Fagbrev som byggdrifter Veien til fagbrev gjennom praksiskandidatordningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagbrev som byggdrifter Veien til fagbrev gjennom praksiskandidatordningen"

Transkript

1 Fagbrev som byggdrifter Veien til fagbrev gjennom praksiskandidatordningen 2014/2015 Har du jobbet lenge som vaktmester? Nytt fagbrev gir bred innføring i faget og forbereder deg til å avlegge den teoretiske delen av fagprøven.

2 Fagopplæring etter praksiskandidatordningen - den teoretiske opplæringen til fagbrev Etterspørselen etter faglært arbeidskraft blir stadig større. Har du fagbrev stiller du sterkere i kampen om jobbene. I tillegg betyr et fagbrev også ofte høyere lønn. Hva gjør en byggdrifter Byggdrifter arbeider med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg. Han/hun skal arbeide mot optimal drift og vedlikehold av bygninger og installasjoner på operativt og taktisk nivå. Tradisjonelt har vaktmestere hatt ansvaret for drift og vedlikehold av bygninger og tilliggende uteområder. Gjennom kjennskap til byggets installasjoner har vaktmesteren vært en nøkkelperson for byggets eiere og brukere. Vaktmesteryrket har ikke hatt krav til formell kompetanse, men har bygget på kunnskap og erfaring fra andre fag. Nytt godkjent fagbrev Byggdrifterfaget bygger på utviklingen av vaktmesteryrket i samfunnet. Moderne byggemetoder og komplekse tekniske løsninger gjør byggdrifterfaget spennende og krevende. I dagens samfunn er bygningene så sammensatte og med så mange integrerte systemer, at det kreves fagfolk med bred kompetanse for å ivareta drifts- og vedlikeholdsbehovet. «Med undervisning tilpasset voksne deltakere, og med dyktige lærere som brukte eksempler fra det virkelige arbeidslivet, ble under-visningen nyttig og interessant. Det var lett å relatere opplæringen til egen jobbhverdag. Gjennom utdanningen har jeg fått en større trygghet i utføring av jobben min, og jeg har fått større forståelse for bedriften som helhet». Cecilie Borgen, Bakers AS

3 Fagopplæring etter praksiskandidatordningen Gjennomføring Undervisning en kveld pr uke over ett år. I tillegg kommer noen helgesamlinger i løpet av skoleåret. Undervisningen vil foregå som ordinær klasseromsundervisning og e-læring. Innholdet i undervisningen er skissert i tabellen nedenfor Den praktiske prøven kan avlegges når den teoretiske eksamen er bestått, og 5 års praksis i faget er godkjent av fylket. All praksis omregnes til 100 % stilling. Teoretisk tverrfaglig eksamen avholdes to ganger Pr. år (desember / juni). Oversikt over emner og undervisningstimer Fag Undervisning + e-læring Totalt ant. timer Elektroteknikk Reguleringsteknikk Energisentraler Ventilasjon, kjøleanlegg SD-anlegg Pris Vannbåren varme EOS Energivurdering Forskrifter Inneklima Kjemi/ fysikk grunnlag Lys Vedlikehold SUM

4 Byggdrifter fagbrev - innhold Hovedområder Byggdrifterfaget består av to hovedområder: drift/vedlikehold bransjelære Opplæringen skal blant annet bidra til å dekke kompetansebehovet for å: oppnå trygge bygg for næring, oppvekst, omsorg og bolig som ivaretar folkehelsen tilfredsstille byggeieres behov for dokumentasjon som følge av krav i lover og forskrifter oppnå optimal energibruk og miljøvennlig drift bevare byggverkenes verdi i livssyklusen gjennom korrekt drift og vedlikehold Byggdrifteren skal drifte og vedlikeholde bygninger, anlegg og installasjoner på best mulig måte. Byggdrifteren skal ha tverrfaglig forståelse og kjennskap til bygget og til funksjonene til de tekniske installasjonene. Byggdrifteren vil derfor være en ressurs for eiere og brukere av bygninger, med sine kunnskaper og kompetanse om gode og sunne arbeidsforhold, generell ivaretakelse av bygget, miljø og energioptimalisering. Byggdrifteren skal kunne vurdere behov for ekstern kompetanse og kunne rekvirere denne kompetansen. Gode ferdigheter innen service og kommunikasjon er derfor sentrale egenskaper. Drift og vedlikehold Hovedområdet handler om drift, kontroll og ettersyn av bygninger, VVS-installasjoner, elkraftinstallasjoner, tele- og automatiseringsinstallasjoner og andre innendørs og utendørs installasjoner. Videre handler det om løpende og forebyggende vedlikehold og enkle reparasjoner som ikke krever annen spesiell fagkompetanse. En del av hovedområdet er også praktiske forhold ved energiovervåking og energiøkonomisering, samt avfallshåndtering. Forebyggende tiltak vedrørende brann og sikkerhet, samt dokumentasjon av egne arbeider inngår også i hovedområdet. En del av hovedområdet er bruk av programmer for forvaltning, drift og vedlikehold og sentral driftskontroll (FDV- og SD-programmer). Hovedområdet omfatter også arbeid i tråd med gjeldende regelverk. Bransjelære Hovedområdet handler om hvilke kunnskaps- og ferdighetsområder byggdrifteren må bruke for å løse drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Typiske kunnskaps- og ferdighetsområder er lover, forskrifter og standarder innen bygg, funksjonsbeskrivelser, tegninger og FDVdokumentasjon. Hovedområdet handler også om tverrfaglig systemkompetanse. Dette omfatter alle installasjoner i bygget vedrørende sikkerhet, brukernes helse og velvære og skal sikre levetiden på de tekniske installasjonene. Kommunikasjon med andre faggrupper inngår i begge hovedområdene

5 Praktisk informasjon Opptakskrav Bestått norsk grunnskole eller tilsvarende kunnskaper. Det er en fordel med noe kunnskap i data, og med noe praksis innen faget. Læreplaner Vi følger Kunnskapsløftets læreplaner i alle fag, og undervisningen gjennomføres etter læringsmetoder tilpasset voksne elever. Undervisningsform / gjennomføring Undervisningen foregår i som forelesninger, e-læring og omvendt undervisning. Undervisningen vil foregå på kveldstid + noen helgesamlinger I våre klasser er det god kontakt mellom lærere og elever. I tillegg til å følge opp med undervisning og hjemmearbeid, oppfordrer vi elevene til å danne arbeidsgrupper for å jobbe sammen om oppgaver, og dra nytte av hverandres kunnskaper for best mulig å forberede seg til eksamen. Karakterer Som privatist får du ikke standpunktkarakterer underveis i skoleåret. Du vil imidlertid få tilbakemeldinger fra lærerne underveis slik at du får en oppfatning av hvordan du ligger an i de ulike fagene, og får konkrete tips om hva du kan forbedre. Undervisningsplan - pensum Undervisningsplan og pensumliste deles ut første kursdag eller på forespørsel. Timeplan Timeplanen er klar i løpet av første halvdel av august. Eksamen og eksamensoppmelding Eksamen skal prøve i hvilken grad den enkelte praksiskandidat har nådd kompetansemålene som er fastsatt i den læreplanen for opplæring i bedrift som kandidaten tar sikte på å ta fag- eller svenneprøve. Sentralgitt eksamen utarbeidet etter retningslinjer frå Utdanningsdirektoratet. Våre deltakere må gå opp til offentlig eksamen som privatister. Det betyr at du selv må melde deg opp til eksamen på Oppmeldingen må deltakerne selv betale for. Pr i dag er eksamensavgiften på kr 403 pr eksamen for nytt fag, kr 806 pr eksamen for forbedring av karakter. Får du opplæringen dekket av det offentlige kan du få eksamensavgifter refundert. Frister oppmelding til eksamen Frister for oppmelding er for høstens eksamener, og for vårens eksamener. Se mer om eksamen og eksamensoppmelding på og Praksiskrav - godkjenning av praksis All praksis omregnes til 100 % stilling. Godkjenning av praksis gis av Fylkeskommunen. Se mer om praksiskravene under fagomtale av det enkelte fag. Oppmelding til den praktiske prøven Deltakere må selv melde seg opp til den praktiske fagprøven. Dette gjøres på eget oppmeldingsskjema, som fås ved henvendelse til Vestfold fylkeskommune, Fagopplæringsseksjonen. Dokumentasjon på bestått tverrfaglig eksamen, samt godkjente attester fra arbeidsgivere må vedlegges oppmeldingen.

6 Finansiering Undervisningssted/kurssted Undervisningen foregår i Folkeuniversitetets lokaler: Larvik: Yttersø Businesspark, Elvevn. 32 Sandefjord: Framnesvn. 7 Tønsberg: Kilengt 1 Hvordan søke om plass? Påmelding kan gjøres på vedlagte kontrakt, på eller på tlf Det er ingen søknadsfrist. Blir klassen fulltegnet, vil de som søkte først ha førsterett til plass. Læringsplattformen Itslearning Alle våre deltakere knyttes opp til Itslearning. Her legger vi ut forelesningsplaner, notater, beskjeder, timeplaner, endringer osv. Fremmøte/progresjon Det er viktig å møte opp til timene, å møte godt forberedt, og gjøre oppgaver og lekser underveis. Ettersom våre opplegg er eksamensrettede og intensive vil man ved høyt fravær gå glipp av viktig eksamensrelevant undervisning. Det er en klar sammenheng mellom godt fremmøte og gode eksamensresultater. Kursavgift/betaling Kursavgift er oppgitt i tabellen. Betalingen kan deles i til sammen seks avdrag fordelt på skoleåret. Hele kursavgiften må være innbetalt til siste undervisningsdag. Vi gjør oppmerksom på at materiell og eksamensoppmelding kommer i tillegg til kursavgiften. Påmelding/avmelding Påmelding er bindende. Avmelding må skje skriftlig etter gjeldende regler i Folkeuniversitetet. Forbehold Vi tar forbehold om at vi får nok deltakere til å kunne starte, og om at endringer i timeplan og undervisningsopplegg kan forekomme. Er du fagorganisert? Da kan du søke ditt fagforbund om økonomisk støtte til utdanning. Stipend og lån Kursene er støtteberettiget i Lånekassen. For mer informasjon, se Bruk av PC Det er ikke krav om at man må ha egen pc til undervisningen, men alle deltakere må sjekke mail og Itslearning regelmessig. Dette kan evt. gjøres på en av skolens maskiner.

7 Voksnes rett til videregående utdanning -voksenrett Hva er voksenrett? Tilbud om gratis opplæring på videregående nivå som normalt fører fram til et fag-/svennebrev eller vitnemål. Hvem har voksenrett? Voksne som fyller 25 år det året de søker eller er eldre, er bosatt i Vestfold, og som tidligere ikke har fullført videregående opplæring. Minoritetsspråklige må sende inn kopi av vitnemål som viser hvilken utdanning som er fullført i hjemlandet. I tillegg må gyldig opphold i Norge dokumenteres. Hvordan søke? Søknad må gjøres på Hva betyr innvilget voksenrett for deg? Får du innvilget voksenrett betyr det at fylket betaler for opplæringen og eksamensavgiftene, og at du får låne lærebøker. For mer informasjon Spør oss, eller les mer på og

8 Kontakt oss Folkeuniversitetet Sør-Øst Tlf

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse

ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse IKONER: Dette er en brosjyre for alle som har tatt, eller vil ta videregående opplæring. Ønsker du generell studiekompetanse, spesielle fag, eller

Detaljer

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen Endringslogg Dato Endring Godkjent 18.01.11 1. utgave KAT 30.01.12

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: 10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: Udir Føring av VM/KB (Brev av 30.04.2012) 1. Pkt. 1.1 (side 2) Samme vitnemål kan gi både studiekompetanse og

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING Massasjeterapi Soneterapi Ta grep om fremtiden Med en utdanning innen alternativ behandling Vi har to studieretninger; Soneterapi Massasjeterapi

Detaljer

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Avdeling for videregående opplæring FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Juli 2015 Fag-/svennebrev Gir deg formell dokumentasjon på dine faglige kvalifikasjoner. Du står sterkere i konkurransen om ledige

Detaljer

Velkommen til Akademiet Privatistskole Bergen

Velkommen til Akademiet Privatistskole Bergen 2 Velkommen til Akademiet Privatistskole Bergen Som rektor ved Akademiet Privatistskole Bergen er det en stor glede å få ønske deg velkommen her til oss enten du skal gå her høsten 2012, våren 2013 eller

Detaljer

Studieforbund og videregående opplæring. Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet

Studieforbund og videregående opplæring. Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Studieforbund og videregående opplæring Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Studieforbund og videregående opplæring Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Sigrun Røstad, Randi Storli ISBN 978-82-7724-167-8

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer