VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR PLANBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE"

Transkript

1 VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015

2 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2 Planbeskrivelse Oppdragsnummer: 2547 Oppdragsgiver: Versjon: 1 Dato: 27. mars 2015 Oppdragsansvarlig: Njål Erland Oppdragsmedarbeidere: Veronika Valbø Egenkontroll: Sidemannskontroll: Lagret: VV NE O:\2547_Regplan IL1 + IL2 Vagle\06_Rapport\2547_Planbeskrivelse_ docx Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf: Fax: Org.nr:

3 Planbeskrivelse Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om planarbeidet Bakgrunn for planarbeidet Formål med planarbeidet Konsekvensutredning Planprosessen Gjeldende planer Pågående planarbeid Beskrivelse av planområdet Størrelse og avgrensning Eierforhold Landskap og topografi Markslag Vind, lokalklima og solforhold Eksisterende bebyggelse og arealbruk Kulturminner og fornminner Naturmiljø og biologisk mangfold Barn og unge Friområder og friluftsliv Transportsituasjon Spesielle miljøforhold Kommunaltekniske forhold Beskrivelse av Planforslaget Formål med planforslaget Arealbruk Byggegrenser Bygningers plassering og utforming Grad av utnytting Tomteplaner Estetikk Vegløsninger/trafikkforhold Trafikksikkerhet og forhold for mye trafikanter Parkering Støyberegning Forholdet til funksjonshemmede Kommunalteknikk Rekkefølgekrav Massehåndtering Gjennomføring Beskrivelse av virkning av planforslaget Varsel og oppsummering av merknader Konsekvenser av planforslaget Risiko- og sårbarhetsvurderinger Identifiserte risikoer Oppsummering... 28

4 Planbeskrivelse Side ii VEDLEGG 1. Reguleringsplankart, datert Reguleringsbestemmelser, datert Tegningshefte 4. Støyrapport, datert (Sinus AS) 5. Formingsveileder grøntplan, datert Mobilitetsplan, datert Kopi av varsel og innkomne merknader 8. Sosi- og TXT-fil (sendes digitalt)

5 Planbeskrivelse Side 1 1 Om planarbeidet 1.1 Bakgrunn for planarbeidet fremmer på vegne av forslag til detaljregulering for et næringsområde på Vagle. Planen er en detaljregulering av IL1 og IL2 i områdeplan Formål med planarbeidet Formålet med detaljreguleringsplanen er å detaljregulere et næringsområde på Vagle i henhold til overordnede planer og legge til rette for næringsvirksomhet. 1.3 Konsekvensutredning I henhold til forskrift om konsekvensutredning 2, bokstav f, skal tiltaket konsekvensutredes. Området ble derimot godt utredet i områdeplanen og kommunen anser det derfor ikke som nødvending å utføre konsekvensutredning for detaljplanen. 1.4 Planprosessen Tidligere saksgang Brev med melding om igangsetting av reguleringsarbeid sendt ut til berørte parter og instanser, med frist for merknader satt til Kunngjøring i Stavanger Aftenblad avis med frist for merknader satt til Innsendelse av planforslag til 1. gangs behandling

6 Planbeskrivelse Side 2 2 Gjeldende planer Regionalplan for Jæren Planområdet ligger i regionalplan for Jæren inne som langsiktig utviklingsretning. Området Bybåndet sør er i regionalplanen avsatt som kategori 2, allsidig virksomhetsgrad og kategori 3, arealkrevende virksomheter. Ganddal er i tillegg avsatt som logistikk knutepunkt Kommuneplan for Sandnes kommune Kommuneplanen ble vedtatt 6. september Vagle er i kommuneplan for Sandnes kommune avsatt til næringsbebyggelse (GaN12). Det er i kommuneplanen listet opp en rekke forutsetninger for GaN12: Før området bygges ut skal den interkommunale kommunedelplanen for Bybåndet sør være godkjent slik at blant annet følgende forhold som inngår i langsiktig utviklingsretning i FDP- J er ivaretatt: - Fastlegging av minstekrav til utnytting som sikrer effektiv arealbruk. - Tilrettelegging for god kollektivbetjening. - Krav til minst mulig parkeringsareal på bakkeplan. - Krav til støytiltak som sikret Vagleskogens kvaliteter som friluftsområde. - Før området kan bygges ut må ny RV 505 mellom Skjæveland og Foss-Eikeland være gjennomført eller sikret gjennomført. - Bruk av næringsareal Kvål (nord) og arealer langs dagens RV 505 (Kvernelandsvn.) i hovedsak for arbeidsplassintensive virksomheter (ikke forretningsformål). - Arealer i tilknytning til godsterminalen forbeholdes transportrelaterte virksomheter - Vagleskogens kvaliteter skal ivaretas som stille område. - Tilgjengeligheten til/fra Vagleskogen mot Vagle-/Kvål næringsområder og mot Foss Eikeland skal sikres. Planutviklingen av Vagleområdet i Bybåndet sør, skal skje gjennom områderegulering. Områderegulering kan skje parallelt med den interkommunale kommunedelplanen for Bybåndet sør, men kan ikke godkjennes før plangodkjenning av kommunedelplanen foreligger. Avgrensningen mot Sandnesmarkå skal avklares i reguleringsplan. Hensynssone for fare (300V høyspent) og kulturminner skal innarbeides i planforslaget. Forholdet til automatisk freda kulturminnefelt må avklares ved regulering jf KML 3,8,9 og kdp kulturminner og kulturmiljø.

7 Planbeskrivelse Side 3 Planområdet Figur 2-1: Utsnitt fra kommuneplan, plangrense illustrert med rød stiplet linje Interkommunal kommunedelplan for Bybåndet sør Sandnes, Time og Klepp kommuner har samarbeidet om utarbeidelsen av en overordnet plan for utvidelse av byområdet på Nord-Jæren mot sør fra Ganddal til Lyefjell. Planarbeidet har fått navnet Kommunedelplan Bybåndet sør og ble ferdigstilt vinteren Reguleringsplaner Planområdet er en del av områdeplan , områderegulering av Vagle næringsområde og plan , detaljreguleringsplan for Fv505 fra Sjæveland til FossEikeland.

8 Planbeskrivelse Side Planområdet Figur 2-2: Sandnes kommune, oversikt reguleringsplaner. Rød stiplet linje definerer planområdet. 2.2 Pågående planarbeid Kommuneplan for Sandnes er lagt ut på høring 29. april Planområdet er i forslaget avsatt til næringsformål som i gjeldende plan, men i tillegg har kulturminnene registrert på området kommet på. Næringsområdet på Vagle er ellers beskrevet som i gjeldende kommuneplan.

9 Planbeskrivelse Side 5 Planområdet Figur 2-3: Sandnes kommune, utsnitt fra kommuneplan høring. Blå stiplet linje avgrenser planområdet.

10 Planbeskrivelse Side 6 3 Beskrivelse av planområdet 3.1 Størrelse og avgrensning Planområdet er en del av områdeplan og bestående av områdene IL1 og IL2. Planområdet har en størrelse på ca. 170 daa. Planområdet er avgrenset av ny regulert fv. 505 i sør i plan ILS1 avgrenser området i vest, o_kv8 i nord, o_kv10 og o_kv14 i øst og o_gs3 i sørøst, fra plan Planområdet Ortofoto 3-1: Planområdets plassering. 3.2 Eierforhold Gnr/bnr Hjemmelshaver 48/1 Sandnes Eiendom Invest AS 48/82 Sandnes Eiendom Invest AS 48/103 Asko Rogaland AS 48/104 Asko Rogaland AS 51/2 Privat 51/4 Privat 51/5 Privat 51/6 Privat

11 Planbeskrivelse Side 7 52/8 Privat 51/37 Privat 3.3 Landskap og topografi Planområdet ligger innenfor landskapsregionen Jæren og Lista (NIJOS 2005), som er Norges største lavlandsslette. Landskapet innenfor området som ikke er preget av næringsvirksomhet, har et harmonisk og helhetlig uttrykk. Gårdsbruk, steingarder og enkelttrær er elementer som tilfører mangfold og variasjon i et storlinjet og åpent jordbrukslandskap. Landskapet fremstår som frodig og grøderikt, og preges av moderne jordbruk. Næringsbebyggelsen i Ganddalen og kraftlinja som går gjennom området, virker imidlertid forstyrrende i forhold til landskapsbildet. Nivåforskjellen mellom høyeste og laveste punkt er 35 m. Planområdet inneholder en ås som går opp til kote +55 i sør og faller mot nordøst til kanalen på kote +20 og sørvest til kote Markslag Planområdet består stort sett av fulldyrka jord og et lite område på ca. 4,5 daa med skog. Området er markert som risikoområde for radon i miljøplanen. Planområdet Figur 3-1: Sandnes kommune. Oversikt over markslag på området.

12 Planbeskrivelse Side Vind, lokalklima og solforhold Planområdet er preget av åpent jordbrukslandskap med gode solforhold. Som følge av relativt lite busker og trær i planområdet vil det være noe vindutsatt. Området sørvest i planen vil være noe i le av Vagleskogen. Klimaet på Vagle utpeker seg ikke på noen måte i forhold til resten av regionen. 3.6 Eksisterende bebyggelse og arealbruk Det finnes to eksisterende gårdsbruk innenfor planområdet. Areal som ikke er bebygd benyttes stort sett som fulldyrka jord, ca. 4,5 daa er skog. Det går en høyspentkabel gjennom planområdet og en høyspentmast er også plassert innenfor området. Bilde 1: Eksisterende bebyggelse innen IL1 samt høyspentmast sett fra nord.

13 Planbeskrivelse Side 9 Bilde 2: Vei opp til eksisterende bebyggelse, samt strømlinje som går gjennom IL2, fra sør. 3.7 Kulturminner og fornminner Det er registrert åtte lokaliteter som ligger i nærheten av planområdet. Av disse ligger tre lokaliteter delvis innenfor planområdet, ID , og Disse er også regulert inn i områdeplan

14 Planbeskrivelse Side Figur 3-2 Oversikt kulturminner registrert i askeladden. Tabell 3-1 Lokaliteter i nærheten ID Lokalitet Status Gravminne Uavklart Gravminne Automatisk fredet Gravminne Automatisk fredet Gårdsanlegg Automatisk fredet Gårdsanlegg Automatisk fredet Gårdsanlegg Automatisk fredet Gårdsanlegg Automatisk fredet Funnsted Automatisk fredet 3.8 Naturmiljø og biologisk mangfold Det er ikke registrert rødlistearter eller viktig biologisk mangfold innenfor planområdet. En bekk som grenser til planområdet er markert i kart for naturforhold og verneområder i miljøplanen som klasse 1 vernet vassdrag. Denne er hensyntatt i områdeplanen

15 Planbeskrivelse Side Barn og unge Vagleskogen sør for planområdet er registrert som svært viktig grøntområde til undervisningsbruk i miljøplanen. Det er registret barnetråkk i nærheten av planområdet. Vagleveien som grenser til planområdet i øst benyttes av barn, opprettholdelse av denne er sikret i områdeplanen som gang- og sykkelvei. Området rundt BMX-banen nord for planområdet blir også benyttet av barn, her er arealet omdisponert i områdeplanen til næring, foruten selve BMXbanen som bevares Friområder og friluftsliv Vagleskogen med populære turstier ligger sør for planområdet. Naturområdet Bogafjell ligger øst for planområdet. Disse er registrert som regionale friluftsområder (FINK). Planområdet Bogafjellet Vagleskogen Figur 3-3. Temakart-rogaland.no. FINK områder i nærheten. Vegen gjennom IL1 (gjennom gårdstunet) går fra Fabrikkveien til Vagleskogen og benyttes som turvei Transportsituasjon Biltrafikk Dagens adkomst til IL1 er fra Fabrikkveien til tre boliger. Dagens adkomst til IL2 er fra fv. 505 Kvernelandsveien via Vagleveien i øst. Det planlegges ny fv. 505 som skal gå rett sør for planområdet Kollektivtrafikk Det finnes kollektivtilbud langs eksisterende fv. 505 Kvernelandsveien.

16 Planbeskrivelse Side Myke trafikanter Det går gang- og sykkelvei langs vestsiden av eksisterende fv. 505 Kvernelandsveien og fortau/gang- og sykkelvei langs Fabrikkveien fra fv. 505 Kvernelandsveien til Vagleskogen. Det planlegges godt gang- og sykkelvegnett langs ny fv Spesielle miljøforhold Støyforhold Planområdet ligger i nærhet til fv. 505, som avgir noe veistøy, og jernbanen. Den gule sonen når ikke bort til planområdet. Planområdet Figur 3-4 Støysonekart. Temakart Sandnes kommune Forurensning Det er ikke kjennskap til forurensning innen området i dag (miljostatus.no og Sandnes kommunes miljøplan ) Kommunaltekniske forhold Det går en 3x300 kv høyspenttrasé med master og ledninger gjennom planområdet. Denne går fra Stokkelandsvatnet og sørover forbi nordsiden av Vagleskogen. Høyspenttraséen er svært synlig i terrenget. Det går en strømlinje gjennom IL2. Det går også en gassledning langs IL2 i Vagleveien. Området drenerer mot eksisterende kanal som er bygget langs jernbanen fram til Figgjoelva.

17 Planbeskrivelse Side 13 4 Beskrivelse av Planforslaget 4.1 Formål med planforslaget Formålet med detaljreguleringsplanen er å detaljregulere et næringsområde på Vagle i henhold til overordnede planer og legge til rette for næringsvirksomhet. 4.2 Arealbruk Reguleringsformål og arealregnskap Det planlegges en helhetlig planering av hver tomt hvor det legges opp til oppføring av industri/lager. Tabell 4-1 Arealtabell reguleringsformål. Arealtabell Nr. 1 Bebyggelse og anlegg Areal (daa) Industri/Lager 156,5 Sum areal denne kategori 156, Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) Kjøreveg 2,6 Fortau 0,3 Gang-/sykkelveg 1,8 Annen veggrunn tekniske anlegg 1,9 Sum areal denne kategori 6, Nr. 3 Grønnstruktur Vegetasjonsskjerm 7,3 Sum areal denne kategori 7,3 Totalt alle kategorier 170, Skråningsutslag og forstøtningsmurer Det tillates etablert noe skråning innen formål til vegetasjonsskjerm (VS), det stilles krav til minimum 3 meter opparbeidet vegetasjonsskjerm med beplantning før skråning. Skråning tas ellers opp innen formål industri/lager og annen veggrunn grøntareal i tilstøtende plan for fv. 505, plan

18 Planbeskrivelse Side Byggegrenser Formålsgrenser for industri/lager er flyttet noe sør mot nye fv. 505 i forhold til eksisterende plan, illustrert nedenfor i figur 4-1 og 4-2, grunnet områdets planering i forhold til veien og hvordan høydeforskjellen planlegges å tas opp. Figur 4-3 på neste side illustrerer høydeforskjell mellom nye fv. 505 og IL2 gjennom eksisterende ås på området, her ser vi at skråningen blir betydelig mindre i forhold til om den skulle gått opp til eksisterende terreng. Ny fv. 505 Figur 4-1 Illustrasjon utvidelse av IL1 Ny fv. 505 Figur 4-2 Illustrasjon utvidelse av IL2

19 Planbeskrivelse Side 15 Eksisterende terreng IL2 Figur 4-3 Snitt gjennom åsen i IL2. Byggegrense er foreslått til 40 meter fra senter vei ny fv. 505 med 4 felt, øker til 60 meter ved rundkjøring inn til området. Dette er endret i forhold til eksisterende plan , hvor byggegrense er satt 50 fra senter vei ny fv. 505 med 4 felt, langs hele linjen. Grensen er endret som følge av endret formålsgrense, ut ifra visshet om hvor kryss skal plasseres (opp mot 60 meter byggegrense), og områdets planering i forhold til vei, slik at det anses ikke som nødvendig med 50 meter byggegrense langs hele strekningen. Figur 4-4 og 4-5 illustrerer endret byggegrense. Rød linje illustrerer framtidig senterlinje fv. 505 med 4 felt. Blå linje er tidligere byggegrense 50 meter fra senterlinje fv Grønn linje er ny justert byggegrense. Ny fv. 505 Figur 4-4 Illustrasjon endret byggegrense IL1. Grønn linje representerer endret byggegrense.

20 Planbeskrivelse Side 16 Ny fv. 505 Figur 4-5 Illustrasjon endret byggegrense IL2. Grønn linje representerer endret byggegrense. Langs vegetasjonsskjerm og internvei er det satt en byggegrense på 5 meter. 4.4 Bygningers plassering og utforming Det foreslås at bygg kan oppføres med maksimal gesimshøyde 25 meter i tråd med områdeplanen. Det kan i tillegg tillates nødvendige oppbygg for tekniske anlegg, som for eksempel vifterom. 4.5 Grad av utnytting Det foreslås minimum 40 % BRA og maksimum 100 % BRA for IL1 og minimum 60 % BRA og maksimum 140 % BRA for IL2, i tråd med overordnede planer. 4.6 Tomteplaner Innenfor samme formål kan arealet oppdeles etter de enkelte bedrifters behov, etter grenser som i hvert tilfelle skal godkjennes av kommunen. Dette vil skape fleksibilitet i planen da det på det nåværende tidspunkt ikke er kjennskap til alle bedrifter som vil etablere seg i området, og det er sannsynlig at området vil bli utbygd over flere år. Før utbygging kreves det fremlagt plan som viser planlagt bebyggelse og utomhusplan. Det skal vises fjernvirkning av bebyggelse og perspektiv. Det er laget en illustrasjon som skisserer hvordan en eventuell tomtedelingsplan kan fortone seg (i tegningsheftet vedlegg 3). 4.7 Estetikk Det er stilt krav om at nye bygninger skal tilpasses landskapsmessige særtrekk. Tekniske anlegg skal skjermes av bygningsdeler eller innhengning som harmonerer med bygning ellers. Det er satt begrensninger på byggehøyder. Det tillates ikke lysende reklame rettet mot eksisterende boligbebyggelse.

21 Planbeskrivelse Side Vegløsninger/trafikkforhold Hovedadkomst til planområdet skjer fra ny fv. 505 sør for planområdet via KV13. KV10 og KV8 leder til internvei for IL1. Adkomst til IL2 er fra KV13 og KV14. Det er også mulig å komme til IL1 fra Fabrikkveien i vest til KV8. Når næringsområdet på Vagle er ferdig opparbeidet vil det også være mulig å komme til planområdet fra eksisterende fv. 505 fra nord. 4.9 Trafikksikkerhet og forhold for mye trafikanter Det er regulert fortau/gang- og sykkelvei langs veier rundt planområdet. Det foreslås fortau langs internveier med bredde 2,5 meter Parkering Parkering foregår på egen tomt eller i fellesanlegg. Det tillates 0,4 parkeringsplasser per 100 m 2 BRA for industri/lager. Minimum 5 % av parkeringsplassene skal avsettes til bevegelseshemmede og 5 % skal tilrettelegges for elbil Støyberegning Sinus har utarbeidet en støyvurdering for planforslaget, vedlegg 4. De har også bistått med bestemmelser til reguleringsplanen Forholdet til funksjonshemmede Det stilles krav til at alle offentlig tilgjengelige bygg og alle uteområder skal, så langt som mulig, følge krav som er satt i gjeldene kommuneplan Kommunalteknikk Avfalls- og overvannshåndtering Avfallshåndtering er foreslått løst gjennom utomhusplan i byggesak. Overvannshåndtering løses for hver enkelt tomt. Teknisk plan for overvann og utslipp utarbeides i forbindelse med byggesak. Området planlegges planert med fall mot eksisterende kanal som håndterer overvann fra området i dag Strøm og gass Høyspentlinja beholdes som den står i dag og det legges en faresone i et belte på 20 meter på hver side av høyspentlinja. Det tillates parkering av person- og mindre varebiler, samt utendørs lagring opp til en viss kotehøyde fastsatt i bestemmelsene, innenfor sikringssonen. Det stilles i bestemmelsene krav om at det skal innhentes gravemelding fra netteier før gravearbeider kan igangsettes innenfor sikringssonen. Strømlinja innen IL2 planlegges å legges i bakken. Det forutsettes ikke at eksisterende gasstrasé tilgrensende området i øst, må flyttes som følge av planen Rekkefølgekrav Tiltak knyttet til samferdselsanleggene KV8, KV9, KV10, KV11, KV13 og KV14 i områdeplan skal være gjennomført før brukstillatelse. Ny Fv. 505 må være tatt i bruk før brukstillatelse.

22 Planbeskrivelse Side 18 Nødvendig overordnet infrastruktur og tiltak knyttet til overvannshåndtering skal være gjennomført før brukstillatelse. Plan for håndtering av masser, inkludert matjord, skal utarbeides før igangsettingstillatelse. Eksisterende bebyggelse innen planområdet må være innløst før byggetillatelse. Samtidig med opparbeidelse av kjøreveger, skal tilhørende gang- og sykkelstier og fortau opparbeides Massehåndtering Det skal utarbeides en plan for håndtering av masser innenfor hvert delfelt før igangsetting av tiltak. Dette er det stilt krav til i reguleringsbestemmelsene. Det stilles også krav om at massetransporten må planlegges slik at den er til minst mulig sjenanse og hinder for eksisterende bolig- og næringsvirksomhet. Det planlegges en helhetlig planering av delfelt med tilnærmet massebalanse, hvor det legges opp til oppføring av industri/lager Gjennomføring Det er usikkert i hvilken takt området vil bli bygget ut, IL1-1 og IL2 antas å bli bygget ut ganske tidlig etter reguleringsplanen står klar mens det er mer usikkert med IL1-2. En større logistikkaktør vurderer å etableres innen IL1-1 og IL2. Det er usikkert hvem som ønsker å etablere seg innen IL1-2.

23 Planbeskrivelse Side 19 5 Beskrivelse av virkning av planforslaget Dette kapitlet oppsummerer merknader og beskriver virkningen av planforslaget. 5.1 Varsel og oppsummering av merknader Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet , med frist om innspill satt til Oppstart av planarbeidet ble varslet i Stavanger Aftenblad, på kommunens nettside, på sin nettside, samt ved brev til naboer og andre berørte parter. Det er kommet inn følgende uttalelser: 1. Statens vegvesen, brev datert SVV forutsetter at føringene som ligger i områdeplan for Vagle næringsområde (plan ) følges som en del av den videre detaljreguleringen. Påpeker at det er stilt krav om opparbeidelse av ny fv. 505 før det kan gis brukstillatelse for IL1 og IL2. Forslagsstillers kommentar: Overordnede planer er lagt til grunn for planarbeidet. 2. Prosjektil, brev datert Påpeker at tilgrensende område ILS1 vil bli detaljregulert på kotenivå +22, noe som vil gi en høydeforskjell mellom ILS1 og IL1.. De forutsetter at nivåforskjeller i forhold til eksisterende terreng på IL1 blir ivaretatt fullt ut på eget areal. Påpeker at utbygging av IL1 er tilknyttet et rekkefølgekrav om opparbeidelse av KV8 med tilhørende fortau. Ønsker at veien opparbeides til maksimalt kotenivå +23 i enden av veien hvorfra ILS1 skal ha adkomst. Forslagsstillers kommentar: Høydeforskjell fra IL1 til eksisterende terreng vil bli tatt opp innenfor planområdet. Opparbeidelse av KV8 med tilhørende fortau er satt som rekkefølgekrav. Veien er regulert og høydesatt i områdeplanen og vil ikke være en del av planområdet for IL1. 3. Fylkesrådmannen, Kulturavdelingen, brev datert Innenfor planområdet ligger et jærhus som er registrert som et SEFRAK A-objekt med høy verneverdi. Minner om at det i områdeplanen er lagt inn i rekkefølgebestemmelsene at jærhuset skal flyttes til egnet tomt utenfor planområdet senest samtidig som utbygging av felt IL2 Flyttingen skal skje i samråd med byantikvaren i Sandnes. Det er gjennomført kulturhistoriske registreringer innenfor planområdet i forbindelse med områdeplanen. Tre av de automatisk freda lokalitetene som ble registrert ligger innenfor varslet planområde. Det er gitt dispensasjon fra kulturminneloven for inngrep i disse under forutsetning av at det først foretas en arkeologisk utgravning av de berørte kulturminene (dette gjelder bestemmelsesområde #1, #4 og #5 i områdeplanen). Utgravning skal bekostes av tiltakshaver som må varsle Rogaland fylkeskommune i god tid før tiltak. Riksantikvaren vil deretter fatte 10 vedtak om omfang og kostnader for utgravning. Opplyser om at det foreløpig ikke er fattet 10 vedtak eller gjennomført utgravninger. Rogaland fylkeskommune krever derfor at de deler av

24 Planbeskrivelse Side 20 kulturminnene som inngår i planen skal markeres i plankartet som bestemmelseområde, og rekkefølgebestemmelsene knyttet til hvert kulturminne i områdeplanen skal også tas med i detaljreguleringen. Seksjon for kulturarv gjør oppmerksom på at det er registrert et automatisk freda kulturminne i grøntområdet nord for IL2. Planlegging og opparbeidelse av o_kv14 og o_kv15 må ivareta utsyn mot Vagleveien. Forslagsstillers kommentar: Jærhuset forutsettes flyttet i tråd med områdeplanen. Det planlegges å flyttes til en tomt sør for planområdet som har samme grunneier som eksisterende tomt. Det forhandles fram avtale for utgravning av kulturminner som blir påvirket av planforslaget. Kulturminnene vil bli lagt inn som bestemmelseområde med tilhørende bestemmelser i detaljplanen. Deler av KV14 vil bli opparbeidet som følge av utførelse av planforslaget og opparbeides i tråd med områdeplanen. Det lages tekniske planer for omkringliggende veier i forbindelse med byggesak. 4. Sandnes kommune, Bymiljø, brev datert Overordnet teknisk plan samt overordnet plan for håndtering av overvann skal utarbeides og godkjennes av Sandnes kommune før detaljregulering vedtas. Planen må ta hensyn til eksisterende turstier i Vagleskogen. Annen veggrunn mot sør bør beplantes som en buffersone mot turområdet sør for planområdet. Dette bør sikres i bestemmelsene. Området har avrenning til kanalsystem som renner til Figgjovassdraget. Overvannshåndteringen må skje slik at det ikke medfører forurensningstilførsler til vassdraget. Dette må sikres i bestemmelsene nødvendige arealer til overvannshåndtering må planlegges og avsettes i planarbeidet. Tekniske løsninger for overvannshåndtering skal være godkjent av kommunen ved bymiljø før gravearbeider kan igangsettes. Det vises til innspill fra møtet 10. desember 2014 mellom Dimensjon Rådgivning AS og Bymiljø der de ble enige om dette: o Overvann: Et naturlig påkoblingspunkt for overvann er i eksisterende overvannskanal vest på feltet. Det er ønskelig med mest mulig infiltrasjon av overvann. Der dette ikke er mulig, blir fordrøyning nødvendig. o Spillvann Spillvann skal føres til pumpestasjon godsterminalen Dagens trase kan beholdes og benyttes. Det er ønske om å flytte denne til nye veier, der det er naturlig. Kommunen ønsker at reservepumpestasjon skal flyttes og oppgraderes. o Vann: Skisse over forslag til ny 300mm hovedvannsledning. Nøyaktig plassering av denne må tilpasses. Kum med dårlige løsninger ved sykkelfabrikken. Det er ønskelig å få ryddet opp i dette. Skisse over ringledninger. Må tilpasses ved detaljregulering.

25 Planbeskrivelse Side 21 Forslagsstillers kommentar: Overordnede planer det er satt krav til er under utarbeidelse. Planområdet legger opp til planering og opparbeidelse av industri/lager, eksisterende terreng vil forsvinne. Ny Fv. 505 ligger mellom området og Vagleskogen og er ikke en del av planområdet. Det er laget grøntplan for området, se vedlegg 5. Teknisk plan for overvann og utslipp utarbeides i forbindelse med byggesak. 5. Lyse, brev datert Lyse vil gjøre oppmerksom på 4 bars gasstrase som ligger innenfor planområdet. Det må i regulering av feltene tas hensyn til de krav til sikkerhetsavstander og overdekning som gjelder. Det går to stk. høyspenntledninger over varslet planområdet. Disse er svært vanskelige å flytte, det må eventuelt tas kontakt med Lyse på et meget tidlig stadie. For all infrastruktur som er vist på vedlagt kartutsnitt i merknaden, er det ikke mulig å koble ut store deler av året. Forslagsstillers kommentar: Gjeldende krav og regler er lagt til grunn for planarbeidet. Det forutsettes ikke at eksisterende gasstrasé tilgrensende området i øst, må flyttes som følge av planen. Det forutsettes at eksisterende høyspentledninger ikke skal flyttes. Strømlinje som går over IL2 forutsettes lagt under bakkeplan. 6. Brannvesenet, brev datert Gjør oppmerksom på at krav til tilfredsstillende slokke- og adkomstmuligheter for brannpersonell og utstyr må ivaretas. Forslagsstillers kommentar: Dette er sikret i planen. 7. Fylkesrådmannen, Regionalplanavdelingen, brev datert Fylkesrådmannen forutsetter at bestemmelser knyttet til overordnede planer følges opp på detaljreguleringsnivå. Minner særlig om rekkefølgetiltak som gjelder for området. Videre vises det til regionalplan for Jæren sine bestemmelser knyttet til arbeidsplasstetthet, parkering og utnyttelse. Forslagsstillers kommentar: Overordnede planer er lagt til grunn for planarbeidet. 5.2 Konsekvenser av planforslaget Konsekvenser for områdets karakter Planområdet bærer preg av åpent jordbrukslandskap med eksisterende næringsområder nordvest for planområdet. Områdets karakter vil endres drastisk, men det nye næringsområdet vil fungere som en naturlig utvidelse av eksisterende næringsbebyggelse.

26 Planbeskrivelse Side 22 Konsekvenser for friområder Vagleskogen ligger i nær tilknytning til næringsområdet og er således utsatt for støy. Ny fv. 505 ligger mellom planområdet og Vagleskogen, det er lite trolig at planforslaget vil utsette Vagleskogen for ytterligere støy i forhold til ny fv Konsekvenser for eksisterende innbyggere i området Mange av områdets beboere har valgt å selge sine boliger og driftsbygninger. De som blir værende igjen er lokalisert langs Vagleveien. Det er uheldig med boliger tett på et næringsområde. For å dempe den negative effekten av næring tett på boliger er det lagt inn en buffersone på meter i randsonen mellom bolig og næring i områdeplanen Denne sonen vil beplantes og benyttes til å ta opp skråning. Konsekvenser for barn og unge Barn og unge som bor i området lags Vagleveien vil benytte Vagleveien for å komme ut til eksternt gang- og sykkelvegnett. Barn og unges skolevei vil bli tilnærmet lik som dagens situasjon. Konsekvenser for funksjonshemmede At alle veger skal utformes i henhold til Statens vegvesens håndbok 278, universell utforming av veger og gater. Alle veger innenfor og rundt planområdet er planlagt med maks stigning 7 %, og gir dermed god framkommelighet for funksjonshemmede. Støy Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav som sikrer Vagleskogen tilfredsstillende støyforhold iht. T Dette ivaretar også sumstøy fra nye fv. 505 og tilliggende virksomheter. Kulturminner Tre registrerte kulturminner vil bli berørt av planforslaget og må delvis fjernes ved opparbeidelse av området. Kulturminnene er lagt inn som bestemmelseområde i plankartet med tilhørende bestemmelse: Før iverksetting av tiltak i henhold til plan skal det foretas arkeologisk utgraving av de berørte automatisk fredete kulturminner. Tap av landbruksjord Planområdet består stort sett av fulldyrket jord i dag, og vil bli fullstendig beslaglagt. Alt dyrket areal innen planområdet vil gå tapt og omdisponeres til næring. Det forutsettes at jordbruksjord transporteres til et område der det er nytte for denne. Samfunnsmessig betydning Ut fra Sandnes kommunes egne målsetninger er det av stor samfunnsmessig betydning å få etablert nye næringsarealer. Med etablering av nye næringsarealer legger det til rette for avlastning av Forusområdet. Vagleområdet ligger i nærhet til Ganddal stasjon (<1000m) og fremtidig kollektivakse Kvernelandsveien, det ligger dermed til rette for at ansatte i området benytter kollektiv transport ved reiser til og fra arbeid. En naturlig konsekvens av utbyggingen vil være økt bosetting i nærområdet og tilstøtende områder som Ganddal og Bryne. Næringsområdet vil således representere et nytt tyngdepunkt for arbeidsplasser i regionen.

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 2. OKTOBER 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 18. DESEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan 0514, del av

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANGBRO OVER ELVEGATEN PLAN NR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANGBRO OVER ELVEGATEN PLAN NR ROS-ANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANGBRO OVER ELVEGATEN PLAN NR. 2013 120 Tabell 1: Sannsynlighet Sannsynlighet Beskrivelse/Frekvens 1. Utelukket Inntreffer sjeldnere enn en gang pr 100 år, men oftere

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN Harakollen Boligutvikling As vil på veien av grunneier Nils Petter Hobbelstad og Per Hobbelstad komme med innspill i forbindelse med rullering av kommuneplan

Detaljer

EIENDOMSGRUPPEN VEST AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR TASTAGATA I STAVANGER KOMMUNE PLANNR. 2494P RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

EIENDOMSGRUPPEN VEST AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR TASTAGATA I STAVANGER KOMMUNE PLANNR. 2494P RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE EIENDOMSGRUPPEN VEST AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR TASTAGATA 20-24 I STAVANGER KOMMUNE PLANNR. 2494P RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2. DESEMBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Detaljreguleringsplan

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Foto 1: Utsikt fra Ragnhildsnuten (Foto: Arne Buchholdt Espedal) SANDNES KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL ROS-ANALYSE 23.12.2010 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Kommuneplanens arealdel

Detaljer

Vedlagt følger et utkast til ROS analyse for området TI som var etterspurt av overordnet myndighet.

Vedlagt følger et utkast til ROS analyse for området TI som var etterspurt av overordnet myndighet. Oppdragsgiver: SIH Oppdrag: Områdereguleringsplan Del: Dato: 2011-02-17 Skrevet av: Lasse Bjerved Kvalitetskontroll: ROS ANALYSE FOR INDRE HAVN Vedlagt følger et utkast til ROS analyse for området TI som

Detaljer

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING GREPANVEIEN ØST, GBNR 43/15 Dato: 30.01.2017 Risiko og sårbarhet Plan- og bygningsloven 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: «Ved utarbeidelse av

Detaljer

NOTAT 1. RISIKO OG SÅRBARHET

NOTAT 1. RISIKO OG SÅRBARHET NOTAT Oppdrag Detaljregulering for Klinkenberghagan Kunde Lier Eiendomsselskap KF Notat nr. 00 Dato 2016/12/19 Til Lier kommune Fra Rambøll Kopi 1. RISIKO OG SÅRBARHET 1.1 Hensikt og metode Hensikten med

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

Innspill om endring av arealformål på Gnr 58 Bnr 799 Madlaveien 1

Innspill om endring av arealformål på Gnr 58 Bnr 799 Madlaveien 1 Innspill om endring av arealformål på Gnr 58 Bnr 799 Madlaveien 1 Innledning Arkitektkontoret Stav AS gir med dette innspill til Stavanger kommune om omdisponering av et område til boligformål. Og har

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEPLAN 2010 127 VAGLE NÆRINGSOMRÅDE

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEPLAN 2010 127 VAGLE NÆRINGSOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEPLAN 2010 127 VAGLE NÆRINGSOMRÅDE Dato: 12.10.2012 Revidert dato: 07.07.2014 Vedtatt dato: 09.09.2014 1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Notat Til: Fra: Sola Kommune Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Kopi: Dato: 28. april 2011 Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse for plan 0491 Innleding Dimensjon Rådgivning AS har på vegne av

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 1965003-04 REGULERINGSPLAN FOR Boliger Prestegård syd for Kjærlighetsstien gnr/bnr 12/398 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

TIME KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR TIME KIRKE OG GRAVPLASS PLANBESKRIVELSE 23. SEPTEMBER 2014

TIME KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR TIME KIRKE OG GRAVPLASS PLANBESKRIVELSE 23. SEPTEMBER 2014 TIME KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR TIME KIRKE OG GRAVPLASS PLANBESKRIVELSE 23. SEPTEMBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Områdeplan for Time kirke og gravplass Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

OMRÅDEPLAN FOR VAGLE NÆRINGSOMRÅDE BESKRIVELSE AV ENDRINGER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN.

OMRÅDEPLAN FOR VAGLE NÆRINGSOMRÅDE BESKRIVELSE AV ENDRINGER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN. OMRÅDEPLAN FOR VAGLE NÆRINGSOMRÅDE BESKRIVELSE AV ENDRINGER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN. Denne opplistingen beskriver de endringene som er gjort og forklarer kort bakgrunn for endringene. I tillegg har bestemmelsene

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I henhold til plan- og bygningsloven 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, skal det ved utarbeidelse av alle planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr Datert Av: Asplan Viak AS

Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr Datert Av: Asplan Viak AS Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr. 2011007 Datert 24.09.12 Av: Asplan Viak AS Revidert iht. vedtak i KPU- sak 28/12, 25.10.12 1. Formål Reguleringsplanen skal

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato:

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato: Bekkfaret Områderegulering ROS-analyse Plan ID:16270131 Dato: 17.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser... 3 3. Analyse av

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring JEVNAKER KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring Dato dd.mm.åååå Sist revidert 21.02.17 Plan nr. 0532 72 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. Trondheim, 15.04.2011 1 OMRÅDET OG TILTAKET Husbyåsen Utbyggingsselskap AS ønsker å bygge ut boligfelten B4a og B4b i området regulert

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE Oppdragsgiver Statens Vegvesen Rapporttype Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplan rensedam Follotunnelen 2016-07-01 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1 9.08.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Energivegen 4, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av et næringsbygg

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

1 Risiko og sårbarhet

1 Risiko og sårbarhet 1 Risiko og sårbarhet 1.1 ROS-analyse I forbindelse med utarbeidelse av planen er det føres analyse av samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet, jf. plan- og bygningsloven 4-3. Analysen er ført av prosjektet

Detaljer

SANDNES KOMMUNE/SANDNES BYUTVIKLING AS OMRÅDEREGULERING FOR MIDTRE DEL AV HAVNEPARKEN ROS-ANALYSE 14. OKTOBER 2016

SANDNES KOMMUNE/SANDNES BYUTVIKLING AS OMRÅDEREGULERING FOR MIDTRE DEL AV HAVNEPARKEN ROS-ANALYSE 14. OKTOBER 2016 SANDNES KOMMUNE/SANDNES BYUTVIKLING AS OMRÅDEREGULERING FOR MIDTRE DEL AV HAVNEPARKEN ROS-ANALYSE 14. OKTOBER 2016 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Midtre del av havneparken ROS-analyse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Arkivsak: 10/2234 Arkivkode: PLAN 5034 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR NORHEIM NÆRINGSPARK, NOREVEGEN 7 Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_201404. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 16.9.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype ROS-analyse 2013.05.15 DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM

Detaljer

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, september 2011 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

1 Området og planlagte tiltak

1 Området og planlagte tiltak ROS-VURDERING VED IGANGSETTING AV PLANARBEID Detaljregulering av området «Kveldro» 13/24 - Edøy 1 Området og planlagte tiltak Planområdet utgjør 101 daa, og planlegges utnyttet til blandet utnyttelse som

Detaljer

Block Watne AS. ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama. Utgave: 1 Dato:

Block Watne AS. ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama. Utgave: 1 Dato: ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama Utgave: 1 Dato: 2017-05-08 ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama Utgave/dato:

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jønsjøsaga, Gnr/bnr 14/21 Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for videreutvikling av virksomheten for

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik 27.08.14 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Harstad

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - Reguleringsplan for Torstad Boligområde, planid: 509-903-14 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB samt reguleringsplanveilederen fra Miljøverndepartementet.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID 19310345 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.04.2016 2 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter et nytt boligfelt

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SWS Eiendom AS DETALJPLAN FOR SKINNERUD NORD. GEITHUS. MODUM KOMMUNE PLAN ID 201402. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 20.1.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune 07.06.17 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan , detaljregulering for felt N2, gnr 44, bnr 11 m.fl. Hove

SANDNES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan , detaljregulering for felt N2, gnr 44, bnr 11 m.fl. Hove SANDNES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2015-122, detaljregulering for felt N2, gnr 44, bnr 11 m.fl. Hove Datert: 25.05.2016 1 Planens formål Planen skal legge til rette for byggvarehandel og

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

1. BAKGRUNN Hensikten med planen Om forslagsstiller PLANOMRÅDET Oversiktskart Planstatus...

1. BAKGRUNN Hensikten med planen Om forslagsstiller PLANOMRÅDET Oversiktskart Planstatus... Planbeskrivelse Planens navn Detaljregulering for endring av reguleringsplan for Elvebakken-Rishaugveien Arkivsak 16/5063 Planid 2012-20160012 Vedtatt 20.06.2017 1 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN... 4

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR NYGÅRD TOPP 09.11.2016 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Granhaugåsen, gbnr 128/76, 77 m.fl. Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å regulere ovennevnte tomter til boligformål,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai Høringsutgave. ROS-analyse. Fv 710 Ner Høgsetvatnet - Rissa grense.

Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai Høringsutgave. ROS-analyse. Fv 710 Ner Høgsetvatnet - Rissa grense. Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai 2016 Høringsutgave ROS-analyse Fv 710 Ner Høgsetvatnet - Rissa Svv 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan Fv 710 Ner Høgsetvatnet

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Alberto Cruz. Detaljregulering av. Vestre Være, del av gnr/bnr 26/2 m.fl., innfartsparkering Trondheim kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Alberto Cruz. Detaljregulering av. Vestre Være, del av gnr/bnr 26/2 m.fl., innfartsparkering Trondheim kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Alberto Cruz Detaljregulering av Vestre Være, del av gnr/bnr 26/2 m.fl., innfartsparkering Trondheim kommune Region midt Trondheim kontorsted 16.12.2016 1 Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Vedlagt følger mal for ROS analyse som kan brukes for forslag om endring/omdisponering av nye områder i kommuneplanen.

Vedlagt følger mal for ROS analyse som kan brukes for forslag om endring/omdisponering av nye områder i kommuneplanen. ROS ANALYSE - MAL Vedlagt følger mal for ROS analyse som kan brukes for forslag om endring/omdisponering av nye områder i kommuneplanen. Skjematikken er i henhold til sjekkliste basert på Veileder for

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

1. BAKGRUNN 2. METODE

1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan Granlund Dato: 2017-08-01 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MESTER GRØNN, GJELLEBEKK (detaljregulering)

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MESTER GRØNN, GJELLEBEKK (detaljregulering) LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MESTER GRØNN, GJELLEBEKK (detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 05.12.2016. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål Hensikten med planen

Detaljer

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

REGULERINGSPLAN KVITHYLLA NÆRINGSOMRÅDE, GNR/BNR 57/31 M.FL. PlanID:

REGULERINGSPLAN KVITHYLLA NÆRINGSOMRÅDE, GNR/BNR 57/31 M.FL. PlanID: REGULERINGSPLAN KVITHYLLA NÆRINGSOMRÅDE, GNR/BNR 57/31 M.FL. PlanID: 2014004 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 19.08.2015 Kommunestyrets godkjenning, sak 41/15: 03.09.2015

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJPLAN HØNENGT BOLIGPROSJEKT Plan-ID

RINGERIKE KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJPLAN HØNENGT BOLIGPROSJEKT Plan-ID RINGERIKE KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJPLAN HØNENGT 40-44 BOLIGPROSJEKT Plan-ID 0605-401. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS. 01.4.2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN...... 3 2. METODE......

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Plannummer: 201503 [Dato] VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området Stordalen

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser for Idrettsanlegg på Troppene PlanID: Vedtatt:

TYSVÆR KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser for Idrettsanlegg på Troppene PlanID: Vedtatt: TYSVÆR KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Idrettsanlegg på Troppene PlanID: 2016 12 Vedtatt: 1 Avgrensing og formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for idrettsanlegg for Falkeid IL

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD

DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 02.04.2012 Sist revidert dd.mm.åååå Plan

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer