MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 16/150 Endring kommunens styrerepr. Sørborgen kunstgressbane AS 12/16 15/239 Opptak av barn uten rett til plass barnehageåret /16 16/77 Retningslinjer for tildeling av kulturmidler. 14/16 16/7 Åpen post, Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid, Middag kl Kl , i kommunestyresalen. Orientering om: Barn i Midt-Norge - Klæbuprosjektet. Klæbu, utvalgsleder

2 Sak 11/16 Endring kommunens styrerepr. Sørborgen kunstgressbane AS Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/16 Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Rådmannens innstilling Utvalg for oppvekst oppnevner ny styrerepresentant og vara til Sørborgen kunstgressbane AS til valg på neste generalforsamling SAKSUTREDNING Nåværende representant for Klæbu kommune og medlem av styret: enhetsleder for kultur, Kjersti Utne. Vara: enhetsleder drift og vedlikehold: Tor Loraas. Med bakgrunn i Kjersti sin stilling som enhetsleder for kultur og dermed selvskreven saksbehandler for saker vedrørende idrettsanlegg, er hennes habilitet kompromittert både som styremedlem og som saksbehandler. Til en viss grad kan samme forhold anføres for vararepr. Tor Loraas. Denne situasjonen ønskes endret gjennom oppnevning av nye styrerepr. Vedlegg Vedtekter Sørborgen kunstgressbane AS Saksopplysninger Om Sørborgen kunstgressbane AS jfr. vedtektene (utvalg): Selskapets aksjekapital er kr ,- fordelt på 100 aksjer à kr.1.000,- lydende på: - Klæbu kommune - 33 aksjer - Klæbu Sparebank - 33 aksjer - Klæbu idrettslag - 34 aksjer 5. Selskapets styre Selskapets styre består av 5 medlemmer, som velges for 2 år av gangen. Ved konstituerende generalforsamling velges dog to av medlemmene for 1 år. Inntil halvparten av styrets medlemmer skal utpekes av Klæbu idrettslag og Klæbu kommune. Minst halvparten av styrets medlemmer skal i henhold til aksjeloven velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal behandle: Side 2 av 8

3 Sak 11/16 3. Valg av styremedlemmer, og valg av styrets leder blant disse. Vurdering Det foreslås oppnevnt politisk valgt representant og vara på forestående generalforsamling. Utvalg for oppvekst foretar oppnevning. Økonomiske og administrative konsekvenser Ingen. Side 3 av 8

4 Sak 12/16 Opptak av barn uten rett til plass barnehageåret Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtedato: Saksbehandler: Anita Hovde Nilsen Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Formannskapet 12/16 Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Rådmannens innstilling Klæbu kommunestyre vedtar at det i barnehageopptaket for 2016/2017 blir gitt plass til barn som ikke har rett til opptak på grunn av at de er født etter Det tilbys plass til det antall barn det er søkt for fra den dato barnehagene kan tilby plass. En forutsetning for å ta inn disse barna, er at barnas foresatte aksepterer plass i den barnehagen der de blir tilbudt plass. Det vil si at retten til å velge barnehage faller bort. Budsjettmessig dekning gjøres gjennom løpende budsjettjustering av barnehagenes budsjett. SAKSUTREDNING Saksopplysninger Klæbu kommune har et barnehageopptak med søknadsfrist 15. mars hvert år. I tillegg er det løpende opptak ved ledighet. I inneværende år har alle med behov for barnehageplass som har flyttet til kommunen, fått dette. I kunngjøringen er det presisert at opptaket er samordnet og det søkes på ett skjema. Retningslinjene for opptaket er nedfelt i vedtektene for barnehagen. Det står i de kommunale vedtektene pkt. 3 om opptak-klagerett-oppsigelse, at barn som fyller ett år senest innen utgangen av august etter søknad har rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med barnehagelovens 12. Vedtektene til de ikke kommunale barnehagene finnes på deres hjemmesider. For inneværende år er det lagt fram et lovforslag om endring av reglene om opptak i 12a. Endring av vedtektene avventes til lovforslaget er vedtatt. Det som ligger i forslaget, er at barn som fyller ett år senest innen utgangen av oktober, har rett på plass. Kommunene har fått pålegg om å gjennomføre opptaket for inneværende år som om lovforslaget var vedtatt. Etter at søknadsfristen nå er utgått, kan rådmannen meddele at Klæbu kommune vil oppfylle retten til barnehageplass for de søkere som har rett til barnehageplass etter de nye bestemmelsene og med oppstart fra De kommunale barnehagene har etter opptaket fortsatt noe ledig kapasitet. Under forutsetning av et positivt vedtak i saken, vil det være plass til de barna som ikke har en rett i de kommunale barnehagene. Side 4 av 8

5 Sak 12/16 Etter årets opptak av de som har rett på plass, vil det totalt være 10 barn færre i barnehagene dette barnehageåret. Inkluderer vi de barna som står på venteliste fordi de er født for sent, vil vi være på samme barnetall som for inneværende barnehageår. 9 barn født etter fristen (31.10.) står på venteliste. Når hovedopptaket er i sluttfasen, ser det ut til at de private barnehagene har fylt opp alle sine plasser. Hesteskoen, Rydland(Sletten)og Tanem barnehage har kapasitet til å ta inn barn fra venteliste. Klæbu kommunestyret vedtok og at barn født skulle tilbys plass. Se kst.sak 42/14 og 20/15. I vedtaket i 2014 ble det oppfordret til å jobbe mot de politiske partier og Fylkesmannen for å få til et rettferdig system rundt rettigheter til barnehageplass og finansiering fra stat og kommune. Det er per i dag forslått ei lovendring som utvider retten til barnehageplass. Vurdering Klæbu kommune har kapasitet og mulighet til å tilby plass til alle barn som søker om barnehageplass for kommende barnehageår. Hvis kommunen velger ikke å tilby plass til de barna som ikke har rett på plass, vil det kunne medføre medføre noe redusert drift i de kommunale barnehagene i Klæbu. Hvor vet vi når hovedopptaket er avsluttet og foreldre har akseptert den tilbudte plassen. Klæbu kommune må dekke utgiftene hvis foreldrene velger en ikke-kommunal barnehage som har ledig kapasitet i andre kommuner. Dette gjelder spesielt ikke-kommunale barnehager i Trondheim. Rådmannens vurdering om å se positivt på søknaden om barnehageplass for barn født etter fristen baserer seg på følgende: Foreldrene kan uavhengig av kommunens vedtak velge å benytte ledige barnehageplasser i ikke- kommunale barnehager i andre kommuner. Å finne løsninger som hindrer redusert drift ved barnehager i kommunen. Hjelpe foreldre som har behov for en barnehageplass slik at de kan komme tilbake i arbeid etter avsluttet permisjon. Økonomiske og administrative konsekvenser Kostnadene ved inntak av nevnte gruppe vil for de kommunale barnehagene dreie seg mer om organisering internt i den enkelte barnehage og fordelingen mellom de kommunale barnehagene. Per i dag har de private barnehagene i Klæbu fullt belegg. Situasjonen er at noen av de kommunale barnehagene har en kapasitet innenfor gjeldende budsjett til å ta inn noen flere barn. En fullstendig oversikt foreligger når foreldre har fått tilbud om og akseptert den plassen som er tilbudt. Et negativt vedtak kan utløse utgifter til refusjon av utgifter til barnehageplass i private barnehager i andre kommuner. Denne utgiften er kraftig redusert de siste par år som følge av at Klæbu kommune har gjort vedtak om å tilby plass til barn uten rett(0-åringer).noen av de 9 barna vil ikke ha behov for plass før fra januar Eventuelle endringer av busjettene kan tas inn i budjettprosessen for Side 5 av 8

6 Sak 13/16 Retningslinjer for tildeling av kulturmidler. Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtedato: Saksbehandler: Kjersti Utne Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 13/16 Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Rådmannens innstilling Utvalg for oppvekst vedtar å beholde den eksisterende praksis for fordeling av kulturmidler. SAKSUTREDNING Saksopplysninger I sak 9/15, behandlet i utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid den 10.juni 2015, ba utvalget om at det skal legges frem en sak hvor retningslinjer for tildeling av tilskudd til allment kulturarbeid/ kulturmidler blir gjennomgått. Retningslinjer for tildeling av kulturmidler ble vedtatt i 2001: Ved tildeling av tilskudd skal lag og organisasjoner som har aktivitet rettet mot barn og unge prioriteres. Det skal også legges vekt på hvor vidt søkeren aksepterer ordningen med ledsagerbevis på sine arrangementer. Midlene skal primært fordeles til aktivitet og prosjekter i de enkelte lag og organisasjoner og kan ikke avsettes i fond. Søknadsfrist for kulturmidler har de siste år vært 1.mai. Etter at søknadene er registret blir de fordelt i tre grupper: idrett, sang og teater, og så andre. Søknader som omhandler organisasjoner med idrettsaktivitet har blitt sendt videre til behandling i idrettsrådet. Søknader fra organisasjoner som har musikk-, sang- og teateraktivitet sendes til behandling i kulturrådet. Øvrige søknader blir ferdigbehandlet i utvalget. For å forenkle prosessen, og for å unngå at det brukes for mye skjønn i vurderingen av størrelse på hvordan tilskuddene skal fordeles, har vi de siste år fordelt på følgende måte: Hver organisasjon får 2.000,- hver. For å prioritere organisasjoner med barn og unge, har disse vært prioritert med 50,- kr pr barn i organisasjonen. De ressurser som da er igjen, blir fordelt likt til fordeling i idrettsråd og kulturråd. Side 6 av 8

7 Sak 13/16 Vurdering I en liten kommune som Klæbu, kan flere av utvalgets medlemmer ha en tilknytning til en organisasjon gjennom egne interesser, eller andre familiemedlemmers interesser. Med bakgrunn i det har vi forsøkt å finne en modell som ikke skal gjøre medlemmene inhabile, men gi en mest mulig rettferdig fordeling, samtidig som man unngår bruken av skjønn. Skjønn kan utøves i kultur- og idrettsråd hvor de aktuelle søkerne er representert. Økonomiske og administrative konsekvenser Det er satt av ,- kr i budsjettet for 2016 til dette formålet. Side 7 av 8

8 Sak 14/16 Åpen post, Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid, Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 14/16 Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. Saker / Tema 1. Oppfølging valgfag ungdomsskolen 2. Oppfølging asfaltering skolegård ungdomsskolen 3. Oppfølging videreutdanning lærere 4. Orientering om sak til formannskapet «Idrettens hus», Sørborgen Side 8 av 8

9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Lianes Arkiv: Arkivsaksnr-dok.nr: 16/150-3 Endring kommunens styrerepr. Sørborgen kunstgressbane AS Rådmannens innstilling Utvalg for oppvekst oppnevner ny styrerepresentant og vara til Sørborgen kunstgressbane AS til valg på neste generalforsamling SAKSUTREDNING Nåværende representant for Klæbu kommune og medlem av styret: enhetsleder for kultur, Kjersti Utne. Vara: enhetsleder drift og vedlikehold: Tor Loraas. Med bakgrunn i Kjersti sin stilling som enhetsleder for kultur og dermed selvskreven saksbehandler for saker vedrørende idrettsanlegg, er hennes habilitet kompromittert både som styremedlem og som saksbehandler. Til en viss grad kan samme forhold anføres for vararepr. Tor Loraas. Denne situasjonen ønskes endret gjennom oppnevning av nye styrerepr. Vedlegg Vedtekter Sørborgen kunstgressbane AS Saksopplysninger Om Sørborgen kunstgressbane AS jfr. vedtektene (utvalg): Selskapets aksjekapital er kr ,- fordelt på 100 aksjer à kr.1.000,- lydende på: - Klæbu kommune - 33 aksjer - Klæbu Sparebank - 33 aksjer - Klæbu idrettslag - 34 aksjer 5. Selskapets styre Selskapets styre består av 5 medlemmer, som velges for 2 år av gangen. Ved konstituerende generalforsamling velges dog to av medlemmene for 1 år. Inntil halvparten av styrets medlemmer skal utpekes av Klæbu idrettslag og Klæbu kommune. Minst halvparten av styrets medlemmer skal i henhold til aksjeloven velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal behandle: 3. Valg av styremedlemmer, og valg av styrets leder blant disse. Vurdering Det foreslås oppnevnt politisk valgt representant og vara på forestående generalforsamling. Utvalg for oppvekst foretar oppnevning. Økonomiske og administrative konsekvenser Ingen.

10

11 Vedtekter for Sørborgen Kunstgressbane A/S 1. Firma Selskapets navn er Sørborgen Kunstgressbane A/S. 2. Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Klæbu kommune. 3. Formål Selskapet skal bygge og drive kunstgressbane i Klæbu med sikte på å tilrettelegge for økt aktivitet innenfor den organiserte idretten. Banen skal også dekke skolenes behov for aktivitetsområder i skoletiden. Selskapet skal ikke ha som formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. 4. Aksjekapital Selskapets aksjekapital er kr ,- fordelt på 100 aksjer à kr.1.000,- lydende på: - Klæbu kommune - 33 aksjer - Klæbu Sparebank - 33 aksjer - Klæbu idrettslag - 34 aksjer Mer enn 50 % av aksjene er ved stiftelsen og skal til enhver tid være eiet av Klæbu idrettslag og Klæbu kommune. 5. Selskapets styre Selskapets styre består av 5 medlemmer, som velges for 2 år av gangen. Ved konstituerende generalforsamling velges dog to av medlemmene for 1 år. Inntil halvparten av styrets medlemmer skal utpekes av Klæbu idrettslag og Klæbu kommune. Minst halvparten av styrets medlemmer skal i henhold til aksjeloven velges av generalforsamlingen. Styrets leder velges av generalforsamlingen for ett år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er tilstede. Selskapets firma tegnes av styreleder. Styret kan meddele prokura.

12 6. Anvendelse av overskudd/formue Selskapets overskudd skal anvendes til oppbygging av fond til framtidig rehabilitering og investeringer i anlegget. Ved eventuell oppløsning/avvikling av selskapet skal eiendeler og netto formue tilfalle Klæbu kommune til investeringer i og vedlikehold av kunstgressbanen. 7. Bestemmelser om aksjeoverdragelse Overdragelse av aksjer er betinget av samtykke fra selskapets styre. Ved overdragelse av aksje skal salgsvederlag ikke overstige aksjens pålydende, justert for alminnelig prisstigning (konsumprisindeks el tilsvarende) i perioden. Selskapet skal nekte overdragelse av aksjene dersom overdragelsen vil medføre brudd på bestemmelsene i vedtektene. 8. Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av juni måned. Styret innkaller generalforsamlingen med minst 14 dagers varsel. Innkallingen må angi tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen. Årsberetning, årsoppgjør samt revisors beretning skal følge som vedlegg til innkallingen. Generalforsamlingen skal ledes av styreleder Generalforsamlingen skal behandle: 1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse. 2. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse og evt. tildeling av utbytte. 3. Valg av styremedlemmer, og valg av styrets leder blant disse. 4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse. 5. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse 6. Andre saker som styret fastlegger eller som aksjeeire ønsker behandlet og som vedkommende aksjeeier har framsatt krav om innen 3 uker før generalforsamlingen. 7. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. 9. Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal av styret innkalles med minst 8-åtte-dagers varsel når styret, revisor eller aksjeeiere som representerer minst ¼ av aksjekapitalen skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilket emne som ønskes behandlet. 10. Vedtektsendringer Eventuelle endringer i vedtektene skal umiddelbart sendes Kultur-og kirkedepartementet. Kostnader ved stiftelsen. Selskapet skal dekke kostnadene ved stiftelsen, jfr. aksjelovens 2-4.

13 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anita Hovde Nilsen Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 15/239-4 Opptak av barn uten rett til plass barnehageåret Rådmannens innstilling Klæbu kommunestyre vedtar at det i barnehageopptaket for 2016/2017 blir gitt plass til barn som ikke har rett til opptak på grunn av at de er født etter Det tilbys plass til det antall barn det er søkt for fra den dato barnehagene kan tilby plass. En forutsetning for å ta inn disse barna, er at barnas foresatte aksepterer plass i den barnehagen der de blir tilbudt plass. Det vil si at retten til å velge barnehage faller bort. Budsjettmessig dekning gjøres gjennom løpende budsjettjustering av barnehagenes budsjett. SAKSUTREDNING Saksopplysninger Klæbu kommune har et barnehageopptak med søknadsfrist 15. mars hvert år. I tillegg er det løpende opptak ved ledighet. I inneværende år har alle med behov for barnehageplass som har flyttet til kommunen, fått dette. I kunngjøringen er det presisert at opptaket er samordnet og det søkes på ett skjema. Retningslinjene for opptaket er nedfelt i vedtektene for barnehagen. Det står i de kommunale vedtektene pkt. 3 om opptak-klagerett-oppsigelse, at barn som fyller ett år senest innen utgangen av august etter søknad har rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med barnehagelovens 12. Vedtektene til de ikke kommunale barnehagene finnes på deres hjemmesider. For inneværende år er det lagt fram et lovforslag om endring av reglene om opptak i 12a. Endring av vedtektene avventes til lovforslaget er vedtatt. Det som ligger i forslaget, er at barn som fyller ett år senest innen utgangen av oktober, har rett på plass. Kommunene har fått pålegg om å gjennomføre opptaket for inneværende år som om lovforslaget var vedtatt. Etter at søknadsfristen nå er utgått, kan rådmannen meddele at Klæbu kommune vil oppfylle retten til barnehageplass for de søkere som har rett til barnehageplass etter de nye bestemmelsene og med oppstart fra De kommunale barnehagene har etter opptaket fortsatt noe ledig kapasitet. Under forutsetning av et positivt vedtak i saken, vil det være plass til de barna som ikke har en rett i de kommunale barnehagene. Etter årets opptak av de som har rett på plass, vil det totalt være 10 barn færre i barnehagene dette barnehageåret. Inkluderer vi de barna som står på venteliste fordi de er født for sent, vil vi være på samme barnetall som for inneværende barnehageår. 9 barn født etter fristen (31.10.) står på venteliste. Når hovedopptaket er i sluttfasen, ser det ut til at de private barnehagene har fylt opp alle sine plasser. Hesteskoen, Rydland(Sletten)og Tanem barnehage har kapasitet til å ta inn barn fra venteliste. Klæbu kommunestyret vedtok og at barn født skulle tilbys plass. Se kst.sak 42/14 og 20/15. I vedtaket i 2014 ble det oppfordret til å jobbe mot de politiske partier og Fylkesmannen for å få til et rettferdig system rundt rettigheter til barnehageplass og

14 finansiering fra stat og kommune. Det er per i dag forslått ei lovendring som utvider retten til barnehageplass. Vurdering Klæbu kommune har kapasitet og mulighet til å tilby plass til alle barn som søker om barnehageplass for kommende barnehageår. Hvis kommunen velger ikke å tilby plass til de barna som ikke har rett på plass, vil det kunne medføre medføre noe redusert drift i de kommunale barnehagene i Klæbu. Hvor vet vi når hovedopptaket er avsluttet og foreldre har akseptert den tilbudte plassen. Klæbu kommune må dekke utgiftene hvis foreldrene velger en ikke-kommunal barnehage som har ledig kapasitet i andre kommuner. Dette gjelder spesielt ikke-kommunale barnehager i Trondheim. Rådmannens vurdering om å se positivt på søknaden om barnehageplass for barn født etter fristen baserer seg på følgende: Foreldrene kan uavhengig av kommunens vedtak velge å benytte ledige barnehageplasser i ikke- kommunale barnehager i andre kommuner. Å finne løsninger som hindrer redusert drift ved barnehager i kommunen. Hjelpe foreldre som har behov for en barnehageplass slik at de kan komme tilbake i arbeid etter avsluttet permisjon. Økonomiske og administrative konsekvenser Kostnadene ved inntak av nevnte gruppe vil for de kommunale barnehagene dreie seg mer om organisering internt i den enkelte barnehage og fordelingen mellom de kommunale barnehagene. Per i dag har de private barnehagene i Klæbu fullt belegg. Situasjonen er at noen av de kommunale barnehagene har en kapasitet innenfor gjeldende budsjett til å ta inn noen flere barn. En fullstendig oversikt foreligger når foreldre har fått tilbud om og akseptert den plassen som er tilbudt. Et negativt vedtak kan utløse utgifter til refusjon av utgifter til barnehageplass i private barnehager i andre kommuner. Denne utgiften er kraftig redusert de siste par år som følge av at Klæbu kommune har gjort vedtak om å tilby plass til barn uten rett(0-åringer).noen av de 9 barna vil ikke ha behov for plass før fra januar Eventuelle endringer av busjettene kan tas inn i budjettprosessen for 2017.

15 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjersti Utne Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr-dok.nr: 16/77-1 Retningslinjer for tildeling av kulturmidler. Rådmannens innstilling Utvalg for oppvekst vedtar å beholde den eksisterende praksis for fordeling av kulturmidler. SAKSUTREDNING Saksopplysninger I sak 9/15, behandlet i utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid den 10.juni 2015, ba utvalget om at det skal legges frem en sak hvor retningslinjer for tildeling av tilskudd til allment kulturarbeid/ kulturmidler blir gjennomgått. Retningslinjer for tildeling av kulturmidler ble vedtatt i 2001: Ved tildeling av tilskudd skal lag og organisasjoner som har aktivitet rettet mot barn og unge prioriteres. Det skal også legges vekt på hvor vidt søkeren aksepterer ordningen med ledsagerbevis på sine arrangementer. Midlene skal primært fordeles til aktivitet og prosjekter i de enkelte lag og organisasjoner og kan ikke avsettes i fond. Søknadsfrist for kulturmidler har de siste år vært 1.mai. Etter at søknadene er registret blir de fordelt i tre grupper: idrett, sang og teater, og så andre. Søknader som omhandler organisasjoner med idrettsaktivitet har blitt sendt videre til behandling i idrettsrådet. Søknader fra organisasjoner som har musikk-, sang- og teateraktivitet sendes til behandling i kulturrådet. Øvrige søknader blir ferdigbehandlet i utvalget. For å forenkle prosessen, og for å unngå at det brukes for mye skjønn i vurderingen av størrelse på hvordan tilskuddene skal fordeles, har vi de siste år fordelt på følgende måte: Hver organisasjon får 2.000,- hver. For å prioritere organisasjoner med barn og unge, har disse vært prioritert med 50,- kr pr barn i organisasjonen. De ressurser som da er igjen, blir fordelt likt til fordeling i idrettsråd og kulturråd. Vurdering I en liten kommune som Klæbu, kan flere av utvalgets medlemmer ha en tilknytning til en organisasjon gjennom egne interesser, eller andre familiemedlemmers interesser. Med bakgrunn i det har vi forsøkt å finne en modell som ikke skal gjøre medlemmene inhabile, men gi en mest mulig rettferdig fordeling, samtidig som man unngår bruken av skjønn. Skjønn kan utøves i kultur- og idrettsråd hvor de aktuelle søkerne er representert.

16 Økonomiske og administrative konsekvenser Det er satt av ,- kr i budsjettet for 2016 til dette formålet.

17 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Lianes Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 16/7-5 Åpen post, Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid, Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. Saker / Tema 1. Oppfølging valgfag ungdomsskolen 2. Oppfølging asfaltering skolegård ungdomsskolen 3. Oppfølging videreutdanning lærere 4. Orientering om sak til formannskapet «Idrettens hus», Sørborgen

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 29.08.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Trondheim, 15. juni 2007 Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS Selskapets aksjonærer innkalles herved

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.06.2013 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 13.04.2016 Tid: 16:30 Slutt: 19:15 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 23.04.2015 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, epost)

Detaljer

T NDELAG. m:zm;%» : :%:f NORGE. ca 40 år. Tomasnriroesrtorinilrlscon - www.tf.0ndela'6c0r1

T NDELAG. m:zm;%» : :%:f NORGE. ca 40 år. Tomasnriroesrtorinilrlscon - www.tf.0ndela'6c0r1 T NDELAG m:zm;%» : :%:f NORGE Sak 5 - Forslag Styrets vedtak Det fremmes Vedtektene til vedtektsendring enstemmig 11.mars forslag om endring Opprinnelig til selskapet markeder både jobber og bedret institusjoner

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx.

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. 1 Firma

Detaljer

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS Vedtekter for aksjeselskapet Karusellen AS 1 VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET KARUSELLEN AS...3 1) NAVN... 3 2) FORMÅL... 3 3) AKSJONÆRER... 3 4) GENERALFORSAMLING... 4 5) GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER...

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom

Intensjonsavtale. mellom Intensjonsavtale mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT), Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK), Helse Midt-Norge Regionalt Helseforetak (RHF) og Namsos kommune vedrørende etablering av Norsk Helseregister

Detaljer

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR).

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). V E D T E K T E R Pr. 21.06.07 1 Selskapets navn Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). Selskapets formål og oppgaver 2 Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING VEDTEKTER FOR BJERKAKERSTRANDA VELFORENING Vedtatt på konstituerende generalforsamling 21.09.2005 Endret på generalforsamlingen 14. april 08. Bjerkakerstranda velforening Side 2 av 9 1. Navn 1-1 Foreningens

Detaljer

Vedtekter for AS Observatoriegaten 10

Vedtekter for AS Observatoriegaten 10 Vedtekter for AS Observatoriegaten 10 1 Firma Selskapets navn er AS Observatoriegaten 10. (Vedtatt av generalforsamlingen 28. mars 2001) 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Oslo. 3 Virksomhet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.03.2016 Tid: 16:30 Slutt: 18:15 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.10 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.08.2015 Tid: 16:30 Slutt: 17:20

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.08.2015 Tid: 16:30 Slutt: 17:20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.08.2015 Tid: 16:30 Slutt: 17:20 Til stede på møtet Medlemmer: Ikke møtt:

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Gauldal Skole og Kultursenter. Valg av medlemmer til samarbeidsstyret. Fastsetting

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.35 Til stede på møtet Medlemmer: Ikke møtt:

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN THIS BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR FORENINGEN THIS BARNEHAGE VEDTEKTER FOR FORENINGEN THIS BARNEHAGE 1 Foreningens navn og organisering Foreningens navn er THIS Barnehage. Barnehagen bærer navnet THIS Barnehage og THIS Preschool avhengig av hvilket språk som benyttes.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 Samvirkebarnehagene stiftet 1989 Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemsskap... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN TRONDHEIM INTERNATIONAL PRESCHOOL

VEDTEKTER FOR FORENINGEN TRONDHEIM INTERNATIONAL PRESCHOOL VEDTEKTER FOR FORENINGEN TRONDHEIM INTERNATIONAL PRESCHOOL 1 Foreningens navn og organisering Foreningens navn er Trondheim International Preschool. Barnehagen kan benytte forkortelsen THIS Preschool og

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.03.2015 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

Vedlegg 1 til protokoll. VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA

Vedlegg 1 til protokoll. VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA Vedtatt på stiftelsesmøtet på Gardermoen 17.09.2003 Revidert 3 og 15 etter vedtak i årsmøtet 14.09.05. Revidert 15 etter vedtak i årsmøtet 4.09.06.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.06.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Vedtekter for Hafjell Golf AS

Vedtekter for Hafjell Golf AS Vedtekter for Hafjell Golf AS Selskapets navn er Hafjell Golf AS. 1. Selskapet har sitt forretningskontor på Hafjell, 2637 Øyer, i Øyer kommune. 2. 3. Selskapets formål er å anlegge, eie, samt drive golfanlegg

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 16:30 Slutt: 20:00

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 16:30 Slutt: 20:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 16:30 Slutt: 20:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The preferred partner AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING part of Aker Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aker Floating Production ASA torsdag 8. april

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 12.04.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Vedtekter. Valnesfjord Flerbrukshall BA. Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011

Vedtekter. Valnesfjord Flerbrukshall BA. Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011 Valnesfjord Flerbrukshall BA Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011 1 Selskapsform Valnesfjord Flerbrukshall BA er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. 2 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Til aksjonærene i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Vår ref.: Deres ref.: Aslaug Rustad 13. april 2016 Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Sted: Scandic Hell, Stjørdal Tid: Fredag

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015 AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

Boligbyggelaget er medlem i A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Boligbyggelaget er medlem i A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Vedtekter for VANSJØ BOLIGBYGGELAG Org.nr. 995 981 378 - Vedtatt på stiftelsesmøte den 1. juni 2010. - Revidert på generalforsamlingen 15.06.2011 - Revidert på generalforsamlingen 14.05.2013 1. Innledende

Detaljer

Loppa kommune. Møteinnkalling. ;k'!raov [i nc rt Kommunestyre Kommunestyresalen, Loppa Rådhus 24.05.2016 l0:00

Loppa kommune. Møteinnkalling. ;k'!raov [i nc rt Kommunestyre Kommunestyresalen, Loppa Rådhus 24.05.2016 l0:00 Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tid: ;k'!raov [i nc rt Kommunestyre Kommunestyresalen, Loppa Rådhus 24.05.2016 l0:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av

Detaljer

Vedtekter for SpareBanken Vestfold

Vedtekter for SpareBanken Vestfold KAP. 1 - FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL Vedtekter for SpareBanken Vestfold 1-1 SpareBanken Vestfold ble opprettet den 3. desember 1859 under navnet Sandeherreds Sparebank. Sparebankens vedtekter ble første

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Slutt: 19:50

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Slutt: 19:50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Slutt: 19:50 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011)

VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011) VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011) 1. Formål Stiftelsen Kulturhuset USF er en ikke-næringsdrivende stiftelse med formål å tilrettelegge for drift av et flerbruksbygg for kunst og kultur på Georgernes

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899

SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899 SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899 Til Aksjonærene i Lerøy Seafood Group ASA (LSG) ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MAI 2015 KL 09.00 Vedlagt oversendes følgende informasjon: - Innkalling - Fullmaktsskjema Bergen,

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Styret i North Bridge Nordic Property AS, org nr 990 029 032 (heretter Selskapet ), innkaller med dette til ordinær generalforsamling som avholdes:

Styret i North Bridge Nordic Property AS, org nr 990 029 032 (heretter Selskapet ), innkaller med dette til ordinær generalforsamling som avholdes: Til aksjonærene i North Bridge Nordic Property AS Oslo 30. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i North Bridge Nordic Property AS, org nr 990 029 032 (heretter Selskapet ), innkaller

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet Klæbu kommune Møtested: Klæbu rådhus, 239 Møtedato: 03.06.2015 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Eldrerådet Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf. 72 83 35

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS KAP. 1 FIRMA. FORMÅL. FORRETNINGSKONTOR 1 Møre Boligkreditt AS er stiftet den 25.9.2001, og søkt konsesjon som kredittforetak den 20.11.2008. Selskapets formål er å yte

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAMNES PRIVATE BARNEHAGE A/S

VEDTEKTER FOR RAMNES PRIVATE BARNEHAGE A/S VEDTEKTER FOR RAMNES PRIVATE BARNEHAGE A/S 1 EIERFORHOLD Ramnes Private Barnehage i Re kommune, eies og drives av selskapet Ramnes Private Barnehage A/S. Selskapets aksjekapital består av 1012 aksjer av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

for samvirkeforetaket Weidemannsveien Barnehage SA, org.nr.971376937

for samvirkeforetaket Weidemannsveien Barnehage SA, org.nr.971376937 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Weidemannsveien Barnehage SA, org.nr.971376937 vedtatt på ekstraordinært årsmøte den (26.9.2012) 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

VEDTEKTER for SpareBank 1 Nordvest KAPITTEL 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

VEDTEKTER for SpareBank 1 Nordvest KAPITTEL 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. Endringslogg: Versjon Dato Kommentar 1 04.11.2015 Vedtekter vedtatt 24.02.2016. Ove Bjerkan VEDTEKTER for SpareBank 1 Nordvest KAPITTEL 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA torsdag 18. oktober 2007 kl. 0900 på selskapets kontor i Sandakerveien

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 15/13 13/834 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 27.2.2013 16/13 13/709

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/716-1 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 44/16 Kommunestyret 07.04.2016 Ark.: Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap med ikrafttredelse

VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap med ikrafttredelse VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap 02.12.15 med ikrafttredelse 01.01.16 KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank

Detaljer