Oslo kommune Oslo Havn KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Oslo Havn KF"

Transkript

1 Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf E-post: Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Sakspapirer følger vedlagt. Innkalling er sendt til havnestyrets medlemmer og varamedlemmer. Med vennlig hilsen Anne Kjersti Steffensen utvalgssekretær

2 Havnestyresaker Innhold Lukket I Protokoll fra havnestyrets møte 27. februar 2013 X II III IV V VI Habilitet Rapport vedr. bruk av fullmakter Arbeidsutvalgets aktivitet Saker til behandling i havnestyrets møte: ST 20/13 Bekkelagseiendommene X ST 21/13 ST 22/13 Vedr. Norsk Folkehjelps leie av Bekkelagstunet Sjursøya containerterminal. Forsert utbygging av kai i trinn 2 ST 23/13 Status - Ny øybåtterminal på Rådhusbrygge 4, byggherreansvar, finansiering og sykkelparkering ST 24/13 Handlingsplan 2013 HAV Eiendom AS X Referatsaker X VII Eventuelt VIII Informasjon IX Avgradering av saker

3 Habilitet Rapport vedr. bruk av fullmakter Arbeidsutvalgets aktivitet

4 Saker til behandling i havnestyrets møte:

5 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. 21/13 Utvalg Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Dato: Møtedato Terminal avdelingen/eiendomseksjonen Gjertrud Melhus Saksnummer: 2004/86 Arkivref: 704/2013 Sak: Norsk Folkehjelps leie av Bekkelagstunet Saken gjelder: 1.Branntekniske krav Norsk Folkehjelp leier Bekkelagstunet i henhold til leiekontrakt nr Norsk Folkehjelp leier Bekkelagstunet med et sosialt formål; utleie av hybler til mennesker som ikke har mulighet til å skaffe seg egen bolig. Det er pr. i dag ca. 54 hybler i 4 hybelhus, samt 1 leilighet og 2 hybler i administrasjonsbygget. Norsk Folkehjelp har i tillegg annen virksomhet på tunet: foreningslokaler for Norsk Folkehjelp Oslo og utleie av lokale til en lege. Foreningen og legen betaler leie til Norsk Folkehjelp for disse lokalene. Norsk Folkehjelp betaler Oslo Havn KF en lav leie for anlegget kr pr. år eks. mva. Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære hjelpeorganisasjon og hadde i 2011 en omsetning på over 800 millioner kroner. Hovedsatsingsområdene er sanitet og redningsarbeid, foruten antirasisme og integreringsarbeid. Organisatorisk er Bekkelagstunet lagt direkte under Norsk Folkehjelps hovedkontor i Oslo.

6 Oslo Havn KF Side: 2 Brann- og redningsetaten (OBRE) gjennomførte den en befaring på Bekkelagstunet. OBRE konkluderte med at de branntekniske forholdene ikke tilfredsstiller dagens krav. OBRE er bekymret for brannsikkerheten og vurderte bruksnekt av bygningene. Av hensyn til beboerne ga imidlertid OBRE tillatelse til fortsatt bruk av Bekkelagstunet forutsatt at visse strakstiltak ble gjennomført umiddelbart (nattevakt hver time om natta, felles kjøkken, ingen kokeplater på hyblene) samt forutsatt at oppgraderingsarbeider blir igangsatt innen en bestemt frist. Fristen ble først satt til , vi fikk deretter etter søknad fristutsettelse til og deretter etter ny søknad fristutsettelse til I henhold til brannforskriften (forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn) 2-1 skal eier av ethvert brannobjekt sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. Sikkerhetsnivået i eldre bygninger oppgraderes til samme nivå som for nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Dersom andre har bruksrett til brannobjektet plikter eier å etablere de nødvendige samarbeidsordninger med virksomhet/bruker for å sikre etterlevelse av denne bestemmelsen. Eiers forpliktelser kan ikke fraskrives gjennom avtale. I henhold til brannforskriftens 2-2 skal virksomhet/bruker av brannobjekt innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker som forutsatt. Virksomhet/bruker skal påse at bygningstekniske brannverntiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes. Virksomhet/bruker skal rapportere til eier alle forhold av betydning for brannsikkerheten. Oslo Havn KF er på bakgrunn av brannforskriften i siste instans som eier ansvarlig for brannsikkerheten på Bekkelagstunet. Vi har imidlertid gjennom kontrakten med Norsk Folkehjelp avtalt at de leier anlegget «som det er» og at de er ansvarlige for alle eventuelle oppgraderinger som må til for at de skal drive. Vi må derfor følge opp at Norsk Folkehjelp foretar de pålagte tiltakene eller alternativt at de avslutter hybelvirksomheten på anlegget innen fristen, for dersom dette ikke gjøres, så vil vi som eier av anlegget i siste instans bli holdt ansvarlig. I henhold til leiekontrakten så skal alle påkostninger på eiendomsmassen i leieperioden skje for leietakers regning og risiko. Eiendommen ble ved leiekontraktens inngåelse overtatt slik den stod. Leien dekker ikke anskaffelse og drift av brannsikringsutstyr. I forbindelse med investeringer i eiendomsmassen, hvor investeringen representerer en generell økning av eiendommens verdi, kan Oslo Havn KF gi samtykke til at leietaker skal refunderes en forholdsmessig del av påkostningen på følgende betingelser: -investeringen amortiseres over 5 år med 1/5 pr. år. -byggebudsjett med sluttsum forelegges Oslo Havn KF til godkjennelse før arbeidene igangsettes. -leietaker refunderes den ikke-amortiserte del av investeringen ved fraflytting. Leietaker har det hele og fulle ansvar for å få eller opprettholde alle nødvendige offentlige tillatelser for virksomheten. Leiekontrakten har en gjensidig oppsigelsesfrist på minst 1 år.

7 Oslo Havn KF Side: 3 Vi har på bakgrunn av leiekontrakten hevdet at Norsk Folkehjelp må ta kostnaden må å oppgradere anlegget og hadde i høst to møter med Norsk Folkehjelp om dette. På møtene ble det avtalt at Norsk Folkehjelp skulle undersøke om de kunne ta oppgraderingskostnaden. Alternativt skulle de undersøke om de kunne betale en høyere leie, dersom vi eventuelt tok oppgraderingskostnaden. Vi forutsatte at de da måtte garantere at de ville innbetale en eventuell restsum på oppgraderingskostnaden, dersom leieforholdet sies opp før oppgraderingen er nedbetalt. Foreløpig sprinklingskostnad ble på det første møtet anslått til kr. 2 millioner eks. mva. og i tillegg kommer elektrikerkostnader. Vi fikk senere et nytt anslag på at sprinklingen ville koste kr eks. mva. pr. bygg, dvs. 1 million eks. mva. for 4 bygg, og dette ble videreformidlet til Norsk Folkehjelp. Vi har i etterkant av disse møtene ikke fått noen tilbakemelding fra Norsk Folkehjelp på om de er villig til å ta sprinklingskostnaden og fortsette sitt leieforhold med hybelutleie. Brann- og redningsetaten vil nekte bruk av hybelhusene den , dersom ikke bygningene oppgraderes brannteknisk. Norsk Folkehjelp vil imidlertid fortsatt være bundet av leiekontrakten som de har inngått med oss, selv om anlegget stenges. Det er i henhold til kontrakten deres ansvar å oppgradere bygningene og det er deres utfordring at bygningene ikke lenger kan brukes som tidligere. En manglende oppgradering kan imidlertid bli vårt problem, dersom Norsk Folkehjelp fortsetter hybelvirksomheten uten å oppgradere bygningene ut over den fastsatte fristen. Vi bør da imidlertid kunne heve kontrakten og avvikle leieforholdet. Det er uklart om Norsk Folkehjelp er interessert å fortsette leieforholdet, dersom de ikke lenger kan leie ut hybler. Norsk Folkehjelp har imidlertid annen virksomhet på tunet som de kan være interessert i å drive videre, jfr. fremleien til lokallaget og legekontoret. 2. Branntomta Det var opprinnelig fem hybelhus på Bekkelagstunet. Det femte hybelhuset, Ormsundveien 16 F, fikk store brannskader i august Administrasjonen har avventet med å ta stilling til om vi skulle sende inn rivesøknad på bygget eller om vi skulle be forsikringsselskapet om penger til å bygge opp bygget på nytt. Vi har i forbindelse med dette vært i kontakt med Byantikvaren, som har uttalt at han ønsker fredning av både bygget og anlegget. Byantikvaren har nå oversendt varsel om oppstart av fredningssak på hele Bekkelagstunet og vil angivelig ikke ta stilling til en søknad om riving mens fredningssaken pågår. Vi ønsker nå å sende en rivesøknad på bygget, da vi ønsker å gå for en delvis bevaring av anlegget som nærmere behandlet i styresaken om Bekkelagseiendommene. Saken behandles i havnestyret iflg.: Administrasjonen ønsker å orientere styret om saken. Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: Saken innebærer i utgangspunktet ingen økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF, forutsatt at leiekontraktens forpliktelser etterleves. Vi har inngått en leiekontrakt med Norsk

8 Oslo Havn KF Side: 4 Folkehjelp som er løpende inntil den sies opp av en av partene. Når det gjelder branntomta, så vil vi få en noe lavere forsikringsutbetaling, dersom vi velger å rive bygget enn om vi bygger det opp. Budsjettmessige forhold: - Havnedirektørens vurderinger: Det må forutsettes at alle leietakere forholder seg til gjeldende regler i samfunnet, samt respekterer inngåtte kontrakter. Gjeldende krav til bruk av lokalene må følges og forpliktelser må følges opp. Vi mener at Norsk Folkehjelp er forpliktet til å oppgradere hybelhusene, dette i henhold til kontrakten. Norsk Folkehjelp har forøvrig over år forsømt vedlikeholdsforpliktelsene som de har i henhold til kontrakten. Brann- og redningsetaten har satt en frist for utbedring av hybelhusene, dette for at lokalene skal kunne brukes som i dag. Norsk Folkehjelp har imidlertid ikke kommet med noen tilbakemelding på om de er i stand til å gjennomføre den pålagte oppgraderingen. Dersom de ikke kommer i gang med en oppgradering innen den , så må dagens bruk av hybelhusene opphøre. Byantikvaren har for øvrig sendt ut varsel om oppstart av fredningssak på eiendommen. Uttalelsesfrist er satt til den Videre så har Eiendoms- og byfornyelsesetaten og vi igangsatt mulighetsstudier for kommunens og våre eiendommer på Bekkelaget med det formål å undersøke eiendommenes bruksmuligheter. På denne bakgrunn mener havnedirektøren at det er uaktuelt for Oslo Havn KF å bekoste nødvendig brannsikringsutstyr på det nåværende tidspunkt. Dersom Norsk Folkehjelp heller ikke ønsker å ta denne kostnaden, så må hybelvirksomheten opphøre fra og med den Dersom dette ikke ordnes fra Norsk Folkehjelps side, så ser havnedirektøren ingen annen utvei enn å si opp leieforholdet med umiddelbar virkning. Havnedirektøren er videre av den oppfatning at det bør sendes inn en rivesøknad for den brannskadde tomta i tråd med føringer gitt i styresaken om Bekkelagseiendommene. Havnedirektørens forslag til vedtak: 1) Havnestyret ønsker ikke å bekoste en oppgradering av hybelhusene. 2) Administrasjonen gis anledning til å sende inn en rivesøknad på branntomta, Ormsundveien 16 F. Anne Sigrid Hamran havnedirektør Dag H. Sem direktør terminalavdelingen Vedlegg: 1 Leiekontrakt

9 Oslo Havn KF Side: 5 2 Korrespondanse med OBRE

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. 22/13 Utvalg Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Dato: Sak: Møtedato Plan, utbygging, miljø/ Plan og utbygging Jarle Berger Saksnummer: 2005/114 Arkivref: 782/2013 Sjursøya containerterminal. Forsert utbygging av kai i trinn 2 Saken gjelder: Dagens virksomhet på Ormsund containerterminal skal overføres til Sjursøya containerterminal. Kapasiteten på Sjursøya containerterminal må da økes. For å tilrettelegge for denne økningen må eksisterende kai på Sjursøya containerterminal utvides vestover. I gjeldende budsjett 2013 og økonomiplan er det medtatt å bygge ut trinn 2A, definert som 200 m kai vestover fra avslutning av dagens kai som er 304 m lang. Bygging av kai etappe 2B er i gjeldende planer lagt til perioden etter 2016, jfr forøvrig Faseplanene vist i HST-sak 7/13. Gjennomføring av etappe 2A er vurdert som minste nødvendige utvidelse for å tilrettelegge for økningen som overføring av dagens trafikk på Ormsund containerterminal medfører, og i tillegg gi kapasitet til å ta antatt trafikkøkning de nærmeste årene deretter. I gjeldende budsjett og økonomiplan er kostnadene estimert til 110 mill for bygging av kai trinn 2A (80 mill i 2014 og 30 mill i 2015). Bygging av kai trinn 2B (resterende 161 meter av kaia mot vest) antas å koste 90 mill. Total kailengde vil fullt utbygget være på 665 m og utrustet med 5 containerkraner.

24 Oslo Havn KF Side: 2 Areralsituasjonen på Sjursøya containerterminal under byggeperioden blir vanskelig med både anleggsdrift og havnedrift side om side. Prosjekteringen av forlengelsen av kaia på Sjursøya containerterminal nærmer seg ferdigstillelse, og anleggsarbeidene planlegges utlyst i løpet av våren 2013, med antatt kontraktsignering høsten 2013 og oppstart anleggsarbeider årsskiftet 2013/2014. I arbeidet med detaljering og planlegging av gjennomføringsfasen er det blitt klart at alle sjøarbeidene (mudring, erosjonssikring og ramming av stålpeler), må utføres uten tilgang til bakenforliggende landareal, da dette arealet vil være beslaglagt til terminaldrift. Alt av rigg og materiallager må foregå på fyllingsområdet i buffersonen. Dette vil i fordyre og forsinke arbeidene, da alt materiell må hentes herfra med sjøgående utstyr. Årsaken til at landområdet umiddelbart innenfor kaianlegget ikke er tilgjengelig for anleggsgjennomføringen, er at arealknappheten i Sydhavna nå er så stor at det ikke lenger er mulig å oppdrive erstatningsareal å flytte denne havnevirksomheten til. Dette er en situasjon som ikke vil bedre seg de kommende år det vil bli stadig vanskeligere å frigjøre arealer for større anleggstiltak i Sydhavna. Ved oppstart av betongarbeidene for kai må arealene på landsiden frigjøres for å muliggjøre en fornuftig anleggsgjennomføring. Dette blir mulig ved å rive etanolanlegget og bygningsmassen til Statoil, og opparbeide rivetomta og området rundt. Dette arealet tilrettelegges for terminaldrift, nødvendig for å frigjøre landsiden til gjennomføring av kaianlegget. Ved en senere bygging av trinn 2B, dvs. i løpet av en 5 års periode etter ferdigstillelse av trinn 2A, vil problemene med frigjøring av arealer være enda større. Det vil da ikke være mulig å frigjøre arealene på landsiden av kaianlegget ved og overføre terminaldriften annensteds hen, da slikt areal ikke er tilgjengelig. I tillegg vil buffersonen ytterst på Sjursøyamoloen da være opparbeidet til grøntområde, noe som vanskeliggjør bruk av arealene til drift og materiallager.

25 Oslo Havn KF Side: 3 Det foreslås derfor at kai trinn 2B på Sjursøya containerterminal forseres og bygges ut samtidig med kai trinn 2A, slik at all kaibygging på Sjursøya containerterminal ferdigstilles i løpet av Det vil da sikres en fornuftig gjennomføring ved bygging av nye kaier, slik at det ikke blir behov for store driftsforstyrrelser på containerterminalen ved bygging av kai trinn 2B på et senere tidspunkt. Videre vil det være en besparelse i til- og nedriggingskostnader dersom resterende kaibygging utføres kontinuerlig, og økt størrelse på kaia bør føre til lavere enhetspriser og antatt større interesse fra entreprenørsiden for å delta i denne anbudskonkurransen (billigere kai pr. m2). Administrative kostnader ved kaibyggingen vil også bli mindre ved gjennomføring av resterende kaibygging i én konkurranse i stedet for to. Saken behandles i havnestyret iflg.: - Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: I gjeldende økonomiplan er kostnadene estimert til 110 mill til bygging av 200 meter kai i trinn 2A (80 mill i 2014 og 30 mill i 2015). Bygging av kai trinn 2B (resterende 161 meter av kaia mot vest) er estimert til 90 mill. Ved inngåelse av kontrakt, planlagt høsten 2013, vil HAV eventuelt påta seg kontraktsmessige forpliktelser på totalt 200 mill ved inngåelse av kontrakt som også omfatter resterende kaibygging på Sjursøya containerterminal. Budsjettmessige forhold: Det må budsjetteres for kai trinn 2A og 2B i 2014 og 2015, totalt 200 mill. Havnedirektørens vurderinger: Fordelene ved gjennomføring av all gjenstående kaibygging på Sjursøya containerterminal i en kontinuerllig entreprise vurderes som så store at bygging av trinn 2B bør utføres samtidig med trinn 2A og heretter benevnes trinn 2. Havnedirektørens forslag til vedtak: Havnestyret slutter seg til fremlagt forslag om kontinuerlig bygging av gjenstående kaier på Sjursøya containerterminal fra høsten Dette innarbeides i forslag til budsjett 2014 og økonomiplan Anne Sigrid Hamran havnedirektør Per Ø Halvorsen dir. Plan, Utbygging og miljø Vedlegg: 1 Vedl 1. Plantegning 2 Vedl 2. Snittegning

26

27

28 Referatsaker

29 Eventuelt

30 Informasjon

31 Avgradering av saker

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Hotel Kämp møterom «Paavo Nurmi» Møtetid: 18.09.2013 kl. 09.00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258.

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 31.01.2013 kl.16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 05.12.2013 kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 26.02.2015 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i 1. etg. fra kl. 15.30 16.00 Innkalling er

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring.

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 13.03.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-51/07 Saksbehandlende avdeling: Eiendomseksjonen Saksbehandler: Kathrin Pedersen Dato: 04.10.2007 Saksnummer: 2007/259 SAK: EKSISTERENDE OG FREMTIDIG BRUK

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner under møter med styret, OBOS Prosjekt og arkitekt.

Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner under møter med styret, OBOS Prosjekt og arkitekt. NOTAT Til: Fra: Dato: Etterstad Nord Borettslag v. styrets leder Advokat Terje Sjøvold Vedr. Utbygging av borettslagets loftsarealer I. Innledning Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON JANUAR 2005

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON JANUAR 2005 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE JANUAR 2005 Utført av Dag Findahl og Ellen Lange INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER-------------------------------------------------

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER (NB! Må leses i sammenheng med NTFs kommentarer til avtalen) Mellom tannlege...(heretter kalt praksisinnehaver) og tannlege...(heretter kalt leietaker), er det i dag

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 24/11 Retningslinjer for bestilling/forespørsel om bygnings- og funksjonsmessige endringer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 24/11 Retningslinjer for bestilling/forespørsel om bygnings- og funksjonsmessige endringer MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 11/8695-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10 Møtedato: 20.12.2011, kl 12:30-15:00 Sak SAKSLISTE 23/11 Sammensetning

Detaljer