Til orientering: Status i SiO - en orientering ved Svein Jarle Midtøy (ca. 45 min.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til orientering: Status i SiO - en orientering ved Svein Jarle Midtøy (ca. 45 min.)"

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyre Innkalling til møte i Kommunestyre Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen Kl 13:00 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: eller Til orientering: Status i SiO - en orientering ved Svein Jarle Midtøy (ca. 45 min.) Spørsmål meldes rådmannen. E-postadresse: Ole L. Haugen ordfører Hitra kommune Postmottak Hitra E-post: Internett:

2 Side 2 av 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket PS 35/11 Godkjenning av protokoll fra møte PS 36/11 PS 37/11 PS 38/11 PS 39/11 PS 40/11 Interkommunal barneverntjeneste for Frøya og Hitra kommuner - godkjenning av samarbeidsavtale Søknad om økonomisk støtte til etablering/drift Revidering av avtalen med Kaald/Schmid i forbindelse med gjennomføring av reguleringsplan for Hestvika Børøya. Fjellværøy IL - Søknad om forskuttering av spillemidler til ballbinge Hitra næringsforening - samarbeid - avklaring PS 41/11 Søknad om ekstrabevilgning til Island Games 2011 PS 42/11 Finansforvaltning april

4 PS 35/11 Godkjenning av protokoll fra møte

5 HITRA KOMMUNE Helse- og omsorg Arkiv: 026 Saksmappe: 2009/ Saksbehandler: Ester Husvik Aune Dato: Interkommunal barneverntjeneste for Frøya og Hitra kommuner - godkjenning av samarbeidsavtale Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen /11 Kommunestyre /11 Vedlegg: Forslag til samarbeidsavtale Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomiteen Behandling: Helse- og omsorgskomitéen rår enstemmig kommunestyret å vedta rådmannens innstilling. Tilrådning: Hitra kommunestyre godkjenner framlagt samarbeidsavtale om interkommunal barnevernstjeneste for Frøya og Hitra kommuner, jfr Kommunelovens 28 e. Rådmennene gis fullmakt til å underskrive avtalen på vegne av kommunene. Enstemmig Innstilling: Hitra kommunestyre godkjenner framlagt samarbeidsavtale om interkommunal barnevernstjeneste for Frøya og Hitra kommuner, jfr Kommunelovens 28 e. Rådmennene gis fullmakt til å underskrive avtalen på vegne av kommunene. Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr

6 Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Ester Husvik Aune Enhetsleder Helse Familie og Rehabilitering Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

7 Bakgrunn for saken I forbindelse med at Frøya og Hitra kommuner har vedtatt å opprette en interkommunal barneverntjeneste etter bestemmelsene i Kommunelovens 28, med Frøya som vertskommune, skal det etter bestemmelsene i Kommuneloven 28 e opprettes en samarbeidsavtale. Begge kommuner har fattet likelydende vedtak om å etablere en interkommunal barneverntjeneste, sak 162/10 i Hitra kommunestyre og sak 167/10 i Frøya kommunestyre: 1. Frøya og Hitra kommuner inngår avtale om å etablere en interkommunal barneverntjeneste med felles barnevernleder etter vertskommunemodellen fra , jfr Kommunelovens Frøya kommune blir vertskommune for den interkommunale barneverntjenesten. Rådmannen i Frøya får ansvar for å ansette barnevernleder med delegert ansvar for arbeid etter Lov om barneverntjenester fra kommunestyret i Frøya og Hitra kommune. 3. Forslag til endelig samarbeidsavtale mellom kommunene fremmes som egen sak for kommunestyrene i Frøya og Hitra i løpet av april Samarbeidsavtalen må avklare hvordan Hitra kommunestyre skal ivareta sitt ansvar etter Lov om barneverntjenester. 4. De ansatte i barneverntjenesten i begge kommuner og deres tillitsvalgte inviteres til å delta i planlegging av og organisering av den interkommunale tjenesten og delta i nødvendige prosesser i forbindelse med utarbeiding av samarbeidsavtale mellom kommunene, jfr. ansattes rett til medbestemmelse iflg Hovedavtalen. 5. Kommunene søker Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om midler til styrking av tjenesteområdet med lønnsmidler til felles barnevernleder, noe som er beregnet til å utgjøre kr på årsbasis, jfr. Rundskriv Q-31/ Ny stilling i det interkommunale barnevernet opprettes under forutsetning av at det tildeles øremerkede tilskuddsmidler. Tildeles ikke slike midler skjer etablering av den interkommunale barneverntjenesten innenfor rammene av vedtatt budsjett Saksopplysninger Etter bestemmelsene i Kommunelovens 28 e skal samarbeidsavtalen ved vertskommunesamarbeid inneholde bestemmelser om: a) angivelse av deltakerne og hvilken av disse som er vertskommunen b) hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som skal legges til vertskommunen c) tidspunkt for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet d) underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen e) det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen f) nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet g) annet som etter lov krever avtale De tillitsvalgte har reagert på at de ikke ble involvert før vedtak om interkommunal barneverntjeneste ble fattet. I prosessene som har pågått siden januar 2011, har alle ansatte og deres tillitsvalgte deltatt i månedlige samarbeidsmøter for å planlegge sammenslåingen. De ansatte har også vært på besøk til de interkommunale tjenestene for Orkdal, Agdenes og Meldal og i Værnesregionen. Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

8 Den avtalen som nå framlegges er drøftet og godtatt i samarbeidsmøte den 11.april, i tråd med pkt 3 i vedtak om å etablere interkommunal barneverntjeneste. Ved utarbeidelse av samarbeidsavtalen er det tatt utgangspunkt i avtaler som andre kommuner har inngått, NIVI-rapport 2010:1 Fylkesinitiativ for økt samarbeid om barnevern i Sør-Trøndelag, Kommunestyrenes vedtak vinter 2010 (se ovenfor) og bestemmelsene i Kommunelovens 28 e. For 2011 er det bevilget øremerkede midler til barnevernarbeid. Frøya og Hitra kommuner har fått midler til ett ekstra årsverk og midler til kompetanseheving etter søknad til Fylkesmannen. I tillegg har hver kommune fått kr til utgifter i forbindelse med etableringen. Den interkommunale barneverntjenesten for Frøya og Hitra vil ha til sammen 8 årsverk når alle stillinger er besatt. Stillingen som barnevernleder har vært utlyst, men er ikke besatt pr For å kunne fremstå og fungere som en styrket tjeneste, har de ansatte valgt samlokalisering, men Hitra kommune vil fortsatt stille tilgjengelige arbeidsplasser og møterom på Hitra Helsetun. Ifølge framdriftsplanen skal tjenesten være etablert som en interkommunal barneverntjeneste fra , som vedtatt. Dette gjør at barnevernarbeidet blir mindre sårbart allerede under ferieavviklingen i sommer. Det må påregnes at alt ikke er 100% på plass fra 1. juni, men det mest nødvendige vil være i orden så som: kontorer og arbeidsavtaler for de faste ansatte, nye avtaler for oppdragstakere og fosterhjem, informasjon til interne og eksterne samarbeidspartnere, felles database m.v. Barneverntjenestens ansatte er innstilt på å samarbeide om en mest mulig smidig overgang fra et en todelt tjeneste til en felles interkommunal tjeneste. Vurdering Interkommunalt samarbeid på flere områder vurderes for tiden i Orkdalsregionen i forbindelse med Samhandlingsreformen. Dersom kommunene Hitra og Frøya skulle ønske å tilslutte seg en større samarbeidsregion på barnevernområdet, vil de store avstandene føre til at det sannsynligvis vil være nødvendig med lokalkontor i øyregionen. Det vurderes at den interkommunale barneverntjenesten for Hitra og Frøya vil ha funnet sin plass i samarbeidet med andre kommunale tjenester i begge kommuner i løpet av høsten 2011, og at et større fagmiljø vil bidra til utvikling av tjenesteområdet. Det er kommunestyret i Frøya og Hitra kommuner som har ansvar for barnevernarbeidet i kommunene. Samarbeidsavtalen sikrer at de respektive kommunestyrer gis informasjon om og påvirkning av barneverntjenesten gjennom de vanlige kanaler (ordinære rapporteringer og budsjettbehandling) mellom administrasjon og politikere. Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

9 SAMARBEIDSAVTALE OM FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR KOMMUNENE FRØYA OG HITRA Kommunene Frøya og Hitra har inngått følgende avtale om felles barnevernstjeneste organisert etter Kommunelovens 28 b (Administrativt vertskommunesamarbeid) der Frøya kommune er vertskommune. 1. Formål Formålet med samarbeidet er å etablere en faglig sterk og tilgjengelig barnevernstjeneste for kommunene Frøya og Hitra. Et større og mer robust fagmiljø skal bidra til å nå følgende mål: Ha en tjeneste som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende krav i lov, forskrift, avtaleverk m.m. Aktiv forbyggende virksomhet i kommunene Habilitet og rettsikkerhet i saksbehandlingen Rask og effektiv saksbehandling Sikre tilgang på god og bred kompetanse Sikre stabilitet i tjenestetilbudet 2. Oppgaver Den felles barnevernstjenesten skal ivareta alle oppgaver som er tillagt kommunene etter Barnevernloven. I hovedsak gjelder dette: Gjennomgå og avklare bekymringsmeldinger Igangsette undersøkelser i familier de for kjennskap til, som kan omfattes av barnevernloven Oppfølging av undersøkelsene med råd og veiledning der dette er nødvendig Iverksette tiltak der vedtaksmyndigheten ikke er lagt til Fylkesnemnda; frivillige hjelpetiltak og akuttplasseringer Oppfølging og avklaring av igangsatte tiltak Ivareta saksforberedelse og fremme forslag til vedtak for saker til Fylkesnemnda Iverksette vedtak som er fattet av Fylkesnemnda og følge opp barn og familie Godkjenne fosterhjem i kommunene Frøya og Hitra Tilsyn med fosterbarna som bor i kommunene Frøya og Hitra Å drive generell forebyggende virksomhet m.m i tråd med lovens 3.1 Å samarbeide med andre m.m i tråd med lovens 3.2 Saker i Hitra kommune, som er avsluttet før samarbeidet opprettes, arkiveres i Hitra kommune. Arkiv for aktive saker og nye saker ivaretas av vertskommunen. Barnevernstjenesten innkaller samarbeidskommunene til kvartalsvise statusmøter vedrørende barneverntjenestens oppgaver, bemanning og økonomi.

10 3. Organisering Ved inngåelse av denne avtale er kontorets årsverksramme 8 årsverk, hvorav 3,5 årsverk kommer fra Frøya kommune, 3,5 årsverk kommer fra Hitra kommune og 1 årsverk er finansiert av øremerkede midler fra Fylkesmannen. Eventuell endring av bemanningen må godkjennes av de deltakende kommuner. Barnevernstjenesten har tilstedeværelsesplikt i samarbeidskommunene, og skal delta i tverrfaglig samarbeid. Vertskommunen har det fulle arbeidsgiveransvar for medarbeidere i tjenesten fra Servicekontor/kundemottak i samarbeidskommunene kan formidle kontakt mellom publikum og felles barnevernstjeneste. 4. Delegering av myndighet Kommunestyret i Hitra kommune gir instruks til egen rådmann om å delegere til rådmannen i Frøya kommune å utnevne en leder for barnevernadministrasjonen. Barnevernleder er barneverntjenestens øverste myndighet i barnevernfaglige spørsmål i den felles barneverntjenesten for kommunene Frøya og Hitra og delegeres ansvar for å utføre kommunenes oppgaver gitt i Barnevernloven. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet der delegasjon er skjedd i samsvar med pkt. nr. 3 i samarbeidsavtalen. Fylkesmannen er klageinstans i enkeltvedtak etter Barnevernloven. Fylkesnemndas vedtak har rettslig prøving. 5. Økonomi 5.1 Drift av kontoret. Hitra kommune dekker sin andel av lønns- og driftsutgifter, herunder sin andel av utgifter til datalisenser. 5.2 Utgifter til klienter Hver kommune dekker alle utgifter til tiltak som iverksettes for klienter i egen kommune. Regnskap føres av vertskommunen. 5.3 Budsjett Barnevernleder er ansvarlig for å utarbeide budsjettforslag for deltakende kommuner innen 1. september i året før budsjettåret. Budsjettet skal behandles politisk i begge kommuner. 5.4 Rapportering Vertskommunen fører regnskap og ivaretar all ekstern rapportering fra tjenesten. Samarbeidskommunene skal ha kvartalsvise budsjett-/regnskapsrapporter. 5.5 Oppgjør Deltakerkommunene overfører til vertskommunen budsjettert beløp for hele regnskapsåret den hvert år. Det foretas avregning i forhold til regnskap det foregående år.

11 6. Tvister Eventuelle tvister skal primært søkes løst på rådmannsnivå. 7. Iverksetting og opphør Avtalen gjelder fra og med Avtalen kan sies opp med 1 års varsel. Den kommunen som ønsker å tre ut av samarbeidet har ansvar for den stillingsressurs den bærer det økonomiske ansvar for etter samarbeidsavtalen. Hitra den Frøya den.. Roger Antonsen Ole Henrik Fjørstad Rådmann Rådmann

12 HITRA KOMMUNE Fellestjenester Arkiv: Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Edel ØP. Myhren Dato: Søknad om økonomisk støtte til etablering/drift Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskap /11 Kommunestyre /11 Saksprotokoll i Formannskap Behandling: Torfinn Stub ble erklært inhabil og fratrådte. Lars P. Hammerstad fremmet forslag om følgende tillegg i pkt. 2: Engasjementet i Kyskulturveien evalueres i 2013 for videre deltakelse. Hammerstad trakk sitt forslag. Formannskapet rår enstemmig kommunestyret å vedta rådmannens innstilling. Tilrådning: 1. Hitra kommunestyre vedtar å gi tilskudd til etablering og drift av selskapet Kystkulturveien. 2. Tilskudd gis med kr ,- pr. år, fra Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond Enstemmig Torfinn Stub tiltrådte igjen. Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr

13 Innstilling: 1. Hitra kommunestyre vedtar å gi tilskudd til etablering og drift av selskapet Kystkulturveien. 2. Tilskudd gis med kr ,- pr. år, fra Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass. rådmann/økonomisjef Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

14 Bakgrunn for saken Med brev datert søker Interimsstyret for Kystkulturveien om støtte til etablering/drift med kr ,-. Kysten er klar arrangerte seminar for aktører innen reiselivs- og kulturnæringer innen sine 11 medlemskommuner. Seminaret konkluderte med ønske om samarbeid innen reiselivsbransjen, med etablering av et destinasjonsselskap. En arbeidsgruppe har utarbeidet forretningsplan for et destinasjonsselskap for kysten, som er overtatt av et interimsstyre i januar Arbeidsgruppas arbeid er støttet økonomisk av Kysten er klar og med praktisk bistand fra VRI Trøndelag og Trøndelag reiseliv. Interimsstyret har som mandat å lede/føre prosessen/planen fram til etablering av selskapet, og består av Bengt Selfors, Ørland - leder Torfinn Stub, Hitra - nestleder Ådne Røkkum, Bjugn Helge Bueng, Åfjord Ingrid Gauslaa Hårstad, Rissa Roger Lyngvær, Frøya Olav Hunnes, Hemne Roald Lysø, Trøndelag Forskning og utvikling - sekretær Saksopplysninger Arbeidet som er utført viser at det er et stort unyttet potensial i kystregionen, som er begrunnet i Stor gjennomgangstrafikk langs E6 som gir muligheter for kysten Økt etterspørsel/økt oppholdstid = økte inntekter Synliggjøring av Trøndelagskysten Kystriksveien og Atlanterhavsveien satsning og samarbeid Kystkultur er et av hovedfyrtårnene i Trøndelag sin reiselivsstrategi Turisten kjøper en totalopplevelse Etablering av et destinasjonsselskap som omfatter kommunene i Kysten er klar vil ha betydning for: o Få en STORRESEPSJON, som gir bedre informasjon, profilerer regionen og bygge stolthet lokalt. o Gjennom Trøndelag reiseliv få tilgang til profileringsverktøy, salg i alle deres og Innovasjon Norges sine salgskanaler. Oppnås kun samlet. o Trøndelag Reiselivs satsning på Kyst og Kystkultur, som et av fire fyrtårn fram til Kysten må være en del av destinasjon Trøndelag, og samlet er det mulig å være et kontaktpunkt. o Samlet bruk av midler mot turister, og felles profilering av regionen, ikke enkeltaktivitet. o Strukturert nettverk, hvor alle får bli med, også de små (gårdsmat, hytteutleie, fiske osv.) o Et solid og godt fellesverktøy for reiselivsaktørene i regionen o En aktør som skal drive profilmarkedsføring, som bidrar til å skape mer turisme og bedre lønnsomhet. o Økt samarbeid og økt kunnskap om hverandres produkter med mulighet til å utvikle og selge felles pakker til markedet. Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

15 Etableringen av destinasjonsselskapet støttes av Sør-Trøndelag fylkeskommune, Innovasjon Norge, Trøndelag reiseliv, NHO Reiseliv avd. Midt-Norge, Kysten er klar, VRI Trøndelag og prosjektet Utvikling av Trøndelagskysten som fyrtårn. Organisering Kystkulturveien skal være et aksjeselskap, med potensielle eiere o 11 kommuner o 150 reiselivsbedrifter og kulturaktører o 300 bedrifter innen handel/service/transport for koordinering av aktiviteter og samhandling om regionens reiselivsutvikling Styret velges av generalforsamling, og sammensettes av personer med relevant kompetanse og geografisk spredning. Lokalisering avgjøres av styret/generalforsamling. Selskapet er forutsatt å ha minst 2 årsverk, og i tillegg ha ressurser til kjøp av spesialiserte eksterne tjenester. Det er forutsatt arbeidsdeling i selskapet hvor det er fordelt koordineringsansvar for områdene nord og sør for Trondheimsfjorden. Økonomi Næringsaktører inviteres til å tegne eierandeler, ingen aktør skal kunne eie mer enn % i selskapet. Vedtekter og aksjonæravtale utarbeides og disse regulerer forholdet mellom aksjonærene, samt inn- og uttreden av selskapet. Aksjekapitalen bør dekke drift og lønn av daglig leder i ett år, eksempelvis 800 aksjer a kr Hovedtyngden av driftsinntektene skal være gjennom vertskaps- og serviceavtaler med aktørene og næringslivet. Prinsippet er at tjenester kjøpes. Salg av tjenester - Bedrifter og andre som ikke er eiere kan kjøpe tjenester fra selskapet (for eksempel formidling, materiellproduksjon, distribusjon, nettpublisering) - Bedrifter og kommuner kan kjøpe tilleggsprodukter ut fra behov - Selskapet kan gjennomføre prosjekter som generer inntekt (og søke finansiering) - Tilstøtende regioner som Kystriksveien Reiseliv (RV 714), Foreningen Namdalskysten, Trondheim, Steinkjer og Orkanger kan være potensielle kunder og/eller aksjonærer - Bedrifter i tilstøtende regioner kan kjøpe tjenester - Betalbare markedsføringstjenester som messedeltagelse, felles brosjyre etc. - Eksternt finansierte prosjekter Interimsstyret påpeker også at det er viktig med tålmodig og langsiktig kapital. Bedriftskategoriene er tenkt slik: Bedriftskategori 1 Overnattingsbedrifter med mer enn 20 rom og selskap som formidler overnatting i samme størrelsesorden betaler årlig kr , eks. mva. Bedriftskategori Større campingbedrifter (mer enn 10 utleieleiligheter) og overnattingssteder med mindre enn 20 rom betaler årlig kr , eks. mva. Bedriftskategori Aktivitets-, kultur- og opplevelsesbedrifter betaler årlig kr , eks. mva. Bedriftskategori Handelsstand/øvrig næringsliv betaler årlig kr , kan for eksempel være matbutikker, klesbutikker, bensinstasjoner etc. Den kommunale andelen er årlig en fast andel på kr kr. 20,- pr. innbygger. Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

16 Årlig tilskudd fra kommunene er beregnet slik: Kommune Innbyggere Grunnbeløp Pr. innbygger Sum Agdenes kr Snillfjord kr Hemne kr Hitra kr Frøya kr Ørland kr Bjugn kr Åfjord kr Rissa kr Roan kr Osen kr Sum kr Økonomi normalår Årlig Antall pris bedrifter Sum Service- og markedsavtaler bedrifter Bedrifter kategori Bedrifter kategori Bedrifter kategori Bedrifter kategori Salgsinntekter Turistbrosjyre netto overskudd Diverse salg (andre fellesverktøy, messekoordinering, kart etc.) Markedsinntekter på nett Provisjonsinntekter Sum bedrifter (59 % av total) Avtale med kommuner Sum kommuner (41 % av totalen) Samlede inntekter Anbefalt bindingstid 5 år, med oppstart høst 2011, etableringsfase 2011/12, med normalår ut Vurdering Et destinasjonsselskap for kystkommunene som allerede har etablert samarbeid i felles utfordringer for kysten synes positivt. Hitra er en del av en kystregion som ikke har samarbeidet så mye tidligere. Vår beliggenhet gjør at vi må samarbeide langs flere akser, noe avhengig av hva innholdet er. Når det gjelder reiseliv synes det klart at fellesskapet er størst med andre kystkommuner. Hitra har hatt samarbeid sammen med Frøya kommune om reiselivsselskapet Destinasjon Trøndelagskysten. Årlige tilskudd har vært kr fra 2006, som ble redusert til kr i Selskapet er ikke overført tilskudd for 2011, og er ikke operativt. I tillegg overføres kr årlig til Kystmuseet for det arbeidet som der utføres som turistinformasjon. Overføringene er basert på inngått avtale. Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

17 Søknaden gjelder midler til etablering og drift av selskapet med oppstart høsten 2011 bindingstid er 5 år. Eventuell aksjekapital fra kommunene vil først være aktuelt når eierskap fra reiselivsnæringen er avklart. Det er satt en frist til 1. juni for reiselivsnæringen. I utgangspunktet er det viktig at reiselivsnæringen selv er eiere og drivere av et slikt selskap. Kommunens rolle skal i første rekke være å legge til rette for næringen. Ut fra erkjennelse om at turisme er viktig for store deler av det øvrige næringslivet på Hitra synes det riktig at Hitra kommune bidrar til destinasjonsselskapet Kystkulturveien. Kostnadene må finansieres ved bruk av disposisjonsfond som er avsatt til slike formål. Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

18 HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0116/0000 Saksmappe: 2007/ Saksbehandler: Dato: Revidering av avtale med Kaald/Schmid i forbindelse med gjennomføring av reguleringsplan for Hestvika og Børøya. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskap /11 Kommunestyre /11 Vedlegg: Notatet Endring av punkt i avtale med Helge Kaald fra saksbehandler Terje Svendsen. Avtale av 9. januar 2009 mellom Hitra kommune og Helge Kaald/Martina Schmid. Saksprotokoll i Formannskap Behandling: Saken bes sendt videre til kommunestyret. Lars P. Hammerstad (SP) fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Hitra kommune overtar bolighuset gnr. 116/49 pr i henhold til pkt 8 i avtalen. 2. Buret kan stå på eiendommen inntil ny tomt er klarert. Ved votering ble Hammerstads forslag enstemmig tilrådd. Rådmannens innstilling fikk ingen stemmer. Tilrådning: 1. Hitra kommune overtar bolighuset gnr. 116/49 pr i henhold til pkt 8 i avtalen. 2. Buret kan stå på eiendommen inntil ny tomt er klarert. Enstemmig Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr

19 Innstilling: Pkt. 8 i avtale av 9. januar 2009 mellom Hitra kommune og Helge Kaald/Martina Schmid endres slik at disposisjonsretten til bolighuset på eiendommen gnr. 116 bnr. 49 forlenges fra til For øvrig er det ingen endringer av punktet eller avtalen som sådan. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

20 Bakgrunn for saken Det vises til vedlagte notat fra saksbehandler med konklusjon/anbefaling om at det innrømmes en forlengelse av disposisjonsretten til bolighuset på eiendommen gnr. 116 bnr. 49 fram til dette i forhold til avtalens pkt 8. Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

21 Endring av punkt i avtale med Helge Kaald Hitra kommune inngikk en avtale med Helge Kaald/Martina Schmid i forbindelse med gjennomføring av reguleringsplan for Hestvika og Børøya i Avtalen innbar bl.a. at Hitra kommune skulle bytte noen eiendommer med paret, slik at reguleringsplanen i området kunne gjennomføres som forutsatt. Reguleringsplanarbeidet er fremdeles ikke sluttført, særlig på grunn av forskjellig forhold knyttet til sektormyndigheter (Kystverket og vitenskapsmuseet). Disse forsinkelsene medfører at Hitra kommune heller ikke har fått sluttført inngåtte avtaler med aktører i området. Av avtalen med Kaald/Schmid pkt. 8 fremgår det at paret kan disponere deres tidligere bolighus frem til nytt bolighus er ferdig og buret er flyttet. Flyttingen skal skje senest den Ettersom planarbeidet har dratt ut i tid, har paret bl.a. ikke fått tilgang til de tomtene som de skal overta fra Hitra kommune, slik at det ikke har vært mulig å flytte buret som forutsatt. På bakgrunn av disse forsinkelsene har det nå kommet en henvendelse fra Helge Kaald hvor det bes om at disposisjonsretten til tidligere bolighus forlenges fra frem til Fra administrasjonens side fremstår det som rimelig at disposisjonsretten kan bli forlenget ettersom planprosessen og derav manglende mulighet for gjennomføring av avtalen har dratt ut i tid. Ettersom eiendommen primært er planlagt brukt til fundamentering av fremtidig bru til Børøya, er det lite sannsynlig at en slik utvidelse av disposisjonsretten vil være til hinder for en fremtidig kommunal utbygging. Det anbefales på den bakgrunn at de innrømmes en forlengelse av disposisjonsretten til bolighuset på eiendommen gnr. 116, bnr. 49 frem til Ettersom avtalen i sin tid ble behandlet politisk både av formannskapet og kommunestyret vil forholdet diskuteres med politisk nivå.

22

23

24 HITRA KOMMUNE Kultur Arkiv: 233 Saksmappe: 2010/ Saksbehandler: Omar Pleym Dato: Fjellværøy IL - Søknad om forskuttering av spillemidler til ballbinge Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskap /11 Kommunestyre /11 Vedlegg: 1 Søknad om forskuttering av tippemidler Saksprotokoll i Formannskap Behandling: Saken bes sendt videre til kommunestyret. Rådmannens innstilling ble enstemmig tilrådd. Tilrådning: 1. Hitra kommune vedtar å forskuttere spillemidler på kr ,- til Knarrlagsund Nærmiljøanlegg Del 1, ballbinge. 2. Forskutteringen finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Enstemmig Innstilling: 1. Hitra kommune vedtar å forskuttere spillemidler på kr ,- til Knarrlagsund Nærmiljøanlegg Del 1, ballbinge. 2. Forskutteringen finansieres ved bruk av disposisjonfond. Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr

25 Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Omar Pleym Enhetsleder kultur Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

26 Bakgrunn for saken Brev av 28. mars 2011 fra Fjellværøy IL v/ballbinggruppen. Saksopplysninger Knarrlagsund Nærmiljøanlegg Del 1 omhandler bygging av ballbinge. Nærmiljøanlegget kan søke 3 ganger om midler, evt. andre byggetrinn er ikke klarlagt på nåværende tidspunkt. Det ble søkt om spillemidler for 2010 til Del 1 av anlegget: Nr. Søknad Anleggsnr Søker Søknadssum Total kostnad 1 Knarrlagsund Nærmiljøanlegg - Del 1, Ballbinge Fjellværøy idrettslag , ,00 Knarrlagsund Nærmiljøanlegg ble tatt med i Kommunedelplan for Idrett og Fysisk Aktivitet i SAK 177/10 og søknaden ble med dette godkjent for søknad om spillemidler i år. I kommunes prioriteringer for spillemidlene i 2010 (FSK SAK 3/11) ble anlegget prioritert som nr. 1 av Nærmiljøanlegg (kun 1 søknad). Søknaden er godkjent av Sør-Trøndelag fylke, dvs. den er riktig utfylt og har med nødvendige vedlegg. Vi har vært i kontakt med Fylkeskommunen, og de kan opplyse at det ikke er sikkert at anlegget vil få tilskudd i år pga. trangere rammer fra departementet. Det må derfor tas høyde for at anlegget kanskje ikke får tildelt spillemidler i år. Totalt er anlegget beregnet til å koste kr, hvorav halvparten er spillemidler. Søker skriver bl.a. følgende i søknaden: Det har vært mange mennesker i sving for å få realisert ballbingen, og vi vet at mange barn gleder seg til den er på plass. Vi har nå mulighet til å bygge/sette den opp på dugnad omgående, og synes derfor det er trist at dette blir satt på vent pga treghet i tildeling/utbetaling av tippemidler. Vurdering Forskutteringen gjelder spillemidler som prioriteres både av Fylkeskommunen og kommunen, men som pga. trangere rammer nødvendigvis ikke vil få spillemidler i år. Årets tildeling er ferdig behandlet rundt 1. juni. Ballbingen er et viktig og godt tiltak for barn og unge på Knarrlagsund, og det kunne derfor være fint om denne kom på plass i år, at en slipper å måtte vente til neste år med byggingen. I tidligere tilsvarende saker har kommunen gitt forskudd (eks. klubbhus på Gammelsætra) Ut fra de opplysninger en har må søknaden kunne vurderes som godkjent og at den vil få spillemidler i år eller neste år. Det må også tas med i vurderingen at det vil kunne komme søknader fra andre frivillige organisasjoner som ønsker å starte opp prosjekter uten at endelig finansiering er avklart. Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

27 Fjellværøy 1L v/ Ballbingegruppa Frode Endre Hammerhaug Selvåg 7242 KNARRLAGSUND Mob: Knarrlagsund, Hitra Kommune Rådhuset 7240 HITRA SØKNAD OM FORSKUTTERING AV TIPPEMIDLER. Vedr. Ballbinge ved Knarrlagsund oppvekstsenter. Fjellværøy IL har over en lengre periode jobbet for å få finansiert ballbinge i tilknytning til oppvekstsenteret vårt som består av barnehage og 1-7 skole. I den forbindelse er det søkt om ,-. Signalene er at vi står langt oppe på prioriteringslista. I tillegg har vi fått innvilget midler fra lokalt næringsliv, samt at noen søknader fortsatt er til behandling. Det som er beklagelig, er at det tar lang tid før tippemidlene endelig tildeles. Det har vært mange mennesker i sving for å få realisert ballbingen, og vi vet at mange barn gleder seg til den er på plass. Vi har nå mulighet til å bygge/sette den opp på dugnad omgående, og synes derfor det er trist at dette blir satt på vent pga treghet i tildeling/utbetaling av tippemidler. Vi vet at Hitra kommune er en kommune som "satser på barn og unge". Dette synes vi er flott. For å planlegge, fmansiere og sette opp en ballbinge trenges det mye frivillig arbeid. Vi tenker at dette arbeidet også er en del av det forebyggende arbeidet for våre barn og unge som vi vet er så viktig, og som danner grunnlaget for morgendagens voksne. På bakgrunn av dette håper vi at Hitra komimme kan forskuttere tippemidler med kr ,-. Dersom det er behov for ytterligere informasjon kan undertegnede kontaktes på ovenstående telefonnummer Med vennlig hilsen Frode Endre Hammerhaug Selvåg

28 HITRA KOMMUNE Fellestjenester Arkiv: Saksmappe: 2011/900-1 Saksbehandler: Edel Ø. Myhren Dato: Hitra næringsforening - samarbeid - avklaring Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskap /11 Formannskap /11 Kommunestyre /11 Vedlegg: Samarbeidsavtale av 15. mars 2007 Saksprotokoll i Formannskap Behandling: Lars P. Hammerstad (SP) fremmet følgende forslag: 1. Saken utsettes til formannskapsmøtet Hitra formannskap ber rådmannen, i henhold til kommunestyrevedtak 06/10, avklare Hitra Næringsforenings forhold til utløpt avtale og fremtidig aktivitet i foreninga. Ved votering fikk utsettelsesforslaget 1 stemme og falt (4 stemte mot). Ordfører fremmet følgende forslag til tilrådning: 1. Hitra kommunestyre er villig til å fornye en samarbeidsavtale med Hitra Næringsforening (HNF), der kommunens økonomiske tilskudd blir det dobbelte av HNF s årlige inntekter fra medlemsavgift og serviceavgift, dog minimum kr ,- og maksimum kr ,-. 2. Utkast til fornyet samarbeidsavtale forelegges for kommunestyret for endelig godkjenning. Ordførers forslag til tilrådning ble enstemmig vedtatt. Tilrådning: 1. Hitra kommunestyre er villig til å fornye en samarbeidsavtale med Hitra Næringsforening (HNF), der kommunens økonomiske tilskudd blir: Det dobbelte av HNF s årlige inntekter fra medlemsavgift og serviceavgift, dog minimum kr ,- og maksimum kr ,-. Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr

29 2. Utkast til fornyet samarbeidsavtale forelegges for kommunestyret for endelig godkjenning. Enstemmig Saksprotokoll i Formannskap Behandling: Det ble fremmet følgende forslag til vedtak: 3. Saken utsettes til formannskapsmøtet tirsdag Hitra formannskap ber rådmannen, i henhold til kommunestyrevedtak 06/10, avklare Hitra Næringsforenings forhold til utløpt avtale og fremtidig aktivitet i foreninga. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Saken utsettes til formannskapsmøtet tirsdag Hitra formannskap ber rådmannen, i henhold til kommunestyrevedtak 06/10, avklare Hitra Næringsforenings forhold til utløpt avtale og fremtidig aktivitet i foreninga. Enstemmig. Innstilling: 1. Saken fremmes uten innstilling. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass. rådmann/økonomisjef Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

30 Bakgrunn for saken Hitra kommunestyre inngikk i k.sak 49/07 ny samarbeidsavtale med Hitra næringsforening. Avtalen regulerte forholdet mellom Hitra kommune (HK) og Hitra næringsforening (HNF) når det gjaldt oppgaver og tjenester som HNF utfører for næringslivet i forhold til Hitra kommunes årlige overføringer til HNF. Avtalens varighet var Avtalen er ikke sagt opp av noen av partene, men Hitra kommune ønsker å vurdere/avklare samarbeidet ut fra flere forhold, Hitra næringsforening er uten daglig leder, Hitra kommune er i ferd med å ansette nærings- og kultursjef, det er mye aktivitet i Hitra kommune rettet mot næringslivet. Saksopplysninger Avtalen som opphørte var basert på felles målsetting om å yte god service til kommunens næringsliv og nyetablere som var relevant i samarbeidsavtalen, ut fra at næringsutvikling er viktig og at service skal tilstrebes ovenfor alle parter som bidrar til vekst i Hitra kommune. Avtalen var videre knyttet opp mot faste årlige overføringer for at HNF skulle yte en del service overfor næringsliv og nyetableringer. I tillegg innholder avtalen forholdet og gjennomføringen av Strategisk utviklingplan for næring, hvor ansvaret for koordinering og drift/gjennomføring av tiltak ble lagt til HNF. I dette lå at HNF skulle være sekretær for styringsgruppen for SUN, ha tilsynsfunksjon for prosjektgruppene for de enkelte SUN-tiltakene, samt årlig evaluering av tiltakene i forhold til måloppnåelse m.v. Det var en forutsetning at det skulle gjennomføres regelmessige møter mellom administrativt nivå i Hitra kommune og HNF. Eventuelle tilleggstjenester skulle avklares før igangsetting. Økonomi: Hitra kommune har i perioden brukt følgende midler til Hitra næringsforening og til SUN: Årlig tilskudd Koordinering og drift SUN Sum SUN-tiltak Merkevare/profil Markedskommunikasjon Vertskap/guding Lokal mattradisjon Min Første jobb Sum fra Hitra kommune Utbetalingene for vil trolig bli litt lavere, da kostnadene er lavere enn budsjett. Tabellen viser Hitra kommunes kostnader, i tillegg har HNF brukt midler til de samme tiltakene samt til flere andre tiltak, hvor HK ikke var involvert. Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

31 I tillegg har Hitra kommune utbetalt til følgende tiltak i SUN ikke administrert av HNF DTK/Opplev Hitra Bredbånd RV 714-planleggingsmidler Ægir SUN-tiltakene er i all hovedsak gjennomført, slik at disse ikke vil fortsette inn i 2011 og i årene fremover uten at det vedtas nye tiltak. Når det gjelder videreføring av årlige tilskudd til Hitra næringsforening for at den skal kunne ivareta funksjoner innen næringsliv, så må dette ses i sammenheng med opprettelse av stilling som nærings- og kultursjef, ordførers og rådmanns innsats for både bestående næringsliv og nyetableringer, samt at nyetablerere har kontakt og oppfølging via næringsfond. Dessuten må Hitra kommunes forhold til Sammen om framtida AS og eventuell opprettelse av Frhisk-Utvikling/Regionalt utviklingsselskap for Frøya og Hitra vurderes i denne sammenhengen. Vurdering Gjeldende avtale med Hitra næringsforening AS var basert på gjennomføring av SUN. SUN-tiltakene er i all hovedsak avsluttet, og Hitra kommune har betalt sin andel for 2007 og 2008, mens andelen for 2009 og 2010 er avhengig av endelige regnskaper samt avklaringer om budsjettert finansiering. HNFs finansiering av SUN-tiltakene har skjedd ved bruk av RDA-midler. Dette er midler som ble tilbakeført Hitra ut fra økt arbeidsgiveravgift i årene HNF har disponert midlene og har hatt ansvar for regnskap. Midlene er på det nærmeste brukt opp, restbeløp er ukjent. Det vil derfor ikke være mulig å igangsette nye SUN-tiltak med samme finansiering, hvilket vil begrense nye tiltak. Dessuten må avklares hva HNF kan bidra med i næringsarbeid/-utvikling ut fra Hitra kommunes ståsted og ansvar, og hva som er næringslivets behov. Det vil alltid være kryssende interesser i denne sammenhengen, roller og ansvar er ulike, men målet er å finne løsninger som er til beste for alle. Det er mange aktører innen dette området, målet må være å ha så få aktører som mulig, og at disse forener krefter og står mest mulig samlet. Tilsetting av nærings- og kultursjef vil forsterke kommunens innsats på området, og med en ansvarlig person vil koordinering og handlekraft øke. Prosjektlederstillingen på Jøstnøya er også en del av næringsarbeidet. Samarbeid med næringslivet skjer gjennom organ som Hitra næringsforening, Sammen om framtida, FrHiSk, Destinasjon Trøndelagskysten og andre selskap som kommunene har eierinteresser i, samt enkeltbedrifter. Økonomi er en viktig faktor i vurderingen i videre ferd. Gjennom de siste årene har Hitra kommune brukt mange midler til næringsutvikling i ordets videste betydning, for i tillegg til det som er vist ovenfor kommer næringsfondsmidler, arbeid med reguleringsplaner i mange sammenhenger, opparbeidelse av infrastruktur, tilrettelegging av næringsområder m.v. Hitra kommune må yte tilskudd/bevilgninger på en slik måte at de kommer til nytte på en best mulig måte. Hitra næringsforening er i utgangspunktet en interesseorganisasjon, som årlig har Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

32 eiertilskudd på ca kr , hvor Hitra kommune er en av eierne. I og med at det er lite RDAmidler igjen, vil foreningens inntekter måtte dreie seg om salg. Hittil har Hitra kommunes tilskudd vært bærebjelken i foreninga, spørsmålet er om det fortsatt skal være slik. Eventuell etablering av FrHiSk/Regionalt utviklingsselskap innebærer trolig at Hitra næringsforening skal inngå i dette selskapet, det er derfor et uavklart spørsmål hvilken aktivitet forening skal ha i framtida. Ut fra rådmannens ståsted vil næringssjefens arbeid/rolle i stor grad dekke de oppgaver som inntil høsten 2010 ble ivaretatt av HNF. HNF har vært uten daglig leder i et halvt år, slik at kommunens tilskudd for 2010 ikke er oppfylt slik avtalen tilsier. Rådmannen er derfor av den formening at årlig tilskudd til HNF vil måtte reduseres vesentlig, spørsmålet er hvor mye. Det synes vanskelig å fastsette beløp på nåværende tidspunkt når foreningens videre ferd er uavklart. Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

33 \jôid ~ Uo( Det beste lar I~g.t Samarbeidsavtale Mellom: Hitra kommune, 7240 Hitra og Hitra Næringsforening (HNF), 7240 Hitra 1. Samarbeidsavtalen bygger på felles målsetting om å yte god service til kommunens næringsliv og nyetablerere som er relevant i samarbeidsavtalen. Avtalen bygger på gjensidig forståelse om at næringsutvikling er viktig og at service skal tilstrebes ovenfor alle parter som bidrar til vekst i Hitra kommune. 2. Avtalen regulerer størrelsen på faste årlige overføringer fra Hitra kommune til HNF samt angir tjenester som HNF skal yte som motytelse for de årlige.overføringer. 3. Hitra Næringsforening får overført kr ,- i år 2007 fra Hitra kommune. Årlige overføringer pr og Overføringer for senere år drøftes mellom partene og avklares ved den årlige budsjettbehandling. 4. For denne overføringen skal Hitra Næringsforening yte service uten videre kostnader for Hitra kommune. Dette gjelder for følgende forhold: a. Mottak av personer med forretningside. b. Arena for å presentere / videreutvikle ideer. c. Møteplass for næringslivet. cl. Nettsted. e. Fremme samarbeid skole næringsliv. f. Delta i kommunale prosesser på vegne av lokalt næringsliv der det er ønskelig og i den grad det er mulig ut i fra kapasitet i HNF. g. Være los gjennom det kommunale systemet for de som har behov for dette. h. Være los gjennom eksterne system for de som har behov for dette: Banker Eksterne virkemiddelaktører 5. Det skal i avtaleperioden settes spesielt fokus på Strategisk utviklingsplan for næring Levende Hitra, i det videre kalt SUN. Hitra Næringsforening ivaretar koordinering og drift av SUN, som ikke ivaretas av andre. a. Hitra Næringsforening får overført kr ,- fra Hitra kommune hvert år fom. år 2007 tom. år Dette som andel av godtgjørelse og dekning av kostnader forbundet med analyser, oppfølging og drifting av SUN.

34 Det beste for laget b. Hitra Næringsforening bidrar til samme formål gjennom Næringsretta utviklingsmidler med kr ,- hvert ar fom. ar 2007 tom. ar c. Tiltakene i SUN som Hitra næringsforening har ansvar for, som delvis finansieres av Hitra kommune, utbetales når det enkelte tiltak er satt i For 2007 gjelder det følgende tiltak: 1.1. Merkevare/Profil kr Markedskommunikasjon kr Vertskap/Guiding kr MIn første jobb kr Lokal mat Hitrameny kr gang og det er foretatt reelle utbetalinger. HITRA I d, Innenfor denne rammen skal HNF utføre følgende oppgaver tilknyttet SUN: Rapportering og sekretærfunksjonen for styringsgruppen for SUN. Det daglige tilsynet med at arbeidet løper som forutsatt i samtlige prosjektgrupper. økonomistyring av prosjektet. Være kontaktledd mellom styringsgruppen og prosjektg ru ppel ed ern e. Gjennomføre årlige evalueringer I analyser på om arbeidet fører til måloppnåelse Ut måleparametrer angitt i strategidokumentet. Informasjon og salg av planen til eksterne virkemiddelaktører. e. Uforutsette arbeidsoppgaver som kan oppstå underveis i arbeidet avklares med styringsgruppen ved hvert tilfelle. 6. Det gjennomføres regelmessige møter mellom administrativt nivå i Hitra kommune og FINE. 7. Det må foreligge konkrete avtaler mellom HNF og HK før det utføres tilleggestjenester. Avtalen avløser samarbeidsavtale mellom Hitra kommune og Hitra Næringsforening av 15. Mars Avtalen gjelder for perioden Avtalen kan sies opp med 12 mnd. oppsigelsestid av begge parter. Hitra, 1.5. Mars 2007 Hitra kommune Ni N ingsfo n~ g

35 HITRA KOMMUNE Fellestjenester Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Direkte tlf.: Dato: Saksnr.: 2011/900-4 Arkivnr.: Fra:Rådmannen Til: Hitra formannskap Notat Hitra næringsforening - samarbeidsavtale Hitra næringsforening har avholdt årsmøte, men ny styreleder er ikke valgt, og det har derfor ikke vært mulig å få til en avklaring i forhold til videre samarbeid og revidering av samarbeidsavtale. Hitra næringsforenings videre eksistens synes å ha lite grunnlag for drift uten samarbeid med Hitra kommune. Hitra kommune er på sin side avhengig av å kunne ha en organisasjon som er sparringspartner og talerør for det lokale næringslivet. Næringsutvikling og næringsgrunnlag er basisen i samfunnet, og ikke minst for de små bedriftene er en interesseorganisasjon viktig. Dessuten er det viktig at det er en felles organisasjon for næringslivet, som kan samle interessentene. Mange aktører har egne talerør, men i mange sammenhenger er det viktig å stå samlet. Eiendomskatt fra lokalt næringsliv er ofte en begrunnelse for Hitra kommunens overføringer til Hitra næringsforening. Ved innføringen av eiendomsskatt på lokale verk og bruk i 1992 ble det i kommunestyresak 110/92 pkt. 10 vedtatt følgende: Eiendomsskatteinntekten for 1993 avsettes til kapitalfond. I senere sak foretas en mer grundig vurdering av hvordan eiendomsskatteinntektene skal disponeres. I kommunestyrets møte , sak 17/94 ble det fattet slikt vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at årlige inntekter fra eiendomsskatten disponeres slik: a) 50 % av midlene settes av på et eget fond for senere disponering b) Inntil 40 % sv midlene kan nyttes til finansiering av kommunal eller ekstern rådgivningstjeneste overfor næringslivet. c) Inntil 10 % av midlene nyttes til tiltak mor enkeltbedrifter, samt nødvendige konstnader med innfordring, taksering m.v. 2. a) Midlene under punkt 1 a disponeres av kommunestyret. b) Midlene under punkt 1 b og midler mot enkeltbedrifter under punkt 1 c disponeres av Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

36 formannskapet. Formannskapet kan fastsette retningslinjer for den bruk av midler under punkt 1 c som rettes mot enkeltbedrifter. 3. Disponering av eventuell eiendomsskatt fra gassinstallasjonen og ifølge avtale mellom Aure, Hemne og Hitra omfattes ikke av den foreslåtte ordning, men tas opp som egen sak på aktuelt tidspunkt. Hitra kommune ønsker å signalisere positivitet i forhold til videre samarbeid med Hitra næringsforening. Samarbeidet må baseres på en revidert avtale, hvor tilskuddet knyttes opp mot foreningens medlemsavgift, tilskuddet skal tilsvare 2 ganger medlemsavgiften, dog minimum kr pr. år, maksimum kr Side 2 av 2

37 HITRA KOMMUNE Kultur Arkiv: Saksmappe: 2011/212-2 Saksbehandler: Dato: Søknad om ekstrabevilgning til Island Games 2011 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskap /11 Kommunestyre /11 Vedlegg: 1 Søknad om støtte til deltagelse i Natwest Island Games 2011 på Isle of Wight Saksprotokoll i Formannskap Behandling: Lars P. Hammerstad (SP) fremmet følgende forslag: Som rådmannens innstilling, men med følgende endring i pkt. 1: Hitra kommune bevilger kr i tillegg til allerede bevilgede kr (SUM kr) til kommunes deltagere på Island Games Pkt. 2 som rådmannens innstilling. Det ble fremmet forslag til følgende nytt pkt. 3: Søker oppfordres til samarbeid med Frøya om å søke tilskudd fra fylkeskommunen og idrettens regionale og/eller nasjonale organisasjoner. Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og det framsatte forslag vedr. pkt. 1, ble det framsatte forslag tilrådd med 3 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens innstilling. Pkt. 2 og 3 ble enstemmig tilrådd. Tilrådning: 1. Hitra kommune bevilger kr i tillegg til allerede bevilgede kr (SUM kr) til kommunes deltagere på Island Games Ekstrabevilgningen belastes Disposisjonsfondet post Søker oppfordres til samarbeid med Frøya om å søke tilskudd fra fylkeskommunen og idretten regionale og/eller nasjonale organisasjoner. Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr

38 Innstilling: 1. Hitra kommune bevilger kr i tillegg til allerede bevilgede kr (SUM kr) til kommunes deltagere på Island Games Ekstrabevilgningen belastes Disposisjonsfondet post Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Omar Pleym Enhetsleder kultur Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

39 Bakgrunn for saken Søknad fra IGA Hitra v/sven Amund Fjeldvær av 14. mars Saksopplysninger Sakset fra søknaden: Island Games består av 25 medlemsøyer hvor et medlem annethvert år arrangerer idrettsleker for utøvere fra de respektive øyer. Hitra og Frøya er de eneste øyene i Norge som har medlemskap, og Hitra var faktisk med å stifte organisasjonen i Island Games 2011 foregår på Isle of Wight (England) i tidsrommet Hitras historikk i Island Games: Med siden starten i 1985 Deltatt fast siden 1997 Kun volleyball representert siden 2001 Hitra fikk 6. plass i spyd i I 2005 var volleyballaget nær en sensasjonell semifinale. Hitra vant for første gang gullmedalje på Rhodos 2007 Turid Malme halvmaraton Hitra vant 2 sølvmedaljer i 2009 på Åland, Turid Malme halvmaraton og Jørgen Olsen skyting Flere idretter viser Island Games interesse rekordmange til Isle of Wight Hitras deltar i 2011 med hele 56 personer fra 6 forskjellige idretter fordelt slik: 16 volleyballspillere fra Hitra VI3K damer med trenere/ledere 4 friidrettsutøvere med leder 24 fotballspillere fra Hitra FK Damer med ledere 4 golfspillere fra Hitra Golfklubb 4 skyttere fra Hitra Skytterklubb 4 syklister fra Hitra Hitra IGA arbeider for at flere av våre idrettsungdommer får sjansen til å delta på dette "Øyenes OL - både for det idrettslige, men ikke minst også for det kulturelle. Våre ungdommer har stor nytte av å komme seg ut i verden for å lære folk og kultur å kjenne, ikke minst med tanke på Hitra's næringsliv som i stor grad er eksportrettet. Her kan ungdommene få læring som ingen skole kan gi, og som Hitra som samfunn senere kan dra stor nytte av. For deltagelse i IGA 2011 er det beregnet en kostnad på ca ,- kr. pr deltager. Totalt regner en med et budsjett på ca kr (beregnet ut ifra 63 deltagere som av en eller annen grunn er oppgitt i søknaden). Det søkes om en støtte på i alt kr fra Hitra kommune (ca. kr pr. utøver). Island Games er allerede inne på kommunens budsjett med kr i støtte pr. år, dvs for hver gang den arrangeres (annet hvert år). Dersom vi regner med 56 deltagere kan en sette opp følgende modell for støtte: Antall deltagere 56 Aktive utøver på lekene i flg. søknad Kommunal støtte kr kr kr kr kr kr kr Tilleggsbevilgning kr 0 kr kr kr kr kr kr Støtte pr deltager kr 536 kr 893 kr kr kr kr kr I tillegg dekker kommunen alle utgifter for den kommunale representanten som for tiden er Hege Østmark og som utgjør ca kr pr. år. Vurdering Rådmannen ser dette som et viktig og ikke minst positivt tiltak for unge idrettsutøvere på Hitra, og vil derfor foreslå at det gis en ekstrabevilgning. Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

40 IGA Hitra v/sven Amund Fjeldvær 7241 Ansnes Hitra Kommune v/kulturkonsulenten 7240 Fillan Søknad om støtte til deltakelse i Natwest Island Games 2011 på Isle of Wight Hitra IGA er en komite som har ansvaret for den idrettslige del av Hitra's medlemskap i den internasjonale sammenslutningen Island Games. Island Games består av 25 medlemsøyer hvor et medlem annethvert år arrangerer idrettsleker for utøvere fra de respektive øyer. Hitra og Froya er de eneste øyene i Norge som har medlemsskap, og vi var faktisk med å stifte organisasjonen i Se web-sidene for organisasjonen på ames.net for mer informasjon eller neste arrangørs hjemmesider ames2011.co.uk b Summerisk oversikt over medlemsøyenes geografiske plassering, hele verden representert. Kort oppsummert kan vi si dette om hva det hele dreier seg om: 25 medlemsoyer idrettsutøvere funksjonærer 15 idretter 5 idretter som utøves på Hitra 6 idretter som lett kan utøves på Hitra Hitras historikk i Island Games Med siden starten i 1985

41 Deltatt fast siden 1997 Kun volleyball representert siden 2001 Hitra fikk 6. plass i spyd i I 2005 var volleyballaget nær en sensasjonell semifinale. Hitra vant for forste gang gullmedalje på Rhodos 2007 Turid Malme halvmaraton Hitra vant 2 solvmedaljer i 2009 på Åland, Turid Malme halvmaraton og Jorgen Olsen skyting Flere idretter viser Island Games-interesse rekordmange til Isle of Wight Hvorfor være medlem i Island Games? Idrett er et viktig satsingsområde Idretten på Hitra trenger stimulering Island Games er motiverende for ungdom Ungdom får slippe til i Hitras Island Games-idretter Island Games også en stor kulturell arena Eneste internasjonale organisasjon Hitra er medlem av Innmarsjen på den gamle olympiske stadion på Rhodos 2007, Hitra er godt synlig!

42 Kontakt med andre deltakerøyer er viktig! ÅLAND 2011: Neste idrettsleker foregår på Isle of Wight (England) i tidsrommet Hitra IGA's oppgave består i å sørge for påmelding og bestille reise/opphold for utøvere og ledere under lekene. Årets leker arrangeres langt unna Hitra, og det vil være betydelige kostnader med deltakelsen, se budsjett lengre ned i søknaden. Vår oppgave sammen med klubbene på Hitra, er å holde egenandelene så lave som mulig, slik at det ikke skal være økonomi som er avgjørende for deltakelse eller ikke. Hitras deltar i 2011 med hele 63 personer fra 6 forskjellige idretter, som er en rekordstor tropp, fordelt slik: 16 volleyballspillere fra Hitra VI3K damer med trenere/ledere 4 fri-idrettsutøvere med leder 24 fotballspillere fra Hitra FK Damer med ledere 4 golfspillere fra Hitra Golfklubb 4 skyttere fra Hitra Skytterklubb 4 syklister fra Hitra i tillegg til 3 offisielle personer som deltar på organisasjonens generalforsamling og andre møter. Troppen er vel den storste Hitra har stilt med. Ekstra gledelig er det at vi har såpass mange idretter representert i troppen! Det kommer også god del supportere som skal heie våre utøvere fram til gode resultater!

43 Hitra 1GA vil arbeide for at flere av våre idrettsungdommer får sjansen til å delta på dette "Oyenes både for det idrettslige, men ikke minst også for det kulturelle. Våre ungdommer har stor nytte av å komme seg ut i verden for å lære folk og kultur å kjenne, ikke minst med tanke på Hitra's næringsliv som i stor grad er eksportrettet. Her kan ungdommene få læring som ingen skole kan gi, og som Hitra som samfunn senere kan dra stor nytte av. Lekene i 2013 arrangeres på Bermuda og lekene i 2015 på Jersey, og Hitra IGA's mål er at enda flere hitterværinger (og froyværinger) får sjansen til å delta i den internasjonale forbrodringen dette er. Hitra IGA vil i samarbeid med Natwest Island Games arrangere og etablere en holdningskampanje mot dop i idretten, også i samarbeid med WADA. Vår lokale leder for dette er Ola Vigdal. xiva Hita IøøZ En blid og representativ tropp på Rhodos 2007!

44 Hitra's første gullmedaljør Turid Malme - ekte idrettsglede! Kostnader 2011: Isle of Wight ligger et stykke unna Hitra, og kostnadene ved deltakelse vil bli ganske høye da fly er eneste alternativ reisemåte. Budsjettet pr. utøver ser slik ut: 1. Flybillett tur/ret Værnes Gatwick v/london 3.100,- 2. Overnatting i Rookley 3.100,- 3. Akkreditering (deltakeravgift) 250,- 4. Busstransport Gatwick Isle of Wight tur/ret 550,- Tilsammen kr r. deltaker Hvilket ir et totalbuds'ett å 63 deltakere x = kr Av dette blir det betalt inn en egenandel pr. utøver på kr ,- og vi står igjen med å finansiere kr ,- pr. utøver, et totalbeløp på kr ,-. I tillegg kommer utøvernes behov for lommepenger. Hitra IGA søker herved Hitra Kommune om et reisetilskudd på kr pr. aktive deltaker/leder for å holde egenandelen så lav som mulig, til sammen kr Deltakelsen vil foruten en egenandel fra de aktive, belaste okonomien i deltakerklubbene på Hitra. Andre aktører i Hitra's næringsliv vil også få sjansen til å bidra med økonomiske midler.

45 Hitra Med håp om velvillig behandling! Vennlig hilsen ra IGA /A,&{AdAM S en Amund Fjeldvært Leder Ove Fiskvik Nestleder Hege Alice Østmark Hitra Kommunes repr. og sekretær Unni Brevik Kasserer Klubbenes representanter i forbindelse med lekene på Isle of Wight som er med i styret fram til neste leker: Mariann Hestnes Hitra VBK Svein Jarle Slenes Hitra Fri-idrettsklubb Tone Helsø Hitra FK Damer Roger Atthammer Hitra Golfklubb Jørgen Olsen Hitra Skytterklubb Roar Letnes Hitra Sykkelklubb

46 HITRA KOMMUNE Fellestjenester Arkiv: Saksmappe: 2011/738-5 Saksbehandler: Edel Ø. Myhren Dato: Finansforvaltning april Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Kommunestyre /11 Vedlegg: Avkastningsrapport for april Oversikt årlig avkastning Innstilling: 1. Hitra formannskap tar rapport for finansforvaltning for april til orientering, 2. Saken går som melding til kommunestyret. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass.rådmann/økonomisjef Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr

47 Bakgrunn for saken April fikk positiv avkastning med 0,821 mill. kr., som er den beste måneden hittil i Avkastning langsiktige plasseringer var 0,54 pst. og 0,24 pst. på kortsiktige plasseringer, som var hhv 0,07 og 0,05 i forhold til referanseindeksene. Sluttverdien av plasserte midler er 174,823 mill. kr. Fordelingen mellom aksjefond og rentebærende papirer er 38,8 pst. og 61,2 pst. Strategien er 35 pst. aksjer, med frihetsgrad opp til 45 pst. og 95 pst. rentebærende papirer. Kommentarer til resultatet for april: v Oslo Børs hovedindeks var opp med 0,52 pst. v MSCI verdensindeksen ned med -0,98 pst. målt i NOK. v Dollaren svekket seg med -5,02 pst, til 5,24, og Euroen hadde nedgang mot NOK med -0,65 pst. og endte på 7,78, og er fremdeles lav. v Norges Bank beholdt foliorenten på 2,00 pst. ECB økte renten til 1,25 pst, mens Fed holdt renten uendret på 0,25 pst. Vurdering Resultatet så langt i 2011 er svært variert, januar og mars ga negativt resultat, mens februar og april og positivt resultat, på samme nivå. Aksjefondene hadde denne måneden en oppgang med 0,16 pst, og endte 0,61 pst. foran referanseindeksen. I april var den norske aksjeporteføljen bak indeks med 0,19 pst. Av de tre norske aksjefondene hadde Pareto negativ avkastning, mens Storebrand Aksje Innland var best denne måneden, etter at den ga negativt resultat i mars. De globale fondene ga samlet en liten positiv avkastning, men var 1,03 pst foran referanseindeksen. De globale var svært variabel i forhold til indeks, og denne måneden kom KLP Aksje Global best ut med et resultat på 2,41 pst. som var 0,06 foran indeks. Renteporteføljen hadde positiv avkastning 0,649 mill. kr., men var bak indeks med -0,16 pst. Norske rentebærende papirer hadde positiv avkastning med 0,60 pst., utland var positiv med 1,31 pst., som var foran indeks med 0,52 pst. Verdien av langsiktige plasseringer er ved utgangen av april 137,9 mill. kr. Resultatet av avkastning for april var pluss, men etter tire måneder er avkastningen lavere enn forventet. Årets avkastning skal i utgangspunktet avsettes til bufferfond, da det ikke er budsjettert med finansavkastning. Dermed er finansreglementets handlingsregel om at finansinntekter skal budsjetteres fra fond oppfylt. Bruk av bufferfond er budsjettert med 4,9 mill. kr. Når det gjelder vektingen av plasserte midler er finansreglementets bestemmelser 35 % aksjer, med frihetsgrader opp til 45 % og ned til 5 %. Vektingen er nå stabilisert omtrent i forhold til strategien, avkastning i månedene fremover vil avgjøre ytterligere tilpasninger. Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

48 Rapport April 2011 Avkastningsrapport Hitra kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 14:30

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 14:30 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskap. Fillan den: 3.5.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskap

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskap. Fillan den: 3.5.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskap HITRA KOMMUNE Fillan den: 3.5.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskap Innkalling til møte i Formannskap Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen - 10.05.2011 Kl 09:00 Varamedlemmer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 05.07.2011 Tidspunkt: 09:00 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem

Detaljer

Leder for helse- og omsorgskomitéen er spesielt innkalt til dette møtet.

Leder for helse- og omsorgskomitéen er spesielt innkalt til dette møtet. HITRA KOMMUNE Fillan den: 31.1.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskap Innkalling til møte i Formannskap Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen 07.02.2011 Kl 12:00, 2. etg.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:15 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 05.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF SP Ole L. Haugen ORD AP Tom Skare Torfinn Stub MEDL MEDL

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF SP Ole L. Haugen ORD AP Tom Skare Torfinn Stub MEDL MEDL Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 12:00 18:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg. Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for nyankomne innvandrere

Saksframlegg. Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for nyankomne innvandrere Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2009/1391-25800/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 13.08.2013 Saksframlegg Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 15:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Varaordfører SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Varaordfører SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 05.08.2011 Tidspunkt: 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Varaordfører

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei OMORGANISERING AV PP-TJENESTEN - OVERGANG TIL VERTSKOMMUNEMODELL Rådmannens innstilling:

Detaljer

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 15.03.2007 Klokkeslett: Umiddelbart etter økonomiutvalgsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13.

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 Stor-Elvdal kommune Plan og næring Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND A.

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 13:00 17:50

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 13:00 17:50 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 13:00 17:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.10.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Leder for HOK AP. Innkalling var utsendt 15.12.201. Det fremkom ingen merknader.

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Leder for HOK AP. Innkalling var utsendt 15.12.201. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 20.12.2011 Tidspunkt: 09:00 13:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 03.11.2014 Tid: 12:00 14:30 og 15:05 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Medlem Medlem. For øvrig møtte leder av Helse- og omsorgskomitéen Eldbjørg Broholm.

Medlem Medlem. For øvrig møtte leder av Helse- og omsorgskomitéen Eldbjørg Broholm. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: 10:30 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem

Detaljer

Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste

Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste Frosta Meråker Selbu Stjørdal Tydal Justert avtale pr. 01.05.10 (Frosta kommune inntatt som partner) Behandlet i AU 17.03.10 Behandlet i RR 22.03.10 Vedtatt

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Athammer MEDL SV Roy Arild Angelvik MEDL FRP Bergljot Stokkan MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Athammer MEDL SV Roy Arild Angelvik MEDL FRP Bergljot Stokkan MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 01.07.2014 Tidspunkt: 20:00 20:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND - NY SAMARBEIDSAVTALE. Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land

Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land Dato: 20.01.2015. Avtalen bygger på vedtak i kommunestyrene om å organisere barneverntjenesten etter kommuneloven sine regler om vertskommunesamarbeid

Detaljer

Sak 76/12. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.10.2012

Sak 76/12. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.10.2012 Side 2 Sak 76/12 MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.10.2012 Reidar Hovtun fremmet forslag på Jan Ole Sund som settevaraordfører. Jan Ole Sund ble enstemmig valgt som settevaraordfører. Ny melding (5): Årsrapport

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan, fratrådte kl. 14:40 Leder for oppvekstkomiteen PP

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan, fratrådte kl. 14:40 Leder for oppvekstkomiteen PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 28.08.2012 Tidspunkt: 12:00 17:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møte i politisk styringsgruppe INVEST

Møte i politisk styringsgruppe INVEST Møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 03.12.2008 Møtested: Kastvollen rehabiliteringssenter, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid,

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hønefoss krisesenter 1 Allmenne bestemmelser 1.1 Parter Partene i denne avtalen er: a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 09:00 12:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kjell Theting SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Sak 10/12. Sak 11/12

Sak 10/12. Sak 11/12 Side 2 Sak 10/12 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - UTBEDRING AV LØYPENETTET VED RAMSJØEN SKIANLEGG - ANL.NR. 1657070307 Det utarbeides nytt tiltak til budsjettbehandlingen for 2013, der tiltakets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 03.12.2012 kl. 10:00 13:40 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: 22.06.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret

Utvalg: Kommunestyret OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.09.2015 Tid: Kl. 10.00 Sted: Os kommunehus - Kantina Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Per K. Langøien (møter kl.12.00 deltar på

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Audun N. Liland, under sak 87/14 Dag Willmann V

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Audun N. Liland, under sak 87/14 Dag Willmann V Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 01.07.2014 Tidspunkt: 09:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 12.05.2016 Tidspunkt: 13:00-17:30 Møteprotokoll Fra sak: PS 67/14 Til sak: PS 79/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 11.10.2011 Fra kl: 09.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen (unntatt sak 91/11) Elbjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 18.10.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Bjerkås, Knut Hårstad, Ragnhild Løvseth Øverland,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested:, Hitra Borettslag "Blåfjell" Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 17:00 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen. Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen. Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Spiserommet, kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.01.2007 Tid: 18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen. Siv Wilsgård, Guttorm

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30.

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 019/07-025/07 Dato: 22.06.2007 Møtested: Sandland skole Tidspunkt: 10:00 - Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Følgende

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen KomSek Trøndelag IKS Postboks 2564 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: LIER 2012/4714 Dato: 26.06.2012 Melding om vedtak - Plan for selskapskontroll 2012-2015 Verdal kommunestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Venstre: Johan G Foss

Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Venstre: Johan G Foss FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 20.09.2011 Fra og med sak: 124/11 Til og med sak: 140/11 Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00 Av utvalgets

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen NB! MERK STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/11 11/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 11.10.2011- FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/11 11/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 11.10.2011- FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 01.11.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Møteprotokoll Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 14.03 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0027/05 05/00288 SØKNAD OM ØKT TILSKUDD TIL DRIFT AV GAMVIK MUSEUM

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0027/05 05/00288 SØKNAD OM ØKT TILSKUDD TIL DRIFT AV GAMVIK MUSEUM Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 18.04.05 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer