m. kystled indre fjord kystled Ytre vest kystled Ytre Øst teltavg Arrangementer Natur- og friluftsveiledning Annonser og sponsorer Skjærgårdstjenesten kurs o.a Plan og utredningsoppgaver Tilskudd kystled indre fjord Tilskudd kystled ytre vest Tilskudd kystled ytre øst Tilskudd opparbeidelse/drift Bruk av fond til vedl.h.kystled Refusjoner m.m Andre inntekter Driftsinnekter Tot inntekter Regnsk 2013 Budsjett 2014 KOSTNADER: Fast Ansatte Lønn Engasjerte og tillitsvalgte ref NAV 2. Feriepenger, arb.g.avg., pensjon oa pers.kostn. feriep. av lønn arbg.avg. lønn/pens arb.pensj.andel øvrige personalkost Møter og representasjon Reiseutgifter Forsikringer Lokalutgifter Kontorutgifter

11 8. IT og kontormaskiner Arrangementer Kontingenter OF's tilsk.skjærgårdstjenesten Skjærgårdstjenesten aktivitet, kurs oa Informasjon og kommunikasjon Tilrettelegging og drift fjorden Kystled indre fjord ytre vest ytre øst Vedl.hold kystledhytter/arb.båt Natur og friluftsv (tidl barn og unge) Diverse revisjon konsulent gebyrer tap fordringer Andre tiltak SUM DRIFTSKOSTNADER Driftsresultat Renter og andre kapitalinntekter Årets resultat/udisponert Kjøp av friområder 10

12 Noter til budsjett Noter til budsjettet for 2014 Inntekter 1. Kontingentinntektene er bestemt av siste offisielle folketall i kommunene (oktober 2013) og vedtatt sats (kr 4,00 pr innbygger). Kontingenten for fylkeskommunene er iht årsmøtevedtak og prisjustering satt til kr 1,44 pr innbygger i medlemskommunene i fylket. 2. Administrasjonstilskudd var tidligere bevilget gjennom Friluftsrådenes Landsforbund. Pga av utmeldelsen har OF søkt Miljødirektoratet direkte om tilskudd, slik det også ble gjort i siste foregående år. 3. Dette gjelder de faste sekretariatsoppgavene som OF utfører for Miljødirektoratet, samt en mindre sum for å være sekretariat for de tre driftsområdene i Oslofjorden. 4. Salgsinntekter kommer fra undervisningspermene for grunnskolen, barnehagene og SFO. I 2014 selges restopplag av Oslofjordguidene på naturlosturer og andre arrangementer. 5. Her er det budsjettert med leieinntekter for kystled indre fjord, ytre fjord øst og ytre fjord vest samt teltavgifter. Etter avtale med driverne av hyttene (frivillige organisasjoner) i ytre fjord overføres en del av leiesummen til disse. 6. Egenandeler til fagdag, rådsbefaring og arrangementer. 7. Inntekter til stimuleringstiltak og en mindre sum til egenandeler. 8. Størstedelen av inntektene kommer fra samarbeidet med Atlantica om svaibøyene. Avtalen med Tryg om redningsbøyer er uklar. Muligheter for annonseinntekter til Fjord og Friluft anses fortsatt som moderat. 9. Egenandeler og støtte til skjærgårdstjenestens arrangementer. 10. Plan, utrednings- og utviklingsoppgaver som støttes av kommuner, fylkeskommune, stat og ev private. 11. Dette er tilskudd som gis til kystleden for å istandsette hytter i indre fjord. Gjelder både avsatte midler/tilsagn og midler som forventes bevilget i Som punkt Som punkt Tilskuddet er midler OF søker om. Summen er alltid vanskelig å forutsi. Det er også avsatt midler på tiltak som ikke er gjennomført fullt ut slik som VA-avløp til Storesand. 15. Avsetning av midler til vedlikehold på kystledhytter iht plan Dette gjelder refusjoner og andre tilfeldige inntekter. Viktig kilde er inntekter som tilkommer i kompensasjonsordningen for merverdiavgift for frivillige organisasjoner. Ses i sammenheng med uforutsette midler. 11

13 Utgifter 1. Lønn til OFs faste ansatte medarbeidere samt deltidsansatte og engasjerte. I 2014 er det tatt utgangspunkt i den nåværende staben med justeringer og overlappinger. OF har 15 fast ansatte hvorav 11 på heltid. Kr 100 tusen er avsatt til honorarer for styreleder og medlemmer av styret samt kontrollutvalget. 2. Feriepenger og arbeidsgiveravgiften følger av lønnskostnadene. Det er forventet at pensjonskostnadene blir om lag på samme nivå pr ansatt som tidligere år. OF er medlem av KLP. Som for andre arbeidsgivere med offentlig tjenestepensjon, har pensjonsutgiftene økt vesentlig. 3. Møtekostnadene knyttes til befaringer, fagdag og andre OF- arrangement. 4. OFs arbeidsområde er stort og krever mye reising. OF har tjenestebiler til disposisjon. 5. Forsikringsvolumet øker ettersom bl.a antallet hytter blir flere. Flere hytter er eid av kommuner der disse er selvassurandør. 6. OF har leiekontrakt fram til desember OF disponerer hele kontorvillaen alene. 7. Porto og tlf er fortsatt de klart største postene blant kontorutgiftene. 8. Investeringen i nytt IT-system vil bli et stort løft. Nåværende system som innebar mulighet for booking over nettet, ble avskrevet over 4 år var det siste året. 9. Åpne turer og andre arrangementer beregnet for publikum. 10. OF betaler kontingent til arbeidsgiverforeningen Virke, tidligere HSH. Dersom man velger å melde seg inn i FL igjen, vil man måtte påregne en kontingent på ca125 tusen. 11. OFs tilskudd til Skjærgårdstjenestens enheter er bundet av avtaler mellom partene. OF betaler tilsvarende 10 % av Statens bidrag. Båtfondet er inkludert. 12. Skjærgårdstjenestens kurs for ansatte og ev andre tiltak. 13. I første rekke utgifter til tidsskriftet Fjord og Friluft og årsmelding. Det settes også av midler til andre informasjonstiltak. 14. Driftskostnadene er knyttet til løpende drift, leieutgifter for områder osv. I tillegg kommer en rekke tilretteleggingsoppgaver. Også oppgaver som ikke er gjennomført tidligere år, tas med her. Se arbeidsplanen for detaljerte opplysninger. 15. Posten dekker kystledutgifter til istandsetting og drift av hytter, båter, infotiltak oa. I flere av hyttene for ytre fjord tilbakeføres en avtalt andel av inntektene til driftsansvarlige for hyttene. 16. Gjelder opptrapping av vedlikeholdet som ikke finansieres av eierne. Avskrivningen av arbeidsbåt til kystleden i indre fjord føres også her med kr 33 tusen som skal løpe over 5 år blir det fjerde året i denne avskrivningen. 17. Posten dekker særskilte utgifter til natur og friluftsveiledningen f. eks leie av passasjer- båter til utflukter, utstyr oa. 18. Diverseutgiftene gjelder revisjon, konsulent ol. 19. Andre tiltak er uforutsette kostnader. 12

14 Vedlegg sak 8 Retningslinjer for OFs behandling av strandsonesaker OF som interesseorgan OF har mange roller og oppgaver, en av dem er å være talerør for friluftslivet og vaktbikkje for strandsonen og Oslofjordnaturen. Helt fra 1930-tallet har OF kjempet mot forurensning av fjorden og for allmenhetens tilgang til strandsonen. OF var en av initiativtakerne og aktivt med i utvalget som forberedte friluftsloven som ble vedtatt i OF tok opp behovet for egen strandplanlov og var pådriver for Oslofjordprosjektet som MD avsluttet i Oslofjordprosjektet endte opp med etableringen av Skjærgårdstjenesten for å styrke driften, og styrket strandsonevernet ved å vedta Rikspolitiske retningslinjer (RPRO) hjemlet i Planog bygningsloven. Strandsonevernet er senere ytterligere styrket i ny plan og bygningslov. OF var også den første til å påvirke Stortinget da nedleggelsen av kystartillerifortene ble vedtatt på midten 1990-tallet. At det i dag skal tas hensyn til friluftslivet ved all avhending av statlig eiendom kan spores til dette påvirkningsarbeidet. Forventningene om at OF skal avgi uttalelser i fylkesplaner, kommuneplaner og reguleringsplaner har økt gjennom siste 20-års periode, og ble særlig aktuelt etter at Rikspolitiske retningslinjer ble vedtatt i Også byggesaker kommer til behandling om disse angår OF direkte ved naboskap til friområde eller har særlig allmenn interesse. Saker etter friluftsloven og forurensingsloven tilhører også dette saksfeltet. Tidligere var styrets medlemmer (fortrinnsvis med juridisk eller planfaglig kompetanse) selv inne i prosessen ved skrivingen av uttalelser. Henvendelsene til OF ble etter hvert mange, og fra 1994 ble staben utvidet med en stilling som ble øremerket arbeidet med planuttalelser, friluftspolitiske saker og avhending av statlig eiendom dvs saker som hører inn under rollen som interesseorgan. Som høringsinstans er OF en av få instanser som tar opp friluftslivets behov i et regionalt perspektiv, dvs ut over kommune- og fylkesgrenser. OF peker på at tilgang til uberørt natur, badestrender, båtutfartsområder, stier og enkel tilrettelegging er blant de viktigste tiltak for å bedre folkehelsa. OF er dessuten en høringspart som konsekvent kjemper for at uberørt strandsone ikke skal nedbygges. En utbyggingssak kan virke uskyldig sett med lokale øyne, men i den store sammenhengen ser vi at det er bit for bit utbyggingen som har gjort Oslofjorden til en av Europas mest nedbygde kyststrekninger. I saksbehandlingen legges det vekt på å være balansert, faglig grundig og konsekvent, og samtidig se helheten så vel som det genuine i hver enkelt sak. I strategiplanen som årsmøtet i 2013 vedtok, heter det at rollen som interesseorgan og talerør for friluftslivet skal holde fram. Forslag til årsmøtevedtak: OFs retningslinjer for behandling av saker er som følger: 13

15 Retningslinjer for OFs behandling av strandsonesaker I saker hvor OF skal uttrykke organisasjonens meninger eller søke å påvirke myndighetene, er følgende holdninger retningsgivende: Forurensing/vannkvalitet OF er i mot forurensende virksomhet som virker forstyrrende på natur og friluftsliv. Forurensende landmasser bør ikke dumpes til sjøs. Dersom det er praktisk og teknisk mulig, skal forurensede masser fra sjøbunnen tas opp på land og deponeres. Sjødeponi kan tillates dersom dette ut fra et helhetssyn er minst skadelig for natur og friluftsliv. OF skal arbeide for at småbåter tømmer båttoalettene på mottaksstasjoner og arbeide for å få etablert flere stasjoner. Mottakstasjonene må legges langs hele fjorden og tilknyttes avløpsnettet. Når forekomsten av slike mottak er tilfredsstillende, går OF inn for utslippsforbud i indre fjord og ellers 300 meter fra land. Det er viktig med økt fokus på behovet for å utvide kapasiteten og bedre renseteknologien på kommunenes kloakkrenseanlegg og overvannssystemer. OF skal arbeide for at toalettavfall som for eks bomullspinner og våtservietter ikke havner i sjøen. OF skal motarbeide utslipp av miljøgifter som noen bedrifter slipper ut (eks. PCB). Støy OF vil arbeide for redusert støy. Nær friluftsområder ønskes det mest mulig fravær av støy fra industri, trafikk og lignende. OF skal også arbeide for at friluftslivet selv reduserer sin støyskapende virksomhet. Kommunene må i forbindelse med vannscooterkjøring legge til grunn forskrift fra 2013 og ta inn forbudsbelter og verneområder med buffersoner i sin planlegging. I nasjonalparkene mener OF at man bør vurdere opprettelsen av stillesoner etter mønster av Kosterhavets nasjonalpark. Pukkverk og liknende støyskapende næringer bør i utgangspunktet ikke etableres ved nasjonalparker og verneområder. Småbåthavner OF ønsker at tallet på enkeltbrygger fra fritidseiendommer og helårsboliger reduseres. Der det er mulig bør båter ligge i fellesanlegg. OF går inn for at arealene til småbåthavner utnyttes mest mulig rasjonelt, både på sjø og land. Småbåthavner bør/må ikke redusere allmennhetens ferdselsmuligheter i strandsonen. OF ser fordeler av større småbåthavnanlegg med større økonomi og utstyr til å håndtere miljøutfordringer knyttet til fritidsbåtbruken. Utvikling og utvidelser av enkelthavner bør ses i en større sammenheng, f.eks. i kommunen eller i en region. Småbåthavner bør i prinsippet være åpne for ferdsel. Småbåthavner bør søkes tilrettelagt med åpne båtramper, gjesteplasser og kajakkutsett. OF ønsker miljøvennlige småbåthavner med kildesortering og oppsamling av miljøfarlig avfall. Ved mudring og utvidelser av småbåthavner må det tas hensyn til ålegressenger som er viktig oppvekstområde for yngel. Trafikkhavner i Oslofjorden OF ønsker ikke at en fremtidig havneutbygging skjer på bekostning av naturvern- og friluftsinteresser. En bør søke å bruke allerede nedbygde sjøfronter (eks. tidligere industriområder) i forbindelse med en havneetablering. Eksisterende havnearealer må utnyttes mest mulig rasjonelt sammen med ledig kapasitet her. Ved frigjøring av havnearealer til andre formål skal kaiarealene gjøres tilgjengelig for allmennheten. 14

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Oslofjorden 2012 1 Leder Året 2012 var et meget aktivt år i Oslofjorden Friluftsråd (OF). Mange prosjekter ble sluttført. 2012 var også det første året OF ikke var medlem

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Oslo kommune Bymiljøetaten Høringsutkast Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Dato: 27.05.2015 Versjon: 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal

Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal www.fylkesmannen.no/oppland 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 2 Overordnet 6 2.1 Befolkningsdata 6 2.1.1 Befolkningssammensetning 6 2.1.2 Fødselsoverskudd 6 2.1.3

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl. 12:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved

Detaljer

Notat til orientering Til: Formannskapet

Notat til orientering Til: Formannskapet Notat til orientering Til: Formannskapet Svarfrist: * Medlemmer av kommunestyret og øvrige mottakere av saksdokumenter til Planutvalgs-, Formannskaps- og Kommunestyremøter Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 11.01.2013

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 ~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2015-2018 med følgende endringer

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN 8. januar 2002 Frogn kommune Forord Kommunen er landbruksmyndighet og har ansvaret for å ivareta landbrukets interesser i et helhetsperspektiv. Arbeidet med Kommunedelplan

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Planprogram Dato: 9.5.2014 Revidert 18.6.2014 i tråd med KS-vedtak i sak 84/14 den 16.6.2014 1 KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN 2014-2026 PLANPROGRAM Innhold 1

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE -

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - Handlingsprogram for perioden 2011-2014 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - enkelte skole. Det er gledelig at det også er satt av midler

Detaljer