OPPDRAGSLEDER. Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Støvvurdering for nytt masseuttak og flytting av asfaltverk i Sandbumoen, Sel kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPDRAGSLEDER. Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Støvvurdering for nytt masseuttak og flytting av asfaltverk i Sandbumoen, Sel kommune"

Transkript

1 NOTAT OPPDRAG RIAKUstøv Sandbumoen Sel masseuttak reguleringsplan OPPDRAGSNUMMER OPPDRAGSLEDER Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV Morten Martinsen DATO KS Leif Axenhamn Støvvurdering for nytt masseuttak og flytting av asfaltverk i Sandbumoen, Sel kommune 1. Bakgrunn Sweco Norge AS har av Nordplan ved Øyvind Sødal fått i oppdrag å utføre en vurdering av støvforurensning i forbindelse med anleggelse av et nytt masseuttak samt flytting av et stasjonært asfaltverk ved Sandbumoen i Sel kommune. Asfaltverket har vært i drift på Sandbumoen i flere tiår, dagens uttaksområde er snart tomt og reguleringsplanen søker å åpne et nytt område for uttak av masse. Lemminkainen AS er ansvarlig for drift av asfaltverk og uttak av masser. Planområdet ligger sør for eksisterende uttak på Sandbumoen. 2. Drift 2.1. Uttak av masse Moreneryggen på Sandbumoen inneholder løsmasser som blir hentet ut, bearbeidet og til slutt blir deler av massen brukt i produksjon av asfalt. Resterende masser blir transportert ut for annet bruk. Aktiviteten i massetaket pågår fra ca til Massene er hovedsakelig løsmasser av varierende størrelse. Massene blir gravd ut med gravemaskin og grovknust med kjeftknuser før sikting. Mantelknuser gjør så finknusing før ferdige fraksjoner blir splittet med sikt. Intern transport av masser på uttaksområdet blir gjort med hjullaster. Stein større enn 120 x 120 cm må deles før grovknusing. Deling blir gjort ved pigging. Stein blir samlet opp og pigging blir så gjort sammenhengende i bolker på 2-3 arbeidsdager. Ferdige fraksjoner blir lagret i masseuttaket og transport til asfaltverket gjøres ca. 1 gang pr måned med store dumpere. Forekomsten av morenemasser som egner seg for uttak er ca. 30 m dyp i sør og gradvis minkende til ca. 5 m i nord. memo01.docx S w e co Vangsveien 143 tlf NO-2321 Hamar, Norge Telefonnummer S we c o No r g e A S Org.nr: Hovedkontor: Oslo M o r te n M ar ti n se n Master of Science Hamar/Vann og Miljø Mobil MM s:\oppdrag\vos\5181\ _riaku&støv sandbumoen sel masseuttak reguleringsplan\12 arbeidsmapper\støv sandbumoen\rapport\ _riastøv sandbumoen sel masseuttak reguleringsplan.docx 1 (5)

2 2.2. Asfaltverk Asfaltverket bearbeider de ulike fraksjonen til ferdig asfalt. Støykildene i denne prosessen er transport av masser, mikser, transportbånd, tørketrommel, stein i overløp, sikter og støy fra drivverk og kompressorer. Ferdig asfalt blir tømt på lastebil. Asfaltverket har kapasitet på 150 tonn/dag. Reell produksjon ved full drift ligger på 100 tonn/dag. Driften er sesongpreget og styrt av behovet for asfalt. Vanlig sesong er fra 1.5 til Transport av masser Tidligere vurderinger legger til grunn at det hentes rundt 230 lastebillass i måneden de måneder asfaltverket er i drift. Dette gir 460 passeringer i måneden og 15 passeringer per dag. Hastighet er antatt til 40 km/t. Transport av ferdig asfalt går på den kommunale Moavegen Lokalisering av drift De første 2 3 år vil asfaltverket stå som i dag, med uttak av masser sørvest i det nye uttaket. Det planlegges å flytte asfaltverket til egnet plassering sør i nytt uttaksområde så snart dette er praktisk mulig. Plasseringen av asfaltverket vil være noe skjermet. Masser vil så bli tatt ut videre mot øst og nordover. Det er anslått at masseforekomstene vil vare i år. Se figur 1 under for plassering av utstyr i de ulike scenariene. Knusere og siktere vil plasseres i område der masse er tatt ut, de vil derfor stå noe skjermet. 3. Støving og partikler Støv består av partikler med ulike sammensetning og størrelse. Typisk størrelsesfordeling av partikler generert av gruvevirksomhet og lignende (masseuttak/steinbrudd) kan grovt deles inn som følgende (US-EPA/NSW-EPA): Partikler mindre enn 1 µm; cirka 0,2 % Partikler som PM 2,5, cirka 2-5 % Partikler som PM10, cirka % Partikler større enn 10 µm, cirka % Partikler mindre enn 10 µm og spesielt mindre enn 1 µm vurderes til å være de partikkelfraksjonene forbundet med størst risiko for helse. Partikler større enn 10 µm deponeres relativt raskt og tett på støvkilden. Andelen partiklers om er større enn 10 µm har større betydning når det gjelder nedstøving av området tett tilknyttet støvkilden. 2 (5) memo01.docx NOTAT MM s:\oppdrag\vos\5181\ _riaku&støv sandbumoen sel masseuttak reguleringsplan\12 arbeidsmapper\støv sandbumoen\rapport\ _riastøv sandbumoen sel masseuttak reguleringsplan.docx

3 3.1. Støvforurensning Dagens masseuttak foregår innenfor nordlig del av lilla skravert område, angitt med rødt omriss, se figur 1. I den vestlige delen av området er det også et stasjonært asfaltverk. Masseuttak og asfaltverk er planlagt flyttet til burgunder område med blått omriss, se figur 1. Område skravert med gult i Figur 1 er boligområde og adkomstvei til masseuttak kan ses rett vest for boligområdet. N Figur 1: Oversiktskart over planområdet. Eksisterende uttak er avgrenset med rødt omriss. Nytt masseuttak avgrenset med blått omriss, M03. Forurensning av støv fra den planlagte aktiviteten kommer fra: Produksjon av asfalt fra asfaltverket Støving fra graving, lasting og lossing av masser Støving fra transporterte masser fra masseuttak Oppvirvling av støv på vei og tilhørende støvnedslag fremkalt av anleggstrafikk langs adkomstvei avhengig av mengde trafikk og meteorologiske forhold Knusing av masser 3 (5) memo01.docx NOTAT MM s:\oppdrag\vos\5181\ _riaku&støv sandbumoen sel masseuttak reguleringsplan\12 arbeidsmapper\støv sandbumoen\rapport\ _riastøv sandbumoen sel masseuttak reguleringsplan.docx

4 Støving fra transportbånd Støving fra lagrede masser Støving av tein (på lastebilhenger) som transporteres til og fra masseuttaket antas å være våt ved lasting av steinen fra uttaket. Om ikke vil støvforurensning oppstå ved lasting av kjøretøy. Ved transport med lastebiler oppstår det kontakt mellom vegbane og bildekk som vil føre til, avhengig av hvor mye stein og støv som finnes på veibanen og hvorvidt veibanen er fuktig eller ikke, økt spredning av svevestøv. Dette vil også være påvirket av meteorologiske forhold men selv dragsuget fra lastebilene vil medføre økt risiko for spredning av svevestøv Støvnedfallsmålinger Det er tidligere utført støvnedfallsmålinger ved nærmeste nabo (Bjørkne), se vedlegg 1. I forurensningsforskriften kapittel 30 stilles det krav til at mengde nedfallstøv ikke skal overstige 5 gram/m 2 og 30 døgn fra utslipp av støv fra totalaktiviteter fra pukkverk. Vedlagt måledata er fra periodiske målinger utført i 2011, 2012 og 2014 under nåværende driftsforhold. Det stilles krav til målinger av støvnedfall for virksomheter som er etablert med en avstand på under 500 m til nærmeste nabo. Nytt masseuttak vil i nordlig grense ha en avstand på cirka 300 meter til nærmeste nabo og det må derfor utføres støvnedfallsmålinger. Ved flytting av stasjonært asfaltverk anbefales dette å gjøres slik at ny plassering har en avstand til nærmeste bebyggelse på minimum 300 m. 4. Konklusjon Basert på tidligere utførte støvnedfallsmålinger antas det at en flytting av masseuttaket til nytt planlagt område ikke vil medføre en økt forurensing av støv. En flytting av eksisterende asfaltverk vil antagelig medføre en forbedring i luftkvalitet i tilgrensende boligområder under forutsetning om tilnærmet lik produksjon av asfalt som i dag. Ved flytting av asfaltverket må dette gjøres slik at avstand til nærmeste bebyggelse blir på minimum 300 m, anbefalt sør i uttaksområdet. Da avstand fra masseuttak til nærmeste bolig vil være på under 500 m er det i henhold til forurensningsforskriften krav til at det utføres støvnedfallsmålinger som utført tidligere. 5. Referanser Miljøverndepartementet, Forurensningsforskriften kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel, Miljøverndepartementet, Forurensningsforskriften kapittel 24. Forurensninger fra asfaltverk, Miljøverndepartementet, Forurensningsforskriften kapittel 7. Lokal luftkvalitet, Klima- og miljødepartementet, Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T- 1520, (5) memo01.docx NOTAT MM s:\oppdrag\vos\5181\ _riaku&støv sandbumoen sel masseuttak reguleringsplan\12 arbeidsmapper\støv sandbumoen\rapport\ _riastøv sandbumoen sel masseuttak reguleringsplan.docx

5 Vedlegg 1: Tidligere utførte støvnedfallsmålinger 5 (5) memo01.docx NOTAT MM s:\oppdrag\vos\5181\ _riaku&støv sandbumoen sel masseuttak reguleringsplan\12 arbeidsmapper\støv sandbumoen\rapport\ _riastøv sandbumoen sel masseuttak reguleringsplan.docx

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

OPPDRAGSLEDER. Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV. Ragnhild Willersrud

OPPDRAGSLEDER. Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV. Ragnhild Willersrud 14 OPPDRAG Bergen Luftvurdering Bjørnsonsgate 29 OPPDRAGSNUMMER 667421 OPPDRAGSLEDER Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV Ragnhild Willersrud DATO UTFØRT AV: noragn KONTROLLERT AV: seleax Vurdering av luftkvaliteten

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland SMA Nordland AS Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland Risiko- og sårbarhetsanalyse 2014 rao4n2 2008-01-23 RAPPORT Kvitberget dolomittbrudd ROS-analyse Rapport nr.: Oppdrag nr.:

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: 253161 Trafikk- og støyvurderinger

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30 Kommentarer til forslag til planprogram for Huken pukk- og asfaltverk fra Alnaelvens Venner Breisjøgrenda sameie Groruddalen Miljøforum Lillomarka Orienteringslag Lillomarkas Venner Selskapet til Grorud

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn»

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» Reguleringsforslag for masseuttak og industriområde i Raset, Bergsbotn Gnr13/bnr34, 78 og deler av 35 i Berg kommune Bergsbotn, 9385 Skaland Forslagsstiller: Fagkyndig:

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Levanger Næringsselskap AS

Levanger Næringsselskap AS Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 07.02.06

Detaljer

Storbukt Fiskeindustri AS. Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-11-08

Storbukt Fiskeindustri AS. Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-11-08 Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2013-11-08 Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utvidelse Storbukt fiskeindustri

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

Nordic Mining søknad om gruvevirksomhet i Engebøfjellet

Nordic Mining søknad om gruvevirksomhet i Engebøfjellet Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Oslo, 13.02.2015 U.off. ofl. 15, 1. ledd Deres ref.: 13/4417 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4983 Saksbehandler: Nordic Mining søknad om gruvevirksomhet

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Kommentar til forskriften og høringsnotatet til forskriften

Kommentar til forskriften og høringsnotatet til forskriften Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Att.: saksbehandler Elin Elisabeth Norby Dato: 18. desember 2012 Deres ref: 2010/024624-008 Vår ref: HK/21/AB121221 Vegdir/ Forsk om bruk av

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

Hva skjer i Lister-området? Vi oppgraderer sentralnettet og bygger ny kabelforbindelse til Tyskland

Hva skjer i Lister-området? Vi oppgraderer sentralnettet og bygger ny kabelforbindelse til Tyskland Hva skjer i Lister-området? Vi oppgraderer sentralnettet og bygger ny kabelforbindelse til Tyskland I denne brosjyren vil vi fortelle deg om arbeidet vi skal utføre i Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord,

Detaljer

Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet

Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet Statens vegvesen Notat Saksbehandler/innvalgsnummer: Pål Rosland - 22073488 Vår dato: 17.08.2011 Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Avfallsforbrenningsanlegg Langemyr, Dalane reguleringsplan med konsekvensutredning.

Avfallsforbrenningsanlegg Langemyr, Dalane reguleringsplan med konsekvensutredning. Dato: 26.04.07 Saksnr.: 200600565-48 Arkivkode O: PLAN: Saksbehandler: Ivar Vestervik Saksgang Byutviklingsstyret Bystyret Møtedato 24.05.2007 13.06.2007 Avfallsforbrenningsanlegg Langemyr, Dalane reguleringsplan

Detaljer

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

Tolkning av luftsonekart og bruk av luftsonekart som planleggingsverktøy

Tolkning av luftsonekart og bruk av luftsonekart som planleggingsverktøy Drammen kommune Tolkning av luftsonekart og bruk av luftsonekart som planleggingsverktøy 2014-03-14 Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Grenseverdier og helserisiko 5 2 Tolkning av luftsonekart

Detaljer