Notater. Undersøkelsen om Samvær og bosted Maria Høstmark. Dokumentasjonsrapport. Documents 2013/36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notater. Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012. Maria Høstmark. Dokumentasjonsrapport. Documents 2013/36"

Transkript

1 Notater Documents 2013/36 Maria Høstmark Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 Dokumentasjonsrapport

2

3 Notater 36/2013 Maria Høstmark Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

4 Notater I denne serien publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder. Statistisk sentralbyrå Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen skal Statistisk sentralbyrå oppgis som kilde. Publisert september 2013 Rettet 03. februar 2014 ISBN (elektronisk) Emne: Befolkning Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme. Oppgave mangler.. Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres : Null - Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpig tall * Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Desimaltegn,

5 Notater 36/2013 Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 Forord I dette notatet beskriver Statistisk sentralbyrå gjennomføringen av undersøkelsen om Samvær og bosted Undersøkelsen ble gjennomført vinteren 2012/13 og er finansiert av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. I Statistisk sentralbyrå var Kristin Kvarme Moen og Maria Høstmark ansvarlige for planlegging og gjennomføring av datafangsten. Dag F. Gravem var ansvarlig for utvikling og testing av spørsmål. n Haslund har vært ansvarlig for programmering av spørreskjemaet og tilrettelegging av data og filetablering. Johan Åmberg etablerte trekkgrunnlaget, Thore Nafstad Bakke trakk utvalget og Anne Vedø utarbeidet vektene. Mathias K. Revold bidro med tabellkjøring til dokumentasjonen. Samtlige er medarbeidere ved avdeling for datafangst og metode. Statistisk sentralbyrå, 23. august 2013 Hans Henrik Scheel Statistisk sentralbyrå 3

6 Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 Notater 36/2013 Sammendrag Undersøkelsen om Samvær og bidrag 2013 er finansiert av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført tidligere, og denne undersøkelsen er en forlengelse av disse. Utvalget består av foreldre som ikke bor sammen. Begge foreldre til barn trukket ut til undersøkelsen. Utgangspunktet for spørsmålene er det yngste felles barnet, men det stilles også spørsmål om andre felles barn. Undersøkelsen representerer følgelig seks forskjellige undergrupper: alle foreldre som ikke bor sammen, bostedsforeldre, samværsforeldre, bidragspar, alle yngste barn og alle felles barn. Totalt svarte 59,8 prosent av bruttoutvalget på undersøkelsen. Den viktigste årsaken til frafall er at vi ikke klarte å komme i kontakt med personene i utvalget. I notatet undersøkes det om frafallet har introdusert skjevheter. Det er utarbeidet vekter for alle undergruppene. 4 Statistisk sentralbyrå

7 Notater 36/2013 Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innhold Bakgrunn og formål Utvalg Datafangst Avgang og frafall Vekter Utvalgsvekter Frafallsvekter Endelige vekter Statistisk usikkerhet og feilmarginer ved utvalgsundersøkelser Eksempel på bruk av formel og tabell Intervjumetode, innsamlingsfeil og bearbeidingsfeil Utlevering av data til NSD Vedlegg 1. Informasjonsbrev Vedlegg 2. Kontaktbrev Vedlegg 3. Oppfølgingsbrev Vedlegg 4. Undersøkelse om samvær og bosted Vedlegg 5. Spørreskjema bostedsforeldre Vedlegg 6. Spørreskjema samværsforeldre Vedlegg 7. Intervjuerinstruks Vedlegg 8. Filbeskrivelse Vedlegg 9. Beskrivelse av omkodede variable Figurregister Tabellregister Statistisk sentralbyrå 5

8 Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 Notater 36/ Bakgrunn og formål Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 er finansiert av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Spørreskjemaet er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) i samarbeid med representanter fra BLD. Undersøkelsen er rettet mot foreldre som ikke bor sammen. Begge foreldre til barn er trukket ut til å delta. Det er kun barn under 18 år som kartlegges. Det ble gjennomført en tilsvarende telefonundersøkelse i Det ble også gjennomført postale undersøkelser på samme tema i 1996 og Undersøkelsene har noe ulikt innhold, men mange spørsmål er brukt i alle undersøkelsene. Dette gir kunnskap om utviklingen i hvordan foreldre som ikke bor sammen, organiserer samvær og bosted for barna. Man kan studere foreldrene samlet eller ulike foreldretyper hver for seg. Der vi har oppnådd intervju med begge foreldre til samme barn, heretter kalt bidragsparet, kan vi studere foreldrene sett i sammenheng. Det er også mulig å ta utgangspunkt i barnet. De fleste spørsmålene tar utgangspunkt i det yngste barnet, men det stilles også noen spørsmål om eventuelle andre barn bidragsparet har felles (alle helsøsken). Tabell 1. Nøkkeltall alle foreldre Nøkkeltall Antall Prosent Utvalg (personer trukket ut for intervju) Avgang Bruttoutvalg Frafall ,2 Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med) ,8 Bidragspar i nettoutvalget ,6 Gjennomsnittlig intervjulengde: 17 minutter Feltperiode: 1. november mars 2013 Tabell 2. Nøkkeltall bostedsforeldre Nøkkeltall Antall Prosent Utvalg (personer trukket ut for intervju) Avgang Bruttoutvalg ,0 Frafall Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med)... Tabell 3. Nøkkeltall samværsforeldre ,3 60,7 Nøkkeltall Antall Prosent Utvalg (personer trukket ut for intervju) Avgang Bruttoutvalg ,0 Frafall Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med) ,9 59,1 2. Utvalg Vi ønsket at alle foreldre skulle ha samme sannsynlighet for å bli trukket ut. Vi trakk derfor utvalget på en annen måte enn ved undersøkelsene i 2002 og 2004, se SSB Notater 2002/26. Den gangen ble det trukket blant alle barn, yngre enn 18 år, som ikke bodde sammen med begge foreldre. På den måten fikk foreldre med flere felles barn større sannsynlighet for å bli trukket ut enn andre foreldre. Det ble etablert en populasjon av bostedsforeldre, dvs den forelderen hvor barn som ikke bor sammen med begge foreldre er registrert bosatt. For å unngå dubletter tok man utgangspunkt i det yngste felles barnet. Det ble trukket et enkelt, tilfeldig utvalg av bostedsforeldre fra denne populasjonen. Utvalget av samværsforeldre, dvs. den forelderen barnet ikke er registrert bosatt sammen med, ble koblet til. I 60 tilfeller var den andre forelderen ukjent i registeret. Disse gikk til 6 Statistisk sentralbyrå

9 Notater 36/2013 Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 avgang. Samværsforeldre bosatt i utlandet var heller ikke en del av populasjonen og gikk til avgang. Undersøkelsen representerer seks forskjellige undergrupper: Alle foreldre (som ikke bor sammen med den andre forelderen til barnet) Bostedsforeldre Samværsforeldre Bidragspar Alle yngste barn Alle felles barn 3. Datafangst Undersøkelsen ble gjennomført som telefonintervju. Intervjuene ble gjennomført av SSBs sentrale intervjukorps. Samtlige respondenter fikk tilsendt informasjon i form av brev og brosjyre, se vedlegg 1 og 4. På grunn av begrenset kapasitet i intervjukorpset til SSB ble undersøkelsen planlagt gjennomført over noe lenger tid enn ønsket og over to kalenderår. Dette er ikke ideelt på grunn av tidsreferansene benyttet i enkelte spørsmål. For å begrense problemet ble det iverksatt administrative tiltak for å sørge for at bidragsparene ble intervjuet så nært i tid som mulig. Alle ble kontaktet i Kun oppfølgingsarbeid ble gjennomført i Vi lyktes også i å gjennomføre 80 prosent av intervjuene i 2012 (2 083 intervju). I de tidligere undersøkelsene har man stilt spørsmål om samvær i en konkret måned (oktober). På grunn av at intervjuingen denne gangen strakk seg lenger ut i tid ble referansen endret til samvær i en vanlig måned. Figur 1. Antall gjennomførte intervju per uke og svarprosent blant bostedsforeldre Antall intervju 350 Antallintervju Svarprosent Svarprosent Statistisk sentralbyrå 7

10 Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 Notater 36/2013 Figur 2. Antall gjennomførte intervju per uke og svarprosent blant samværsforeldre Antall intervju Svarprosent 350 Antall intervju Svarprosent Avgang og frafall Hele 146 personer gikk til avgang fordi de var utenfor målgruppen, se tabell 4. Dette gjelder begge foreldre dersom den ene er død, barnet bor på institusjon eller foreldrene bor sammen (feil i register eller at man har flyttet sammen igjen). Foreldre bosatt i utlandet eller ukjent i registeret går til avgang, men den andre forelderen er med i undersøkelsen. Samværsforeldre som er ukjente i registeret er hovedsakelig personer bosatt i utlandet. Tabell 4. Avgang etter årsak, alle foreldre Avgangsårsak Antall Prosent Prosent av utvalg I alt ,2 Død ,7 0,02 Bosatt i utlandet i over 6 måneder ,3 0,3 Samværsforelder ukjent i register ,1 1,3 Andre årsaker ,9 1,6 Ikke truffet er den vanligste frafallsårsaken, se tabell 5. Årsaker til at vi ikke oppnår kontakt kan være at vi ikke kjenner telefonnummeret, fordi vi har feil telefonnummer eller fordi telefonoppringningen ikke blir besvart. Det ble sendt ut egne brev til denne gruppen, se vedlegg 2 og 3. Det ble også sendt sms med informasjon om hvorfor vi ringte. Det er ingen store forskjeller mellom foreldretypene med hensyn til frafallsårsak. Tabell 5. Frafallsårsaker etter foreldretype Frafallsårsak... Antall Alle Bostedsforeldre Samværsforeldre Prosent av frafall Antall Prosent av frafall Antall Prosent av frafall Frafall i alt , , ,0 Ønsker ikke å delta , , ,2 Forhindret fra å delta 82 4,7 34 3,9 48 5,5 Ikke truffet , , ,2 Annet frafall ,8 12 1,4 19 2,2 Motsatt ser vi i tabell 6 at mannlige bostedsforeldre og kvinnelige samværsforeldre svarer i større grad enn tilsvarende foreldretype av det annet kjønn. 8 Statistisk sentralbyrå

11 Notater 36/2013 Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 Tabell 6. Antall intervju og svarprosent etter foreldretype og kjønn Bostedsforeldre Samværsforeldre Menn Kvinner Menn Kvinner Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent , , , ,2 Tabell 7 og 8 gir en oversikt over de viktigste årsakene for frafall etter sentrale kjennetegn for henholdsvis bostedsforeldre og samværsforeldre. Det er viktig å vurdere eventuelle skjevheter forårsaket av frafall da personer som ikke deltar kan skille seg systematisk fra de som deltar. Tabell 7. Svarprosent og frafallsårsaker fordelt på kjønn, alder, landsdel, utdanning og alder yngste barn. bostedsforeldre. Prosent Ønsker For- Ikke Annet Intervju ikke å delta hindret truffet Antall I alt... 60,7 15,4 1,1 22,4 0, Kjønn Menn... 62,9 13,4 0,3 23,4 0,0 337 Kvinner... 60,4 15,8 1,3 22,2 0, Aldersgrupper år... 47,3 18,9 1,4 32,4 0, år... 50,5 16,4 1,6 31,3 0, år... 61,6 15,6 0,9 21,5 0, år... 67,5 14,1 1,2 16,9 0,3 668 Landsdel Akershus og Oslo... 62,7 12,3 2,8 22,2 0,0 432 Hedmark og Oppland... 63,2 14,3 0,0 22,5 0,0 182 Østlandet ellers... 57,7 14,2 1,2 26,5 0,5 430 Agder og Rogaland... 62,5 16,4 1,4 19,4 0,3 360 Vestlandet... 59,9 18,7 0,3 20,8 0,3 347 Trøndelag... 54,6 17,3 1,1 27,0 0,0 185 Nord-Norge... 63,7 16,3 0,0 18,9 1,1 270 Utdanning Ukjent eller ingen... 35,3 2,9 17,6 44,1 0,0 34 Grunnskole... 46,2 18,0 2,3 33,4 0,2 533 Videregående... 62,4 15,3 0,6 21,6 0,2 914 Universitet/ høyskole... 70,6 14,2 0,3 14,3 0,6 725 Alder yngste barn 0-4 år... 54,4 14,1 1,9 29,3 0, år... 55,9 17,0 1,8 24,8 0, år... 64,8 15,4 0,4 19,3 0, år... 62,9 14,4 1,2 21,1 0,3 568 Antall personer Statistisk sentralbyrå 9

12 Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 Notater 36/2013 Tabell 8. Svarprosent og frafallsårsaker fordelt på kjønn, alder, landsdel, utdanning og alder yngste barn. Samværsforeldre. Prosent Ønsker ikke For- Ikke Annet Intervju å delta hindret truffet Antall I alt... 58,9 15,6 1,3 23,3 0, Kjønn Menn... 57,7 15,8 1,3 24,3 0, Kvinner... 65,2 14,9 1,2 17,7 0,9 328 Aldersgrupper år... 54,3 17,2 0,0 28,6 0, år... 49,4 15,4 0,3 33,7 1, år... 58,5 15,8 1,1 24,2 0, år... 63,3 15,5 2,1 17,9 1,2 831 Landsdel Akershus og Oslo... 58,3 14,0 1,8 25,0 0,9 444 Hedmark og Oppland... 61,7 12,6 2,3 21,1 2,3 175 Østlandet ellers... 56,4 16,1 1,0 25,4 1,2 422 Agder og Rogaland... 59,2 19,6 1,7 19,0 0,6 358 Vestlandet... 58,5 16,9 1,3 22,6 0,7 301 Trøndelag... 60,3 16,3 0,5 21,7 1,1 184 Nord-Norge... 60,6 12,5 0,4 26,5 0,0 264 Utdanning Ukjent eller ingen... 44,0 10,0 6,0 40,0 0,0 50 Grunnskole... 47,6 18,9 1,5 30,8 1,3 620 Videregående... 59,3 17,4 1,0 21,5 0, Universitet/ høyskole... 74,6 8,0 1,3 15,4 0,7 461 Alder yngste barn 0-4 år... 47,8 13,3 1,2 35,7 2, år... 59,4 14,4 1,1 24,0 1, år... 60,3 16,2 1,0 21,9 0, år... 61,2 17,1 2,0 19,0 0,7 557 Antall personer Tabellene viser at ikke truffet er største årsaken til frafall i undersøkelsen. Rundt 15 prosent ønsket ikke å delta i undersøkelsen. I alt er det ingen vesentlige forskjeller mellom foreldretype, men bildet nyanseres noe når vi bryter ned på de sentrale kjennetegnene. Andelen ikke truffet blant kvinnelige samværsforeldre er lavere enn tilsvarende for mennene. Dette gjenspeiles i den høye andelen gjennomførte intervju blant kvinnelige samværsforeldre (65 prosent). Med hensyn til kjønn skiller også de mannlige bostedsforeldrene seg ut med relativt lav nekterandel, se også tabell 6. Gruppene med lav eller uoppgitt utdanning har høy andel ikke kontakt for begge gruppene. Frafallsvektene tar hensyn til alder, kjønn og utdanning, se avsnitt For kjennemerket alder på yngste barn finner vi lav svarprosent forklart ved høy andel ikke truffet for alder 0-4 år for begge foreldretyper. 10 Statistisk sentralbyrå

13 Notater 36/2013 Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 Tabell 9. Bruttoutvalg og nettoutvalg etter kjønn, alder landsdel, utdanning og alder yngste barn. Bostedsforeldre. Prosent Bruttoutvalg Nettoutvalg Differanse netto-brutto Kjønn Menn... 15,3 15,9 0,6 Kvinner... 84,7 84,2-0,6 Alder år... 3,4 2,6-0, år... 19,4 16,1-3, år... 47,0 47,6 0, år... 30,3 33,7 3,4 Landsdel Oslo og Akershus... 19,6 20,2 0,6 Hedmark og Oppland... 8,3 8,6 0,3 Østlandet ellers... 19,5 18,5-1,0 Agder og Rogaland... 16,3 16,8 0,5 Vestlandet... 15,7 15,5-0,2 Trøndelag... 8,4 7,5-0,9 Nord-Norge... 12,2 12,8 0,6 Utdanning Ukjent eller ingen... 1,5 0,9-0,6 Grunnskole... 24,2 18,4-5,8 Videregående... 41,4 42,5 1,1 Universitet/ høyskole... 32,9 38,2 5,3 Alder yngste barn 0-4 år... 12,2 11,0-1,2 5-9 år... 25,6 23,6-2, år... 36,4 38,8 2, år... 25,7 26,6 0,9 Antall personer Tabell 10. Bruttoutvalg og nettoutvalg etter kjønn, alder landsdel, utdanning og alder yngste barn. Samværsforeldre. Prosent Bruttoutvalg Nettoutvalg Differanse netto-brutto Kjønn Menn... 84,7 83,1-1,6 Kvinner... 15,3 16,9 1,6 Alder år... 1,6 1,5-0, år... 15,7 13,2-2, år... 43,9 43,7-0, år... 38,7 41,6 2,9 Landsdel Oslo og Akershus... 20,7 20,5-0,2 Hedmark og Oppland... 8,1 8,5 0,4 Østlandet ellers... 19,6 18,8-0,8 Agder og Rogaland... 16,7 16,8 0,1 Vestlandet... 14,0 13,9-0,1 Trøndelag... 8,6 8,8 0,2 Nord-Norge... 12,3 12,7 0,4 Utdanning Ukjent eller ingen... 2,3 1,7-0,6 Grunnskole... 28,9 23,3-5,6 Videregående... 47,3 47,7 0,4 Universitet/ høyskole... 21,5 27,2 5,7 Alder yngste barn 0-4 år... 11,9 9,7-2,2 5-9 år... 25,5 25,7 0, år... 36,7 37,7 1, år... 25,9 27,0 1,1 Antall personer Vi kan også vurdere utvalgsskjevhet ved å se på avvikene mellom netto- og bruttoutvalget. Tabellene 9 og 10 viser nevnte avvik for sentrale kjennetegn. Det største observerte avviket finner vi for utdanning hvor personer med lavere Statistisk sentralbyrå 11

14 Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 Notater 36/2013 utdanning er underrepresentert i begge foreldregrupper. Det samme gjelder for gruppen med de yngste barna. Fordelingen på kjønn er noe skjevere for samværsforeldre enn for bostedsforeldre. Dette rettes det opp for gjennom frafallsvekter. 5. Vekter Det er utarbeidet vekter som kan benyttes for alle de ulike utvalgene nevnt i avsnitt 2: utvalg av populasjonen av bostedsforeldre, samværsforeldre, alle foreldre, bidragspar, alle yngste barn og alle felles barn. Alle vektene er konstruert etter samme prinsipp, nemlig som utvalgsvekt ganger frafallsvekt. Utvalgsvekten er 1 delt på sannsynligheten for at enheten skal være med i bruttoutvalget. Frafallsvekten er 1 delt på et anslag for sannsynligheten for at enheten svarer gitt at den er med i bruttoutvalget. Totalt sett er dermed vekten lik 1 delt på et estimat for sannsynligheten for å være med i svarutvalget Utvalgsvekter Bostedsforeldre: Alle bostedsforeldre i trekkgrunnlaget har samme trekksannsynlighet. Vi setter derfor denne utvalgsvekten lik 1 for alle. Samværsforeldre: Det er ingen dubletter av samværsforeldre på trekkefila. Disse utvalgsvektene settes derfor også lik 1 for alle. Alle foreldre sett under ett: Noen forekommer både som bostedsforelder og samværsforelder i trekkefila. Disse får utvalgsvekt 0,5. Resten får utvalgsvekt 1. Par: Utvalgsvekten settes lik 1 for alle. Barn (både alle yngste og alle felles): Barn får utvalgsvekten til paret Frafallsvekter Foreldre: Vi har modellert svarsannsynligheten med en logistisk modell. Hjelpevariablene er alder, utdanning og kjønn. Alder er delt inn i gruppene Under 30, 31-40, og Over 50. Her er alder per Utdanning er delt i to: Førstesiffer i utdanningskoden lik 0,1 eller 2, og manglende utdanning i registeret, og andre. Kryssledd er ikke med i modellen. Første versjon av frafallsvektene settes lik invers svarsannsynlighet. Tilslutt normeres frafallsvektene slik at summen av frafallsvektene for bostedsforeldre blir lik antall bostedsforeldre i bruttoutvalget, og tilsvarende for samværsforeldre. Frafallsvekten heter fvekt. Par: Et par kommer med på nettofila av par hvis begge personene i paret svarer. Vi har modellert svarsannsynligheten for par med en logistisk modell, der forklaringsvariablene er alder og utdanning til både bostedsforelder og samværsforelder. Kategoriene for alder og utdanning er de samme som i frafallsvektene på personnivå. Frafallsvektene er normert slik at summen blir lik antall par i bruttoutvalget. De heter fvekt_par. Barn: Det spørres om alle felles barn av et foreldrepar. Man kan danne en nettofil av barn på to måter. Enten kan man ta med alle barn der begge foreldre har svart, eller alle der minst en forelder har svart. Hvis man ser på nettoutvalget der begge foreldre har svart kan man bruke parvektene. For nettoutvalget der minst en forelder har svart er det laget noen egne frafallsvekter. Sannsynligheten for at minst en forelder svarer, er modellert med de samme forklaringsvariablene som sannsynligheten for at begge svarer over. Frafallsvektene er normert slik at summen blir lik antall par der minst en har svart i bruttoutvalget. De heter 12 Statistisk sentralbyrå

15 Notater 36/2013 Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 fvekt_minsten. Disse benyttes både for utvalget alle yngste barn og utvalget alle felles barn Endelige vekter De endelige vektene fås ved å gange sammen utvalgsvekt og frafallsvekt. De heter vekt_bofor, vekt_samfor, vekt_for (vekt_for_b og vekt_for_s), vekt_par og vekt_minsten. 6. Statistisk usikkerhet og feilmarginer ved utvalgsundersøkelser Utvalget til Undersøkelsen om Samværs- og bostedsforeldre 2012 er trukket enkelt tilfeldig fra trrekkgrunnlaget, se avsnitt 2. Gjennom utvalgsundersøkelser kan vi anslå forekomsten av ulike fenomener i en stor gruppe (populasjonen) ved å måle forekomsten bare i et mindre utvalg som er trukket fra populasjonen. Det gir store besparelser sammenlignet med om vi skulle gjennomført målingen i hele populasjonen, men samtidig får vi en viss usikkerhet i anslagene. Denne usikkerheten kan vi beregne når vi kjenner sannsynligheten for at hver enkelt enhet i populasjonen skal bli trukket til utvalget. Metoden som brukes til å beregne et anslag (estimatet), kalles en estimator. Det er to aspekter ved en estimator som er viktige. For det første bør estimatoren gi omtrent korrekt verdi ved gjentatte forsøk. Det vil si at den treffer målet i den forstand at ved gjentatt trekking av utvalg, vil gjennomsnittsverdien av estimatene være sentret rundt den sanne populasjonsverdien; estimatoren er forventningsrett. I tillegg trenger vi et mål på hvor stor variasjon rundt populasjonsverdien estimatene har ved gjentatt trekking av utvalg. Det er denne variasjonen som er den statistiske usikkerheten til estimatet, og det vanlige målet er standardfeilen, SE (fra det engelske begrepet standard error ), til estimatet. SE er definert som det estimerte standardavviket til estimatoren. SE forteller dermed hvor mye et anslag i gjennomsnitt vil avvike fra den sanne verdien. Som en illustrasjon: La oss si vi ønsker å estimere prosentandelen kvinner, P 0, i en befolkning (populasjon) med størrelse N. Anta utvalget av størrelse n er trukket tilfeldig, det vil si at alle enheter har samme sannsynlighet n/n for å bli med i utvalget. La P være prosentandelen kvinner i utvalget. Da er P en forventningsrett estimator for P 0 og standardfeilen er gitt ved: P(100 P) n SE( P) (1 ). n N Estimeringsfeilen vi begår er forskjellen mellom P og P 0. Denne er selvfølgelig ukjent, men vi kan gi et anslag, feilmarginen, på hvor stor den med en gitt sannsynlighet kan være. Feilmarginen er definert som 2 SE. Intervallet (P 2 SE, P + 2 SE) er et 95 prosent konfidensintervall. Det betyr at sannsynligheten for at intervallet dekker den sanne verdien P 0 er 0,95 (95 prosent). Eller sagt på en annen måte, ved gjentatte utvalg så vil 95 prosent av intervallene dekke den sanne verdien P 0. Vi sier da et det er 95 prosent sikkerhet for at det beregnede intervallet dekker den sanne verdien. For utledning av disse formlene og tilsvarende resultater for andre typer variable og for mer kompliserte utvalgsplaner som stratifiserte utvalg og flertrinnsutvalg viser vi til Bjørnstad (2000). I faktaboksen oppsummeres begrepsdefinisjoner og formler for estimering av prosenttall i en populasjon. Statistisk sentralbyrå 13

16 Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 Notater 36/2013 Statistisk usikkerhet for estimering av prosentandel av et kjennetegn ved enkelt tilfeldig utvalg N antall enheter i populasjonen n antall enheter i utvalget, trukket enkelt tilfeldig P 0 prosentandel i populasjonen med kjennetegn a x antall enheter i utvalget med kjennetegn a P prosentandel i utvalget med kjennetegn a, P = 100 (x/n) 100 P prosentandel i utvalget som ikke har kjennetegn a P0 100 ) Utvalgsvarians Var(P) = ( P0 n (1 ) n N 95 prosent konfidensintervall for P 0 : P ± 2 SE P(100 P) n Standardfeil: SE = (1 ) n N Feilmargin = 2 SE I de fleste utvalgsundersøkelsene i SSB utgjør utvalget en svært liten del av populasjonen. Undersøkelsene tar sikte på å dekke store populasjoner, som for eksempel den norske befolkningen i sin helhet, alle arbeidstagere, alle norske bedrifter osv. Utvalgene som skal dekke disse populasjonene er små i forhold til populasjonsstørrelsene. Det betyr at utvalgsandelen n/n er neglisjerbar i formelen for SE, og vi kan benytte formelen SE = P ( 100 P) n Vi legger merke til at konfidensintervallets størrelse er avhengig av størrelsen på utvalget, men ikke av populasjonen. Standardfeilen blir mindre dess flere som er med i utvalget, og sammenhengen mellom størrelsen på standardfeilen og n er ikke lineær. For å få standardfeilen halvert, med samme verdi av P, så må utvalgsstørrelsen firedobles. Vi ser at standardfeilen er størst når utvalgsresultatet er 50 prosent, og avtar symmetrisk etter hvert som prosentandelen nærmer seg 0 og 100. I stedet for å foreta beregninger for hvert enkelt resultat, kan tabell 11 benyttes. Den viser standardfeil for observerte prosentandeler etter utvalgets størrelse, trukket enkelt tilfeldig. 14 Statistisk sentralbyrå

17 Notater 36/2013 Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 Tabell 11. Standardfeil i prosentpoeng for observerte prosentandeler ved ulike utvalgsstørrelser, for enkelt tilfeldig utvalg n: \ P: 5/95 10/90 15/85 20/80 25/75 30/70 35/65 40/60 45/55 50/ ,4 6,0 7,1 8,0 8,7 9,2 9,5 9,8 9,9 10, ,1 4,2 5,0 5,7 6,1 6,5 6,7 6,9 7,0 7, ,2 3,0 3,6 4,0 4,3 4,6 4,8 4,9 5,0 5, ,5 2,1 2,5 2,8 3,1 3,2 3,4 3,5 3,5 3, ,3 1,7 2,1 2,3 2,5 2,6 2,8 2,8 2,9 2, ,0 1,3 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2, ,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1, ,6 0,9 1,0 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1, ,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1, ,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 Et utvalgsresultat på 40 prosent fra enkelt tilfeldig utvalg med enheter har en standardfeil på 1,4 prosentpoeng. Dvs. at feilmarginen er 2,8 prosentpoeng og 95 prosent konfidensintervall er (37,2-42,8) prosent. Vi kan anslå med 95 prosent sikkerhet at andelen i populasjonen ligger mellom 37,2 og 42,8 prosent Eksempel på bruk av formel og tabell Vi ønsker å anslå hvor mange nordmenn som ser på TV en gjennomsnittsdag. Vi har fått svar fra respondenter (n) som er trukket fra den norske befolkningen mellom 9 og 79 år. I 2012 var dette omtrent fire millioner personer (N) (x) av de spurte oppgir at de har sett på TV på referansedagen. De resterende 449 respondentene har altså ikke lest bok den aktuelle dagen. Andelen som leser bok er altså x/n = 1547 / = 0,775, eller 77,5 prosent. Siden n/n = 0,0005 så kan vi bruke den forenklede formelen for SE og får konfidensintervallet 77,5(100 77,5) 77,5 2 = 77,5 2 (0,9) = 77,5 1, Estimatet for andelen som ser på TV er altså 77,5 prosent. Feilmarginen for estimatet er 1,8 prosentpoeng, mens konfidensintervallet med 95 prosent sikkerhet forteller at andelen ligger mellom 76,6 og 78,4 prosent. Vi kan også bruke tabell 11. Vi går inn på raden og kolonnen 20/80; som er en av kolonnene som ligger nærmest resultatet. I tabell 1 leser vi at standardfeilen er 0,9. Et 95 prosent konfidensintervall blir da 77,5 2 (0,9) = 77,5 1,8, som er det samme som over. 7. Intervjumetode, innsamlingsfeil og bearbeidingsfeil I enhver undersøkelse, både i totaltellinger og utvalgsundersøkelser, vil det forekomme svar som er feil. Feilene kan oppstå både i forbindelse med innsamlingen og under bearbeidingen. Datainnsamlingen i denne undersøkelsen foregikk ved at intervjuerne ringte opp respondentene, leste opp spørsmålene og registrerte svarene i et dataprogram. Programmet gir mulighet for direkte kontroll av svarkonsistens mellom ulike spørsmål. For hvert spørsmål er det lagt inn grenser for gyldige verdier, og det er bygget inn et omfattende feilmeldingssystem dersom intervjueren taster inn et svar som er inkonsistent i forhold til tidligere svar. Programmet sikrer mot registrering av ugyldige verdier og redusert frafall på enkeltspørsmål ved at mulighetene for hoppfeil reduseres. I denne undersøkelsen har det allikevel forekommet hoppfeil hvor enkelte spørsmål ikke har blitt stilt. Feilen og variabel som er etablert for å erstatte spørsmålene som ikke ble stilt er beskrevet i vedlegg 9. Vi har ingen indikasjoner på at det har vært feil i dataprogrammet for undersøkelsen. Redusert datakvalitet kan også være et resultat Statistisk sentralbyrå 15

18 Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 Notater 36/2013 av dårlig formulerte spørsmål, eller at det er dårlig samsvar mellom spørsmål og svaralternativer. Innsamlingsfeil kan også komme av at intervjupersonen oppgir feil svar. Det kan skyldes vansker med å huske forhold tilbake i tid. Det kan også skyldes misforståelser av spørsmål. Når det blir spurt om forhold som folk erfaringsmessig finner kompliserte, må en regne med å få en del feilaktige svar. Bearbeidingsfeil er avvik mellom den verdien som registreres inn og den verdien som til slutt rapporteres ut. Gjennom ulike kontroller har man søkt å finne feil og rette dem opp og vi har ingen indikasjoner på at andre verdier enn de som ble oppgitt har blitt registrert i denne undersøkelsen. 8. Utlevering av data til NSD En anonymisert fil av undersøkelsen blir levert til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) der den så er tilgjengelig for forskere og studenter. For å anonymisere filen blir all informasjon som direkte identifiserer respondenten fjernet. For å få utlevert data på individnivå fra NSD må man være tilknyttet en godkjent forskningsinstitusjon. Forskeren eller studenten må selv sende melding til personvernombudet. Informasjon om hvilke undersøkelser som er tilgjengelig og hvordan man går frem for å få utlevert mikrodata finnes på nettsidene til NSD: Se også vedlegg 8 for filbeskrivelse. 16 Statistisk sentralbyrå

19 Notater 36/2013 Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 Vedlegg 1. Informasjonsbrev Oslo, november 2012 Saksbehandler: Maria Høstmark Telefon (kl ) Avdeling for datafangst og metode Deltakelse i undersøkelse om samvær og bosted Statistisk sentralbyrå gjennomfører en undersøkelse blant foreldre som har barn sammen, men bor hver for seg. Vi ønsker å intervjue deg i forbindelse med undersøkelsen. Du vil derfor i løpet av kort tid bli ringt opp av en intervjuer fra Statistisk sentralbyrå. Spørsmålene i undersøkelsen dreier seg om fordeling av ansvar og omsorg for felles barn. Formålet med undersøkelsen er å få god kunnskap slik at begge foreldres interesser blir ivaretatt i utformingen av barne- og familiepolitikken. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Du er en av foreldre som er trukket ut til å delta i denne undersøkelsen. Utvalget er trukket for å representere et bilde av gruppen foreldre som har barn sammen, men bor hver for seg. Utvalget er trukket tilfeldig fra folkeregisteret. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekke deg fra undersøkelsen og kreve opplysningene slettet. For at vi skal få så pålitelige resultater som mulig, er det imidlertid viktig at alle som er trukket ut blir med. Vi kan ikke erstatte deg med en annen. Undersøkelsen gjennomføres i henhold til statistikkloven og personopplysningsloven, og intervjueren og andre i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. Det vil aldri bli kjent utenfor Statistisk sentralbyrå hvem som har deltatt eller hva enkeltpersoner har svart på spørsmålene. For å gjøre intervjuet kortere og for å øke utbyttet av informasjonen vi samler inn, vil vi benytte enkelte opplysninger fra ulike registre som Statistisk sentralbyrå har tilgang til. Dette gjelder opplysninger om husholdningen fra folkeregisteret, opplysninger om husholdningens inntekt og formue fra Skattedirektoratet, NAV, Lånekassen og Husbanken og opplysninger om trygder og stønader fra NAV. For å følge utviklingen over tid vil vi hente inn slike opplysninger for perioden Vi vil aldri offentliggjøre opplysninger om den enkelte person. Innen vil navn og adresser bli slettet fra datamaterialet, og fødselsnummeret vil bli erstattet med et kodenummer som gjør det mulig å se svarene i sammenheng med opplysninger i registrene. Senest vil vi slette kodenummeret og anonymisere alle opplysningene. Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon dersom du har spørsmål om undersøkelsen. Med vennlig hilsen Hans Henrik Scheel adm. direktør Bente Hole seksjonssjef Statistisk sentralbyrå 17

20 Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 Notater 36/2013 Oslo, november 2012 Saksbehandlar: Maria Høstmark Telefon (kl ) Avdeling for datafangst Deltaking i undersøking om samvær og bustad Statistisk sentralbyrå gjennomfører ei undersøking blant foreldre som har barn saman, men bur kvar for seg. Vi ønskjer å intervjue deg i samband med undersøkinga. Du vil derfor i løpet av kort tid bli ringd opp av ein intervjuar frå Statistisk sentralbyrå. Spørsmåla i undersøkinga dreier seg om fordeling av ansvar og omsorg for felles barn. Føremålet med undersøkinga er å få god kunnskap slik at begge foreldra sine interesser blir tekne vare på når dei utformer barne- og familiepolitikken. Undersøkinga blir gjennomført på oppdrag av Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet. Du er ein av personar som er trekte ut til denne undersøkinga. Utvalet er trekt for å representere eit bilete av gruppa foreldre som har barn saman, men bur kvar for seg. Utvalet er trekt tilfeldig frå folkeregisteret. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekkje deg frå undersøkinga og krevje opplysningane sletta. For at vi skal få så pålitelege resultat som mogleg, er det viktig at alle som er trekte ut blir med. Vi kan ikkje erstatte deg med ein annan. Undersøkinga blir gjennomført i samsvar med statistikklova og personopplysningslova, og intervjuaren og andre i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. Det vil aldri bli kjend utanfor Statistisk sentralbyrå kven som har delteke eller kva enkeltpersonar har svart på spørsmåla. For å gjere intervjuet kortare og for å auke utbyttet av svara vi får, vil vi i tillegg til opplysningar om hushaldet frå folkeregisteret nytte opplysningar om inntekt og formue frå Skattedirektoratet, NAV, Lånekassen og Husbanken, samt trygder og stønader frå NAV. For å følgje utviklinga over tid vil vi hente inn slike opplysningar for perioden Vi vil aldri gå ut med opplysningar om den einskilde person. Innan vil namn og adresser bli sletta frå datamaterialet, og fødselsnummer vil bli erstatta med eit kodenummer som gjer det mogleg å sjå svare i samanheng med opplysningar i register. Seinast vil vi slette kodenummer og anonymisera alle opplysningane. Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon om du har spørsmål om undersøkinga. Med venleg helsing Hans Henrik Scheel adm. direktør Bente Hole seksjonssjef 18 Statistisk sentralbyrå

21 Notater 36/2013 Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 Vedlegg 2. Kontaktbrev Oslo, januar 2013 Saksbehandler: Maria Høstmark Avdeling for datafangst og metode Deltakelse i undersøkelse om samvær og bosted Statistisk sentralbyrå gjennomfører en undersøkelse blant foreldre som har barn sammen, men bor hver for seg. Vi ønsker å intervjue deg i forbindelse med undersøkelsen. Du vil derfor i løpet av kort tid bli ringt opp av en intervjuer fra Statistisk sentralbyrå. Spørsmålene i undersøkelsen dreier seg om fordeling av ansvar og omsorg for felles barn. Formålet med undersøkelsen er å få god kunnskap slik at alleinteresser blir ivaretatt i utformingen av barne- og familiepolitikken. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Du er en av foreldre som er trukket ut til å delta i denne undersøkelsen. Utvalget er trukket for å representere et bilde av gruppen foreldre som har barn sammen, men bor hver for seg. Utvalget er trukket tilfeldig fra folkeregisteret. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekke deg fra undersøkelsen og kreve opplysningene slettet. For at vi skal få så pålitelige resultater som mulig, er det imidlertid viktig at alle som er trukket ut blir med. Vi kan ikke erstatte deg med en annen. Undersøkelsen gjennomføres i henhold til statistikkloven og personopplysningsloven, og intervjueren og andre i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. Det vil aldri bli kjent utenfor Statistisk sentralbyrå hvem som har deltatt eller hva enkeltpersoner har svart på spørsmålene. For å gjøre intervjuet kortere og for å øke utbyttet av informasjonen vi samler inn, vil vi benytte enkelte opplysninger fra ulike registre som Statistisk sentralbyrå har tilgang til. Dette gjelder opplysninger om husholdningen fra folkeregisteret, opplysninger om husholdningens inntekt, formue, trygder og stønader fra Skattedirektoratet, NAV, Lånekassen og Husbanken. For å følge utviklingen over tid vil vi hente inn slike opplysninger for perioden Vi vil aldri offentliggjøre opplysninger om den enkelte person. Innen vil navn og adresser bli slettet fra datamaterialet, og fødselsnummeret vil bli erstattet med et kodenummer som gjør det mulig å se svarene i sammenheng med opplysninger i registrene. Senest vil vi slette kodenummeret og anonymisere alle opplysningene. Da vi ikke har klart å finne ditt telefonnummer, ønsker vi informasjon om hvilke(t) telefonnummer vi kan nå deg på. Telefonnummeret skal kun brukes i forbindelse med denne undersøkelsen. Ta også kontakt dersom du ønsker å avtale tidspunkt for intervju eller har andre spørsmål Du kan ta kontakt på: e-post eller telefon Med vennlig hilsen Hans Henrik Scheel adm. direktør Bente Hole seksjonssjef Statistisk sentralbyrå 19

22 Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 Notater 36/2013 Oslo, januar 2013 Saksbehandlar: Maria Høstmark Avdeling for datafangst Deltaking i undersøking om samvær og bustad Statistisk sentralbyrå gjennomfører ei undersøking blant foreldre som har barn saman, men bur kvar for seg. Vi ønskjer å intervjue deg i samband med undersøkinga. Du vil derfor i løpet av kort tid bli ringd opp av ein intervjuar frå Statistisk sentralbyrå. Spørsmåla i undersøkinga dreier seg om fordeling av ansvar og omsorg for felles barn. Føremålet med undersøkinga er å få god kunnskap slik at alle interesser blir tekne vare på når ein utformer barne- og familiepolitikken. Undersøkinga blir gjennomført på oppdrag av Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet. Du er ein av personar som er trekte ut til denne undersøkinga. Utvalet er trekt for å representere eit bilete av gruppa foreldre som har barn saman, men bur kvar for seg. Utvalet er trekt tilfeldig frå folkeregisteret. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekkje deg frå undersøkinga og krevje opplysningane sletta. For at vi skal få så pålitelege resultat som mogleg, er det viktig at alle som er trekte ut blir med. Vi kan ikkje erstatte deg med ein annan. Undersøkinga blir gjennomført i samsvar med statistikklova og personopplysningslova, og intervjuaren og andre i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. Det vil aldri bli kjend utanfor Statistisk sentralbyrå kven som har delteke eller kva enkeltpersonar har svart på spørsmåla. For å gjere intervjuet kortare og for å auke utbyttet av svara vi får, vil vi i tillegg til opplysningar om hushaldet frå folkeregisteret nytte opplysningar om inntekt, formue, trygder og stønader frå Lånekassen, Skattedirektoratet, NAV og Husbanken. For å følgje utviklinga over tid vil vi hente inn slike opplysningar for perioden Vi vil aldri gå ut med opplysningar om den einskilde person. Innan vil namn og adresser bli sletta frå datamaterialet, og fødselsnummer vil bli erstatta med eit kodenummer som gjer det mogleg å sjå svara i samanheng med opplysningar i registera. Seinast vil vi slette kodenummer og anonymisera alle opplysningane. Då vi ikkje har klart å finne ditt telefonnummer, ønskjer vi informasjon om kva for telefonnummer vi kan nå deg på. Telefonnummeret du gir skal vi berre bruke i samband med denne undersøkinga. Ta også kontakt dersom du ønskjer å avtale tidspunkt for intervjuet eller har andre spørsmål. Du kan ta kontakt på: e-post elle telefon Med venleg helsing Hans Henrik Scheel adm. direktør Bente Hole seksjonssjef 20 Statistisk sentralbyrå

23 Notater 36/2013 Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 Vedlegg 3. Oppfølgingsbrev Oslo, januar 2013 Saksbehandler: Maria Høstmark Tlf ( ) Avdeling for datafangst og metode Vi ønsker å intervjue deg! Vi ønsker å intervjue deg i forbindelse med Statistisk sentralbyrås Undersøkelse blant foreldre som har barn sammen, men bor hver for seg. Vi har imidlertid ikke klart å komme i kontakt med deg. Fordi din deltakelse er viktig for kvaliteten i undersøkelsen vil en av våre intervjuere om kort tid forsøke igjen. Vi håper at tidspunktet passer bedre denne gangen. Du kan også kontakte oss for å gjøre en avtale om intervju. Vi ønsker å vite når det passer at vi ringer deg og hvilket telefonnummer vi bør benytte. Ta også kontakt dersom du har spørsmål om undersøkelsen. Du kan skrive til oss på e-post eller ringe telefonnummer Telefonnummeret du oppgir skal kun brukes i forbindelse med denne undersøkelsen. Undersøkelsen gir viktig kunnskap om hvordan begge foreldre opplever situasjonen og hvordan man faktisk fordeler samvær og ansvar mellom foreldre. Resultatene vil bidra direkte inn i utformingen av myndighetenes barne- og familiepolitikk. Du kan lese mer om undersøkelsen på baksiden av dette arket. Vi kan også sende deg tidligere brev. På forhånd takk for samarbeidet. Med vennlig hilsen Maria Høstmark seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 21

24 Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 Notater 36/2013 Oslo, januar 2013 Saksbehandler: Maria Høstmark Tlf ( ) Undersøkelse om samvær og bosted Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og resultatene vil blant annet bli brukt: som grunnlag for politiske beslutninger for å studere utvikling over tid for forhold som bla delt bosted som kilde for forskere, studenter og media Intervjuet gjennomføres på telefon og inneholder for det meste enkle faktaspørsmål om din situasjon. Du kan lese mer om forrige runde av undersøkelsen på Det er frivillig å delta, og vi håper at du vil være med. Dere som er trukket ut til undersøkelsen danner et bilde av befolkningen i Norge. Det er viktig at vi får med like mange menn og kvinner, personer fra alle aldersgrupper og fra alle deler av landet. Dine svar er til stor hjelp og vi kan ikke erstatte deg med en annen. 22 Statistisk sentralbyrå

25 Vedlegg 4. Undersøkelse om samvær og bosted Undersøkelse om samvær og bosted

26 Hvordan opplever foreldre sin situasjon? Undersøkelsen skal gi oss viktig kunnskap om samvær med barn og fordeling av ansvar, for foreldre som har barn sammen, men bor hver for seg. Hva får vi svar på? Undersøkelsen gir blant annet svar på hvordan foreldre fordeler ansvaret og omsorgen for felles barn når de lever atskilt, hvordan dette varierer mellom grupper, og hvordan foreldrene synes at samværsordningen fungerer. Utvikling over tid Lignende undersøkelser ble gjennomført i 2002 og Med den nye studien vil vi kunne studere utviklingen over tid i bruken av delt bosted og i mengden kontakt mellom foreldre og barn som ikke bor fast sammen. Hva brukes undersøkelsen til? Resultatene fra undersøkelsen gir viktig kunnskap til utformingen av myndig hetenes barne- og familiepolitikk. Undersøkelsen benyttes også av politikere, utdannings- institusjoner, forskningsmiljøer, ulike interesseorganisasjoner og av mediene. Resultatene fra under søkelsen vil bli brukt som grunnlag for politiske beslutninger relatert til foreldre som har barn sammen, men bor hver for seg. Undersøkelsen utføres på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderings- departementet.

27 Hvordan blir den gjennomført? En av intervjuerne våre vil kontakte deg på telefon for å gjennomføre et intervju. Undersøkelsen inneholder for det meste enkle faktaspørsmål om din situasjon. Hvorfor kontakter vi deg? Vi kan ikke intervjue alle som bor i Norge. Derfor har vi trukket et utvalg i alle aldersgrupper og landsdeler. Hver enkelt i utvalget representerer en større gruppe mennesker, og resultatene fra undersøkelsen vil dermed si noe om forholdene for hele gruppen av foreldre som har barn sammen, men bor hver for seg. Hvorfor er dine svar viktige? Hver enkelt som er trukket ut representerer en større gruppe mennesker. På grunn av metoden som er brukt for å trekke ut deltakerne, er det ikke mulig å erstatte deg med en annen person. For at alle grupper skal telle med, er det derfor viktig at flest mulig svarer. Dersom det for eksempel er mange unge som ikke svarer, får vi mindre sikre opplysninger om hvordan denne gruppen har det. Av erfaring vet vi også at folk som har det vanskelig deltar i mindre grad enn andre. Det medfører at statistikken i noen tilfeller gir et feilaktig bilde av befolkningens situasjon.

28 Statistisk sentralbyrå ivaretar personvernet Intervjueren som ringer deg kan fortelle hvordan du får bekreftet at hun eller han arbeider for Statistisk sentralbyrå. Undersøkelsen blir gjennomført i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven, og Statistisk sentralbyrå har utnevnt et eget personvernombud godkjent av Datatilsynet. Alle som jobber i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. Det vil aldri bli kjent utenfor Statistisk sentralbyrå hvem som har deltatt eller hva enkeltpersoner har svart på undersøkelsen. Spørsmål om personvern kan du rette til eller tlf Les også på Ønsker du å komme i kontakt med oss? Har du spørsmål, eller ønsker du å avtale intervjutidspunkt, kan du sende en e-post til eller ringe oss på Statistisk sentralbyrå har hovedansvaret for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikken utarbeides på et uavhengig grunnlag, er av høy kvalitet og spres som et felles gode for samfunnet. Mer om Statistisk sentralbyrå finner du på Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep Oslo Besøksadresse: Kongens gate 6 Design: Siri Boquist/Foto: Crestock 2012

29 Notater 36/2013 Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 Vedlegg 5. Spørreskjema bostedsforeldre UNDERSØKELSE OM SAMVÆR OG BOSTED 2012 Til denne undersøkelsen har vi trukket ut foreldre som ikke bor sammen. Undersøkelsen handler om de barna/det barnet du har sammen med navn på andre forelder. Innledning Innled Innledningsspørsmålet Registrer om du skal starte intervjuet eller registrere en overføring, frafall eller avgang. Samtykke1 Har du lest informasjonsbrevet vi har sendt deg eller fått det referert og samtykker til å delta? 1., jeg har mottatt brevet og samtykker i å delta 2., jeg har fått referert innholdet av brevet og samtykker i å delta 3. Nei, og jeg samtykker ikke til å delta KommNavn I følge våre registeropplysninger bor du i [REGKOMM] kommune. Bor du fortsatt her? TRYKK <ENTER> Hvis IO fortsatt bor i [REGKOMM]. HVIS IKKE, SKRIV NYTT KOMMUNENAVN. TIL ALLE 1 Stemmer det at dere har barn sammen? Nei, avslutt Nå har vi et spørsmål om hvor navn på andre forelder bor i dag. TIL IO HVOR BEGGE FORELDRENE ER REGISTRERT BOSATT I NORGE 2a Stemmer det at navn på andre forelder bor i Norge? Nei, bor utenlands gå til 2d Nei, ikke lengre i live, avslutt IO HVOR DEN ANDRE FORELDEREN IKKE ER REGISTRERT BOSATT I NORGE OG 2a=Nei, bor utenlands 2d Hvilket land bor navn på andre forelder i nå? Land: BEKREFTE ANTALL BARN UNDER 18 ÅR I denne undersøkelsen vil vi først stille deg en del spørsmål knyttet til navn1. Vi begynner med noen spørsmål om ditt forhold til navn på andre forelder. 4a Bodde du og navn på andre forelder sammen da navn1 ble født?, gå til spm 5 Nei Statistisk sentralbyrå 27

30 Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 Notater 36/2013 4a=NEI 4b Har dere bodd sammen senere?, har bodd sammen senere, gå til spm 6 Nei, har ikke bodd sammen senere, gå til spm 12 4a=JA 5 Var dere gift, eller var dere samboere? Gift Samboere 5=SVAR 4B=JA 6 Når flyttet du sammen med navn på andre forelder? År, måned 7 Når flyttet dere fra hverandre? År, måned GÅR IKKE TIL DE SOM HAR BESVART SPM 5 8 Da dere flyttet fra hverandre, var dere gift eller samboere? Gift Samboere 4a=JA eller 4b=JA 9 Hvordan fordelte du og navn på andre forelder arbeidet med barnet/barna da dere bodde sammen? Vil du si at du selv gjorde mest, at begge deltok like mye, eller at han/hun gjorde mest? Du gjorde mest Begge deltok like mye Partner gjorde mest 4a=JA eller 4b=JA 10 Var du selv yrkesaktiv på heltid eller deltid da dere flyttet fra hverandre, eller var du ikke yrkesaktiv? Yrkesaktiv heltid Yrkesaktiv deltid Ikke yrkesaktiv 4a=JA eller 4b=JA 11a Beholdt du eller navn på andre forelder den felles boligen da dere flyttet fra hverandre?, jeg beholdt boligen, gå til 11b navn på andre forelder beholdt boligen, gå til 11b Nei, ingen beholdt den, gå til 12a 11a=JA 11b Bor du eller navn på andre forelder i denne boligen i dag?, jeg bor her i dag navn på andre forelder bor der i dag Nei, ingen av oss bor der nå 4a=NEI og 11b=SVAR Nå vil vi stille deg noen spørsmål om navn1s bosted. 12a Vi vil gjerne vite hvem navn1 bor fast sammen med nå, dvs. hvem har den daglige omsorgen for navn1 nå? Er det... Den av foreldrene som barnet bor fast sammen med, og dermed har den daglige omsorgen for barnet, kan bla bestemme hvor i landet barnet skal bo, om barnet skal være i barnehage. Den av foreldrene barnet bor fast hos, må også ha foreldreansvar. Den andre forelderen har anledning til å uttale seg før en eventuell flytting. Hvis barnet har delt bosted, tas avgjørelsen om flytting, barnehage ol i fellesskap. Deg, gå til 13 navn på andre forelder, gå til 13 Begge to, GÅ TIL 12B Eller andre, gå til Statistisk sentralbyrå

31 Notater 36/2013 Undersøkelsen om Samvær og bosted a=BEGGE TO 12b Hvordan praktiseres dette? Er det ved at navn1 flytter mellom dere dere foreldre flytter, mens navn1 bor fast Eller er det på andre måter 4b=NEI ELLER 12b=SVAR 13 I hvilken grad var navn1 med på å bestemme at han/hun skulle bo hos deg / hos moren/faren sin hos begge foreldrene eller hos andre? (Siles ut fra svaret på spm 12) Vil du si... I stor grad I noen grad Ikke i det hele tatt 12a=deg (BARNET BOR HOS IO) 14a Har navn1 bodd fast hos deg siden du og navn på andre forelder flyttet fra hverandre? 4a=NEI og 4b=NEI 14a Har navn1 alltid bodd fast hos deg?, gå til 16d Nei, gå til 14b 14a=NEI 14b Når begynte navn1 å bo fast hos deg? (Angi årstall, eventuelt hvor mange år eller måneder det er siden).. 14b=SVAR 14c Hvem bodde navn1 fast sammen med før dette? Var det med navn på andre forelder, like mye hos dere begge to, eller med noen andre? navn på andre forelder begge to andre 12a=andre forelder (BARNET BOR HOS DEN ANDRE FORELDEREN) 15a Har navn1 bodd fast hos navn på andre forelder siden dere flyttet fra hverandre? Den av foreldrene som barnet bor fast sammen med, og dermed har den daglige omsorgen for barnet, kan bla bestemme hvor i landet barnet skal bo, om barnet skal være i barnehage. 4a=NEI OG 4b=NEI 15a Har navn1 alltid bodd fast hos navn på andre forelder?, gå til 16d Nei, gå til gå til 15 b og c 15a=NEI 15b Når begynte navn1 å bo fast hos navn på andre forelder? (Angi årstall, eventuelt hvor mange år eller måneder det er siden) 15a=NEI OG 15B# SPM7 15c Hvem bodde navn1 fast sammen med før dette? Var det med deg, like mye hos dere begge to, eller med noen andre? Deg (IO) Begge to Eller andre 12a=Begge to (BARNET BOR FOREDELT MELLOM BEGGE) 16a Har navn1 bodd fast hos begge dere foreldrene siden dere flyttet fra hverandre? Statistisk sentralbyrå 29

Reise- og ferieundersøkelsen 2014

Reise- og ferieundersøkelsen 2014 Notater Documents 2015/24 Mathias Killengreen Revold Reise- og ferieundersøkelsen 2014 Dokumentasjon Notater/Documents [2015/24] Mathias Killengreen Revold Reise- og ferieundersøkelsen 2014 Dokumentasjon

Detaljer

Mediebruksundersøkelsen 2015

Mediebruksundersøkelsen 2015 Notater Documents 2017/25 Sverre Amdam Mediebruksundersøkelsen 2015 Dokumentasjonsrapport Notater 2017/25 Sverre Amdam Mediebruksundersøkelsen 2015 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

Marit Wilhelmsen Mediebruksundersøkelsen 2010 Dokumentasjonsrapport

Marit Wilhelmsen Mediebruksundersøkelsen 2010 Dokumentasjonsrapport Notater 38/2011 Marit Wilhelmsen Mediebruksundersøkelsen 2010 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser,

Detaljer

Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2013

Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2013 Notater Documents 2014/22 Maria Høstmark Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2013 Dokumentasjonsrapport Notater 2014/22 Maria Høstmark Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2013

Detaljer

Reise- og ferieundersøkelsen 2016

Reise- og ferieundersøkelsen 2016 Notater Documents 2017/22 Aina Holmøy Reise- og ferieundersøkelsen 2016 Dokumentasjonsrapport Notater 2017/22 Aina Holmøy Reise- og ferieundersøkelsen 2016 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Oslo, august 2010 Saksbehandler: og Kristin Kvarme Telefon: 800 83 028 (08:00-15:00) Avdeling for Datafangst Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Statistisk

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 2012

Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 2012 Notater Documents 38/2013 Aina Holmøy Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 2012 Dokumentasjonsrapport Notater 38/2013 Aina Holmøy Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 2012 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2012

Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2012 Notater Documents 2014/21 Maria Høstmark Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2012 Dokumentasjonsrapport Notater 2014/21 Maria Høstmark Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2012

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Notater. Arnhild Lein og Hanne Cecilie Hougen. Reise- og ferieundersøkelsen 2005 En videreføring av SSBs omnibusundersøkelse. Dokumentasjonsrapport

Notater. Arnhild Lein og Hanne Cecilie Hougen. Reise- og ferieundersøkelsen 2005 En videreføring av SSBs omnibusundersøkelse. Dokumentasjonsrapport 2007/41 Notater Arnhild Lein og Hanne Cecilie Hougen Notater Reise- og ferieundersøkelsen 2005 En videreføring av SSBs omnibusundersøkelse. Dokumentasjonsrapport Avdeling for IT og datafangst/seksjon for

Detaljer

Notater. Liva Vågane. Samordnet levekårsundersøkelse. tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 2002/56 Notater 2002

Notater. Liva Vågane. Samordnet levekårsundersøkelse. tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 2002/56 Notater 2002 2002/56 Notater 2002 Liva Vågane Notater Samordnet levekårsundersøkelse 2001 - tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe:

Detaljer

Therese Gulbrandsen og Aina Holmøy

Therese Gulbrandsen og Aina Holmøy 2004/56 Notater 2004 Therese Gulbrandsen og Aina Holmøy Omnibusundersøkelsen april/mai 2004 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Forord Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer

Notater. Bengt Oscar Lagerstrøm. Lokaldemokratiundersøkelsen 2007 Dokumentasjonsrapport 2009/45. Notater. Rettet versjon juni 2010

Notater. Bengt Oscar Lagerstrøm. Lokaldemokratiundersøkelsen 2007 Dokumentasjonsrapport 2009/45. Notater. Rettet versjon juni 2010 2009/45 Notater Bengt Oscar Lagerstrøm Notater Lokaldemokratiundersøkelsen 2007 Dokumentasjonsrapport Rettet versjon juni 2010 Avdeling for datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Notater. Sven Skaare og Gunnar Fodnesbergene. Undersøkelsen om samvær og bidrag 2004. Dokumentasjonsrapport. 2005/41 Notater 2005

Notater. Sven Skaare og Gunnar Fodnesbergene. Undersøkelsen om samvær og bidrag 2004. Dokumentasjonsrapport. 2005/41 Notater 2005 2005/41 Notater 2005 Sven Skaare og Gunnar Fodnesbergene Notater Undersøkelsen om samvær og bidrag 2004 Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord I dette notatet beskriver Statistisk

Detaljer

Notater. Tor Morten Normann. Omnibusundersøkelsen november/desember 2002 Dokumentasjonsrapport. 2003/9 Notater 2003

Notater. Tor Morten Normann. Omnibusundersøkelsen november/desember 2002 Dokumentasjonsrapport. 2003/9 Notater 2003 2003/9 Notater 2003 Tor Morten Normann Notater Omnibusundersøkelsen november/desember 2002 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 03 Forord Denne

Detaljer

Undersøkelse om skoletilbud og levekår hos familier som mottar grunn- eller hjelpestønad

Undersøkelse om skoletilbud og levekår hos familier som mottar grunn- eller hjelpestønad Notater Documents 61/2012 Mathias Killengreen Revold og Hilde Eirin Pedersen Undersøkelse om skoletilbud og levekår hos familier som mottar grunn- eller hjelpestønad Dokumentasjonsrapport Notater 61/2012

Detaljer

Levekårsundersøkelsen for veteraner fra Forsvaret og politipersonell med erfaring fra internasjonale operasjoner

Levekårsundersøkelsen for veteraner fra Forsvaret og politipersonell med erfaring fra internasjonale operasjoner Notater Documents 2014/11 Sverre Amdam Levekårsundersøkelsen for veteraner fra Forsvaret og politipersonell med erfaring fra internasjonale operasjoner Dokumentasjonsrapport Notater 2014/11 Sverre Amdam

Detaljer

Notater. Marjan Nadim. Reise- og ferieundersøkelsen 2006 En videreføring av SSBs omnibusundersøkelse. Dokumentasjonsrapport 2007/42.

Notater. Marjan Nadim. Reise- og ferieundersøkelsen 2006 En videreføring av SSBs omnibusundersøkelse. Dokumentasjonsrapport 2007/42. 2007/42 Notater Marjan Nadim Notater Reise- og ferieundersøkelsen 2006 En videreføring av SSBs omnibusundersøkelse. Dokumentasjonsrapport Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser

Detaljer

2008/28. Notater. Bengt Oscar Lagerstrøm. Notater. Barns levekår i lavinntektsfamilier 2006 Dokumentasjonsrapport. Seksjon for intervjuundersøkelser

2008/28. Notater. Bengt Oscar Lagerstrøm. Notater. Barns levekår i lavinntektsfamilier 2006 Dokumentasjonsrapport. Seksjon for intervjuundersøkelser 2008/28 Notater Bengt Oscar Lagerstrøm Notater Barns levekår i lavinntektsfamilier 2006 Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord I dette notatet beskriver Statistisk sentralbyrå gjennomføringen

Detaljer

Hanne Cecilie Hougen. Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2005 tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. Seksjon for intervjuundersøkelser

Hanne Cecilie Hougen. Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2005 tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. Seksjon for intervjuundersøkelser 2006/39 Notater 2006 Hanne Cecilie Hougen Notater Samordnet levekårsundersøkelse 2005 tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord Samordnet levekårsundersøkelse,

Detaljer

Reise- og ferieundersøkelsen 2012

Reise- og ferieundersøkelsen 2012 Notater Documents 11/2013 Mathias Killengreen Revold Reise- og ferieundersøkelsen 2012 Dokumentasjonsrapport Notater 11/2013 Mathias Killengreen Revold Reise- og ferieundersøkelsen 2012 Dokumentasjonsrapport

Detaljer

Notater. Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik. Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport

Notater. Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik. Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport 2007/47 Notater 2007 Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik Notater Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser

Detaljer

Notater. Aina Holmøy. Undersøkelse om livsløp, aldring og generasjon (LAG) Dokumentasjonsrapport. 2003/88 Notater 2003

Notater. Aina Holmøy. Undersøkelse om livsløp, aldring og generasjon (LAG) Dokumentasjonsrapport. 2003/88 Notater 2003 2003/88 Notater 2003 Aina Holmøy Notater Undersøkelse om livsløp, aldring og generasjon (LAG) Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 02.02.40

Detaljer

Hilde Eirin Pedersen og Marit Wilhelmsen Reise- og ferieundersøkelsen 2010 Dokumentasjonsrapport

Hilde Eirin Pedersen og Marit Wilhelmsen Reise- og ferieundersøkelsen 2010 Dokumentasjonsrapport Notater 20/2011 Hilde Eirin Pedersen og Marit Wilhelmsen Reise- og ferieundersøkelsen 2010 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres

Detaljer

Dokumentasjonsrapport

Dokumentasjonsrapport Notater 37/2011 Hilde Eirin Pedersen Undersøkelse blant foreldre med barn som har mottatt hjelpestønad Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

Hi Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket

Hi Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket 2008/14 Notater (0 o l/l u +3.SS 3rc +* Dag Falang Gravern Mediebruksundersøkelsen 2006 Dokumentasjonsrapport >l v. C Q) +3 ro Hi Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket Avdeling for IT og datafangst/seksjon

Detaljer

Kari Solaas Paulsen og Marit Wilhelmsen Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2008 Dokumentasjonsrapport

Kari Solaas Paulsen og Marit Wilhelmsen Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2008 Dokumentasjonsrapport Notater 28/2010 Kari Solaas Paulsen og Marit Wilhelmsen Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2008 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres

Detaljer

Marit Wilhelmsen. Samordnet levekårsundersøkelse 2008 - Tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 2009/40 Notater.

Marit Wilhelmsen. Samordnet levekårsundersøkelse 2008 - Tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 2009/40 Notater. 2009/40 Notater (0 o z (/) u "- Ir> HM Marit Wilhelmsen Samordnet levekårsundersøkelse 2008 - Tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport i. 4-» c 'hm rc +» Seksjon for planlegging og brukertesting

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport.

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport. Notater Documents 70/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Notater 70/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse

Detaljer

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Brit Logstein og Arild Blekesaune Notat nr. 6/10, ISBN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll 7491 Trondheim brit.logstein@bygdeforskning.no

Detaljer

Notater. Tor Morten Normann. Omnibusundersøkelsen mai/juni 2003 Dokumentasjonsrapport. 2003/68 Notater 2003

Notater. Tor Morten Normann. Omnibusundersøkelsen mai/juni 2003 Dokumentasjonsrapport. 2003/68 Notater 2003 2003/68 Notater 2003 Tor Morten Normann Notater Omnibusundersøkelsen mai/juni 2003 Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 00.90 Forord Denne dokumentasjonsrapporten gir en

Detaljer

Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen av undersøkelsen om "Utbrenthet i enkelte yrker".

Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen av undersøkelsen om Utbrenthet i enkelte yrker. 006/36 Notater 006 (0 o z IA U +* J/J ' P (0 in Sven Skåare Undersøkelse om «Utbrenthet i enkelte yrker» 005 Dokumentasjonsrapport v. c "-P 4* (0 Seksjon for intervjuundersøkelser ! Forord Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer

Kvalitetsundersøkelse adresser FoB2011

Kvalitetsundersøkelse adresser FoB2011 1 Kvalitetsundersøkelse adresser FoB2011 Foreløpige resultater Norsk adresseseminar Oslo 11.09.2013 Espen Andersen Seksjon for befolkingsstatistikk esa@ssb.no 1 2 Rammebetingelser for Folke og Boligtellingen

Detaljer

Brukerundersøkelser ssb.no 2016

Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Planer og meldinger Plans and reports 2017/7 Planer og meldinger 2017/7 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Statistisk

Detaljer

Notater. Øyvin Kleven. Kultur- og mediebruksundersøkelsen. Dokumentasjonsrapport. 2001/72 Notater 2001

Notater. Øyvin Kleven. Kultur- og mediebruksundersøkelsen. Dokumentasjonsrapport. 2001/72 Notater 2001 2001/72 Notater 2001 Øyvin Kleven Notater Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2000 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 07.02.30 Innhold 1. Innledning...3

Detaljer

Notater. Tor Morten Normann. Omnibusundersøkelsen august/september 2002 Dokumentasjonsrapport. 2002/70 Notater 2002

Notater. Tor Morten Normann. Omnibusundersøkelsen august/september 2002 Dokumentasjonsrapport. 2002/70 Notater 2002 2002/70 Notater 2002 Tor Morten Normann Notater Omnibusundersøkelsen august/september 2002 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 00.90 Forord

Detaljer

Marit Wilhelmsen Samordnet levekårsundersøkelse Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport

Marit Wilhelmsen Samordnet levekårsundersøkelse Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport Notater 16/2010 Marit Wilhelmsen Samordnet levekårsundersøkelse 2009 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2016

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2016 KONTAKT Svartjeneste Den europeiske samfunnsundersøkelsen E-post esu2016@ssb.no Telefon 62 88 56 08 Telefontid Man - fre: 09.00-20.00 Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2016 Formål Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Kjersti Stabell Wiggen Levekårsundersøkelse blant studenter 2010/2011 Dokumentasjonsrapport

Kjersti Stabell Wiggen Levekårsundersøkelse blant studenter 2010/2011 Dokumentasjonsrapport Notater 43/2011 Kjersti Stabell Wiggen Levekårsundersøkelse blant studenter 2010/2011 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon,

Detaljer

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2003-2007 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport.

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2003-2007 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport. Notater Documents 59/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse 2003-2007 (EU-SILC) Panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Notater 59/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Oslo, november 2012 Saksbehandler: Informasjonstelefon: 800 83 028 (08:00 15:45) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Vi har tidligere kontaktet deg om

Detaljer

Notater. Liva Vågane. Omnibusundersøkelsen november/desember 2001 Dokumentasjonsrapport. 2002/20 Notater 2002

Notater. Liva Vågane. Omnibusundersøkelsen november/desember 2001 Dokumentasjonsrapport. 2002/20 Notater 2002 2002/20 Notater 2002 Liva Vågane Notater Omnibusundersøkelsen november/desember 2001 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 00.90 Forord Denne

Detaljer

Notater. Maria Høstmark. Leiemarkedsundersøkelsen 2007 Dokumentasjonsrapport 2009/15. Notater

Notater. Maria Høstmark. Leiemarkedsundersøkelsen 2007 Dokumentasjonsrapport 2009/15. Notater 2009/15 Notater Maria Høstmark Notater Leiemarkedsundersøkelsen 2007 Dokumentasjonsrapport Avdeling for datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser Innhold 1. Innledning... 2 2. Datafangst... 2 2.1 Nøkkeltall...

Detaljer

Notater. Aina Holmøy. Undersøkelse om svart økonomi og helse, miljø og sikkerhet i bygge- og anleggsbransjen i Grenland 2008/41.

Notater. Aina Holmøy. Undersøkelse om svart økonomi og helse, miljø og sikkerhet i bygge- og anleggsbransjen i Grenland 2008/41. 2008/41 Notater Aina Holmøy Notater Undersøkelse om svart økonomi og helse, miljø og sikkerhet i bygge- og anleggsbransjen i Grenland Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser Innhold

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Liva Vågane. Omnibusundersøkelsene 2000 Dokumentasjonsrapport. 2001/73 Notater 2001

Liva Vågane. Omnibusundersøkelsene 2000 Dokumentasjonsrapport. 2001/73 Notater 2001 2001/73 Notater 2001 Liva Vågane Omnibusundersøkelsene 2000 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk /Seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 00.90 Forord Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer

Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med oktober 2013 til og med mars 2014! Antall intervjuer: 960! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI)

Detaljer

Undersøkelse om måloppnåelse i skolen for hørselshemmede elever

Undersøkelse om måloppnåelse i skolen for hørselshemmede elever Documents 35/20 (0 o z rc >4/na Holmøy Undersøkelse om måloppnåelse i skolen for hørselshemmede elever Dokumentasjonsrapport im Q c (A +3 rc (/) v s Notater 35/20 Aina Holmøy Undersøkelse om måloppnåelse

Detaljer

Aina Holmøy og Elise Wedde

Aina Holmøy og Elise Wedde 2004/21 Notater 2004 >» to o z IA u. ' p fl» l/l Aina Holmøy og Elise Wedde Undersøkelse om arbeid, livsstil og helse. 2003 Dokumentasjonsrapport c.x w "5(fl ' w ro i/» Avdeling for personstatistikk/seksjon

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Mediebruksundersøkelsen 2009

Mediebruksundersøkelsen 2009 Notater Documents 6/2013 Marit Wilhelmsen Mediebruksundersøkelsen 2009 Dokumentasjonsrapport Notater 6/2013 Marit Wilhelmsen Mediebruksundersøkelsen 2009 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Levekårsundersøkelsen EU- SILC 2014. Tema: Friluftsliv, organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk

Levekårsundersøkelsen EU- SILC 2014. Tema: Friluftsliv, organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk Notater Documents 2015/18 Lene Sandvik og Mathias Killengreen Revold Levekårsundersøkelsen EU- SILC 2014. Tema: Friluftsliv, organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk Dokumentasjonsrapport

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

Hanne Cecilie Hougen og Mary Anne Gløboden

Hanne Cecilie Hougen og Mary Anne Gløboden 2004/22 Notater 2004 Hanne Cecilie Hougen og Mary Anne Gløboden Samordnet levekårsundersøkelse 2002 - tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats 2014

Undersøkelse om frivillig innsats 2014 Notater Documents 2015/25 Mathias Killengreen Revold Undersøkelse om frivillig innsats 2014 Dokumentasjonsrapport Notater/Documents 2015/25 Mathias Killengreen Revold Undersøkelse om frivillig innsats

Detaljer

Dag F. Gravern. Undersøkelse om seniorpolitikk i norske virksomheter, fase 2 Dokumentasjonsrapport. 2008/6 Notater

Dag F. Gravern. Undersøkelse om seniorpolitikk i norske virksomheter, fase 2 Dokumentasjonsrapport. 2008/6 Notater 2008/6 Notater ro O z V) u '< j/j m Dag F. Gravern Undersøkelse om seniorpolitikk i norske virksomheter, fase 2 Dokumentasjonsrapport i.q c i t/j TO +» CO Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

Aina Holmøy. Omnibusundersøkelsen januar/februar 2004 Dokumentasjonsrapport. 2004/28 Notater 2004

Aina Holmøy. Omnibusundersøkelsen januar/februar 2004 Dokumentasjonsrapport. 2004/28 Notater 2004 2004/28 Notater 2004 Aina Holmøy Omnibusundersøkelsen januar/februar 2004 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Forord Denne dokumentasjonsrapporten gir

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kapittel 9: Inferens om én populasjon

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kapittel 9: Inferens om én populasjon ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kapittel 9: Inferens om én populasjon Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 2 Kap. 9: Inferens om én populasjon Statistisk inferens har som mål å tolke/analysere

Detaljer

Trude Lappegard og Torkil Løwe

Trude Lappegard og Torkil Løwe 2009/21 Notater o z v» u JA (0 HM V) Trude Lappegard og Torkil Løwe Barnehagedeltakelse og foreldrebetaling etter sosial bakgrunn Ta be 11 notat JD +» c CU (A J* IO Forskningsavdelingen/Seksjon for demografi

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer

Tor Morten Normann. Samordnet levekårsundersøkelse. panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 2004/54 Notater 2004

Tor Morten Normann. Samordnet levekårsundersøkelse. panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 2004/54 Notater 2004 2004/54 Notater 2004 Tor Morten Normann Samordnet levekårsundersøkelse 2001 - panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Innhold: 1. Innledning...3

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Sentralverdi av dataverdi i et utvalg Vi tenker oss et utvalg med datapar. I vårt eksempel har vi 5 datapar.

Sentralverdi av dataverdi i et utvalg Vi tenker oss et utvalg med datapar. I vårt eksempel har vi 5 datapar. Statistisk behandling av kalibreringsresultatene Del 4. v/ Rune Øverland, Trainor Elsikkerhet AS Denne artikkelserien handler om statistisk behandling av kalibreringsresultatene. Dennne artikkelen tar

Detaljer

Aina Helen Sætre. Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002 Dokumentasjons- og tabellrapport. 2004/26 Notater 2004

Aina Helen Sætre. Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002 Dokumentasjons- og tabellrapport. 2004/26 Notater 2004 00/ Notater 00 Q O Aina Helen Sætre Undersøkelsen om samvær og bidrag 00 Dokumentasjons- og tabellrapport o CA V) i Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Forord I dette notatet

Detaljer

Notater. Maria Høstmark og Bengt Oscar Lagerstrøm. Undersøkelse om arbeidsmiljø 2007: destruktiv atferd i arbeidslivet Dokumentasjonsrapport 2008/40

Notater. Maria Høstmark og Bengt Oscar Lagerstrøm. Undersøkelse om arbeidsmiljø 2007: destruktiv atferd i arbeidslivet Dokumentasjonsrapport 2008/40 2008/40 Notater Maria Høstmark og Bengt Oscar Lagerstrøm Notater Undersøkelse om arbeidsmiljø 2007: destruktiv atferd i arbeidslivet Dokumentasjonsrapport Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser

Detaljer

Jan Lyngstad og Erik H. Nymoen

Jan Lyngstad og Erik H. Nymoen 2007/48 Notater fl3 o z (S) j/j ra HM SA Jan Lyngstad og Erik H. Nymoen Kvaliteten på opplysningene om barnebidrag i Statistisk sentralbyrås undersøkelser om Samvær og bidrag 2002 og 2004 v. >» Si im c

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Notater. Marit Wilhelmsen. Samordnet levekårsundersøkelse 2008 Tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport 2009/40. Notater

Notater. Marit Wilhelmsen. Samordnet levekårsundersøkelse 2008 Tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport 2009/40. Notater 2009/40 Notater Marit Wilhelmsen Notater Samordnet levekårsundersøkelse 2008 Tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Seksjon for planlegging og brukertesting Forord Samordnet levekårsundersøkelse,

Detaljer

Mediebruksundersøkelsen 2010

Mediebruksundersøkelsen 2010 Documents 38/2011 >» i O z ro 10 Mar/t Wilhelmsen Mediebruksundersøkelsen 2010 Dokumentasjonsrapport troparsnojsatnemukod ped I Notater 38/2011 iramt Wilhelmsen eslekøsrednuskurbeidemn 2010 troparsnojsatnemukod

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Aina Holmøy. Undersøkelse om livsløp, aldring og generasjon (LAG) Dokumentasjonsrapport *-» 2003/88 Notater 2003. >» ro. S rc

Aina Holmøy. Undersøkelse om livsløp, aldring og generasjon (LAG) Dokumentasjonsrapport *-» 2003/88 Notater 2003. >» ro. S rc 2003/ Notater 2003 >» ro O V) Aina Holmøy Undersøkelse om livsløp, aldring og generasjon (LAG) Dokumentasjonsrapport 2 *-» S rc Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe:

Detaljer

2006/36 Notater 2006. Sven Skaare. Notater. Undersøkelse om «Utbrenthet i enkelte yrker» 2005 Dokumentasjonsrapport. Seksjon for intervjuundersøkelser

2006/36 Notater 2006. Sven Skaare. Notater. Undersøkelse om «Utbrenthet i enkelte yrker» 2005 Dokumentasjonsrapport. Seksjon for intervjuundersøkelser 2006/36 Notater 2006 Sven Skaare Notater Undersøkelse om «Utbrenthet i enkelte yrker» 2005 Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Vedlegg 1: Om undersøkelsen

Vedlegg 1: Om undersøkelsen Vedlegg 1: Om undersøkelsen Utvalg og frafall Til undersøkelsen i 1998 ble det trukket et landsomfattende utvalg på 2 579 personer (etter at døde og personer flyttet til utlandet er utelatt). Dette er

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS kommune Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 03 2 Argumenter for og i mot 09 kommunesammenslutning 2 1 Dokumentasjon av undersøkelsen Bakgrunn og formål Formål Lardal og Larvik kommune har en pågående

Detaljer

Marit Wilhelmsen Undersøkelse om barn og unges levekår 2009 Dokumentasjonsrapport

Marit Wilhelmsen Undersøkelse om barn og unges levekår 2009 Dokumentasjonsrapport Notater 31/2010 Marit Wilhelmsen Undersøkelse om barn og unges levekår 2009 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon,

Detaljer

2004/83 Notater Liva Vågane. Notater. Omnibusundersøkelsen juli/ august 2004 Dokumentasjonsrapport. Avdeling for personstatistikk

2004/83 Notater Liva Vågane. Notater. Omnibusundersøkelsen juli/ august 2004 Dokumentasjonsrapport. Avdeling for personstatistikk 2004/83 Notater 2004 Liva Vågane Notater Omnibusundersøkelsen juli/ august 2004 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk Forord Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen

Detaljer

Vedlegg 1: Om undersøkelsen

Vedlegg 1: Om undersøkelsen Vedlegg 1: Om undersøkelsen Utvalg og frafall Til undersøkelsen i 2004 ble det trukket et landsomfattende utvalg på 2 840 personer (etter at døde og personer flyttet til utlandet er utelatt). Dette er

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

2006/42. Notater. Therese Gulbrandsen. Notater. Levekårsundersøkelse blant studenter Dokumentasjonsrapport. Seksjon for intervjuundersøkelser

2006/42. Notater. Therese Gulbrandsen. Notater. Levekårsundersøkelse blant studenter Dokumentasjonsrapport. Seksjon for intervjuundersøkelser 2006/42 Notater Therese Gulbrandsen Notater Levekårsundersøkelse blant studenter Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen

Detaljer

Notater. Øyvin Kleven og Dag Roll-Hansen. Dokumentasjon av undersøkelse om livsstil og energi 1999. 2002/82 Notater 2002

Notater. Øyvin Kleven og Dag Roll-Hansen. Dokumentasjon av undersøkelse om livsstil og energi 1999. 2002/82 Notater 2002 2002/82 Notater 2002 Øyvin Kleven og Dag Roll-Hansen Notater Dokumentasjon av undersøkelse om livsstil og energi 1999 Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 00.01.40

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni 2015. Bakgrunn og formål I forbindelse med kommunereformen, har Audnedal kommunestyre vedtatt å gå inn for at

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

Dobbeltarbeidende seniorer

Dobbeltarbeidende seniorer Dobbeltarbeidende seniorer Økt levealder gjør at stadig flere har og f omsorgsplikter overfor sine gamle foreldre eller andre nære personer. Omtrent hver syvende voksne har i dag regelmessig ulønnet omsorgsarbeid,

Detaljer