WILDCARD UTREDNING+PROGRAM. tegnestue. Tyin MDH R.D.T.W. Lalaland. Pushak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WILDCARD UTREDNING+PROGRAM. tegnestue. Tyin ... ... ... MDH R.D.T.W. Lalaland. Pushak"

Transkript

1 A R K I T E K T U R E N S _ U N D E R S K O G WILDCARD UTREDNING+PROGRAM Pushak MDH Lalaland R.D.T.W.... Tyin tegnestue

2 Styringsgruppe for wildcardutredningen: Andreas Vaa Bermann, direktør i Norsk form Cathrine Vigander, Element arkitekter Hege Maria Eriksson, fagsjef i NAL Redaktør/forfatter: Hege Maria Eriksson, fagsjef i NAL Medarbeidere: Christian Dahle, konkurranserådgiver, NAL Åshild Yri Aagren, prosjektmedarbeider, NAL Juridisk rådgiver: Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO

3 WILDCARDSATSNINGEN UTREDNING OG PROGRAM Innhold: INNLEDNING Wildcardsatsningen eller Utfordrersatsningen 2 Bakgrunn og problemstilling 2 Sentrale spørsmål utredningens svar 3 STYRINGSGRUPPENS INNSTILLING Prosjektbeskrivelse 6 Programmet 8 Budsjett UTREDNINGEN Behovsutredning 15 Juridiske vurderinger 21 Erfaringsoverføring 24 Referansegrupper og symposium 29

4 INNLEDNING WILDCARDSATSNINGEN eller UTFORDRERSATSNINGEN Med bakgrunn i arkitektur.nå har Kulturdepartementet bedt NAL og Norsk Form utrede og beskrive alternativer for en norsk Wildcardordning. Utredningsarbeidet har ført fram til en anbefaling fra prosjektets styringsgruppe, beskrevet i følgende prosjektbeskrivelse og program. I stedet for å definere alternative ordninger anbefaler vi et dynamisk satsningsprogram som kombinerer en rekke tiltak. I utredningen og programmet brukes navnet Wildcard. Dette er en internasjonalt etablert betegnelse, og kan fungere også for den norske satsningen. Dersom det likevel skal gis et norsk navn mener vi Utfordrer best dekker prosjektets hensikt og innhold, og foreslår Utfordrersatsningen som prosjektets navn. BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING Perspektiv Prognoser for den globale utviklingen klimaendringer og opp mot 9 milliarder mennesker i 2050, de fleste bosatt i byer reiser store spørsmål om hvordan vi skal takle utfordringene. Arkitektur og planlegging er en av de samfunnsområdene som i størst grad kan påvirke utviklingen. Arkitekturfeltet har stor innflytelse både på energiforbruk, transport, bosettingsmønstre og sosiale sammenhenger. Det er en forutsetning for arkitekturfagets samfunnsrelevans at det stadig foregår nyskaping, forskning og utvikling ikke bare i utdanningsinstitusjonene, men i prosjekteringspraksis. Å tilrettelegge for nytenking og innovasjon innebærer å åpne for det ukjente. Risiko Store deler av byggebransjen preges i dag av sikring mot risiko gjennom valg av kjente løsninger, og bransjen risikerer dermed å sementere gårsdagens løsninger i stedet for å utvikle morgendagens. Den nyskapingsvilje som finnes i bransjen får bare rom i enkelte prosjekter, i ressurssterke forskningsmiljøer og store bedrifter, og i alt for liten grad i den daglige arkitekturproduksjonen. Bestillere og byggherrer har en nøkkelrolle. Når oppdragsgivere kjøper arkitekttjenester etterspørres sjelden nytenking, samfunnsperspektiv eller kunstneriske kvaliteter på tross av at dette er avgjørende for arkitekturens evne til å løse utfordringer. Pris og gjennomføringsevne dominerer i konkurransemarkedet, og dermed dominerer også de store og veletablerte kontorene. Hovedproblemet er ikke en bransjeutvikling der store rådgivningskonserner operer i stor skala, men at dette i for stor grad går på bekostning av fagfeltets mangfold. Små, mindre og umeritterte firmaer får ikke konkurrere på de kriteriene der de er konkurransedyktige, og arkitekturen taper muligheter. 2

5 Arkitekturens underskog Arkitektbransjen består av bedrifter med variert størrelse og ulike virkeområder. Mange unge arkitekter finner utviklingsmuligheter innenfor større og renommerte firmaer, og de største tverrfaglige rådgiverbedriftene ligger i front i FoU-arbeidet. En stor del av de etablerte firmaene driver imidlertid med lave ambisjoner for nyskaping, eller forbeholder utviklingsarbeidet for ledere. Det er lange tradisjoner for at de mest kreative og ambisiøse unge arkitektene etablerer egen praksis, og på tross av en bransjestruktur i endring, fortsetter innovative og dyktige unge arkitekter å starte firma gjerne i partnerskap med fagfeller eller i mindre tverrfaglige miljøer. Disse små og forholdsvis unge bedriftene driver til sammen et utstrakt faglig nybrottsarbeid; mange av dem utøver sitt fag på andre måter og med andre metoder enn tradisjonell prosjekteringspraksis. De mindre virksomhetene jobber også i større grad utenfor selve byggebransjen enn mer etablerte bedrifter; med undervisning, i grenselandet mot kunstfeltet, med formidling som skribenter, kuratorer og webdesignere, eller med ulike former for konsulentvirksomhet basert på utradisjonelle kunnskapskombinasjoner. Disse arkitektene opparbeider seg gjerne variert kompetanse og representerer en betydelig ressurs for samfunnet, som i liten grad utnyttes. Arkitekturkultur og arkitekturnæring Arkitektur har det til felles med all kreativ virksomhet at utøvernes talent og skaperevne er av avgjørende betydning for produksjonens innhold og kvalitet. Når vi ser på arkitekturen som utmerker seg og skaper begeistring, og som er nyskapende innen materialbruk, klima og energi, er det vel så ofte små firmaer som store bedrifter som står bak. Mange av Norges mest profilerte arkitektkontorer er små og har en relativt lav omsetning og en ung stab. God arkitektur kommer ikke av kapasitet og økonomisk soliditet, men av tankekraft, engasjement, samarbeid og skaperevne. Hvis staten og andre offentlige byggherrer skal være forbilledlige bestillere og byggherrer må forskrift om offentlige anskaffelser anvendes på en måte som legger til rette for dette. Wildcardsatsningen utfordrer både offentlige og private bestillere og byggherrer til å etterspørre mangfoldig kompetanse og åpne oppdragsmarkedet for flere og mer ulike leverandører av arkitekttjenester. Arkitektur kan ikke kjøpes i meter og kilo, og bør heller ikke anskaffes etter kortsiktige krav om effektivitet i gjennomføring og lave investeringskostnader. Arkitektur må kjøpes for varig og langsiktig verdiskaping. SENTRALE SPØRSMÅL UTREDNINGENS SVAR Hva er satsningens formål? Både i politiske miljøer og i arkitektfagmiljøer øker bevisstheten om arkitekturens politiske funksjon og politikkens betydning for arkitekturen. Den arkitekturpolitiske diskusjonen endrer arkitektenes fokus bort fra fagpolitiske egeninteresser og mot samfunnets interesser. Wildcardutredningen har diskutert om satsningens mål er å gi unge arkitekter bedre vilkår, eller om målet er å gi fellesskapet ny og ung arkitektur. Wildcardsatsningen er et arkitekturpolitisk initiativ, nedfelt i arkitektur.nå. Arkitekturpolitikk handler om å gjøre arkitekturen relevant; om hvordan arkitekturen bedre kan virke i sine omgivelser. Derfor formuleres følgende hovedmål: 3

6 Wildcardsatsningen skal bidra til en mer mangfoldig og nyskapende arkitekturproduksjon. Hvem er de unge? arkitektur.nå: For å utvikle arkitekturfaget er det viktig å stimulere unge arkitekters faglige utvikling. ( ) Det kan være aktuelt å utvikle en ordning som gjør det enklere for unge arkitekter å prekvalifisere seg. Arkitektur.nå anerkjenner betydningen av den faglige fornyelse som unge arkitekter representerer. Hva er det yngre arkitekter og små firmaer kan bedre eller håndterer annerledes enn de store og etablerte firmaene? - Ny og utfordrende kompetanse en annen skole /en annen erfaringsbakgrunn - Nye metoder og verktøy - Dynamiske prosesser, alternative samarbeidsformer - Oppgaveforståelse/en annen samfunnsforståelse som gjør dem i stand til å løse andre oppgavetyper? - Miljø- og klimakunnskap - Engasjement, innsats, vilje til eksperiment og utvikling Arkitektutdannelsen prioriterer i grove trekk å gi den opplæring, kunnskap og prosjekteringserfaring som arkitektene ikke kan få i praksis, mens arbeidslivet gir dem den opplæring, kompetanse og erfaring som de ikke får i utdannelsen. Mange regner derfor de første årene etter endt arkitektutdannelse som læreår. Uerfarenhet er en betydelig ulempe i utøvelsen av et svært komplekst fag med enda mer komplekse planleggings-, prosjekterings- og byggeprosesser. Det å tilegne seg den nødvendige erfaringskompetanse er for de fleste en livslang og krevende læring. Denne erfaringskompetansen er samtidig det byggherrene etterspør. Det tar gjerne flere år å gjennomføre byggeprosjekter, og mindre arkitektfirmaer har en begrenset årlig produksjon. Det å bygge opp en referanseliste og dokumentere erfaring tar mange år. Dette er en av grunnene til at arkitektene ofte får en større oppdragsmengde og anerkjennelse først når de selv og deres foretak er godt voksne. Arkitekter er gjerne late bloomers. Går noe tapt på veien? Er de etablerte mer tilbøyelige til å basere seg på allerede kjent kunnskap og velutprøvd praksis? Og hvis alle oppdragene går til de mest renommerte og etablerte, hvordan sikres tilvekst til bransjen, og hvordan vil dette prege det bygde miljø? Utgangspunktet for forslaget om å etablere en wildcardordning er erkjennelsen av at arkitektfaget og arkitektbransjen stadig trenger tilførsel av unge og nye krefter. Når byggherrene konfronteres med prosjektets hensikter, uttrykker de skepsis i forhold til de unges manglende erfaringskompetanse. Den danske ordningen har begrenset wildcard-definisjonen til å gjelde for firmaer som har eksistert i opp til fem år og har mindre enn to millioner i gjennomsnittlig omsetning. Vi tror den norske satsningen må ha større rekkevidde for å få effekt og for å svare på den målsetningen vi har formulert. Bare deler av arbeidet rettes mot de yngste og nyetablerte, men slik at deres muligheter for å bygge seg opp styrkes. Satsningen som helhet rettes mot en større del av næringens underskog. Hva skal satsningen bestå av? 4

7 Allerede tidlig i utredningsprosessen ble det klart at den danske ordningen ikke var egnet som forbilde alene. Utredningen måtte se nærmere på behov, muligheter og begrensninger; se med friske øyne både på juridiske, arkitektfaglige, politiske forutsetninger og ikke minst på interessemotsetninger i forhold til byggherrenes interesser. Den måtte hente erfaringer fra flere prosjekter med tilsvarende formål. Spørsmål om hvilke tiltak som er mulige å gjennomføre, hvilke som vil virke etter målsetningen og hvilke som vil være attraktive for et samarbeid med byggherrene har vært sentrale i arbeidet med faggruppe og byggherreutvalg. Det ble innledningsvis foreslått en lang rekke mulige tiltak fra ulike hold. Disse ble analysert og diskutert. Analysene viste at ingen av de enkelte tiltakene ville kunne fungere alene, men at de i ulike kombinasjoner ville kunne gi effekt. I Kulturdepartementets tildelingsbrev står det at utredningen skal foreslå alternative tiltak. Utvalgets anbefaling er i stedet å satse på flere alternativer samtidig. Det vil si at enkelte tiltak kan vektes tyngre enn andre, og at enkelte kan utgå og andre føyes til, og at programmet i seg selv rommer flere alternativer. Styringsgruppen mener at satsningen bør være dynamisk og åpen for endring, men forplikter seg til å gjennomføre noen kjernetiltak: nettsiden og sekretariatet er satsningens infrastruktur, arbeidet med bedre arkitektkonkurranser er basen, formidlingen er reisverk og overflate, mens pilotprosjektene er satsningens utviklingsmuligheter. 5

8 Tuvalu Arkitekter SA

9 STYRINGSGRUPPENS INNSTILLING PROSJEKTBESKRIVELSE MÅL: Wildcardsatsningen skal bidra til en mer mangfoldig og nyskapende arkitekturproduksjon. DELMÅL: Wildcardsatsningen skal sikre diversitet i arkitektbransjen og dermed i arkitekturen bedre vilkårene for underskogen av arkitektvirksomheter ved å gi flere små, unge og mindre etablerte arkitektvirksomheter mulighet til å konkurrere om oppdrag og realisere prosjekter utvikle og synliggjøre ung, alternativ og nyskapende kompetanse DEFINISJONER: Betegnelsen wildcard brukes om arkitektvirksomheter i etablerings- eller oppbyggingsfasen, som har relevant kompetanse, men ikke kommer i posisjon til å få oppdrag. Wildcardsatsningen er et bredt tiltaksprogram for å frambringe mer nyskapende og variert arkitektur. Det er ikke en fast ordning for oppdragstildeling eller konkurransedeltagelse. ORGANISERING: Wildcardsatsningen etableres i samarbeid med Norsk Form som et prosjekt innenfor NALs administrasjon, i utgangspunktet som et prøveprosjekt over tre år. De viktigste samarbeidspartene og byggherrene er representert i en styringsgruppe. DRIFT: Prosjektledelse og sekretariat forankres i NAL, avdeling Fag og konkurranser. Norsk Form bidrar i hovedsak med formidling og utstillingsproduksjon, i tillegg til styrearbeidet. Enkelttiltak innenfor ordningen kan drives av NAL/Ecobox (forbildeprosjekter), NAL/Akademiet (kurs og kompetanseutvikling), og NAL/Publikasjoner (formidling). Satsningens prosjekter vil i tillegg involvere en rekke samarbeidspartnere. FRAMDRIFT OG VARIGHET: 2011 Januar april 2011: - Etablering av prosjektorganisasjon. - Prosjektutvikling nettsted. - Etablering av samarbeid/forprosjekt pilotprosjekt. - Forprosjekt utstilling Planlegging andre tiltak. 6

10 April mai 2011: - Lansering av satsningen og nettstedet - Lansering av konkurranse for pilotprosjekt Mai desember Utvikling div. tiltak og arrangementer - Løpende oppfølging og rådgivning - Kurs September oktober 2011: - Utstilling - Presseoffensiv November 2011: - Koblingsmøter Videreføring : Prosjektering og bygging er tidkrevende aktiviteter. Satsningen trenger tid til å virke, og for å få effekt av tiltakene anbefales videreutvikling og oppfølging over en treårsperiode. Ved utgangen av den 3- årige oppbyggingsfasen evalueres satsningen, og videre drift og finansiering vurderes. Pilotprosjekter vil kunne ta lengre tid, men forutsettes igangsatt i løpet av perioden. FINANSIERING: Satsningen bygges opp med tilskudd fra KUD. Det beregnes noe egeninnsats fra NAL og Norsk Form. Enkelte tiltak finansieres over prosjektets budsjett, mens andre er selvfinansierende eller finansieres av andre tilskudds- og samarbeidsparter. Pilotprosjekter finansieres i hovedsak av byggherre. Finansiering av satsningen anbefales videreført i minst tre år. Det er et mål at prosjektet da integreres i NALs virksomhet, med begrensede tilskudd for nye tiltak. 7

11 PROGRAMMET Wildcardprogrammet opererer på tre nivåer: Nettstedet: En nettside med registreringsdatabase og informasjon skal gjøre det lettere for byggherrer å benytte wildcards. Pilotprosjektene: Forbildeprosjektutvikling i samarbeid med byggherrer skal sikre realisering av ny arkitektur. Tilbud og tiltak: Assosierte tiltak og supplerende tilbud skal styrke wildcardarkitektene faglig og profesjonelt, synliggjøre deres arbeid og vise at deres kompetanse er relevant. NETTSTEDET: Nettside wildcard.no (under arkitektur.no og norskform.no) - Informasjon om Wildcardsatsningen - Wildcardliste: Informasjonsdatabase - Prosjektpresentasjon: Pågående og ferdigstilte wildcardprosjekter - Prosjektpool: Prosjekt søker arkitekt - Råd og anbefalinger for byggherrer om konkurransegjennomføring med wildcardprofil. Forslag til mal for dokumentasjon av kvalifikasjonskrav. (Foreslås også formidlet gjennom NALs konkurranseveileder og Difi/anskaffelser.no) - Wildcardnyheter, tiltaksinformasjon og arrangementer Kriterier for å stå på wildcardlisten: - Registrert firma innen arkitektur/landskapsarkitektur - Etablert siste åtte år - Maksimalt 5 ansatte/omsetning under 5 millioner kr. (snitt av omsetning siste 3 år) - Obligatorisk årlig oppdatering Informasjon som tilgjengeliggjøres i listen: - Firmaopplysninger - Dokumentasjon om ansattes kvalifikasjoner (inkl. erfaring fra praksis ved andre firmaer) - Dokumentasjon om virksomhetsområde, (tverr-)faglig nettverk etc. - Referanseprosjekter/aktuelle prosjekter Noen firmaer kan få Spire-status (spire-tag). Hensikten er å identifisere de yngste arkitektene, slik at særlige tiltak og prosjekter kan rettes mot denne gruppen. Kriterier for Spirer: - Alle partnere under 40 år - Etablert siste fem år - Maks. 2 millioner i omsetning (Spire-tag genereres automatisk fra opplysninger i listen) 8

12 PILOTPROSJEKTENE: Store og etablerte firmaer dominerer arkitekturproduksjonen, samtidig som den arkitekturen som skapes i mindre miljøer med yngre krefter viser seg å være avgjørende for å drive fram nyskaping og variasjon i bygningskulturen. Det er behov for flere gode eksempler på hva wildcardarkitekturen kan tilføre. Wildcardsatsningen skal drive fram disse eksemplene. Wildcardprosjekter/pilotprosjekter: Wildcardsatsningen organiserer prosjektledelse/-sekretariat for forbildeprosjekter; et kompetansemiljø som bistår med organisering av konkurranser, kunnskapsformidling, støtteapparat etc. Det kan i tillegg etableres tverrfaglige råd for kvalitetssikring av prosjekterings- og byggeprosjekter. Prosjektledelsen innleder samarbeid med offentlige byggherrer, private utviklere og andre aktører; initierer, koordinerer, evaluerer og formidler prosjekter. Pilotprosjekter krever gode prosesser og modningstid. Arkitekten må få tillit til å utforske oppgaven, og oppdragsgiver, prosjekteringsgruppe, byggeledelse og entreprenør må følge opp arkitektoniske ambisjoner gjennom konkurranse, prosjektering og utførelse. Ideer for pilotprosjekter: - Kommunestafett: hver kommune velger et Wildcardprosjekt blant sine byggeoppgaver, og arrangerer mindre wildcardkonkurrranser. - Serieprosjekter for opprustning av offentlige rom, skolegårder, rehabilitering av eksisterende bygg eller lignende innen større bykommuner. Prosjektforslag: Byrom og mellomrom. Oslo kommune, Levende Oslo/Torg og møteplasser. - Statlige byggherrer finner interessante wildcardoppdrag i sin prosjektportefølje. Prosjektinitiativ (under utvikling): Turisttransportårer. Statens vegvesen (Turistvegseksjonen) - Wildcardprosjekter integreres i allerede etablerte prosjektorganisasjoner med faglige ambisjoner som Nasjonale turistveger, Framtidens byer og Future Built. - Samarbeid med private organisasjoner, institusjoner, eiendomsutviklere og entreprenører om små og mellomstore oppdrag: Prosjektideer: Turistforeningen, nye hytter Framtidens Aktivhus etc.: forbildeboliger Aspelin Ramm/Infill: utnyttelse av bens restareal Wildcards i ordinære konkurranser og oppdrag: NALs konkurransevirksomhet gir råd til byggherrer, og vil for alle egnede konkurranser gi råd om å åpne for wildcards. Alternativer for offentlige byggherrer: - Åpne plan- og designkonkurranser 9

13 - Begrensede plan- og designkonkurranser: Kvalifikasjonskrav (firmaets egnethet) og tildelingskriterier (prosjektrelevant kompetanse) skal ikke stilles på en slik måte at wildcards utelukkes. Graderte krav: konkurranser der minst en av de utvalgte konkurransedeltagerne er et wildcard. Loddtrekning kan benyttes. - Konkurranser for wildcards (FOU gir unntak fra Lov og forskrift om offentlige anskaffelser) - Krav til inkludering av wildcards ved prekvalifisering av tverrfaglige rådgivningsteam - Direkteoppdrag under terskelverdi/små prosjekter utenom rammeavtaler - Konkurranser om mindre rammeavtaler, med alternative kvalifikasjonskrav Private byggherrer: - Stimulering til bruk av wildcardarkitekter (wildcardlisten) både i direkteoppdrag og i konkurranser - Annonsering av oppdrag gjennom prosjektpool - Næringslivsrettet informasjon om arkitektfaglig innovasjon og nyskapende arkitektur TILBUD OG TILTAK Formidling/synliggjøring/markedsføring Utstillinger: - Arkitekturens år 2011: Seks utfordrere Hvordan kan samfunnsoppgaver og byggeoppdrag møtes med nye strategier? : Arkitekturens underskog Publisering Målgruppe: wildcards/byggherrer - Wildcard-nettsiden Målgruppe: byggherrer/byggebransje - Offensiv for wildcardformidling gjennom bransjemedier - Formidling gjennom kommunenes organer Målgruppe: Det arkitekturinteresserte publikum, inkludert politikere/bestillere/fagmiljøer - Presseoffensiv 2011: 10 wildcards presenteres i relevant avis - Løpende Wildcardformidling gjennom Arkitektnytt/Arkitektur N/Norsk Form - Bok 2013: Arkitekturens underskog. Kompetanseutvikling Kompetanse er avgjørende for oppdragsgivernes kjøp av arkitekttjenester. Kompetanseutvikling og oppbygging av systematisk etterutdannelse er et hovedsatsningsområde for fagområdene innen byggebransjen. Mange kurs vil være relevante for wildcards; i tillegg må det produseres kurs rettet mot denne gruppen. 10

14 Kurstilbud: - Profesjonaliseringskurs/etableringskurs (Spirer) - Lederkurs/prosjektlederkurs Særlig etterspurt ny kompetanse: - Universell utforming - Energirehabilitering etc. - BIM/Building smart arkitekturkvalitet i BIM - Energiberegningsmetoder Andre tiltak En rekke supplerende tiltak kan baseres på NALs allerede etablerte virksomhet, eventuelt i samarbeid med søsterorganisasjonene: Nettverk/støtteapparat: - Støtteapparat/rådgivning for uerfarne arkitekter som vinner konkurranse - Koblingsmøter for etablerte og uetablerte arkitektfirmaer for utvikling av fadder- /mentorsamarbeid - Koblingsmøter for uetablerte arkitektfirmaer og etablerte rådgivningsfirmaer for utvikling av samarbeid/rådgiverteam (ev. i forkant av aktuelle konkurranser) Løpende rådgivning til bestillere, byggherrer og konkurransearrangører - NAL/konkurransesekretariatet - Konkurranseveileder på arkitektur.no - Informasjon om Wildcardsatsningen gjennom BE, Difi/anskaffelser.no /bygg, anlegg og eiendom, Nasjonalt program for leverandørutvikling etc. - Informasjon til konsulentfirmaer som leverer tjenester i konkurransemarkedet Arkitekturpolitisk oppfølging: - Arkitektur.nå videreutvikling - Departementene som bestillere: retningslinjer om inkludering av wildcards til statlige byggherrer - Bygningspolitikk: Betydningen av mangfoldig og nyskapende arkitektur - Initiativ for inkludering av wildcardstrategi ved utvikling av kommunal arkitekturpolitikk. 11

15 SUKSESSKRITERIER Forpliktende deltagelse fra offentlige byggherrer Dersom en wildcardsatsning skal fungere må det arkitekturpolitiske arbeidet forplikte offentlige byggherrer til å åpne noen av sine anskaffelsesprosesser for wildcards. En virksom wildcardpraksis forutsetter at departementer, direktorater/etater og kommuner legger faglige føringer og wildcardstrategi til grunn for egnede innkjøp og konkurranser. Resultater av offentlige forbildeprosjekter vil gjøre wildcardarkitekter mer attraktive også for private byggherrer. Positiv risikovilje Svært mange offentlige byggherrer opererer nå i hovedsak etter økonomiske og gjennomføringstekniske føringer, mens wildcardprosjekter bør ha ambisjoner om å søke ut over det kjente og gi rom for utviklingsarbeid. Treårig etablering : Det tar tid å snu tendenser, bygge tillit til nye aktører og gjennomføre forbildeprosjekter. I Danmark fikk wildcardordningen kun ett års finansiering, men hadde behov for oppfølging. Det forutsettes at investeringer knyttet til et gjøres i 2011, men at wildcardsatsningen får tilskudd til oppfølging, pilotprosjektbygging og formidling over minst tre år. 12

16 BUDSJETT 2011 BUDSJETT FOR 2011 nok Prosjektledelse, -utvikling og - koordinering Styringsgruppe/faggruppe Nettside Wildcardliste og prosjektpool Lansering/markedsføring Pilotprosjekter - program, konkurranse, formidling Rådgivning/informasjon konkurranser - utvikling Utstilling 2011 minimum (andel av utstillingsbudsjett) Utstilling 2011 andre tilskudd Formidling/publisering Kompetanseutvikling - programarbeid Nettverksbygging/koblingsmøter/rådgivning Kostnader FINANSIERING 2011 nok NAL prosjektleder/egeninnsats i fagavdelingene Norsk Form egeninnsats Kulturdepartementet, overført fra Kulturdepartementet Innovasjon Norge Sponsorinntekter utstilling Sum finansiering SPESIFIKASJONER: NETTSTEDET: Finansieres i sin helhet av wildcardsatsningen. PILOTPROSJEKTENE: Finansieres i hovedsak av byggherrene. Programutvikling, prosjektkoordinering, formidling og erfaringsoverføring finansieres av wildcardsatsningen. 13

17 TILBUD OG TILTAK Utstilling 2011: Seks utfordrere Utstillingen har et totalt budsjett på kr Av disse tas kr fra wildcardbudsjettet. Utstillingen forutsetter et samarbeid med Norsk form og midler fra andre tilskuddsgivere. Formidling/publisering Løpende Wildcard-presentasjon gjennom Arkitektnytt/Arkitektur N/Norsk Form finansieres som egeninnsats over ordinære budsjetter. Tekstproduksjon til presse, ev. katalog/bokutgivelse etc. dekkes av wildcard-midler. Trykke- og produksjonskostnader for eventuell bokutgivelse finansieres av andre tilskudd og boksalg. Kompetanseutvikling Forprosjekt og programarbeid dekkes av wildcardsatsningen. Kursene skal være selvfinansierende. Nettverk/støtteapparat: Rådgivning til wildcards og koblingsmøter finansieres som en del av wildcardordningen, med egeninnsats fra NAL. Rådgivning og tilrettelegging for offentlige og private bestillere, byggherrer og konkurransearrangører NAL og Norsk Form inkluderer wildcardstrategi for offentlige byggherrer inn i det arkitekturpolitiske arbeidet. Ansvaret for konkurranserådgivning integreres i NAL/Arkitektbedriftenes konkurransevirksomhet. Det tilføres noen utviklingsmidler. 14

18 Per Martin Landfald

19 UTREDNINGEN BEHOVSUTREDNING Behovsvurderingene baserer seg på - NALs medlemsregister og Arkitektbedriftenes opplysninger - Materiale fra Foretaksregisteret, Brønnøysund - Tallmateriale fra Proff.no - NALs oppsamlede konkurransemateriale/arkiv - NALs erfaring fra fagpolitisk arbeid og konkurransesekretariatets erfaringsbaserte innspill - Doffin - Intervjuer/møter med arkitekter i praksis Vi tar forbehold om at materialet ikke er vitenskapelig fullstendig og utfyllende. Likevel mener vi at det gir tilstrekkelig klare indikasjoner på utvikling i bransjen og konkurransemarkedet til å benyttes som vurderingsgrunnlag for Wildcard-satsningen. Trenger vi en wildcardordning? I en rekke europeiske land settes det i gang tiltak for å bedre vilkårene for etablering og oppbygging av nye praksiser initiert både av unge virksomheter i nettverk, av organisasjoner og av myndigheter. Dette springer ut fra et behov som i liten grad er kartlagt og dokumentert, men som forskningsmiljøer nå fatter interesse for. Det ser ut som om vilkårene for tilveksten til arkitektbransjen har forverret seg de senere år, og særlig etter innføring av EU-direktivet for offentlige innkjøp i Tidligere skapte direkteoppdrag skjev fordeling av oppdrag, men et forholdsvis høyt antall åpne konkurranser ga flere arkitekter muligheter til å bygge opp kompetanse og anerkjennelse. Samtidig var prosjekterings- og byggeprosessene enklere, og terskelen for å få gjennomført prosjekter lavere. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser åpner for en rekke konkurranseformer og -prosedyrer, men den måten de praktiseres på utelukker en stor andel av arkitektbedriftene fra mange konkurranser. Ved offentlige kjøp av arkitekttjenester er gjennomføringsevne og erfaringskompetanse dominerende kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier, og kravene til dokumentasjon ligger ofte på et nivå langt over det som er relevant for oppgaven. Arkitekter er generalister, i den forstand at de er utdannet til å kunne løse et bredt spekter av oppgaver. Kun et fåtall av de mest komplekse og funksjonsspesifikke offentlige byggeoppgavene, som sykehus, krever den grad av spesialkompetanse at erfaring med samme type oppgave er en forutsetning for kvalifisert prosjektering. Likevel er det vanlig å benytte krav om erfaring fra gjennomføring av flere prosjekter tilsvarende den tjenesten som skal kjøpes. Når disse prosjektene skal være realisert de siste tre-fem år, er det kun store bedrifter som har spesialisert seg innenfor det aktuelle feltet som kan kvalifisere seg for oppdraget. Også private utviklere og entreprenører velger i stor grad å engasjere de etablerte og kjente firmaene, gjerne fast tilknyttede arkitektbedrifter. For byggherrer generelt er forutsigbarhet, effektiv gjennomføring, økonomisk og framdriftsmessig kontroll og trygghet gjennom 15

20 preaksepterte/standardiserte løsninger førende for valg av leverandør også når det gjelder arkitektur. Små og mindre etablerte firmaer kan inneha betydelig talent og kompetanse, men ung kompetanse verdsettes sjelden i byggebransjen. Samfunnets og byggherrenes interesse for de foreløpig umeritterte arkitekter er avhengig av at et større mangfold av talenter vises fram; det er de gode eksemplene som må danne forbilder. Er det slik at bredere og mer sammensatt deltagelse i konkurranser der også de mest eksperimentorienterte, og de som gir ny mening til begrepet arkitektonisk kvalitet, er representert gir samfunnet bedre arkitektur? Hvem trenger en wildcardordning? I innledningen påpeker vi at arkitekter er unge lenge, og at etablering og oppbygging av nye foretak tar mange år. Det er vanlig å regne arkitekter som unge til de er rundt 40år år etter endt utdannelse. Kan samme grensedragning benyttes for foretak? Er et kontor ungt helt til det har opparbeidet seg tilstrekkelig lang referanseprosjektliste og bedriftsøkonomisk og næringsmessig status? Det er nødvendig å spørre om hvem som har behov for en wildcardordning: Er det i hovedsak de helt unge i første etableringsfase eller en større gruppe småbedrifter som enda ikke kan konkurrere med de store? For å svare på dette må vi først se på formålet med ordningen: Hvis målet er å få fram den helt unge arkitekturen, må ordningen begrense seg til de yngste arkitektene i etableringsfasen. Hvis målet er å tilrettelegge for nyskaping ved arkitektprofesjonens nye skudd, må satsningen rettes mot de delvis etablerte arkitektene i oppbyggingsfasen. Hvis målet er å gi samfunnet mer mangfoldig arkitektur, må ordningen kanskje omfatte alle de virksomhetene som ikke er i posisjon til å få oppdrag. Alle disse er potensielt wildcards. For å kunne trekke en grense, har vi sett på hvor behovet er størst, og på hva som vil gi størst utelling for fellesskapet i form av kvalitativt god og nytenkende arkitekturproduksjon. Vi har sett på bedriftsstrukturen og konkurransemarkedet, og kommet fram til at satsningen må rettes mot flere enn de helt unge og nyetablerte, men at behovet for tiltak avtar for foretak med opp mot ti års etableringstid. KONKURRANSEMARKEDET De offentlige byggherrene Arkitektkonkurranser (plan- og designkonkurranser) er avgjørende for arkitekters tilgang til oppdragsmarkedet, ikke minst for mindre etablerte kontorer. Staten med Statsbygg som byggherre hadde i begynnelsen av 1990-årene en rekke åpne konkurranser der unge virksomheter gjorde seg gjeldende. Byggherren så potensialet i de unge og uetablerte; flere ble gitt mulighet til å kvalifisere seg til begrensede konkurranser som en såkalt dark horse. Dette var en tendens som også ble fulgt opp av kommuner og fylkeskommuner. Etter år 2000 har det imidlertid vært langt mellom de åpne konkurransene, og i de begrensede er ikke mindre etablerte bedrifter gitt mulighet til kvalifisering. Statsbygg utlyste kun en åpen plan- og designkonkurranse i år 2000 nytt operahus. I 2003 kom konkurransene for Gulating og Østsamisk museum. Deretter gikk det hele fem år mellom konkurransen om ny Ambassade bolig i Sofia (2004) til Sørsamisk museum og kultursenter (2009). En 16

KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG

KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG - Eller: Kjøpes arkitektur i meter og kilo? Foredrag ved Difi-konferansen 2. november 2010 ved Konkurransesjef Per Rygh Norske Arkitekters Landsforbund

Detaljer

Hva utmerker prosjekter med miljø og innovasjon?

Hva utmerker prosjekter med miljø og innovasjon? 1 Hva utmerker prosjekter med miljø og innovasjon? Ambisiøse aktører Langsiktig tenking Fokus på samhandling Kompetanse og ryddige prosesser 2 Bakgrunn Offentlige innkjøp (mill. kr), 2011 3 604 5 856 A1.1.

Detaljer

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 1 NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 2 Prekvalifiseringsgrunnlag NorgesEiendom og Skanska Norge inviterer til en begrenset plan og designkonkurranse som skal gjennomføres

Detaljer

Anskaffelse av arkitekter og rådgivere til Nytt Regjeringskvartal Anbefalinger fra AiN og NAL

Anskaffelse av arkitekter og rådgivere til Nytt Regjeringskvartal Anbefalinger fra AiN og NAL Statsbygg v/prosjektdirektør Knut Jørgensen Postboks 8106 Dep. 0032 Oslo knut.jorgensen@statsbygg.no Oslo 17.06.2016 Anskaffelse av arkitekter og rådgivere til Nytt Regjeringskvartal Anbefalinger fra AiN

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

STATUS NORSK ARKITEKTURPOLITIKK

STATUS NORSK ARKITEKTURPOLITIKK STATUS NORSK ARKITEKTURPOLITIKK «Regjeringen vil løfte arkitekturen» (2009) 25.9.2013 Andreas Vaa Bermann, direktør Norsk Form Stiftelsen for design og arkitektur i Norge arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

PREKVALIFISERING: HVORDAN VELGE UT OVERTALLIGE LEVERANDØRER?

PREKVALIFISERING: HVORDAN VELGE UT OVERTALLIGE LEVERANDØRER? PREKVALIFISERING: HVORDAN VELGE UT OVERTALLIGE LEVERANDØRER? GOD OFFENTLIG PROSJEKTLEDELSE HVORDAN ASKER KOMMUNE 6. FEBRUAR 2013 V/ ADVOKAT ANE GRIMELID Oversikt 6. februar 2013 2 Tema for foredraget Oppdragsgiver

Detaljer

I det videre arbeid foreslår bystyret at parkeringsbehovet søkes løst etter grunnundersøkelsene nå i vår.

I det videre arbeid foreslår bystyret at parkeringsbehovet søkes løst etter grunnundersøkelsene nå i vår. Arkivsak-dok. Sak 49-14 Saksbehandler: Oddgeir Tørset Saksbehandler: Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 NYTT RÅDHUS, ARKITEKTKONKURRANSE Saken gjelder: Nytt rådhus i kvartalet

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013

Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013 Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013 Formålet med reformen Enklere og mer fleksibelt regelverk Strategisk bruk

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Notat Til: MOD KPA Fra: Ehandelssekretariatet v/andré Hoddevik Kopi: MOD ITP Dato 6. juli 2005 Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Bakgrunn Det vises til Departementets

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

Jubileumsbok Statsbygg 200 år

Jubileumsbok Statsbygg 200 år Jubileumsbok Statsbygg 200 år Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33295438.aspx Ekstern anbuds ID M258769/MAY178384 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

AMO kurs pleieassistent Oppland

AMO kurs pleieassistent Oppland AMO kurs pleieassistent Oppland Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42631542.aspx Ekstern anbuds ID 2014-643807 Saksnummer REF14/27 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Telefon n/a. Faks n/a

Telefon n/a. Faks n/a 1 av 5 02.09.2009 13:06 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Norges Teknisk Naturvitenskapelige universitet (NTNU), Innkjøp -Høgskoleringen 1, Poststed - Trondheim Kontaktpunkt:

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Hvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? arne.scott@pacta.no

Hvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? arne.scott@pacta.no Hvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? Hvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? Kontraktsstrategi:

Detaljer

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring Anskaffelsesprosess Planlegge Avklare behov, organisere Konkurransegjennomføring Leveranse Kontraktsoppfølging 1 I en smart, innovativ anskaffelse fokuserer vi på mulighetsrommet i forkant av konkurransen

Detaljer

Forsøk med Supported Employment ved NAV Rana og NAV Hemnes

Forsøk med Supported Employment ved NAV Rana og NAV Hemnes Forsøk med Supported Employment ved NAV Rana og NAV Hemnes Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42831168.aspx Ekstern anbuds ID 2014-878294 Saksnummer 14/493 Konkurranse

Detaljer

Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige

Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33385824.aspx Ekstern anbuds ID M259206/MAY178687 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering

Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31987287.aspx Ekstern anbuds ID M250199/FEB173186 Saksnummer 2011178216 Konkurranse type:

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for SpareBank 1 SR-Bank i Bjergsted, Stavanger

Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for SpareBank 1 SR-Bank i Bjergsted, Stavanger Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for SpareBank 1 SR-Bank i Bjergsted, Stavanger Invitasjon SpareBank 1 SR-Bank (heretter kalt SR-Bank) inviterer arkitektfirma

Detaljer

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser, Tore Andre Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Agenda 1.Bakgrunn for programmet 2.Om Programmet

Detaljer

Rammeavtale Håndverkertjenester på Bergensbanen Øst strekningen Ringerike - Haugastøl.

Rammeavtale Håndverkertjenester på Bergensbanen Øst strekningen Ringerike - Haugastøl. Rammeavtale Håndverkertjenester på Bergensbanen Øst strekningen Ringerike - Haugastøl. Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47859006.aspx Ekstern anbuds ID 2014-918785 Saksnummer

Detaljer

Anbudreglement ved offentlige innkjøp. Johan Englund 31. oktober 2014, Halden

Anbudreglement ved offentlige innkjøp. Johan Englund 31. oktober 2014, Halden Anbudreglement ved offentlige innkjøp Johan Englund 31. oktober 2014, Halden Difi utvikler offentlig sektor Digitale tjenester Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Det gode innkjøp Direktoratet for forvaltnnig

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 6. desember 2004 i sak 2004/150

Klagenemndas avgjørelse 6. desember 2004 i sak 2004/150 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Selbu kommune arrangerte plan- og designkonkurranse i forbindelse med om- og utbygging av Mebond skole. En evalueringskomité bestående av seks personer bedømte tilbudene

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

s n ø h e t t a n y e e n e r g i k r a v a r k i t e k t e n e s k o m p e t a n s e a r k i t e k t u r e n

s n ø h e t t a n y e e n e r g i k r a v a r k i t e k t e n e s k o m p e t a n s e a r k i t e k t u r e n s n ø h e t t a a r k i t e k t e n e s k o m p e t a n s e n y e e n e r g i k r a v a r k i t e k t u r e n Grønn Byggalianse mars 2007 k l i m a e n d r i n g e r l o k a l t / g l o b a l t b r a n

Detaljer

Det må være en operativ rådgiverfunksjon. innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi

Det må være en operativ rådgiverfunksjon. innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi Det må være en operativ rådgiverfunksjon for å lykkes med Læringsnettverk å implementere innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi Steinkjer 11. juni 2015 1 Fra utprøving

Detaljer

Arkitekttjenester til utvidelse av Helsfyr Driftsstasjon

Arkitekttjenester til utvidelse av Helsfyr Driftsstasjon Arkitekttjenester til utvidelse av Helsfyr Driftsstasjon Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47691913.aspx Ekstern anbuds ID 2014-142936 Saksnummer 129/2014 Konkurranse

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Framtidens bygder 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund 3. Søknadsbeløp: Kr.1.955.000,- 4. Når skal prosjektet

Detaljer

FROKOSTSEMINAR MULIGHETER OG FALLGRUBER I OFFENTLIGE ANSKAFFELSESPROSESSER

FROKOSTSEMINAR MULIGHETER OG FALLGRUBER I OFFENTLIGE ANSKAFFELSESPROSESSER FROKOSTSEMINAR MULIGHETER OG FALLGRUBER I OFFENTLIGE ANSKAFFELSESPROSESSER Sandnes, 01.10.2015 Regiondirektør Jill Akselsen, jill.akselsen@faveoprosjektledelse.no, 93477934 Faveo - et av Nordens ledende

Detaljer

TMV-odden, fornyelse av byrom

TMV-odden, fornyelse av byrom TMV-odden, fornyelse av byrom Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47180920.aspx Ekstern anbuds ID 2014-827117 Saksnummer 600432 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 I 2016 utdanner vi kandidater og utvikler kunnskap som bidrar til og utfordrer samfunnet (KHiBs strategiplan 2012-2016) Plattform: Utdanning og samfunnskontakt

Detaljer

Productive Cities EUROPAN 14

Productive Cities EUROPAN 14 Productive Cities Hvordan kan arkitektur og byutvikling bidra til vekstkraft? Segregering av produksjon (lokalt) Offshoring (globalt) -Onshoring -Ny teknologi -Fokus på ressursbruk Hvpordan kan byen bli

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet KOFA-2003-74 INSTANS: Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2003-06-05 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2003-74 STIKKORD: Forskrift om offentlige anskaffelser 3-8. SAMMENDRAG: Tildelingskriterier, plikten

Detaljer

Drivstoffanlegg på Jan Maien, Ny Ålesund, Hopen og Bjørnøya.

Drivstoffanlegg på Jan Maien, Ny Ålesund, Hopen og Bjørnøya. Drivstoffanlegg på Jan Maien, Ny Ålesund, Hopen og Bjørnøya. Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/35320574.aspx Ekstern anbuds ID M265763/AUG182892 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering SKIEN BRYGGE Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering Skien Brygge er et utviklingsprosjekt fra Rom Eiendom og Grenland Havn Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon

Detaljer

Innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap Innovasjonspartnerskap Ny "kontraktsform" i nye FOA Advokat Anne Buan 8. September 2015 www.svw.no Temaer Kort om bakgrunnen Gjennomgang av kontraktsformen Når og hvordan? Oppsummering/konklusjon Er det

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Møte om nye energiregler 2015 Thon Hotell Opera 29. august 2013. Innpill fra NAL v/michael Lommertz

Møte om nye energiregler 2015 Thon Hotell Opera 29. august 2013. Innpill fra NAL v/michael Lommertz Møte om nye energiregler 2015 Thon Hotell Opera 29. august 2013 Innpill fra NAL v/michael Lommertz Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagidéell organisasjon som arbeider for : å tydeliggjøre arkitekiagets

Detaljer

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 VIRKSOMHETSIDÉ NIFU skal være et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning, og innovasjon.

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

RÅDGIVNINGSTJENESTER KNYTTET TIL REALISERING AV PORTEFØLJEBEDRIFTER

RÅDGIVNINGSTJENESTER KNYTTET TIL REALISERING AV PORTEFØLJEBEDRIFTER RÅDGIVNINGSTJENESTER KNYTTET TIL REALISERING AV PORTEFØLJEBEDRIFTER Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43433483.aspx Ekstern anbuds ID 2014-044736 Saksnummer 2014/102332

Detaljer

Nytt operahus et fyrtårnprosjekt for Norge. Roar Bjordal Prosjektdirektør for nytt operahus

Nytt operahus et fyrtårnprosjekt for Norge. Roar Bjordal Prosjektdirektør for nytt operahus Nytt operahus et fyrtårnprosjekt for Norge Roar Bjordal Prosjektdirektør for nytt operahus 28. april 2010 Utfordringer og suksesshistorier Hva gjorde vi 5 utfordringer 1. Utformingen av nytt operahus 2.

Detaljer

Rådgjevarkonkurranse fasadeopprusting Luster rådhus

Rådgjevarkonkurranse fasadeopprusting Luster rådhus Rådgjevarkonkurranse fasadeopprusting Luster rådhus Info Version Url http://com.mercell.com/permalink/46849548.aspx External tender id 204-447949 Ajour number Tender type Tender Document type Contract

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus. Opplegg for gjennomføring. Etablering av jury.

Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus. Opplegg for gjennomføring. Etablering av jury. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 11037/2013 2012/6849 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/18 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/32 Bystyret 21.03.2013 Arkitektkonkurranse

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

«Regjeringen vil(le) løfte arkitekturen» (2009)

«Regjeringen vil(le) løfte arkitekturen» (2009) STATUS NORSK ARKITEKTURPOLITIKK «Regjeringen vil(le) løfte arkitekturen» (2009) Menneskets habitat 30.10.2013 Andreas Vaa Bermann, direktør Norsk Form Stiftelsen for design og arkitektur i Norge 2 arkitektur.nå

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 INNHOLD: 1. Kort om virksomheten --------------------- s. 2 Formål --------------------- s. 2 Samfunnsoppdrag --------------------- s. 2 Visjon ---------------------

Detaljer

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Oppdatert: 2009-10-27 Til: Styremøte 2009-11-02 Saksdokument S-2009/57 Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Det vises til vedlagte notat om anskaffelsen. Notatet ble brukt da KD ble orientert på etatsstyringsmøtet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 19. desember 2005 i sak 2004/301

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 19. desember 2005 i sak 2004/301 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for arkitekt- og prosjekteringstjenester til et sykehjem. Kvalifikasjonsvurderingen ble foretatt mer enn ett

Detaljer

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=280168

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=280168 Side 1 av 6 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Hedmark Trafikk FKF Disenstrandvegen 4, Poststed Hamar Kontaktpunkt: Ved: Per Christer Konterud innkjop@hedmark-trafikk.no

Detaljer

Oppgave: «Fremtidsrettede bygg: Hva er utfordringane for kommunene og hva kan gjøres?» Tema: Tilrettelegging for innovative løsninger

Oppgave: «Fremtidsrettede bygg: Hva er utfordringane for kommunene og hva kan gjøres?» Tema: Tilrettelegging for innovative løsninger Oppgave: «Fremtidsrettede bygg: Hva er utfordringane for kommunene og hva kan gjøres?» Tema: Tilrettelegging for innovative løsninger Et (selv-)kritisk blikk frå en kommunal innkjøper. Uwe Matthäus, Bergen

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

... om nettverk, klynger og innovasjonssystemer. Harald Furre, 14. april 2011

... om nettverk, klynger og innovasjonssystemer. Harald Furre, 14. april 2011 Hva vet vi?... om nettverk, klynger og innovasjonssystemer Harald Furre, 14. april 2011 1 Min bakgrunn grenselandet mellom teori og praksis 20 år i forsknings- og konsulentvirksomhet med innovasjon som

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE Detaljer Tittel: Kjøp av prosjektledelse, framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 Publisert av: Lenvik kommune Publiseringsdato: 16.11.2009 Dokumenter tilgjengelige inntil: Kunngjøring Tidsfrist: 08.01.2010

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

[kurs i komplekse programmer]

[kurs i komplekse programmer] [kurs i komplekse programmer] ORGANISERING : studentmedvirkning med delegerte ansvarsområder [str uktur] METODE : kick-off : startboks - basert på grunnkurs ARK6 : videreutvikling av aspekter innen profesjonsetikk,

Detaljer

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007)

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007) Forskningsfinansiering Jan Christensen, Relativ verdi (2007) ICOMs museumsdefinisjon «Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Viel Sørensen Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Hvilke lover og forskrifter endres? Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser

Detaljer

i 2053 i 2043 i 2033 NLA i 2023 http://www.minimalisti.com

i 2053 i 2043 i 2033 NLA i 2023 http://www.minimalisti.com i 2053 i 2043 i 2033 NLA i 2023 http://www.minimalisti.com Styrets primære oppgave: NLA i 2013 Å stadig utvikle sin organisasjon for medlemmenes og landskapsarkitekturens beste. a) Bedre landskapsarkitektur

Detaljer

Kantine, forpleining og renhold

Kantine, forpleining og renhold Kantine, forpleining og renhold Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32661969.aspx Ekstern anbuds ID M255203/APR176160 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

buldresenter Sørmarka Arenabouldering wall Sørmarka Arena

buldresenter Sørmarka Arenabouldering wall Sørmarka Arena buldresenter Sørmarka Arenabouldering wall Sørmarka Arena Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44116454.aspx Ekstern anbuds ID 2014-689299 Saksnummer SA2014buldresenter Konkurranse

Detaljer

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING TILTAKSPLAN Oktober 2015 Alle skal komme trygt hjem fra byggeplassen Hvert år dør og skades arbeidstakere på norske bygge- og anleggsplasser. Derfor ble HMS-charteret

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Gjennomføringsmodeller

Gjennomføringsmodeller Gjennomføringsmodeller Lyngdalsmodellen: Brukerstyrt og kostnadseffektiv hånd i hånd 4 mars 2014 Dr. ing Øystein H. Meland Svakheter v/ dagens gjennomføringsmodeller (delte modeller, totalentreprise m

Detaljer

Kontrahering og kontrakt - for nybegynnere

Kontrahering og kontrakt - for nybegynnere Kveldskurs 1 mars 2016 Kontrahering og kontrakt - for nybegynnere Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver, Arkitektbedriftene i Norge 14.03.2016 1 Kontrahering Hvor kommer jobbene fra? Offentlige oppdragsgivere

Detaljer

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21.

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21. Kulturdepartementet Høringsnotat Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk Høringsfrist 21. november 2013 1 Innledning Store strukturelle endringer har preget mediebransjen de

Detaljer

TOTALENTREPRISE " BRO OVER ØRFISKEBEKKEN " NITTEDAL KOMMUNE

TOTALENTREPRISE  BRO OVER ØRFISKEBEKKEN  NITTEDAL KOMMUNE TOTALENTREPRISE " BRO OVER ØRFISKEBEKKEN " NITTEDAL KOMMUNE Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/32340174.aspx Внешний ID тендера M252921/MAR174747 Тип закупки Тендер Тип документа Contract

Detaljer

Brukte Arbeidsbiler Arendal Eiendom KF

Brukte Arbeidsbiler Arendal Eiendom KF Brukte Arbeidsbiler Arendal Eiendom KF Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40210513.aspx Ekstern anbuds ID M297879/JUL201510 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Tysfjord kommune - vanninntak Kjøpsvik vannverk

Tysfjord kommune - vanninntak Kjøpsvik vannverk Tysfjord kommune - vanninntak Kjøpsvik vannverk Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41598790.aspx Ekstern anbuds ID M308466/OCT205837 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose

Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31537863.aspx Ekstern anbuds ID 2012-247515/JAN171542 Konkurranse

Detaljer

Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015

Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015 Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015 Anskaffelsesregimet EU-regler over EU-terskelverdi Særnorske regler Under EU-terskelverdi Endringer Blir til ny lov om

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen

Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43753251.aspx External tender id 2014-512642 Ajour number Sak 14/3467

Detaljer

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Når forskning og bedriftutvikling gir suksess Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Et prosjekt med fremdrift og entusiasme Deltakere i LAP-prosjektet Brukerbedrifter: Forskningsinstitusjoner

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer