HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskap. Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskap. Fillan den: 3.5.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskap"

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskap Innkalling til møte i Formannskap Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen Kl 09:00 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: eller Leder for teknisk komité er spesielt innkalt til dette møtet. Til drøfting/orientering: - Fastsetting av ny møtedato for kommunestyret i juni. Spørsmål meldes rådmannen. E-postadresse: Lars P. Hammerstad Varaordfører Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra E-post: Internett:

2 Side 2 av 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket PS 56/11 PS 57/11 PS 58/11 PS 59/11 PS 60/11 PS 61/11 PS 62/11 Godkjenning av protokoller fra formannskapets møter og Søknad om støtte til konfirmasjonsarrangement Søknad om tilskudd til matfestivaler Søknad om økonomisk støtte til etablering/drift Søknad om tilskudd Revidering av avtalen med Kaald/Schmid Hitra næringsforening - samarbeid - avklaring PS 63/11 Søknad om ekstrabevilgning til Island Games 2011 PS 64/11 PS 65/11 RDS 6/11 RDS 7/11 Fjellværøy IL - Søknad om forskuttering av spillemidler til ballbinge Finansforvaltning mars Delegerte saker Resultater fra Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende(kf-112) Søknader om startlån (delegertsak nr. 11/11D, 12/11D, 13/11D og 14/11D)

4 PS 56/11 Godkjenning av protokoller fra formannskapets møter og

5 HITRA KOMMUNE Kultur Arkiv: 223 Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Omar Pleym Dato: Søknad om støtte til konfirmasjonsarrangement Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskap /11 Vedlegg: Innstilling: 1. Hitra kommune støtter Humanistisk konfirmasjon på Hitra og Frøya med kr ,-. 2. Støtten gis med forbehold om at Frøya kommune støtter arrangementet med minst tilsvarende beløp. 3. Beløpet dekkes over reserver 2011, ansvar Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Omar Pleym Enhetsleder kultur Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto:

6 Bakgrunn for saken Felles søknad til Hitra og Frøya kommune fra Human-Etisk Forbund, Frøya og Hitra lokallag av 27. mars Saksopplysninger Utklipp av søknaden fra Human-Etisk Forbund: Søknad om faste driftsmidler HEF har siden 1988 arrangert Humanistisk konfirmasjon på Hitra og Frøya. Siden 2005 har konfirmasjonsseremonien blitt arrangert i Frøya kulturhus. Antall konfirmanter har steget jevnt de siste årene, I år er det 23 konfirmanter fra Hitra og Frøya og en fra Snillfjord kommune. Det forventes ca 600 gjester til seremonien som skal avholdes den 21. mai. Konfirmasjonsarrangementet holder et høyt arrangementsmessig og kunstnerisk nivå grunnet dyktige artister og godt teknisk utstyr. Etter hvert som kvaliteten på utstyret har bedret seg, har kostnaden økt. I 2010 hadde vi en utgift på kr ,- i leie av hall, lyd og lys samt tekniker. For 2011 har vi budsjettert med en kostnad på kr ,-. Kostnadene til selve konfirmasjonsarrangementet er blitt en belastning for oss og det vanskeliggjør vårt arbeid med å videreutvikle konfirmasjonstilbudet. Vi har bl. annet planer om å samarbeide med HEF på Fosen om et arrangement som heter På flukt. For å styrke vårt konfirmasjonstilbud, søker HEF Frøya Hitra lokallag om å få dekket utgiftene til leie av hall og utstyr til konfirmasjonsseremonier med en tredeling mellom kommunene og laget, for 2011 kr på hver av partene. Siste behandling av samme sak som er funnet er fra 2007, SAK 113/07 hvor Hitra Formannskap bevilget kr i tilskudd til arrangementet. I 2006 ble det gitt kr i støtte. Det bemerkes at Human-Etisk Forbund mottar støtte fra tilskuddet som går til ulike trossamfunn, og i 2010 var denne støtten på kr ,-. Vurdering Human-Etisk Forbund har et godt alternativ for de som ikke føler at den tradisjonelle konfirmasjonen er det riktige for dem. Søknadene fra Human-Etisk Forbund har tidligere vært imøtekommet av Formannskapet. Saken danner presedens for tilsvarende saker som evt. kan komme i forbindelse med at stadig flere nye trosretninger etableres i landet. Nye landsmenn som ikke er medlemmer av den Norske Statskirken vil kanskje også søke støtte til sine former for konfirmasjonsfeiring. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: E-post: Internett:

7 HITRA KOMMUNE Fellestjenester Arkiv: 223 Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Edel Ø. Myhren Dato: Søknad om tilskudd til matfestivaler Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskap /11 Innstilling: 1. DalPro AS, 7250 Melandsjø innvilges tilskudd på inntil kr fra Kommunens næringsfond til delvis finansiering av utgifter til deltakelse på matfestivaler i 2011 for småskalaprodusentene Hitra gårdsmat, Glørstad gårdsmat og Hitralaks på Hitra. 2. Tilskuddet står ved lag 2 år fra vedtakets dato. 3. Utbetaling av tilskudd skjer mot framlagt regnskap med dokumentasjon. Tilskuddet utbetales i forhold til netto fakturabeløp. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass. rådmann/økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto:

8 Bakgrunn for saken DalPro AS søker med brev av om tilskudd til dekning av utgifter til Trøndelag matfestival og Rennebumartnan med kr ,-. Søknaden er en samlesøknad fra Hitra Gårdsmat, Glørstad Gårdsmat, Hitralaks og DalPro Gårdsmat. Saksopplysninger I søknaden heter det: Småskalamatprodusentene på Hitra har gjennom årene deltatt på en rekke arenaer utenfor øyregionen for å markedsføre og selge småskalamat fra Hitra (Lerkendal, Trøndelag Matfestival og Rennebumartnaen). Dette har vært en suksess, men samtidig er det knyttet store kostnader til å delta på de ulike arrangementene, og småskalaprodusentene har ikke mulighet til å dekke dette i sin helhet uten store underskudd. På denne bakgrunn vil DalPro AS på vegne av småskala produsentene på Hitra, Hitra Gårdsmat, Glørstad Gårdsmat, HitraLaks og DalPro Gårdsmat søke om støtte til å delta på de 2 viktigste arenaene, Rennebumartnaen og Trøndelag Matfestival. Kostnadene til matfestivalene fremkommer slik: Rennebumartnaen Påmeldingsavgift kr Varer kjøkken kr Leie telt kr Lønn kokk kr Reise/overnatting/ekstra lønnsutgifter/forberedelse og etterarbeid deltakerne kr Sum utgifter Rennebumartnan kr Trøndelag Matfestival Standplass inkl. telt kr Diverse utstyr kr Reise/overnatting/ekstra lønnsutgifter/forberedelse og etterarbeid deltakerne kr Sum utgifter Trøndelag Matfestival kr Totale utgifter matfestivaler 2011 kr Som finansieres slik Egenandel bedriftene kr Hitra næringsforening kr Hitra kommune kr Sum finansiering kr Fellesutgiftene er beregnet ut fra deltakernes kostnader. Kostnadene er beregnet ut fra kostnadene i 2009 og Søkerne poengterer at støtte til deltagelse på matfestivalene vil være en god investering for både kommunen og næringslivet gjennom - Økt salg av og kunnskap om matprodukter fra Hitra - Videreutvikling av et bredt miljø for produksjon av lokal mat på Hitra - Økt stolthet overfor egne, lokale produkter - Hitra vil i økt grad bli forbundet med en god, særegen matkultur. Vurdering Småskalaproduksjon er en viktig del av næringslivet på Hitra. Det er flott at flere har satset på kortreist mat, som uten tvil er viktig for hittersamfunnet og ikke minst som et viktig supplement til fastfood og mat med mange e-stoffer. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: E-post: Internett:

9 Det at disse produsentene samlet deltar på slike matfestivaler synes meget fornuftig, det har betydning for Hitra, men også for den enkelte og de blir sett som en del av en helhet. Samlet utfyller de også hverandre. Hitra kommune har gjennom mange år vært med å bidra til at småskalaprodusentene har kunnet delta på matfestivalene. Dette har skjedd gjennom kommunens tilskudd til SUN, hvor det er gitt tilskudd med kr pr. år i tidsrommet Hitra næringsforening har bidratt med tilnærmet samme sum, samt at daglig leder har vært aktivt med som tilrettelegger og deltaker på festivalene. I tillegg er det gitt tilskudd fra næringsfondet til etablering til alle deltakerne. Det er også gitt tilskudd til deltagelse utenlands på matmesser for enkelte av produsentene. Velviljen har derfor vært stor, og det synes ingen grunn til å endre denne stragien. Imidlertid er det viktig å ikke forfordele en gruppe, det er mange småbedrifter på Hitra, og selv om deres produkter ikke er av en slik art at de blir satt i fokus, er det mange som sliter økonomisk. DalPro AS står som søker på vegne av deltakerne. DalPro har et helt annet utgangspunkt for å kunne delta på matfestivalene, deres økonomiske bæreevne er bedre og bedriften har mottatt tilskudd fra Innovasjon Norge som også omfatter markedsføring m.m. Det synes derfor riktig å ikke gi tilskudd til DalPro AS, men til de tre andre bedriftene. Disse bedriftene har fått tilskudd gjennom mange år, og det vil være riktig å signalisere at tilskudd ikke kan påregnes i fremtiden. Reisekostnadene m.m. uten DalPro AS beløper seg til kr ,-. Totale kostnader beløper seg da til kr , inkl. fellesutgifter for alle deltakerne. Søknaden faller inn under næringsfondets bestemmelser, dette er markedsføring i praksis. Ut fra dette fremmer rådmannen positiv innstilling. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: E-post: Internett:

10 HITRA KOMMUNE Fellestjenester Arkiv: Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Edel ØP. Myhren Dato: Søknad om økonomisk støtte til etablering/drift Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskap /11 Kommunestyre Innstilling: 1. Hitra kommunestyre vedtar å gi tilskudd til etablering og drift av selskapet Kystkulturveien. 2. Tilskudd gis med kr ,- pr. år, fra Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass. rådmann/økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto:

11 Bakgrunn for saken Med brev datert søker Interimsstyret for Kystkulturveien om støtte til etablering/drift med kr ,-. Kysten er klar arrangerte seminar for aktører innen reiselivs- og kulturnæringer innen sine 11 medlemskommuner. Seminaret konkluderte med ønske om samarbeid innen reiselivsbransjen, med etablering av et destinasjonsselskap. En arbeidsgruppe har utarbeidet forretningsplan for et destinasjonsselskap for kysten, som er overtatt av et interimsstyre i januar Arbeidsgruppas arbeid er støttet økonomisk av Kysten er klar og med praktisk bistand fra VRI Trøndelag og Trøndelag reiseliv. Interimsstyret har som mandat å lede/føre prosessen/planen fram til etablering av selskapet, og består av Bengt Selfors, Ørland - leder Torfinn Stub, Hitra - nestleder Ådne Røkkum, Bjugn Helge Bueng, Åfjord Ingrid Gauslaa Hårstad, Rissa Roger Lyngvær, Frøya Olav Hunnes, Hemne Roald Lysø, Trøndelag Forskning og utvikling - sekretær Saksopplysninger Arbeidet som er utført viser at det er et stort unyttet potensial i kystregionen, som er begrunnet i Stor gjennomgangstrafikk langs E6 som gir muligheter for kysten Økt etterspørsel/økt oppholdstid = økte inntekter Synliggjøring av Trøndelagskysten Kystriksveien og Atlanterhavsveien satsning og samarbeid Kystkultur er et av hovedfyrtårnene i Trøndelag sin reiselivsstrategi Turisten kjøper en totalopplevelse Etablering av et destinasjonsselskap som omfatter kommunene i Kysten er klar vil ha betydning for: o Få en STORRESEPSJON, som gir bedre informasjon, profilerer regionen og bygge stolthet lokalt. o Gjennom Trøndelag reiseliv få tilgang til profileringsverktøy, salg i alle deres og Innovasjon Norges sine salgskanaler. Oppnås kun samlet. o Trøndelag Reiselivs satsning på Kyst og Kystkultur, som et av fire fyrtårn fram til Kysten må være en del av destinasjon Trøndelag, og samlet er det mulig å være et kontaktpunkt. o Samlet bruk av midler mot turister, og felles profilering av regionen, ikke enkeltaktivitet. o Strukturert nettverk, hvor alle får bli med, også de små (gårdsmat, hytteutleie, fiske osv.) o Et solid og godt fellesverktøy for reiselivsaktørene i regionen o En aktør som skal drive profilmarkedsføring, som bidrar til å skape mer turisme og bedre lønnsomhet. o Økt samarbeid og økt kunnskap om hverandres produkter med mulighet til å utvikle og selge felles pakker til markedet. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: E-post: Internett:

12 Etableringen av destinasjonsselskapet støttes av Sør-Trøndelag fylkeskommune, Innovasjon Norge, Trøndelag reiseliv, NHO Reiseliv avd. Midt-Norge, Kysten er klar, VRI Trøndelag og prosjektet Utvikling av Trøndelagskysten som fyrtårn. Organisering Kystkulturveien skal være et aksjeselskap, med potensielle eiere o 11 kommuner o 150 reiselivsbedrifter og kulturaktører o 300 bedrifter innen handel/service/transport for koordinering av aktiviteter og samhandling om regionens reiselivsutvikling Styret velges av generalforsamling, og sammensettes av personer med relevant kompetanse og geografisk spredning. Lokalisering avgjøres av styret/generalforsamling. Selskapet er forutsatt å ha minst 2 årsverk, og i tillegg ha ressurser til kjøp av spesialiserte eksterne tjenester. Det er forutsatt arbeidsdeling i selskapet hvor det er fordelt koordineringsansvar for områdene nord og sør for Trondheimsfjorden. Økonomi Næringsaktører inviteres til å tegne eierandeler, ingen aktør skal kunne eie mer enn % i selskapet. Vedtekter og aksjonæravtale utarbeides og disse regulerer forholdet mellom aksjonærene, samt inn- og uttreden av selskapet. Aksjekapitalen bør dekke drift og lønn av daglig leder i ett år, eksempelvis 800 aksjer a kr Hovedtyngden av driftsinntektene skal være gjennom vertskaps- og serviceavtaler med aktørene og næringslivet. Prinsippet er at tjenester kjøpes. Salg av tjenester - Bedrifter og andre som ikke er eiere kan kjøpe tjenester fra selskapet (for eksempel formidling, materiellproduksjon, distribusjon, nettpublisering) - Bedrifter og kommuner kan kjøpe tilleggsprodukter ut fra behov - Selskapet kan gjennomføre prosjekter som generer inntekt (og søke finansiering) - Tilstøtende regioner som Kystriksveien Reiseliv (RV 714), Foreningen Namdalskysten, Trondheim, Steinkjer og Orkanger kan være potensielle kunder og/eller aksjonærer - Bedrifter i tilstøtende regioner kan kjøpe tjenester - Betalbare markedsføringstjenester som messedeltagelse, felles brosjyre etc. - Eksternt finansierte prosjekter Interimsstyret påpeker også at det er viktig med tålmodig og langsiktig kapital. Bedriftskategoriene er tenkt slik: Bedriftskategori 1 Overnattingsbedrifter med mer enn 20 rom og selskap som formidler overnatting i samme størrelsesorden betaler årlig kr , eks. mva. Bedriftskategori Større campingbedrifter (mer enn 10 utleieleiligheter) og overnattingssteder med mindre enn 20 rom betaler årlig kr , eks. mva. Bedriftskategori Aktivitets-, kultur- og opplevelsesbedrifter betaler årlig kr , eks. mva. Bedriftskategori Handelsstand/øvrig næringsliv betaler årlig kr , kan for eksempel være matbutikker, klesbutikker, bensinstasjoner etc. Den kommunale andelen er årlig en fast andel på kr kr. 20,- pr. innbygger. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: E-post: Internett:

13 Årlig tilskudd fra kommunene er beregnet slik: Kommune Innbyggere Grunnbeløp Pr. innbygger Sum Agdenes kr Snillfjord kr Hemne kr Hitra kr Frøya kr Ørland kr Bjugn kr Åfjord kr Rissa kr Roan kr Osen kr Sum kr Økonomi normalår Årlig Antall pris bedrifter Sum Service- og markedsavtaler bedrifter Bedrifter kategori Bedrifter kategori Bedrifter kategori Bedrifter kategori Salgsinntekter Turistbrosjyre netto overskudd Diverse salg (andre fellesverktøy, messekoordinering, kart etc.) Markedsinntekter på nett Provisjonsinntekter Sum bedrifter (59 % av total) Avtale med kommuner Sum kommuner (41 % av totalen) Samlede inntekter Anbefalt bindingstid 5 år, med oppstart høst 2011, etableringsfase 2011/12, med normalår ut Vurdering Et destinasjonsselskap for kystkommunene som allerede har etablert samarbeid i felles utfordringer for kysten synes positivt. Hitra er en del av en kystregion som ikke har samarbeidet så mye tidligere. Vår beliggenhet gjør at vi må samarbeide langs flere akser, noe avhengig av hva innholdet er. Når det gjelder reiseliv synes det klart at fellesskapet er størst med andre kystkommuner. Hitra har hatt samarbeid sammen med Frøya kommune om reiselivsselskapet Destinasjon Trøndelagskysten. Årlige tilskudd har vært kr fra 2006, som ble redusert til kr i Selskapet er ikke overført tilskudd for 2011, og er ikke operativt. I tillegg overføres kr årlig til Kystmuseet for det arbeidet som der utføres som turistinformasjon. Overføringene er basert på inngått avtale. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: E-post: Internett:

14 Søknaden gjelder midler til etablering og drift av selskapet med oppstart høsten 2011 bindingstid er 5 år. Eventuell aksjekapital fra kommunene vil først være aktuelt når eierskap fra reiselivsnæringen er avklart. Det er satt en frist til 1. juni for reiselivsnæringen. I utgangspunktet er det viktig at reiselivsnæringen selv er eiere og drivere av et slikt selskap. Kommunens rolle skal i første rekke være å legge til rette for næringen. Ut fra erkjennelse om at turisme er viktig for store deler av det øvrige næringslivet på Hitra synes det riktig at Hitra kommune bidrar til destinasjonsselskapet Kystkulturveien. Kostnadene må finansieres ved bruk av disposisjonsfond som er avsatt til slike formål. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: E-post: Internett:

15 HITRA KOMMUNE Fellestjenester Arkiv: 242 Saksmappe: 2011/652-2 Saksbehandler: Edel Ø. Myhren Dato: Søknad om tilskudd Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskap /11 Innstilling: 1. Hitra formannskap gir tilskudd til BFFamily til utgivelse av CD med kr Tilskuddet finansieres ved bruk av fondsmidler Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass.rådmann/økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto:

16 Bakgrunn for saken Bjørn Fjeldvær søker på vegne av BFFAMILY om tilskudd fra næringsfondet med kr ,- Saksopplysninger Søknaden gjelder prosjektstøtte til CD-utgivelse for gruppa BBFamily. BBFamily består av 5 personer i familiene Fjeldvær og Brasøy. Gruppa ledes av Bjørn Fjeldvær og Mette Brasøy, som begge har høyskoleutdanning innen henholdsvis musikk og markedsføring. CD-utgivelsen gjelder sanger som er nyskrevet tekst og melodi. Tekstene er på engelsk med tema Hitra og lokaltilhørighet. Ulf Risnes er tekniker og produsent, og utgis i 250 eksemplarer. CDèn skal ikke selges det er kun en promo, hovedsakelig inn mot NRK og norske ambassadører over hele verden. Prosjektet startet 16. februar og ferdigstillelse var planlagt til mars/april. Finansieringsplan: Studioleie med tekniker kr Eget arbeid (5*40 timer) kr Reiseutgifter 5 personer kr Matering til ferdig CD kr Fotoshoot til CD-cover kr Opptrykk 250 CD med cover kr Sum utgifter kr Utgivelsen forventes ikke å gi overskudd. Fjeldvær sier i søknaden at det er investert betydelige beløp i musikkutstyr som det aldri er søkt støtte til. Videre har han gitt ut 3 CDèr tidligere, hvorav det er søkt støtte til 2, uten at støtte er innvilget. Vurdering Prosjektet er viktig for familien som ønsker å lage en CD som de kan bruke til promotering. Utgiftene til utgivelsen omfatter eget arbeid med kr , som utgjør egenkapitalen. Det er imidlertid vanskelig å se at dette er prosjektet kan dekkes av næringsfondsmidler, da promoteringen ikke er et ledd i markedsføring av et selskap. Søkerne opptrer som privatpersoner. Rådmannen synes det er prisverdig at BFFamily ønsker å utgi CD, og for å vise at dette betraktes som positivt gis et tilskudd på kr ,-. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: E-post: Internett:

17 HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0116/0000 Saksmappe: 2007/ Saksbehandler: Dato: Revidering av avtale med Kaald/Schmid i forbindelse med gjennomføring av reguleringsplan for Hestvika og Børøya. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskap /11 Vedlegg: Notatet Endring av punkt i avtale med Helge Kaald fra saksbehandler Terje Svendsen. Avtale av 9. januar 2009 mellom Hitra kommune og Helge Kaald/Martina Schmid. Innstilling: Pkt. 8 i avtale av 9. januar 2009 mellom Hitra kommune og Helge Kaald/Martina Schmid endres slik at disposisjonsretten til bolighuset på eiendommen gnr. 116 bnr. 49 forlenges fra til For øvrig er det ingen endringer av punktet eller avtalen som sådan. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto:

18 Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: E-post: Internett:

19 Bakgrunn for saken Det vises til vedlagte notat fra saksbehandler med konklusjon/anbefaling om at det innrømmes en forlengelse av disposisjonsretten til bolighuset på eiendommen gnr. 116 bnr. 49 fram til dette i forhold til avtalens pkt 8. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: E-post: Internett:

20 Endring av punkt i avtale med Helge Kaald Hitra kommune inngikk en avtale med Helge Kaald/Martina Schmid i forbindelse med gjennomføring av reguleringsplan for Hestvika og Børøya i Avtalen innbar bl.a. at Hitra kommune skulle bytte noen eiendommer med paret, slik at reguleringsplanen i området kunne gjennomføres som forutsatt. Reguleringsplanarbeidet er fremdeles ikke sluttført, særlig på grunn av forskjellig forhold knyttet til sektormyndigheter (Kystverket og vitenskapsmuseet). Disse forsinkelsene medfører at Hitra kommune heller ikke har fått sluttført inngåtte avtaler med aktører i området. Av avtalen med Kaald/Schmid pkt. 8 fremgår det at paret kan disponere deres tidligere bolighus frem til nytt bolighus er ferdig og buret er flyttet. Flyttingen skal skje senest den Ettersom planarbeidet har dratt ut i tid, har paret bl.a. ikke fått tilgang til de tomtene som de skal overta fra Hitra kommune, slik at det ikke har vært mulig å flytte buret som forutsatt. På bakgrunn av disse forsinkelsene har det nå kommet en henvendelse fra Helge Kaald hvor det bes om at disposisjonsretten til tidligere bolighus forlenges fra frem til Fra administrasjonens side fremstår det som rimelig at disposisjonsretten kan bli forlenget ettersom planprosessen og derav manglende mulighet for gjennomføring av avtalen har dratt ut i tid. Ettersom eiendommen primært er planlagt brukt til fundamentering av fremtidig bru til Børøya, er det lite sannsynlig at en slik utvidelse av disposisjonsretten vil være til hinder for en fremtidig kommunal utbygging. Det anbefales på den bakgrunn at de innrømmes en forlengelse av disposisjonsretten til bolighuset på eiendommen gnr. 116, bnr. 49 frem til Ettersom avtalen i sin tid ble behandlet politisk både av formannskapet og kommunestyret vil forholdet diskuteres med politisk nivå.

21

22

23 HITRA KOMMUNE Fellestjenester Arkiv: Saksmappe: 2011/900-1 Saksbehandler: Edel Ø. Myhren Dato: Hitra næringsforening - samarbeid - avklaring Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskap /11 Formannskap /11 Kommunestyre Vedlegg: Samarbeidsavtale av 15. mars 2007 Saksprotokoll i Formannskap Behandling: Det ble fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Saken utsettes til formannskapsmøtet tirsdag Hitra formannskap ber rådmannen, i henhold til kommunestyrevedtak 06/10, avklare Hitra Næringsforenings forhold til utløpt avtale og fremtidig aktivitet i foreninga. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Saken utsettes til formannskapsmøtet tirsdag Hitra formannskap ber rådmannen, i henhold til kommunestyrevedtak 06/10, avklare Hitra Næringsforenings forhold til utløpt avtale og fremtidig aktivitet i foreninga. Enstemmig. Innstilling: 1. Saken fremmes uten innstilling. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto:

24 Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass. rådmann/økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: E-post: Internett:

25 Bakgrunn for saken Hitra kommunestyre inngikk i k.sak 49/07 ny samarbeidsavtale med Hitra næringsforening. Avtalen regulerte forholdet mellom Hitra kommune (HK) og Hitra næringsforening (HNF) når det gjaldt oppgaver og tjenester som HNF utfører for næringslivet i forhold til Hitra kommunes årlige overføringer til HNF. Avtalens varighet var Avtalen er ikke sagt opp av noen av partene, men Hitra kommune ønsker å vurdere/avklare samarbeidet ut fra flere forhold, Hitra næringsforening er uten daglig leder, Hitra kommune er i ferd med å ansette nærings- og kultursjef, det er mye aktivitet i Hitra kommune rettet mot næringslivet. Saksopplysninger Avtalen som opphørte var basert på felles målsetting om å yte god service til kommunens næringsliv og nyetablere som var relevant i samarbeidsavtalen, ut fra at næringsutvikling er viktig og at service skal tilstrebes ovenfor alle parter som bidrar til vekst i Hitra kommune. Avtalen var videre knyttet opp mot faste årlige overføringer for at HNF skulle yte en del service overfor næringsliv og nyetableringer. I tillegg innholder avtalen forholdet og gjennomføringen av Strategisk utviklingplan for næring, hvor ansvaret for koordinering og drift/gjennomføring av tiltak ble lagt til HNF. I dette lå at HNF skulle være sekretær for styringsgruppen for SUN, ha tilsynsfunksjon for prosjektgruppene for de enkelte SUN-tiltakene, samt årlig evaluering av tiltakene i forhold til måloppnåelse m.v. Det var en forutsetning at det skulle gjennomføres regelmessige møter mellom administrativt nivå i Hitra kommune og HNF. Eventuelle tilleggstjenester skulle avklares før igangsetting. Økonomi: Hitra kommune har i perioden brukt følgende midler til Hitra næringsforening og til SUN: Årlig tilskudd Koordinering og drift SUN Sum SUN-tiltak Merkevare/profil Markedskommunikasjon Vertskap/guding Lokal mattradisjon Min Første jobb Sum fra Hitra kommune Utbetalingene for vil trolig bli litt lavere, da kostnadene er lavere enn budsjett. Tabellen viser Hitra kommunes kostnader, i tillegg har HNF brukt midler til de samme tiltakene samt til flere andre tiltak, hvor HK ikke var involvert. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: E-post: Internett:

26 I tillegg har Hitra kommune utbetalt til følgende tiltak i SUN ikke administrert av HNF DTK/Opplev Hitra Bredbånd RV 714-planleggingsmidler Ægir SUN-tiltakene er i all hovedsak gjennomført, slik at disse ikke vil fortsette inn i 2011 og i årene fremover uten at det vedtas nye tiltak. Når det gjelder videreføring av årlige tilskudd til Hitra næringsforening for at den skal kunne ivareta funksjoner innen næringsliv, så må dette ses i sammenheng med opprettelse av stilling som nærings- og kultursjef, ordførers og rådmanns innsats for både bestående næringsliv og nyetableringer, samt at nyetablerere har kontakt og oppfølging via næringsfond. Dessuten må Hitra kommunes forhold til Sammen om framtida AS og eventuell opprettelse av Frhisk-Utvikling/Regionalt utviklingsselskap for Frøya og Hitra vurderes i denne sammenhengen. Vurdering Gjeldende avtale med Hitra næringsforening AS var basert på gjennomføring av SUN. SUN-tiltakene er i all hovedsak avsluttet, og Hitra kommune har betalt sin andel for 2007 og 2008, mens andelen for 2009 og 2010 er avhengig av endelige regnskaper samt avklaringer om budsjettert finansiering. HNFs finansiering av SUN-tiltakene har skjedd ved bruk av RDA-midler. Dette er midler som ble tilbakeført Hitra ut fra økt arbeidsgiveravgift i årene HNF har disponert midlene og har hatt ansvar for regnskap. Midlene er på det nærmeste brukt opp, restbeløp er ukjent. Det vil derfor ikke være mulig å igangsette nye SUN-tiltak med samme finansiering, hvilket vil begrense nye tiltak. Dessuten må avklares hva HNF kan bidra med i næringsarbeid/-utvikling ut fra Hitra kommunes ståsted og ansvar, og hva som er næringslivets behov. Det vil alltid være kryssende interesser i denne sammenhengen, roller og ansvar er ulike, men målet er å finne løsninger som er til beste for alle. Det er mange aktører innen dette området, målet må være å ha så få aktører som mulig, og at disse forener krefter og står mest mulig samlet. Tilsetting av nærings- og kultursjef vil forsterke kommunens innsats på området, og med en ansvarlig person vil koordinering og handlekraft øke. Prosjektlederstillingen på Jøstnøya er også en del av næringsarbeidet. Samarbeid med næringslivet skjer gjennom organ som Hitra næringsforening, Sammen om framtida, FrHiSk, Destinasjon Trøndelagskysten og andre selskap som kommunene har eierinteresser i, samt enkeltbedrifter. Økonomi er en viktig faktor i vurderingen i videre ferd. Gjennom de siste årene har Hitra kommune brukt mange midler til næringsutvikling i ordets videste betydning, for i tillegg til det som er vist ovenfor kommer næringsfondsmidler, arbeid med reguleringsplaner i mange sammenhenger, opparbeidelse av infrastruktur, tilrettelegging av næringsområder m.v. Hitra kommune må yte tilskudd/bevilgninger på en slik måte at de kommer til nytte på en best mulig måte. Hitra næringsforening er i utgangspunktet en interesseorganisasjon, som årlig har Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: E-post: Internett:

27 eiertilskudd på ca kr , hvor Hitra kommune er en av eierne. I og med at det er lite RDAmidler igjen, vil foreningens inntekter måtte dreie seg om salg. Hittil har Hitra kommunes tilskudd vært bærebjelken i foreninga, spørsmålet er om det fortsatt skal være slik. Eventuell etablering av FrHiSk/Regionalt utviklingsselskap innebærer trolig at Hitra næringsforening skal inngå i dette selskapet, det er derfor et uavklart spørsmål hvilken aktivitet forening skal ha i framtida. Ut fra rådmannens ståsted vil næringssjefens arbeid/rolle i stor grad dekke de oppgaver som inntil høsten 2010 ble ivaretatt av HNF. HNF har vært uten daglig leder i et halvt år, slik at kommunens tilskudd for 2010 ikke er oppfylt slik avtalen tilsier. Rådmannen er derfor av den formening at årlig tilskudd til HNF vil måtte reduseres vesentlig, spørsmålet er hvor mye. Det synes vanskelig å fastsette beløp på nåværende tidspunkt når foreningens videre ferd er uavklart. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: E-post: Internett:

28 \jôid ~ Uo( Det beste lar I~g.t Samarbeidsavtale Mellom: Hitra kommune, 7240 Hitra og Hitra Næringsforening (HNF), 7240 Hitra 1. Samarbeidsavtalen bygger på felles målsetting om å yte god service til kommunens næringsliv og nyetablerere som er relevant i samarbeidsavtalen. Avtalen bygger på gjensidig forståelse om at næringsutvikling er viktig og at service skal tilstrebes ovenfor alle parter som bidrar til vekst i Hitra kommune. 2. Avtalen regulerer størrelsen på faste årlige overføringer fra Hitra kommune til HNF samt angir tjenester som HNF skal yte som motytelse for de årlige.overføringer. 3. Hitra Næringsforening får overført kr ,- i år 2007 fra Hitra kommune. Årlige overføringer pr og Overføringer for senere år drøftes mellom partene og avklares ved den årlige budsjettbehandling. 4. For denne overføringen skal Hitra Næringsforening yte service uten videre kostnader for Hitra kommune. Dette gjelder for følgende forhold: a. Mottak av personer med forretningside. b. Arena for å presentere / videreutvikle ideer. c. Møteplass for næringslivet. cl. Nettsted. e. Fremme samarbeid skole næringsliv. f. Delta i kommunale prosesser på vegne av lokalt næringsliv der det er ønskelig og i den grad det er mulig ut i fra kapasitet i HNF. g. Være los gjennom det kommunale systemet for de som har behov for dette. h. Være los gjennom eksterne system for de som har behov for dette: Banker Eksterne virkemiddelaktører 5. Det skal i avtaleperioden settes spesielt fokus på Strategisk utviklingsplan for næring Levende Hitra, i det videre kalt SUN. Hitra Næringsforening ivaretar koordinering og drift av SUN, som ikke ivaretas av andre. a. Hitra Næringsforening får overført kr ,- fra Hitra kommune hvert år fom. år 2007 tom. år Dette som andel av godtgjørelse og dekning av kostnader forbundet med analyser, oppfølging og drifting av SUN.

29 Det beste for laget b. Hitra Næringsforening bidrar til samme formål gjennom Næringsretta utviklingsmidler med kr ,- hvert ar fom. ar 2007 tom. ar c. Tiltakene i SUN som Hitra næringsforening har ansvar for, som delvis finansieres av Hitra kommune, utbetales når det enkelte tiltak er satt i For 2007 gjelder det følgende tiltak: 1.1. Merkevare/Profil kr Markedskommunikasjon kr Vertskap/Guiding kr MIn første jobb kr Lokal mat Hitrameny kr gang og det er foretatt reelle utbetalinger. HITRA I d, Innenfor denne rammen skal HNF utføre følgende oppgaver tilknyttet SUN: Rapportering og sekretærfunksjonen for styringsgruppen for SUN. Det daglige tilsynet med at arbeidet løper som forutsatt i samtlige prosjektgrupper. økonomistyring av prosjektet. Være kontaktledd mellom styringsgruppen og prosjektg ru ppel ed ern e. Gjennomføre årlige evalueringer I analyser på om arbeidet fører til måloppnåelse Ut måleparametrer angitt i strategidokumentet. Informasjon og salg av planen til eksterne virkemiddelaktører. e. Uforutsette arbeidsoppgaver som kan oppstå underveis i arbeidet avklares med styringsgruppen ved hvert tilfelle. 6. Det gjennomføres regelmessige møter mellom administrativt nivå i Hitra kommune og FINE. 7. Det må foreligge konkrete avtaler mellom HNF og HK før det utføres tilleggestjenester. Avtalen avløser samarbeidsavtale mellom Hitra kommune og Hitra Næringsforening av 15. Mars Avtalen gjelder for perioden Avtalen kan sies opp med 12 mnd. oppsigelsestid av begge parter. Hitra, 1.5. Mars 2007 Hitra kommune Ni N ingsfo n~ g

30 HITRA KOMMUNE Fellestjenester Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Direkte tlf.: Dato: Saksnr.: 2011/900-4 Arkivnr.: Fra:Rådmannen Til: Hitra formannskap Notat Hitra næringsforening - samarbeidsavtale Hitra næringsforening har avholdt årsmøte, men ny styreleder er ikke valgt, og det har derfor ikke vært mulig å få til en avklaring i forhold til videre samarbeid og revidering av samarbeidsavtale. Hitra næringsforenings videre eksistens synes å ha lite grunnlag for drift uten samarbeid med Hitra kommune. Hitra kommune er på sin side avhengig av å kunne ha en organisasjon som er sparringspartner og talerør for det lokale næringslivet. Næringsutvikling og næringsgrunnlag er basisen i samfunnet, og ikke minst for de små bedriftene er en interesseorganisasjon viktig. Dessuten er det viktig at det er en felles organisasjon for næringslivet, som kan samle interessentene. Mange aktører har egne talerør, men i mange sammenhenger er det viktig å stå samlet. Eiendomskatt fra lokalt næringsliv er ofte en begrunnelse for Hitra kommunens overføringer til Hitra næringsforening. Ved innføringen av eiendomsskatt på lokale verk og bruk i 1992 ble det i kommunestyresak 110/92 pkt. 10 vedtatt følgende: Eiendomsskatteinntekten for 1193 avsettes til kapitalfond. I senere sak foretas en mer grundig vurdering av hvordan eiendomsskatteinntektene skal disponeres. Hitra kommune å signalisere positivitet i forhold til videre samarbeid med Hitra næringsforening. Samarbeidet må baseres på en revidert avtale, hvor tilskuddet knyttes opp mot foreningens medlemsavgift, tilskuddet skal tilsvare 2 ganger medlemsavgiften, dog minimum kr pr. år, maksimum kr Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: E-post: Internett:

31 Side 2 av 2

32 HITRA KOMMUNE Kultur Arkiv: Saksmappe: 2011/212-2 Saksbehandler: Dato: Søknad om ekstrabevilgning til Island Games 2011 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskap /11 Vedlegg: 1 Søknad om støtte til deltagelse i Natwest Island Games 2011 på Isle of Wight Innstilling: 1. Hitra kommune bevilger kr i tillegg til allerede bevilgede kr (SUM kr) til kommunes deltagere på Island Games Ekstrabevilgningen belastes Disposisjonsfondet post Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Omar Pleym Enhetsleder kultur Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto:

33 Bakgrunn for saken Søknad fra IGA Hitra v/sven Amund Fjeldvær av 14. mars Saksopplysninger Sakset fra søknaden: Island Games består av 25 medlemsøyer hvor et medlem annethvert år arrangerer idrettsleker for utøvere fra de respektive øyer. Hitra og Frøya er de eneste øyene i Norge som har medlemskap, og Hitra var faktisk med å stifte organisasjonen i Island Games 2011 foregår på Isle of Wight (England) i tidsrommet Hitras historikk i Island Games: Med siden starten i 1985 Deltatt fast siden 1997 Kun volleyball representert siden 2001 Hitra fikk 6. plass i spyd i I 2005 var volleyballaget nær en sensasjonell semifinale. Hitra vant for første gang gullmedalje på Rhodos 2007 Turid Malme halvmaraton Hitra vant 2 sølvmedaljer i 2009 på Åland, Turid Malme halvmaraton og Jørgen Olsen skyting Flere idretter viser Island Games interesse rekordmange til Isle of Wight Hitras deltar i 2011 med hele 56 personer fra 6 forskjellige idretter fordelt slik: 16 volleyballspillere fra Hitra VI3K damer med trenere/ledere 4 friidrettsutøvere med leder 24 fotballspillere fra Hitra FK Damer med ledere 4 golfspillere fra Hitra Golfklubb 4 skyttere fra Hitra Skytterklubb 4 syklister fra Hitra Hitra IGA arbeider for at flere av våre idrettsungdommer får sjansen til å delta på dette "Øyenes OL - både for det idrettslige, men ikke minst også for det kulturelle. Våre ungdommer har stor nytte av å komme seg ut i verden for å lære folk og kultur å kjenne, ikke minst med tanke på Hitra's næringsliv som i stor grad er eksportrettet. Her kan ungdommene få læring som ingen skole kan gi, og som Hitra som samfunn senere kan dra stor nytte av. For deltagelse i IGA 2011 er det beregnet en kostnad på ca ,- kr. pr deltager. Totalt regner en med et budsjett på ca kr (beregnet ut ifra 63 deltagere som av en eller annen grunn er oppgitt i søknaden). Det søkes om en støtte på i alt kr fra Hitra kommune (ca. kr pr. utøver). Island Games er allerede inne på kommunens budsjett med kr i støtte pr. år, dvs for hver gang den arrangeres (annet hvert år). Dersom vi regner med 56 deltagere kan en sette opp følgende modell for støtte: Antall deltagere 56 Aktive utøver på lekene i flg. søknad Kommunal støtte kr kr kr kr kr kr kr Tilleggsbevilgning kr 0 kr kr kr kr kr kr Støtte pr deltager kr 536 kr 893 kr kr kr kr kr I tillegg dekker kommunen alle utgifter for den kommunale representanten som for tiden er Hege Østmark og som utgjør ca kr pr. år. Vurdering Rådmannen ser dette som et viktig og ikke minst positivt tiltak for unge idrettsutøvere på Hitra, og vil derfor foreslå at det gis en ekstrabevilgning. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: E-post: Internett:

34 IGA Hitra v/sven Amund Fjeldvær 7241 Ansnes Hitra Kommune v/kulturkonsulenten 7240 Fillan Søknad om støtte til deltakelse i Natwest Island Games 2011 på Isle of Wight Hitra IGA er en komite som har ansvaret for den idrettslige del av Hitra's medlemskap i den internasjonale sammenslutningen Island Games. Island Games består av 25 medlemsøyer hvor et medlem annethvert år arrangerer idrettsleker for utøvere fra de respektive øyer. Hitra og Froya er de eneste øyene i Norge som har medlemsskap, og vi var faktisk med å stifte organisasjonen i Se web-sidene for organisasjonen på ames.net for mer informasjon eller neste arrangørs hjemmesider ames2011.co.uk b Summerisk oversikt over medlemsøyenes geografiske plassering, hele verden representert. Kort oppsummert kan vi si dette om hva det hele dreier seg om: 25 medlemsoyer idrettsutøvere funksjonærer 15 idretter 5 idretter som utøves på Hitra 6 idretter som lett kan utøves på Hitra Hitras historikk i Island Games Med siden starten i 1985

35 Deltatt fast siden 1997 Kun volleyball representert siden 2001 Hitra fikk 6. plass i spyd i I 2005 var volleyballaget nær en sensasjonell semifinale. Hitra vant for forste gang gullmedalje på Rhodos 2007 Turid Malme halvmaraton Hitra vant 2 solvmedaljer i 2009 på Åland, Turid Malme halvmaraton og Jorgen Olsen skyting Flere idretter viser Island Games-interesse rekordmange til Isle of Wight Hvorfor være medlem i Island Games? Idrett er et viktig satsingsområde Idretten på Hitra trenger stimulering Island Games er motiverende for ungdom Ungdom får slippe til i Hitras Island Games-idretter Island Games også en stor kulturell arena Eneste internasjonale organisasjon Hitra er medlem av Innmarsjen på den gamle olympiske stadion på Rhodos 2007, Hitra er godt synlig!

36 Kontakt med andre deltakerøyer er viktig! ÅLAND 2011: Neste idrettsleker foregår på Isle of Wight (England) i tidsrommet Hitra IGA's oppgave består i å sørge for påmelding og bestille reise/opphold for utøvere og ledere under lekene. Årets leker arrangeres langt unna Hitra, og det vil være betydelige kostnader med deltakelsen, se budsjett lengre ned i søknaden. Vår oppgave sammen med klubbene på Hitra, er å holde egenandelene så lave som mulig, slik at det ikke skal være økonomi som er avgjørende for deltakelse eller ikke. Hitras deltar i 2011 med hele 63 personer fra 6 forskjellige idretter, som er en rekordstor tropp, fordelt slik: 16 volleyballspillere fra Hitra VI3K damer med trenere/ledere 4 fri-idrettsutøvere med leder 24 fotballspillere fra Hitra FK Damer med ledere 4 golfspillere fra Hitra Golfklubb 4 skyttere fra Hitra Skytterklubb 4 syklister fra Hitra i tillegg til 3 offisielle personer som deltar på organisasjonens generalforsamling og andre møter. Troppen er vel den storste Hitra har stilt med. Ekstra gledelig er det at vi har såpass mange idretter representert i troppen! Det kommer også god del supportere som skal heie våre utøvere fram til gode resultater!

37 Hitra 1GA vil arbeide for at flere av våre idrettsungdommer får sjansen til å delta på dette "Oyenes både for det idrettslige, men ikke minst også for det kulturelle. Våre ungdommer har stor nytte av å komme seg ut i verden for å lære folk og kultur å kjenne, ikke minst med tanke på Hitra's næringsliv som i stor grad er eksportrettet. Her kan ungdommene få læring som ingen skole kan gi, og som Hitra som samfunn senere kan dra stor nytte av. Lekene i 2013 arrangeres på Bermuda og lekene i 2015 på Jersey, og Hitra IGA's mål er at enda flere hitterværinger (og froyværinger) får sjansen til å delta i den internasjonale forbrodringen dette er. Hitra IGA vil i samarbeid med Natwest Island Games arrangere og etablere en holdningskampanje mot dop i idretten, også i samarbeid med WADA. Vår lokale leder for dette er Ola Vigdal. xiva Hita IøøZ En blid og representativ tropp på Rhodos 2007!

38 Hitra's første gullmedaljør Turid Malme - ekte idrettsglede! Kostnader 2011: Isle of Wight ligger et stykke unna Hitra, og kostnadene ved deltakelse vil bli ganske høye da fly er eneste alternativ reisemåte. Budsjettet pr. utøver ser slik ut: 1. Flybillett tur/ret Værnes Gatwick v/london 3.100,- 2. Overnatting i Rookley 3.100,- 3. Akkreditering (deltakeravgift) 250,- 4. Busstransport Gatwick Isle of Wight tur/ret 550,- Tilsammen kr r. deltaker Hvilket ir et totalbuds'ett å 63 deltakere x = kr Av dette blir det betalt inn en egenandel pr. utøver på kr ,- og vi står igjen med å finansiere kr ,- pr. utøver, et totalbeløp på kr ,-. I tillegg kommer utøvernes behov for lommepenger. Hitra IGA søker herved Hitra Kommune om et reisetilskudd på kr pr. aktive deltaker/leder for å holde egenandelen så lav som mulig, til sammen kr Deltakelsen vil foruten en egenandel fra de aktive, belaste okonomien i deltakerklubbene på Hitra. Andre aktører i Hitra's næringsliv vil også få sjansen til å bidra med økonomiske midler.

39 Hitra Med håp om velvillig behandling! Vennlig hilsen ra IGA /A,&{AdAM S en Amund Fjeldvært Leder Ove Fiskvik Nestleder Hege Alice Østmark Hitra Kommunes repr. og sekretær Unni Brevik Kasserer Klubbenes representanter i forbindelse med lekene på Isle of Wight som er med i styret fram til neste leker: Mariann Hestnes Hitra VBK Svein Jarle Slenes Hitra Fri-idrettsklubb Tone Helsø Hitra FK Damer Roger Atthammer Hitra Golfklubb Jørgen Olsen Hitra Skytterklubb Roar Letnes Hitra Sykkelklubb

40 HITRA KOMMUNE Kultur Arkiv: 233 Saksmappe: 2010/ Saksbehandler: Omar Pleym Dato: Fjellværøy IL - Søknad om forskuttering av spillemidler til ballbinge Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskap /11 Vedlegg: 1 Søknad om forskuttering av tippemidler Innstilling: 1. Hitra kommune vedtar å forskuttere spillemidler på kr ,- til Knarrlagsund Nærmiljøanlegg Del 1, ballbinge. 2. Forskutteringen finansieres ved bruk av disposisjonfond. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Omar Pleym Enhetsleder kultur Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto:

41 Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: E-post: Internett:

42 Bakgrunn for saken Brev av 28. mars 2011 fra Fjellværøy IL v/ballbinggruppen. Saksopplysninger Knarrlagsund Nærmiljøanlegg Del 1 omhandler bygging av ballbinge. Nærmiljøanlegget kan søke 3 ganger om midler, evt. andre byggetrinn er ikke klarlagt på nåværende tidspunkt. Det ble søkt om spillemidler for 2010 til Del 1 av anlegget: Nr. Søknad Anleggsnr Søker Søknadssum Total kostnad 1 Knarrlagsund Nærmiljøanlegg - Del 1, Ballbinge Fjellværøy idrettslag , ,00 Knarrlagsund Nærmiljøanlegg ble tatt med i Kommunedelplan for Idrett og Fysisk Aktivitet i SAK 177/10 og søknaden ble med dette godkjent for søknad om spillemidler i år. I kommunes prioriteringer for spillemidlene i 2010 (FSK SAK 3/11) ble anlegget prioritert som nr. 1 av Nærmiljøanlegg (kun 1 søknad). Søknaden er godkjent av Sør-Trøndelag fylke, dvs. den er riktig utfylt og har med nødvendige vedlegg. Vi har vært i kontakt med Fylkeskommunen, og de kan opplyse at det ikke er sikkert at anlegget vil få tilskudd i år pga. trangere rammer fra departementet. Det må derfor tas høyde for at anlegget kanskje ikke får tildelt spillemidler i år. Totalt er anlegget beregnet til å koste kr, hvorav halvparten er spillemidler. Søker skriver bl.a. følgende i søknaden: Det har vært mange mennesker i sving for å få realisert ballbingen, og vi vet at mange barn gleder seg til den er på plass. Vi har nå mulighet til å bygge/sette den opp på dugnad omgående, og synes derfor det er trist at dette blir satt på vent pga treghet i tildeling/utbetaling av tippemidler. Vurdering Forskutteringen gjelder spillemidler som prioriteres både av Fylkeskommunen og kommunen, men som pga. trangere rammer nødvendigvis ikke vil få spillemidler i år. Årets tildeling er ferdig behandlet rundt 1. juni. Ballbingen er et viktig og godt tiltak for barn og unge på Knarrlagsund, og det kunne derfor være fint om denne kom på plass i år, at en slipper å måtte vente til neste år med byggingen. I tidligere tilsvarende saker har kommunen gitt forskudd (eks. klubbhus på Gammelsætra) Ut fra de opplysninger en har må søknaden kunne vurderes som godkjent og at den vil få spillemidler i år eller neste år. Det må også tas med i vurderingen at det vil kunne komme søknader fra andre frivillige organisasjoner som ønsker å starte opp prosjekter uten at endelig finansiering er avklart. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: E-post: Internett:

43 Fjellværøy 1L v/ Ballbingegruppa Frode Endre Hammerhaug Selvåg 7242 KNARRLAGSUND Mob: Knarrlagsund, Hitra Kommune Rådhuset 7240 HITRA SØKNAD OM FORSKUTTERING AV TIPPEMIDLER. Vedr. Ballbinge ved Knarrlagsund oppvekstsenter. Fjellværøy IL har over en lengre periode jobbet for å få finansiert ballbinge i tilknytning til oppvekstsenteret vårt som består av barnehage og 1-7 skole. I den forbindelse er det søkt om ,-. Signalene er at vi står langt oppe på prioriteringslista. I tillegg har vi fått innvilget midler fra lokalt næringsliv, samt at noen søknader fortsatt er til behandling. Det som er beklagelig, er at det tar lang tid før tippemidlene endelig tildeles. Det har vært mange mennesker i sving for å få realisert ballbingen, og vi vet at mange barn gleder seg til den er på plass. Vi har nå mulighet til å bygge/sette den opp på dugnad omgående, og synes derfor det er trist at dette blir satt på vent pga treghet i tildeling/utbetaling av tippemidler. Vi vet at Hitra kommune er en kommune som "satser på barn og unge". Dette synes vi er flott. For å planlegge, fmansiere og sette opp en ballbinge trenges det mye frivillig arbeid. Vi tenker at dette arbeidet også er en del av det forebyggende arbeidet for våre barn og unge som vi vet er så viktig, og som danner grunnlaget for morgendagens voksne. På bakgrunn av dette håper vi at Hitra komimme kan forskuttere tippemidler med kr ,-. Dersom det er behov for ytterligere informasjon kan undertegnede kontaktes på ovenstående telefonnummer Med vennlig hilsen Frode Endre Hammerhaug Selvåg

44 HITRA KOMMUNE Fellestjenester Arkiv: Saksmappe: 2011/738-4 Saksbehandler: Dato: Finansforvaltning mars Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskap /11 Vedlegg: Avkastningsrapport for mars Oversikt årlig avkastning Innstilling: 1. Hitra formannskap tar rapport for finansforvaltning for mars til orientering. 2. Saken går som melding til kommunestyret. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass.rådmann/økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto:

45 Bakgrunn for saken Mars endte med negativ avkastning med 0,055 mill. kr. Avkastning langsiktige plasseringer var -0,09 pst. og 0,26 pst. på kortsiktige plasseringer, som var hhv 0,52 og 0,06 i forhold til referanseindeksene. Sluttverdien av plasserte midler er 174,002 mill. kr. Fordelingen mellom aksjefond og rentebærende papirer er 38,9 pst. og 61,1 pst. Strategien er 35 pst. aksjer, med frihetsgrad opp til 45 pst. og 95 pst. rentebærende papirer. Kommentarer til resultatet for mars: v Oslo Børs hovedindeks var ned med 0,02 pst. v MSCI verdensindeksen ned med -2,0 pst. målt i NOK. v Dollaren svekket seg med -1,10 pst, til 5,51, og Euroen hadde oppgang mot NOK med 1,60 pst. og endte på 7,83, og er fremdeles lav. v Norges Bank beholdt foliorenten på 2,00 pst. ECB og Fed holdt renten uendret på henholdsvis 1,0 pst. og 0,25 pst. Vurdering Etter en positiv måned i februar er det en liten negativ avkastning i mars. Utviklingen så langt i april er positiv, men det er vanskelig å spå månedens endelig resultat. Aksjefondene hadde denne måneden en nedgang med 0,58 pst, og endte 0,80pst. foran referanseindeksen. I mars var den norske aksjeporteføljen bak indeks med 0,41 pst. Alle de tre norske aksjefondene hadde negativ avkastning, og Danske Invest Norske Aksjer var denne måneden dårligst, etter at den ga best resultat i februar. De globale fondene hadde samme nedgang som de norske, -0,58 pst., men var likevel1,45 pst foran referanseindeksen. De globale var svært variabel i forhold til indeks, og denne måneden kom Skagen KON-Tiki best ut med et resultat på 3,94 pst. som var 0,82 bak indeks. Renteporteføljen hadde positiv avkastning 0,192 mill. kr., og var foran indeks med 0,22 pst. Norske rentebærende papirer hadde positiv avkastning med 0,27 pst., utland var positiv med 0,08 pst., som var foran indeks med 0,08 pst. Verdien av langsiktige plasseringer er ved utgangen av desember 156,5 mill. kr. Resultatet av avkastning for mars var i liten minus, og etter tre måneder er avkastningen lavere enn forventet. Årets avkastning skal i utgangspunktet avsettes til bufferfond, da det ikke er budsjettert med finansavkastning. Dermed er finansreglementets handlingsregel om at finansinntekter skal budsjetteres fra fond oppfylt. Bruk av bufferfond er budsjettert med 4,9 mill. kr. Når det gjelder vektingen av plasserte midler er finansreglementets bestemmelser 35 % aksjer, med frihetsgrader opp til 45 % og ned til 5 %. Vektingen ble stabilisert i mars, ved at 20 mill. kr. ble overført fra aksjefond til rentebærende papirer. Vektingen skal dermed være omtrent i forhold til strategien, vi avventer til april for å se endelig vekting. Finansreglementets bestemmelse om hva som skal være grunnlag for langsiktig plassering er oppfylt, jfr. Reglementets pkt. 4. Langsiktige portefølje består av grunnkapital på 110 mill. kr. tillagt beregnet inflasjonsfond 16 mill. kr. med tillegg av 10 mill. kr. Porteføljen følges fortløpende, og vil bli redusert ned mot 136 mill. kr. ut fra utviklingen i avkastningen. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: E-post: Internett:

46 Rapport Mars 2011 Avkastningsrapport Hitra kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6

Interimsstyret for "Kystkulturveien" Brekstad, mars 2011

Interimsstyret for Kystkulturveien Brekstad, mars 2011 Interimsstyret for "Kystkulturveien" Brekstad, mars 2011 Til: Ørland Kommune SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL ETABLERING/DRIFT Interimsstyret for (sus), med arbeidstittelen "Kystkulturveien", søker herved

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 14:30

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 14:30 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem

Detaljer

Til orientering: Status i SiO - en orientering ved Svein Jarle Midtøy (ca. 45 min.)

Til orientering: Status i SiO - en orientering ved Svein Jarle Midtøy (ca. 45 min.) HITRA KOMMUNE Fillan den: 12.5.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyre Innkalling til møte i Kommunestyre Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen - 19.05.2011 Kl 13:00 Varamedlemmer

Detaljer

Leder for helse- og omsorgskomitéen er spesielt innkalt til dette møtet.

Leder for helse- og omsorgskomitéen er spesielt innkalt til dette møtet. HITRA KOMMUNE Fillan den: 31.1.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskap Innkalling til møte i Formannskap Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen 07.02.2011 Kl 12:00, 2. etg.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 05.07.2011 Tidspunkt: 09:00 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Varaordfører SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Varaordfører SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 05.08.2011 Tidspunkt: 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Varaordfører

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015. Fillan den: 19.10.2011

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015. Fillan den: 19.10.2011 HITRA KOMMUNE Fillan den: 19.10.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested HITRA KOMMUNE Fillan den: 18.10.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Kvenvær oppvekstsenter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:15 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

RANA KOMMUNE Sak 52/12. Saksbehandler: Gislaug Øygarden Arkiv: U01 &01 Arkivsaksnr.: 12/230. / Kommunestyret 24.04.2012 52/12 Formannskapet 17.04.

RANA KOMMUNE Sak 52/12. Saksbehandler: Gislaug Øygarden Arkiv: U01 &01 Arkivsaksnr.: 12/230. / Kommunestyret 24.04.2012 52/12 Formannskapet 17.04. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Orienteringer: Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Orienteringer: Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 18.09.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33 13 10/515 02.02.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33 13 10/515 02.02.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune MELDING OM VEDTAK Nærøy og Vikna Boligutleie AS v/ole Petter Fjær Byåsvegen 16 a 7900 RØRVIK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2014

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Frivilligsentralen Dato: Tidspunkt: 13:00 18:10

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Frivilligsentralen Dato: Tidspunkt: 13:00 18:10 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Frivilligsentralen Dato: 19.05.2011 Tidspunkt: 13:00 18:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Arne Westrum Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: kl. 10:00 15.00 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Oddvar Garås Bjørg Homelien

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan, fratrådte kl. 14:40 Leder for oppvekstkomiteen PP

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan, fratrådte kl. 14:40 Leder for oppvekstkomiteen PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 28.08.2012 Tidspunkt: 12:00 17:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2016 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Athammer MEDL SV Roy Arild Angelvik MEDL FRP Bergljot Stokkan MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Athammer MEDL SV Roy Arild Angelvik MEDL FRP Bergljot Stokkan MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 01.07.2014 Tidspunkt: 20:00 20:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 11.10.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 13:00 17:00

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 13:00 17:00 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Hitra Storkjøkken KF. Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Hitra Storkjøkken KF

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Hitra Storkjøkken KF. Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Hitra Storkjøkken KF HITRA KOMMUNE Fillan den: 31.10.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Hitra Storkjøkken KF Innkalling til møte i Hitra Storkjøkken KF Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Helsetun - Møterom Storkjøkkenet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0027/05 05/00288 SØKNAD OM ØKT TILSKUDD TIL DRIFT AV GAMVIK MUSEUM

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0027/05 05/00288 SØKNAD OM ØKT TILSKUDD TIL DRIFT AV GAMVIK MUSEUM Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 18.04.05 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Vedtekter for Sunne Kommuner

Vedtekter for Sunne Kommuner Vedtekter for Sunne Kommuner 1. Navn Nettverkets fulle navn er Sunne Kommuner WHOs norske nettverk. Nettverket er registrert som enkel foretak i Brønnøysund registeret under daglig leders navn. Organisasjonsnummer

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.10.2013 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 22.08.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 01.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 01.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 01.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 772 12 800 eller epost: post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

SAK: SAMARBEID MED SIIS - SAMAORDNA INNKJØP I SALTEN

SAK: SAMARBEID MED SIIS - SAMAORDNA INNKJØP I SALTEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inga Marie Lund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.09.2014 Referanse: 21704/2014 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Else Myhr Trysil kommunale idrettsfond 2014 Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksdokumenter

Detaljer

Eiendomsavdelingen Namsos. Utvikling av eiendommen Sandvika, gnr. 21 bnr. 23, i Namsos kommune

Eiendomsavdelingen Namsos. Utvikling av eiendommen Sandvika, gnr. 21 bnr. 23, i Namsos kommune Namsos kommune Eiendomsavdelingen Namsos Saksmappe: 2010/243-8 Saksbehandler: Svein Flasnes Saksframlegg Utvikling av eiendommen Sandvika, gnr. 21 bnr. 23, i Namsos kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Johannes Ervik MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Johannes Ervik MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 24.01.2017 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K2-D11 : Arkivsaknr.: 11/5984

Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K2-D11 : Arkivsaknr.: 11/5984 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.09.2011 087/11 MAL Kommunestyret 29.09.2011 103/11 MAL Formannskap 20.10.2011 091/11 MAL Saksansv.: Torleif Lindahl

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd HITRA KOMMUNE Fillan den: 27.10.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd 2011-2015 Innkalling til møte i Eldres Råd 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen - 03.11.2011

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Faste representanter som møtte: Jan Dukene LEDER TTL Carl F. Bertelsen NESTL H Morten

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.10.2014 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Audun Norbotten Liland MEDL V Cicilie Sivertsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Audun Norbotten Liland MEDL V Cicilie Sivertsen MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 15:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Morten

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/09 09/1848 JOBBSKAPINGSKURS - EGENANDEL FOR KOMMUNENS DELTAKERE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/09 09/1848 JOBBSKAPINGSKURS - EGENANDEL FOR KOMMUNENS DELTAKERE Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2009 Klokkeslett: E,. formannskape MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd HITRA KOMMUNE Fillan den: 02.02.2015 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd 2011-2015 Innkalling til møte i Eldres Råd 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom1 11.02.2015

Detaljer

Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Gauldal Skole og Kultursenter. Valg av medlemmer til samarbeidsstyret. Fastsetting

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 13/4912 I SØKNAD OM STØTTETIL DRIFT AV ALPINBAKKN I HOLTAN. Fauske IL Alpin/Snowboard søker om støtte til drift av Alpinbaken i Boltan.

FAUSKE KOMMUNE 13/4912 I SØKNAD OM STØTTETIL DRIFT AV ALPINBAKKN I HOLTAN. Fauske IL Alpin/Snowboard søker om støtte til drift av Alpinbaken i Boltan. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4912 I I Arkiv JouialpostID: sakd.: 13/471 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet Sak nr.: 056/13 FORMANNSKAP Dato: 03.06.2013 061/13 FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kjøllefjord Samfunnshus Møtedato: 19.10.2015 Tid: kl. Kl. 13:30 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Sigurd Rafaelsen, Ingunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/715-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 Q14 08.11.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/715-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 Q14 08.11.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat her 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/715-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 Q14 08.11.2012 Investeringsbudsjetet 2012

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 14.02.2013 Tid: 09.10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE Innhold : Status Nord-Trøndelag Fylke Litt om «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» (V-0732) Krav

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 11.05.2010 Tid: kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte onsdag 22.09.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 220910-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 220910-01 Økonomi Sigurd 220910-02 Kommunikasjon

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.08.2007 Tid: kl. 18.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 63/07 ETABLERING AV FRIVILLIGHETSSENTRAL PÅ TYNSET TYNSET, den

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal 15.10.2012 kl. 15:00

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal 15.10.2012 kl. 15:00 HITRA KOMMUNE Fillan den 10.10.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen. Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen. Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Spiserommet, kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.01.2007 Tid: 18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen. Siv Wilsgård, Guttorm

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat, økonomiavdelingen, rådmannen MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 Borgann ferjekai.

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Økonomi og administrasjon. Evaluering av ordningen "Tilskudd til bosetting" innført fra 01.07.06

Flatanger kommune. Saksframlegg. Økonomi og administrasjon. Evaluering av ordningen Tilskudd til bosetting innført fra 01.07.06 Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Saksmappe: 2008/7850-3 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Evaluering av ordningen "Tilskudd til bosetting" innført fra 01.07.06 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Formannskapet Innkalling til møte i Formannskapet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 20.10.2008 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret

Utvalg: Kommunestyret OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.09.2015 Tid: Kl. 10.00 Sted: Os kommunehus - Kantina Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Per K. Langøien (møter kl.12.00 deltar på

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.05.2013 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av Næringsrådet ved Odd Arvid Bjørnstad (1 time)

MØTEINNKALLING. Presentasjon av Næringsrådet ved Odd Arvid Bjørnstad (1 time) MØTEINNKALLING Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 12.9.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag 10. september

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 11.05.2011 Fra kl: 0900 Til kl: 1000 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Ordfører Ivan Haugland Skriftlig

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Protokoll fra styremøte 12.1.2016 kl. 19.00 22.00

Protokoll fra styremøte 12.1.2016 kl. 19.00 22.00 Protokoll fra styremøte 12.1.2016 kl. 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke tilstede i sak: Ingunn Vika Lene Gausel Einar Reinsnos Alexandra Björk Trine Nilssen X Nader Iversen Vara møter fast: Eli Hereide

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.09.2013 039/13 LRY Kommunestyret 03.10.2013 087/13 LRY Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-233, K2-A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF SP Ole L. Haugen ORD AP Tom Skare Torfinn Stub MEDL MEDL

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF SP Ole L. Haugen ORD AP Tom Skare Torfinn Stub MEDL MEDL Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 12:00 18:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 05.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.09.2014 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.09.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.09.2014 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Kommunestyresalen onsdag den , klokka15:00.

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Kommunestyresalen onsdag den , klokka15:00. HITRA KOMMUNE Fillan den 08.05.2014 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Kommunestyresalen

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.10.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.10. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.10.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 05/12 TID: 04.10.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget ORIENTERING:

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 17.01.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: 02.09.2015 Tid: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: 02.09.2015 Tid: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: 02.09.2015 Tid: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Kirsti Jakobsen som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18. Ibestad kommune Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Audun N. Liland, under sak 87/14 Dag Willmann V

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Audun N. Liland, under sak 87/14 Dag Willmann V Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 01.07.2014 Tidspunkt: 09:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 03.12.2012 kl. 10:00 13:40 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt i Mørkvedbukta - Newton Læringssenter mv. Universitet i Nordland

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt i Mørkvedbukta - Newton Læringssenter mv. Universitet i Nordland Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2013 37949/2013 2011/5365 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/114 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt i

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 17:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tom Skare MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tom Skare MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 06.04.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer