Nyhetsbrev fra utviklingssentrene i Buskerud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev fra utviklingssentrene i Buskerud"

Transkript

1 Nyhetsbrev fra utviklingssentrene i Buskerud Ål Bu- og behandlingssenter er utviklingssenter for sykehjem. Drammen kommune er utviklingssenter for hjemmetjenester. Herbjørg Dalene Bjerke og Sissel Eriksen August 2012 Ål Bu og behandlingssenter Drammen Geriatriske kompetansesenter

2 Prosjekt i regi av Utviklingssenteret for sykehjem i Buskerud Ved utviklingssenter for sykehjem i Buskerud, Ål bu og behandlingssenter er det stor aktivitet med mange prosjekt. Vi har prosjekt som har har gått over fleire år og som snart er i sluttfasen. Det blir arbeidet med publikasjon av artikler i forhold til prosjektene. A. Tettare på» Målsetting: Utvikling av modell for tjeneste- og kompetanseutvikling i sjukeheim og heimebaserte tjenester. I samarbeid med avdelingslederne i heimebaserte tjenester og i sjukeheimen er det etablert ressursgrupper som støtter organiseringa av primærkontakter og tverrfaglige ansvarsgruppemøter. Målet med ressursgrupper er å ha fokus retta mot pasienten og de pårørende sine ressurser, vurdere ulike pasientsituasjoner, diskutere situasjonen tverrfaglig og etisk og koma fram til tiltak som kan gjennomføres i praksis. Tilsette med videreutdanning i klinisk veiledning leier ressursgrupper i heimebaserte tjenester med støtte fra veilederne ved HiBu. Tre nye ressursgrupper i sjukeheimen vert leia av tilsette med videreutdanning i klinisk veiledning med systematisk bi veiledning fra HiBu våren For å nå utviklingssentrene si målsetting om Utvikling gjennom kunnskap, har vi i løpet av veiledningsprosessen sett at det er behov for styrking av personalets kliniskgeriatriske vurderingskompetanse. Det er planlagt oppstart av desentralisert videreutdanning i Hallingdal haust [ 1

3 B. «Forsterka demensomsorg» ein distriktsmodell ( ): USH har i samarbeid med kommunene i Hallingdalsregionen, HiBu, Alderspykiatrisk avdeling Lier, Alderspsykiatrisk avdeling Vardåsen OUS og Hallingforsk tatt initiativ til ett prosjekt som skal styrke tjenestene til personer med alvorlig grad av demens og styrke kompetanseutviklinga i denne regionen. Det er gjennomført nettverkskonferanser i februar og mai 2012, og det er gjort kartleggingsundersøkelser og fokusgruppeintervju i kommunene i Hallingdal. Det er søkt midler for å videreføre prosjektet. C. Ernæringsprosjektet «Velkommen til bords». Et e-læringsprogram: Våren 2012 skal e-læringsprogrammet SMAK, som nå har endret navn til «Velkommen til bords», redigeres og ferdigstillast. Utprøving er planlagt høsten E-læringsprogrammet blir deretter klargjort for den nasjonale nettsida til alle utviklingssentrene: 2

4 D. «Aktiv omsorg». Uteaktivitetar for personar med demens - Sansehage. Prosjektet Aktiv omsorg 2012 er ei videreføring av forskings- og utviklingsprosjektet Uteaktivitetar for personar med demens i sjukeheim der målsettinga var å utvikle meiningsfulle aktiviteter ute tilpassa personer med demens i sjukeheim, og samtidig styrke kompetansen til personalet. Systematisk kartlegging med observasjoner, standard kartleggingsinstrument og fotografering av trivelige utestituasjoner er gjennomført i samarbeid med personalet ved avdeling Go stugu og Dagsenteret for personer med demens ved Ål bu- og behandlingssenter. Nes kommune er med i prosjektet, og har bidratt med fotografering av trivelige utesituasjoner. I samarbeid med Ål og Nes kommune, USH og HiBu er det etablert ei arbeidsgruppe, som skal ferdigstille arbeidet innen utgangen av E. Læringsnettverk for Riktig legemiddelbruk i sykehjem Bakgrunn Feil bruk av legemidler fører til unødvendige lidelser for mange pasienter i sykehjem. Helsetilsynet har funnet alvorlige mangler ved gjennomføring av legemiddelbehandling for pasienter i sykehjem (7/2010.) Studier viser legemiddelrelaterte problemer hos opptil 80 prosent av pasientene i både sykehjem og sykehus. Minst én av ti sykehusinnleggelser av eldre på medisinsk avdeling skyldes feil bruk av legemidler. Riktig legemiddelbruk i sykehjem har blitt valgt som ett av innsatsområdene i pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Kampanjen pågår fra Innsatsområdene er valgt ut på bakgrunn av potensialet for klinisk forbedring i Norge, tiltak som er dokumentert effektive, gode data for evaluering av tiltak, samt støtte i norske fagmiljøer. Helsedirektoratet oppfordrer Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester til å melde seg på dette læringsnettverket. Ål bu og behandlingssenter er med i prosjektet. 3

5 Hensikten med læringsnettverket: Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester kommer i gang med systematisk og regelmessig gjennomgang av beboerens/pasientens legemidler i et tverrfaglig team. Deltakere får innføring i nyttige metoder og verktøy for å iverksette forbedring lokalt der hvor de arbeider. Teammedlemmene blir en del av et nasjonalt nettverk mellom utviklingssentre og avdelinger for felles læring og erfaringsutveksling. F. Lindrende Behandling symptomlindring innen lindrende omsorg og palliasjon Kunnskapsspredning og implementering av rutiner ved bruk av medikamentskrin i hele fylket. Det skal prioriteres aktiviteter som retter seg mot å styrke kvaliteten i tilbudet og bidra til kompetanseoppbygging innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i kommunene. Oppstart høst G. Utvikling av dagaktivitetstilbud Grønn omsorg Forebyggende team har kartlagt at det er flere personer med mild kognitiv svikt og personer med kjent demensdiagnose som kunne hatt behov for et dagaktivitetstilbud, både for egen atspredelse og for avlastning for de nærmeste pårørende. Yngre personer med demens har ingen etablerte dagaktivitetstilbud i kommunen. Personer med demens er ingen ensartet gruppe. De har ulike interesser, og noen kan ha andre lidelser, dårlig syn eller hørsel, som krever tilrettelegging. Noen kan være plaget av psykiatriske tilleggssymptomer som krever at miljøet er forutsigbart og oppleves trygt. 4

6 Tiltaket det er søkt støtte til: Ål kommune ønsker å utvide eksisterende dagaktivitetstilbud for personer med demens og styrke tilbudet med nye varierte aktiviteter. Det er tenkt Inn på Tunet/Grønn omsorg i samarbeid med lokale tilbydere. Herbjørg Dalene Bjerke, prosjektkoordinator for USH Ål kommune Prosjekt i regi av Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Buskerud I Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Drammen kommune er det stor aktivitet for tiden. Det pågår arbeid både med prosjekt som har pågått en tid og nye prosjekt som det er tildelt midler til. A. RAFAELA Drammen kommune har fått tildelt midler fra Helsedirektoratet for å prøve ut RAFAELA, et finsk klassifikasjonssystem. Systemet er forskningsbasert og benyttes ved nesten alle finske sykehus. Systemet synes å kartlegge det totale bildet av tjenestemottakers behov samt personalets kompetanse og arbeidsmengden per avdeling. Vi starter opp med å prøve ut systemet i to avdelinger i hjemmebaserte tjenester 5

7 Drammen kommunen benytter i dag IPLOS for å kartlegge tjenestemottakers funksjonsnivå. Svakheten ved dette systemet er at tjenestemottakers psykiske og sosiale behov ikke blir tilstrekkelig vektlagt. IPLOS er derfor et lite egnet kartleggingsverktøy for å avdekke tjenestemottakers totale bistandsbehov. Særlig utsatt er personer med demens og nevropsykiatriske symptomer Litteraturen diskuterer hvorvidt tjenestemottakers behov for tjenester og personalets opplevelse av pleietyngde er en og samme sak, men sees ut fra ulike perspektiver, nemlig tidsdimensjonen At tjenestemottaker uttrykker tilfredshet med tjenesten er viktig og det er også av sentral verdi at personalet opplever at de kan bidra til å innfri mottakers forventninger. Et sentralt spørsmål blir hvor høy arbeidsmengden per utøver kan være uten at kvaliteten på tjenesten forringes. En riktig dimensjonering av personalressurser med tilstrekkelig kompetanse vurderes å være utslagsgivende for personalrekruttering til eldreomsorgen. Ved å anvende RAFAELA systemet, vil en kunne kartlegge direkte pleie- og omsorgsarbeid ut fra et helhetssyn på mennesket. Deler av det indirekte arbeidet som eksempelvis: utarbeidelse av tiltaksplaner, kontakt med fastlege, koordinering, informasjon og veiledning til pårørende kan også identifiseres. RAFAELA systemet er tredelt og består av: a) daglig registrering og klassifisering av tjenestemottakers behov med OPCq instrumentet; b) registrering av personalressurser; c) beregning av den optimale arbeidsmengde pr avdeling ved å anvende instrumentet PAONCIL OPCq er utviklet fra HSSG (Hospital Systems Study Group) på Oulu universitetssykehus og på Vasa sentralsykehus. OPCq instrumentet består av seks deler: 1) organisering og koordinering; 2) respirasjon, blodsirkulasjon og symptomer på sykdom; 3) ernæring og medisinering; 4) hygiene og eliminasjon; 5) aktivitet, søvn og hvile og 6) undervisning og veiledning, samtale og emosjonell støtte. Hvert behovsområde graderes i fire nivåer (ABCD). Nivå A innebærer stor grad av selvstendighet; Nivå B krever gjennomsnittlig tilsyn og pleiebehov Nivå C) krever hyppig tilsyn og pleiebehov og nivå D) krever kontinuerlig pleie og observasjon. Tjenestemottakers hjelpebehov poengberegnes (A= 1; B=2; C=3; D=4). Summen av kartleggingen resulterer i mottakers hjelpebehov. Ved å legge sammen tjenestemottakers totale poengsum og dele den på antall utøvere får et bilde av arbeidsmengde pr medarbeider OPCq instrumentets validitet og reliabilitet er utprøvd i sykehus med godt resultat. PAONCIL instrumentet er utviklet for å avdekke optimal arbeidsmengde pr. utøver og for å gi et bilde av når tjenestemottakers behov og pleieressurser er i balanse. PAONCIL baseres på utøvernes vurderinger av tjenestemottakers individuelle behov samt hvilke indirekte tjenester mottaker har behov for. Forutsetningen for å anvende RAFAELA systemet er at personalet har gjennomgått et standardisert 6

8 opplæringsprogram. PAONCIL- kartleggingen skjer ved bruk av et 7 gradert spørreskjema, med en skala fra -3 til +3. Skalaen kartlegger bistandsbehov og personalressurser. Når det er samsvar mellom tjenestemottakers bistandsbehov og tilgjengelige ressurser viser skåren 0. Er mottakers bistandsbehov større enn tilgjengelige ressurser gis negativ skår. Motsatt gis positiv skår om tilgjengelige ressurser er større enn mottakers bistandsbehov. (+ 3 = alt forhøyt, + 2 = høyt, 1 = noe for høyt, 0 = samsvar mellom behov og ressurser, - 1= noe for lavt, -2 = lavt, -3 = meget for lavt). Vurderingen gjøres med 25 % nøyaktighet. Kartleggingen omfatter både direkte og indirekte bistandsbehov. Det er et eget skjema som beskriver andre forhold som kan påvirke arbeidsmengden i løpet av en vakt. Denne listen vil bli tilpasset forhold i hjemmetjenesten. Kommunen forventer at ved å ta i bruk en systematisk kartlegging av tjenestemottakers pleie- og omsorgsbehov, ved å anvende RAFAELA, vil en få et troverdig bilde og kunne tilby å utøve gode og virkningsfulle pleie- og omsorgstjenester. Ved å benytte det samme systemet får en oversikt over den totale arbeidsmengde og kan fordele oppdrag. Vider vil en kunne sikre at riktig kompetanse anvendes optimalt. Systemet vil også kunne bidra til en jevnere fordeling mellom arbeidsmengden i de ulike avdelinger. B. Demensfyrtårn. Drammen kommune har også søkt og fått tildelt status som Demensfyrtårn. Legemiddelbruk og legemiddelhåndtering hos hjemmeboende personer med demens er et område hvor det er spesiell fare for svikt. Forsvarlig håndtering og bruk av legemidler hos personer som bor hjemme, og ikke er i stand til å administrere legemidlene selv, krever samarbeid med fastlegene, oppdaterte prosedyrer som følges, tilstrekkelig kompetanse hos de ansatte, kontinuitet i 7

9 tjenestetilbudet og forutsigbarhet for brukerne/pasientene. Demensfyrtårnprosjektet er startet opp, mens Rafaelaprosjektet starter opp i slutten av august. Sissel Eriksen, prosjektleder for UHT i Drammen kommune Det informeres også om: ABC hefter innen lindrende behandling, pleie og omsorg - redigering Drammen kommune, FoU-enheten, har mottatt tildeling til utarbeidelse av lindringens ABC i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og Utviklingssenter for sykehjem, Ål. Prosjektet skal utarbeide studiehefter relatert til palliasjon. Aktivitet og hovedformål er å gjennomføre og evaluere studieopplegget. Minner om nettsted for pleie- og omsorgstjenestene: er ett nettsted for alle som arbeider med pleie- og omsorgstjenester i kommunene, i hjemmetjenester eller institusjonstjenester. På dette nettstedet finner en inspirasjon til fagutvikling og prosjektarbeid. Utviklingssenter.no skal være en ressurs for tilsette og beslutningstakere i pleie- og omsorgstjenestene. På det nye nettstedet finner en sammendrag av utviklingsprosjekt, forskningsarbeid, ulike verktøy for fagutvikling og inspirasjon til selv å starte opp prosjekt. Nettstedet er en del av den nasjonale satsinga på Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Utviklingssentrene skal arbeide for fag- og tjenesteutvikling, ett godt praksistilbud til elever, lærlinger og studenter og kompetanseutvikling hos tilsette innenfor eget fylke. 8

10 Omsorgskonferansen 2012: OMSORG OKTOBER 2012 Quality Spa & Resort Norefjell Fylkesmannen og KS BTV inviterer ledere og ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i fylket til årets omsorgskonferanse. Ordførere, rådmenn og interesserte lokalpolitikere er også velkomne. Fylkets utdanningsinstitusjoner, medlemmer i eldreråd, tillitsvalgte og aktuelle bruker /interesseorganisasjoner blir også invitert. 9

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Tilgards. LivHeleneJensen, Marthe LyngåsEklund, Marit Nerol, Herbjørg DaleneBjerkeog BorghildUlshagen. 1/1/2014

Tilgards. LivHeleneJensen, Marthe LyngåsEklund, Marit Nerol, Herbjørg DaleneBjerkeog BorghildUlshagen. 1/1/2014 Tilgards 2014 LivHeleneJensen, Marthe LyngåsEklund, Marit Nerol, Herbjørg DaleneBjerkeog BorghildUlshagen. 1/1/2014 SAMMENDRAG Ål kommune har det siste året økt tilbudet om dagsenter for hjemmeboende personer

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp ellom i mellom Nummer 1 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Rapport februar 2014. Funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebasert omsorg - innovasjon i praksis

Rapport februar 2014. Funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebasert omsorg - innovasjon i praksis Rapport februar 2014 Funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebasert omsorg - innovasjon i praksis 1 Forord Denne rapporten handler om arbeidslag som organisasjonsmodell og om innføring av funksjonsinndelte

Detaljer

Andebu Holmestrand Horten Lardal Re Konsens. Sammen om kvalitet. Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid

Andebu Holmestrand Horten Lardal Re Konsens. Sammen om kvalitet. Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid Andebu Holmestrand Horten Lardal Re Konsens Sammen om kvalitet Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid Andebu, Holmestrand, Horten, Lardal, Re og Konsens 2014-2016 Delrapport 09.02.2015

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING. Sammendrag. Parallellsesjoner

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING. Sammendrag. Parallellsesjoner Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING Sammendrag Parallellsesjoner Sesjon 1 Demens Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en.

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en. SANDEFJORD KOMMUNE Rapport publisert 10.09.2014 Munn- og tannhelse når tennene ikke lenger pusses en etter en. Rapport fra tannhelseprosjektet - et samarbeid mellom tannhelsetjenesten i Vestfold og USHT

Detaljer

Kompetansen i hjemmetjenesten

Kompetansen i hjemmetjenesten Kompetansen i hjemmetjenesten Forvaltningsrevisjon 11.08.11 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 1.1 Vurderingskriterier...3 1.2 Avgrensinger...3 1.3 Problemstillinger...4 1.4 Rådmannens kommentarer...4 1.5 Anvendte

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp Rapport publisert august 2014 Dokumentasjon Helsehjelp Prosjekt gjennomført I Tromsø kommune 2012-2013 «All resultat av god sykepleie kan ødelegges eller sterkt forringes av dårlige arbeidsrutiner eller

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder Rapport overlevert 28.02.2014 Mette Hafstad prosjektleder 1.1 Vedtak I Kommunestyrene 3 1.2 Mål For Delprosjekt Kompetanse 2011 3 2.1 Konkrete oppdrag som skal gjennomføres: 5 2.2 ORGANISERING 8 3.1 KOMPETANSEPLANARBEIDET

Detaljer

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom,

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, og evaluering av effekt av tverrfaglig gruppebasert mestringsmodell.

Detaljer

Marit Strandquist. Pasientansvarlig sykepleier i kommunen

Marit Strandquist. Pasientansvarlig sykepleier i kommunen Marit Strandquist Pasientansvarlig sykepleier i kommunen Stokke kommune Rapport 23.06.2005 1 FORORD Prosjektet Pasientansvarlig sykepleier i kommunen ble ledet av Marit Strandquist og er ett av flere delprosjekter

Detaljer

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE Etter liste HELSETlL5Y11ET tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene e 9 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Dato: 10 MAR 2013 Unntatt offqq ^...^... Saksbeb... Ark.nr...30...w1..-.. Kopi:... DERES REF: /

Detaljer