Spørreundersøkelse som ledd i drøfting av ledelses- og styringsformer ved Universitetet i Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørreundersøkelse som ledd i drøfting av ledelses- og styringsformer ved Universitetet i Bergen"

Transkript

1 Spørreundersøkelse som ledd i drøfting av ledelses- og styringsformer ved Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen har bedt Rokkansenteret om å gjennomføre en web-basert spørreundersøkelse om de ansattes holdninger til ulike styrings- og ledelsesformer ved institusjonen. Spørreundersøkelsen ble send ut via Questback 6. oktober til alle ansatte ved universitetet. Undersøkelsen ble sendt til totalt 3539 personer og 1604 svarte på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 45,3 %. Undersøkelsen ble avsluttet 14. oktober, etter en utsending og to runder med purring til de som ikke hadde svart. En del har gitt tilbakemelding på e-post at de ikke ønsker å delta i undersøkelsen med ulike begrunnelser. Det en særlig bør merke seg er at det er mange som har svart at de ikke behersker norsk godt nok til å delta. Følgelig bør en vurdere ved senere utsendelser å utarbeide en engelsk versjon av en slik undersøkelse. Mål: undersøke og drøfte institusjonens erfaringer med ulike styrings- og ledelsesformer, med spesiell vekt på instituttnivået. Mål om å få til en kort, klar og ukomplisert spørreundersøkelse som var greit å forholde seg til for alle ved universitetet. Under kommer en kort redegjørelse fra spørsmålene i undersøkelsen som ble sendt til alle ansatte ved Universitetet i Bergen. Svarprosent fordelt på ansattkategori og fakultetstilhørighet: Dersom en ser på antall deltakere i undersøkelsen mot hvor stor den totale gruppen av ansatte er i de ulike gruppene, da finner en at: Det var 42% av de som svarte på undersøkelsen som kom fra gruppe C Det var 63% av de som svarte på undersøkelsen som kom fra gruppe A Det var 31% av de som svarte på undersøkelsen som kom fra gruppe B Det vil si at gruppe C ligger nærmest opp til svarprosenten, gruppe A har en høyere svarprosent og gruppe B er en del under. Dersom en slår sammen vitenskaplig ansatte (A+B) vil svarprosenten for denne gruppen totalt være 45% Det vil si at det er liten forskjell på deltakelse om du kommer fra teknisk/administrativ eller vitenskaplig ansatt. Dersom vi ser på fakultetstilhørighet og antall som har deltatt i undersøkelsen, mot hvor stor den totale gruppen av ansatte er på de ulike fakultetene, viser oversikten under svarprosent fra de ulike fakultetene:

2 Tilhører ikke noe fakultet: 41% Det humanistiske fakultet: 49% Det juridiske fakultet: 56% Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: 42% Det medisinsk-odontologiske fakultet: 37% Det psykologiske fakultet: 44% Det samfunnsvitenskapelige fakultet: 61% Bergen Museum: 41% Universitetsbiblioteket: 49% Det vil si at det er SV fakultetet som utmerker seg med at flest på fakultet, 61%, av totalt ansatt på fakultetet har svart på undersøkelsen. Det er lavest svarprosent fra MED-ODONT på 37%. Holdning til valgt eller ansatt ledelse på alle nivå: Dersom en skal gå ut fra ulike hypoteser om hvordan en forholder seg til spørsmålet om en ønsker valgt eller ansatt leder på instituttnivå, fakultetsnivå og institusjonsnivå er det særlig tre ulike forhold som en kan anta har betydning: 1. Er det en prinsipiell grunnholdning om at en ønsker valgte ledere i posisjonene? Ved valg av leder er hele gruppen av ansatte og studenter med på å avgjøre hvilken leder en skal ha, og denne innflytelsen den enkelte har på valg av leder oppleves som særlig viktig. 2. Er det slik at erfaringen med den lederen en har i dag påvirker synet på om en bør ha valgte eller ansatte ledere? 3. Er det slik at fakultetstilhørighet påvirker syn på ledelse, eller er det hvilken ansattgruppe en tilhører som har betydning for syn på ledelse? Videre skal vi se på hypotesene og hvordan svarene fra spørreundersøkelsen kan bekrefte eller avkrefte disse. Alle spørsmålene i spørreundersøkelsen vil bli vurdert under. 2

3 1) Valgt eller ansatt rektor Det første spørsmålet i undersøkelsen var holdningen blant de ansatte til om en bør ha valgt eller ansatt rektor ved universitetet. Spørsmålet analysers i forhold til fakultetstilhørighet og stillingskategori. Tabell 1: Holdning til valgt eller ansatt rektor UiB 2008: Valgt rektor 69 Ansatt rektor 19 Vet ikke 12 Total (N=1574). Spørsmål 1, UiB undersøkelsen 2008: Ifølge Lov om universiteter og høyskoler kan en velge mellom to ledelsesmodeller på institusjonsnivå. UiB: Rektor er valgt og leder universitetsstyret, mens universitetsdirektøren er styrets sekretær Universitetsstyret kan med 2/3 flertall vedta en alternativ modell - med ansatt rektor som sekretær for styret og en ekstern styreleder oppnevnt av departementet. Mener du at UiB forsatt bør ha valgt rektor, eller foretrekker du at UiB går over til en modell med ansatt rektor? Her ser vi totalbildet for hele universitetet på holdningsvariabelen valgt eller ansatt rektor. Det er et entydig resultat om at de ansatte ved universitetet ønsker en valgt rektor av de som har svart på undersøkelsen. Det er hele 69% som ønsker en valgt rektor. Det er 19 prosent som ønsker ansatt rektor, men også nærmere 12 prosent som ikke har gjort seg opp en mening. I forkant av undersøkelsen og da undersøkelsen pågikk var det en stor oppmerksomhet rundt styring og ledelse ved universitetet. Dette er noe som kan påvirke holdninger da en ofte ser større polarisering av holdninger når slike debatter pågår. På den annen side kan økt oppmerksomhet rundt saken ha ført til at flere svarte på undersøkelsen. Er det slik at ansatte med ulik fakultetstilhørighet har ulike oppfatninger om en bør ha valgt eller ansatt rektor? I den neste tabellen skal vi se på holdning til valgt eller ansatt rektor mot fakultetstilhørighet. Tabell 2: Holdning til valgt eller ansatt rektor etter fakultetstilhørighet. Prosent. (N=1535) Hvilket fakultet eller avdeling en tilhører: Tilhører ikke noe fakultet HF JUSS Mat-Nat Med- Odont PSYK SV Bergen Museum Univ. bibliotek Valgt rektor Ansatt rektor Vet ikke Total (N) (171) (255) (56) (322) (337) (117) (187) (40) (50) (Forkortninger i tabellen: Tilhører ikke noe fakultet/ annet, HF=Det humanistiske fakultet, JUSS= Det juridiske fakultet, Mat-Nat=Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Med-Odont= Det medisinsk-odontologiske fakultet, PSYK= Det psykologiske fakultet, SV= Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Bergen Museum, Universitetsbiblioteket) Signifikante resultat Når vi ser på hovedtendensen er det slik at de ansatte ønsker valgt rektor også når vi ser på hvilket fakultet en tilhører. Dersom en ser på fakultetstilhørighet er det noen forskjeller 3

4 mellom fakultetene og holdning til valgt eller ansatt rektor. Det er de ansatte ved Det samfunnsvitenskaplige og Det humanistiske fakultet som i sterkest grad går inn for valgt rektor, henholdsvis 89 og 83 prosent. Dersom vi ser på holdning til om en bør gå over til en modell med ansatt rektor er den gruppen som ikke tilhører noe fakultet som i størst grad ønsker å gå over til en modell med ansatt rektor med 32%. Dersom vi ser på fakultet så er det særlig ansatte ved Det medisinsk-odontologiske fakultet og Det matematisknaturvitenskapelige fakultet en finner flest som ønsker ansatt rektor, med henholdsvis 27 og 23 prosent tilslutning. Er det slik at ansatte med ulike tilsettingsforhold har ulike oppfatninger om en bør ha valgt eller ansatt rektor? I den neste tabellen skal vi se på holdning til valgt eller ansatt rektor mot hvilken gruppe av ansatte en tilhører. De ansatte er spurt om å angi om en er fast vitenskaplig ansatt (Gruppe A), midlertidig ansatt (Gruppe B) eller teknisk/administrativt ansatt (Gruppe C). Tabell 3: Holdning til valgt eller ansatt rektor etter ansattkategori. Prosent (N=1536) Fast vitenskaplig ansatt (Gruppe A) Midlertidig vitenskaplig ansatt (Gruppe B) Teknisk/ administrativt ansatt (Gruppe C) Valgt rektor Ansatt rektor Vet ikke (604) (370) Total (N) Signifikante resultat (562) Det er flertall for valgt rektor i alle gruppene av ansatte. Ut fra en antagelse om at en har ulike holdninger til om en bør ha valgt eller ansatt rektor ut fra hvilken gruppe av ansatte en tilhører kan vi se her at 81 % av de fast vitenskaplig ansatte ønsker å forsette med en modell med valgt rektor. Av de midlertidig vitenskaplige ansatte er det også en høy andel som ønsker en modell med valgt rektor, men det er samtidig en større andel som ikke vet. Dersom vi ser på teknisk/administrativt ansatte så er det markert flere enn i de andre gruppene som ønsker å gå over til en modell med ansatt rektor, henholdsvis på 29%. 2) Valgt eller ansatt dekan Når det gjelder holdning til valgt eller ansatt dekan ved UiB, vil også dette spørsmålet bli analysert i forhold til fakultetstilhørighet og ansattkategori. Tabell 4: Holdning til valgt eller ansatt dekan. Prosent: UiB 2008: Valgt dekan 68 Ansatt dekan 20 Vet ikke 12 Total (N=1590). Spørsmål 2, UiB undersøkelsen 2008: UiB har en modell med valgte dekaner. En alternativ modell ville være å ansette dekaner. Mener du UiB bør ha valgte dekaner, eller vil du foretrekke en modell med ansatte dekaner? Hovedtendensen i undersøkelsen er at de ansatte ønsker valgt dekan, og det er 68% ønsker fortsatt valgt dekan. Det er 20% som går inn for å ansette dekan. 4

5 Kan det være slik at de som har ønske om valgt eller ansatt rektor også vil har den samme holdning til valgt eller ansatt dekan? Er det en prinsipiell grunnholdning vi kan avdekke, eller vil holdning til ledelsesmodell ha sammenheng med erfaringen en har med den personen som er i lederrollen? Tabell 5: Holdning til valgt/ansatt dekan etter holdning til valgt/ansatt rektor. Valgt rektor Ansatt rektor Vet ikke Valgt dekan Ansatt dekan Vet ikke Totalt (N=1573) (1086) (303) (184) Dersom vi ser på holdning til valgt eller ansatt rektor og hvordan det samvarierer med holdning til valgt eller ansatt dekan ser vi at det er stor samvariasjon mellom holdningene. Det vil si at det er 88% av de som har svart at de ønsker valgt rektor også har svart at de ønsker valgt dekan. Dersom vi ser på ansatt rektor er det 70% av disse som også ønsker ansatt dekan. Det er også samvariasjon mellom gruppen som ikke vet, der er det 57% av de som har svart at de ikke vet på det ene spørsmålet som også har svart vet ikke på det andre. På bakgrunn av dette kan en si at de som har svart i stor grad samvarierer på de ulike spørsmålene og således kan det synes som om at det handler om en prinsipiell grunnholdning blant de ansatte om at de ønsker valgte ledere. Samtidig er det disse modellene en har erfaring med i dag. Dersom vi ser på fakultetstilhørighet, er det noen forskjeller mellom de ansatte når det gjelder holdning til valgt eller ansatt dekan? Tabell 6: Holdning til valgt eller ansatt dekan etter fakultetstilhørighet. Prosent. (N=1549) Hvilket fakultet eller avdeling en tilhører: Tilhører ikke noe fakultet HF JUSS Mat-Nat Med- Odont PSYK SV Bergen Museum Univ. bibliotek Valgt dekan Ansatt dekan Vet ikke Total (N) (173) (257) (56) (324) (342) (116) (189) (41) (51) (Forkortninger i tabellen: Tilhører ikke noe fakultet/ annet, HF=Det humanistiske fakultet, JUSS= Det juridiske fakultet, Mat-Nat=Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Med-Odont= Det medisinsk-odontologiske fakultet, PSYK= Det psykologiske fakultet, SV= Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Bergen Museum, Universitetsbiblioteket) Signifikante resultat Hovedtendensen her er at de ansatte gir uttrykk for et ønske om valgt dekan. Det er forskjeller mellom fakultetene i hvor stor grad en går inn for valgt dekan, og denne forskjellen følger i stor grad holdning til valgt rektor. Det er også her SV og HF der over 80% gir uttrykk for at de ønsker valgte dekaner. Det er også en stor midtgruppe som utgjør Bergen Museum, Universitetsbiblioteket, og Psykologi der over 70% ønsker valgte dekaner. På Juss, Mat-Nat og Med-Odont er det også flertall for valgte dekaner der det varierer fra 66% til 60%. Det er også her de som ikke tilhører noe fakultet som i minst grad ønsker en valgt dekan. Det er ca. en tredjedel på Juss, Mat-Nat, Med-Odont og ikke tilhører noe fakultet som ønsker å ansette dekan. 5

6 Tabell 7: Holdning til valgt eller ansatt dekan etter ansattkategori. Prosent (N=1552) Fast vitenskaplig ansatt (Gruppe A) Midlertidig vitenskaplig ansatt (Gruppe B) Teknisk/ administrativt ansatt (Gruppe C) Valgt dekan Ansatt dekan Vet ikke (609) (371) Total (N) Signifikante resultat (572) Når vi ser på ansattkategori er det også her en hovedtendens til at de ansatte uavhengig av ansattgruppe ønsker en valgt dekan. Det er igjen en del forskjell mellom gruppe A og gruppe C, der 77% i gruppe A ønsker valgt dekan og 59% av gruppe C ønsker valgt dekan. Dessuten er det i gruppe B og gruppe C relativt mange som ikke vet. 3) Fakultetsstyre eller fakultetsråd Holdning til om en bør ha fakultetsstyre eller gå over til fakultetsråd. Spørsmålet analyseres i forhold til fakultetstilhørighet og ansattkategori. Tabell 8: Holdning til fakultetsstyre eller fakultetsråd. Prosent: UiB 2008: Fakultetsstyre 73 Fakultetsråd 15 Vet ikke 12 Total (N=1588). Spørsmål 3, UiB undersøkelsen 2008:UiB har fakultetsstyrer med beslutningsmyndighet. En alternativ modell er å gå over til fakultetsråd med rådgivende funksjon. Mener du UiB fortsatt bør ha fakultetsstyre med beslutningsmyndighet eller foretrekker du en modell med rådgivende fakultetsråd? Når det gjelder holdningen til om en bør ha fakultetsstyre eller gå over til fakultetsråd, mener de fleste av de ansatte at en bør fortsatt ha fakultetsstyrer som har beslutningsmyndighet. Det er 73% av de ansatte som gir uttrykk for dette i undersøkelsen. Hvordan forholder dette seg dersom vi bryter ned tallene i forhold til fakultetstilhørighet? Tabell 9: Holdning til fakultetsstyre eller fakultetsråd etter fakultetstilhørighet. Prosent. (N=1547) Hvilket fakultet eller avdeling en tilhører: Tilhører ikke noe fakultet HF JUSS Mat-Nat Med- Odont PSYK SV Bergen Museum Univ. bibliotek Bør ha fakultetsstyre Bør ha fakultetsråd Vet ikke Total (N) (173) (256) (56) (323) (341) (117) (189) (41) (51) (Forkortninger i tabellen: Tilhører ikke noe fakultet/ annet, HF=Det humanistiske fakultet, JUSS= Det juridiske fakultet, Mat-Nat=Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Med-Odont= Det medisinsk-odontologiske 6

7 fakultet, PSYK= Det psykologiske fakultet, SV= Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Bergen Museum, Universitetsbiblioteket) Signifikante resultat. Hovedtendens er at uavhengig av fakultetstilhørighet så går en inn for å beholde fakultetsstyre. Dersom vi ser på fakultetstilhørighet er det ved Det psykologiske fakultet en i sterkest grad går inn for å beholde et fakultetsstyre med beslutningsmyndighet med 85%. Ved HF, SV og Juss er det også over 80 % tilslutning. Videre ser vi at ved de andre enhetene er det høy tilslutning til å beholde fakultetsstyre med beslutningsmyndighet. Her er det også en stor andel vet ikke hos universitetsbiblioteket og de som ikke tilhører fakultet sannsynligvis fordi de ikke har erfaring med fakultetsstyre slik modellen er i dag. Er det noe utslagsgivende for holdningen til råd eller styre hvilken ansattgruppe en tilhører? Tabell 10: Holdning til fakultetsstyre eller fakultetsråd etter ansattkategori. Prosent (N=1550) Fast vitenskaplig ansatt (Gruppe A) Midlertidig vitenskaplig ansatt (Gruppe B) Teknisk/ administrativt ansatt (Gruppe C) Bør ha fakultetsstyre Bør ha fakultetsråd Vet ikke (608) (370) Total (N) Signifikante resultat (572) Dersom vi ser på holdning til fakultetsstyre eller fakultetsråd etter ansattkategori er hovedtendensen at en går inn for å beholde fakultetsstyre med beslutningsmyndighet. Det er relativt noe forskjell mellom gruppe A og gruppe C. Også her er den en relativt stor andel som ikke vet i gruppe B og C. 4) Instituttnivået erfaringer med ansatte instituttledere Vi skal nå gå over å til å se på instituttnivået, og det ble i spørreskjemaet spurt etter de ansattes vurderinger av å ha en ansatt instituttleder. Det første spørsmålet vi skal se på dekker en rekke mulige konsekvenser av endringen med ansatt instituttleder, og målet har vært å fange opp det de ansatte eventuelt anser som en overordnet tendens. Tabell 11: Erfaringer med ansatt instituttleder. Gjennomsnittlig n=1358. Prosent Verken enig Enig eller uenig Uenig Vet ikke Totalt (N) Ansatt ledelse har ført til klarere ansvarsforhold ved instituttet (1351) Ansatt ledelse styrker vektleggingen av de faglige oppgavene (1357) Ansatt ledelse forbedrer beslutningsdyktigheten ved instituttene (1360) Ansatt ledelse svekker ledelsens forankring i fagmiljøene (1358) Ansatt ledelse svekker de ansattes og studentenes innflytelse (1362) Spørsmål 4, UiB undersøkelsen 2008:Instituttnivå: UiB har forandret styrings- og ledelsesmodellen fra valgte instituttledere til ansatte. Hvilke erfaringer har du med ansatt instituttleder? 7

8 Det er to fakultet som ikke har instituttnivået, og derfor var det en mulighet til å svare kategorien uaktuelt i spørreskjemaet. De som har svart dette er tatt ut av denne tabellen sammen med ubesvarte, og derfor blir antallet besvarelser her I skjemaet var det også mulighet til å svare helt enig og helt uenig, men disse kategoriene er slått sammen med henholdsvis enig og uenig slik at en skal se tendensen klarere. Når vi ser på om ansatt ledelse har ført til klarere ansvarsforhold ved instituttene er det en klar tilbakemelding fra 47% at det har ført til klarere ansvarsforhold. Dette spørsmålet kan også ses i sammenheng med vurderingen om ansatt instituttleder har forbedret beslutningsmyndigheten ved instituttet, noe 47% gir uttrykk for. Det er ikke like sterk tendens dersom en ser på vurderingen om ansatt ledelse har ført til styrket vektlegging av de faglige oppgavene, der om lag en tredjedel sier seg enig og en tredjedel sier seg uenig. Det er også 24% som ikke har merket noe endring på faglig ledelse. Noe av den samme tendensen ser vi på spørsmålet om ansatt ledelse har svekket ledelsens forankring i fagmiljøene. Det er en klar overvekt som sier seg enig i at ansatt ledelse har ført til svekket innflytelse for studenter og ansatte med 43%. Samtidig er det 27% som er uenig i denne vurderingen. Videre skal vi se på en rekke påstander om endring på instituttnivå som følge av ansettelse av instituttledere. Tabell 12: I hvilken grad opplever en forbedring eller forverring etter innføring av ansatte instituttledere? Gjennomsnittlig n=1323. Prosent Forbedring Ingen endring Forverring Vet ikke Totalt (N) Min innflytelse i organisasjonen (1276) De ansattes muligheter for medbestemmelse (1326) Iverksetting av vedtak fattet på overordnet nivå ved UiB (1329) Kommunikasjonen mellom styringsnivåene ved UiB (1334) Samordning på tvers av institutt og fakulteter (1333) Informasjonsflyten ved UiB (1337) Kontakten mellom UiB og samfunnet for øvrig (1323) Spørsmål 6, UiB undersøkelsen 2008: Fra valgte til ansatte instituttledere: I hvilken grad opplever du at denne endringen har ført til en forbedring eller forverring når det gjelder følgende sider ved UiB? Det er to fakultet som ikke har instituttnivået, og derfor var det en mulighet til å svare kategorien uaktuelt også på dette spørsmålet i spørreskjemaet. De som har svart dette er tatt ut av denne tabellen sammen med ubesvarte, og derfor varierer N her. I skjemaet var det også mulighet til å svare stor forbedring og stor forverring, men disse kategoriene er slått sammen med henholdsvis forbedring og forverring slik at en skal se tendensen tydeligere. Dersom en ser på hvordan en vurderer sin egen innflytelse i organisasjonen er hovedtendensen (40%) at en vurderer den som ikke endret med endret ledelsesform. Det er noen flere som kjenner at den er forverret enn forbedret, 25% mot 16%. Når en skal vurdere ansattes mulighet for medbestemmelse er det en klar tendens til at en vurderer det som forverret med 41%, selv om en 26% ikke ser noen endring. Når det gjelder spørsmål knyttet til iverksetting av vedtak på overordnet nivå er det en tredjedel som mener at det er forbedret, og 26% som ikke ser noen endring. Det ser ut til at en del ser at kommunikasjonen mellom 8

9 styringsnivåene har blitt bedre, og i alle fall ikke endret seg. Den samme tendensen ser en på vurderingen om samordningen på tvers av institutt og fakultet har forbedret seg og i forhold til om informasjonsflyten ved UiB har forbedret seg. Når det gjelder vurderingen om kontakten mellom UiB og samfunnet for øvrig ser en at de fleste vurderer det slik at det ikke har endret seg med endret styringsform. På de fleste av disse vurderingene er det svært mange som ikke har kunnet vurdere om det har vært noe endring, og for de fem siste påstandene er det en tredjedel som ikke vet. Etter at en hadde tatt stilling til de ulike påstandene i de to foregående spørsmålene ble en spurt om en ønsket ansatt eller valgt instituttleder. Fordelingen ble som vist i tabell 13 under. Tabell 13: Holdning til valgt eller ansatt ledelse på instituttnivå. Prosent: UiB 2008: Ansatt instituttleder 45 Valgt instituttleder 34 Vet ikke/ ingen mening 21 Total (N=1573). Spørsmål 7, UiB undersøkelsen 2008: Bør UiB forsette med ansatte instituttledere på åremål, eller foretrekker du modellen med valgte instituttledere? Hovedtendensen er en holdning som går inn for å forsette med ansatte instituttledere, der det er 45% som går inn for det. Samtidig er det 34% som ønsker å gå tilbake til en modell men valgte instituttledere. Det er også relativt mange som ikke vet eller ikke har noen mening. Dersom vi sammenligner disse tallene fra kvalitetsreformsundersøkelsen fra 2006, der spørsmålet om nærmeste leder bør være valgt eller ansatt var det 57% som ønsket en valgt leder ved UiB. Det var et utvalg av vitenskaplig ansatte som svarte på undersøkelsen. Slik sett har det vært en endring i holdning, og en kan trolig knytte dette til den erfaringen som en har gjort seg med ansatte ledere. Er det slik at vi kan se noen forskjeller mellom fakultetene i holdning til valgt eller ansatt ledelse på instituttnivå? Tabell 14: Holdning til ansatt eller valgt instituttleder etter fakultetstilhørighet. Prosent. (N=1534) Hvilket fakultet eller avdeling en tilhører: Tilhører ikke noe fakultet HF JUSS Mat-Nat Med- Odont PSYK SV Bergen Museum Univ. bibliotek Ansatt instituttleder Valgt instituttleder Vet ikke/ ingen mening Total (N) (170) (256) (54) (323) (338) (114) (189) (40) (50) (Forkortninger i tabellen: Tilhører ikke noe fakultet/ annet, HF=Det humanistiske fakultet, JUSS= Det juridiske fakultet, Mat-Nat=Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Med-Odont= Det medisinsk-odontologiske fakultet, PSYK= Det psykologiske fakultet, SV= Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Bergen Museum, Universitetsbiblioteket) Signifikante resultat Hovedtendensen dersom vi ser på holdning til ansatt eller valgt instituttleder etter fakultetstilhørighet er at bildet da blir mer ulikt, og vi ser at det er på Bergen Museum, ikke fakultetstilhørighet, Mat-Nat, Med-Odont det er flertall for ansatt instituttleder. På SV, HF og psykologi er det flertall for valgte instituttledere. På Juss og ikke fakultetstilhørighet er det 9

10 store grupper som ikke vet, og det har trolig sammenheng med at disse ikke har erfaring med instituttnivået. Psykologi har for kort tid siden hatt institutt, så mange har erfaring med modellen der selv om det er en stor gruppe som ikke vet der også. Er det stor forskjell mellom de ulike gruppene av ansatte når det gjelder holdning til ansatt eller valgt instituttleder? Tabell 15: Holdning til valgt eller ansatt instituttleder etter ansattkategori. Prosent (N=1538) Fast vitenskaplig ansatt (Gruppe A) Midlertidig vitenskaplig ansatt (Gruppe B) Teknisk/ administrativt ansatt (Gruppe C) Ansatt instituttleder Valgt instituttleder Vet ikke Total (N) (607) (368) (563) Hovedtendensen er ikke entydig dersom vi ser på ansattkategori i forhold til ønske om valgt eller ansatt instituttleder. Det er særlig i gruppe C en går inn for ansatt instituttleder med 57%, mens et flertall i gruppe A på 47% ønsker valgte instituttledere samtidig som 41% går inn for ansatt. Gruppe B fordeler seg jevnt med litt i overkant av en tredjedel på ansatt og en på valgt. Det er også en høy andel som ikke vet i både gruppe C og B. 5) Erfaringer med instituttråd med rådgivende funksjon Videre skal vi se hva en rapporterer som erfaringer med instituttråd på instituttene. Instituttrådene er et organ som har erstattet de gamle instituttstyrene ved instituttene, og alle institutter som har ansatt instituttleder har også et instituttråd. I den kvalitative delen kommer vi nærmere inn på og drøfter med inngående hvordan instituttrådene har fungert. Tabell 16: Erfaringer med instituttråd med rådgivende funksjon. Gjennomsnittlig n=1383 Prosent Verken enig Enig eller uenig Uenig Vet ikke Totalt (N) Endringene har styrket den faglige styringen ved UiB (1387) Endringene har ført til at beslutningene er bedre forankret i fagmiljøene (1385) Endringene har ført til at UiB styres som en bedrift der effektivitet og økonomisk (1380) resultat er det avgjørende Endringene har svekket de ansattes innflytelse ved UiB (1387) Endringene har svekket studentenes innflytelse ved UiB (1376) Spørsmål 8, UiB undersøkelsen 2008: Med dagens modell er ordningen med instituttstyre med besluttende myndighet erstattet av instituttråd med en rådgivende funksjon. I hvilken grad er du enig i følgende vurderinger av endringen? I skjemaet var det også mulighet til å svare helt enig og helt uenig, men disse kategoriene er slått sammen med henholdsvis enig og uenig slik at en skal se tendensen klarere. Samtidig er de som har svart uaktuelt og ikke besvart tatt ut av tabellen. 10

11 Dersom vi ser på den første vurderingen en er blitt bedt om å gjøre omhandler det om endringen har styrket den faglige styringen. Det er over en tredjedel som sier seg uenig i denne påstanden, samtidig som det er 23% som verken er enig eller uenig. Det er enda flere (41%) som er uenig i at endringen har ført til at beslutningene er bedre forankret i fagmiljøene. Det er en del, 36%, som sier seg enig i at endringene har ført til at UiB styres som en bedrift der effektivitet og økonomisk resultat er avgjørende. Det er også her en tendens til at en vurderer at ansatte og studenters innflytelse er blitt svekket med innføringen av instituttråd. På alle disse påstandene som en skulle ta stilling til er det over 20% som ikke føler at de kan svare. Videre ble en spurt om en ønsket instituttråd eller styre. Tabell 17: Holdning til instituttråd eller instituttstyre. Prosent: UiB 2008: Rådgivende instituttråd 28 Instituttstyre med beslutningsmyndighet 47 Vet ikke 25 Total (N=1570). Spørsmål 9, UiB undersøkelsen 2008: Bør UiB på instituttnivå forsatt ha rådgivende instituttråd eller gjeninnføre en modell med instituttstyre som har beslutningsmyndighet? Hovedtendensen er at det er et flertall for instituttstyre med beslutningsmyndighet med 47%. Samtidig er det ca. en tredjedel som går inn for å ha et rådgivende instituttråd slik som en har i dag. Kan det være slik at de som har ønske om instituttråd eller instituttstyre også vil har den samme holdning til ansatt eller valgt instituttleder? Er det en prinsipiell grunnholdning vi kan avdekke? Tabell 18: Holdning til instituttråd eller instituttstyre etter holdning til ansatt/valgt instituttleder. Ansatt instituttleder Valgt instituttleder Vet ikke Instituttråd Instituttstyre Vet ikke Totalt (N=1556) (709) (522) (325) Det er 52% som har svart at de ønsker instituttråd og samtidig ansatt instituttleder, som er den modellen en har i dag. Samtidig er det 82% som har svart at de ønsker en valgt instituttleder og instituttstyre med beslutningsmyndighet. Det er den forrige modellen på instituttnivå. Det er altså en tendens til å ha mer samsvar mellom gammel modell enn den modellen en har i dag. Det kan tyde på at det er mange som har en prinsipiell grunnholdning om at en ønsker valgte ledere. Samtidig som det er en del som ser for seg en tredje løsning med ansatte ledere og instituttstyre. Det er også mange av de som svarte at de ikke visste eller hadde noen mening på begge spørsmålene (66%). 11

12 Hvordan fordeler de ansatte seg på holdningsvariabelen rådgivende instituttråd kontra instituttstyre med beslutningsmyndighet dersom vi ser på fakultetstilhørighet? Tabell 19: Holdning til instituttråd eller instituttstyre etter fakultetstilhørighet. Prosent. (N=1533) Hvilket fakultet eller avdeling en tilhører: Tilhører ikke noe fakultet HF JUSS Mat- Nat Med- Odont PSYK SV Bergen Museum Univ. bibliotek Rådgivende instituttråd Instituttstyre med beslutningsmyndighet Vet ikke/ ingen mening Total (N) (171) (254) (54) (325) (338) (113) (187) (41) (50) (Forkortninger i tabellen: Tilhører ikke noe fakultet/ annet, HF=Det humanistiske fakultet, JUSS= Det juridiske fakultet, Mat-Nat=Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Med-Odont= Det medisinsk-odontologiske fakultet, PSYK= Det psykologiske fakultet, SV= Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Bergen Museum, Universitetsbiblioteket) Signifikante resultat Her er hovedtendensen at det jevnt over er en overvekt på instituttstyre med beslutningsmyndighet. På SV, HF, Bergen Museum og Psykologi er det over 50% som går inn for å ha instituttstyre. På Mat-Nat og Med-Odont er det et flertall for instituttstyrer, men samtidig mange som ønsker å beholde rådgivende instituttråd. På Juss og ikke fakultetstilhørighet er det store grupper som ikke vet, og det har trolig sammenheng med at disse ikke har erfaring med instituttnivået. Psykologi har for kort tid siden hatt institutt, så mange har erfaring med modellen der selv om det er en stor gruppe som ikke vet der også. Hvordan forholder dette seg dersom vi ser på hvilken gruppe ansatt en kommer fra? Tabell 20: Holdning til instituttråd eller instituttstyre etter ansattkategori. Prosent (N=1536) Fast vitenskaplig ansatt (Gruppe A) Midlertidig vitenskaplig ansatt (Gruppe B) Teknisk/ administrativt ansatt (Gruppe C) Rådgivende instituttråd Instituttstyre med beslutningsmyndighet Vet ikke Total (N) Signifikante resultat (602) (369) (565) Hovedtendensen er at det er et flertall i alle gruppene for instituttstyre med beslutningsmyndighet, samtidig som det er noen forskjeller mellom gruppene. I gruppe A er det 57% som går inn for instituttstyre, mens det også er en tredjedel som går inn for å beholde rådgivende instituttråd. Det er i gruppe B en finner minst støtte for å beholde instituttråd, men her er også kategorien vet ikke høy. I gruppe C fordeler det seg med ca. en tredjedel på de ulike alternativene. 12

13 Åpne spørsmål, oppsummering I spørreskjemaet som ble sendt ut var det to åpne spørsmål (spm. 5 og spm. 14) hvor de som svarte fikk anledning til å komme med mer utfyllende kommentarer. Begge spørsmålene lød: "Har du andre kommentarer skriv de inn i feltet under". Ganske mange av respondentene valgte å kommentere i disse to feltene. Her oppsummeres noen hovedpunkter. Det er svært mange som gir kommentarer til ledelse på instituttnivå, men relativt få som kommenterer ledelse på de to øverste nivåene. Svært mange kommenterer at det er vanskelig å skille mellom person og sak i vurderingen av instituttlederrollen. Noen er svært misfornøyde med sin instituttleder. En typisk kommentar er enten "min instituttleder fungerer dårlig i jobben" eller "vurderingen er sterkt avhengig av lederens personlige egenskaper og rolleforståelse". Mange kommenterer at det er vanskelig å skille ut hva som skyldes hva, fordi flere endringer i organisering, styring og ledelse har skjedd samtidig. En typisk kommentar er: "Det er vanskelig å skille mellom ansatt ledelse, instituttsammenslåing og det at instituttlederne har fått sterkere mandat sammenliknet med tidligere" Et typisk eksempel på argumentasjon for ansatte ledere: "Ansatt ledelse betyr ikke mindre diskusjon. Alle som har meninger om saker har anledning til å gi sitt syn til kjenne gjennom rådsmøter, stabsmøter og strategiseminarer med ansatt leder. Som regel baseres vedtak på konsensus eller klare flertallsmeninger, også med ansatt leder. Unntaksvis bruker ansatt leder sitt mandat til å avgjøre diskusjoner i tilfeller det ikke er mulig å komme fram til konsensus. Ingen leder kan operere i et sosialt vakuum uten faglig og kollegial legitimitet. Ansatt instituttleder gir klarere og mer effektiv styring." Et typisk eksempel på argumentasjon mot ansatte ledere: "Ansatt instituttleder har åpnet for langt høyere konfliktnivå på instituttet. Det er gjengs oppfatning at instituttleder favoriserer egne faginteresser på bekostning av andre faglige grupperinger. Det er stor frustrasjon rundt at instituttleder ber øvrige ansatte med på "råd", men tar beslutninger helt uavhengig av rådene som kommer." Flere etterlyser en uavhengig kontrollinstans og et klageorgan, både for ansatte og for ledelsen på instituttnivå. Flere etterlyser et tydeligere mandat for instituttrådene. Mange viser til at ledelsen ved universitetet trenger legitimitet. For mange av disse er valgte ledere svaret. Demokrati er et stikkord som benyttes relativt ofte. Mange respondenter (særlig fra HF og SV) er opptatt av at ordningen med tilsatte ledere har fungert i kort tid, og at det derfor er vanskelig å uttale seg. Mange uttrykker at de synes at fakultetet har blitt sterkere og har fått større eller for mye innflytelse. 13

14 Noen respondenter fra psykologisk fakultet kommenterer at de er kritiske til at instituttene der er lagt ned, og mener at dette fører til uklare myndighets- og ansvarslinjer, manglende innflytelse og for mye makt til dekanen. Noen kommenterer at de synes administrasjonen er blitt for stor eller har fått for stor innflytelse. Noen etterlyser spørsmål i undersøkelsen som gjelder organisering av administrasjonen ved universitetet. Noen kommenterer at spørsmålene i undersøkelsen er for enkle. Det at mange har benyttet kommentarfeltene tyder på at mange har hatt behov for å begrunne, forklare eller nyansere sine avkrysninger/valg. 14

Ledelse som medisin! Rektors tiltaksplan for medvirkning og internkommunikasjon

Ledelse som medisin! Rektors tiltaksplan for medvirkning og internkommunikasjon 1 Ledelse som medisin! Rektors tiltaksplan for medvirkning og internkommunikasjon Rådgiver Kirsti Jensen Rektors stab organisasjon og informasjon 2009-09-15 Kirsti Jensen 2 Hvorfor? Endringer i offentlig

Detaljer

Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen rundt fakultetets videre beslutninger - drøftingssak

Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen rundt fakultetets videre beslutninger - drøftingssak Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 011.1 Fak.sak: 8/2009 Sak nr.: 2009/2588 Møte: 10.03.09 Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen

Detaljer

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 011.1 Fak.sak: 22/2009 Sak nr.: 2009/2588 Møte: 09.06.09 Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design S 16/17 29-30.03.2017 Dato: 23.03.2017 Arkivsaksnr: Valg av ledelsesmodell

Detaljer

Bakgrunn I styremøtet 29.11. 12 ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble lagt fram et forslag til opplegg for styreevaluering.

Bakgrunn I styremøtet 29.11. 12 ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble lagt fram et forslag til opplegg for styreevaluering. Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: / Sak nr. Møte:.0. Om opplegg for styreevaluering Bakgrunn I styremøtet 9.. ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble

Detaljer

Evaluering av ledelses- og styringsstrukturen ved Det matematisknaturvitenskapelige. Innledning hvorfor og hvordan evaluere?

Evaluering av ledelses- og styringsstrukturen ved Det matematisknaturvitenskapelige. Innledning hvorfor og hvordan evaluere? Evaluering av ledelses- og styringsstrukturen ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet Innledning hvorfor og hvordan evaluere? av dekanus Hans Petter Sejrup Solstrandsamling 9-10. april 2008 Ledelses

Detaljer

Arbeidsgruppe for drøfting av styring og ledelse ved UiB

Arbeidsgruppe for drøfting av styring og ledelse ved UiB Arbeidsgruppe for drøfting av styring og ledelse ved UiB Universitetsledelsen har ønsket en bred og åpen debatt om styrings- og ledelsesformer ved UiB. Ledelsesformen på institusjonsnivå blir behandlet

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret Ordning for styring og ledelse på institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitet

Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret Ordning for styring og ledelse på institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitet Universitetsledelsen Arkivref: 2016/5298 Dato: 14.9.2016 SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret 22.9.2016 Ordning for styring og ledelse på institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitet

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

Bakgrunn. Mandater og instrukser

Bakgrunn. Mandater og instrukser Bakgrunn Mandater og instrukser Størrelse og sammensetning av styrer på nivå to i UiTs organisasjon Størrelse og sammensetning av styrer ved sentre som er overført til nivå tre Innstillingen ble

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Samhandling mellom de tre øverste styringsnivåene

Samhandling mellom de tre øverste styringsnivåene Arne Bugge Amundsen Samhandling mellom de tre øverste styringsnivåene Fremlegg til styreseminar 20/10 2015 Vårt utgangspunkt Behovet for samhandling fordrer en helhetlig tilnærming til UiOs kjernevirksomhet

Detaljer

Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011

Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011 Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen, 2012 Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011 Susanne Mikki og Dag W. Aksnes Leder Professor II Post doc Professor Forsker Stipendiat

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Niclas J.M. Berger Stillingskategori: Administrativ/teknisk Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Ingen kan være ansatt eller valgt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn 12 år.

Ingen kan være ansatt eller valgt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn 12 år. Regler for instituttorganene Fastsatt av universitetsstyret 18.06.09 1. Instituttorganene Instituttene skal ha: - instituttleder - instituttråd Et institutt kan ha valgt eller ansatt instituttleder. Vedtak

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Organisering av medvirkning og medbestemmelse ved instituttene

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Organisering av medvirkning og medbestemmelse ved instituttene 1 av 6 Det medisinske fakultet 2013/11896 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Saksbehandler: Albert Verhagen S-SAK 13-13 Organisering

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

Styring og ledelse ved instituttene Medvirkningsbaserte prosesser for å innføre andre ordninger enn normalordningen

Styring og ledelse ved instituttene Medvirkningsbaserte prosesser for å innføre andre ordninger enn normalordningen 1 av 5 Rektor Notat Til: Rektor Kopi til: Fra: Direktør for organisasjon og informasjon Signatur: Styring og ledelse ved instituttene Medvirkningsbaserte prosesser for å innføre andre ordninger enn normalordningen

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Trine Syvertsen, Einar Lie, Gro Bjørnerud Mo, Mette Halskov Hansen Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport:

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB)

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Behandlet i instituttstyret ved IKO 26. april 2004, instituttstyret

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sak2

Detaljer

Ordningen med tilsatt instituttleder

Ordningen med tilsatt instituttleder Ordningen med tilsatt instituttleder NTL, Parat, Forskerforbundet, Akademikerne Solstrandseminar Det Mat/Nat Fakultet 9.-10. april 2008 1 NTL er i utgangspunktet skeptisk. Vi vil ha valgte ledere og en

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Kari Tove Elvbakken Administrasjonsseminar 27.09.11 Universitetets styrer og utvalg Universitetsstyret Fakultetsstyrene Styret ved Bergen museum Universitetsbibliotekets

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design S 16/17 22.1.2017 Dato: 16.02.2017 Arkivsaksnr: Valg av ledelsesmodell

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

NTNU S-sak 15/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: 2012/2580 N O T A T

NTNU S-sak 15/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: 2012/2580 N O T A T NTNU S-sak 15/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 12.03.2013 PEK Arkiv: 2012/2580 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Medbestemmelse og medvirkning ved NTNUs institutter Tilrådning 1. Dersom

Detaljer

Forslag til rekrutteringsform og styringsorgan på instituttnivå- UTKAST

Forslag til rekrutteringsform og styringsorgan på instituttnivå- UTKAST Forslag til rekrutteringsform og styringsorgan på instituttnivå- UTKAST Bakgrunn Fakultetsstyret ba i møte 20.5.2014 om å få lagt fram en skisse for en mer helhetlig prosess for diskusjon av rekrutterings-

Detaljer

Allmøte IFY

Allmøte IFY 1 Allmøte IFY 2009-03-03 Tema: Styring og ledelse ved instituttet i neste periode (2009-08-01 2013-07-31) 2 Styring og ledelse S-sak 86/08 Styring og ledelse ved fakultet og institutt. Vedtak: 2. Instituttledere

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: EL Enhet for lederstøtte Dato: 25.05.2016 Saksnr..: 2016/4546 OLGADJ Høringsuttalelse fra Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Sak nr.: 5/2010 Fra: Fakultetsdirektøren Møtedato: 16.4.2010 Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr.: Notat: 9.4.2010, Inger-Johanne Ullern

Detaljer

Hvor fornøyd er stipendiater på HF med sin veiledningssituasjon?

Hvor fornøyd er stipendiater på HF med sin veiledningssituasjon? Hvor fornøyd er stipendiater på HF med sin veiledningssituasjon? Juni 2014 Ph.d.-kandidatutvalget ved Det humanistiske fakultet, UiB (STIP-HF) 1 Innhold Bakgrunn Resultater Utvalg Hvor fornøyd var ph.d.-kandidatene

Detaljer

NTNU S-sak 35/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TSi/PEK Arkiv: 2012/2580 N O T A T

NTNU S-sak 35/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TSi/PEK Arkiv: 2012/2580 N O T A T NTNU S-sak 35/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.07.2012 TSi/PEK Arkiv: 2012/2580 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Styring og ledelse ved fakultet og institutt Tilråding: Saken legges

Detaljer

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle,

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, NMBUs styrings- og ledelsesstruktur AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, 11.02.15 2 Innhald Styrene sitt formelle ansvar Rollene til råd og utvalg Erfaringar frå studentsynspunkt 3 4 Universitetsstyrets

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: SFF, Senter for immunregulering Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet Til: Styret Dato: 12.05.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-27/11 Møtedato: 19. mai 2011 Saksbehandler: Birger Kruse/Hans Gran Ref.: 2011/192 Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 62/2012 06.11.2012 Dato: 29.10.2012 Arkivsaksnr: 2012/5708-LIG Ledelse og styringsform

Detaljer

10. november 2015 Studentmedvirkning på UiO

10. november 2015 Studentmedvirkning på UiO 10. november 2015 Studentmedvirkning på UiO Kristian Tuv og Marianne Andenæs Disposisjon: Todelt bestilling: For det første skal vi forsøke å gi et representativt bilde av hvordan studenter opplever sin

Detaljer

Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret

Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Kristin Lofthus Hope Kristin Lofthus Hope Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret Undersøkelse blant midlertidig ansatte ved UiB vår

Detaljer

Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan

Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 105/2012 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 7.11.2012 Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan 1. Innledning Det vises til fakultetsstyresaker

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet

FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet Vedlegg Styresak S-11/12 prosjekt rubicon Fellesstyrets saksdokumenter FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet Fellesstyret vedtok i styremøte 29. november 2011 å utsette behandlingen av

Detaljer

Styringsformer ved HF Valg av dekan Valg av fakultetsstyre

Styringsformer ved HF Valg av dekan Valg av fakultetsstyre U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Styringsformer ved HF 2013-2017 Valg av dekan Valg av fakultetsstyre Diskusjonsgrunnlag for instituttråd og fagmiljøer V12 Gjert Kristoffersen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet Institutt for musikk INSTITUTTRÅDET Sak nr.: 4/17 Sakstype VEDTAKSSAK ephorte saksnummer: Møte: 1/17 Til saken Det vises til brev sendt fra KMD til insituttene 28.2.

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 146/16 20.10.2016 Dato: 05.10.2016 Arkivsaksnr: 2015/11379 Sammensetning av interimsstyre og valg ved det nye fakultetet Henvisning

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Pål Kraft, instituttleder Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: SV En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) 1 av 9 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) Fastsatt av Styret 5.11.2013 1 1 Forrige styringsreglement ble fastsatt 25.2.2009 og revidert 3.4.2009 og 30.8.2010. 1.

Detaljer

US 32/10 Styring og ledelse ved Universitetet i Stavanger

US 32/10 Styring og ledelse ved Universitetet i Stavanger US 32/10 Styring og ledelse ved Universitetet i Stavanger ephortesak 2010/799 Møtedag: 25.03.2010 Saksansvarlig: Personaldirektør Halfdan Hagen Informasjonsansvarlig arlig: Personaldirektør Halfdan Hagen

Detaljer

Fokusgruppeintervju som ledd i drøfting av ledelses- og styringsformer ved Universitetet i Bergen

Fokusgruppeintervju som ledd i drøfting av ledelses- og styringsformer ved Universitetet i Bergen Fokusgruppeintervju som ledd i drøfting av ledelses- og styringsformer ved Universitetet i Bergen På oppdrag fra UiB gjennomfører Rokkansenteret en undersøkelse blant UiBs ansatte om styring og ledelse

Detaljer

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle ILNs styreseminar 13. 14. februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle 1 Instituttstyrets mandat: Normalregler for instituttene ved Det humanistiske fakultet 2 Instituttstyret

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: De fast vitenskapelig ansatte i allmenn litteraturvitenskap ved ILOS Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport:

Detaljer

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 52 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 12. september 2013 FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Saksnr.: 12/9921 Møte: 13. september 2012

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Saksnr.: 12/9921 Møte: 13. september 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Saksnr.: 12/9921 Møte: 13. september 2012 ERFARINGER MED FAKULTETSSTYRET OG INSTITUTTRÅDENES ROLLE OG

Detaljer

Metodeskriv for undersøkelsen «Digital tilstand i høyere utdanning 2014», Norgesuniversitetets monitor

Metodeskriv for undersøkelsen «Digital tilstand i høyere utdanning 2014», Norgesuniversitetets monitor Metodeskriv for undersøkelsen «Digital tilstand i høyere utdanning 2014», Norgesuniversitetets monitor 1. Innledning Ipsos MMI har gjennomført en nasjonal undersøkelse om omfang, utbredelse og bruk av

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Styring og ledelse ved instituttene. Dekanus Stig A. Slørdahl, Det medisinske fakultet

Styring og ledelse ved instituttene. Dekanus Stig A. Slørdahl, Det medisinske fakultet 1 Styring og ledelse ved instituttene Dekanus Stig A. Slørdahl, Det medisinske fakultet 2 Styrets vedtak (S-sak 86/08): 1. Ordningen med tilsatte dekaner videreføres 2. Instituttledere skal som hovedregel

Detaljer

Status og videre planer

Status og videre planer Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Status og videre planer Solstrandsamlingen 21.- 22.april 2005 1 Utviklingsarbeidets målsetning: å legge til rette for en

Detaljer

Hva er de organisatoriske, administrative og ledelsesmessige hovedutfordringene og hvordan kan styringsorganene møte disse?

Hva er de organisatoriske, administrative og ledelsesmessige hovedutfordringene og hvordan kan styringsorganene møte disse? Hva er de organisatoriske, administrative og ledelsesmessige hovedutfordringene og hvordan kan styringsorganene møte disse? Oppstartseminar MN-fakultetet 1. okt 2009 Bjørn Åge Tømmerås Fakultetsdirektør

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

Sak S Styrings- og ledelsesordning ved Universitetet i Tromsø. Bakgrunn. Evalueringsprosess og presentasjon av hovedfunn

Sak S Styrings- og ledelsesordning ved Universitetet i Tromsø. Bakgrunn. Evalueringsprosess og presentasjon av hovedfunn UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR PERSONAL OG ORGANISASJON Sak S 32-12 Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. oktober 2012 Arkivref.: 2012/1956 Styrings- og ledelsesordning ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 40 Til: Styret v/ Det medisinske fakultet Fra: Forskningsadministrasjonen Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr: Vedlegg: 2 Møtedato: 26 september 2017 Sakstittel: Retningslinjer

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2012

Likestillingsstatistikk for UiB 2012 Likestillingsstatistikk for UiB 2012 Alle statlige virksomheter skal arbeide målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette kalles aktivitetsplikten. I tillegg har virksomhetene

Detaljer

Ledelses- og styringsmodellen ved MN. Innspill fra administrasjonssjefene

Ledelses- og styringsmodellen ved MN. Innspill fra administrasjonssjefene Ledelses- og styringsmodellen ved MN Innspill fra administrasjonssjefene Ulike erfaringsgrunnlag 8 institutter Administrasjonssjefene: 4 med kontorsjeferfaring fra både gammel og ny ordning, kun en med

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

Studiefrafall og mobilitet

Studiefrafall og mobilitet Studiefrafall og mobilitet Undersøkelse om studentenes opplevelse av trivsel og kvalitet i studiene Island, november 2009 Torunn Valen Mikalsen Torunn Valen Mikalsen Agenda Bakgrunn Frafallsundersøkelsen

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 24.11.2014 Saksnr..: 2013/3092 EIRIHAAK Dekanvedtak - JF - godkjenning av vedtekter for Norsk senter for menneskerettigheter med virkning fra 01.01.15

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

Tiltaksplan for medvirkning og internkommunikasjon høringsforslag

Tiltaksplan for medvirkning og internkommunikasjon høringsforslag 1 av 8 Rektor Tiltaksplan for medvirkning og internkommunikasjon høringsforslag 1. Innledning Medvirkning er en viktig suksessfaktor for utvikling av et godt arbeids- og læringsmiljø og en nødvendig bestanddel

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Fakultetsstyresak: 15B Saksnr.: Møte: 25. mars 2009

Fakultetsstyresak: 15B Saksnr.: Møte: 25. mars 2009 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 15B Saksnr.: Møte: 25. mars 2009 VIDEREUTVIKLING AV FAKULTETETS STYRINGS- OG LEDELSESMODELL SØKNAD OM GODKJENNING

Detaljer

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv:

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv: NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.08.2010 PA/pw Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Revidering av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisings- og forskerstillinger

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET I møte 12. september

Detaljer

Produktivitet, pragmatisme og polarisering

Produktivitet, pragmatisme og polarisering RAPPORT 47/2008 Produktivitet, pragmatisme og polarisering Evaluering av styrings- og ledelsesmodellen ved Det Matematisk- Naturvitenskapelige Fakultet ved Universitetet i Bergen Nicoline Frølich og Bjørn

Detaljer

Universitetet i Stavanger Personalavdelingen VEDLEGG

Universitetet i Stavanger Personalavdelingen VEDLEGG Universitetet i Stavanger Personalavdelingen VEDLEGG REVISJON AV VALGREGLEMENTET Bakgrunn Som følge av styrets vedtak i møte 14.06.2007, sak 51/07 om opprettelse av instituttråd, er det behov for å revidere

Detaljer

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre

Detaljer

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Forord Dette dokumentet beskriver resultater fra en kartlegging av bruk av IKT

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 10.05.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/494 LEDELSE, MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk Styret

Detaljer

Reglement for Instituttstyrene og Senterstyrene ved Det humanistiske fakultet, UiS

Reglement for Instituttstyrene og Senterstyrene ved Det humanistiske fakultet, UiS 1 REGLEMENT FOR INSTITUTTSTYRENE OG SENTERSTYRENE VED DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiS Dokumentet har to deler: 1. Mandat, sammensetning og ledelse (fastsatt av UiS-styret). 2. Møtereglement (fastsettes

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 6/11 22.02.2011 Dato: 14.02.2011 Arkivsaksnr: 2010/925/lae Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3 Handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2013-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Detaljer

Ny modell ny virkelighet?

Ny modell ny virkelighet? 25.06.2015 Ny modell ny virkelighet? Anne Christel Johnsgaard Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret vedtar

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Dato: 22.09.14 Møtestart: 1615 Sted: HSL/svhum-E0101 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1401: Presentasjon

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer