-**#* *{-"fr. {{# s A N D E F J o R D. tte'kultursk0le. - en arena for kulturell glede; ,". ur#lse od. RAMMEPLAN2Oll. f,{-*""-'r ,.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-**#* *{-"fr. {{# s A N D E F J o R D. tte'kultursk0le. - en arena for kulturell glede; ,". ur#lse od. RAMMEPLAN2Oll. f,{-*""-'r ,."

Transkript

1 -**#* *{-"fr {{# s A N D E F J o R D tte'kultursk0le - en arena for kulturell glede;,". ur#lse od RAMMEPLAN2Oll f,{-*""-'r,. -

2 RAMMEPLAN

3 RAMMEPLANENS INNHOLD Innledning Rammeplan del 1 Generell del s. 5 I Lovgrunnlaget s. 7 II Visjon s. 7 III Mål og innhold s. 8 IV Basisområdene i vår virksomhet s. 10 V Undervisning og organisering s. 11 VI Vår felles plattform s. 12 Rammeplan del 2 Fagplaner s. 15 Innledning s En god start vår grunnopplæring s Musikkbasar s Musikkmanesjen s Karusell s Musikkopplæring s Pianoopplæring s Strykeropplæring s Blåseropplæring s Gitaropplæring s Trekkspillopplæring s Slagverkopplæring s Sangopplæring s Musikkterapi og tilrettelagt musikkopplæring s Drama og teater s Visuelle kunstfag s. 62 Lovdata og litteraturliste s. 64 2

4 INNLEDNING Rammeplanen 2011 beskriver innhold og organisering av undervisningen som tilbys ved Sandefjord Kulturskole. Rammeplanen skal være et verktøy for skolens lærere i arbeidet med å ivareta, styrke og videreutvikle et kvalitativt godt opplæringstilbud innen kunstneriske fag til barn og unge i kommunen, og samtidig gi brukere en god oversikt over skolens tilbud. Rammeplanen består av to deler; en generell del og en fagspesifikk del for de ulike disipliner. Den generelle delen viser til felles retningslinjer for kulturskoletilbudet, og den faglige delen skal være et verktøy for å sikre mål og innhold i opplæringen. Planen skal sees i sammenheng med kulturskolens virksomhets- og årsplaner, og vil være gjenstand for revisjon og endringer i takt med skolens rammebetingelser og personalsituasjon. 3

5 4

6 RAMMEPLAN DEL 1: GENERELL DEL I Lovgrunnlaget s. 7 II Visjon s. 7 III Mål og innhold s. 8 IV Basisområdene i vår virksomhet s. 10 V Undervisning og organisering s. 11 VI Vår felles plattform s. 12 5

7 6

8 I LOVGRUNNLAGET De kommunale kulturskolenes virksomhet er regulert i Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslov av , nr. 61), der det i 13-6 heter: Alle kommuner skal, alene eller i samarbeid med andre kommuner, ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet forøvrig. Kommunen er som eier av kulturskolen ansvarlig for at opplæringen er i samsvar med loven, men bestemmer selv både omfanget av og innholdet i kulturskolen. II VISJON Sandefjord kulturskole er en arena for kulturell glede, utfoldelse og mestring. 7

9 III MÅL OG INNHOLD Sandefjord kulturskole gir barn og unge et opplæringstilbud i samsvar med de evner og forutsetninger de har. Kulturskolen skal også være et opplæringssted for de som har spesielle forutsetninger innen kunstutøving og som ønsker å satse på en eventuell yrkeskarriere innenfor det kunstfaglige virkefeltet. Kjernevirksomheten i kulturskolen er å gi opplæring, opplevelse og formidling innen de tre kunstfagene: musikk, drama og bilde. I tillegg tilbyr kulturskolen undervisningstjenester til barnehager, grunnskoler, korps og annen virksomhet i kommunen. Undervisningen kvalitetssikres ved klare målsettinger, retningslinjer og vurderingsrutiner. Mange av landets kulturskoler fungerer som ressurssentre i kommunene. Dette er i tråd med intensjonene i St. meld. 39 Ei blott til lyst, som vektlegger et tett samarbeid mellom kulturskole, grunnopplæring og det lokale kulturliv. I Skapende læring strategi for kunst og kultur i opplæringen har Kunnskapsdepartementet lagt vekt på utviklingen av kulturskolen som lokalt ressurssenter, og hvilke muligheter som ligger i dette. Kulturløftet II styrker kulturskolens plass i opplæringen. Ved at det gjennomføres et kulturskoleløft, vil alle barn som ønsker det, kunne få tilgang til kulturskolens aktiviteter til en rimelig pris. Under følger Sandefjord kulturskoles fire mål for undervisningen: 1 Kulturskolen utvikler elevenes evner ut fra den enkeltes forutsetninger, slik at de får en meningsfylt og stimulerende fritidsaktivitet og et grunnlag for en senere yrkesutdanning. Vi gir undervisning innen et vidt spekter av uttrykksformer, der både bredde 8

10 og talentutvikling blir ivaretatt. Vi gir tilpasset undervisning til barn og unge som ønsker opplæring innen kunstfag ut over den undervisning de kan få i skoleverket for øvrig. 2 Kulturskolen utvikler elevenes kunstneriske og skapende evner og fremmer deres forståelse og opplevelse av kunst som uttrykksform. Vi legger til rette for inspirerende og utviklende møter mellom pedagoger og elever ved kulturskolen. Vi arrangerer konserter, utstillinger og forestillinger. Vi medvirker aktivt til at elever deltar i det lokale kulturlivet. 3 Kulturskolen legger til rette for samhandling på tvers av kunstfag. Vi legger til rette for tverrfaglighet i ulike prosjekter og for samarbeid mellom lærere og elever. 4 Kulturskolen er det lokale ressurssenter for opplæringen i kunstfag. Kulturskolen utvikles til å bli et ressurssenter med undervisnings- og veiledningsfunksjon overfor barnehage, skole, helse- og sosialsektoren og kulturlivet for øvrig. Vi arrangerer konserter, utstillinger, forestillinger og andre former for framvisning av elevenes aktivitet. 9

11 IV BASISOMRÅDENE I VÅR VIRKSOMHET 10

12 V UNDERVISNING OG ORGANISERING Undervisning Elevens læring står i sentrum for de valg som blir gjort mht arbeidsformer. Det er utarbeidet fagplaner for alle disipliner som ligger til grunn for undervisningen, som organiseres enten som individuell- og/eller som gruppeundervisning. Fagplanene blir presentert i Rammeplanens del 2. Kulturskolens kjernevirksomhet er: Individuell undervisning Det meste av instrumentalopplæringen foregår individuelt. Eleven møter sin lærer ukentlig. Normal tid for en elevtime er 22.5 minutter. Mye av elevens innsats og arbeid vil foregå mellom hver undervisningstime. Egenøving blir således en viktig arbeidsform og en forutsetning for fremgang. Lærerens veiledning av elevens egenøving står derfor sentralt i timene. Gruppeundervisning Gruppeundervisning betyr at to eller flere elever får undervisning samtidig. Denne undervisningsformen brukes i drama- og bildeopplæringen, og noe innen instrumentalopplæringen. Gruppeundervisning kan passe både for nybegynnere og viderekomne elever. Det sosiale aspektet er et positivt element i gruppeundervisningen, og det tas hensyn både til alder og nivå ved sammensetninger av grupper. Samarbeid mellom kulturskole og hjem Læreren har ansvar for løpende informasjon til foresatte om elevens utvikling, trivsel, arbeidsinnsats, fremgang og fremmøte. En viktig oppgave for læreren er å være rådgivende for foresatte slik at hjemmet kan motivere og stimulere eleven. Samtidig skal læreren lytte til foresattes synspunkter og om mulig 11

13 tilpasse undervisning og arbeidsoppgaver etter disse. For instrumentalelevene er det slik at spilletimen kun kan legge til rette for den læringen som foregår mellom hver time, derfor er kontakten mellom hjem og kulturskole spesielt viktig for denne gruppen. Det er av stor betydning at foreldrene legger til rette for at elevene kan utføre arbeidsoppgavene de er pålagt å gjøre hjemme. For de yngste elevene er det også verdifullt at foreldrene støtter opp om, og deltar i selve hjemmearbeidet. Kulturskolen bør få en naturlig prioritet i hjemmet, slik at den ikke havner i annen rekke i forhold til annen fritidsaktivitet. Hjemmet har ansvar for å følge opp avtaler som blir gjort med kulturskolen og bidra til å gjøre kulturskolen til et positivt og nyttig innslag i elevens hverdag. Små og store fremføringsoppgaver og fellesprosjekter kan representere verdifulle og lærerike opplevelser for eleven, og det er viktig at foresatte bidrar til at slik aktivitet kan foregå også utenom vanlig undervisningstid. Det avholdes konferansetime med foreldre, elev og lærer en gang pr. skoleår der det orienteres om elevens utvikling og planer for den videre undervisningen. VI VÅR FELLES PLATTFORM Elevsyn og læringssyn Rammeplanen bygger på samme elev- og læringssyn som læreplanverkets generelle del i Kunnskapsløftet, og forankrer kulturskolens virksomhet i det samme verdigrunnlaget som grunnskolelæringen bygger på. Kulturskolens ulike kunstneriske fag står i forskjellige undervisningstradisjoner, men samles i synet på eleven som sentrum for all aktivitet. Kulturskolen er til for eleven, og det er elevens vekst og utvikling som er undervisningens hovedmål. Alle elever skal få erfaring med å lykkes og oppleve fremgang, og det påhviler læreren et etisk ansvar for å sørge for at ingen elever kommer i en situasjon der de blir tapere. 12

14 Læringen har en egenverdi, men skal alltid underordnes et helhetlig syn på elevens velferd både på kort og lang sikt. Dette betyr ikke at læringen skal være uforpliktende og ikke kan inneholde utfordrende og krevende elementer. Ved å balansere trygghet og utfordring, kan læringen skape vekst til beste for eleven. Lærerrollen Læreren er av stor betydning for elevens trivsel og motivasjon, og for den innsatsen de viser. Lærerens oppgave er å stimulere læringsprosessen. Det betyr bl.a. at elevene opplever læreren som en person som vil dem vel og er oppmerksom for ulike forutsetninger og behov. Samtidig skal læreren bidra med forventninger tilpasset den enkelte elev og stille tydelige og realistiske krav til elev og hjem. Læreren har ansvar for elevens kunstneriske, personlige og sosiale utvikling på kulturskolen. Læreren har ansvar for at kontakten med hjemmet opprettes og vedlikeholdes til beste for eleven, og skal også utover normal undervisning kunne organisere og legge til rette for delmål som fremføringer, konserter o.l., som kan bidra til elevens utvikling. Undervisningen ivaretas av høyt kvalifiserte lærere. 13

15 14

16 RAMMEPLAN DEL 2: FAGPLANER Innledning s En god start vår grunnopplæring s Musikkbasar s Musikkmanesjen s Karusell s Musikkopplæring s Pianoopplæring s Strykeropplæring s Blåseropplæring s Gitaropplæring s Trekkspillopplæring s Slagverkopplæring s Sangopplæring s Musikkterapi og tilrettelagt musikkopplæring s Drama og teater s Visuelle kunstfag s

17 16

18 INNLEDNING Fagområdene i Sandefjord kulturskole omfatter opplæring og utfoldelsesmuligheter innenfor ulike kunstuttrykk. Del 2 i Rammeplanen beskriver de 4 basisområdene i vår virksomhet: en god start vår grunnopplæring, musikk, drama og teater og visuelle kunstfag. Det er utarbeidet fagplaner med rammebetingelser, mål og innhold/arbeidsmåter for undervisningen i alle basisområder. For musikk er det felles målformuleringer for de ulike undervisningstilbud, mens innhold og arbeidsmåter er tilpasset hvert område eller instrument. Fagplanene omfatter de områder som Sandefjord kulturskole i dag tilbyr. 17

19 1.0 EN GOD START VÅR GRUNNOPPLÆRING Innledning En god start er kulturskolens grunnopplæring og består av de tre tilbudene musikkbasar, musikkmanesjen og karusell. Musikkbasar er musikkførskole med lek, bevegelse, sang og spill, for førskolebarn (4-5-åringer). Musikkmanesjen er et spennende år for skolestartere (6-åringer) med sang, spill, lytting og dramalek. Karusell er for andreklassinger (7-åringer), hvor elevene opplever kunst/kunstuttrykk gjennom bolker av ulik aktivitet som musikk, bilde/maling/forming, gjøglerkurs, dans med mer. Grunnidéen for disse første årene på kulturskolen er meg i musikken Vi legger vekt på å skape et godt miljø gjennom fellesskap med andre barn de første årene. Derfor er det lagt opp til gruppeundervisning helt fram til elevene starter i 3. klasse. Hvert årstilbud er frittstående, men gjennom de tre årene er det også lagt til grunn en progresjon som gjør dem til et solid fundament som gir et bredt spekter av erfaringer. Etter disse årene med lek, lytting, aktivitet og utfordringer, vet vi at elevene oppnår raskere resultater innen de disipliner de velger å fortsette med. 18

20 1.1 Musikkbasar Rammer Dette tilbudet er for 4- og 5-åringene våre. Gruppestørrelsen er på maksimum 12 elever, og undervisningen foregår ganger pr. semester med 45 minutter hver uke. Vi har opptreden på huskonserter og avslutning med opptreden for foreldre. Aktivitetsplan og repertoar deles ut ved oppstart. Mål for musikkbasar er at innhold og arbeidsmåter 19

21 1.2 Musikkmanesjen Rammer Musikkmanesjen er et tilbud for 6-åringer, altså elever på 1. trinn. Gruppestørrelsen er på maksimum 8 elever, og undervisningstiden er på 45 minutter i uken. For å oppnå best mulig resultater med barn i førskole- og småskolealder er det viktig å variere arbeidsmetodene mellom sang, spill, lytting og bevegelse. Vi har opptreden på huskonserter og avslutning med opptreden for foreldre. Aktivitetsplan og repertoar deles ut ved oppstart. Mål for musikkmanesjen er at innhold og arbeidsmåter 20

22 1.3 Karusell Rammer Karusell er et tilbud til elever på 2. trinn. Gruppestørrelsen er på maksimum 8 elever. Undervisningen er på 45 minutter pr uke. Skoleåret deles i fire: I høstsemesteret har vi ca 9 uker musikk og ca 9 uker bildekurs (tegning/formgiving), og i vårsemesteret har vi ca 9 uker gjøglerkurs og ca 10 uker musikk. Hovedlærer følger gruppa hele året. Bildekurset ledes av en formingslærer, og gjøglerkurset av en skuespiller/dramalærer. Detaljert aktivitetsplan utdeles for hvert kurs. Kurset gir gjennom sin variasjon i innhold et godt grunnlag for valg av videre aktivitet på kulturskolen. Mål for karusell er at innhold og arbeidsmåter 21

23 2.0 MUSIKKOPPLÆRING Innledning Musikkfaget skal gi grunnlag for utvikling av kreativitet og skapende evner. Målet er at elevene gjennom dette blir i stand til å uttrykke seg musikalsk og ut ifra sine egne forutsetninger. Målbevisst arbeid med ferdighetstrening, uttrykksevne og instrumentkunnskap, på elevenes egne premisser, fører til god musikalske resultater. Tilpasset opplæring krever at lærestoff, framdrift og progresjon hele tiden må være tilpasset den enkelte elevs evner og anlegg. Musikkfaget kan ivareta både musikalsk mangfold og sjangerbredde. Instrumental- og sangopplæringa er basis i musikktilbudet ved kulturskolen og kan foregå enten som individuell undervisning eller som gruppeundervisning i små grupper. Innenfor enkelte instrumentgrupper gis også muligheter for samspill (orkester, ensembler, folkemusikk). Normal tid for individuell undervisning er 22.5 minutter pr uke. For undervisning i gruppe eller ensemble er normal tid enten 45 eller 90 minutter pr uke. Dette ut i fra hvilket tilbud det er, og størrelse på gruppene. I instrumental- og vokalopplæringa opereres det med tre nivåer i undervisninga; nybegynnere, mellomnivå og viderekomne. Elevens interesse bør være avgjørende for valg av instrument, men av og til vil fysiske forutsetninger for å lykkes være medbestemmende. Hovedtyngden av læringa må skje mellom undervisningstimene. Arbeidet med innstudering og øveteknikker må derfor stå sentralt for å sikre gode arbeidsvaner og progresjon. Samtidig er det viktig at foresatte stimulerer og 22

24 motiverer eleven til gode øverutiner. Eleven må kunne disponere sitt eget instrument. Konserter og opptredener er en sentral del av innholdet i kulturskolen. Det å delta på konserter og å opptre for andre kan betraktes som viktige faktorer i undervisningen og en forlengelse av elevens arbeidsprosess. 23

25 2.1 PIANOOPPLÆRING Innledning Piano er et populært instrument med lange tradisjoner. Det finnes mye pianolitteratur. Som akkordinstrument egner piano seg utmerket både alene og sammen med andre instrumenter. For å beherske piano kreves det mye og jevnlig øving, og et godt samarbeid mellom elev, lærer og foresatte. Rammer Pianoopplæring tilbys hovedsaklig som individuell undervisning fra 3. klasse (8 år), med ukentlig undervisning. 24

26 2.1.1 Individuell undervisning i piano Nybegynnereleven skal innhold og arbeidsmåter 25

27 Individuell undervisning i piano Eleven på mellomnivå skal innhold og arbeidsmåter 26

28 Individuell undervisning i piano Den viderekomne eleven skal innhold og arbeidsmåter 27

29 2.2 STRYKEROPPLÆRING Innledning Kulturskolen har felles fagplan for fiolin, cello, folkemusikk og ensembler. I starten legges det mye vekt på å trene opp gehøret for å overføre dette til instrumentet. Rammer Dette er hovedsakelig et individuelt tilbud for elever fra 3. klasse (8 år), med ukentlig undervisning. 28

30 2.2.1 Fiolin- og celloopplæring Nybegynnereleven skal innhold og arbeidsmåter 29

31 Fiolin- og celloopplæring Eleven på mellomnivå skal innhold og arbeidsmåter 30

32 Fiolin- og celloopplæring Den viderekomne eleven skal innhold og arbeidsmåter 31

33 2.2.2 Orkester/ensembler Innledning Dette er et samspilltilbud for skolens strykere. Ensemblene blir satt sammen ut fra alder og nivå. Elevene får erfaring med å spille i grupper og gjennom dette utvikle ferdigheter til å innrette seg etter hverandre og å musisere sammen. Rammer Orkester og ensembler er for strykeelever fra 10-årsalder, som har spilt et par år eller mer. Det er ukentlig øvelse på 90 minutter. 32

34 2.2.3 Folkemusikk/ensemble Innledning Skolen har aspirantspelemannslag og juniorspelemannslag, som er tilbud for strykere. All innlæring foregår på gehør. Rammer Undervisningen foregår i gruppe på maks 10 elever. Kursene går over 8-10 ganger pr semester, og er et tilbud for strykeelever fra 10-årsalder, som har spilt et par år eller mer. Undervisningen er ukentlig med 45 minutters undervisningstime 33

35 2.3 BLÅSEROPPLÆRING Innledning Kulturskolen har felles fagplan for fløyte, klarinett, saksofon, trompet/kornett, trombone, baryton, tuba og sekkepipe Rammer Blåseropplæring tilbys hovedsakelig som individuell undervisning fra 3. klasse (8 år). Undervisningen foregår ukentlig. Utgangspunktet er 22,5 min pr elev, med mulighet for samspill og lengre undervisningstid sammen med andre elever 34

36 Blåseropplæring Nybegynnereleven skal innhold og arbeidsmåter 35

37 Blåseropplæring Eleven på mellomnivå skal innhold og arbeidsmåter 36

38 Blåseropplæring Den viderekomne eleven skal innhold og arbeidsmåter 37

39 2.4 GITAROPPLÆRING Innledning Gitar er et meget populært instrument meg sterke røtter i både solo og akkopagnementspill. Gitar er et instrument som egner seg utmerket godt både alene, i ensembler og i grupper med andre, noe som er svært synlig gjennom den populære og rytmiske musikken. Gitar er et instrument som krever en gor del øving for å mestre, både rent motorisk og også musikalsk, og det er viktig å følge opp undervisningen med regelmessig øving. Rammer Gitaropplæring tilbys hovedsakelig som individuell undervisning for elever fra 3. klasse (8 år). Undervisningen foregår ukentlig. Det forutsettes at eleven disponerer egen gitar til øving. 38

40 Gitaropplæring Nybegynnereleven skal innhold og arbeidsmåter 39

41 Gitaropplæring Eleven på mellomnivå skal innhold og arbeidsmåter 40

42 Gitaropplæring Den viderekomne eleven skal innhold og arbeidsmåter 41

43 2.4.1 Gitar gruppeundervisning Innledning Målet med gruppeundervisningen er å gi elevene en grunnleggende teknisk og musikalsk innføring i gitaren. Dette gjennom et variert om motiverende repertoar. Eleven skal oppleve mestring av instrumentet i en større gruppe. Rammer Gruppeundervisning i gitar er et kurstilbud som går over 8-10 ganger á 45 min. Gruppene blir satt sammen ut fra alder og nivå med maksimum 5 elever pr. gruppe. Målet er at elevene skal innhold og arbeidsmåter 42

44 2.5 TREKKSPILLOPPLÆRING Innledning Trekkspill er et spennende instrument med allsidige muligheter. Både instrumentet, repertoaret og bruksområdene er i stadig utvikling. Undervisningen i kulturskolen foregår fortrinnsvis på knappetrekkspill med norsk system. I melodibassen bruker vi trapptrinnsystemet (konstruert av Anders Grøthe). Rammer I trekkspillopplæringen er det hovedsakelig individuell, ukentlig undervisning fra 3. klasse (8 år). Det er i tillegg mulighet for å delta i interkommunal samspillgruppe. Nybegynnereleven skal innhold og arbeidsmåter 43

45 Trekkspillopplæring Eleven på mellomnivå skal innhold og arbeidsmåter 44

46 Trekkspillopplæring Den viderekomne eleven skal innhold og arbeidsmåter 45

47 2.6 SLAGVERKOPPLÆRING Innledning Slagverk er et populært instrument hvor det vektlegges akkompagnementsspill og solistiske opptredener. Slagverksundrevisningen ved kulturskolen er myntet på kjennskap både til den klassiske, og den rytmiske musikken. Slagverk er et instrument som krever mye og regelmessig øving for å mestre, både rent motorisk og musikalsk. Det blir undervist i melodisk, klassisk slagverk, trommesett og perkusjon. Rammer Tilbud hovedsakelig for individuell undervisning fra 3. klasse (8 år). Ukentlig undervisning. Prosjektbaserte samspill grupper og samspill i orkester. 46

48 Slagverkopplæring Nybegynnereleven skal innhold og arbeidsmåter 47

49 Slagverkopplæring Eleven på mellomnivå skal innhold og arbeidsmåter 48

50 Slagverkopplæring Den viderekomne eleven skal innhold og arbeidsmåter 49

51 2.7 SANGOPPLÆRING Innledning Sangen er en viktig uttrykksform. Stemmen er det instrumentet som alle er utstyrt med, og gjennom undervisning i sang lærer man å få et naturlig forhold til, og å utvikle sin egen stemme. Opplæringen skal gi elevene en innføring i vokalteknikker og en grunnleggende kjennskap til sang og stemmebruk. I gruppeundervisningen opplever elevene glede ved å synge, alene eller sammen med andre i det musikalske og sosiale fellesskap som et kor eller en sanggruppe utgjør Individuell sangopplæring Rammer Sangopplæringen foregår hovedsakelig som ukentlig, individuell undervisning fra 5. klasse (10 år). 50

52 Sangopplæring Nybegynnereleven skal innhold og arbeidsmåter 51

53 Sangopplæring Eleven på mellomnivå skal innhold og arbeidsmåter 52

54 Sangopplæring Den viderekomne eleven skal innhold og arbeidsmåter 53

55 2.7.2 Sang gruppeundervisning Rammer Dette tilbudet er for skolens sangelever og andre interesserte, i grupper på 3-5 elever fra 8 års alder. Mål for sang gruppeundervisning er innhold og arbeidsmåter 54

56 2.8 MUSIKKTERAPI OG TILRETTELAGT MUSIKKOPPLÆRING Innledning Sandefjord kulturskole har også et undervisningstilbud for barn og voksne med spesielle behov. Denne undervisningen foregår både ute i kommunens grunnskoler som en del av et spesialpedagogisk opplegg, og på kulturskolen som et tilrettelagt fritidstilbud. Mennesker med ulike funksjonshemninger og utviklingsnivåer kan her få positive musikalske og sosiale erfaringer i en tilrettelagt gruppe med andre på samme nivå, eller alene med musikkterapeut Musikkterapi i grunnskolen Innledning Dette er et tilbud til elever med spesielle behov ute i grunnskolene. Det er opp til hver enkelt skole (i samråd med foreldre) å søke om musikkterapi til enkeltslever de mener kan ha nytte av dette tilbudet. Tilbudet blir gitt av kulturskolens musikkterapeut på den aktuelle skolen i skoletida, og musikkterapeuten arbeider med enkeltelever eller grupper av barn med spesielle behov. Rammer Alle elever som har fått innvilget musikkterapitilbud fra kulturskolen, får sin egen halvårsplan som fungerer som et vedlegg i elevens IOP. Målene i denne halvårsrapporten blir satt i nært samarbeid med elevens lærer eller spesialpedagog. Aktiviteter, mål og innhold er tilpasset hver enkelt elevs nivå og behov. Musikkterapeuten evaluerer elevens utvikling hvert halvår, i nært samarbeid med elevens assistent/lærer/spesialpedagog. Det blir holdt 55

57 samarbeidsmøter ved behov. Kulturskolen tilstreber et best mulig samarbeid med den enkelte skole. Musikkterapeuten har ukentlig kontakt med elevens lærer og evt assistent, og månedlig kontakt med skolens ledelse. Eksempel på mål i et musikkterapitilbud kan være som tabellen på neste side beskriver. 56

58 Mål for musikkterapi i grunnskolen innhold og arbeidsmåter er at elevene 57

59 2.8.2 Tilrettelagt musikkopplæring på kulturskolen Innledning Kulturskolens tilbud for elever med spesielle behov, er et tilrettelagt musikkpedagogisk opplegg på ettermiddagstid. Dette opplegget tilpasses den enkelte elevs forutsetninger og behov Rammer Vi jobber både i smågrupper og i individuelle timer med sang, lek, språkstimulering, bevegelse og rytmisk aktivitet på små og store instrumenter. I disse timene blir det lagt vekt på at elevene skal få gode musikalske og sosiale erfaringer i en tilrettelagt time, som en del av et kulturelt og meningsfylt fritidstilbud. 58

60 Tilrettelagt musikkopplæring Målet er at elevene innhold og arbeidsmåter 59

61 3.0 DRAMA OG TEATER Innledning Drama/teater i kulturskolen er en arena for å kunne få erfaring med teater som kunstuttrykk. Gjennom arbeidet med drama skal elevene bli glade i å delta i skapende prosesser sammen med andre og utvikle sin uttrykksevne og formsans. Improvisasjon, rollelek og stemmebruk er viktige elementer i dramaopplæringen. Valg av lærestoff og arbeidsformer tar utgangspunkt i elevens ståsted og forutsetninger og aktivitetene tilpasses alder, ferdighet og progresjon. Gruppene har små og store oppsetninger både alene og i samarbeid med skolens øvrige elever/lærere. Rammer Undervisningen blir gitt ukentlig i grupper á 15 elever. Hver undervisningstime varer i 90 min. 60

62 Målet med dramaundervisningen er at innhold og arbeidsmåter 61

63 4.0 VISUELLE KUNSTFAG Innledning Gjennom arbeid med tegning, maling og skulptur får elevene grunnleggende opplæring i farge, form og komposisjon. Ulike materialer, teknikker og redskap tas i bruk, og elevene får oppgaver som utfordrer og utvikler. Utstillinger og presentasjoner av egne arbeider er en viktig del av aktiviteten, å få vise fram hva man har fått til er viktig for elever i alle aldre. Antall utstillinger kan variere, fra større fellesutstillinger til mindre presentasjoner i ulike sammenhenger. Dersom mulig, bør elevene være aktiv deltakende ved oppheng av egen utstilling. Det er ønskelig å kunne ta elever med på utstillinger i nærdistriktet. Rammer Undervisningen er på 90 min pr uke, og foregår i grupper på maks 8 elever (maks 12 med assistent). Gruppene er delt inn slik: kl.trinn, kl.trinn, kl.trinn 62

64 Målet for undervisningen i visuelle kunstfag er at innhold og arbeidsmåter 63

65 LOVDATA/LITTERATURLISTE LOV nr. 61 Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa (Opplæringslova) Kunnskapsdepartementet Skapende læring. Strategiplan for kunst og kultur i opplæringen Oslo 2007 St.mld. nr.39 ( ) Ei blot til lyst. Om kunst og kultur i og i tilknytning til grunnskolen. Kulturløftet II ( ) Norsk kulturskoleråd På vei til mangfold. Rammeplan for kulturskolen. Trondheim Kunnskapsdepartementet Læreplan for Kunnskapsløftet. Generell del 64

66 Alle foto Sandefjord kulturskole Bortsett fra s 33 foto Atle Møller/Sandefjords Blad, s 56 foto Ingeborg Nebelung 2010, s 62 og 65 (t.h.) foto Verena Waddell Maleri på forsiden er laget av Anastasia Ivanova Maleriene s 7 er laget av elever i visuelle kunstfag. Følgende foto/fig er sakset fra internett: s 7 (nederst t.h.), s 18, 25, 27, 39, 40, 41, 45, 47, 50, 53 og 54. Tegning s 51: Construction (Raised to believe) #5 av Ragnhild Ohma 65

67 66

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

Opplæringstilbud Flekkefjord kulturskole

Opplæringstilbud Flekkefjord kulturskole Opplæringstilbud 2017 18 Flekkefjord kulturskole MUSIKK Gitar Gitar er et av kulturskolens mest populære instrumenter og skolen har mange gitarelever. Disse spiller alle sjangre innen gitarmusikken fra

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE Vedtatt i Snillfjord kommunestyre 15.02.2017, K-sak 6/17 VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE [FIRMANAVN] [Firmaadresse] Innhold 1. Kulturskolens oppdrag... 2 1.1 Opplæringsloven...

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser.

Detaljer

Skolens målformuleringer er nedfelt i vedtektene for Lierne kulturskole, fastsatt av kommunestyremøte 7. mai 2013 som sak 13/469. Kulturskolen skal:

Skolens målformuleringer er nedfelt i vedtektene for Lierne kulturskole, fastsatt av kommunestyremøte 7. mai 2013 som sak 13/469. Kulturskolen skal: LIERNE KULTURSKOLE Rektor Ingela Landén Skogmo ÅRSPLAN 2014-2015 INNHOLD: 1. Grunnlaget. Visjoner og mål 2. Skoleåret 2014 2015. Planer 3. Rammer og pedagogikk 4. Ressurser og tall 5. Økonomi 6. Kulturskolen

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 RISSA KULTURSKOLE Musikk Dans Teater VK Prosjekt VELKOMMEN TIL KULTURSKOLEN Rissa kulturskole ønsker alle elever vel møtt til skoleåret 2015/2016 Her finner du generell

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Slagverk GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavangerkulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavangerkulturskole.no Fagplan Gitar Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning og anledning til å møte ulike kunstformer og kultuttrykk.

Detaljer

Averøy Kulturskole: Forslag til prinsipper for oppsetting av fagplaner/ individuelle læreplaner:

Averøy Kulturskole: Forslag til prinsipper for oppsetting av fagplaner/ individuelle læreplaner: Averøy Kulturskole: Forslag til prinsipper for oppsetting av fagplaner/ individuelle læreplaner: 1. Fagplanene for hvert instrument bør ikke omfatte mer enn 3 sider 2. Fagplanene skal settes opp etter

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Stryk GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

KULTURSKOLEN ER DØD LENGE LEVE KULTURSKOLEN!

KULTURSKOLEN ER DØD LENGE LEVE KULTURSKOLEN! KULTURSKOLEN ER DØD LENGE LEVE KULTURSKOLEN! KULTURSKOLE FOR ALLE - ORGANISERING AV UNDERVISNING BERGEN 6. NOVEMBER 2015 HVEM ER ALLE? Økonomi Etnisitet Forutsetninger og behov KULTURSKOLE FOR ALLE ER

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavangerkulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavangerkulturskole.no Fagplan orkester Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning og anledning til å møte ulike kunstformer og kultuttrykk.

Detaljer

Fagplan BILDE. Utarbeidet av; Ann Jessica Vestre Janne A. Nordberg. Fagplan BILDE. Tromsø Kulturskole 2009

Fagplan BILDE. Utarbeidet av; Ann Jessica Vestre Janne A. Nordberg. Fagplan BILDE. Tromsø Kulturskole 2009 Fagplan BILDE Utarbeidet av; Ann Jessica Vestre Janne A. Nordberg 1 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte i 2000 å utarbeide en rammeplan for kulturskolene, i 2003 ble den ferdig og heter på vei til mangfold.

Detaljer

Velkommen til. "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli)

Velkommen til. Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg (Hans Børli) Velkommen til KULTURSKOLEN i eidskog "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli) Det du lærer hos oss kan du få brukt i mange sammenhenger. Foruten

Detaljer

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Kim Stian Gjerdingen Bakke Velkommen inn! Har du lyst til å spille i band, spille klarinett, piano, trekkspill, cello, trompet eller trommer? Vil du lære å tegne og male? Eller har du mer lyst til å synge i kor, danse eller spille

Detaljer

Vestby Kulturskole. Lokal læreplan

Vestby Kulturskole. Lokal læreplan Vestby Kulturskole Lokal læreplan VESTBY KULTURSKOLE - POSTBOKS 144-1541 VESTBY Tlf. 64 98 07 06 E-post: kulturskolen@vestby.kommune.no Web: www.vestby.kommune.no/kulturskole Besøksadresse: Forpakterboligen

Detaljer

UNDERVISNINGSTILBUD MUSIKK. Tangentinstrument piano, keyboard

UNDERVISNINGSTILBUD MUSIKK. Tangentinstrument piano, keyboard VELKOMMEN Velkommen som søker ved Gausdal kulturskole. UNDERVISNINGSTILBUD MUSIKK Strykeinstrument fiolin Velkommen til et nytt undervisningsår i Gausdal kulturskole. I denne brosjyren vil du finne informasjon

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Sang GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

Fagplan for saxofon: Skedsmo musikk- og kulturskole

Fagplan for saxofon: Skedsmo musikk- og kulturskole Fagplan for saxofon: Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Håvard Lund Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være

Detaljer

Måsøy kulturskole. Undervisningstilbud 2006-2007. Telefon: 78 42 45 25 Telefon kontorfullmektig: 78 42 45 14 Telefaks: 78 42 45 11

Måsøy kulturskole. Undervisningstilbud 2006-2007. Telefon: 78 42 45 25 Telefon kontorfullmektig: 78 42 45 14 Telefaks: 78 42 45 11 Måsøy kulturskole Undervisningstilbud 2006-2007 Telefon: 78 42 45 25 Telefon kontorfullmektig: 78 42 45 14 Telefaks: 78 42 45 11 e-postadresse: kulturskole@masoy.kommune.no Kontor i 1. etasje på skolen.

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Vedtekter for Agdenes musikk- og kulturskole

Vedtekter for Agdenes musikk- og kulturskole Vedtekter for Agdenes musikk- og kulturskole «Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og levekår» 18.oktober 2016 Innhold 1 Kulturskolens oppdrag... 3 1.1 Opplæringsloven... 3 1.2 Målsetting for kulturskolen...

Detaljer

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012 Tilbud skoleåret 2011 2012 eies og drives av Søgne kommune. Den ble opprettet i 1998. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Hvorfor gå

Detaljer

Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013

Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013 Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013 Musikk Formål med faget Alle barn, unge og voksne i vårt samfunn har et forhold til musikk. Musikk brukes i mange forskjellige sammenhenger og har dermed ulike

Detaljer

Fagplan. kulturkarusellen. Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole

Fagplan. kulturkarusellen. Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole Fagplan kulturkarusellen Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning og anledning til å møte ulike kunstformer

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

KARMØY KULTURSKOLE - 2013-2014 UNDERVISNINGTILBUD K U L T U R F O R S K O L E

KARMØY KULTURSKOLE - 2013-2014 UNDERVISNINGTILBUD K U L T U R F O R S K O L E KARMØY KULTURSKOLE - UNDERVISNINGTILBUD 2013-2014 K U L T U R F O R S K O L E Vi vil at barna skal møte mangfoldet i både musikk, drama, tegning, form og farge gjennom egenaktivitet, lek og bevegelse.

Detaljer

Kulturskolens tilbud:

Kulturskolens tilbud: Kulturskolens tilbud: Teater Tilbudet innen teater består av rollelek, improvisasjon, bevegelse og arbeid med tekst. Rolleleken er betydningsfull. Gjennom den får de unge brukt seg selv, fysisk og verbalt,

Detaljer

RINGERIKE KULTURSKOLE

RINGERIKE KULTURSKOLE 2013/14 RINGERIKE KULTURSKOLE FAGPLAN EL-GITAR Velkommen som elev ved Ringerike Kulturskole FAGPLANER FOR RINGERIKE KULTURSKOLE RINGERIKE KULTURSKOLE Ringerike Kulturskole er et kommunalt opplæringstilbud,

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning 1.2. Arbeidsmåter og øving 1.3. Repertoar Begynnernivå Mellomnvivå Viderekommet nivå 1.4. Læringsaktiviteter

Detaljer

Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2014

Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2014 Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2014 Formål med virksomheten Være et offentlig undervisningstilbud i kunst- og musikkfag til alle interesserte i kommunen. Tilbudet skal gjenspeile lokalt kulturliv,

Detaljer

FAGPLAN FOR MESSINGBLÅSEINSTRUMENTER GENERELL DEL

FAGPLAN FOR MESSINGBLÅSEINSTRUMENTER GENERELL DEL FAGPLAN FOR MESSINGBLÅSEINSTRUMENTER Innledning Fagplan for messingblåseinstrumenter består av to hoveddeler. Den generelle delen beskriver forhold som danner plattform for all messingundervisning i kulturskolen.

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE

NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger 3 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Innhold 1.0 Undervisningstilbud... 5 1.1

Detaljer

EL-BASS. Å musisere med andre gir ekstra gevinst både faglig og sosialt. For el-bass kan band være et alternativ når nivå tilsier dette.

EL-BASS. Å musisere med andre gir ekstra gevinst både faglig og sosialt. For el-bass kan band være et alternativ når nivå tilsier dette. NYBEGYNNERNIVÅ Teknikk, teori og spilling: Introduksjon til notasjon, da først tabulatur. Grunnteknikk: Sittestilling, anslagsteknikk, venstrehånds fingerteknikk Grunnleggende rytmiske ferdigheter Stemme

Detaljer

2013/14 FAGPLAN KLASSISK OG AKUSTISK RINGERIKE KULTURSKOLE GITAR. Velkommen som elev ved Ringerike Kulturskole www.ringerike.kommune.

2013/14 FAGPLAN KLASSISK OG AKUSTISK RINGERIKE KULTURSKOLE GITAR. Velkommen som elev ved Ringerike Kulturskole www.ringerike.kommune. 2013/14 RINGERIKE KULTURSKOLE FAGPLAN KLASSISK OG AKUSTISK GITAR Velkommen som elev ved Ringerike Kulturskole FAGPLANER FOR RINGERIKE KULTURSKOLE RINGERIKE KULTURSKOLE Ringerike Kulturskole er et kommunalt

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Kulturskoleplan

Kulturskoleplan Kulturskoleplan 2016-2018 Lund Kulturskole- kultur for alle i kommunen En politiker har sagt: En god kulturskole er et av de viktigste tiltak for forebyggende barne- og ungdomsarbeid i en kommune. Kunsten

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Søknadsskjema og informasjon for skoleåret 2015/2016

Søknadsskjema og informasjon for skoleåret 2015/2016 Søknadsskjema og informasjon for skoleåret 2015/2016 Søknadsfrist 15.mai 2015 En kulturskole for alle -der trivsel og produksjon vil gi læring- Steigen kulturskole gir et desentralisert tilbud der undervisninga

Detaljer

Fagplan for tverrfløyte Skedsmo musikk- og kulturskole

Fagplan for tverrfløyte Skedsmo musikk- og kulturskole Fagplan for tverrfløyte Skedsmo musikk- og kulturskole Tegning laget av Besime Kaya Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være

Detaljer

Arbeidslag for brukerundersøkelser. Kulturskolen. Brukerundersøkelse 2014. Side 1

Arbeidslag for brukerundersøkelser. Kulturskolen. Brukerundersøkelse 2014. Side 1 Arbeidslag for brukerundersøkelser Kulturskolen Brukerundersøkelse 2014 Side 1 19.01.2015 Brukerundersøkelse i kulturskolen 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår i Kongsberg kommunes

Detaljer

ÅRSPLAN 2009-2010. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2009-2010. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2010 Trygghet og glede hver dag! Årsplan -2010 FORORD Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG 1 Innhold: KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET OG SPYDEBERG... 3 Bakgrunn for planen:... 3 Planprosessen... 3 Visjon og mål for planen... 4 Målsetting:... 4 KULTURSKOLEN I DAG... 6 FREMTIDENS

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

Årsplan for kulturskolen Skoleåret For Loppa kommune Siw Jensen, leder

Årsplan for kulturskolen Skoleåret For Loppa kommune Siw Jensen, leder Årsplan for kulturskolen Skoleåret 16-17 For Loppa kommune Siw Jensen, leder Hva er kulturskole? ÅRSPLAN FOR LOPPA KOMMUNE 2016 17. Kulturskolen er et kommunalt opplærings-, aktivitets- og opplevelsessenter

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Søknadsfrist 1. mai 2015 Søknad sendes på www.trysil.kommune.no/selvbetjening

Søknadsfrist 1. mai 2015 Søknad sendes på www.trysil.kommune.no/selvbetjening Informasjon til elevene skoleåret 2015/2016 Søknadsfrist 1. mai 2015 Søknad sendes på www.trysil.kommune.no/selvbetjening Velkommen til kulturskolen! Trysil kulturskole er en mangfoldig kulturskole, og

Detaljer

MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen

MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen Vesterålen 6 kommuner ca 32 000 innbyggere 15 mil fra sør til nord Hvor passer MUSAM inn i puslespillet? Sekretariatsleder

Detaljer

Vedtekter for Aure kulturskole

Vedtekter for Aure kulturskole Vedtekter for Aure kulturskole Pkt. 10 er revidert etter vedtak i kommunestyret PS 78/14, den16.12.14 Innhold VEDTEKTER FOR AURE KULTURSKOLE... 3 1.0 Målsetting... 3 2.0 Innhold... 3 3.0 Samarbeid... 3

Detaljer

FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 vekttall)

FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 vekttall) RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 VEKTTALL)

Detaljer

Hvem er vi? Berit Konstad Graftås, faglig leder Tolga kulturskole Eli Tillerås Urset, teamleder Tolga skole

Hvem er vi? Berit Konstad Graftås, faglig leder Tolga kulturskole Eli Tillerås Urset, teamleder Tolga skole Hvem er vi? Berit Konstad Graftås, faglig leder Tolga kulturskole Eli Tillerås Urset, teamleder Tolga skole Tlf. 62 49 65 30 E-post: kulturskolen@tolgaskole.no Hjemmeside: www.tolgakulturskole.no Et helhetlig

Detaljer

FORORD. Karin Hagetrø

FORORD. Karin Hagetrø 2006/2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan for barnehageåret 2006/2007. Nærmere spesifisering

Detaljer

GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP

GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP Kvalitetsplan for GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP Kunst Drama Dans Musikk Stavanger kulturskole Virksomhetsidè Kulturskolen skal gi et tilbud til barn og unge innenfor ulike kulturuttrykk uansett bakgrunn

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 14/26470 Saksbehandler: Ketil Teigen, telefon: 33 35 42 80 Kulturskolen Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Ungdomsrådet

Detaljer

GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP

GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP Kvalitetsplan GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP Stavanger kulturskole Virksomhetsidè Kulturskolen skal gi et tilbud til barn og unge innenfor ulike kulturuttrykk uansett bakgrunn og forutsetninger. Kulturskolen

Detaljer

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole 2006 2010 Lindesnes kommune på lag med framtida 1 Grunnleggende målsettinger Kulturskolen skal gi alle barn, unge og voksne som ønsker det muligheter til å få opplæring

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

PIANO NYBEGYNNERNIVÅ. Teknikk og teori

PIANO NYBEGYNNERNIVÅ. Teknikk og teori NYBEGYNNERNIVÅ Grunnleggende fingerstilling A dozen a day ( fingerøvelser ) Fingerteknikk Sittestilling Lære å lese noter / rytmer Rytmeforståelse Skalaøvinger i dur Enkel besifring Øving 15 min 3 dager

Detaljer

OPPSTART AV TEMAPLAN FOR ASKØY KULTURSKOLE

OPPSTART AV TEMAPLAN FOR ASKØY KULTURSKOLE OPPSTART AV TEMAPLAN FOR ASKØY KULTURSKOLE 1. Bakgrunn og formål I kommunal planstrategi 2012-2016 er det vist til at temaplan for kulturskolen skal startes opp i løpet av perioden. Temaplan kulturskole

Detaljer

SANG BEGYNNER NIVÅ. Teknikk og teori. Pusteøvelser og kroppsholdning Oppvarmingsøvelser Stemmebruk Artikulasjon. Vokal

SANG BEGYNNER NIVÅ. Teknikk og teori. Pusteøvelser og kroppsholdning Oppvarmingsøvelser Stemmebruk Artikulasjon. Vokal BEGYNNER NIVÅ Pusteøvelser og kroppsholdning Stemmebruk Artikulasjon Bli kjent med stemmeregistre Sanger fra ulike epoker (trad.) Synge sammen med andre Synge med akkompagnement Bruk av digitale hjelpemidler

Detaljer

Velkommen til. "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli)

Velkommen til. Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg (Hans Børli) Velkommen til KULTURSKOLEN i Eidskog "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli) Det du lærer hos oss kan du få brukt i mange sammenhenger. Foruten

Detaljer

samspill (ˈsɑmspil) substantiv nøytrum det å virke i fellesskap, harmoni

samspill (ˈsɑmspil) substantiv nøytrum det å virke i fellesskap, harmoni samspill (ˈsɑmspil) substantiv nøytrum det å virke i fellesskap, harmoni Hva er samspill? Samspill er kommunikasjon og deltagelse i hverandre Henning Rye, professor ved institutt for spesialpedagogikk,

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Dans GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen

MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen Vesterålen 6 kommuner ca 32 000 innbyggere 15 mil fra sør til nord Hvor passer MUSAM inn i puslespillet? Sekretariatsleder

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadeland.kulturskole.no. Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadeland.kulturskole.no. Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser. www.hadeland.kulturskole.no

Detaljer

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du:

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisning hver uke alene eller i en gruppe, i skoletida eller på ettermiddagen Være med på samspill og delta på kulturskolens

Detaljer

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Kulturskolen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER /2012 11/201. Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende

INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER /2012 11/201. Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER 2011 11/201 /2012 Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende KULTURSKOLEN - NOE FOR DEG? Alta kulturskole har som mål å bidra til et rikere kulturmiljø

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Halvårsplan for Trasop AKS. Høst og vinter 2015/2016

Halvårsplan for Trasop AKS. Høst og vinter 2015/2016 Halvårsplan for Trasop AKS Høst og vinter 2015/2016 Vi har i denne planen tatt utgangspunkt i Rammeplanen for Aktivitetsskolen, og de fem målområdene den er delt inn i. I tillegg har vi imøtekommet Oslostandaren

Detaljer

TREBLÅS BEGYNNERNIVÅ. Teknikk og teori

TREBLÅS BEGYNNERNIVÅ. Teknikk og teori BEGYNNERNIVÅ Munnstilling, få lyd, tonedannelse Lære å lese noter / rytmer Oktav-øvelser ( fløyte ) Gehørspill og improvisasjon Spille med og uten noter Rytmeforståelse Øve med innspilt komp og samspill

Detaljer

Bardu Kulturskole. Informasjon og søknadsskjema kan innhentes på kommunens hjemmeside på internett eller ved henvendelse direkte til kulturskolen.

Bardu Kulturskole. Informasjon og søknadsskjema kan innhentes på kommunens hjemmeside på internett eller ved henvendelse direkte til kulturskolen. Bardu Kulturskole TLF. 77 18 25 90 KONTORTID: Avtale ved skolestart. ADRESSE: Bardu Kulturskole, Postboks 5, 9365 Bardu. REKTOR: Kai-Erik Vikan, tlf. 95776876 SØKNADSFRIST: 1. juni Søknader mottas hele

Detaljer

Presentasjon av: Berit Konstad Graftås, Konsulent Norsk kulturskoleråd Hedmark og rektor ved Tolga kulturskole Elin Angelo, doktoravhandling:

Presentasjon av: Berit Konstad Graftås, Konsulent Norsk kulturskoleråd Hedmark og rektor ved Tolga kulturskole Elin Angelo, doktoravhandling: NORSK KULTURSKOLERÅD KULTURSKOLETIMEN OG PROFESJONSFORSTÅELSE Presentasjon av: Berit Konstad Graftås, Konsulent Norsk kulturskoleråd Hedmark og rektor ved Tolga kulturskole Elin Angelo, doktoravhandling:

Detaljer

Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE

Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE 1. Eier- og ansvarsforhold. Lurøy musikkskole, eies og drives av Lurøy kommune. Lurøy musikkskole er underlagt undervisnings- og kulturetaten, med skolesjefen

Detaljer

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 Virksomhetsstrategi A, B og C med tiltaksplaner Innledning Vi håper at alle våre medlemskommuner, fylkesavdelinger/regioner, samarbeidsparter og andre vil dra nytte av dette dokumentet

Detaljer

Produksjonsguide VELKOMMEN til produksjonsguiden

Produksjonsguide VELKOMMEN til produksjonsguiden VELKOMMEN til produksjonsguiden Begrunnelser Tilrettelegging Kvalitet Muligheter Ressurser Vertskap Omsorg Rammer Verktøy Begrunnelser, rammer og mål Kan vi formulere en tydeligere målsetting og en klarere

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Velkommen til Kulturskolen i Odalen!

Velkommen til Kulturskolen i Odalen! Velkommen til Kulturskolen i Odalen! Kulturskolen i Odalen er en interkommunal kulturskole mellom Nord- og Sør-Odal kommune. Sør-Odal er kulturskolens hovedbase, men kursene er jevnt fordelt mellom begge

Detaljer

I denne brosjyren finner du informasjon om hvilke kurs vi tilbyr skoleåret 2015.

I denne brosjyren finner du informasjon om hvilke kurs vi tilbyr skoleåret 2015. Velkommen til Kulturskolen i Odalen! Kulturskolen i Odalen er en interkommunal kulturskole mellom Nord- og Sør-Odal kommune. Sør-Odal er kulturskolens hovedbase, men kursene er jevnt fordelt mellom begge

Detaljer

Musikk- og kulturskolen - TKMK. Demonstrasjonskulturskole

Musikk- og kulturskolen - TKMK. Demonstrasjonskulturskole Musikk- og kulturskolen - TKMK Demonstrasjonskulturskole 2006-2008 Nøkkeltall 4300 elevplasser Eksterne prosjekt Gjennom ordningen med salg av tjenester når vi anslagsvis like mange ikke registrerte elever.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015

VIRKSOMHETSPLAN 2015 VIRKSOMHETSPLAN 2015 OM PLANEN Virksomhetsplanen inngår i kommunens plansystem som består av kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, virksomhetsplan og årsmelding. Virksomhetsplanen - som har bakgrunn i

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for fløyte

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for fløyte Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for fløyte Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning. 1.2. Arbeidsmåter 1.3. Repertoar 1.4. Læringsaktiviteter og øving 1.5. Formidling; konserter og forestillinger

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN KOMMUNAL PLAN 2005 2008 Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN...1 1. Forord...3 2. Forankring...3 3. Mål...3 4. Organisering...3 4.1 Skolens kontaktperson...3 4.2 Samarbeide med

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for tuba

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for tuba Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for tuba Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning 1.2. Arbeidsmåter 1.3. Repertoar 1.4. Læringsaktiviteter og øving 1.5. Formidling; konserter og forestillinger

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans

Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans Innledning......2 1. Innhold... 2 2. Mål.3 a. Dansetekniske hovedfag....3 b. Andre fag....4 c. Scenisk arbeid-kreativt arbeid....4

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer