MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN FOR RUSPOLITIKK F60 & /12 10/458 MEIERIGÅRDEN KRØDEREN 611 & /12 12/82 KLAGE PÅ VEDTAK - SKJENKELØYVE NORDRE BJERKERUD GÅRD U63 & /12 12/161 LOKAL BEMANNINGSNORM FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KRØDSHERAD A10 & /12 12/179 VALG AV MEDDOMMERE /12 12/375 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERUTVALG /12 12/378 VALG AV FORLIKSRÅD VALG AV MØTEFULLMEKTIGUTVALG 70/12 12/379 FOR FORLIKSRÅDET /12 12/380 UTBEDRING ROM KRYLLINGHEIMEN - SAMHANDLINGSREFORMEN GNR 208/ /12 12/400 REHABILITERING AV OMSORGSBOLIG - TILBAKEFØRING AV MVA /12 12/395 SØKNAD OM MINDRE REGULERINGSENDRING - ENDRET VEGFRAMFØRING L /12 12/396 SØKNAD OM MINDRE REGULERINGSENDRING - ENDRET TOMTEGRENSE L /12 12/311 Unntatt offentlig ofl 23Ofl 23 KRØDEREN BARNEHAGE - ALTERNATIV PLASSERING A10 & /12 12/324 Unntatt offentlig ofl 13Ofl 13 STARTLÅNSSØKNAD /12 12/353 Unntatt offentlig ofl 13Ofl 13 STARTLÅN /12 12/392 Unntatt offentlig ofl 13Ofl 13 STARTLÅN /12 12/394 Unntatt offentlig ofl 13Ofl 13 UTBEDRINGSTILSKUDD BOLIG /12 12/373 FRADELING BARNEHAGETOMT- 178/2 GNR 178/2 38 1

2 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (Ordfører) Per Kristensen (Varaordfører) Solveig Sæta Wenche Bjertnes Gustav Kalager Møtt Møtt Møtt Forfall Møtt Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Fratrådte som inhabil under behandlingen av sak 74/12, ingen møtende vara. Forhandlingene ble ledet av varaordfører Per Kristensen. Stian Dybendal, som imidlertid fratrådte under behandlingen av sak 79/12 som inhabil. Ingen møtende vara i denne saken. Tilstede fra administrasjonen, evt. andre: Rådmann Marit Lesteberg Kontorleder Helge Skjeggerud Innkalling/Merknader: Av 5 medlemmer var således 5 til stede. Behandlede saker: Fra sak 63/12 til sak 80/12 Møtet slutt kl. 11/15

3 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: F60 &30 Arkivsaknr.:08/937 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /11 FORMANNSKAPET /12 FORMANNSKAPET /12 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEDELPLAN FOR RUSPOLITIKK Vedlegg: Planforslaget med de endringer arbeidsgruppa foreslår Saksopplysninger: Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn i 6 uker, med høringsfrist Ved høringsfristens utløp var det kommet inn i alt 4 uttalelser, som skjematisk gjengis nedenfor. I skjemaet har arbeidsgruppa kommentert de ulike innspillene, og også, med uthevet skrift, foreslått endringer, der vi har funnet at dette er på sin plass. Alle skjenkeog utsalgssteder for alkohol ble tilskrevet om høringen, men vi har ikke mottatt innspill fra noen av dem. Høringsinstans Innspillets innhold Prosjektgruppas kommentar/ forslag Tverretatlig team Mulighet for å benytte miljøarbeideren på flere områder Planen er ikke til hinder for dette Reseptregisteret som kilde for legemiddelstatistikk Bør vi ha tiltak mot å begynne med snus? Miljøarbeideren inn i ICDP-programmet Tilrettelagte boliger, vurdere etter prøvetid, om det er behov for fler Bytte ut uttrykket drop outs med ny giv Laveste nivå for opplysninger er på fylkesnivå, hvilket ikke er til hjelp for oss Ikke aktuelt i denne planen ICDP er for foreldre til barn og de helt unge. Miljøarbeider er ikke sentral for denne målgruppen Ingen kommentar Drop outs er et innarbeidet begrep, dessuten er Ny giv et Til saksliste 3

4 Rusforebyggende utvalg Borgestadklinikken Etablering av Vinmonopol og konsekvenser Taxi på fjellet Kontaktlister overfor skolene Kommunelegens rolle ikke definert. ICDP også inn i skolen?? Redusere forbruk av vanedannende medisin Kvalitet og kompetanse Antall kontroller ikke overholdt Ansvarlig vertskap heter nå Ansvarlig alkoholhåndtering Det fremkommer ikke tydelige tidsperspektiv, f.eks. på iverksetting av nye tiltak. Hvordan skjer rapportering? Hvem følger den opp? begrep som har en annen betydning Ingen kommentar utover det som står i planforslaget Forslaget ligger helt utenfor hva kommunen kan gjøre noe med Planen sier også at disse må på plass. Prioriteres Settes inn i matrisen kapittel 1. punkt 3 (målsetting) Kommunelegen inn under ansvar. Vi forutsetter at en videreføring av dette inn i skolen, skjer i regi av skolehelsetjenesten. Vi forutsetter at våre leger nøye vurderer alternative behandlingsmåter Vi mener planen fokuserer godt på å øke kompetansen til våre ansatte Her må det påpekes at det store flertall av skjenkebedrifter ikke er helårsåpne, hvilket naturlig reduserer antall kontroller Begrepet endres til Ansvarlig alkoholhåndtering Vi mener at svært mange av tiltakene er av en slik karakter at de ikke kan tidfestes, derfor foreslår vi å ikke ta dette inn i planen. Vi mener dette er dekket opp i planen via den enkelte etats årsmelding, menforeslår: Planen rulleres hvert 4 år. Rapportering skjer via den enkelte sektors årsmeldinger til kommunestyret. Ansvarlig for tiltak er også ansvarlig for denne Til saksliste 4

5 Sektorleder HO Pkt 2.5.2, 6. avsnitt bruker betegnelsen fagkoordinator, riktig begrep er fagansvarlig omsorg Rett møtehyppighet er 3-4 ganger per år Det stilles spørsmålstegn i flere punkter om at få personer vil gjøre planen anonym nok med hensyn på personvern Pkt s. 25 Begrepet serve bør byttes ut med å yte tjenester Pkt 4.1.4, 3 Kurs også for frivillige som skjenker alkohol. Pkt ICDP Det bør understrekes at dette er et samarbeid mellom helsestasjon og barnehagene Pkt Ny giv-buskerud, ønske om at helsesøster og sosiallærer ved Krøderen skole deltar i prosjektet Må Kryllingheimen ha skjenkeløyve for å servere alkohol?? rapportering. Fagkoordinator rettes til fagansvarlig omsorg. Møttehyppighet rettes til 3-4 ganger årlig Vi anser at personvernet er tilstrekkelig ivaretatt i planen. Begrepet serve byttes ut med å yte tjenester Vi mener dette vil være å kreve for mye av arrangørene ICDP er omtalt flere steder i planen, og vi mener det kommer godt fram hvem som er samarbeidspartnere. Vi mener det er fritt fram for sektorene å peke ut hvilke fagpersoner de vil ha med på dette, og foreslår ingen presisering. Dette anses ikke som skjenking, da mottaker ikke betaler for alkoholen. Det er også lov å servere alkohol gjester beboerne måtte ha. (Sjekket ut med Helsedirektoratet ) I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Forslaget til Kommunedelplan for helhetlig ruspolitikk med de endringer som arbeidsgruppa foreslår på bakgrunn av høringsinnspill, vedtas. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Til saksliste 5

6 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 611 &50 Arkivsaknr.:10/458 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /10 FORMANNSKAPET /11 FORMANNSKAPET /11 KOMMUNESTYRET /11 FORMANNSKAPET /11 FORMANNSKAPET /12 SAKSPROTOKOLL: MEIERIGÅRDEN KRØDEREN Vedlegg: Utsnitt av reguleringsplan Svarbrev fra Stiftelsen Krøderbanen, datert Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune. Brev med avtaleforslag fra Krødsherad kommune Brev fra Stiftelsen Krøderbanen Saksopplysninger: Kort historikk. Krødsherad kommune overtok Meierigården på Krøderen, gnr. 178, bnr. 9, 24 og 46 i Tomtearealet er totalt på ca. 4 da, beliggende på Krøderen mellom FV 280 og Krøderfjorden. I denne forbindelse foreslo administrasjonen riving av selve meierigården. Det politiske vedtak i overtakelsessaken ble fattet , og lyder som følger: "Krødsherad kommunestyre sier seg enig i Krødsherad kommunes kjøp av gnr. 178,bnr. 9, 24 og 46 (Meierigården på Krøderen m/tilhørende tomeareal.) Kjøpet med omkostninger, totalt kr ,-, finansieres med midler fra disposisjonsfondet. Krødsherad kommune mener at tomtearealet til Meierigården er svært viktig i forbindelse med utvikling av Krøderen sentrum, spesielt med tanke på Krøderbanens framtidige utviklingsmuligheter. Administrasjonen gis i oppdrag å innhente skriftlig uttalelse fra styret i Stiftelsen Krøderbanen vedr. evt. framtidig behov for tomteareal/bygningsmasse. Når slik uttalelse er innhentet, og avklaringer rundt riving/evt. oppføring av nybygg er foretatt, legges saken om framtidig disponering fram for Til saksliste 6

7 formannskap/kommunestyre til endelig behandling. Frisen for slik uttalelse settes til " Etter dette ble Stiftelsen Krøderbanen tilskrevet om vedtaket i brev av Svarbrev fra Stiftelsen Krøderbanen forelå (Se vedlegg). Stiftelsen Krøderbanen innhentet også uttalelse fra Buskerud fylkeskommune. Denne vedlegges saken. Saken ble deretter på nytt behandlet i formannskapet hvor den ble utsatt, og det ble anmodet om et møte mellom formannskap og representanter for Krøderbanen for å avklare kostnader og hva de ønsker å gjøre med bygget. Saken ble etter dette muntlig purret opp overfor Stiftelsen Krøderbanen, både i telefonisk kontakt og i møter med ordfører og rådmann. Som oppfølging av disse samtaler oversendte ordfører og rådmann et brev til Stiftelsen den med forslag til avtale. (Se vedlegg) Dette brev ble besvart av Stiftelsen Krøderbanen den (Se vedlegg). Saken ble deretter behandlet av formannskap og kommunestyre, sist Museumsbestyrer Ellen Slettvold og Erik Nøkleby fra stiftelsen Krøderbanen var tilstede i formannskapets møte for å orientere ytterligere om deres syn på den videre skjebne for bygget. I kommunestyrets behandling ble slikt vedtak fattet: "Krødsherad kommune iverksetter riving av tilbygg og uthus, samt fylling tilrettelegging av tomteområde inneværende høst. Endelig stillingtagen til alternativet riving av Meieriet, evt. overdragelse, avgjøres våren Utgifter, begrenset oppad til kr ,- dekkes med midler fra disposisjonsfondet." I etterkant av kommunestyrets vedtak om riving av deler av bygget foretok administrasjonen en gjennomgang for igangsetting av dette vedtak. Konklusjonen på denne gjennomgang var at gjennomføring av dette vedtak ville medføre kostnader som var unødvendige ved et evt. framtidig vedtak om riving. Administrasjonen anbefalte således overfor formannskapet at det bare skulle gjennomføres enkle sikringsarbeider høsten Denne anbefaling ble tiltrådt av formannskapet i møte I samtaler med museumsbestyrer har rådmann og ordfører tilkjennegjort overfor Stiftelsen Krøderbanen at kommunen er behjelpelig med å søke tilskuddsmidler til utbedring hvis Stiftelsen utarbeider planer og oversikt over ønsket framtidig bruk av eiendommen. Rådmannens kommentar: Stiftelsen har nå hatt ytterligere 6 måneder på å komme tilbake til saken, med forslag til planer og grunnlag for søknader om evt. tilskudd. Den kontakt som har vært i denne perioden bekrefter tidligere tilbakemeldinger om at Stiftelsen Krøderbanen har ønske om ivaretakelse av bygget, men ikke økonomi og mulighet til å prioritere dette i overskuelig framtid. Til saksliste 7

8 Slik rådmannen ser det har heller ikke Krødsherad kommune økonomi til å igangsette et restaureringsprosjekt i denne størrelsesorden. Bygget er i svært dårlig stand, og dessuten er det helt ombygget innvendig, slik at denne verneverdi synes å være minimal. Rådmannen ser imidlertid at tomteområdet er av stor betydning for allmennheten, spesielt beboerne på Krøderen i forhold til tilgjengelighet til fjordområdet, og også for Stiftelsen Krøderbanen i forhold til behovet for utvidet parkeringsmulighet i forbindelse med større arrangementer. Bebyggelsen på tomteområdet ligger i dag rett inntil FV 280 og også forholdsvis nær Krøderfjorden. Vegvesenet har vært kontaktet i forhold til mulighet for framtidig gjenoppføring av bygg på arealet, men det er fra deres side ikke ønskelig å gi noe konkret svar før en evt. plan for omdisponering av arealet foreligger. I forslag til ny kommuneplan ligger området nå innenfor sentrumsområde for Krøderen hvor det er foreslått en byggeavstand til Krøderfjorden på 30 m og en byggeavstand fra midtlinje FV 280 på 15 m. (planen er nå ute på høring). Gjeldende reguleringsplan for området (vedtatt i 1985) viser at selve meieritomten er regulert til forretningsformål og har en byggegrense til midtlinje på FV 280 på 20 m. Området nedenfor er regulert til friområde og her kan, i henhold til reguleringsplanens bestemmelser, tillates oppført bygninger og innretninger som har naturlig tilknytning til områdets bruk som friområde. Konklusjon. Meierigården og tomtearealet rundt framstår i dag som et uryddig område i Krøderen tettsted. Fra Stiftelsen Krøderbanens side er det uttrykt ønske om rehabilitering men også gitt klare signaler om manglende økonomisk mulighet for slik prioritering. Det er også i denne prosessen uttrykt behov for parkeringsareal i området, samtidig som Krødsherad kommune selv har et ønske om å tilrettelegge for tilgjengelighet for allmennheten til fjorden og parkeringsmulighet i denne sammenheng. Framtidig mulighet for evt. nybygg i området, må vurderes når konkrete planer foreligger. Ovenfor er forsøkt beskrevet dagens situasjon og kommuneplanens forslag. Reguleringsplanen for Krøderen er fra 1985, og moden for revidering, noe som vil bli igangsatt i henhold til framtidig planstrategi for Krødsherad kommune. (Denne framlegges for politisk behandling sommeren 2012.) På ovenstående grunnlag vil rådmannen anbefale at riving av Meierigården med lagerbygning vedtas, og at området planeres og tilrettelegges for parkering med god tilrettelagt avkjøring fra FV 280, samtidig som det gis en enkel parkmessig behandling. Det er på nåværende tidspunkt ikke foretatt konkret innhenting av kostnadsoverslag for ovenstående arbeider. Rådmannen foreslår at teknisk sektor får i oppdrag å utarbeide et kostnadsoverslag til neste formannskapsmøte og at kommunestyret bemyndiger formannskapet til å vedta dekning for kostnadene med bruk av midler fra disposisjonsfond. Til saksliste 8

9 I denne sammenheng vil også rådmannen vurdere å søke om sentrumsutviklingsmidler via regionrådet og partnerskapsavtalen med Buskerud fylkeskommune. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret: Meierigården med lagerbygning rives sommeren Området planeres og tilrettelegges for parkering med god tilrettelagt avkjøring fra FV 280, samtidig som det gis en enkel parkmessig behandling. Teknisk sektor gis i oppdrag å utarbeide kostnadsoverslag for ovenstående. Slikt forslag framlegges for formannskapet i møte Formannskapet gis myndighet til å bevilge midler til arbeidet med oppdekking fra disposisjonsfondet. Det utarbeides søknad om bruk av "partnerskapsmidler" til sentrumsutvikling. Evt. tilsagn om slike midler går til reduksjon av kommunens totale bevilgning. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Gustav Kalager (AP) foreslo følgende: La lagerbygningen stå for en framtidig ombygging til serviceformål. Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller: Meierigården rives sommeren 2012, mens lagerbygningen blir stående for en seinere eventuell ombygging til serviceformål. Området planeres og tilrettelegges for parkering med god tilrettelagt avkjøring fra FV 280, samtidig som det gis en enkel parkmessig behandling. Teknisk sektor gis i oppdrag å utarbeide kostnadsoverslag for ovenstående. Slikt forslag framlegges for formannskapet i møte Formannskapet gis myndighet til å bevilge midler til arbeidet med oppdekking fra disposisjonsfondet. Det utarbeides søknad om bruk av "partnerskapsmidler" til sentrumsutvikling. Evt. tilsagn om slike midler går til reduksjon av kommunens totale bevilgning. Til saksliste 9

10 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Olav Skinnes Arkivnr.: U63 &18 Arkivsaknr.:12/82 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /12 FORMANNSKAPET /12 FORMANNSKAPET /12 SAKSPROTOKOLL: KLAGE PÅ VEDTAK - SKJENKELØYVE NORDRE BJERKERUD GÅRD Vedlegg: Brev av Saksopplysninger: Formannskapet fattet slikt vedtak : Nordre Bjerkerud gård gis følgende skjenkebevilling for perioden fram til Skjenking av øl og vin fra gårdens bygninger, samt tunet mellom bygningene. Det tillates også skjenking ved nærmere angitt tømmerkoie i skogen. Skjenking kan skje i tidsrommet Som skjenkestyrer godkjennes Kari Sandvik Skjenkekontroller må påregnes. Unnlatelse av å sende inn årlige omsetningsoppgaver eller manglende skatt- og avgiftsinnbetaling, kan medføre inndragning av skjenkebevilling. Det samme gjelder dersom kontrollørs eventuelle pålegg i henhold til alkoholloven ikke tas til følge. En inndragning kan være permanent eller tidsavgrenset, alt etter hvor grov overtredelsen har vært. Skjenkeløyvet er først gyldig etter at skjenkestyrer har avlagt kunnskapsprøve, og det ikke foreligger noen innvendinger fra Mattilsynet. Kari Sandvik skriver i sin klage at det å ikke kunne skjenke vin på stranda i forbindelse med matlaging er en betydelig innsnevring av det tilbudet de forsøker å bygge opp på gården, og ber derfor om at formannskapet vurderer vedtaket på nytt. Det vises for øvrig til brevet som følger vedlagt. Ordfører legger klagesaken fram for formannskapet uten innstilling. Til saksliste 10

11 FORMANNSKAPET( ): Behandling: Rådmannen forlot møtet under behandlingen av denne saken som inhabil. Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Søknaden om bruk av stranda til omsøkt formål innvilges, men bruken skal evalueres etter 1 år. Gustav Kalager (AP) foreslo følgende: Søknaden avslås. Ved avstemming oppnådde ordførers forslag 3 stemmer, mens 2 stemmer ble avgitt for representanten Kalagers forslag. Innstilling/vedtak: Etter dette ble vedtaket: Nordre Bjerkerud gård gis følgende skjenkebevilling for perioden fram til Skjenking av øl og vin fra gårdens bygninger, samt tunet mellom bygningene og på stranda tilhørende gården. Det tillates også skjenking ved nærmere angitt tømmerkoie i skogen. Skjenking på strandområdet skal evalueres etter et års prøvetid. Skjenking kan skje i tidsrommet Som skjenkestyrer godkjennes Kari Sandvik Skjenkekontroller må påregnes. Unnlatelse av å sende inn årlige omsetningsoppgaver eller manglende skatt- og avgiftsinnbetaling, kan medføre inndragning av skjenkebevilling. Det samme gjelder dersom kontrollørs eventuelle pålegg i henhold til alkoholloven ikke tas til følge. En inndragning kan være permanent eller tidsavgrenset, alt etter hvor grov overtredelsen har vært. Skjenkeløyvet er først gyldig dersom det ikke foreligger noen innvendinger fra Mattilsynet. Til saksliste 11

12 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: A10 &00 Arkivsaknr.:12/161 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 SAKSPROTOKOLL: LOKAL BEMANNINGSNORM FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KRØDSHERAD Vedlegg: Barnehagelovens 1. Formål og 2. Innhold Saksopplysninger: Krødsherad kommunestyre har som del av vedtak i sak 143/11 enstemmig uttalt: Lokal bemanningsnorm for barnehagene i Krødsherad utredes og revideres, for politisk behandling første tertial Gjeldende lov: Barnehagelovens 18 fastslår: Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Med hjemmel i Barnehagelovens 18 har Barne- og familiedepartementet med virkning fra fastsatt forskrift om den pedagogiske bemanningen i barnehager: Det skal være minimum en pedagogisk leder per barn når barna er over tre år, og en pedagogisk leder per 7 9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder Styrers tid til administrasjon og ledelse kommer i tillegg til normen for pedagogisk bemanning. Sentral forbundsvis særavtale (SFS 2201) fastslår: En barnehage skal som hovedregel ha styrer i hel stilling. I barnehager med plass til 42 barn eller mer, skal det avsettes hel stilling til lederoppgaver. Gjeldende vedtekter for kommunale barnehager i Krødsherad: Krødsherad kommunestyre har siste gang behandlet vedtektene for de kommunale barnehager. Det er relevant å se vedtatt bemanningsnorm i sammenheng med noen andre punkter i vedtektene. Vedtektenes punkt 4 regulerer bemanningen i barnehagene: Grunnbemanningen er 3 hele stillinger per avdeling med 18 plasser, der 13 eller flere plasser er i bruk hver dag, med en førskolelærer som avdelings- leder. Grunnbemanningen er 4 hele stillinger per avdeling med 24 plasser der 19 eller flere er i bruk hver dag, da med to førskolelærere hvor den ene er avdelingsleder. Ved bruk av mer enn 24 plasser hver dag, skal Til saksliste 12

13 økt bemanning vurderes. Styrer er faglig og administrativ leder av virksomheten i samsvar med barnehagelovens 17. Personalet har taushetsplikt, og ansatte må legge fram tilfredsstillende politiattest. Vedtektenes punkt 6 regulerer opptak til barnehagene: Etter vedtak i Stortinget har barn som fyller ett år senest innen 1. september det året det søkes om barnehageplass, rett til å få plass i barnehage fra august dette året. Lov om barnehager 13 regulerer prioritet ved opptak. Kommunale barnehager i Krødsherad gir ikke tilbud om plass tidligere enn fra det tidspunkt loven gir rett til plass. Forutsatt at det er ledig kapasitet, er det supplerende opptak gjennom hele året etter hvert som barna blir 11 måneder gamle. Vedtektenes punkt 7 definerer barnehagenes åpningstid: Åpningstiden er fra kl til kl mandag fredag. Administrasjonens kommentarer: Et barn i alderen 1 3 år teller 2 plasser. Et barn over 3 år teller 1 plass. Barn defineres som treåring fra 1. januar/1. juli etter at de har fylt 3 år. Krødsherad kommune har i punkt 4 valgt å legge seg på den strengeste fortolkning av sentralt vedtatt pedagognorm. Med hjemmel i Barnehageloven 12 har Stortinget vedtatt å kreve at kommunene skal ha minimum ett barnehageopptak i året. Krødsherad kommune har et ønske om å møte nye barnehagesøkere med et ja gjennom hele året. Begrepet ledig kapasitet i punkt 6 er således knyttet til antall plasser den enkelte barnehage er godkjent for, og ikke til en fast definert personalressurs. Denne må fortløpende justeres i forhold til antall barn som har plass. Åpningstid i kommunale barnehager er i punkt 7 fastsatt til 10 timer daglig. Tre hele stillinger på en avdeling med 18 plasser innebærer en daglig personalressurs på 21:45 timer. Pedagogen har daglig bundet arbeidstid på 6:45 timer. De to fagarbeiderne/assistentene har hver en daglig arbeidstid på 7:30 timer. Totalt 21:45 arbeidstimer skal så fordeles utover på 10 timers åpningstid. Det betyr altså en snittbemanning pr time på 2,18 ansatte for å drifte 18 plasser. Fire hele stillinger (2 pedagoger og 2 fagarbeidere/assistenter) på en avdeling med 24 plasser innebærer en daglig personalressurs på 28:30 timer. Det betyr en snittbemanning pr time på 2,85 ansatte for å drifte 24 plasser. Begge kommunale barnehager har styrer i 100 % stilling. Noresund barnehage gir pr plass til 54 bar. Krøderen barnehage gir pr plass til 39 barn. Bemanningsnorm i våre nabokommuner. Oppvekstsektoren har vært i kontakt med Krødsherads nabokommuner for å danne seg et bilde av hvilken norm disse har lagt seg på. Kommune Bemanningsnorm Kommentarer Krødsherad 3 stillinger pr. 18 plasser Der 13 eller flere plasser er i bruk Flesberg 3 stillinger pr. 18 plasser Der 11 eller flere plasser er i bruk Rollag 3 stillinger pr. 18 plasser Nore/Uvdal 3 stillinger pr. 18 plasser Beregnet i barnehagen som helhet Nes 3 stillinger pr. 18 plasser Gjorde forsøk i 2011 med 2,8 stillinger. Er nå tilbake på 3. Flå 3 stillinger pr. 18 plasser Åpningstid 10 timer pr. dag Til saksliste 13

14 Hole 3 stillinger pr. 18 plasser Forutsetter åpningstid på mer enn 6 t/dag Modum 3 stillinger pr. 18 plasser Forutsetter fulle grupper Sigdal 3 stillinger pr. 18 plasser Åpningstid 10 timer pr. dag Kort oppsummert: Med små nyanser følger våre nabokommuner samme tenkning som Krødsherad har gjort om bemanning. Kommunale barnehager i Krødsherad. Krøderen barnehage består av to avdelinger med en samlet godkjent kapasitet på 44 plasser. Den er i dag organisert slik: Bikuben: 18 plasser for barn i aldersgruppa 1 3 år. Maurtua: 26 plasser for barn i aldersgruppa 3-6 år. Noresund barnehage består av tre avdelinger med en samlet godkjent kapasitet på 72 plasser. Den er organisert slik: Lykketroll: Midlertidig avdeling med 18 plasser for barn i aldersgruppa 1 2 år. Trollungene: 27 plasser for barn i aldersgruppa 2 4 år. Smurfene: 27 plasser for barn i aldersgruppa 4 6 år. NOU 2012: 1 Til barnas beste Ny lovgivning for barnehagene. Regjeringen oppnevnte i juni 2010 et Barnehagelovutvalg med mandat å gjennomgå gjeldende barnehagelov med forskrifter for å vurdere om regelverket som styringsverktøy er godt nok tilpasset dagens og fremtidens barnehagesektor. Utvalget leverte tilbake til Kunnskapsdepartementet NOU nr : Til barnas beste. En NOU (Norges offentlige utredninger) er en rapport som utreder status på et definert område, og den er ofte en del av et forarbeid til en lovrevisjon. Således er det ingen automatikk at forslag fra et utvalg i en NOU blir framtidig gjeldende lov. Men det er likevel verdt å merke seg de argumenter som føres til torgs, og de anbefalinger som gis. NOU nr tar utgangspunkt i barnehagenes samfunnsmandat slik det er definert gjennom barnehagelovens bestemmelser om formål ( 1) og innhold ( 2). Det drøftes så hvilke regulerbare faktorer som påvirker kvaliteten i barnehagen. Denne gjennomgangen danner bakgrunnen for utvalgets forslag om kvalitetssikrende bestemmelser og et godt rammeverk som kan sikre likeverdige barnehagetilbud med god kvalitet. I et slik perspektiv gir Til barnas beste anbefalinger om ny bemanningsnorm i framtidens barnehage. Utvalget formulerer følgende forslag til ny norm i barnehageloven: 32 Barnehagens grunnbemanning Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en god pedagogisk virksomhet. En ansatt kan ha ansvaret for inntil tre barn under tre år. En ansatt kan ha ansvaret for inntil seks barn over tre år. En førskolelærer kan ha ansvaret for inntil seks barn under tre år. En førskolelærer kan ha ansvaret for inntil tolv barn over tre år. Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer. Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå eller universitetsutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk. 20 prosent av pedagogene i barnehagen kan ha annen treårig pedagogisk utdanning på høyskolenivå eller universitetsnivå. Barne- og ungdomsarbeidere skal utgjøre minst 25 prosent av barnehagens grunnbemanning. Kommunen Til saksliste 14

15 kan innvilge midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet i tredje og fjerde ledd. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. Departementet kan gi forskrift om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet, om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet og om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid. Et slik forslag innebærer en lovfesting av en pedagognorm som er skjerpet i forhold til dagens norm. Det er en målsetning at i framtidens barnehage skal 50 % av de tilsatte ha førskolelærerutdanning. Forslaget inneholder også en lovfesting av en total bemanningsnorm som er i tråd med den kommunale norm både Krødsherad og omkringliggende kommuner følger i dag, men skjerper kravet til formell kompetanse ved at minst 25 % av de ansatte skal være barne- og ungdomsarbeidere. I økonomiske beregninger gjort av Barnehagelovutvalget, vil en endring av dagens lov til foreslått ny lovtekst, utløse et behov for nye pedagogårsverk i barnehagesektoren. Økte personalkostnader er beregnet til om lag 1,4 mrd. kroner (i 2011 kroner) pr. år. Disse skjerpede kompetansekravene må innføres over tid, og det er i den forbindelsen foreslått overgangsbestemmelser i forslaget til ny barnehagelov fram til strengere regulering trer i kraft fra Krødsherad kommunestyres vedtak i sak 143/11. Krødsherad kommunestyre har bedt administrasjonen om å utrede den lokale bemanningsnormen for de kommunale barnehagene i Krødsherad, for så å legge den fram til politisk behandling i løpet av første tertial Sektorleders kommentarer: I administrasjonens arbeid med denne saken har følgende elementer blitt tillagt vekt: En klar forankring i barnehagens samfunnsmandat slik det er nedfelt i barnehagelovens 1 Formål og 2 Innhold. (vedlegg) En grundig drøfting med styrerne ut i fra erfaringer med dagens bemanningsnorm. Et blikk til den norm våre nabokommuner har for bemanning i barnehagene. Vurderinger som det sentrale Barnehagelovutvalget har presentert i NOU 2012:1 Til barnas beste. Drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene. Høringsuttalelser fra barnehagenes samarbeidsutvalg vil foreligge til politiske behandlingen. Ut i fra en totalvurdering vil sektorleder anbefale følgende: Inntil eventuell ny barnehagelov gir klare sentrale føringer for den totale bemanning i barnehager, vedtektenes punkt 4. Bemanning følgende ordlyd: Barnehagens bemanning skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en forsvarlig og god pedagogisk virksomhet. Den totale grunnbemanningen beregnes ut i fra barnehagen som helhet. En ansatt kan ha ansvaret for inntil tre barn under tre år. En ansatt kan ha ansvaret for inntil seks barn over tre år. Barn defineres som treåringer fra 1. januar/1.juli etter at de har fylt tre år. Til saksliste 15

16 Bemanning ut over grunnbemanningen kan vurderes ved store og særlig krevende barnegrupper. Styrer er faglig, pedagogisk og administrativ leder av virksomheten i samsvar med barnehagelovens 17. Styrer er også personalleder i barnehagen. Avdelingene ledes av pedagogiske ledere med kompetanse i samsvar med barnehagelovens 18. Personalet har taushetsplikt, og ansatte må legge fram tilfredsstillende politiattest. På denne bakgrunn anbefaler rådmannen at formannskapet avgir følgende innstilling til kommunestyret: Punkt 4 Bemanning i vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager endres til: Barnehagens bemanning skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en forsvarlig og god pedagogisk virksomhet. Den totale grunnbemanningen beregnes ut i fra barnehagen som helhet. En ansatt kan ha ansvaret for inntil tre barn under tre år. En ansatt kan ha ansvaret for inntil seks barn over tre år. Barn defineres som treåringer fra 1. januar/1.juli etter at de har fylt tre år. Bemanning ut over grunnbemanningen kan vurderes ved store og særlig krevende barnegrupper. Styrer er faglig, pedagogisk og administrativ leder av virksomheten i samsvar med barnehagelovens 17. Styrer er også personalleder i barnehagen. Avdelingene ledes av pedagogiske ledere med kompetanse i samsvar med barnehagelovens 18. Personalet har taushetsplikt, og ansatte må legge fram tilfredsstillende politiattest. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Til saksliste 16

17 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:12/179 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 SAKSPROTOKOLL: VALG AV MEDDOMMERE Vedlegg: Orientering fra lagretten, brev fra lagrett og tingrett Saksopplysninger: Hvor mange skal velges: 5 kvinner og 5 menn til tingretten 1 kvinne og 1 mann til lagmannsretten (Antallet er betydelig redusert fra forrige periode) Funksjonstid: Regelverk: Det vises til vedlagte orientering fra lagretten. Domstolsadministrasjonen oppfordrer allmennheten til å foreslå kandidater. Vi har per dato mottatt et slikt forslag fra Lisette Nyhus som ønsker å påta seg et verv som meddommer i tingretten. I perioden har følgende personer fungert i vervene: Eiker, Modum og Sigdal tingrett: Til saksliste 17

18 Kvinner Ingfrid Julie Aspen Marit U Andersen Anne Grethe Bottolfs Anne Berit Bjerregaard Turid L. Johnsrud Berit Skinnes Fossen Mari Strande Solveig Solli Inger E. D. Jokerud Sigrid Waaler Elisabeth Ødegård Inger Kristin Grimeli Kari Anne Berg Inger M. A. Bjerkerud Helene Øverby Menn Kåre D. Berg Inge Kvitvær Tore Aasen Gustav Kalager Arne Frøhaug Per G. Ringnes Tor Fretland Truls Råen Truls S. Sleviken Nils Ole Fladhus Gudmund Flatin Magnus Nilsen Steinar Skinnes Ole Martin Bjøre Roy Heia Borgarting lagmannsrett: Kvinner Thea Regine Thengs Inger Rolfstad Turid L. Brekka Menn Vidar Fossum Ove Jokerud Ole Raaen Til saksliste 18

19 Rådmannen henstiller til formannskapet som valgkomite å foreta følgende: Innen kommunestyrets møte den 24. mai, foreslå det aktuelle antall kandidater som skal velges. Kommunestyrets kandidatliste legges deretter ut til offentlig ettersyn i minst 14 dager, og meddommere/lagrettemedlemmer velges endelig i kommunestyrets møte 28. juni. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Forslag på kandidater skal foreligge innen kommunestyremøtet Innstilling/vedtak: Saken oversendes kommunestyret uten innstilling fra formannskap/valgkomite. Til saksliste

20 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Arkivsaknr.:12/375 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 SAKSPROTOKOLL: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERUTVALG Vedlegg: Ingen Hvor mange skal velges: 16 medlemmer med en rimelig fordeling av kvinner og menn Funksjonstid: Regelverk: Jordskifteloven 8: I kvar kommune skal det vere eit særskilt utval for jordskiftesaker. Dei som er med i utvalet skal vere kunnige i saker jordskifteretten til vanleg har i kommunen. Jordskifterettsleiaren fastset kor mange det skal vere i utvalet for kvar kommune. Utvalet kjem i stand etter reglane i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene om val av meddommarar. Lagrettemedlemer og meddommarar er ikkje fritekne for val til jordskifteutvalet. Prosedyre: Det velges 16 medlemmer med en rimelig fordeling av kvinner og menn Medlemmer/representanter i inneværende periode: Truls Erik Hennum Elisabeth Glesne Anne Bjerregård Svare Ole Jacob Jemtland Berit Skinnes Fossen Ivar Stillingen Anders Røren Gunhild Bjerkerud Einar Steinseth Gunhild Bjøre Gunhild K. Kleven Leif Skogly Gro Nore Harald Bråthen Truls Råen Svein Knut Granum Spesielle hensyn: Også for valg av jordskiftemedommere gjelder at: Valget må foretas på den måten at kommunestyret først vedtar en liste over kandidater, som skal ligge ute til offentlig Til saksliste

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste MØTEINNKALLING Offentlig

Detaljer

Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING- Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE -

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE - MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.10.2012 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE - 122/12 12/737 KARNAS PUB U63 &18

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2014 Tid: 13.15 14.30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 11:20 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2015 Tid: 11:00 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2016 Tid: 09:00 09:55 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører Linda Aaskjær Medlem

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2014 Tid: 11:00-12:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig Sæta

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2016 Tid: 09:00 11:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Gustav Kalager

Detaljer

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: ca kl 20:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 17.03.2016 Tid: 19:00 21:20 Til stede på møtet Funksjon Ordfører Varaordfører Vara Vara Navn Gustav Kalager Linda Aaskjær

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 28.08.2014 Tid: 19:00 19:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Nestleder Per Kristensen

Detaljer

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:30

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:30 VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: 19:00 21:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

Deres ref.: Deres brev av : Vår ref.: (Oppgis ved svar) Dato: 05/ /A10 &

Deres ref.: Deres brev av : Vår ref.: (Oppgis ved svar) Dato: 05/ /A10 & SANDEFJORD KOMMUNE Skole- og barnehageetaten Seksjon: Saksbehandler: Direkte innv.: Barnehage Ulf Pedersen 33416677 lav l Det kongelige barne- og familiedepartement Postboks 8036 Dep BARNE- OG FAMILIEDEP.

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Nestleder Linda Aaskjær Medlem Per Kristensen Medlem Solveig Sæta Varamedlem Linn Eken Tveiten Fred Løvli

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Nestleder Linda Aaskjær Medlem Per Kristensen Medlem Solveig Sæta Varamedlem Linn Eken Tveiten Fred Løvli KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 09:00 10:45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Gustav Kalager Nestleder Linda

Detaljer

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Per Kristensen fratrådte som inhabil ved behandling av sak 60/16.

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Per Kristensen fratrådte som inhabil ved behandling av sak 60/16. VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2016 Tid: 09:00-11:45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Gustav Kalager

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

Informasjon om Kommunestyrets møte 30.juni.

Informasjon om Kommunestyrets møte 30.juni. MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 29/11 11/342 FOLKETS TALERSTOL 033 3 30/11 11/327 EIENDOMSBESKATNING

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00-11:40 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:04/00838 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 14.04.2005 0036/05 FORMANNSKAPET 12.05.2005 0040/05 FORMANNSKAPET 13.10.2005 0111/05

Detaljer

FORMANNSKAPET. Offentlig versjon

FORMANNSKAPET. Offentlig versjon VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 09:00 11:50 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling)

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt.

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt. Arkivsaknr: 2017/387 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Ny søknad om ny plassering av flytebrygge på Nordfugløy Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

Saker til behandling. 3/16 15/ Valg av legatstyrer perioden

Saker til behandling. 3/16 15/ Valg av legatstyrer perioden MØTEINNKALLING Valgnemnda Dato: 27.05.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 15/01239 SAKSKART Side Saker til behandling 3/16 15/008071 Valg av legatstyrer perioden 2015 2019 2 4/16 15/013997 Valg

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: A10 &42 Arkivsaknr.:12/629 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.08.2012 114/12 KOMMUNESTYRET 30.08.2012 110/12 FORMANNSKAPET 25.10.2012 134/12

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Sak 2/14 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 20.02.2014 Tid: 19:00-20:30 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall/ Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.2016 Tid: 12:00 13:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Arkivsaknr: 2016/1117 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørn Olav Jelstad Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 15.11.2016 Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Rådmannens forslag

Detaljer

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL Arkivsaksnr.: 15/1769 Lnr.: 15372/15 Ark.: GNR 38/102 Saksbehandler: byggesaksbehandler Anne Elisabeth Låveg 38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.09.2014 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kommunalsjef næring og drift orienterte om Selvleiret prosjektet. Behandlede saker: 15/17-23/17

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kommunalsjef næring og drift orienterte om Selvleiret prosjektet. Behandlede saker: 15/17-23/17 Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00-13:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig dokument. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:30

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig dokument. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:30 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig dokument Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2016 Tid: 09:00 10:30 Til stede på møtet Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Gustav Kalager

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2009 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Odd-Ingar Widnes,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende møte

MØTEINNKALLING Konstituerende møte MØTEINNKALLING Konstituerende møte Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.10.2011 Tid: 20.00 Gruppemøter? Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2017 Tid: 09:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/17 GODKJENNING

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig dokument KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:45

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig dokument KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:45 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig dokument Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2015 Tid: 09:00 10:45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/958-4 Arkivnr.: GNR 94/87 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth

Høring - NOU 2012: 1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2012/1486-6994/2012 Arkiv: A10 Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth Utvalgssaksnr

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00-09:25

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00-09:25 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.11.2014 Tid: 09:00-09:25 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

83/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENES KRAV TIL MØNERETNING OG TAKFORM PÅ FRITIDSBEBYGGELSE

83/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENES KRAV TIL MØNERETNING OG TAKFORM PÅ FRITIDSBEBYGGELSE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 13/1246-4 Arkivnr.: GNR 83/7 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 29.10.2008 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Else Randi Kolby (Ap) Tine Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) inhabil i sak 67/08

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2008 Tid: kl.17.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anders Braaten Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:04/00631 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: 17.06.2004 0015/04 FORMANNSKAPET 30.11.2006 0171/06 KOMMUNESTYRET 14.12.2006 0127/06 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET Side 2 Møteinnkalling og sakliste utsendt 04.06.14 ble godkjent. Sak 27/14 MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 11.06.2014 Etter ønske fra utvalget ble melding 11 og 18 referert. Asbjørn Leraand stilte spørsmål

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.05.2006 Tid: 15.40 18.50 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede: Medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Ragnhild

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus, Formanskapssalen Møtedato: 23.08.2016 Tidspunkt: 17:00 - Befaring Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Åsmund Nilsen Medlem V

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Åsmund Nilsen Medlem V Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 11:00 11:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

32/14 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA PLANFORMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL

32/14 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA PLANFORMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/2174-4 Arkivnr.: GNR 32/14 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: 16.03.2010 Tid: 17.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/28 09/855 SAKSPROTOKOLL: FRØVOLLSETEROMRÅDET-

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.10.2012 Møtestart: Kl. 09.00 Møteslutt: Kl. 09.20. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Arne Fr. Andersen møtte

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

Skole- og oppvekstutvalget gir sin tilslutning til departementets høringsnotat med disse endringer.

Skole- og oppvekstutvalget gir sin tilslutning til departementets høringsnotat med disse endringer. Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 3.januar 2005 Arkivkode: Al &00 Jnr.: 04/03008-2 Utvalg Møtedato Saksnr. Skole- og oppvekstutvalget 11.01.05 003/05 Høringsuttalelse til ny barnehagelov SAKEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 19.01.2010 Tid: Kl 09.00 17.45 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE AVTALE MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE OG NVA OM SELSKAPETS DRIFT 280 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE AVTALE MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE OG NVA OM SELSKAPETS DRIFT 280 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 118/12 04/374 AVTALE MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: Kommunestyresalen, Kommunehuset 24.05.2012 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Møtested: Tegnesalen, Åmot Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Møtested: Tegnesalen, Åmot Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Møtested: Tegnesalen, Åmot Rådhus Dato: 17.11.2015 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Torbjørn

Detaljer

Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger

Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger Arkivsaknr: 2017/482 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.05.2017 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Stian Austad Feskarvegen 2 7650 Verdal Deres ref: Vår ref: HMR 2007/8112 Dato: 19.11.2007 1721/21/18 - Stian Austad - Søknad om flytting

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

116/151 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR HANEKNEMOEN

116/151 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR HANEKNEMOEN Arkivsaksnr.: 13/608-7 Arkivnr.: GNR 116/151 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 116/151 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR HANEKNEMOEN Hjemmel: Plan og bygningslovens kap.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/305 OPPFØRING AV UTHUS GNR 19/68 Saksbehandler: Nils Christian Raastad Arkiv: GNR 19/68 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/16 Formannskapet 05.10.2016 Side 2 av

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 12.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Fratrådte fra og

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

Møteprotokoll. Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund

Møteprotokoll. Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 17:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Haakon N. Grenager Fra adm. (evt. andre): Per

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:05/01107 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 22.12.2005 0145/05 FORMANNSKAPET 15.06.2006 0110/06 FORMANNSKAPET 20.06.2006 0114/06

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Krødsherad kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Krødsherad kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:20 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.09.2016 Tid: 09:00 10:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører Linda Aaskjær Medlem

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste: FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 05.09.2017 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen, rådhuset Dato: 26.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 FRA SAKSNR: 038/07 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 048/07 TIL KL: 20.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer