Årsregnskap Forretningsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2010 148. Forretningsår"

Transkript

1 Årsregnskap Forretningsår

2 Styrets årsberetning for 2010 Søgne og Greipstad Sparebank driver sin virksomhet i Søgne og Songdalen kommuner. Bankens primære satsning er på privatpersoner, små og mellomstore bedrifter samt offentlig sektor i Søgne og Songdalen kommuner. De naturlig tilgrensende kommuner utgjør bankens sekundære satsningsområde. Søgne og Greipstad Sparebank tilpasser, markedsfører og leverer bank- og forsikringstjenester. Bankens visjon er å gjøre Søgne og Songdalen til et enda bedre sted å leve. DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølevannet av finanskrisen. Det er imidlertid store variasjoner mellom land og regioner. På den ene siden har det vært kraftig økonomisk vekst i framvoksende økonomier og i enkelte industriland som Tyskland og Sverige. På den andre siden preges flere land i Europa av høy statsgjeld, svak vekst og høy arbeidsledighet. I USA var det moderat vekst i 2010, men landet sliter fortsatt med høy arbeidsledighet, store offentlige underskudd og et svakt boligmarked. Også i Norge var ringvirkningene av finanskrisen betydelige og norsk økonomi gikk inn i en lavkonjunktur i Aktiviteten tok seg imidlertid opp igjen i løpet av Etter en svak start på året økte privat konsum klart i andre halvår i fjor. Sammen med eksportvekst og økte investeringer bidro dette til at veksten i fastlandsøkonomien tok seg opp. Samlet sett økte BNP for Fastlands-Norge med om lag 2 prosent fra 2009 til Til sammenlikning falt BNP i Fastlands-Norge med 1,3 prosent fra 2008 til I aksje- og råvaremarkedene har det imidlertid vært en solid utvikling i det siste året. Oslo Børs hovedindeks økte med drøyt 18 prosent i Det har også vært sterk prisvekst i råvaremarkedene, og oljeprisen har igjen kommet opp på høye nivåer. Norges Bank reduserte styringsrenten markert i 2008 og 2009 for å motvirke de negative virkningene fra finanskrisen. Styringsrenten nådde en bunn på 1,25 prosent i juni 2009, det laveste nivået på styringsrenten noensinne. Siden da har Norges Bank økt styringsrenten med 0,75 prosentpoeng, til 2 prosent. Dette er langt under det som anses som et langsiktig normalnivå. Norges Bank legger opp til renteøkninger fremover, i tråd med bedringen i økonomien. I sin siste Pengepolitisk Rapport fra oktober 2010 anslår Norges Bank at styringsrenten vil øke til om lag 3 prosent ved inngangen til Arbeidsledigheten i vårt distrikt har økt noe utover i Ved utgangen av året var ledighetsprosenten i Vest Agder 3,3 % som er litt over gjennomsnittet for landet for øvrig. SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK Søgne og Greipstad Sparebank har hatt en moderat vekst i utlån i 2010 før en tar hensyn til overføring av boliglån på 142 mill. kroner til Verd Boligkreditt AS. Banken har fortsatt en sterk markedsposisjon i vårt distrikt. Kundene kan nå oss via bankkontorene, nettbank, telebank, post eller telefon. Til tross for fortsatt økt bruk av elektroniske distribusjonskanaler, er det en stor del av bankens kunder som besøker bankkontorene våre. Banken støtter lag og foreninger i våre kommuner med betydelige beløp. I tillegg til den ordinære gaveutdelingen, gir vi økonomisk støtte til mange tiltak og arrangement i løpet av året. Det er tildelt nærmere 2 mill. kroner i gaver. I tillegg kommer annen støtte og sponsoravtaler, til sammen beløper dette seg til over 3 mill. kroner. Søgne og Greipstad Sparebank arrangerte elvecruise i Syd Øst Europa for kunder i Videre har banken andre kundearrangementer, samt at Sparebankklubben har hatt aktiviteter for de yngste kundene. Det er meget god oppslutning om de arrangementene som er holdt i bankens regi. Banken har sammen med 6 andre sparebanker etablert De Samarbeidende Sparebanker -DSS. Det samarbeides på flere områder og DSS har IT-avtale med EDB Business Partner AS. Banken er sammen med 13 andre banker inne på eiersiden i Frende Forsikring og Norne Securities. Banken er sammen med 8 andre banker inne på eiersiden i Verd Boligkreditt. Styret i Søgne og Greipstad Sparebank kan for 2010 legge fram et tilfredsstillende regnskap. Økningen av resultatet i forhold til 2009 skyldes i hovedsak en gevinst ved salg av aksjer i BBS på 8,6 mill. kroner. Rentenettoen på 1,70 % i 2010 er omtrent som året før. Forvaltningskapitalen er redusert fra mill. kroner til mill. kroner. Endringen skyldes i hovedsak overføring av 142 mill. kroner til Verd Boligkreditt AS. Etter svært moderate tap på utlån og med god kontroll på kostnadene, er driftsresultatet før skatt 28,5 mill. kroner. Sammenlignbart tall for 2009 var 25,4 mill. kroner. Styret er godt fornøyd med resultatet. Etter styrets mening gir resultat og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og bankens stilling ved årsskiftet. I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn. Banken har en betryggende egenkapital, og etter styrets oppfatning er det ikke noe som tilsier annet enn fortsatt drift. CORPORATE GOVERNANCE - EIERSTYRING Søgne og Greipstad Sparebank er en selveid institusjon, uten grunnfondsbeviseiere eller aksjonærer. Banken ønsker å være en lokal bank med nærhet til kundene og at banken skal medvirke med et stort engasjement i lokalsamfunnet. For å få god kundebehandling og rådgivning er det lagt stor vekt på å ha faglig dyktige medarbeidere med fokus på høy etisk standard. Sparebankenes styringsstruktur følger av særskilte regler i sparebankloven. Eierstyringen utøves av forstanderskapet og styret. Sammensetning av disse er nærmere omtalt senere i beretningen. Banken skal fremme sparing ved å ta imot innskudd 2 3

3 fra en ubestemt krets av innskytere og forvalte på en trygg måte de midler den rår over i samsvar med de regler som gjelder for en sparebank. Banken tilbyr bank- og forsikringstjenester og utfører disse i samsvar med gjeldende regler. FORVALTNINGSKAPITALEN Bankens forvaltningskapital var ved utgangen av 2010 på mill. kroner etter overføring av boliglån på 142 mill. kroner til Verd Boligkreditt AS. Forvaltningskapitalen er redusert med 152 mill. kroner eller 4,8 %. Sammenlignbart tall for 2009 var en økning på 254 mill. kroner eller 8,7 %. INNSKUDDSVIRKSOMHETEN Innskudd fra kundene var ved utgangen av 2010 på mill. Innskudd fra kundene er redusert med 55 mill. kroner eller -2,8 %. Sammenlignbart tall for 2009 var en økning på 142 mill. kroner eller 7,8 %. Banken har ved årsskiftet fastrenteinnskudd på 73 mill. kroner. Sammenlignbart tall for 2009 var 47 mill. kroner. Gjennomsnittlig gjenværende bindingstid er på 4 måneder. Innskuddsdekningen var ved utgangen av 2010 på 72,4 %. Sammenlignbart tall for 2009 var 71,5 %. Det vil fortsatt være en stor utfordring og viktig for banken å opprettholde en stabil innskuddsvekst. Bankens portefølje av aksjefond for våre kunder var ved årsskiftet 25 mill. kroner. Vår samarbeidspartner er DnB NOR Kapitalforvaltning. UTLÅNSVIRKSOMHETEN Utlån til kundene var ved utgangen av 2010 på mill. kroner. Utlån til kundene er redusert med 110 mill. kroner eller 4 %. Det er overført 142 mill. kroner av boliglån til Verd Boligkreditt AS i Sammenlignbart tall for 2009 var en økning på 137 mill. kroner eller 5,2 %. Våre utlån fordeler seg med ca 77,7 % på privat sektor og ca 22,3 % på næringsliv. Fordelingen av utlån på virksomhet og geografiske områder fremgår av note 4 i regnskapet. Flere av våre kunder har også finansiert seg i utenlandsk valuta. Ved årsskiftet er det tatt opp valutalån for 144,5 mill. kroner gjennom banken. Det er fortsatt liten etterspørsel etter fastrente lån blant våre kunder. Ved årsskiftet er det tatt opp fastrente lån for 33 mill. kroner. Gjennomsnittlig gjenværende bindingstid er 3 år. Bankens samlede garantiansvar var ved utgangen av 2010 på 188 mill. kroner. Sammenlignbart tall for 2009 var 172 mill. kroner. TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Det har i løpet av 2010 vært registrert en økning i restanser og mislighold på lån i forhold til året før. Det er i hovedsak restanser på lån med god sikkerhet og tapsrisikoen vurderes som liten. Risikobildet vedrørende gruppenedskrivning er endret positivt i løpet av året, og sammen med noe redusert utlånsvolum velger styret ikke å endre nedskrivningen grunnet en fortsatt usikkerhet i markedet. Gruppenedskrivningen utgjør som i ,0 mill. kroner. Regnskapet viser et netto tap på utlån og garantier på 0,04 mill. kroner. Sammenlignbart tall for 2009 er 1,2 mill. kroner. I prosent av utlån er tapene 0,00 %. Sammenlignbart tall for 2009 var 0,04 %. Tapene gjelder både personmarkedet og næringslivsmarkedet og er ubetydelige. Banken innhenter årsregnskap for våre næringslivskunder og analyserer disse. Klassifisering av utlånsmassen gjøres på basis av sikkerhet og betalingsevne, og rapporteres til styret hvert kvartal. Styret forventer ikke tap av større omfang, og tapsavsetningene anses som tilstrekkelige i forhold til utlånsporteføljens sammensetting og risiko pr RESULTAT OG DISPONERINGER Resultatet før skatt for 2010 utgjør 28,5 mill. kroner eller 0,94 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Sammenlignbart tall for 2009 var 25,4 mill. kroner eller 0,85 %. Netto rente- og provisjonsinntekter er økt 0,1 mill. kroner til 51,6 mill. kroner. Rentenettoen i prosent gikk marginalt ned fra 1,71 % til 1,70 % i løpet av året. Netto andre driftsinntekter er redusert med 5,4 mill. kroner til 9,4 mill. kroner i Reduksjonen skyldes en tilbakeføring av tidligere nedskrivning på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning på 5,5 mill. kroner i Samlede driftskostnader er økt med 1,4 mill. kroner til 41 mill. kroner i Samlede driftskostnader er økt fra 1,32 % til 1,36 % målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital. Bankens pensjonskostnader er i regnskapsåret utgiftsført med 2,1 mill. kroner. Sammenlignbart tall for 2008 er en utgiftsføring på 1,7 mill. kroner. Banken har ikke egne kostnader knyttet til forskning og utvikling i Banken hadde ikke netto tap på utlån og garantier i Sammenlignbart tall for 2009 var 1,2 mill kroner. Det er i 2010 ikke foretatt endring i sum Nedskrivning på grupper av utlån. Skatter for 2010 er bokført med 6,1 mill. kroner. Disponering av årets overskudd på kr ,- skjer ved avsetning på 2,2 mill. kroner til gaver og kr ,- som overføres til sparebankens fond som nå er kommet opp i kr EGENKAPITAL OG SOLIDITET Ved årsskiftet er bankens kapitaldekning etter forskriften på 17,35 %. Sammenlignbart tall for 2009 var 16,12 %. Gjennom moderat vekst og budsjettert inntjening forventes det at bankens mål på 16 % opprettholdes med god margin også i Minimums kravet til sparebankene er 8 %. Samlede fonds var ved utgangen av 2010 på 284 mill. kroner. Sammenlignbart tall for 2009 var 264 mill. kroner. VERDIPAPIRER - LIKVIDITET - FINANSIELLE INSTRUMENTER Bankens beholdning av obligasjoner var ved utgangen av 2010 på 34,9 mill. kroner. Sammenlignbart tall for 2009 var 19,9 mill. kroner. Banken har ved utgangen av 2010 på 42,2 mill. kroner i andeler, aksjefond, aksjer og grunnfondsbevis i sparebanker. Sammenlignbart tall for 2009 var 27,9 mill. kroner. Styret mottar kvartalsvis rapportering om forholdet mellom bokført verdi og markedsverdi i bankens verdipapirbeholdning. Banken handler ikke med derivater utover rentesikring av fastrentelån og/eller fastrenteinnskudd. Banken har sammen med DSS-bankene og noen andre banker valgt å gå inn på eiersiden i Frende Holding AS og Norne Securities AS. Videre har vi sammen med DSS-bankene, Spareskillingsbanken og Sparebanken Vest etablert Verd Boligkreditt AS. Selskapet var i full drift i 1. halvår Banken har en eierandel på 0,90 % i Frende Holding AS, 1,30 % i Norne Securities AS og 6,26 % i Verd Boligkreditt AS. RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL Banken har som et av sine hovedmål å ha en moderat risikoprofil. Med risiko forstår vi alle forhold som kan hindre banken i å nå fastsatte strategier og mål. Helhetlig risikostyring er en prosess, gjennomført av styret, ledelse og ansatte anvendt i fastsettelse av strategi og på tvers av virksomheten og for å håndtere risiko slik at den er i samsvar med virksomhetens risikoappetitt og for å gi rimelig grad av sikkerhet for virksomhetens måloppnåelse. Internkontroll er en prosess, iverksatt, gjennomført og overvåket av styret, ledere og ansatte, utformet for å gi rimelig grad av sikkerhet for å oppnå foretakets mål. Styret har fastsatt Strategi Risikostyring og internkontroll inkludert operasjonell risiko. Den interne kontrollen er gjennomført og dokumentert i henhold til Finanstilsynets forskrift. Risikogrupper Kredittrisiko: Kredittrisiko kan defineres som risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt tid og i henhold til skrevne avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav. Kredittrisiko håndteres gjennom utarbeidet Kredittstrategi og retningslinjer gitt i Kreditthåndboken. Det er innført en rapportering som viser porteføljeutvikling, største engasjement, engasjement med høy risikoklasse, utsatte misligholdte lån og overtrekk. På privatmarkedet er det i tillegg en oppfølging av retningslinjer fra Finanstilsynet vedrørende forsvarlig boligfinansiering. I bankens strategiplan er det nedfelt at banken i hovedsak engasjerer seg i vårt nærområde. Banken har ikke endret risikoprofilen i løpet av året. Banken har en målsetning om å holde tapene under 0,1 % av utlån. Kredittrisikoen anses som tilfredsstillende. Markedsrisiko: Markedsrisiko kan defineres som risiko for tap i markedsverdier knyttet til porteføljer av finansielle instrumenter som følge av svingninger i aksjekurser, valutakurser, renter og råvarepriser. Banken har utarbeidet Markedsrisikostrategi. En vesentlig del av bankens renterisiko er knyttet til bankens portefølje av fastrente lån og fastrenteinnskudd. Banken har ved utgangen av 2010 fastrente lån (5 år) på kr 34 mill. kroner, hvorav 15 mill. kroner er rentesikret og fastrente innskudd (1 år) på 73 mill. kroner. Fastrenteinnskudd er økt fra 47 mill. kroner i 2009 til nevnte 73 mill. kroner i Banken har en meget begrenset investering i aksjer og andre rentebærende verdipapirer og denne utgjorde ved utgangen av mill. kroner. Obligasjonsbeholdingen er ved utgangen av mill. kroner. Banken har kun ubetydelig valutarisiko vedrørende egen valutabeholdning. Markedsrisikoen anses som tilfredsstillende. Operasjonell risiko: Operasjonell risiko kan defineres som risikoen for tap som skyldes utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, svikt hos mennesker og i systemer eller eksterne hendelser. En vesentlig del av den operasjonelle risikoen i banken er knyttet til bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Banken har for en stor del utkontraktert IT-løsningene til EDB Business Partner AS. Samarbeidet innen DSS er vesentlig på dette området ved at det kontinuerlig arbeides med utvikling av kontinuitetsløsninger og katastrofeberedskap som er viktige for å sikre stabilitet og tilgjengelighet. Det arbeides også parallelt internt for å sikre tilstrekkelig kompetanse. Den operasjonelle risikoen anses som tilfredsstillende. Renterisiko i bankporteføljen: Renterisiko i bankporteføljen kan defineres som risiko for tap som følge av ulik bindingstid knyttet til bankens innskudd- og utlånsportefølje. Banken har ved utgangen av 2010 fastrenteinnskudd på 73 mill. kroner. Gjennomsnittlig gjenværende bindingstid er på 4 måneder. Banken har ved utgangen av 2010 fastrente lån på til sammen ca 34 mill kroner. Gjennomsnittlig gjenværende bindingstid er 3 år. Risikoen er delvis sikret ved renteswapavtale med DnB NOR på 15 mill. kroner. Øvrige innskudd og utlån fra kunder er fastsatt med flytende rente. Obligasjons- og sertifikatlån er i hovedsak tatt opp med 3 mnd. nibor pluss en margin. Banken handler ikke med derivater utover rentesikring av fastrentelån og/eller fastrenteinnskudd. Konsentrasjonsrisiko: Konsentrasjonsrisiko kan defineres som risiko for tap som følge av konsentrasjon mot: Store enkeltkunder Enkelte bransjer Geografiske områder Sikkerheter med samme risikoegenskaper Den vesentligste delen av virksomheten til banken er i Søgne og Songdalen. Banken har i 2010 redusert konsentrasjonen av engasjementene innen bygg og anlegg. Statusen pr anses som tilfredsstillende. Likviditetsrisiko: Likviditetsrisiko kan defineres som risikoen for at en ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser og/eller finansiere økninger i eiendelene uten at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, eller i form av ekstra dyr finansiering. Nivået på institusjonens ansvarlige kapital vil være en sentral forutsetning for å kunne tiltrekke seg nødvendig funding til enhver tid. Banken har utarbeidet Likviditetsstrategi med beredskapsplaner. Likviditet og funding er et sentralt område som vies stor oppmerksomhet. Det utarbeides hvert kvartal en fundingsrapport som behandles i bankens styre. Videre utarbeideres det hver måned en rapport som viser de to likviditetsindikatorene som Kredittilsynet benytter i sin overvåkning av bankene. Ved å overføre boliglån innen for 75 % av verdi til Verd Boligkreditt AS vil det frigjøre kapital og likviditetsindikatorene er bedret. Ved utgangen av 2010 er det overført lån til Verd Boligkreditt på til sammen 142 mill. kroner. Banken har de senere år, som de fleste sparebanker, hatt en endring i forholdet mellom innskudd og utlån. Stor aktivitet i bankens distrikt i flere år har gitt det resultat at utlånsveksten har vært større enn innskuddsveksten. Det er derfor positivt at banken ved årsskiftet har en innskuddsdekning, inkl. offentlige innskudd, på 72,4 % av samlede utlån til kunder. Foregående år var innskuddsdekningen 71,5 %. Banken hadde ved utgangen av 2010 utlån på mill. kroner og innskudd fra kunder på mill. kroner. Dette medfører behov for innlån som finansieres i sertifikat og obligasjonsmarkedet og i andre kredittinstitusjoner. Ved utgangen av 2010 hadde banken innlån i dette markedet på 807 mill. kroner. Sammenlignbart tall for 2009 var 936 mill. kroner. Bankens likviditetsbeholdning er som det fremgår av kontantstrømsanalysen redusert fra 356 mill. kroner i 2009 til 282 mill. kroner. 4 5

4 På oppgjørskonto i DnB NOR har banken en kommitert trekkrettighet på 60 mill kroner som ikke var benyttet ved utgangen av året. I 2006 ble det i tillegg opprettet trekkrettighet i Swedbank på 50 mill. kroner som utløper Styret følger nøye med på bankens likviditetssituasjon og anser situasjonen pr som tilfredsstillende. Forsikringsrisiko: Forsikringsrisiko kan defineres som risiko for svingninger i inntjening og resultater som følge av at: Forsikringsavtaler prises feil eller er mangelfullt utformet Mengden av fremtidige krav beregnes utilstrekkelig Beregnet mengde av utbetalinger over tid beregnes feil Muligheter for reassuranse beregnes feil eller reassurandøren ikke gjør opp for seg til avtalt tid Uforutsette driftskostnader Risikoen ansees som tilfredsstillende. Forretningsrisiko: Forretningsrisiko kan defineres som risikoen for uventede inntektssvingninger ut fra andre forhold enn kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Risikoen kan opptre i ulike forretnings- eller produktsegmenter og være knyttet til konjunktursvingninger og endret kundeatferd. Søgne og Greipstad Sparebank har få inntekter knyttet til andre tjenester. Andre gebyrer og provisjonsinntekter utgjorde pr ,33 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Av dette utgjør inntekter knyttet til produkter som ikke er bankens egne forvaltede produkter til sammen ca. 1 mill. kroner. Dette er inntekter fra salg av forsikrings- og fondsprodukter, samt forvaltning utlån. Omdømmerisiko: Omdømmerisiko kan defineres som risiko for svikt i inntjening og kapitaltilgang på grunn av sviktende tillit og omdømme i markedet, dvs. hos kunder, motparter, aksjeeiere og myndigheter. Søgne og Greipstad Sparebank legger vekt på i alle sammenhenger å opptre på en slik måte at en ikke kommer i en situasjon som er med på å svekke bankens omdømme. Banken har egne etiske retningslinjer. Banken har over tid satset på høy kompetanse og kunnskapsdeling blant ansatte. Når nye produkter innføres er det grundig risikovurdering og opplæring i forkant. For å redusere omdømmerisikoen ivaretas all kommunikasjon med media av banksjef. Det er sammen med banker i DSS på gang en opplæringsprosess i forbindelse med autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. Pr har 5 av bankens ansatte bestått prøven. Oppdaterings prøver hvert annet år etter at prøven er bestått. Banken distribuerer ikke strukturerte produkter. Strategisk risiko: Strategisk risiko kan defineres som risiko for uventede tap eller sviktende inntjening i forhold til prognoser knyttet til vekstambisjoner, inntreden i nye markeder eller oppkjøp. Denne risikoformen aktualiserer behovet for se fremover og sikre seg nødvendig kapital i forbindelse med igangsatte og planlagte satsninger. Søgne og Greipstad Sparebank driver vanlig bankvirksomhet i sitt nærområde. Banken har som nevnt valgt å gå inn i Frende Holding AS, Norne Securities AS og Verd Boligkreditt AS. Styret ser at det er en viss risiko knyttet til oppstart av slike selskaper. BASEL II Risiko og Kapitalvurderingsprosess(ICAAP) Det nye internasjonale regelverket for risikostyring og kapitaldekning, Basel II, ble implementert i Søgne og Greipstad Sparebank fra 1. kvartal Det er i 2010 utarbeidet ICAAP dokument og dette er gjort gjenstand for ekstern vurdering. Regelverket har som formål å skape større samsvar mellom risiko og kapitalkrav i finansinstitusjonene. Dette innebærer at banken må ha en kapitaldekning som er forsvarlig i forhold til bankens risikoprofil og en prosess og en strategi for å vurdere og vedlikeholde samlet kapitalbehov. Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften. Vi viser til forskriftens 45-1 andre ledd og kan opplyse at informasjon vedrørende Pilar III vil fremkomme på bankens hjemmeside. ORGANISASJON Banken har som hovedmål å arbeide for full likestilling mellom kjønnene på alle plan. Det legges særskilt vekt på yrkesmessig likestilling, herunder muligheter for etterutdanning og videre utvikling av ansatte. Forstanderskapet består av 26 medlemmer, herav 13 kvinner og 13 menn. Forstanderskapets leder er Kristin Tofte Andresen. Styret består av 6 medlemmer, herav 3 kvinner og 3 menn og leder er Jan Ivar Haugland. Banken har ved årsskiftet 33 ansatte - 13 menn og 20 kvinner - med til sammen 31 årsverk. Banken gjennomfører årlige medarbeidersamtaler for alle ansatte. Banken har en meget sterk ressurs i engasjerte, dyktige og kundevennlige medarbeidere som gjør en stor innsats. Arbeidsmiljøet i banken må betegnes som meget godt. Samarbeidet mellom bankens ledelse og tillitsvalgte har vært godt. Sykefraværet har totalt vært 4,6 % i løpet av året, sykefravær under 16 dager utgjør av dette 1,7 %. Banken har avtale med NAV Arbeidslivsenter i fylket om et Inkluderende Arbeidsliv. Det har ikke vært rapportert om skader eller ulykker i Banken har pensjonsordning for ansatte i Vital Forsikring. Ordningen med ytelsesbasert tjenestepensjon er lukket, nyansatte blir tilbudt ordning med innskuddsbasert tjenestepensjon. Banken har en egen senioravtale for alle ansatte over 62 år. Banken er tilknyttet Søgne og Songdalen Bedriftshelsetjeneste. ETIKK Banken har egne etiske retningslinjer og styret er opptatt av at det legges stor vekt på å ha en høy etisk standard internt og i dialogen med kundene. DET YTRE MILJØ Bankens forurensing av det ytre miljø vil stort sett være av indirekte karakter blant annet ved kjøp og bruk av reiser, energi, papir og andre forbruksgjenstander, samt ved oppvarming, kloakk, avfall og avfallshåndtering. Styret anser at dette bidrar til minimal forurensing av det ytre miljø. Banken har heller ingen pålegg fra offentlige myndigheter som ikke er etterkommet. Banken er sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift. UTSIKTENE FOR 2011 Det ser ut til at 2011 blir et spennende år med gryende optimisme for norsk og internasjonal økonomi. Det er stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i verdensøkonomien. Dersom gjeldskrisen brer ytterligere om seg kan dette føre til en ny kollaps i finansmarkedene. Dette vil få alvorlige konsekvenser for den økonomiske aktiviteten. Tiden fremover vil preges av at mange land har behov for å stramme kraftig inn i offentlig økonomi. Dette vil legge en betydelig demper på den økonomiske aktiviteten. Samtidig tynges mange lands husholdninger av høy arbeidsledighet, boligprisfall og lav lønnsvekst. Konkurransesituasjonen i bankens markedsområde vil være sterk og bankens marginer vil fortsatt være under press. Økt fokus på prising av risiko innen kredittområdet kan være et virkemiddel for å kunne motvirke en ytterligere reduksjon i rentemarginen. Beregninger fra Bankenes sikringsfond viser at det i 2011 ikke blir behov for å kalle inn sikringsfondsavgift. Styret har for 2011 budsjettert med moderat vekst både på utlån Jan Ivar Haugland Leder Anne Kristin Tjørve Søgne, 8. februar 2011 Styret i Søgne og Greipstad Sparebank Marit Løvland nestleder Stein S. Johnsgård og innskudd. Styret legger vekt på at banken skal ha en jevn vekst og en forsvarlig inntjening, samtidig som den skal være konkurransedyktig i vårt marked. Ut fra lokale forhold vil styret fortsatt uttrykke sin bekymring for trafikksituasjonen med dårlig kapasitet på E 39 vest for Kristiansand. Dette kan føre til at den positive utviklingen i veksten i bosetning i Søgne og Songdalen ikke vil vedvare. Søgne og Greipstad Sparebank har som selvstendig bank lagt vekt på å fylle sin oppgave som lokalbank i nærmiljøet. I 2011 vil det fortsatt bli lagt stor vekt på å synliggjøre Sparebankens samfunnsansvar og dens engasjement for det frivillige arbeidet. Det har ikke inntruffet forhold etter utløpet av regnskapsåret som er av vesentlig betydning for banken ut over det som framgår av årsoppgjøret. TAKK Styret vil takke samtlige ansatte for godt samarbeid og stor innsats i året som er gått. Likeså vil vi si en hjertelig takk til våre enestående kunder og øvrige samarbeidspartnere for deres oppslutning om banken i Svein Jåtun Inger Marie Berge 6 7

5 Resultatregnskap 2010 (Beløp i kroner) (Resultatregnskap forts.) Noter Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Noter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn mv. Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 13,14,15, Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån, garantier mv. Tap på utlån Sum tap på utlån, garantier mv Nedskr/reversering av nedskr og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Gevinst/tap anleggsaksjer Sum gevinst/tap anleggsaksjer Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapir som er omløpsmidler Netto verdiendr. og gevinst/tap på sertifikat,obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendr. gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta 3, Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Resultat av ordinær drift etter skatt Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Disponeringer Overført til sparebankens fond Overført til gavefond og/eller gaver Sum disponeringer

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår Årsregnskap 2012 150. Forretningsår FORRETNINGSIDÈ: SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK MARKEDSFØRER OG LEVERER BANK- OG FORSIKRINGSTJENESTER. BANKENS PRIMÆRE SATSNING ER PÅ PRIVATPERSONER, SMÅ OG MELLOMSTORE

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 Årsberetning for 2011 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand Kommune. Virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

årsberetning og regnskap

årsberetning og regnskap årsberetning og regnskap 213 Lillesands sparebank driver hele sin virksomhet i lillesand kommune. banken har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. vi formidler også forsikring og plassering

Detaljer

2007 Årsberetning og regnskap

2007 Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2007 Bankens virksomhet drives i Lillesand kommune, og virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg formidler

Detaljer

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24 ÅRSBERETNING

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

Styrets årsberetning 2008

Styrets årsberetning 2008 Styrets årsberetning 2008 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank som drives i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet, håndverksbedrifter

Detaljer

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR side 1 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR *) Økonomisk utvikling En fortsatt høy oljepris sørger for høy aktivitet på norsk sokkel. Det gir ringvirkninger til fastlandsøkonomien,

Detaljer

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR side 1 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR Økonomiske utsikter*. Som følge av gjeldskrisen i Europa preges nå verdensøkonomien av stor usikkerhet. Den økonomiske veksten har

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010 Kragerø Sparebank Årsberetning 2010 1 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 3 - Den økonomiske utviklingen 3 - Styret 5 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 6 - Kapitalforhold 6 - Soliditet 6 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Styrets beretning for 2013

Styrets beretning for 2013 Innhold Styrets beretning side 3-15 Resultatregnskap og balanse side 16-19 Noter til regnskapet side 20-46 Revisors beretning side 47 Kontrollkomiteens uttalelse side 48 2 Styrets beretning for 2013 HOVEDTALL

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %)

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %) Hovedtall regnskap 2010 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2010 2009 2008 2007 2006 Netto rente- og kredittprovisjoner 29,9 30,0 31,2 28,5 28,9 Netto driftsinntekter 4,8 5,4 2,6 4,9 5,7 Driftskostnader

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer