TIME KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR TIME KIRKE OG GRAVPLASS PLANBESKRIVELSE 23. SEPTEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIME KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR TIME KIRKE OG GRAVPLASS PLANBESKRIVELSE 23. SEPTEMBER 2014"

Transkript

1 TIME KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR TIME KIRKE OG GRAVPLASS PLANBESKRIVELSE 23. SEPTEMBER 2014

2 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Områdeplan for Time kirke og gravplass Planbeskrivelse Oppdragsnummer: 2325 Oppdragsgiver: Time kommune Versjon: 1 Dato: 23 september 2014 Oppdragsansvarlig: Helene Østmoe Oppdragsmedarbeidere: Stian Hadland Egenkontroll: Sidemannskontroll: Lagret: HØ TD O:\2325_Regendring_Time gravplass\06_rapport\2325_vedlegg 0_planbeskrivelse_datert_ docx Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf: Fax: Org.nr:

3 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Saken gjelder Bakgrunn for saken Saksgang Forskrift om konsekvensutredning Gjeldende planer Beskrivelse av planområdet Størrelse og avgrensning Eierforhold Grunnforhold og topografi Vind, lokalklima og solforhold Eksisterende bebyggelse og arealbruk Kulturminner og fornminner Naturmangfold og biologisk mangfold Transportsituasjon Beskrivelse av planforslaget Hensikten med planforslaget Reguleringsformål og areal Bebyggelse og anlegg Vegløsning/trafikkforhold Andre forhold Konsekvenser av planforslaget Forhold til overordnede planer og føringer Konsekvenser for sol- og skyggeforhold Konsekvenser for barn og unge Konsekvenser for kulturminner Konsekvenser for trafikkforhold Konsekvenser for kommunen Vurdering etter naturmangfoldloven Konsekvenser for håndtering av overvann Konsekvenser for tilgrensende eiendommer Varsel og oppsummering av merknader Brit Time bø, brev datert Fylkesmannen i Rogaland, brev datert Lyse, brev datert Vegvesenet, brev datert Fylkeskommunen, kulturavdelingen, brev datert Fylkeskommunen, regionalplanavdelingen, brev datert Risiko- og sårbarhetsvurderinger Identifiserte risikoer Oppsummering Plankart, datert Bestemmelser, datert Varsel og innkomne merknader 4. Støyvurdering, datert VEDLEGG Dimensjon Rådgivning AS Time kommune

4 Plan nr planbeskrivelse Side 2 1 Saken gjelder Dimensjon Rådgivning og Novaform har, på vegne av Time kommune, utarbeidet forslag til områdeplan for Time kirke og gravplass, plan Formålet med planen er utvidelse av eksisterende reguleringsplan for Time kirke og gravplass i henhold til gjeldende kommuneplan. Illustrasjonen nedenfor viser gjeldende plan og forslag til utvidelse av gravplassen iht. kommuneplanen. Plangrensen er utvidet noe, etter varsel om oppstart, i forbindelse med regulerte veier. Figur 1-1 Illustrasjon utvidelse 1.1 Bakgrunn for saken Formålet med planforslaget er å sikre en overordnet plan som dekker kommunens behov for graver i en periode fremover. Utvidelsen vil trolig bli i flere byggetrinn. I forbindelse med utarbeidelse av et forprosjekt for området ble det anbefalt at første utvidelse av gravplassen bør skje på eiendom 17/9, siden denne eiendommen ikke blir benyttet til jordbruksformål i dag. På denne måten kan eiendom 17/33, område sør for planområdet, benyttes til jordbruk i en lengre periode enn tidligere antatt. Gnr 17/9 kan trolig dekke behovet for gravplass de neste 20 årene (Kilde Time gravplass utvidelse, datert des. 2013). I tidligere planprosess ble det antatt at det var dårlige grunnforhold på eiendom 17/09, og at eiendommen dermed var lite egnet til gravplass. I etterkant er det avklart at dette kan håndteres på flere måter. Som tidligere nevnt er det anbefalt at første utvidelse av gravplassen bør skje på eiendom 17/9 dette er årsaken til at det nå ønskes å utvide områdeplanen for Time kirke og gravplass i tråd i med gjeldende kommuneplan.

5 Plan nr planbeskrivelse Side 3 Figur 1-2 Eiendomsforhold 1.2 Saksgang Oppstartsmøte Time kommune Brev med melding om igangsetting av reguleringsarbeid sendt ut til berørte parter og instanser, med frist for merknader satt til 28. april Kunngjøring i Jærbladet med frist for merknader satt til 28. april Forskrift om konsekvensutredning Områdeplanen er i samsvar med kommuneplan for Time kommune og inneholder ikke tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I eller II. Planen skal derfor ikke konsekvensutredes.

6 Plan nr planbeskrivelse Side 4 2 Gjeldende planer Regionalplan for Jæren Området er markert som kjerneområde landbruk i regionalplan for Jæren Kommuneplan for Time kommune I gjeldende kommuneplan er området disponert til offentlig eller privat tjenesteyting. Figur 2-1 Utsnitt av gjeldende kommuneplan Reguleringsplaner Følgende plan er gjeldende innenfor området: - Områdeplan for Time kyrkje og gravplass plan nr Figur 2-2 Illustrasjon gjeldende plan Utvidelsesområdet er ikke regulert tidligere.

7 Plan nr planbeskrivelse Side 5 3 Beskrivelse av planområdet 3.1 Størrelse og avgrensning Planområdet ligger øst for Bryne og er i overkant av 170 dekar. Området ligger ved Vestlyvegen og Timevegen og avgrenses av landbruksareal på alle sider. 3.2 Eierforhold Gnr. Bnr. Grunneier 17/9 Time kommune 17/19 Time Sokn 17/23 Time Sokn 17 /24 Time Sokn 17/26 Agnes Moi 17/33 Time Sokn 3.3 Grunnforhold og topografi Multiconsult har utarbeidet en geoteknisk rapport for «Utvidelse av gravlund ved Time kirke», datert 20. desember Rapporten konkluderer med at grunnen er generelt lite egnet for etablering av graver med lett graveutstyr. I rapporten er det skissert tre alternative metoder for opparbeidelse av gravlunden for å tilfredsstille gjeldende krav. Området ligger på ca. kote Det er marker, steingarder og spredte gårdsbruk i områdene rundt planområdet. Et myrete søkk med et bekkedrag skiller eksisterende gravplass fra utvidelsesområdet (gnr 17/9). Ved plangrensen i øst er det et lite tjern. Steingarder avgrenser området mot naboene. Områdets sørlige del består av fulldyrket landbruksmark. Bortsett fra noe randvegetasjon er det lite busker og trær i områdene som ikke er gravplass i dag. (Kilde: Time gravplass utvidelse, datert 2013, s. 6). I rapport Vakre landskap i Rogaland betegnes området som en del av «vakre landskap» og er em del av området Vestly Holen Lye. Området vurderes som et harmonisk og helhetlig området, hvor opplevelsesverdien ikke bør brytes av tilfeldig lokalisert utbygging (Vakre landskap i Rogaland s. 58). 3.4 Vind, lokalklima og solforhold Planområdet ligger på en slette og kan være noe vindutsatt. Det ligger til rette for gode solforhold, da verken terreng eller nærliggende bebyggelse vil skygge for området. Det er ingen spesielle kjente lokalklimatiske forhold i området. 3.5 Eksisterende bebyggelse og arealbruk Planområdet er bebygd med Time kirke og delvis utbygd som gravplass. Resterende areal er i bruk som landbruksformål. 3.6 Kulturminner og fornminner Det ble gjennomført arkeologiske registreringer ved Time kirke i perioden av Rogaland fylkeskommune av hele planområdet. Innenfor planområdet er det fem

8 1 1 1 Plan nr planbeskrivelse Side 6 automatisk freda arkeologiske minner, se figur 2.1. Den ene av disse er fjernet (2) og et kulturminne er frigitt (4) i forbindelse med tidligere regulering av området. Oversikt over kulturminner innenfor planområdet: 1. ID , Automatisk fredet arkeologisk minne. Bosetning- aktivitetsområde fra bronsealder- jernalder. Synlig over bakken. 2. ID54594 Arkeologisk minne, gravminne fra jernalderen, fjernet 3. ID Arkeologisk minne, automatisk fredet, bosetning, aktivitetsområde fra Bronsealder- jernalder. 4. ID Arkeologisk fredet, kokegroplokalitet, bronsealder, jernalder. Kokegropen er totaldokumentert i forbindelse av Riksantikvaren og frigitt i forbindelse med offentlig ettersyn av gjeldende plan. 5. ID Time kirke. Fredet Figur 3-1 Utsnitt fra Askeladden.ra.no, oversikt over kjente kulturminner 1 i området. 3.7 Naturmangfold og biologisk mangfold Det er ikke registrert rødlistearter innenfor planområdet. Det er registrert to svartelista arter innenfor planområdet, gravmyrt og hagestemorsblom. Svartelisten er en oversikt over de fremmede artene som utgjør høyest økologisk risiko for naturmangfoldet i Norge. Områdene som ikke er i bruk til kirke og gravplass er i skog og landskap sin database registrert som fulldyrka jord og innmarksbeite

9 Plan nr planbeskrivelse Side Transportsituasjon Biltrafikk Det er etablert én parkeringsplass tilhørende kirken og gravlunden vest for Time Kirke, denne har atkomst fra fv. 218, Vestlyvegen. Øst for kirken er det også etablert en parkeringsplass, denne har atkomst både fra fv. 206, Timevegen og fv. 218 Vestlyvegen. Fartsgrensen er 80 km/t langs fv. 218 i området ved Time kirke Kollektiv, gående og syklende Der er ikke busstilbud i området i dag. Der er etablert separat gang- og sykkelvei langs fv.218 fra Lye (boligfelt) til Time kirke. Gang- og sykkelveien stopper ved parkeringsplassen til gravplassen. Der er ikke etablert gang- og sykkelvei helt frem til kirkens hovedinngang. Der er også etablert gang- og sykkelvei (i egen trase) til Bryne fra Time Kirke.

10 Plan nr planbeskrivelse Side 8 4 Beskrivelse av planforslaget 4.1 Hensikten med planforslaget Formålet med planforslaget er å utvide eksisterende gravplass med ca. 50 dekar i nordøstlig retning jf. figur 3-1. Figur 4-1 Illustrasjon utvidelse 4.2 Reguleringsformål og areal Planområdet er i overkant av 120 dekar, fordelt på formålene som fremgår av tabellen nedenfor: Arealtabell Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) Grav- og urnelund 156,8 Kirke/ annen religionsutøvelse 0,5 Sum bebyggelse og anlegg 157, Nr.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Annen veggrunn - grønt 0,7 Annen veggrunn tekniske anlegg 0,1 Gang- og sykkelveg 0,7 Kjøreveg 2,9 Sum samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 4,5

11 Plan nr planbeskrivelse Side Nr. 3 - Grønnstruktur Grønnstruktur 9,0 Sum grønnstruktur 9,0 SUM TOTALT 170,8 4.3 Bebyggelse og anlegg Det legges ikke til rette for bebyggelse ut over det som er tillatt i gjeldende reguleringsplan. Området foreslås regulert til kirke/annen religionsutøvelse og grav- og urnelund Kirke- og annen religionsutøvelse Eksisterende Time Kirke foreslås regulert til kirke- og annen religionsutøvelse i tråd med gjeldende plan Grav- og urnelund Eksisterende gravplass og forslag til utvidelsesområde foreslås regulert til grav- og urnelund. Innenfor området kan det etableres egne områder som ivaretar andre religioners krav til gravplasser. Plasseringen skal fremkomme av utomhusplan. Det tillates oppført mindre bygg som er nødvendige for driften av kirkegården. Lokalisering og utforming av nye byggverk inntil bevaringsverdige anlegg skal sikres et godt samspill med eksisterende anlegg i forhold til plassering, byggestruktur, volum, takform og materialbruk. Nye byggverk skal være underordnet kirkebygget. 4.4 Vegløsning/trafikkforhold Gjeldende reguleringsplanplan legger til rette for endring av kurvaturen til fv.208 ved kirken. I tillegg er det regulert forslag til ny kryssløsning for fv.208 x 206 hvor en legger til rette for større kjøretøy med kjøremåte B. Forslag til ny linjeføring på vei legger til rette for at veien kan videreføres på et senere tidspunkt. I tillegg er eksisterende gang- og sykkelvei nordvest for fv. 208 forlenget forbi kirken. Nevnte endringer videreføres. I tillegg er det stilt krav om at det ved utvidelse av kirkegården må det etableres en trygg og sikker overgang til kirke og gravplassen fra gang- og sykkelveien nordvest for fv Parkering På gravplassen er det i dag nok parkeringsplasser de fleste dagene. En ser ikke for seg at behovet for parkeringsplasser blir større ved en utvidelse av gravplassen, men det vil være behov for å etablere en del ekstra parkeringsplasser lenger inne på området for personer med spesielle behov, (Forprosjekt, s. 10). Bestemmelsene åpner opp for at det kan etableres parkeringsplasser for personer med spesielle behov innenfor arealet regulert til grav- og urnelund i tillegg til eksisterende parkeringsplasser. 4.5 Andre forhold Forhold til funksjonshemmede Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at utomhusarealene skal være i tråd med prinsippene om universell utforming.

12 Plan nr planbeskrivelse Side Støy Det er utarbeidet en støyvurdering som er vedlagt saken, se vedlegg 4. Retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging angir en veiledende grenseverdi på Lden 55 db for gravlunder. Planområdet ligger i all hovedsak utenfor gul trafikkstøysone. Kun et område like ved kirken er i gul støysone. Mye av trafikken på Vestlyvegen består av trafikk til og fra fremtidig barnehage. Denne trafikken antas hovedsakelig å foregå utenfor de normale brukstidene til både kirken og gravlunden. Samtidig er trafikkmengden på begge veger så pass lav at ekvivalentnivået ikke gir en god beskrivelse av støybildet da dette i stor grad preges av lyd enkelthendelser og ikke kontinuerlig lyd. På bakgrunn av dette vurderes krav gitt i T- 1442, til vegtrafikkstøy på kirkegårder som tilfredsstilt (Kilde, støyvurdering datert ). Figur 4-2 Støysonekart for fremtidig situasjon for planområdet (Kilde: støyvurdering, datert ) Byggetrinn Planområdet vil bli bygget ut i flere byggetrinn. Byggetrinnene er foreløpig ikke fastlagt, men foreløpig er intensjonen at eiendom 17/9 bygges ut først.

13 Plan nr planbeskrivelse Side 11 5 Konsekvenser av planforslaget 5.1 Forhold til overordnede planer og føringer Planforslaget forholder seg til gjeldende kommuneplan. 5.2 Konsekvenser for sol- og skyggeforhold Det legges til rette for at det kan etableres mindre redskapsbod/driftsbygg innenfor området, disse vil i liten grad påvirke sol/skyggeforholdene for området. 5.3 Konsekvenser for barn og unge Det er ikke kjente barnetråkk i området. 5.4 Konsekvenser for kulturminner Innenfor planområdet er det tre kjente kulturminner som er sikret iht. innspill fra fylkeskommunen: ID , Automatisk fredet arkeologisk minne. Bosetning- aktivitetsområde fra bronsealder- jernalder. Synlig over bakken. ID Arkeologisk minne, automatisk fredet, bosetning, aktivitetsområde fra Bronsealder- jernalder. ID Time kirke. Fredet. Nevnte kulturminner er sikret med hensynssoner og tilhørende bestemmelser. ID og ID er i tillegg ivaretatt ved at områdene er regulert til grøntområde under hensynssonen. Utover dette er det stilt krav om at ved eventuelle funn av verneverdige kulturminner skal det straks meldes fra til Rogaland fylkeskommune v/kulturseksjonen. 5.5 Konsekvenser for trafikkforhold Planforslaget viderefører samme vegløsning som gjeldende reguleringsplan. I bestemmelsene er det stilt krav om at alle tiltak som berører fylkesvegene skal godkjennes av Statens vegvesen. Planforslaget legger til rette for at det kan etableres nødvendige parkeringsplasser for bevegelseshemmede ved behov, ved utvidelse av gravlunden. Planforslaget legger ikke til rette for økt bruk, det antas dermed at trafikkbilde ikke vil bli påvirket av planforslaget. 5.6 Konsekvenser for kommunen Tiltaket bidrar til å dekke kommunens behov for grav- og urneplasser. Ifølge gravferdsloven 2 skal det «i hver kommune være en eller flere gravplasser av slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 % av kommunens befolkning». 5.7 Vurdering etter naturmangfoldloven Der er registrert gravmyrt og hagestemorsblom innenfor eksisterende gravplass (Kilde: miljostatus.no). Det er ikke planlagt å gjøre endringer innenfor eksisterende gravplass. 5.8 Konsekvenser for håndtering av overvann Innkomne merknader beskriver at det i dag er problemer med overvannshåndteringen i området. I planforslaget er det stilt krav om at ved godkjenning av kommunalteknisk plan for

14 Plan nr planbeskrivelse Side 12 området skal det gjøres rede for hvordan overvann for området håndteres. Ved dimensjonering av fremtidig nedbørsmengde skal Lyekurven legges til grunn. Vannmengden fra området etter utbygging skal ikke være større enn den er før utbygging. Drens fra gravene skal ikke ha utløp til eksisterende bekk, men tilkobles kommunalt spillvannsledning. Ved utbygging av området skal en dermed sikre tilfredsstillende system for overvann. 5.9 Konsekvenser for tilgrensende eiendommer Planforslaget legger til rette for gang- og sykkelvei nordøst for fv.208 iht. gjeldende plan. Nevnte løsning medfører inngrep på eiendom 17/26, der er behov for ca. 175 m 2 av nevnte eiendom for å etablere gang- og sykkelveien. Dette medfører primært at hagearealet til nevnte bolig blir redusert.

15 Plan nr planbeskrivelse Side 13 6 Varsel og oppsummering av merknader Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet 17. mars 2014, med frist om innspill satt til 28. april Oppstart av planarbeidet ble varslet i Jærbladet, på kommunens nettside, på Dimensjon Rådgivning AS sin nettside, samt ved brev til naboer og andre berørte parter. Det er kommet inn følgende uttalelser: 1. Brit Time Bø, brev datert Fylkesmannen i Rogaland, brev datert Lyse, brev datert Vegvesenet, brev datert Fylkesrådmannen, kulturavdelingen, brev datert Fylkeskommunen, regionalplanavdelingen, brev datert Brit Time bø, brev datert «Som eiger av 17/10 grenser min eiendom til gravplassen. Eksisterende gravplass og ny gravplass ligger høyere enn min eiendom. Dette gir utfordringer med avrenning fra plassen samt overflatevann fra området». Grunneier gir uttrykk for at det er problem med overflatevannet i området og ber om at det blir tatt hensyn til dette i planleggingen. Kommentar: Det er stilt krav om at håndtering av overvann skal ivaretas i kommunalteknisk plan, for nærmere beskrivelse se kap Fylkesmannen i Rogaland, brev datert «Selv om den varslede reguleringen er i tråd med kommuneplanen, bør reguleringsplanen likevel ha fokus på å avbøte ulempene for landbruket i et så aktivt jordbruksområde. Fylkesmannen mener at jordbruksjord ikke bør tas ut av drift før det er nødvendig for å oppfylle planformålet. Området med fulldyrket jord bør bygges ut sist. Utbyggingen av gravplassen bør derfor skje trinnvis, der hvert trinn avsluttes før et nytt påbegynnes. Trinnvis utbygging bør sikres med rekkefølgebestemmelser til planen». Kommentar: Planområdet vil bli bygget ut i flere byggetrinn. Byggetrinnene er foreløpig ikke fastlagt, men foreløpig intensjonen at eiendom 17/9 bygges ut først. 6.3 Lyse, brev datert «Vi gjør oppmerksom på at eksisterende kabler innenfor planområdet. Flytting/endring samt nye tilknytninger, skjer til de enhver tids gjeldende retningslinjer». Kommentar: Merknaden er ivaretatt i planforslaget, se bestemmelse 2.6.

16 Plan nr planbeskrivelse Side Vegvesenet, brev datert «Det er et stort område som er varslet og både fv. 206 og fv. 218 går gjennom planområdet. I varselet står det at formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende gravplass mot øst. Generelt vil vi påpeke at kryssløsninger mellom fylkesvegnettet og kirkens område må tilfredsstille vegnormalene hva angår frisikt, svingradier m.m. Videre må parkeringsforhold vektlegges særskilt for å forebygge at det parkeres langs fylkesvegene i forbindelse med kirkelige aktiviteter». Kommentar: Planforslaget legger ikke opp til endringer av gjeldende plan i forhold til regulert fv.206 og fv.218 i dette området. Det er i bestemmelsene stilt krav om at alle tiltak som berører fylkesvegene skal godkjennes av Statens vegvesen. På gravplassen er det i dag nok parkeringsplasser de fleste dagene. En ser ikke for seg at behovet for parkeringsplasser blir større ved en utvidelse av gravplassen, men det vil være behov for å etablere en del ekstra parkeringsplasser lenger inne på området for personer med spesielle behov. I bestemmelsene er det åpnet opp for at det kan etableres parkeringsplasser for personer med spesielle behov innenfor arealet regulert til grav- og urnelund. I planforslaget er det lagt til grunn regulert vei i gjeldende plan. Frisiktsoner er endret iht. nye krav i veinormalen. 6.5 Fylkeskommunen, kulturavdelingen, brev datert Planforslaget skal ta utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan. Fylkeskommunen viser til tidligere uttalelse i forhold til kulturminneinteresser innenfor planområdet. 1. Time Kirke: Det fremgår ikke av oppstartsvarselet hvilke tiltak som planlegges for kirken. Det er derfor på nåværende tidspunkt ikke mulig å gi endelig uttale. Med henvisning til tidligere uttale kan det generelt sies at saker som angår listeførte kirker skal til riksantikvaren til rådgivning før det fattes vedtak av kirkelig myndighet etter kirkeloven. 2. Time Kirkegård: Kirkegården skal reguleres med hensynssone 11-8 d) for automatisk freda kulturminner. Middelalderkirkegården skal videre legges inn i plankartet med en sikringssone på 5 meter omkring (se avgrensningen i Askeladden som viser middelalderkirkegården med vernesone). Videre skal følgende reguleringsbestemmelser innarbeides i planen: «Middelalderkirkegården er automatisk fredet kulturminne. Området inklusiv sikringssonen på 5 meter er koordinatfestet til nord og sør, UTM sone 33 (EUREF89/WGS84). I de delene av kirkegården som ligger innenfor middelalderkirkegården tillates kun gravlegging i gravfelt som har vært i kontinuerlig bruk etter Gravfelt som ikke har vært i bruk etter 1945 skal ikke brukes til gravlegging eller andre inngrep og skal reguleres til hensynssone 11-8d)». «Alle inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet ut over arbeider tillatt etter denne bestemmelse er ulovlig uten etter dispensasjon fra kulturminneloven. Søknad skal sendes rette antikvariske myndighet, for tiden Riksantikvaren, i god tid før arbeidet er planlagt igangsatt. Kostnader knyttet

17 Plan nr planbeskrivelse Side 15 til nødvendige undersøkelser og eventuelle arkeologiske utgravninger belastes tiltakshaver». 3. Det må vurderes om tiltak i nærheten av kirkestedet vil være utilbørlig skjemmende. 4. Andre automatisk freda kulturminner: Id ble total-dokumentert og frigitt. Id og må reguleres med hensynssone 11-8 d- automatisk freda kulturminne i kombinasjon med grøntområde, og med tilhørende bestemmelse: «Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor området avsatt til «hensynssone 11 8d automatisk freda kulturminne». Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form av reguleringsendring». Evt. kan en få vurdert dispensasjonsspørsmålet for nevnte områder. 5. Området som ligger til grunn for nytt varsel, utvidelse av eksisterende gravplass mot øst, er et område som vi ikke tidligere har fått mulighet til å vurdere behov for kulturhistoriske registreringer i. Ber derfor om en befaring. Kommentar: 1. Det er foreløpig ikke planer om å gjøre endringer på eksisterende kirkebygg. Kirken er regulert med hensynssone - båndlegging etter lov om kulturminner med tilhørende bestemmelse. 2. Merknaden er innarbeidet i bestemmelser og plankart, se Det er ikke planlagt større tiltak innenfor planområdet. 4. Merknaden er innarbeidet i bestemmelser og plankart, se Det er avklart med fylkeskommunen per e-post at hele planområdet ble befart ved tidligere regulering. Det er dermed ikke behov for befaring. 6.6 Fylkeskommunen, regionalplanavdelingen, brev datert «Fylkesrådmannen viser til merknad vedrørende tidligere regulering. Fylkesrådmannen vil fremheve områdets store landskapsverdi, jf. Registreringer i rapport «vakre landskap i Rogaland», og vil anmode om at dette hensyntas i det videre arbeidet, særlig dersom større bygg tenkes innarbeidet. Det må også legges vekt på områdets våte partier og vassdragselementer, både med tanke på å utnytte dette på en positiv måte, men også med hensyn til forurensningsproblematikk knyttet til avrenningsforholdene. Adkomst, parkeringsforhold og framtidig støysituasjon vil også være vesentlige elementer å drøfte, dels i forhold til de sterke kulturminne- og landskapsinteressene, og dels i forhold til mulige endringer i framtidig trafikkbilde. Fravær av vesentlig støy er en spesielt viktig kvalitet for en gravlund». Kommentar: Planforslaget som fremmes er en områdeplan, det er derfor ikke tatt stilling til nærmere utforming av utvidelsesområdet. Det er stilt krav om utarbeidelse av utomhusplan hvor disse elementene vil bli vurdert. Det er ikke planer om å endre adkomst eller eksisterende parkeringsforhold, siden eksisterende parkeringsplass dekker dagens behov og det ikke legges til rette for økt aktivitet.

18 Plan nr planbeskrivelse Side 16 Det legges til rette for at det kan etableres parkeringsplasser for personer med spesielle behov nærmere utvidelsesområdet. Planforslaget legger ikke til rette for økt aktivitet i området. Det er utarbeidet støyvurdering som er vedlagt saken. Støyvurderingen konkluderer at støyforholdene innenfor planområdet er tilfredsstillende.

19 Plan nr planbeskrivelse Side 17 7 Risiko- og sårbarhetsvurderinger Denne risiko- og sårbarhetsanalysen tar for seg området som foreslås regulert. Analysen skal finne de farer og sårbarheter som planområdet inneholder. Forhold som avdekkes av risikoog sårbarhetsanalysen skal synliggjøres og være et premiss for planvedtaket. Omfanget av analysen skal tilpasses risikoen. Arealer som det knytter seg risiko til kan brukes dersom det settes vilkår som reduserer sannsynlighet og/eller konsekvens av de uønskede hendelsene. Temaer som er omhandlet andre plasser i konsekvensutredningen er ikke tatt med i denne vurderingen. Formålet med ROS-analysen er å kartlegge mulige risikoer som kan oppstå innenfor planområdet. Risikoidentifiseringen er gjennomført av Dimensjon Rådgivning AS. Indentifiseringen er foretatt på bakgrunn av kjennskap til området og planen. Resultatet er satt inn i en risikomatrise med henblikk på en vurdering av sannsynlighet og konsekvens. De forskjellige risikoene er klassifisert i forhold til sannsynlighet og konsekvens for den enkelte hendelse. Tabell 7-1 Klassifisering av sannsynlighet i løpet av 50 år. Grad av sannsynlighet Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Usannsynlig Tabell 7-2 Klassifisering av konsekvens. Grad av konsekvens Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig Katastrofalt 7.1 Identifiserte risikoer Skader knyttet til overvannshåndtering Beskrivelse Hendelsen vil etter all sannsynlighet inntreffe, ofte flere ganger Det er sannsynlighetsovervekt for at hendelsen vil inntreffe Hendelsen kan inntreffe Det er sannsynlighetsovervekt for at hendelsen ikke vil inntreffe Usannsynlig må ikke forstås som at denne hendelsen aldri vil kunne inntreffe, men som at sannsynligheten for en slik hendelse er særdeles lav Beskrivelse Hendelsen kan medføre små personskader eller økonomisk eller miljømessig skade av ubetydelig størrelse Hendelsen kan medføre personskade, eller en mindre økonomisk eller miljømessig skade Hendelsen kan medføre alvorlig personskade (men kun sjelden med døden som følge), eller betydelig økonomisk eller miljømessig skade Hendelsen kan medføre alvorlig personskade og dødsfall, eller meget betydelig økonomisk eller miljømessig skade Hendelsen kan medføre et betydelig antall alvorlig skade eller døde, eller særdeles stor økonomisk eller miljømessig skade Det er utarbeidet en ROS-analyse for deler av området som nå reguleres, i forbindelse med områdeplanen for Time kirke og gravplass. I analysen kom det frem at det er problemer knyttet til overvann i området. På bakgrunn av dette ble det i gjeldende reguleringsplan lagt inn en sikringssone i planområdet. I bestemmelsene er det stilt krav om at det skal etableres et system for håndtering av overvann innenfor dette området. Ved dimensjonering av fremtidig nedbørsmengde skal Lyekurven legges til grunn, og vannmengden fra området etter utbygging skal ikke være større enn den er før utbygging. Drens fra gravene skal ikke ha utløp til eksisterende bekk, men tilkoples kommunal spillvannsledning (Kilde: Tidligere saksbeskrivelse for plan ).

20 Plan nr planbeskrivelse Side 18 Multiconsult har utarbeidet en geoteknisk rapport for «utvidelse av gravlund ved Time kirke» (Multiconsult Rapport ne , 2011). Rapporten konkluderer med at grunnen er generelt lite egnet for etablering av graver med lett graveutstyr, pga. dårlig drenerte masser. Dette er mulig å løse på flere forskjellige måter. Når en etablerer en kirkegård skal planene først godkjennes av kirkelig myndighet etter kirkeloven. Ved søknaden stilles det strenge krav til dokumentasjon av drenering m.m. Ved utarbeidelse av tekniske planer for området forutsettes at gjeldende forskrifter oppfylles. På bakgrunn av dette vurderes det som mindre sannsynlig at det vil oppstå situasjoner som medfører mindre alvorlig konsekvens som følge av for dårlig drenering. Dette gir akseptabel risiko Skader på kulturminner-/miljø innenfor planområdet Innenfor planområdet er det flere kulturminner-/miljø. Utvidelse av eksisterende gravplass kan medføre skader på eksisterende kulturminner, siden områdene blir mer tilgjengelige for allmennheten ved en utbygging. I planforslaget er kjente kulturminner regulert med hensynssone med tilhørende bestemmelser for å sikre kulturminnene. Det vurderes derfor som lite sannsynlig at det vil oppstå situasjoner som medfører mindre alvorlige konsekvenser på eksisterende kulturminner, på grunn av utvidelse av eksisterende gravplass. Dette gir akseptabel risiko Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter Planen legger ikke opp til endring i dagens situasjon. I dag er det etablert separat gang- og sykkelvei langs fv.218 fra Lye (boligfelt) til Time kirke. Fartsgrensen er 80 km/t langs fv. 218 i området ved Time kirke. I dag er det ikke tydelig markert en overgang over fv.218 fra gangog sykkelveien langs veien til eksisterende parkeringsplass. Det er ikke er registrert noen trafikkulykker hvor myke trafikanter har vært innblandet i området rundt kirken. Det er registrert en utforkjøring på snø/isbelagt veg hvor en person ble lettere skadd, hendelsen skjedde i 1996 (Kilde: Vegkart, Statens vegvesen). På bakgrunn av dette vurderes det som lite sannsynlig at myke trafikanter kan bli påkjørt i nevnte område. Dersom uhellet oppstår vil det kunne få svært alvorlig konsekvens, siden sannsynligheten for at fotgjengere kan bli dødelig skadet er 100 prosent dersom farten er 70 km/t i påkjørselsøyeblikket. I bestemmelsene er det derfor stilt krav om at byggeplan for området må løse en trygg og sikker overgang ved utvidelse av gravplassen.

21 Plan nr planbeskrivelse Side Oppsummering For å oppsummere resultatet av analysen er den anslåtte sannsynligheten og konsekvens for de forskjellige risikoene satt inn i en tabell. Tabell 7-3 Sammenstilling av risikoer Nr. Risiko Sannsynlighet Konsekvens 1 Skader knyttet til overvannshåndtering Lite sannsynlig Mindre alvorlig konsekvens 2 Skader på kulturminner/miljø innenfor planområdet 3 Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter Lite sannsynlig Lite sannsynlig Mindre alvorlig konsekvens Svært alvorlig konsekvens Tabell 7-4 Sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens for de ulike hendelsene. Konsekvens Sannsynlighet Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig Katastrofalt Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig 1, 2 3 Usannsynlig Fargeforklaring: Røde felter: Uakseptabel risiko, risikoen må reduseres (se hvert enkelt tema for konkrete tiltak). Gule felter: Risiko i grenseland, risikoreduserende tiltak vurderes. Hvite felter: Akseptabel risiko. Konklusjon og avbøtende tiltak Som det fremgår av ROS-analysen er det avdekket at faren for trafikkulykker, påkjørsel av mye trafikanter er i gul sone, hvor det bør vurderes om det er behov for avbøtende tiltak. Som avbøtende tiltak er det stilt krav i bestemmelsene om at det skal opparbeide trygg overgang for myke trafikanter mellom gang- og sykkelvei nordvest for fv.208 og kirken.

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Dimensjon rådgivning Gamle Forusveien 10a 4031 STAVANGER 25.04.2014 Deres ref.: 2325 Saksbehandler: Malin Kristin Aasbø Saksnr. 14/6780-3 Direkte innvalg: 51 51 68 50 Løpenr.

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 18. DESEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan 0514, del av

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

MEIERIGATEN UTVIKLING AS

MEIERIGATEN UTVIKLING AS MEIERIGATEN UTVIKLING AS REVISJON AV DETALJPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLSVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE. PLAN 272.O1 PLANBESKRIVELSE 10. FEBRUAR 2016 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI KIRKE Høringsutkast 15-01.2016 Justert i høringsperiode. Detaljregulering - Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI KIRKE Høringsutkast 15-01.2016 Justert i høringsperiode. Detaljregulering - Planbestemmelser REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI KIRKE Høringsutkast 15-01.2016 Justert i høringsperiode Detaljregulering - Planbestemmelser Vedtatt av kommunestyret, K-sak xx/2016 den xx.xx.2016 REGULERINGSPLAN FOR VEGÅRSHEI

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07.

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07. 2012 REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART sha v/åsmund Rajala Strømnes 02.07.2012 Navn på plan/tiltak: Reguleringsplan for Prestegårdsjorda Kommune: Lødingen kommune

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3. PLANPROSESS

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

1 GENERELT. herunder arealer for kirke, grav- og urnelund og nødvendig bygg og anlegg for grav- og urnelund

1 GENERELT. herunder arealer for kirke, grav- og urnelund og nødvendig bygg og anlegg for grav- og urnelund SONGDALEN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR GREIPSTAD KIRKEGÅRD Dato for siste revisjon: 02.01.2013 Kommunestyrets godkjenning: 1 GENERELT 1.1 Arealet innenfor planens begrensning

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse ÅS KOMMUNE Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Utarbeidet av: Magnus Ohren, Rådgiver, Ås kommune 07.09.2015 1 Innledning 1.1 Om ROS-analyser Risiko og sårbarhetsanalyser

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Plansbeskrivelse Planbestemmelser Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Utarbeidet av Elisabeth og Tor Gaarder V/BYGGRÅDGIVNINGEN AS Dato: 2023\a\pr\div\reguleringsbestemmelser Side 1 1.0 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter.

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/2288-16 Arkiv: PLNID 20140003 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: VEDTAK DETALJREGULERING AV GANG OG SYKKELVEG LANGS STRANDVEIEN, BOSSEKOPVEIEN OG KIRKEBAKKEN

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL.

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Arkivsak: 11/910 Arkivkode: PLANR 4016-1 Sakstittel: PLAN 4016-1 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR/BNR 143/13 M.FL. Dato:

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 OMRÅDEREGULERING GRØNLIA HYTTEFELT Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 Plannavn: Grønlia hyttefelt Nasjonal PlanID: 1636 20130003 Meldal kommune

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE)

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) REGULERINGSPLAN SOLHEIMSBEITET A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) KOPI AV: VARSLING NABOLISTER

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Minimumskrav til koter for støyvoller, relativt NN1954, null-nivå er:

Minimumskrav til koter for støyvoller, relativt NN1954, null-nivå er: Bestemmelser gitt til plankart for detaljreguleringsplan jf. Plan- og bygningsloven 12-3. for Salto Motorsportbane, tegnet separat for over/på grunnen og under grunnen og gitt plan. id 50491, datert 09.12.14.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RINGEBU STAVKIRKE, RINGEBU KOMMUNE Plan-ID: 052020000001

REGULERINGSPLAN FOR RINGEBU STAVKIRKE, RINGEBU KOMMUNE Plan-ID: 052020000001 REGULERINGSPLAN FOR RINGEBU STAVKIRKE, RINGEBU KOMMUNE Plan-ID: 052020000001 REGULERINGSBESTEMMELSER Vedtak: UPT: 1.0 AVGRENSNING Det planlagte området er avgrenset med plangrense. Innenfor planområdet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer - Dato: 10.02.2014 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer Ristunet AS (Tidligere Herta EiendomAS) Orgnr: 997295927 Ølvegata 24-26 7715 Steinkjer Karl Moen Arkitekt Prosjektpartner

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04.

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04. Arkiv: PlanID - 0472, K2 - L12 Vår ref: 14/2347-6 Journalpostid: 15/8135 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Del av Midtvågen Nord.

REGULERINGSBESTEMMELSER. Del av Midtvågen Nord. REGULERINGSBESTEMMELSER Del av Midtvågen Nord. PlanID 156020110009 Versjon 1. Datert 14.06.2013 1 Generelt I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse bestemmelsene for det regulerte området

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1782 Arkiv: Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015

Detaljer

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Statens vegvesen Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Ellen Agnes Huse / 625 53771 15/208406-1 16.10.2015

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Notat Til: Fra: Sola Kommune Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Kopi: Dato: 28. april 2011 Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse for plan 0491 Innleding Dimensjon Rådgivning AS har på vegne av

Detaljer

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandlar: Ine Woldstad Sak - journalpost: 11/1761-14/5912 Plan 1131 - Reguleringssak

Detaljer

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016.

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016. Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse PlanID 2015P069E16 Lillehammer Vingnes Spakrud Vingrom 23. april 2016 Børli Eiendom AS REGULERINGSPLAN SPAKRUD BOLIGFELT - PLANBESKRIVELSE SIDE 3 Vingrom

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Nora Moberg Lillegaard, tlf 37013787 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2015/5988 / 5 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Høgedalslia,

Detaljer

BYGG OG INDUSTRI NORGE AS. Detaljreguleringsplan for Ulvekula. Planbeskrivelse. Andebu kommune

BYGG OG INDUSTRI NORGE AS. Detaljreguleringsplan for Ulvekula. Planbeskrivelse. Andebu kommune BYGG OG INDUSTRI NORGE AS Detaljreguleringsplan for Ulvekula Andebu kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 HENSIKT MED REGULERINGEN... 2 PLANOMRÅDET... 2... 2 TEKNISKE ANLEGG... 2... 3 EKSISTERENDE

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/1699 / 27 Ordningsverdi: 09062012-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195 RÆLINGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til: Reguleringsplan for Rælingen kirke og bygdetun med omkringliggende områder Jfr. Plan- og bygningsloven 12-6 og 12-7 fra 2008 Reguleringskart er datert 10.09.2014

Detaljer

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd.

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd. PLANBESKRIVELSE 0830_NR 201413 Detaljregulering for Ånundsbuoddane hyttefelt Utarbeidet av Gunnar Hallsteinsen siv ark mnal 05.10.2015 1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig

Detaljer

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/264-21 Arkiv: REG-886 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 05.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/14 Formannskapet 25.11.2014 76/14 Kommunestyret 12.12.2014

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 88/14 Forvaltningsutvalget 25.09.2014

Saksnr: Utvalg: Dato: 88/14 Forvaltningsutvalget 25.09.2014 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Faret (PlanId 10371990005) - Reguleringsendring, 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371990005 2014/1121 14201/2014 Nina Nissestad

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 046/14 Utval for tekniske saker og næring 08.04.2014 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 11/2210-14/9948 Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer