Arbeidsplan Budsjett for 2014 Retningslinjer for OFs behandling av strandsonesaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplan 2014-15 Budsjett for 2014 Retningslinjer for OFs behandling av strandsonesaker"

Transkript

1 Arbeidsplan Budsjett for 2014 Retningslinjer for OFs behandling av strandsonesaker Bakkeskjær, Holmsbu

2 Vedlegg sak 6 Arbeidsplanen Om arbeidsplanen OFs arbeidsplaner rulleres hvert år av årsmøtet. Arbeidsplanen som legges fram på årsmøtet, gjelder for resten av det sittende rådets funksjonsperiode, dvs årene Arbeidsplanen bygger på strategiplanen som ble vedtatt på årsmøtet i På samme årsmøte ble kontingentsatsen for kommunene øket til kr 4,- pr innbygger. Nivået på oppgaver og aktiviteter for arbeidsplanen for perioden , samsvarer med økningen i kontingentene. 2. Hovedoppgaver og målsetninger Oslofjordens Friluftsråd har følgende hovedoppgaver: - vern av naturmiljøet og kulturminner i Oslofjorden - sikring av friluftsområder - forvaltning og drift av områder for friluftsliv - informasjon og stimulering av friluftslivet Under de forskjellige fagområdene deles oppgave i to kategorier A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i 2014 B) Oppgaver som det arbeides med i 2014, men som har et perspektiv ut over budsjettåret. 3. Sikringstiltak Sikring av friluftsområder handler om å erverve områder, skaffe seg rettigheter på områder eller gjennom arealplanlegging sørge for at friluftslivets interesser blir tilstrekkelig ivaretatt. A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i I samarbeid med kommunene sikre varige avtaler om friluftslivsbruk på Singeløya (Hvaler), Hallangsodden (Frogn), Preisestranda (Hurum) og Mostranda (Tjøme). 2. Foreta en grenseoppgang mot 6 fritidseiendommer ved OFs friområder ved Moutmarka, Tjøme. B) Oppgaver som det arbeides med i 2014, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. følge opp egne rapporter om sikringsbehovet i Oslofjorden bl. a ved å søke å realisere flest mulig av de aktuelle forslagene som er nevnt i rapportene. Arbeidet knyttes til oppfølgingen av den nasjonale handlingsplanen for friluftsliv vedtatt av Regjeringen. 2. virke for friluftsinteressene knyttet til Oslofjorden overfor sentrale myndigheter slik at det bevilges statlige midler til sikring, og at kjøp av eiendommer med bygninger blir gjort mulig. 1

3 3. fortsette innlemmelsen av OFs egne friluftsområder og aktuelle kommunalt eide friluftsområder i Miljødirektoratets naturbase, slik at disse områdene kan tildeles statlig støtte til tilrettelegging. 4. representere friluftsinteressene til allmennheten når det skjer omdisponering av offentlige eiendommer ved fjorden, som følge av at opprinnelig bruk opphører. OFs skal i denne sammenhengen ha særlig oppmerksomhet rettet mot Mågerø i Tjøme og Karljohansvern i Horten. Det rettes også oppmerksomhet mot andre militære områder hvis endringer blir aktuelt. 5. vektlegge sikring av friluftsområder ved fjorden som ligger nær byer og tettsteder og sørge for trygg atkomst for barn og unge til disse. 6. bidra med å sikre og tilrettelegge viktige nedlagte fiskerihavner og uthavner i Oslofjorden for småbåtfolket gjennom bl.a. å opprette gjestehavnplasser. 7. ha jevnlig kontakt med grunneiere hvor OF har servituttavtaler og andre typer bruksavtaler. Reforhandle OFs avtaler hvor det kreves årlige utbetalinger med tanke på et engangsoppgjør. 8. arbeide for alternative måter å finansiere sikringsoppgaver på, spesielt med hensyn til å ha et verktøy som gjør det mulig å kjøpe eiendommer når de legges ut for salg. 9. gjennomgå OFs eksisterende og tidligere avtaler med Forsvaret, Kystverket og Tollvesenet om disponering av arealer med sikte på å få til varige løsninger for friluftslivet. 4. Deltakelse i planlegging og arbeid med friluftspolitiske saker Medvirkning i planlegging skal skje i kommuneplaner, planer som omhandler sjønære arealer og sektorplaner som idretts- og friluftsplaner. Organisasjonen skal delta i den utstrekning kapasiteten tillater etter en vurdering av den enkelte saks viktighet. A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i bidra til vern av Oslofjordnaturen gjennom medvirkning i å lage forvaltningsplaner for verneområder og avveie interessene mellom naturvern og friluftsliv. 2. skaffe oversikt over hvor stort bygningsareal og hvor stort antall båtplasser som søkes utbygd i planer OF har til behandling. 3. ferdiggjøre påbegynte forvaltningsplaner, bl.a plan for Håøya i Frogn B) Oppgaver som det arbeides med i 2014, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. medvirke i arbeidet med å lage planer for kystsonen og for idrett, friluftsliv og folkehelse. 2. delta aktivt i plangrupper som vurderer ny Oslofjordforbindelse. 3. delta aktivt i plangruppe som vurderer turvei og kyststi på den gamle jernbanetraseen i Sande og Holmestrand. 2

4 4. bidra med kompetanse og bistand i utvikling av planer, utredninger og prosesser innenfor friluftslivet eller tangerende fagområder. Framstå som Oslofjordens kompetansesenter. 5. ta initiativ og medvirke i planprosesser i medlemskommunene og ivareta friluftsinteressene til allmennheten ved Oslofjorden bl.a. ved å gjøre gjeldende OFs vedtatte retningslinjer for OFs behandling av strandsonesaker. 6. arbeide for at tiltak som fremmer friluftslivet når fram i folkehelseplaner og i handlingsprogrammet i kommunenes idretts- og friluftsplaner, slik at friluftslivet tilgodeses med spillemidler og midler bevilget til folkehelsearbeidet. 7. så langt kapasiteten tillater vurdere henvendelser fra publikum og ta slike spørsmål opp med planmyndighetene. 8. ivareta vernet av kulturminner på friområdene. Ivareta gamle varder, fortøyningsringer og sjømerker. 9. skaffe oversikt over omfanget av ilanddrevet marint avfall og arbeide videre med prosjekter om dette temaet i samarbeid med andre berørte regioner. 10. sette fokus på hvordan byggeforbudet praktiseres og hvordan Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden virker. Ta initiativ overfor miljøvernmyndighetene i uavklarte spørsmål. 5. Forvaltning, drift og skjøtsel Forvaltning, drift og skjøtsel av friluftsområder skjer for OFs del i det alt vesentlige gjennom samarbeidet i Skjærgårdstjenesten hvor OF er sekretariat, bidrar med finansiering og er representert i driftsstyrene. På OFs områder som ikke omfattes av Skjærgårdstjenesten, løses oppgavene i et samarbeid med vertskommunen. Her har ansatte tilsynsvakter og frivillige en viktig rolle. Skjærgårdstjenesten skal også yte service og veiledning til brukerne i fjorden og foreta tilsyn i verneområder. Skjærgårdstjenesten forutsettes også å få en vertskapsrolle i nasjonalparkene Ytre Hvaler og Færder. A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i bidra til at det utarbeides forvaltningsplaner for mye brukte friluftsområder som skal danne grunnlag for budsjettering. Medvirke til at det rapporteres iht indikatorer i plan og budsjett. 2. Fullføre merking av sti rundt øya Mølen i Hurum. 3. Gjøre ferdig neste etappe i framføring av vann og avløp til telt- og badeplassene Storesand og Stuevika på Hvaler. 4. Legge ut 5 nye svaibøyer i løpet av året. Mest aktuelle kommuner er Fredrikstad, Asker, Horten, Tjøme og Larvik. B) Oppgaver som det arbeides med i 2014, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 3

5 1. Opprettholde engasjementet som sekretariat for Skjærgårdstjenesten gjennom avtalen med Miljødirektoratet og fokusere på oppgaver som er aktuelle etter evalueringen. Blant disse er opplæringsplan og nettsider. 2. Arbeide for endringer som kan gjøre Skjærgårdstjenestens drift enda bedre, bl a ved å se på områdegrenser og arbeidsfordelingen mellom driftsenhetene. Større arbeidsbåter og nye utfordringer som bl a gjengroing og marint avfall krever en ny gjennomgang av oppgaver. 3. Videreføre diskusjonen om tilrettelegging, drift, vedlikehold og skjøtsel av friluftsområder ved Oslofjorden kan gjøres mer effektivt ved en omorganisering i interkommunale driftsapparat. Skillet mellom landbasert og båtbasert drift ses nærmere på. 4. Fremme kostnadseffektiv og miljøvennlig forvaltning av friluftsområder og arbeide for avfallsminimering bl.a. ved å utplassere flytende avfallsbeholdere for å frigjøre ressurser og bedre arbeidsmiljøet 5. Sørge for at det ved tilretteleggingen for friluftsliv er vurdert virkninger på estetikk, natur og miljø. 6. arbeide for å skaffe flere fortøyningsmuligheter i naturhavnene, bl.a. ved å se på gjenbruk av brygger. 7. utvide kapasiteten på fortøyningen ved brygger i OFs naturhavner ved å legge til rette for flere ankerfester. 8. tilrettelegge for bedre fortøyning ved å legge ut svaibøyer som ikke skader sjøbunnen. Sørge for at tilbudet finansieres gjennom et spleiselag mellom sponsorer, brukere og offentlige myndigheter. Fortsette å videreutvikle samarbeidet med KNBF i den sammenheng. Antall bøyer i Oslofjorden og langs Telemarkskysten skal økes vesentlig. 9. gjøre friluftsliv ved Oslofjorden mer tilgjengelig for personer med ulike typer funksjonsnedsettelse. Videreføre regionale planer om tilrettelegging, bedret informasjon og kurstilbud for brukerne. 10. utrede tiltak som reduserer gjengroing og ta initiativ til etablering av nettverk og møteplasser blant dem som er engasjert i dette og i utmarksbeiting. Ha fokus på spredning av fremmede arter i naturmiljøet og uønsket vekst av arter som forringer friluftslivet, slik som flått og rynkeroser. 11. Bistå Staten i planleggingen og utvikling av metoder for overvåking, vern og planlegging i Ytre Hvaler nasjonalpark. Følge opp tilsvarende i Færder nasjonalpark ved behov. 12. arbeide for tiltak som kan bedre vannkvaliteten og hindre forurensning, bl.a. ved å bidra til etablering av mottaksanlegg for båtkloakk og for øvrig bidra til at et miljøvennlig småbåtliv fremmes. 13. bedre sikkerheten i småbåthavner gjennom et samarbeid med båtforeninger og private bedrifter og søke å forhandle fram gunstige rammeavtaler. 4

6 14. få oversikt over sikkerhetsordninger ss redningsbøyer og redningstiger langs kysten og komme med tiltak som bedrer sikkerheten ved strender og havneområder. 15. arbeide for løsninger som tilfredsstiller sikker oppbevaring av kajakker 6. Kystled Gjennom kystleden skal publikum kunne besøke enkle overnattingshytter i skjærgården og utøve miljøvennlig ferdsel på eller ved sjøen. OF har 43 destinasjoner som er tilgjengelig for allmennheten, disse har attraktiv beliggenhet og er tilpasset og tilrettelagt for friluftsliv. Flere av de aktuelle hyttene er tidligere fyrstasjoner. OFs ressursbruk kombineres med frivillig dugnadsinnsats. Forslag om nye destinasjoner kommer ofte til, og innlemming av disse må vurderes nøye ut fra egnethet og attraktivitet. A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i Gjenåpne Butikken på Nordre Langåra slik at denne igjen kan tilbys publikum som kystledhytte. 2. Åpne Bestemorstua i Oppegård som kystledhytte. 3. Sluttføre oppussing av annen etasje av kystledhytta Langgrunn i Horten og åpne en ny enhet for utleie. 4. Gjennomføre oppgraderinger og bygningsvedlikehold både på eksteriør og interiør på Homlungen på Hvaler, Svartåshytta i Vestby, Ommen, Veslestua, Vestli og Fyrsteilene på Nesodden, Eldhuset og Stranda i Frogn og Kjeholmen i Bærum. B. Oppgaver som det arbeides med i 2014, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. Fortsatt ha totalansvar for "Kystled Oslofjord" og tilpasse hensiktsmessig driftskonsept for ulike hytter og deler av fjorden. 2. Gjennomføre prosjektene hvor avtaler er inngått og som Sparebankstiftelsen har gitt midler til: Lagerbygget på Bergholmen (Frogn) Gamlegården på Håøya (Frogn), 10`n på Hovedøya (Oslo) og sjøbua i Svelvik. 3. Inngå avtale med Kystverket og frivillige og innlemme Færder fyr (Tjøme) i kystleden 4. Inngå avtale med Stiftelsen Onsøybeviset om bruk av Strømtangen fyr (Fredrikstad) i kystleden. 5. Inngå avtale med Miljødirektoratet og Moss kommune om bruk av Gullholmen fyr i kystleden. 6. Vurdere forslag om nye destinasjoner ut fra egnethet og attraksjonsverdi og avklare status for disse i følgende kommuner: Hvaler (Jomfruland og Rekefabrikken) Hurum (Rødtangen), Nøtterøy (Veierland) og Larvik (Hummerberget). 7. Utvikle HMS rutiner for å ivareta sikkerheten til kystledgjestene ved opphold på hyttene. Fokusere på økt informasjon om kystledene til nye brukergrupper og legge til rette for aktiviteter knyttet til hyttene og kyststiene. I den forbindelse tilrettelegge særlig for aktivitetene til OFs natur- og friluftsveiledning. 8. Være pådriver for at statlige myndigheter som MD og KUD endrer sitt regelverk slik at kystleden blir søknadsberettiget. 5

7 9. Arbeide for å skaffe finansiering slik at Kirkens Bymisjon og liknende organisasjoner kan engasjeres til arbeidstreningsoppgaver i kystleden. 10. Forsøke å innlemme kystleden i skjærgårdstjenestens oppgaver. 11. Samarbeide med videreføringen av Kunstfyret på Fyrsteilene på Nesodden. 12. Videreføre samarbeidet med Kanalselskapet om booking og informasjon om Haldenvassdraget. 7. Kyststiene Kyststiene er en avgjørende del av tilretteleggingen for friluftsliv ved kysten, og er også et viktig element i utviklingen av kystleden. A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i videreføre samarbeidet med fylkeskommunene i Østfold og Akershus etter avslutning av prosjektene Rekreative Ruter og Tilgjengelig friluftsliv. Sørge for komplettering av flere vandrestier og sykkelstier i det kystnære landskapet i disse fylkene. 2. Etablere prosjektet «Kyststi Vestfold» for kartlegging og videreføring av kyststiene i Vestfold. Følge opp avtaler med kommunene Tønsberg, Tjøme og Larvik og evt andre som ønsker bistand. 3. Inngå avtaler med kommuner i Buskerud om koordinatorrollen i kyststiarbeidet og følge opp avtaler med Hurum og Lier og ev andre som ønsker bistand. 4. Arbeide for at moderne teknologi knyttet til mobiltelefon og elektroniske tavler blir en del av tilbudet. B) Oppgaver som det arbeides med i 2014, men som har et perspektiv ut over budsjettåret: 1. være koordinator og kompetanseenhet i utvikling og driftsspørsmål av kyststiene og være støtte for kommunene i den sammenheng. Stimulere til økt bruk av kyststiene bl a ved å knytte disse til kystledhyttene. 2. Videreføre avtaler inngått i 2014 og bidra til et samarbeid med Gjensidigestiftelsens merkeprosjekt om midler til kyststiene. 3. stimulere til økt bruk av kyststiene gjennom informasjon og arrangementer. 4. være pådriver, koordinator og kompetanseorgan for planlegging og utvikling av kyststiene og opplevelser knyttet til disse. 5. ta initiativ for å avklare ulike friluftsorganisasjoners rolle og ansvar i drift og utvikling av kyststiene. 8. Natur- og friluftsveiledning Formålet med natur- og friluftsveiledning er å stimulere barn, unge og voksne til uteaktivitet og friluftsliv gjennom kurs og andre aktivitetstilbud. En del av oppgavene er avhengig av at innsendte søknader imøtekommes. A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i Starte opp et lavterskeltilbud med friluftsaktivitet for voksne på dagtid i ukedagene, basert på erfaring fra seniorturene. 2. Sluttføre prosjektet Levende vassdrag 6

8 3. Utvikle undervisningsopplegg som omhandler stillehavsøsters og hvordan den påvirker norsk natur 4. Gjennomføre møter med ledelsen for utdanning og oppvekst i 1-2 kommuner i hvert fylke for å etablere et tettere samarbeid knyttet til OFs tjenester. B) Oppgaver som det arbeides med i 2014, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. Arbeide for at alle medlemskommuner som ønsker det skal kunne benytte seg av Læring i friluft tilbudet. 2. Arrangere ferie- og fritidsaktiviteter for barn, unge og barnefamilier i alle medlemsfylker som ulike arrangement i ferie og fritid, ferieleir og naturlos/guidede turer. 3. Gjennomføre friluftsaktiviteter for grupper med særskilte behov, herunder personer med funksjonsnedsettelse og innvandrere. 4. Arbeide for å tegne flerårige avtaler med kommuner og/eller skoler i forhold til opplæring i uteskolemetodikk og pedagogikk. 5. Tilrettelegge for at friluftsområder og kystledhytter er arenaer for aktivitet for barn, unge og barnefamilier. 6. Veilede kommuner, skoler og andre om hvordan nærfriluftsområdene kan tas i bruk til undervisning, fysisk aktivitet og lek, og delta i kartleggingen av dette etter behov. 7. Være en aktiv part i regionalt folkehelsearbeid og bistå kommunene med å oppfylle kommunenes oppgaver i folkehelseloven. 8. Følge opp Vis sjøvett- arbeidet i Asker og Bærum og arbeide for å sette i gang lignende aktiviteter i andre områder. 9. Informasjon og kommunikasjon OF har en rekke arbeidsoppgaver knyttet til informasjon og stimulering. A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i utgi minst ett nummer av Fjord og Friluft og en årsberetning som distribueres til alle aktuelle samarbeidspartnere, støttemedlemmer og som skal nå fram til alle folkevalgte i Oslofjordregionen. 2. videreutvikle informasjonen i elektroniske medier gjennom forbedrede og mer oversiktlige hjemmesider, face-book og elektroniske nyhetsbrev. B) Oppgaver som det arbeides med i 2014, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. Vurdere utvidelse og spredning av informasjonen via nettet og vurdere et samarbeid med andre plattformer. 2. utgi nye brosjyrer for OFs virksomheter etter behov. 3. utvikle Internettsider for Skjærgårdstjenesten i samarbeid med Miljødirektoratet. 4. delta på utstillinger og seminarer med informasjon om Oslofjorden. 5. sørge for presseomtale av friluftslivet og OFs aktiviteter. 7

9 6. utvikle informasjonsmateriell for kajakkpadlere, syklister og roere. 7. igangsette arbeidet med et nytt Oslofjordkart, basert bl.a på kartene i Oslofjordguidene. 8. etablere informasjonspunkter for OFs tilbud i nasjonalparkene Ytre Hvaler og Færder. 9. Ta kontakt med Tønsberg kommune med tanke på å utvikle Karlsvika til et friluftssenter for flere grupper. 10. Utvikle organisasjonen A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i være en aktiv deltaker i det nasjonale arbeidet som ivaretar friluftslivets interesser. Søke å avklare forholdet til Friluftsrådenes Landsforbund eller andre nasjonale sammenslutninger innen friluftslivet. 2. Videreutvikle ITsystem som håndterer økonomifunksjoner, booking, medlemsregister og andre tjenester som OF har behov for. B) Oppgaver som det arbeides med i 2014, men som har et perspektiv ut over budsjettåret: 1. ha fokus på rollen til de valgte rådsmedlemmene og drøfte hvordan disse i større grad kan være et bindeledd mellom basisorganisasjonen og OF. 2. trygge økonomien i organisasjonen slik at OF er i stand til å ivareta oppgavene. Sørge for at medlemmene slutter enda tettere opp om OF som et interkommunalt samarbeidsorgan for spørsmål knyttet til Oslofjorden og friluftslivet. 3. framstå som et kompetansesenter for friluftsliv og Oslofjorden. Ta initiativ til utredninger og gjennomføre disse. 4. gjennomføre seminarer, konferanser og andre arrangementer om viktige saker for Oslofjorden. 5. oppmuntre båtforeninger og andre brukerforeninger om å slutte opp om OF. Om hensiktsmessig knyttes dette til egne tjenester for småbåthavnene, f.eks frihavnsordningen i skandinaviske småbåthavner. 6. opprettholde fokus på at størst mulig grad av at organisasjonens ressurser nyttes direkte mot friluftslivsaktiviteter. 7. ha en løpende gjennomgang av leverandørforbindelsene med tanke på optimalisering av kostnadsstyringen. 8. arbeide for å få flere støttemedlemmer og vimpelabonnenter. 8

10 Vedlegg sak 7 Budsjett INNTEKTER Regnsk 2013 Budsjett Kontingenter kommuner fylkeskommuner foreninger og organisasjoner støttemedlemmer Delsum kontingentinntekter Statstilskudd adm.støtt Godtgj. Skjærgårdstjeneste Salgsinntekter Kystled m.m. kystled indre fjord kystled Ytre vest kystled Ytre Øst teltavg Arrangementer Natur- og friluftsveiledning Annonser og sponsorer Skjærgårdstjenesten kurs o.a Plan og utredningsoppgaver Tilskudd kystled indre fjord Tilskudd kystled ytre vest Tilskudd kystled ytre øst Tilskudd opparbeidelse/drift Bruk av fond til vedl.h.kystled Refusjoner m.m Andre inntekter Driftsinnekter Tot inntekter Regnsk 2013 Budsjett 2014 KOSTNADER: Fast Ansatte Lønn Engasjerte og tillitsvalgte ref NAV 2. Feriepenger, arb.g.avg., pensjon oa pers.kostn. feriep. av lønn arbg.avg. lønn/pens arb.pensj.andel øvrige personalkost Møter og representasjon Reiseutgifter Forsikringer Lokalutgifter Kontorutgifter

11 8. IT og kontormaskiner Arrangementer Kontingenter OF's tilsk.skjærgårdstjenesten Skjærgårdstjenesten aktivitet, kurs oa Informasjon og kommunikasjon Tilrettelegging og drift fjorden Kystled indre fjord ytre vest ytre øst Vedl.hold kystledhytter/arb.båt Natur og friluftsv (tidl barn og unge) Diverse revisjon konsulent gebyrer tap fordringer Andre tiltak SUM DRIFTSKOSTNADER Driftsresultat Renter og andre kapitalinntekter Årets resultat/udisponert Kjøp av friområder 10

12 Noter til budsjett Noter til budsjettet for 2014 Inntekter 1. Kontingentinntektene er bestemt av siste offisielle folketall i kommunene (oktober 2013) og vedtatt sats (kr 4,00 pr innbygger). Kontingenten for fylkeskommunene er iht årsmøtevedtak og prisjustering satt til kr 1,44 pr innbygger i medlemskommunene i fylket. 2. Administrasjonstilskudd var tidligere bevilget gjennom Friluftsrådenes Landsforbund. Pga av utmeldelsen har OF søkt Miljødirektoratet direkte om tilskudd, slik det også ble gjort i siste foregående år. 3. Dette gjelder de faste sekretariatsoppgavene som OF utfører for Miljødirektoratet, samt en mindre sum for å være sekretariat for de tre driftsområdene i Oslofjorden. 4. Salgsinntekter kommer fra undervisningspermene for grunnskolen, barnehagene og SFO. I 2014 selges restopplag av Oslofjordguidene på naturlosturer og andre arrangementer. 5. Her er det budsjettert med leieinntekter for kystled indre fjord, ytre fjord øst og ytre fjord vest samt teltavgifter. Etter avtale med driverne av hyttene (frivillige organisasjoner) i ytre fjord overføres en del av leiesummen til disse. 6. Egenandeler til fagdag, rådsbefaring og arrangementer. 7. Inntekter til stimuleringstiltak og en mindre sum til egenandeler. 8. Størstedelen av inntektene kommer fra samarbeidet med Atlantica om svaibøyene. Avtalen med Tryg om redningsbøyer er uklar. Muligheter for annonseinntekter til Fjord og Friluft anses fortsatt som moderat. 9. Egenandeler og støtte til skjærgårdstjenestens arrangementer. 10. Plan, utrednings- og utviklingsoppgaver som støttes av kommuner, fylkeskommune, stat og ev private. 11. Dette er tilskudd som gis til kystleden for å istandsette hytter i indre fjord. Gjelder både avsatte midler/tilsagn og midler som forventes bevilget i Som punkt Som punkt Tilskuddet er midler OF søker om. Summen er alltid vanskelig å forutsi. Det er også avsatt midler på tiltak som ikke er gjennomført fullt ut slik som VA-avløp til Storesand. 15. Avsetning av midler til vedlikehold på kystledhytter iht plan Dette gjelder refusjoner og andre tilfeldige inntekter. Viktig kilde er inntekter som tilkommer i kompensasjonsordningen for merverdiavgift for frivillige organisasjoner. Ses i sammenheng med uforutsette midler. 11

13 Utgifter 1. Lønn til OFs faste ansatte medarbeidere samt deltidsansatte og engasjerte. I 2014 er det tatt utgangspunkt i den nåværende staben med justeringer og overlappinger. OF har 15 fast ansatte hvorav 11 på heltid. Kr 100 tusen er avsatt til honorarer for styreleder og medlemmer av styret samt kontrollutvalget. 2. Feriepenger og arbeidsgiveravgiften følger av lønnskostnadene. Det er forventet at pensjonskostnadene blir om lag på samme nivå pr ansatt som tidligere år. OF er medlem av KLP. Som for andre arbeidsgivere med offentlig tjenestepensjon, har pensjonsutgiftene økt vesentlig. 3. Møtekostnadene knyttes til befaringer, fagdag og andre OF- arrangement. 4. OFs arbeidsområde er stort og krever mye reising. OF har tjenestebiler til disposisjon. 5. Forsikringsvolumet øker ettersom bl.a antallet hytter blir flere. Flere hytter er eid av kommuner der disse er selvassurandør. 6. OF har leiekontrakt fram til desember OF disponerer hele kontorvillaen alene. 7. Porto og tlf er fortsatt de klart største postene blant kontorutgiftene. 8. Investeringen i nytt IT-system vil bli et stort løft. Nåværende system som innebar mulighet for booking over nettet, ble avskrevet over 4 år var det siste året. 9. Åpne turer og andre arrangementer beregnet for publikum. 10. OF betaler kontingent til arbeidsgiverforeningen Virke, tidligere HSH. Dersom man velger å melde seg inn i FL igjen, vil man måtte påregne en kontingent på ca125 tusen. 11. OFs tilskudd til Skjærgårdstjenestens enheter er bundet av avtaler mellom partene. OF betaler tilsvarende 10 % av Statens bidrag. Båtfondet er inkludert. 12. Skjærgårdstjenestens kurs for ansatte og ev andre tiltak. 13. I første rekke utgifter til tidsskriftet Fjord og Friluft og årsmelding. Det settes også av midler til andre informasjonstiltak. 14. Driftskostnadene er knyttet til løpende drift, leieutgifter for områder osv. I tillegg kommer en rekke tilretteleggingsoppgaver. Også oppgaver som ikke er gjennomført tidligere år, tas med her. Se arbeidsplanen for detaljerte opplysninger. 15. Posten dekker kystledutgifter til istandsetting og drift av hytter, båter, infotiltak oa. I flere av hyttene for ytre fjord tilbakeføres en avtalt andel av inntektene til driftsansvarlige for hyttene. 16. Gjelder opptrapping av vedlikeholdet som ikke finansieres av eierne. Avskrivningen av arbeidsbåt til kystleden i indre fjord føres også her med kr 33 tusen som skal løpe over 5 år blir det fjerde året i denne avskrivningen. 17. Posten dekker særskilte utgifter til natur og friluftsveiledningen f. eks leie av passasjer- båter til utflukter, utstyr oa. 18. Diverseutgiftene gjelder revisjon, konsulent ol. 19. Andre tiltak er uforutsette kostnader. 12

14 Vedlegg sak 8 Retningslinjer for OFs behandling av strandsonesaker OF som interesseorgan OF har mange roller og oppgaver, en av dem er å være talerør for friluftslivet og vaktbikkje for strandsonen og Oslofjordnaturen. Helt fra 1930-tallet har OF kjempet mot forurensning av fjorden og for allmenhetens tilgang til strandsonen. OF var en av initiativtakerne og aktivt med i utvalget som forberedte friluftsloven som ble vedtatt i OF tok opp behovet for egen strandplanlov og var pådriver for Oslofjordprosjektet som MD avsluttet i Oslofjordprosjektet endte opp med etableringen av Skjærgårdstjenesten for å styrke driften, og styrket strandsonevernet ved å vedta Rikspolitiske retningslinjer (RPRO) hjemlet i Planog bygningsloven. Strandsonevernet er senere ytterligere styrket i ny plan og bygningslov. OF var også den første til å påvirke Stortinget da nedleggelsen av kystartillerifortene ble vedtatt på midten 1990-tallet. At det i dag skal tas hensyn til friluftslivet ved all avhending av statlig eiendom kan spores til dette påvirkningsarbeidet. Forventningene om at OF skal avgi uttalelser i fylkesplaner, kommuneplaner og reguleringsplaner har økt gjennom siste 20-års periode, og ble særlig aktuelt etter at Rikspolitiske retningslinjer ble vedtatt i Også byggesaker kommer til behandling om disse angår OF direkte ved naboskap til friområde eller har særlig allmenn interesse. Saker etter friluftsloven og forurensingsloven tilhører også dette saksfeltet. Tidligere var styrets medlemmer (fortrinnsvis med juridisk eller planfaglig kompetanse) selv inne i prosessen ved skrivingen av uttalelser. Henvendelsene til OF ble etter hvert mange, og fra 1994 ble staben utvidet med en stilling som ble øremerket arbeidet med planuttalelser, friluftspolitiske saker og avhending av statlig eiendom dvs saker som hører inn under rollen som interesseorgan. Som høringsinstans er OF en av få instanser som tar opp friluftslivets behov i et regionalt perspektiv, dvs ut over kommune- og fylkesgrenser. OF peker på at tilgang til uberørt natur, badestrender, båtutfartsområder, stier og enkel tilrettelegging er blant de viktigste tiltak for å bedre folkehelsa. OF er dessuten en høringspart som konsekvent kjemper for at uberørt strandsone ikke skal nedbygges. En utbyggingssak kan virke uskyldig sett med lokale øyne, men i den store sammenhengen ser vi at det er bit for bit utbyggingen som har gjort Oslofjorden til en av Europas mest nedbygde kyststrekninger. I saksbehandlingen legges det vekt på å være balansert, faglig grundig og konsekvent, og samtidig se helheten så vel som det genuine i hver enkelt sak. I strategiplanen som årsmøtet i 2013 vedtok, heter det at rollen som interesseorgan og talerør for friluftslivet skal holde fram. Forslag til årsmøtevedtak: OFs retningslinjer for behandling av saker er som følger: 13

15 Retningslinjer for OFs behandling av strandsonesaker I saker hvor OF skal uttrykke organisasjonens meninger eller søke å påvirke myndighetene, er følgende holdninger retningsgivende: Forurensing/vannkvalitet OF er i mot forurensende virksomhet som virker forstyrrende på natur og friluftsliv. Forurensende landmasser bør ikke dumpes til sjøs. Dersom det er praktisk og teknisk mulig, skal forurensede masser fra sjøbunnen tas opp på land og deponeres. Sjødeponi kan tillates dersom dette ut fra et helhetssyn er minst skadelig for natur og friluftsliv. OF skal arbeide for at småbåter tømmer båttoalettene på mottaksstasjoner og arbeide for å få etablert flere stasjoner. Mottakstasjonene må legges langs hele fjorden og tilknyttes avløpsnettet. Når forekomsten av slike mottak er tilfredsstillende, går OF inn for utslippsforbud i indre fjord og ellers 300 meter fra land. Det er viktig med økt fokus på behovet for å utvide kapasiteten og bedre renseteknologien på kommunenes kloakkrenseanlegg og overvannssystemer. OF skal arbeide for at toalettavfall som for eks bomullspinner og våtservietter ikke havner i sjøen. OF skal motarbeide utslipp av miljøgifter som noen bedrifter slipper ut (eks. PCB). Støy OF vil arbeide for redusert støy. Nær friluftsområder ønskes det mest mulig fravær av støy fra industri, trafikk og lignende. OF skal også arbeide for at friluftslivet selv reduserer sin støyskapende virksomhet. Kommunene må i forbindelse med vannscooterkjøring legge til grunn forskrift fra 2013 og ta inn forbudsbelter og verneområder med buffersoner i sin planlegging. I nasjonalparkene mener OF at man bør vurdere opprettelsen av stillesoner etter mønster av Kosterhavets nasjonalpark. Pukkverk og liknende støyskapende næringer bør i utgangspunktet ikke etableres ved nasjonalparker og verneområder. Småbåthavner OF ønsker at tallet på enkeltbrygger fra fritidseiendommer og helårsboliger reduseres. Der det er mulig bør båter ligge i fellesanlegg. OF går inn for at arealene til småbåthavner utnyttes mest mulig rasjonelt, både på sjø og land. Småbåthavner bør/må ikke redusere allmennhetens ferdselsmuligheter i strandsonen. OF ser fordeler av større småbåthavnanlegg med større økonomi og utstyr til å håndtere miljøutfordringer knyttet til fritidsbåtbruken. Utvikling og utvidelser av enkelthavner bør ses i en større sammenheng, f.eks. i kommunen eller i en region. Småbåthavner bør i prinsippet være åpne for ferdsel. Småbåthavner bør søkes tilrettelagt med åpne båtramper, gjesteplasser og kajakkutsett. OF ønsker miljøvennlige småbåthavner med kildesortering og oppsamling av miljøfarlig avfall. Ved mudring og utvidelser av småbåthavner må det tas hensyn til ålegressenger som er viktig oppvekstområde for yngel. Trafikkhavner i Oslofjorden OF ønsker ikke at en fremtidig havneutbygging skjer på bekostning av naturvern- og friluftsinteresser. En bør søke å bruke allerede nedbygde sjøfronter (eks. tidligere industriområder) i forbindelse med en havneetablering. Eksisterende havnearealer må utnyttes mest mulig rasjonelt sammen med ledig kapasitet her. Ved frigjøring av havnearealer til andre formål skal kaiarealene gjøres tilgjengelig for allmennheten. 14

16 Campingplasser OF ønsker at arealbruken på campingplassene skal reguleres. Campingvogner, telt og lignende skal ikke plasseres slik at de hindrer ferdsel og opphold i strandbeltet. Idrettsanlegg Ved anleggelse av idrettsanlegg som f.eks golfbaner må det tas hensyn til områdets verdi i rekreasjonssammenheng, allmennhetens tilgjengelighet, estetikk og biologisk mangfold. Ingen golfanlegg skal gi allmennheten dårligere adkomst til og langs sjøen. Normalt bør utgangspunktet ved enhver regulering i strandsonen være en forbedring av de nevnte forhold. Ferdsel, ulovlige ferdselshindre OF vil arbeide for at ulovlig ferdselshindre blir fjernet. OF går inn for at ferdselsmulighetene bedres i strandsonen. Byggeforbudet i strandsonen OF ønsker at byggeforbudet skal håndheves strengt, og at behandlingen av dispensasjonssaker skal være mest mulig ensartet. OF mener at utvidelser av fritidsboliger i LNF-soner kan aksepteres dersom dette resulterer i estetiske forbedringer, bedre tilpasning av bygninger til terreng og landskap og/eller en styrking av allmennhetens ferdsel. OF vil for å unngå irreversible endringer i naturen eller svekkede ferdselsmuligheter motarbeide såkalt parkifisering av utmark i hyttefelt, og viser til at byggeforskriftene ikke gjør unntak for søknads- og meldeplikt for mindre bygge- og anleggsarbeid i strandsonen. OF ønsker en miljørevisjon av kommunale reguleringsplaner fra tiden før innføringen av Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden. Ulovlige byggverk OF anbefaler at kommunene gjennomgår strandsonen med tanke på å rydde opp i ulovlige innretninger etter modell av prosjekter gjennomført i Råde og Hurum kommuner. OF mener at bygg og anlegg som er satt opp ulovlig skal fjernes på eierens bekostning. OF viser til at Høyesterett så sent som i 2012 understreker at det er sterkere behov for beskyttelse av allmennhetens ferdselsrett ved Oslofjorden enn andre kystavsnitt i landet. Kyststier og sykkelstier OF oppfordrer kommunene til å ta en aktiv rolle for å utvide og forbedre kyststier og sykkelstier og ta disse inn i kommunale planer. For kyststier søkes det i utgangspunktet å komme til frivillige avtaler med grunneierne, men der dette ikke er mulig, går OF inn for at 35 i friluftsloven anvendes for å løse allmennhetens mulighet til ferdsel i utmark. Kystled OF oppfordrer kommunene og statsetater til å arbeide for virkeliggjøringen av kystleden ved å stille bygninger til disposisjon. Tiltaket skal innlemmes i kommunale planer. Sjøarealer OF ser gjerne at sjøarealer med kryssende brukerinteresser inkluderes i kommunenes arealplaner. OF ønsker at det skal være bestemmelser om enkeltfortøyninger (moringer). Der det er mulig foretrekkes felles bryggeanlegg fram for moringer. Antall «villbøyer», dvs bøyer som ikke er omsøkt og godkjent, bør reduseres. 15

17 Skjellanlegg Anlegg for skjelldyrking og lignende bør ikke anlegges slik at det kommer i konflikt med friluftslivets interesser i Oslofjorden. Ved vurdering av plasseringen skal det tas hensyn til avstand til sikrede friluftsområder, innvirkning på det visuelle miljøet, ferdselen til småbåter, bading fra land, fritidsfiske fra land og antall anlegg totalt i en kommune/region. Erstatningstomter OF ser positivt på at det tilbys erstatningstomter for bygninger og anlegg som i særlig grad holder allmennheten borte fra strandlinjen. Slike erstatningstomter kan i visse tilfelle være deler av sikrede friområder dersom gevinsten av makeskiftet er til beste for friluftslivet. Biologisk mangfold Ved alle tiltak i strandsonen må det tas hensyn til biologisk mangfold. Viktige oppvekst- og leveområder, samt truete og sjeldne arter må ivaretas. Det er viktig å fremme kartlegging og starte fjerning av svartelistearter som påvirker friluftslivs- og naturverninteressene negativt, f eks. rynkerose. Kulturminner Ved alle tiltak i strandsonen må kulturminner tas hensyn til og bevares. Kulturminners opplevelsesverdi må framheves som en del av friluftslivet. Krav om bankgaranti for større installasjoner i sjø Det må i forbindelse ved etablering av skjellanlegg og andre større installasjoner i sjø stilles krav om en bankgaranti som hindrer at havarerte anlegg blir liggende å forsøple. Kunstige øyer Kunstige øyer kan gi positivt tilskudd til friluftslivet i en region med få utfartssteder. Konsekvenser for miljø og natur må være kartlagt og øya må være åpen for allmennheten. Husbåter og flytende bydeler Permanent plassering av husbåter i uberørt natur eller ved friområder er ikke ønskelig. Slike anlegg bør ligge langs allerede nedbygde sjøfronter, f.eks tidligere industriområder. Universell utforming Det er viktig å legge til rette for universell utforming på egnede delstrekninger av kyststien og i noen utvalgte friområder. Strekninger og områder som tilrettelegges for universell utforming er spesielt avhengig av å ha et høyt nivå på vedlikehold og reparasjon etter f eks naturødeleggelser. OF går for at tilrettelegging og drift av disse områdene bør ha et regionalt perspektiv. Kollektiv transport til viktige friluftsområder OF ønsker at det tilrettelegges for kollektiv transport til friområder bl.a. på øyer der det er et befolkningsmessig behov og grunnlag for dette Sikring av områder og rettigheter Det er viktig å sikre nye friområder i regioner og tettsteder med stort befolkningsgrunnlag. Barns lekeområder (100 metersskogen) må søkes bevart i all planlegging, bl.a. gjennom barnetråkkregistreringer. 16

18 Bystrender OF ønsker å legge til rette for at det i byene etableres bystrender som kan nås av befolkningen uten bruk av motoriserte fremkomstmidler, og hvor det er mulig å legge til rette for universell utforming. 17

Arbeidsplan 2015. Budsjett 2015. Kryssing av Oslofjorden OF s uttalelse

Arbeidsplan 2015. Budsjett 2015. Kryssing av Oslofjorden OF s uttalelse Arbeidsplan 2015 Budsjett 2015 Kryssing av Oslofjorden OF s uttalelse Årsmøtet 2015 Sak 5 Arbeidsplanen 2015 1. Om arbeidsplanen OFs arbeidsplaner rulleres hvert år av årsmøtet. Arbeidsplanen som legges

Detaljer

Oslofjorden Friluftsråd

Oslofjorden Friluftsråd Oslofjorden Friluftsråd Stiftet 1933 Første i Norden 31 medlemskommuner, 5 fylkeskommuner, 50 foreninger Landets største med 1,5 mill. bosatte i medlemskommunene OFs visjon OF arbeider for et bærekraftig

Detaljer

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus 1 Årsmøte i OF 2015 Torsdag 26. mars i Horten Rådhus Program Kl 16.30 Kl 17.00 Registrering Velkommen v/ordfører Børre Jacobsen - Årsmøtet starter Ca. kl. 19.30 Bespisning gi beskjed på forhånd om du ikke

Detaljer

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Ny stortingsmelding om friluftsliv Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding om friluftsliv Erlend Smedshaug Lillestrøm, 15. mars 2016 Ny stortingsmelding om friluftsliv Forankret i regjeringens politiske plattform fra oktober 2013

Detaljer

Nå skal kommuner og fylkeskommuner velge rådsmedlemmer

Nå skal kommuner og fylkeskommuner velge rådsmedlemmer Nå skal kommuner og fylkeskommuner velge rådsmedlemmer www.oslofjorden.org Rådsmedlem i OF Oslofjordens Friluftsråd ble etablert i 1933, for over 80 år siden. Det var et privat initiativ og startet med

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER Morten Dåsnes, daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund www.friluftsrad.no Hovedtema - Om friluftsliv

Detaljer

Friluftsråd. www.friluftsrad.no

Friluftsråd. www.friluftsrad.no Friluftsråd www.friluftsrad.no 2009 LOKAL FORANKRING - SENTRAL KONTAKT Interkommunale friluftsråd Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I

Detaljer

Implementering av SPR I kystsoneplan. Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune

Implementering av SPR I kystsoneplan. Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune Implementering av SPR I kystsoneplan Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune Veileder om fastsetting av byggegrense i 100-metersbeltet i Vestfold Veilederen inngår i revisjon

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Norsk Friluftslivspolitikk

Norsk Friluftslivspolitikk Norsk friluftslivspolitikk Erlend Smedshaug Ørebro, 1 Den statlige definisjonen av friluftsliv Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse Definisjonen

Detaljer

på. Landskapet inneholder ofte naturmangfold og Hvorfor bryr vi oss om strandsonen?

på. Landskapet inneholder ofte naturmangfold og Hvorfor bryr vi oss om strandsonen? 1 Hvorfor bryr vi oss om strandsonen? En god grunn til å ta vare på strandsonen er at det er fin natur og vakkert landskap ved sjøen. Områdene her er ofte attraktive og har kvaliteter som er viktige å

Detaljer

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: Friluftsrådet Vest FRILUFTSRÅD www.friluftsrad.no Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: FL 2014 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 friluft@online.no INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Hva er

Detaljer

Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning?

Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning? Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning? Kristine O Stene, Friluftslivseksjonen, Direktoratet for naturforvaltning DNs viktigste støtteordninger for friluftslivet

Detaljer

Kommunedelplan for Kystsonen

Kommunedelplan for Kystsonen SAKSFREMLEGG Kommunedelplan for Kystsonen Saksnummer: 15/258 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Formannskapet Møtedato: Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Hvilken vei går Oslofjordens Friluftsråd?

Hvilken vei går Oslofjordens Friluftsråd? Hvilken vei går Oslofjordens Friluftsråd? 1. Visjon: OF skal bedre forholdene for et bærekraftig friluftsliv i Oslofjorden for alle gjennom aktiviteter, tilrettelegging og påvirkning. Gjennom OFs innsats

Detaljer

Sikringsarbeid i strandsonen. Statlig sikring, tilrettelegging og skjøtsel av friluftslivsområder

Sikringsarbeid i strandsonen. Statlig sikring, tilrettelegging og skjøtsel av friluftslivsområder Sikringsarbeid i strandsonen Statlig sikring, tilrettelegging og skjøtsel av friluftslivsområder Mål for ordningene og målgruppe Sikre offentlig areal for friluftsliv gjennom erverv av eiendomsrett eller

Detaljer

Larvik kommune Pb 2020 3255 Larvik

Larvik kommune Pb 2020 3255 Larvik Larvik kommune Pb 2020 3255 Larvik Deres ref.: 14/92620, 92430, 92766 Vår ref.: 2-4/15 KJ Sandvika 27.02.2015 Kommentarer til kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Stavern og Larvik Vi viser til

Detaljer

Hva rører seg på hver side av grensen?

Hva rører seg på hver side av grensen? Nettverkssamling i Tilgjengelig Friluftsliv Moss, 20.mai 2015 Hva rører seg på hver side av grensen? Liv-Marit Hansen (livmarit@oslofjf.no) Friluftslivets år 2015 Turskiltprosjektet Skiltmal for kyststien

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID. Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014.

STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID. Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014. STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014. Oppstart- og utfordringsmøte for den regionale planen 5.mars 2015. Ferdig

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Saknr. 15/431-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune går inn i et fireårig prosjekt i perioden 2015-2018 hvor hovedmålet

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914

Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914 Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914 1 GENERELT. Planområdet er regulert til følgende formål: Bruk og vern av sjø og vassdrag: Småbåthavn (SB) Ferdsel (F) Bebyggelse og

Detaljer

Handlingsplan 2009-2011

Handlingsplan 2009-2011 Handlingsplan 2009-2011 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 3 1.1. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD... 3 1.2. BEFOLKNINGSGRUNNLAG... 3 1.3. SIKREDE FRILUFTSOMRÅDER... 3 2. VISJON OG OVERORDNA

Detaljer

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Konferanse om universell utforming Trondheim 28.09.06 Rådgiver Kristi Ringard, Miljøverndepartementet Handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig sikra friluftslivsområder Elektronisk søknadssenter

Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig sikra friluftslivsområder Elektronisk søknadssenter Midler til sikring, tilrettelegging og aktiviteter rammer og muligheter Ann Jori Romundstad, Samling FK 1.12.2011 Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Frogn. Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Frogn. Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Frogn Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Gjennomgang: 1. Nasjonal og regional forankring 2. Hva er friluftskartlegging? 3. Gjennomføring i

Detaljer

Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker. Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning

Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker. Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning Om vi går og sykler mer...til jobben, skolen, butikken, svømmehallen, fotballbanen i stedet

Detaljer

Budsjett 2014 Friluftsliv

Budsjett 2014 Friluftsliv Budsjett 2014 Friluftsliv Seniorrådgiver Erlend Smedshaug Værnes 28. oktober 2013 Budsjett 2014 - friluftsliv Statsbudsjettet 2014 - friluftsliv Bevilgningene til friluftsliv på post 78 øker med 15,3 mill.

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011 Dokumentasjon Det som ikke er dokumentert eksisterer ikke politisk! Paul F. J. Eagles (IUCN) God dokumentasjon

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020 UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020 Kommunestyrets endelige vedtak 8. oktober 2008, 10. desember 2008, og 11. mars 2009. Juridiske bindende bestemmelser er uthevet med henvisning

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER. 99c Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 28.06.95 i henhold til plan og bygningslovens 27. Asker kommune, teknisk sjef, 20. mars 1996. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE Gran kommune foreslår endring av kommuneplanens arealdel sine retningslinjer for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær og merforbruk

Detaljer

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Friluftsliv til det beste for reiseliv og folkehelse Natur og folkehelse Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Tina Bringslimark, Lister Friluftsråd Nordbergkonferansen

Detaljer

Presentasjon av områdetyper. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet

Presentasjon av områdetyper. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet Presentasjon av områdetyper Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet OMRÅDETYPER Kode Områdetype Kartfigur LR Leke- og rekreasjonsområde Flate NT Nærturterreng Flate

Detaljer

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv forum for natur og friluftsliv TROMS Tromsø kommune Kultur og idrett Epost: postmottak@tromso.kommune.no 28. mars 2014 Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 natur-

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK Gran kommune mars 2013 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK NB: Høringsfrist: 15. mai 2013 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER: Denne saken har sin bakgrunn i kommunestyrets sak 59/11, som ble behandlet i møte

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/1442 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 19.12.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/1442 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 19.12.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/1442 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 19.12.2014 A-sak. Reguleringsplan for småbåthavn - Tofte Strand - annengangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato 2/15 Planutvalget

Detaljer

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Trondheimsregionens Friluftsråd Sak 04/07 HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Behandlet i møte 11. januar 2007 Vedtak: Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til

Detaljer

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 1. Medlemspleie og nye medlemmer 10 kommuner og Møre og Romsdal JFF er medlem i FR. Kommunene Rauma og Tingvoll kommer med som nye kommuner i 2012. Det ble arbeidet

Detaljer

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse 1. Bakgrunn Reguleringsplanen har til hensikt å tilrettelegge for etablering av 2 nye boligtomter, i planen

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013 Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...

Detaljer

Ramme gård - Planbeskrivelse

Ramme gård - Planbeskrivelse Vestby kommune Ramme gård - Planbeskrivelse Områderegulering Rådmannens forslag 24. september 2009 Formål Ramme gård er under utvikling som et allsidig gårdsbruk med lokalt, økologisk, sesong- og tradisjonsbasert

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

Skrabben-området Orientering om utvalgte temaskrabben

Skrabben-området Orientering om utvalgte temaskrabben Skrabben-området Orientering om utvalgte temaskrabben Gjeldende plansituasjon Trafikk og parkering Ca 15 boliger har i dag adkomst via Skrabben og veibredden er målt på kartet ca 2,5 3 meter. Veien har

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 Handlingsprogrammet er en direkte oppfølging av Strategi for idrett og i Buskerud, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 30. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 12 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet. -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)

Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet. -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) -Tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78) - - Sikring av friluftslivsområder

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet Nasjonal politikk for vann i bymiljøet FAGUS Vinterkonferanse 3.februar 2009 1 Ved seniorrådgiver Fagus Unn 3.februar Ellefsen, 2009 Miljøverndepartementet Foto: Oslo kommune Foto: Fredrikstad kommune

Detaljer

Reguleringsplan for Grepan i Tjøme kommune foreløpig vurdering

Reguleringsplan for Grepan i Tjøme kommune foreløpig vurdering Tjøme kommune Rødsgt. 36 3145 TJØME Deres ref Vår ref Dato 200500079 /MT 09.05.06 Reguleringsplan for Grepan i Tjøme kommune foreløpig vurdering Miljøverndepartementet viser til kommunens brev av 30. januar

Detaljer

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Hvaler kommune Virksomhet havn Virksomhet teknisk drift PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Vedtatt av Hvaler kommunestyre 11.mars 2009 (sak 7/09) INNHOLD: Forord s.1 Fakta om Hvaler havn s.2

Detaljer

VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune

VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune side 1 Innledning Vi vil rose administrasjonen for et godt forslag til budsjett og handlingsplan for 2015-2018. Det gjennomgående

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 07/1578/EM K11 20.10.2008 08/13985

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 07/1578/EM K11 20.10.2008 08/13985 Samfunnsutvikling Langebåt vel v/ leder Arild Kristiansen Johnny Svorkmosv.200 0903 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 07/1578/EM K11 20.10.2008 08/13985 INFORMASJON OM MERKING AV KYSTSTI PÅ HALLANGEN

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold. Fylkesmannen i Østfold v/liv-marit Hansen og Aase Richter FORVALTNINGSPLAN FOR YTRE HVALER NASJONALPARK MARIN DEL

Fylkesmannen i Østfold. Fylkesmannen i Østfold v/liv-marit Hansen og Aase Richter FORVALTNINGSPLAN FOR YTRE HVALER NASJONALPARK MARIN DEL Til: Fra: Referansgruppen Fylkesmannen i Østfold v/liv-marit Hansen og Aase Richter Dato: 16. juli 2009 FORVALTNINGSPLAN FOR YTRE HVALER NASJONALPARK MARIN DEL Møte referansegruppa, Skjærhalden 19. juni

Detaljer

Mørvikodden Hyttefelt

Mørvikodden Hyttefelt REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Mørvikodden Hyttefelt HALDEN KOMMUNE Godkjent av det faste planutvalg dato: sak nr.: Godkjent av Halden kommunestyre dato: sak nr.: 1. FELLESBESTEMMELSER

Detaljer

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Prosjektleder Ellen Korvald Nore og Uvdal 12. mai 2009: Utgangspunkt for prosjektet Planprogrammets rammer Lokale prosesser Oppdrag fra

Detaljer

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 27.01.2016 Vår referanse: 15/69966-3 Deres dato: 06.01.2016 Deres referanse: Uttalelse - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2014

Detaljer

AVDELING FOR KULTUR, FRIVILLIGHET OG FOLKEHELSE STYRINGSDOKUMENT. for friluftsliv

AVDELING FOR KULTUR, FRIVILLIGHET OG FOLKEHELSE STYRINGSDOKUMENT. for friluftsliv AVDELING FOR KULTUR, FRIVILLIGHET OG FOLKEHELSE STYRINGSDOKUMENT for friluftsliv Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og naturopplevelse St.mld. nr. 39 (2000

Detaljer

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE. Bilde viser deler av planområdet

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE. Bilde viser deler av planområdet BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE Bilde viser deler av planområdet Planforslaget er utarbeidet av Kystplan AS i samsvar med grunneier Joar Berdal

Detaljer

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) Norges største, og eneste landsdekkende, interesseorganisasjon for fritidsbåtbruk Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) 1 KNBFs visjon: «for et bedre båtliv» Kongelig Norsk

Detaljer

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 21/304 - Flytebrygge Tiltakshaver: Leif Inge Christensen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

SIKRING AV PRESTNESET FRA IDÈ TIL TILSAGN. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

SIKRING AV PRESTNESET FRA IDÈ TIL TILSAGN. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune SIKRING AV PRESTNESET FRA IDÈ TIL TILSAGN Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Songdalen kommune Ca. 6000 innbyggere Nodeland er kommunesenter Gode naturgitte forhold for friluftsliv Tradisjonelt

Detaljer

AVTALEMAL OM FORVALTNING AV OMRÅDE. UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET 18.mai 2009

AVTALEMAL OM FORVALTNING AV OMRÅDE. UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET 18.mai 2009 AVTALEMAL OM FORVALTNING AV OMRÅDE. UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET 18.mai 2009 I presentasjoner av Utvalgte kulturlandskap i jordbruket står det blant annet: Verdiene i jordbrukslandskapet er skapt

Detaljer

013 gnskap 2 g re ing o tn rsbere Å

013 gnskap 2 g re ing o tn rsbere Å Oslofjorden 2013 Årsberetning og regnskap 2013 1 Styreleder har ordet Vi kan se tilbake på 2013 som et meget aktivt år. OF er en høyst oppegående og vital 80-åring. Årsmøtet i Moss i april vedtok en ny

Detaljer

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad 2 INNHOLD Innledning...Side 5 - Grunneierrettigheter...Side 6 - Fritidsboliger/hytter...Side 6 - Tekniske inngrep...side 6 - Kystfiske...Side

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

Handlingsdelen i regional plan. Møte i Fellesforum for regionale planer, Gardermoen, 29. oktober 2010

Handlingsdelen i regional plan. Møte i Fellesforum for regionale planer, Gardermoen, 29. oktober 2010 Handlingsdelen i regional plan Møte i Fellesforum for regionale planer, Gardermoen, 29. oktober 2010 PBL 8-1 Regional plan Til regional plan skal det utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring av

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Strategidokument for Kvamskogen Vel

Strategidokument for Kvamskogen Vel Strategidokument for Kvamskogen Vel Vedtekter for Kvamskogen Vel 1 - Velforeningens formål er å medvirke til å utvikle og i vareta allmenne interesser som knytter seg til Kvamskogen som hytte-, rekreasjons-

Detaljer

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - et frivillig interkommunalt samarbeidsorgan mellom: Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Evje og

Detaljer

Storsand Utvikling AS. Reguleringsplan for Slottet Storsand. Arbeidsopplegg

Storsand Utvikling AS. Reguleringsplan for Slottet Storsand. Arbeidsopplegg Reguleringsplan for Slottet Storsand Arbeidsopplegg 26.06.2014 Arbeidsopplegg reguleringsplan for Slottet Storsand INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 1 2 Beskrivelse av oppdraget... 1 2.1 Valg av plantype...

Detaljer

Skjellum- og Kirkefjellet vel V/ Anne-Gry Rønning-Aaby Gamle Bygdevei 319. 1284 Oslo. Fredrikstad kommune Postboks 1405.

Skjellum- og Kirkefjellet vel V/ Anne-Gry Rønning-Aaby Gamle Bygdevei 319. 1284 Oslo. Fredrikstad kommune Postboks 1405. Skjellum- og Kirkefjellet vel V/ Anne-Gry Rønning-Aaby Gamle Bygdevei 319 1284 Oslo Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 Fredrikstad 11. juni 2010 KYSTSONEPLAN - HØRING Skjellum- og Kirkefjellet vel

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden

Detaljreguleringsplan Støodden Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 31. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 2 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune

DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune 1 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 47 / 3, 8 og, 48 / 84 FS-nummer naturbase.no FS00000632 Sikring s form Sikret år Erverv Avtale 1964,

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer