Til aksjonærene i Vøyensvingen 15 AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til aksjonærene i Vøyensvingen 15 AS"

Transkript

1 Til aksjonærene i Vøyensvingen 15 AS Velkommen til generalforsamling, tirsdag 28. mai 2019 kl i Aktivitetssenteret, Vøyensvingen 22. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsrapport og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Vøyensvingen 15 AS det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare én har stemmerett. Aksjeeier kan møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Vøyensvingen 15 AS Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Vøyensvingen 15 AS Avholdes tirsdag 28. mai 2019 kl i Aktivitetssenteret, Vøyensvingen 22. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av en til å føre protokoll og minst en møtedeltaker som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSRAPPORT FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2018 Underskuddet foreslås dekket ved overføring fra egenkapital 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Oppgradering av brannsikkerhet B) Endre vedtekter for fremleie C) Endre vedtekter vedrørende aksjelagets vedlikeholdsplikt. Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlem for 2 år B) Valg av 1 varamedlem for 1 år Oslo, Styret i Vøyensvingen 15 AS Jørn Græsdal Buch/s/ Arne Aarsæther/s/ Kari R. Bache-Andreassen/s/ Line Robertsen/s/

3 3 Vøyensvingen 15 AS ÅRSRAPPORT FOR 2018 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har aksjeselskapets tillitsvalgte vært: Styret Leder Jørn Græsdal Buch Vøyensvingen 19 Styremedlem Arne Aarsæther Vøyensvingen 19 Styremedlem Kari R. Bache-Andreassen Vøyensvingen 19 Styremedlem Line Robertsen Vøyensvingen 17 Varamedlem Per Olav Erstad Vøyensvingen 15 Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 2 kvinner. Aksjeselskapet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Vøyensvingen 15 AS Aksjeselskapet består av 69 leiligheter knyttet til aksjer. I tillegg kommer 1 tjenesteleilighet. Vøyensvingen 15 AS er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel Sagene i Oslo kommune med følgende adresse: Vøyensvingen 13,15,17,19 Gårds- og bruksnummer : Aksjeselskapets formål er å gi aksjonærene enerett til bruk av egen bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Aksjeselskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Aksjeselskapet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Vøyensvingen 15 AS har en deltidsansatt vaktmester. Det har ikke vært rapportert om skader eller ulykker i Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Aksjeselskapets revisor er BDO AS. Styrets arbeid 2018/2019 Det har vært god aktivitet i perioden. Styret har avholdt 8 styremøter. I tillegg til vanlig drift har styret av praktiske grunner avklart problemstillinger ved e-poster, telefonsamtaler og korte møter. Styret har også løst ulike beboersaker. Styreleder Jørn Græsdal Buch har fungert som gårdens HMS-ansvarlig.

4 4 Vøyensvingen 15 AS Konsulent Kjetil Torød er ansatt som konsulent til styret. Han vil arbeide videre med gjennomgang/kontroll av løpende faktura som tilfaller Vøyensvingen 15 AS. Honorar er satt til kr 5000 i året. Vedlikehold Det elektriske anlegget i fyrrommet er under oppgradering. Styret har engasjert Aspelund Elektro til å utføre arbeidet. Styret mener at Aspelund Elektro viser til konkurransedyktige priser og en tungtveiende årsak til at dette firmaet ble valgt, er at de har tidligere utført arbeid både i bygget generelt, og i fyrrommet. Utemiljø Årets vårdugnad ble avholdt 6. mai, og styret vil takke alle som deltok. Adkomstrett til Maridalsveien Stiftelsen De Biermannske legater, som Vøyensvingen 15 AS fester tomt av, varslet stenging av vår adkomstrett fra utgang ved bakgården vår til Maridalsveien. Det har vært avholdt møter/korrespondanse både mellom Vøyensvingen 15 AS, styreleder for legatet og vår advokat i Dalan advokatfirma. Legatet har ikke gått videre med stenging av adkomsten vår, og dermed har styret valgt å la saken bero. Fremleie Det gjøres oppmerksom på at fremeleie (bruksoverlating) av hele boligen, uavhengig av om det skjer via AirBnb eller annet, krever godkjenning fra styret. En søknad om fremleie skal inneholde navn på leietaker og lengden av fremleieforholdet. Dette er nødvendig for at styret skal ha kontroll med hvem som har adgang til eiendommen. Søknad om fremleie belastes med gebyr fra OBOS på pt. Kr. 1430,- per søknad. Det er per i dag fem leiligheter på fremleie. Omsatte leiligheter Det har vært omsatt 13 leiligheter fra mai 2018 til april Navneskilt til postkasse og ringeklokke Etter at vi fikk de nye postkassene (2014) ble det vedtatt at alle skal ha like navneskilter. Hvis det skal være navneendring på skiltet må det bestilles nytt skilt. Det er styret som bestiller og monterer nye skilter på postkasser og calling anlegg. Renhold av gården Styret har gjennomført en evaluering av renholdsavtalen vi har hatt med Norvakt & Vask AS. Vi har også hentet inn tilbud fra et annet renholdsfirma. Etter en helhetsvurdering i forhold til både kvalitet og pris, har styret besluttet å bytte leverandør fra Ny leverandør av renhold er Rene trapper / Rene bygårder AS. Vaktmestertjenesten Siden har Jonas Kirkeby Fidjeland vært ansatt som vaktmester på 1 års kontrakt. Styret har jevnlig vært i kontakt med vaktmesteren gjennom året og vi er godt fornøyd med hvordan han utfører faste og pålagte oppgaver. Vaktmester har pusset opp vaktmesterleiligheten og El-anlegget er også oppgradert.

5 5 Vøyensvingen 15 AS Søppelkasser Styret minner om at dersom søppelkassen i egen oppgang er full må søppelkasser i en av de andre oppgangene benyttes. Det er ikke tillatt å hensette søppel på gulvet. Alle poser med plast/matavfall/restavfall skal være knyttet igjen før de kastes. Det må ikke kastes poser med restavfall i papircontainerne ved garasjene. Vi minner også om at sko og søppelposer ikke skal settes utenfor dører i trappeoppgangene. Nettside Styret minner om at aksjelaget har egen hjemmeside: som er en god informasjonskanal til aksjonærene i Vøyensvingen 15 AS. Her ligger det informasjon om husordensregler, vedtekter og generell informasjon. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av aksjeselskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om aksjeselskapets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2018 er satt opp under denne forutsetning. Aksjeselskapet har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap. Inntekter Driftsinntekter i 2018 var til sammen kr Andre inntekter på kr består i hovedsak av diverse viderefaktureringer og innflyttingsgebyr. Kostnader Driftskostnadene i 2018 var til sammen kr Dette er kr høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at det har gått mer til drift og vedlikehold og fjernvarme enn budsjettert. De høye driftskostnadene skyldes hovedsakelig kostnaden ved utbedring av lekkasje fra varmtvannsrør i kjeller. Rørene var gamle og dermed ble det utført en større rehabilitering i april Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til. Kommentarer til aksjeselskapets arbeidskapital pr Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og viser aksjeselskapets likviditet. Arbeidskapitalen pr var kr For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

6 6 Vøyensvingen 15 AS KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2019 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. Drift og vedlikehold Det er budsjettert med normal drift i Kommunale avgifter i Oslo kommune Oslo Kommune la i sitt budsjettforslag til grunn en økning på 8,8 % for renovasjon og 9,5 % for vann og avløp for Vi har ikke regnet med økning i feiegebyr. Eiendomsskatten følger egne satser. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. Som følge av en varm sommer i Norge i 2018 økte strømprisene rundt budsjetteringstidspunkt. Det er derfor foreslått en økning i elektrisk energi med 20 % sammenlignet med fjoråret. Forsikring Det er budsjettert med kr i forsikringspremie for Premieendringen er en følge av indeksjustering på bygninger på 3,7 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Vøyensvingen 15 AS. Lån Vøyensvingen 15 AS har tre lån i OBOS. Lånene er annuitetslån med flytende rente. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,15 % p.a Sparekonto 0,80 % p.a Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester aksjeselskapet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

7 7 Vøyensvingen 15 AS

8 8 Vøyensvingen 15 AS

9 9 Vøyensvingen 15 AS Vøyensvingen 15 AS ORG.NR , KUNDENR RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Festeavgift Kommunale avgifter Energi/fyring TV-anlegg/bredbånd Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Reduksjon udekket tap Udekket tap

10 10 Vøyensvingen 15 AS Vøyensvingen 15 AS ORG.NR , KUNDENR BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto OBOS-banken Sparekonto OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Påløpte renter Påløpte avdrag SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

11 11 Vøyensvingen 15 AS Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Oslo, , Styret i Vøyensvingen 15 AS Jørn Græsdal Buch/s/ Kari R. Bache-Andreassen/s/ Arne Aarsæther/s/ Line Robertsen/s/ NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Rehabilitering bad Digital-Tv og bredbånd Garasje SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

12 12 Vøyensvingen 15 AS REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Felleskostnader Digital-Tv og bredbånd Rehabilitering bad SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Egenandel Innflyttingsgebyr Lås garasje Rep.lekkasje radiator SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Fri bolig Naturalytelser speilkonto Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring -431 Arbeidsklær -428 SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret og vaktmestergodtgjørelsen. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2018/2019, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8

13 13 Vøyensvingen 15 AS DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold vaskerianlegg -79 Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring Kostnader dugnader -480 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI/FYRING Elektrisk energi Fjernvarme SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Diverse leiekostnader/leasing Driftsmateriell Lyspærer og sikringer -442 Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kopieringsmateriell -352 Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Telefon/bredbånd Porto Kontingenter Bank- og kortgebyr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12

14 14 Vøyensvingen 15 AS FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken 465 Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av for sent innbetalte felleskostnader 446 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Andre rentekostnader -52 Renter og gebyr på lån i OBOS-banken Renter og gebyr på lån i OBOS-banken Renter og gebyr på lån i OBOS-banken SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/bokført verdi SUM BYGNINGER Gnr.219/bnr.242 Selskapet eier leilighet nr. H103 i Vøyensvingen 13. Aksjekapitalen er beregnet og bokført. Tomten er festet av De Biermannske legater i 99 år fra 1.juni Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2019) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke forfalte fakturaer som vedrører 2019, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 16 AKSJEKAPITAL Aksjekapitalen er på kr fordelt på 70 aksjer à kr Styremedlemmer som også er leieboere eier aksjer på lik linje med øvrige beboere.

15 15 Vøyensvingen 15 AS NOTE: 17 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av selskapets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdien. Dermed vurderes den faktiske egenkapitalen til å være positiv av styret i selskapet. NOTE: 18 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN OBOS Banken 1 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 3,05 %. Løpetiden er 20 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS Banken 2 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 3,05 %. Løpetiden er 28 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS Banken 3 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 3,05 %. Løpetiden er 28 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 19 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Regulering innskudd SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 20 SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER

16 16 Vøyensvingen 15 AS NOTE: 21 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant:. Borettsinnskudd Pantelån TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi:. Bygninger TOTALT

17 17 Vøyensvingen 15 AS INNKOMNE FORSLAG A) Forslag: Endring av aksjeselskapets vedtekter: Forslagstiller: Styret. Saksinformasjon: Styret ønsker et ekstra punkt i vedtektene pga vedlikeholdsplikt av fellesanlegg. Forslag til vedtak: «Punkt 4-1 (8) Enhver ombygning av leiligheten som omfatter flytting av rørkoblinger, bærevegger eller større elektrisk arbeid må godkjennes av styret før arbeidet påbegynnes. Eventuelle kostnader knyttet til godkjenning dekkes av søker». Vedtak: B) Forslag: Oppgradering av brannsikkerheten De brannforebyggende tiltakene i Vøyensvingen 15 er kanskje innenfor det loven krever, men hvorfor nøye seg med det. Små tiltak, (som, komfyrvakter, røykvarslere og slukkeutstyr i fellesarealer, riktig lås på rømningsveier etc) kan øke brannsikkerheten betraktelig og dermed også tryggheten for oss som bor her. Blant andre OBOS, tar på seg oppdraget med å lage en brannteknisk tilstandsrapport, kartlegge aktuelle tiltak for å øke brannsikkerheten og hjelp til å gjennomføre brannforebyggende tiltak Forslagstiller: Birgit Vartdal Forslag til vedtak: Vøyensvingen 15 bestiller en brannteknisk tilstandsrapport og kartlegging av tiltak for økt brannsikkerhet, fra OBOS eller annen brannteknisk rådgiver, og kommer tilbake til generalforsamlingen med forslag til tiltak og fremdriftsplan for bedret brannsikkerhet. Eventuelt tiltak som rådgiver mener haster blir vedtatt og gjennomført av styret uten ugrunnet opphold dersom kostnaden ikke er så stor at vedtak i generalforsamlingen kreves. Styrets innstilling: Styret mener det ikke er nødvendig å innhente en brannteknisk tilstandsrapport, men er positive til å undersøke brannsikkerheten i gården ytterligere. Styret har vært i kontakt med en tilbyder av seriekoblede brannvarslere til oppganger og vaskeriene. Vedtak:

18 18 Vøyensvingen 15 AS C) Forslag: Prøveordning for kortidsutleie via AirBnb: Forslagstiller:Jenny Ueland. Saksinformasjon: Dagens vedtekter lyder slik: En aksjeeier kan ikke uten samtykke av styret overlate bruken av hele boligen til andre. En aksjeeier som bor i leiligheten selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning. Vedtektene punkt 3.2. og Lov om borettslag kapittel 5 inneholder bestemmelser vedrørende overlating av bruk. En søknad om fremleie skal inneholde navn på fremleietaker og lengden av fremleieforholdet. Dette er nødvendig for at styret skal ha kontroll med hvem som har adgang til eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at utleie av hele boligen via AirBnb eller tilsvarende også krever godkjenning fra styret. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS Søknad om bruksoverlating belastes med gebyr av Obos på pt. kr per søknad. Jeg har tidligere vært i kontakt med Arne Aarsæther i styret angående detaljene rundt ovennevnte godkjenning fra styret som må til for å leie ut via Airbnb. Jeg fikk beskjed om at for kortere utleieperioder er "AirBnb ikke forenlig med vedtektene, da leietakeren AirBnb vil fremleie boligen til personer som ikke er kjent på søknadstidspunktet." Forslag til vedtak: I perioden 1.juni juni 2020 åpnes det opp for en prøveordning for kortisutleie via AirBNB. I prøveperioden er korttidsutleie via AirBnb tillatt såfremt følgende punkter overholdes; Det sendes inn en generell søknad til styret om utleie i leiligheten via Airbnb i prøveperioden, som styret må godkjenne før utleie er tillatt. I søknaden må innholdet i annonsen på AirBnb tydeliggjøres, og det må fremgå at borettslagets vedtekter og husordensregler er blitt informert om til leietaker. Det tillates maksimalt 8 utleieperioder per boenhet i prøveperioden Aksjonæren forplikter seg til kun å leie ut til personer med høy rating på AirBnb Aksjonæren forplikter seg til å ta fullt ansvar for leietakerene og deres handlinger. Styret må informeres i forkant av at utleieforholdet skal finne sted, dets lengde og AirBnbprofil på leietaker, men aksjonær behøver ikke styrets godkjenning såfremt den generelle søknaden er godkjent. Styret har rett til å nekte at et utleieforhold finner sted ved fremvisning av gyldig grunn.

19 19 Vøyensvingen 15 AS Styrets innstilling: Styret ønsker ikke endring av vedtektene som omhandler fremleie av bolig. Styret mener at fellesskapet er best tjent med dagens vedtekter.

20 20 Vøyensvingen 15 AS Annen informasjon om aksjeselskapet Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmester Jonas Kirkeby Fidjeland er vaktmester i selskapet. Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må den enkelte eier påregne å måtte betale for tjenesten selv. Renhold Aksjeselskapet har avtale med Norvakt og Vask AS om renhold av fellesarealene. Parkering Aksjeselskapet har 10 garasjer som leies ut etter ventelister. De som ønsker plass kan ta kontakt med styret. Nøkler/skilt Nøkler og skilt kan bestilles hos styret. Bestilling kan sendes til Forsikring Aksjeselskapets eiendommer er forsikret i IF SKADEFORSIKRING(35704) med polisenummer Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal aksjonær sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til styret og postforsikringsavdelingen i OBOS på telefon , eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om aksjeselskapets forsikring brukes, kan aksjonær belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor aksjonærs ansvar. Den enkelte aksjonær må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr Ifølge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i hver leilighet, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er aksjeselskapets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er aksjonærs ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Helse, miljø og sikkerhet Internkontroll innebærer at aksjeselskapet er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

21 21 Vøyensvingen 15 AS Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har aksjeselskapet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Utleie av egen bolig (bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan aksjonæren utarbeide energiattest for sin bolig. Kabel-TV Get er aksjeselskapets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål så kontakt Gets kundetjeneste på telefon , eller se på deres hjemmeside Større vedlikehold og rehabilitering 2019 Oppgradering av El-anlegg i fyrrom 2018 Oppgradering av vaktmesterleilighet 2018 Utskifting av rørstrekk og rørkoblinger 2014 Utskiftning av lamper på loft og søppelrom 2013 Oppgradering av skråning i bakgården 2012 Nye sykkelstativer og nye stigeledninger 2011 Utskiftning radiatorkraner 2010 Oppussing trappeoppganger 2010 Installasjon av utelamper ved inngang 2010 Utskiftning av pumpe i fyrrom 2009 Installasjon av fjernvarme 2007 Baderomsrehabilitering 2006 Beslag på dører i lofts- og kjellergangene, for å 2005 Montering av overfyllingsvern på oljetank, etter k 2004 Nye vaskemaskiner i begge vaskeriene Nye garasjeporter, samt utskifting av alle låser Rehabilitering av pipe til fyr. Overflatebehandling og El-anlegg Lekkasje i varmtvannsrør Nye lamper i sykkelrommene. og led-lamper i alle oppganger. Tidsur på alle utelamper. Oppretting og etterfylling av masse i bakgården.

22 Rehabilitering av fasader på fremsiden, samt utski Utskiftning av alle vinduer. 22 Vøyensvingen 15 AS

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte, tirsdag 25. april 2017 kl. 18.00 i Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG Puddefjorden Borettslag 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift

Detaljer

LUNGEGAARDEN BORETTSLAG ORG.NR , KUNDENR. 6172

LUNGEGAARDEN BORETTSLAG ORG.NR , KUNDENR. 6172 LUNGEGAARDEN BORETTSLAG ORG.NR. 885 234 992, KUNDENR. 6172 INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift

Detaljer

Til seksjonseierne i Pilestredet 68 Sameiet

Til seksjonseierne i Pilestredet 68 Sameiet Til seksjonseierne i Pilestredet 68 Sameiet Velkommen til årsmøte, torsdag 5. april 2018 kl. 18.00 i Pilestredet 68, fjerde etasje til venstre. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for

Detaljer

Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S

Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S 1 Toftesgt.29 B/S Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til årsmøte, 24. april 2018 kl. 18:00 på Lommedalen eldresenter. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2017. Styret håper du leser

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR Valgkomiteen Sigrid Haugen Bertrand Narvesens Vei Espen Alegria Ulimoen Bertrand Narvesens Vei

ÅRSRAPPORT FOR Valgkomiteen Sigrid Haugen Bertrand Narvesens Vei Espen Alegria Ulimoen Bertrand Narvesens Vei 3 Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet ÅRSRAPPORT FOR 2017 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styret Valgt for Leder Tommie Antonsen Bertrand Narvesens Vei 27

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte 2 Sameiet Langarinden Park Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Sameiet Langarinden Park avholdes 21, mars 2019 kl. 19.00 i Kyrkjekrinsen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Til andelseierne i R Wickstrømsgate I Borettslag

Til andelseierne i R Wickstrømsgate I Borettslag Til andelseierne i R Wickstrømsgate I Borettslag Velkommen til generalforsamling, torsdag 05. april 2018 kl. 18.00 i Artillerigården, gamlebyen i Fredrikstad. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til årsmøte, mandag 9 april 2018 kl kl 1800 på Frydenberg skole Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2017 Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag Velkommen til generalforsamling, torsdag 24. mai 2018 kl. 18.00 på Langerud sykehjem. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for

Detaljer

Til seksjonseierne i Soliehagen Boligsameie

Til seksjonseierne i Soliehagen Boligsameie Til seksjonseierne i Soliehagen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling, torsdag 24. mai 2018 kl. 19.00 på Sagene samfunnshus. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsrapport og regnskap for 2017. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Fredensborgveien 37 B/L

Til andelseierne i Fredensborgveien 37 B/L Til andelseierne i Fredensborgveien 37 B/L Velkommen til generalforsamling, torsdag 3.mai 2018 kl. 18:00 på Hammersborg torg 1 (OBOS). Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017.

Detaljer

Til andelseierne i Munkebakken Borettslag

Til andelseierne i Munkebakken Borettslag Til andelseierne i Munkebakken Borettslag Velkommen til generalforsamling, onsdag 21. mars 2018 kl. 20.00 hos OBOS, Storgt. 20, Tønsberg. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Risenga Terrasse og Tunet SE

Til seksjonseierne i Risenga Terrasse og Tunet SE 1 Risenga Terrasse og Tunet SE Til seksjonseierne i Risenga Terrasse og Tunet SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl 1 Skullerudbakken 8-10 Brl Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling, tirsdag14. mai 2019 kl. 19.00 på Sagene Samfunnshus. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsrapport og regnskap for 2018. Styret

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE 1 Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte 2016. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. I tillegg finner du bakerst i heftet «Orientering om

Detaljer

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. ÅRSBERETNING 2008 FOR BORETTSLAGET SVERRE 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle Oslo

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Utsiktstoppen Borettslag

Til andelseierne i Utsiktstoppen Borettslag Til andelseierne i Utsiktstoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling, 18:00 i Shalimar Tandoori, Restaurant - Konghellegata 5. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2018.

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Siriskjeret 4-6 Velkommen til årsmøte, Tirsdag 26 Mars 2019 kl hos OBOS, Langflåtveien 29, Mariero. Innkallingen i

Til seksjonseierne i Sameiet Siriskjeret 4-6 Velkommen til årsmøte, Tirsdag 26 Mars 2019 kl hos OBOS, Langflåtveien 29, Mariero. Innkallingen i Til seksjonseierne i Sameiet Siriskjeret 4-6 Velkommen til årsmøte, Tirsdag 26 Mars 2019 kl. 18.30 hos OBOS, Langflåtveien 29, Mariero. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2018.

Detaljer

Til andelseierne i Elvekanten Brl

Til andelseierne i Elvekanten Brl Til andelseierne i Elvekanten Brl Velkommen til generalforsamling, 15. mai 2019 kl. 18:00 i Ytterkollen Grendehus. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2018. Styret håper du

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet

Detaljer

Til seksjonseierne i Ekebergskråningen Sameie

Til seksjonseierne i Ekebergskråningen Sameie Til seksjonseierne i Ekebergskråningen Sameie Velkommen til årsmøte, torsdag 25 april 2019 kl. 19:00 i Valhallveien 24C. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2018. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie

Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie Velkommen til årsmøte, onsdag 20. mars 2019 kl. 17:00 i møterom i bodanlegget. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2018. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjons. Verkstedalleen 8

Til seksjonseierne i Eierseksjons. Verkstedalleen 8 1 Eierseksjonssameiet Verkstedalleen 8 Til seksjonseierne i Eierseksjons. Verkstedalleen 8 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du

Detaljer

Til huseierne i Finstad Hageby Villenga

Til huseierne i Finstad Hageby Villenga Til huseierne i Finstad Hageby Villenga Velkommen til årsmøte, Torsdag 26. April 2018 kl. 1900 i Grendehuset Villenga Hageby. Innkallingen inneholder driftsforeningens årsrapport og regnskap for 2017.

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til huseierne i Eventyrlia Huseierforening

Til huseierne i Eventyrlia Huseierforening Til huseierne i Eventyrlia Huseierforening Velkommen til generalforsamling onsdag 5. april 2017 kl. 18:30 i Eventyrlia Barnehage. Innkallingen inneholder huseierforeningens årsberetning og regnskap for

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 7-9-11 Velkommen til sameiermøte onsdag 1. mars 2017 kl. 18.00 I Trykkeriveien 4 Sellebakk (Glassteam s lokaler) Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Velkommen til sameiermøte: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 18:00 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap

Detaljer

Borettslaget Lindern Kv. V INNKALLING TIL Generalforsamling 2017 Onsdag 18. april klokken Bjørnehuset på St Hanshaugen

Borettslaget Lindern Kv. V INNKALLING TIL Generalforsamling 2017 Onsdag 18. april klokken Bjørnehuset på St Hanshaugen Borettslaget Lindern Kv. V INNKALLING TIL Generalforsamling Onsdag 18. april klokken 18.00 Bjørnehuset på St Hanshaugen Dagsorden: 1. Konstituering a. Valg av møteleder b. Registrering av fremmøtte c.

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Til aksjonærene i AS Nybygg

Til aksjonærene i AS Nybygg Til aksjonærene i AS Nybygg Velkommen til generalforsamling, tirsdag 21 mai 2019 kl. 18:00 i Frogner Seniorarena, Slemdalsveien 3 A Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsrapport og regnskap for 2018.

Detaljer

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Askergata 2

Til seksjonseierne i Sameiet Askergata 2 Til seksjonseierne i Sameiet Askergata 2 Velkommen til sameiermøte onsdag 5. april 2017 kl. 18.00 i Lilleborg Kirke, Oskar Braatens gate 35. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for

Detaljer

Til andelseierne i Brl Mølleparken

Til andelseierne i Brl Mølleparken Til andelseierne i Brl Mølleparken Velkommen til generalforsamling, 8. mars 2018 kl. 17.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammersborg torg 1. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap

Detaljer

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl 1 Skullerudbakken 8-10 Brl Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S

Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S 1 Toftesgt.29 B/S Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 1 Sameiet Tonsenhagen 3 Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Årsregnskap 2014 «navn» Årsregnskap 2017 Borettslaget Jacob Aallsgt 29 Org.nr xxx xxx xxx Org.nr Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap 2014 «navn» Årsregnskap 2017 Borettslaget Jacob Aallsgt 29 Org.nr xxx xxx xxx Org.nr Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap 2014 «navn» Årsregnskap Borettslaget Jacob Aallsgt 29 Org.nr xxx xxx xxx Org.nr 932 098 458 Utarbeidet av OBF sbyrå AS Inntekter Note Årsregnskap - Resultat Felleskostnader og inntekter 1 1

Detaljer

Til medlemmene i Etterstadkroken Vel

Til medlemmene i Etterstadkroken Vel Til medlemmene i Etterstadkroken Vel Velkommen til årsmøte. Innkallingen inneholder vellets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for vellet ved

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie

Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag 1 Skullerudbakken 8-10 Borettslag Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper

Detaljer

Til seksjonseierne i Banktorget Eierseksjonssameie

Til seksjonseierne i Banktorget Eierseksjonssameie Til seksjonseierne i Banktorget Eierseksjonssameie Velkommen til årsmøte, mandag 27.05.2019 kl. 18:00 i Folkets Hus Strømsveien 61. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2018. Styret

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Fagerheimgaten 9 AS Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Til andelseierne i Brl Ila Kvartal 2 B

Til andelseierne i Brl Ila Kvartal 2 B Til andelseierne i Brl Ila Kvartal 2 B Velkommen til generalforsamling, tirsdag 22. mai 2018 kl. 18:00 i Iladalen Kirke. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017. Styret håper

Detaljer

Til seksjonseierne i Orretunet Boligsameie

Til seksjonseierne i Orretunet Boligsameie Til seksjonseierne i Orretunet Boligsameie Velkommen til årsmøte, onsdag 5. mars 2018 kl. 18.00 i Møterom på Obs, Sjøskogveien 7 (Vinterbro senter). Oppmøte ved Kafé Bella i 2.etg. Innkallingen inneholder

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S

Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S 1 Toftesgt.29 B/S Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget Auklend Vest

Til andelseierne i Borettslaget Auklend Vest Til andelseierne i Borettslaget Auklend Vest Velkommen til generalforsamling, mandag 18. mars 2019 kl. 18:00 i Auglendsdalen 64(Frelsesarmeen). Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2018 SAMEIET ØSTGAARDGT

Resultatregnskap for 2018 SAMEIET ØSTGAARDGT Resultatregnskap for 2018 Note 2018 2017 Fakturerte fellesutgifter 778 236 755 262 Fakturerte fyringsutgifter 599 880 599 880 Innkalling kapital 600 028 0 Annen driftsinntekt 40 300 5 000 Sum driftsinntekter

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kirkeveien 57

Til seksjonseierne i Sameiet Kirkeveien 57 Til seksjonseierne i Sameiet Kirkeveien 57 Velkommen til årsmøte, tirsdag 02.04.2019 kl. 18:00 i lokalene til OBOS, Hammersborg torg 1. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2018.

Detaljer