Kvalitet, bemanning og ressursbruk. Barneverntjenesten. Bodø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitet, bemanning og ressursbruk. Barneverntjenesten. Bodø kommune"

Transkript

1 Kvalitet, bemanning og ressursbruk Barneverntjenesten Rapport Februar 2014

2 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter muligheter til forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler. Bystyret i Bodø vedtok i møte plan for forvaltningsrevisjon for perioden (PS 12/132). Kvalitet, bemanning og ressursbruk i barnevernet var på topp blant de prioriterte fokusområdene. Salten kommunerevisjon utarbeidet forslag til prosjektplan, som ble vedtatt av Kontrollutvalget i møte (sak 28/12). Prosjektet hadde oppstart i februar 2013, men er hovedsakelig gjennomført i perioden juninovember Denne rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av prosjektet har vært forvaltningsrevisor Unni Edvardsen. Vi takker alle som har bidratt med informasjon. Bodø, Svein Erik Moholt ansvarlig forvaltningsrevisor Unni Edvardsen forvaltningsrevisor Salten Kommunerevisjon IKS 2

3 Innholdsfortegnelse: SAMMENDRAG... 5 DEFINISJONER OG FORKORTELSER INNLEDNING FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER, DEFINISJONER OG AVGRENSNINGER Formål Problemstillinger Definisjoner og avgrensninger Definisjoner Avgrensninger METODE OG GJENNOMFØRING REVISJONSKRITERIER FAKTA OG VURDERINGER Hvordan har ressursbruk, saksutvikling og kvalitetsindikatorene vært de siste årene og sammenliknet med andre kommuner? FAKTA VURDERINGER Er organisering og personellmessige forhold iht. lovbaserte bestemmelser, og fungerer dette på en god måte? Herunder om internkontroll REVISJONSKRITERIER FAKTA VURDERINGER Hvilke rutiner har kommunen for å sikre at saksbehandlingen tilfredsstiller lovbaserte krav? I hvilken grad overholdes rutiner og krav til saksbehandlingen i praksis? REVISJONSKRITERIER FAKTA VURDERING KONKLUSJON OG ANBEFALINGER REFERANSELISTE RÅDMANNENS KOMMENTAR VEDLEGG 1 - Rådmannens uttalelse VEDLEGG 2 - Figurer VEDLEGG 3 - Satser for kommunal egenbetaling i barneverntiltak VEDLEGG 4 - Organisasjonskart VEDLEGG 5 - Kvalitetslosen for barneverntjenesten i Bodø (Innhold pr ) VEDLEGG 6 - Kort oppsummering av undersøkelsen VEDLEGG 7 - Resultater fra spørreundersøkelsen blant ansatte i barneverntjenesten VEDLEGG 8 - Flytskjema over arbeidsprosessen i barneverntjenesten Salten Kommunerevisjon IKS 3

4 Fortegnelse over figurer og tabeller: 1 FIGURER Figur 1: Andel driftutgifter etter funksjon, 2012 Figur 2: Andel netto driftsutgifter til bv-tiltak i familien (f251) Figur 3: Andel netto driftsutgifter til bv-tiltak utenfor opprinnelig familie (f252) Figur 4: Brutto driftsutgifter i barnevernet i Bodø etter år og funksjonsområde Figur 5: Brutto driftsutgifter - de største utgiftsartene BV i. Figur 6: Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie (funksjon 251) Figur 7: Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie (funksjon 252) Figur 8: Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk Figur 9: Antall avsluttede undersøkelser og undersøkelser med saksbehandlingstid over 3 måneder, Bodø, Figur 10: Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder Figur 11: Avsluttede undersøkelser fordelt på andel henlagt og vedtak om hjelpetiltak, Bodø og KG13, hå Figur 12: Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan Figur 13: Årsverk i barneverntjenesten i Bodø Figur 14: Fra spørreundersøkelsen: om respondenten er enig eller uenig i flg. påstander Figur 15: Totalt sykefravær i BVT og, (pr ) TABELLER Tabell 1: Budsjett og regnskapstall for barneverntjenesten i Bodø, 2008-pr Tabell 2: De tre største utgiftsartene i f252 Barneverntiltak utenfor familien, Tabell 3: Oversikt over type melder og antall meldinger, Bodø, Tabell 4: Oppsummering av KOSTRA-analysen Tabell 5: Antall dagsverk med sykefravær ved BVT Tabell 6: Saksbehandlingstid undersøkelse i utvalgssakene Tabell 7: Status for dokumentasjon i utvalgssakene (ift. undersøkelsesplan, oppsummering og journal) Tabell 8: Oversikt over hvem det er innhentet info fra i utvalgssakene Tabell 9: Tiltak, samtykke, tiltaksplan og planlagt evaluering i utvalgssakene 1 Dette er figurer og tabeller i selve rapporten. I tillegg inneholder vedlegg 2 en rekke fig/tab som det også vises til i rapporten. Salten Kommunerevisjon IKS 4

5 SAMMENDRAG Salten kommunerevisjon har gjennomført en undersøkelse av barneverntjenesten i Bodø kommune, som gjennom flere år har slitt med økonomisk merforbruk og manglende etterlevelse av bestemmelser i barnevernloven om saksbehandlingstid. Formålet med prosjektet har vært å få vurdert kvalitet, bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten. Følgende tre problemstillinger har vært undersøkt: 1. Hvordan har ressursbruk, saksutvikling og kvalitetsindikatorene vært de siste årene og sammenliknet med andre kommuner? 2. Er organisering og personellmessige forhold iht. lovbaserte bestemmelser, og fungerer dette på en god måte? Herunder om internkontroll. 3. Hvilke rutiner og systemer har kommunen for å sikre at saksbehandlingen tilfredsstiller lovbaserte krav? I hvilken grad overholdes rutiner og krav til saksbehandlingen (i praksis)? Datagrunnlaget omfatter dokumentstudie, analyse av regnskaps- og KOSTRA-tall, en rekke intervjuer, saksmappegjennomgang og spørreundersøkelse blant de ansatte. Vi har ikke vurdert den faglige skjønnsutøvelsen i enkeltsaker. Vår vurdering av barneverntjenestens saksbehandling omfatter undersøkelser og vedtak med frivillige hjelpetiltak. Vi har ikke sett på saker med omsorgsovertakelse. Problemstilling 1 Hvordan har ressursbruk, saksutvikling og kvalitetsindikatorene vært de siste årene og sammenliknet med andre kommuner? BVT har i perioden forbrukt mer midler enn det de hadde til disposisjon i budsjettet. Merforbruket har siden 2009 vært på over 10 prosent. Også for 2013 ser avviket ut til å bli så betydelig at det utgjør en utfordring ift. kravet om god økonomisk styring og at rådmannen skal ha realistiske budsjetter (jf. komml. 46). Revisjonens inntrykk er at merforbruket henger sammen med mangelfull økonomisk styring. Regninger som ikke skulle vært betalt er blitt betalt, penger som tjenesten har krav på å få refundert fra staten eller fra andre kommuner er det ikke blitt sendt krav om, og det har manglet retningslinjer bl.a. for hvilke typer utgifter fosterforeldre kan få dekket. Man har ikke hatt tilstrekkelig kunnskap om, og manglet rutiner for, å effektuere refusjonskrav, og det har vært mangelfulle rutiner for dokumentasjon og kontroll med utgiftssiden. Dette er svært kritikkverdig, og tyder på mangelfull internkontroll. Måloppnåelsen ved BVT når det gjelder saksbehandling innen lovpålagte frister er bra når det gjelder meldinger, men når det gjelder tremånedersfristen for undersøkelser, har det vært betydelige avvik, i 2012 på 39 prosent av undersøkelsene. Salten Kommunerevisjon IKS 5

6 Når det gjelder bestemmelsen om at alle barn i tiltak skal ha en tidsavgrenset tiltaksplan, var en fjerdedel av barna med vedtak om tiltak i 2012 registrert uten en slik plan. Vi finner det ikke tilfredsstillende at hvert 4. barn i tiltak mangler en gjeldende tiltaksplan. Problemstilling 2: Er organisering og personellmessige forhold iht. lovbaserte bestemmelser, og fungerer dette på en god måte? Herunder om internkontroll. De ansatte ved BVT har god kompetanse, men arbeidsstokken preges av mange nyutdannede, unge ansatte med liten erfaring. Høyt sykefravær og mange midlertidige stillinger bidrar til et stort behov for midlertidig arbeidskraft. Behovet for intern opplæring og oppfølging er stort, men BVT har ikke rutine for opplæring av nyansatte. Opplæringen av nye medarbeidere er variabel og situasjonsbetinget. Revisjonen mener dette er et avvik ift. bvl. 2-1 siste ledd, som sier at kommunen har ansvar for å gi nødvendig opplæring av BVTs personell. At skriftlige rutiner mangler på en rekke områder, gjør at mangelfull opplæring medfører en risiko for uforsvarlig saksbehandling. I tillegg har BVT ikke hatt korrekte rutiner for håndtering av politiattester. Positive trekk er at det alltid er to saksbehandlere inne i hver sak, og at faglederne gjennom veiledningsdagen, legger til rette for at de ansatte medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. Undersøkelsen avdekket imidlertid en rekke mangler/avvik ift. internkontrollforskriften for barneverntjenester, bl.a. at - arbeidstakerne mangler tilstrekkelig kunnskap om barneverntjenestens internkontroll - BVT mangler kompetanseplan - det ikke er blitt utarbeidet noen risikoanalyse (med tiltak) - det er etablert et avvikssystem i Kvalitetslosen, som er godt kjent blant de ansatte, men at det mangler retningslinje for hva som er å anse som avvik, og det synes ikke som avviksmeldinger i særlig grad brukes til kollektiv læring og forbedringstiltak. Når det gjelder arbeidsmiljø, HMS og sykefravær, viste undersøkelsen at: - mange ansatte ga uttrykk for at de gleder seg til å gå på jobb, men at arbeidsbelastningen er for stor, og at de tidvis har for mange saker til at alle blir behandlet forsvarlig - BVT har et høyt sykefravær, samtidig påpekte både verneombud og fagledere mangelfull sykefraværsoppfølging - BVT mangler HMS-plan, rutine for sykefraværsoppfølging og rutine for krisehåndtering Problemstilling 3: Hvilke rutiner og systemer har kommunen for å sikre at saksbehandlingen tilfredsstiller lovbaserte krav? I hvilken grad overholdes rutiner og krav til saksbehandlingen i praksis? Skriftlige saksbehandlingsrutiner for undersøkelser og tiltaksoppfølging er ikke i bruk. I stedet ble det sagt at rutiner er innarbeidet gjennom lang praksis. Mappegjennomgangen Salten Kommunerevisjon IKS 6

7 viste imidlertid store variasjoner, og tyder på til dels manglende felles rutine for saksbehandling, dokumentasjon og tiltaksoppfølging. Ift. i hvilken grad saksmappene tilfredsstilte revisjonskriterier, fastslo vi bl.a. flg: - det var fristbrudd i 5 av 13 saker, tilsvarende et avvik på 38,5 prosent av sakene ift. kravet om at undersøkelse skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder - det manglet undersøkelsesplan i samtlige utvalgssaker - oppsummering av undersøkelsen manglet i 2 av 3 av undersøkelser - det var ikke blitt snakket med barnet i 5 av sakene. At flere av barna var så vidt store (11-14 år), gjør avviket, etter revisjonens oppfatning, spesielt alvorlig. - tiltaksplan manglet i 3 av de 7 sakene hvor det var truffet vedtak om hjelpetiltak, noe som utgjør et avvik ift. bestemmelsen om en tidsavgrenset tiltaksplan. - oppfølging av tiltakene var blitt gjennomført i to saker, delvis gjennomført i to, og ikke gjennomført i tre saker. Dette utgjør avvik ift. bestemmelsen om at tiltaksplanen skal evalueres regelmessig. Dokumentasjon i arbeidet er viktig bl.a. for å sikre kontinuitet i sakene, etterprøvbarhet av grunnlag for beslutninger, og ift. evt. framtidige erstatningssøksmål. Revisjonen finner det derfor kritikkverdig at plan for undersøkelse, oppsummering, journal og dokumentfortegnelse enten manglet eller var mangelfull i flere av sakene. ANBEFALINGER På bakgrunn av undersøkelsen har Kommunerevisjonen følgende anbefalinger til Bodø kommune (ikke i prioritert rekkefølge): Ift. problemstilling 1: Innføre bedre rutiner for økonomisk og regnskapsmessig styring og kontroll, herunder opplæring av ansatte ift. refusjonsordninger, krav til dokumentasjon, etc. Ift. problemstilling 2: Vurdere å opprette en stilling som overordnet fagansvarlig for BVT. Etablere skriftlige rutiner for internkontroll, og ta i bruk mulighetene som ligger i Kvalitetslosen for et helhetlig elektronisk internkontrollsystem. Etablere skriftlig rutine for håndtering av politiattest. Utarbeide krisehåndteringsplan, HMS-plan og retningslinjer for sykefraværsoppfølging. Gjennomføre kompetansekartlegging og utarbeide kompetanseplan Ift. problemstilling 3: Etablere skriftlig rutine for gjennomføring av undersøkelse Etablere skriftlig rutine for tiltaksplanlegging og oppfølging av tiltak Sikre at barn (som er store nok) blir hørt både i undersøkelsesfasen og når tiltaksplan utarbeides Sørge for at skriftlige rutiner blir gjennomgått og fulgt av alle saksbehandlerne, herunder bruk av u.s.plan, oppsummering, journal og dokumentfortegnelse. Foreta årlig stikkprøvekontroll av saksmapper (audit), og gjennomgang i fellesskap for læring. Salten Kommunerevisjon IKS 7

8 DEFINISJONER OG FORKORTELSER BLD: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet BVT: Forkortelse i denne rapporten for barneverntjenesten i Bodø (det kommunale barnevernet). DUE (Der Ungdommen Er): DUE er et bv-tiltak for ungdom mellom 16 og 23 år som trenger hjelp i bosituasjon og til å takle livet. Det kan være ungdom som har behov for ettervern etter opphold i fosterhjem eller institusjon, eller det kan være i stedet for å bli plassert på institusjon. Målet at de skal klare seg selv etter hvert. Booppfølgingsprosjektet (BOP) inngår i DUE, med en egen prosjektlederstilling finansiert av Husbanken. F244 (funksjon 244 i KOSTRA): omfatter generelle utgifter til veiledning, undersøkelse og oppfølging av vedtak (eks tilsyn) som gjennomføres av ansatte eller personell engasjert i BVT, samt barnevernberedskap og utgifter til sakkyndig bistand/advokat til utredning og saksbehandling. F251 (funksjon 251 i KOSTRA) omfatter Bv-tiltak i opprinnelig familie, som for eksempel støttekontakt, tilsynsførere, besøks-/ og avlastningshjem, hjemkonsulent, barnehageopphold/ SFO og økonomisk hjelp til barn (det siste må avgrenses mot økonomisk sosialhjelp som skal føres på f281; dette er avhengig av hvilken lovhjemmel som er benyttet). F252 (funksjon 252 i KOSTRA) omfatter alle Bv-tiltak som innebærer plassering av barnet utenfor foreldrehjemmet, som for eksempel fosterhjem, barne- og ungdomshjem, beredskapshjem, akuttinstitusjon og hjelpetiltak iverksatt i tillegg til plassering. KG 13: Kommunegruppe i KOSTRA. Statistisk sentralbyrå (SSB) har gruppert kommunene langs tre ulike dimensjoner: folkemengde, bundne kostnader per innbygger og frie disponible inntekter per innbygger. Dagens klassifisering ble foretatt på grunnlag av data for er plassert i KG 13, som omfatter 40 store kommuner utenom de fire største byene. Netto driftsutgifter: driftsutgiftene inkl. avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatorene for netto driftsutgifter viser dermed prioritering av disse inntektene. KOSTRA: KOmmuneSTatRApportering er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommuner og fylkeskommuner. Det omfatter regnskapstall, informasjon om tjenesteyting og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder samt egenskaper ved befolkningen sammenstilt for å gi relevant informasjon. Kommunene rapporterer inn data om statistikkåret i løpet av de to første månedene etter årets utgang. SSB legger ut ureviderte tall om kommunene 15. mars. Kommunene har så mulighet til å rette opp evt. feil og mangler innen 15. april. Så gjennomfører SSB kvalitetskontroller før publisering 15. juni. U.s: Undersøkelse; VO: Verneombud Salten Kommunerevisjon IKS 8

9 1. INNLEDNING Etter norsk rett er det foreldrene som har ansvaret for barns omsorg. Offentlige tiltak i familien er unntak og kan bare iverksettes hvis en lovbestemmelse gir adgang til det. Det store flertall av bv-saker gjelder hjelpetiltak med samtykke, men bvl. gir også hjemmel for at BVT kan gripe inn med bindende vedtak for foreldrene, som om nødvendig kan gjennomføres med makt. Tvangsutøvelse er imidlertid unntaket og sosial tjenesteyting hovedregelen. 2 Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Hvis barn som blir utsatt for omsorgssvikt ikke får hjelp, kan konsekvensene bli store - både menneskelig for dem som er involvert, og samfunnsøkonomisk. Stadig flere barn får hjelp av barnevernet. Når det gjelder bakgrunnen for økningen i antall barn som trenger hjelp fra BVT, ble det fra lederhold (bv-leder og fagledere) pekt på flg. forhold som bakgrunn i mange saker: - Rus og psykiatri, ofte en kombinasjon. Det dreier seg ofte om omsorgssvikt - barnet får ikke det det trenger. I Bodø er det mye rus, blant unge foreldre og blant ungdom. - Foreldre som står i konflikt ifm. samlivsbrudd, og som ikke klarer å samarbeide. Å befinne seg mellom disse, kan bli så belastende for ungene at BVT får melding fra nettverk rundt. - Problematikk med flyktninger. En del saker omhandler veiledning til folk med annen kulturbakgrunn. Noen av disse synes å mangle alternativer til vold i oppdragelsen. Barneverntjenesten i Bodø har over flere år fått kritikk fra tilsynsmyndigheter og negativ oppmerksomhet i media pga. fristoversittelser, budsjettoverskridelser mv. Høsten 2010 ga Fylkesmannen kommunen pålegg om å gjennomføre tiltak for å sikre at virksomheten følger barnevernlovens bestemmelser. I følge FM førte pålegget ikke til vesentlige endringer, og de gjennomførte derfor et tilsyn ved BVT i august Dette resulterte i at kommunen for første gang ble ilagt mulkt i enkeltsaker. I sin konklusjon etter tilsynet, skrev FM at utviklingen de siste årene viser ingen tegn til at situasjonen er i bedring. Dialogen og oppfølgingen av kommunen synes ikke å føre fram. 3 Politikerne har et overordnet ansvar for å følge opp at administrasjonen gjennomfører kommunens oppgaver i tråd med myndighetskrav og at politiske vedtak blir iverksatt. Gjennom forvaltningsrevisjonen får man et innblikk i driften av barneverntjenesten - organisering, kompetanse, arbeidsmiljø, internkontroll og saksbehandling. Hoveddelen av rapporten er tredelt. Først ser vi nærmere på ressursbruk, saksutvikling og kvalitetsindikatorene. Deretter på kompetanse, organisering og arbeidsmiljø. Det tredje fokusområdet er rutiner for og kvalitet i saksbehandlingen, bl.a. med presentasjon av 2 Lindboe, Brev fra Fylkesmannen i Nordland til, datert Salten Kommunerevisjon IKS 9

10 resultater fra saksmappegjennomgang. Innledningsvis følger først en kort beskrivelse av formål, problemstillinger og metode. 2. FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER, DEFINISJONER OG AVGRENSNINGER 2.1 Formål Formålet med prosjektet er å få vurdert kvalitet, bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten i. Risikoområder for kommunen er organisering, økonomi og etterlevelse av lover og regler. 2.2 Problemstillinger Av formålet har vi utledet følgende problemstillinger: 1. Hvordan har ressursbruk, saksutvikling og kvalitetsindikatorene vært de siste årene og sammenliknet med andre kommuner? 2. Er organisering og personellmessige forhold iht. lovbaserte bestemmelser, og fungerer dette på en god måte? Herunder om internkontroll. 3. Hvilke rutiner og systemer har kommunen for å sikre at saksbehandlingen tilfredsstiller lovbaserte krav? I hvilken grad overholdes rutiner og krav til saksbehandlingen (i praksis)? 2.2 Definisjoner og avgrensninger Definisjoner Rutiner: forstås her som formaliserte, skriftlige uttrykk for faste framgangsmåter og prosedyrer for tjenestegang eller for hvordan oppgaver løses Avgrensninger BVT har også ansvar for å følge opp barn som er plassert i fosterhjem og institusjon. Denne undersøkelsen omfatter ikke slike saker da det i plan for forvaltningsrevisjon er et eget prosjekt som har tilsyn, oppfølging og kontroll ved fosterhjemsplasseringer som tema. Vi har heller ikke vurdert barneverntjenestens internkontroll mv. ift. oppdragstakere (fosterforeldre, tilsynsførere, støttekontakter etc). Vi har ikke vurdert den faglige skjønnsutøvelsen i enkeltsaker. 3. METODE OG GJENNOMFØRING Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges Kommunerevisorforbunds Standard for forvaltningsrevisjon RSK 001. Metode er en samlebetegnelse på de fremgangsmåter som benyttes for å samle inn data som vil gi svar på problemstillingene i en undersøkelse. Undersøkelsen vår bygger på Salten Kommunerevisjon IKS 10

11 dokumentstudier, intervjuer, saksmappegjennomgang, samt en spørreundersøkelse blant ansatte. Planen var også å gjennomføre stikkprøvekontroll av om det foreligger politiattestester for ansatte. Dette ble det ikke noe av da materialet manglet ved BVT (utdypes nærmere i rapporten). Dokumentene omfatter planer og årsmeldinger, retningslinjer og rutiner, rapporter til fylkesmannen, med mer. Tall for ressursbruk er hentet fra KOSTRA samt fra kommunens eget regnskapssystem. Det er gjennomført intervjuer med kommunaldirektør (oppvekst og kultur), barnevernleder, tre fagledere (barneseksjonen, ungdomsseksjonen og mottak/vakt), fagleder DUE, to merkantil ansatte samt verneombudet. 4 Intervjuene er verifisert av informantene, 5 og faktabeskrivelsen i rapporten er gjennomgått og verifisert av kommunens kontaktperson for prosjektet (barnevernleder). Dette for å sikre påliteligheten (reliabilitet). Saksmappegjennomgangen omfatter et tilfeldig utvalg på 15 saker der undersøkelse ble påbegynt i perioden Spørreundersøkelsen omfattet alle ansatte, og ble gjennomført i QuestBack. 6 Invitasjon til å delta ble sendt pr. epost til 46 ansatte på grunnlag av en adresseliste fra BVT. Pr hadde 35 personer (76 prosent) svart. Respondentene omfatter saksbehandlere (71 prosent), ledere (9 prosent) og merkantil/stab (11 prosent). 7 I forbindelse med prosjektet har vi også vært i kontakt med saksbehandlere hos BLD, SSB og Visma (leverandør av saksbehandlingsprogrammet Familia), for å få avklart noen forhold av generell karakter. I tillegg snakket vi med en ansatt ved HR-kontoret i kommunen vedr. kvalitetslosen, samt en saksbehandler ved kommunens flyktningkontor vedr. refusjoner. Datagrunnlaget er meget omfattende og gir et solid grunnlag for å vurdere problemstillingene i undersøkelsen. 4. REVISJONSKRITERIER Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. De kan hentes fra lovverk, politiske vedtak og føringer, administrative retningslinjer, anerkjent teori på området og andre sammenlignbare virksomheters løsninger. Kriteriene holdes opp mot faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas og de konklusjoner som trekkes. 4 Fagleder DUE deltok på det første møtet sammen med bv-lederen. 5 En av informantene har ikke verifisert intervjusamtalen. Dette av tidsmessige hensyn, etter det revisjonen fikk opplyst. 6 Skjema ble ikke sendt til ansatte i Utekontakten da de nettopp var kommet med i BVT. 7 9 prosent er uoppgitt. Noen av spørsmålene var ikke relevant ift. de merkantilt ansatte. Vi valgte derfor å ha med svarkategorien vet ikke/ikke aktuelt på alle spørsmålene. Salten Kommunerevisjon IKS 11

12 I dette prosjektet er følgende kilder benyttet som revisjonskriterier: 8 - Lov om barneverntjenester (barnevernloven) - Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) - Forskrift om internkontroll etter barnevernloven - Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven - Retningslinjer for saksbehandling etter lov om barneverntjenester - Retningslinjer til forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven - Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene en veileder - Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene Revisjonskriteriene vil bli utdypet for hver av problemstillingene. Rådmannen har et overordnet ansvar for at administrasjonen drives i samsvar med lover og forskrifter. Han har også et ansvar for å føre kontroll med administrasjonens virksomhet, herunder etablere tilfredsstillende rutiner for internkontroll, jf. kommuneloven 23.2 og internkontrollforskriften 4. 8 Liste med fullstendige referanser og nettkildehenvisninger finnes i del 8. Salten Kommunerevisjon IKS 12

13 5. FAKTA OG VURDERINGER 5.1 Hvordan har ressursbruk, saksutvikling og kvalitetsindikatorene vært de siste årene og sammenliknet med andre kommuner? I denne delen av rapporten fokuserer vi på ressursbruk og saksutvikling i barneverntjenesten i Bodø (BVT), sammenliknet med kommunegruppe 13 i KOSTRA (KG 13) og landet uten Oslo. På noen variabler, ser vi på bakgrunnstall for de siste årene kun for Bodø. Til slutt i denne delen, ser vi kort på kvalitetsindiaktorene i KOSTRA, for BVT sammenliknet med KG og landet. Grunnlagsdata for ressursbruk-analysen er hentet fra KOSTRA og fra kommunens eget regnskapssystem. Påliteligheten til analysen avhenger dermed av at kommunen har rapportert inn korrekte tall til KOSTRA. 9 Da analysen av ressursbruk utgjør en form for benchmarking - for å se hvor og hvordan Bodø skiller seg ut fra gjennomsnittet for andre kommunegrupper, har denne delen av rapporten ingen revisjonskriterier. 10 Grunnlagsdata når det gjelder saksutviklingen, omfatter KOSTRA-tall og rapporteringsstatistikk fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet basert på kommunenes rapporteringer til Fylkesmannen. 11 Det var ikke mulig å få periodiserte data fra kommunens eget fagsystem. 12 Når det gjelder analysen av sakstilgang, herunder også saksutfall og behandlingstid, har denne delen egne revisjonskriterier knyttet til overholdelse av frister for behandling av meldinger og gjennomføring av undersøkelser. Vi ser først på ressursbruken, deretter på saksutviklingen og kvalitetsindikatorene. 9 Kommunene har et ansvar for å kvalitetssikre data som innrapporteres, jf. forskrift om kommunal rapportering 8: Kommunene og fylkeskommunene har selv ansvar for at de data som fremkommer i kommunens og fylkeskommunenes regnskapsrapport og tjenesterapportering har en tilstrekkelig kvalitet. Rapporteringen til statlige myndigheter skal foretas i henhold til den detaljeringsgrad som er fastsatt i vedlegg eller i skjemaer om tjenesterapportering. 10 Når det gjelder overholdelse av budsjettet, så er kommunestyrets årsbudsjett bindende for underordnede organer, jf. komml Rapporteringsbanken til BLD er ikke offisiell statistikk, men har i følge FM Nordland relativt valide data. 12 Vi trodde det skulle være kurant å få statistikk fra kommunen vedr. antall meldinger, undersøkelser, etc., periodisert på år, men fikk både fra systemansvarlig og lederhold beskjed om at fagsystemet deres (Familia), etter en oppgradering av systemet medio 2013 hvorved analysedelen ble fjernet, ikke lenger har denne funksjonen, og at det kun er mulig å hente ut tall pr. dags dato. I etterkant var vi i kontakt med Visma, som er leverandør av Familia. I følge kontaktperson der er det fullt mulig å ta ut periodiserte tall. Til dette sier systemansvarlig ved BVT, at Visma i ettertid laget en bruksanvisning for hvordan de kan gå inn og hente ut periodiserte data, men at de faktisk måtte telle manuelt ifm. rapporteringen pr. 2. halvår Han gir uttrykk for at det er en kjensgjerning at analysedelen av fagsystemet er en svakhet. Visma opplyste ifm. et oppdateringskurs i des at de holder på å utvikle et analyseprogram. Salten Kommunerevisjon IKS 13

14 5.1.2 FAKTA RESSURSBRUK Vi vil først kort se på endringer i BVTs budsjett og grad av måloppnåelse ift. å oppnå budsjettbalanse. Deretter følger en sammenliknende analyse av prioritering, dekningsgrad og produktivitet i Bodø, KG13 og landet. Budsjett- og regnskapsutviklingen BVT i Bodø har over flere år forbrukt mer midler enn det som var budsjettert, jf. tabell 1. Siden 2009 har merforbruket ligget på 5-8 mill. kr. Regnskapstall for 2013 (pr ) viser et merforbruk på 8,9 mill. kr, tilsvarende 14 prosent. 13 Dette gir et gjennomsnittlig merforbruk pr. måned i 2013 på om lag Tabellen viser at merforbruket i kroner aldri har vært høyere ved BVT. Tabell 1: Budsjett og regnskapstall for barneverntjenesten i Bodø, Budsjett Regnskap Avvik Avvik i prosent Tall i 1000 kr. Kilde: s budsjett- og regnskapstall (justert budsjett). Refusjoner og tilskudd er trukket fra brutto driftsutgifter. Tall for 2013 er hentet ut av regnskapssystemet den Prioritering Prioriteringsindikatorene skal si noe om hvor mye av egne penger (kommunens frie inntekter) kommunen velger å bruke på de enkelte tjenesteområdene. 14 Netto driftsutgifter fordelt på funksjonsområde I det følgende ser vi på andelen av netto driftsutgifter som går til hhv. saksbehandling (f 244), tiltak i familien (f251) og tiltak utenfor opprinnelig familie (f252). Figur 1 viser at Bodø kommune i 2012 brukte en betydelig høyere andel av driftsutgiftene på saksbehandling og tiltak utenfor hjemmet enn KG 13 og landet, og en lavere andel på tiltak i hjemmet. Når det gjelder tiltak i hjemmet (f251), er denne i minus for Bodø, og må derfor være feil, jf. fig. 2. Figur 1: Andel driftutgifter etter funksjon, 2012 f252-3 f251 f Bodø KG13 Landet 13 Budsjettrammen ble økt med vel 1,5 mill på slutten av året. 14 Et relativt høyt utgiftsbehov knyttet til tjenesten kan bli delvis korrigert for ved å se på utgifter pr. person i målgruppa. Salten Kommunerevisjon IKS 14

15 Figurene 2 og 3 (under) viser at dette har vært trenden de siste fem årene. Videre viser figurene under at differansen mellom Bodø og KG13 har økt, på alle funksjonsområdene. Differanse i prosentpoeng er oppgitt under figurene. Når det gjelder andel av netto driftsutgifter som gikk til tiltak i familien (fig. 2), er denne betydelig lavere i Bodø enn gj.snittet i KG og landet. Tallene for 2011 og 2012 for Bodø er så lave at det må dreie seg om feilrapportering. Dette kan bv-leder ikke svare på. Hun viser bare til at det har vært veldig mange feilføringer og at de nå har en hel stilling som systemansvarlig, som skal være tett på saksbehandlerne for å se at ting blir ført rett. Andel netto driftsutgifter til bv-tiltak Figur 2: i familien (f251) Bodø Landet uten Oslo KG13 Figur 3: utenfor opprinnelig familie (f252) Bodø Landet uten Oslo KG ,5 14, ,6 12,7 6,9 4,7 6,4 0,4-2, ,7 56,9 54,1 55,2 50,8 51,3 50,7 50,8 51,8 50, differanse Bodø-KG13 (i prosentpoeng): -7,6-9,8-8,6-13,2-15,3-0,5 3,4 4,4 5,9 6,2 Netto driftsutgifter pr. innbygger og bv-barn Når det gjelder netto driftsutgifter (til BVT) pr. innbygger og pr. innbygger 0-17 år, 15 har BVT hatt litt lavere netto driftsutgifter enn gjennomsnittet i landet og KG13, jf. vedlegg 2 (figurene 1 og 2). Dette gjelder for hele perioden For 2012 var netto driftutgifter pr. innbygger hhv. kr 170 og 742 (0-17 år) lavere i Bodø enn gj.snittet i KG. Samtidig var andelen barn med undersøkelse og andel barn med tiltak av alle barn i aldersgr 0-17 år, litt lavere i Bodø enn gj.snittet i KG/landet (vedlegg 2, figurene 4 og 5). Figur 3 (i vedlegg) viser netto driftsutgifter per barn i barnevernet. Med unntak av noen mindre forskjeller i 2009 og 2012, har Bodø ligget omtrent på samme nivå som i KG/landet på rundt kr pr. bv-barn. I 2012 hadde Bodø kr lavere netto driftsutgifter pr barn i barnevernet enn gj.snittet i landet. 16 Når det gjelder netto driftsutgifter per barn med tiltak er det svært mangelfulle data i KOSTRA. Bodø lå med kr i netto utgifter per barn i tiltak i 2012, om lag over landsgjennomsnittet. Tall for 2012 foreligger ikke for KG og KG 13 har ganske nøyaktig like stor andel av befolkningen i aldersgruppen 0-17 år (22,8 prosent), og 0-22 år (29,9 og 29,4 prosent), jf. vedlegg 2, tabell Data for KG13 mangler for 2012 i KOSTRA. Salten Kommunerevisjon IKS 15

16 Brutto driftsutgifter ved BVT Bodø Figur 4 (under) viser brutto driftsutgifter ved BVT de siste fem årene. Mens utgifter til bvtiltak utenfor opprinnelig familie og til saksbehandling generelt i BVT har økt med vel 10 millioner i perioden , ble det brukt nesten 1 mill kr mindre på bv-tiltak til barn i opprinnelig familie i 2012 enn det ble i Figur 4: Brutto driftsutgifter i barnevernet i Bodø etter år og funksjonsområde F244 BVT F252 BV-tiltak utenfor familien F251 BV-tiltak i familien Kilde: s regnskapssystem. Tall i 1000 kr. Det er ikke tatt hensyn til refusjoner og tilskudd. Tallene er omtrent slik de framstår i KOSTRA. Pga. manglende data for 2008 og 2009 i KOSTRA, har vi brukt tallene direkte fra regnskapssystemet for hele perioden. Når det gjelder utgiftsartene som inngår i BVTs driftsutgifter, utgjør 5 av disse nærmere 70 prosent av de totale brutto driftsutgiftene ved BVT. Endringer i forbruket av disse framgår av figur 5. Figur 5: Brutto driftsutgifter - de største utgiftsartene BV i Arbeidsgodtgjørelse fosterhjem Lønn faste stillinger Utg.dekn./Andre oppg.pl. godtgj. Kjøp av tjenester fra staten Engasjementstillinger Bortsett fra lønn til ansatte, er utgiftsartene knyttet til funksjon 252 (bv-tiltak utenfor opprinnelig familie). Dette er arbeidsgodtgjørelse til fosterhjem, andre godtgjørelser/ utg.dekning til fosterhjem samt kjøp av tjenester fra staten, dvs. kommunens egenandel for Salten Kommunerevisjon IKS 16

17 opphold i institusjon. 17 Tabell 2 viser endringer i disse utgiftene som til sammen utgjør mellom 85 og 90 prosent av utgiftene til bv-tiltak utenfor opprinnelig familie (f252). Særlig har arbeidsgodtgjørelse til fosterhjem økt betydelig, fra 9,5 mill i 2008 til 17 mill i 2012, en økning på 7,5 mill (ca 80 prosent), jf. tabell 3. Tabell 2: De tre største utgiftsartene i f252 Barneverntiltak utenfor opprinnelig familie, Art Endr %-vis endring Arbeidsgodtgj. fosterhjem , /11650 Utg.dekning/andre godtgj , Kjøp av tjenester fra staten ,5 Kilde: s regnskapssystem. På spørsmål om hvorfor ressursbruken til fosterhjem har økt, svarer bv-leder at både antall barn i fosterhjem og den kommunale egenandelen har økt. I tillegg har det vært mange komplekse saker som har medført et behov for mer frikjøp av fosterforeldre i tilfeller der barna har alvorlige problemer. BV-leder føyer til at det er snakk om frikjøp der det nye hjemmet trenger å bruke all sin tid på barnet. 19 Da søker BVT BUFetat om å foreta frikjøp. Hvis dette innvilges, så betaler kommunen en egenandel, slik at kommunen betaler det samme beløpet uavhengig av hvilken lønn fosterforeldrene mottar. Bv-leder gir også uttrykk for at det har vært en praksis på at fosterforeldre har fått dekket alt fra sertifikat til ekstrabevilgninger ifm. ferie. Det har vært lett for saksbehandlere å innvilge, siden de forstår argumentene og har lyst å bistå slik at fosterhjemmene skal kunne stå i sine daglige utfordringer. Hun gir imidlertid uttrykk for at de nå ønsker å endre denne praksisen. KOSTRA-tall og rapporteringsstatistikk fra BLD viser at antall barn med omsorgstiltak har holdt seg noenlunde stabilt i perioden Omsorgstiltak benyttes når foreldrehjemmet er for utrygt eller direkte skadelig for barnet. 21 Da kan fylkesnemnda gjøre vedtak om omsorgsovertakelse med hjemmel i bvl eller 4-8 tredje ledd. Det er bare personer under 18 år som kan ha omsorgstiltak fra barnevernet. Ved omsorgsovertakelse er fosterhjem det vanligste plasseringsalternativet. Bare et lite antall blir plassert i institusjon. Rapporteringsstatistikk fra BLD viser at det har vært en økning i antall barn i fosterhjem i 17 For en oversikt over størrelsen på kommunens egenandel for ulike bv-tiltak de siste årene, se vedlegg Merknad til tabell 2: Utlegg fosterhjem ble fram til juni 2010 kategorisert under art (utg.dekning som ikke er oppg.pliktig) og fom. juni under art (andre oppg.pl. godtgjørelser). I tabellen er disse ført på samme linje i (og slått sammen for 2010) i og med at det er samme type ytelse det er snakk om. 19 Som eksempel nevnes barn med tilknytningsproblematikk, som ikke er klar til å starte i barnehagen. Her må vi ofte frikjøpe både mor og far. Hvis de har en gj.snittlig årslønn på , er du oppe i en million i frikjøp. Det er ikke uvanlig. 20 Det er noen små, ubetydelige avvik mellom BLD- og KOSTRA-tallene. KOSTRA-tall viser en svak nedgang i antall barn med omsorgstiltak i Bodø i løpet av året, fra 93 i 2008 til 88 i Samtidig har antall barn med tiltak utenfor opprinnelig familie (F252) steget for hvert år, fra 125 i 2008 til 179 i Bakgrunnen for forskjellen er at plasseringer også kan hjemles i andre lovparagrafer, slik at under f252 finner vi også vedtak hjemlet i adferdsparagrafene og akutt, samt tilfeller der foreldrene samtykker, og Enslige Mindreårige Flyktninger (EMF) i bofellesskap. 21 Når barnet er under omsorg, vil alle tiltak barnet har, bli registrert som omsorgstiltak. Salten Kommunerevisjon IKS 17

18 kommunen totalt, fra 54 i 2008 til 78 i 2013 (1. halvår). Dette tilsvarer en økning på 24 prosent. I samme periode økte arbeidsgodtgjørelsen til fosterhjem med 79 prosent. Dekningsgrad Dekningsgrader viser tjenestetilbudet i forhold til ulike målgrupper for tilbudet eller andelen av befolkningen som mottar tjenester. Figurene 4 og 5 i vedlegg 2 viser andel barn med hhv. undersøkelse og tiltak ift.antall innbyggere i aldersgruppen 0-17 år. Med unntak av i 2010, er andelen barn med undersøkelse litt lavere i Bodø enn i KG13 og landet. Også andelen barn med tiltak, er litt lavere i Bodø enn i KG og landet. I 2012, lå andelen barn med bv-tiltak i Bodø på 3,5 prosent av innbyggerne 1-17 år, sammenliknet med 4,8 prosent for landet. Produktivitet Produktivitet eller enhetskostnader viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjonen og uttrykkes ofte ved (korrigerte) brutto driftsutgifter pr. mottaker (KOSTRA). Figurene 6 og 7 viser at brutto driftutgifter per barn både i opprinnelig familie og utenfor er svært mye lavere i Bodø enn gj.snittet i KG13/landet. I 2012 var forskjellen mellom Bodø og landet (utenom Oslo) på ca pr barn i opprinnelig familie, og pr. barn utenfor opprinnelig familie. Figur 6: Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie (funksjon 251) Bodø Landet uten Oslo KG Figur 7: Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie (funksjon 252) Bodø Landet uten Oslo KG Salten Kommunerevisjon IKS 18

19 Samtidig viser figur 8 (under) at antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk er noe lavere ved BVT Bodø enn gjennomsnittet i KG13 og landet. Figur 8: Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 25 Bodø Landet uten Oslo KG ,5 19,9 18,1 18,6 14,9 14,3 20,9 18,9 19, ,2 18,8 17,1 16, Betraktninger fra bv-leder, kommunaldirektør, m.fl. vedr. økonomi Kommunaldirektøren gir uttrykk for at det har vært en kostnadseksplosjon ved BVT, uavhengig av budsjettet deres. På bakgrunn av alvorlighetsgraden knyttet til budsjett- og fristoverskridelsene ved BVT, har han inngått en egen avtale med bv-lederen, bestående av 18 punkter hovedsakelig relatert til økonomi, og noen få av ymse slag, som sykefravær og oppfølging. Annenhver uke møtes bv-leder, kontroller fra økonomikontoret og kommunaldirektøren, for en gjennomgang. Faste tema på møtene er økonomi og saksbehandling i form av nøkkeltallene. Kommunaldirektøren gir uttrykk for at avtalen synes å fungere greit, og poengterer at ressursstyringa må bli bedre hvis en skal ha ambisjon om å følge budsjettet. Kommunen må ha gode rutiner og overvåke dette regelmessig, og sjekke hvordan de ligger an budsjettmessig. En kontroller fra økonomikontoret har søkt å få fram årsak-virkningsforhold i BVTs regnskap i I tillegg til sammenliknende analyse ift. KG 13, ser de, i følge kommunaldirektøren, også på hvordan ressursene styres (utgiftssiden), og om de får inn alle refusjoner (inntektssiden). Han understreker viktigheten av å se på hva som er BVTs primæroppgavedet å gå inn i tilfeller med omsorgssvikt, og være tydelig på dette, og ha en grenseoppgang mot andre tjenester, et arbeid som må samordnes med andre enheter som tildelingskontor og NAV sosialkontor. BVT har inngått retningslinjer for samarbeid med tildelingskontoret når det gjelder barn og unge med funksjonsnedsettelser som kan ha behov for tiltak. Imidlertid framkom det i intervju, at BVT opplever at tildelingskontoret ikke reagerer så fort som de skulle ønske når de gir beskjed om et behov. Det kan ta et halvt år før de får en saksbehandler, og de har opplevd at de ikke har tid til å delta på viktige ansvarsgruppemøter, etc. For BVT framstår det da lettere å bare sette inn tiltak selv når de ser at behovet er til stede. Salten Kommunerevisjon IKS 19

20 BV-leder gir uttrykk for at hun mener at BVT er underbudsjettert og at de trenger flere ansatte. Hun sier at de nå snur på hver stein, for å finne unødige kostnader og mulige inntektskilder ift. refusjonskrav. Faglederne kan i dag godkjenne vedtak inntil kr Ellers er det bv-leder som anviser til slutt, og hun er da avhengig av at merkantil har sjekket at det ligger vedtak på saken. Hun forteller at det har vist seg at mange ganger så er for eksempel et tiltak avsluttet, men regninger kommer fortsatt, og de er blitt betalt (eks barnehageplass). Det har ikke vært gode nok systemer og rutiner hvor slike ting har blitt oppdaget. Men når vi begynner å sjekke og ser hva som ligger bak tallene, så er det mange penger å hente. På spørsmål til bv-leder om hun hadde sett på kostra-tallene for BVT for 2012, svarte hun at det har vært gjort mye rart, mye feilføringer, det må vi bare slå fast, mange utgifter som vi tenker ikke skulle vært der. Selv har hun ikke hatt kapasitet til å gå inn i dette. Men de er nå i gang med en ryddejobb. I den forbindelse samarbeider BVT med konsulent fra kommunens økonomikontor, og bv-leder har ansatt en med regnskapskompetanse (fra ). Når det gjelder KOSTRA, viser hun til en av de systemansvarlige. Førstesekretæren som tiltrådte 1. februar 2013, har kontrollfunksjon på alt av inngående fakturaer. Det er masse penger ut og lite inn, for eksempel kr i egenandel for 3 md opphold på institusjon for ett barn. Slike fakturaer som hun kan sjekke ift. vedtak i Familia, er i følge førstesekretæren greie, hvis saksbehandler har oppgitt klientnr. I andre tilfeller er det en vanskelig oppgave, for når saksbehandlere bestiller tjenester eksternt, så går ikke fakturaen til dem, slik at de kan bekrefte at dette er bestilt og at fakturaen er korrekt. De kommer på førstesekretærens bord, og så må hun drive oppsøkende virksomhet. Førstesekretæren gir uttrykk for at hun har funnet en rekke ting som ikke skulle betales. 22 Hun mener saksbehandlerne ikke har vært vant til å tenke økonomi, men at de nå har begynt å skjerpe seg. Det kan også være etiske dilemmaer knyttet til noen av fakturaene, men noen generelle retningslinjer for hva BVT skal dekke feks ift. fosterforeldre har de ikke. Førstesekretæren gir uttrykk for at hun har reagert på holdningen, både internt og eksternt ift. ressursbruken: Det er en holdning eksternt om at det bare er å stikke sugerøret i BVT, og internt har det vært en holdning om at det er frislepp på ting. Alle disse tjenestene i det godes tjeneste er svært dyrt. I tillegg til å sjekke fakturaer, har hun også fått i oppgave å søke refusjoner. Hun forteller at noe av dette er nybrottsarbeid, både for henne, og for BVT, siden hun også skal søke refusjon om ting som de aldri før har søkt refusjon om. For eksempel skal BVT søke refusjon for utgifter forbundet med tilsynsførere for fosterbarn fra andre kommuner. Dette har i følge henne, ikke vært gjort før. Når det gjelder dette med å benytte mulighetene for refusjon, fikk revisjonen også et innspill fra saksbehandler ved flyktningkontoret som har som oppgave å sende refusjonskrav til BUFetat for enslige mindreårige flyktninger (EMF). Hun gir uttrykk for at BVT ikke har vært tilstrekkelig god på å kreve refusjoner og at de dermed går glipp av betydelige beløp. For det 22 Hun nevner noen eksempler på vanskelige saker: drosjeregningen som de får en gang pr. måned og som er mg. vanskelig å kontrollere; det at en av fastlegene tar for å skrive en rapport på ½ side. Salten Kommunerevisjon IKS 20

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.10.2014 62593/2014 2010/1460 076 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Formannskapet 15.10.2014 14/14 Komitè for levekår 16.10.2014

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 2014 Tittel: Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune TF-rapport nr: 345 Forfatter(e):

Detaljer

Gjennomgang av barneverntjenesten

Gjennomgang av barneverntjenesten Gjennomgang av barneverntjenesten Sammenlikningsanalyse Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering FORVALTNINGSREVISJON KOSTRA-rapportering Malvik kommune Desember 2012 - KOSTRA-rapportering - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer