Metodeskriv for undersøkelsen «Digital tilstand i høyere utdanning 2014», Norgesuniversitetets monitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Metodeskriv for undersøkelsen «Digital tilstand i høyere utdanning 2014», Norgesuniversitetets monitor"

Transkript

1 Metodeskriv for undersøkelsen «Digital tilstand i høyere utdanning 2014», Norgesuniversitetets monitor 1. Innledning Ipsos MMI har gjennomført en nasjonal undersøkelse om omfang, utbredelse og bruk av IKT i høyere utdanning: Digital tilstand i høyere utdanning 2014, Norgesuniversitetets monitor. Undersøkelsen er gjennomført vinteren/våren 2014 på oppdrag fra Norgesuniversitetet. Ipsos MMI har bistått Norgesuniversitetet med datainnsamling ved de to foregående gjennomføringene av monitoren, i 2008 og Undersøkelsen rettet seg mot ulike utdanninger på høgskoler og universiteter i Norge. En endring i undersøkelsesdesignet denne gangen er at undersøkelsen rettet seg mot både andre- og tredjeårsstudenter. Ipsos MMI endret også instruksen til instituttledere/avdelingsledere/dekaner om hvor mange ansatte vi ønsket at de distribuerte fagansattundersøkelsen til. Vi ser at antall besvarelser er høyere i alle målgrupper enn ved gjennomføringen i Lederundersøkelsen Fagansattundersøkelsen Studentundersøkelsen Målgrupper Undersøkelsen har kartlagt bruk av, kompetanse om og holdninger til IKT i undervisningen, og rettet seg mot følgende tre målgrupper: instituttledere/avdelingsledere/dekaner fagansatte med undervisningsoppgaver studenter Ved forrige gjennomføring rettet studentdelen av undersøkelsen seg primært mot tredjeårsstudenter, mens det i år ble kommunisert tydeligere at studenter på både andre og tredje studieår i bachelorgradsprogrammer kunne delta. Det ble bedt om at utvalg av ulike studentgrupper ble gjort slik at man fikk en spredning på ulike typer fag og/eller emner. Ipsos MMI AS PB 9143 Grønland Tel Christian Krohgsgt 1 N-0133 Oslo Fax Oslo Norge

2 3. Utvalgsdesign og gjennomføring Utvalgsdesign Norgesuniversitetet utarbeidet en populasjonsliste over universiteter og høgskoler i Norge. Enkelte institusjoner blant de private høgskolene (med under 500 studenter) er utelatt fra populasjonslisten. Ellers er listen å anse som uttømmende. Populasjonslisten inneholdt opplysninger som navn på instituttleder/avdelingsleder/dekan eller tilsvarende ved de ulike instituttene, samt kontaktopplysninger som e-post og telefonnummer. Norgesuniversitetet bisto Ipsos MMI med å fordele instituttene på syv kategorier av fagområder. Nettoutvalget ble vektet statistisk i etterkant. Se side 8 for beskrivelse av vektegrunnlaget. Gjennomføring Ipsos MMI gjennomførte telefonverving av instituttledere/avdelingsledere/dekaner i uke 7, 8 og 9 (mandag 10. februar til mandag 3. mars). I forkant av vervingen sendte Norgesuniversitetet ut informasjonsskriv per post til alle instituttledere med informasjon om undersøkelsen på brevark og signatur fra Kunnskapsdepartementet (KD). Samtlige personer på populasjonslisten ble oppringt av Ipsos MMI med forespørsel om å delta i undersøkelsen på vegne av sitt institutt/avdeling. Lederne ble vervet til å delta i undersøkelsen på følgende måter: 1. Selv motta og besvare lederundersøkelsen via en personlig weblink i en e-post. 2. Videresende en e-post med informasjon og en åpen lenke med undersøkelsen til fagansatte med undervisningsoppgaver ved instituttet/fakultetet/avdelingen. Instituttlederne ble bedt om å sende til fagansatte slik at de fleste/alle fagområder ville dekkes, samt unngå å gjøre utvelgelsen på bakgrunn av hvilke fagansatte eller fagområder som har kommet lengst i arbeidet med å bruke IKT i utdanningen. For øvrig ble instituttleder bedt om å benytte følgende fordelingsnøkkel ved utsendelse: Hvis færre enn 20 fagansatte: e-posten videresendes til samtlige fagansatte Hvis mellom fagansatte: e-posten videresendes til minimum 20 fagansatte Hvis over 50 fagansatte: e-posten videresendes til minimum 30 fagansatte 3. Videresende en e-post med informasjon og en åpen lenke til studentundersøkelsen til de samme fagansatte. De fagansatte skulle så videreformidle denne informasjonen til studenter på andre og tredje studieår i henhold til en utvalgsinstruksjon for å sikre tilfeldig utvelgelse av studenter. Hver av de tre målgruppene hadde sitt unike spørreskjema å fylle ut. Lederundersøkelsen hadde et omfang på omkring minutter, mens fagansatt- og studentundersøkelsen hadde et omfang på omkring minutter. Høy deltakelse i undersøkelsen var et viktig 2

3 anliggende for på best mulig måte å gi bedre kunnskap om IKT-tilstanden i høyere utdanning. For å oppnå best mulig deltakelse ble det derfor iverksatt en del tiltak. Verving av institutter/avdelinger på forhånd skaper en bedre forankring for undersøkelsene. Ved denne gjennomføringen ble 400 av instituttledere vervet til å delta på undersøkelsen, noe som er en svært stor andel av det totale antall instituttledere. Ipsos MMI benyttet kun én person til å gjennomføre vervingen av instituttlederne, noe som sikrer at ververen blir svært fortrolig med og trygg på samtalene med instituttlederne. For samtlige målgrupper ble det sendt påminnelser pr. e-post til de som ikke hadde besvart undersøkelsen omkring halvannen uke etter første utsendelse. Det ble også lagt opp til en relativt lang feltperiode, for å få med så mange institutter/avdelinger som mulig. Undersøkelsene ble sendt ut puljevis ettersom instituttlederne ble vervet. Lenken med studentundersøkelsen ble åpnet og gjort tilgjengelig noe tidligere enn fagansatt- og lederundersøkelsen, ettersom informasjonskortene med lenkeadressen var distribuert og hadde nådd studentene. Lenken ble åpnet lørdag 22.februar. Utsendelse av fagansatt- og lederundersøkelsen startet tirsdag 25.februar (uke 9). Alle undersøkelsene ble avsluttet mandag 31.mars (uke 14). I forbindelse med undersøkelsen mot studenter ba vi om at det ble satt av tid i forbindelse med undervisning til besvaring av undersøkelsen. Ved en del utdanningsinstitusjoner var det aktuelt å legge ut informasjon og lenke til studentundersøkelsen på læringsplattform (f.eks. Fronter og ItsLearning). Halvveis ut i feltperioden sto annonse med studentundersøkelsen på trykk i et knippe studentaviser. Studentavisene var knyttet til følgende steder/institusjoner: BI, Bergen, Oslo/Akershus (studenter tilknyttet studentsamskipnaden i Oslo), UiA, UiT og NTNU. Det er ikke registrert noen stor økning i aktivitet på studentundersøkelsen etter tidspunktet annonsene ble publisert i studentavisene. Av utviklingen i besvarelser ser vi at aktiviteten i hovedsak preges av utsendelser og purringer foretatt av Ipsos MMI. I studentundersøkelsen ble det også benyttet insentiver; 5 nettbrett ble trukket ut blant de som besvarte undersøkelsen. 3

4 4. Svarprosent og fordelinger 400 av 445 instituttledere ble telefonvervet til å delta i undersøkelsen. Av dette vervede utvalget er det mottatt 233 besvarelser (samt 2 besvarelser der tilknytning til universitet eller høgskole ikke kan fastsettes). Populasjon, vervet utvalg og nettoutvalg kan alle deles inn i 14 kategorier basert på fagområde (7 grupper) og skoletype (2 grupper, universitet eller høgskole). Strukturen i inndelingen er dermed slik: Universitet Høgskole 1) Humanistiske og estetiske fag 2) Samfunnsfag og juridiske fag 3) Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 4) Økonomiske og administrative fag 5) Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 6) Helse-, sosial- og idrettsfag (inkl. medisin) 7) Annet Tabell 1 viser fordeling for lederundersøkelsen med utgangspunkt i populasjonslisten, antall ledere som ble vervet til å delta i undersøkelsen, og antall ledere som faktisk deltok (nettoutvalg). De tre fordelingene er vist som faktiske antall ledere i tabell 1, og prosentvis i tabell 2. 4

5 Tabell 1: Fordeling av institutter/avdelinger i populasjon, vervet utvalg og nettoutvalg for lederundersøkelsen Populasjon, ledere Vervet, ledere Nettoutvalg, ledere Universitet Høgskole Universitet Høgskole Universitet Høgskole 1) Humanistiske og estetiske fag ) Samfunnsfag og juridiske fag ) Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk ) Økonomiske og administrative fag ) Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag ) Helse-, sosial- og idrettsfag (inkl. medisin) ) Annet Sum Total Tabell 2: Prosentvis fordeling av institutter/avdelinger i populasjon, vervet utvalg og nettoutvalg for lederundersøkelsen Populasjon, ledere Vervet, ledere Nettoutvalg, ledere Universitet Høgskole Universitet Høgskole Universitet Høgskole 1) Humanistiske og estetiske fag 8 % 5 % 8 % 5 % 9 % 5 % 2) Samfunnsfag og juridiske fag 6 % 3 % 6 % 3 % 5 % 1 % 3) Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 3 % 6 % 3 % 5 % 3 % 6 % 4) Økonomiske og administrative fag 2 % 4 % 2 % 4 % 2 % 4 % 5) Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 14 % 7 % 14 % 8 % 17 % 7 % 6) Helse-, sosial- og idrettsfag (inkl. medisin) 5 % 11 % 6 % 11 % 6 % 13 % 7) Annet 6 % 19 % 7 % 19 % 7 % 15 % Sum 45 % 55 % 45 % 55 % 49 % 51 % Total 100 % 100 % 100 % Tabell 2 viser at fordelingen i nettoutvalget gjenspeiler fordelingene i populasjon og i vervet utvalg ganske godt. Men samfunnsfag og juridiske fag på høgskolene er underrepresentert. Undersøkelsen har for få besvarelser fra denne kategorien, og dette gjør det ønskelig å 5

6 vekte besvarelsene. Underskuddet på respondenter fra samfunnsfag og juridiske fag kommer enda tydeligere fram når svarprosenter basert på total populasjon og basert på vervet utvalg regnes ut. Disse svarprosentene er vist i tabell 3. Vi ser også av tabell 3 at lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk på universitetene er noe overrepresentert. Tabell 3: Svarprosenter fordelt på institutter og avdelinger, basert på populasjon og på vervet utvalg for lederundersøkelsen Basert på populasjon, ledere Basert på de vervede, ledere Universitet Høgskole Universitet Høgskole 1) Humanistiske og estetiske fag 100*21/36 = 58 % 48 % 100*21/31 = 68 % 58 % 2) Samfunnsfag og juridiske fag 48 % 18 % 55 % 20 % 3) Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 62 % 56 % 73 % 67 % 4) Økonomiske og administrative fag 50 % 56 % 63 % 59 % 5) Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 61 % 52 % 68 % 53 % 6) Helse-, sosial- og idrettsfag (inkl. medisin) 54 % 59 % 54 % 67 % 7) Annet 59 % 41 % 59 % 46 % Gjennomsnitt 57 % 48 % 63 % 54 % Totalt gjennomsnitt 100*233/445 = 52 % 100*233/400 = 58 % Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjenestes database for statistikk om høgre utdanning (DBH) har utarbeidet en oversikt over alle studenter i Norge, fordelt på 12 kategorier. Disse 12 kategoriene følger samme mal som den inndelingen i 14 kategorier av ledere som er vist i tabellene 1, 2 og 3. Den eneste forskjellen er at fagområdet «Annet» ikke er med. Denne oversikten over studenter i Norge kan brukes til vurdere utvalgene av besvarelser fra de fagansatte og fra studentene. Vi har ikke tilgang til data for hele populasjonen av fagansatte ved universitetene og høgskolene i Norge. Det er imidlertid rimelig å tro at studenter og fagansatte er fordelt noenlunde likt, og at oversikten fra DBH dermed kan brukes til å vurdere fordelingen av de fagansatte. Vi har derfor antatt følgende: Antall fagansatte og antall studenter i hver av de 12 kategoriene er tilnærmet proporsjonalt, og hver fagansatt skal få en vekt alt etter hvor mange studenter som han eller hun representerer. DBHs tall for studenter i Norge og undersøkelsens nettoutvalg av fagansatte er stilt sammen i tabell 4. Tabellen viser fordelingene både i form av antall personer og prosentvis. Samfunnsfag og juridiske fag er underrepresentert, mens humanistiske og estetiske fag ved høgskolene er overrepresentert i nettoutvalget. Fordelingen i nettoutvalget av studenter kan likeframt og direkte sammenliknes med tallene fra DBH. Tallene for populasjonen og tallene for nettoutvalget er vist i tabell 5. Tabellen viser at samfunnsfag og juridiske fag ved universitetene er underrepresentert. Dette gjelder 6

7 også i litt mindre grad humanistiske og estetiske fag ved universitetene, og økonomiske og administrative fag ved høgskolene. Tabell 4: Prosentvis fordeling av institutter/avdelinger i populasjon og nettoutvalg for undersøkelsen av de fagansatte, forutsatt at de fagansatte representerer et visst antall studenter Populasjon, studenter Nettoutvalg, fagansatte Universitet Høgskole Universitet Høgskole 1) Humanistiske og estetiske fag % % 78 7 % 61 6 % 2) Samfunnsfag og juridiske fag % % 43 4 % 32 3 % 3) Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk % % 42 4 % % 4) Økonomiske og administrative fag % % 33 3 % 76 7 % 5) Naturvitenskapelige fag, håndv. og tekn % % % % 6) Helse-, sosial- og idrettsfag (inkl. medisin) % % 88 8 % % Sum % % % % Total % % Tabell 5: Prosentvis fordeling av institutter/avdelinger i populasjon og nettoutvalg for studentundersøkelsen Populasjon, studenter Nettoutvalg, studenter Universitet Høgskole Universitet Høgskole 1) Humanistiske og estetiske fag % % % 95 3 % 2) Samfunnsfag og juridiske fag % % % % 3) Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk % % % % 4) Økonomiske og administrative fag % % 83 2 % % 5) Naturvitenskapelige fag, håndv. og tekn % % % % 6) Helse-, sosial- og idrettsfag (inkl. medisin) % % % % Sum % % % % Total % % 7

8 5. Vekting av resultatene Tabellene 1, 4 og 5 danner grunnlaget for vektingen av de tre undersøkelsene. Vektene for alle tre undersøkelser er vist i tabellene nedenfor. Metoden er den samme for alle vekter: For hver kategori av ledere, fagansatte eller studenter deles den totale populasjonen på nettoutvalget. Slik blir de tre vektede nettoutvalgene modeller for populasjonene av ledere, fagansatte og studenter i Norge. Merk igjen at populasjonen av studenter brukes til å anslå den riktige fordelingen av fagansatte. Tabell 6: Vekting av lederundersøkelsen, basert på tabell 1 Universitet Vekter, ledere Høgskole 1) Humanistiske og estetiske fag 36/21 = ) Samfunnsfag og juridiske fag 25/12 = ) Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk ) Økonomiske og administrative fag ) Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag ) Helse-, sosial- og idrettsfag (inkl. medisin) ) Annet Tabell 7: Vekting av undersøkelsen av de fagansatte, basert på tabell 4 Universitet Vekter, fagansatte Høgskole 1) Humanistiske og estetiske fag 18977/78 = ) Samfunnsfag og juridiske fag ) Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk ) Økonomiske og administrative fag ) Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag ) Helse-, sosial- og idrettsfag (inkl. medisin)

9 Tabell 8: Vekting av studentundersøkelsen, basert på tabell 5 Universitet Vekter, studenter Høgskole 1) Humanistiske og estetiske fag 18977/182 = ) Samfunnsfag og juridiske fag ) Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk ) Økonomiske og administrative fag ) Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag ) Helse-, sosial- og idrettsfag (inkl. medisin) /515 = Frafallsvurdering Undersøkelser av den typen som er gjort i «Digital tilstand i høyere utdanning 2014», innebærer at resultatene rommer en viss usikkerhet. Vi kan likevel ha god tillit til resultatene dersom vi forutsetter at de som har deltatt i undersøkelsen, ikke skiller seg på avgjørende vis fra de som ikke har deltatt. Vi ser i lederundersøkelsen at samfunnsfag og juridiske fag på høgskolene er underrepresentert, og derfor har fått en høy vekt. De andre kategoriene er noenlunde jevnbyrdig representert, og har derfor ganske jevnstore vekter. Høyeste vekt i vektematrisen for ledere er ca. 3.4 ganger så stor som laveste vekt (tabell 6). Blant de fagansette er det samfunnsfag og juridiske fag på universitetene som er underrepresentert og dermed vektet opp. De andre kategoriene har en noe mer ujevn representasjon enn i lederundersøkelsen. Høyeste vekt i vektematrisen for fagansatte er ca. 7.7 ganger så stor som laveste vekt (tabell 7). Respondenter fra samfunnsfag og juridiske fag på universitetene er også underrepresentert og vektet opp i undersøkelsen av studenter. Representasjonen er litt mer ujevn enn blant lederne, men jevnere enn blant fagansatte. Høyeste vekt i vektematrisen for studenter er ca. 5.1 ganger så stor som laveste vekt (tabell 8). Forholdene mellom høyeste og laveste vekt har verdier som er ganske vanlige i undersøkelser av denne typen. Vektingen justerer for skjevheter i fordelingen mellom fagområder og skoletyper. Det kan imidlertid finnes skjevheter i nettoutvalget som går langs andre akser, som f.eks. respondentenes bruk av IKT på fritiden. Det er ikke nødvendigvis slik at det valgte skjemaet for vekting vil fjerne slike skjevheter. Faktisk kan vekting av undersøkelser øke skjevheter langs ukjente akser i ugunstige tilfeller. 9

Metodenotat. Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til faste vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013

Metodenotat. Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til faste vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013 Metodenotat Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til faste vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013 Erica Waagene Arbeidsnotat 3/2014 Metodenotat Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen

Detaljer

+ + + 20 14 MI Pro 001 + QTS2 QTS3 QTS3 QTS3 WEBID. 1 Prosjekt. 2 Listegrunnlag. 3 Dato. TYPE1 Type institusjon 1. TYPE2 Type institusjon 2.

+ + + 20 14 MI Pro 001 + QTS2 QTS3 QTS3 QTS3 WEBID. 1 Prosjekt. 2 Listegrunnlag. 3 Dato. TYPE1 Type institusjon 1. TYPE2 Type institusjon 2. + + Prosjekt 400290 Skjemanummer QTS2 Starttidspunkt................................................................................................... QTS3 Startdato...........................................................................................

Detaljer

Spørreopplegget i årets utgave av Studiebarometeret vil i stor grad ligne på fjorårets opplegg:

Spørreopplegget i årets utgave av Studiebarometeret vil i stor grad ligne på fjorårets opplegg: Denne analysen beskriver hvilke tiltak institusjonene kan gjøre for å oppnå høy svarprosent på spørreundersøkelsen Studiebarometeret. Analysen baserer seg på erfaringer fra pilotundersøkelsen som ble gjennomført

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning

Digital tilstand i høyere utdanning Digital tilstand i høyere utdanning Presentasjon av utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor v/ Janne Wilhelmsen, Tove Kristiansen og Jens Breivik Oslo 24. mars 2009 Hvorfor monitor? Bakgrunn

Detaljer

Språk i høyere undervisning. En pilotstudie høsten 2013. Politikk og samfunn. Språk i høyere undervisning TNS 14.1. 2013 RH

Språk i høyere undervisning. En pilotstudie høsten 2013. Politikk og samfunn. Språk i høyere undervisning TNS 14.1. 2013 RH En pilotstudie høsten 201 Innhold 1 Om undersøkelsen 2 Resultater Kommentarer fra respondenter 19 4 Bakgrunn 21 5 Vedlegg: Følgebrev og påminnelser 2 Spørreskjema 1 2 1 Om undersøkelsen Metode E-postutsendelse

Detaljer

Spørsmål til Skole-Norge høsten 2009

Spørsmål til Skole-Norge høsten 2009 RAPPORT 45/2009 Spørsmål til Skole-Norge høsten 2009 Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere Nils Vibe og Miriam Evensen NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning

Digital tilstand i høyere utdanning Digital tilstand i høyere utdanning Presentasjon av utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor v/ Janne Wilhelmsen Norgesuniversitetets prosjektseminar og nettverksmøte 9. sept. 2009 Undersøkelsen

Detaljer

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor Janne Wilhelmsen, Tove Kristiansen og Hilde Ørnes Oslo 25. mars 2009 Hvorfor er dette viktig? Bruk av IKT er viktig i høyere utdanning

Detaljer

Populasjon og responsrater

Populasjon og responsrater Formålet med analysen er å tjene som grunnlag for diskusjon om hvilke spørsmål i spørreskjemaet som ikke er gode nok hva gyldighet (validitet) 1 og pålitelighet (reliabilitet) 2 i undersøkelsen angår.

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Om Adresseavisens undersøkelse blant de ansatte ved NTNU

Om Adresseavisens undersøkelse blant de ansatte ved NTNU Om Adresseavisens undersøkelse blant de ansatte ved NTNU Utvalg Spørreskjemaet ble sendt til mer enn 4648 e-postadresser til ansatte ved NTNU. E-postadressene samlet vi inn ved å bruke NTNUs egen hjemmeside.

Detaljer

Studiefrafall og mobilitet

Studiefrafall og mobilitet Studiefrafall og mobilitet Undersøkelse om studentenes opplevelse av trivsel og kvalitet i studiene Island, november 2009 Torunn Valen Mikalsen Torunn Valen Mikalsen Agenda Bakgrunn Frafallsundersøkelsen

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

Om Adresseavisens undersøkelse blant de ansatte ved NTNU

Om Adresseavisens undersøkelse blant de ansatte ved NTNU Om Adresseavisens undersøkelse blant de ansatte ved NTNU Utvalg Spørreskjemaet ble sendt til mer enn 4648 e-postadresser til ansatte ved NTNU. E-postadressene samlet vi inn ved å bruke NTNUs egen hjemmeside.

Detaljer

VEILEDNINGSORDNING FOR NYTILSATTE NYUTDANNEDE LÆRERE OG BARNEHAGELÆRERE

VEILEDNINGSORDNING FOR NYTILSATTE NYUTDANNEDE LÆRERE OG BARNEHAGELÆRERE Beregnet til Kunnskapsdepartementet og KS Dokument type Rapport Dato Mars 2014 VEILEDNINGSORDNING FOR NYTILSATTE NYUTDANNEDE LÆRERE OG BARNEHAGELÆRERE RESULTATER FRA KARTLEGGINGEN 2014 NYTILSATTE NYUTDANNEDE

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

+ + Høyere utdanning bør gi studenter opplæring i variert bruk av digitale verktøy/medier...

+ + Høyere utdanning bør gi studenter opplæring i variert bruk av digitale verktøy/medier... + + Prosjekt 400290 Skjemanummer QTS2 Starttidspunkt................................................................................................... QTS3 Startdato...........................................................................................

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

Digitale ordbøker i bruk

Digitale ordbøker i bruk Digitale ordbøker i bruk Undersøkelse blant elever og lærere på mellom- og ungdomstrinnet og i den videregående skolen Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Oppsummering av resultater 14 3 Elevene 20 4 Lærerne

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål I forbindelse med det pågående arbeidet i Forbrukerrådet med digitale tjenester og personvern,

Detaljer

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Brit Logstein og Arild Blekesaune Notat nr. 6/10, ISBN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll 7491 Trondheim brit.logstein@bygdeforskning.no

Detaljer

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS 11.2.2016 Jwn: 16100549

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS 11.2.2016 Jwn: 16100549 i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Resultater 5 3 Metode 11 4 Utvalg 15 2 1 Hovedfunn Hovedfunn 68 % mener Sør-Fron burde slå seg sammen med en eller flere kommuner.

Detaljer

ITU UNIVERSITETET I OSLO 2004 ITU Monitor er en longitudinell undersøkelse som kartlegger skolens digitale tilstand med hensyn til pedagogisk bruk av IKT. Undersøkelsen ble første gang gjennomført i2003blantelever,lærere,ikt-ansvarlige,rektorer,foresatteigrunnskolen

Detaljer

Spørreundersøkelse som ledd i drøfting av ledelses- og styringsformer ved Universitetet i Bergen

Spørreundersøkelse som ledd i drøfting av ledelses- og styringsformer ved Universitetet i Bergen Spørreundersøkelse som ledd i drøfting av ledelses- og styringsformer ved Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen har bedt Rokkansenteret om å gjennomføre en web-basert spørreundersøkelse om de ansattes

Detaljer

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Boken har mange relevante, og i hovedsak norske eksempler på sykepleieforskning og gir en introduksjon til forskningsmetode for sykepleierutdanninger. Vurdering:

Detaljer

17/12 Godkjenning av innkalling og saksliste, og referat fra møtet /12 Status samordning Lånekassen, SSB og Helsedirektoratet

17/12 Godkjenning av innkalling og saksliste, og referat fra møtet /12 Status samordning Lånekassen, SSB og Helsedirektoratet Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 30. oktober 2012 kl. 10.00-14.00 i NOKUTs lokaler i Kronprinsens

Detaljer

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008)

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Høsten 2003 ble det innført en ny nasjonal karakterskala basert på ECTS-systemet, en bokstavskala med 5 trinn

Detaljer

INTEGRERINGSBAROMETERET 2013/14

INTEGRERINGSBAROMETERET 2013/14 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet INTEGRERINGSBAROMETERET 2013/14 Undersøkelsesdesign Pnr 13101570 Norsk Gallup Institutt AS Kirkegata 20, Postboks 240 Sentrum, N-0103 Oslo t +47 911 11 600 f +47

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2014 var det 70 000 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn: Kvinner er i flertall

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Benedicte Løseth Presentasjon for FS-brukerforum Asker, 17.november 2009 Presentasjonen skal ta for seg: Kort

Detaljer

Digital tilstand 2014

Digital tilstand 2014 Digital tilstand 2014 Norgesuniversitetets skriftserie nr. 1/2015 Digital tilstand 2014 Norgesuniversitetets skriftserie nr. 1/2015 2 Digital tilstand 2014 Utgiver: Norgesuniversitetet N-9037 Tromsø Tlf.

Detaljer

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Møtereferat Møtereferat fra Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, dekankontor D-329 Tid: 30.04.2014, kl. 13:00-14:30

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning 2011

Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Grand Hotel, 17.oktober 2011 Hilde Ørnes Jens Breivik Status / bakgrunn Reformer og satsinger Stor variasjon i tiltak/virkemidler/ressursbruk etc i sektoren Behov

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013. Innledende bemerkninger. Om innbyggerundersøkelsen. Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? 25.10.

Innbyggerundersøkelsen 2013. Innledende bemerkninger. Om innbyggerundersøkelsen. Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? 25.10. Innledende bemerkninger Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? Heldagsseminar AFIN 24.10.2013 Erik Hornnes, Data i presentasjonen er hentet fra flere ulike undersøkelser med ulike formål og

Detaljer

Database for statistikk om høgre utdanning

Database for statistikk om høgre utdanning Database for statistikk om høgre utdanning Fagskoledata - rapportering og kvalitetssikring Maren Saxe, rådgiver DBH-F Presentasjonen vil ta for seg: Kort om NSD og DBH Rapportering og datalevering Data

Detaljer

Er vi i bevegelse? Betingelser og begrunnelser for bruk av digitale verktøy og medier. Janne Wilhelmsen og Hilde Ørnes

Er vi i bevegelse? Betingelser og begrunnelser for bruk av digitale verktøy og medier. Janne Wilhelmsen og Hilde Ørnes Er vi i bevegelse? Betingelser og begrunnelser for bruk av digitale verktøy og medier Janne Wilhelmsen og Hilde Ørnes Betingelser for bruk Organisatoriske Individuelle Strategi Muligheter Virkemidler Begrunnelser

Detaljer

HØRINGSINNSPILL TIL STORINGSMELDING OM KVALITET I HØYERE UTDANNING

HØRINGSINNSPILL TIL STORINGSMELDING OM KVALITET I HØYERE UTDANNING Akademiet for yngre forskere C/O Det Norske Videnskaps-Akademi Drammensveien 78 0271 Oslo http://akademietforyngreforskere.no kontakt@akademietforyngreforskere.no Oslo, 01.06.2016 Det kongelige kunnskapsdepartement

Detaljer

Ipsos MMI Fagpresseundersøkelsen Ledernes medievaner 2016

Ipsos MMI Fagpresseundersøkelsen Ledernes medievaner 2016 Ipsos MMI Fagpresseundersøkelsen Ledernes medievaner 2016 1 Ipsos MMI Fagpresseundersøkelsen 2016 Fagpresserapporten 2016 Internett & Ledere 2016 Fagpresserapporten 2016 + + PAPIR DIGITALT TOTAL Dekningstall:

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

UNDERSØKELSE OM NORDMENNS SEKSUALVANER. November 2007 og januar 2008

UNDERSØKELSE OM NORDMENNS SEKSUALVANER. November 2007 og januar 2008 UNDERSØKELSE OM NORDMENNS SEKSUALVANER November 2007 og januar 2008 Rapport utarbeidet for Norsk Forening for Klinisk Seksologi av Erik Dalen 21. februar 2008 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 0133 Oslo

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3 Handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2013-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Semesterevaluering av TVEPS våren 2016

Semesterevaluering av TVEPS våren 2016 Semesterevaluering av TVEPS våren 2016 Av administrerende koordinator Tiril Grimeland Introduksjon Denne rapporten er skrevet for å oppsummere og evaluere TVEPS-praksisen våren 2016. Rapporten er basert

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Dato: 14.02.17 1. Om studiebarometeret Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter på 2. og 5. studieår.

Detaljer

Spørsmål til Skole-Norge 2011. Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere

Spørsmål til Skole-Norge 2011. Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere Spørsmål til Skole-Norge 2011 Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere Nils Vibe Rapport 5/2012 Spørsmål til Skole-Norge 2011 Resultater og analyser

Detaljer

MMI Fagpresseundersøkelsen 2014. Ledernes medievaner. 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor

MMI Fagpresseundersøkelsen 2014. Ledernes medievaner. 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor MMI Fagpresseundersøkelsen 2014 Ledernes medievaner 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor MMI Fagpresseundersøkelsen 2014 Norges ledende undersøkelse for kartlegging av leservaner,

Detaljer

Tabell 1 gir en oversikt over når datainnsamlingene skjer for de fire panelene.

Tabell 1 gir en oversikt over når datainnsamlingene skjer for de fire panelene. StudData-4, fase 1 I denne dokumentasjonsrapporten legges det frem en metodisk dokumentasjon på spørreskjemaundersøkelsen blant studentene som begynte en profesjonsutdanning høsten 2012. Undersøkelsen

Detaljer

Akademikere logger ikke av

Akademikere logger ikke av Akademikere logger ikke av De er akademikere eller ledere, er midt i yrkeslivet, bor i større byer og logger ikke av selv om de går hjem. De blir oppringt, sjekker og svarer på e-post eller holder seg

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse Til Folkehøgskolene ved (vær snill å send videre til) - Rektor, ass. rektor/inspektør - Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet - Alle øvrige ansatte Kopi til: - Lærerutvalget - Utvalg for praktisk personale

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 11 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 65% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Integreringsbarometeret 2013/2014. Innvandring og integrering holdninger og erfaringer blant personer med innvandrerbakgrunn

Integreringsbarometeret 2013/2014. Innvandring og integrering holdninger og erfaringer blant personer med innvandrerbakgrunn Integreringsbarometeret 3/ Innvandring og integrering holdninger og erfaringer blant personer med innvandrerbakgrunn Innhold Forord 3 Sammendrag. Om undersøkelsen Datainnsamling og sammensetning av utvalget

Detaljer

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Forord Dette dokumentet beskriver resultater fra en kartlegging av bruk av IKT

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 194 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 23% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 11 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 48% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 10 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 45% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: For Bindeleddet-NTNU Trondheim, 17.

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: For Bindeleddet-NTNU Trondheim, 17. Diplomundersøkelsen 2003 Forord Bindeleddet-NTNU gjennomfører hvert år en undersøkelse blant årets ferdiguteksaminerte diplomstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse. Undersøkelsen

Detaljer

Studiebarometeret:Pilotundersøkelsen våren2013

Studiebarometeret:Pilotundersøkelsen våren2013 Studiebarometeret:Rapport1 2014 Studiebarometeret:Pilotundersøkelsen våren2013 PålBakken NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelse om opplevd studieprogramkvalitet blant norske studenter. Data

Detaljer

Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003.

Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003. Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003. I fjor utarbeidet lederen for utvalget en rapport basert på en intervjuundersøkelse i videregående skole og grunnskolens ungdomstrinn med forslag til anbefalinger.

Detaljer

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon Ole-Jacob Skodvin, Avdelingsdirektør i NOKUT Benedicte Løseth, leder for Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved NSD NOKUT-portalen

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak Beregnet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Dokument type Rapport Dato Mars 2014 BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak BRUKERUNDERSØKELSE BARN I STATLIGE OG PRIVATE BARNEVERNTILTAK

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk #Helsepolitikk TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016 Sperrefrist til 26. april 2016 Innhold Paginering ikke satt, venter forord. 1 Innledning 3 2 Forord 13 3 Helsepolitikk 18 4 Kreftarbeid 45 5 Psykisk

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret, dekanat og PMR Dato: 08.02.16 1. Om studiebarometeret Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

Retningslinjer for å få redusere antallet midlertidig ansatte ved UMB

Retningslinjer for å få redusere antallet midlertidig ansatte ved UMB US-SAK NR:190/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR:2011/1802 Retningslinjer for

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning 2011

Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Forfattere: Kapittel 6: Hilde Ørnes Janne Wilhelmsen Jens Breivik Kristin Josefine Solstad Marit Aure Birgit Abelsen Digital tilstand i høyere utdanning 2011 - Norgesuniversitetets monitor Norgesuniversitetets

Detaljer

Global IPv6-statistikk

Global IPv6-statistikk Global IPv6-statistikk IPv6-tilstanden i verden, for vanlige brukere Steinar H. Gunderson Software Engineer 1 Motivasjon Vi har for lite informasjon om IPv6 på klientsiden Tidligere målinger har stort

Detaljer

Grafikkrapport: Rektorer og digital kompetanse

Grafikkrapport: Rektorer og digital kompetanse Grafikkrapport: Rektorer og digital kompetanse Laget for: Laget av: Jobb Nummer: Dato: ITU (Forskn. og komp. nettv. for IT i utd) v/ UiO Håkon Kavli 79068 6. oktober 2006 Prosjektinformasjon Resultatene

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer

Til alle kontaktpersoner for Underviserundersøkelsen

Til alle kontaktpersoner for Underviserundersøkelsen Til alle kontaktpersoner for Underviserundersøkelsen TO FLUER I ETT SMEKK I år har NOKUT slått sammen Underviserundersøkelsen med NIFUs Tidsbruksundersøkelse. Vitenskapelig ansattes oppfatninger og tilbakemeldinger

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 31 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 53% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 2 258 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 35% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Indikatorer til nytte og besvær

Indikatorer til nytte og besvær Indikatorer til nytte og besvær Test nasjonale indikatorer for uh-bibliotek Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI Arbeidsgruppen Randi Rønningen Ass. bibliotekdirektør -Universitetsbiblioteket i Oslo leder

Detaljer

PROSJEKT TIMEPLANKVALITET OG AREALEFFEKTIVITET (TARE) RAPPORT FRA GJENNOMGANG OG EVALUERING HØSTEN 2013

PROSJEKT TIMEPLANKVALITET OG AREALEFFEKTIVITET (TARE) RAPPORT FRA GJENNOMGANG OG EVALUERING HØSTEN 2013 Notat Dato: 14.11.13 Saksnr./arkivnr.: 2012/6202 Til: Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering ved Anka Ødegårdshaugen Fra: Ragnvald Thilesen ragnvald.thilesen@hioa.no PROSJEKT

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Internasjonalisering hva, hvorfor og hvordan? Maria Holme Lidal Susan Johnsen 12. juni 2017

Internasjonalisering hva, hvorfor og hvordan? Maria Holme Lidal Susan Johnsen 12. juni 2017 Internasjonalisering hva, hvorfor og hvordan? Maria Holme Lidal Susan Johnsen 12. juni 2017 Om SIU Establert i 1991 Statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet Lokalisert i Bergen Ca 100

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 2 124 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 48% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse blant brukere av MSIS

Resultater fra brukerundersøkelse blant brukere av MSIS Resultater fra brukerundersøkelse blant brukere av MSIS Smitteverndagene 7.og 8. juni 2012 Hilde Kløvstad Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Statistikk Dette er Norge

Statistikk Dette er Norge Statistikk Dette er Norge Å kunne tolke statistiske data er en viktig den av den digitale kompetansen. Man skal både klare å tolke det man ser av tabeller, grafer og diagrammer - og man skal være kildekritisk

Detaljer

Identitet; Opprettet; Utarbeidet av Godkjent av; Utgave nr; Dato: Ls-r-01 01.01.2013 PL OK-sjef 2 01.08.2014

Identitet; Opprettet; Utarbeidet av Godkjent av; Utgave nr; Dato: Ls-r-01 01.01.2013 PL OK-sjef 2 01.08.2014 Ls-r-01 01.01.2013 PL OK-sjef 2 01.0.2014 Innhold HENSIKT... 2 OMFANG... 2 GRUNNLAGSINFORMASJON... 2 Underveisvurdering... 2 Underveis- og sluttvurdering i... 2 ARBEIDSBESKRIVELSE... 3 Ansvar... 3 Arbeidets

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 17 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 68% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015 Undersøkelse blant utmeldte medlemmer Fellesforbundet, mai 05 Prosjektinformasjon På oppdrag fra Fellesforbundet har Ipsos MMI gjennomført denne undersøkelsen blant tidligere medlemmer som er utmeldt eller

Detaljer

Transport, udekket aktivitetsbehov og velferd blant personer med nedsatt bevegelsesevne

Transport, udekket aktivitetsbehov og velferd blant personer med nedsatt bevegelsesevne Sammendrag: Transport, udekket aktivitetsbehov og velferd blant personer med nedsatt bevegelsesevne TØI rapport 1465/2016 Forfattere: Susanne Nordbakke og Kåre Skollerud Oslo 2016 75 sider Basert på data

Detaljer

Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011

Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011 Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen, 2012 Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011 Susanne Mikki og Dag W. Aksnes Leder Professor II Post doc Professor Forsker Stipendiat

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

1/13 Godkjenning av innkalling og saksliste, og referat fra møtet /13 Status samordning Lånekassen, SSB og Helsedirektoratet

1/13 Godkjenning av innkalling og saksliste, og referat fra møtet /13 Status samordning Lånekassen, SSB og Helsedirektoratet Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 16. april 2013 kl. 10.00-14.00 i NSDs lokaler i Harald Hårfagres

Detaljer